EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012O0027-20191117

Consolidated text: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (přepracované znění) (ECB/2012/27) (2013/47/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/2019-11-17

02012O0027 — CS — 17.11.2019 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 5. prosince 2012

o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

(přepracované znění)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EU)

(Úř. věst. L 030 30.1.2013, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 26. září 2013,

  L 333

82

12.12.2013

►M2

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 5. června 2014,

  L 168

120

7.6.2014

►M3

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/930 ze dne 2. dubna 2015,

  L 155

38

19.6.2015

►M4

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/579 ze dne 16. března 2016,

  L 99

21

15.4.2016

►M5

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2082 ze dne 22. září 2017,

  L 295

97

14.11.2017

►M6

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/1626 ze dne 3. srpna 2018,

  L 280

40

9.11.2018

►M7

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1849 ze dne 4. října 2019,

  L 283

64

5.11.2019
▼B

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 5. prosince 2012

o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

(přepracované znění)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EU)ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

▼M6

1.  Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů v platebním modulu (PM), vyhrazených peněžních účtů T2S (T2S DCA) pro účely transakcí s cennými papíry a vyhrazených peněžních účtů TIPS (TIPS DCA) pro účely okamžitých plateb. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají platební příkazy a nakonec i přijímají platby. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S. Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy TIPS.

▼B

2.  TARGET2 je právně strukturován jako soubor systémů RTGS.

▼M4

Článek 1a

Transakce v TARGET2

Pro účely níže uvedených transakcí používají národní centrální banky vždy účty v TARGET2:

a) operace měnové politiky na volném trhu ve smyslu obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 1 ),

b) zúčtování transakcí s přidruženými systémy;

c) platby mezi úvěrovými institucemi.

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

1) „jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující SSP;

2) „systémem, který je součástí TARGET2“ systém RTGS provozovaný centrální bankou Eurosystému, který tvoří součást TARGET2;

3) „centrální bankou“ centrální banka Eurosystému a/nebo připojená národní centrální banka;

4) „národními centrálními bankami poskytujícími SSP“ Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému;

▼M1

5) „poskytovatelem síťových služeb“ poskytovatel přípojky počítačové sítě pro účely zadávání platebních zpráv v rámci TARGET2. Přípojky počítačové sítě jsou poskytovány prostřednictvím systému SWIFT a pro účely interní komunikace v rámci Eurosystému dále prostřednictvím služby CoreNet;

▼M6

6) „účastníkem“ [nebo „přímým účastníkem“] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA);

▼B

7) „centrální bankou Eurosystému“ ECB nebo národní centrální banka eurozóny;

8) „platebním modulem (PM)“ modul SSP, v němž se zúčtovávají platby ►M3  majitelů účtů PM ◄ TARGET2 na účtech PM;

9) „účtem PM“ účet, který má ►M3  majitel účtu PM ◄ TARGET2 v platebním modulu u centrální banky Eurosystému a který je pro tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ nezbytný k:

a) zadávání platebních příkazů či přijímání plateb prostřednictvím TARGET2 a

b) vypořádání těchto plateb s touto centrální bankou Eurosystému;

10) „národní centrální bankou eurozóny“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

11) „identifikačním kódem podniku (kódem BIC)“ kód definovaný podle standardu ISO č. 9362;

12) „adresovatelným držitelem kódu BIC“ subjekt, který:

a) je držitelem kódu BIC;

b) není uznán jako nepřímý účastník;

c) je korespondentem nebo klientem majitele účtu PM nebo pobočky majitele účtu PM či nepřímého účastníka a prostřednictvím tohoto majitele účtu PM může do systému, který je součástí TARGET2, zadávat platební příkazy a přijímat z tohoto systému platby;

▼M6

13) „nepřímým účastníkem“ úvěrová instituce usazená v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), která s majitelem účtu PM uzavřela dohodu o zadávání platebních příkazů a přijímání plateb prostřednictvím tohoto majitele účtu PM a která byla jako nepřímý účastník uznána systémem, který je součástí TARGET2;

▼B

14) „pobočkou“ pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 575/2013;

▼M6

15) „obchodním dnem“ nebo „obchodním dnem TARGET2“ den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V přílohy II, v dodatku V přílohy IIa a v dodatku III přílohy IIb;

▼B

16) „certifikačními orgány“ jedna nebo více národních centrálních bank pověřených Radou guvernérů, aby jménem Eurosystému vydávaly, spravovaly, rušily a obnovovaly elektronické certifikáty;

17) „elektronickým certifikátem“ či „certifikátem“ elektronický soubor vydaný certifikačními orgány, který spojuje veřejný klíč s určitou totožností a který se používá k následujícím účelům: k ověření, že veřejný klíč patří určité osobě, k ověření totožnosti držitele, ke kontrole podpisu této osoby či k šifrování zpráv adresovaných této osobě. Certifikáty se uchovávají na fyzických zařízeních, jako je např. čipová karta či USB disk, a odkazy na certifikáty zahrnují tato fyzická zařízení. Certifikáty mají rozhodující význam v procesu ověřování totožnosti ►M3  majitelů účtů PM ◄ , kteří vstupují do TARGET2 prostřednictvím internetu a kteří podávají platební nebo řídící zprávy;

18) „držitelem certifikátu“ určitá osoba označená jménem, jejíž totožnost ►M3  majitel účtu PM ◄ určil a kterou označil za osobu, která je oprávněná mít internetový přístup k účtu tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ v TARGET2. Žádost ►M3  majitele účtu PM ◄ o certifikáty byla ověřena národní centrální bankou země daného ►M3  majitele účtu PM ◄ a předána certifikačním orgánům, které poté vydaly certifikáty spojující veřejný klíč s údaji, jež identifikují tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ ;

19) „připojenou centrální bankou“ národní centrální banka, která není národní centrální bankou eurozóny a která je k TARGET2 připojena na základě zvláštní dohody;

20) „skupinou AL“ skupina složená z členů skupiny agregované likvidity (AL), kteří používají režim AL;

21) „členem skupiny AL“ ►M3  majitel účtu PM ◄ , který splňuje podmínky pro užívání režimu AL a který uzavřel dohodu AL;

22) „dohodou AL“ mnohostranná dohoda o agregované likviditě uzavřená členy skupiny AL a příslušnými národními centrálními bankami AL pro účely režimu AL;

23) „národní centrální bankou AL“ národní centrální banka eurozóny, která je stranou dohody AL a která jedná jako protistrana členů skupiny AL, jež se účastní v jejím systému, který je součástí TARGET2;

24) „režimem AL“ agregace disponibilní likvidity na účtech PM;

▼M6

25) „disponibilní likviditou“ kladný zůstatek na účtu účastníka a připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý na účtu PM příslušnou národní centrální bankou eurozóny ve vztahu k tomuto účtu, který však ještě nebyl vyčerpán, případně snížený o částku zpracovaného rezervování likvidity na účtu PM nebo blokace peněžních prostředků na T2S DCA;

▼B

26) „vnitrodenním úvěrem“ úvěr poskytnutý na období kratší než jeden obchodní den;

27) „správcem skupiny AL“ člen skupiny AL, kterého ostatní členové skupiny AL jmenují, aby spravoval disponibilní likviditu v rámci skupiny AL během obchodního dne;

28) „mezní zápůjční sazbou“ úroková sazba platná pro mezní zápůjční facilitu;

29) „mezní zápůjční facilitou“ stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od národní centrální banky za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu;

30) „zúčtovací bankou“ ►M3  majitel účtu PM ◄ , jehož účet nebo podúčet PM je využíván k zúčtování převodních příkazů zadaných přidruženým systémem prostřednictvím rozhraní přidruženého systému;

▼M6

31) „přidruženým systémem“ systém, který je spravován subjektem usazeným v Unii nebo v EHP, jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB ( 2 ); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s těmito obecnými zásadami a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému;

▼B

32) „rozhraním přidruženého systému“ technické zařízení, které přidruženému systému umožňuje využívat řadu zvláštních předem vymezených služeb pro zadávání a zúčtování převodních příkazů přidruženého systému; využívat je může i národní centrální banka eurozóny, a to k vypořádání peněžních operací vyplývajících z vkladů a výběrů peněžních prostředků;

▼M6

33) „plátcem“ – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 23 – účastník TARGET2, z jehož účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka;

34) „příjemcem“ – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 23 – účastník TARGET2, na jehož účet PM, T2S DCA nebo TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka;

35) „harmonizovanými podmínkami“ podmínky upravené v přílohách II, IIa, IIb nebo V;

▼B

36) „základními službami TARGET2“ zpracování platebních příkazů v systémech, které jsou součástí TARGET2, zúčtování transakcí souvisejících s přidruženým systémem a funkce sdružování likvidity;

