EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0932-20170109

Consolidated text: Nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing bubnových sušiček pro domácnost (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/2017-01-09

02012R0932 — CS — 09.01.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 932/2012

ze dne 3. října 2012,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing bubnových sušiček pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 278 12.10.2012, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2282 ze dne 30. listopadu 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 932/2012

ze dne 3. října 2012,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing bubnových sušiček pro domácnost

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění na trh elektrických bubnových sušiček pro domácnost napájených ze sítě a plynových bubnových sušiček pro domácnost a vestavěných bubnových sušiček pro domácnost, a to včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na kombinované pračky se sušičkami pro domácnost a na ždímačky pro domácnost.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2009/125/ES se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1) „bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí zařízení, které suší textilní výrobky převalováním v rotujícím bubnu, jímž prochází ohřátý vzduch, a které je navrženo hlavně pro neprofesionální použití;

2) „vestavěnou bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí bubnová sušička pro domácnost, která je určena k zabudování do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo podobného místa a vyžaduje nábytkovou úpravu;

3) „kombinovanou pračkou se sušičkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost, která je vybavena jak funkcí odstředivého ždímání, tak prostředky pro sušení textilních výrobků obvykle pomocí ohřevu a převalování v bubnu;

4) „ždímačkou pro domácnost“ se rozumí zařízení, v němž se voda odstraňuje z textilních výrobků odstředivým ždímáním v rotujícím bubnu a je odváděna automatickým čerpadlem, a které je navrženo hlavně pro neprofesionální použití;

5) „bubnovou sušičkou s odvodem vzduchu“ se rozumí bubnová sušička, která nasává čerstvý vzduch, prohání ho textilními produkty a odvádí výsledný vlhký vzduch do místnosti nebo mimo místnost;

6) „kondenzační bubnovou sušičkou“ se rozumí bubnová sušička, která zahrnuje zařízení (užívající kondenzaci nebo jiné prostředky) na odstranění vlhkosti ze vzduchu použitého k sušení;

7) „automatickou bubnovou sušičkou“ se rozumí bubnová sušička, která vypíná proces sušení, jakmile se např. pomocí snímání vodivosti nebo teploty zjistí, že bylo dosaženo určitého obsahu vlhkosti náplně;

8) „neautomatickou bubnovou sušičkou“ se rozumí bubnová sušička, která vypíná proces sušení po předem nastavené době, která je obvykle řízena časovým spínačem, ale sušička může být také vypnuta ručně;

9) „programem“ se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a jsou podle prohlášení výrobce vhodné pro sušení určitých druhů textilních výrobků;

10) „cyklem“ se rozumí úplný proces sušení nadefinovaný pro zvolený program;

11) „trváním programu“ se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, kromě případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

12) „jmenovitou kapacitou“ se rozumí maximální hmotnost suchých textilních výrobků určitého druhu v kg podle prohlášení výrobce v rozmezích po 0,5 kilogramu, kterou lze usušit v bubnové sušičce pro domácnost ve zvoleném programu při naplnění v souladu s pokyny výrobce;

13) „poloviční náplní“ se rozumí polovina jmenovité kapacity bubnové sušičky pro domácnost pro daný program;

14) „účinností kondenzace“ se rozumí poměr mezi hmotností vlhkosti nahromaděné v kondenzační sušičce a hmotností vlhkosti odstraněné z náplně na konci cyklu;

15) „vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je bubnová sušička pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby konečný uživatel jejich pomocí při běžném používání spotřebič vypnul za účelem dosažení nejnižší možné spotřeby energie, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco je bubnová sušička pro domácnost připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů výrobce; pokud bubnová sušička nemá žádné ovládací prvky nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se „vypnutým stavem“ rozumí stav dosažený poté, co se bubnová sušička pro domácnost samočinně vrátí do režimu ustálené spotřeby energie;

16) „režimem ponechání v zapnutém stavu“ se rozumí režim nejnižší spotřeby energie, který může trvat neomezeně dlouho po skončení programu bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele kromě vyprázdnění bubnové sušičky pro domácnost;

17) „ekvivalentní bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí model bubnové sušičky pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a funkčními charakteristikami, spotřebou energie, případně účinností kondenzace, trvání standardního programu pro bavlnu a úrovněmi vydávaného hluku šířeného vzduchem jako jiný model bubnové sušičky pro domácnost uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným obchodním kódovým číslem;

18) „standardním programem pro bavlnu“ se rozumí cyklus, který usuší bavlněné prádlo s počátečním obsahem vlhkosti náplně ve výši 60 % na zbývající obsah vlhkosti náplně ve výši 0 %.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Obecné požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost jsou stanoveny v příloze I bodě 1. Zvláštní požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost jsou stanoveny v příloze I bodě 2.

