EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0065-20170307

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/65/2017-03-07

02014R0065 — CS — 07.03.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 65/2014

ze dne 1. října 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 029 31.1.2014, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/254 ze dne 30. listopadu 2016,

  L 38

1

15.2.2017


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 061, 5.3.2015, s.  26 (65/2014)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 65/2014

ze dne 1. října 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňujících informací o výrobku u elektrických a plynových trub pro domácnost (též zabudovaných do sporáků) a u elektrických sporákových odsavačů par pro domácnost, též pokud se prodávají za jiným účelem než pro využití v domácnosti.

2.  Toto nařízení se nepoužije na:

a) trouby, které používají jiné zdroje energie než elektřinu nebo plyn;

b) trouby, které nabízejí funkci „mikrovlnného ohřevu“;

c) malé trouby;

d) přenosné trouby;

e) trouby s akumulací tepla;

f) trouby ohřívané párou jako primární funkcí ohřevu;

g) trouby určené k použití pouze s plyny „třetí skupiny“ (propanem a butanem).

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2010/30/EU se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1) „troubou“ se rozumí spotřebič nebo část spotřebiče, který má jeden nebo více pečicích prostorů využívajících elektřinu a/nebo plyn, ve kterých se připravují pokrmy v režimu přirozené nebo nucené konvekce;

2) „pečicím prostorem“ se rozumí uzavřený prostor, v němž lze regulovat teplotu pro přípravu pokrmů;

3) „troubou s více pečicími prostory“ se rozumí trouba se dvěma nebo více pečicími prostory, přičemž každý z nich je ohříván samostatně;

4) „malou troubou“ se rozumí trouba, jejíž všechny pečicí prostory mají šířku a hloubku menší než 250 mm nebo výšku menší než 120 mm;

5) „přenosnou troubou“ se rozumí trouba o hmotnosti menší než 18 kg za předpokladu, že není určena k zabudování do jiných zařízení;

6) „mikrovlnným ohřevem“ se rozumí ohřev potravin pomocí elektromagnetické energie;

7) „režimem s přirozenou konvekcí“ se rozumí provozní režim trouby využívající pro oběh ohřátého vzduchu v pečicím prostoru trouby pouze přirozené konvekce;

8) „režimem s nucenou konvekcí“ se rozumí režim trouby, kdy je oběhu ohřátého vzduchu v pečicím prostoru trouby dosaženo zabudovaným ventilátorem;

9) „cyklem“ se rozumí doba ohřevu normalizované náplně v pečicím prostoru trouby za stanovených podmínek;

10) „sporákem“ se rozumí spotřebič využívající plyn nebo elektřinu, který se skládá z trouby a varné desky;

11) „provozním režimem“ se rozumí stav trouby během používání;

12) „zdrojem tepla“ se rozumí hlavní forma energie pro ohřev trouby;

13) „sporákovým odsavačem par“ se rozumí spotřebič poháněný jím ovládaným motorem, který je určen k odsávání znečištěného vzduchu nad varnou deskou, nebo který obsahuje systém se spodním odtahem určený k montáži v blízkosti sporáků, varných desek a podobných varných výrobků, který odsává páry do vnitřního odsávacího potrubí;

14) „automatickým režimem při vaření“ se rozumí stav, při kterém je průtok vzduchu sporákovým odsavačem par po dobu vaření automaticky řízen pomocí čidla nebo čidel, včetně čidel vlhkosti, teploty apod.;

15) „plně automatickým sporákovým odsavačem par“ se rozumí sporákový odsavač par, v němž jsou po dobu 24 hodin včetně doby vaření průtok vzduchu a/nebo další funkce automaticky řízeny pomocí čidla nebo čidel;

16) „bodem nejvyšší účinnosti“ (BEP) se rozumí provozní bod sporákového odsavače par s maximální účinností proudění tekutin (FDEhood);

17) „účinností osvětlení“ (LEhood) se rozumí poměr mezi průměrným osvětlením osvětlovacího systému sporákového odsavače par pro domácnost a příkonem osvětlovacího systému vyjádřený v lux/W;

18) „účinností filtrace tuků“ (GFEhood) se rozumí poměrný podíl tuků zachycených v tukových filtrech sporákového odsavače par;

19) „vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je spotřebič připojen k síťovému zdroji napájení, ale nevykonává žádnou funkci, nebo pouze udává indikaci vypnutého stavu, nebo vykonává pouze funkce, které mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ( 1 );

20) „pohotovostním režimem“ se rozumí stav, v němž je spotřebič připojen k síťovému zdroji napájení, je závislý na příkonu ze síťového zdroje napájení, aby fungoval určeným způsobem, a poskytuje pouze funkci opětovné aktivace, nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci aktivované funkce opětovné aktivace a/nebo zobrazování informací nebo indikaci stavu; tento stav může trvat po neomezenou dobu;

21) „funkcí opětovné aktivace“ se rozumí funkce, která umožňuje aktivaci dalších režimů včetně aktivního režimu, a to pomocí dálkového spínače, včetně dálkového ovládání, vnitřního čidla nebo časového spínače, do stavu zajišťujícího další funkce včetně funkce hlavní;

22) „zobrazováním informací nebo indikací stavu“ se rozumí stálá funkce, která na displeji zobrazuje informace nebo indikuje stav zařízení, včetně hodin;

23) „konečným uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který výrobek kupuje nebo u kterého se očekává, že jej koupí;

24) „místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou spotřebiče vystaveny nebo nabízeny k prodeji nebo k pronájmu;

25) „ekvivalentním modelem“ se rozumí model uvedený na trh se stejnými technickými parametry jako jiný model uvedený na trh stejným výrobcem nebo dovozcem pod jiným obchodním kódovým číslem.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů a časový plán

