EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20181019

Consolidated text: Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2018-10-19

02013R1370 — CS — 19.10.2018 — 006.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013

ze dne 16. prosince 2013,

kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty

(Úř. věst. L 346 20.12.2013, s. 12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/591 ze dne 15. dubna 2016

  L 103

3

19.4.2016

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/795 ze dne 11. dubna 2016,

  L 135

115

24.5.2016

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1042 ze dne 24. června 2016

  L 170

1

29.6.2016

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2145 ze dne 1. prosince 2016,

  L 333

1

8.12.2016

►M5

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/147 ze dne 29. ledna 2018

  L 26

6

31.1.2018

►M6

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1554 ze dne 15. října 2018

  L 261

1

18.10.2018


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 130, 19.5.2016, s.  13 (1370/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013

ze dne 16. prosince 2013,

kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produktyČlánek 1

Oblast působnosti

▼C1

Tímto nařízením se určují opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení v souvislosti se společnou organizací zemědělských trhů, která byla zavedena nařízením (EU) č. 1308/2013.

▼M4

Článek 1a

Referenční prahové hodnoty

1.  Stanoví se tyto referenční prahové hodnoty:

a) pro odvětví obilovin: 101,31 EUR za tunu, vztaženo na stádium velkoobchodního prodeje u zboží dodaného do skladu před vyložením;

b) pro neloupanou rýži: 150 EUR za tunu za standardní jakost vymezenou v příloze III části A nařízení (EU) č. 1308/2013, vztaženo na stádium velkoobchodního prodeje u zboží dodaného do skladu před vyložením;

c) pro cukr standardní jakosti vymezené v příloze III části B nařízení (EU) č. 1308/2013, vztaženo na nebalený cukr při převzetí v závodě:

i) pro bílý cukr: 404,4 EUR za tunu,

ii) pro surový cukr: 335,2 EUR za tunu;

d) pro odvětví hovězího a telecího masa: 2 224  EUR za tunu pro jatečně upravená těla skotu samčího pohlaví třídy zmasilosti/protučnělosti R3 podle klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu ve věku osm měsíců nebo více podle přílohy IV části A nařízení (EU) č. 1308/2013;

e) pro odvětví mléka a mléčných výrobků;

i) 246,39 EUR za 100 kg pro máslo,

ii) 169,80 EUR za 100 kg pro sušené odstředěné mléko;

f) pro vepřové maso: 1 509,39  EUR za tunu pro jatečně upravená těla prasat standardní jakosti stanovené na základě hmotnosti a podílu libového masa podle klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla prasat podle přílohy IV části B nařízení (EU) č. 1308/2013 takto:

i) jatečně upravená těla o hmotnosti nejméně 60 kg, avšak menší než 120 kg: třída E,

ii) jatečně upravená těla o hmotnosti od 120 do 180 kg: třída R;

g) pro odvětví olivového oleje:

i) 1 779  EUR za tunu pro extra panenský olivový olej,

ii) 1 710  EUR za tunu pro panenský olivový olej,

iii) 1 524  EUR za tunu pro lampantový olivový olej s obsahem mastných kyselin 2. stupně; při odečtení 36,70 EUR na tunu z této částky za každý další stupeň kyselosti.

2.  Komise referenční prahové hodnoty uvedené v odstavci 1 pravidelně přezkoumává s přihlédnutím k objektivním kritériím, zejména k vývoji produkce, nákladům na produkci (především na vstupy) a tržním trendům. Referenční prahové hodnoty se v případě potřeby aktualizují postupem stanoveným v čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU s ohledem na vývoj produkce a trhů.

3.  Odkazy na referenční prahové hodnoty podle nařízení (EU) č. 1308/2013 se považují za odkazy na prahové hodnoty stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

▼M4

Článek 2

Ceny v rámci veřejné intervence

1.  Úroveň ceny v rámci veřejné intervence:

a) u pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, neloupané rýže a sušeného odstředěného mléka se rovná příslušné referenční prahové hodnotě stanovené v článku 1a v případě nákupu za pevně stanovenou cenu a nepřekročí příslušnou referenční prahovou hodnotu v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení;

b) u másla se rovná 90 % referenční prahové hodnoty stanovené v článku 1a v případě nákupu za pevně stanovenou cenu a nepřekročí 90 % referenční prahové hodnoty v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení;

c) u hovězího a telecího masa nepřekročí 85 % referenční prahové hodnoty stanovené v článku 1a.

2.  Ceny v rámci veřejné intervence pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži uvedené v odstavci 1 se upravují zvýšením či snížením na základě hlavních kritérií jakosti pro dané produkty.

