EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1387-20140701

Consolidated text: Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1387/2014-07-01

2013R1387 — CS — 01.07.2014 — 001.002


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1387/2013

ze dne 17. prosince 2013

o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011

(Úř. věst. L 354, 28.12.2013, p.201)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014,

  L 192

9

1.7.2014


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 293, 9.10.2014, s. 57  (1387/2013)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 293, 9.10.2014, s. 58  (722/2014)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1387/2013

ze dne 17. prosince 2013

o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkce určitých zemědělských produktů a průmyslových výrobků uvedených v příloze I v Evropské unii je v současné době nedostatečná nebo vůbec neexistuje, a proto nemohou být uspokojeny potřeby průmyslu Unie, který tyto produkty nebo výrobky využívá.

(2)

Proto je v zájmu Unie pro uvedené produkty či výrobky všeobecná cla společného celního sazebníku částečně nebo zcela pozastavit.

(3)

Nařízení Rady (EU) č. 1344/2011 ( 1 ) bylo několikrát změněno. Kromě toho změna uvedeného nařízení prostřednictvím nařízení Rady (EU) č. 1220/2012 ( 2 ) vyňala z působnosti nařízení (EU) č. 1344/2011 produkty rybolovu. V zájmu transparentnosti by proto mělo být nařízení (EU) č. 1344/2011 v celém rozsahu nahrazeno.

(4)

Nařízení o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty většinou prodlužovala platnost předchozích opatření. V zájmu racionálního uplatňování dotyčných opatření je tudíž vhodné neomezovat dobu platnosti tohoto nařízení, neboť jeho oblast působnosti může být přizpůsobena a produkty doplněny nebo vyjmuty z přílohy I tohoto nařízení prostřednictvím nařízení Rady.

(5)

Vzhledem k dočasné povaze pozastavení uvedených v příloze I tohoto nařízení by tato pozastavení měla být systematicky přezkoumávána, a to nejpozději do pěti let ode dne jejich zavedení nebo obnovení. Kromě toho by mělo být možné v případě nutnosti ukončit určitá pozastavení kdykoli na návrh Komise na základě přezkumu provedeného z jejího podnětu nebo na žádost jednoho nebo několika členských států, pokud pokračování těchto pozastavení již není v zájmu Unie, nebo z důvodu technického vývoje produktů, změněných okolností nebo hospodářských trendů na trhu.

(6)

Statistické údaje týkající se určitých produktů nebo výrobků uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení se často uvádějí v kusech, metrech čtverečních či jiných než hmotnostních jednotkách. Takové doplňkové jednotky však kombinovaná nomenklatura stanovená přílohou I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ( 3 ) nezná. Vzhledem k tomu je zapotřebí stanovit, že se v prohlášení o propuštění do volného oběhu mají při dovozu určitých výrobků kromě hmotnosti v kilogramech nebo tunách uvádět i příslušné doplňkové jednotky.

(7)

Protože pozastavení stanovená v tomto nařízení musí být uplatňována od 1. ledna 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení v Úředním věstníku a být použitelné ode dne 1. ledna 2014.

(8)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základních cílů tohoto nařízení, tj. zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu EU, což umožňuje udržet a vytvářet pracovní místa a modernizovat jeho strukturu, nezbytné a vhodné stanovit pravidla pro pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité výrobky či produkty stanovené v příloze I. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů, v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Všeobecná cla společného celního sazebníku pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v příloze I se pozastavují.

Článek 2

1.  Komise může pozastavení pro produkty a výrobky uvedené v příloze I kdykoli přezkoumat v následujících případech:

a) z vlastního podnětu;

b) na žádost členského státu nebo členských států.

2.  Komise provede povinný přezkum pozastavení v roce stanoveném v příloze I.

Článek 3

Je-li předloženo prohlášení o propuštění do volného oběhu, které se týká výrobků či produktů náležejících ke kódům KN či kódům TARIC uvedeným v příloze II, uvede se v příslušné kolonce takového prohlášení doplňková jednotka stanovená v uvedené příloze.

Článek 4

Nařízení (EU) č. 1344/2011 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

▼M1

(*) Pozastavení vztahující se na produkty a výrobky v této příloze, u nichž byl nařízením Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 9), změněn kód KN nebo kód TARIC, popis produktu a výrobku nebo datum povinného přezkumu.

▼BKód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Předpokládané datum povinného přezkumu

ex071021 00

10

Hrách v luscích, druhu Pisum sativum odrůda Hortense axiphium, zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů (1) (2)

0 %

31.12.2018

ex071080 95

50

Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2018

ex071159 00

11

Houby, kromě hub rodů Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum a Tricholoma (žampionů), prozatímně konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervárenský průmysl (1)

0 %

31.12.2016

ex071232 00

ex071233 00

ex071239 00

10

10

31

Houby, kromě hub rodu Agaricus (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1) (2)

0 %

31.12.2018

ex080410 00

30

Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2018

ex081040 50

10

Brusinky druhu Vaccinium macrocarpon, čerstvé, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex081190 95

70

Plody rodu Vaccinium, též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

31.12.2018

ex081190 95

20

Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2018

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kouscích, zmrazený

0 %

31.12.2018

ex081190 95

40

Šípky, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex151190 19

*ex151190 91

*ex151311 10

*ex151319 30

*ex151321 10

*ex151329 30

10

10

10

10

10

10

Palmový olej, kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, pro výrobu:

— technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10,

— methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916,

— mastných alkoholů položky 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků

— mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků

— kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00

— zboží čísla 3401

— mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 pro výrobu chemických výrobků jiných než výrobků čísla 3826 nebo

— zboží čísla 1516 (1)

0 %

31.12.2014

▼B

ex151590 99

92

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové

0 %

31.12.2018

ex151620 96

20

Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci

0 %

31.12.2014

ex151790 99

10

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové

0 %

31.12.2016

▼M1

ex190190 99

ex210690 98

39

45

Přípravek ve formě prášku obsahující (v procentech hmotnostních):

— 15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice

— 15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mléčného séra),

— 10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, běleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunečnicového oleje,

— 10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % směsného, zralého, sprejově sušeného sýra

— 5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmáslí a

— 0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforečnanu sodného, kyseliny mléčné

0 %

31.12.2018

▼B

ex190230 10

ex190300 00

10

20

Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí (Vigna radiata (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2018

ex200591 00

10

Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg

0 %

31.12.2018

ex200799 50

ex200799 50

81

91

Koncentrovaný protlak (pyré) z aceroly, získaný vařením:

— z plodů rodu Malpighia spp.,

— s obsahem cukru 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

9 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

82

92

Okyselený koncentrovaný protlak (pyré) z banánů získaný vařením:

— z plodů rodu Musa cavendish

— s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

ex200799 93

83

93

10

Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:

— zplodů rodu Mangifera spp.,

— s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

84

94

Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:

— z plodů rodu Carica spp.,

— s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

85

95

Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:

— z plodů rodu Psidium spp.,

— s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex200893 91

20

Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování (4)

0 %

31.12.2017

ex200899 48

94

Protlak (pyré) z manga:

— nevyrobený z koncentrátu,

— rodu Mangifera,

— s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20,

používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (1)

6 %

31.12.2015

ex200899 49

ex200899 99

30

40

Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru

0 %

31.12.2014

ex200899 49

ex200899 99

70

11

Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:

— více než 6 % hmotnostních solí,

— 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a

— též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995

používané při výrobě vinných listů plněných rýží (1)

0 %

31.12.2017

ex200941 92

ex200941 99

20

70

Ananasová šťáva:

— nevyrobená z koncentrátu,

— rodu Ananas,

— s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše16,

používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (1)

8 %

31.12.2015

ex200949 30

91

Ananasová šťáva, jiná než v prášku:

— s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,

— v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,

— s přídavkem cukru

používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2014

ex200981 31

10

Koncentrovaná šťáva z brusinek:

— s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,

— v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2014

ex200989 79

20

Zmrazená koncentrovaná šťáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2016

ex200989 79

30

Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly:

— s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67,

— v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2018

ex200989 79

85

Koncentrovaná šťáva z bobulí acai:

— druhu Euterpe oleracea,

— zmrazená,

— neslazená,

— ne ve formě prášku,

— s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32,

v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více

0 %

31.12.2016

ex200989 99

93

Nezpracovaná zmrazená kokosová voda, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2016

ex210610 20

10

Izolát sojového proteinu, obsahující 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého

0 %

31.12.2018

▼M1

ex210610 20

20

Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě

0 %

31.12.2018

▼B

ex210690 92

45

Přípravek obsahující:

— více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice,

— více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricaprylinu,

standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu

0 %

31.12.2016

▼M1

ex220720 00

ex220720 00

ex382000 00

20

80

20

Výchozí surovina sestávající z (v % hmotnostních):

— 88 % nebo více, avšak nejvýše 92 % ethanolu,

— 2,2 % nebo více, avšak nejvýše 2,7 % ethylenglykolu,

— 1,0 % nebo více, avšak nejvýše 1,3 % methylethylketonu,

— 0,36 % nebo více, avšak nejvýše 0,40 % aniontové povrchově aktivní látky (přibližně 30 % aktivní),

— 0,0293 % nebo více, avšak nejvýše 0,0396 % methylisopropylketonu,

— 0,0195 % nebo více, avšak nejvýše 0,0264 % 5-methyl-3-heptanonu,

— 10ppm nebo více, avšak nejvýše 12 ppm denatoniumbenzoátu (Bitrexu),

— nejvýše 0,01 % parfémů,

— 6,5 % nebo více, avšak nejvýše 8,0 % vody,

pro použití při výrobě koncentrátu kapaliny do ostřikovačů a jiných odmrazovacích přípravků (1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex251990 10

10

Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2016

▼M1

ex270799 99

10

Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro jeden ze specifických procesů popsaných v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 (1)

0 %

31.12.2018

ex271019 99

10

Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující:

— 90 % hmotnostních nebo vice nasycených uhlovodíků a

— nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,

s indexem viskozity 120 nebo vyšším

0 %

31.12.2018

▼B

ex280450 90

10

Telur o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních (CAS RN 13494-80-9)

0 %

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosfor

0 %

31.12.2018

ex280519 90

10

Kovové lithium o čistotě 99,7 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex280530 10

10

Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru

0 %

31.12.2018

ex280530 90

ex280530 90

ex280530 90

45

55

65

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2015

ex281119 80

10

Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2018

ex281119 80

20

Jodovodík (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

ex281119 80

30

Kyselina fosforitá (CAS RN 10294-56-1)/kyselina fosfonová (CAS RN 13598-36-2) používaná jako složka pro výrobu příměsí používaných v průmyslu poly(vinylchloridu) (1)

0 %

31.12.2017

ex281122 00

10

Oxid křemičitý (CAS RN 7631-86-9) ve formě prášku, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků (1)

0 %

31.12.2018

ex281122 00

30

Kuličky porézního bílého oxidu křemičitého o velikosti částic větší než 1 μm, pro použití při výrobě kosmetických přípravků (1)

0 %

31.12.2016

ex281290 00

10

Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2018

ex281640 00

10

Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex281810 91

10

Slinutý korund smikrokrystalickou strukturou obsahující:

— 94 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,5 % hmotnostních α-Al2O3 (CASRN1344-28-1),

— 2 % (± 1,5 %) hmotnostní magnesium spinelu (CASRN1309-48-4),

— 1 % (± 0,6 %) hmotnostní oxidu yttria (CASRN1314-36-9)

a

— buď 2 % (± 1,2 %) hmotnostní oxidu lanthanu (CASRN1312-81-8)

— nebo 2 % (± 1,2 %) hmotnostní oxidu lanthanu (CASRN1312-81-8) a oxidu neodymu (CASRN1313-97-9),

přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti

0 %

31.12.2015

ex281820 00

10

Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m2/g

0 %

31.12.2014

ex281830 00

10

Hydroxid-oxid hlinitý ve formě pseudo - boehmitu

4 %

31.12.2018

2819 10 00

 

Oxid chromový (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex281990 90

10

Oxid chromitý pro použití v metalurgii (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex282300 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

— o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,

— o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo více, avšak nejvýše 2,1 μm

0 %

31.12.2017

▼B

ex282300 00

20

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7) o čistotě 99,7 % nebo vyšší a obsahující:

— nejvýše 0,005 % hmotnostních draslíku a sodíku dohromady (vyjádřeno jako sodík a elementární draslík),

— nejvýše 0,01 % hmotnostních fosforu (vyjádřeného jako elementární fosfor),

pro použití v metalurgii (1)

0 %

31.12.2017

ex282510 00

10

Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex282550 00

20

Oxid měďňý nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu

0 %

31.12.2018

ex282560 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex282619 90

10

Fluorid wolframový o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 7783-82-6)

0 %

31.12.2015

ex282690 80

15

Hexafluorfosforečnan lithný (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex282739 85