▼M6

37) „domácím účtem“ účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro úvěrovou instituci, která je usazena v Unii nebo v EHP;

▼M3 —————

▼B

39) „řídící národní centrální bankou“ národní centrální banka AL systému, který je součástí TARGET2, jehož se správce skupiny AL účastní;

40) „rozhodnou událostí pro vymáhání“ ve vztahu ke členovi skupiny AL:

a) jakýkoli případ porušení povinnosti uvedený v čl. 34 odst. 1 přílohy II;

b) jakýkoli jiný případ porušení povinnosti nebo jiná událost ve smyslu čl. 34 odst. 2 přílohy II, v souvislosti s nimiž centrální banka s přihlédnutím k závažnosti porušení povinnosti či skutečnosti rozhodla, že by mělo být realizováno zástavní právo podle článku 25b této přílohy, že by mělo být realizováno zajištění podle článku 25c této přílohy nebo by měly být započteny pohledávky podle článku 26 této přílohy, nebo

c) jakékoli rozhodnutí o pozastavení či ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru;

41) „rozhraním účastníka“ technické zařízení, které přímým účastníkům umožňuje zadávat a zúčtovávat platební příkazy prostřednictvím služeb nabízených v rámci PM;

42) „internetovým přístupem“ se rozumí, že ►M3  majitel účtu PM ◄ si zvolil účet PM, k němuž má přístup pouze prostřednictvím internetu, a že podává platební a řídící zprávy do TARGET2 za použití internetu;

43) „úpadkovým řízením“ úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry ( 3 );

▼M7

44) „informačním a kontrolním modulem (ICM)“ modul SSP, jenž majitelům účtu PM umožňuje získávat online informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a případně iniciovat záložní platební příkazy nebo platební příkazy do nouzového řešení v nouzových situacích;

▼M6

45) „koordinátorem TARGET2“ osoba, kterou jmenuje ECB k zajištění běžného provozního řízení TARGET2, ke správě a koordinaci činnosti v případě výjimečné situace a ke koordinaci šíření informací majitelům účtu PM a majitelům TIPS DCA;

▼B

46) „správcem zúčtování v TARGET2“ osoba jmenovaná centrální bankou Eurosystému, aby dohlížela na provoz příslušného systému, který je součástí TARGET2;

▼M6

47) „krizovým manažerem TARGET2“ osoba jmenovaná centrální bankou Eurosystému, aby jménem centrální banky Eurosystému řešila selhání SSP a/nebo platformy TIPS nebo výjimečné vnější události;

48) „technickou poruchou TARGET2“ jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury nebo počítačových systémů, které využívá příslušný systém, který je součástí TARGET2, včetně SSP nebo platformy T2S, nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět a dokončit zpracování plateb v příslušném systému, který je součástí TARGET2, v týž obchodní den;

49) „nezúčtovaným platebním příkazem“ platební příkaz – s výjimkou příkazu k okamžité platbě, realizace storna a příkazu k převodu likvidity z TIPS DCA na PM –, který není zúčtován v týž obchodní den, kdy byl přijat;

▼B

50) „zúčtováním mezi systémy“ zúčtování debetních převodních příkazů, na jejichž základě se provádějí platby mezi zúčtovací bankou jednoho přidruženého systému, který používá zúčtovací postup č. 6, a zúčtovací bankou jiného přidruženého systému, který používá zúčtovací postup č. 6, jak je uvedeno v příloze IV, v reálném čase;

51) „peněžním zúčtováním“ zúčtování bankovek a mincí;

▼M1

52) službou „CoreNet“ interní síťová služba Eurosystému, kterou poskytuje ECB a kterou centrální banky Eurosystému používají jako nouzovou síť pro přístup k SSP v případě, že systém SWIFT není k dispozici, a jako alternativní síť, kterou používají pro přístup k systému CRSS namísto systému SWIFT;

53) „systém klientských služeb (Customer-related services system, CRSS)“ poskytuje centrálním bankám Eurosystému základní a volitelné služby, tj. služby archivace a volitelné služby v oblasti fakturace, dotazů a hlášení a vztahů s klienty;

▼M2

54) „vkladovou facilitou“ stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany používat pro jednodenní vklady u národní centrální banky za předem stanovenou úrokovou sazbu;

55) „sazbou vkladové facility“ úroková sazba platná pro vkladovou facilitu;

▼M3

56) „operacemi T2S“ harmonizované a standardizované služby vypořádání obchodů formou dodání proti zaplacení poskytované prostřednictvím platformy T2S v integrovaném technickém prostředí s přeshraničními možnostmi;

57) „TARGET2-Securities (T2S)“ nebo „platformou T2S“ soubor hardwaru, softwaru a jiných komponentů technické infrastruktury, jehož prostřednictvím Eurosystém poskytuje služby centrálním depozitářům cenných papírů a centrálním bankám Eurosystému, které umožňují základní a nestranné vypořádání transakcí s cennými papíry na základě dodání proti zaplacení v penězích centrální banky bez ohledu na hranice;

58) „poskytovatelem síťových služeb T2S“ podnik, který s Eurosystémem uzavřel licenční smlouvu o poskytování služeb připojení v kontextu T2S;

▼M6

59) „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S;

60) „harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S (T2S DCA) v TARGET2“ podmínky vymezené v příloze IIa;

▼M3

61) „podmínkami pro operace autokolateralizace“ podmínky vymezené v příloze IIIa;

▼M6

62) „platebním příkazem“ příkaz k úhradě, příkaz k převodu likvidity, příkaz k přímému inkasu, příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA, příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM, příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA, příkaz k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, příkaz k okamžité platbě nebo realizace storna;

63) „příkazem k převodu likvidity z T2S DCA na PM“ příkaz k převodu určité peněžní částky z T2S DCA na účet PM;

64) „příkazem k převodu likvidity z PM na T2S DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na T2S DCA;

65) „příkazem k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky a) z T2S DCA na T2S DCA, které jsou oba propojeny se stejným hlavním účtem PM; b) z T2S DCA na T2S DCA, které jsou vedeny ve prospěch téhož právního subjektu; nebo c) z T2S DCA na T2S DCA, kdy majitelem jednoho nebo obou účtů je centrální banka;

66) „hlavním účtem PM“ účet PM, s nímž je propojen T2S DCA a na který se automaticky vrací jakýkoli zůstatek na konci dne;

▼M3

67) „zúčtováním jednotlivých plateb v reálném čase“ zpracování a zúčtování platebních příkazů podle jednotlivých transakcí v reálném čase;

68) „příkazem k úhradě“ pokyn plátce dát příjemci k dispozici peněžní prostředky prostřednictvím účetního zápisu na účtu PM;

69) „účastníkem TARGET2“ účastník v systému, který je součástí TARGET2;

▼M6

70) „autokolateralizací“ vnitrodenní úvěr, který poskytuje národní centrální banka eurozóny v penězích centrální banky a k jehož aktivaci dochází, když majitel T2S DCA nemá dostatečné peněžní prostředky k vypořádání transakcí s cennými papíry, přičemž tento vnitrodenní úvěr je zajištěn buď cennými papíry, které jsou nakupovány (zajištění tokem), nebo cennými papíry, které majitel T2S DCA drží ve prospěch národní centrální banky eurozóny (zajištění stavem);

▼M3

71) „příkazem k převodu likvidity“ platební příkaz, jehož hlavním účelem je převod likvidity mezi různými účty téhož účastníka nebo v rámci skupiny CAI nebo AL;

72) „úvěrovou institucí“ se rozumí buď: a) úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 4 ) [a je-li relevantní, vložte ustanovení vnitrostátního práva, jež provádí čl. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ( 5 )], která podléhá dohledu příslušného orgánu; nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 123 odst. 2 Smlouvy, která podléhá dohledu, který je srovnatelný s dohledem ze strany příslušného orgánu;

73) „příkazem k přímému inkasu“ pokyn, který příjemce předložil své centrální bance a podle kterého centrální banka plátce na základě souhlasu s přímým inkasem odepíše z účtu plátce částku uvedenou v tomto pokynu;

▼M5

74) „garančními fondy“ peněžní prostředky poskytnuté účastníky přidruženého systému, které mají být použity v případě, že jeden nebo více účastníků z jakéhokoli důvodu nesplní své platební závazky v přidruženém systému;

▼M6

75) „službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS;

76) „platformou TIPS“ infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS;

77) „národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému;

78) „poskytovatelem síťových služeb TIPS“ podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V přílohy IIb a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB;

79) „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům;

80) „harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2“ podmínky vymezené v příloze IIb;

81) „příkazem k okamžité platbě“ – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci;

82) „žádostí o storno“ – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě;

83) „realizací storna“ – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno;

84) „příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA;

85) „příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM;

▼M7

86) „nouzovým řešením“ funkce SSP, která zpracovává velmi kritické a kritické platby v nouzových situacích.

