EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0346-20180301

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/2018-03-01

02013R0346 — CS — 01.03.2018 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 346/2013

ze dne 17. dubna 2013

o evropských fondech sociálního podnikání

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 115 25.4.2013, s. 18)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1991 ze dne 25. října 2017,

  L 293

1

10.11.2017
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 346/2013

ze dne 17. dubna 2013

o evropských fondech sociálního podnikání

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky a podmínky pro správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí při nabízení kvalifikovaných fondů sociálního podnikání v Unii používat označení „EuSEF“, a přispívá tak k hladkému fungování vnitřního trhu.

Stanoví rovněž jednotná pravidla nabízení kvalifikovaných fondů sociálního podnikání kvalifikovaným investorům v Unii, složení portfolia kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, investičních nástrojů a technik, které smějí používat kvalifikované fondy sociálního podnikání, jakož i organizace, jednání a transparentnosti správců, kteří nabízejí kvalifikované fondy sociálního podnikání v Unii.

Článek 2

1.  Toto nařízení se vztahuje na správce subjektů kolektivního investování definovaných v čl. 3 odst. 1 písm. a), kteří splňují tyto podmínky:

a) jimi spravovaná aktiva v souhrnu nepřevyšují hodnotu uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU;

b) jsou usazeni v Unii;

c) podléhají registraci u příslušných orgánů svého domovského členského státu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU a

d) spravují portfolia kvalifikovaných fondů sociálního podnikání.

▼M1

2.  Články 3 až 6, články 10 a 13, čl. 14 odst. 1 písm. d), e) a f), články 15a až 20, čl. 21 odst. 3 druhý pododstavec a články 22 a 22a tohoto nařízení se použijí na správce subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, kteří spravují portfolia kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a hodlají při nabízení těchto fondů v Unii používat označení „EuSEF“.

▼B

3.  Správci nesamosprávných kvalifikovaných fondů sociálního podnikání registrovaní v souladu s článkem 15 mohou rovněž spravovat subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), mají-li povolení podle směrnice 2009/65/ES.

Článek 3

1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „subjektem kolektivního investování“ alternativní investiční fond definovaný v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

b) „kvalifikovaným fondem sociálního podnikání“ subjekt kolektivního investování, který:

i) má v úmyslu ve lhůtě určené ve svém statutu nebo zakládacích dokumentech investovat alespoň 70 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která jsou kvalifikovanými investicemi, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů a držených peněz a ekvivalentů peněz,

ii) nepoužije více než 30 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu na získání jiných aktiv než kvalifikovaných investic, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů a držených peněz a ekvivalentů peněz,

iii) je usazen na území některého členského státu;

c) „správcem kvalifikovaného fondu sociálního podnikání“ právnická osoba, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je správa alespoň jednoho kvalifikovaného fondu sociálního podnikání;

d) „podnikem kvalifikovaným pro portfolio“ podnik, který:

i) v době investice kvalifikovaným fondem sociálního podnikání nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému (MTF) definovaných v čl. 4 odst. 1 bodech 14 a 15 směrnice 2004/39/ES,

▼M1

ii) má za hlavní cíl dosažení měřitelného pozitivního sociálního dopadu v souladu se svou společenskou smlouvou, stanovami, statutem nebo zakládacími dokumenty, pokud tento podnik:

 poskytuje služby nebo zboží se sociální návratností,

 používá metodu výroby zboží nebo poskytování služeb, v níž spočívá jeho sociální cíl, nebo

 poskytuje finanční podporu výhradně sociálním podnikům definovaným v prvních dvou odrážkách,

▼B

iii) používá zisk především k dosažení svého hlavního sociálního cíle v souladu se svou společenskou smlouvou, stanovami, statutem nebo zakládacími dokumenty a s předem definovanými postupy a pravidly v nich obsaženými, které určují situace, kdy je zisk rozdělován mezi akcionáře a vlastníky, s cílem zajistit, aby žádné rozdělování zisku neohrozilo jeho hlavní cíl,

iv) je řízen zodpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných subjektů, kterých se dotýká jeho podnikatelská činnost,

v) je usazen na území členského státu nebo třetí země, pokud tato třetí země:

 není uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu,

 podepsala s domovským členským státem správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie kvalifikovaného fondu sociálního podnikání nabízeny, dohodu – a to i mnohostrannou daňovou dohodu – zajišťující, aby tato třetí země v plném rozsahu dodržovala zásady stanovené v článku 26 vzorové smlouvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťovala účinnou výměnu informací v oblasti daní;

e) „kvalifikovanými investicemi“ tyto nástroje:

i) kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, které jsou vydány:

 podnikem kvalifikovaným pro portfolio a nabyty přímo kvalifikovaným fondem sociálního podnikání od tohoto podniku kvalifikovaného pro portfolio,

 podnikem kvalifikovaným pro portfolio výměnou za kapitálový cenný papír vydaný tímto podnikem kvalifikovaným pro portfolio nebo

 podnikem, jehož je podnik kvalifikovaný pro portfolio většinově vlastněnou dceřinou společností, a které jsou nabyty kvalifikovaným fondem sociálního podnikání výměnou za kapitálový nástroj vydaný podnikem kvalifikovaným pro portfolio,

ii) sekuritizované a nesekuritizované dluhové nástroje vydané podnikem kvalifikovaným pro portfolio,

iii) podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo více jiných kvalifikovaných fondů sociálního podnikání za předpokladu, že tyto kvalifikované fondy sociálního podnikání samy neinvestovaly více než 10 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do kvalifikovaných fondů sociálního podnikání,

iv) zajištěné nebo nezajištěné úvěry, které kvalifikovaný fond sociálního podnikání poskytl podniku kvalifikovanému pro portfolio,