10

Chlorid měďný o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních (CAS RN 7758-89-6)

0 %

31.12.2018

ex282739 85

20

Chlorid antimoničný o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 7647-18-9)

0 %

31.12.2016

ex282739 85

30

Chlorid manganatý (CAS RN 7773-01-5)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex282739 85

40

Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex282749 90

10

Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý

0 %

31.12.2018

ex283010 00

10

Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku, počítáno v sušině

0 %

31.12.2018

ex283329 80

20

Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2018

ex283329 80

30

Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2015

ex283510 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex283510 00

20

Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex283691 00

20

Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích:

— 2 mg/kg nebo více arsenu,

— 200 mg/kg nebo více vápníku,

— 200 mg/kg nebo více chloridů,

— 20 mg/kg nebo více železa,

— 150 mg/kg nebo více hořčíku,

— 20 mg/kg nebo více těžkých kovů,

— 300 mg/kg nebo více draslíku,

— 300 mg/kg nebo více sodíku,

— 200 mg/kg nebo více síranů,

stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex283699 17

20

Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex283719 00

20

Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2018

ex283720 00

10

Hexakyanoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2016

ex283720 00

20

Hexakyanoželeznatan železito-amonný (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex283919 00

10

Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex283990 00

20

Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2018

2841 30 00

 

Dichroman sodný (CAS RN 10588-01-9)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex284170 00

10

Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2018

▼B

ex284180 00

10

Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex284190 85

10

Oxid kobaltito-lithný s obsahem kobaltu nejméně 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex284190 85

20

Titaničitan didraselný v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší (CAS RN 12056-51-8)

0 %

31.12.2018

ex284210 00

10

Prach ze syntetického zeolitu β

0 %

31.12.2018

ex284210 00

20

Syntetický chabasit-zeolit, prášek

0 %

31.12.2014

ex284290 10

10

Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2014

ex284329 00

10

Oxid stříbrný, bez dusičnanů a uhličitanů, s obsahem stříbra nejméně 99,99 % hmotnostních obsahu kovu, pro výrobu stříbrooxidových baterií (1)

0 %

31.12.2016

2845 10 00

 

Těžká voda (deuterium oxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2018

2845 90 10

 

Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (Euratom)

0 %

31.12.2018

ex284590 90

10

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2016

ex284590 90

20

Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2018

ex284590 90

30

(13C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2016

ex284590 90

40

Borid železa obohacený bórem-10 na obsah vyšší než 95 % hmotnostních (CAS RN 200513-39-9)

0 %

31.12.2018

ex284610 00

ex382490 97

10

48

Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

ex284610 00

20

Uhličitan ceritý, též hydratovaný (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2018

ex284610 00

30

Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný

0 %

31.12.2018

ex284610 00

40

Uhličitan cerito-lanthanito-neodymito-praseodymitý, též hydratovaný

0 %

31.12.2014

2846 90 00

 

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00

0 %

31.12.2018

ex284800 00

10

Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

20

Arsin (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

30

Nitrid titanu o velikosti částic nejvýše 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex285000 20

40

Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex285000 20

50

Tetrahydroboritan sodný (CAS RN 16940-66-2):

— o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a

— obsahující nejvýše 10 ppm železa

pro užití jako přísada při výrobě polymerových produktů bránících přístupu kyslíku (1)

0 %

31.12.2017

ex285000 60

10

Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2018

ex285300 90

10

Chlorsulfonylisokyanát (CAS RN 1189-71-5)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex290339 19

10

1-brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) o čistotě nejméně 99,0 % a obsahující nejvýše:

— 0,25 % sek-butylbromidu,

— 0,06 % n-butylbromidu,

— 0,06 % n-propylbromidu

0 %

31.12.2018

▼B

ex290339 90

10

Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

15

Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex290339 90

25

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex290339 90

30

Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

40

1,1-Difluorethan (CAS RN 75-37-6)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼B

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (CAS RN 1645-83-6)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

80

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex290339 90

85

(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

87

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290377 30

10

1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2018

ex290377 90

10

Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2016

ex290389 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2018

ex290389 90

30

Oktafluorcyklopenten (CAS RN 559-40-0)

0 %

31.12.2016

ex290389 90

40

Hexabromcyklododekan

0 %

31.12.2016

ex290389 90

50

Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex290399 90

20

1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

40

2,6-Dichlortoluen, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující:

— 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů,

— 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů,

— 0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenylů

0 %

31.12.2018

ex290399 90

50

Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

70

α,α,α′,α′-Tetrachlor-o-xylen (CAS RN 25641-99-0)

0 %

31.12.2015

ex290399 90

80

5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

85

2-Brom-9H-fluoren(CAS RN 1133-80-8)

0 %

31.12.2018

ex290410 00

30

p-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2014

ex290410 00

50

Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2014

ex290420 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2014

ex290490 40

10

Trichlornitromethan, k výrobě zboží položky 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

30

Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

40

4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex290490 95

50

Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex290511 00

10

Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex290519 00

11

Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2018

ex290519 00

20

Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2018

ex290519 00

25

Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290519 00

30

2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2018

ex290519 00

40

2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2014

ex290519 00

70

Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex290519 00

80

Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex290519 00

85

Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2018

ex290529 90

10

3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2014

ex290529 90

20

Dec-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2)

0 %

31.12.2014

ex290529 90

30

Dodeka-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9)

0 %

31.12.2015

ex290539 95

10

1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2015

ex290539 95

20

1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2016

ex290539 95

30

2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2016

ex290539 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex290539 95

50

2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2018

ex290549 00

10

Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2014

ex290559 98

20

2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2014

2906 11 00

 

Menthol (CAS RN 1490-04-6)

0 %

31.12.2018

ex290619 00

10

Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2018

ex290619 00

20

4,4′-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2018

ex290629 00

10

2,2′-(m-Fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2018

ex290629 00

30

2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex290715 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2016

ex290719 90

10

2,3,5-Trimethylfenol (CAS RN 697-82-5)

0 %

31.12.2014

ex290719 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2018

ex290721 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼B

ex290729 00

15

6,6′-Di-terc-butyl-4,4′-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

30

4,4′,4″-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

35

4-[2-(4-Hydroxy-3-prop-2-enylfenyl)propan-2-yl]-2-prop-2-enylfenol (CAS RN 1745-89-7)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

40

2,3,5-Trimethylhydrochinon (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

45

2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricyklohexyl-4,4′,4″-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

55

Bifenyl-2,2′-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex290729 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-terc-butyl-α,α′,α″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

