EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0680-20180301

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/680/2018-03-01

02014R0680 — CS — 01.03.2018 — 008.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 680/2014

ze dne 16. dubna 2014,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 191 28.6.2014, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/79 ze dne 18. prosince 2014,

  L 14

1

21.1.2015

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/227 ze dne 9. ledna 2015,

  L 48

1

20.2.2015

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1278 ze dne 9. července 2015,

  L 205

1

31.7.2015

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/313 ze dne 1. března 2016,

  L 60

5

5.3.2016

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/322 ze dne 10. února 2016,

  L 64

1

10.3.2016

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/428 ze dne 23. března 2016,

  L 83

1

31.3.2016

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1702 ze dne 18. srpna 2016,

  L 263

1

29.9.2016

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1443 ze dne 29. června 2017,

  L 213

1

17.8.2017

►M9

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2114 ze dne 9. listopadu 2017,

  L 321

1

6.12.2017


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 210, 7.8.2015, s.  38 (2015/1278)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 095, 9.4.2016, s.  17 (2016/322)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 680/2014

ze dne 16. dubna 2014,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA 1

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky týkající se podávání zpráv pro účely dohledu příslušným orgánům, a to v následujících oblastech:

a) požadavky na kapitál a finanční informace v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 575/2013;

b) ztráty z úvěrů zajištěných nemovitostmi v souladu s článkem 101 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

c) velké expozice a další největší expozice v souladu s článkem 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

d) pákový poměr v souladu s článkem 430 nařízení (EU) č. 575/2013;

e) požadavky krytí likvidity a požadavky čistého stabilního financování v souladu s článkem 415 nařízení (EU) č. 575/2013;

▼M1

f) zatížení aktiv v souladu s článkem 100 nařízení (EU) č. 575/2013;

▼M4

g) doplňkové měření sledování likvidity v souladu s čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

▼BKAPITOLA 2

REFERENČNÍ DATA SLEDOVANÉHO OBDOBÍ, LHŮTY A PRAHOVÉ HODNOTY PRO VYKAZOVÁNÍ

Článek 2

Referenční data sledovaného období

1.  Instituce předloží příslušným orgánům informace platné k následujícím referenčním datům sledovaného období:

a) měsíční vykazování: k poslednímu dni každého měsíce;

b) čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

c) pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

d) roční vykazování: k 31. prosinci.

2.  Informace předkládané za použití šablon uvedených v příloze III a příloze IV v souladu s pokyny podle přílohy V, jež odkazují na určité období, se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku do referenčního data.

3.  Umožňují-li institucím vnitrostátní právní předpisy vykazovat finanční informace ke konci účetního roku, který se neshoduje s rokem kalendářním, mohou být referenční data sledovaného období odpovídajícím způsobem upravena, tak aby finanční informace byly vykazovány vždy po třech, šesti či dvanácti měsících po uplynutí jejich účetního roku.

Článek 3

Lhůty pro zasílání zpráv

1.  Instituce předloží příslušným orgánům informace do konce běžné pracovní doby v následujících dnech pro zasílání zpráv:

a) měsíční vykazování: 15. kalendářní den od referenčního data sledovaného období;

b) čtvrtletní vykazování: do 12. května, 11. srpna, 11. listopadu a 11. února;

c) pololetní vykazování: do 11. srpna a 11. února;

d) roční vykazování: do 11. února.

2.  Připadá-li v členském státě příslušného orgánu, jemuž se zpráva předkládá, termín pro předložení na státní svátek nebo na sobotu či na neděli, překládají se tyto údaje v nejbližší následující pracovní den.

3.  Vykazují-li instituce své finanční informace v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 na základě upravených referenčních dat odpovídajících konci účetního roku, mohou být příslušným způsobem upraveny také lhůty pro předkládání výkazů, tak aby byla zachována délka období od upraveného referenčního data.

4.  Instituce mohou předkládat neauditované údaje. V případě, že se auditované údaje liší od předložených neauditovaných údajů, předloží se bez zbytečného odkladu revidované, auditované údaje. Neauditované údaje jsou údaje, k nimž nebylo předáno stanovisko externího auditora, zatímco údaje auditované jsou naopak údaje, u nichž externí auditor provedl audit a vydal k nim stanovisko auditu.

5.  Rovněž jakékoli jiné opravy předložených výkazů se příslušným orgánům předkládají bez zbytečného odkladu.

Článek 4

Prahové hodnoty pro vykazování – kritéria pro zahájení a ukončení vykazování

1.  Instituce zahájí vykazování informací, na něž se vztahují prahové hodnoty, počínajíce referenčním datem sledovaného období, pakliže daný limit překročily k referenčním datům dvou po sobě následujících sledovaných období.

2.  K prvním dvěma referenčním datům těch sledovaných období, kdy instituce musí splnit požadavky tohoto nařízení, instituce vykazují informace, na něž se vztahují prahové hodnoty, pakliže k tomuto referenčnímu datu sledovaného období příslušné prahové hodnoty překročí.

3.  Instituce mohou ukončit vykazování informací podléhajících příslušným prahovým hodnotám počínaje referenčním datem příštího sledovaného období, pakliže k referenčním datům třech po sobě následujících sledovaných období nedosáhly příslušných prahových hodnot.KAPITOLA 3

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O KAPITÁLU, POžADAVCÍCH NA KAPITÁL A FINANČNÍCH INFORMACÍCHODDÍL 1

Formát a četnost podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích

Článek 5

Formát a četnost podávání zpráv na individuálním základě o kapitálu a kapitálových požadavcích institucemi s výjimkou investičních podniků spadajících do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě vykážou instituce informace uvedené pod písmeny a) a b):

a) instituce překládají jednou za čtvrtletí tyto informace:

1) informace týkající se kapitálu a kapitálových požadavků podle šablony 1 až 5 přílohy I a v souladu s pokyny uvedenými v části II bodu 1 přílohy II;

2) informace o úvěrovém riziku a expozicích úvěrového rizika protistrany, na něž se vztahuje standardizovaný přístup podle v šablony 7 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.2 přílohy II;

3) informace o úvěrovém riziku a expozicích úvěrového rizika protistrany, na něž se vztahuje přístup založený na interním ratingu podle šablony 8 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.3 přílohy II;

4) informace o zeměpisném rozložení expozic podle jednotlivých zemí podle šablony 9 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.4 přílohy II, jsou-li původní zahraniční expozice ve všech „zahraničních“ zemích ve všech kategoriích expozic vykázané v řádku 850 šablony 4 přílohy I rovny 10 % nebo vyšší u všech původních tuzemských a zahraničních expozic vykázaných v řádku 860 šablony 4 přílohy I. Expozice jsou pro tento účel považovány za tuzemské tehdy, jedná-li se o expozice vůči protistranám sídlícím v členském státě, ve kterém sídlí daná instituce. Zahajovací a ukončovací kritéria se použijí podle článku 4;

5) informace o kapitálových expozicích, na něž se vztahuje přístup založený na interním ratingu podle šablony 10 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.5 přílohy II;

6) informace o vypořádacím riziku podle šablony 11 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.6 přílohy II;

7) informace o sekuritizovaných expozicích, na něž se vztahuje standardizovaný přístup podle šablony 12 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.7 přílohy II;

8) informace o sekuritizovaných expozicích, na něž se vztahuje přístup založený na interním ratingu podle šablony 13 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.8 přílohy II;

9) informace o kapitálových požadavcích a ztrátách, které se vztahují k operačnímu riziku, podle šablony 16 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 4.1 přílohy II;

10) informace o kapitálových požadavcích, které se vztahují k tržnímu riziku, podle šablon 18 až 24 přílohy I a v souladu s pokyny uvedenými v části II bodech 5.1 až 5.7 přílohy II;

11) informace o kapitálových požadavcích, které se vztahují k riziku úvěrové úpravy v ocenění, podle šablony 25 přílohy I v souladu s pokyny části II bodu odstavce 5.8 přílohy II;

b) instituce předkládají jednou za pololetí tyto informace:

▼M2

1) informace o všech sekuritizačních expozicích podle šablony 14 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.9 přílohy II.