v) jakýkoli jiný druh účasti v podniku kvalifikovaném pro portfolio;

f) „příslušnými náklady“ všechny poplatky, přirážky a náklady, které přímo či nepřímo hradí investoři a na nichž se správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání dohodl s investory tohoto fondu;

g) „kapitálovým nástrojem“ vlastnický podíl v podniku, který má podobu akcií nebo jiných forem účasti na kapitálu podniku kvalifikovaného pro portfolio a který byl vydán jeho investorům;

h) „kvazikapitálovým nástrojem“ jakýkoli druh nástroje financování, který je kombinací kapitálového nástroje a dluhu, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno;

i) „nabízením“ přímé nebo nepřímé primární nabízení nebo umísťování podílových jednotek nebo akcií kvalifikovaného fondu sociálního podnikání investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii z podnětu správce tohoto fondu nebo jeho jménem;

j) „upsaným kapitálem“ jakýkoli závazek, podle kterého je investor ve lhůtě stanovené statutem nebo zakládacími dokumenty kvalifikovaného fondu sociálního podnikání povinen nabýt podíl v tomto fondu nebo do kapitálu tohoto fondu učinit vklady;

▼M1

k) „domovským členským státem“ členský stát, ve kterém má správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání sídlo;

▼B

l) „hostitelským členským státem“ členský stát jiný než domovský členský stát, v němž správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání nabízí kvalifikované fondy sociálního podnikání v souladu s tímto nařízením;

▼M1

m) „příslušným orgánem“:

i) pro správce uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU,

ii) pro správce uvedené v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/61/EU,

iii) pro kvalifikované fondy sociálního podnikání příslušný orgán členského státu, ve kterém je kvalifikovaný fond sociálního podnikání usazen;

▼M1

n) „příslušným orgánem hostitelského členského státu“ orgán členského státu jiného než domovského členského státu, v němž je kvalifikovaný fond sociálního podnikání nabízen.

▼B

Pokud jde o první pododstavec písm. c), dovoluje-li právní forma kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, aby se spravoval sám, a rozhodne-li se jeho řídící orgán nejmenovat jiného správce, je jako správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání registrován v souladu s článkem 15 sám kvalifikovaný fond sociálního podnikání. Kvalifikovaný fond sociálního podnikání, který je registrován jako správce samosprávného kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, nemůže být zaregistrován jako správce jiných nesamosprávných subjektů kolektivního investování.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, které stanoví typy služeb nebo zboží a metody poskytování služeb nebo výroby zboží, se uskutečňuje sociální cíl uvedený v odst. 1 písm. d) bodě ii) tohoto článku, přičemž zohlední různé druhy podniků kvalifikovaných pro portfolio a okolnosti, za nichž lze zisk rozdělit mezi vlastníky a investory.KAPITOLA II

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ „EuSEF“

Článek 4

Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, kteří splňují požadavky stanovené v této kapitole, jsou při nabízení kvalifikovaných fondů sociálního podnikání v Unii oprávněni používat označení „EuSEF“.

Článek 5

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání zajistí, aby pro získávání jiných aktiv než kvalifikovaných investic nebylo použito více než 30 % z celkových vkladů do kapitálu tohoto fondu a jeho nesplaceného upsaného kapitálu. Tato hodnota 30 % se vypočítá na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů. Držené peníze a ekvivalenty peněz se pro účely výpočtu této hodnoty nezohledňují, protože peníze a ekvivalenty peněz se nepovažují za investice.

2.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání nesmějí na úrovni kvalifikovaného fondu sociálního podnikání využívat metody, které vedou ke zvýšení expozice fondu nad celkovou výši jeho upsaného kapitálu, ať už se jedná o půjčku peněz nebo cenných papírů, účast v derivátových pozicích nebo jakékoli jiné způsoby.

3.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání smějí na úrovni kvalifikovaného fondu sociálního podnikání přijímat půjčky, vydávat dluhové cenné papíry nebo poskytovat záruky, pouze pokud jsou tyto půjčky, dluhové cenné papíry nebo záruky kryty nesplacenými závazky.

Článek 6

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání smějí nabízet podílové jednotky a akcie kvalifikovaných fondů sociálního podnikání výhradně investorům, kteří jsou považováni za profesionální klienty v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 2004/39/ES nebo se kterými může být na požádání jako s profesionálními klienty zacházeno v souladu s oddílem II přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo jiným investorům, kteří:

a) se zaváží k investici ve výši alespoň 100 000  EUR a

b) v dokumentu, který není součástí smlouvy, jež má být uzavřena za účelem závazku k investici, písemně prohlásí, že si jsou vědomi rizik spojených s plánovaným závazkem.

2.  Odstavec 1 se nevztahuje na investice vedoucích pracovníků, ředitelů nebo zaměstnanců zapojených do řízení správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, když investují do kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, který spravují.

Článek 7

Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání ve vztahu ke kvalifikovaným fondům sociálního podnikání, které spravují:

a) jednají při výkonu svých činností čestně, poctivě a s patřičnou dovedností, péčí a opatrností;

b) uplatňují vhodné zásady a postupy s cílem zabránit nekalým praktikám, u nichž lze rozumně očekávat, že poškodí zájmy investorů a podniků kvalifikovaných pro portfolio;

c) provozují své obchodní činnosti tak, aby podpořili pozitivní sociální dopad podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž investovali, a jednali v nejlepším zájmu kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, které spravují, jejich investorů a integrity trhu;

d) uplatňují vysokou úroveň obezřetnosti při výběru a průběžném sledování investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio a pozitivního sociálního dopadu těchto podniků;

e) mají patřičné znalosti a vědomosti o podniku kvalifikovaném pro portfolio, do nějž investují;

f) zacházejí se svými investory poctivě;

g) zajišťují, aby žádný investor nepožíval zvláštních výhod, ledaže jsou tyto výhody výslovně uvedeny ve statutu nebo zakládacích dokumentech kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.