85

Floroglucinol, též hydratovaný

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex290819 00

10

Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290819 00

20

4,4′-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2018

ex290899 00

30

4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)

0 %

31.12.2018

ex290899 00

40

4,5-Dihydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex290919 90

20

Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2018

ex290919 90

30

Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2018

ex290919 90

50

3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2016

ex290919 90

60

1-Methoxyheptafluorpropan (CAS RN 375-03-1)

0 %

31.12.2018

ex290920 00

10

Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex290930 38

10

Bis(pentabromfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2018

ex290930 38

20

1,1′-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex290930 90

10

2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2014

ex290930 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2015

ex290950 00

10

4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2018

ex290950 00

20

Ubichinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2015

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2018

ex290960 00

20

1,4-Di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2016

ex291090 00

15

1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291090 00

20

2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291090 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2018

ex291090 00

80

Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex291229 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimethyl-13-(2,6,6-trimethyl-1-cyklohexen-1-yl)-2,4,6,8,10,12-tridekahexaenal (CAS RN 1638-05-7)

0 %

31.12.2016

ex291229 00

50

4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex291229 00

60

3,4-Dimethylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291229 00

70

4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2018

ex291229 00

80

4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291249 00

10

3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2018

ex291249 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex291249 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2015

ex291419 90

20

2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex291419 90

30

3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex291419 90

40

2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex291429 00

20

Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2018

ex291429 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2015

ex291429 00

40

Kafr

0 %

31.12.2018

ex291429 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex291439 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex291439 00

50

4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2018

ex291439 00

60

4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2018

ex291439 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex291439 00

80

4′-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

20

3′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2015

ex291450 00

25

4′-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

30

2′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 118-93-4)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

40

4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex291450 00

45

3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex291450 00

55

2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzofenon (CAS RN 131-55-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291450 00

60

2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

80

2′,6′-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

10

2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

20

2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2014

ex291469 90

30

1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

40

p-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex291470 00

20

2,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex291470 00

40

Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2018

ex291470 00

50

3′-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2018

ex291470 00

60

4′-terc-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2015

ex291470 00

70

4-Chlor-4′-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291470 00

80

Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291529 00

10

Octan antimonitý (CAS RN 6923-52-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

ex291539 00

25

2-Methylcyklohexyl acetát (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291539 00

40

terc-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2018

ex291539 00

50

3-Acetylfenylacetát (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2014

ex291539 00

60

Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

65

Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

70

Dodec-9-enyl acetát (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

75

Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2016

ex291539 00

80

1-Fenylethylacetát (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2016

ex291539 00

85

2-terc-Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2018

ex291560 19

10

Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

30

3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

40

Kyselina nonanová (kyselina pelargonová) (CAS RN 112-05-0)

0 %

31.12.2018

ex291590 70

50

Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2014

ex291590 70

55

Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2018

ex291590 70

60

Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2015

ex291590 70

70

Boráto-neodekanoátové komplexy kobaltu o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 68457-13-6)

0 %

31.12.2016

ex291590 70

75

2,2-Dimethylbutyryl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

80

Ethyldifluoracetát (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2016

ex291612 00

10

2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2018

ex291612 00

40

2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2018

ex291612 00

70

2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

ex291613 00

10

Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2014

ex291613 00

20

Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2018

ex291614 00

10

2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291614 00

20

Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291619 95

20

Methyl 3,3-dimetylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2018

ex291619 95

40

Sorbová kyselina pro použití při výrobě krmiv (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

31.12.2018

ex291620 00

50

Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2018

ex291620 00

60

3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2015

ex291631 00

10

Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

10

2,3,4,5-Tetrafluorbenzoová kyselina (CAS RN 1201-31-6)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

15

2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

3,6 %

31.12.2018

ex291639 90

25

2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2015

ex291639 90

30

2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2015

ex291639 90

35

Methyl-4-terc-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

38

6-Bromnaftalen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 5773-80-8)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

45

Kyselina 2-chlorbenzoová (CAS RN 118-91-2)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291639 90

48

3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291639 90

50

3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex291639 90

60

4-Ethylbenzoylchlorid (CAS RN 16331-45-6)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

75

m-Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex291639 90

85

(2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex291711 00

20

Bis(p-methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2018

ex291711 00

30

Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2014

ex291719 10

10

Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2014

ex291719 10

20

Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex291719 90

15

Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291719 90

20

1,2-Bis(cyklohexyloxykarbonyl)ethansulfonát sodný (CAS RN 23386-52-9)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291719 90

25

n-Dodekenyl sukcinanhydrid (CAS RN 19780-11-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291719 90

30

Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2014

ex291719 90

50

Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2015

ex291719 90

70

Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2018

ex291720 00

30

Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2018

ex291720 00

40

Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2018

ex291734 00

10

Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2018

ex291739 95

20

Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2015

ex291739 95

30

Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex291739 95

40

Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291816 00

20

kalcium-diglukonát monohydrát (CAS RN 66905-23-5) k použití při výrobě glukonátu-laktátu vápenatého (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

31.12.2018

ex291819 98

20

Kyselina L-jablečná (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2018

ex291829 00

10

Kyselina monohydroxynaftoová

0 %

31.12.2018

ex291829 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex291829 00

50

Hexamethylen bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2018

ex291829 00

60

Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2016

ex291830 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2018

ex291830 00

50

Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex291899 90

10

3,4-Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

ex291899 90

20

Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex291899 90

25

Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291899 90

30

Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

40

Kyselina trans-4-hydroxy-3-methoxyskořicová (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

50

Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

60

Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

70

Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2014

ex291899 90

80

Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex291990 00

10

2,2′-Methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

30

Hydroxybis[2,2′-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosforečnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

40

Tri-n-hexylfosfát (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

50

Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291990 00

60

Bisfenol-A bis(difenyl fosforečnan) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292019 00

10

Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2018

ex292019 00

20

Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

10

Diethylsulfát (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

20

Diallyl-2,2′-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

40

Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

50

Di-terc-butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

60

2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

2920 90 30

 

Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2018

2920 90 40

 

Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2016

ex292090 85

10

O,O′-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2018

ex292090 85

20

Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

40

Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

ex292090 85

60

Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2018

ex292119 50

ex292990 00

10

20

Diethylamino-triethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2014

ex292119 60

10

2-(N,N-Diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex292119 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

60

Tetrakis(ethylmethylamin)zirkon (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

70

N,N-Dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex292129 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2018

ex292129 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2018

ex292129 00

40

Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2015

ex292129 00

50

N′-[3-(Dimethylamino) propyl]-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2016

ex292130 99

30

1,3-Cyklohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex292130 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex292142 00