3.  Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví zvýšení či snížení ceny v rámci veřejné intervence pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto článku za podmínek v něm stanovených. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

▼B

Článek 3

Nákupní ceny a použitelná množstevní omezení

1.  Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, nákup se provádí za pevně stanovenou cenu uvedenou v článku 2 tohoto nařízení a nepřekročí níže uvedená množstevní omezení pro jednotlivá období uvedená v článku 12 nařízení (EU) č. 1308/2013:

a) u pšenice obecné 3 miliony tun;

b) u másla 50 000  tun;

c) u sušeného odstředěného mléka 109 000  tun.

▼M3

Odchylně od prvního pododstavce se v roce 2016 množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu stanoví na 100 000  tun másla a 350 000  tun sušeného odstředěného mléka. Jakákoli množství nakoupená v nabídkovém řízení probíhajícím ke dni 29. června 2016 se do uvedených množstevních omezení nezapočítávají.

▼M5

Odchylně od prvního pododstavce se v roce 2018 množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu stanoví na 0 tun.

▼M6

Odchylně od prvního pododstavce se v roce 2019 množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu stanoví na 0 tun.

▼B

2.  Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013:

a) u pšenice obecné, másla a sušeného odstředěného mléka nad rámec množstevních omezení uvedených v odstavci 1 tohoto článku a

b) u pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, neloupané rýže a hovězího a telecího masa,

nákup se provádí prostřednictvím nabídkového řízení za účelem stanovení maximální nákupní ceny.

Maximální nákupní cena nesmí překročit příslušnou úroveň uvedenou v čl. 2 odst. 1 a stanoví se prostřednictvím prováděcích aktů.

3.  Za zvláštních a řádně odůvodněných okolností může Komise přijímat prováděcí akty, kterými se:

a) nabídková řízení omezí na určitý členský stát nebo region členského státu, nebo

b) s výhradou čl. 2 odst. 1 stanoví nákupní ceny pro veřejné intervence pro jednotlivé členské státy nebo regiony členských států na základě zjištěných průměrných tržních cen.

4.  Nákupní ceny pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži uvedené v odstavcích 2 a 3 se upravují zvýšením či snížením na základě hlavních kritérií jakosti pro tyto produkty.

Komise přijme prováděcí akty, kterými se daná zvýšení či snížení stanoví.

5.  Prováděcí akty uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

6.  Komise přijme bez použití postupu podle čl. 15 odst. 2 nezbytné prováděcí akty s cílem:

a) dodržet omezení intervence stanovená v odstavci 1 tohoto článku a

b) použít nabídkové řízení uvedené v odstavci 2 tohoto článku u pšenice obecné, másla a sušeného odstředěného mléka nad rámec množstevních omezení uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 4

Podpora soukromého skladování

1.  Za účelem stanovení výše podpory soukromého skladování pro produkty uvedené v článku 17 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě, že je podpora poskytnuta v souladu s čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení, vyhlásí se na omezenou dobu nabídkové řízení nebo se tato částka stanoví předem. Výše podpory může být stanovena pro jednotlivé členské státy nebo regiony členských států.

2.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se:

a) v případě použití nabídkového řízení stanoví maximální výše podpory soukromého skladování;

b) v případě, že je výše podpory stanovena předem, určí daná částka podpory na základě nákladů na skladování nebo jiných příslušných prvků trhu.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

▼M2

Článek 5

Podpora určená na dodávání ovoce a zeleniny a mléka do škol, doprovodná vzdělávací opatření a související náklady

1.  Podpora Unie určená na financování doprovodných vzdělávacích opatření, uvedená v čl. 23 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, nepřekročí 15 % ročního konečného přídělu podpory členského státu podle odstavce 6 tohoto článku.

2.  Podpora Unie určená na související náklady, uvedená v čl. 23 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013, celkově nepřekročí 10 % ročního konečného přídělu podpory členského státu podle odstavce 6 tohoto článku.

Komise přijme prováděcí akty, kterými se maximální úroveň podpory Unie pro jednotlivé kategorie těchto nákladů stanoví jako procentní podíl ročního konečného přídělu podpory členského státu nebo jako procentní podíl nákladů na dotčené produkty a výrobky.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

3.  Výše podpory Unie na mléčnou složku výrobků uvedených v čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 nepřekročí 27 EUR/100 kg.

4.  Podpora podle čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 je přidělována jednotlivým členským státům v souladu s tímto odstavcem a při zohlednění kritérií uvedených v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013.

