Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0345-20180301

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/2018-03-01

02013R0345 — CS — 01.03.2018 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 345/2013

ze dne 17. dubna 2013

o evropských fondech rizikového kapitálu

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 115 25.4.2013, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1991 ze dne 25. října 2017,

  L 293

1

10.11.2017
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 345/2013

ze dne 17. dubna 2013

o evropských fondech rizikového kapitálu

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky a podmínky pro správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii používat označení „EuVECA“, a přispívá tak k hladkému fungování vnitřního trhu.

Stanoví rovněž jednotná pravidla nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu kvalifikovaným investorům v Unii, složení portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, investičních nástrojů a technik, které smějí používat kvalifikované fondy rizikového kapitálu, jakož i organizace, jednání a transparentnosti správců, kteří nabízejí kvalifikované fondy rizikového kapitálu v Unii.

Článek 2

1.  Toto nařízení se vztahuje na správce subjektů kolektivního investování definovaných v čl. 3 písm. a), kteří splňují tyto podmínky:

a) jimi spravovaná aktiva v souhrnu nepřevyšují hodnotu uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU;

b) jsou usazeni v Unii;

c) podléhají registraci u příslušných orgánů svého domovského členského státu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU a

d) spravují portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

▼M1

2.  Články 3 až 6, článek 12, čl. 13 odst. 1 písm. c) a i), články 14a až 19, čl. 20 odst. 3 druhý pododstavec a články 21 a 21a tohoto nařízení se použijí na správce subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, kteří spravují portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a hodlají při nabízení těchto fondů v Unii používat označení „EuVECA“.

▼B

3.  Správci nesamosprávných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu registrovaní v souladu s článkem 14 mohou rovněž spravovat subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), mají-li povolení podle směrnice 2009/65/ES.

Článek 3

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „subjektem kolektivního investování“ alternativní investiční fond definovaný v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

b) „kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu“ subjekt kolektivního investování, který:

i) má v úmyslu ve lhůtě stanovené ve svém statutu nebo zakládacích dokumentech investovat alespoň 70 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která jsou kvalifikovanými investicemi, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů a držených peněz a ekvivalentů peněz,

ii) nepoužije více než 30 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu na získání jiných aktiv než kvalifikovaných investic, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů a držených peněz a ekvivalentů peněz,

iii) je usazen na území některého členského státu;

c) „správcem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu“ právnická osoba, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je správa alespoň jednoho kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d) „podnikem kvalifikovaným pro portfolio“ podnik, který:

▼M1

i) v době první investice kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do tohoto podniku splňuje jednu z těchto podmínek:

 nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 21 a 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( 1 ) a zaměstnává nejvýše 499 osob,

 jedná se o malý nebo střední podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 13 směrnice 2014/65/EU, který je kótován na trhu pro růst malých a středních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 12 uvedené směrnice,

▼B

ii) není subjektem kolektivního investování,

iii) není:

 úvěrovou institucí definovanou v čl. 4 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu ( 2 ),

 investičním podnikem definovaným v čl. 4 odst. 1 bodě 1 směrnice 2004/39/ES,

 pojišťovnou definovanou v čl. 13 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) ( 3 ),

 finanční holdingovou společností definovanou v čl. 4 bodě 19 směrnice 2006/48/ES ani

 smíšenou holdingovou společností definovanou v čl. 4 bodě 20 směrnice 2006/48/ES;

iv) je usazen na území členského státu nebo třetí země, pokud tato třetí země:

 není uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu,

 podepsala s domovským členským státem správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nabízeny, dohodu – a to i mnohostrannou daňovou dohodu – zajišťující, aby tato třetí země v plném rozsahu dodržovala zásady stanovené v článku 26 vzorové smlouvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťovala účinnou výměnu informací v oblasti daní;

e) „kvalifikovanými investicemi“ tyto nástroje:

i) kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, které jsou vydány:

 podnikem kvalifikovaným pro portfolio a nabyty přímo kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu od tohoto podniku kvalifikovaného pro portfolio,

 podnikem kvalifikovaným pro portfolio výměnou za kapitálový cenný papír vydaný tímto podnikem kvalifikovaným pro portfolio nebo

 podnikem, jehož je podnik kvalifikovaný pro portfolio většinově vlastněnou dceřinou společností, a které jsou nabyty kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu výměnou za kapitálový nástroj vydaný podnikem kvalifikovaným pro portfolio,

ii) zajištěné nebo nezajištěné úvěry, které kvalifikovaný fond rizikového kapitálu poskytl podniku kvalifikovanému pro portfolio, v němž kvalifikovaný fond rizikového kapitálu již drží kvalifikované investice, za předpokladu, že se na tyto úvěry nepoužije více než 30 % z celkových vkladů do kapitálu a nesplaceného upsaného kapitálu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu,