Dodavatelé zajistí, aby:

1) pokud jde o štítky, informační listy a technickou dokumentaci:

a) v případě trub pro domácnost:

i) každá trouba pro domácnost byla dodána s vytištěným štítkem (štítky) s informacemi v provedení stanoveném v příloze III bodě 1 pro každý pečicí prostor trouby,

ii) k troubám pro domácnost uvedeným na trh byl dostupný informační list výrobku stanovený v příloze IV části A,

iii) orgánům členských států byla na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze V části A,

iv) každá reklama na konkrétní model trouby pro domácnost v případě, že uvádí informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala údaj o třídě energetické účinnosti,

v) každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model trouby pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu,

vi) pro každý pečicí prostor každého modelu trouby pro domácnost byl obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III bodě 1,

vii) pro každý model trouby pro domácnost byl obchodníkům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze IV části A;

b) v případě sporákových odsavačů par pro domácnost:

i) každý sporákový odsavač par pro domácnost byl dodán s vytištěným štítkem s informacemi v provedení stanoveném v příloze III bodě 2;

ii) ke sporákovým odsavačům par pro domácnost uvedeným na trh byl dostupný informační list výrobku stanovený v příloze IV části B;

iii) orgánům členských států byla na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze V části B;

iv) každá reklama na konkrétní model sporákového odsavače par pro domácnost v případě, že uvádí informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala údaj o třídě energetické účinnosti;

v) každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model sporákového odsavače par pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu;

vi) pro každý model sporákového odsavače par pro domácnost byl obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III bodě 2;

vii) pro každý model sporákového odsavače par pro domácnost byl obchodníkům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze IV části B;

2) pokud jde o třídy účinnosti:

a) u trub pro domácnost byla třída energetické účinnosti pečicího prostoru trouby určena v souladu s přílohou I bodem 1 a přílohou II bodem 1;

b) u sporákových odsavačů par pro domácnost:

i) třídy energetické účinnosti byly určeny v souladu s přílohou I bodem 2 písm. a) a přílohou II bodem 2.1,

ii) třídy účinnosti proudění tekutin byly určeny v souladu s přílohou I bodem 2 písm. b) a přílohou II bodem 2.2,

iii) třídy účinnosti osvětlení byly určeny v souladu s přílohou I bodem 2 písm. c) a přílohou II bodem 2.3,

iv) třídy účinnosti filtrace tuků byly určeny v souladu s přílohou I bodem 2 písm. d) a přílohou II bodem 2.4;

3) pokud jde o provedení štítků:

a) u trub pro domácnost bylo provedení štítku pro pečicí prostor trouby v souladu s přílohou III bodem 1, pokud jde o spotřebiče uvedené na trh ode dne 1. ledna 2015;

b) u sporákových odsavačů par pro domácnost bylo provedení štítku v souladu s přílohou III bodem 2 a tímto časovým plánem:

i) u sporákových odsavačů par pro domácnost uvedených na trh ode dne 1. ledna 2015 a patřících do tříd energetické účinnosti A, B, C, D, E, F a G musí být energetické štítky v souladu s přílohou III bodem 2.1.1 (štítek 1), případně bodem 2.1.2 uvedené přílohy (štítek 2), považují-li to dodavatelé za vhodné,

ii) u sporákových odsavačů par pro domácnost uvedených na trh ode dne 1. ledna 2016 a patřících do tříd energetické účinnosti A+, A, B, C, D, E a F musí být energetické štítky v souladu s přílohou III bodem 2.1.2 (štítek 2), případně bodem 2.1.3 uvedené přílohy (štítek 3), považují-li to dodavatelé za vhodné,

iii) u sporákových odsavačů par pro domácnost uvedených na trh ode dne 1. ledna 2018 a patřících do tříd energetické účinnosti A++, A+, A, B, C, D a E musí být energetické štítky v souladu s přílohou III bodem 2.1.3 (štítek 3), případně bodem 2.1.4 uvedené přílohy (štítek 4), považují-li to dodavatelé za vhodné,

iv) u sporákových odsavačů par pro domácnost uvedených na trh ode dne 1. ledna 2020 a patřících do tříd energetické účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C a D musí být energetické štítky v souladu s přílohou III bodem 2.1.4 (štítek 4).

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

1) v případě trub pro domácnost:

a) každá trouba prezentovaná v místě prodeje měla každý pečicí prostor označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) a umístěným na přední nebo horní straně spotřebiče nebo v blízkosti spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a identifikovatelný jako energetický štítek patřící k danému modelu, aniž by bylo nutno číst obchodní značku a číslo modelu na energetickém štítku;

b) trouby nabízené k prodeji nebo k pronájmu způsobem, u něhož nelze předpokládat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, jak je uvedeno v článku 7 směrnice 2010/30/EU, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s částí A přílohy VI tohoto nařízení, s výjimkou nabízení prostřednictvím internetu, kdy se použijí ustanovení přílohy VII;

c) každá reklama na jakoukoli formu nebo prostředek prodeje na dálku a uvádění na trh, pokud jde o konkrétní model trouby, v případě, že uvádí informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala údaj o třídě energetické účinnosti;

d) každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model trouby, který popisuje technické parametry daného modelu, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu;