Na období od 1. srpna 2017 do 31. července 2023 jsou předběžné příděly podpory pro jednotlivé členské státy podle čl. 23a odst. 1 druhého pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoveny v příloze I. Ustanovení čl. 23a odst. 2 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 se během uvedeného období nepoužijí pro Chorvatsko.

Od 1. srpna 2023 přijme Komise prováděcí akty, kterými se na základě kritérií uvedených v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví předběžné příděly podpory pro jednotlivé členské státy podle čl. 23a odst. 1 druhého pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013. Každý členský stát však obdrží podporu Unie ve výši alespoň 290 000  EUR na distribuci ovoce a zeleniny do škol a podporu Unie ve výši alespoň 193 000  EUR na distribuci mléka do škol ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Komise následně posuzuje alespoň každé tři roky, zda jsou uváděné předběžné příděly podpor nadále v souladu s kritérii stanovenými v čl. 23a odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013. V případě potřeby Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví nové předběžné příděly podpory.

Prováděcí akty uvedené v tomto odstavci se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

5.  Pokud některý členský stát nepodal pro daný rok žádost o podporu Unie v souladu s čl. 23a odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo pokud ve své žádosti požádal pouze o část svého předběžného přídělu podpory podle odstavce 4 tohoto článku, Komise dotyčný předběžný příděl nebo jeho nevyžádanou část přerozdělí členským státům, které jí oznámily, že jsou ochotny využít více prostředků, než kolik činí jejich předběžný příděl podpory.

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření nezbytná pro provedení tohoto přerozdělení, jež vychází z kritérií uvedených v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 a je omezeno podle úrovně využití konečného přídělu podpory Unie podle odstavce 6 tohoto článku ze strany dotčeného členského státu pro školní rok, jenž skončil před podáním roční žádosti o podporu Unie.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

6.  V návaznosti na žádosti podané členskými státy v souladu s čl. 23a odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 přijme Komise každý rok prováděcí akty, kterými se stanoví konečné příděly podpory pro ovoce a zeleninu do škol a pro mléko do škol zúčastněným členským státům, a to v rámci omezení stanovených v čl. 23a odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 při zohlednění převodů uvedených v čl. 23a odst. 4 uvedeného nařízení.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

▼B

Článek 7

Výrobní dávka v odvětví cukru

1.  Výrobní dávka z kvóty na cukr, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulinový sirup podle článku 128 nařízení (EU) č. 1308/2013 se stanoví ve výši 12,00 EUR na tunu cukru podléhajícího kvótám a inulinového sirupu podléhajícího kvótám. U izoglukózy se výrobní dávka stanoví ve výši 50 % dávky pro cukr.

2.  Celkovou výrobní dávku v souladu s odstavcem 1 členský stát předkládá k úhradě podnikům na svém území na základě kvóty přidělené pro příslušný hospodářský rok.

Uvedené podniky provedou platbu nejpozději do konce února dotyčného hospodářského roku.

3.  Podniky vyrábějící cukr a inulinový sirup v Unii mohou od pěstitelů cukrové řepy nebo cukrové třtiny nebo od dodavatelů čekanky požadovat, aby hradili až 50 % příslušné výrobní dávky.

Článek 8

Výrobní náhrada v odvětví cukru

Výrobní náhradu pro výrobky v odvětví cukru uvedenou v článku 129 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů na základě:

a) nákladů souvisejících s použitím dovezeného cukru, které by musel průmysl hradit v případě dodávání ze světového trhu a

▼M4

b) ceny přebytkového cukru dostupného na trhu Unie nebo – v případě, že na tomto trhu není přebytkový cukr – na základě referenční prahové hodnoty cukru stanovené v čl. 1a písm. c).

▼B

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 9

Minimální cena cukrové řepy

1.  Minimální cena cukrové řepy podléhající kvótám uvedená v článku 135 nařízení (EU) č. 1308/2013 činí 26,29 EUR za tunu do konce hospodářského roku 2016/2017 pro cukr dne 30. září 2017.

2.  Minimální cena uvedená v odstavci 1 se vztahuje na cukrovou řepu standardní jakosti vymezené v části B přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013.

3.  Cukrovarnické podniky nakupující cukrovou řepu podléhající kvótám vhodnou ke zpracování na cukr a určenou ke zpracování na cukr podléhající kvótám jsou povinny zaplatit alespoň minimální cenu, zvýšenou nebo sníženou podle zjištěných odchylek od standardní jakosti. Takové zvýšení nebo snížení stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

4.  U množství cukrové řepy odpovídajících množstvím průmyslového cukru nebo přebytkového cukru, na něž se vztahuje dávka z přebytku podle článku 11, upraví dotyčný cukrovarnický podnik pořizovací cenu tak, aby se přinejmenším rovnala minimální ceně cukrové řepy podléhající kvótám.