iii) podíly v podniku kvalifikovaném pro portfolio nabyté od stávajících společníků tohoto podniku,

iv) podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo více jiných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu za předpokladu, že tyto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samy neinvestovaly více než 10 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

f) „příslušnými náklady“ všechny poplatky, přirážky a náklady, které přímo či nepřímo hradí investoři a na nichž se správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dohodl s investory tohoto fondu;

g) „kapitálovým nástrojem“ vlastnický podíl v podniku, který má podobu akcií nebo jiných forem účasti na kapitálu podniku kvalifikovaného pro portfolio a který byl vydán jeho investorům;

h) „kvazikapitálovým nástrojem“ jakýkoli druh nástroje financování, který je kombinací kapitálového nástroje a dluhu, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno;

i) „nabízením“ přímé nebo nepřímé primární nabízení nebo umísťování podílových jednotek nebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii z podnětu správce tohoto fondu nebo jeho jménem;

j) „upsaným kapitálem“ jakýkoli závazek, podle kterého je investor ve lhůtě stanovené statutem nebo zakládacími dokumenty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu povinen nabýt podíl v tomto fondu nebo do kapitálu tohoto fondu učinit vklady;

▼M1

k) „domovským členským státem“ členský stát, ve kterém má správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu sídlo;

▼B

l) „hostitelským členským státem“ členský stát jiný než domovský členský stát, v němž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nabízí kvalifikované fondy rizikového kapitálu v souladu s tímto nařízením;

▼M1

m) „příslušným orgánem“:

i) pro správce uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU,

ii) pro správce uvedené v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/61/EU,

iii) pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu příslušný orgán členského státu, ve kterém je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu usazen;

▼M1

n) „příslušným orgánem hostitelského členského státu“ orgán členského státu jiného než domovského členského státu, v němž je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nabízen.

▼B

Pokud jde o první pododstavec písm. c), dovoluje-li právní forma kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, aby se spravoval sám, a rozhodne-li se jeho řídící orgán nejmenovat jiného správce, je jako správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrován v souladu s článkem 14 samotný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu. Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, který je registrován jako správce samosprávného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, nemůže být zaregistrován jako správce jiných nesamosprávných subjektů kolektivního investování.KAPITOLA II

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ „EuVECA“

Článek 4

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, kteří splňují požadavky stanovené v této kapitole, jsou při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii oprávněni používat označení „EuVECA“.

Článek 5

1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu zajistí, aby pro získávání jiných aktiv než kvalifikovaných investic nebylo použito více než 30 % z celkových vkladů do kapitálu tohoto fondu a jeho nesplaceného upsaného kapitálu. Tato hodnota 30 % se vypočítá na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů. Držené peníze a ekvivalenty peněz se pro účely výpočtu této hodnoty nezohledňují, protože peníze a ekvivalenty peněz se nepovažují za investice.

2.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu nesmějí na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu využívat metody, které vedou ke zvýšení expozice fondu nad celkovou výši jeho upsaného kapitálu, ať už se jedná o půjčku peněz nebo cenných papírů, účast v derivátových pozicích nebo jakékoli jiné způsoby.

3.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu smějí na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu přijímat půjčky, vydávat dluhové cenné papíry nebo poskytovat záruky, pouze pokud jsou tyto půjčky, dluhové cenné papíry nebo záruky kryty nesplacenými závazky.

Článek 6

1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu smějí nabízet podílové jednotky a akcie kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu výhradně investorům, kteří jsou považováni za profesionální klienty v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 2004/39/ES nebo se kterými může být na požádání jako s profesionálními klienty zacházeno v souladu s oddílem II přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo jiným investorům, kteří:

a) se zaváží k investici ve výši alespoň 100 000  EUR a

b) v dokumentu, který není součástí smlouvy, jež má být uzavřena za účelem závazku k investici, písemně prohlásí, že si jsou vědomi rizik spojených s plánovaným závazkem nebo investicí.

2.  Odstavec 1 se nevztahuje na investice vedoucích pracovníků, ředitelů nebo zaměstnanců zapojených do řízení správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, když investují do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, který spravují.