2) v případě sporákových odsavačů par pro domácnost:

a) každý sporákový odsavač par pro domácnost prezentovaný v místě prodeje byl označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 písm. b) bodu i) a umístěným na přední nebo horní straně spotřebiče nebo v blízkosti spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a identifikovatelný jako energetický štítek patřící k danému modelu, aniž by bylo nutno číst obchodní značku a číslo modelu na energetickém štítku;

b) sporákové odsavače par nabízené k prodeji nebo k pronájmu způsobem, u něhož nelze předpokládat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, jak je uvedeno v článku 7 směrnice 2010/30/EU, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s částí B přílohy VI tohoto nařízení, s výjimkou nabízení prostřednictvím internetu, kdy se použijí ustanovení přílohy VII;

c) každá reklama na jakoukoli formu nebo prostředek prodeje na dálku a uvádění na trh, pokud jde o konkrétní model sporákového odsavače par pro domácnost, v případě, že uvádí informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala údaj o třídě energetické účinnosti;

d) každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model sporákového odsavače par pro domácnost, který popisuje technické parametry daného modelu, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody výpočtů a měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a reprodukovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody výpočtů a měření.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Při provádění kontrol v souladu s požadavky tohoto nařízení v rámci dohledu nad trhem použijí členské státy postup ověřování popsaný v příloze VIII.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok nejpozději do dne 1. ledna 2021.

Článek 8

Zrušení

Směrnice Komise 2002/40/ES se zrušuje ode dne 1. ledna 2015.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1.  Trouby pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 1. ledna 2015, se považují za spotřebiče, které jsou v souladu s požadavky směrnice 2002/40/ES.

2.  Ode dne 1. ledna do dne 1. dubna 2015 mohou obchodníci použít ustanovení čl. 4 odst. 1 písm b) pro konkrétní trouby, na které se uvedené ustanovení vztahuje.

3.  Ode dne 1. ledna do dne 1. dubna 2015 mohou obchodníci použít ustanovení čl. 4 odst. 2 písm b) pro konkrétní sporákové odsavače par, na které se uvedené ustanovení vztahuje.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Použije se ode dne 1. ledna 2015. Nicméně ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) bodů iv) a v), ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) bodů iv) a v), ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b), c) a d) a ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. b), c) a d) se použijí ode dne 1. dubna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Třídy energetické účinnosti

1.   TROUBY PRO DOMÁCNOST

Třídy energetické účinnosti trub pro domácnost se stanoví samostatně pro každý pečicí prostor podle hodnot uvedených v tabulce 1 této přílohy. Energetická účinnost trub se určí v souladu s přílohou II bodem 1.Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti trub pro domácnost

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti (EEIcavity)

A+++ (nejvyšší účinnost)

EEIcavity < 45

A++

45 ≤ EEIcavity < 62

A+

62 ≤ EEIcavity < 82

A

82 ≤ EEIcavity < 107

B

107 ≤ EEIcavity < 132

C

132 ≤ EEIcavity < 159

D (nejnižší účinnost)

EEIcavity ≥ 159

2.   SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR PRO DOMÁCNOST

a) Třídy energetické účinnosti sporákových odsavačů par pro domácnost se stanoví podle hodnot uvedených v tabulce 2 této přílohy. Index energetické účinnosti sporákových odsavačů par pro domácnost (EEIhood) se vypočte v souladu s přílohou II bodem 2.1.Tabulka 2

Třídy energetické účinnosti sporákových odsavačů par pro domácnost

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti (EEIhood)

Štítek 1

Štítek 2

Štítek 3

Štítek 4

A+++ (nejvyšší účinnost)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 ≤ EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

B

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

C

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

D

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

EEIhood ≥ 85

E

100 ≤ EEIhood < 110

100 ≤ EEIhood < 110

EEIhood ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhood < 120

EEIhood ≥ 110

 

 

G (nejnižší účinnost)

EEIhood ≥ 120

 

 

 

b) Třídy účinnosti proudění tekutin u sporákového odsavače par pro domácnost se určí v souladu s jeho účinností proudění tekutin (FDEhood) podle následující tabulky 3. Účinnost proudění tekutin u sporákových odsavačů par pro domácnost se vypočte v souladu s přílohou II bodem 2.2.Tabulka 3

Třídy účinnosti proudění tekutin u sporákových odsavačů par pro domácnost

Třída účinnosti proudění tekutin

Účinnost proudění tekutin (FDEhood)

A (nejvyšší účinnost)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood ≤ 28

C

18 < FDEhood ≤ 23

D

13 < FDEhood ≤ 18

E

8 < FDEhood ≤ 13

F

4 < FDEhood ≤ 8

G (nejnižší účinnost)

FDEhood ≤ 4

c) Třídy účinnosti osvětlení u sporákového odsavače par pro domácnost se určí v souladu s jeho účinností osvětlení (LEhood) podle následující tabulky 4. Účinnost osvětlení u sporákových odsavačů par pro domácnost se vypočte v souladu s přílohou II bodem 2.3.Tabulka 4

Třídy účinnosti osvětlení u sporákových odsavačů par pro domácnost

Třída účinnosti osvětlení

Účinnost osvětlení (LEhood)

A (nejvyšší účinnost)

LEhood > 28

B

20 < LEhood ≤ 28

C

16 < LEhood ≤ 20

D

12 < LEhood ≤ 16

E

8 < LEhood ≤ 12

F

4 < LEhood ≤ 8

G (nejnižší účinnost)

LEhood ≤ 4

d) Třídy účinnosti filtrace tuků u sporákového odsavače par pro domácnost se určí v souladu s jeho účinností filtrace tuků (GFEhood) podle následující tabulky 5. Účinnost filtrace tuků u sporákových odsavačů par pro domácnost se vypočte v souladu s přílohou II bodem 2.4.Tabulka 5

Třídy účinnosti filtrace tuků u sporákových odsavačů par pro domácnost (GFEhood)

Třída účinnosti filtrace tuků

Účinnost filtrace tuků (%)

A (nejvyšší účinnost)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood ≤ 95

C

75 < GFEhood ≤ 85

D

65 < GFEhood ≤ 75

E

55 < GFEhood ≤ 65

F

45 < GFEhood ≤ 55

G (nejnižší účinnost)

GFEhood ≤ 45
PŘÍLOHA II

Měření a výpočty

Měření a výpočty pro zajištění souladu a ověření souladu s požadavky tohoto nařízení se provedou s využitím spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody, která zohledňuje obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů včetně harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Musí splňovat technické definice a podmínky a odpovídat rovnicím a parametrům stanoveným v této příloze.