Instituce jsou z povinnosti předložit uvedené informace o sekuritizacích vyňaty, jsou-li součástí skupiny v téže zemi, v níž podléhají požadavkům na kapitál;

▼M9

2) informace o významných ztrátách vyplývajících z událostí souvisejících s operačním rizikem vykázané takto:

a) instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 4 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují tyto informace podle šablon 17.01 a 17.02 přílohy I v souladu s pokyny části II bodu 4.2 přílohy II;

b) instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a které splňují nejméně jedno z následujících kritérií, vykazují tyto informace podle šablon 17.01 a 17.02 přílohy I v souladu s pokyny části II bodu 4.2 přílohy II:

i) poměr úhrnu jejich individuální rozvahy vůči součtu úhrnů individuálních rozvah všech institucí v témže členském státě je rovný 1 % nebo je vyšší, přičemž údaje vyjadřující úhrn rozvahy vycházejí z číselných údajů na konci roku předcházejícího roku před referenčním datem vykazování;

ii) celková hodnota aktiv instituce přesahuje 30 miliard EUR;

iii) celková hodnota aktiv instituce přesahuje 5 miliard EUR a 20 % HDP členského státu, ve kterém je usazena;

iv) instituce je, měřeno celkovou hodnotou jejích aktiv, jednou ze tří největších institucí usazených v konkrétním členském státě;

v) instituce je mateřskou společností dceřiných společností, které jsou samy úvěrovými institucemi usazenými v nejméně dvou jiných členských státech, než v němž je povolena mateřská instituce, a pokud jsou splněny obě tyto podmínky:

 hodnota celkových konsolidovaných aktiv instituce přesahuje 5 miliard EUR,

 více než 20 % celkových konsolidovaných aktiv instituce ve smyslu definice v šabloně 1.1 v příloze III, případně v příloze IV nebo celkových konsolidovaných závazků instituce ve smyslu definice v šabloně 1.2 v příloze III, případně v příloze IV se týká činností s protistranami nacházejícími se v jiném členském státě, než je stát, v němž je povolena mateřská instituce;

c) instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a u nichž není splněna žádná z podmínek uvedených v písmenu b), vykazují informace uvedené v bodech i) a ii) níže v souladu s pokyny části II bodu 4.2 přílohy II:

i) informace specifikované u sloupce 080 šablony 17.01 přílohy I pro následující řádky:

 počet událostí (nové události) (řádek 910),

 hrubý objem ztrát (nové události) (řádek 920),

 počet událostí podléhajících úpravám ztrát (řádek 930),

 úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období (řádek 940),

 maximální výše jedné ztráty (řádek 950),

 součet pěti nejvyšších ztrát (řádek 960),

 celkový přímý výtěžek ztrát (s výjimkou pojištění a jiných mechanismů převodu rizik) (řádek 970),

 celkové výtěžky z pojištění a jiných mechanismů převodu rizik (řádek 980);

ii) informace podle šablony 17.02 přílohy I;

d) instituce uvedené v písmenu c) mohou vykázat kompletní soubor informací uvedených v šablonách 17.01 a 17.02 přílohy I v souladu s pokyny v části II bodu 4.2 přílohy II;

e) instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a které splňují nejméně jednu z podmínek v bodech ii) až v) písmene b), vykazují tyto informace podle šablon 17.01 a 17.02 přílohy I v souladu s pokyny části II bodu 4.2 přílohy II:

f) instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a u nichž není splněna žádná z podmínek stanovených v bodech ii) až v) písmene b), mohou vykázat informace uvedené v šablonách 17.01 a 17.02 přílohy I v souladu s pokyny části II bodu 4.2 přílohy II:

g) použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

▼M9

3) informace o expozicích vůči státnímu dluhu takto:

a) instituce vykazují informace podle šablony 33 přílohy I v souladu s pokyny části II bodu 6 přílohy II, je-li souhrnná účetní hodnota finančních aktiv z odvětví protistran „Vládní instituce“ rovná či vyšší než 1 % součtu celkové účetní hodnoty položky „Dluhové cenné papíry a úvěry a jiné pohledávky“. Pro účely stanovení uvedených účetních hodnot použijí instituce definice uvedené v šablonách 4.1 až 4.4.1 v příloze III, případně v šablonách 4.1 až 4.4.1 a 4.6 až 4.10 v příloze IV;

b) pokud instituce splňují kritéria uvedená v písmenu a) a pokud hodnota vykázaná u vnitrostátních expozic nederivátových finančních aktiv ve smyslu definice v řádku 010, sloupci 010 šablony 33 v příloze I představuje méně než 90 % hodnoty vykázané u vnitrostátních i zahraničních expozic u stejného datového bodu, tyto instituce vykážou informace podle šablony 33 přílohy I v souladu s pokyny v části II bodě 6 přílohy II souhrnně na celkové úrovni a pro každou jednotlivou zemi, ve které jsou angažovány;

c) instituce, které splňují kritéria uvedená v písmenu a), ale nesplňují kritéria uvedená v písmenu b), vykážou informace podle šablony 33 přílohy I v souladu s pokyny v části II bodě 6 přílohy II pro expozice souhrnně na celkové úrovni a na vnitrostátní úrovni;

d) použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4.

▼B

Článek 6

Formát a četnost podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na konsolidovaném základě, které se netýká skupin tvořených výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 vykážou instituce v členském státě tyto informace:

a) informace podle článku 5 s periodicitou, kterou tento článek stanoví, avšak na konsolidovaném základě;

b) informace podle šablony 6 přílohy I v souladu s pokyny stanovenými v bodě 2 části II přílohy II týkajícími se subjektů spadajících do působnosti konsolidace, a to s půlroční periodicitou.

Článek 7

Formát a četnost podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na individuálním základě investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

1.  Za účelem podávání zpráv na individuálním základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 předkládají investiční podniky spadající do působnosti článku 95 nařízení (EU) č. 575/2013 informace podle šablon 1 až 5 přílohy I v souladu s pokyny podle bodu I části II přílohy II, a to se čtvrtletní periodicitou.

2.  Za účelem podávání zpráv na individuálním základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 vykážou investiční podniky spadající do působnosti článku 96 nařízení (EU) č. 575/2013 informace stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení, a to s periodicitou stanovenou tímto článkem.

Článek 8

Formát a četnost podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na konsolidovaném základě skupinami tvořenými výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

1.  Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 vykážou investiční podniky skupin tvořených výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článku 95 nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě tyto informace:

a) informace týkající se kapitálu a kapitálových požadavků podle šablon 1 až 5 přílohy I v souladu s pokyny uvedenými podle bodu 1 části II přílohy II se čtvrtletní periodicitou;

b) informace o kapitálu a kapitálových požadavcích týkajících se subjektů spadajících do působnosti konsolidace, a to podle šablony 6 přílohy I a v souladu s pokyny podle bodu 2 části II přílohy II a s půlroční periodicitou.

