EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0821-20190215

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních, komunikačních a zviditelňujících opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/821/2019-02-15

02014R0821 — CS — 15.02.2019 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

▼M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2014

ze dne 28. července 2014,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních, komunikačních a zviditelňujících opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů

▼B

(Úř. věst. L 223 29.7.2014, s. 7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/255 ze dne 13. února 2019

  L 43

15

14.2.2019
▼B

▼M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2014

ze dne 28. července 2014,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních, komunikačních a zviditelňujících opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů

▼BKAPITOLA I

PODROBNÁ PRAVIDLA PRO PŘEVOD A SPRÁVU PŘÍSPĚVKŮ Z PROGRAMŮ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV O FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH

Článek 1

Převod a správa příspěvků z programů

(Čl. 38 odst. 10 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.  Pokud se na finanční nástroj přispívá z více než jednoho programu nebo více než jedné prioritní osy nebo opatření stejného programu, vede subjekt provádějící tento finanční nástroj zvláštní účet nebo používá vhodný účetní kód pro příspěvky z každého programu, každé prioritní osy nebo opatření pro účely podávání zpráv a auditu.

2.  Pokud jsou vnitrostátní veřejné a soukromé příspěvky na finanční nástroje poskytovány na úrovni konečných příjemců v souladu s pravidly pro daný fond, spravují subjekty provádějící tyto finanční nástroje vnitrostátní veřejné nebo soukromé příspěvky, které tvoří vnitrostátní spolufinancování na úrovni konečných příjemců, podle odstavců 3 až 6.

3.  Subjekty provádějící finanční nástroje uchovávají doklady o:

a) právních dohodách uzavřených se soukromými nebo veřejnými subjekty, pokud jde o vnitrostátní veřejné nebo soukromé příspěvky představující vnitrostátní spolufinancování, které mají tyto subjekty poskytnout na úrovni konečných příjemců;

b) účinném převodu zdrojů představujících vnitrostátní spolufinancování soukromými nebo veřejnými subjekty konečným příjemcům;

c) vnitrostátních veřejných nebo soukromých příspěvcích představujících vnitrostátní spolufinancování od soukromých nebo veřejných subjektů, oznámených subjektu provádějícímu finanční nástroj.

4.  Subjektům provádějícím finanční nástroje přísluší celková odpovědnost za investice do konečných příjemců včetně následného monitorování příspěvků z programů podle dohod o financování.

5.  Subjekty provádějící finanční nástroje zajistí, aby výdaje, které jsou hrazené z vnitrostátních veřejných nebo soukromých příspěvků představujících vnitrostátní spolufinancování a které předkládají řídicímu orgánu, byly způsobilé.

6.  Subjekty provádějící finanční nástroje zachovávají auditní stopu vnitrostátních veřejných nebo soukromých příspěvků představujících vnitrostátní spolufinancování, a to až na úroveň konečného příjemce.

Článek 2

Vzor pro podávání zpráv o finančních nástrojích

(Čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pro zvláštní zprávu uvedenou v čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 použijí řídicí orgány vzor stanovený v příloze I tohoto nařízení.KAPITOLA II

▼M1

TECHNICKÉ VLASTNOSTI INFORMAČNÍCH, KOMUNIKAČNÍCH A ZVIDITELŇUJÍCÍCH OPATŘENÍ K OPERACÍM A POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ZNAKU UNIE A VYMEZENÍ STANDARDNÍCH BAREV

▼B

(Čl. 115 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Článek 3

Pokyny pro vytvoření znaku a vymezení standardních barev

Znak Unie se vytvoří v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze II.

Článek 4

Technické vlastnosti zobrazení znaku Unie a odkaz na fond nebo fondy, z nichž je operace podporována

1.  Znak Unie uvedený v bodě 1 písm. a) oddílu 2.2 přílohy XII nařízení (EU) č. 1303/2013 se na internetových stránkách zobrazuje v barevném provedení. Ve všech ostatních médiích se barevné provedení použije, kdykoliv je to možné, monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech.