Článek 10

Úprava vnitrostátní kvóty na cukr

Rada může v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy na návrh Komise upravovat kvóty stanovené v příloze XII nařízení (EU) č. 1308/2013 na základě případných rozhodnutí členských států přijatých v souladu s článkem 138 uvedeného nařízení.

Článek 11

Dávka z přebytku v odvětví cukru

1.  Dávka z přebytku, vymezená mimo jiné v článku 142 nařízení (EU) č. 1308/2013, se stanoví v dostatečné výši, aby se zamezilo hromadění množství uvedených ve zmíněném článku. Výši dávky stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

2.  Dávku z přebytku podle odstavce 1 ukládá členský stát podnikům na svém území na základě množství výroby v uvedeném odstavci uvedených, která byla u těchto podniků stanovena pro daný hospodářský rok.

Článek 12

Dočasný mechanismus řízení trhu v odvětví cukru

Za účelem zajištění dostatečných a vyvážených dodávek cukru na trh Unie může Komise do konce hospodářského roku 2016/2017 pro cukr dne 30. září 2017, bez ohledu na článek 142 nařízení (EU) č. 1308/2013, na nezbytné množství a po nezbytnou dobu dočasně uplatnit prostřednictvím prováděcích aktů dávku z přebytku v případě výroby nepodléhající kvótám uvedené v čl. 139 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení.

Komise stanoví výši této dávky prostřednictvím prováděcích aktů.

Prováděcí akty uvedené v tomto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 13

Stanovení vývozních náhrad

1.  Komise může za podmínek stanovených v článku 196 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v souladu s článkem 198 uvedeného nařízení přijímat prováděcí akty, kterými se stanoví vývozní náhrady:

a) v pravidelných intervalech pro produkty ze seznamu v čl. 196 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) v nabídkových řízeních v případě obilovin, rýže, cukru a mléka a mléčných výrobků.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

2.  Při stanovování vývozních náhrad pro určitý produkt se zohlední jeden nebo více z těchto aspektů:

a) stávající situace a předpokládaný vývoj:

i) cen a množství daného produktu, která jsou na trhu Unie k dispozici,

ii) cen daného produktu na světovém trhu;

b) cíle společné organizace trhu, které spočívají v zajištění rovnováhy a přirozeného vývoje cen a obchodu na tomto trhu;

c) nutnost zabránit narušením, která by mohla způsobit dlouhodobou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu Unie;

d) hospodářské aspekty zamýšleného vývozu;

e) omezení vyplývající z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou;

f) potřeba zajistit rovnováhu mezi používáním základních produktů Unie při výrobě zpracovaného zboží pro vývoz do třetích zemí a používáním produktů ze třetích zemí dovezených v rámci režimu zušlechťovacího styku;

g) nejpříznivější náklady na uvedení produktu na trh a na jeho přepravu z trhů Unie do přístavů nebo jiných míst vývozu v Unii, jakož i náklady na dopravu do zemí určení;

h) poptávka na trhu Unie;

i) pokud jde o odvětví vepřového masa, vajec a drůbežího masa, rozdíl mezi cenami v rámci Unie a cenami na světovém trhu za dodávané množství krmných obilovin nezbytné pro produkci v těchto odvětvích v Unii.

3.  Pokud je to nutné v zájmu zajištění pohotové reakce na rychle se měnící situaci na trhu, může Komise výši náhrady upravit prostřednictvím prováděcích aktů, a to buď na žádost členského státu, nebo z vlastního podnětu. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 15 odst. 2.

Článek 14

Zvláštní opatření týkající se vývozních náhrad pro obiloviny a rýži

1.  Komise může přijímat prováděcí akty, kterými se stanoví opravná částka pro vývozní náhrady stanovené v odvětví obilovin a rýže. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Pokud je to nutné v zájmu zajištění pohotové reakce na rychle se měnící situaci na trhu, může Komise přijímat prováděcí akty, kterými se upraví dané opravné částky, a to bez použití postupu uvedeného v čl. 15 odst. 2.

Komise může uplatňovat tento odstavec na produkty odvětví obilovin a rýže, které jsou vyváženy ve formě zpracovaného zboží v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1216/2009 ( 1 ).

