EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0057(01)-20201231

Consolidated text: Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/298 ze dne 15. prosince 2014 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2014/57) (přepracované znění)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/2020-12-31

02014D0057(01) — CS — 31.12.2020 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/298

ze dne 15. prosince 2014

o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2014/57)

(přepracované znění)

(Úř. věst. L 053 25.2.2015, s. 24)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1195 ze dne 2. července 2015,

  L 193

133

21.7.2015

►M2

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/2216 ze dne 28. listopadu 2019,

  L 332

183

23.12.2019

►M3

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1736 ze dne 12. listopadu 2020,

  L 390

63

20.11.2020
▼B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/298

ze dne 15. prosince 2014

o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2014/57)

(přepracované znění)Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí:

a) 

„národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

b) 

„stavem eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému“ se rozumějí pohledávky a závazky vzniklé mezi národní centrální bankou a ECB a mezi národní centrální bankou a ostatními národními centrálními bankami v důsledku použití článku 4 rozhodnutí ECB/2010/29;

c) 

„příjmem ECB z eurobankovek v oběhu“ se rozumí příjem ECB z úročení pohledávek uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu v důsledku použití článku 2 rozhodnutí ECB/2010/23;

▼M3

d) 

„příjmem ECB z cenných papírů“ se rozumí čistý příjem z nákupu cenných papírů v rámci: i) SMP v souladu s rozhodnutím ECB/2010/5 ( 1 ); ii) CBPP3 v souladu s rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) ( 2 ); iii) ABSPP v souladu s rozhodnutím ECB/2014/45; iv) programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (PSPP) v souladu s rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) ( 3 ) a v) nouzového pandemického programu nákupu aktiv (pandemic emergency purchase programme – PEPP) v souladu s rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2020/440 (ECB/2020/17) ( 4 ).

▼B

Článek 2

Prozatímní přerozdělování příjmu ECB z eurobankovek v oběhu a příjmu ECB z cenných papírů

1.  
Příjem ECB z eurobankovek v oběhu a příjem ECB z cenných papírů je splatný v plné výši národním centrálním bankám v témže účetním roce, ve kterém vznikl, a přerozděluje se mezi národní centrální banky v poměru k jejich splaceným podílům na upsaném základním kapitálu ECB.
2.  
Nerozhodne-li Rada guvernérů jinak, ECB přerozděluje mezi národní centrální banky příjem z eurobankovek v oběhu a příjem z cenných papírů, které dosáhne v daném účetním roce, v poslední pracovní den v lednu následujícího roku.
3.  
Výše příjmu ECB z eurobankovek v oběhu může být v souladu s rozhodnutím Rady guvernérů na základě statutu ESCB snížena s ohledem na náklady, jež ECB vynaloží v souvislosti s vydáním eurobankovek a manipulací s nimi.

Článek 3

Odchylka od článku 2

▼M2

Odchylně od článku 2 rozhodne Rada guvernérů před koncem účetního roku, zda si ECB ponechá celý příjem uvedený v článku 2 nebo jeho část v rozsahu nezbytném k zajištění toho, aby výše přerozděleného příjmu nepřesáhla čistý zisk ECB za příslušný rok. Toto rozhodnutí Rada guvernérů přijme, pokud na základě odůvodněného odhadu vypracovaného Výkonnou radou očekává, že ECB vykáže úhrnnou roční ztrátu nebo vytvoří roční čistý zisk, který je nižší než odhadovaná výše jejího příjmu uvedeného v článku 2. Rada guvernérů může před koncem účetního roku rozhodnout o převedení části nebo celého příjmu ECB uvedeného v článku 2 do rezervy na krytí finančních rizik.

▼B

Článek 4

Vstup v platnost a zrušení

1.  
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2014.
2.  
Rozhodnutí ECB/2010/24 se zrušuje s účinkem od 31. prosince 2014.
3.  
Odkazy na rozhodnutí ECB/2010/24 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.( 1 ) Rozhodnutí ECB/2010/5 ze dne 14. května 2010, kterým se zavádí program pro trhy s cennými papíry (Úř. věst. L 124, 20.5.2010, s. 8).

( 2 ) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8) (Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 6).

( 3 ) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/188 ze dne 3. února 2020 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2020/9) (Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 12).

( 4 ) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/440 ze dne 24. března 2020 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (ECB/2020/17) (Úř. věst. L 91, 25.3.2020, s. 1).

Top