▼B

Článek 3

Systémy, které jsou součástí TARGET2

1.  Každá centrální banka Eurosystému provozuje svůj vlastní systém, který je součástí TARGET2.

2.  Každý systém, který je součástí TARGET2, je systémem takto označeným na základě příslušných vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice 98/26/ES.

3.  Název systému, který je součástí TARGET2, tvoří pouze slova „TARGET2“ a název či zkratka příslušné centrální banky Eurosystému nebo členského státu této centrální banky Eurosystému. Systém ECB, který je součástí TARGET2, se nazývá TARGET2-ECB.

Článek 4

Připojení národních centrálních bank členských států, jejichž měnou není euro

Národní centrální banky členských států, jejichž měnou není euro se, mohou k TARGET2 připojit jen tehdy, pokud uzavřou dohodu s centrálními bankami Eurosystému. Tato dohoda stanoví, že připojené národní centrální banky budou dodržovat tyto obecné zásady s výhradou případných upřesnění a změn, na kterých se strany dohodnou.

Článek 5

Transakce v rámci ESCB

Transakce v rámci Evropského systému centrálních bank (ESCB) se zpracovávají prostřednictvím TARGET2, avšak s výjimkou plateb, které se na základě dvoustranné či vícestranné dohody centrálních bank případně zpracovávají prostřednictvím korespondentských účtů.

Článek 6

Zúčtování v rámci Eurosystému

1.  Zúčtování plateb mezi účastníky různých systémů, které jsou součástí TARGET2, v rámci Eurosystému automaticky zakládá závazek centrální banky Eurosystému, která je centrální bankou plátce, vůči centrální bance Eurosystému, která je centrální bankou příjemce.

2.  Všechny závazky v rámci Eurosystému, které vznikly v souladu s odstavcem 1, se automaticky sčítají a stávají se součástí jediného závazku ve vztahu ke každé centrální bance Eurosystému. Při každém zúčtování platby mezi účastníky různých systémů, které jsou součástí TARGET2, se jediný závazek příslušné centrální banky Eurosystému odpovídajícím způsobem upraví. Na konci obchodního dne je tento jediný závazek předmětem vícestranného započtení, z něhož vyplývá závazek či pohledávka jednotlivých národních centrálních bank eurozóny vůči ECB, jak je vymezeno v dohodě mezi centrálními bankami Eurosystému.

3.  Každá národní centrální banka eurozóny vede účet, na němž zaznamenává svůj závazek či pohledávku vůči ECB, jež vyplývají ze zúčtování plateb mezi systémy, které jsou součástí TARGET2.

▼M6

3a.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, zúčtování příkazů k okamžité platbě mezi účastníky různých systémů, které jsou součástí TARGET2, automaticky zakládá jen jednu pohledávku nebo jeden závazek každé centrální banky Eurosystému vůči ECB. Pohledávka nebo závazek každé centrální banky Eurosystému vůči ECB, které se používají pro účely vykazování na konci každého obchodního dne, se denně upravují za použití delty zůstatků všech TIPS DCA v účetnictví příslušné centrální banky Eurosystému ke konci dne.

▼B

4.  Pro každou národní centrální banku eurozóny vede ECB ve svém účetnictví účet, který zachycuje závazek či pohledávku dané národní centrální banky eurozóny vůči ECB ke konci daného dne.ODDÍL II

ŘÍZENÍ

▼M4

Článek 7

Úrovně řízení

1.  Aniž by byl dotčen článek 8 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), je řízení TARGET2 konstituováno jako trojúrovňové. ►M6   Úkoly, které jsou svěřeny Radě guvernérů (úroveň 1), orgánu pro technické a provozní řízení (úroveň 2) a národním centrálním bankám poskytujícím SSP a národním centrálním bankám poskytujícím platformu TIPS (úroveň 3), jsou uvedeny v příloze I. ◄

2.  Rada guvernérů odpovídá za řízení, správu a kontrolu TARGET2. Úkoly, jež jsou zařazeny do úrovně 1, patří do výlučné pravomoci Rady guvernérů. ►M6  ————— ◄

3.  V souladu s čl. 12.1 třetím odstavcem statutu ESCB a v souladu s obecným rámcem vymezeným Radou guvernérů jsou centrální banky Eurosystému odpovědné za plnění úkolů zařazených do úrovně 2. Rada guvernérů zřídí orgán na úrovni 2, jejž centrální banky Eurosystému pověří určitými úkoly souvisejícími s technickým a provozním řízení TARGET2.

4.  Centrální banky Eurosystému upraví své vzájemné vztahy prostřednictvím příslušných dohod.

▼M6

5.  V souladu s čl. 12.1 třetím pododstavcem statutu ESCB a v souladu s obecným rámcem vymezeným Radou guvernérů jsou národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS odpovědné za plnění úkolů zařazených do úrovně 3.

6.  Národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS uzavřou s centrálními bankami Eurosystému dohody o službách, které mají národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS poskytovat. Tyto dohody případně zahrnují též připojené národní centrální banky.

7.  Eurosystém jakožto poskytovatel služeb T2S a centrální banky Eurosystému jakožto provozovatelé příslušných vnitrostátních systémů, které jsou součástí TARGET2, uzavřou dohodu o službách, které má Eurosystém centrálním bankám Eurosystému poskytovat ve vztahu k vedení T2S DCA. Tyto dohody případně uzavřou též připojené národní centrální banky.

▼BODDÍL III

PROVOZ TARGET2

Článek 8

▼M6

Harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtů PM, T2S DCA nebo TIPS DCA v TARGET2

▼B

1.   ►M4  Každá národní centrální banka eurozóny přijme opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2 uvedené v příloze II. ◄ Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a jejími ►M3  majiteli účtu PM ◄ , pokud jde o zpracování plateb v rámci PM. Účet PM je přístupný buď s využitím internetového přístupu, nebo prostřednictvím poskytovatele síťových služeb. Tyto dva způsoby přístupu k účtu PM se navzájem vylučují, ►M3  majitel účtu PM ◄ však může mít jeden nebo více účtů PM, z nichž každý může být přístupný buď prostřednictvím internetu, anebo prostřednictvím poskytovatele síťových služeb.

▼M6

1a.  Každá národní centrální banka eurozóny přijme opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2 uvedené v příloze IIa. Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a majitelem T2S DCA, pokud jde o zřízení a vedení T2S DCA.

▼M6

1b.  Každá národní centrální banka eurozóny přijme opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2 uvedené v příloze IIb. Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a majitelem TIPS DCA, pokud jde o zřízení a vedení TIPS DCA.

▼M6

2.  ECB přijme podmínky TARGET2-ECB tím, že provede i) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2, jak je uvedeno v příloze II, ii) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2, jak je uvedeno v příloze IIa, a iii) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2, jak je uvedeno v příloze IIb, s tou výjimkou, že TARGET2-ECB poskytuje zúčtovací a vypořádací služby pouze subjektům zajišťujícím vzájemné zúčtování a vypořádání, včetně subjektů usazených mimo EHP za předpokladu, že podléhají dozoru příslušného orgánu a jejich přístup do TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.

▼B

3.  Opatření, která přijaly centrální banky Eurosystému za účelem provedení jednotných podmínek, se zveřejňují.

4.  Centrální banky Eurosystému mohou z důvodu omezení vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů žádat o udělení výjimek z jednotných podmínek. Rada guvernérů tyto žádosti posoudí jednotlivě a v odůvodněných případech udělí výjimky.

▼M6

5.  ECB může s výhradou příslušné měnové dohody stanovit náležité podmínky účasti v TARGET2, včetně poskytování zúčtovacích služeb v penězích centrální banky pro operace T2S a službu TIPS, pro subjekty uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. e) přílohy II, čl. 5 odst. 2 písm. e) přílohy IIa a čl. 5 odst. 2 písm. e) přílohy IIb.

6.  Centrální banky Eurosystému neumožní subjektu, aby se stal nepřímým účastníkem v PM nebo aby byl zaregistrován jako adresovatelný držitel kódu BIC v příslušných systémech, které jsou součástí TARGET2, pokud tento subjekt jedná prostřednictvím majitele účtu PM, který je národní centrální bankou členského státu, ale není centrální bankou Eurosystému ani připojenou národní centrální bankou.