1.   TROUBY PRO DOMÁCNOST

Spotřeba energie pečicího prostoru trouby pro domácnost se měří za jeden normalizovaný cyklus v režimu s přirozenou konvekcí a v režimu s nucenou konvekcí, pokud je k dispozici, a to ohřátím normalizované náplně nasáklé vodou. Ověří se, že teplota uvnitř pečicího prostoru trouby během trvání zkušebního cyklu dosahuje nastavení teploty na termostatu trouby a/nebo na řídicím displeji trouby. V následujících výpočtech se použije spotřeba energie na cyklus odpovídající režimu s nejlepší účinností (režim s přirozenou konvekcí nebo režim s nucenou konvekcí).

Pro každý pečicí prostor trouby pro domácnost se vypočte index energetické účinnosti (EEIcavity) podle těchto vzorců:

v případě elektrických trub pro domácnost:

image

image

(v kWh)

v případě plynových trub pro domácnost:

image

image

(v MJ)

kde:

EEIcavity = index energetické účinnosti pro každý pečicí prostor trouby pro domácnost vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

SECelectric cavity = normalizovaná spotřeba energie (elektřiny) potřebná k ohřátí normalizované náplně v pečicím prostoru elektricky ohřívané trouby pro domácnost během jednoho cyklu vyjádřená v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

SECgas cavity = normalizovaná spotřeba energie potřebná k ohřátí normalizované náplně v pečicím prostoru trouby pro domácnost ohřívané plynem během jednoho cyklu vyjádřená v MJ a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

V = objem pečicího prostoru trouby pro domácnost v litrech (L) zaokrouhlený na nejbližší celé číslo,

ECelectric cavity = spotřeba energie potřebná k ohřátí normalizované náplně v pečicím prostoru elektricky ohřívané trouby pro domácnost během jednoho cyklu vyjádřená v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

ECgas cavity = spotřeba energie potřebná k ohřátí normalizované náplně v pečicím prostoru trouby pro domácnost ohřívané plynem během jednoho cyklu vyjádřená v MJ a zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

2.   SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR PRO DOMÁCNOST

2.1    Výpočet indexu energetické účinnosti (EEIhood)

Index energetické účinnosti (EEIhood ) se vypočte takto:

image

a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo,

kde:

  SAEChood je normalizovaná roční spotřeba energie sporákového odsavače par pro domácnost v kWh/rok zaokrouhlená na jedno desetinné místo,

  AEChood je roční spotřeba energie sporákového odsavače par pro domácnost v kWh/rok zaokrouhlená na jedno desetinné místo.

Normalizovaná roční spotřeba energie sporákového odsavače par pro domácnost (SAEChood ) se vypočte takto:

image

kde:

  WBEP je elektrický příkon sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti ve wattech zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

  WL je jmenovitý elektrický příkon osvětlovacího systému sporákového odsavače par pro domácnost osvětlujícího varný povrch vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

Roční spotřeba energie sporákového odsavače par pro domácnost (AEChood ) se vypočte takto:

i) u plně automatických sporákových odsavačů par pro domácnost:

▼C1

image

ii) u všech ostatních sporákových odsavačů par pro domácnost:

image

kde:

  tL je průměrná doba svícení za den v minutách (tL = 120),

  tH je průměrná doba provozu sporákových odsavačů par pro domácnost za den v minutách (tH = 60),

  Po je elektrický příkon sporákového odsavače par pro domácnost ve vypnutém stavu ve wattech zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

  Ps je elektrický příkon sporákového odsavače par pro domácnost v pohotovostním režimu ve wattech zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

  f je koeficient zvýšení času vypočtený podle následujícího vzorce a zaokrouhlený na jedno desetinné místo:

 
image

2.2    Výpočet účinnosti proudění tekutin (FDEhood)

Účinnost proudění tekutin (FDEhood ) v bodě nejvyšší účinnosti se vypočte pomocí následujícího vzorce a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo:

image

kde:

  QBEP je průtok sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti vyjádřený v m3/h a zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

  PBEP je rozdíl statického tlaku sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti vyjádřený v Pa a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo,

  WBEP je elektrický příkon sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

2.3    Výpočet účinnosti osvětlení (LEhood)

Účinností osvětlení sporákového odsavače par pro domácnost (LEhood) se rozumí poměr mezi průměrným osvětlením a jmenovitým elektrickým příkonem osvětlovacího systému. Vypočte se v luxech na watt podle následujícího vzorce a zaokrouhlí na nejbližší celé číslo:

image

kde:

  Emiddle je průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem měřené za standardních podmínek, vyjádřené v luxech a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo,

  WL je jmenovitý elektrický příkon osvětlovacího systému sporákového odsavače par pro domácnost osvětlujícího varný povrch vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

2.4    Výpočet účinnosti filtrace tuků (GFEhood)

Účinností filtrace tuků u sporákového odsavače par pro domácnost (GFEhood) se rozumí poměrný podíl tuků zachycených v tukových filtrech sporákového odsavače par. Vypočte se podle následujícího vzorce a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

image

kde:

wg = hmotnost tuku v tukovém filtru včetně všech snímatelných krytů vyjádřená v gramech a zaokrouhlená na jedno desetinné místo,

wr = hmotnost tuku zachyceného ve vzduchovém potrubí sporákového odsavače par vyjádřená v gramech a zaokrouhlená na jedno desetinné místo,

wt = hmotnost tuku zachyceného v absolutním filtru vyjádřená v gramech a zaokrouhlená na jedno desetinné místo.