Článek 7

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu ve vztahu ke kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu, které spravují:

a) jednají při výkonu svých činností čestně, poctivě a s patřičnou dovedností, péčí a opatrností;

b) uplatňují vhodné zásady a postupy s cílem zabránit nekalým praktikám, u nichž lze rozumně očekávat, že poškodí zájmy investorů a podniků kvalifikovaných pro portfolio;

c) provozují své obchodní činnosti v nejlepším zájmu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, které spravují, jejich investorů a integrity trhu;

d) uplatňují vysokou úroveň obezřetnosti při výběru a průběžném sledování investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio;

e) mají patřičné znalosti a vědomosti o podnicích kvalifikovaných pro portfolio, do nichž investují;

▼M1

f) zacházejí se svými investory spravedlivě. Tím není vyloučeno příznivější zacházení se soukromými investory oproti zacházení s veřejným investorem za předpokladu, že je slučitelné s pravidly státní podpory, zejména s článkem 21 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ( 4 ), a je uvedeno ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu;

▼B

g) zajišťují, aby žádný investor nepožíval zvláštních výhod, ledaže jsou tyto výhody výslovně uvedeny ve statutu nebo zakládacích dokumentech kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Článek 8

1.  Pokud správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu pověří výkonem některých úkolů třetí osoby, není jeho odpovědnost vůči kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu a jeho investorům tímto pověřením nijak dotčena. Správce nesmí tato pověření udílet v takovém rozsahu, aby v podstatě již nemohl být považován za správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu ani aby se stal subjektem typu „poštovní schránka“.

2.  Pověření podle odstavce 1 nesmí ohrozit účinnost dohledu nad správcem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a zejména nesmí bránit tomu, aby tento správce jednal nebo aby byl kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spravován v nejlepším zájmu investorů tohoto fondu.

Článek 9

1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu rozpoznávají střety zájmů a vyhýbají se jim, a není-li možné se střetům zájmů vyhnout, řeší je a sledují a v souladu s odstavcem 4 tyto střety zájmů neprodleně oznamují s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím způsobem ovlivnily zájmy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a jejich investorů, a zajistit poctivé zacházení s kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu, které spravují.

2.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu rozpoznají především střety zájmů, které mohou vyvstat mezi

a) správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, osobami, které skutečně řídí obchodní činnost těchto správců, zaměstnanci těchto správců nebo osobami, které tyto správce přímo či nepřímo kontrolují nebo jimi jsou kontrolovány, a kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu spravovaným těmito správci nebo jeho investory;

b) kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu nebo jeho investory a jiným kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu spravovaným stejným správcem nebo jeho investory;

c) kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu nebo jeho investory a subjektem kolektivního investování nebo SKIPCP spravovaným stejným správcem nebo jeho investory.

3.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu udržují a uplatňují účinné organizační a administrativní postupy pro splnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2.

4.  Oznámení střetů zájmů podle odstavce 1 se uplatní v případě, že organizační opatření přijatá správcem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu k rozpoznání, předcházení, řešení a sledování střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizika poškození zájmů investorů budou odvrácena. Správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu srozumitelně oznámí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů investorům předtím, než provede obchod na jejich účet.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25, jimiž se blíže stanoví:

a) druhy střetů zájmů podle odstavce 2 tohoto článku;

b) opatření, která musí správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu přijmout v rámci svých struktur a organizačních a administrativních postupů k rozpoznávání, předcházení, řešení, sledování a oznamování střetů zájmů.

Článek 10

1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu musí mít vždy dostatečný kapitál a využívat vhodné a přiměřené lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné pro řádnou správu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jež spravují.

▼M1

2.  Samosprávné kvalifikované fondy rizikového kapitálu i správci nesamosprávných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu musí mít počáteční kapitál ve výši 50 000  EUR.

▼M1

3.  Vlastní kapitál musí vždy činit alespoň osminu fixních režijních nákladů, které správci vznikly v předchozím roce. Příslušný orgán domovského členského státu může tento požadavek upravit v případě, že v podnikatelské činnosti správce došlo od předchozího roku k podstatné změně. Pokud správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vykonává podnikatelskou činnost méně než jeden rok, činí tento požadavek osminu fixních režijních nákladů očekávaných podle jeho podnikatelského plánu, ledaže příslušný orgán domovského členského státu vyžaduje úpravu tohoto plánu.

4.  Je-li hodnota kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu spravovaných správcem vyšší než 250 000 000  EUR, musí správce poskytnout dodatečný vlastní kapitál. Tento dodatečný vlastní kapitál se rovná 0,02 % částky, o niž celková hodnota kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu přesahuje částku 250 000 000  EUR.

5.  Příslušný orgán domovského členského státu může správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu udělit výjimku z povinnosti poskytnout až 50 % dodatečného vlastního kapitálu uvedeného v odstavci 4, pokud má tento správce k dispozici záruku pro stejnou výši poskytnutou úvěrovou institucí nebo pojišťovnou se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, v níž se na ni vztahují pravidla obezřetnostního dohledu, jež příslušný orgán domovského členského státu považuje za rovnocenná s pravidly stanovenými právem Unie.

6.  Vlastní kapitál musí být investován do likvidních aktiv nebo aktiv snadno směnitelných na hotovost a nesmí zahrnovat spekulativní pozice.

▼B

Článek 11

1.  Pravidla pro oceňování aktiv musí být obsažena ve statutu nebo zakládacích dokumentech kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a musí zajišťovat řádný a transparentní postup oceňování.