▼B

Článek 9

Stanovení cen

1.  Centrální banky Eurosystému zajistí, aby:

▼M6

a) poplatky za základní služby TARGET2 poskytované jejich nepřímým účastníkům v PM a adresovatelným držitelům kódu BIC, kteří jsou způsobilí účastnit se TARGET2 jako nepřímí účastníci v PM, byly vyšší než poplatky pro majitele účtu PM, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) dodatku VI přílohy II;

▼M4 —————

▼B

d) mimo rozsah sazebníku poplatků, který je vymezen v dodatku VI přílohy II, byly stanoveny ceny za tyto operace a transakce:

i) převody likvidity, k nimž byl dán příkaz a které byly zpracovány v rámci domácích účtů,

ii) operace, které se týkají správy minimálních rezerv a stálých facilit,

iii) peněžní transakce, k jejichž zúčtování dochází na domácích účtech.

▼M3 —————

▼B

Článek 10

Opatření ke sdružování likvidity

1.  Národní centrální banky AL si vyměňují informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich povinností a závazků na základě dohody AL. Národní centrální banky AL řídící národní centrální banku neprodleně informují o jakékoli rozhodné události pro vymáhání, o níž se dozvěděli v souvislosti se skupinou AL nebo členem skupiny AL včetně jeho ústředí a poboček.

2.  Je-li řídící národní centrální banka informována o tom, že nastala rozhodná událost pro vymáhání, udělí příslušným národním centrálním bankám AL s ohledem na dohodu AL pokyny, jak postupovat při vymáhání ve vztahu ke skupině AL nebo příslušnému členovi skupiny AL. Národní centrální banky AL odpovídají za vymáhání svých práv vyplývajících z dohody AL a opatření, kterými se provádí příloha II. Řídící národní centrální banka odpovídá za výpočet i udílení pokynů, pokud se týká rozdělení pohledávek.

3.  Pokud v okamžiku, kdy nastala rozhodná událost pro vymáhání, nebyl v plném rozsahu splacen vnitrodenní úvěr poskytnutý členovi skupiny AL, vymáhá národní centrální banka AL po přijetí pokynů od řídící národní centrální banky práva, která má ve vztahu k příslušným členům skupiny AL, včetně práv vyplývajících z příslušné zástavy, započtení, závěrečného vypořádání nebo jakéhokoli jiného relevantního ustanovení obsaženého v opatřeních, kterými se provádí příloha II, s cílem dosáhnout úplného a včasného splnění pohledávek, které tato národní centrální banka AL má vůči příslušným členům skupiny AL na základě dohody AL. K vymáhání těchto pohledávek dojde předtím, než budou vymáhány jakékoli jiné pohledávky příslušné národní centrální banky AL vůči příslušným členům skupiny AL.

4.  Veškeré platby, jimiž je plněna pohledávka na základě dohody AL poté, co bylo přistoupeno k vymáhání, se převedou do národních centrálních bank AL, které příslušným členům skupiny AL poskytly vnitrodenní úvěr. Tyto platby se národním centrálním bankám AL přidělí v poměru odpovídajícím výši vnitrodenního úvěru, který členové skupiny AL nesplatili svým příslušným národním centrálním bankám AL.

5.  Národní centrální banka ÁL, která hodlá uplatnit svůj nárok spočívající v tom, že jí vznikly ztráty, jež by měly nést všechny národní centrální banky AL, zašle řídící národní centrální bance podání, v němž svůj nárok odůvodní. Řídící národní centrální banka předá tuto žádost příslušným národním centrálním bankám AL a vypočte odškodnění, které by měly rovným dílem zaplatit jednotlivé národní centrální banky AL.

Článek 11

▼M5

Úročení garančních fondů

▼M5 —————

▼M5

2.  Garanční fondy se úročí sazbou vkladové facility.

▼B

Článek 12

▼M3

Vnitrodenní úvěr – Autokolateralizace

▼B

1.  Národní centrální banky eurozóny mohou poskytnout vnitrodenní úvěr, je-li to v souladu s opatřeními, kterými se provádějí pravidla pro poskytování vnitrodenního úvěru stanovená v příloze III. Vnitrodenní úvěr nelze poskytnout ►M3  majiteli účtu PM ◄ , kterému byl jako protistraně pozastaven nebo ukončen přístup k operacím měnové politiky Eurosystému.

2.  Podmínky pro poskytnutí vnitrodenního úvěru protistranám ECB jsou vymezeny v rozhodnutí ECB/2007/7 ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB ( 6 ). Vnitrodenní úvěr, který ECB poskytne, je omezen na příslušný den a nelze jej prodloužit na úvěr přes noc.

▼M6

3.  Na žádost účastníka, který má přístup k vnitrodennímu úvěru, nabízejí národní centrální banky eurozóny autokolateralizační facilitu na účtech T2S DCA, pokud k ní dochází v souladu s podmínkami pro operace autokolateralizace vymezené v příloze IIIa.

▼B

Článek 13

Přidružené systémy

▼M6

1.  Centrální banky Eurosystému poskytují přidruženým systémům služby převodu peněžních prostředků v penězích centrální banky v PM přístupném prostřednictvím poskytovatele síťových služeb TARGET2. Tyto služby se řídí dvoustrannými ujednáními mezi centrálními bankami Eurosystému a příslušnými přidruženými systémy.

▼B

2.  Dvoustranná ujednání s přidruženými systémy, které používají rozhraní přidruženého systému, musí být v souladu s přílohou IV. Centrální banky Eurosystému dále zajistí, že se v těchto dvoustranných ujednáních uplatní obdobně níže uvedená ustanovení přílohy II:

 čl. 8 odst. 1 (technické a právní požadavky),

 čl. 8 odst. 2 až 5 (řízení o žádosti) s výjimkou toho, že namísto podmínek přístupu podle článku 4 je přidružený systém povinen splnit podmínky přístupu ve smyslu definice „přidruženého systému“ uvedené v článku 1 přílohy II,

 časový rozvrh provozu v dodatku V,

 článek 11 (požadavky na spolupráci a výměnu informací) s výjimkou odstavce 8,

 články 27 a 28 (postupy k zajištění kontinuity provozu, nouzové postupy a bezpečnostní požadavky),

 článek 31 (úprava odpovědnosti),

 článek 32 (důkazní pravidla),

 články 33 a 34 (trvání, ukončení a pozastavení účasti) s výjimkou čl. 34 odst. 1 písm. b),

 článek 35 (zrušení účtů PM) tam, kde je to relevantní,

 článek 38 (pravidla zachovávání mlčenlivosti),

 článek 39 (požadavky Unie na ochranu údajů, předcházení praní peněz a související otázky),

 článek 40 (požadavky na oznamování),

 článek 41 (smluvní vztah s ►M3  poskytovatelem síťových služeb ◄ ) a

 článek 44 (pravidla týkající se rozhodného práva, soudní pravomoci a místa plnění).

3.  Dvoustranná ujednání s přidruženými systémy, které používají rozhraní účastníka, musí být v souladu s:

a) přílohou II s výjimkou hlavy V a dodatků VI a VII a

b) článkem 18 přílohy IV.

4.  Odchylně od odstavce 3 musí být dvoustranná ujednání s přidruženými systémy, které používají rozhraní účastníka, avšak zúčtovávají pouze platby ve prospěch svých klientů, v souladu s:

a) přílohou II s výjimkou hlavy V, článku 36 a dodatků VI a VII a

b) článkem 18 přílohy IV.

Článek 14

Financování a metodika nákladů

▼M6

1.  Rada guvernérů stanoví pravidla pro financování SSP a platformy TIPS. Přebytek či schodek, který vznikne v důsledku fungování SSP nebo platformy TIPS, se mezi národní centrální banky eurozóny rozdělí podle klíče pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB.

▼B

2.  Rada guvernérů stanoví pro hlavní služby TARGET2 společnou metodiku v oblasti nákladů a jednotnou cenovou strukturu.

▼M6

Článek 15

Bezpečnostní ustanovení

1.  Rada guvernérů stanoví bezpečnostní politiku a bezpečnostní požadavky a kontroly pro SSP a platformu TIPS. Rada guvernérů rovněž stanoví zásady, pokud jde o bezpečnost certifikátů používaných pro internetový přístup do SSP.

2.  Centrální banky Eurosystému dodržují opatření uvedená v odstavci 1 a zajistí, aby tato opatření dodržovala SSP a platforma TIPS.

3.  Otázky týkající se souladu s požadavky na bezpečnost informací se ve vztahu k T2S DCA řídí obecnými zásadami ECB/2012/13 ( 7 ).

▼B

Článek 16

Pravidla pro audit

Audit se provádí v souladu se zásadami a opatřeními vymezenými v pravidlech ESCB pro provádění auditu, jež přijala Rada guvernérů.

