EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0080-20130311

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 80/2012 ze dne 31. ledna 2012 , kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/80/2013-03-11

2012R0080 — CS — 11.03.2013 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 80/2012

ze dne 31. ledna 2012,

kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla

(kodifikované znění)

(Úř. věst. L 029, 1.2.2012, p.33)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 197/2013 ze dne 7. března 2013,

  L 65

15

8.3.2013
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 80/2012

ze dne 31. ledna 2012,

kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla

(kodifikované znění)EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla ( 1 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2288/83 ze dne 29. července 1983, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla ( 2 ), bylo několikrát podstatně změněno ( 3 ). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Čl. 53 odst. 1 písm. b) a odst. 2 nařízení (ES) č. 1186/2009 stanoví, že od dovozního cla jsou osvobozeny biologické a chemické látky, které výlučně k neziskovým účelům dovážejí veřejná nebo veřejně prospěšná zařízení nebo jejich organizační složky, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum. Osvobození od dovozního cla je však omezeno na biologické a chemické látky, které se na celním území Unie nevyrábějí a které jsou uvedeny v seznamu biologických a chemických látek sestaveném postupem uvedeným v článku 247a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 4 ).

(3)

Podle informací podaných členskými státy neexistuje na celním území Unie rovnocenná výroba biologických a chemických látek, které jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Seznam biologických a chemických látek, které mohou být podle čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1186/2009 osvobozeny od dovozního cla, je obsažen v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 2288/83 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IČíslo CUS

Kód KN (1)

Popis zboží

 

ex284590 90

helium-3

 

ex284590 90

(kyslík-18) voda

▼M1

 

ex284990 90

titanový karbid křemíku v prášku o čistotě nejméně 99 % hmotnostních

▼B

0020273-3

ex290129 00

3-methylpent-1-en

0020274-4

ex290129 00

4-methylpent-1-en

0020275-5

ex290129 00

2-methylpent-2-en

0020276-6

ex290129 00

3-methylpent-2-en

0020277-7

ex290129 00

4-methylpent-2-en

0025634-8

ex290219 00

p-menta-1(7), 2-dien (A-beta-feladren)

0014769-3

ex290399 90

4,4′-dibrombifenyl

0017305-7

ex290410 00

ethylmethansulfonát

▼M1 —————

▼B

0020641-7

ex292690 95

1-naftonitril

0020642-8

ex292690 95

2-naftonitril

▼M1

 

ex293499 90

morfolinofosfordiamidátové oligomery (morfolinové oligonukleotidy)

▼B

0022830-8

ex293621 00

retinylacetát

0045091-9

ex320412 00

Sulforhodamine G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex350790 90

fosfoglukomutáza

(1)   Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 2288/83

(Úř. věst. L 220, 11.8.1983, s. 13).

Nařízení Komise (EHS) č. 1798/84

(Úř. věst. L 168, 28.6.1984, s. 22).

Nařízení Komise (EHS) č. 2340/86

(Úř. věst. L 203, 26.7.1986, s. 15).

Nařízení Komise (EHS) č. 3692/87

(Úř. věst. L 347, 11.12.1987, s. 16).

Nařízení Komise (EHS) č. 213/89

(Úř. věst. L 25, 28.1.1989, s. 70).
PŘÍLOHA IIISROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 2288/83

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III( 1 ) Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23.

( 2 ) Úř. věst. L 220, 11.8.1983, s. 13.

( 3 ) Viz příloha II.

( 4 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

Top