2.  Používané postupy pro oceňování musí zajišťovat řádné ocenění aktiv a výpočet hodnoty aktiv alespoň na ročním základě.

Článek 12

1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu zpřístupní nejpozději šest měsíců po skončení daného účetního období příslušnému orgánu domovského členského státu výroční zprávu za každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, který spravují. Tato zpráva popíše složení portfolia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho činnosti za předchozí rok. Dále uvede zisk kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na konci jeho existence a případně zisk rozdělený za celou dobu jeho existence. Obsahuje rovněž finanční účty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu ověřené auditorem.

Výroční zpráva se vypracovává v souladu se stávajícími standardy finančního výkaznictví a podmínkami dohodnutými mezi správcem kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a investory. Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu ji na požádání poskytnou investorům. Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu se mohou s investory dohodnout na vzájemném poskytování dalších informací.

2.  Audit kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu se provádí alespoň na ročním základě. Audit potvrdí, že peněžní prostředky a aktiva jsou drženy jménem fondu a že správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zavedl a udržuje náležité záznamy a kontrolní mechanismy v souvislosti s využitím jakéhokoli pověření či oprávnění nakládat týkajících se peněžních prostředků a aktiv kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho investorů.

3.  Pokud je správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu povinen zveřejnit ve vztahu ke kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu výroční finanční zprávu v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ( 5 ), mohou být informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku poskytnuty samostatně nebo jako dodatek k této výroční finanční zprávě.

▼M1

4.  Příslušný orgán domovského členského státu včas zpřístupní příslušnému orgánu každého z dotčených kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, příslušnému orgánu každého z dotčených hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy všechny informace shromážděné na základě tohoto článku, a to postupem uvedeným v článku 22.

▼B

Článek 13

1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu svým investorům ve vztahu ke kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu, které spravují, předtím, než se tito investoři rozhodnou investovat, jasně a srozumitelně sdělí tyto informace:

a) totožnost tohoto správce a případných dalších poskytovatelů služeb, s nimiž tento správce uzavřel smlouvu ve vztahu k jimi vykonávané správě kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, a popis jejich povinností;

▼M1

b) výši vlastního kapitálu, který má tento správce k dispozici k udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádnou správu jeho kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

▼B

c) popis investiční strategie a cílů kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, včetně:

i) typů podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž hodlá investovat,

ii) případných jiných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, do nichž hodlá investovat,

iii) typů podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž hodlají investovat případné jiné kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvedené v bodě ii),

iv) zamýšlených jiných než kvalifikovaných investic,

v) technik, které hodlá využívat,

vi) příslušných omezení pro investování;

d) popis rizikového profilu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a případných rizik spojených s aktivy, do nichž může fond investovat, nebo technik investování, které může využívat;

e) popis postupu pro oceňování kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a metod oceňování aktiv včetně metod používaných k oceňování podniků kvalifikovaných pro portfolio;

f) popis stanovení odměny správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

g) popis všech příslušných nákladů a jejich maximální výše;

h) dosavadní finanční výsledky kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, pokud jsou dostupné;

i) služby podporující podnikatelskou činnost a další podpůrné činnosti, které správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje nebo zajišťuje prostřednictvím třetích osob s cílem usnadnit rozvoj, růst nebo i běžnou činnost podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž kvalifikovaný fond rizikového kapitálu investuje, nebo pokud tyto služby či činnosti nejsou poskytovány, objasnění této skutečnosti;

j) popis postupů, kterými může kvalifikovaný fond rizikového kapitálu změnit investiční strategii nebo investiční politiku nebo obojí.

2.  Všechny informace uvedené v odstavci 1 musí být nestranné a jasné a nesmějí být zavádějící. Musí být pravidelně aktualizovány a podle potřeby pravidelně přezkoumávány.

3.  Pokud je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu povinen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ( 6 ) nebo v souladu s vnitrostátním právem zveřejnit prospekt týkající se tohoto fondu, mohou být informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku poskytnuty samostatně nebo jako součást prospektu.KAPITOLA III

DOHLED A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 14

1.  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, kteří pro nabízení svých kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu hodlají používat označení „EuVECA“, informují o svém záměru příslušný orgán svého domovského členského státu a poskytnou tyto informace:

a) totožnost osob, které skutečně vykonávají správu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

b) totožnost kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jejichž podílové jednotky či akcie mají být nabízeny, a jejich investiční strategie;

c) informace o opatřeních přijatých ke splnění požadavků kapitoly II;

d) seznam členských států, v nichž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu hodlá nabízet jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

▼M1 —————

▼B

2.  Příslušný orgán domovského členského státu zaregistruje správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) osoby, které skutečně vykonávají správu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, mají dostatečně dobrou pověst a dostatečné zkušenosti, a to i v souvislosti s investičními strategiemi, které daný správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu používá;

b) informace požadované podle odstavce 1 jsou úplné;

c) opatření oznámená podle odst. 1 písm. c) jsou s to zajistit splnění požadavků kapitoly II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registrace podle tohoto článku platí pro celé území Unie a umožňuje správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu nabízet kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením „EuVECA“ v celé Unii.