2.  Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 vykážou investiční podniky skupin tvořených výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článku 95 a 96, jakož i skupin tvořených výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článku 96 nařízení (EU) č. 575/2013, na konsolidovaném základě tyto informace:

a) informace vymezené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) s periodicitou stanovenou v tomto článku;

b) informace týkající se subjektů spadajících do působnosti konsolidace podle šablony 6 přílohy I a vykazovány v souladu s pokyny podle bodu 2 části II přílohy II, a to s půlroční periodicitou.ODDÍL 2

Formát a četnost podávání zpráv o finančních informacích na konsolidovaném základě

Článek 9

Formát a četnost podávání zpráv na konsolidovaném základě o finančních informacích institucemi spadajícími do působnosti článku 4 nařízení (EU) č. 1606/2002 a jinými úvěrovými institucemi, které uplatňují nařízení (EU) č. 1606/2002

1.  Za účelem vykazování finančních informací na konsolidovaném základě podle čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 předloží instituce usazené v členském státě informace stanovené v příloze III na konsolidovaném základě v souladu s pokyny uvedenými v příloze V a informace stanovené v příloze VIII na konsolidovaném základě v souladu s pokyny podle přílohy IX.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se předkládají takto:

a) informace vymezené v části 1 přílohy III se čtvrtletní periodicitou;

b) informace vymezené v části 3 přílohy III s půlroční periodicitou;

c) informace vymezené v části 4 přílohy III s roční periodicitou;

d) informace vymezené v šabloně 20 v části 2 přílohy III se čtvrtletní periodicitou a způsobem stanoveným v čl. 5 písm. a) bodě 4. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

e) informace vymezené v šabloně 21 v části 2 přílohy III, jsou-li hmotná aktiva podléhající operativnímu leasingu větší nebo rovna 10 % celkové hodnoty hmotných aktiv vykázaných v šabloně 1.1 v části 1 přílohy III, a to se čtvrtletní periodicitou. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

f) informace vymezené v šabloně 22 v části 2 přílohy III, jsou-li čisté výnosy z poplatků a provizí vyšší nebo rovny 10 % celkové hodnoty čistých výnosů z poplatků a provizí a čistých úrokových výnosů vykázaných v šabloně 2 v části 1 přílohy III, se čtvrtletní periodicitou. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

g) informace vymezené v příloze VIII pro expozice, jejichž hodnota je větší nebo rovna 300 milionům EUR, ale menší než 10 % způsobilého kapitálu instituce, se čtvrtletní periodicitou.

Článek 10

Formát a četnost podávání zpráv o finančních informacích úvěrovými institucemi, které uplatňují nařízení (EU) č. 1606/2002 na konsolidovaném základě podle čl. 99 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013

Pokud příslušný orgán rozšířil požadavky týkající se vykazování finančních informací na konsolidovaném základě na instituce v členském státě v souladu s čl. 99 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, vykážou tyto instituce finanční informace v souladu s článkem 9.

Článek 11

Formát a četnost podávání zpráv o finančních informacích na konsolidovaném základě institucemi, které uplatňují vnitrostátní účetní rámce vytvořené na základě směrnice 86/635/EHS

1.  Pokud příslušný orgán rozšířil požadavky týkající se vykazování finančních informací na konsolidovaném základě na instituce usazené v členském státě v souladu s čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují tyto instituce na konsolidovaném základě informace stanovené v příloze IV v souladu s pokyny uvedenými v příloze V a s informacemi stanovenými v příloze VIII na konsolidovaném základě podle pokynů v příloze IX.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 budou splňovat následující parametry:

a) informace vymezené v části 1 přílohy IV se čtvrtletní periodicitou;

b) informace vymezené v části 3 přílohy IV s půlroční periodicitou;

c) informace vymezené v části 4 přílohy IV s roční periodicitou;

d) informace vymezené v šabloně 20 v části 2 přílohy IV se čtvrtletní periodicitou a způsobem stanoveným v čl. 5 písm. a) bodu 4. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

e) informace definované v šabloně 21 v části 2 přílohy IV, jsou-li hmotná aktiva podléhající operativnímu leasingu větší nebo rovna 10 % celkové hodnoty hmotných aktiv vykázaných v šabloně 1.1 v části 1 přílohy IV, a to se čtvrtletní periodicitou. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

f) informace definované v šabloně 22 v části 2 přílohy IV, jsou-li čisté výnosy z poplatků a provizí vyšší nebo rovny 10 % celkové hodnoty čistých výnosů z poplatků a provizí a čistých úrokových výnosů vykázaných v šabloně 2 v části 1 přílohy IV, a to se čtvrtletní periodicitou. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

g) informace definované v příloze VIII pro expozice, jejichž hodnota je větší nebo rovna 300 milionům EUR, ale menší než 10 % způsobilého kapitálu s čtvrtletní periodicitou.KAPITOLA 4

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV NA ZÁKLADĚ SPECIFICKÉ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ ZTRÁT Z ÚVĚRŮ ZAJIŠTĚNÝCH NEMOVITOSTMI PODLE ČLÁNKU 101 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013

Článek 12

1.  Instituce vykazují informace stanovené v příloze VI v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII na konsolidovaném základě s půlroční periodicitou.

2.  Instituce vykazují informace stanovené v příloze VI v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII na individuálním základě s půlroční periodicitou.

3.  Pobočky v jiném členském státě rovněž vykazují příslušnému orgánu hostitelského členského státu informace stanovené v příloze VI v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII, které se vztahují na tuto pobočce, a to s půlroční periodicitou.KAPITOLA 5

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O VELKÝCH EXPOZICÍCH NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 13

1.  Za účelem podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě o velkých expozicích vůči klientům a ekonomicky spjatým skupinám klientů podle článku 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují instituce informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní periodicitou.

2.  Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o dvaceti největších expozicích vůči klientům nebo ekonomicky spjatým skupinám klientů podle poslední věty článku 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují instituce, na něž se vztahují ustanovení části 3 hlavy II kapitoly 3 nařízení (EU) č. 575/2013, informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní periodicitou.

3.  Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o deseti největších expozicích vůči institucím a o deseti největších expozicích vůči neregulovaným finančním subjektům podle čl. 394 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují instituce informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní periodicitou.KAPITOLA 6

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PÁKOVÉM POMĚRU NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 14

1.  Za účelem podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě o pákovém poměru podle čl. 430 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují instituce informace stanovené v příloze X v souladu s pokyny uvedenými v příloze XI se čtvrtletní periodicitou.

▼M6

2.  Vykazování informací vychází z metodiky používané pro výpočet pákového poměru v podobě pákového poměru ke konci čtvrtletí.

3.  Instituce mají povinnost vykázat informace uvedené v příloze XI části II odst. 14 v následujícím sledovaném období, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

a) podíl derivátů uvedený v příloze XI části II odst. 7 přesáhne 1,5 %;

b) podíl derivátů uvedený v příloze XI části II odst. 7 přesáhne 2,0 %.

Použijí se kritéria pro zahájení vykazování stanovená v článku 4 s výjimkou prvního pododstavce písm. b) tohoto odstavce, kdy instituce zahájí vykazování informací počínaje referenčním datem následujícího sledovaného období, pokud příslušnou prahovou hodnotu překročily k referenčnímu datu jednoho sledovaného období.

4.  Instituce, které mají v držení deriváty, jejichž celková pomyslná hodnota definovaná v příloze XI části II odst. 9 přesáhne 10 miliard EUR, vykážou informace uvedené v příloze XI části II odst. 14 bez ohledu na to, zda podíl derivátů splňuje podmínky uvedené v odstavci 3.

Kritéria pro zahájení vykazování stanovená v článku 4 se nepoužijí. Instituce zahájí vykazování informací počínaje referenčním datem následujícího sledovaného období, pokud příslušnou prahovou hodnotu překročily k referenčnímu datu jednoho sledovaného období.