U jiných parametrů ekodesignu uvedených v příloze I části 1 směrnice 2009/125/ES nejsou třeba žádné požadavky na ekodesign.

Článek 4

Posuzování shody

1.  Postupem posuzování shody uvedeným v článku 8 směrnice 2009/125/ES je systém interní kontroly designu stanovený přílohou IV uvedené směrnice nebo systém řízení stanovený přílohou V uvedené směrnice.

2.  Pro účely posouzení shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí technická dokumentace obsahovat kopii výpočtů uvedených v příloze II tohoto nařízení.

Jestliže informace uvedené v technické dokumentaci ke konkrétnímu modelu bubnové sušičky pro domácnost byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací údajů od jiných ekvivalentních bubnových sušiček pro domácnost, případně oběma těmito metodami, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech nebo extrapolacích či obou těchto metodách a o zkouškách provedených výrobci za účelem ověření přesnosti těchto výpočtů. V takových případech musí technická dokumentace obsahovat také seznam všech dalších modelů ekvivalentních bubnových sušiček pro domácnost, u kterých byly informace uvedené v technické dokumentaci získány stejným způsobem.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy použijí za účelem splnění požadavků stanovených v příloze I tohoto nařízení při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES postup ověřování popsaný v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

Referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty bubnových sušiček pro domácnost s nejlepšími výkonnostními parametry dostupných na trhu v době, kdy toto nařízení vstupuje v platnost, jsou uvedeny v příloze IV.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok nejpozději pět let po jeho vstupu v platnost a výsledek tohoto přezkumu předloží konzultačnímu fóru o ekodesignu. V rámci uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze III a účinnost zařízení s odvodem vzduchu.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Použije se ode dne 1. listopadu 2013.

Nicméně:

a) obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I bodě 1 podbodech 1 a 2 se použijí ode dne 1. listopadu 2014;

b) zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze I bodě 2 podbodě 2 se použijí ode dne 1. listopadu 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Požadavky na ekodesign

1.    Obecné požadavky na ekodesign

1.1 Pro výpočet spotřeby energie a dalších parametrů bubnových sušiček pro domácnost se použije cyklus, který suší bavlněné právo (s původním obsahem vlhkosti náplně 60 %) na zbytkový obsah vlhkosti náplně 0 % (dále jen „standardní program pro bavlnu“). Tento cyklus musí být jasně rozpoznatelný na zařízení pro volbu programu bubnové sušičky pro domácnost nebo na displeji bubnové sušičky pro domácnost, pokud je jím vybavena, nebo na obou, a označen jako „standardní program pro bavlnu“ nebo jednotnými symboly či jejich vhodnou kombinací a nastaven jako výchozí cyklus u bubnových sušiček pro domácnost vybavených automatickou volbou programu nebo jakoukoli funkcí pro automatické zvolení sušicího programu nebo zachování volby programu. Pokud jde bubnová sušička automatická bubnová sušička, je „standardní program pro bavlnu“ automatický.

1.2 V návodu k použití poskytovaném výrobcem musí být uvedeny tyto informace:

a) informace o „standardním programu pro bavlnu“, přičemž musí být uvedeno, že je vhodný pro sušení běžně mokrého bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie při sušení mokrého bavlněného prádla;

b) spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu;

c) orientační informace o trvání programu a spotřebě energie pro hlavní sušicí programy s celou a případně i s částečnou náplní.