2.5    Hluk

Hodnota hluku (v dB) se měří jako vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (vážená průměrná hodnota – LWA) sporákového odsavače par pro domácnost při nejvyšším nastavení pro běžné použití a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo.
PŘÍLOHA III

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO TROUBY PRO DOMÁCNOST

1.1    Elektrické trouby pro domácnost

1.1.1    Vzhled energetického štítku – pro každý pečicí prostor elektrické trouby pro domácnost

image

1.1.2    Informace na energetickém štítku – elektrické trouby pro domácnost

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem, přičemž „identifikační značkou modelu“ se rozumí kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model trouby pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III. zdroj energie pro troubu pro domácnost;

IV. třída energetické účinnosti pečicího prostoru stanovená v souladu s přílohou I. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. využitelný objem pečicího prostoru v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI. spotřeba energie na cyklus vyjádřená v kWh/cyklus (spotřeba elektřiny) pro funkce ohřevu pečicího prostoru (s přirozenou konvekcí a, je-li k dispozici, s nucenou konvekcí), stanovená na základě normované náplně v souladu se zkušebními postupy a zaokrouhlená na dvě desetinná místa (ECelectric cavity ).

1.1.3    Provedení energetického štítku – elektrické trouby pro domácnost

Provedení energetického štítku pro každý pečicí prostor elektrické trouby pro domácnost je uvedeno na obrázku:

image

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 85 mm a výšku 170 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení je CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0% azurová, 70% purpurová, 100% žlutá, 0% černá.

iv) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image   Ohraničení: 4 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3 mm.

image   Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Logo znázorňující energii: barva: X-00-00-00; piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 70 mm, výška: 14 mm.

image   Ohraničení pod logy: 1,5 bodu – barva: azurová 100 % – délka: 70 mm.

image   Stupnice tříd energetické účinnosti

  Šipka: výška: 5,5 mm, mezera: 1 mm – barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

  Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symbol „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

image   Třída energetické účinnosti

  Šipka: šířka: 20 mm, výška: 10 mm, 100% černá.

  Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky a bílá; symbol „+“: Calibri bold 18 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

image   Spotřeba energie na cyklus

  Ohraničení: 1,5 bodu – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3 mm.

  Hodnota: Calibri bold 19 bodů, 100% černá a Calibri regular 10 bodů, 100% černá.

image   Objem

  Ohraničení: 1,5 bodu – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3 mm.

  Hodnota: Calibri bold 20 bodů, 100% černá a Calibri regular 10 bodů, 100% černá.

image   Hvězdička: Calibri regular 6 bodů, 100% černá.

image   Číslo nařízení: Calibri bold 10 bodů, 100% černá.

image   Název nebo ochranná známka dodavatele

image   Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

image  Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 70 × 13 mm.

1.2    Plynové trouby pro domácnost

1.2.1    Vzhled energetického štítku – pro každý pečicí prostor plynové trouby pro domácnost

image

1.2.2    Informace na energetickém štítku

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem, přičemž „identifikační značkou modelu“ se rozumí kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model trouby pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III. zdroj energie pro troubu pro domácnost;

IV. třída energetické účinnosti pečicího prostoru stanovená v souladu s přílohou I. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. využitelný objem pečicího prostoru v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI. spotřeba energie na cyklus vyjádřená v MJ/cyklus a v kWh/cyklus ( 2 ) (spotřeba plynu) pro funkce ohřevu pečicího prostoru (s přirozenou konvekcí a, je-li dostupná, s nucenou konvekcí), stanovená na základě normované náplně v souladu se zkušebními postupy a zaokrouhlená na dvě desetinná místa (ECgas cavity ).

1.2.3    Provedení energetického štítku – plynové trouby pro domácnost

Provedení energetického štítku pro každý pečicí prostor plynové trouby pro domácnost je uvedeno na obrázku:

image

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 85 mm a výšku 170 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení je CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0% azurová, 70% purpurová, 100% žlutá, 0% černá.

iv) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image   Ohraničení: 4 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3 mm.

image   Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Logo znázorňující energii: barva: X-00-00-00; piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 70 mm, výška: 14 mm.

image   Ohraničení pod logy: 1,5 bodu – barva: azurová 100 % – délka: 70 mm.

image   Stupnice tříd energetické účinnosti

  Šipka: výška: 5,5 mm, mezera: 1 mm – barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

  Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symbol „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

image   Třída energetické účinnosti

  Šipka: šířka: 20 mm, výška: 10 mm, 100% černá.

  Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky a bílá; symbol „+“: Calibri bold 18 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

image   Spotřeba energie na cyklus

  Ohraničení: 1,5 bodu – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3 mm.

  Hodnota: Calibri bold 19 bodů, 100% černá a Calibri regular 10 bodů, 100% černá.

image   Objem

  Ohraničení: 1,5 bodu – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3 mm.

  Hodnota: Calibri bold 20 bodů, 100% černá a Calibri regular 10 bodů, 100% černá.

image   Hvězdička: Calibri regular 6 bodů, 100% černá.

image   Číslo nařízení: Calibri bold 10 bodů, 100% černá.

image   Název nebo ochranná známka dodavatele

image   Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

image  Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 70 × 13 mm.