15

Kyselina 4-amino-3-nitrobenzensulfonová (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

20

3-Chloranilin (CAS RN 108-42-9)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

25

2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292142 00

30

4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292142 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

45

2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

50

Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

70

Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2014

ex292142 00

80

4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

82

2-Chlor-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)

0 %

31.12.2015

ex292142 00

85

3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex292142 00

86

2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

▼B

ex292142 00

87

N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex292142 00

88

3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex292143 00

20

Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

40

Kyselina 4-aminotoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

50

4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2015

ex292143 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2015

ex292143 00

70

N-Ethyl-m-toluidin (CAS RN 102-27-2)

0 %

31.12.2016

ex292143 00

80

6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex292144 00

20

Difenylamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2018

ex292145 00

10

3-Aminonaftalen-1,5-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2014

ex292145 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7) nebo (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2018

ex292145 00

40

1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2014

ex292145 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2018

ex292149 00

20

Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

31.12.2018

ex292149 00

40

N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292149 00

50

3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292149 00

60

N-Benzyl-N-ethylanilin (CAS RN 92-59-1)

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼B

ex292149 00

80

4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2015

ex292149 00

85

4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex292151 19

20

Diaminotoluen (TDA) obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních 4-methyl-m-fenylendiaminu a 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních 2-methyl-m-fenylendiaminu, se zbytkovým obsahem dehtu nejvýše 0,23 % hmotnostních

0 %

31.12.2018

ex292151 19

30

2-Methyl-p-fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2018

ex292151 19

40

p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2016

ex292151 19

50

Mono- a dichlorderiváty p-fenylendiaminu a p-diaminotoluenu

0 %

31.12.2014

ex292151 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2018

ex292159 90

10

Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu

0 %

31.12.2018

ex292159 90

30

Dihydrochlorid 3,3′-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex292159 90

40

Kyselina 4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonová (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2018

ex292159 90

50

N-Ethyl-N′,N′-dimethyl-N-fenyl-ethylen-1,2-diamin (CAS RN 27692-91-7)

0 %

31.12.2014

ex292159 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

20

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

25

Titanium-bis(triethanolamin)diisopropoxid (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

40

2-(Dimethylamino)ethylbenzoát (CAS RN 2208-05-1)

0 %

31.12.2014

ex292219 85

45

2-[2-Hydroxyethyl(oktadecyl)amino]ethanol (CAS RN 10213-78-2)

0 %

31.12.2016

ex292219 85

50

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

60

N,N,N′-Trimethyl-N′-(2-hydroxyethyl) 2,2′-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

65

trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

70

D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)-1,3-propandiol (CAS RN 716-61-0)

0 %

31.12.2016

ex292219 85

75

2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

80

N-{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}-N-methyl-1,3-propandiamin, (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2014

ex292219 85

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-methanol-D-tartrát (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

10

2-Amino-5-hydroxynafthalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2014

ex292221 00

40

Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

50

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný, (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2014

ex292221 00

60

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

25

5-Amino-o-kresol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

45

Anisidiny

0 %

31.12.2018

ex292229 00

55

3-Amino-4-hydroxybenzensulfonová kyselina (CAS RN 98-37-3)

0 %

31.12.2014

ex292229 00

65

4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2015

ex292229 00

80

3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

85

4-Benzyloxyanilin-hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2018

ex292239 00

10

Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli

0 %

31.12.2018

ex292239 00

20

2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2015

ex292239 00

70

p-[(2-Chlorethyl)ethylamino]benzaldehyd (CAS RN 2643-07-4)

0 %

31.12.2016

ex292243 00

10

Kyselina anthranilová (kyselina 2-aminobenzoová) (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2018

ex292249 85

10

Ornitin aspartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2018

ex292249 85

15

Kyselina DL-aspartová používaná při výrobě doplňků stravy, (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2014

ex292249 85

20

3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex292249 85

40

Norvalin

0 %

31.12.2018

ex292249 85

45

Glycin (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2015

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2014

ex292249 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex292249 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292249 85

80

Kyselina 12-aminododekanová (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid, (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2014

ex292250 00

70

2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný

0 %

31.12.2018

ex292390 00

10

Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % (± 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu

0 %

31.12.2018

ex292390 00

25

Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdát, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2018

ex292390 00

45

Tetrabutylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující 55 % (± 1 %) hmotnostních tetrabutylamoniumhydroxidu, (CAS RN 2052-49-5)

0 %

31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

— 40 % (± 2 %) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu,

— 0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu,

— 0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu,

— 500 mg/kg nebo méně bromidu a

— 25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady

0 %

31.12.2018

ex292390 00

75

Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

— 35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu,

— nejvýše 1 000 mg/kg chloridu,

— nejvýše 2 mg/kg železa a

— nejvýše 10 mg/kg draslíku

0 %

31.12.2015

ex292390 00

80

Diallyldimethylamoniumchlorid, ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

10

2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN5165-97-9), nebo její amonná sůl(CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

30

Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)akrylamid (CAS RN 2873-97-4)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

50

Akrylamid (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

60

N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2016

ex292419 00

70

Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex292421 00

10

Kyselina 4,4′-dihydroxy-7,7′-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli

0 %

31.12.2018

ex292421 00

20

(3-Aminofenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

10

Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

12

4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

15

Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid, (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2014

ex292429 98

27

2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex292429 98

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292429 98

40

N,N′-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex292429 98

43

N,N'-(3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292429 98

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

50

N,N′-(2,5-Dichlor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

51

Methyl-2-amino-4-[[(2,5-dichlorfenyl)amino]karbonyl]benzoát (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

55

N,N′-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

60

N,N′-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

63

N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex292429 98

65

2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid (CAS RN 17194-82-0)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

80

5′-Chlor-3-hydroxy-2′,4′-dimethoxy-2-naftanilid (CAS RN 92-72-8)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

86

Anthranilamid o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

88

5′-Chlor-3-hydroxy-2′-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

92

3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2014

ex292429 98

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

97

Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2018

ex292511 00

20

Sacharin a jeho sodné soli

0 %

31.12.2018

ex292519 95

10

N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2018

ex292519 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex292519 95

30

N,N′-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex292529 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex292529 00

20

N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

13

α-brom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex292690 95

23

Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

25

2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex292690 95

27

Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropannitril-hydrochlorid, (CAS RN 2544-13-0)

0 %

31.12.2015

ex292690 95

50

Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové

0 %

31.12.2018

ex292690 95

55

Methyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 24131-07-5)

0 %

31.12.2016

ex292690 95

60

Kyselina kyanoctová v krystalické formě (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