2.    Zvláštní požadavky na ekodesign

Bubnové sušičky pro domácnost musí splňovat následující požadavky:

2.1 Ode dne 1. listopadu 2013:

 index energetické účinnosti (EEI) musí být nižší než 85,

 u kondenzačních bubnových sušiček pro domácnost nesmí být vážená účinnost kondenzace nižší než 60 %.

2.2 Ode dne 1. listopadu 2015:

 u kondenzačních bubnových sušiček pro domácnost musí být index energetické účinnosti (EEI) nižší než 76,

 u kondenzačních bubnových sušiček pro domácnost nesmí být vážená účinnost kondenzace nižší než 70 %.

Index energetické účinnosti (EEI) a vážená účinnost kondenzace se vypočítají podle přílohy II.
PŘÍLOHA II

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti a účinnosti kondenzace

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu bubnové sušičky pro domácnost se porovnává vážená roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní s jeho normalizovanou roční spotřebou energie.

a) Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

image

kde:

AEC = vážená roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost,

SAEC = normalizovaná roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost.

b) Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

 u všech bubnových sušiček pro domácnost bez odvodu vzduchu:

 
image

 u bubnových sušiček pro domácnost s odvodem vzduchu:

 
image

kde:

  c je jmenovitá kapacita bubnové sušičky pro domácnost pro standardní program pro bavlnu,

  Tt je vážené trvání standardního programu pro bavlnu.

c) Vážená roční spotřeba energie (AEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i) 
image

kde:

Et = vážená spotřeba energie, v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Po = příkon ve vypnutém stavu při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Pl = příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Tt = vážené trvání programu, v minutách a zaokrouhleno na nejbližší celou minutu,

160 = celkový počet sušicích cyklů za rok.

ii) Pokud je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, kdy se bubnová sušička pro domácnost po skončení programu automaticky přepne zpět do vypnutého stavu, pak se hodnota vážené roční spotřeby energie (AEC ) vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle tohoto vzorce:

image

kde:

Tl = trvání režimu ponechání v zapnutém stavu při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, v minutách a zaokrouhlené na nejbližší celou minutu.

d) Vážené trvání (Tt ) standardního programu pro bavlnu se vypočte následujícím způsobem v minutách a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

image

kde:

Tdry = trvání standardního programu pro bavlnu při plné náplni, v minutách a zaokrouhlené na nejbližší celou minutu,

Tdry½ = trvání standardního programu pro bavlnu při poloviční náplni, v minutách a zaokrouhlené na nejbližší celou minutu.

e) Vážená spotřeba energie (Et ) se vypočte následujícím způsobem v kWh a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

image

kde:

Edry = spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plné náplni, v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Edry½ = spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při poloviční náplni, v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

f) U plynových bubnových sušiček pro domácnost se energetická spotřeba standardního programu pro bavlnu při plné a poloviční náplni vypočte následujícím způsobem v kWh a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

image

image

kde:

Egdry = spotřeba plynu standardního programu pro bavlnu při plné náplni, v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry½ = spotřeba plynu standardního programu pro bavlnu při poloviční náplni, v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry,a = dodatečná spotřeba elektrické energie standardního programu pro bavlnu při plné náplni, v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry½,a = dodatečná spotřeba elektrické energie standardního programu pro bavlnu při poloviční náplni, v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

fg = 2,5.

2.   VÝPOČET VÁŽENÉ ÚČINNOSTI KONDENZACE

Účinnost kondenzace programu je poměr mezi hmotností kondenzované vlhkosti nahromaděné v nádrži kondenzační bubnové sušičky pro domácnost a hmotností vlhkosti, kterou program odstranil z náplně, přičemž se tato hmotnost vypočítá jako rozdíl mezi hmotností mokré náplně před sušením a hmotností zkušební náplně po sušení. Při výpočtu vážené účinnosti kondenzace se bere v úvahu průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plné i poloviční náplni.

Vážená účinnost kondenzace (Ct ) programu se vypočte v procentech a zaokrouhlí na nejbližší celé procento:

image

kde:

Cdry = průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při sušení celé náplně,

Cdry½ = průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při sušení poloviční náplně.