2.  Znak Unie musí být vždy umístěn tak, aby byl zřetelně viditelný. Jeho umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. Povinnost uvedení odkazu na fond se nevztahuje na malé propagační předměty.

3.  Jsou-li znak Unie, odkaz na Unii a příslušný fond uvedeny na internetové stránce, musí být:

a) znak Unie a odkaz na Unii viditelné při otevření internetové stránky v rámci prohlížecí plochy digitálního zařízení, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky;

b) odkaz na příslušný fond viditelný na stejné internetové stránce.

▼M1

4.  Název „Evropská unie“ se vždy uvádí celý. V souvislosti se znakem Unie lze použít kterýkoli z těchto typů písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty. Text je ve vztahu ke znaku Unie umístěn tak, aby se vzájemně nijak nepřekrývaly. Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku. Jako barva písma se v závislosti na pozadí použije reflexní modrá, černá nebo bílá.

▼B

5.  Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně stejnou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto dalších použitých log.

Článek 5

Technické parametry stálých desek a dočasných nebo stálých billboardů

1.  Název operace, hlavní cíl operace, znak Unie společně s odkazem na Unii a odkazem na fond nebo fondy, které mají být zobrazeny na dočasném billboardu uvedeném v bodě 4 oddíle 2.2 přílohy XII nařízení (EU) č. 1303/2013, musí pokrývat nejméně 25 % daného billboardu.

2.  Název operace a hlavní cíl činnosti podporované operací, znak Unie společně s odkazem na Unii a odkazem na fond nebo fondy, které mají být zobrazeny na stálé desce nebo stálém billboardu uvedených v bodě 5 oddíle 2.2 přílohy XII nařízení (EU) č. 1303/2013, musí pokrývat nejméně 25 % dané desky nebo billboardu.KAPITOLA III

SYSTÉM PRO ZAZNAMENÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

(Čl. 125 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Článek 6

Obecná ustanovení

Systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů o operacích uvedený v čl. 125 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013 splňuje technické specifikace stanovené v článcích 7 až 11.

Článek 7

Ochrana a uchovávání údajů a dokumentů a jejich integrita

1.  Přístup do systému je založený na předem vymezených právech pro různé typy uživatelů, a jestliže přestane být potřebný, musí být zrušen.

2.  Systém registruje každý záznam, změnu nebo vymazání dokumentů a údajů.

3.  Systém neumožňuje změnu obsahu dokumentů, které jsou opatřeny elektronickým podpisem. Uložení dokumentu s elektronickým podpisem se potvrzuje časovým razítkem, které se vytvoří a spojí s daným dokumentem a není možné jej měnit. Vymazání takových dokumentů se registruje v souladu s odstavcem 2.

4.  Údaje podléhají pravidelnému zálohování. V případě nouze musí být k dispozici záloha s přesnou kopií celého obsahu registru elektronických souborů.

5.  Elektronické zařízení pro uchovávání údajů je chráněno proti jakémukoli riziku ztráty nebo pozměnění jeho integrity. Tato ochrana zahrnuje fyzickou ochranou proti nevhodné teplotě a vlhkosti vzduchu, systémy detekce požáru a krádeží, přiměřené systémy ochrany proti virovým útokům, útokům hackerů a jakýmkoli jiným neoprávněným přístupům.

6.  Systém zprostředkuje přenos údajů, formát a počítačové prostředí v intervalech, které jsou dostatečné k tomu, aby zaručily způsobilost a dostupnost dokumentů a údajů do konce příslušného období uvedeného v čl. 140 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Článek 8

Interoperabilita

1.  Systém je interoperabilní se systémy pro elektronickou výměnu údajů s příjemci v souladu s čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

V příslušných případech umožňuje systém ověření věrohodnosti a úplnosti údajů poskytnutých příjemci předtím, než jsou zabezpečeným způsobem uloženy.

2.  Systém je interoperabilní s dalšími příslušnými počítačovými systémy vnitrostátního rámce interoperability a evropského rámce interoperability (EIF), které byly zřízeny rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 922/2009/ES ( 1 ).