61

Kyselina m-(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2016

ex292690 95

63

1-(Kyanacetyl)-3-ethylmočovina (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

64

Esfenvalerát o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril (CAS RN 109-77-3)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

70

Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

74

Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

75

Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

80

Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

86

Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2018

ex292700 00

10

2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidin dihydrochlorid

0 %

31.12.2018

ex292700 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium hydrogen sulfát (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2018

ex292700 00

30

Kyselina 4′-aminoazobenzen-4-sulfonová (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292700 00

60

4,4'-Dikyano-4.4'-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292700 00

70

Tetranatrium-3,3′-{azoxybis[(2-methoxy-4,1-fenylen)azo]}bis(4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonát), (CAS RN 83968-64-3)

0 %

31.12.2014

ex292700 00

80

4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina(CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex292800 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

25

Acetaldehydoxim, ve vodném roztoku (CAS RN 107-29-9)

0 %

31.12.2015

ex292800 90

30

N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex292800 90

35

2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid (CAS RN 67442-07-3)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

40

O-Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

55

Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

60

Adipohydrazid (CAS RN 1071-93-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

70

Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

85

Daminozid (ISO) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex292910 00

10

Methylendicyklohexyldiisokyanáty (CAS RN 28605-81-4)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

15

3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2014

ex292910 00

20

Butyl-isokyanát(CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex292910 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

50

m-Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

55

2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2015

ex292910 00

60

Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů

0 %

31.12.2018

ex292910 00

80

1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2016

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex293020 00

20

2-Isopropylethylthiokarbamát (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

10

2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

13

Merkaptamin-hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

14

4- (methylthio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

15

Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

17

2-(3-aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

18

1-Methyl-5-[3-methyl-4-[4-[(trifluormethyl)thio]fenoxy]fenyl]biuret (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

20

2-Methoxy-N-[2-nitro-5-(fenylthio)fenyl]acetamid (CAS RN 63470-85-9)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

23

Dimethyl[(methylsulfanyl)methylyliden]dikarbamát (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

25

Thiofanát-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

30

4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

35

Glutathion (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293090 99

37

Ethanthioamid (CAS RN 62-55-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293090 99

40

Kyselina 3,3'-thiodipropionová (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex293090 99

43

Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

50

[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-fenyl]-1,3-propandiol, (CAS RN 23150-35-8)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

55

Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

60

Methylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

62

Bis(benzensulfinát) zinečnatý (CAS RN 24308-84-7)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

64

(3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

65

Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

66

Difenylsulfid (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

67

3-Brommethyl-2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoová kyselina (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

78

4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

80

Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

81

Dinatrium-S,S′-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2014

ex293090 99

83

Methyl-p-tolylsulfon (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

84

2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoová kyselina (CAS RN 53250-83-2)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

87

Kyselina 3-sulfinobenzoová (CAS RN 15451-00-0)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

89

O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- nebo O-pentyl-dithiouhličitan, draselná nebo sodná sůl

0 %

31.12.2016

ex293190 90

05

Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu

0 %

31.12.2018

ex293190 90

10

diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2015

ex293190 90

14

Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku

0 %

31.12.2017

ex293190 90

15

Triethylboran (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

ex293190 90

18

Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

20

Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu, (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

24

Methyltris(2-pentanonoximato)silan (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

30

Diethylboranisopropoxid (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293190 90

33

Di-terc-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293190 90

35

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex293190 90

40

Kyselina N-(fosfonomethyl)iminodioctová (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

50

Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

ex293190 90

55

Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

70

N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

72

Fenylfosfonová kyselina, dichlorid (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

75

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

86

Směs isomerů 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu a 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu

0 %

31.12.2018

ex293190 90

87

Tri(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

ex293190 90

89

Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

91

Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

92

Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

96

Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2018

ex293219 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2014

ex293219 00

41

2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

45

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid, (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

50

2-Methylfuran (CAS RN 534-22-5)

0 %

31.12.2015

ex293219 00

70

Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2018

ex293219 00

80

5-Nitrofurfuryliden diacetát (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

10

2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

15

Kumarin (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

20

Ethyl-6′-(diethylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9′-xanthen]-2′-karboxylát (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex293220 90

35

6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on (CAS RN 36431-22-8)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex293220 90

45

2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293220 90

55

6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

60

6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

70

3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-xanthen]-3-on, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

71

6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

72

2′-[Bis(fenylmethyl)amino]-6′-(diethylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 34372-72-0)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

80

Kyselina giberelová o čistotě nejméně 88 % hmotnostních (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

84

3a,6,6,9a-Tetramethyldekahydronafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

10

Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

15

4,6,6,7,8,8-Hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

20

Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

25

1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

45

2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

50

7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293299 00

53

1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293299 00

55

6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-karboxylová kyselina (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzyliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

75

2-Methyl-3-(3,4-methylendioxyfenyl)propanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2016

▼B

ex293319 90

30

3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

40

Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

50

Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2014

ex293319 90

60

Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2014

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

80

3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonová kyselina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex293319 90

85

Allyl-5-amino-4-(2-methylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolkarbothioát (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex293321 00

50

1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)

0 %

31.12.2016

▼B

ex293321 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2016

ex293321 00

70

α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chlor-5-dodecyloxykarbonylacetanilid, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

31.12.2016

ex293321 00

80

5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2015

ex293329 90

15

Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxyát (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

25

Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

35

1-Trityl-4-formylimidazol (CAS RN 33016-47-6)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2014

ex293329 90

45

Prochloraz chlorid měďnatý (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

50

1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

60

1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2016

ex293329 90

70

Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex293329 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

12

2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

15

Kyselina pyridin-2,3-dikarboxylová (CAS RN 89-00-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

18

6-Chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

20

Pyrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

24

2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

25

Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

32

2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

35

Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

37

Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

40

2-Chlorpyridin (CAS RN 109-09-1)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

42

2,2,6,6-Tetramethylpiperidin (CAS RN 768-66-1)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

45

5-Difluormethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio}-1H-benzimidazol, (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4′-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

48

Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

49

2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazol, (CAS RN 103577-40-8)

0 %

31.12.2015

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluorborát (CAS RN 140623-89-8)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

53

3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

55

Pyriproxyfen (ISO) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

57

terc-Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex293339 99

58

4-Chlor-1-methylpiperidin (CAS RN 5570-77-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293339 99

60

2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

63

2-aminomethyl-3-chlor-5-trifluormethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 326476-49-7)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