Článek 17

Povinnosti v případě pozastavení nebo ukončení účasti

1.  Centrální banky Eurosystému neprodleně a bez předchozího oznámení ukončí nebo pozastaví účastníkovu účast v příslušném systému, který je součástí TARGET2, pokud:

a) bylo zahájeno úpadkové řízení ve vztahu k účastníkovi, nebo

b) účastník přestane splňovat podmínky přístupu, pokud se týká účasti v příslušném systému, který je součástí TARGET2.

2.  Pokud centrální banka Eurosystému pozastaví nebo ukončí účast účastníka v TARGET2 v souladu s odstavcem 1 nebo z důvodu obezřetnosti v souladu s článkem 19, neprodleně o tom vyrozumí všechny ostatní centrální banky Eurosystému, přičemž jim sdělí tyto skutečnosti:

a) jméno účastníka, kód měnové finanční instituce a BIC;

▼M6

aa) BIC všech účtů PM, které jsou propojeny s T2S DCA nebo TIPS DCA tohoto účastníka;

▼B

b) informace, o něž národní centrální banka eurozóny opírá své rozhodnutí, včetně všech informací nebo stanovisek získaných od příslušného orgánu dohledu;

c) přijaté opatření a časový rámec, který se navrhuje pro jeho uplatnění.

Pokud o to jiná centrální banka Eurosystému požádá, sdělí jí centrální banka Eurosystému informace, které se týkají účastníka, včetně informací o platbách, jež byly účastníkovi určeny.

3.  Centrální banka Eurosystému, která ukončila či pozastavila účast účastníka v systému, který je součástí TARGET2, v souladu s odstavcem 1, přebírá odpovědnost ve vztahu k ostatním centrálním bankám Eurosystému, pokud:

a) následně schválí zúčtování platebních příkazů určených účastníkům, jejichž účast byla pozastavena či ukončena, nebo

b) neplní povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2.

▼M6

3a.  Centrální banka Eurosystému, která pozastavila účast majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA ve svém systému, který je součástí TARGET2, podle odst. 1 písm. a), zpracovává platby od tohoto účastníka jen na základě pokynů jeho zástupců, včetně zástupců jmenovaných příslušným orgánem nebo soudem, jako je insolvenční správce účastníka, nebo na základě vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, které obsahuje pokyny, jak mají být platby zpracovávány. Centrální banka Eurosystému, která pozastavila účast majitele TIPS DCA ve svém systému, který je součástí TARGET2, podle odstavce 1 písm. a), odmítne veškeré jeho odchozí platební příkazy.

▼M5

4.  Povinnosti uvedené v odstavci 1 až 3a pro centrální banku Eurosystému platí i v případech, kdy přidružené systémy pozastaví či ukončí používání rozhraní přidruženého systému.

▼M6

Článek 18

Postup při odmítnutí žádosti o účast v TARGET2 z důvodu obezřetnosti

Pokud centrální banka Eurosystému na základě čl. 8 odst. 4 písm. c) přílohy II nebo čl. 6 odst. 4 písm. c) přílohy IIa nebo čl. 6 odst. 4 písm. c) přílohy IIb odmítne z důvodu obezřetnosti žádost o účast v TARGET2, okamžitě o tomto odmítnutí informuje ECB.

▼B

Článek 19

▼M6

Postup při pozastavení, omezení nebo ukončení účasti v TARGET2 a přístupu k vnitrodennímu úvěru a autokolateralizaci z důvodu obezřetnosti

1.  Pokud národní centrální banka eurozóny z důvodu obezřetnosti pozastaví, omezí nebo ukončí přístup účastníka k vnitrodennímu úvěru podle odst. 12 písm. d) přílohy III nebo k autokolateralizaci podle odst. 10 písm. d) přílohy IIIa nebo pokud centrální banka Eurosystému pozastaví nebo ukončí účast účastníka v TARGET2 podle čl. 34 odst. 2 písm. e) přílohy II, čl. 24 odst. 2 písm. e) přílohy IIa nebo čl. 26 odst. 2 písm. e) přílohy IIb, toto rozhodnutí, je-li to možné, nabude účinnosti ve stejnou dobu ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2.

▼B

2.  Národní centrální banka eurozóny bezodkladně poskytne informace uvedené v čl. 17 odst. 2 příslušným orgánům dohledu v členském státě dané národní centrální banky eurozóny s tím, že požádá, aby orgány dohledu informace sdílely s orgány dohledu jiných členských států, v nichž má účastník dceřinou společnost nebo pobočku. S ohledem na rozhodnutí podle odstavce 1 podniknou ostatní národní centrální banky eurozóny vhodné kroky a bezodkladně o tom informují ECB.

3.  Výkonná rada ECB může Radě guvernérů navrhnout, aby přijala jakákoli rozhodnutí s cílem zajistit jednotné provádění opatření přijatých podle odstavců 1 a 2.

4.  Národní centrální banky eurozóny v členských státech, v nichž má být rozhodnutí provedeno, informují o tomto rozhodnutí účastníka a přijmou veškerá nezbytná prováděcí opatření.

Článek 20

Postup při spolupráci centrálních bank Eurosystému v souvislosti se správními nebo omezujícími opatřeními

▼M6

V souvislosti s prováděním čl. 39 odst. 3 přílohy II, čl. 28 odst. 3 přílohy IIa a čl. 30 odst. 3 přílohy IIb:

a) centrální banka Eurosystému všem případně dotčeným centrálním bankám okamžitě sdělí veškeré informace, které získá v souvislosti s navrhovaným platebním příkazem s výjimkou platebních příkazů, které se týkají převodu likvidity mezi různými účty téhož účastníka;

▼B

b) centrální banka Eurosystému, která od účastníka obdrží důkaz o oznámení určitému příslušnému orgánu nebo o souhlasu vydaném tímto orgánem, takový důkaz okamžitě předá jiné centrální bance, která jedná jako poskytovatel platebních služeb plátce, případně příjemce;

▼M6

c) centrální banka Eurosystému, která jedná jako poskytovatel platebních služeb plátce, okamžitě plátci sdělí, že může platební příkaz vložit do TARGET2.

▼B

Článek 21

Zajištění kontinuity provozu

▼M6

1.  Pokud události uvedené v článku 27 přílohy II nebo v článku 17 přílohy IIa mají vliv na provoz služeb TARGET2 kromě PM a ICM a T2S DCA, dotčená centrální banka Eurosystému takové události sleduje a řídí s cílem zamezit jejich dopadu na plynulé fungování TARGET2.

▼B

2.  Dojde-li k výskytu události, která má vliv na běžný provoz PM a/nebo ICM, dotčená centrální banka Eurosystému ihned vyrozumí koordinátora TARGET2, který spolu se správcem zúčtování dotčené centrální banky Eurosystému rozhodne o dalším postupu. Správci zúčtování v TARGET2 se dohodnou na tom, jaké informace by měly být sděleny účastníkům TARGET2.

▼M3

3.  Centrální banky Eurosystému oznámí selhání účastníka koordinátorovi TARGET2, pokud by toto selhání mohlo ovlivnit provoz platformy T2S, zúčtování v přidružených systémech či by mohlo vést ke vzniku systémového rizika. Uzavření TARGET2 se z důvodu selhání účastníka obvykle neodkládá.

▼B

4.  O selhání, které má vliv na přidružený systém, centrální banky Eurosystému pro informaci vyrozumí koordinátora TARGET2. Má-li toto selhání nevyhnutelný systémový dopad, zejména jedná-li se o selhání přeshraniční povahy, svolá koordinátor TARGET2 telekonferenci správců zúčtování v TARGET2.

5.  Za výjimečných okolností lze odložit uzavření SSP, jedná-li se o selhání, které má vliv na přidružený systém. Centrální banky Eurosystému zašlou krizovým manažerům TARGET2 žádost o odložení uzavření SSP.

▼M7

6.  Centrální banky Eurosystému se připojí k nouzovému řešení.

▼B

Článek 22

Nakládání s pohledávkami v systému odškodnění v rámci TARGET2

▼M3

1.  Nerozhodne-li Rada guvernérů jinak, odškodnění, které je zakotveno v dodatku II k příloze II nebo v dodatku II k příloze IIa, se řídí v souladu s tímto článkem.

▼M6

2.  Centrální banka majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA, který podává žádost o odškodnění, žádost o odškodnění předběžně posoudí a komunikuje s majitelem účtu PM nebo majitelem T2S DCA ohledně tohoto posouzení. Je-li to pro posouzení žádostí nezbytné, napomáhají této centrální bance ostatní dotčené centrální banky. Jakmile se dozví o žádostech, které je třeba vyřídit, vyrozumí příslušná centrální banka ECB a všechny další dotčené centrální banky.

▼B

3.   ►M6  Do devíti týdnů od dne, kdy nastala technická porucha TARGET2, centrální banka majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA, který podal žádost: ◄

a) vypracuje předběžnou zprávu, která obsahuje posouzení přijatých žádostí ze strany centrální banky, a

b) předběžnou zprávu předloží ECB a všem ostatním dotčeným centrálním bankám.