Článek 8

1.  Pokud správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání pověří výkonem některých úkolů třetí osoby, není jeho odpovědnost vůči kvalifikovanému fondu sociálního podnikání a jeho investorům tímto pověřením nijak dotčena. Správce nesmí tato pověření udílet v takovém rozsahu, aby v podstatě již nemohl být považován za správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání ani aby se stal subjektem typu „poštovní schránka“.

2.  Pověření podle odstavce 1 nesmí ohrozit účinnost dohledu nad správcem kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, a zejména nesmí bránit tomu, aby tento správce jednal nebo aby byl kvalifikovaný fond sociálního podnikání spravován v nejlepším zájmu investorů tohoto fondu.

Článek 9

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání rozpoznávají střety zájmů a vyhýbají se jim, a není-li možné se střetům zájmů vyhnout, řeší je a sledují a v souladu s odstavcem 4 tyto střety zájmů neprodleně oznamují s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím způsobem ovlivnily zájmy kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a jejich investorů, a zajistit poctivé zacházení s kvalifikovanými fondy sociálního podnikání, které spravují.

2.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání rozpoznají především takové střety zájmů, které mohou vyvstat mezi:

a) správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, osobami, které skutečně řídí obchodní činnost těchto správců, zaměstnanci těchto správců nebo osobami, které tyto správce přímo či nepřímo kontrolují nebo jimi jsou kontrolovány, a kvalifikovaným fondem sociálního podnikání spravovaným těmito správci nebo jeho investory;

b) kvalifikovaným fondem sociálního podnikání nebo jeho investory a jiným kvalifikovaným fondem sociálního podnikání spravovaným stejným správcem nebo jeho investory;

c) kvalifikovaným fondem sociálního podnikání nebo jeho investory a subjektem kolektivního investování nebo SKIPCP spravovaným stejným správcem nebo jeho investory.

3.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání udržují a uplatňují účinné organizační a administrativní postupy pro splnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2.

4.  Oznámení střetů zájmů podle odstavce 1 se uplatní v případě, že organizační opatření přijatá správcem kvalifikovaného fondu sociálního podnikání k rozpoznání, předcházení, řešení a sledování střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizika poškození zájmů investorů budou odvrácena. Správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání srozumitelně oznámí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů investorům předtím, než provede obchod na jejich účet.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, jimiž se blíže stanoví:

a) druhy střetů zájmů podle odstavce 2 tohoto článku;

b) opatření, která musí správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání přijmout v rámci svých struktur a organizačních a administrativních postupů k rozpoznávání, předcházení, řešení, sledování a oznamování střetů zájmů.

Článek 10

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání používají pro každý kvalifikovaný fond sociálního podnikání, který spravují, postupy k měření míry, v níž podniky kvalifikované pro portfolio, do nichž kvalifikovaný fond sociálního podnikání investuje, dosahují pozitivního sociálního dopadu, k němuž se zavázaly. Správci zajistí, aby tyto postupy byly jasné a transparentní a zahrnovaly ukazatele, které se mohou podle sociálního cíle a povahy podniku kvalifikovaného pro portfolio týkat jedné či více následujících oblastí:

a) zaměstnanost a trh práce;

b) normy a práva související s kvalitou pracovních míst;

c) sociální začlenění a ochrana zvláštních skupin;

d) rovné zacházení, rovnost příležitostí a nediskriminace;

e) veřejné zdraví a veřejná bezpečnost;

f) přístup k systémům sociálního zabezpečení, zdravotnictví a vzdělávání a důsledky pro tyto systémy.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, které podrobněji stanoví postupy uvedené v odstavci 1 tohoto článku ve vztahu k různým podnikům kvalifikovaným pro portfolio.

Článek 11

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání musí mít vždy dostatečný kapitál a využívat vhodné a přiměřené lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné pro řádnou správu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, jejž spravují.

▼M1

2.  Samosprávné kvalifikované fondy sociálního podnikání i správci nesamosprávných kvalifikovaných fondů sociálního podnikání musí mít počáteční kapitál ve výši 50 000  EUR.

▼M1

3.  Vlastní kapitál musí vždy činit alespoň osminu fixních režijních nákladů, které správci vznikly v předchozím roce. Příslušný orgán domovského členského státu může tento požadavek upravit v případě, že v podnikatelské činnosti správce došlo od předchozího roku k podstatné změně. Pokud správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání vykonává podnikatelskou činnost méně než rok, činí tento požadavek osminu fixních režijních nákladů očekávaných podle jeho podnikatelského plánu, ledaže příslušný orgán domovského členského státu vyžaduje úpravu tohoto plánu.

4.  Je-li hodnota kvalifikovaných fondů sociálního podnikání spravovaných správcem vyšší než 250 000 000  EUR, musí správce poskytnout dodatečný vlastní kapitál. Tento dodatečný vlastní kapitál se rovná 0,02 % částky, o niž celková hodnota kvalifikovaných fondů sociálního podnikání přesahuje částku 250 000 000  EUR.

5.  Příslušný orgán domovského členského státu může správci kvalifikovaného fondu sociálního podnikání udělit výjimku z povinnosti poskytnout až 50 % dodatečného vlastního kapitálu uvedeného v odstavci 4, pokud má tento správce k dispozici záruku pro stejnou výši poskytnutou úvěrovou institucí nebo pojišťovnou se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, v níž se na ni vztahují pravidla obezřetnostního dohledu, jež příslušný orgán domovského členského státu považuje za rovnocenná s pravidly stanovenými právem Unie.