67

(1R,3S,4S)-terc-butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

70

2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

72

5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

77

Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

85

2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2015

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2018

ex293349 10

20

3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-karboxylová kyselina (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2018

ex293349 10

30

Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex293349 90

30

Chinolin (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2015

ex293349 90

40

Isochinolin (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2015

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrochinolin (CAS RN 10500-57-9)

0 %

31.12.2014

ex293349 90

70

8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex293349 90

80

Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293352 00

10

Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293359 95

13

2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293359 95

15

Sitagliptin-fosfát monohydrát (CAS RN 654671-77-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293359 95

17

N,N′-(4,6-dichlorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

23

6-chlor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

27

2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

55

Thiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

60

2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

65

1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorborát), (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

72

Triacetyl-ganciklovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol-hydrochlorid, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

77

3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex293369 80

25

1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin-monofosfát (CAS RN 20208-95-1)

0 %

31.12.2016

ex293369 80

40

Troklosen sodný (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2016

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2018

ex293369 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex293369 80

60

Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293369 80

65

1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293369 80

80

Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2018

ex293379 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex293379 00

50

6-Brom-3-methyl-3H-dibenzo[f,ij]isochinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2018

ex293379 00

60

3,3-Pentamethylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2014

ex293379 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alfa-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrát, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2015

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-butylfenol (CAS RN 3846-71-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

13

5-Difluormethoxy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293399 80

14

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

18

4,4′-[(9-Butyl-9H-karbazol-3-yl)methylen]bis[N-methyl-N-fenylanilin] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol -2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

22

(2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

28

N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaftalen-2-karboxamid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

30

Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

32

5-[4′-(Brommethyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol (CAS RN 133051-88-4)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

35

1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin (CAS RN 118-12-7)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

37

8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

40

trans-4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

43

2,3-Dihydro-1H-pyrrol[3,2,1-ij]chinolin (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

45

Maleic hydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

50

Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2018

ex293399 80

53

kalium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

57

2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

62

1H-indol-6-karboxylová kyselina (CAS RN 1670-82-2)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

64

(3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyfenyl) ethoxy]cyklohexyl}pyrrolidin-3-ol.hydrochlorid, (CAS RN 748810-28-8)

0 %

31.12.2015

ex293399 80

67

Ethylester kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex293399 80

71

10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

72

1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan

0 %

31.12.2018

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b] pyridazinhydrochlorid (CAS RN 18087-70-2)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

76

Tri-μ-oxido-bis(1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazacyklononan-N1,N4,N7)dimangan(2+)-diacetát (1:2) (CAS RN 916075-10-0)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktan-hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

81

1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2016

ex293399 80

82

Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

88

2,6-Dichlorchinoxalin (CAS RN 18671-97-1)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

10

Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

15

4-Nitrofenyl-thiazol-5-ylmethyl-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

20

2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

25

(S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

35

(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

40

Kyselina (Z)-2-{2-[(terc-butoxykarbonyl)amino]thiazol-4-yl}-2-pentenová (CAS RN 86978-24-7)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

60

Fosthiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2014

ex293410 00

70

2-(Formylamin)-4-thiazolacetylchlorid, hydrochlorid (CAS RN 372092-18-7)

0 %

31.12.2016

ex293410 00

80

3,4-Dichlor-5-karboxyisothiazol (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

20

S-1,3-Benzothiazol-2-yl-(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)(methoxyimino)ethanthioát (CAS RN 89604-91-1)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

30

2-[[(Z)-[1-(2-Amin-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]-octová kyselina, methylester (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

40

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(2Z)-2-(acetyloxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

31.12.2018

ex293420 80

60

Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2015

ex293430 90

10

2-Methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

11

Methyl-3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-methylcyklohexyl)karbonyl]amino}-5-jodothiofen-2-karboxylát (CAS RN 1026785-65-8)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

12

Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

13

Buprofezin (ISO) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 953030-84-7)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

14

Ethyl-N-{[1-methyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino}methyl)-1H-benzimidazol-5-yl]karbonyl}-N-pyridin-2-yl-β-alaninát (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

15

Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

17

Methyl(1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetát (CAS RN 122188-02-7)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

18

3,3-Bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

20

Thiofen (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

22

7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl) furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

23

Bromukonazol (ISO) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

28

11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-dihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

33

[2,2′-Thio-bis(4-terc-oktylfenoláto)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

35

Dimethenamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

37

4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

40

2-Thiofenethylamin (CAS RN 30433-91-1)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

43

Klopidogrel-hydrochlorid (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion (CAS RN 2451-62-9)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

48

Propan-2-ol – 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrát (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

50

10-[1,1′-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium-hexafluorfosfát, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼B

ex293499 90

60

DL-Homocysteinthiolakton hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

66

Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

74

2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

75

terc-Butyl-cis-(4R)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetát (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

ex320420 00

76

10

Thiofen-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

77

Kalium-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylát (CAS RN 888504-28-7)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

79

Thiofen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

83

Flumioxazin (ISO) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

84

Etoxazol (ISO) o čistotě 94,8 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

85

[N2-[1-(Ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]- N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid (CAS RN 126586-91-2)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

86

Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

87

2,2′-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293500 90

17

6-methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293500 90

20

Toluensulfonamidy

0 %

31.12.2018

ex293500 90

23

N-[4-(2-Chloracetyl)fenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

25

Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

27

Methyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

28

N-fluorbenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

30

Směsi izomerů N-ethyltoluen-2-sulfonamidu a N-ethyltoluen-4-sulfonamidu

0 %

31.12.2014

ex293500 90

35

Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

40

Imazosulfuron (ISO), o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 122548-33-8)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

42

Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enová kyselina – 1-[(R)-(4-chlorfenyl)(fenyl)methyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

50

4,4′-Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

53

2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

55

Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

63

Nikosulfuron (ISO) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 111991-09-4)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

75

Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

77

Ethylester kyseliny {[4-(2-{[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amino}ethyl)fenyl]sulfonyl}-karbamové, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonamid, (CAS RN 422556-08-9)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methansulfonamid hydrochlorid

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl) methansulfonamid seskvisulfat, monohydrat(CAS RN25646-71-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293500 90

89

3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2016

ex293890 30

10

Amonium-glycyrrhizát (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2015

ex293890 90

10

Hesperidin (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2018

ex293890 90

20

Ethylvanillin-β-D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2018

ex294120 30

10

Dihydrostreptomycin-sulfát (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2016

ex310250 00

10

Přírodní dusičnan sodný

0 %

31.12.2017

3201 20 00

 

Mimózový výtažek

0 %

31.12.2018

ex320190 90

20

Tříselné výtažky získané z gambiru a plodu myrobalanu

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320411 00

15

Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360 99 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