▼M1

4.  Příslušný orgán domovského členského státu vyrozumí správce uvedeného v odstavci 1 do dvou měsíců poté, co tento správce poskytl všechny informace podle uvedeného odstavce, zda byl registrován jako správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

5.  Registrace podle tohoto článku představuje registraci pro účely čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/61/EU ve vztahu ke správě kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

6.  Správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu podle tohoto článku oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu veškeré podstatné změny podmínek pro udělení jeho původní registrace v souladu s tímto článkem, a to před provedením těchto změn.

Pokud se příslušný orgán domovského členského státu rozhodne změny uvedené v prvním pododstavci omezit nebo zamítnout, vyrozumí o tom správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do jednoho měsíce od obdržení oznámení těchto změn. Příslušný orgán může uvedenou lhůtu prodloužit až o jeden měsíc, pokud to považuje za nezbytné vzhledem ke zvláštním okolnostem případu a pokud to správci kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu předem oznámí. Změny lze provést, pokud proti nim dotčený příslušný orgán během uvedené lhůty pro posouzení nevznese námitky.

7.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům při podání žádosti o registraci uvedené v odstavci 1, a podmínky stanovené v odstavci 2.

Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.

8.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací příslušným orgánům při podání žádosti o registraci uvedené v odstavci 1 a podmínek uvedených v odstavci 2.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

9.  Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů, které příslušné orgány provádějí podle tohoto nařízení.

Článek 14a

1.  Správci subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU požádají o registraci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, pro které hodlají používat označení „EuVECA“.

2.  Žádost o registraci uvedená v odstavci 1 se podává příslušnému orgánu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a zahrnuje:

a) statut nebo zakládající dokumenty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

b) údaje o totožnosti depozitáře;

c) informace vymezené v čl. 14 odst. 1;

d) seznam členských států, v nichž správci uvedení v odstavci 1 založili nebo hodlají založit kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) se informacemi o opatřeních přijatých ke splnění požadavků podle kapitoly II rozumějí opatření přijatá ke splnění požadavků podle článků 5 a 6 a čl. 13 odst. 1 písm. c) a i).

3.  Pokud příslušným orgánem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a příslušným orgánem domovského členského státu není týž orgán, obrátí se příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na příslušný orgán domovského členského státu se žádostí o informaci, zda kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spadá do působnosti povolení správce ke správě alternativních investičních fondů a zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 písm. a).

Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu může také požádat příslušný orgán domovského členského státu o vysvětlení a o upřesňující informace týkající se dokumentace uvedené v odstavci 2.

Příslušný orgán domovského členského státu odpoví do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel žádost podanou příslušným orgánem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

4.  Od správců uvedených v odstavci 1 se nevyžadují informace nebo dokumenty, které již poskytli podle směrnice 2011/61/EU.

5.  Poté, co příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu posoudí dokumenty, které obdržel v souladu s odstavcem 2, a poté, co obdrží případné vysvětlení a informace uvedené v odstavci 3, zaregistruje fond jako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, pokud správce tohoto fondu splňuje podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2.

6.  Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyrozumí správce uvedeného v odstavci 1 do dvou měsíců poté, co tento správce poskytl všechny dokumenty uvedené v odstavci 2, zda byl fond zaregistrován jako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu.

7.  Registrace podle tohoto článku platí pro celé území Unie a umožňuje nabízet tyto fondy pod označením „EuVECA“ v celé Unii.

8.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům podle odstavce 2.

Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.

9.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací příslušným orgánům v souladu s odstavcem 2.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

10.  Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů, které příslušné orgány provádějí podle tohoto nařízení.

Článek 14b

Členské státy zajistí, aby bylo jakékoli odmítnutí zaregistrovat správce uvedeného v článku 14 nebo fond uvedený v článku 14a zdůvodněno a oznámeno správcům uvedeným v těchto článcích a aby podléhalo právu odvolat se k vnitrostátnímu soudnímu, správnímu nebo jinému orgánu. Toto právo na odvolání ve vztahu k registraci platí i tehdy, nebylo-li přijato žádné rozhodnutí o registraci do dvou měsíců poté, co daný správce poskytl všechny požadované informace. Členské státy mohou požadovat, aby daný správce před uplatněním uvedeného práva na odvolání vyčerpal všechny předběžné správní opravné prostředky, které má k dispozici podle vnitrostátního práva.

