EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014A0520(02)-20150801

Consolidated text: Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/284/2015-08-01

2014A2520 — CS — 01.08.2015 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

DOBROVOLNÁ DOHODA

o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie

(Úř. věst. L 150 20.5.2014, s. 252)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ č. 3/2015 SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO PROVÁDĚNÍ DOHODY ZŘÍZENÉHO DOBROVOLNOU DOHODOU O PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKOU UNIÍ NA JEDNÉ STRANĚ A INDONÉSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ ze dne 8. července 2015,

  L 213

11

12.8.2015
▼B

DOBROVOLNÁ DOHODA

o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unieEVROPSKÁ UNIE,

dále jen „Unie“,

a

INDONÉSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „Indonésie“,

dále společně uváděné jako „strany“,

PŘÍPOMÍNAJÍCE Rámcovou dohodu o komplexním partnerství a spolupráci mezi Indonéskou republikou a Evropskými společenstvím, podepsanou dne 9. listopadu 2009 v Jakartě,

S OHLEDEM na úzkou spolupráci mezi Unií a Indonésií, zejména v souvislosti s Dohodou o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie, která byla uzavřena v roce 1980,

PŘIPOMÍNAJÍCE závazek učiněný v prohlášení z Bali o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví (FLEG) dne 13. září 2001, podle něhož země ve východní Asii a dalších regionech učiní okamžité kroky, aby zvýšily své úsilí a posílily dvoustrannou, regionální a vícestrannou spolupráci s cílem řešit porušování práva v oblasti lesnictví a trestnou činnost v lesnictví, zejména nezákonnou těžbu, související nezákonný obchod a korupci a jejich negativní dopady na právní stát,

BEROUCE V ÚVAHU sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu Evropské unie pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) jakožto první krok k řešení naléhavé problematiky nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu,

ODVOLÁVAJÍCE SE na společné prohlášení ministra lesnictví Indonéské republiky a evropských komisařů pro rozvoj a životní prostředí, které bylo podepsáno dne 8. ledna 2007 v Bruselu,

BEROUCE V ÚVAHU právně nezávazné autoritativní prohlášení o zásadách světového konsensu o hospodaření v lesích, o zachování a udržitelném rozvoji všech typů lesů z roku 1992 a na právně nezávazný akt o všech typech lesů přijatý Valným shromážděním Organizace spojených národů,

VĚDOMY SI významu zásad stanovených v Deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji z roku 1992 v souvislosti se zajištěním udržitelného lesního hospodářství, a zejména zásady 10, týkající se významu povědomí a podílu veřejnosti na řešení otázek životního prostředí, a zásady 22, týkající se zásadní úlohy domorodého obyvatelstva a jiných místních společenství při ochraně a rozvoji životního prostředí,

UZNÁVAJÍCE úsilí, které vláda Indonéské republiky vyvíjí, aby prosadila dobré řízení lesního hospodářství, prosazování práva a obchod se zákonně vytěženým dřevem, a to rovněž prostřednictvím systému s názvem Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), tedy indonéského systému zajištění zákonnosti dřeva (TLAS), do jehož vývoje jsou zapojeny různé zúčastněné strany, které se řídí zásadami dobré správy, důvěryhodnosti a reprezentativnosti,

UZNÁVAJÍCE, že indonéský systém TLAS je koncipován tak, aby zajišťoval soulad všech dřevařských výrobků s právními předpisy,

UZNÁVAJÍCE, že provádění dobrovolné dohody o partnerství v oblasti FLEGT posílí udržitelné hospodaření s lesy a přispěje k boji proti změně klimatu snížením emisí z odlesňování a poškozování lesů a podporou úlohy ochrany lesů, udržitelného hospodaření s lesy a zvyšování zásob uhlíku v lesích (REDD+),

BEROUCE V ÚVAHU Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), a zejména na požadavek, aby vývozní povolení CITES, vydávaná stranami pro exempláře druhů uvedených v dodatcích I, II nebo III, byla vydávána pouze za určitých podmínek, zejména za podmínky, že tyto exempláře nebyly získány porušením zákonů dotčené strany o ochraně živočichů a rostlin,

ODHODLÁNY usilovat o minimalizaci nepříznivých dopadů na domorodá a místní společenství a na chudé obyvatelstvo, které mohou vzniknout jako přímý důsledek provádění této dohody,

PŘIHLÍŽEJÍCE k významu, který strany přisuzují mezinárodně dohodnutým rozvojovým záměrům a rozvojovým cílům tisíciletí OSN,

PŘIHLÍŽEJÍCE k významu, který strany přisuzují zásadám a pravidlům upravujícím mnohostranné obchodní systémy, zejména právům a povinnostem stanoveným ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) 1994 a v jiných mnohostranných dohodách o založení Světové obchodní organizace (WTO), a potřebě uplatňovat je transparentním a nediskriminačním způsobem,

BEROUCE V ÚVAHU nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

POTVRZUJÍCE zásady vzájemné úcty, suverenity, rovnosti a nediskriminace a uznávajíce přínosy, které stranám plynou z této dohody,

JEDNAJÍCE NA ZÁKLADĚ svých právních předpisů,

SE DOHODLY TAKTO:Článek 1

Účel

1.  Účelem této dohody, v souladu se společným závazkem stran usilovat o udržitelné hospodaření se všemi typy lesů, je stanovit právní rámec, který má zajistit, aby všechny dřevařské výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, dovážené do Unie z Indonésie byly získávány zákonným způsobem, a tím podpořit obchod s dřevařskými výrobky.

2.  Tato dohoda rovněž stanoví základ pro dialog a spolupráci stran za účelem usnadnění a podpory jejího úplného provádění a zlepšení prosazování práva a správy v oblasti lesnictví.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a) „dovozem do Unie“ propuštění dřevařských výrobků do volného oběhu v Unii ve smyslu článku 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, jež nelze považovat za „zboží neobchodní povahy“ ve smyslu čl. 1 bodu 6 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2193/92, kterým se vydává celní kodex Společenství;

b) „vývozem“ fyzický odvoz nebo odeslání dřevařských výrobků z jakékoli části zeměpisného území Indonésie;

c) „dřevařskými výrobky“ produkty uvedené v příloze IA a příloze IB;

d) „kódem HS“ čtyřmístný nebo šestimístný kód uvedený v harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží zavedeném Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží Světové celní organizace;

e) „licencí FLEGT“ indonéský právně ověřený (Verified Legal, V-Legal) doklad, který potvrzuje, že zásilka dřevařských výrobků určená pro vývoz do Unie byla získána zákonně. Licence FLEGT může být v tištěné nebo elektronické podobě;

f) „licenčním orgánem“ orgán pověřený Indonésií, aby vydával a ověřoval licence FLEGT;

g) „příslušnými orgány“ orgány pověřené členskými státy Unie, aby přijímaly, ověřovaly a uznávaly licence FLEGT;

h) „zásilkou“ určité množství dřevařských výrobků, na které se vztahuje licence FLEGT a které je odesláno z Indonésie odesílatelem nebo přepravcem a je předloženo celnímu úřadu v Unii k propuštění do volného oběhu;

i) „zákonně vytěženým dřevem“ dřevařské výrobky vytěžené či dovezené a vyrobené v souladu s právními předpisy uvedenými v příloze II.

Článek 3

Režim licencí FLEGT

1.  Mezi stranami se zavádí režim licencí pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (dále jen „režim licencí FLEGT“). Stanoví soustavu postupů a požadavků, jimiž lze prostřednictvím licencí FLEGT ověřit a osvědčit, že dřevařské výrobky zasílané do Unie byly získány zákonným způsobem. V souladu s nařízením Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 Unie přijme tyto dovozní zásilky z Indonésie do Unie pouze tehdy, pokud jim byly vydány licence FLEGT.

2.  Režim licencí FLEGT se použije na dřevařské výrobky uvedené v příloze IA.

3.  Dřevařské výrobky uvedené v příloze 1B nesmějí být z Indonésie vyváženy a nesmějí jim být uděleny licence FLEGT.

4.  Strany se dohodly, že přijmou veškerá nutná opatření, aby byl režim licencí FLEGT prováděn v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 4

Licenční orgány

1.  Licenční orgán bude ověřovat, že dřevařské výrobky byly zákonně získány v souladu s právními předpisy uvedenými v příloze II. Licenční orgán bude vydávat licence FLEGT zásilkám zákonně získaných dřevařských výrobků, které mají být vyvezeny do Unie.

2.  Licenční orgán nevydá licence FLEGT žádným dřevařským výrobkům, které se skládají z dřevařských výrobků dovezených do Indonésie ze třetí země ve formě, v níž zákony dotčené třetí země zakazují vývoz, nebo dřevařských výrobků, u nichž důkazy nasvědčují tomu, že byly získány v rozporu se zákony země, ve které byly stromy pokáceny, nebo takovéto výrobky obsahují.

3.  Licenční orgán bude uchovávat a zveřejňovat postupy vydávání licencí FLEGT. Licenční orgán rovněž uchovává záznamy o všech zásilkách, na které se vztahují licence FLEGT, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů tyto záznamy zpřístupňuje pro účely nezávislého pozorování, přičemž zachovává důvěrnou povahu chráněných informací vývozců.

4.  Indonésie zřídí oddělení pro informace o licencích, které bude sloužit jako kontaktní místo pro komunikaci mezi příslušnými orgány a licenčními orgány, jak je stanoveno v přílohách III a V.

5.  Indonésie sdělí kontaktní údaje licenčního orgánu a oddělení pro informace o licencích Evropské komisi. Strany tyto informace zveřejní.

Článek 5

Příslušné orgány

1.  Před propuštěním každé zásilky do volného oběhu v Unii příslušné orgány ověří, že má zásilka platnou licenci FLEGT. Propuštění zásilky může být pozastaveno a zásilka zadržena, pokud existují pochybnosti ohledně platnosti licence FLEGT.

2.  Příslušné orgány uchovávají a každoročně zveřejňují přehled obdržených licencí FLEGT.

3.  V souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů poskytnou příslušné orgány osobám nebo subjektům, které byly určeny jako nezávislí pozorovatelé trhu, přístup k náležitým dokladům a údajům.

4.  Příslušné orgány neprovedou opatření popsané v čl. 5 odst. 1 v případě zásilky dřevařských výrobků, které pocházejí z druhů vyjmenovaných v dodatcích úmluvy CITES, jelikož se na ně vztahují ustanovení o ověření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

5.  Evropská komise sdělí Indonésii kontaktní údaje příslušných orgánů. Strany tyto informace zveřejní.

Článek 6

Licence FLEGT

1.  Licenční orgán vydává licence FLEGT jako potvrzení, že dřevařské výrobky byly získány zákonným způsobem.

2.  Licence FLEGT se vystavují a vyplňují v angličtině.

3.  Strany mohou společně zavést elektronické systémy pro vydávání, zasílání a přijímání licencí FLEGT.

4.  Technické specifikace licence jsou stanoveny v příloze IV. Postup vydávání licencí FLEGT je stanoven v příloze V.

Článek 7

Ověřování zákonně vytěženého dřeva

1.  Indonésie uplatňuje systém TLAS, aby ověřila, zda byly dřevařské výrobky určené k odeslání získány zákonně, a zajistila, aby do Unie byly vyváženy pouze zásilky, které byly takto ověřeny.

2.  Systém ověřování, že zásilky dřevařských výrobků pocházejí ze zdrojů získaných zákonným způsobem, je stanoven v příloze V.

Článek 8

Propouštění zásilek, na něž se vztahuje licence FLEGT

1.  Postupy propouštění zásilek, na které se vztahuje licence FLEGT, do volného oběhu v Unii, jsou popsány v příloze III.

2.  Pokud mají příslušné orgány oprávněné důvody domnívat se, že licence není platná či pravá nebo že neodpovídá zásilce, na kterou se má vztahovat, lze použít postupy obsažené v příloze III.

3.  V případě přetrvávajících neshod nebo obtíží při konzultacích ohledně licencí FLEGT lze záležitost předložit Smíšenému výboru pro provádění dohody.

Článek 9

Nesrovnalosti

Strany se navzájem informují, mají-li podezření nebo pokud odhalí důkazy, že dochází k obcházení nebo nesrovnalosti v režimu licencí FLEGT, včetně případů, které se týkají:

a) obcházení obchodních toků včetně přesměrování obchodu z Indonésie do Unie přes třetí zemi;

b) licencí FLEGT na dřevařské výrobky, které obsahují dřevo ze třetích zemí, u něhož existuje podezření, že bylo získáno nezákonným způsobem; nebo

c) podvodů při získávání nebo používání licencí FLEGT.

Článek 10

Uplatňování indonéského systému TLAS a jiných opatření

1.  Indonésie pomocí systému TLAS ověřuje zákonný původ dřeva vyváženého na trhy mimo Unii a dřeva prodávaného na jejích domácích trzích a snaží se ověřovat zákonný původ dovážených dřevařských výrobků, pokud možno za použití systému vyvinutého pro provádění této dohody.

2.  Na podporu tohoto úsilí Unie podněcuje využívání výše uvedeného systému v obchodě na jiných mezinárodních trzích a se třetími zeměmi.

3.  Unie provádí opatření, aby zabránila uvedení nezákonně vytěženého dřeva a z něj získaných výrobků na trh Unie.

Článek 11

Zapojení zúčastněných stran do provádění dohody

1.  Indonésie bude provádění této dohody pravidelně konzultovat se zúčastněnými stranami a bude přitom prosazovat vhodné konzultační strategie, způsoby a programy.

2.  Unie bude provádění této dohody pravidelně konzultovat se zúčastněnými stranami, přičemž přihlédne ke svým povinnostem podle Úmluvy z roku 1998 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva).

Článek 12

Sociální záruky

1.  Aby minimalizovaly případné nepříznivé dopady této dohody, strany se dohodly usilovat o lepší porozumění dopadům na dřevařský průmysl, jakož i způsobům života potenciálně dotčených domorodých a místních společenství, která jsou popsána v jejich vnitrostátních právních předpisech.

2.  Strany budou sledovat dopady této dohody na tato společenství a jiné subjekty vymezené v odstavci 1, přičemž budou podnikat přiměřené kroky ke zmírnění jakýchkoli nepříznivých dopadů. Strany se mohou dohodnout na doplňkových opatřeních k odstranění nepříznivých dopadů.

Článek 13

Tržní pobídky

S ohledem na své mezinárodní závazky Unie podporuje výhodné postavení dřevařských výrobků, na které se vztahuje tato dohoda, na trhu Unie. Takovéto snahy zahrnují zejména opatření na podporu:

a) zásad zadávání veřejných a soukromých zakázek, které uznávají dodávku zákonně získaných dřevařských výrobků a snaží se zajistit trh pro takovéto výrobky; a

b) příznivějšího vnímání výrobků s licencí FLEGT na trhu Unie.

Článek 14

Smíšený výbor pro provádění dohody

1.  Strany zřídí společný mechanismus (dále jen „Smíšený výbor pro provádění dohody“), který se bude zabývat otázkami týkajícími se provádění a přezkumu této dohody.

2.  Každá strana jmenuje své zástupce do Smíšeného výboru pro provádění dohody, který přijímá rozhodnutí konsensem. Výboru společně předsedají vyšší úředníci, jeden z Unie a druhý z Indonésie.

3.  Smíšený výbor pro provádění dohody stanoví svůj jednací řád.

4.  Smíšený výbor pro provádění dohody se schází alespoň jednou ročně, a to v den a s pořadem jednání, na nichž se strany předem dohodnou. Na požádání kterékoli ze stran mohou být svolána další zasedání.

5.  Smíšený výbor pro provádění dohody:

a) zvažuje a přijímá společná opatření za účelem provádění této dohody;

b) přezkoumává a sleduje celkový pokrok při provádění této dohody včetně fungování systému TLAS a tržních opatření, a to na základě zjištění a zpráv o mechanismech stanovených v článku 15;

c) posuzuje přínosy a omezení plynoucí z provádění této dohody a rozhoduje o nápravných opatřeních;

d) zkoumá zprávy a stížnosti ohledně uplatňování režimu licencí FLEGT na území kterékoli ze stran;

e) schvaluje datum, od něhož začne režim licencí FLEGT fungovat, a to po vyhodnocení fungování systému TLAS na základě kritérií stanovených v příloze VIII;

f) vymezuje oblasti spolupráce na podporu provádění této dohody;

g) zřizuje pomocné subjekty pro práci, která vyžaduje zvláštní odbornost, je-li to nutné;

h) připravuje, schvaluje, šíří a zveřejňuje výroční zprávy, zprávy o svých zasedáních a další dokumenty vyplývající z jeho práce;

i) provádí veškeré další úkoly, na nichž se dohodne.

Článek 15

Pozorování a hodnocení

Strany se dohodly, že k hodnocení provádění a účinnost této dohody budou používat zprávy a zjištění z těchto dvou mechanismů,.

a) Indonésie po konzultaci s Unií využije služby pravidelného hodnotitele k provádění úkolů stanovených v příloze VI;

b) Unie po konzultaci s Indonésií využije služby nezávislého pozorovatele trhu k provádění úkolů stanovených v příloze VII.

Článek 16

Podpůrná opatření

1.  Poskytnutí zdrojů nutných pro opatření na podporu provádění této dohody podle čl. 14 odst. 5 písm. f) se určí v rámci přípravy programu spolupráce Unie a jejích členských států s Indonésií.

2.  Strany zajistí, aby činnosti související s prováděním této dohody byly koordinovány se stávajícími a budoucími rozvojovými programy a iniciativami.

Článek 17

Podávání zpráv a zveřejňování informací

1.  Strany zajistí, aby byla práce Smíšeného výboru pro provádění dohody co nejtransparentnější. Zprávy vyplývající z jeho práce se připraví společně a zveřejní.

2.  Smíšený výbor pro provádění dohody zveřejní výroční zprávu, která obsahuje mimo jiné podrobnosti o:

a) množstvích dřevařských výrobků vyvezených do Unie v rámci režimu licencí FLEGT, v členění podle příslušných čísel harmonizovaného systému;

b) počtu licencí FLEGT vydaných Indonésií;

c) pokroku při dosahování cílů uvedených v dohodě a o záležitostech souvisejících s prováděním dohody;

d) opatřeních, která mají zabránit tomu, aby byly nezákonně získané dřevařské výrobky vyváženy, dováženy či uváděny na domácí trh nebo aby se s nimi na domácím trhu obchodovalo;

e) množstvích dřeva a dřevařských výrobků dovezených do Indonésie a opatřeních, která mají zabránit dovozu nezákonně získaných dřevařských výrobků a zachovat integritu režimu licencí FLEGT;

f) případech nesouladu s režimem licencí FLEGT a opatřeních přijatých k jejich odstranění;

g) množstvích dřevařských výrobků dovezených do Unie v rámci režimu licencí FLEGT, v členění podle příslušných čísel harmonizovaného systému a podle členského státu, v němž k dovozu do Unie došlo;

h) počtu licencí FLEGT obdržených Unií;

i) počtu případů a množství dotčených dřevařských výrobků v případech, kdy došlo ke konzultacím podle čl. 8 odst. 2.

3.  Aby bylo dosaženo cíle, tedy lepší správy a vyšší transparentnosti v odvětví lesnictví, a aby bylo možné sledovat provádění a dopady této dohody jak v Indonésii, tak v Unii, strany se dohodly, že informace popsané v příloze IX zveřejní.

4.  Strany se dohodly, že nezveřejní důvěrné informace vyměňované na základě této dohody, v souladu se svými právními předpisy. Žádná ze stran nezveřejní informace vyměňované na základě této dohody, které se týkají obchodních tajemství či důvěrných obchodních informací, ani jejich zveřejnění nepovolí svým orgánům.

Článek 18

Komunikace o provádění

1.  Zástupci stran odpovědní za úřední komunikaci o provádění této dohody jsou:Za Indonésii:

Za Unii:

generální ředitel využití lesů,

ministerstvo lesnictví

vedoucí delegace

Evropské unie v Indonésii

2.  Strany si navzájem včas sdělují informace nezbytné pro provádění této dohody včetně změn v odstavci 1.

Článek 19

Územní působnost

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na které se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie, za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území Indonésie.

Článek 20

Řešení sporů

1.  Strany se vynasnaží řešit veškeré spory o platnost nebo výklad této dohody okamžitými konzultacemi.

2.  Není-li spor vyřešen konzultacemi do dvou měsíců ode dne první žádosti o konzultace, může jej kterákoli ze stran předložit Smíšenému výboru pro provádění dohody, který se jej vynasnaží urovnat. Výboru budou poskytnuty veškeré náležité informace pro důkladné posouzení situace, aby dospěl k přijatelnému řešení. Za tímto účelem musí výbor prověřit všechny možnosti zachování účinného provádění této dohody.

3.  Pokud Smíšený výbor pro provádění dohody nedokáže spor vyřešit do dvou měsíců, mohou si strany společně vyžádat služby třetí strany nebo zprostředkování třetí stranou.

4.  Pokud spor nelze vyřešit podle odstavce 3, může kterákoli ze stran oznámit druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana poté musí do 30 kalendářních dnů od jmenování prvního rozhodce jmenovat druhého rozhodce. Strany společně jmenují třetího rozhodce do dvou měsíců od jmenování druhého rozhodce.

5.  Rozhodnutí rozhodců se přijímají většinou hlasů do šesti měsíců od jmenování třetího rozhodce.

6.  Výrok rozhodců je pro strany závazný a nelze se proti němu odvolat.

7.  Smíšený výbor pro provádění dohody stanoví jednací řád pro rozhodčí řízení.

Článek 21

Pozastavení provádění dohody

1.  Strana, která si přeje tuto dohodu pozastavit, svůj záměr písemně oznámí druhé straně. Strany budou poté o věci diskutovat.

2.  Platnost této dohody může pozastavit každá ze stran. Rozhodnutí o pozastavení a důvody tohoto rozhodnutí písemně oznámí druhé straně.

3.  Podmínky této dohody pozbývají účinnosti 30 kalendářních dnů po tomto oznámení.

4.  Tato dohoda opět nabývá účinnosti 30 kalendářních dnů poté, co strana, která ji pozastavila, oznámí druhé straně, že důvody pozastavení pominuly.

Článek 22

Změny

1.  Kterákoli ze stran, která si přeje tuto dohodu změnit, předloží příslušný návrh nejméně tři měsíce před příštím zasedáním Smíšeného výboru pro provádění dohody. Výbor návrh projedná, a pokud je dosaženo konsensu, vydá příslušné doporučení. Pokud strany s doporučením souhlasí, schválí je v souladu se svými příslušnými vnitřními postupy.

2.  Jakákoli změna takto schválená stranami vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany oznámily dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

3.  Smíšený výbor pro provádění dohody může přijmout změny příloh této dohody.

4.  Veškeré změny se oznamují generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie a ministru zahraničních věcí Indonéské republiky diplomatickou cestou.

Článek 23

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.  Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany písemně oznámily dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

2.  Oznámení se učiní generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie a ministru zahraničních věcí Indonéské republiky prostřednictvím diplomatických kanálů.

3.  Tato dohoda platí po dobu pěti let. Tato doba se prodlužuje o po sobě jdoucí pětiletá období, pokud jedna ze stran prodloužení neodmítne tím, že písemně informuje druhou stranu alespoň dvanáct měsíců před uplynutím doby platnosti této dohody.

4.  Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Platnost dohody skončí dvanáct měsíců ode dne takového oznámení.

Článek 24

Přílohy

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 25

Závazná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a indonéském (Bahasa Indonesia), přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozporů ve výkladu rozhoduje anglické znění.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

signatory

За Република Индонезия

Por la República de Indonesia

Za Indonéskou republiku

For Republikken Indonesien

Für die Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας

For the Republic of Indonesia

Pour la République d'Indonésie

Za Republiku Indoneziju

Per la Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas vārdā –

Indonezijos Respublikos vardu

Az Indonéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de Republiek Indonesië

W imieniu Republiki Indonezji

Pela República da Indonésia

Pentru Republica Indonezia

Za Indonézsku republiku

Za Republiko Indonezijo

Indonesian tasavallan puolesta

För Republiken Indonesien

Untuk Republik Indonesia

signatory

▼M1

PŘÍLOHA I

SEZNAM VÝROBKŮ

Seznam v této příloze vychází z harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží zavedeného Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží Světové celní organizace.

PŘÍLOHA IA

KÓDY HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU PRO DŘEVO A DŘEVAŘSKÉ VÝROBKY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE REŽIM LICENCÍ FLEGT

Kapitola 44:Kódy HS

Popis

 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.

4401.21

–  Dřevěné štěpky nebo třísky – Jehličnaté

Ex. 4401.22

–  Dřevěné štěpky nebo třísky – Jiné než jehličnaté (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

4403

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

Ex. 4404.10

Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky – Jehličnaté

Ex. 4404.20

Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky – Jiné než jehličnaté – – Dřevěné loubky, destičky, pásky

Ex. 4404

Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce). (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

Ex. 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm.

Ex. 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, nehoblované, nebroušené pískem a na koncích nespojované, o tloušťce převyšující 6 mm. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

 

Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

4408.10

Jehličnaté

4408.31

Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau

4408.39

Ostatní, s výjimkou jehličnatých, Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau

Ex. 4408.90

Ostatní, s výjimkou jehličnatých a tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 2 k této kapitole (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

 

Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.

4409.10

–  Jehličnaté

Ex. 4409.29

–  Jiné než jehličnaté – ostatní (ne ze španělského rákosu (rotang))

 

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy

Ex. 4410.11

–  Ze dřeva – – Třískové desky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4410.12

–  Ze dřeva – – Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4410.19

–  Ze dřeva – – Ostatní (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

 

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo

4412.31

–  Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 2 k této kapitole

4412.32

–  Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Ostatní, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva

4412.39

–  Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Ostatní

Ex. 4412.94

–  Ostatní: – – Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky (ne ze španělského rákosu (rotang))

Ex. 4412.99

–  Ostatní: – – Ostatní: – – – „Barecore“ (slepené dřevěné zbytky) (ne ze španělského rákosu (rotang)) a – – – Ostatní (ne ze španělského rákosu (rotang))

Ex. 4413

Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4414

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4416

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4417

Dřevěné nástroje, dříky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4419

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

 

Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva.

Ex. 4420.90

–  Ostatní – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 4420.90.90.00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

 

Ostatní výrobky ze dřeva

Ex. 4421.90

–  Ostatní – – Polotovary na zápalky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang)) a – – Ostatní – – – Dřevěné dlažební kostky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

Ex. 4421.90

–  Ostatní – – Ostatní – – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 4421.90.99.00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

Kapitola 47:Kódy HS

Popis

 

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět):

4701

Mechanická dřevná buničina (dřevovina)

4702

Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění

4703

Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů pro rozpouštění.

4704

Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění

4705

Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu

Kapitola 48:Kódy HS

Popis

Ex. 4802

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803 ; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4803

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír a podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4804

Nenatíraný papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4805

Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4806

Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4807

Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4808

Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než papír druhů popsaných v čísle 4803 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4809

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (včetně natíraného nebo impregnovaného papíru pro rozmnožovací blány nebo ofsetové desky), též potištěné, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4810

Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4811

Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží popsané v číslech 4803 , 4809 nebo 4810 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4812

Filtrační bloky a desky z papíroviny (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4813

Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4814

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4816

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809 ), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4817

Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4818

Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, tampóny, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4821

Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4822

Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Ex. 4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

Pozn.: K papírovým výrobkům z jiného materiálu než dřeva nebo z recyklovaného materiálu se přikládá oficiální dopis indonéského ministerstva průmyslu, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu. Na tyto výrobky nebude vydána licence FLEGT.