5.  Instituce mají povinnost vykázat informace uvedené v příloze XI části II odst. 15 v následujícím sledovaném období, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

a) objem úvěrových derivátů uvedený v příloze XI části II odst. 10 přesáhne 300 milionů EUR;

b) objem úvěrových derivátů uvedený v příloze XI části II odst. 10 přesáhne 500 milionů EUR.

Použijí se kritéria pro zahájení vykazování stanovená v článku 4 s výjimkou písmene b), kdy instituce zahájí vykazování informací počínaje referenčním datem následujícího sledovaného období, pokud příslušnou prahovou hodnotu překročily k referenčnímu datu jednoho sledovaného období.

▼M6 —————

▼BKAPITOLA 7

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ A STABILNÍM FINANCOVÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

▼C2

Článek 15

Formát a četnost podávání zpráv o požadavku krytí likvidity

1.  Za účelem podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě o požadavku krytí likvidity podle článku 415 nařízení (EU) č. 575/2013 postupují instituce takto:

a) úvěrové instituce předkládají informace stanovené v příloze XXIV v souladu s pokyny uvedenými v příloze XXV s měsíční periodicitou;

b) všechny ostatní instituce s výjimkou institucí podle písmene a) předkládají informace stanovené v příloze XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII s měsíční periodicitou.

2.  Informace stanovené v přílohách XII a XXIV zohledňují informace předložené k referenčnímu datu a informace o peněžních tocích dané instituce v průběhu následujících 30 kalendářních dní.

▼B

Článek 16

Formát a četnost podávání zpráv o stabilním financování

Za účelem podávání zpráv o stabilním financování podle článku 415 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předloží instituce informace stanovené v příloze XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII se čtvrtletní periodicitou.

▼M1KAPITOLA 7a

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O ZATÍŽENÍ AKTIV NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 16a

Formát a četnost podávání zpráv o zatížení aktiv na individuálním a konsolidovaném základě

1.  Za účelem podávání zpráv o zatížení aktiv podle článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předloží instituce informace stanovené v příloze XVI tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze XVII tohoto nařízení.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují v souladu s těmito specifikacemi:

a) informace uvedené v částech A, B a D přílohy XVI čtvrtletně;

b) informace uvedené v části C přílohy XVI každoročně;

c) informace uvedené v části E přílohy XVI s půlroční periodicitou.

3.  Instituce nejsou povinny vykazovat informace v části B, C nebo E přílohy XVI, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) celkový objem aktiv instituce vypočtený v souladu s odstavcem 10 bodu 1.6 přílohy XVII je nižší než 30 miliard EUR;

b) míra zatížení aktiv instituce vypočtená v souladu s odstavcem 9 bodu 1.6 přílohy XVII je nižší než 15 %.

4.  Instituce mají povinnost vykazovat informace v části D přílohy XVI, pouze pokud emitují dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 prvním pododstavci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES. ( 1 )

▼M4KAPITOLA 7b

FORMÁT A ČETNOST ZPRÁV O DOPLŇKOVÉM MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ LIKVIDITY NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 16b

1.  Za účelem podávání zpráv o doplňkovém měření sledování likvidity v souladu s čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce s měsíční periodicitou všechny tyto informace:

a) informace uvedené v příloze XVIII v souladu s pokyny v příloze XIX;

b) informace uvedené v příloze XX v souladu s pokyny v příloze XXI;

▼M9

c) informace uvedené v příloze XXII v souladu s pokyny v příloze XXIII.

▼M4

2.  Odchylně od odstavce 1 smí instituce podávat zprávy o doplňkovém měření sledování likvidity se čtvrtletní periodicitou, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

▼M9

a) instituce není součástí skupiny sestávající z úvěrových institucí, investičních podniků nebo finančních institucí, jejíž dceřiné společnosti nebo mateřské instituce se nacházejí v jiných jurisdikcích, než je jurisdikce založení dané instituce;

▼M4

b) poměr individuální bilanční sumy instituce vůči součtu individuálních bilančních sum všech institucí v dotyčném členském státě je nižší než 1 % po dobu dvou po sobě následujících let, které předcházejí sledovanému roku;

c) celková aktiva instituce vypočítaná v souladu se směrnicí Rady 86/635/EHS ( 2 ) jsou nižší než 30 miliard EUR.

Pro účely písmene b) jsou údaje o bilanční sumě pro výpočet daného poměru založeny na auditovaných údajích z konce roku pro rok před rokem předcházejícím referenčnímu datu sledovaného období.

3.  Pro účely povinností stanovených v odstavcích 1 a 2 je prvním měsícem, za který se mají podat zprávy o doplňkovém měření sledování likvidity, duben 2016.

▼BKAPITOLA 8

IT ŘEŠENÍ PRO VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE STRANY INSTITUCÍ PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM

Článek 17

▼M1

1.  Instituce předkládají informace uvedené v tomto nařízení ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech, jež určí příslušné orgány a jež se řídí definicemi bodů obsaženými v jednotném modelu datových bodů, který je uveden v příloze XIV, a pravidly pro ověřování uvedenými v příloze XV, přičemž musí splňovat také následující parametry:

a) součástí předkládaných údajů nejsou informace, které nejsou vyžadovány nebo jsou v daném případě bezpředmětné;

b) číselné hodnoty se fakticky vykazují podle následujících pravidel:

i) datové body s údaji typu „měna“ se vykazují s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;

ii) datové body s údaji typu „procento“ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;

iii) datové body s údaji typu „celé číslo“ se vykazují s přesností odpovídající jednotkám bez desetinných míst.

▼B

2.  K předkládaným údajům uvádějí instituce následující informace:

a) referenční datum sledovaného období a referenční období;

b) vykazovací měna;

c) účetní standard;

d) identifikační údaj vykazující instituce a

e) úroveň použití jako individuální nebo konsolidovaná.KAPITOLA 9

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Přechodné období

Nejzazší lhůta pro předkládání údajů vykazovaných se čtvrtletní periodicitou, jejichž referenčním datem je 31. březen 2014, je do 30. června 2014.

Pro období od 31. března 2014 do 30. dubna 2014 je lhůta pro předkládání údajů vykazovaných s měsíční periodicitou stanovena odchylně od ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) na 30. června 2014.

Pro období od 31. května 2014 do 31. prosince 2014 je lhůta pro předkládání údajů vykazovaných s měsíční periodicitou stanovena odchylně od ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) na třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.

▼M1

Pokud jde o informace, jež mají být vykázány podle článku 16a, je prvním referenčním datem pro podávání zpráv 31. prosinec 2014.

▼M2

Aniž je dotčen článek 2, je první lhůtou pro předkládání údajů v šablonách 18 a 19 v příloze III 31. prosinec 2014. Řádky a sloupce v šablonách 6, 9.1, 20.4, 20.5 a 20.7 v příloze III, týkající se expozic s úlevou a nevýkonných expozic, se vyplní pro datum předložení údajů 31. prosince 2014.

▼M4

Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a) je v případě měsíců od dubna 2016 do října 2016 včetně termínem pro měsíční vykazování doplňkového měření sledování likvidity třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.

▼M5

Pro období od 10. září 2016 do 10. března 2017 je lhůta pro předkládání údajů týkajících se požadavku krytí likvidity úvěrových institucí vykazovaných s měsíční periodicitou stanovena odchylně od ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) na třicátý kalendářní den po referenčním datu pro podávání zpráv.

▼B

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost následujícím dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2014.

Články 9, 10 a 11 se použijí ode dne 1. července 2014.

Článek 15 se použije ode dne 1. března 2014.