6.  Vlastní kapitál musí být investován do likvidních aktiv nebo aktiv snadno směnitelných na hotovost a nesmí zahrnovat spekulativní pozice.

▼B

Článek 12

1.  Pravidla pro oceňování aktiv musí být obsažena ve statutu nebo zakládacích dokumentech kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a musí zajišťovat řádný a transparentní postup oceňování.

2.  Používané postupy pro oceňování musí zajišťovat řádné ocenění aktiv a výpočet hodnoty aktiv alespoň na ročním základě.

3.  Orgán pro cenné papíry a trhy k zajištění konzistentního oceňování podniků kvalifikovaných pro portfolio vypracuje pokyny, v nichž stanoví společné zásady pro zacházení s investicemi v těchto podnicích s ohledem na jejich hlavní cíl, kterým je dosažení měřitelného pozitivního sociálního dopadu použité svého zisku v první řadě k dosahování tohoto dopadu.

Článek 13

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání zpřístupní nejpozději šest měsíců po skončení daného účetního období příslušnému orgánu domovského členského státu výroční zprávu za každý spravovaný kvalifikovaný fond sociálního podnikání, který spravují. Tato zpráva popíše složení portfolia kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a jeho činnosti za předchozí rok. Dále uvede zisk kvalifikovaného fondu sociálního podnikání na konci jeho existence a případně zisk rozdělený za celou dobu jeho existence. Obsahuje rovněž finanční účty kvalifikovaného fondu sociálního podnikání ověřené auditorem. Výroční zpráva se vypracovává v souladu se stávajícími standardy finančního výkaznictví a podmínkami dohodnutými mezi správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a investory. Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání ji na požádání poskytnou investorům. Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání se mohou s investory dohodnout na vzájemném poskytování dalších informací.

2.  Výroční zpráva musí obsahovat alespoň:

a) je-li to vhodné, podrobné informace o celkových sociálních výsledcích dosažených prostřednictvím investiční politiky a metodě použité k měření těchto výsledků;

b) přehled případných zbavení se investic, k nimž došlo ve vztahu ke podnikům kvalifikovaným pro portfolio;

c) popis toho, zda ke zbavení se investic ve vztahu k dalším aktivům kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, která nejsou investována do podniků kvalifikovaných pro portfolio, došlo na základě kritérií uvedených v čl. 14 odst. 1 písm. f);

d) přehled činností, které správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání vykonal ve vztahu k podnikům kvalifikovaným pro portfolio, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 1 písm. l);

▼M1

e) informace o povaze, hodnotě a účelu jiných investic, než jsou kvalifikované investice uvedené v čl. 5 odst. 1;

▼M1

f) popis způsobu, jakým jsou environmentální rizika a rizika spojená s klimatem zohledněna v investičním přístupu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.

▼B

3.  Audit kvalifikovaných fondů sociálního podnikání se provádí alespoň na ročním základě. Audit potvrdí, že peněžní prostředky a aktiva jsou drženy jménem fondu a že správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání zavedl a udržuje náležité záznamy a kontrolní mechanismy v souvislosti s využitím jakéhokoli pověření či oprávnění nakládat týkajících se peněžních prostředků a aktiv kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a jeho investorů.

4.  Pokud je správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání povinen zveřejnit ve vztahu ke kvalifikovanému fondu sociálního podnikání výroční finanční zprávu v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ( 1 ), mohou být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku poskytnuty samostatně nebo jako dodatek k této výroční finanční zprávě.

▼M1

5.  Příslušný orgán domovského členského státu včas zpřístupní příslušnému orgánu každého z dotčených kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, příslušnému orgánu každého z dotčených hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy všechny informace shromážděné na základě tohoto článku, a to postupem uvedeným v článku 23.

▼B

Článek 14

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání svým investorům ve vztahu ke kvalifikovaným fondům sociálního podnikání, které spravují, předtím, než se tito investoři rozhodnou investovat, jasně a srozumitelně sdělí tyto informace:

a) totožnost tohoto správce a případných dalších poskytovatelů služeb, s nimiž tento správce uzavřel smlouvu ve vztahu k jimi vykonávané správě, a popis jejich povinností;

▼M1

b) výši vlastního kapitálu, který má tento správce k dispozici k udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádnou správu jeho kvalifikovaných fondů sociálního podnikání;

▼B

c) popis investiční strategie a cílů kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, včetně popisu:

i) typů podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž hodlá investovat,

ii) případných jiných kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, do nichž hodlá investovat,

iii) typů podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž hodlají investovat případné jiné kvalifikované fondy sociálního podnikání uvedené v bodě ii),

iv) zamýšlených jiných než kvalifikovaných investic,

v) technik, které hodlá využívat,

vi) příslušných omezení pro investování;

d) pozitivní sociální dopad, kterého má dosáhnout investiční politika kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, včetně tam, kde je to relevantní, přiměřené prognózy takových výsledků a informací o dosavadních výsledcích v této oblasti;

e) metody, které mají být použity k měření sociálních dopadů;

f) popis aktiv jiných než podniků kvalifikovaných pro portfolio a postupů a kritérií, které jsou používány pro výběr těchto aktiv, nejde-li o peníze nebo ekvivalenty peněz;

g) popis rizikového profilu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a případných rizik spojených s aktivy, do nichž může fond investovat, nebo technik investování, které může využívat;

h) popis postupu pro oceňování kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a metod oceňování aktiv včetně metod používaných k oceňování podniků kvalifikovaných pro portfolio;

i) popis stanovení odměny správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání;

j) popis všech příslušných nákladů a jejich maximální výše;

k) dosavadní finanční výsledky kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, pokud jsou dostupné;

l) služby podporující podnikatelskou činnost a další podpůrné činnosti, které správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání poskytuje nebo zajišťuje prostřednictvím třetím osob s cílem usnadnit rozvoj, růst nebo i běžnou činnost podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž kvalifikovaný fond sociálního podnikání investuje, nebo pokud tyto služby či činnosti nejsou poskytovány, objasnění této skutečnosti;

m) popis postupů, kterými může kvalifikovaný fond sociálního podnikání změnit investiční strategii nebo investiční politiku nebo obojí.