Kapitola 94:Kódy HS

Popis

 

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402 ), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti

9401.61

–  Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou: – – Čalouněná

9401.69

–  Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou: – – Ostatní

 

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

9403.30

–  Kancelářský dřevěný nábytek

9403.40

–  Kuchyňský dřevěný nábytek

9403.50

–  Ložnicový dřevěný nábytek

9403.60

–  Ostatní dřevěný nábytek

Ex. 9403.90

–  Části a součásti: – – Ostatní (HS 9403.90.90 v Indonésii)

 

Montované stavby

Ex. 9406.00

–  Ostatní montované stavby: – – Ze dřeva (HS 9406.00.92 v Indonésii)

Kapitola 97:Kódy HS

Popis

 

Původní rytiny, původní tisky a původní litografie.

Ex. 9702.00

Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 9702.00.00.00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

PŘÍLOHA IB

KÓDY HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU PRO DŘEVO, JEHOŽ VÝVOZ JE ZAKÁZÁN PODLE INDONÉSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Kapitola 44:Kódy HS

Popis

4403

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované.

Ex. 4404

Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků.

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce).

Ex. 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, nehoblované, nebroušené pískem a na koncích nespojované, o tloušťce převyšující 6 mm.

 

Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva.

Ex. 4420.90

–  Ostatní – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 4420.90.90.00 v Indonésii).

 

Ostatní výrobky ze dřeva.

Ex. 4421.90

–  Ostatní – – Ostatní – – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 4421.90.99.00 v Indonésii).

 

Původní rytiny, původní tisky a původní litografie.

Ex. 9702.00

Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS Ex. 9702.00.00.00 v Indonésii).

PŘÍLOHA II

DEFINICE ZÁKONNOSTI

ÚVOD

Indonéské dřevo je považováno za zákonné, pokud jsou jeho původ a proces produkce, jakož i následné zpracování, přeprava a obchodní činnosti ověřeny a je vyvozen závěr, že splňují všechny platné indonéské právní předpisy.

Indonésie má pět norem zákonnosti vyjádřených prostřednictvím řady zásad, kritérií, ukazatelů a kontrolních ukazatelů, jež vycházejí ze souvisejících právních předpisů a postupů. Tyto normy lze dále rozdělit na dílčí normy popsané v pokynech k systému TLAS.

Součástí indonéského právního rámce jsou rovněž normy udržitelného obhospodařování lesů vymezené pro držitele povolení, kteří působí v pásmech hospodářského lesa na státních pozemcích. Všichni držitelé povolení musí splňovat kritéria zákonnosti stanovená v normách zákonnosti. Nejpozději v den, kdy vyprší jejich první osvědčení o zákonnosti, musí držitelé povolení, kteří působí v pásmech hospodářského lesa na státních pozemcích, splňovat jak příslušnou normu zákonnosti, tak normu udržitelného obhospodařování lesů stanovené v pokynech k systému TLAS.

Indonésie se zavázala pravidelně přezkoumávat a zlepšovat normy zákonnosti prostřednictvím procesu se zapojením různých zúčastněných stran.

Jedná se o těchto pět norem zákonnosti:

norma zákonnosti 1 : norma pro koncese v oblastech hospodářského lesa na státem vlastněných pozemcích: přírodní lesy, pěstovaný les, obnova lesního ekosystému, právo na hospodaření s lesy (Hak Pengelolaan),

norma zákonnosti 2 : norma pro pěstované lesy společenství a lesy společenství v oblastech hospodářského lesa na státem vlastněných pozemcích,

norma zákonnosti 3 : norma pro soukromé lesy,

norma zákonnosti 4 : norma pro práva na využití dřeva v oblastech mimo les nebo z přeměnitelného hospodářského lesa na státem vlastněných pozemcích,

norma zákonnosti 5 : norma pro primární a navazující dřevozpracující průmysl a obchodníky.

Těchto pět norem zákonnosti se vztahuje na různé druhy povolení týkajících se dřeva, jež jsou uvedena v následující tabulce:Druh povolení nebo právo

Popis

Vlastnictví půdy/řízení zdrojů nebo jejich využívání

Použitelná norma zákonnosti

IUPHHK-HA/HPH

Povolení využívat dřevo z přírodě blízkých hospodářských lesů

Státní vlastnictví/řízeno společností

1

IUPHHK-HTI/HPHTI

Povolení založit a spravovat hospodářský pěstovaný les

Státní vlastnictví/řízeno společností

1

IUPHHK-RE

Povolení k obnově lesního ekosystému

Státní vlastnictví/řízeno společností

1

Právo na hospodaření s lesy (Perum Perhutani)

Právo obhospodařovat pěstovaný les

Státní vlastnictví/řízeno společností (státní společností)

1

IUPHHK- HTR

Povolení pro pěstovaný les společenství nebo soukromý pěstovaný les

Státní vlastnictví/řízeno společenstvím nebo soukromým subjektem

2

IUPHHK-HKM

Povolení pro hospodaření s lesy společenství

Státní vlastnictví/řízeno společenstvím

2

IUPHHK-HD

Povolení pro hospodaření s lesy vesnice

Státní vlastnictví/řízeno jednotlivou vesnicí

2

IUPHHK-HTHR

Povolení využívat dřevo z oblastí opětovného zalesnění

Státní vlastnictví/řízeno společenstvím nebo soukromým subjektem

2

Soukromé pozemky

Není požadováno žádné povolení

Soukromé vlastnictví/soukromé užívání

3

IPK/ILS

Povolení využívat dřevo z oblastí mimo les nebo z přeměnitelného hospodářského lesa

Státní vlastnictví/soukromé užívání

4

IUIPHHK

Povolení založit a řídit společnost zabývající se primárním zpracováním

Nepoužije se

5

IUI Lanjutan nebo IPKL

Povolení založit a řídit společnost zabývající se sekundárním zpracováním

Nepoužije se

5

TPT (TPT, TPT-KB, TPT-KO)

Registrované sklady dřeva/zpracovaného dřeva

Nepoužije se

5

IRT

Domácí provozovny

Nepoužije se

5

ETPIK Non-Producer

Nevyrábějící registrovaní vývozci

Nepoužije se

5

NORMA ZÁKONNOSTI 1: NORMY PRO KONCESE V OBLASTECH HOSPODÁŘSKÉHO LESAČ.

Zásady

Kritéria

Ukazatele

Kontrolní ukazatele

Související předpisy (1)

1

P1.  Právní status oblasti a právo k využívání

K1.1.  Hospodářsko-úpravnická jednotka (koncesionáři) se nachází v oblasti hospodářského lesa.

1.1.1.  Držitel povolení může prokázat platnost povolení k využívání dřeva (IUPHHK).

Osvědčení o právu k lesní koncesi

Nařízení vlády PP72/2010

Nařízení ministra lesnictví P12/2010

Nařízení ministra lesnictví P.30/2014

Nařízení ministra lesnictví P.31/2014

Nařízení ministra lesnictví P.33/2014

Nařízení ministra lesnictví P.76/2014

Doklad o platbě za povolení k využití lesních produktů ze dřeva

Doklad o (případném) jiném právním povolení k využívání oblasti

2.

P2.  Dodržovat požadavky systému a postupy pro těžbu

K2.1.  Držitel povolení má plán těžby pro oblast těžby, který byl schválen příslušnými správními orgány.

2.1.1.  Příslušný správní orgán schválil dokumenty pracovního plánu: hlavní plán, roční pracovní plán a jejich přílohy.

Schválený hlavní plán a přílohy (vypracované na základě ucelené lesní inventury provedené technicky kvalifikovanými pracovníky)

Nařízení ministra lesnictví P62/2008

Nařízení ministra lesnictví P56/2009

Nařízení ministra lesnictví P60/2011

Nařízení ministra lesnictví P.33/2014

Schválený roční pracovní plán (vypracovaný na základě hlavního plánu)

Mapy (vypracované technicky kvalifikovanými pracovníky, jež popisují uspořádání a hranice oblastí, na které se vztahuje pracovní plán)

Mapa uvádějící v ročním pracovním plánu pásma, v nichž je vyloučena těžba dřeva, a důkazy o provádění v terénu

Místa těžby (čtverce či oddělení) uvedená v mapě jsou jednoznačně vyznačena a ověřena v terénu.

K2.2.  Pracovní plán je platný.

2.2.1.  Držitel lesního povolení má platný pracovní plán, který je v souladu s použitelnými předpisy.

Hlavní plán využití lesních produktů ze dřeva a přílohy (probíhající žádosti jsou přijatelné)

Nařízení ministra lesnictví P62/2008

Nařízení ministra lesnictví P56/2009

Nařízení ministra lesnictví P60/2011

Místo a vytěžitelné objemy kulatiny v oblastech těžby odpovídají pracovnímu plánu.

3.

P3.  Zákonnost přepravy nebo změny vlastnictví kulatiny

K3.1.  Držitelé povolení zaručí, že veškerá kulatina přepravovaná z plochy pro skladování kulatiny v lese do závodu na výrobu primárních lesnických produktů nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou přes plochu pro mezisklad kulatiny je fyzicky identifikována a jsou k ní přiloženy platné doklady.

3.1.1.  Veškerá kulatina s velkým průměrem, která byla vykácena či komerčně vytěžena, byla vykázána ve zprávě o produkci dřeva.

Schválené dokumenty zprávy o produkci dřeva

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

3.1.2.  Veškeré dřevo přepravované z oblasti, na niž se vztahuje povolení, je provázeno platným přepravním dokladem.

Platné přepravní doklady a přílohy provázejí kulatinu z plochy pro skladování kulatiny do závodu na výrobu primárních lesnických produktů nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou přes plochu pro mezisklad kulatiny.

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

3.1.3.  Kulatina byla vytěžena v oblastech vymezených v povolení k využívání lesa.

Správní značky/čárový kód dřeva (PUHH) na kulatině

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

Použití správních značek/čárového kódu dřeva

3.1.4.  Veškerou kulatinu přepravovanou z plochy pro skladování kulatiny provází platný přepravní doklad.

Platný přepravní doklad

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

K3.2.  Držitel povolení uhradil příslušné poplatky a dávky za komerční těžbu dřeva.

3.2.1.  Držitel povolení předloží doklad o platbě do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbě poplatku za lesní zdroje, která odpovídá produkci kulatiny a použitelné sazbě.

Platební příkazy pro platbu do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbu poplatku za lesní zdroje

Nařízení vlády PP22/1997

Nařízení vlády PP51/1998

Nařízení vlády PP59/1998

Nařízení ministra lesnictví P18/2007

Nařízení ministra obchodu 22/2012

Doklad o záloze na platbu do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbu poplatku za lesní zdroje a platební stvrzenka

Platba do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou.

K3.3.  Přeprava a obchod mezi ostrovy

3.3.1.  Držitelé povolení, kteří přepravují kulatinu, jsou registrovaní obchodníci se dřevem mezi ostrovy (PKAPT).

Doklady PKAPT

Nařízení ministra průmyslu a obchodu 68/2003

Společné nařízení ministra lesnictví, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu 22/2003

3.3.2.  Plavidlo použité k přepravě kulatiny pluje pod indonéskou vlajkou a má platné povolení k provozu.

Doklady o registraci, z nichž je patrná totožnost plavidla a platnost povolení

Nařízení ministra průmyslu a obchodu 68/2003

Společné nařízení ministra lesnictví, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu 22/2003

K.3.4.  Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal

3.4.1.  Používání označení V-Legal

Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

4.

P4.  Soulad s environmentálními a sociálními aspekty těžby dřeva

K4.1.  Držitel povolení má příslušné schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedl opatření, která jsou v něm vymezena.

4.1.1.  Držitel povolení má platné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválené příslušnými orgány, které jsou příslušné pro celou oblast práce.

Příslušné doklady EIA

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

4.1.2.  Držitel povolení má zprávy o provádění plánu řízení a plánu sledování životního prostředí, v nichž jsou uvedena opatření přijatá za účelem zmírnění vlivů na životní prostředí a zajištění sociálních přínosů.

Dokumenty plánu řízení životního prostředí a plánu sledování životního prostředí

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

Důkaz o provádění plánu řízení životního prostředí a sledování významných environmentálních a sociálních dopadů

5.

P5.  Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce

K5.1.  Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

5.1.1.  Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nařízení vlády PP50/2012

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012

Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Záznamy o nehodách

K5.2.  Respektování práv pracovníků

5.2.1.  Svoboda sdružování pracovníků

Pracovníci jsou členy odborů nebo politiky společnosti umožňují pracovníkům, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností.

Zákon 13/2003

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011

5.2.2.  Existence kolektivních pracovních smluv

Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv

Zákon 13/2003

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011

5.2.3.  Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.

Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.

Zákon 23/2002

Zákon 13/2003

(1)   Uvedeny jsou hlavní předpisy a jejich následné změny.

NORMA ZÁKONNOSTI 2: NORMA PRO PĚSTOVANÉ LESY SPOLEČENSTVÍ A LESY SPOLEČENSTVÍ V OBLASTECH HOSPODÁŘSKÉHO LESAČ.

Zásady

Kritéria

Ukazatele

Kontrolní ukazatele

Související předpisy

1.

P1.  Právní status oblasti a právo k využívání

K1.1.  Hospodářsko-úpravnická jednotka se nachází v oblasti hospodářského lesa.

1.1.1.  Držitel povolení může prokázat platnost povolení k využívání dřeva (IUPHHK).

Osvědčení o právu k lesní koncesi

Nařízení ministra lesnictví P37/2007

Nařízení ministra lesnictví P49/2008

Nařízení ministra lesnictví P12/2010

Nařízení ministra lesnictví P55/2011

Doklad o platbě za povolení k využití lesních produktů ze dřeva

K1.2.  Podnikatelská jednotka ve formě skupiny

1.2.1.  Obchodní skupina je zákonně ustavena.

Zakládací listina nebo doklad o ustavení skupiny

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

2.

P2.  Dodržovat požadavky systému a postupy pro těžbu

K2.1.  Držitel povolení má plán těžby pro oblast těžby, který byl schválen příslušnými správními orgány.

2.1.1.  Příslušný správní orgán schválil dokument ročního pracovního plánu.

Schválený roční pracovní plán

Nařízení ministra lesnictví P62/2008

Mapa uvádějící v ročním pracovním plánu pásma, v nichž je vyloučena těžba dřeva, a důkazy o provádění v terénu

Místa těžby (čtverce) jsou jednoznačně vyznačena a lze je ověřit v terénu.

K2.2.  Pracovní plán je platný.

2.2.1.  Držitel lesního povolení má platný pracovní plán, který je v souladu s použitelnými předpisy.

Hlavní plán využití lesních produktů ze dřeva a přílohy (probíhající žádosti jsou přijatelné)

Nařízení ministra lesnictví P62/2008

Místo a vytěžitelné objemy kulatiny v oblasti, která má být vymezena jako pozemek pro těžbu dřeva, mají odpovídat pracovnímu plánu.

K2.3.  Držitelé povolení zaručí, že veškerá kulatina přepravovaná z plochy pro skladování kulatiny v lese do závodu na výrobu primárních lesnických produktů nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou přes plochu pro mezisklad kulatiny je fyzicky identifikována a jsou k ní přiloženy platné doklady.

2.3.1.  Veškerá kulatina, která byla vykácena či komerčně vytěžena, je vykázána ve zprávě o produkci dřeva.

Schválené dokumenty zprávy o produkci dřeva

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

2.3.2.  Veškerá kulatina přepravovaná z oblasti, na kterou se vztahuje povolení, je provázena zákonným přepravním dokladem.

Zákonné přepravní doklady a příslušné přílohy provázejí kulatinu z plochy pro skladování kulatiny na plochu pro mezisklad a odtud do závodu na výrobu primárních lesnických produktů a/nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou.

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

2.3.3.  Kulatina byla vytěžena v oblastech vymezených v povolení k využívání lesa.

Správní značky/čárový kód dřeva (PUHH) na kulatině

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

Držitel povolení důsledně používá označení dřeva.

 

2.3.4.  Držitel povolení může prokázat existenci dokladů pro přepravu kulatiny přiložených ke kulatině přepravované z plochy pro skladování kulatiny.

Doklad pro přepravu kulatiny, k němuž je připojen seznam kulatiny

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

K2.4.  Držitel povolení uhradil příslušné poplatky a dávky požadované pro komerční těžbu dřeva.

2.4.1.  Držitelé povolení předloží doklad o platbě poplatku za lesní zdroje, který odpovídá produkci kulatiny a použitelné sazbě.

Platební příkaz pro platbu poplatku za lesní zdroje

Nařízení ministra lesnictví P18/2007

Nařízení ministra obchodu 22/2012

Doklad o platbě poplatku za lesní zdroje

Platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou.

K2.5.  Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal

2.5.1.  Používání označení V-Legal

Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

3.

P3.  Soulad s environmentálními a sociálními aspekty těžby dřeva

K3.1.  Držitel povolení má příslušné schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedl opatření, která jsou v něm vymezena.

3.1.1.  Držitel povolení má platné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválené příslušnými orgány, které se vztahují na celou oblast práce.

Příslušné doklady EIA

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

3.1.2.  Držitel povolení má zprávy o provádění řízení a sledování životního prostředí, v nichž jsou uvedena opatření ke zmírnění vlivů na životní prostředí a zajištění sociálních přínosů.

Příslušné dokumenty o řízení a sledování životního prostředí

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

Důkaz o provádění řízení životního prostředí a sledování významných environmentálních a sociálních dopadů

4

P4.  Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce

K4.1.  Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

4.1.1.  Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nařízení vlády PP50/2012

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012

Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

K4.2  Respektování práv pracovníků

4.2.1.  Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.

Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.

Zákon 23/2002

Zákon 13/2003

NORMA ZÁKONNOSTI 3: NORMA PRO SOUKROMÉ LESYČ.

Zásady

Kritéria

Ukazatele

Kontrolní ukazatele

Související předpisy

1.

P1.  Lze ověřit vlastnictví dřeva.

K1.1.  Zákonnost vlastnictví či oprávnění k užívání pozemků ve vztahu k oblasti těžby dřeva

1.1.1.  Vlastník soukromého pozemku či lesa může prokázat vlastnictví či práva k využívání pozemku.

Platné doklady o vlastnictví či pronájmu pozemku (doklady o oprávnění k užívání pozemku uznané příslušnými orgány)

Zákon 5/1960

Nařízení ministra lesnictví P33/2010

Nařízení vlády PP12/1998

Nařízení ministra obchodu 36/2007

Nařízení ministra obchodu 37/2007

Zákon 6/1983

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

Právo na obhospodařování půdy

Zakládací listina společnosti

Licence k podnikání pro společnosti zabývající se obchodováním (SIUP)

Registrace společnosti (TDP)

Registrace plátce daně (NPWP)

Doklad týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv

Mapa oblasti soukromého lesa a hranice vyznačené v terénu

1.1.2.  Řídicí jednotky (vlastněné buď individuálně, nebo skupinou) předloží platné doklady pro přepravu dřeva.

Doklad pro přepravu kulatiny

Nařízení ministra lesnictví P30/2012

1.1.3.  Řídicí jednotky předloží doklad o platbě příslušných poplatků vztahujících se k přítomným stromům před převodem práv či pronájmem pozemku.

Doklad o platbě do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbě poplatku za lesní zdroje a kompenzace státu za hodnotu vykáceného dříví na pni

Nařízení ministra lesnictví P18/2007

K1.2.  Podnikatelské jednotky ve formě skupin jsou zákonně registrovány.

1.2.1.  Obchodní skupiny jsou zákonně ustaveny.

Zakládací listina nebo doklad o ustavení skupiny

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

K1.3.  Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal

1.3.1.  Používání označení V-Legal

Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

2.

P2.  Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce v případě oblastí, na něž se vztahují práva na obhospodařování půdy

K2.1.  Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2.1.1.  Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nařízení vlády PP50/2012

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012

Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Záznamy o nehodách

K2.2.  Respektování práv pracovníků

2.2.1.  Svoboda sdružování pracovníků

Pracovníci jsou členy odborů nebo jim politiky společnosti umožňují, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností.

Zákon 13/2003

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001

2.2.2.  Existence kolektivních pracovních smluv

Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv

Zákon 13/2003

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011

2.2.3.  Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.

Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.

Zákon 23/2002

Zákon 13/2003

3.

P3.  Soulad s environmentálními a sociálními aspekty těžby dřeva

K3.1.  Držitel práv na obhospodařování půdy nebo vlastníci soukromých lesů mají příslušné schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedli opatření, která jsou v něm vymezena. (je-li to požadováno nařízením)

3.1.1.  Držitel práv na obhospodařování půdy nebo vlastníci soukromých lesů mají platné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválené příslušnými orgány, které se vztahují na celou oblast práce.

Příslušné doklady EIA

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

3.1.2.  Držitel práv na obhospodařování půdy má zprávy o provádění plánu řízení a plánu sledování životního prostředí.

Dokumenty plánu řízení životního prostředí a plánu sledování životního prostředí

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

Důkaz o provádění plánu řízení životního prostředí a sledování

NORMA ZÁKONNOSTI 4: NORMA PRO PRÁVA NA VYUŽITÍ DŘEVA V OBLASTECH MIMO LES NEBO Z PŘEMĚNITELNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO LESAČ.

Zásady

Kritéria

Ukazatele

Kontrolní ukazatele

Související předpisy

1.

P1.  Právní status oblasti a právo k využívání

K1.1.  Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les bez změny právního statusu lesa

1.1.1.  Těžba povolena na základě jiného právního povolení (ILS)/povolení k přeměně (IPK) v oblasti nájmu

Pozn.: Týká se rovněž oblastí dříve zařazených do kategorie oblastí opětovného zalesnění pěstovaného lesa (HTHR).

Povolení ILS/IPK pro těžbu v oblasti nájmu (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra lesnictví P18/2011

Nařízení ministra lesnictví P59/2011

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

K povolením ILS/IPK jsou přiloženy mapy oblasti nájmu a důkaz o souladu v terénu.

K1.2.  Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les, které vede ke změně právního statusu lesa

1.2.1.  Těžba dřeva povolena na základě povolení k přeměně půdy (IPK)

Pozn.: Týká se rovněž oblastí dříve zařazených do kategorie oblastí opětovného zalesnění pěstovaného lesa (HTHR).

Povolení k podnikání a mapy přiložené k povolení (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra lesnictví P33/2010

Nařízení ministra lesnictví P14/2011

Nařízení ministra lesnictví P59/2011

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

IPK v oblastech přeměny

Mapy přiložené k IPK

Dokumenty, které povolují změny právního statusu lesa (tento požadavek platí jak pro držitele povolení IPK, tak držitele povolení k podnikání)

1.2.2  Povolení k přeměně (IPK) v případě stěhování

IPK v oblastech přeměny

Nařízení ministra lesnictví P14/2011

Mapy přiložené k IPK

K1.3.  Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les

1.3.1.  Těžba dřeva povolena na základě povolení k přeměně půdy (IPK) v oblasti mimo les

Plánovací dokument IPK

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra lesnictví P14/2011

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

Povolení k podnikání a mapy přiložené k povolení (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)

IPK v oblastech přeměny

Mapy přiložené k IPK

1.3.2.  Povolení k přeměně (IPK) v případě stěhování

IPK v oblastech přeměny

Nařízení ministra lesnictví P14/2011

Mapy přiložené k IPK

2.

P2.  Soulad s právními systémy a postupy pro těžbu stromů a přepravu kulatiny

K2.1.  Plán a provádění IPK/ILS jsou v souladu s územním plánem.

2.1.1.  Schválený pracovní plán pro oblasti, na něž se vztahují IPK/ILS

Dokumenty pracovního plánu pro IPK/ILS

Nařízení ministra lesnictví P62/2008

Nařízení ministra lesnictví P53/2009

2.1.2.  Držitel povolení může prokázat, že přepravovaná kulatina pochází z oblastí, na které se vztahuje platné povolení k přeměně půdy/povolení k jinému využití (IPK/ILS).

Dokumenty o lesní inventuře

Nařízení ministra lesnictví P62/2008

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Dokumenty zprávy o produkci dřeva (LHP)

K2.2.  Platba vládních poplatků a dávek a soulad s požadavky na přepravu dřeva

2.2.1.  Doklad o platbě poplatků

Platební příkaz pro platbu poplatku za lesní zdroje

Nařízení ministra lesnictví P18/2007

Doklad o platbě poplatku za lesní zdroje

Platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou.

2.2.2.  Držitel povolení má platné doklady pro přepravu dřeva.

Faktura za přepravu kulatiny (FAKB) a seznam kulatiny u kulatiny o malém průměru

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Doklad o zákonnosti kulatiny (SKSKB) a seznam kulatiny u kulatiny o velkém průměru

K2.3.  Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal

2.3.1  Používání označení V-Legal

Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

3.

P3.  Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce

K3.1.  Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3.1.1.  Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nařízení vlády PP50/2012

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012

Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Záznamy o nehodách

K3.2.  Respektování práv pracovníků

3.2.1.  Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.

Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.

Zákon 23/2002

Zákon 13/2003

NORMA ZÁKONNOSTI 5: NORMA PRO PRIMÁRNÍ A NAVAZUJÍCÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL A OBCHODNÍKYČ.

Zásady

Kritéria

Ukazatele

Kontrolní ukazatele

Související předpisy

1.

P1.  Podnikatelské jednotky podporují legální obchod se dřevem.

K1.1.  Odvětví zpracování lesních produktů ze dřeva ve formě:

a)  zpracovatelského odvětví a/nebo

b)  vývozců zpracovaných produktů vlastní platná povolení.

1.1.1.  Jednotky zpracovatelského odvětví vlastní platná povolení.

Zakládací listina společnosti a nejnovější změny listiny (zakládací listina společnosti)

Zákon 6/1983

Zákon 3/2014

Nařízení vlády PP74/2011

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra pro spravedlnost a lidská práva M.01-HT.10/2006

Nařízení ministra obchodu 36/2007

Nařízení ministra obchodu 37/2007

Nařízení ministra průmyslu 41/2008

Nařízení ministra vnitra 27/2009

Nařízení ministra obchodu 39/2011

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

Nařízení ministra obchodu 77/2013

Nařízení ministra lesnictví P9/2014

Nařízení ministra lesnictví P55/2014

Povolení k podnikání v obchodu (licence k podnikání/SIUP) nebo povolení k obchodování, tj. povolení k podnikání v průmyslu (IUI) nebo osvědčení o průmyslové registraci (TDI)

Povolení k narušení (povolení vydané společnosti pro účely ovlivnění životního prostředí v okolí místa, v němž provozuje svou činnost)

Osvědčení o registraci společnosti (TDP)

Identifikační číslo plátce daně (NPWP)

Dostupnost příslušných dokumentů o posouzení vlivů na životní prostředí

Dostupnost povolení k podnikání v průmyslu (IUI) nebo trvalého povolení k podnikání (IUT) nebo osvědčení o průmyslové registraci (TDI)

Dostupnost plánování zásob surovin (RPBBI) pro primární výrobní odvětví

1.1.2.  Vývozci zpracovaných dřevařských výrobků mají platná povolení jako výrobci i jako vývozci dřevařských výrobků.

Vývozci mají status registrovaných vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK).