3.  Systém je interoperabilní na technické a sémantické úrovni. Specifikace podporují standardní formáty pro výměnu údajů a zajišťují, aby tyto formáty byly rozpoznatelné mezi nestejnorodými systémy a mohly být mezi nimi vyměňovány.

Článek 9

Funkce vyhledávání a podávání zpráv

Systém zahrnuje:

a) vhodné vyhledávací nástroje umožňující snadné vyhledávání dokumentů, údajů a jejich metadat;

b) funkci podávání zpráv umožňující vytváření zpráv na základě předem definovaných kritérií, zejména v případě údajů stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ( 2 );

c) možnost uchovávání, exportování nebo tisku zpráv uvedených v písmenu b), nebo odkaz na externí aplikaci, která tuto možnost nabízí.

Článek 10

Dokumentace systému

Řídicí orgán poskytne podrobnou a aktualizovanou funkční a technickou dokumentaci týkající se fungování a vlastností systému, ke které mají na žádost přístup příslušné subjekty odpovědné za řízení programu, Komise a Evropský účetní dvůr.

Dokumentace uvedená v prvním pododstavci poskytuje důkazy o provádění nařízení (EU) č. 1303/2013 v dotčeném členském státě.

Článek 11

Bezpečnost výměny informací

Používaný systém je chráněný vhodnými bezpečnostními opatřeními, pokud jde o klasifikaci dokumentů, ochranu informačních systémů a ochranu osobních údajů. Tato opatření jsou v souladu s mezinárodními standardy a požadavky vnitrostátních právních předpisů.

Bezpečnostní opatření uvedená v prvním pododstavci chrání sítě a zařízení pro přenos dat, kdykoli je tento systém propojen s jinými moduly a systémy.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Vzor pro podávání zpráv o finančních nástrojíchČ.

Informace požadované u každého finanční nástroje

I.  Uvedení programu a priority nebo opatření, v jejichž rámci se podpora z ESI fondů poskytuje (čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

1

Prioritní osy nebo opatření na podporu finančního nástroje, včetně fondu fondů, v rámci programu ESI fondu

1.1

Odkaz (číslo a název) na každou prioritní osu nebo opatření na podporu finančního nástroje v rámci programu ESI fondu

2

Název ESI fondu (fondů) na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření

3

Tematický cíl (tematické cíle) podle čl. 9 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 podporovaný (podporované) z finančního nástroje

4

Ostatní programy ESI fondu poskytující příspěvky na finanční nástroj

4.1

Číslo kódu CCI každého z těchto ostatních programů ESI fondů poskytujících příspěvky na finanční nástroj

II.  Popis finančního nástroje a prováděcích opatření (čl. 46 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

5

Název finančního nástroje

6

Úřední adresa/místo podnikání týkající se finančního nástroje (název země a obce)

7

Prováděcí opatření

7.1

Finanční nástroj zřízený na úrovni Unie, spravovaný přímo či nepřímo Komisí, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013, podporovaný prostřednictvím příspěvků z programu ESI fondu

7.1.1

Název finančního nástroje na úrovni Unie

▼M1

7.2

Finanční nástroj zřízený na vnitrostátní, regionální, nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravovaný řídicím orgánem nebo na jeho odpovědnost, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 písm. b), podporovaný prostřednictvím příspěvků z programu ESI fondu podle čl. 38 odst. 4 písm. a), b), c) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013

▼M1

7.3

Finanční nástroj kombinující finanční příspěvek řídicího orgánu s finančními produkty EIB v rámci Evropského fondu pro strategické investice v souladu s článkem 39a uvedený v čl. 38 odst. 1 písm. c)

▼B

8

Druh finančního nástroje

8.1

Individuálně přizpůsobené nebo finanční nástroje, které jsou v souladu se standardními podmínkami

8.2

Finanční nástroj organizovaný prostřednictvím fondu fondů nebo bez fondu fondů

8.2.1

Název fondu fondů zřízeného za účelem provádění finančních nástrojů

9

Typ produktů poskytovaných finančním nástrojem: půjčky, mikroúvěry, záruky, investice do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu, jiný finanční produkt nebo jiná podpora kombinovaná s finančním nástrojem podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013