▼B

Článek 15

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu informují příslušný orgán domovského členského státu, pokud hodlají nabízet:

a) nový kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nebo

b) stávající kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v členském státě, který není uveden na seznamu podle čl. 14 odst. 1 písm. d).

Článek 16

▼M1

1.  Každou registraci nebo zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, každé doplnění nebo zrušení registrace kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a každé zařazení členského státu na seznam členských států, v nichž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu hodlá tento fond nabízet, nebo vyřazení členského státu z tohoto seznamu oznámí příslušný orgán domovského členského státu neprodleně příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy.

Pro účely prvního pododstavce oznámí příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, který byl zaregistrován v souladu s článkem 14a, neprodleně příslušnému orgánu domovského členského státu, příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy každé doplnění nebo zrušení registrace kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a každé zařazení členského státu na seznam členských států, v nichž správce tohoto kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu hodlá tento fond nabízet, či vyřazení členského státu z tohoto seznamu.

2.  Příslušné orgány hostitelského členského státu nesmějí pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu stanovit žádné požadavky ani správní postupy v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, ani toto nabízení nesmějí podmínit získáním souhlasu před jeho zahájením. Tyto požadavky a správní postupy zahrnují poplatky a jiné platby.

▼B

3.  K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem, kterými se stanoví formát oznámení podle tohoto článku.

4.  Orgán pro cenné papíry a trhy předloží tento návrh prováděcích technických norem Komisi do 16. února 2014.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v odstavci 3 tohoto článku postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M1

Článek 16a

1.  Pro účely organizace a provádění srovnávacích hodnocení v souladu s čl. 14 odst. 9 a čl. 14a odst. 10 příslušný orgán domovského členského státu, nebo, není-li totožný, příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zajistí, aby byly konečné informace, na jejichž základě byla udělena registrace podle čl. 14 odst. 1 a 2 a čl. 14a odst. 2, poskytnuty orgánu pro cenné papíry a trhy včas po registraci. Tyto informace se poskytují postupem uvedeným v článku 22.

2.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mu mají být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty.

Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.

3.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací orgánu pro cenné papíry a trhy v souladu s odstavcem 1.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M1

Článek 17

1.  Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a která uvádí všechny správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu užívající označení „EuVECA“ a kvalifikované fondy rizikového kapitálu, pro něž je toto označení používáno, jakož i seznam zemí, v nichž jsou tyto fondy nabízeny.

2.  Orgán pro cenné papíry a trhy na svých internetových stránkách uvádí odkazy na internetové stránky s relevantními informacemi týkajícími se třetích zemí, které splňují platný požadavek uvedený v čl. 3 prvním pododstavci písm. d) bodě iv).

▼B

Článek 18

1.  Příslušný orgán domovského členského státu vykonává dohled nad dodržováním požadavků stanovených v tomto nařízení.

▼M1

1a.  Pokud jde o správce uvedené v čl. 2 odst. 2, odpovídá příslušný orgán domovského členského státu za dohled nad přiměřeností opatření, dodržování těchto opatření a organizace správce tak, aby byl tento správce schopen plnit povinnosti a dodržovat pravidla pro zřizování a fungování všech kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jež spravuje.

1b.  Pokud jde o kvalifikovaný fond rizikového kapitálu se správcem uvedeným v čl. 2 odst. 2, odpovídá příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu za dohled nad tím, zda kvalifikovaný fond rizikového kapitálu dodržuje pravidla stanovená v článcích 5 a 6 a čl. 13 odst. 1 písm. c) a i). Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu rovněž odpovídá za dohled nad tím, zda tento fond dodržuje povinnosti stanovené ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu.

▼B

2.  Má-li příslušný orgán hostitelského členského státu zjevné a prokazatelné důvody se domnívat, že správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na jeho území porušuje toto nařízení, neprodleně o tom informuje příslušný orgán domovského členského státu. Příslušný orgán domovského členského státu přijme vhodná opatření.

3.  Pokud správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu svým jednáním nadále zjevně porušuje toto nařízení navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem domovského členského státu nebo kvůli tomu, že tento orgán v přiměřené lhůtě žádná opatření nepřijal, může příslušný orgán hostitelského členského státu poté, co informuje příslušný orgán domovského členského státu, přijmout veškerá vhodná opatření na ochranu investorů, včetně toho, že dotčenému správci kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zakáže dále nabízet jeho kvalifikované fondy rizikového kapitálu na území hostitelského členského státu.

Článek 19

Příslušné orgány mají v souladu s vnitrostátním právem veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů. Mají zejména pravomoc:

a) vyžádat si přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet či pořídit si jeho kopii;

b) vyžádat si od správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu bezodkladné poskytnutí informací;

c) vyžádat si od kterékoli osoby informace týkající se činností správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo činností kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d) provádět kontroly na místě s předchozím ohlášením nebo bez něj;

e) přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu i nadále dodržoval toto nařízení;

f) nařídit správci kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, aby dodržoval toto nařízení a upustil od opakování jakéhokoli jednání, které může představovat porušení tohoto nařízení.