▼M1

Článek 16a se použije ode dne 1. prosince 2014.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M9
PŘÍLOHA I

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCHŠABLONY COREP

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

Krátký název

 

 

Kapitálová přiměřenost

CA

1

C 01.00

KAPITÁL

CA1

2

C 02.00

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

CA2

3

C 03.00

KAPITÁLOVÉ POMĚRY

CA3

4

C 04.00

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

CA4

 

 

Přechodná ustanovení

CA5

5,1

C 05.01

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

CA5.1

5,2

C 05.02

NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU

CA5.2

 

 

Skupinová solventnost

GS

6,1

C 06.01

SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM

GS Total

6,2

C 06.02

SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH

GS

 

 

Úvěrové riziko

CR

7

C 07.00

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SA

 

 

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR IRB

8,1

C 08.01

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR IRB 1

8,2

C 08.02

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (struktura podle ratingového stupně nebo seskupení dlužníka)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFICKÁ STRUKTURA

CR GB

9,1

C 09.01

Tabulka 9.1 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice SA)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabulka 9.2 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice IRB)

CR GB 2

9,4

C 09.04

C 9.4 – Struktura úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle zemí a sazby proticyklické rezervy specifické pro danou instituci

CCB

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM. STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY PD/LGD PODLE STUPŇŮ DLUŽNÍKA:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ

CR SETT

12

C 12.00

ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SEC SA

13

C 13.00

ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SEC IRB

14

C 14.00

PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH

CR SEC Details

 

 

Operační riziko

OPR

16

C 16.00

OPERAČNÍ RIZIKO

OPR

17

C 17.00

OPERAČNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ A DRUHŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE

OPR Details

 

 

Tržní riziko

MKR

18

C 18.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO

MKR SA FX

23

C 23.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA

MKR IM

25

C 25.00

RIZIKO ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ

CVA

33

C 33.00

EXPOZICE VŮČI VLÁDNÍM INSTITUCÍM PODLE ZEMĚ PROTISTRANY

GOVC 01.00 – KAPITÁL (CA1)

Řádky

ID

Položka

Výše

010

1

KAPITÁL

 

015

1.1

KAPITÁL TIER 1

 

020

1.1.1

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

030

1.1.1.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako kmenový kapitál tier 1

 

040

1.1.1.1.1

Splacené kapitálové nástroje

 

045

1.1.1.1.1*

Z toho: kapitálové nástroje upsané orgány veřejné moci v mimořádných situacích

 

050

1.1.1.1.2*

Doplňková položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

060

1.1.1.1.3

Emisní ážio

 

070

1.1.1.1.4

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

 

080

1.1.1.1.4.1

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

090

1.1.1.1.4.2

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

091

1.1.1.1.4.3

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

092

1.1.1.1.5

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

 

130

1.1.1.2

Nerozdělený zisk

 

140

1.1.1.2.1

Nerozdělený zisk z předchozích let

 

150

1.1.1.2.2

Použitelný zisk nebo ztráta

 

160

1.1.1.2.2.1

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku

 

170

1.1.1.2.2.2

(–) Část mezitímního zisku nebo zisku ke konci roku, která není použitelná

 

180

1.1.1.3

Kumulovaný ostatní úplný výsledek

 

200

1.1.1.4

Ostatní rezervy

 

210

1.1.1.5

Rezervy na obecná bankovní rizika

 

220

1.1.1.6

Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků

 

230

1.1.1.7

Menšinové podíly uznané v kmenovém kapitálu tier 1

 

240

1.1.1.8

Přechodné úpravy provedené v důsledku dodatečných menšinových podílů

 

250

1.1.1.9

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

 

260

1.1.1.9.1

(–) Zvýšení vlastního kapitálu plynoucí ze sekuritizovaných aktiv

 

270

1.1.1.9.2

Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků

 

280

1.1.1.9.3

Kumulativní zisky a ztráty ze závazků oceněných reálnou hodnotou, které vyplývají ze změn ve vlastním úvěrovém riziku

 

285

1.1.1.9.4

V reálné hodnotě vyjádřené zisky a ztráty, které vyplývají z vlastního úvěrového rizika instituce v souvislosti s derivátovými závazky

 

290

1.1.1.9.5

(–) Úpravy ocenění plynoucí z požadavků obezřetného oceňování

 

300

1.1.1.10

(–) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(–) Goodwill účtovaný jako nehmotné aktivum

 

320

1.1.1.10.2

(–) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic

 

330

1.1.1.10.3

Odložené daňové závazky související s goodwillem

 

340

1.1.1.11

(–) Jiná nehmotná aktiva

 

350

1.1.1.11.1

(–) Jiná nehmotná aktiva před odpočtem odložených daňových závazků

 

360

1.1.1.11.2

Odložené daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy

 

370

1.1.1.12

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

 

380

1.1.1.13

(–) Nedostatek v krytí očekávaných ztrát úpravami o úvěrové riziko při přístupu založeném na interním ratingu (IRB)

 

390

1.1.1.14

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

400

1.1.1.14.1

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

410

1.1.1.14.2

Odložené daňové závazky související s aktivy penzijního fondu definovaných požitků

 

420

1.1.1.14.3

Aktiva penzijního fondu definovaných požitků, jež instituce může bez omezení používat

 

430

1.1.1.15

(–) Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1

 

440

1.1.1.16

(–) Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1

 

450

1.1.1.17

(–) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor, na něž se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250  %

 

460

1.1.1.18

(–) Sekuritizační pozice, na něž se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(–) Volné dodávky, na něž se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(–) Pozice v koši, pro které instituce nemůže určit rizikovou váhu v rámci přístupu IRB a na které se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(–) Expozice vlastního kapitálu v rámci přístupu založeného na interních modelech, na které se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

490

1.1.1.23

(–) Odpočitatelné odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů

 

500

1.1.1.24

(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

510

1.1.1.25

(–) Částka přesahující 17,65 % prahovou hodnotu

 

520

1.1.1.26

Ostatní přechodné úpravy kmenového kapitálu tier 1

 

524

1.1.1.27

(–) Dodatečné odpočty od kmenového kapitálu tier 1 v důsledku článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

529

1.1.1.28

Položky nebo odpočty od kmenového kapitálu tier 1 – jiné

 

530

1.1.2

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

540

1.1.2.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako vedlejší kapitál tier 1

 

550

1.1.2.1.1

Splacené kapitálové nástroje

 

560

1.1.2.1.2*

Doplňková položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

570

1.1.2.1.3

Emisní ážio

 

580

1.1.2.1.4

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

 

590

1.1.2.1.4.1

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

620

1.1.2.1.4.2

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

621

1.1.2.1.4.3

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

622

1.1.2.1.5

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

 

660

1.1.2.2

Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků

 

670

1.1.2.3

Nástroje vydané dceřinými společnostmi a uznané ve vedlejším kapitálu tier 1

 

680

1.1.2.4

Přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které jsou vydány dceřinými společnostmi, ve vedlejším kapitálu tier 1

 

690

1.1.2.5

(–) Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1

 

700

1.1.2.6

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

710

1.1.2.7

(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

720

1.1.2.8

(–) Odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2

 

730

1.1.2.9

Ostatní přechodné úpravy vedlejšího kapitálu tier 1

 

740

1.1.2.10

Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1 (odečítá se od kmenového kapitálu tier 1)

 

744

1.1.2.11

(–) Dodatečné odpočty od vedlejšího kapitálu tier 1 v důsledku článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

748

1.1.2.12

Položky nebo odpočty od vedlejšího kapitálu tier 1 – jiné

 

750

1.2

KAPITÁL TIER 2

 

760

1.2.1

Kapitálové nástroje a podřízené úvěry způsobilé jako kapitál tier 2

 

770

1.2.1.1

Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry

 