Nařízení ministra obchodu 97/2014

K1.2.  Domácí provozovna je indonéský právní subjekt.

1.2.1.  Vlastník domácí provozovny prokáže oficiální identitu.

Osobní průkaz

Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

K1.3.  Dovozci lesnických produktů ze dřeva vlastní platná povolení a uplatňují náležitou péči.

1.3.1  Dovozci lesnických produktů ze dřeva mají platná povolení.

Dovozci mají status registrovaných dovozců.

Nařízení ministra obchodu 78/2014

1.3.2  Dovozci mají systém náležité péče.

Dovozci mají pokyny pro náležitou péči/postupy náležité péče a důkaz o jejich uplatňování.

Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

K1.4.  Registrované sklady nebo nevyrábějící registrovaní vývozci vlastní platná povolení.

1.4.1  Registrované sklady mají platné povolení.

Povolení vydané vedoucím oblastního/krajského lesnického úřadu

Nařízení ministra lesnictví P30/2012

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

1.4.2.  Nevyrábějící registrovaní vývozci mají platná povolení.

Zakládací listina společnosti a nejnovější změny listiny (zakládací listina společnosti)

Zákon 6/1983

Nařízení vlády PP74/2011

Nařízení ministra pro spravedlnost a lidská práva M.01-HT.10/2006

Nařízení ministra obchodu 36/2007

Nařízení ministra obchodu 37/2007

Nařízení ministra obchodu 39/2011

Nařízení ministra obchodu 77/2013

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

Nařízení ministra obchodu 97/2014

Povolení k podnikání v obchodu (licence k podnikání/SIUP) nebo povolení k obchodování

Osvědčení o registraci společnosti (TDP)

Identifikační číslo plátce daně (NPWP)

Registrace obchodníků jako nevyrábějících vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK Non-Produsen)

Dohoda nebo smlouva o dodávkách s malým průmyslovým podnikem, na který se nevztahuje ETPIK a který má osvědčení o zákonnosti dřeva (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě/SDoC (DKP)

1.4.3.  Podnikatelské jednotky mají příslušné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

Příslušné doklady EIA

Nařízení vlády PP27/2012

Nařízení ministra životního prostředí 13/2010

Nařízení ministra životního prostředí 05/2012

K1.5.  Podnikatelské jednotky ve formě:

skupin (malých a středních podniků nebo řemeslníků/domácích provozoven nebo skladů)

nebo

družstev (řemeslníků/domácích provozoven)

jsou zákonně registrovány nebo mají doklad o ustavení

Pozn.: Nevztahuje se na nevyrábějící registrované vývozce.

1.5.1.  Podnikatelské jednotky ve formě skupin nebo družstev jsou zákonně registrovány.

Zakládací listina nebo doklad o ustavení

Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

Registrace plátce daně (NPWP) v případě družstev

1.5.2.  Organizační struktura družstev

Rozhodnutí družstva o organizační struktuře

Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

1.5.3.  Typ podnikatelské činnosti družstva

Dokumenty obchodního plánu družstva nebo dokument, z něhož vyplývá, o jaký typ družstva se jedná

Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

1.5.4.  Oficiální identita jednotlivých členů družstva

Osobní průkazy

Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

2.

P2.  Podnikatelské jednotky používají systém pro zpětné sledování dřeva, který zaručuje, že lze vysledovat původ dřeva.

K2.1.  Existence a používání systému, který umožňuje sledovat dřevo

2.1.1.  Podnikatelské jednotky jsou schopné prokázat, že přijaté dřevo pochází ze zákonných zdrojů.

Doklady o prodeji a nákupu a/nebo smlouva o dodávce materiálů a/nebo důkaz o nákupu

Nařízení ministra lesnictví P30/2012

Nařízení ministra lesnictví P.9/2014

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

Nařízení ministra obchodu P78/2014

Schválená zpráva o převodu dřeva a/nebo důkaz o převodu a/nebo úřední zpráva o vyšetření dřeva; potvrzení zákonnosti lesnických produktů

K dovezenému dřevu je přiloženo prohlášení dodavatele o shodě nebo osvědčení o zákonnosti (S-LK).

Pozn.: Použije se pouze v případě řemeslníků/domácích provozoven.

Doklady pro přepravu dřeva

Přepravní doklady (Nota) s příslušnými úředními zprávami od úředníka místního orgánu, jež se týkají použitého dřeva ze zbořených budov či konstrukcí, vykopaného dřeva a zahrabaného dřeva

Přepravní doklady ve formě Nota pro dřevný odpad z průmyslu

Dokumenty/zprávy o změnách zásob kulatiny/dřeva/výrobků

Osvědčení o zákonnosti (S-PHPL/S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP)

Podklady pro plánování zásob surovin (RPBBI) pro primární výrobní odvětví

2.1.2.  Dovozci mají platné dokumenty, jež prokazují, že dovezené dřevo pochází ze zákonných zdrojů.

Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.

Dovozní oznámení (PIB)

Nařízení prezidenta 43/1978

Nařízení ministra obchodu 78/2014

Seznam balení

Faktura

B/L (nákladní list)

Dovozní prohlášení a dovozní doporučení

Doklad o platbě dovozního cla

Ostatní příslušné doklady (včetně povolení CITES) pro typy dřeva, s nimiž lze obchodovat jen omezeně

Doklad o využití dovezeného dřeva

2.1.3.  Podnikatelské jednotky používají systém pro zpětné sledování dřeva a provozují svou činnost v povolených mezích produkce.

Pozn.: Nevztahuje se na sklady a nevyrábějící registrované vývozce dřeva.

List s přehledem o použití surovin a výstupech produkce

Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.

Nařízení ministra průmyslu 41/2008

Nařízení ministra lesnictví P30/2012

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

Nařízení ministra lesnictví P55/2014

Výstupní zprávy o produkci zpracovaných výrobků

Produkce jednotky nepřekračuje povolenou kapacitu produkce.

Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.

Oddělení/separace vyráběných produktů od zadrženého dřeva

2.1.4.  V rámci procesu produkce s další stranou (s dalším podnikem nebo s řemeslníky/domácími provozovnami) je zajištěno zpětné sledování dřeva.

Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny, sklady a nevyrábějící registrované vývozce dřeva.

Osvědčení o zákonnosti (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP)

Nařízení ministra lesnictví P48/2006

Nařízení ministra obchodu 36/2007

Nařízení ministra průmyslu 41/2008

Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

Nařízení ministra lesnictví P55/2014

Smlouva o poskytování služeb uzavřená s jinou stranou za účelem zpracování produktů

Potvrzení týkající se surovin

Oddělení/separace vyráběných produktů

Dokumenty o surovinách, procesech produkce a případně o tom, zda je vývoz prováděn na základě dohody o poskytování služeb uzavřené s jinou společností

K2.2.  Převod zpracovaných dřevařských výrobků od dodavatele nevyrábějícím registrovaným vývozcům

2.2.1  Podnikatelské jednotky jsou schopny prokázat, že pořízené výrobky jsou ze zákonných zdrojů.

Výrobky jsou zakoupeny od partnerů uvedených na seznamu podniků, na něž se nevztahuje ETPIK, kteří mají osvědčení o zákonnosti (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP).

Nařízení ministra lesnictví P.43/2014

Přepravní doklad

Dokumenty/zprávy o změnách zásob výrobků

3.

P3.  Zákonnost obchodu či změny vlastnictví dřeva

K3.1.  Obchod s dřevařskými výrobky pro domácí trh nebo jejich převod je v souladu s platnými právními předpisy.

Pozn.: Nevztahuje se na nevyrábějící registrované vývozce.

3.1.1.  Pro obchod se dřevem pro domácí trh nebo jeho převod je k dispozici průvodní přepravní doklad.

Přepravní doklad

Společné nařízení ministra lesnictví 22/2003, ministra dopravy KM3/2003 a ministra průmyslu a obchodu 33/2003

Nařízení ministra lesnictví P30/2012

Nařízení ministra lesnictví P41/2014

Nařízení ministra lesnictví P42/2014

K3.2.  Odeslání zpracovaného dřeva pro vývoz je v souladu s platnými právními předpisy.

Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny a sklady.

3.2.1.  Odeslání zpracovaného dřeva pro vývoz společně s vývozním oznámením (PEB)

Výrobky na vývoz

Zákon 17/2006 (cla)

Nařízení prezidenta 43/1978

Nařízení ministra lesnictví 447/2003

Nařízení ministra financí 223/2008

Nařízení generálního ředitelství cel P-40/2008

Nařízení generálního ředitelství cel P-06/2009

Nařízení ministra obchodu P50/2013

Nařízení ministra obchodu P97/2014

PEB

Seznam balení

Faktura

B/L (nákladní list)

Doklady vývozní licence (V-Legal)

Výsledky technického ověření produktů, u nichž je technické ověření povinné (zpráva kontrolora)

Doklad o platbě vývozního cla, je-li tato platba povinná

Ostatní příslušné doklady (včetně povolení CITES) pro typy dřeva, s nimiž lze obchodovat jen omezeně

K3.3.  Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal

3.3.1.  Používání označení V-Legal

Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.

Nařízení ministra lesnictví P43/2014

4.

P4.  Soulad s pracovními předpisy ve zpracovatelském odvětví

K4.1.  Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

4.1.1.  Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

nebo

v případě řemeslníků/domácích provozoven výbava pro první pomoc a bezpečnostní vybavení

Nařízení vlády PP50/2012

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012

Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Záznamy o nehodách

Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.

K4.2.  Respektování práv pracovníků

Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.

4.2.1.  Svoboda sdružování pracovníků

Odbory či politika společnosti, která zaměstnancům či pracovníkům umožňuje zřizovat odbory či se zapojovat do jejich činností

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001

4.2.2.  Existence kolektivních pracovních smluv či politiky společnosti v oblasti pracovních práv

Dostupnost kolektivních pracovních smluv či dokladů o politice společnosti v oblasti pracovních práv

Zákon 13/2003

Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011

4.2.3.  Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.

Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.

Zákon 23/2002

Zákon 13/2003

▼B

PŘÍLOHA III

PODMÍNKY PROPUŠTĚNÍ INDONÉSKÝCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ S LICENCÍ FLEGT DO VOLNÉHO OBĚHU V UNII

1.   PŘEDLOŽENÍ LICENCE

1.1. Licence se předkládají příslušnému orgánu členského státu Unie, v němž je zásilka, na kterou se daná licence vztahuje, předložena k propuštění do volného oběhu. To lze provést elektronicky nebo jiným rychlým způsobem.

1.2. Licence je uznána, pokud splňuje všechny požadavky stanovené v příloze IV, a žádné další ověření podle oddílů 3, 4 a 5 této přílohy se nepovažuje za nezbytné.

1.3. Licenci lze předložit dříve, než na místo určení dorazí zásilka, na kterou se licence vztahuje.

2.   UZNÁNÍ LICENCE

2.1. Jakákoli licence, která nesplňuje požadavky a specifikace stanovené v příloze IV, je neplatná.

2.2. Výmazy nebo změny v licenci se neuznají, pokud nejsou potvrzeny licenčním orgánem.

2.3. Licence se považuje za neplatnou, je-li podána u příslušného orgánu po uplynutí doby platnosti v ní uvedené. Prodloužení platnosti licence se neuzná, pokud není potvrzeno licenčním orgánem.

2.4. Duplikáty licence nebo náhradní licence se neuznají, pokud nejsou vystaveny a potvrzeny licenčním orgánem.

2.5. Jsou-li v souladu s touto přílohou požadovány další informace o licenci nebo zásilce, licence se uzná teprve po obdržení požadovaných informací.

2.6. Pokud se objem nebo hmotnost dřevařských výrobků obsažených v zásilce předložené k propuštění do volného oběhu neodchyluje od objemu nebo hmotnosti uvedené v příslušné licenci o více než 10 %, má se za to, že zásilka odpovídá informacím uvedeným v licenci, co se týče objemu nebo hmotnosti.

2.7. Jakmile byla licence uznána, příslušný orgán o tom v souladu s platnými právními předpisy a postupy vyrozumí celní orgány.

3.   OVĚŘENÍ PLATNOSTI A PRAVOSTI LICENCE

3.1. V případě pochybností o platnosti nebo pravosti licence, jejího duplikátu nebo náhradní licence si mohou příslušné orgány vyžádat od oddělení pro informace o licencích doplňkové informace.

3.2. Oddělení pro informace o licencích může požádat příslušný orgán o zaslání kopie dotčené licence.

3.3. Pokud je to nutné, licenční orgán licenci odejme a vydá opravenou kopii, jejíž pravost potvrdí otiskem razítka „Duplicate“ („Duplikát“), a předá ji příslušnému orgánu.

3.4. Pokud oddělení pro informace o licencích neodpoví příslušnému orgánu do 21 kalendářních dnů od obdržení žádosti o doplňkové informace, jak je uvedeno v oddíle 3.1, příslušný orgán licenci neuzná a postupuje podle platných právních předpisů a postupů.

3.5. Je-li platnost licence potvrzena, oddělení pro informace o licencích o tom neprodleně vyrozumí příslušný orgán, nejlépe elektronicky. Vrácené kopie musí být opatřeny potvrzujícím otiskem razítka „Validated on“ („Ověřeno dne“).

3.6. Pokud se po předložení doplňkových informací a po dalším šetření zjistí, že licence není platná nebo pravá, příslušný orgán ji neuzná a postupuje podle platných právních předpisů a postupů.

4.   OVĚŘENÍ SOULADU LICENCE SE ZÁSILKOU

4.1. Pokud se má za to, že je třeba provést další ověření zásilky, než příslušné orgány rozhodnou, zda lze licenci uznat, mohou být provedeny kontroly ke zjištění, zda dotčená zásilka odpovídá informacím uvedeným v licenci nebo záznamům týkajícím se příslušné licence, které uchovává licenční orgán.

4.2. Existují-li pochybnosti o tom, že je zásilka v souladu s licencí, může si dotčený příslušný orgán od oddělení pro informace o licencích vyžádat další objasnění.

4.3. Oddělení pro informace o licencích může požádat příslušný orgán o zaslání kopie dotčené licence nebo náhradní licence.

4.4. Pokud je to nutné, licenční orgán licenci odejme a vydá opravenou kopii, jejíž pravost potvrdí otiskem razítka „Duplicate“ („Duplikát“), a předá ji příslušnému orgánu.

4.5. Pokud oddělení pro informace o licencích neodpoví příslušnému orgánu do 21 kalendářních dnů od obdržení žádosti o další objasnění, jak je uvedeno v oddíle 4.2, příslušný orgán licenci neuzná a postupuje podle platných právních předpisů a postupů.

4.6. Pokud se po předložení doplňkových informací a po dalším šetření zjistí, že dotčená zásilka není v souladu s licencí nebo záznamy týkajícími se příslušné licence, které uchovává licenční orgán, příslušný orgán licenci neuzná a postupuje podle platných právních předpisů a postupů.

5.   JINÉ ZÁLEŽITOSTI

5.1. Náklady vzniklé při ověřování hradí dovozce, nestanoví-li platné právní předpisy a postupy dotčeného členského státu Unie jinak.

5.2. V případě přetrvávajících neshod nebo obtíží při ověřování licencí může být záležitost předána Smíšenému výboru pro provádění dohody.

6.   CELNÍ PROHLÁŠENÍ EU

6.1. V kolonce 44 jednotného správního dokladu, který slouží k celnímu prohlášení, se uvede číslo licence vztahující se na dřevařské výrobky, pro něž se prohlášení vystavuje za účelem propuštění do volného oběhu.

6.2. Pokud je celní prohlášení podáno prostřednictvím počítačového zpracování dat, uvede se odkaz v příslušné kolonce.

7.   PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU

7.1. Zásilky dřevařských výrobků se propustí do volného oběhu teprve poté, co byl řádně dokončen postup popsaný v oddíle 2.7.

PŘÍLOHA IV

POŽADAVKY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE LICENCÍ FLEGT

1.   OBECNÉ POŽADAVKY NA LICENCE FLEGT

1.1. Licence FLEGT se vydává v tištěné nebo elektronické podobě.

1.2. Tištěné i elektronické licence musí obsahovat informace uvedené v dodatku 1, které jsou v souladu s pokyny a vysvětlivkami uvedenými v dodatku 2.

1.3. Licence FLEGT je opatřena číslem tak, aby strany mohly rozlišit mezi licencí FLEGT vztahující se na zásilky určené pro trhy Unie a právně ověřeným dokladem (dokladem V-Legal) pro zásilky určené pro trhy mimo Unii.

1.4. Licence FLEGT nabývají platnosti k datu vydání.

1.5. Doba platnosti licence FLEGT nepřesáhne dobu čtyř měsíců. Datum uplynutí doby platnosti se uvede v licenci.

1.6. Po uplynutí doby platnosti se licence FLEGT považuje za neplatnou. V případě vyšší moci či jiné odůvodněné příčiny mimo kontrolu držitele licence může licenční orgán prodloužit dobu platnosti licence o další dva měsíce. Při udělení takového prodloužení vloží licenční orgán do licence nové datum konce platnosti licence a potvrdí ho.

1.7. Licence FLEGT se považuje za neplatnou a vrátí se licenčnímu orgánu, jsou-li dřevařské výrobky, na které se licence vztahuje, ztraceny nebo zničeny předtím, než zásilka dorazí do Unie.

2.   TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE LICENCÍ FLEGT V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

2.1. Tištěné licence musí odpovídat formátu stanovenému v dodatku 1.

2.2. Papír musí být standardního formátu A4. Papír musí mít vodoznaky znázorňující logo, které bude na papíru vyraženo spolu s otiskem razítka.

2.3. Licence FLEGT se vyplní na psacím stroji nebo za použití počítače. V případě potřeby mohou být vyplněny ručně.

2.4. Otisky razítek licenčního orgánu se vyhotoví pomocí razítka. Otisk razítka licenčního orgánu však může být nahrazen reliéfním tiskem nebo perforací.

2.5. K vyznačení povoleného množství použije licenční orgán z hlediska padělání osvědčenou metodu, aby se znemožnilo vpisování číslic nebo poznámek.

2.6. Formulář nesmí obsahovat žádné výmazy ani změny, pokud nejsou potvrzeny razítkem a podpisem licenčního orgánu.

2.7. Licence FLEGT se tisknou a vyplňují v angličtině.

3.   KOPIE LICENCÍ FLEGT

3.1. Licence FLEGT se vystaví v sedmi vyhotoveních, a to následovně:

i) „Original“ („Originál“) pro příslušný orgán na bílém papíře;

ii) „Copy for Customs at destination“ („Kopie pro celní orgány v místě určení“) na žlutém papíře;

iii) „Copy for the Importer“ („Kopie pro dovozce“) na bílém papíře;

iv) „Copy for the Licensing Authority“ („Kopie pro licenční orgán“) na bílém papíře;

v) „Copy for the Licensee“ („Kopie pro držitele licence“) na bílém papíře;

vi) „Copy for the Licence Information Unit“ („Kopie pro oddělení pro informace o licencích“) na bílém papíře;

vii) „Copy for Indonesian Customs“ („Kopie pro indonéské celní orgány“) na bílém papíře.

3.2. Vyhotovení označená jako „Original“, „Copy for Customs at destination“ a „Copy for the Importer“ se předají držiteli licence a ten je zašle dovozci. Dovozce předloží originál příslušnému orgánu a náležitou kopii celnímu úřadu členského státu Unie, v němž je zásilka, na kterou se daná licence vztahuje, předložena k propuštění do volného oběhu. Třetí vyhotovení, označené jako „Copy for the Importer“, si ponechá dovozce pro účely záznamů o dovozu.

3.3. Čtvrté vyhotovení, označené jako „Copy for the Licensing Authority“, si ponechá licenční orgán pro své záznamy a pro případné budoucí ověření vydaných licencí.

3.4. Páté vyhotovení, označené jako „Copy for the Licensee“, se předá držiteli licence pro účely záznamů držitele licence.

3.5. Šesté vyhotovení, označené jako „Copy for the Licence Information Unit“, se předá oddělení pro informace o licencích pro účely jeho záznamů.

3.6. Sedmé vyhotovení, označené jako „Copy for Indonesian Customs“, se předá celnímu orgánu Indonésie pro vývozní účely.

4.   ZTRÁTA, ODCIZENÍ NEBO ZNIČENÍ LICENCE FLEGT

4.1. V případě ztráty, odcizení nebo zničení vyhotovení označeného jako „Original“ nebo vyhotovení označeného jako „Copy for Customs at destination“ nebo obou může držitel licence nebo jeho zplnomocněný zástupce požádat licenční orgán o náhradní vyhotovení. Společně se žádostí poskytne držitel licence nebo jeho zplnomocněný zástupce vysvětlení ztráty originálu nebo kopie.

4.2. Je-li licenční orgán s vysvětlením spokojen, vydá náhradní licenci do pěti pracovních dnů poté, co obdržel žádost od držitele licence.

4.3. Náhradní vyhotovení obsahuje stejné informace a položky jako licence, kterou nahrazuje, včetně čísla licence, a je opatřeno označením „Replacement Licence“ („Náhradní licence“).

4.4. Je-li ztracená nebo odcizená licence opět nalezena, nesmí se použít a musí být vrácena licenčnímu orgánu.

5.   TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE LICENCÍ FLEGT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

5.1. Licence FLEGT lze vydávat a zpracovávat za použití elektronických systémů.

5.2. V členských státech Evropské unie, které nejsou k takovému elektronickému systému připojeny, se licence předkládá v tištěné podobě.

Dodatky

1. Formát licence

2. Pokyny a vysvětlivky

Dodatek 1

FORMÁT LICENCE

image

Dodatek 2

POKYNY A VYSVĚTLIVKY

Obecně:

 Vyplňte hůlkovým písmem.

 Kódy ISO, pokud jsou uváděny, se vztahují k mezinárodnímu standardnímu kódu jakékoli země složenému ze dvou písmen.

 Kolonka 2 je vyhrazena pro indonéské orgány.

 Položky A a B se použijí pouze pro udělení licence FLEGT do Evropské unie.Položka A

(Místo určení)

Napiště „European Union“, pokud se licence vztahuje na zásilku určenou pro Evropskou unii.

Položka B

(Licence FLEGT)

Napište „FLEGT“, pokud se licence vztahuje na zásilku určenou pro Evropskou unii.Kolonka 1

Issuing authority (Vydávající orgán)

Uveďte název, adresu a registrační číslo licenčního orgánu.

Kolonka 2

Importer (Informace pro Indonésii)

Uveďte jméno a adresu dovozce, celkovou hodnotu (v USD) zásilky, jakož i název a dvoupísmenný kód ISO země určení a případně země tranzitu.

Kolonka 3

V-Legal/FLEGT licence number (Číslo dokladu V-Legal / licence FLEGT)

Uveďte číslo vydání.

Kolonka 4

Date of Expiry (Datum pozbytí platnosti)

Doba platnosti licence.

Kolonka 5

Country of export (Země vývozu)

Označuje partnerskou zemi, ze které byly dřevařské výrobky vyvezeny do Evropské unie.

Kolonka 6

ISO Code (Kód ISO)

Uveďte dvoupísmenný kód ISO partnerské země uvedené v kolonce 5.

Kolonka 7

Means of transport (Způsob přepravy)

Uveďte způsob přepravy při vývozu.

Kolonka 8

Licensee (Držitel licence)

Uveďte jméno a adresu vývozce včetně čísla registrovaného vývozce ETPIK a čísla plátce daně.

Kolonka 9

Commercial description of the timber product (Obchodní popis dřevařskéo výrobku)

Uveďte obchodní popis dřevařského výrobku (dřevařských výrobků). Popis by měl být dostatečně podrobný, aby bylo možné klasifikovat výrobky podle HS.

Kolonka 10

HS-Heading (Kód HS)

V dokumentech „Original“, „Copy for Customs at Destination“ a „Copy for Importer“ uveďte čtyřmístný nebo šestimístný kód zboží stanovený podle harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží. V kopiích pro použití v Indonésii (vyhotovení iv) až vii) uvedená v oddíle 3.1 přílohy IV) uveďte desetimístný kód zboží v souladu s indonéským celním sazebníkem.

Kolonka 11

Common and ScientificNames (Obecné a vědecké názvy)

Uveďte obecný a vědecký název druhu dřeva použitého ve výrobku. Pokud směsný výrobek obsahuje více než jeden druh dřeva, použijte zvláštní řádek. Je možné vynechat u směsného výrobku nebo složky, jež obsahuje více druhů, které již ztratily svou identitu (např. dřevotřísková deska).

Kolonka 12

Countries of harvest (Země těžby)

Uveďte země, ve kterých bylo dřevo uvedené v kolonce 10 vytěženo. Pokud se jedná o směsný výrobek, uveďte informace pro všechny zdroje použitého dřeva. Je možné vynechat u směsného výrobku nebo složky, jež obsahuje více druhů, které již ztratily svou identitu (např. dřevotřísková deska).

Kolonka 13

ISO Codes (Kódy ISO)

Uveďte kód ISO pro země uvedené v kolonce 12. Je možné vynechat u směsného výrobku nebo složky, jež obsahuje více druhů, které již ztratily svou identitu (např. dřevotřísková deska).

Kolonka 14

Volume (Objem) (m3)

Uveďte celkový objem v m3. Je možné vynechat, pokud je uvedena informace v kolonce 15.

Kolonka 15

Net Weight (Čistá hmotnost) (kg)

Uveďte celkovou hmotnost zásilky v době měření v kilogramech. Ta je definována jako čistá hmotnost dřevařských výrobků bez spotřebitelského obalu nebo jakéhokoli balení s výjimkou podkladů, distančních vložek, prokladů atd.

Kolonka 16

Number of units (Počet jednotek)

Uveďte počet jednotek, pokud se počet vyrobených výrobků nejlépe počítá tímto způsobem. Je možné vynechat.

Kolonka 17

Distinguishing marks (Rozlišovací znaky)

Uveďte čárový kód a jakékoli případné rozlišovací znaky, např. číslo šarže nebo číslo nákladního listu. Je možné vynechat.

Kolonka 18

Sinature and stamp of issuing authority (Podpis a razítko vydávajícího orgánu)

Tuto kolonku podepíše oprávněný úředník a opatří ji úředním razítkem licenčního orgánu. Rovněž se uvede jméno podepisující osoby, místo a datum.

▼M1

PŘÍLOHA V

INDONÉSKÝ SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ZÁKONNOSTI DŘEVA

1.    Úvod

Cíl: Poskytnout záruku, že těžba, přeprava, zpracování a prodej kulatiny a zpracovaných dřevařských výrobků probíhají v souladu se všemi příslušnými indonéskými právními předpisy.