▼M1

Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů souvisejících s dohledovými a vyšetřovacími pravomocemi, které příslušné orgány uplatňují podle tohoto nařízení.

▼B

Článek 20

1.  Členské státy stanoví pravidla pro ukládání správních sankcí a jiných opatření za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené správní sankce a jiná opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.  Do ►M1  2. března 2020 ◄ členské státy oznámí pravidla uvedená v odstavci 1 Komisi a orgánu pro cenné papíry a trhy. Bezodkladně oznámí Komisi a orgánu pro cenné papíry a trhy jakékoli jejich následné změny.

▼M1

3.  Správci uvedení v čl. 2 odst. 1 dodržují toto nařízení za všech okolností a nesou rovněž odpovědnost za jakékoli jeho porušení, včetně jakýchkoli ztrát nebo škod tím způsobených.

Správci uvedení v čl. 2 odst. 2 dodržují za všech okolností směrnici 2011/61/EU. Odpovídají za zajištění dodržování tohoto nařízení a nesou odpovědnost v souladu se směrnicí 2011/61/EU. Tito správci rovněž odpovídají za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku porušení tohoto nařízení.

▼B

Článek 21

▼M1

1.  Příslušný orgán přijme při dodržení zásady proporcionality vhodná opatření uvedená v odstavci 2, podle okolností, pokud správce nebo kvalifikovaný fond rizikového kapitálu:

▼B

a) v rozporu s článkem 5 neplní požadavky na složení portfolia;

b) v rozporu s článkem 6 nabízí podílové jednotky a akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu jiným než kvalifikovaným investorům;

▼M1

c) používá označení „EuVECA“, aniž je zaregistrován podle článku 14 nebo aniž je příslušný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu zaregistrován podle článku 14a;

▼B

d) používá označení „EuVECA“ pro nabízení fondů, které nejsou usazeny v souladu s čl. 3 písm. b) bodem iii);

▼M1

e) v rozporu s článkem 14 nebo článkem 14a byl zaregistrován na základě nepravdivých prohlášení nebo jakýmikoli jinými protiprávními prostředky;

▼B

f) v rozporu s čl. 7 písm. a) při výkonu svých činností nejedná čestně, poctivě nebo s patřičnou dovedností, péčí či opatrností;

g) v rozporu s čl. 7 písm. b) neuplatňuje vhodné zásady a postupy k zabránění nekalým praktikám;

h) opakovaně neplní požadavky podle článku 12 týkající se výroční zprávy;

i) opakovaně neplní povinnost informovat investory v souladu s článkem 13.

▼M1

2.  V případech uvedených v odstavci 1 příslušný orgán, je-li to vhodné:

a) přijme opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržoval články 5 a 6, čl. 7 písm. a) a b) a články 12 až 14a, podle okolností;

b) zakáže správci dotčeného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu používat označení „EuVECA“ a zruší registraci tohoto správce nebo dotčeného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

3.  Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 o zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo o zrušení registrace kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu bezodkladně informuje kterýkoli jiný relevantní příslušný orgán, příslušné orgány jakýchkoli hostitelských členských států v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) a orgán pro cenné papíry a trhy.

4.  Právo nabízet jeden nebo více kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii pod označením „EuVECA“ zaniká s okamžitým účinkem ke dni rozhodnutí příslušného orgánu podle odst. 2 písm. b).

▼M1

5.  Příslušný orgán domovského členského státu nebo hostitelského členského státu, podle okolností, neprodleně informuje orgán pro cenné papíry a trhy, má-li zjevné a prokazatelné důvody domnívat se, že se správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dopustil kteréhokoli z jednání uvedených v odst. 1 písm. a) až i).

Orgán pro cenné papíry a trhy může při dodržení zásady proporcionality vydat dotčeným příslušným orgánům doporučení podle článku 17 nařízení (EU) č. 1095/2010, aby přijaly jakékoli z opatření uvedených v odstavci 2 tohoto článku, nebo aby od přijetí takových opatření upustily.

Článek 21a

Pravomoci, které byly příslušným orgánům svěřeny v souladu se směrnicí 2011/61/EU, včetně pravomocí souvisejících se sankcemi, se uplatňují rovněž ve vztahu ke správcům uvedeným v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

▼B

Článek 22

1.  Příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy navzájem spolupracují za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.

2.  Příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy si vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010, zejména k rozpoznání a nápravě porušení tohoto nařízení.