2.  Po dobu prvních tří měsíců hospodářského roku je pro vývoz sladu uskladněného na konci předchozího hospodářského roku nebo vyrobeného z ječmene uskladněného k tomuto dni použitelná náhrada, která by se bývala použila v případě dotyčné vývozní licence pro vývoz uskutečněný během posledního měsíce předchozího hospodářského roku.

3.  Náhradu pro produkty uvedené v příloze I části I písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013 stanovenou v souladu s čl. 199 odst. 2 uvedeného nařízení může Komise upravit prostřednictvím prováděcích aktů v souladu se změnami úrovně intervenčních cen.

První pododstavec se může v plném rozsahu nebo zčásti použít na produkty uvedené v příloze I části I písm. c) a d) nařízení (EU) č. 1308/2013, jakož i na produkty uvedené v části I uvedené přílohy a vyvážené ve formě zpracovaného zboží v souladu s nařízením (ES) č. 1216/2009. V takovém případě Komise prostřednictvím prováděcích aktů opraví upravené částky uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce použitím koeficientu vyjadřujícího poměr mezi množstvím základního produktu a množstvím tohoto produktu obsaženém ve zpracovaném produktu, který je vyvážen nebo použit ve vyváženém zboží.

Prováděcí akty uvedené v tomto odstavci se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů, zřízený článkem 229 nařízením (EU) č. 1308/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 16

Srovnávací tabulka

Odkazy na příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1234/2007 se po jeho zrušení nařízením (EU) č. 1308/2013 považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze tohoto nařízení.

Článek 17

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Články 7 až 12 se použijí do konce hospodářského roku 2016/17 pro cukr dne 30. září 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
►M2  PŘÍLOHA II ◄

SROVNÁVACÍ TABULKA

uvedená v článku 16Nařízení (ES) č. 1234/2007

Toto nařízení

Čl. 18 odst. 1 a 3

Článek 2

Čl. 18 odst. 2 písm. a)

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 13 odst. 1 písm. d)

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec

Čl. 3 odst. 2

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 18 odst. 4

Čl. 3 odst. 4

▼C1

Čl. 43 písm. aa)

Čl. 3 odst. 6

▼B

Čl. 31 odst. 2

Článek 4

Čl. 103ga odst. 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 103ga odst. 5

Čl. 5 odst. 2

Čl. 102 odst. 4

Čl. 6 odst. 1

Čl. 102 odst. 3

Čl. 6 odst. 2 a 3

Čl. 51 odst. 2

Čl. 7 odst. 1

Čl. 51 odst. 3

Čl. 7 odst. 2

Čl. 51 odst. 4

Čl. 7 odst. 3

Článek 97

Článek 8

Článek 49

Článek 9

Čl. 64 odst. 2

Čl. 11 odst. 1

Čl. 64 odst. 3

Čl. 11 odst. 2

Čl. 164 odst. 2

Čl. 13 odst. 1 a 3

Čl. 164 odst. 3

Čl. 13 odst. 2

Čl. 164 odst. 4

Čl. 14 odst. 1

Článek 165

Čl. 14 odst. 2

Článek 166

Čl. 14 odst. 3

▼M2
PŘÍLOHA I

PŘEDBĚŽNÉ PŘÍDĚLY PODPORY

na období od 1. srpna 2017 do 31. července 2023

(podle čl. 5 odst. 4 druhého pododstavce)Členský stát

Předběžný příděl podpory pro ovoce a zeleninu do škol

Předběžný příděl podpory pro mléko do škol

Belgie

3 367 930

1 650 729

Bulharsko

2 093 779

1 020 451

Česká republika

3 123 230

1 600 707

Dánsko

1 807 661

1 460 645

Německo

19 696 932

9 404 154

Estonsko

439 163

700 309

Irsko

1 757 779

900 398

Řecko

3 218 885

1 550 685

Španělsko

12 932 647

6 302 784

Francie

22 488 086

12 625 577

Chorvatsko

1 360 232

800 354

Itálie

16 711 302

8 003 535

Kypr

290 000

500 221

Lotyšsko

633 672

700 309

Litva

900 888

1 032 456

Lucembursko

290 000

193 000

Maďarsko

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Nizozemsko

5 431 641

2 401 061

Rakousko

2 238 064

1 100 486

Polsko

11 639 985

10 204 507

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 399 594

Slovinsko

554 020

320 141

Slovensko

1 708 720

900 398

Finsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

2 854 972

8 427 723

Spojené království

19 391 534

9 804 331

Celkem

150 000 000

100 000 000( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 10).

Top