Indonésie je známá svou průkopnickou úlohou v boji proti nezákonnému kácení a obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a dřevařskými výrobky. V září 2001 uspořádala na Bali konferenci východoasijských ministrů zaměřenou na prosazování práva a správu v oblasti lesnictví (FLEG), jejímž výsledkem bylo Prohlášení o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví (prohlášení z Bali). Od té doby Indonésie zaujímá čelní postavení v mezinárodní spolupráci při boji proti nezákonné těžbě a s ní souvisejícímu obchodu.

Jako součást mezinárodního úsilí o vyřešení těchto otázek se stále více spotřebitelských zemí zavazuje, že přijmou opatření, aby zabránily obchodu s nezákonně vytěženým dřevem na svých trzích, zatímco země, které dřevo produkují, se zavázaly, že vytvoří mechanismus pro zajištění zákonnosti svých dřevařských výrobků. Je důležité zřídit důvěryhodný systém, který by zaručoval zákonnost těžby, přepravy, zpracování a obchodu se dřevem a zpracovanými dřevařskými výrobky.

Indonéský systém zajištění zákonnosti dřeva (TLAS) poskytuje záruku, že dřevo a dřevařské výrobky vyprodukované a zpracované v Indonésii pocházejí ze zákonných zdrojů a v plném rozsahu splňují příslušné indonéské právní předpisy, což je ověřeno nezávislým auditem a sledováno občanskou společností.

1.1.   Indonéské právní předpisy jako základ systému TLAS

Systém TLAS zřizuje indonéský předpis s názvem „Normy a pokyny pro posuzování výsledků udržitelného obhospodařování lesů a ověřování zákonnosti dřeva ve státních a soukromých lesích“ (nařízení ministra lesnictví P.38/Menhut-II/2009). Systém TLAS zahrnuje rovněž indonéský režim udržitelnosti a jeho cílem je zlepšit správu lesů a potlačit nezákonnou těžbu a s ní související obchod se dřevem, aby se zaručila důvěryhodnost a zlepšila pověst indonéských dřevařských výrobků.

Systém TLAS tvoří tyto prvky:

1. normy zákonnosti;

2. kontrola dodavatelského řetězce;

3. postupy ověřování;

4. režim udělování licencí;

5. pozorování.

Systém TLAS je základní systém používaný k zajištění zákonnosti dřeva a dřevařských výrobků vyprodukovaných v Indonésii pro vývoz do Unie a na jiné trhy.

1.2.   Vývoj systému TLAS: proces se zapojením různých zúčastněných stran

Na vývoji, uplatňování a hodnocení systému TLAS se od roku 2003 aktivně podílí široká škála indonéských zúčastněných stran z odvětví lesnictví, čímž je zajištěn lepší přehled o tomto systému, jeho transparentnost a důvěryhodnost. V roce 2009 bylo výsledkem tohoto procesu vydání nařízení ministra lesnictví P.38/Menhut-II/2009, po němž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů č. 6/VI-SET/2009 a č. 02/VI-BPPHH/2010. Tyto předpisy byly revidovány nařízeními ministra lesnictví P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012 a P.42/Menhut-II/2013 a technickými pokyny generálního ředitelství pro využití lesů P.8/VI-SET/2011 a P.8/VI-BPPHH/2012.

Na základě poznatků získaných v rámci počátečního uplatňování systému TLAS, výsledků společného posouzení v souladu s přílohou VIII této dohody a doporučení jednotlivých zúčastněných stran byly tyto předpisy znovu zrevidovány prostřednictvím procesu se zapojením různých zúčastněných stran a stala se z nich nařízení ministra lesnictví P.43/Menhut-II/2014 z června 2014 a P.95/Menhut-II/2014 z prosince 2014, po nichž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů č. P.14/VI-BPPHH/2014 z prosince 2014 a č. P.1/VI-BPPHH/2015 z ledna 2015 (dále jen „pokyny k systému TLAS“).

Spolupráce se všemi zúčastněnými stranami bude při uplatňování systému TLAS pokračovat.

2.    Rozsah systému TLAS

Indonéské hospodářské lesní zdroje lze přibližně rozdělit podle dvou typů vlastnictví: státní lesy a soukromé lesy/pozemky. Státní lesy jsou tvořeny hospodářskými lesy pro dlouhodobě udržitelnou produkci dřeva na základě různých typů povolení a lesními oblastmi, jejichž využití lze změnit i na jiné než lesnické, např. pro účely osídlení či zemědělské výsadby. Uplatňování systému TLAS u státních lesů a soukromých lesů/pozemků je popsáno v příloze II.

Systém TLAS se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky získané na základě všech typů povolení, jakož i na činnosti všech obchodníků se dřevem, navazujících zpracovatelů, vývozců a dovozců.

Systém TLAS se vztahuje na dřevařské výrobky určené pro domácí a mezinárodní trhy. Všichni indonéští producenti, zpracovatelé a obchodníci, včetně těch, kteří dodávají dřevo na domácí trh, budou ověřeni z hlediska zákonnosti.

Systém TLAS vyžaduje, aby dovážené dřevo a dřevařské výrobky byly odbaveny celními orgány a aby byly v souladu s indonéskými právními předpisy upravujícími dovoz. Tyto právní předpisy vyžadují, aby byly k dováženému dřevu a dřevařským výrobkům přiloženy doklady a další důkazy, které poskytují záruku zákonnosti dřeva v zemi těžby. Veškeré dřevo a dřevařské výrobky dovážené do Indonésie musí být zahrnuty do dodavatelského řetězce, jehož kontroly jsou plně v souladu se všemi příslušnými indonéskými právními předpisy.

Některé dřevařské výrobky mohou obsahovat recyklované materiály. Konkrétní požadavky na zákonnost v případě recyklovaného dřeva jsou popsány v normách zákonnosti a pokynech k systému TLAS.

Zadržené dřevo lze prodávat výhradně pro použití na domácím trhu, s výjimkou zadrženého dřeva vytěženého v chráněném lese, jež je třeba zničit. Všechny podniky, jimž je dodáváno zadržené dřevo, musí zavést opatření k oddělení takového dřeva od jiných zásob a musí řádně informovat subjekt posuzování shody (CAB), který neprodleně provede zvláštní audit, aby bylo zaručeno, že toto dřevo nevstupuje do vývozního dodavatelského řetězce. Na zadržené dřevo se nesmí vztahovat vývozní licence.

Po přijetí souvisejících prováděcích předpisů budou za účelem provedení rozhodnutí ústavního soudu (MK) č. 35/PUU-X/2012 zavedeny změny v postupech pro užívání a/nebo správu dřeva z tradičních lesů.

Dřevo a dřevařské výrobky v tranzitu zůstávají v každém případě mimo oznámené hlavní celní oblasti (PCA). Dřevo v tranzitu tedy nevstoupí do PCA ani nebude zahrnuto do dodavatelských řetězců se dřevem v Indonésii. Pro dřevo v tranzitu nebude vydána vývozní licence.

2.1.   Normy zákonnosti systému TLAS

Systém TLAS je založen na konkrétních normách zákonnosti dřeva, jež se vztahují na všechny druhy zdrojů dřeva (povolení a hospodářské subjekty) a všechny činnosti hospodářských subjektů. Tyto normy a pokyny k jejich ověření jsou uvedeny v příloze II.

Součástí systému TLAS jsou rovněž „Normy a pokyny pro posuzování výsledků udržitelného obhospodařování lesů (SFM)“. Při posuzování udržitelného obhospodařování lesů pomocí norem SFM se rovněž ověřuje, zda subjekt podrobený auditu splňuje příslušná kritéria zákonnosti systému TLAS. Držitelé povolení, kteří působí v pásmech hospodářského lesa na státních pozemcích (ve stálém lesním revíru), dodržují jak příslušné normy zákonnosti, tak normy SFM. Mohou se rozhodnout nejprve splnit příslušnou normu zákonnosti, ale nejpozději v den, kdy vyprší jejich původní osvědčení o zákonnosti, musí zajistit, že jsou dodrženy jak normy zákonnosti, tak normy udržitelného obhospodařování lesů.

3.    Kontrola dodavatelského řetězce se dřevem

Držitel povolení (v případě koncesí) nebo vlastník pozemku (v případě soukromého pozemku) nebo společnost (v případě obchodníků, zpracovatelů a vývozců) prokážou, že každý uzel jejich dodavatelského řetězce je kontrolován a zdokumentován, jak je stanoveno v nařízeních ministra lesnictví P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 (dále jen „nařízení“). Od oblastních a krajských lesnických úředníků tato nařízení vyžadují, aby prováděli ověření v terénu a validovali doklady, které jsou předkládány držiteli povolení, vlastníky pozemků či zpracovateli v každém uzlu dodavatelského řetězce.

Hlavní doklady pro účely provozních kontrol v každém bodě dodavatelského řetězce jsou shrnuty v diagramu 1.

K veškerým zásilkám v dodavatelském řetězci musí být přiloženy příslušné přepravní doklady, z nichž vyplývá, zda má daný materiál platné osvědčení SVLK, je prohlášen za zákonný prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) nebo pochází ze zadržených zdrojů. Vlastník nebo správce jakékoli zásilky dřeva nebo dřevařských výrobků v každém bodě dodavatelského řetězce musí zaznamenat, zda má daná zásilka osvědčení SVLK, je prohlášena za zákonnou prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě nebo je ze zadrženého zdroje. Pokud zásilka obsahuje zadržené dřevo, musí vlastník nebo správce této zásilky použít účinný systém pro oddělení dřeva a dřevařských výrobků z ověřených zákonných zdrojů od zadrženého dřeva a dřevařských výrobků a vést záznamy, v nichž jsou tyto zdroje rozlišeny.

Od hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci se vyžaduje, aby vedly úplné záznamy o přijatém, skladovaném, zpracovaném a dodaném dřevu a dřevařských výrobcích. Jejich záznamy musí být dostatečné k tomu, aby bylo možné následně porovnat množstevní údaje mezi jednotlivými uzly v dodavatelském řetězci i v rámci těchto uzlů. Tyto údaje se zpřístupní oblastním a krajským lesnickým úředníkům, aby mohli provést porovnání. Hlavní činnosti a postupy včetně porovnání pro každou etapu dodavatelského řetězce a úloha subjektů CAB při posuzování integrity dodavatelského řetězce jsou dále vysvětleny v dodatku k této příloze.

Diagram 1

Kontrola dodavatelského řetězce s uvedením požadovaných hlavních dokladů v každém bodě dodavatelského řetězce, v němž se provádí porovnávání údajů

image

4.    Institucionální uspořádání pro ověřování zákonnosti a udělování vývozních licencí

4.1.   Úvod

Indonéský systém TLAS je založen na přístupu známém jako „udělování licencí hospodářským subjektům“, který má mnoho společného se systémy certifikace produktů či lesního hospodářství. Indonéské ministerstvo lesnictví jmenuje určitý počet subjektů posuzování shody (Lembaga Penilai/LP a Lembaga Verifikasi/LV), které oprávní k provádění auditu zákonnosti činností producentů dřeva, obchodníků se dřevem, zpracovatelů a vývozců dřeva („hospodářské subjekty“).

Subjekty posuzování shody (CAB) jsou akreditovány indonéským Národním akreditačním orgánem (KAN). Subjekty CAB jsou najímány hospodářskými subjekty, které si chtějí nechat své činnosti certifikovat jako zákonné. Subjekty CAB musí provozovat svou činnost v souladu s pokynem ISO/IEC 17065. Zprávy o výsledcích auditů předkládají subjektu, u něhož byl audit proveden, a ministerstvu lesnictví. Shrnutí zpráv jsou zveřejňována.

Subjekty CAB kontrolují, zda subjekt, který je předmětem auditu, provádí své činnosti v souladu s indonéskou definicí zákonnosti obsaženou v příloze II, včetně účinného provádění kontrol, které mají zabránit tomu, aby se materiál z neznámých zdrojů dostal do jeho dodavatelských řetězců. Pokud se zjistí, že subjekt podrobený auditu, jenž působí ve státních lesích nebo provozuje velký podnik (podnik primární výroby s kapacitou více než 6 000 m3 za rok, podnik sekundární výroby s investicemi více než 500 milionů IDR), splňuje dané požadavky, je vydáno osvědčení o zákonnosti SVLK s platností na 3 (tři) roky. Během tohoto období provádí subjekt CAB každoroční kontrolní návštěvy, aby se ujistil, že jsou dané požadavky nadále dodržovány. V případě subjektů podrobených auditu, jež provozují malé podniky (podnik primární výroby s kapacitou méně než 6 000 m3 za rok, podnik sekundární výroby s investicemi méně než 500 milionů IDR), je osvědčení o zákonnosti platné po dobu 6 (šesti) let a v případě subjektů působících v soukromých lesích/na soukromých pozemcích po dobu 10 (deseti) let. V těchto případech se kontrolní návštěvy CAB konají každé dva roky.

Hospodářské subjekty působící v soukromých lesích/na soukromých pozemcích, domácí provozovny, řemeslníci, podniky primární výroby, jež zpracovávají výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků a nemohou přímo vyvážet, registrované sklady (jež obchodují se dřevem nebo zpracovaným dřevem, které je dodáváno výhradně ze soukromých lesů/pozemků nebo ze společností s osvědčením SVLK, jež spadají pod Perum Perhutani) a dovozci mohou k prokázání zákonnosti svého dřeva a dřevařských výrobků používat prohlášení dodavatele o shodě, a nejsou tudíž subjekty CAB podrobovány auditu (viz oddíl 5.3).

Subjekty LV rovněž slouží jako orgány udělující vývozní licence. Kontrolují platnost osvědčení SVLK a vývozní registraci vývozců a soulad údajů vykázaných vývozci (měsíční bilance) před vydáním vývozních licencí ve formě dokumentů V-Legal nebo licencí FLEGT. Vývoz dřevařských výrobků, na něž se vztahuje příloha I, bez vývozní licence je tudíž zakázán. Pro vývoz do Evropské unie, který splňuje dané podmínky, jsou vydávány licence FLEGT, zatímco pro vývoz do jiných míst jsou vydávány dokumenty V-Legal.

Pokyny k systému TLAS stanoví, že skupiny indonéské občanské společnosti, jednotlivci a společenství mají právo pozorovat uplatňování systému TLAS na místě. Tito nezávislí pozorovatelé mohou posuzovat dodržení požadavků definice zákonnosti u jednotlivých subjektů a také soulad postupů auditu a udělování licencí s požadavky systému TLAS a mohou podávat stížnosti subjektům CAB, licenčním orgánům, orgánu KAN a ministerstvu lesnictví.

Diagram 2

Vztahy mezi různými subjekty zapojenými do uplatňování systému TLAS

image

4.2.   Subjekty posuzování shody a licenční orgány

Subjekty posuzování shody (CAB) hrají v indonéském systému klíčovou úlohu. Mají pověření od ministerstva lesnictví a jednotlivými hospodářskými subjekty jsou najímány, aby ověřovaly zákonnost produkce, zpracování a obchodních činností jednotlivých hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci včetně integrity dodavatelského řetězce.

Existují dva typy subjektů CAB: i) posuzovací subjekty (Lembaga Penilai/LP), které provádějí audity výsledků hospodářsko-úpravnických jednotek (FMU) ve státních lesích podle norem udržitelnosti, jakož i požadavků normy zákonnosti, a ii) ověřovací subjekty (Lembaga Verifikasi/LV), které provádějí audity FMU, průmyslových odvětví založených na lesnictví, obchodníků a vývozců podle norem zákonnosti.

Aby se zaručila co nejvyšší kvalita auditů, které ověřují normy zákonnosti vymezené v příloze II, vyžaduje se od subjektů LP a LV, aby vyvinuly nezbytné řídicí systémy, které se zaměřují na požadavky na kvalifikovanost, důslednost, nestrannost, transparentnost a procesy posuzování vymezené v normě ISO/IEC 17065. Tyto požadavky jsou upřesněny v pokynech k systému TLAS. Subjekty posuzování shody (CAB) jsou akreditovány indonéským Národním akreditačním orgánem (KAN).

Subjekty LV mohou rovněž sloužit jako licenční orgány. V takovém případě subjekty LV vydávají vývozní licence pro dřevařské výrobky určené pro mezinárodní trhy. Pro trhy mimo Unii licenční orgány vydávají dokumenty V-Legal, a pokud jde o trh Unie, vydávají se licence FLEGT v souladu s požadavky vymezenými v příloze IV. Podrobné postupy pro dokument V-Legal a udělování licencí FLEGT vývozním zásilkám jsou popsány v pokynech k systému TLAS. Subjekty LP nemohou sloužit jako licenční orgány a nevydávají vývozní licence.

Všichni auditoři, kteří pracují pro subjekty CAB nebo licenční orgány, musí být registrováni a být držiteli platného osvědčení o způsobilosti vydaného orgánem pro profesní certifikaci (Lembaga Sertifikasi Profesi – LSP). Orgán LSP posoudí každé údajné pochybení auditora, na které bude upozorněn, a může tomuto auditorovi osvědčení o způsobilosti odejmout.

4.3.   Akreditační orgán

Indonéský Národní akreditační orgán (Komite Akreditasi Nasional – KAN) je nezávislý akreditační orgán zřízený nařízením vlády (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 o národní normalizaci a nařízením prezidenta (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 o Národním akreditačním výboru. KAN provozuje svou činnost podle pokynů ISO/IEC 17011 (všeobecné požadavky na akreditační orgány, které akreditují subjekty posuzování shody). Vyvinul interní podklady pro systém TLAS k akreditaci subjektů LP a LV.

Orgán KAN je mezinárodně uznán Tichomořskou akreditační spoluprací (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) a Mezinárodním akreditačním fórem (International Accreditation Forum, IAF) k akreditaci certifikačních subjektů pro systémy řízení jakosti, systémy environmentálního řízení a certifikaci produktů. KAN je rovněž uznán Asijsko-tichomořskou spoluprací při akreditaci laboratoří (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) a Mezinárodní spoluprací při akreditaci laboratoří (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

Dne 14. července 2009 podepsal KAN memorandum o porozumění s ministerstvem lesnictví s cílem zajistit akreditační služby pro systém TLAS. Je tak odpovědný za akreditaci subjektů CAB, u nichž má zajistit trvalý soulad s ISO/IEC 17065.

Stížnost týkající se fungování subjektů LP a LV může orgánu KAN předložit jakákoli zúčastněná strana, včetně hospodářských subjektů a nezávislých pozorovatelů.

4.4.   Subjekty podrobené auditu

Subjekty podrobené auditu jsou hospodářské subjekty, které podléhají ověření zákonnosti. Zahrnují hospodářsko-úpravnické jednotky (koncesionáři nebo držitelé povolení k využívání dřeva, držitelé lesnických povolení v daném společenství nebo vesnici, vlastníci soukromých lesů/pozemků), registrované sklady dřeva, průmyslová odvětví založená na lesnictví a nevyrábějící registrované vývozce. Hospodářsko-úpravnické jednotky a průmyslová odvětví založená na lesnictví musí splňovat platnou normu zákonnosti. Pro účely vývozu musí průmyslová odvětví založená na lesnictví a nevyrábějící registrovaní vývozci splňovat požadavky pro udělení vývozní licence. Systém TLAS umožňuje subjektům podrobeným auditu, aby u subjektů LP nebo LV podaly odvolání proti způsobu provedení či výsledkům auditu.

4.5.   Nezávislý pozorovatel

Občanská společnost hraje při nezávislém pozorování systému TLAS klíčovou úlohu. Skupiny občanské společnosti, jednotlivci a společenství, kteří vystupují jako nezávislí pozorovatelé, mají právo posuzovat a podávat zprávy o dodržení požadavků na zákonnost u jednotlivých subjektů, jakož i o akreditaci, ověřování a udělování licencí. Zjištění nezávislého pozorovatele lze rovněž použít v rámci pravidelného hodnocení, které je požadováno na základě této dohody (příloha VI).

Vyskytne-li se nesrovnalost, pokud jde o zákonnost hospodářského subjektu, může nezávislý pozorovatel podat stížnost přímo dotčenému subjektu LP nebo LV. Pokud se nezávislý pozorovatel domnívá, že reakce subjektu LP nebo LV na stížnost není dostačující, může předložit zprávu orgánu KAN a vládě. V případě stížností týkajících se vydávání vývozních licencí může nezávislý pozorovatel předkládat stížnosti přímo licenčnímu orgánu nebo ministerstvu lesnictví.

4.6.   Vláda

Ministerstvo lesnictví (v říjnu 2014 se ministerstvo lesnictví spojilo s ministerstvem životního prostředí a vzniklo tak ministerstvo životního prostředí a lesnictví) reguluje systém TLAS a opravňuje akreditované subjekty LP k provádění posouzení SFM a subjekty LV k provádění ověření zákonnosti.

Ministerstvo lesnictví rovněž opravňuje subjekty LV k vydávání vývozních licencí (dokumentů V-Legal nebo licencí FLEGT).

Ministerstvo lesnictví vydalo soubor pokynů, v nichž jsou stanoveny požadavky týkající se ověřování a udělování licencí. Tyto pokyny rovněž obsahují ustanovení týkající se kontroly prováděné ministerstvem lesnictví, pokud jde o ověřovací činnosti subjektů LV, a upřesňují postupy ministerstva pro udělování oprávnění těmto subjektům k provádění licenčních činností a dohled nad těmito činnostmi.

Ministerstvo lesnictví kromě toho zřídí ad hoc vyšetřovací tým pověřený prošetřením jednotlivých oznámených případů porušení předpisů v souvislosti s vydáváním osvědčení o zákonnosti a/nebo dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Složení vyšetřovacího týmu závisí na povaze oznámeného porušení předpisů. Může se skládat z různých vládních agentur a subjektů občanské společnosti. Na základě zjištění a doporučení vyšetřovacího týmu může ministerstvo lesnictví odebrat orgánu CAB oprávnění, což povede k okamžitému ukončení jeho činností souvisejících s ověřováním a udělováním licencí.

Ministerstvo lesnictví rovněž okamžitě odebere oprávnění subjektu CAB na základě rozhodnutí orgánu KAN o ukončení jeho akreditace (např. v návaznosti na výsledky každoročních kontrolních činností orgánu KAN v souvislosti se subjekty CAB). Subjekty CAB se mohou odvolat u orgánu KAN, ale ne na ministerstvu.

Ministerstvo lesnictví rovněž reguluje oddělení pro informace o licencích (LIU) jakožto jednotku odpovědnou za správu informací, která validuje informace týkající se vydávání dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Oddělení LIU také odpovídá za obecnou výměnu informací o systému TLAS a přijímá a ukládá příslušné údaje a informace o vydávání osvědčení o zákonnosti a dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Odpovídá též na dotazy příslušných orgánů obchodních partnerů a zúčastněných stran a řídí proces vydávání dovozních doporučení při uplatnění náležité péče prostřednictvím internetového systému SILK.

Kromě toho ministerstvo lesnictví kontroluje registraci technických vládních kontrolorů v terénu (Wasganis) a technických zaměstnanců společností v terénu (Ganis). Wasganis jsou pověřeni prováděním dozoru a kontroly nad měřením kulatiny. Ukončují rovněž platnost povinných přepravních dokladů a provádějí porovnávání údajů (další podrobnosti viz dodatek k této příloze). Ganis připravují doklady o produkci a přepravní doklady pro veškerou produkci ve státních lesích. Ganis mohou rovněž v případě nepřítomnosti Wasganis po dobu delší než 48 hodin ukončit platnost povinných přepravních dokladů. Jak Wasganis, tak Ganis jsou registrováni na ministerstvu lesnictví. Každý rok provádí ministerstvo lesnictví jejich hodnocení na základě oficiální prověrky.

5.    Ověření zákonnosti

5.1.   Úvod

Indonéské dřevo je považováno za zákonné, pokud jsou jeho původ a proces produkce, jakož i následné zpracování, přeprava a obchodní činnosti ověřeny a je vyvozen závěr, že splňují všechny platné indonéské právní předpisy uvedené v příloze II. Subjekty CAB provádí posouzení shody, aby ověřily soulad. Aby se snížila zátěž pro vlastníky soukromých lesů, jakož i obchodníky a domácí provozovny/řemeslníky, kteří jsou plně závislí na dřevu ze soukromých/soukromě užívaných lesů (povolení k soukromému pozemku), mohou tyto hospodářské subjekty v jasně popsaných případech vydat prohlášení dodavatele o shodě, které je alternativou k získání osvědčení SVLK (další podrobnosti viz oddíl 5.2 níže).

5.2.   Proces ověření zákonnosti subjekty CAB

V souladu s ISO/IEC 17065 a pokyny k systému TLAS sestává proces ověření zákonnosti z těchto bodů:

Žádost a uzavření smlouvy: hospodářský subjekt předloží subjektu CAB žádost, v níž je definován rozsah ověření, profil hospodářského subjektu a další nezbytné informace. Před zahájením ověřování je požadována smlouva mezi hospodářským subjektem a subjektem CAB, která stanoví podmínky pro ověření.

Plán ověřování: po podpisu smlouvy o ověření připraví subjekt CAB plán ověřování, který zahrnuje jmenování auditního týmu, program ověření a harmonogram činností. Plán se sdělí subjektu podrobenému auditu, příslušnému oblastnímu lesnickému úřadu a dalším příslušným orgánům na oblastní a regionální úrovni a jsou dojednána data ověřovacích činností. Tyto informace se předem zpřístupní nezávislým pozorovatelům a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek subjektů CAB a ministerstva lesnictví a/nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků či dopisů.

Ověřovací činnosti: ověřovací audit sestává ze tří fází: i) úvodního auditního setkání a koordinace; ii) ověření dokumentů a pozorování v terénu a iii) závěrečného auditního setkání.

 Úvodní auditní setkání a koordinace: koordinace s příslušnými regionálními, oblastními a krajskými úřady za účelem předání informací o plánech auditu a shromáždění výchozích informací od těchto úřadů. Subjekt CAB může rovněž šířit informace a navázat komunikaci s příslušnými organizacemi občanské společnosti, aby tyto výchozí informace doplnil. Subjekt CAB projedná na úvodním auditním setkání se subjektem podrobeným auditu cíle, rozsah, harmonogram a metodiku auditu, aby subjekt podrobený auditu mohl vznést otázky k metodám a provádění ověřovacích činností.

 Ověření dokumentů a pozorování v terénu: aby bylo možné shromáždit důkazy o tom, že subjekt podrobený auditu splňuje požadavky indonéského systému TLAS, provede subjekt CAB kontrolu systémů a postupů, příslušných dokumentů a záznamů subjektu podrobeného auditu. Subjekt CAB poté provádí kontroly v terénu, aby ověřil soulad, a to včetně křížových kontrol svých zjištění se zjištěními ve zprávách o úředních inspekcích. Subjekt CAB rovněž zkontroluje systém subjektu pro zpětné sledování dřeva, aby bylo zaručeno, že existují důkazy o tom, že veškeré dřevo, jež se dostane do řetězce, splňuje požadavky na zákonnost.

 Závěrečné auditní setkání: subjektu podrobenému auditu jsou předloženy výsledky ověření, zejména jakékoli případy nesouladu, které jsou případně zjištěny. Subjekt podrobený auditu může vznést k výsledkům ověření dotazy a poskytnout objasnění k důkazům předloženým subjektem CAB.