2.  Všechny informace uvedené v odstavci 1 musí být nestranné a jasné a nesmějí být zavádějící. Musí být pravidelně aktualizovány a podle potřeby pravidelně přezkoumávány.

3.  Pokud je kvalifikovaný fond sociálního podnikání povinen zveřejnit v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ( 2 ), nebo v souladu s vnitrostátním právem prospekt týkající se tohoto fondu, mohou být informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku poskytnuty samostatně nebo jako součást prospektu.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, jimiž se stanoví:

a) obsah informací uvedených v odst. 1 písm. c) až f) a l) tohoto článku;

b) jednotná prezentace informací uvedených v odst. 1 písm. c) až f) a l) tohoto článku s cílem zajistit co nejvyšší úroveň srovnatelnosti.KAPITOLA III

DOHLED A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 15

1.  Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, kteří pro nabízení svých kvalifikovaných fondů sociálního podnikání hodlají používat označení „EuSEF“, informují o svém záměru příslušný orgán svého domovského členského státu a poskytnou tyto informace:

a) totožnost osob, které skutečně vykonávají správu kvalifikovaných fondů sociálního podnikání;

b) totožnost kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, jejichž podílové jednotky či akcie mají být nabízeny, a jejich investiční strategie;

c) informace o opatřeních přijatých ke splnění požadavků kapitoly II;

d) seznam členských států, v nichž správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání hodlá nabízet jednotlivé kvalifikované fondy sociálního podnikání.

▼M1 —————

▼B

2.  Příslušný orgán domovského členského státu zaregistruje správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) osoby, které skutečně vykonávají správu kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, mají dostatečně dobrou pověst a dostatečné zkušenosti, a to i v souvislosti s investičními strategiemi, které daný správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání používá;

b) informace požadované podle odstavce 1 jsou úplné;

c) opatření oznámená podle odst. 1 písm. c) jsou s to zajistit splnění požadavků kapitoly II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registrace podle tohoto článku platí pro celé území Unie a umožňuje správcům kvalifikovaných fondů sociálního podnikání nabízet kvalifikované fondy sociálního podnikání pod označením „EuSEF“ v celé Unii.

▼M1

4.  Příslušný orgán domovského členského státu vyrozumí správce uvedeného v odstavci 1 do dvou měsíců poté, co tento správce poskytl všechny informace podle uvedeného odstavce, zda byl zaregistrován jako správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.

5.  Registrace podle tohoto článku představuje registraci pro účely čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/61/EU ve vztahu ke správě kvalifikovaných fondů sociálního podnikání.

6.  Správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání podle tohoto článku oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu veškeré podstatné změny podmínek pro udělení jeho původní registrace v souladu s tímto článkem, a to před provedením těchto změn.

Pokud se příslušný orgán domovského členského státu rozhodne změny uvedené v prvním pododstavci omezit nebo zamítnout, vyrozumí o tom správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání do jednoho měsíce od obdržení oznámení těchto změn. Příslušný orgán může uvedenou lhůtu prodloužit až o jeden měsíc, pokud to považuje za nezbytné vzhledem ke zvláštním okolnostem případu a pokud to správci kvalifikovaného fondu sociálního podnikání předem oznámí. Změny lze provést, pokud proti nim dotčený příslušný orgán během uvedené lhůty pro posouzení nevznese námitky.

7.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům při podání žádosti o registraci a jsou uvedeny v odstavci 1, a podmínky uvedené v odstavci 2.

Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.

8.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací příslušným orgánům při podávání žádosti o registraci uvedené v odstavci 1 a podmínek uvedených v odstavci 2.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

9.  Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů, které příslušné orgány provádějí podle tohoto nařízení.

Článek 15a

1.  Správci subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU požádají o registraci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, pro které hodlají používat označení „EuSEF“.

2.  Žádost o registraci uvedená v odstavci 1 se podává příslušnému orgánu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a zahrnuje:

a) statut nebo zakládající dokumenty kvalifikovaného fondu sociálního podnikání;

b) údaje o totožnosti depozitáře;

c) informace vymezené v čl. 15 odst. 1;

d) seznam členských států, v nichž správci uvedení v odstavci 1 založili nebo hodlají založit kvalifikované fondy sociálního podnikání.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) se informacemi o opatřeních přijatých ke splnění požadavků podle kapitoly II rozumějí opatření přijatá ke splnění požadavků podle článků 5, 6 a 10 a čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 1 písm. d), e) a f).

3.  Pokud příslušným orgánem kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a příslušným orgánem domovského členského státu není týž orgán, obrátí se příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání na příslušný orgán domovského členského státu se žádostí o informaci, zda kvalifikovaný fond sociálního podnikání spadá do působnosti povolení správce ke správě alternativních investičních fondů a zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 15 odst. 2 písm. a).

Příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání může také požádat příslušný orgán domovského členského státu o vysvětlení a informace týkající se dokumentace uvedené v odstavci 2.

Příslušný orgán domovského členského státu odpoví do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel žádost podanou příslušnému orgánu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.

4.  Od správců uvedených v odstavci 1 se nevyžadují informace nebo dokumenty, které již poskytli podle směrnice 2011/61/EU.

5.  Poté, co příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání posoudí dokumenty, které obdržel podle odstavce 2, a poté, co obdrží případné vysvětlení a informace uvedené v odstavci 3, zaregistruje fond jako kvalifikovaný fond sociálního podnikání, pokud správce tohoto fondu splňuje podmínky stanovené v čl. 15 odst. 2.