Článek 23

1.  Všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány nebo pro orgán pro cenné papíry a trhy, jakož i auditoři a odborníci pověření příslušnými orgány jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Žádnou důvěrnou informaci, kterou tyto osoby získají při výkonu svých povinností, nesmějí sdělit žádné jiné osobě nebo orgánu jinak než v souhrnné nebo úhrnné podobě tak, aby nebylo možno identifikovat jednotlivé správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu, aniž jsou dotčeny případy upravené trestním právem a řízením podle tohoto nařízení.

2.  Příslušným orgánům členských států nebo orgánu pro cenné papíry a trhy není bráněno ve výměně informací v souladu s tímto nařízením nebo dalšími unijními právními předpisy, které se vztahují na správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a na kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

3.  V případě, že příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy získají důvěrné informace v souladu s odstavcem 2, mohou je použít pouze při plnění svých úkolů a pro účely správních a soudních řízení.

Článek 24

V případě sporu mezi příslušnými orgány členských států ohledně posouzení, jednání nebo opomenutí jednoho z příslušných orgánů v oblastech, v nichž toto nařízení vyžaduje spolupráci nebo koordinaci mezi příslušnými orgány více členských států, mohou příslušné orgány předložit věc orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010, pokud se spor netýká čl. 3 písm. b) bodu iii) nebo písm. d) bodu iv) tohoto nařízení.KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 9 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 15. května 2013 Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 26

1.  Komise toto nařízení přezkoumá v souladu s odstavcem 2. Tento přezkum bude zahrnovat obecný průzkum fungování pravidel stanovených tímto nařízením a zkušeností získaných při jejich uplatňování, včetně:

a) rozsahu používání označení „EuVECA“ správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v různých členských státech, ať již vnitrostátně, nebo přeshraničně;

b) zeměpisného a odvětvového rozložení investic uskutečněných kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu;

c) přiměřenosti požadavků na informace podle článku 13, zejména zda tyto informace stačí k tomu, aby investoři mohli o investici informovaně rozhodnout;

d) využívání různých kvalifikovaných investic správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, a zejména toho, zda je nutné upravit kvalifikované investice stanovené v tomto nařízení;

e) možnosti rozšířit nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu i na neprofesionální investory;

f) účinnosti, přiměřenosti a uplatňování správních sankcí a jiných opatření stanovených členskými státy v souladu s tímto nařízením;

g) dopadu tohoto nařízení na trh rizikového kapitálu;

h) možnosti, aby fondy rizikového kapitálu usazené ve třetí zemi mohly používat označení „EuVECA“, přičemž se zohlední zkušenosti získané při uplatňování doporučení Komise ohledně opatření, která mají třetí země povzbudit, aby uplatňovaly minimální standardy řádné správy v oblasti daní;

i) vhodnosti doplnění tohoto nařízení o režim pro depozitáře;

j) posouzení veškerých překážek, které mohly bránit v investování do fondů používajících označení „EuVECA“, včetně dopadu na institucionální investory, na něž se vztahuje jiné obezřetnostní právo Unie.

2.  Přezkum podle odstavce 1 se provede:

a) do ►M1  2. března 2022 ◄ , pokud jde o písmena a) až g), i) a j), a

b) do 22. července 2015, pokud jde o písmeno h).

3.  Po přezkumu uvedeném v odstavci 1 a po konzultaci s orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž bude podle potřeby přiložen legislativní návrh.

▼M1

4.  Komise provede souběžně s přezkumem podle článku 69 směrnice 2011/61/EU, zejména pokud jde o správce registrované podle čl. 3 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice, analýzu:

a) správy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a analýzu toho, zda je vhodné zavést změny do právního rámce, včetně možnosti zřídit pas ke správě fondů, a

b) vhodnosti definice nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a dopadu této definice a rozdílů v jejím výkladu na vnitrostátní úrovni na fungování a životaschopnost kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a na přeshraniční distribuci těchto fondů.

Po provedení tohoto přezkumu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.

▼B

Článek 27

1.  Do 22. července 2017 zahájí Komise přezkum vzájemného působení tohoto nařízení a jiných pravidel pro subjekty kolektivního investování a jejich správce, zejména pravidel stanovených směrnicí 2011/61/EU. Tento přezkum se bude zabývat oblastí působnosti tohoto nařízení. V jeho rámci budou shromážděny údaje pro posouzení toho, zda je nezbytné rozšířit oblast působnosti tak, aby se správci fondů rizikového kapitálu, u nichž celková hodnota spravovaných aktiv překračuje hodnotu stanovenou v čl. 2 odst. 1, mohli stát správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v souladu s tímto nařízením.

2.  Po přezkumu uvedeném v odstavci 1 a po konzultaci s orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž bude podle potřeby přiložen legislativní návrh.

Článek 28

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. července 2013 s výjimkou čl. 9 odst. 5, který se použije ode dne 15. května 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 2 ) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

( 4 ) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

( 5 ) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 6 ) Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

Top