20

Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241 97 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2015

▼B

ex320411 00

30

Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:

— C.I. Disperse Orange 61,

— C.I. Disperse Blue 291:1,

— C.I. Disperse Violet 93:1,

— C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

40

Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 60 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

50

Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

60

Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 359 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

70

Barvivo C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 343 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼B

ex320411 00

80

Barvící přípravek, neionogenní, obsahující:

— N-[5-(acetylamino)-4-[(2-chlor-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-methoxyfenyl]- 2-oxo-2-(fenylmethoxy)ethyl-β-alanin (CAS RN 159010-67-0)

— N-[4-[(2-kyano-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-N-methyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethyl-β-alanin (CAS RN 170222-39-6) a

— N-[2-chlor-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-2-oxoethyl-β-alanin (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320412 00

10

Barvivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 9 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼B

ex320412 00

20

Barvící přípravek, aniontový, obsahující 75 % hmotnostních nebo více dinatrium-7-((4-chlor-6-(dodecylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)-2-naftalensulfonátu (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex320412 00

30

Kyselý barvící přípravek, aniontový, obsahující:

— lithium-amino-4-(4-terc-butylanilino)antrachinon-2-sulfonát (CAS RN 125328-86-1),

— C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) a

— C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex320412 00

40

Tekutý barvící přípravek obsahující aniontové kyselé barvivo C.I.Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320412 00

50

Barvivo C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 80 99 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

10

Barvivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼B

ex320413 00

20

(2,2′-(3,3′-Dioxidobifenyl-4,4′-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylamonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftolato))diměďnatý, acetát-laktát (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

30

Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

40

Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320415 00

10

Barvivo C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) 20 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320415 00

60

Barvivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

ex320415 00

70

Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

10

Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 81 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

ex320417 00

13

Barvivo červeň C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

15

Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Green 7 40 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

20

Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:3 35 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

25

Barvivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 14 25 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

30

Barvivo C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 97 30 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

35

Barvivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 202 70 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

40

Barvivo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 120 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

50

Barvivo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 180 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

60

Barvivo C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53:1 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

65

Barvivo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

70

Barvivo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 nebo CAS RN 15541-56-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 13 60 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

75

Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

80

Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 207 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

85

Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 61 35 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

88

Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nebo CAS RN 101357-19-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼B

ex320419 00

11

Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karbonitril

0 %

31.12.2014

ex320419 00

21

Fotochromní barvivo, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

31

Fotochromní barvivo N-hexyl-6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karboxamid

0 %

31.12.2014

ex320419 00

41

Fototochromní barvivo 4,4′-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)difenol

0 %

31.12.2014

ex320419 00

43

Fotochromní barvivo, bis(2-(4-(7-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenoxy)ethyl)dekandioát (CUS 0133724-2) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

47

Fotochromní barvivo 4-(4-(13,13-dimethyl-3,11-difenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl)morfolín (CUS 0133726-4) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

51

Fotochromní barvivo, 4-[4-(6,11-difluor-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl)morfolin(CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

53

Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karbonitril (CUS 0133725-3) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

55

Fotochromní barvivo 4,4′-(7-methoxy-11-fenyl-13,13-dipropyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)difenol (CUS 0133728-6) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

57

Fotochromní barvivo bis(2-{4-[11-kyano-3-(4-flourfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]fenoxy}ethyl)dekandioát (CUS 0133729-7) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

61

Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen (CAS RN 1021540-61-3)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

63

Fotochromní barvivo, 1-{4-(6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl}piperidin (CUS 0133727-5) (5)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

70

Barvivo C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 49:2 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

71

Barvivo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Brown 53 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

73

Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 104 97 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

77

Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nebo CAS RN 12671-74-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 98 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

84

Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 67 98 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

85

Barvivo C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red HPR 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320420 00

20

Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 71 94 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320420 00

30

Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 351 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

▼B

ex320420 00

40

Dinatrium-5-[[4-anilino-6-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonatofenyl]ethenyl]benzensulfonát (CAS RN 13863-31-5)

0 %

31.12.2018

ex320500 00

10

Hliníkové laky připravené z barviv pro použití při výrobě pigmentů pro farmaceutický průmysl (1)

0 %

31.12.2018

ex320500 00

20

Barvivo C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex320611 00

10

Oxid titaničitý potažený isopropoxytitantriisostearátem, obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,5 % isopropoxytitantriisostearátu

0 %

31.12.2018

ex320619 00

10

Přípravek obsahující:

— 72 % (± 2 %) hmotnostních slídy (CAS RN 12001-26-2) a

— 28 % (± 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)

0 %

31.12.2016

ex320642 00

10

Lithopon (CAS RN 1345-05-7)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320649 70

10

Bezvodá disperze, obsahující:

— 57 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1),

— 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN13463-67-7) a

— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní triethoxykaprylylsilanu (CAS RN 2943-75)

0 %

31.12.2018

▼B

3206 50 00

 

Anorganické výrobky používané jako luminofory

0 %

31.12.2018

ex320730 00

10

Přípravek obsahující

— nejvýše 85 % hmotnostních stříbra,

— nejméně 2 % hmotnostní palladia,

— titaničitan barnatý,

— terpineol a

— ethylcelulózu,

použivané pro sítotisk při výrobě vícevrstvých keramických kondenzátorů (1)

0 %

31.12.2018

ex320740 85

20

Skleněné vločky, potažené stříbrem, o středním průměru 40 (± 10) μm

0 %

31.12.2018

ex320740 85

40

Skleněné vločky (CAS RN 65997-17-3):

— tloušťky 0,3 μm nebo více, avšak nejvýše 10 μm a

— potažené oxidem titaničitým (CAS RN 13463-67-7) nebo oxidem železnatým (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex320810 90

ex370790 90

10

60

Antireflexní povlak na bázi esterového polymeru, modifikovaného chromoforovou skupinou, ve formě roztoku buď v 2-methoxy-1-propanolu, 2-methoxy-1-methylethylacetátu nebo methyl-2-hydroxyisobutyrátu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru

0 %

31.12.2018

ex320820 10

10

Kopolymer N-vinylkaprolaktamu, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru

0 %

31.12.2018

ex320820 10

20

Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru

0 %

31.12.2018

ex320890 19

10

Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru, monoesterifikovaný ethylovými a/nebo isopropylovými a/nebo butylovými skupinami, ve formě roztoku v ethanolu, ethanolu a butanolu, isopropanolu nebo isopropanolu a butanolu

0 %

31.12.2018

▼M1