▼M6

4.  Do pěti týdnů od doručení předběžné zprávy provede Rada guvernérů závěrečné posouzení všech přijatých žádostí a rozhodne o tom, jaké nabídky odškodnění se předloží dotčeným majitelům účtů PM a T2S DCA. Do pěti pracovních dnů od vyhotovení závěrečného posouzení sdělí ECB výsledek závěrečného posouzení dotčeným centrálním bankám. Výsledky závěrečného posouzení, případně podrobnosti nabídky odškodnění spolu s formou dopisu o přijetí odškodnění sdělí tyto centrální banky neprodleně majitelům účtů PM a T2S DCA.

▼M3

5.  Do dvou týdnů po uplynutí lhůty, uvedené v poslední větě čl. 4 písm. d) dodatku II k příloze II nebo v poslední větě čl. 4 písm. d) dodatku II k příloze IIa, sdělí centrální banka ECB a všem ostatním dotčeným centrálním bankám, které nabídky odškodnění byly přijaty a které nabídky odškodnění byly odmítnuty.

▼M6

6.  Centrální banky informují ECB o všech žádostech, které majitelé účtů PM a majitelé T2S DCA k těmto centrálním bankám podali mimo oblast působnosti systému odškodnění v rámci TARGET2, avšak které se týkají technické poruchy TARGET2.

▼B

Článek 23

Nakládání se ztrátami, které vznikly v důsledku technické poruchy TARGET2

1.  V případě technické poruchy TARGET2:

a) Na straně plátce má centrální banka, u níž má plátce vklad, prospěch z určitých finančních zisků, které odpovídají rozdílu mezi sazbou hlavních refinančních operací Eurosystému a vkladovou sazbou, který se do výše nezúčtovaných platebních příkazů uplatní na nepatrné zvýšení používání vkladové facility Eurosystému po dobu technické poruchy TARGET2. Vykazuje-li plátce přebytečné neúročené peněžní prostředky, odpovídají finanční zisky sazbě hlavních refinančních operací Eurosystému, která se do výše nezúčtovaných platebních příkazů uplatní na výši přebytečných neúročených peněžních prostředků po dobu technické poruchy TARGET2.

b) Na straně příjemce má centrální banka, od níž si příjemce půjčil za pomoci mezní zápůjční facility, prospěch z určitých finančních zisků, které odpovídají rozdílu mezi mezní zápůjční sazbou a sazbou hlavních refinančních operací Eurosystému, který se do výše nezúčtovaných platebních příkazů uplatní na nepatrné zvýšení používání mezní zápůjční facility po dobu technické poruchy TARGET2.

2.  Finanční zisky ECB odpovídají:

a) výnosům v souvislosti s připojenými národními centrálními bankami, které ve vztahu k ECB vznikají v důsledku různého úročení zůstatků těchto připojených národních centrálních bank ke konci dne, a

b) výši úroku z prodlení, který ECB obdrží od připojených národních centrálních bank vždy, když jedna z těchto připojených národních centrálních bank uloží účastníkovi sankci za nesplacení vnitrodenního úvěru včas, jak je stanoveno v dohodě mezi centrálními bankami Eurosystému a připojenými národními centrálními bankami.

3.  Centrální banky sdruží finanční zisky uvedené v odstavcích 1 a 2 a výsledná sdružená částka se použije k vyplacení náhrady centrálním bankám, které nesou náklady spočívající v odškodnění účastníků. Veškeré zbývající finanční zisky či náklady, které centrálním bankám vzniknou při odškodňování účastníků, se rozdělí mezi centrální banky Eurosystému v souladu s klíčem pro upisování základního kapitálu ECB.

Článek 24

Zástavní práva k peněžním prostředkům na podúčtech a záruka v rámci Eurosystému

1.  Pro účely zúčtování převodních příkazů souvisejících s přidruženým systémem centrální banka Eurosystému, která otevřela podúčty pro své ►M3  majitele účtu PM ◄ , zajistí, aby zůstatky na těchto podúčtech (včetně zvýšení či snížení zmrazeného zůstatku v důsledku připsání plateb ze zúčtování mezi systémy ve prospěch nebo na vrub podúčtu či v důsledku připsání převedené likvidity na podúčet), které jsou zmrazeny během cyklu zpracování přidruženého systému, mohly být použity pro zúčtování převodních příkazů souvisejících s přidruženým systémem. To platí bez ohledu na jakékoli úpadkové řízení týkající se příslušného ►M3  majitele účtu PM ◄ a bez ohledu na jakékoli opatření k vymáhání ve vztahu k podúčtu tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ .

2.  Při každém převodu likvidity na podúčet účastníka centrální banka Eurosystému, která není centrální bankou přidruženého systému, po oznámení přidruženého systému (prostřednictvím zprávy o zahájení cyklu) potvrdí zmrazení zůstatků na podúčtu příslušnému přidruženému systému, přičemž centrální bance přidruženého systému zaručí platbu do výše tohoto konkrétního zůstatku. Toto potvrzení přidruženému systému o zmrazení zůstatků kromě toho představuje právně závazný projev vůle centrální banky přidruženého systému, že zaručuje přidruženému systému platbu do výše zmrazeného zůstatku. Potvrzením zvýšení či snížení zmrazeného zůstatku po připsání plateb ze zúčtování mezi systémy ve prospěch nebo na vrub podúčtu či připsání převedené likvidity na podúčet jak centrální banka Eurosystému, která není centrální bankou přidruženého systému, tak i centrální banka přidruženého systému prohlašují, že se daná záruka zvyšuje nebo snižuje o částku příslušné platby. Obě záruky jsou neodvolatelné, bezpodmínečné a splatné na první požádání. Obě záruky a zmrazení zůstatků zanikají v okamžiku, kdy přidružený systém oznámí dokončení zúčtování (prostřednictvím zprávy o ukončení cyklu).ODDÍL IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Řešení sporů a rozhodné právo

1.  Dojde-li mezi centrálními bankami Eurosystému ke sporu v souvislosti s těmito obecnými zásadami, pokusí se dotčené strany tento spor urovnat v souladu s memorandem o porozumění o postupu pro urovnávání sporů v rámci ESCB.

2.  Nelze-li spor v souvislosti s rozdělením úkolů mezi úrovní 2 a úrovní 3 urovnat dohodou dotčených stran, vyřeší tento spor odchylně od odstavce 1 Rada guvernérů.

3.  V případě sporu ve smyslu odstavce 1 se práva a povinnosti stran v prvé řadě určí na základě pravidel a postupů stanovených v těchto obecných zásadách. Ve sporech týkajících se plateb mezi systémy, které jsou součástí TARGET2, se jako doplňkový zdroj použije právo členského státu, v němž se nachází sídlo centrální banky Eurosystému příjemce, není-li v rozporu s těmito obecnými zásadami.

Článek 26

Vstup v platnost a použití

1.  Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 7. prosince 2012. Použijí se od 1. ledna 2013 s výhradou přechodných ustanovení uvedených v článku 27.

2.  Obecné zásady ECB/2007/2 se zrušují s účinkem od 1. ledna 2013.

3.  Odkazy na zrušené obecné zásady se považují za odkazy na tyto obecné zásady v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

▼M6

Článek 27

Různá ustanovení

Účty, které národní centrální banka eurozóny zřídí úvěrovým institucím a přidruženým systémům mimo PM, mimo platformu T2S a mimo platformu TIPS, se řídí pravidly této národní centrální banky eurozóny s výhradou ustanovení těchto obecných zásad, která se týkají domácích účtů, a jiných rozhodnutí Rady guvernérů. Účty, které národní centrální banka eurozóny zřídí mimo PM, mimo platformu T2S a mimo platformu TIPS jiným subjektům, než jsou úvěrové instituce a přidružené systémy, se řídí pravidly této národní centrální banky eurozóny.

▼B

Článek 28

Určení, prováděcí opatření a výroční zprávy

1.  Tyto obecné zásady se vztahují na všechny centrální banky Eurosystému.

2.  Národní centrální banky eurozóny zašlou ECB do 20. prosince 2012 opatření, kterými hodlají zajistit soulad s článkem 39 přílohy II, s dodatkem VI k příloze II, s odst. 9 písm. a), odst. 12 písm. a) bodem v) a odstavcem 13 přílohy III, s odst. 18 pododst. 1 písm. c) bodem ii) přílohy IV a s dodatkem IIA k příloze V těchto obecných zásad.