9.1

Popis jiného finančního produktu

9.2

Jiná podpora kombinovaná s finančním nástrojem: grant, subvence úrokových sazeb, subvence poplatků za záruky podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013

▼M1

10

Právní status finančního nástroje podle čl. 38 odst. 6 a čl. 39a odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 (pouze pro finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. b) a c)): svěřenský účet otevřený na jméno prováděcího orgánu a jménem řídicího orgánu nebo samostatný blok finančních prostředků v rámci finanční instituce

III.  Určení subjektu provádějícího finanční nástroj a případně subjektu provádějícího fond fondů, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013 (čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

▼B

11

Subjekt provádějící finanční nástroj

▼M1

11.1

Typ provádějícího subjektu podle čl. 38 odst. 4 a čl. 39a odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013: stávající nebo nově vytvořená právnická osoba, jež se věnuje provádění finančních nástrojů; Evropská investiční banka; Evropský investiční fond; mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát; banka nebo instituce ve veřejném vlastnictví zřízená jako právnická osoba, která se zabývá finančními činnostmi na profesionálním základě; veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt; řídicí orgán, který přímo plní prováděcí úkoly (pouze pro půjčky nebo záruky)

▼B

11.1.1

Název subjektu provádějícího finanční nástroj

11.1.2

Úřední adresa/místo podnikání (název země a obce) subjektu provádějícího finanční nástroj

12

Postup pro výběr subjektu provádějícího finanční nástroj: zadání veřejné zakázky; jiný postup

12.1

Popis jiného postupu pro výběr subjektu provádějícího finanční nástroj

13

Datum podpisu dohody o financování se subjektem provádějícím finanční nástroj

IV.  Celková částka příspěvků z programu, podle priorit nebo opatření, které byly vyplaceny na finanční nástroj, a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (čl. 46 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

14

Celková částka příspěvků z programu vyčleněných v rámci dohody o financování (v EUR)

14.1

z čehož z ESI fondů (v EUR)

15

Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroj (v EUR)

15.1

z čehož částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)

15.1.1

z čehož z EFRR (v EUR)

15.1.2

z čehož z Fondu soudržnosti (v EUR)

15.1.3

z čehož z ESF (v EUR)

15.1.4

z čehož z EZFRV (v EUR)

15.1.5

z čehož z EMFF (v EUR)

15.2

z čehož celková výše vnitrostátního spolufinancování (v EUR)

15.2.1

z čehož celková výše financování z vnitrostátních veřejných zdrojů (v EUR)

15.2.2

z čehož celková výše financování z vnitrostátních soukromých zdrojů (v EUR)

16

Celková částka příspěvků z programu poskytnutých na finanční nástroj v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (1) (v EUR)

17

Celková částka správních nákladů a poplatků zaplacených z příspěvků z programu (v EUR)

17.1

z čehož na základní odměnu (v EUR)

17.2

z čehož na výkonnostní odměnu (v EUR)

18

Kapitalizované správní náklady nebo poplatky podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 (týká se pouze závěrečné zprávy) (v EUR)

19

Kapitalizované subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013 (týká se pouze závěrečné zprávy) (v EUR)

20

Výše programových příspěvků na následné investice do konečných příjemců podle čl. 42 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 (týká se pouze závěrečné zprávy) (v EUR)

21

Příspěvky formou pozemků a/nebo nemovitého majetku v rámci finančního nástroje podle čl. 37 odst. 10 nařízení (EU) č. 1303/2013 (týká se pouze závěrečné zprávy) (v EUR)

V.  Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách prostřednictvím finančního nástroje, a to na investice u konečných příjemců, v členění podle programu ESI fondů, priorit nebo opatření (čl. 46 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

22

Název každého finančního produktu nabízeného finančním nástrojem

23

Datum podpisu dohody o financování pro finanční produkt

24

Celková částka příspěvků z programu vázaná na půjčky, záruky, vlastní kapitál, kvazivlastní kapitál nebo jiné smlouvy o finančním produktu s konečnými příjemci (v EUR)