Průměrná účinnost kondenzace C se vypočítá z účinností kondenzace při zkouškách a vyjádří se jako procento:

image

kde:

  n je počet zkoušek, který zahrnuje alespoň čtyři platné zkoušky pro daný program,

  j je číslo zkoušky,

  Wwj je hmotnost vody nahromaděné v kondenzační nádrži během zkoušky j,

  Wi je hmotnost mokré zkušební náplně před sušením,

  Wf je hmotnost zkušební náplně po sušení.

▼M1
PŘÍLOHA III

Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem

Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.

Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:

1) Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.

2) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a) hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a

b) deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a

c) při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.

3) Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako modely ekvivalentních bubnových sušiček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.

4) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.

5) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.

6) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako modely ekvivalentních bubnových sušiček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.

7) Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

Orgány členského státu použijí postupy měření, jež zohledňují obecně uznávané, nejmodernější, spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.Tabulka 1

Přípustné odchylky pro ověřování

Parametry

Přípustné odchylky pro ověřování

Vážená roční spotřeba energie (AE C)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu AE C o více než 6 %.

Vážená spotřeba energie (E t)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu E t o více než 6 %.

Vážená účinnost kondenzace (C t)

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota C t o více než 6 %.

Vážené trvání programu (T t)

Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty T t o více než 6 %.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (P o a P l)

Zjištěné hodnoty spotřeby energie P o a P l vyšší než 1,00 W nesmí překročit deklarované hodnoty P o a P l o více než 6 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie P o a P l menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty P o a P l o více než 0,10 W.

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T l)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu T l o více než 6 %.

▼B
PŘÍLOHA IV

Referenční hodnoty

V době vstupu tohoto nařízení v platnost je zjištěna tato nejlepší technologie na trhu bubnových sušiček pro domácnost z hlediska spotřeby energie a emisí hluku šířeného vzduchem během standardního programu pro bavlnu:

1) Bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu s jmenovitou kapacitou 3 kg:

a) spotřeba energie: 1,89 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 247 kWh/rok ( *1 );

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 69 dB.

2) Bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu s jmenovitou kapacitou 5 kg:

a) spotřeba energie: 2,70 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 347 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: není k dispozici.

3) Plynové bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu s jmenovitou kapacitou 5 kg:

a) spotřeba energie z plynu: 3,25 kWhGas/cyklus se rovná 1,3 kWh při standardním programu pro bavlnu při plné náplni. Roční spotřeba elektřiny není k dispozici;

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: není k dispozici.

4) Kondenzační bubnové sušičky pro domácnost s jmenovitou kapacitou 5 kg:

a) spotřeba energie: 3,10 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 396 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: není k dispozici.

5) Bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu s jmenovitou kapacitou 6 kg:

a) spotřeba energie: 3,84 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 487 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 67 dB.

6) Kondenzační bubnové sušičky pro domácnost se jmenovitou kapacitou 6 kg:

a) spotřeba energie: 1,58 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 209 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: není k dispozici.

7) Bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu se jmenovitou kapacitou 7 kg:

a) spotřeba energie: 3,9 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 495 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 65 dB.

8) Plynové bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu s jmenovitou kapacitou 7 kg:

a) spotřeba energie z plynu: 3,4 kWhGas/cyklus se rovná 1,36 kWh při standardním programu pro bavlnu při plné náplni. Roční spotřeba energie není k dispozici;

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: není k dispozici.

9) Kondenzační bubnové sušičky pro domácnost s jmenovitou kapacitou 7 kg:

a) spotřeba energie: 1,6 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 211 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 65 dB.

10) Bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu s jmenovitou kapacitou 8 kg:

a) spotřeba energie: 4,1 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 520 kWh/rok (*);

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 65 dB.

11) Kondenzační bubnové sušičky pro domácnost s jmenovitou kapacitou 8 kg:

a) spotřeba energie: 2,30 kWh/cyklus při standardním programu pro bavlnu při plné náplni, což se rovná přibližně 297 kWh/rok (*);

b) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: není k dispozici.( *1 ) Vypočteno za předpokladu 160 sušicích cyklů ročně se spotřebou energie pro standardní program pro bavlnu při poloviční náplni, která se rovná 60 % spotřeby energie při plné náplni, a s dodatečnou roční spotřebou energie v režimech s nízkým příkonem 13,5 KWh.

Top