6.  Příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání vyrozumí správce uvedeného v odstavci 1 do dvou měsíců poté, co tento správce poskytl všechny dokumenty uvedené v odstavci 2, zda byl fond zaregistrován jako kvalifikovaný fond sociálního podnikání.

7.  Registrace podle tohoto článku platí pro celé území Unie a umožňuje nabízet tyto fondy pod označením „EuSEF“ v celé Unii.

8.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům podle odstavce 2.

Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.

9.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací příslušným orgánům v souladu s odstavcem 2.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

10.  Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů, které příslušné orgány provádějí podle tohoto nařízení.

Článek 15b

Členské státy zajistí, aby bylo jakékoli odmítnutí zaregistrovat správce uvedeného v článku 15 nebo fond uvedený v článku 15a zdůvodněno a oznámeno správcům uvedeným v těchto článcích a aby podléhalo právu odvolat se k vnitrostátnímu soudnímu, správnímu nebo jinému orgánu. Toto právo na odvolání ve vztahu k registraci platí i tehdy, nebylo-li přijato žádné rozhodnutí o registraci do dvou měsíců poté, co daný správce poskytl všechny požadované informace. Členské státy mohou požadovat, aby správce před uplatněním uvedeného práva na odvolání vyčerpal všechny předběžné správní opravné prostředky, které má k dispozici podle vnitrostátního práva.

▼B

Článek 16

Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání informují příslušný orgán domovského členského státu, pokud hodlají nabízet:

a) nový kvalifikovaný fond sociálního podnikání, nebo

b) stávající kvalifikovaný fond sociálního podnikání v členském státě, který není uveden na seznamu podle čl. 15 odst. 1 písm. d).

Článek 17

▼M1

1.  Každou registraci nebo zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, každé doplnění nebo zrušení registrace kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a každé zařazení členského státu na seznam členských států, v nichž správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání hodlá tento fond nabízet, nebo vyřazení členského státu z tohoto seznamu oznámí příslušný orgán domovského členského státu neprodleně příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy.

Pro účely prvního pododstavce oznámí příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, který byl zaregistrován v souladu s článkem 15a, neprodleně příslušnému orgánu domovského členského státu, příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy každé doplnění či zrušení registrace kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a každé zařazení členského státu na seznam členských států, v nichž správce tohoto kvalifikovaného fondu sociálního podnikání hodlá tento fond nabízet, či vyřazení členského státu z tohoto seznamu.

2.  Příslušné orgány hostitelského členského státu nesmějí pro správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání stanovit žádné požadavky ani správní postupy v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, ani toto nabízení nesmějí podmínit získáním souhlasu před jeho zahájením. Tyto požadavky a správní postupy zahrnují poplatky a jiné platby.

▼B

3.  K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem, kterými se stanoví formát oznámení podle tohoto článku.

4.  Orgán pro cenné papíry a trhy předloží tento návrh prováděcích technických norem Komisi do 16. února 2014.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v odstavci 3 postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M1

Článek 17a

1.  Pro účely organizace a provádění srovnávacích hodnocení v souladu s čl. 15 odst. 9 a čl. 15a odst. 10 příslušný orgán domovského členského státu, nebo, není-li totožný, příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání zajistí, aby byly konečné informace, na jejichž základě byla udělena registrace podle čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 15a odst. 2, poskytnuty orgánu pro cenné papíry a trhy včas po registraci. Tyto informace se poskytují postupem uvedeným v článku 23.

2.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mu mají být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty.

Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.

3.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací orgánu pro cenné papíry a trhy v souladu s odstavcem 1.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M1

Článek 18

1.  Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a která uvádí všechny správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání užívající označení „EuSEF“ a kvalifikované fondy sociálního podnikání, pro něž je toto označení používáno, jakož i seznam zemí, v nichž jsou tyto fondy nabízeny.

2.  Orgán pro cenné papíry a trhy na svých internetových stránkách uvádí odkazy na internetové stránky s relevantními informacemi týkajícími se třetích zemí, které splňují platný požadavek uvedený v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. d) bodě v).

▼B

Článek 19

1.  Příslušný orgán domovského členského státu vykonává dohled nad dodržováním požadavků stanovených v tomto nařízení.

▼M1

1a.  Pokud jde o správce uvedené v čl. 2 odst. 2, odpovídá příslušný orgán domovského členského státu za dohled nad přiměřeností opatření, dodržování těchto opatření a organizace správce tak, aby byl tento správce schopen plnit povinnosti a dodržovat pravidla pro zřizování a fungování všech kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, jež spravuje.

1b.  Pokud jde o kvalifikovaný fond sociálního podnikání se správcem uvedeným v čl. 2 odst. 2, odpovídá příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání za dohled nad tím, zda kvalifikovaný fond sociálního podnikání dodržuje pravidla stanovená v článcích 5 a 6 a čl. 14 odst. 1 písm. c) a i). Příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání rovněž odpovídá za dohled nad tím, zda tento fond dodržuje povinnosti stanovené ve statutu nebo zakládajících dokumentech fondu.

▼B

2.  Má-li příslušný orgán hostitelského členského státu zjevné a prokazatelné důvody se domnívat, že správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání na jeho území porušuje toto nařízení, neprodleně o tom informuje příslušný orgán domovského členského státu. Příslušný orgán domovského členského státu přijme vhodná opatření.