24.1

z čehož celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)

25

Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím půjček, mikroúvěrů, vlastního kapitálu nebo jiných produktů, nebo v případě záruk vyčleněná na půjčky vyplacené konečným příjemcům, podle produktu (v EUR)

25.1

z čehož celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)

25.1.1

z čehož z EFRR (v EUR)

25.1.2

z čehož z Fondu soudržnosti (v EUR)

25.1.3

z čehož z ESF (v EUR)

25.1.4

z čehož z EZFRV (v EUR)

25.1.5

z čehož z EMFF (v EUR)

25.2

z čehož celková výše spolufinancování z vnitrostátních veřejných zdrojů (v EUR)

25.3

z čehož celková výše spolufinancování z vnitrostátních soukromých zdrojů (v EUR)

26

Celková hodnota půjček skutečně vyplacená konečným příjemcům v souvislosti s podepsanými smlouvami o zárukách (v EUR)

27

Počet úvěrových smluv/záručních smluv/smluv o vlastním nebo kvazivlastním kapitálu/smluv o jiném finančním produktu podepsaných s konečnými příjemci, podle produktu

28

Počet investic v podobě půjčky/záruky/vlastního nebo kvazivlastního kapitálu/jiného finančního produktu poskytnutých konečným příjemcům, podle produktu

29

Počet konečných příjemců, kterým je poskytována podpora prostřednictvím finančního produktu

29.1

z čehož velké podniky

29.2

z čehož malé a střední podniky

29.2.1

z čehož mikropodniky

29.3

z čehož fyzické osoby

29.4

z čehož jiný typ podporovaných konečných příjemců

29.4.1

popis jiného typu podporovaných konečných příjemců

VI.  Výkonnost finančního nástroje, včetně pokroku při jeho vytváření a při výběru subjektů provádějících finanční nástroj (včetně subjektu provádějícího fond fondů) (čl. 46 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)

30

Datum dokončení předběžného hodnocení

31

Výběr subjektů provádějících finanční nástroj

31.1

počet již zahájených výběrových řízení

31.2

počet již podepsaných dohod o financování

32

Informace o tom, zda finanční nástroj stále fungoval na konci vykazovaného roku

32.1

Pokud finanční nástroj na konci vykazovaného roku nefungoval, den jeho ukončení

33

Celkový počet vyplacených úvěrů, které jsou v selhání, nebo celkový počet záruk, které byly poskytnuty a které je třeba zaplatit v důsledku selhání úvěru

34

Celková částka vyplacených úvěrů, které jsou v selhání (v EUR), nebo celková částka vázaná jako záruky, které byly poskytnuty a které je třeba zaplatit v důsledku selhání úvěru (v EUR)

▼M1

VII.  Úroky a jiné výnosy vzniklé díky podpoře z ESI fondů poskytnuté finančnímu nástroji, programové zdroje vložené zpět do finančních nástrojů a pocházející z investic, jak je uvedeno v článcích 43 a 44, částky použité na rozdílné zacházení, jak je uvedeno v článku 43a, a hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům (čl. 46 odst. 2 písm. g) a i) nařízení (EU) č. 1303/2013)

▼B

35

Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů pro daný finanční nástroj (v EUR)

36

Částky vrácené na finanční nástroj, jež připadají na podporu z ESI fondů do konce vykazovaného roku (v EUR)

36.1

z čehož kapitálové splátky (v EUR)

36.2

z čehož výnosy a jiné příjmy (v EUR)

▼M1

37

Objem zdrojů, jež připadají na podporu z ESI fondů, použitých v souladu s články 43a a 44

37.1

z čehož částky poskytnuté na rozdílné zacházení s investory působícími podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje odpovídající výši podpory z ESI fondů poskytované na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečných příjemců (v EUR)

▼B

37.2

z čehož částky poskytnuté na úhradu vynaložených správních nákladů a poplatků za správu finančního nástroje (v EUR)