Podávání zpráv a rozhodování: auditní tým vypracuje zprávu o ověření, ve které dodrží strukturu stanovenou ministerstvem lesnictví. Zpráva, která zahrnuje popis veškerých zjištěných případů nesouladu a přijatého rozhodnutí o certifikaci, se poskytne subjektu podrobenému auditu do čtrnácti kalendářních dnů po závěrečném auditním setkání a subjekt CAB ji předloží ministerstvu lesnictví.

Zjištění auditního týmu se používají především k přijetí rozhodnutí o výsledku ověřovacího auditu provedeného subjektem CAB. Subjekt CAB na základě zprávy o ověření vypracované auditním týmem rozhodne, zda vydá osvědčení o zákonnosti.

V případech nesouladu subjekt CAB osvědčení o zákonnosti nevydá, a tím zabrání tomu, aby se dřevo dostalo do dodavatelského řetězce ověřeného zákonně vytěženého dřeva. Jakmile je nesoulad odstraněn, hospodářský subjekt může znovu požádat o ověření zákonnosti.

Porušení předpisů, která subjekt CAB během ověření zjistí, jsou oznámena ministerstvu lesnictví a řešena odpovědnými orgány ve správním nebo soudním řízení. Pokud je hospodářský subjekt podezřelý z porušení předpisů, mohou celostátní, oblastní a krajské orgány rozhodnout, že zastaví jeho činnosti.

Vydání osvědčení o zákonnosti a opětovné vydání osvědčení: subjekt CAB vydá osvědčení o zákonnosti, pokud je subjekt podrobený auditu podle zjištění plně v souladu se všemi ukazateli a kontrolními ukazateli normy zákonnosti včetně pravidel kontroly dodavatelského řetězce se dřevem.

Subjekt CAB může kdykoli podat ministerstvu lesnictví informace o vydaných, změněných, pozastavených a odebraných osvědčeních a každé tři měsíce vydává zprávu. Ministerstvo lesnictví poté tyto zprávy zveřejňuje na svých internetových stránkách.

V závislosti na druhu povolení, které vlastní subjekt podrobený auditu, je osvědčení o zákonnosti platné po dobu tří až deseti let; poté je hospodářský subjekt podroben auditu za účelem opětovného vydání osvědčení. Opětovné vydání osvědčení se provede před datem konce platnosti osvědčení.

Dohled: v závislosti na druhu povolení, které vlastní subjekt podrobený auditu, podléhají hospodářské subjekty s osvědčením o zákonnosti každý rok nebo každé dva roky kontrole, která se řídí zásadami ověřovacích činností, jež jsou shrnuty výše. Subjekt CAB může také provést kontrolu dříve, než je naplánováno, pokud byl rozšířen rozsah ověření.

Tým pro dohled vypracuje zprávu o kontrole. Kopie zprávy s popisem všech zjištěných případů nesouladu se předloží ministerstvu lesnictví. Případy nesouladu zjištěné při dohledu budou podnětem k pozastavení či odebrání osvědčení o zákonnosti.

Zvláštní audity: hospodářské subjekty s osvědčením o zákonnosti jsou povinny oznámit subjektu CAB všechny podstatné změny ve vlastnictví, strukturách, řízení a operacích, které mohou ovlivnit kvalitu jeho kontrol zákonnosti během doby platnosti osvědčení. Subjekt CAB může provádět zvláštní audity s cílem prošetřit veškeré stížnosti či spory předložené nezávislými pozorovateli, vládními institucemi či jinými zúčastněnými stranami nebo po obdržení zprávy hospodářského subjektu o změnách, které ovlivňují kvalitu jeho kontrol zákonnosti. Subjekty CAB mohou provádět zvláštní audity rovněž v případě, že hospodářský subjekt oznámí úmysl zpracovávat zadržené dřevo.

5.3.   Ověření zákonnosti pomocí prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) a interních kontrol

Prohlášení dodavatele o shodě na základě SNI/ISO 17050 je „vlastním prohlášením“ podle definice v ISO/IEC 17000, tj. osvědčení vydané první stranou po přezkoumání, že bylo prokázáno splnění konkrétních požadavků.

SDoC mohou používat i) vlastníci soukromých lesů; ii) registrované sklady dřeva (pouze sklady dřeva, do kterých je dodáváno výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků nebo dřevo s osvědčením SVLK od Perum Perhutani); iii) domácí provozovny/řemeslníci; iv) podniky primární a sekundární výroby, které zpracovávají výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků a nejsou držiteli vývozního povolení. SDoC se vztahuje na a) dřevo ze soukromých lesů/pozemků; b) dřevo pocházející z regenerace okrajů silnic a hřbitovů; c) recyklované dřevo/dřevo ze zbořených budov a d) dovezené dřevo či dřevařské výrobky.

SDoC obsahuje informace o dodavateli, výrobcích a jejich zdrojích, přepravním dokladu, příjemci výrobků a datu vydání. Prohlášení SDoc vydaná vlastníky soukromých lesů obsahují rovněž důkaz o vlastnictví pozemku, z něhož dřevo pochází. Prohlášení SDoC je připojeno k přepravnímu dokladu na základě předpisů o správě dřeva. Podrobné postupy pro vydání SDoC a související kontroly jsou stanoveny v pokynech k systému TLAS.

Příjemce SDoC ze soukromého lesa provede a zdokumentuje interní kontroly týkající se platnosti informací, jež mají být uvedeny v prohlášení SDoC, a to před podpisem kupní smlouvy a alespoň jednou ročně po podpisu smlouvy. Informace obsažené v prohlášeních SDoC vydaných sklady dřeva kontroluje za účelem zpětného sledování zdrojů kulatiny příjemce SDoC (podniky primární a sekundární výroby) v tříměsíčních intervalech. V případě, že je příjemce držitelem osvědčení SVLK, subjekty CAB provádí příslušné ověření přezkumem dokumentů v rámci auditu tohoto příjemce. Ministerstvo lesnictví může kromě toho provádět namátkové inspekce, pro jejichž realizaci může najmout způsobilé třetí strany. Je-li zjištěn možný podvod a nesrovnalosti, může ministerstvo lesnictví u hospodářského subjektu, který používá SDoC, provést zvláštní inspekce.

Všechny dřevařské výrobky, na něž se vztahuje dokument V-Legal nebo licence FLEGT, musí pocházet z dodavatelského řetězce, pro který byla vydána osvědčení SVLK a/nebo prohlášení SDoC. Dřevo a dřevařské výrobky, na něž se vztahuje SDoC, nemají přímý přístup na mezinárodní trhy. Takový přístup je možný pouze prostřednictvím hospodářského subjektu s osvědčením SVLK.

5.4.   Ověření zákonnosti dovezeného dřeva a dřevařských výrobků

Nařízení ministra obchodu 78/M-DAG/PER/10/2014 stanoví, že u dovezeného dřeva a dřevařských výrobků je nutný důkaz o zákonnosti v zemi těžby. V této souvislosti je vzor SDoC používán rovněž pro dovoz. Dřevo a/nebo dřevařské výrobky mohou do Indonésie dovážet pouze registrovaní dovozci (obchodníci) a hospodářské subjekty zabývající se zpracováním. Tyto hospodářské subjekty musí u dováženého dřeva a/nebo dřevařských výrobků postupovat s náležitou péčí, aby minimalizovaly riziko, že se do indonéského dodavatelského řetězce dostane nezákonně vytěžené dřevo. Ve vzoru prohlášení musí poskytnout informace, jako jsou kódy HS daných výrobků, nákladní list, země těžby, země původu, důkaz o zákonnosti dřeva a přístav vývozu. Postupy náležité péče zahrnují sběr údajů, analýzu rizik a zmírňování rizik. Tyto postupy se provádí za použití internetového systému ministerstva lesnictví SILK. Ministerstvo lesnictví vydá ministerstvu obchodu dovozní doporučení poté, co posoudí každý postup náležité péče provedený hospodářským subjektem.

Subjekty CAB provádí v rámci auditů dovozce přezkum dokumentů používaného systému náležité péče. Podrobné postupy týkající se systému náležité péče a souvisejících kontrol budou stanoveny v pokynech k systému TLAS a souvisejících právních předpisech upravujících dovoz.

5.5.   Odpovědnost vlády za prosazování právních předpisů

Ministerstvo lesnictví i oblastní a krajské lesnické úřady odpovídají za kontrolu dodavatelských řetězců se dřevem a kontrolu souvisejících dokladů (např. ročních pracovních plánů, zpráv o těžbě dřeva, zpráv o zůstatku kulatiny, přepravních dokladů, zpráv o zůstatku kulatiny/surovin/zpracovaných výrobků a listů s přehledem o produkci). V případě nesouladu mohou lesničtí úředníci odmítnout schválení kontrolních dokumentů, což povede k pozastavení činností.

Porušení předpisů zjištěná lesnickými úředníky nebo nezávislými pozorovateli se sdělí subjektu CAB, což může po ověření subjekt CAB přimět k pozastavení či odebrání uděleného osvědčení o zákonnosti. Lesničtí úředníci mohou v souladu s regulačními postupy přijímat vhodné navazující kroky.

Ministerstvo lesnictví rovněž přijímá kopie zpráv o ověření a následném dohledu a zpráv o zvláštních auditech vydávaných subjekty CAB. Porušení předpisů odhalená subjekty CAB, lesnickými úředníky nebo nezávislými pozorovateli si mezi sebou zúčastněné subjekty navzájem sdělí a řeší se ve správním nebo soudním řízení. Pokud je hospodářský subjekt podezřelý z porušení předpisů, mohou celostátní, oblastní a krajské orgány rozhodnout, že pozastaví nebo zastaví jeho činnosti. Jestliže již nejsou splněny požadavky normy zákonnosti, subjekty CAB okamžitě odeberou osvědčení o zákonnosti.

Ministerstvo lesnictví zřídí ad hoc pracovní skupinu pověřenou prozkoumáním a vyšetřením jednotlivých oznámených případů porušení předpisů v souvislosti s vydáváním osvědčení o zákonnosti a/nebo dokumentů V-Legal/licencí FLEGT (vyšetřovací tým).

6.    Udělování licencí FLEGT

Indonéská vývozní licence pro dřevařské výrobky ze zákonných zdrojů je známá jako „dokument V-Legal“. Jde o vývozní licenci, která slouží jako důkaz, že vyvážené dřevařské výrobky splňují požadavky indonéské normy zákonnosti vymezené v příloze II a že pocházejí z dodavatelského řetězce s odpovídající kontrolou, která brání tomu, aby se do řetězce dostalo dřevo ze zdrojů, jež nebyly ověřeny jako zákonné. Dokument V-Legal vydávají subjekty LV, které působí jako licenční orgány, a bude používán jako licence FLEGT pro zásilky do Unie, jakmile se strany dohodnou, že začnou používat režim licencí FLEGT.

Postupy pro vydávání licencí FLEGT/dokumentů V-Legal jsou stanoveny v pokynech k systému TLAS.

Ministerstvo lesnictví zřídilo oddělení pro informace o licencích, které má vést elektronickou databázi s kopiemi všech dokumentů V-Legal/licencí FLEGT a zpráv licenčních orgánů o nesouladu. Oddělení pro informace o licencích poskytne on-line přístup ke své databázi příslušným orgánům Unie. V případě dotazu ohledně pravosti, úplnosti a platnosti konkrétní licence FLEGT bude příslušný orgán v Unii schopen ověřit informace o licencích za použití internetové databáze SILK. Pro získání dalších informací se mohou příslušné orgány Unie obrátit na oddělení pro informace o licencích, které bude v případě potřeby komunikovat s příslušným licenčním orgánem.

Dokumenty V-Legal/licence FLEGT se vydávají v místě, v němž je zásilka konsolidována před vývozem. Postup je následující:

6.1. Dokument V-Legal/licenci FLEGT vydá licenční orgán, který má smlouvu s vývozcem, a to pro zásilku dřevařských výrobků, která má být vyvezena.

6.2. Vnitřní systém vývozce pro zpětné sledování dřeva poskytne důkaz o zákonnosti dřeva za účelem vydání vývozní licence. Do vnitřního systému vývozce pro zpětné sledování dřeva musí být zahrnuta předchozí fáze dodavatelského řetězce.

6.3. Aby bylo možné vydat dokument V-Legal/licenci FLEGT, musí být všichni dodavatelé v dodavatelském řetězci vývozce, kteří se podílejí na zásilce, zahrnuti v platném osvědčení o zákonnosti nebo osvědčení SFM nebo SDoC.

6.4. Aby získal dokument V-Legal/licenci FLEGT, musí být hospodářský subjekt registrovaným vývozcem (držitelem osvědčení ETPIK), který má platné osvědčení o zákonnosti. Držitel ETPIK předloží žádost licenčnímu orgánu a přiloží k ní následující dokumenty, aby prokázal, že suroviny v dřevařském výrobku pocházejí pouze z ověřených zákonných zdrojů (s osvědčením SVLK nebo prohlášením SDoC):

6.4.1. shrnutí přepravních dokladů pro veškeré dřevo/suroviny přijaté továrnou od posledního auditu (nejvýše dvanáct měsíců); a

6.4.2. shrnutí zpráv o zůstatku dřeva/surovin a zpráv o zůstatku zpracovaného dřeva od posledního auditu (nejvýše dvanáct měsíců).

6.5. Licenční orgán poté provede tyto ověřovací kroky:

6.5.1. ověření platnosti osvědčení hospodářského subjektu o zákonnosti a jeho registrace ETPIK za použití vlastní databáze licenčního orgánu a databáze SILK;

6.5.2. porovnání údajů na základě shrnutí přepravních dokladů, zprávy o zůstatku dřeva/surovin a zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva;

6.5.3. kontrolu míry obnovy u každého typu produktu (pouze primární výrobní odvětví) na základě analýzy zprávy o zůstatku dřeva/surovin a zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva;

6.5.4. je-li to nutné, může licenční orgán po porovnání údajů provést návštěvu v terénu, aby se zaručil soulad s informacemi, které mají být uvedeny v dokumentu V-Legal/licenci FLEGT. To lze provést kontrolou vzorku vývozních zásilek, inspekcí výrobního provozu nebo skladu dřeva a inspekcí vedení záznamů.

6.6. Výsledky ověření:

6.6.1. pokud držitel ETPIK splňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, licenční orgán vydá dokument V-Legal/licenci FLEGT ve formátu uvedeném v příloze IV;

6.6.2. držitel ETPIK, který splňuje výše uvedené požadavky, může na výrobcích a/nebo balení použít označení shody (značku V-Legal). Vnitrostátní pokyny k použití označení shody jsou popsány v pokynech k systému TLAS;

6.6.3. pokud držitel ETPIK nesplňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, licenční orgán vydá místo dokumentu V-Legal/licence FLEGT zprávu o nesouladu. Na základě zprávy o nesouladu se zastaví pohyb souvisejícího dřeva a/nebo dřevařských výrobků;

6.6.4 v případě, že dříve, než opustí přístav vývozu, zásilka změní svou konfiguraci (jedná se např. o změnu místa určení, objemu zásilky či zahrnutých druhů dřevin, jak je vymezeno v pokynech k systému TLAS), musí vývozce požádat licenční orgán o zrušení původní vývozní licence a vydání nové licence/nových licencí. Licenční orgán musí o všech zrušených vývozních licencích informovat oddělení pro informace o licencích;

6.6.5 v případě, že hospodářský subjekt zneužije nebo zfalšuje osvědčení o zákonnosti a/nebo vývozní licenci, ministerstvo lesnictví mu udělí sankci vymezenou v platných právních předpisech.

6.7. Licenční orgán:

6.7.1. předá kopii dokumentu V-Legal/licence FLEGT nebo zprávy o nesouladu ministerstvu lesnictví, a to do dvaceti čtyř hodin od přijetí rozhodnutí;

6.7.2. každé tři měsíce předkládá ministerstvu lesnictví a v kopii ministerstvu obchodu a ministerstvu průmyslu komplexní zprávu a veřejnou zprávu se shrnutím, v nichž uvede počet vydaných dokumentů V-Legal/licencí FLEGT, jakož i počet a typ zjištěných případů nesouladu.

7.    Pozorování

Indonéský systém TLAS zahrnuje pozorování ze strany občanské společnosti (nezávislé pozorování). Aby byl systém pro účely dobrovolné dohody o partnerství FLEGT ještě odolnější, je do něj doplněn prvek pravidelného hodnocení.

Nezávislé pozorování provádí občanská společnost s cílem posoudit soulad hospodářských subjektů, subjektů LP a LV a licenčních orgánů s požadavky indonéského systému TLAS včetně norem a pokynů týkajících se akreditace. Občanská společnost je v tomto kontextu definována jako indonéské právnické osoby včetně nevládních organizací, společenství a jednotliví indonéští občané.

Cílem pravidelného hodnocení je poskytnout nezávislou záruku, že indonéský systém TLAS funguje tak, jak je uvedeno v popisu, a tím posílit důvěryhodnost vydaných licencí FLEGT. V rámci pravidelného hodnocení jsou využívána zjištění a doporučení vyplývající z nezávislého pozorování. Podmínky pravidelného hodnocení jsou uvedeny v příloze VI.

Dodatek

Kontrola dodavatelského řetězce

Jak je popsáno v příloze V, musí v rámci celých dodavatelských řetězců z prohlášení a záznamů hospodářských subjektů (např. z přepravních dokladů a zpráv o zůstatku) vyplývat, zda mají dřevo či dřevařské výrobky osvědčení SVLK, jsou prohlášeny za zákonné prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) nebo se jedná o dřevo ze zadrženého zdroje.

1.   POPIS PROVOZNÍ KONTROLY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE SE DŘEVEM ZE STÁTNÍCH LESŮ

Provozní kontroly dodavatelského řetězce pro státní lesy (přírodní lesy a pěstované lesy) upravují nařízení ministra lesnictví P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 o správě dřeva. Je třeba uvést rovněž nařízení ministra lesnictví P.43/Menhut-II/2014 o normách SVLK, po němž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů P.14/VI-BPPHH/2014 a oběžník generálního ředitelství SE 8/VI-BPPHH/2014 ze srpna 2014.

Veškeré postupy a pravidla rozhodování týkající se ověřování, porovnávání údajů a řešení nesouladu v každé fázi dodavatelského řetězce uvedené níže se vztahují na všechny druhy lesních povolení udělených pro státní lesy: koncese k přírodnímu lesu (IUPHHK-HA/HPH), koncese k hospodářskému pěstovanému lesu (IUPHHK-HT/HPHTI), koncese k obnově ekosystému (IUPHHK-RE), právo na hospodaření s pěstovanými lesy (Perum Perhutani), koncese k pěstovanému lesu společenství (IUPHHK-HTR) a koncese k lesu společenství (IUPHHK-HKM), koncese k lesu vesnice (IUPHHK-HD), koncese k využívání dřeva z oblastí opětovného zalesnění (IUPHHK-HTHR) a koncese k využívání dřeva z oblastí mimo les nebo z přeměnitelného hospodářského lesa (IPK). Tyto postupy a pravidla jsou popsány v technických pokynech stanovených nařízeními ministra lesnictví P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 o správě dřeva.

Všechny hospodářské subjekty, jež vlastní povolení k těžbě dřeva v oblastech, na něž se vztahuje koncese k přírodnímu lesu, musí vykázat všechny údaje týkající se produkce v národním internetovém systému pro zpětné sledování dřeva v každé fázi dodavatelského řetězce od lesní koncese až po plochu pro mezisklad kulatiny a závod na výrobu primárních lesnických produktů.

1.1.    Místo těžby

a) Hlavní činnosti:

 držitel povolení provádí taxaci (sčítání stromů v případě koncesí k přírodnímu lesu nebo Perum Perhutani) nebo soupis dřeva (v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo za účelem žádosti o IPK),

 držitel povolení připraví zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva,

 krajský lesnický úředník ověří a schválí zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva,

 držitel povolení předloží návrh ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/Bagan Kerja za účelem žádosti o IPK),

 oblastní lesnický úředník schválí roční pracovní plán (nebo pracovní plán/Bagan Kerja za účelem IPK).

 Pozn.: Hospodářský subjekt, který vlastní platné osvědčení SFM vydané v rámci SVLK, může schválit a vydat svůj roční pracovní plán sám. Soulad ročního pracovního plánu je ověřován subjektem CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech,

 držitel povolení provádí těžbu včetně přibližování kulatiny na odvozní místo.

b) Postupy:

 taxaci (sčítání stromů) v případě koncesí k přírodnímu lesu nebo Perum Perhutani provádí držitel povolení pomocí štítků. Tyto štítky jsou tvořeny třemi oddělitelnými oddíly, které se připevní na pařez, pokácenou kulatinu a ke zprávě hospodářského subjektu. Každý oddíl obsahuje nezbytné informace požadované pro zpětné sledování dřeva včetně čísla a polohy stromu. Soupis dřeva v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo IPK provádí držitelé povolení,

 držitel povolení vypracuje zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva, která obsahuje informace o počtu, odhadovaném objemu, předběžné identifikaci druhů a poloze stromů (nebo místě těžby v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo IPK), které mají být pokáceny, a shrnutí, a to za použití úředních formulářů ministerstva lesnictví,

 držitel povolení předloží zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva krajskému lesnickému úředníkovi. Tento úředník na základě vzorku ověří zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva, a to jak podle dokumentů, tak v terénu. Pokud všechny vykázané údaje odpovídají zjištěním v terénu, úředník zprávu schválí,

 zpráva o taxaci (nebo zpráva o soupisu dřeva) tvoří základ návrhu ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/Bagan Kerja), který je připraven držitelem povolení a předložen krajskému lesnickému úředníkovi k přezkumu a oblastnímu lesnickému úředníkovi ke schválení. Krajský lesnický úředník přezkoumá návrh ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/Bagan Kerja) a podrobí jej křížové kontrole na základě schválené zprávy o taxaci (nebo zprávy o soupisu dřeva), a je-li vše v pořádku, pracovní plán schválí. Úřední schválení není nutné v případě držitele povolení, který získal osvědčení SFM s dobrou známkou, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS. Jakmile je roční pracovní plán (nebo pracovní plán/Bagan Kerja) úředníkem schválen, držitel povolení může zahájit těžbu,

 během těžby se používají štítky, aby se zaručilo, že kulatina pochází ze schváleného místa těžby, jak je popsáno výše. U pěstovaných stromů nebo stromů těžených v oblastech, na něž se vztahují koncese k pěstovanému lesu (pro účely výroby buničiny nebo štěpků), nejsou štítky nutné.

1.2.    Odvozní místo

a) Hlavní činnosti:

 je-li to nezbytné, držitel povolení kulatinu nařeže a označí ji, aby zaručil soulad se zprávou o produkci kulatiny. Označení se nepoužívá v případě koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků,

 držitel povolení kulatinu změří a zařadí. Zařazení se nepoužívá v případě koncesí k pěstovanému lesu (pro účely výroby buničiny nebo štěpků),

 držitel povolení připraví seznam kulatiny,

 držitel povolení předloží návrh zprávy o produkci kulatiny,

 technický vládní kontrolor v terénu (Wasganis) schválí zprávu o produkci kulatiny.

b) Postupy:

 držitel povolení označí veškerou nařezanou kulatinu (netýká se koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),

 trvalé fyzické označení kulatiny sestává z původního identifikačního čísla stromu a dalších značek, které umožňují nastolit vazbu mezi kulatinou a schváleným místem těžby (netýká se koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),

 držitel povolení změří a zařadí veškerou kulatinu a zaznamená informace o kulatině v seznamu kulatiny, přičemž použije úřední formulář ministerstva lesnictví (zařazení se nepoužije v případě koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),

 držitel povolení nahraje údaje ze seznamu kulatiny do národního internetového systému pro zpětné sledování dřeva. Jedinečné čárové kódy vydané prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva je třeba připevnit na příslušnou kulatinu a pařezy a označit v souvisejícím přepravním dokladu (týká se pouze koncesí k přírodnímu lesu),

 na základě seznamu kulatiny držitel povolení připravuje pravidelné zprávy o produkci kulatiny a související souhrnnou zprávu, přičemž použije úřední formuláře ministerstva lesnictví,

 držitel povolení pravidelně předkládá zprávy o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy úředníkovi Wasganis ke schválení,

 Wasganis provádí fyzické ověření zpráv na základě vzorku. Výsledek fyzického ověření se shrne v seznamu o ověření kulatiny za použití úředního formuláře ministerstva lesnictví.

 Je-li výsledek fyzického ověření na základě vzorku kladný, Wasganis zprávy o produkci kulatiny schválí. Pokud od předložení zprávy uplyne více než 48 hodin, určení techničtí zaměstnanci (Ganis) držitele povolení mohou schvalovat a vydávat zprávy o produkci kulatiny sami na vlastní odpovědnost (netýká se IPK),

 jakmile Wasganis kulatinu ověří, musí být uložena odděleně od neověřené kulatiny,

 zpráva o produkci kulatiny se použije k výpočtu požadované platby poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění (podle toho, která platba se v daném případě uplatní),

 držitel povolení každý měsíc předkládá schválené zprávy o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy krajskému lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

V případě koncesí k přírodnímu lesu nebo koncesí k obnově ekosystému nebo koncesí k lesu společenství nebo koncesí k lesu vesnice nebo IPK:

Krajský lesnický úředník zkontroluje počet klád, štítky a celkový souhrnný objem kulatiny vytěžené a uvedené ve zprávě o produkci kulatiny a porovná je s kvótou schválenou v ročním pracovním plánu. V případě IPK se štítky nepoužívají.

V případě koncesí k hospodářskému pěstovanému lesu nebo Perum Perhutani nebo koncesí k pěstovanému lesu společenství nebo koncesí k využívání dřeva z oblastí opětovného zalesnění:

Krajský lesnický úředník zkontroluje celkový souhrnný objem kulatiny vytěžené a uvedené ve zprávě o produkci kulatiny a porovná ho s kvótou schválenou v ročním pracovním plánu.

