EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20150205

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012 , kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2015-02-05

02012R0792 — CS — 05.02.2015 — 001.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 792/2012

ze dne 23. srpna 2012,

kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006

(Úř. věst. L 242 7.9.2012, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015,

  L 10

19

16.1.2015


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 034, 5.2.2014, s.  8 (792/2012)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 792/2012

ze dne 23. srpna 2012,

kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006Článek 1

Obecné ustanovení

V tomto nařízení jsou popsány vzory a technické údaje týkající se formulářů povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení (ES) č. 338/97 a nařízení (ES) č. 865/2006. Vzory a technické údaje jsou stanoveny pro následující dokumenty:

1) 

dovozní povolení;

2) 

vývozní povolení;

3) 

potvrzení o zpětném vývozu;

4) 

potvrzení o osobním vlastnictví;

5) 

potvrzení o souboru vzorků;

▼M1

5a) 

potvrzení o hudebním nástroji;

▼B

6) 

oznámení o dovozu;

7) 

potvrzení o putovní výstavě;

▼M1

8) 

listy pokračování pro potvrzení o osobním vlastnictví, pro potvrzení o putovní výstavě a pro potvrzení o hudebním nástroji;

▼B

9) 

potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 338/97 a čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení;

10) 

štítky uvedené v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 2

Formuláře

▼M1

1.  
Formuláře, na nichž se vyplňují dovozní povolení, vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o souboru vzorků a potvrzení o hudebním nástroji, a žádosti o vydání takových dokumentů musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze I, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

▼B

2.  
Formuláře, na nichž se vyplňují oznámení o dovozu, musí být v souladu se vzorem v příloze II, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití. Mohou obsahovat pořadové číslo.
3.  
Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení o putovní výstavě a žádosti o vydání takových dokumentů, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze III, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.
4.  
Formuláře, na nichž se vyplňují listy pokračování pro potvrzení o osobním vlastnictví a pro potvrzení o putovní výstavě, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV.
5.  
Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 a žádosti o taková potvrzení, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze V tohoto nařízení, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

Členské státy však mohou stanovit, že místo předtištěného textu obsahují kolonky 18 a 19 pouze příslušné potvrzení a/nebo povolení.

6.  
Formulář štítků podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97 musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 3

Technické údaje s ohledem na formuláře

1.  
Papír používaný pro formuláře podle článku 2 je bez mechanické dřeně, vhodný pro psaní a o váze alespoň 55 g/m2.
2.  
Velikost formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 až 5 je 210×297 mm (A4) s maximální přípustnou odchylkou pro délku o 18 mm méně a o 8 mm více.
3.  

Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 1 je:

a) 

bílá na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b) 

žlutá na formulář č. 2, kopie pro držitele;

c) 

světle zelená na formulář č. 3, kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi v případě dovozního povolení nebo kopie pro zaslání zpět vydávajícímu výkonnému orgánu celními orgány v případě vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu;

d) 

růžová na formulář č. 4, kopie pro vydávající výkonný orgán;

e) 

bílá na formulář č. 5, žádost.

4.  

Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 2 je:

a) 

bílá na formulář č. 1, originál;

b) 

žlutá na formulář č. 2, kopie pro dovozce.

5.  

Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 3 a 5 je:

a) 

►C1  žlutá na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky; ◄

b) 

růžová na formulář č. 2, kopie pro vydávající výkonný orgán;

c) 

bílá na formulář č. 3, žádost.

6.  
Barva papíru použitého na listy pokračování uvedené v čl. 2 odst. 4 a štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 je bílá.
7.  
Formuláře uvedené v článku 2 jsou vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Unie podle specifikace výkonných orgánů každého členského státu. V nutných případech obsahují překlad svého obsahu do jednoho z oficiálních pracovních jazyků úmluvy.
8.  
Členské státy jsou odpovědné za vytištění formulářů uvedených v článku 2, které v případě formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 až 5 mohou být součástí automatizovaného procesu vydávání povolení/potvrzení.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1) 

Články 2 a 3 se zrušují.

2) 

Zrušují se přílohy I až VI.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 27. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I