780

1.2.1.2*

Doplňková položka: Nezpůsobilé kapitálové nástroje a podřízené úvěry

 

790

1.2.1.3

Emisní ážio

 

800

1.2.1.4

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

 

810

1.2.1.4.1

(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

840

1.2.1.4.2

(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

841

1.2.1.4.3

(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

842

1.2.1.5

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

 

880

1.2.2

Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených úvěrů, pro něž platí zachování právních účinků

 

890

1.2.3

Nástroje vydané dceřinými podniky a uznané v kapitálu tier 2

 

900

1.2.4

Přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které byly vydány dceřinými podniky, v kapitálu tier 2

 

910

1.2.5

Přebytek rezerv v porovnání se způsobilými očekávanými ztrátami při přístupu IRB

 

920

1.2.6

Obecné úpravy o úvěrové riziko v rámci standardizovaného přístupu

 

930

1.2.7

(–) Vzájemná účast na kapitálu tier 2

 

940

1.2.8

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

950

1.2.9

(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

960

1.2.10

Ostatní přechodné úpravy kapitálu tier 2

 

970

1.2.11

Odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2 (odečítá se od vedlejšího kapitálu tier 1)

 

974

1.2.12

(–) Dodatečné odpočty od kapitálu tier 2 v důsledku článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

978

1.2.13

Položky nebo odpočty od kapitálu tier 2 – jiné

 C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)

Řádky

Položka

Označení

Částka

010

1

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

020

1*

Z toho: investiční podniky podle čl. 95 odst. 2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích

 

030

1**

z toho: investiční podniky podle čl. 96 odst. 2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích

 

040

1.1

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY

 

050

1.1.1

Standardizovaný přístup (SA)

 

060

1.1.1.1

Kategorie expozic, na něž se vztahuje standardizovaný přístup, s výjimkou sekuritizačních pozic

 

070

1.1.1.1.01

ústřední vlády nebo centrální banky

 

080

1.1.1.1.02

regionální vlády či místní orgány

 

090

1.1.1.1.03

subjekty veřejného sektoru

 

100

1.1.1.1.04

mezinárodní rozvojové banky

 

110

1.1.1.1.05

mezinárodní organizace

 

120

1.1.1.1.06

instituce

 

130

1.1.1.1.07

podniky

 

140

1.1.1.1.08

retailové expozice

 

150

1.1.1.1.09

zajištěné hypotékami na nemovitosti

 

160

1.1.1.1.10

Expozice v selhání

 

170

1.1.1.1.11

Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem

 

180

1.1.1.1.12

Kryté dluhopisy

 

190

1.1.1.1.13

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

 

200

1.1.1.1.14

Subjekty kolektivního investování

 

210

1.1.1.1.15

Akcie a ostatní účasti

 

211

1.1.1.1.16

Ostatní položky

 

220

1.1.1.2

Sekuritizační pozice podle SA

 

230

1.1.1.2*

z toho: resekuritizace

 

240

2.1.1

Přístup založený na interním ratingu (IRB)

 

250

1.1.2.1

Přístupy založené na interním ratingu, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory

 

260

1.1.2.1.01

Ústřední vlády a centrální banky

 

270

1.1.2.1.02

instituce

 

280

1.1.2.1.03

Podniky – malé a střední podniky

 

290

1.1.2.1.04

Podniky – specializované úvěrování

 

300

1.1.2.1.05

Podniky – ostatní

 

310

1.1.2.2

Přístupy IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory

 

320

1.1.2.2.01

Ústřední vlády a centrální banky

 

330

1.1.2.2.02

instituce

 

340

1.1.2.2.03

Podniky – malé a střední podniky

 

350

1.1.2.2.04

Podniky – specializované úvěrování

 

360

1.1.2.2.05

Podniky – ostatní

 

370

1.1.2.2.06

Retail – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

 

380

1.1.2.2.07

Retail – jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

 

390

1.1.2.2.08

Retail – kvalifikované revolvingové expozice

 

400

1.1.2.2.09

Retail – ostatní malé a střední podniky

 

410

1.1.2.2.10

Retail – ostatní jiné než malé a střední podniky

 

420

1.1.2.3

Vlastní kapitál podle IRB

 

430

1.1.2.4

Sekuritizační pozice podle IRB

 

440

1.1.2.4*

Z toho: resekuritizace

 

450

1.1.2.5

Ostatní aktiva nemající povahu úvěrového závazku

 

460

1.1.3

Objem rizikových expozic u příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany

 

490

1.2

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ

 

500

1.2.1

Vypořádací riziko/riziko dodání v investičním portfoliu

 

510

1.2.2

Vypořádací riziko/riziko dodání v obchodním portfoliu

 

520

1.3

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

 

530

1.3.1

Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle standardizovaných přístupů (SA)

 

540

1.3.1.1

Obchodované dluhové nástroje (TDI)

 

550

1.3.1.2

Akcie a ostatní účasti

 

555

1.3.1.3

Zvláštní přístup pro poziční riziko u subjektů kolektivního invesetování

 

556

1.3.1.3*

Doplňková položka: Subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradně do obchodovaných dluhových nástrojů

 

557

1.3.1.3**

Doplňková položka: Subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradně do nástrojů vlastního kapitálu nebo smíšených nástrojů

 

560

1.3.1.4

Měna

 

570

1.3.1.5

Komodity

 

580

1.3.2

Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle interních modelů (IM)

 

590

1.4

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)

 

600

1.4.1

OpR podle přístupu základního ukazatele (BIA)

 

610

1.4.2

OpR podle standardizovaných přístupů (STA) / alternativních standardizovaných přístupů (ASA)

 

620

1.4.3

OpR podle přístupů pokročilého měření (AMA)

 

630

1.5

OBJEM DALŠÍ RIZIKOVÉ EXPOZICE NA ZÁKLADĚ FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

 

640

1.6

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ

 

650

1.6.1

Pokročilá metoda

 

660

1.6.2

Standardizovaná metoda

 

670

1.6.3

Na základě OEM

 

680

1.7

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE SOUVISEJÍCÍ S VELKÝMI EXPOZICEMI V OBCHODNÍM PORTFOLIU

 

690

1.8

OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

710

1.8.2

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 458

 

720

1.8.2*

Z toho: požadavky pro velké expozice

 

730

1.8.2**

Z toho: v důsledku upravených rizikových vah pro ošetření bublin v odvětví obytných a obchodních nemovitostí

 

740

1.8.2***

Z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního sektoru

 

750

1.8.3

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 459

 

760

1.8.4

Z toho: Objem dodatečné rizikové expozice na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)

Řádky

ID

Položka

Výše

010

1

Poměr kmenového kapitálu tier 1

 

020

2

Přebytek (+)/nedostatek (–) kmenového kapitálu tier 1

 

030

3

Kapitálový poměr tier 1

 

040

4

Přebytek (+)/nedostatek (–) kapitálu tier 1

 

050

5

Celkový kapitálový poměr

 

060

6

Přebytek (+)/nedostatek (–) celkového kapitálu

 

Doplňkové položky: kapitálové poměry v důsledku úprav podle pilíře II

070

7

Poměr kmenového kapitálu tier 1 včetně úprav podle pilíře II

 

080

8

Cílový poměr kmenového kapitálu tier 1 v důsledku úprav podle pilíře II

 

090

9

Kapitálový poměr tier 1 včetně úprav podle pilíře II

 

100

10

Cílový kapitálový poměr tier 1 v důsledku úprav podle pilíře II

 

110

11

Celkový kapitálový poměr včetně úprav podle pilíře II

 