3.  ECB připravuje výroční zprávy o celkovém fungování TARGET2, jež přezkoumává Rada guvernérů.

▼M6
PŘÍLOHA I

SYSTÉM ŘÍZENÍ TARGET2Úroveň 1 – Rada guvernérů

Úroveň 2 – orgán pro technické a provozní řízení

Úroveň 3 – národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS

0.  Obecná ustanovení

Úroveň 1 má nejvyšší pravomoc v tuzemských a přeshraničních otázkách TARGET2 a odpovídá za zabezpečení veřejné funkce TARGET2

Úroveň 2 vykonává úkoly související s technickým a provozním řízením TARGET2.

Úroveň 3 přijímá rozhodnutí o denním chodu Jednotné sdílené platformy (SSP) a platformy TIPS na základě úrovně služeb ve smyslu dohod uvedených v čl. 7 odst. 6 těchto obecných zásad

1.  Politika v oblasti nákladů a cen

— Rozhodování o společné metodice v oblasti nákladů

— Rozhodování o jednotné cenové struktuře

— Rozhodování o cenách doplňkových služeb a/nebo modulů

(Neuplatňuje se)

2.  Úroveň služeb

— Rozhodování o základních službách

— Rozhodování o doplňkových službách a/nebo modulech

— Poskytování informací podle potřeb úrovně 1 nebo úrovně 2

3.  Řízení rizik

— Rozhodování o obecném rámci řízení rizik a akceptaci zbytkových rizik

— Vlastní výkon řízení rizik

— Analýza rizik a navazující opatření

— Poskytování informací nezbytných pro analýzu rizik podle požadavků úrovně 1 nebo úrovně 2

4.  Řízení a financování

— Vymezení pravidel rozhodování a financování SSP a platformy TIPS

— Vytvoření právního rámce Evropského systému centrálních bank pro TARGET2 a zajištění jeho náležitého provádění

— Vypracování pravidel řízení a financování, o nichž rozhodla úroveň 1

— Sestavení rozpočtu, jeho schválení a provádění

— Kontrola aplikace

— Výběr peněžních prostředků a úhrada služeb

— Poskytování údajů úrovni 2 o nákladech na poskytování služeb

5.  Vývoj

— Konzultace s úrovní 2 ohledně umístění SSP a platformy TIPS

— Schvalování celkového plánu projektu

— Rozhodování o prvotní podobě a vývoji SSP a platformy TIPS

— Rozhodování o tom, zda platformu zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základech stávající platformy

— Rozhodování o výběru provozovatele SSP a provozovatele platformy TIPS

— Stanovení úrovně služeb v rámci SSP a platformy TIPS po dohodě s úrovní 3

— Rozhodování o umístění SSP a platformy TIPS po konzultaci s úrovní 1

— Schvalování metodiky pro proces specifikace a výstupů úrovně 3, které se považují za vhodné pro účely specifikace produktu a jeho pozdějšího testování a schválení (zejména obecné a podrobné uživatelské specifikace)

— Stanovení plánu projektu podle jednotlivých etap

— Zhodnocení a přijetí výstupů

— Vytvoření testovacích scénářů

— Koordinace testů (v úzké spolupráci s úrovní 3) prováděných centrálními bankami a uživateli

— Návrh prvotní podoby SSP a platformy TIPS

— Návrh řešení otázky, zda platformu zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základě stávající platformy

— Návrh umístění SSP a platformy TIPS

— Příprava obecných a podrobných funkčních specifikací (interní podrobné funkční specifikace a uživatelské podrobné funkční specifikace)

— Příprava podrobných technických specifikací

— Poskytování úvodních a průběžných informací pro plánování a kontrolu projektu podle jednotlivých etap

— Technická a provozní podpora testování (testování SSP a platformy TIPS, informace k testovacím scénářům, které souvisejí s SSP a platformou TIPS, podpora centrálních bank Eurosystému při testování SSP a platformy TIPS)

6.  Provádění a přechod

— Rozhodování o strategii pro přechod

— Příprava a koordinace přechodu na SSP a platformu TIPS v úzké spolupráci s úrovní 3

— Poskytování informací k otázkám týkajícím se přechodu podle požadavků úrovně 2

— Provádění činností souvisejících s přechodem na SSP a platformu TIPS; dodatečná podpora pro přistupující národní centrální banky

7.  Provoz

— Řízení závažných krizových situací

— Schválení zřízení a provozování simulátoru TARGET2

— Jmenování certifikačních orgánů pro internetový přístup

— Specifikace bezpečnostní politiky, bezpečnostních požadavků a kontrol pro SSP a platformu TIPS

— Stanovení zásad platných pro bezpečnost certifikátů používaných pro internetový přístup

— Udržování kontaktů s uživateli na evropské úrovni (s přihlédnutím k výlučné odpovědnosti centrálních bank Eurosystému za obchodní vztahy s jejich klienty) a monitorování denní uživatelské činnosti z obchodního hlediska (úkol centrální banky Eurosystému)

— Sledování obchodního vývoje

— Rozpočet, financování, fakturování (úkol centrální banky Eurosystému) a ostatní administrativní úkoly

— Řízení systému na základě dohod uvedených v čl. 7 odst. 6 těchto obecných zásad

▼B
PŘÍLOHA II

▼M3

HARMONIZOVANÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ ÚČTU PM V TARGET2

▼BHLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto jednotných podmínek (dále jen „podmínky“) se rozumí:

▼M6

 „adresovatelným držitelem kódu BIC“ (addressable BIC holder) subjekt, který: a) má identifikační kód podniku (kód BIC); b) není uznán jako nepřímý účastník v PM a c) je korespondentem nebo klientem majitele účtu PM anebo pobočkou přímého či nepřímého účastníka v PM a prostřednictvím majitele účtu PM může do systému, který je součástí TARGET2, zadávat platební příkazy a přijímat z tohoto systému platby,

▼B

 „centrální bankou Eurosystému“ (Eurosystem CB) ECB nebo národní centrální banka eurozóny,

 „centrálními bankami“ (central banks, CBs) centrální banky Eurosystému a připojené národní centrální banky,

 „členem skupiny AL“ (AL group member) ►M3  majitel účtu PM ◄ , který uzavřel dohodu AL,

▼M6

 „disponibilní likviditou“ (available liquidity) kladný zůstatek na účtu PM účastníka a připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý příslušnou národní centrální bankou eurozóny ve vztahu k tomuto účtu, který však ještě nebyl vyčerpán, případně snížený o částku zpracovaného rezervování likvidity na účtu PM,

▼B

 „dohodou AL“ (AL agreement) mnohostranná dohoda o agregované likviditě uzavřená členy skupiny AL a příslušnými národními centrálními bankami AL pro účely režimu AL,

▼M6

 „domácím účtem“ účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro úvěrovou instituci, která je usazena v Unii nebo v EHP;

▼B

 „formulářem pro shromažďování statických údajů“ (static data collection form) formulář vytvořený [vlož název centrální banky] pro účely registrace žadatelů o služby TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi] a pro zápis jakýchkoli změn týkajících se poskytování těchto služeb,

▼M6

 „harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) podmínky vymezené v příloze IIb,

▼M3

 „hlavním účtem PM“ (Main PM account) účet PM, s nímž je propojen ►M6  T2S DCA ◄ a na který musí být automaticky vracen jakýkoli zůstatek z ►M6  T2S DCA ◄ na konci dne,

▼B

 „identifikačním kódem podniku (kódem BIC)“ (Business Identifier Code, BIC) kód definovaný podle standardu ISO č. 9362,

▼M7

 „informačním a kontrolním modulem (ICM)“ (Information and Control Module) modul SSP, jenž majitelům účtu PM umožňuje získávat online informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a případně iniciovat záložní platební příkazy nebo platební příkazy do nouzového řešení v nouzových situacích,

▼M6

 „investment firm“ means an investment firm within the meaning of [insert national law provisions implementing Article 4(1)(1) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council ( 8 )], excluding the institutions specified in [insert national law provisions implementing Article 2(1) of Directive 2014/65/EU], provided that the investment firm in question is:

 

a) bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU, a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu; a

b) daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU];

▼B

 „jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ (Single Shared Platform, SSP) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující SSP,

 „mezní zápůjční facilitou“ (marginal lending facility) stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od centrální banky Eurosystému za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu,

 „mezní zápůjční sazbou“ (marginal lending rate) úroková sazba platná pro mezní zápůjční facilitu,

 „národní centrální bankou AL“ (AL NCB) národní centrální banka eurozóny, která je stranou dohody AL a která jedná jako protistrana členů skupiny AL, jež se účastní v jejím systému, který je součástí TARGET2,

 „národní centrální bankou eurozóny“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro,

▼M7

 „nouzovým řešením“ (Contingency Solution) funkce SSP, která zpracovává velmi kritické a kritické platby v nouzové situaci,