▼M1

37.3

z čehož částky ke krytí případné ztráty nominální hodnoty příspěvku z ESI fondů na finanční nástroj v důsledku záporných úroků, pokud k ní dojde navzdory aktivní správě pokladny subjekty provádějícími finanční nástroje (v EUR)

40

Hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům (v EUR)

▼M1

VIII.  Pokrok při vytváření předpokládaného pákového efektu investic provedených prostřednictvím finančního nástroje (čl. 46 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

▼B

38

Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, získaných z finančního nástroje (v EUR)

38.1

Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, vyčleněná v dohodě o financování se subjektem provádějícím finanční nástroj (v EUR)

▼M1

38.1 A

Příspěvek v rámci finančního produktu EIB vyčleněný v dohodě o financování se subjektem provádějícím finanční nástroj (pouze pro nástroje podle čl. 38 odst. 1 písm. c)) (v EUR)

▼B

38.2

Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, vyplacená na finanční nástroj (v EUR)

▼M1

38.2 A

Příspěvek v rámci finančního produktu EIB vyplacený na finanční nástroj (pouze pro nástroje podle čl. 38 odst. 1 písm. c)) (v EUR)

▼B

38.2.1

z čehož příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)

38.2.2

z čehož příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)

38.3

Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, uvolněných na úrovni konečných příjemců (v EUR)

▼M1

38.3 A

Příspěvek v rámci finančního produktu EIB uvolněný na úrovni konečných příjemců (pouze pro nástroje podle čl. 38 odst. 1 písm. c)) (v EUR)

▼B

38.3.1

z čehož příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)

38.3.2

z čehož příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)

39

Předpokládaný a dosažený pákový efekt, s odkazem na dohodu o financování

39.1

Předpokládaný pákový efekt na půjčku/záruku/investice do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu/jiný finanční produkt, s odkazem na dohodu o financování, podle produktu

39.2

Dosažený pákový efekt na konci vykazovaného roku na půjčku/záruku/investice do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu/jiný finanční produkt, podle produktu

▼M1 —————

▼B

IX.  Příspěvek finančního nástroje ke splnění ukazatelů dotyčné priority nebo opatření (čl. 46 odst. 2 písm. j) nařízení (EU) č. 1303/2013)

41

Ukazatel výstupů (číselný kód a název), k němuž finanční nástroj přispívá

41.1

Cílová hodnota ukazatele výstupů

41.2

Hodnota dosažená prostřednictvím finančního nástroje v souvislosti s cílovou hodnotou ukazatele výstupů

(1)   Zahrnuje zvláštní příděl a odpovídající podporu z ESF.
PŘÍLOHA II

Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení standardních barev

OBRAZNÝ POPIS

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

HERALDICKÝ POPIS

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.

GEOMETRICKÝ POPIS

image

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž delší strana je jeden a půl násobkem strany kratší. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny po obvodu pomyslného kruhu, jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky kratší strany obdélníku. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

PŘEDEPSANÉ BARVY

Znak má následující barevné provedení:

 PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku;

 PANTONE YELLOW pro hvězdy.

ČTYŘBAREVNÝ PROCES

Použije-li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu.

PANTONE YELLOW se získá použitím 100 % barvy „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním 100 % barvy „Process Cyan“ a 80 % barvy „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 0/51/153 (hexadecimálně: 003399) a PANTONE YELLOW odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

POSTUP PŘI JEDNOBAREVNÉM ZOBRAZENÍ

Při použití černé barvy ohraničte obdélník černě a vytiskněte hvězdy černě na bílém pozadí.

image

Při použití modré barvy (reflexní modrá) ji aplikujte jako stoprocentní barvu a hvězdy zobrazte negativní bílou.

image

ZOBRAZENÍ NA BAREVNÉM POZADÍ

Musí-li být použito vícebarevné pozadí, je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o tloušťce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.

image( 1 ) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 922/2009/ES ze dne 16. září 2009 o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA) (Úř. věst. L 260, 3.10.2009, s. 20).

( 2 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).

Top