3.  Pokud správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání svým jednáním nadále zjevně porušuje toto nařízení navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem domovského členského státu nebo kvůli tomu, že tento orgán v přiměřené lhůtě žádná opatření nepřijal, může příslušný orgán hostitelského členského státu poté, co informuje příslušný orgán domovského členského státu, přijmout veškerá vhodná opatření na ochranu investorů, včetně toho, že dotčenému správci kvalifikovaného fondu sociálního podnikání zakáže dále nabízet jeho kvalifikované fondy sociálního podnikání na území hostitelského členského státu.

Článek 20

Příslušné orgány mají v souladu s vnitrostátním právem veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů. Mají zejména pravomoc:

a) vyžádat si přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet či pořídit si jeho kopii;

b) vyžádat si od správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání bezodkladné poskytnutí informací;

c) vyžádat si od kterékoli osoby informace týkající se činností správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání nebo činností kvalifikovaného fondu sociálního podnikání;

d) provádět kontroly na místě s předchozím ohlášením nebo bez něj;

e) přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání i nadále dodržoval toto nařízení;

f) nařídit správci kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, aby dodržoval toto nařízení a upustil od opakování jakéhokoli jednání, které může představovat porušení tohoto nařízení.

▼M1

Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti procesů souvisejících s dohledovými a vyšetřovacími pravomocemi, které příslušné orgány uplatňují podle tohoto nařízení.

▼B

Článek 21

1.  Členské státy stanoví pravidla pro ukládání správních opatření sankcí a jiných opatření za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené správní sankce a jiná opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.  Do ►M1  2. března 2020 ◄ členské státy oznámí pravidla uvedená v odstavci 1 Komisi a orgánu pro cenné papíry a trhy. Bezodkladně oznámí Komisi a orgánu pro cenné papíry a trhy jakékoli jejich následné změny.

▼M1

3.  Správci uvedení v čl. 2 odst. 1 dodržují toto nařízení za všech okolností a nesou rovněž odpovědnost za jakékoli jeho porušení, včetně jakýchkoli ztrát nebo škod tím způsobených.

Správci uvedení v čl. 2 odst. 2 dodržují za všech okolností směrnici 2011/61/EU. Odpovídají za zajištění dodržování tohoto nařízení a nesou odpovědnost v souladu se směrnicí 2011/61/EU. Tito správci rovněž odpovídají za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku porušení tohoto nařízení.

▼B

Článek 22

▼M1

1.  Příslušný orgán přijme při dodržení zásady proporcionality vhodná opatření uvedená v odstavci 2, podle okolností, pokud správce nebo kvalifikovaný fond sociálního podnikání:

▼B

a) v rozporu s článkem 5 neplní požadavky na složení portfolia;

b) v rozporu s článkem 6 nabízí podílové jednotky a akcie kvalifikovaného fondu sociálního podnikání jiným než kvalifikovaným investorům;

▼M1

c) používá označení „EuSEF“, aniž je zaregistrován podle článku 15 nebo aniž je příslušný kvalifikovaný fond sociálního podnikání zaregistrován podle článku 15a;

▼B

d) používá označení „EuSEF“ pro nabízení fondů, které nejsou usazeny v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) bodem iii);

▼M1

e) v rozporu s článkem 15 nebo článkem 15a byl zaregistrován na základě nepravdivých prohlášení nebo jakýmikoli jinými protiprávními prostředky;

▼B

f) v rozporu s čl. 7 písm. a) při výkonu svých činností nejedná čestně, poctivě nebo s patřičnou dovedností, péčí či opatrností;

g) v rozporu s čl. 7 písm. b) neuplatňuje vhodné zásady a postupy k zabránění nekalým praktikám;

h) opakovaně neplní požadavky podle článku 13 týkající se výroční zprávy;

i) opakovaně neplní povinnost informovat investory v souladu s článkem 14.

▼M1

2.  V případech uvedených v odstavci 1 příslušný orgán, je-li to vhodné:

a) přijme opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání dodržoval články 5 a 6, čl. 7 písm. a) a b) a články 13 až 15a, podle okolností;

b) zakáže správci dotčeného kvalifikovaného fondu sociálního podnikání používat označení „EuSEF“ a zruší registraci tohoto správce nebo dotčeného kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.

3.  Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 o zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání nebo o zrušení registrace kvalifikovaného fondu sociálního podnikání bezodkladně informuje kterýkoli jiný relevantní příslušný orgán, příslušné orgány jakýchkoli hostitelských členských států v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. d) a orgán pro cenné papíry a trhy.

4.  Právo nabízet v Unii jeden nebo více kvalifikovaných fondů sociálního podnikání pod označením „EuSEF“ zaniká s okamžitým účinkem ke dni rozhodnutí příslušného orgánu podle odst. 2 písm. b).

▼M1

5.  Příslušný orgán domovského členského státu nebo hostitelského členského státu, podle okolností, neprodleně informuje orgán pro cenné papíry a trhy, má-li zjevné a prokazatelné důvody domnívat se, že se správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání dopustil kteréhokoli z jednání uvedených v odst. 1 písm. a) až i).

Orgán pro cenné papíry a trhy může při dodržení zásady proporcionality vydávat dotčeným příslušným orgánům doporučení podle článku 17 nařízení (EU) č. 1095/2010, aby přijaly jakékoli z opatření uvedených v odstavci 2 tohoto článku, nebo aby od přijetí takových opatření upustily.

Článek 22a

Pravomoci, které byly příslušným orgánům svěřeny v souladu se směrnicí 2011/61/EU, včetně pravomocí souvisejících se sankcemi, se uplatňují rovněž ve vztahu ke správcům uvedeným v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

▼B

Článek 23

1.  Příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy navzájem spolupracují za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.

2.  Příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy si vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010, zejména k rozpoznání a nápravě porušení tohoto nařízení.