Zprávy o produkci kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

1.3.    Plocha pro skladování kulatiny

Kulatina je přepravena z odvozního místa na plochu pro skladování kulatiny a poté přímo do zpracovatelského závodu, na plochu pro mezisklad kulatiny nebo do registrovaného skladu dřeva.

a) Hlavní činnosti:

 v případě, že zpráva o produkci kulatiny nebyla již schválena na odvozním místě: držitel povolení připraví seznam kulatiny; držitel povolení předloží návrh zprávy o produkci kulatiny; Wasganis schválí zprávu o produkci kulatiny,

 krajský lesnický úřad vystaví na základě schválených zpráv o produkci kulatiny fakturu a držitel povolení uhradí příslušnou částku poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění,

 Ganis vydá doklad pro přepravu kulatiny, ke kterému je přiložen seznam kulatiny,

 držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny.

b) Postupy:

 pokud držitel povolení používá národní internetový systém pro zpětné sledování dřeva, může předložit zprávy o produkci kulatiny a související souhrnnou zprávu úředníkovi Wasganis ke schválení; nebyly-li zprávy schváleny již na odvozním místě, Wasganis provede jejich fyzické ověření na základě vzorku. Výsledek inspekce v terénu se shrne v seznamu o ověření kulatiny za použití úředního formuláře stanoveného ministerstvem lesnictví; je-li výsledek inspekce v terénu kladný, úředník zprávy schválí; pokud od předložení zpráv o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy uplyne více než 48 hodin, Ganis schválí tyto zprávy sám na vlastní odpovědnost (netýká se IPK),

 na základě seznamu kulatiny přiloženého k žádosti podá držitel povolení žádost o uhrazení příslušných poplatků krajskému lesnickému úředníkovi odpovědnému za fakturace,

 na základě výše uvedené žádosti krajský lesnický úředník vystaví fakturu nebo faktury, které držitel povolení uhradí,

 pokud od předložení žádosti uplyne více než 48 hodin, držitel povolení může vydat související fakturu nebo faktury na vlastní odpovědnost,

 držitel povolení uhradí částku uvedenou na faktuře (fakturách) na poplatek za lesní zdroje a/nebo do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo uhradí hodnotu vykáceného dříví na pni a krajský lesnický úředník vystaví potvrzení o této platbě. Hodnota vykáceného dříví na pni se uplatní pouze v případě HTHR nebo IPK,

 držitel povolení podá žádost o vydání dokladů pro přepravu kulatiny, k níž přiloží potvrzení o platbě, seznam kulatiny a zprávu o zůstatku kulatiny,

 Ganis vydá doklady pro přepravu kulatiny, které se přiloží k seznamu kulatiny,

 držitel povolení připraví/aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny a zaznamená v ní množství příchozí, skladované a odchozí kulatiny na ploše pro skladování kulatiny,

 držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny krajskému lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny a porovná přísun, odvoz a skladování kulatiny na ploše pro skladování kulatiny, a to na základě zpráv o produkci kulatiny a příslušných dokladů pro přepravu kulatiny. Krajský lesnický úředník v případě potřeby provede rovněž inspekce v terénu, aby posoudil soulad mezi skladovanou kulatinou, zprávou o zůstatku kulatiny a příslušnými přepravními doklady. Zprávy o zůstatku kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

1.4.    Plocha pro mezisklad kulatiny

Plochy pro mezisklad kulatiny se používají, není-li kulatina přepravena z oblasti, na niž se vztahuje koncese, přímo do zpracovatelského závodu. Plochy pro mezisklad kulatiny se používají zejména při přepravě kulatiny mezi ostrovy nebo v případě, že se změní způsob přepravy.

Povolení zřídit plochu pro mezisklad kulatiny ve státních lesích uděluje krajský lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Povolení pro plochu pro mezisklad kulatiny je platné tři roky, po přezkumu a schválení lesnickým úředníkem je však lze prodloužit. Ke zřízení plochy pro mezisklad kulatiny mimo státní lesy není zapotřebí žádné konkrétní povolení a rozhoduje o něm držitel povolení.

a) Hlavní činnosti:

 krajský lesnický úředník ukončí platnost dokladu pro přepravu dřeva z přírodních lesů.

 Pokud od předložení dokladu pro přepravu kulatiny uplyne více než 48 hodin, může jeho platnost ukončit Ganis.

 Kromě toho může Ganis ukončit platnost dokladu pro přepravu kulatiny pouze v případě, že:

 

i) hospodářský subjekt, který používá dřevo z přírodních lesů, vykáže svou produkci prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva nebo

ii) hospodářský subjekt používá dřevo z pěstovaných lesů (týká se pouze koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),

 držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny,

 Ganis připraví seznam kulatiny,

 Ganis vyplní doklad pro přepravu kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví.

b) Postupy:

 Wasganis fyzicky ověří počet, druhy a rozměry příchozí kulatiny tím, že ji spočítá (sčítání), nebo ověří vzorek, pokud se jedná o více než 100 klád.

 Pokud od předložení dokladu pro přepravu kulatiny uplyne více než 48 hodin, může toto ověření provést Ganis.

 Ganis může toto ověření provést rovněž v případě, že:

 

i) hospodářský subjekt, který používá dřevo z přírodních lesů, vykáže svou produkci prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva nebo

ii) hospodářský subjekt používá dřevo z pěstovaných lesů (týká se pouze koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),

 je-li výsledek ověření kladný, Wasganis ukončí platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny a zaznamená kulatinu ve zprávě o zůstatku kulatiny,

 držitel povolení vypracuje zprávu o zůstatku kulatiny, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu kulatiny na ploše pro mezisklad kulatiny,

 pro odchozí kulatinu Ganis připraví seznam kulatiny, který navazuje na předchozí doklady pro přepravu kulatiny,

 Ganis vyplní doklad pro přepravu kulatiny z plochy pro mezisklad kulatiny,

 držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování kulatiny na ploše pro mezisklad kulatiny, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu kulatiny,

 držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny krajskému lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny, aby posoudil soulad mezi kulatinou přepravovanou z plochy pro skladování kulatiny a kulatinou, která je přivezena na plochu pro mezisklad kulatiny. Krajský lesnický úředník v případě potřeby provede rovněž inspekce v terénu, aby posoudil soulad mezi skladovanou kulatinou, zprávou o zůstatku kulatiny a příslušnými přepravními doklady.

Zprávy o zůstatku kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

2.   POPIS PROVOZNÍ KONTROLY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE SE DŘEVEM ZE SOUKROMÝCH LESŮ/POZEMKŮ

Těžba dřeva v soukromých lesích/na soukromých pozemcích je upravena nařízením ministra lesnictví P.30/Menhut-II/2012 (dále jen „nařízení“).

Na soukromé vlastníky lesů/pozemků nejsou kladeny žádné zákonné požadavky, pokud jde o připevňování identifikačních štítků nebo značek na stromy zařazené do soupisu pro těžbu. Plochy pro skladování kulatiny nebo pro mezisklad kulatiny se pro dřevo vytěžené v soukromých lesích/na soukromých pozemcích zpravidla nepoužívají.

Postupy kontroly dřeva ze soukromých lesů/pozemků se liší u kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely, když bylo získáno oprávnění k užívání pozemku, a kulatiny získané ze stromů, které byly vysazeny teprve poté, co bylo získáno oprávnění k užívání pozemku. Postupy závisejí také na druhu těžených stromů. Platba poplatku za lesní zdroje, poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění a poplatku za dříví na pni se vztahuje na kulatinu ze stromů, které se v lokalitě již nacházely, když bylo získáno oprávnění k užívání pozemku, ale nevztahuje se na kulatinu ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku.

V případě kulatiny získané ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku existují dva postupy:

 pro druhy uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (např. kaučukovník, albízie čínská a ovocné stromy) připraví fakturu ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví, která slouží jako přepravní doklad, vlastník,

 pro ostatní druhy (např. teka obrovská, mahagonovník, borovice) vydá přepravní doklad vyškolený a jmenovaný představený vesnice nebo jmenovaný úředník.

V případě kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely před udělením oprávnění k užívání pozemku, vydá přepravní doklad krajský lesnický úředník. Takové dřevo musí mít osvědčení SVLK.

2.1.    Místo těžby/odvozní místo

a) Hlavní činnosti:

 uznání vlastnického práva,

 je-li to nutné, nařezání,

 měření,

 příprava seznamu kulatiny,

 krajský lesnický úřad vystaví fakturu a vlastník uhradí částku poplatku za lesní zdroje a/nebo do Fondu pro opětovné zalesnění na faktuře,

 vydání nebo příprava přepravního dokladu,

 pokud není hospodářský subjekt zapojen do systému certifikace SVLK, vydání nebo příprava prohlášení dodavatele o shodě (SDoC).

b) Postupy:

 vlastník soukromého lesa/pozemku požádá o uznání svého vlastnického práva,

 jakmile je vlastnické právo k lesu/pozemku státem (Národním pozemkovým úřadem) uznáno, vlastník po změření kulatiny připraví seznam kulatiny.

V případě kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely před udělením oprávnění k užívání pozemku:

 vlastník předloží krajskému lesnickému úředníkovi seznam kulatiny a žádost o uhrazení poplatku za lesní zdroje, poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění a poplatku za dříví na pni,

 úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (rozměry, identifikace druhů a počet klád),

 je-li výsledek kontroly dokumentů a fyzického ověření kladný, krajský lesnický úředník vystaví fakturu, aby mohl vlastník uhradit poplatek za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění,

 vlastník pozemku předloží krajskému lesnickému úředníkovi potvrzení o platbě poplatku za lesní zdroje a poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění společně se žádostí o vydání dokladu pro přepravu kulatiny,

 krajský lesnický úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (rozměry, identifikace druhů a počet klád),

 na základě výše uvedených kroků krajský lesnický úředník vydá doklad pro přepravu kulatiny.

V případě kulatiny získané ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku:

Druhy uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení:

 vlastník označí kulatinu a identifikuje druhy,

 vlastník připraví seznam kulatiny,

 na základě výše uvedených kroků vlastník připraví fakturu ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví, která slouží také jako přepravní doklad.

Jiné druhy neuvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení:

 vlastník označí kulatinu a identifikuje druhy,

 vlastník připraví seznam kulatiny,

 vlastník předloží představenému vesnice nebo jmenovanému úředníkovi seznam kulatiny a žádost o vydání dokladu pro přepravu kulatiny,

 představený vesnice nebo jmenovaný úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (identifikace druhů, počet klád, značky/číslo na každé kládě, místo těžby),

 na základě výše uvedených kroků představený vesnice nebo jmenovaný úředník vydá doklad pro přepravu kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví.

V případě veškerého dřeva vytěženého v pěstovaných lesích vydá vlastník, který není držitelem osvědčení SVLK, prohlášení SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví.

c) Porovnávání údajů:

Představený vesnice nebo úředník jmenovaný krajským lesnickým úředníkem nebo krajský lesnický úředník (v případě dřeva z přirozeně rostoucích stromů) porovná objem vytěžené kulatiny se seznamem kulatiny.

V případě, že je hospodářský subjekt zapojen do systému certifikace SVLK, subjekt CAB rovněž kontroluje soulad mezi objemem vytěžené kulatiny a seznamem kulatiny při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB také podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, představený vesnice nebo jmenovaný úředník nebo krajský lesnický úředník (v případě dřeva z přirozeně rostoucích stromů) a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

3.   POPIS PROVOZNÍ KONTROLY DŘEVAŘSKÉHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE PRO SKLADY A VÝROBNÍ ODVĚTVÍ

Registrované sklady dřeva a zpracovaného dřeva představují v rámci dodavatelského řetězce specifické subjekty. Tyto hospodářské subjekty vystupují jako obchodníci, kteří kupují, skladují a prodávají dřevo a dřevařské výrobky jiným hospodářským subjektům, aniž by byli zapojeni do výroby či zpracování.

Pro registrované sklady dřeva a zpracovaného dřeva existují tři různé druhy povolení:

 povolení pro sklady, jež využívají výhradně dřevo (kulatinu) pocházející ze státních lesů a/nebo z dovozu (TPT-KB),

 povolení pro sklady, jež využívají výhradně dřevo a/nebo zpracované dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků (TPT),

 povolení pro sklady, jež využívají výhradně zpracované dřevo pocházející ze státních lesů a/nebo z dovozu (TPT-KO).

3.1.    Registrovaný sklad dřeva ze státních lesů nebo dovezeného dřeva (TPT-KB)

Registrované sklady dřeva ze státních lesů a dovezeného dřeva (TPT-KB) se používají, není-li kulatina přepravována z oblasti, na kterou se vztahuje koncese, a/nebo z plochy pro mezisklad kulatiny a/nebo z jiného TPT-KB přímo do zpracovatelského závodu, nebo v případě dovezeného dřeva (kulatiny).

Povolení zřídit TPT-KB uděluje lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Povolení pro TPT-KB je platné tři roky, po přezkumu a schválení lesnickým úředníkem je však lze prodloužit.

Hospodářské subjekty TPT-KB mohou používat SDoC pouze v případě, že využívají výhradně dovezené dřevo a/nebo dřevo od Perum Perhutani s osvědčením SVLK. Pokud jen jeden z jejich zdrojů dřeva obsahuje dřevo ze státních lesů (s výjimkou certifikovaného dřeva od Perum Perhutani), musí mít osvědčení SVLK.

a) Hlavní činnosti:

 Wasganis ukončí platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny,

 držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny,

 držitel povolení nebo Ganis připraví seznam odchozí kulatiny,

 držitel povolení nebo Ganis vyplní doklad pro přepravu odchozí kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,

 je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (v případě, že je využíváno pouze dovezené dřevo a/nebo certifikované dřevo od Perum Perhutani a hospodářský subjekt nemá osvědčení SVLK).

b) Postupy:

 Wasganis ukončí platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny,

 Wasganis fyzicky ověří počet, druhy a rozměry příchozí kulatiny tím, že veškerou kulatinu spočítá (sčítání), nebo ověří vzorek, pokud se jedná o více než 100 klád,

 je-li výsledek ověření kladný, držitel povolení zaznamená kulatinu ve zprávě o zůstatku kulatiny,

 držitel povolení vypracuje zprávu o zůstatku kulatiny, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu kulatiny v registrovaném skladu kulatiny,

 pro odchozí kulatinu držitel povolení nebo Ganis připraví seznam kulatiny, který navazuje na předchozí doklady pro přepravu kulatiny,

 držitel povolení nebo Ganis vyplní doklad pro přepravu odchozí kulatiny,

 nemá-li osvědčení SVLK a využívá-li výhradně dovezené dřevo a/nebo certifikované dřevo od Perum Perhutani, vydá držitel povolení SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví,

 držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování kulatiny v registrovaných skladech dřeva, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu kulatiny,

 držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny krajskému lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny a soulad mezi kulatinou přepravovanou z plochy pro skladování kulatiny nebo pro mezisklad kulatiny a kulatinou, která je přivezena do registrovaného skladu dřeva, a to porovnáním dokladu pro přepravu kulatiny a seznamu příchozí kulatiny. Krajský lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku kulatiny rovněž kontroluje subjekt CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB také podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

3.2.    Registrovaný sklad dřeva a/nebo zpracovaného dřeva pocházejícího ze soukromých lesů/pozemků (TPT)

Registrované sklady dřeva a/nebo zpracovaného dřeva ze soukromých lesů/pozemků (TPT) se používají, nejsou-li kulatina a/nebo zpracované dřevo přepravovány ze soukromých lesů/pozemků a/nebo z jiného TPT přímo do zpracovatelského závodu.

Povolení zřídit TPT uděluje lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Lesnický úředník povolení TPT přezkoumá a schválí.

Hospodářské subjekty, jež provozují TPT, mohou používat SDoC pouze v případě, že nejsou zapojeny do systému certifikace SVLK.

Hospodářské subjekty, jež provozují TPT, mohou využívat výhradně dřevo a/nebo zpracované dřevo z pěstovaných stromů ze soukromých lesů/pozemků.

a) Hlavní činnosti:

 držitel povolení zkontroluje platnost dokladu pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 držitel povolení připraví seznam kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 držitel povolení vyplní doklad pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (pokud není hospodářský subjekt zapojen do systému certifikace SVLK).

b) Postupy:

 držitel povolení zkontroluje platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 držitel povolení vypracuje zprávu o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 pro odchozí kulatinu držitel povolení připraví seznam kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva, který může navazovat na předchozí doklady pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 držitel povolení vyplní doklad pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 v případě, že držitel povolení není zapojen do systému certifikace SVLK, vydá SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví,

 držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva v registrovaných skladech, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva,

 držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva krajskému lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávy o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva a soulad mezi kulatinou a/nebo zpracovaným dřevem přepravovanými ze soukromých lesů nebo jiných TPT a kulatinou a/nebo zpracovaným dřevem, které jsou přivezeny do TPT, a to porovnáním dokladu pro přepravu kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva a seznamu příchozí kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva. Krajský lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku kulatiny a/nebo zpracovaného dřeva rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

3.3.    Primární/integrované výrobní odvětví

a) Hlavní činnosti:

 zpracovatelský závod připraví zprávu o zůstatku kulatiny,

 krajský lesnický úředník ukončí platnost dokladu pro přepravu kulatiny,

 krajský lesnický úředník fyzicky ověří kulatinu,

 v případě, že hospodářský subjekt používá oficiální internetový systém pro zpětné sledování dřeva, jsou příslušné informace zaznamenány za použití čtečky čárových kódů a nahrány do systému,

 provozovatel závodu připraví list s přehledem o surovinách a výrobcích,

 provozovatel závodu připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva,

 provozovatel závodu vyplní doklad pro přepravu dřevařských výrobků ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,

 závod připraví zprávu o prodeji,

 je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (v případě, že hospodářský subjekt využívá výhradně dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků a není zapojen do systému certifikace SVLK).

b) Postupy:

 provozovatel závodu připraví návrh zprávy o zůstatku kulatiny, která slouží jako záznam o přísunu kulatiny, kterou závod obdrží (prostory závodu), a o kulatině, která do závodu vstoupí (výrobní linky),

 provozovatel závodu předloží krajskému lesnickému úředníkovi kopie dokladů pro přepravu kulatiny odpovídající každé šarži kulatiny, kterou závod obdržel,

 krajský lesnický úředník ukončí platnost dokladů pro přepravu kulatiny,

 v případě, že hospodářský subjekt používá oficiální internetový systém pro zpětné sledování dřeva, je platnost dokladů pro přepravu kulatiny ukončena registrovanými technickými zaměstnanci,

 krajský lesnický úředník ověří informace v dokladech pro přepravu kulatiny tím, že je srovná s fyzickými výrobky. To lze provést u vzorku, pokud se jedná o více než 100 klád,

 krajský lesnický úředník ověří informace obsažené ve zprávách o zůstatku kulatiny,

 je-li výsledek ověření kladný, je dřevo zaznamenáno v konečné zprávě o zůstatku kulatiny,

 krajský lesnický úředník archivuje kopie dokladů pro přepravu kulatiny a připraví souhrnný seznam dokladů pro přepravu kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,

 kopie dokladů pro přepravu kulatiny, jejichž platnost úředník ukončil, se předají společnosti k archivaci,

 na konci každého měsíce se krajskému lesnickému úřadu předkládá shrnutí dokladů pro přepravu kulatiny,

 provozovatel závodu připraví jeden list s přehledem o surovinách a výrobcích pro každou výrobní linku a tyto listy pak slouží ke kontrole vstupu kulatiny a výstupu dřevařských výrobků a k výpočtu tempa obnovy,

 provozovatel závodu připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva, která obsahuje informace o tocích dřevařských výrobků, jež dorazí do závodu a odejdou z něj, jakož i informace o zásobách,

 provozovatel závodu připraví zprávy o prodejích závodu pro svou evidenci,

 v případě, že držitel povolení využívá výhradně dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků a není zapojen do systému certifikace SVLK, vydá SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví,

 držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny a zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva lesnickému úřadu.

c) Porovnávání údajů:

Lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny a zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva a porovná přísun, odvoz a skladování kulatiny na základě dokladů pro přepravu kulatiny.

K porovnání vstupního a výstupního objemu výrobních linek se použije list s přehledem o produkci a tempo obnovy se porovná se zveřejněným průměrným tempem.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku kulatiny a zpracovaného dřeva rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB také podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

3.4.    Registrované sklady zpracovaného dřeva pocházejícího ze státních lesů a/nebo z dovozu (TPT-KO)

Registrované sklady zpracovaného dřeva pocházejícího ze státních lesů a/nebo z dovozu (TPT-KO) jsou sklady zpracovaného dřeva, které získávají zpracované dřevo z podniků zabývajících se primárním zpracováním a/nebo z jiných TPT-KO a/nebo z dovozu. Dřevařské výrobky z TPT-KO se prodávají podnikům zabývajícím se sekundárním zpracováním, jiným TPT-KO, domácím provozovnám, registrovaným vývozcům a/nebo koncovým uživatelům.

Povolení zřídit TPT-KO uděluje krajský lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Povolení pro TPT-KO je platné tři roky, po přezkumu a schválení krajským lesnickým úředníkem je však lze prodloužit.

Provozovatelé TPT-KO mohou používat SDoC pouze v případě, že využívají výhradně dřevařské výrobky pocházející z dovezeného zpracovaného dřeva. Pokud jen jeden z jejich výrobků ze zpracovaného dřeva obsahuje zpracované dřevo pocházející z přírodních lesů, musí mít osvědčení SVLK.

a) Hlavní činnosti:

 Ganis ukončí platnost dokladu pro přepravu dřevařských výrobků,

 držitel povolení připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva,

 držitel povolení připraví seznam zpracovaného dřeva,

 držitel povolení vyplní doklad pro přepravu dřevařských výrobků vyplněním formuláře/za použití vzoru ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,

 je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (pokud je zpracované dřevo výhradně z dovezeného dřeva a hospodářský subjekt není zapojen do systému certifikace SVLK).

b) Postupy:

 Ganis ukončí platnost dokladů pro přepravu dřevařských výrobků pro příchozí zpracované dřevo,

 držitel povolení připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu zpracovaného dřeva v registrovaných skladech zpracovaného dřeva,

 pro odchozí zpracované dřevo držitel povolení připraví seznam dřevařských výrobků, který navazuje na předchozí doklady pro přepravu dřevařských výrobků,

 držitel povolení vyplní doklady pro přepravu dřevařských výrobků,

 nemá-li osvědčení SVLK a využívá-li výhradně dovezené zpracované dřevo, vydá držitel povolení SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví,

 držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování dřevařských výrobků v registrovaných skladech zpracovaného dřeva, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu dřevařských výrobků a dovozních dokladů.

c) Porovnávání údajů:

Ganis zkontroluje zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva a soulad mezi příchozím zpracovaným dřevem a souvisejícími doklady pro přepravu dřevařských výrobků a dovozními doklady.

Krajský lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva rovněž kontroluje subjekt CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

3.5.    Sekundární výrobní odvětví

a) Hlavní činnosti:

 provozovatel továrny připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva (částečně zpracovaných výrobků) a zprávu o zůstatku zpracovaných výrobků,

 provozovatel továrny připraví za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví faktury, které slouží také jako doklady pro přepravu zpracovaných dřevařských výrobků,

 provozovatel továrny připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva,

 provozovatel společnosti nebo továrny připraví zprávu o prodeji,

 je vydáno nebo připraveno prohlášení SDoC (v případě, že hospodářský subjekt využívá výhradně dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků a není zapojen do systému certifikace SVLK).

b) Postupy:

 provozovatel továrny archivuje doklady pro přepravu zpracovaného dřeva (pro příchozí materiál) a připraví shrnutí těchto dokladů,

 provozovatel továrny použije list s přehledem o zpracovaném dřevu a zpracovaných výrobcích v členění podle výrobních linek, aby podal zprávu o tocích materiálů do továrny a výstupu výrobků a aby vypočítal tempo obnovy surovin,

 provozovatel továrny připraví zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva, která slouží ke kontrole toků materiálů do závodu, výstupu dřevařských výrobků a zásob; provozovatel továrny připraví za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví faktury za zpracované výrobky, které slouží také jako přepravní doklad, a archivuje kopie těchto faktur. Ke každé faktuře se připojí seznam dřevařských výrobků,

 provozovatel továrny připraví zprávy o prodeji pro svou evidenci,

 v případě, že chce provozovatel továrny nařezané dřevařské výrobky znovu přepravit, společnost musí být registrována také jako sklad zpracovaného dřeva a provozovatel musí připravit doklady pro přepravu zpracovaného dřeva pro odchozí nařezané dřevařské výrobky,

 využívá-li výhradně zpracované dřevo pocházející ze soukromých lesů/pozemků a není-li zapojen do systému certifikace SVLK, vydá subjekt, který není držitelem ETPIK, prohlášení SDoC za použití formátu stanoveného ministerstvem lesnictví.

c) Porovnávání údajů:

Provozovatel továrny zkontroluje zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva a porovná přísun, odvoz a skladování materiálů, a to na základě dokladů pro přepravu zpracovaného dřeva a listu s přehledem o zpracovaném dřevu.

List s přehledem o výrobě se použije ke kontrole vstupního a výstupního objemu výrobních linek a vyhodnotí se tempo obnovy.

Provozovatel společnosti zkontroluje zprávu o zůstatku zpracovaného dřeva a porovná přísun, odvoz a skladování výrobků na základě faktur.

Lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

V případě, že je držitel povolení zapojen do systému certifikace SVLK, zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva rovněž kontroluje subjekt CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekt CAB podle potřeby organizuje na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

4.   VÝVOZ

Postupy a procesy porovnávání údajů pro účely vývozu dřeva pocházejícího ze státních lesů a soukromých lesů/pozemků jsou totožné.

a) Hlavní činnosti:

 ministerstvo obchodu vydá vývozci osvědčení registrovaných vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK),

 vývozce požádá o vydání dokumentu V-Legal/licence FLEGT pro každou vývozní zásilku,

 pokud držitel ETPIK splňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, licenční orgán vydá doklad V-Legal/licenci FLEGT. Licence FLEGT je vydána ve formátu uvedeném v příloze IV,

 vývozce připraví za použití formátu stanoveného celními orgány vývozní prohlášení (PEB), které předloží celním orgánům,

 celní orgány vydají doklad o schválení vývozu pro účely celního odbavení.

b) Postupy:

 vývozce požádá licenční orgán o vydání dokumentu V-Legal/licence FLEGT předložením žádosti, k níž přiloží dokumenty, jež dokládají, že suroviny v dřevařském výrobku pocházejí pouze z ověřených zákonných zdrojů (s osvědčením SVLK nebo prohlášením SDoC),

 po ověření dokumentů a případném fyzickém ověření souladu údajů, které má zaručit, že dřevařské výrobky pocházejí ze zákonně ověřených zdrojů, a tudíž jsou vyrobeny v souladu s definicí zákonnosti popsanou v příloze II, licenční orgán vydá dokument V-Legal/licenci FLEGT. Licenční orgány musí vydávat vývozní licence prostřednictvím internetové databáze SILK. Bude tak zaručeno, že hospodářský subjekt je držitelem platného vývozního osvědčení (ETPIK) a osvědčení o zákonnosti,

 vývozce předloží celním orgánům ke schválení vývozní prohlášení (PEB), k němuž je přiložena faktura, seznam balení, potvrzení o uhrazení vývozního cla (je-li regulováno), osvědčení ETPIK, dokument V-Legal/licence FLEGT, vývozní povolení (je-li regulováno), zpráva kontrolora (je-li regulována) a dokument CITES (je-li tento dokument povinný),

 je-li výsledek ověření vývozního prohlášení kladný, celní orgán vydá doklad o schválení vývozu.

c) Porovnávání údajů:

Lesnický úředník podle potřeby provede inspekce v terénu.

Subjekt CAB a licenční orgán zkontrolují soulad přísunu, odvozu a skladování na základě zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva. Subjekt CAB rovněž podrobí tyto údaje při úvodním auditu a kontrolních auditech křížové kontrole s objemem uvedeným na faktuře. Subjekt CAB organizuje inspekce v terénu a licenční orgán organizuje podle potřeby na jednorázovém základě fyzické ověření souladu údajů, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.

V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.