2.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR PRO DOMÁCNOST

2.1    Formáty energetického štítku

2.1.1    Sporákové odsavače par pro domácnost zařazené do tříd energetické účinnosti A až G (štítek 1)

image

2.1.2    Sporákové odsavače par pro domácnost zařazené do tříd energetické účinnosti A+ až F (štítek 2)

image

2.1.3    Sporákové odsavače par pro domácnost zařazené do tříd energetické účinnosti A++ až E (štítek 3)

image

2.1.4    Sporákové odsavače par pro domácnost zařazené do tříd energetické účinnosti A+++ až D (štítek 4)

image

2.2    Informace na energetickém štítku – sporákové odsavače par pro domácnost

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem, přičemž „identifikační značkou modelu“ se rozumí kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model sporákového odsavače par pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III. třída energetické účinnosti sporákového odsavače par pro domácnost stanovená v souladu s přílohou I. Hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti sporákového odsavače par pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV. roční spotřeba energie (AEChood) vypočtená v souladu s přílohou II, vyjádřená v kWh a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

V. třída účinnosti proudění tekutin určená v souladu s přílohou I;

VI. třída účinnosti osvětlení určená v souladu s přílohou I;

VII. třída účinnosti filtrace tuků určená v souladu s přílohou I;

VIII. hodnota hluku určená v souladu s přílohou II bodem 2.5 a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

2.3    Provedení energetického štítku – sporákové odsavače par pro domácnost

Provedení energetického štítku je uvedeno na obrázku:

image

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 60 mm a výšku 120 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení je CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0% azurová, 70% purpurová, 100% žlutá, 0% černá.

iv) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image   Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 2 mm.

image   Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Logo znázorňující energii: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 51 mm, výška: 10 mm.

image   Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 51 mm.

image   Stupnice tříd energetické účinnosti

  Šipka: výška: 4 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

  Text: Calibri bold 10 bodů, verzálky a bílá; symbol „+“: Calibri bold 7 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

image   Třída energetické účinnosti

  Šipka: šířka: 15 mm, výška: 8 mm, 100% černá.

  Text: Calibri bold 17 bodů, verzálky a bílá; symbol „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

image   Roční spotřeba energie

  Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri bold 21 bodů, 100% černá a Calibri regular 8 bodů, 100% černá.

image   Účinnost proudění tekutin

 Piktogram podle vyobrazení

  Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 6 bodů, 100% černá a Calibri bold 11,5 bodu, 100% černá.

image   Účinnost osvětlení

  Piktogram podle vyobrazení

  Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 6 bodů, 100% černá a Calibri bold 11,5 bodu, 100% černá.

image   Účinnost filtrace tuků

  Piktogram podle vyobrazení

  Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 10 bodů, 100% černá a Calibri bold 14 bodů, 100% černá.

image   Hlučnost

  Piktogram podle vyobrazení

  Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 2,5 mm.

  Hodnota: Calibri regular 6 bodů, 100% černá a Calibri bold 11,5 bodu, 100% černá.

image   Číslo nařízení: Calibri bold 8 bodů, 100% černá.

image   Název nebo ochranná známka dodavatele

image   Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

image  Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 51 × 9 mm.
PŘÍLOHA IV

Informační list

A.   INFORMAČNÍ LIST PRO TROUBY PRO DOMÁCNOST

1. Informace v informačním listu výrobku pro trouby pro domácnost uvedeném v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě ii) se uvedou v souladu s níže uvedeným vymezením a v následujícím pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu používaná dodavatelem, kterou se rozumí kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model trouby pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele a s jinými deklarovanými hodnotami některých parametrů uvedených na energetickém štítku trouby pro domácnost (příloha III bod 1);

c) index energetické účinnosti (EEIcavity) pro každý pečicí prostor modelu vypočtený v souladu s přílohou II bodem 1 a zaokrouhlený na jedno desetinné místo; deklarovaný index energetické účinnosti nesmí překročit index uvedený v technické dokumentaci podle přílohy V;

d) třída energetické účinnosti modelu pro každý pečicí prostor podle přílohy I tabulky 1; deklarovaná třída nesmí být příznivější než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

e) spotřeba energie na cyklus pro každý pečicí prostor v režimu s přirozenou konvekcí a v režimu s nucenou konvekcí, jsou-li dostupné; naměřená spotřeba energie se vyjádří v kWh (u elektrických a plynových trub) a v MJ (u plynových trub) a zaokrouhlí na dvě desetinná místa; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

f) počet pečicích prostorů, zdroje tepla pro jednotlivé pečicí prostory a objem jednotlivých pečicích prostorů.

2. Aniž jsou dotčeny požadavky systému Společenství pro udělování ekoznačky, může být doplněna ekoznačka Evropské unie, pokud byla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 ( 3 ) dotyčnému modelu udělena.

3. Jeden informační list se může vztahovat na více modelů trub pro domácnost dodávaných stejným dodavatelem.

4. Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě (barevné nebo černobílé) kopie energetického štítku pro každý pečicí prostor. V takovém případě je třeba poskytnout také informace vyjmenované v bodě 1, které na štítku nejsou uvedeny.

B.   INFORMAČNÍ LIST PRO SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR PRO DOMÁCNOST

1. Informace v informačním listu výrobku pro sporákové odsavače par pro domácnost uvedeném v čl. 3 odst. 1 písm. b) bodě ii) se uvedou v souladu s níže uvedeným vymezením a v následujícím pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu používaná dodavatelem, kterou se rozumí kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model sporákového odsavače par pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele a s jinými deklarovanými hodnotami některých parametrů uvedených na energetickém štítku sporákového odsavače par pro domácnost (příloha III bod 2);

c) roční spotřeba energie (AEChood) vypočtená v souladu s přílohou II bodem 2, vyjádřená v kWh/rok a zaokrouhlená na jedno desetinné místo; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

d) třída energetické účinnosti podle přílohy I tabulky 2; deklarovaná třída nesmí být příznivější než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

e) účinnost proudění tekutin (FDEhood) vypočtená v souladu s přílohou II bodem 2 a zaokrouhlená na jedno desetinné místo; deklarovaná hodnota nesmí být vyšší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