Článek 24

1.  Všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány nebo pro orgán pro cenné papíry a trhy, jakož i auditoři a odborníci pověření příslušnými orgány nebo orgánem pro cenné papíry a trhy jsou povinni zachovávat mlčenlivosti. Žádnou důvěrnou informaci, kterou tyto osoby získají při výkonu svých povinností, nesmějí sdělit žádné jiné osobě nebo orgánu jinak než v souhrnné nebo úhrnné podobě tak, aby nebylo možno identifikovat jednotlivé správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a kvalifikované fondy sociálního podnikání, aniž jsou dotčeny případy upravené trestním právem a řízením podle tohoto nařízení.

2.  Příslušným orgánům členských států nebo orgánu pro cenné papíry a trhy není bráněno ve výměně informací v souladu s tímto nařízením nebo dalšími unijními právními předpisy, které se vztahují na správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a na kvalifikované fondy sociálního podnikání.

3.  V případě, že příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy získají důvěrné informace v souladu s odstavcem 1, mohou je použít pouze při plnění svých úkolů a pro účely správních a soudních řízení.

Článek 25

V případě sporu mezi příslušnými orgány členských států ohledně posouzení, jednání či opomenutí jednoho z příslušných orgánů v oblastech, v nichž toto nařízení vyžaduje spolupráci nebo koordinaci mezi příslušnými orgány více členských států, mohou příslušné orgány předložit věc orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010, pokud se spor netýká čl. 3 odst. 1 písm. b) bodu i) nebo písm. d) bodu i) tohoto nařízení.KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 15. května 2013. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 2 nebo čl. 14 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím uvedené lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 27

1.  Komise toto nařízení přezkoumá v souladu s odstavcem 2. Tento přezkum bude zahrnovat obecný průzkum fungování pravidel stanovených tímto nařízením a zkušeností získaných při jejich uplatňování, včetně:

a) rozsahu používání označení „EuSEF“ správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání v různých členských státech, ať již vnitrostátně, nebo přeshraničně;

b) zeměpisného a odvětvového rozložení investic uskutečněných kvalifikovanými fondy sociálního podnikání;

c) přiměřenosti požadavků na informace podle článku 14, zejména zda tyto informace stačí k tomu, aby investoři mohli o investici informovaně rozhodnout;

d) využívání různých kvalifikovaných investic kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a dopadu, který to mělo na rozvoj sociálních podniků v Unii;

e) vhodnosti zavedení evropského označení „sociální podnik“;

f) možnosti, aby sociální fondy usazené ve třetí zemí mohly používat označení „EuSEF“, přičemž se zohlední zkušenosti získané při uplatňování doporučení Komise ohledně opatření, která mají třetí země povzbudit, aby uplatňovaly minimální standardy řádné správy v oblasti daní;

g) praktického používání kritérií pro určení podniků kvalifikovaných pro portfolio a dopadu, který to mělo na rozvoj sociálních podniků v Unii a na jejich pozitivní sociální dopad;

h) analýzy postupů používaných správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání k měření pozitivních sociálních dopadů vytvářených podniky kvalifikovanými pro portfolio v souladu s článkem 10 a hodnocení toho, zda lze na úrovni Unie zavést harmonizované normy pro měření sociálního dopadu způsobem, který je v souladu se sociální politikou Unie;

i) možnosti rozšířit nabízení kvalifikovaných fondů sociálního podnikání i na neprofesionální investory;

j) vhodnosti zahrnutí kvalifikovaných fondů sociálního podnikání mezi aktiva, do nichž lze investovat, podle směrnice 2009/65/ES;

k) vhodnosti doplnění tohoto nařízení o režim pro depozitáře;

l) zkoumání možných daňových překážek pro fondy sociálního podnikání a posouzení možných daňových pobídek, jež by měly v Unii podpořit sociální podnikání;

m) posouzení veškerých překážek, které mohly bránit v investování do fondů používajících označení „EuSEF“, včetně dopadu na institucionální investory, na něž se vztahuje jiné obezřetnostní právo Unie.

2.  Přezkum podle odstavce 1 se provede:

a) do ►M1  2. března 2022 ◄ , pokud jde o písmena a) až e) a g) až m), a

b) do 22. července 2015, pokud jde o písmeno f).

3.  Po přezkumu uvedeném v odstavci 1 a po konzultaci s orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž bude podle potřeby přiložen legislativní návrh.

▼M1

4.  Komise provede souběžně s přezkumem podle článku 69 směrnice 2011/61/EU, zejména pokud jde o správce registrované podle čl. 3 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice, analýzu:

a) správy kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a analýzu toho, zda je vhodné zavést změny do právního rámce, včetně možnosti zřídit pas ke správě fondů, a

b) vhodnosti definice nabízení kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a dopadu této definice a rozdílů v jejím výkladu na vnitrostátní úrovni na fungování a životaschopnost kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a na přeshraniční distribuci těchto fondů.

Po provedení tohoto přezkumu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.

▼B

Článek 28

1.  Do 22. července 2017 Komise zahájí přezkum vzájemného působení tohoto nařízením a jiných pravidel pro subjekty kolektivního investování a jejich správce, zejména pravidel stanovených směrnicí 2011/61/EU. Tento přezkum se bude zabývat oblastí působnosti tohoto nařízení. V jeho rámci budou shromážděny údaje pro posouzení toho, zda je nezbytné oblast působnosti tohoto nařízení rozšířit tak, aby se správci fondů sociálního podnikání, u nichž celková aktiva spravovaných aktiv překračuje hodnotu stanovenou v čl. 2 odst. 1, mohli stát správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání v souladu s tímto nařízením.

2.  Po přezkumu uvedeném v odstavci 1 a po konzultaci s orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž bude podle potřeby připojen legislativní návrh.

Článek 29

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. července 2013, s výjimkou čl. 3 odst. 2, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 4, které se použijí ode dne 15. května 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 2 ) Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

Top