120

12

Cílový celkový kapitálový poměr v důsledku úprav podle pilíře II

 C 04.00 – DOPLŇKOVÉ POLOŽKY (CA4)

Řádek

ID

Položka

Sloupec

Odložené daňové pohledávky a závazky

010

010

1

Odložené daňové pohledávky celkem

 

020

1.1

Odložené daňové pohledávky, které nejsou závislé na budoucím zisku

 

030

1.2

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

040

1.3

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů

 

050

2

Odložené daňové závazky celkem

 

060

2.1

Odložené daňové závazky, které nelze odečíst od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku

 

070

2.2

Odložené daňové závazky, které lze odečíst od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku

 

080

2.2.1

Odpočitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

090

2.2.2

Odpočitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů

 

093

2A

Přeplatky daně a zpětně použité daňové ztráty

 

096

2B

Odložené daňové pohledávky, které podléhají rizikové váze ve výši 250 %

 

097

2C

Odložené daňové pohledávky, které podléhají rizikové váze ve výši 0 %

 

Úpravy o úvěrové riziko a očekávané ztráty

100

3

Přebytek (+) nebo schodek (–) podle IRB plynoucí z úprav o úvěrové riziko, dodatečných úprav ocenění a dalšího snížení kapitálu o očekávané ztráty z expozic, které nejsou v selhání

 

110

3.1

Celkové úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu, které lze začlenit do výpočtu výše očekávaných ztrát

 

120

3.1.1

Obecné úpravy o úvěrové riziko

 

130

3.1.2

Specifické úpravy o úvěrové riziko

 

131

3.1.3

Dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu

 

140

3.2

Celkové způsobilé očekávané ztráty

 

145

4

Přebytek (+) nebo schodek (–) podle IRB plynoucí ze specifických úprav o úvěrové riziko v rámci očekávaných ztrát z expozic, které jsou v selhání

 

150

4.1

Specifické úpravy o úvěrové riziko a pozice, s nimiž se zachází obdobně

 

155

4.2

Celkové způsobilé očekávané ztráty

 

160

5

Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet stropu přebytku rezerv způsobilého jako kapitál tier 2

 

170

6

Celkové hrubé rezervy způsobilé k zařazení do kapitálu tier 2

 

180

7

Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet stropu rezervy způsobilé jako kapitál tier 2

 

Prahové hodnoty pro odpočty od kmenového kapitálu tier 1

190

8

Prahová hodnota neodečitatelná od kapitálových investic do subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

200

9

Prahová hodnota CET1 ve výši 10 %

 

210

10

Prahová hodnota CET1 ve výši 17,65 %

 

225

11,1

Způsobilý kapitál pro účely kvalifikovaných účastí mimo finanční sektor

 

226

11,2

Způsobilý kapitál pro účely velkých expozic

 

Investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

230

12

Investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

240

12.1

Přímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

250

12.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

260

12.1.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

270

12.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

280

12.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

290

12.2.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

291

12.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

292

12.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

293

12.3.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

300

13

Investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

310

13.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

320

13.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

330

13.1.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

340

13.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

350

13.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

360

13.2.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

361

13.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

362

13.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

363

13.3.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

370

14

Investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

380

14.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

390

14.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

400

14.1.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

410

14.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

420

14.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

430

14.2.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

431

14.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

432

14.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

433

14.3.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

Investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

440

15

Investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

450

15.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

460

15.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

470

15.1.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

480

15.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

490

15.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

500

15.2.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

501

15.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

502

15.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

503

15.3.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

510

16

Investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

520

16.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

530

16.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

540

16.1.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

550

16.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

560

16.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

570

16.2.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

571

16.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

572

16.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

573

16.3.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

580

17

Investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

590

17.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

600

17.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

610

17.1.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

620

17.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

630

17.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

640

17.2.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

641

17.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

642

17.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

643

17.3.2

(–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

Celkový objem rizikové expozice investic – neodečtené od příslušné kategorie kapitálu:

650

18

Rizikově vážené expozice investic do CET1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu CET1 instituce

 

660

19

Rizikově vážené expozice investic do AT1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu AT1 instituce

 

670

20

Rizikově vážené expozice investic do T2 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu T2 instituce

 

Dočasná výjimka z odpočtů od kapitálu

680

21

Investice do kapitálových nástrojů CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

690

22

Investice do kapitálových nástrojů CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

700

23

Investice do kapitálových nástrojů AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

710

24

Investice do kapitálových nástrojů AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

720

25

Investice do kapitálových nástrojů T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

730

26

Investice do kapitálových nástrojů T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

Kapitálové rezervy

740

27

Požadavek kombinované kapitálové rezervy

 

750

 

Bezpečnostní kapitálová rezerva

 

760

 

Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni členského státu zjištěno makroobezřetnostní nebo systémové riziko

 

770

 

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci

 

780

 

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika

 

800

 

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce

 

810

 

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce

 

Požadavky podle pilíře II

820

28

Kapitálové požadavky související s úpravami podle pilíře II

 

Další informace pro investiční podniky

830

29

Počáteční kapitál

 

840

30

Kapitál určený na základě fixních režijních nákladů

 

Další informace pro výpočet prahových hodnot vykazování

850

31

Zahraniční původní expozice

 

860

32

Původní expozice celkem

 

Dolní limit Basel I

870

 

Úpravy celkového kapitálu

 

880

 

Kapitál plně upravený pro dolní limit Basel I

 

890

 

Kapitálové požadavky pro dolní limit Basel I

 

900

 

Kapitálové požadavky pro dolní limit Basel I – alternativa standardního přístupu

 

910

 

Schodek celkového kapitálu, pokud jde o minimální kapitálové požadavky podle dolního limitu Basel I

 C 05.01 – PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (CA5.1)

 

Úpravy kmenového kapitálu tier 1

Úpravy vedlejšího kapitálu tier 1

Úpravy kapitálu tier 2

Úpravy rizikově vážených aktiv

Doplňující položky

Použitelný procentní podíl

Způsobilá částka bez přechodných ustanovení

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1

ÚPRAVY CELKEM

 

 

 

 

 

 

020

1.1

NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ

link na {CA1;r220}

link na {CA1;r660}

link na {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Nástroje se zachováním právních účinků: nástroje, které představují státní podporu

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Nástroje považované podle směrnice 2006/48/ES za kapitál

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Nástroje vydané institucemi se sídlem v členském státě, který realizuje ekonomický ozdravný program

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Nástroje, které nepředstavují státní podporu

link na {CA5.2;r010;c060}

link na {CA5.2;r020;c060}

link na {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MENŠINOVÉ PODÍLY A EKVIVALENTY

link na {CA1;r240}

link na {CA1;r680}

link na {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitálové nástroje a položky, které nelze považovat za menšinové podíly

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Přechodné uznání menšinových podílů v rámci konsolidovaného kapitálu

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Přechodné uznání kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 v rámci konsolidovaného kapitálu

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Přechodné uznání kvalifikovaného kapitálu tier 2 v rámci konsolidovaného kapitálu

 

 

 

 

 

 

100

1.3

OSTATNÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY

link na {CA1;r520}

link na {CA1;r730}

link na {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizované zisky a ztráty

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizované zisky

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizované ztráty

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3

Nerealizované zisky z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ podle standardu IAS 39 potvrzeného EU

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4

Nerealizované ztráty z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ podle standardu IAS 39 potvrzeného EU

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5

V reálné hodnotě vyjádřené zisky a ztráty, které vyplývají z vlastního úvěrového rizika instituce v souvislosti s derivátovými závazky

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odpočty

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Ztráty za běžný finanční rok

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nehmotná aktiva

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Schodek rezerv vůči očekávaným ztrátám založený na interním ratingu (IRB)