f) třída účinnosti proudění tekutin podle přílohy I tabulky 3; deklarovaná třída nesmí být lepší než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

g) účinnost osvětlení (LEhood) vypočtená v souladu s přílohou II bodem 2, vyjádřená v lx/W a zaokrouhlená na jedno desetinné místo; deklarovaná hodnota nesmí být vyšší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

h) třída účinnosti osvětlení podle přílohy I tabulky 4; deklarovaná třída nesmí být lepší než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

i) účinnost filtrace tuků vypočtená v souladu s přílohou II bodem 2, vyjádřená v procentech a zaokrouhlená na jedno desetinné místo; deklarovaná hodnota nesmí být vyšší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

j) třída účinnosti filtrace tuků podle přílohy I tabulky 5; deklarovaná třída nesmí být lepší než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

k) průtok vzduchu (v m3/h, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo) při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání s vyloučením intenzivního nebo zesíleného režimu; deklarované hodnoty nesmí být vyšší než hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle přílohy V;

l) průtok vzduchu (v m3/h, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo) v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici; deklarovaná hodnota nesmí být vyšší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

m) vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (v dB, zaokrouhlené na nejbližší celé číslo) při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

n) vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (v dB, zaokrouhlené na nejbližší celé číslo) v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

o) případná spotřeba ve vypnutém stavu (Po) vyjádřená ve wattech a zaokrouhlená na dvě desetinná místa; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

p) případná spotřeba v pohotovostním režimu (Ps) vyjádřená ve wattech a zaokrouhlená na dvě desetinná místa; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V.

2. Jeden informační list se může vztahovat na více modelů sporákových odsavačů par pro domácnost dodávaných stejným dodavatelem.

3. Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě (barevné nebo černobílé) kopie energetického štítku. V takovém případě je třeba poskytnout také informace vyjmenované v bodě 1, které na štítku nejsou uvedeny.
PŘÍLOHA V

Technická dokumentace

A.   TECHNICKÁ DOKUMENTACE K TROUBÁM PRO DOMÁCNOST

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě iii) musí obsahovat alespoň:

a) název a adresu dodavatele;

b) obecný popis modelu spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci, včetně identifikační značky modelu používané dodavatelem (např. kódu, obvykle alfanumerického), která odlišuje konkrétní model trouby pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele a s jinými deklarovanými hodnotami některých parametrů uvedených na energetickém štítku trouby pro domácnost (příloha III bod 1);

c) tyto technické parametry pro měření:

i) počet pečicích prostorů; objem jednotlivých pečicích prostorů; zdroje tepla pro jednotlivé pečicí prostory; funkce ohřevu jednotlivých pečicích prostorů (s přirozenou konvekcí a/nebo s nucenou konvekcí),

ii) spotřebu energie na cyklus pro každý pečicí prostor v režimu s přirozenou konvekcí a v režimu s nucenou konvekcí, jsou-li dostupné; naměřená spotřeba energie se vyjádří v kWh (u elektrických a plynových trub) a v MJ (u plynových trub) a zaokrouhlí na dvě desetinná místa,

iii) index energetické účinnosti (EEIcavity) pro každý pečicí prostor trouby pro domácnost vypočtený v souladu s přílohou II bodem 1 a zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

iv) třídu energetické účinnosti pro každý pečicí prostor trouby pro domácnost podle přílohy I tabulky 1;

d) kopii výpočtů a výsledky výpočtů provedených podle přílohy II;

e) případně odkazy na použité harmonizované normy;

f) případně jiné použité normy a technické specifikace;

g) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele.

2. Dodavatel může na konci seznamu uvést další informace.

B.   TECHNICKÁ DOKUMENTACE KE SPORÁKOVÝM ODSAVAČŮM PAR PRO DOMÁCNOST

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. b) bodě iii) musí obsahovat alespoň:

a) název a adresu dodavatele;

b) obecný popis modelu spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci, včetně identifikační značky modelu používané dodavatelem (např. kódu, obvykle alfanumerického), která odlišuje konkrétní model sporákového odsavače par pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele a s jinými deklarovanými hodnotami některých parametrů uvedených na energetickém štítku sporákového odsavače par pro domácnost (příloha III bod 2);

c) tyto technické parametry pro měření:

1) index energetické účinnosti (EEIcavity) vypočtený v souladu s přílohou II bodem 2 a zaokrouhlený na jedno desetinné místo;

2) třídu energetické účinnosti podle přílohy I tabulky 2;

3) roční spotřebu energie (AEChood) vypočtenou v souladu s přílohou II bodem 2, vyjádřenou v kWh/rok a zaokrouhlenou na jedno desetinné místo;

4) koeficient zvýšení času (f) podle přílohy II bodu 2 zaokrouhlený na jedno desetinné místo;

5) účinnost proudění tekutin (FDEhood) vypočtenou v souladu s přílohou II bodem 2 a zaokrouhlenou na jedno desetinné místo;

6) třídu účinnosti proudění tekutin podle přílohy I tabulky 3;

7) naměřený průtok sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti (QBEP) vyjádřený v m3/h a zaokrouhlený na jedno desetinné místo;

8) naměřenou hodnotu rozdílu statického tlaku sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti (PBEP) vyjádřenou v Pa a zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo;

9) naměřenou hodnotu elektrického příkonu sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti (WBEP) vyjádřenou ve wattech a zaokrouhlenou na jedno desetinné místo;

10) průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (Emiddle) vyjádřené v luxech a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

11) jmenovitý elektrický příkon osvětlovacího systému osvětlujícího varný povrch (WL) vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo;

12) naměřenou hodnotu účinnosti osvětlení (LEhood) vypočtenou v souladu s přílohou II bodem 2, vyjádřenou v lx/W a zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo;