▼B

PŘÍLOHA VI

PODMÍNKY PRAVIDELNÉHO HODNOCENÍ

1.   CÍL

Pravidelné hodnocení je nezávislé hodnocení, které provádí nezávislá třetí strana, označovaná jako hodnotitel. Cílem pravidelného hodnocení je poskytnout záruku, že systém TLAS funguje tak, jak je uvedeno v popisu, a tím posílit důvěryhodnost licencí FLEGT vydávaných na základě této dohody.

2.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Pravidelné hodnocení se vztahuje na:

1. fungování kontrolních opatření od místa produkce v lese do místa vývozu dřevařských výrobků;

2. systémy pro správu dat a zpětné sledování dřeva, které podporují systém TLAS, vydávání licencí FLEGT, jakož i produkci, udělování licencí a obchodní statistiky související s touto dohodou.

3.   VÝSTUP

Výstupem pravidelného hodnocení jsou pravidelné zprávy, které popisují zjištění hodnocení a doporučení ohledně opatření, která je třeba přijmout, aby byly odstraněny mezery a slabé stránky systému zjištěné při hodnocení.

4.   HLAVNÍ ČINNOSTI

Činnosti pravidelného hodnocení zahrnují mimo jiné:

a) audity souladu všech subjektů, které plní kontrolní funkce, s ustanoveními systému TLAS;

b) hodnocení účinnosti kontrol dodavatelského řetězce od místa produkce v lese do místa vývozu z Indonésie;

c) posouzení přiměřenosti systémů pro správu dat a zpětné sledování dřeva, které podporují systém TLAS, jakož i vydávání licencí FLEGT;

d) identifikaci a zaznamenávání případů nesouladu a selhání systému a nařizování nezbytných nápravných opatření;

e) posuzování účinného provádění nápravných opatření, která již byla identifikována a doporučena;

f) podávání zpráv o zjištěních Smíšenému výboru pro provádění dohody.

5.   METODIKA HODNOCENÍ

5.1. Hodnotitel používá zdokumentovanou metodiku založenou na důkazech, která splňuje požadavky normy ISO/IEC 19011 nebo rovnocenného dokumentu. Ta zahrnuje odpovídající kontroly příslušných dokladů, provozních postupů a záznamů o operacích organizací odpovědných za provádění systému TLAS, identifikaci případů nesouladu a selhání systému a vydávání žádostí o odpovídající nápravná opatření.

5.2. Hodnotitel mimo jiné:

a) přezkoumává procesu akreditace nezávislých posuzovacích a ověřovacích subjektů (subjektů LP a LV);

b) přezkoumává zdokumentovaných postupů každého subjektu zapojeného do kontrol provádění systému TLAS, aby ověřil jejich úplnost a soudržnost;

c) zkoumá provádění zdokumentovaných postupů a záznamy včetně pracovních postupů, a to při návštěvách kanceláří, lesních oblastí těžby, ploch / vodních nádrží pro skladování kulatiny, lesních kontrolních stanic, zpracovatelských míst a míst vývozu a dovozu;

d) zkoumá informace shromážděné regulačními orgány a orgány odpovědnými za vymáhání předpisů, subjekty LP a LV a dalšími subjekty identifikovanými v rámci systému TLAS, aby ověřil soulad s předpisy;

e) zkoumá shromažďování údajů organizacemi soukromého sektoru, které se podílejí na provádění systému TLAS;

f) posuzuje dostupnost veřejných informací vymezených v příloze IX včetně účinnosti mechanismů pro zveřejňování informací;

g) využívá zjištění a doporučení popsaná ve zprávách o nezávislém pozorování a komplexním hodnocení, jakož i ve zprávách nezávislého pozorovatele trhu;

h) zjišťuje názory zúčastněných stan a využívá informace získané od zúčastněných stran, které se přímo či nepřímo podílejí na provádění systému TLAS;

i) využívá vhodné metody odběru vzorků a kontrol na místě, aby vyhodnotil práci lesních regulačních agentur, subjektů LP a LV, výrobních odvětví a dalších příslušných subjektů na všech úrovních činností v lese, kontrol dodavatelského řetězce, zpracování dřeva a udělování vývozních licencí včetně křížových kontrol na základě informací o dovozu dřeva z Indonésie poskytnutých Unií.

6.   KVALIFIKACE HODNOTITELE

Hodnotitel je kvalifikovaná, nezávislá a nezaujatá třetí strana, která splňuje následující požadavky:

a) hodnotitel prokáže kvalifikace a schopnosti plnit požadavky pokynů ISO/IEC 65 a ISO/IEC 17021 nebo rovnocenných dokumentů včetně kvalifikace k tomu, aby mohl nabízet posudkové služby vztahující se na odvětví lesnictví a dodavatelský řetězec pro lesnické produkty;

b) hodnotitel není přímo zapojen do lesního hospodářství, zpracování dřeva, obchodu se dřevem nebo kontrol v odvětví lesnictví v Indonésii ani v Unii;

c) hodnotitel je nezávislý na všech dalších složkách systému TLAS a na indonéských lesnických regulačních orgánech a disponuje systémy, které brání střetu zájmů. Hodnotitel uvede v prohlášení jakýkoli možný střet zájmů, k němuž může dojít, a přijme účinné opatření, aby jej zmírnil;

d) hodnotitel a jeho zaměstnanci, kteří provádějí úkoly v rámci hodnocení, prokáží zkušenosti s prováděním auditu obhospodařování tropického lesa, dřevozpracovatelského průmyslu a kontrol souvisejících dodavatelských řetězců;

e) hodnotitel má zavedeny mechanismy pro přijímání a vyřizování stížností, které vzniknou v důsledku jeho činností a zjištění.

7.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV

7.1. Zpráva o pravidelném hodnocení sestává z: i) kompletní zprávy obsahující všechny relevantní informace o hodnocení, jeho zjištěních (včetně případů nesouladu a selhání systému) a doporučeních a ii) veřejné souhrnné zprávy, která vychází z kompletní zprávy a vztahuje se na klíčová zjištění a doporučení.

7.2. Kompletní zpráva a veřejná souhrnná zpráva se před zveřejněním předkládají Smíšenému výboru pro provádění dohody k přezkumu a schválení.

7.3. Na žádost Smíšeného výboru pro provádění dohody hodnotitel poskytne doplňkové informace na podporu či objasnění svých zjištění.

7.4. Hodnotitel informuje Smíšený výbor pro provádění dohody o všech obdržených stížnostech a opatřeních přijatých k jejich vyřízení.

8.   DŮVĚRNOST

Hodnotitel zachovává důvěrnost údajů, které obdrží při provádění svých činností.

9.   JMENOVÁNÍ, PRAVIDELNOST A FINANCOVÁNÍ

9.1. Hodnotitele jmenuje Indonésie po konzultaci s Unií ve Smíšeném výboru pro provádění dohody.

9.2. Pravidelné hodnocení se provádí v intervalech, které nejsou delší než dvanáct měsíců, od data, na němž se dohodne Smíšený výbor pro provádění dohody v souladu s čl. 14 odst. 5 písm. e) dohody.

9.3. O financování pravidelného hodnocení rozhoduje Smíšený výbor pro provádění dohody.

PŘÍLOHA VII

PODMÍNKY NEZÁVISLÉHO POZOROVÁNÍ TRHU

1.   CÍL NEZÁVISLÉHO POZOROVÁNÍ TRHU

Nezávislé pozorování trhu je pozorování trhu prováděné nezávislou třetí stranou označovanou jako pozorovatel. Cílem nezávislého pozorování trhu je shromažďovat a analyzovat informace o přijetí indonéského dřeva s licencí FLEGT na trhu Unie a provádět přezkum dopadu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a souvisejících iniciativ, například politik zadávání veřejných a soukromých zakázek.

2.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Nezávislé pozorování trhu se vztahuje na:

2.1. propouštění indonéského dřeva s licencí FLEGT do volného oběhu v místech vstupu do Unie;

2.2. výsledky indonéského dřeva s licencí FLEGT na trhu Unie a dopad tržních opatření přijatých v Unii na poptávku po indonéském dřevě s licencí FLEGT;

2.3. výsledky indonéského dřeva bez licence FLEGT na trhu Unie a dopad tržních opatření přijatých v Unii na poptávku po indonéském dřevě bez licence FLEGT;

2.4. zkoumání dopadu jiných tržních opatření přijatých v Unii, například politik zadávání veřejných zakázek, kodexů ekologického stavebnictví a akcí soukromého sektoru, jako jsou obchodní kodexy postupů a sociální odpovědnost firem.

3.   VÝSTUP

Výstupem z nezávislého pozorování trhu jsou pravidelné zprávy předkládané Smíšenému výboru pro provádění dohody, které obsahují zjištění a doporučení ohledně opatření na posílení postavení indonéského dřeva s licencí FLEGT na trhu Unie a zlepšení provádění tržních opatření, jejichž cílem je zabránit tomu, aby bylo nezákonně vytěžené dřevo uváděno na trh Unie.

4.   HLAVNÍ ČINNOSTI

Nezávislé pozorování trhu zahrnuje mimo jiné:

4.1. Hodnocení:

a) pokroku při provádění politických opatření, která mají zamezit obchodu s nezákonně vytěženým dřevem v Unii, a dopadu těchto opatření;

b) vývoje dovozu dřeva a dřevařských výrobků Unií z Indonésie, jakož i jiných zemí, které vyvážejí dřevo na základě dobrovolné dohody o partnerství, a zemí, které dřevo dovážejí bez této dohody;

c) kroků nátlakových skupin, které by mohly ovlivnit poptávku po dřevě a dřevařských výrobcích nebo trhy pro obchod s indonéskými lesnickými produkty.

4.2. Podávání zpráv o zjištěních a doporučeních Smíšenému výboru pro provádění dohody.

5.   METODIKA POZOROVÁNÍ

5.1. Pozorovatel musí mít zdokumentovanou metodiku založenou na důkazech. Ta zahrnuje náležitou analýzu příslušných dokladů, identifikaci případů nesouladu v dostupných údajích a informacích o obchodu a důkladné rozhovory s příslušnými subjekty o klíčových ukazatelích dopadů a účinnosti tržních opatření.

5.2. Pozorovatel provádí pozorování a analýzy zaměřené mimo jiné na:

a) současnou tržní situaci a tendence v souvislosti se dřevem a dřevařskými výrobky v Unii;

b) politiky zadávání veřejných zakázek a způsob, jímž v Unii zacházejí se dřevem a dřevařskými výrobky s licencí FLEGT a bez ní;

c) právní předpisy, které ovlivňují dřevozpracovatelský průmysl, obchod se dřevem a dřevařskými výrobky v Unii a dovoz dřeva a dřevařských výrobků do Unie;

d) cenové rozdíly v Unii mezi dřevem a dřevařskými výrobky s licencí FLEGT a bez ní;

e) tržní přijetí, vnímání a podíl dřeva a dřevařských výrobků s licencí FLEGT a osvědčením na trhu Unie;

f) statistiky a vývoj objemů a hodnot dovozu dřeva a dřevařských výrobků s licencí FLEGT a bez ní z Indonésie, jakož i jiných zemí, které vyvážejí dřevo na základě dobrovolné dohody o partnerství, a zemí, které dřevo dovážejí bez této dohody, v různých přístavech Unie;

g) popisy právních nástrojů a procesů (včetně jejich změn), jejichž prostřednictvím příslušné orgány a orgány odpovědné za hraniční kontrolu v Unii potvrzují licence FLEGT a propouštějí zásilky do volného oběhu, jakož i sankcí za nedodržení předpisů;

h) možné obtíže a omezení, jimž čelí vývozci a dovozci při dovozu dřeva s licencí FLEGT do Unie;

i) účinnost kampaní na propagaci dřeva s licencí FLEGT v Unii.

5.3. Pozorovatel doporučí tržní propagační činnosti, které by dále posílily tržní přijetí indonéského dřeva s licencí FLEGT.

6.   KVALIFIKACE NEZÁVISLÉHO POZOROVATELE TRHU

Nezávislý pozorovatel trhu:

a) musí být nezávislá třetí strana s prokázanou historií profesionálního přístupu a integrity při pozorování trhu se dřevem a dřevařskými výrobky v Unii a souvisejících obchodních záležitostí;

b) musí být obeznámen s obchodem a trhy s indonéským dřevem a dřevařskými výrobky, zejména s tvrdým dřevem, a také s trhy pro ty země v Unii, které vyrábějí obdobné výrobky;

c) musí mít systémy k zamezení střetu zájmů. Pozorovatel uvede v prohlášení jakýkoli možný střet zájmů, k němuž může dojít, a přijme účinné opatření, aby jej zmírnil.

7.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV

7.1. Zprávy se předkládají každé dva roky a obsahují: i) kompletní zprávu obsahující všechna relevantní zjištění a doporučení; a ii) souhrnnou zprávu, která vychází z kompletní zprávy.

7.2. Kompletní zpráva a souhrnná zpráva se před zveřejněním předkládají Smíšenému výboru pro provádění dohody k přezkumu a schválení.

7.3. Na žádost Smíšeného výboru pro provádění dohody pozorovatel poskytne doplňkové informace na podporu či objasnění svých zjištění.

8.   DŮVĚRNOST

Pozorovatel zachovává důvěrnost údajů, které obdrží při provádění svých činností.

9.   JMENOVÁNÍ, PRAVIDELNOST A FINANCOVÁNÍ

9.1. Pozorovatel je jmenován Unií po konzultaci s Indonésií ve Smíšeném výboru pro provádění dohody.

9.2. Nezávislé pozorování trhu se provádí v intervalech, které nejsou delší než dvacet čtyři měsíců, od data, na němž se dohodne Smíšený výbor pro provádění dohody v souladu s čl. 14 odst. 5 písm. e) dohody.

9.3. O financování nezávislého pozorování trhu rozhoduje Smíšený výbor pro provádění dohody.

PŘÍLOHA VIII

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ FUNKČNOSTI INDONÉSKÉHO SYSTÉMU ZAJIŠTĚNÍ ZÁKONNOSTI DŘEVA

SOUVISLOSTI

Předtím než je zahájen proces udělení licence FLEGT pro vývoz dřeva do Unie, provede se nezávislé technické hodnocení indonéského systému TLAS. Cílem tohoto technického hodnocení bude: i) prozkoumat fungování systému TLAS v praxi s cílem určit, zda dosahuje plánovaných výsledků, a ii) prozkoumat veškeré revize provedené v systému TLAS poté, co byla podepsána tato dohoda.

Kritéria pro toto hodnocení jsou vymezena níže:

1. definice zákonnosti

2. kontrola dodavatelského řetězce

3. postupy ověřování

4. udělování vývozních licencí

5. nezávislé pozorování

1.   DEFINICE ZÁKONNOSTI

Dřevo zákonného původu by mělo být definováno na základě platných indonéských právních předpisů. Použitá definice musí být jednoznačná, objektivně kontrolovatelná a použitelná v provozu a musí obsahovat alespoň ty právní předpisy, které upravují níže uvedené oblasti:

 práva těžby: udělení zákonných práv k těžbě dřeva v zákonně určených nebo zveřejněných hranicích,

 činnosti v lese: plnění právních požadavků na správu lesů včetně souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti životního prostředí a pracovního práva,

 daně a poplatky: plnění právních požadavků na placení daní, licenčních poplatků a poplatků přímo spojených s těžebními právy a těžbou dřeva,

 jiní uživatelé: dodržování případných pozemkových nebo užívacích práv k půdě a zdrojům třetích osob, která mohou být dotčena právy k těžbě dřeva,

 obchod a clo: plnění právních požadavků na obchodní jednání a celní řízení.

Klíčové otázky:

 Došlo po uzavření této dohody ke změnám definice zákonnosti a norem pro ověření zákonnosti?

 Byly do definice zákonnosti podle přílohy II zahrnuty příslušné pracovněprávní předpisy?

V případě změny definice zákonnosti budou mezi klíčové patřit tyto otázky:

 Byly všechny příslušné zúčastněné strany konzultovány ohledně těchto změn a všech následných změn systému ověřování zákonnosti postupem, který řádně zohlednil jejich stanoviska?

 Lze jasně určit právní nástroj, který je základem každé nové součásti definice? Jsou přesně určena kritéria a ukazatele, které umožní stanovit míru shody s každou částí definice? - Jsou kritéria a ukazatele zřejmé, objektivní a použitelné v provozu?

 Umožňují kritéria a ukazatele jasně vymezit úlohu a odpovědnost všech příslušných stran a hodnotí ověření výsledky všech dotyčných stran?

 Pokrývá definice zákonnosti výše uvedené hlavní oblasti stávajících právních předpisů? Pokud nikoli, proč byly určité oblasti právních předpisů z definice vynechány?

2.   KONTROLA DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Systémy určené ke kontrole dodavatelského řetězce zaručují věrohodnou zpětnou sledovatelnost dřevařských výrobků v průběhu celého dodavatelského řetězce od těžby nebo místa dovozu až do místa vývozu. Nebude vždy nutné udržet možnost vysledování fyzické cesty kmene, nákladu kulatiny nebo dřevařského výrobku z místa vývozu zpět až po les, ze kterého pochází, ale vždy musí být možné určit jeho pohyb mezi lesem a místem prvního smíšení s ostatním dřevem (například skladištěm dřeva nebo zpracovatelským zařízením).

2.1.   Práva k využívání

Oblasti, v nichž byla udělena práva k využívání lesních zdrojů, jsou jasně vymezeny a jsou určeni držitelé těchto práv.

Klíčové otázky:

 Zaručuje systém kontroly, že do dodavatelského řetězce vstupuje pouze dřevo, které pochází z lesní oblasti s platným právem k těžbě?

 Zaručuje systém kontroly, že podnikům, které těží dřevo, byla skutečně udělena příslušná práva k těžbě pro dotyčné lesní oblasti?

 Jsou postupy udílení práv k těžbě a informace o těchto právech a jejich držitelích veřejně k dispozici?

2.2.   Metody kontroly dodavatelského řetězce

Jsou vytvořeny účinné mechanismy pro zpětné sledování dřeva v průběhu celého dodavatelského řetězce od těžby až do místa vývozu. Přístup používaný ke zjištění totožnosti dřeva může být různý, od používání štítků u kusových artiklů až po nahlížení do průvodní dokumentace nákladu nebo šarže. Zvolená metoda by měla zohlednit druh a hodnotu dřeva, jakož i riziko přimísení neznámého nebo nezákonného dřeva.

Klíčové otázky:

 Jsou v rámci systému kontroly určeny a popsány všechny alternativy dodavatelského řetězce včetně různých zdrojů dřeva?

 Jsou v rámci systému kontroly určeny a popsány všechny stupně dodavatelského řetězce?

 Byly vymezeny a zdokumentovány metody pro určení původu výrobku a zamezení přimísení dřeva neznámého původu na následujících stupních dodavatelského řetězce?

 u dřeva na pni

 u kulatiny v lese

 při přepravě a meziskladování (plochy či vodní nádrže pro skladování kulatiny, plochy či vodní nádrže pro mezisklad kulatiny)

 při příjezdu do zpracovatelského zařízení a skladování materiálů

 při vstupu do výrobních linek ve zpracovatelském zařízení a výstupu z nich

 při skladování zpracovaných výrobků ve zpracovatelském zařízení

 při výstupu ze zpracovatelského zařízení a přepravě

 při dodání do místa vývozu

 Které organizace jsou pověřeny kontrolou převozů dřeva? Disponují přiměřenými lidskými a jinými zdroji pro provádění kontrolních činností?

 Byly v případě konkrétních zjištění o tom, že neověřené dřevo vstupuje do dodavatelského řetězce, identifikovány nějaké slabé stránky kontrolního systému, například chybějící soupis dřeva na pni před těžbou v soukromém lese / na soukromém pozemku?

 Má Indonésie politiku týkající se začlenění recyklovaných materiálů do indonéského systému TLAS, a pokud ano, vyvinula pokyny k začlenění recyklovaných materiálů?

2.3.

Správa množstevních údajů:

Existují odolné a účinné mechanismy zjišťování a evidence množství dřeva nebo dřevařských výrobků na každém stupni dodavatelského řetězce včetně spolehlivých a přesných odhadů objemu dřeva na pni před začátkem těžby v každém těžebním místě.

Klíčové otázky:

 Produkuje kontrolní systém množstevní údaje o vstupech a výstupech, včetně případných přepočítacích koeficientů, na těchto stupních dodavatelského řetězce:

 u dřeva na pni

 u kulatiny v lese (na odvozním místě)

 u přepravovaného a skladovaného dřeva (plochy či vodní nádrže pro skladování kulatiny, plochy či vodní nádrže pro mezisklad kulatiny)

 při příjezdu do zpracovatelského zařízení a skladování materiálů

 při vstupu do výrobních linek a výstupu z nich

 při skladování zpracovaných výrobků ve zpracovatelském zařízení

 při výstupu ze zpracovatelského zařízení a přepravě

 při dodání do místa vývozu

 Které organizace odpovídají za vedení záznamů o množstevních údajích? Disponují přiměřenými lidskými zdroji a vybavením?

 Jaká je kvalita kontrolovaných údajů?

 Zaznamenávají se všechny množstevní údaje tak, aby bylo možno včas ověřit množství a porovnat je s předchozími a následujícími stupni dodavatelského řetězce?

 Které informace o kontrole dodavatelského řetězce se zveřejňují? Jak mohou zúčastněné strany získat přístup k těmto informacím?

2.4.

Oddělení zákonně ověřeného dřeva od dřeva z neznámých zdrojů

Klíčové otázky:

 Jsou zavedeny dostatečné kontroly, aby bylo možné vyloučit dřevo z neznámých zdrojů nebo dřevo, které bylo vytěženo bez zákonných práv k těžbě?

 Jaká kontrolní opatření se uplatňují, aby bylo zaručeno, že jsou v celém dodavatelském řetězci odděleny ověřené a neověřené materiály?

2.5.

Dovážené dřevařské výrobky

Jsou prováděny příslušné kontroly, které zaručují, že dřevo a dřevařské výrobky byly dovezeny zákonně.

Klíčové otázky:

 Jak se prokazuje zákonnost dovozu dřeva a dřevařských výrobků?

 Jaké doklady jsou požadovány k určení země těžby a k poskytnutí záruky, že dovezené výrobky pocházejí ze zákonně vytěženého dřeva, jak je uvedeno v příloze V?

 Umožňuje systém TLAS identifikovat dovezené dřevo a dřevařské výrobky v rámci celého dodavatelského řetězce až do okamžiku, kdy jsou smíšeny pro účely výroby zpracovaných výrobků?

 Je při použití dovezeného dřeva možné určit podle licence FLEGT zemi jeho původu (lze vynechat u recyklovaných výrobků)?

3.   POSTUPY OVĚŘOVÁNÍ

Ověřování spočívá v provádění vhodných kontrol, aby byl zajištěn zákonný původ dřeva. Musí být dostatečně důrazné a účinné, aby umožňovalo odhalení jakéhokoli neplnění požadavků, ať už v lese, nebo v rámci dodavatelského řetězce, a včasné přijetí opatření.

3.1.   Organizace

Ověřování provádí organizace třetí strany, která má náležité zdroje, systémy řízení, kvalifikované a vyškolené pracovníky, jakož i odolné a účinné mechanismy ke kontrole střetů zájmů.

Klíčové otázky:

 Mají ověřovací subjekty platné osvědčení o akreditaci vydané Národním akreditačním orgánem (KAN)?

 Určuje vláda subjekty, které provádějí ověřování? Je zmocnění (a s ním spojené povinnosti) zřejmé a veřejně známé?

 Jsou jasně vymezeny a uplatňovány institucionální úlohy a oblasti odpovědnosti?

 Disponují ověřovací subjekty dostatečnými zdroji k ověřování podle definice zákonnosti a systémy pro kontrolu dodavatelského řetězce pro dřevo?

 Jsou ověřovací subjekty vybaveny řádně zdokumentovaným systémem řízení, který:

 

 zaručuje, že jejich pracovníci mají nezbytnou kvalifikaci a zkušenosti k provádění účinného ověřování?

 používá systém vnitřní kontroly či vnitřního dohledu?

 zahrnuje mechanismy kontroly střetů zájmů?

 zaručuje transparentnost systému?

 definuje a uplatňuje metodiku ověřování?

3.2.   Ověřování ve vztahu k definici zákonnosti

Je jasně definováno, co se musí ověřovat. Metodika ověření je zdokumentována a zajišťuje, aby byl kontrolní proces systematický a transparentní, opíral se o důkazy, probíhal v pravidelných intervalech a obsáhnul vše, co je zahrnuto v definici.

Klíčové otázky:

 Pokrývá metodika ověření používaná ověřovacími subjekty všechny prvky definice zákonnosti a zahrnuje zjišťování souladu se všemi ukazateli?

 Provádějí ověřovací subjekty:

 

 kontroly dokladů, provozních záznamů a činností v terénu (včetně kontrol na místě)?

 sběr informací od vnějších zúčastněných stran?

 záznamy svých ověřovacích činností?

 Jsou výsledky ověřování zveřejňovány? Jak mohou zúčastněné strany získat přístup k těmto informacím?

3.3.   Ověřování systémů kontroly integrity dodavatelského řetězce

Je jasně vymezen rozsah kritérií a ukazatelů, které mají být ověřeny, jenž se vztahuje na celý dodavatelský řetězec. Metodika ověření je zdokumentována a zajišťuje, aby byl kontrolní proces systematický a transparentní, opíral se o důkazy, probíhal v pravidelných intervalech, obsáhnul všechna kritéria a ukazatele v rozsahu působnosti a zahrnoval pravidelné a včasné porovnávání údajů na každém stupni dodavatelského řetězce.

Klíčové otázky:

 Pokrývá metodika ověření všechny kontroly dodavatelského řetězce? Je toto v metodice ověření jasně vyjádřeno?

 Co dokazuje, že skutečně proběhlo ověření kontrol dodavatelského řetězce?

 Které organizace odpovídají za ověřování údajů? Disponují přiměřenými lidskými a jinými zdroji pro správu údajů?

 Existují metody pro hodnocení souvislosti mezi dřevem na pni, vytěženou kulatinou a dřevem dodaným do zpracovatelského zařízení nebo do místa vývozu?

 Jsou vypracovány metody pro posouzení shody vstupů surového dřeva s výstupy zpracovaných výrobků na pile a dalších provozech? Zahrnují tyto metody specifikaci a pravidelnou aktualizaci přepočítacích koeficientů?

 Jaké informační systémy a technologie se používají k uchovávání, ověřování a evidenci údajů? Jsou k dispozici dostatečně odolné systémy pro zabezpečení údajů?

 Zveřejňují se výsledky ověřování kontrol dodavatelského řetězce? Jak mohou zúčastněné strany získat přístup k těmto informacím?

3.4.   Mechanismus řešení stížností

Existují náležité mechanismy řešení stížností a řešení sporů vyplývajících z ověřování.

Klíčové otázky:

 Mají ověřovací subjekty k dispozici mechanismus řešení stížností, který je dostupný všem zúčastněným stranám?

 Mají ověřovací subjekty k dispozici mechanismy pro přijímání námitek nezávislých pozorovatelů a reagování na ně?

 Mají ověřovací subjekty k dispozici mechanismy pro přijímání oznámení o porušení příslušných předpisů zjištěných vládními úředníky a reagování na ně?