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

z toho: zavedení změn standardu IAS 19 – kladná položka

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

z toho: zavedení změn standardu IAS 19 – záporná položka

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Vlastní nástroje

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

z toho: přímé kapitálové investice

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

z toho: nepřímé kapitálové investice

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

z toho: přímé kapitálové investice

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

z toho: nepřímé kapitálové investice

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

z toho: přímé kapitálové investice

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

z toho: nepřímé kapitálové investice

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Vzájemné účasti

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Vzájemná účast na kapitálu tier 2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Vzájemná účast na kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Vzájemná účast na kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů, a nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Výjimka z odpočtu kapitálových investic do pojišťoven od položek kmenového kapitálu tier 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Dodatečné filtry a odpočty

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Úpravy provedené v důsledku přechodných režimů IFRS 9

 

 

 

 

 

 C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)

CA 5.2 –  Nástroje se zachováním právních účinků: nástroje nepředstavující státní podporu

Objem nástrojů plus související emisní ážio

Základ pro výpočet limitu

Použitelný procentní podíl

Mezní hodnota

(–) Částka, která převyšuje limity zachování právních účinků

Celková částka související se zachováním právních účinků

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1

Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. a) směrnice 2006/48/ES

 

 

 

 

 

link na {CA5.1;r060;c010}

020

2.

Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. ca) a čl. 154 odst. 8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489

 

 

 

 

 

link na {CA5.1;r060;c020}

030

2.1

Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení

 

 

 

 

 

 

040

2.2

Nástroje s kupní opcí a pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků

 

 

 

 

 

 

090

3

Položky, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedených v článku 490

 

 

 

 

 

link na {CA5.1;r060;c030}

100

3.1

Celková výše položek bez pobídky ke splacení

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Položky s pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků

 

 

 

 

 

 C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM (GS TOTAL)

 

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ K SOLVENTNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ REZERVY

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNOVANÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU

 

KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL

 

POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

OPERAČNÍ RIZIKO

OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇKOVÁ POLOŽKA:

GOODWILL (–) /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z TOHO: (–) GOODWILL /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA

PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI

BEZPEČNOSTNÍ REZERVA Z DŮVODU MAKROOBEZŘETNOSTNÍCH NEBO SYSTÉMOVÝCH RIZIK ZJIŠTĚNÝCH NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH (GS)

SUBJEKTY, KTERÉ JSOU ZAHRNUTY DO KONSOLIDACE

INFORMACE O SUBJEKTECH PODLÉHAJÍCÍCH KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ K SOLVENTNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ REZERVY

NÁZEV

KÓD

Kód LEI

INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO / NE)

ROZSAH ÚDAJŮ: SAMOSTATNĚ PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (SF) NEBO SAMOSTATNĚ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVÁNÉ (SP)

KÓD ZEMĚ

PODÍL ÚČASTI (%)

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KAPITÁL

 

 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNOVANÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU

 

KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL

 

POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

OPERAČNÍ RIZIKO

OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KAPITÁL TIER 1 CELKEM

 

 

KAPITÁL TIER 2

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

OPERAČNÍ RIZIKO

OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇKOVÁ POLOŽKA:

GOODWILL (–) /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z TOHO: (–) GOODWILL /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA

PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI

BEZPEČNOSTNÍ REZERVA Z DŮVODU MAKROOBEZŘETNOSTNÍCH NEBO SYSTÉMOVÝCH RIZIK ZJIŠTĚNÝCH NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

 

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE KAPITÁLU TIER 1, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO

Z TOHO: MENŠINOVÉ PODÍLY

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK, EMISNÍ ÁŽIO A OSTATNÍ FONDY

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)

Třída expozice podle SA

 

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY SOUVISEJÍCÍ S PŮVODNÍ EXPOZICÍ

EXPOZICE BEZ ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

ČISTÁ EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA S DOPADEM NA HODNOTU EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA KOMPLEXNÍ METODA FINANČNÍHO KOLATERÁLU

PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)

STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ

HODNOTA EXPOZICE

 

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

 

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

KOEFICIENT VOLATILITY PRO DANOU EXPOZICI

(–) FINANČNÍ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM VYPRACOVANÝM URČENOU EXTERNÍ RATINGOVOU AGENTUROU

Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM POCHÁZEJÍCÍM OD CENTRÁLNÍ VLÁDY

(–) ZÁRUKY

(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(–) FINANČNÍ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METODA

(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(–) CELKOVÝ ODTOK

PŘÍTOKY CELKEM (+)

 

(–) Z TOHO: KOEFICIENT VOLATILITY NEBO SPLATNOSTI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

CELKOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

 

015

z toho: expozice v selhání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

z toho: expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

z toho: expozice zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

z toho: expozice v rámci trvalého částečného použití standardizovaného přístupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

z toho: expozice v rámci standardizovaného přístupu, v jejichž případě orgán dohledu poskytl předchozí svolení s postupným zaváděním přístupu IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:

070

Rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transakce s financováním cenných papírů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z křížového započtení na základě smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Ostatní rizikové váhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY

290

Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) (CR IRB 1)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

 

INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ

EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ:

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

VÝŠE OČEKÁVANÝCH ZTRÁT

(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

POČET DLUŽNÍKŮ

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

(–) ZÁRUKY

(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(–) ODTOKY CELKEM

PŘÍTOKY CELKEM (+)

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL

JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

NEMOVITOSTI

OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL

POHLEDÁVKY

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

CELKOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

 

 

 

015

z toho: expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:

020

Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakce s financováním cenných papírů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Z křížového započtení na základě smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOZICE ZAŘAZENÉ DO STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

ROZŘAZOVACÍ KRITÉRIA SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH V RÁMCI ROZŘAZOVACÍHO KRITÉRIA SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ

090

RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Z toho: v kategorii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIVNÍ ZACHÁZENÍ: EXPOZICE ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZACHÁZENÍ NEBO 100 % A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ: CELKOVÉ POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) STRUKTURA PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (CR IRB 2)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

STUPEŇ DLUŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR ŘÁDKU)

INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ

EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ:

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

VÝŠE OČEKÁVANÝCH ZTRÁT

(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

POČET DLUŽNÍKŮ

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

(–) ZÁRUKY

(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(–) ODTOKY CELKEM

PŘÍTOKY CELKEM (+)

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL

JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

NEMOVITOSTI

OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL

POHLEDÁVKY

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)

Země:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

Expozice v selhání

Nová selhání zjištěná pro dané období

Obecné úpravy o úvěrové riziko

Specifické úpravy o úvěrové riziko

Z toho: odpisy

Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání

HODNOTA EXPOZICE

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

ústřední vlády nebo centrální banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

regionální vlády či místní orgány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

subjekty veřejného sektoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

mezinárodní rozvojové banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

mezinárodní organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

retailové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

expozice zajištěné nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expozice v selhání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Subjekty kolektivního investování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kapitálové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Ostatní expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Celkové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE IRB (CR GB 2)

Země:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

Z toho: v selhání

Nová selhání zjištěná pro dané období

Obecné úpravy o úvěrové riziko

Specifické úpravy o úvěrové riziko

Z toho: odpisy

Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

Z toho: v selhání

HODNOTA EXPOZICE

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Z toho: v selhání

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VÝŠE OČEKÁVANÝCH ZTRÁT

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

ústřední vlády nebo centrální banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

z toho: specializované půjčky (bez specializovaných půjček podléhajících rozřazovacím kritériím)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

z toho: specializované půjčky podléhající rozřazovacím kritériím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

retailové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Zajištěno nemovitým majetkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Jiné než malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kvalifikované revolvingové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatní retailové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Jiné než malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140