13) třídu účinnosti osvětlení podle přílohy I tabulky 4;

14) naměřenou hodnotu účinnosti filtrace tuků (GFEhood) vypočtenou v souladu s přílohou II bodem 2 a zaokrouhlenou na jedno desetinné místo;

15) třídu účinnosti filtrace tuků podle přílohy I tabulky 5;

16) případnou spotřebu ve vypnutém stavu (Po) vyjádřenou ve wattech a zaokrouhlenou na dvě desetinná místa;

17) případnou spotřebu v pohotovostním režimu (Ps) vyjádřenou ve wattech a zaokrouhlenou na dvě desetinná místa;

18) vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání, vyjádřené v dB a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

19) vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici, vyjádřené v dB a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

20) hodnoty průtoku vzduchu sporákovým odsavačem par pro domácnost při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání, vyjádřené v m3/h a zaokrouhlené na jedno desetinné místo;

21) hodnotu průtoku vzduchu sporákovým odsavačem par pro domácnost v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici, vyjádřenou v m3/h a zaokrouhlenou na jedno desetinné místo;

d) kopii výpočtů a výsledky výpočtů provedených podle přílohy II;

e) případně odkazy na použité harmonizované normy;

f) případně jiné použité normy a technické specifikace;

g) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele.

2. Dodavatel může uvést další informace.
PŘÍLOHA VI

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek, kromě nabízení prostřednictvím internetu

A.   TROUBY PRO DOMÁCNOST

1. Informace uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu používaná dodavatelem, tj. identifikační značka konkrétní trouby pro domácnost, které se týkají údaje uvedené dále;

c) třída energetické účinnosti modelu pro každý pečicí prostor podle přílohy I tabulky 1; deklarovaná třída nesmí být příznivější než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

d) spotřeba energie na cyklus pro každý pečicí prostor v režimu s přirozenou konvekcí a v režimu s nucenou konvekcí, jsou-li dostupné; naměřená spotřeba energie se vyjádří v kWh (u elektrických a plynových trub) a v MJ (u plynových trub) a zaokrouhlí na dvě desetinná místa; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

e) počet pečicích prostorů, zdroje tepla pro jednotlivé pečicí prostory a objem jednotlivých pečicích prostorů.

2. Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu výrobku, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze IV.

3. Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.

B.   SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR PRO DOMÁCNOST

1. Informace uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu používaná dodavatelem, tj. identifikační značka konkrétního sporákového odsavače par pro domácnost, kterého se týkají údaje uvedené dále;

c) třída energetické účinnosti modelu podle přílohy I tabulky 2; deklarovaná třída nesmí být příznivější než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

d) roční spotřeba energie modelu v kWh podle přílohy II bodu 2.1; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

e) třída účinnosti proudění tekutin modelu podle přílohy I tabulky 3; deklarovaná třída nesmí být příznivější než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

f) třída účinnosti osvětlení modelu podle přílohy I tabulky 4; deklarovaná třída nesmí být příznivější než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

g) třída účinnosti filtrace tuků modelu podle přílohy I tabulky 5; deklarovaná třída nesmí být příznivější než třída uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V;

h) vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (vážená průměrná hodnota – LWA) sporákového odsavače par pro domácnost při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání, vyjádřené v dB a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo; deklarovaná hodnota nesmí být nižší než hodnota uvedená v technické dokumentaci podle přílohy V.

2. Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu výrobku, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze IV.

3. Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.
PŘÍLOHA VII

Informace, které je třeba poskytnout při prodeji, pronájmu nebo prodeji na splátky prostřednictvím internetu

1. Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí tyto definice:

a) „zobrazovacím mechanismem“ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b) „vnořeným zobrazením“ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c) „dotykovým displejem“ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu „slate“ nebo chytrého telefonu;

d) „alternativním textem“ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2. Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu a v souladu s časovým plánem stanoveným v čl. 3 odst. 3 zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) bodem vi) nebo čl. 3 odst. 1 písm. b) bodem vi). V případě trub se příslušný štítek zobrazí pro každý pečicí prostor trouby. Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze III. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3. Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a) má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b) v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku, a

c) obrázek má jeden z těchto dvou formátů:image

image

4. V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a) obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy se zobrazí pomocí zobrazovacího mechanismu v blízkosti ceny výrobku;

b) obrázek odkazuje na štítek;

c) štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d) štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e) pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f) zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g) alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5. Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) bodem vii) nebo čl. 3 odst. 1 písm. b) bodem vii). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text „Informační list výrobku“. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.

▼M1
PŘÍLOHA VIII

Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem

Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.

Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:

1) Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.

2) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a) hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a

b) hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a

c) při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 6.

3) Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.

4) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci dodavatele.

5) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 6.

6) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.

7) Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 6 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.Tabulka 6

Tolerance pro ověřování

Parametry

Tolerance pro ověřování

Hmotnost trouby (M)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu M o více než 5 %.

Objem pečicího prostoru trouby (V)

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota V o více než 5 %.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty ECelectric cavity a ECgas cavity o více než 5 %.

WBEP , WL

Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty WBEP a WL o více než 5 %.

QBEP , PBEP

Zjištěné hodnoty nesmí být nižší než deklarované hodnoty QBEP a PBEP o více než 5 %.

Qmax

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Qmax o více než 8 %.

Emiddle

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota Emiddle o více než 5 %.

GFEhood

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota GFEhood o více než 5 %.

Po , Ps

Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po a Ps nesmí překročit deklarované hodnoty Po a Ps o více než 10 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po a Ps menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty Po a Ps o více než 0,10 W.

Hladina akustického výkonu (LWA )

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu LWA .( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24).

( 2 ) 1 kWh/cyklus = 3,6 MJ/cyklus.

( 3 ) Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

Top