 Je jasné, jak jsou stížnosti přijímány, dokumentovány, předávány k řešení nadřízeným složkám (v případě potřeby) a jak na ně lze reagovat?

3.5.   Mechanismy pro řešení případů nesouladu

Existují náležité mechanismy pro řešení případů nesouladu, které jsou zjištěny během ověřování nebo předloženy prostřednictvím stížností a nezávislého pozorování.

Klíčové otázky:

 Existuje účinný a funkční mechanismus pro vyžadování a vymáhání vhodného nápravného rozhodnutí o výsledcích ověření a opatřeních v případě zjištěných přestupků?

 Stanoví systém ověřování výše uvedený požadavek?

 Byly vyvinuty mechanismy pro řešení případů nesouladu s příslušnými požadavky? Jsou uplatňovány v praxi?

 Jsou k dispozici náležité záznamy o případech nesouladu a nápravě výsledků ověřování nebo o jiných přijatých opatřeních? Je hodnocena účinnost takových opatření?

 Existuje mechanismus pro podávání zpráv vládě o zjištěních vyplývajících z ověřování ze strany ověřovacích subjektů?

 Jaký druh informací o případech nesouladu je zveřejňován?

4.   UDĚLOVÁNÍ VÝVOZNÍCH LICENCÍ

Indonésie přidělila celkovou odpovědnost za vydávání dokladů V-Legal / licencí FLEGT licenčním orgánům. Licence FLEGT se vydávají pro jednotlivé zásilky určené do Unie.

4.1.   Organizační struktura

Klíčové otázky:

 Které orgány jsou pověřeny vydáváním licencí FLEGT?

 Má licenční orgán platné osvědčení o akreditaci vydané subjektem KAN?

 Jsou jasně vymezeny a veřejně dostupné úlohy licenčního orgánu a jeho pracovníků, pokud jde o vydávání licencí FLEGT?

 Jsou stanoveny požadavky na způsobilost a zavedeny vnitřní kontrolní mechanismy týkající se pracovníků licenčního orgánu?

 Je licenční orgán vybaven dostatečnými zdroji pro plnění svého poslání?

4.2.   Vydávání dokladů V-Legal a jejich využití pro udělování licencí FLEGT

Byly vytvořeny vhodné režimy pro využívání dokladů V-Legal k udělování licencí FLEGT.

Klíčové otázky:

 Má licenční orgán veřejně dostupné zdokumentované postupy vydávání dokladu V-Legal?

 Co dokazuje, že jsou tyto postupy řádně uplatňovány v praxi?

 Existují náležité záznamy o vydaných dokladech V-Legal a o případech, kdy doklady V-Legal vydány nebyly? Jsou v evidenci jasně uvedeny podklady, na jejichž základě se doklady V-Legal vydávají?

 Má licenční orgán vhodné postupy, aby zaručil, že každá zásilka dřeva splňuje požadavky definice zákonnosti a kontrol dodavatelského řetězce?

 Byly jasně definovány požadavky na vydávání licencí a byly sděleny vývozcům a dalším dotčeným stranám?

 Jaký druh informací o vydaných licencích je zveřejňován?

 Jsou licence FLEGT v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze IV?

 Vyvinula Indonésie systém číslování licencí FLEGT, který umožňuje rozlišovat mezi licencemi FLEGT určenými pro trh Unie a doklady V-Legal určenými pro trhy mimo Unii?

4.3.   Dotazy ohledně vydaných licencí FLEGT

Je zaveden náležitý mechanismus pro vyřizování dotazů příslušných orgánů ohledně licencí FLEGT, jak stanoví příloha III.

Klíčové otázky:

 Bylo určeno a zřízeno oddělení pro informace o licencích, aby mimo jiné přijímalo dotazy od příslušných orgánů a reagovalo na ně?

 Byly stanoveny jasné postupy pro komunikaci mezi oddělením pro informace o licencích a příslušnými orgány?

 Byly stanoveny jasné postupy pro komunikaci mezi oddělením pro informace o licencích a licenčními orgány?

 Existují kanály, jejichž prostřednictvím mohou indonéské či mezinárodní zúčastněné strany vznášet dotazy k vydaným licencím FLEGT?

4.4.   Mechanismus řešení stížností

Existuje náležitý mechanismus řešení stížností a sporů vyplývajících z udělování licencí. Tento mechanismus umožňuje řešit jakoukoli stížnost, která se týká fungování režimu udělování licencí.

Klíčové otázky:

 Existuje zdokumentovaný postup řešení stížností, který je dostupný všem zúčastněným stranám?

 Je jasné, jak jsou stížnosti přijímány, dokumentovány a předávány k řešení nadřízeným složkám (v případě potřeby) a jak na ně lze reagovat?

5.   NEZÁVISLÉ POZOROVÁNÍ

Nezávislé pozorování provádí indonéská občanská společnost a je nezávislé na jiných složkách systému TLAS (těch, které se podílejí na řízení či regulaci lesních zdrojů, a těch, které provádějí nezávislý audit). Jedním z hlavních cílů je zachovat důvěryhodnost systému TLAS tím, že je pozorován způsob, jímž se provádí ověřování.

Indonésie oficiálně uznala funkci nezávislého pozorování a umožňuje občanské společnosti podávat stížnosti, jsou-li zjištěny nesrovnalosti při akreditaci, posuzování či udělování licencí.

Klíčové otázky:

 Zveřejnila vláda pokyny k nezávislému pozorování?

 Stanoví pokyny jasné požadavky na způsobilost organizací, které mají provádět funkce nezávislého pozorování, aby se zaručila nestrannost a zabránilo se střetu zájmů?

 Jsou v pokynech stanoveny postupy pro přístup k informacím obsaženým v příloze IX?

 Má občanská společnost v praxi přístup k informacím obsaženým v příloze IX?

 Jsou v pokynech stanoveny postupy pro podávání stížností? Jsou tyto postupy veřejně dostupné?

 Byla objasněna a vymezena ustanovení o podávání zpráv a zveřejňování informací, která se vztahují na ověřovací subjekty?

PŘÍLOHA IX

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

1.   ÚVOD

Strany jsou odhodlány zajistit, aby byly zveřejňovány důležité informace o lesnictví.

Podle této přílohy bude tohoto cíle dosaženo vymezením i) informací o lesnictví, které mají být zpřístupněny veřejnosti; ii) subjektů odpovědných za zveřejňování informací a iii) mechanismů, jejichž prostřednictvím lze k těmto informacím získat přístup.

Cílem je zaručit, že 1) činnosti Smíšeného výboru pro provádění dohody během provádění této dohody jsou transparentní a srozumitelné; 2) existují mechanismy, jejichž pomocí mohou strany a příslušné zúčastněné strany získat přístup ke klíčovým informacím o lesnictví; 3) díky dostupnosti informací pro účely nezávislého pozorování je posíleno fungování systému TLAS; a 4) je dosaženo širších cílů této dohody. Veřejná dostupnost informací je důležitým přínosem k posílení správy lesů v Indonésii.

2.   MECHANISMY PRO PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Tato příloha je v souladu s indonéským zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 14/2008. Podle tohoto zákona každá veřejná instituce povinně vypracuje předpisy pro zpřístupnění informací veřejnosti. Zákon rozlišuje čtyři kategorie informací: 1) dostupné a pravidelně aktivně šířené informace; 2) informace, které by měly být neprodleně zveřejněny; 3) informace, které jsou kdykoli dostupné a jsou poskytovány na požádání; a 4) informace, které jsou utajované nebo důvěrné.

Ministerstvo lesnictví, oblastní a krajské úřady, Národní akreditační orgán (KAN), subjekt posuzování shody (CAB) a licenční orgány jsou důležitými institucemi z hlediska fungování systému TLAS, a tudíž jsou povinny v rámci svých povinností zveřejňovat informace o lesnictví.

S cílem provést uvedený zákon ministerstvo lesnictví, oblastní a krajské úřady a všechny ostatní veřejné agentury včetně subjektu KAN vyvinuly nebo vyvíjejí postupy pro zveřejňování informací.

KAN je také povinen zveřejňovat informace podle pokynu ISO/IEC 17011:2004, doložky 8.2 – Povinnosti akreditačního orgánu. Ověřovací subjekty a licenční orgány jsou povinny zveřejňovat informace podle nařízení ministra lesnictví a pokynu ISO/IEC 17021:2006, doložky 8.1 – Veřejně dostupné informace a pokynu ISO/IEC 65:1996, doložky 4.8 – Dokumentace.

Podle nařízení ministra lesnictví slouží organizace občanské společnosti jako jeden ze zdrojů informací o lesnictví.

Ministr lesnictví vydal nařízení č. P.7/Menhut-II/2011 ze dne 2. února 2011, které stanoví, že žádosti o informace v držení ministerstva lesnictví mají být v rámci informační politiky „jediného kontaktního místa“ zasílány řediteli střediska pro veřejné vztahy ministerstva lesnictví. Ministerstvo lesnictví vypracovává další prováděcí pokyny. K informacím dostupným na regionálních, oblastních a krajských lesnických úřadech lze získat přímý přístup.

Aby byla tato příloha použitelná, je nutno vypracovat a schválit postupy a zásady nebo pokyny, podle nichž budou uvedené instituce vyřizovat žádosti o informace. Kromě toho budou vyjasněna ustanovení o podávání zpráv a zveřejňování informací, která se vztahují na ověřovací subjekty a licenční orgány.

3.   KATEGORIE INFORMACÍ POUŽÍVANÝCH K POSÍLENÍ POZOROVÁNÍ A HODNOCENÍ FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU TLAS

Právní předpisy: veškeré právní předpisy, normy a pokyny uvedené v normách zákonnosti.

Udělování práv k využívání pozemku a lesa: mapy pozemků, k jejichž využívání byla udělena práva, a oblastní pozemkové plány, postupy udělování práv k využívání pozemku, lesní koncese nebo práva k využívání lesa a další práva k těžbě a zpracování a související dokumenty, například mapy koncesí, povolení k uvolnění lesní oblasti, doklady o oprávnění k užívání pozemku a mapy pozemků, na něž se vztahuje oprávnění k užívání pozemku.

Postupy obhospodařování lesa: plány využití lesa, roční pracovní plány včetně map a povolení pro vybavení, zápisy z konzultačních setkání se společenstvími žijícími v oblasti, na kterou se vztahuje povolení, nebo v jejím okolí, nutné pro vypracování ročních pracovních plánů, pracovní plány využívání lesního dřeva s přílohami, dokumenty posouzení vlivů na životní prostředí a zápisy z veřejných konzultačních setkání nutné pro vypracování zpráv o posouzení vlivů na životní prostředí, zprávy o produkci kulatiny a data o soupisu porostních zásob ve státních lesích.

Informace o přepravě a dodavatelském řetězci, například doklady pro přepravu kulatiny nebo lesních produktů s přílohami a zprávy o porovnání dřeva, registrační doklady pro přepravu dřeva mezi ostrovy a doklady, z nichž je patrná totožnost plavidla.

Informace o zpracování a výrobním odvětví: například zakládací listina společnosti, licence k podnikání a registrační číslo společnosti, zpráva o posouzení vlivů na životní prostředí, licence k podnikání v průmyslu nebo průmyslová registrační čísla, plány dodávky průmyslových surovin pro odvětví výroby primárních lesnických produktů, registrace vývozce dřevozpracovatelských výrobků, zprávy o surovinách a zpracovaných výrobcích, seznam držitelů práv ke zpracování a informace o společnostech v odvětví sekundárního zpracování.

Poplatky související s lesem: například poplatky na plochu a faktury potvrzující platbu, platební příkazy a faktury na poplatky za opětovné zalesnění a lesní zdroje.

Informace o ověřování a udělování licencí: pokyny týkající se jakosti a standard pro postupy akreditace; jméno a adresa každého akreditovaného subjektu CAB, data udělení akreditace a data konce jejich platnosti; oblasti působnosti akreditace; seznam pracovníků CAB (auditorů, osob s rozhodovací pravomocí) pro každé osvědčení; objasnění toho, co se považuje za důvěrné informace obchodní povahy; plán auditu, aby bylo známo, kdy probíhají veřejné konzultace; oznámení auditu subjektem CAB; zápis z veřejných konzultací se subjektem CAB se seznamem účastníků; veřejné shrnutí výsledků auditu; souhrnné zprávy vypracované auditním subjektem, který vydal osvědčení; zpráva o statusu všech auditů: osvědčení, u nichž byly splněny podmínky udělení, osvědčení, u nichž podmínky udělení splněny nebyly, osvědčení, u nichž se podmínky plní, udělená, pozastavená a odebraná osvědčení a změny v osvědčeních; případy nesouladu důležité pro audity a udělování licencí a opatření přijatá k jejich vyřešení; vydané vývozní licence; pravidelné souhrnné zprávy licenčních orgánů.

Postupy pozorování a podávání stížností: standardní provozní postupy pro předkládání stížností KAN, ověřovacím subjektům a licenčním orgánům včetně postupů pozorování pokroku při vyřizování a zamítání zpráv o stížnostech.

Seznam klíčových dokumentů, které jsou důležité pro pozorování lesa, agentury, které mají tyto dokumenty v držení, jakož i postup, jímž lze tyto informace získat, jsou uvedeny v dodatku k této příloze.

4.   KATEGORIE INFORMACÍ POUŽITÝCH NA PODPORU ŠIRŠÍCH CÍLŮ DOBROVOLNÉ DOHODY O PARTNERSTVÍ

1. Záznam diskusí ve Smíšeném výboru pro provádění dohody.

2. Výroční zpráva Smíšeného výboru pro provádění dohody, která popisuje:

a) množství dřevařských výrobků vyvezených z Indonésie do Unie v rámci režimu licencí FLEGT, v členění podle příslušných čísel harmonizovaného systému a podle členského státu, v němž k dovozu do Unie došlo;

b) počet licencí FLEGT vydaných Indonésií;

c) pokrok při dosahování cílů uvedených v dohodě a záležitosti související s prováděním dohody;

d) opatření, která mají zabránit tomu, aby byly nezákonně získané dřevařské výrobky vyváženy, dováženy či uváděny na domácí trh nebo aby se s nimi na domácím trhu obchodovalo;

e) množství dřeva a dřevařských výrobků dovezená do Indonésie a opatření, která mají zabránit dovozu nezákonně získaných dřevařských výrobků a zachovat integritu režimu licencí FLEGT;

f) případy nesouladu s režimem licencí FLEGT a opatření přijatá k jejich odstranění;

g) množství dřevařských výrobků dovezených do Unie v rámci režimu licencí FLEGT, v členění podle příslušných čísel harmonizovaného systému a podle členského státu, v němž k dovozu do Unie došlo;

h) počet licencí FLEGT z Indonésie obdržených Unií;

i) počet případů a množství dotčených dřevařských výrobků v případech, kdy došlo ke konzultacím mezi příslušnými orgány a indonéským oddělením pro informace o licencích.

3. Kompletní zpráva a souhrnná zpráva o pravidelném hodnocení.

4. Kompletní zpráva a souhrnná zpráva o nezávislém pozorování trhu.

5. Stížnosti na pravidelné hodnocení a nezávislé pozorování trhu a způsob, jímž byly vyřízeny.

6. Harmonogram provádění této dohody a přehled provedených činností.

7. Veškeré další údaje a informace, které jsou důležité pro provádění a fungování této dohody. Sem patří:

Právní informace:

 znění této dohody, jejích příloh a veškerých změn,

 znění všech právních předpisů uvedených v příloze II,

 prováděcí nařízení a postupy.

Informace o produkci:

 celková roční produkce dřeva v Indonésii,

 roční objemy vyvezených dřevařských výrobků (celkem a do Unie).

Informace o přidělování koncesí:

 celková oblast přidělených lesnických koncesí,

 seznam koncesí, názvy společností, jimž byly uděleny, a názvy společností, jimiž jsou spravovány,

 mapa poloh všech koncesí k těžbě,

 seznam registrovaných lesnických společností (v oblasti produkce, zpracování, obchodu a vývozu),

 seznam lesnických společností s osvědčením systému SVLK (v oblasti produkce, zpracování, obchodu a vývozu).

Informace o obhospodařování:

 seznam koncesí v rámci obhospodařování podle typu,

 seznam osvědčených lesních koncesí a typ osvědčení, v jehož rámci jsou spravovány.

Informace o orgánech:

 seznam licenčních orgánů v Indonésii včetně adresy a kontaktních údajů,

 adresa a kontaktní údaje oddělení pro informace o licencích,

 seznam příslušných orgánů v Unii včetně adresy a kontaktních údajů.

Tyto informace budou zpřístupněny na internetových stránkách stran.

5.   PROVÁDĚNÍ USTANOVENÍ O ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

V rámci provádění této přílohy strany posoudí:

 potřebu budování kapacity pro využívání veřejných informací k nezávislému pozorování,

 potřebu zvyšovat povědomí veřejného sektoru a zúčastněných stran o ustanoveních o zveřejňování informací obsažených v této dohodě.

DodatekINFORMACE K POSÍLENÍ OVĚŘOVÁNÍ, POZOROVÁNÍ A FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU TLAS

Č.

Dokument, který má být zveřejněn

Agentury, které mají dokument v držení

Informace Kategorie

DŘEVO Z LESŮ NA STÁTNÍCH POZEMCÍCH (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) a DŘEVO Z LESŮ NA STÁTNÍCH POZEMCÍCH SPRAVOVANÝCH MÍSTNÍMI SPOLEČENSTVÍMI (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)

1

Povolení pro lesní koncesní práva

(SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)

Ministerstvo lesnictví (BUK); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech

3

2

Mapy koncesí

Ministerstvo lesnictví (BAPLAN); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech

3

3

Povolení k využití dřeva z hospodářských lesů

(SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm)

Ministerstvo lesnictví (BUK); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech

3

4

Mapy využití dřeva z hospodářských lesů

Ministerstvo lesnictví (BAPLAN); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech

3

5

Plán využívání lesa (TGHK)

Ministerstvo lesnictví (BAPLAN); kopie na krajských a oblas lesnických úřadech

3

6

Pracovní plán pro využití lesního dřeva (RKUPHHK) a přílohy včetně povolení k vybavení

Ministerstvo lesnictví (BUK)

3

7

Příkaz k platbě (SPP) poplatku za povolení IUPHHK a potvrzení o platbě

Ministerstvo lesnictví (BUK)

3

8

Roční pracovní plán (RKT / modrý tisk) včetně mapy

Oblastní lesnické úřady; kopie na krajských lesnických úřadech

3

9

Zprávy o taxaci a produkci (LHP a LHC)

Krajské lesnické úřady; kopie na oblastních úřadech

3

10

Přepravní doklady (skshh)

Krajský lesnický úřad; kopie na oblastních lesnických úřadech

3

11

Zpráva o porovnání kulatiny (LMKB)

Krajské lesnické úřady a místní oddělení ministerstva lesnictví (BP2HP)

3

12

Platební příkaz a potvrzení o poplatku za produkci (SPP)

(podle kulatiny/objemu)

Krajské lesnické úřady

3

13

Potvrzení o platbě poplatku za lesní zdroje a poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění

(PSDH nebo DR pro držitele licence v přírodních lesích nebo PSDH pro držitele licence v pěstovaných lesích)

Krajské lesnické úřady

3

14

Dokumenty o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

(AMDAL, ANDAL, RKL a RPL)

Oblastní nebo krajský úřad pro životní prostředí (BAPEDALDA nebo BLH); kopie na ministerstvu lesnictví (BUK)

3

DŘEVO ZE SOUKROMÉHO POZEMKU

15

Platné oprávnění k užívání pozemku

Národní či oblastní/krajský pozemkový úřad (BPN)

3

16

Mapy oprávnění k užívání pozemku/polohy

Národní či oblastní/krajský pozemkový úřad (BPN)

3

17

Doklad SKAU nebo SKSKB pro přepravu kulatiny s razítkem KR (dřevo společenství)

Starosta vesnice (SKAU); kopie na krajských lesnických úřadech (SKSKB-KR a SKAU)

3

DŘEVO Z LESNÍCH POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEMĚNĚ (IPK)

18

Licence k využití dřeva: ILS/IPK včetně povolení k vybavení

Oblastní a krajské lesnické úřady

3

19

Mapy přiložené k ILS/IPK

Oblastní a krajské lesnické úřady

3

20

Povolení k uvolnění lesní oblasti

Ministerstvo lesnictví (BAPLAN) a oblastní oddělení ministerstva lesnictví (BPKH)

3

21

Pracovní plán IPK/ILS

Krajské lesnické úřady

3

22

Soupis porostních zásob na pozemcích se státními lesy, které mají být přeměněny (oddíl v pracovním plánu IPK/ILS)

Krajské lesnické úřady

3

23

Doklad o produkci dřeva (LHP)

Krajské lesnické úřady

3

24

Potvrzení o platbě DR a PSDH (viz č. 13)

Krajské lesnické úřady; kopie na ministerstvu lesnictví (BUK)

3

25

Přepravní doklady FAKB a přílohy pro KBK a SKSKB a přílohy pro KB

Krajské lesnické úřady

3

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

26

Zakládací listina společnosti

Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv; v případě primárního a integrovaného výrobního odvětví s kapacitou přes 6 000 m3 kopie na ministerstvu lesnictví (BUK), s kapacitou méně než 6 000 m3 kopie na oblastních a krajských lesnických úřadech; v případě sekundárního výrobního odvětví kopie na ministerstvu průmyslu.

3

27

Licence k podnikání (SIUP)

Místní úřad pro investice nebo investiční koordinační agentura (BKPMD), ministerstvo obchodu. V případě sekundárního výrobního odvětví kopie na ministerstvu průmyslu.

3

28

Registrační číslo společnosti (TDP)

Místní úřad pro investice nebo investiční koordinační agentura (BKPMD) a ministerstvo obchodu

3

29

Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) (UKL/UPL a SPPL)

Oblastní a krajské úřady pro životní prostředí (BAPEDALDA nebo BLH); kopie na místním úřadu pro obchod nebo v investiční koordinační agentuře (BKPMD)

3

30

Licence k podnikání v průmyslu (IUI) nebo průmyslové registrační číslo (TDI)

V případě primárního a integrovaného výrobního odvětví s kapacitou přes 6 000 m3 kopie na ministerstvu lesnictví (BUK), s kapacitou méně než 6 000 m3 kopie na oblastních lesnických úřadech, s kapacitou méně než 2 000 m3 kopie na krajských lesnických úřadech; v případě sekundárního výrobního odvětví kopie na ministerstvu průmyslu.

3

31

Plán zásob průmyslových surovin (RPBBI) pro odvětví výroby primárních lesnických produktů (IPHH)

V případě primárního a integrovaného výrobního odvětví s kapacitou přes 6 000 m3 kopie na ministerstvu lesnictví (BUK), s kapacitou méně než 6 000 m3 kopie na oblastních lesnických úřadech, s kapacitou méně než 2 000 m3 kopie na krajských lesnických úřadech; kopie na oblastních a krajských lesnických úřadech.

3

32

Registrovaný vývozce produktů lesnického odvětví (ETPIK)

Ministerstvo obchodu

3

33

Přepravní doklady (SKSKB, FAKB, SKAU a/nebo FAKO)

Starosta vesnice (SKAU); kopie na krajských lesnických úřadech (SKSKB-KR, SKAU), kopie FAKO na oblastních lesnických úřadech

3

34

Doklady o změnách zásob kulatiny (LMKB/LMKBK)

Krajské lesnické úřady

3

35

Zpráva o zpracovaných výrobcích (LMOHHK)

Krajské lesnické úřady, kopie na oblastních lesnických úřadech

3

36

Doklad pro obchod se dřevem mezi ostrovy (PKAPT)

Ministerstvo obchodu (GŘ pro domácí obchod)

3

37

Doklad, z něhož je patrná totožnost plavidla

Místní úřad přístavní správy (pod ministerstvem dopravy); kopie na indonéském úřadu pro klasifikaci (BKI)

3

JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

38

Právní předpisy: veškeré právní předpisy, normy a pokyny uvedené v normách zákonnosti

Ministerstvo lesnictví, oblastní nebo krajské lesnické úřady

3

39

Informace o ověřování a udělování licencí:

 

 

a)  pokyny týkající se jakosti a standard pro postupy akreditace

Národní akreditační orgán (KAN)

1

b)  název a adresa každého akreditovaného subjektu posuzování shody (LP a LV)

Národní akreditační orgán (KAN)

1

c)  seznam pracovníků (auditorů, osob s rozhodovací pravomocí) pro každé osvědčení

Subjekty posuzování shody (LP a LV), ministerstvo lesnictví

1

d)  objasnění toho, co se považuje za důvěrné informace obchodní povahy

Subjekty posuzování shody (LP a LV)

1

e)  plán auditu, aby bylo známo, kdy probíhají veřejné konzultace, oznámení auditu auditním subjektem, veřejné shrnutí výsledků auditu, souhrnné zprávy vypracované auditním subjektem, který vydal osvědčení

Subjekty posuzování shody (LP a LV)

1

40

Zprávy o statusu auditů:

 

 

a)  osvědčení, u nichž byly splněny podmínky udělení, osvědčení, u nichž podmínky udělení splněny nebyly, osvědčení, u nichž se podmínky plní, udělená, pozastavená a odebraná osvědčení a změny v osvědčeních

Subjekty posuzování shody (LP a LV)

1

b)  případy nesouladu důležité pro audity a udělování licencí a opatření přijatá k jejich vyřešení

Subjekty posuzování shody (LP a LV)

3

c)  vydané vývozní licence (doklad V-Legal); pravidelné zprávy licenčního orgánu

Subjekty posuzování shody (LP a LV)

1

41

Postupy pozorování a podávání stížností:

 

 

a)  standardní provozní postupy pro stížnosti pro akreditační orgán a každý auditní subjekt

Národní akreditační orgán (KAN), subjekty posuzování shody (LP a LV)

1

b)  postupy pozorování ze strany občanské společnosti, stížnosti, zprávy o pozorování ze strany občanské společnosti

Ministerstvo lesnictví, nezávislý pozorovatel

1

c)  dokumenty týkající se pozorování pokroku při vyřizování a řešení zpráv o stížnostech

Národní akreditační orgán (KAN), subjekty posuzování shody (LP a LV)

3

Postupy získávání informací:

 Zákon o svobodném přístupu k informacím (UU 14/2008) rozlišuje čtyři kategorie informací: 1) dostupné a pravidelně aktivně šířené informace; 2) informace, které by měly být okamžitě zveřejněny; 3) informace, které jsou kdykoli dostupné a jsou poskytovány na požádání, a 4) informace, které jsou utajované nebo důvěrné.

 Informace spadající do kategorie 3 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou veřejnosti poskytovány na základě žádosti předložené příslušnému subjektu (PPID) v rámci dané instituce, například středisku styku s veřejností na ministerstvu lesnictví. Každá instituce má svůj vlastní prováděcí předpis o veřejných informacích, který vychází ze zákona o svobodném přístupu k informacím.

 Některé informace, které spadají do kategorie 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou zveřejňovány na internetových stránkách příslušných institucí. Patří mezi ně: dekrety a nařízení, mapy pozemků, k jejichž využívání byla udělena práva, plány využití lesa.

Top