▼B

 „národními centrálními bankami poskytujícími SSP“ (SSP-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému,

▼M6

 „národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému,

▼B

 „nepřímým účastníkem“ (indirect participant) úvěrová instituce usazená v ►M6  Unii nebo EHP ◄ , která s ►M3  majitelem účtu PM ◄ uzavřela dohodu o zadávání platebních příkazů a přijímání plateb prostřednictvím účtu PM tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ a která byla jako nepřímý účastník uznána systémem, který je součástí TARGET2,

 „nezúčtovaným platebním příkazem“ (non-settled payment order) platební příkaz, který není zúčtován v týž obchodní den, kdy byl přijat,

▼M7 —————

▼M6

 „obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V,

▼B

 „platebním modulem (PM)“ (Payments Module, PM) modul SSP, v němž se zúčtovávají platby ►M3  majitelů účtu PM ◄ na účtech PM,

▼M6

 „platebním příkazem“ (payment order) příkaz k úhradě, příkaz k převodu likvidity, příkaz k přímému inkasu, příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA,

▼B

 „plátcem“ (payer) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 39 této přílohy – účastník TARGET2, z jehož účtu PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka,

▼M6

 „platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS,

▼M3

 „pobočkou“ (branch) pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 575/2013,

▼B

 „podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele“ (User Detailed Functional Specifications (UDFS)) nejnovější verze UDFS, která představuje technickou dokumentaci, jež podrobně upravuje způsob interakce mezi účastníkem a TARGET2,

 „poskytovatelem síťových služeb“ (network service provider) podnik pověřený Radou guvernérů ECB tím, aby poskytoval přípojky počítačové sítě pro účely zadávání platebních zpráv v TARGET2,

▼M6

 „poskytovatelem síťových služeb TIPS“ (TIPS network service provider) podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V přílohy IIb obecných zásad ECB/2012/27, a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB,

▼B

 „posudkem způsobilosti“ (capacity opinion) posudek, ve kterém se uvádí, zda je určitý účastník právně způsobilý brát na sebe a plnit závazky na základě těchto podmínek,

 „pozastavením“ (suspension) dočasné zmrazení práv a povinností účastníka na dobu, kterou určí [vlož název centrální banky],

▼M6

 „přidruženým systémem“ systém, který je spravován subjektem usazeným v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB ( 9 ); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s obecnými zásadami ECB/2012/27 ( 10 ) a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému,

▼B

 „připojenou národní centrální bankou“ (connected NCB) národní centrální banka, která není centrální bankou Eurosystému a která je k TARGET2 připojená na základě zvláštní dohody,

 „příjemcem“ (payee) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 39 této přílohy – účastník TARGET2, na jehož účet PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka,

▼M6

 „příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci,

▼B

 „příkazem k převodu likvidity“ (liquidity transfer order) platební příkaz, jehož hlavním účelem je převod likvidity mezi různými účty téhož účastníka nebo v rámci skupiny CAI nebo AL,

▼M6

 „příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA,

 „příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM,

▼B

 „příkazem k přímému inkasu“ (direct debit instruction) pokyn, který příjemce předložil své centrální bance a podle kterého centrální banka plátce na základě souhlasu s přímým inkasem odepíše z účtu plátce částku uvedenou v tomto pokynu,

 „příkazem k úhradě“ (credit transfer order) pokyn plátce dát příjemci k dispozici peněžní prostředky prostřednictvím účetního zápisu na účtu PM,

▼M3

 „případem selhání“ (event of default) hrozící či stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků účastníka plynoucích z těchto podmínek nebo jiných pravidel, která platí pro vztah mezi účastníkem a [vlož název centrální banky] nebo jinou centrální bankou, včetně:

 

a) případu, kdy účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 4 nebo požadavky stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. a) bod i);

b) zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi;

c) podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b);

d) případu, kdy účastník učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem;

e) případu, kdy účastník dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli;

f) případu, kdy je účastník skutečně či podle názoru jeho centrální banky insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky;

▼M6

g) případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;

▼M3

h) případu, kdy byla účast účastníka v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena nebo ukončena;

i) případu, kdy je zásadní prohlášení či předsmluvní ujištění, které účastník učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé;

j) převodu veškerého majetku účastníka či jeho podstatné části;

▼B

 „přístupem pro více adresátů“ (multi-addressee access) služba, jež pobočkám nebo úvěrovým institucím ►M6  usazeným v Unii nebo EHP ◄ umožňuje přístup do příslušného systému, který je součástí TARGET2, ve formě zadávání platebních příkazů přímo do systému, který je součástí TARGET2, a/nebo přijímání plateb přímo z tohoto systému; tato služba opravňuje tyto subjekty k tomu, aby své platební příkazy zadávaly prostřednictvím účtu PM ►M3  majitele účtu PM ◄ bez účasti tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ ,

▼M6

 „příkazem k převodu likvidity z PM na T2S DCA“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na T2S DCA,

▼M6

 „propojeným účtem PM“ (Linked PM Account) účet PM, s nímž je TIPS DCA propojen pro účely řízení likvidity a úhrady poplatků TIPS,

 „realizací storna“ (positive recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno,

▼B

 „režimem AL“ (AL mode) agregace disponibilní likvidity na účtech PM,

 „režimem CAI“ (CAI mode) poskytování souhrnných informací o účtu ve vztahu k účtům PM prostřednictvím ICM,

 „rozhodnou událostí pro vymáhání“ (enforcement event) ve vztahu ke členovi skupiny AL: a) jakýkoli případ porušení povinnosti uvedený v čl. 34 odst. 1; b) jakýkoli jiný případ porušení povinnosti nebo jiná událost ve smyslu čl. 34 odst. 2, v souvislosti s nimiž [vlož název centrální banky] s přihlédnutím k závažnosti porušení povinnosti či skutečnosti rozhodla, že [vlož, přichází-li v úvahu: [by mělo být realizováno zástavní právo podle článku 25b] [by mělo být realizováno zajištění podle článku 25c] a] by měly být započteny pohledávky podle článku 26, nebo c) jakékoli rozhodnutí o pozastavení či ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru,

 „řídící národní centrální bankou“ (managing NCB) národní centrální banka AL systému, který je součástí TARGET2, jehož se správce skupiny AL účastní,

▼M2

 „sazbou vkladové facility“ úroková sazba platná pro vkladovou facilitu,

▼B

 „skupinou“ (group):

 

a) skupina úvěrových institucí, které jsou zahrnuty v konsolidovaných finančních výkazech mateřské společnosti, kde je mateřská společnost povinna předkládat konsolidované finanční výkazy podle mezinárodního účetního standardu č. 27 (IAS 27), přijatého podle nařízení Komise (ES) č. 2238/2004 ( 11 ), a které sestávají: i) z mateřské společnosti a jedné nebo více dceřiných společností nebo ii) ze dvou nebo více dceřiných společností mateřské společnosti, nebo

b) skupina úvěrových institucí uvedených pod písmenem a) bod i) nebo ii), kde mateřská společnost nepředkládá konsolidované finanční výkazy podle IAS 27, ale může splňovat kritéria vymezená v IAS 27 pro zahrnutí do konsolidovaných finančních výkazů, za podmínky ověření centrální bankou ►M3  majitele účtu PM ◄ nebo, v případě skupiny AL, řídící národní centrální bankou, nebo

c) dvoustranná nebo mnohostranná síť úvěrových institucí, jež je: i) organizována na základě právního rámce, který určuje přidružení úvěrových institucí k této síti, nebo ii) charakterizována vlastními mechanismy spolupráce (prosazování, podpora a zastupování obchodních zájmů svých členů) nebo hospodářskou solidaritou, jež jde nad rámec běžné spolupráce, která je mezi úvěrovými institucemi obvyklá, přičemž tato spolupráce a solidarita je povolena vnitřními předpisy nebo stanovami úvěrových institucí nebo je založena na základě zvláštních dohod;

a Rada guvernérů ECB v každém z případů uvedených v písmenu c) schválila žádost o to, aby byla příslušná síť považována za skupinu,

 „skupinou AL“ (AL group) skupina složená z členů skupiny AL, kteří používají režim AL,

 „skupinou CAI“ (CAI group) skupina složená z ►M3  majitelů účtu PM ◄ , kteří užívají režim CAI,

▼M6

 „službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS,

▼M4

 „souhlasem s přímým inkasem“ (direct debit authorisation) obecný pokyn, kterým plátce svou centrální banku zmocní a zaváže k odepsání peněžních prostředků z plátcova účtu, jakmile dá příjemce platný příkaz k přímému inkasu,

▼B

 „správcem skupiny AL“ (AL group manager) člen skupiny AL, kterého ostatní členové skupiny AL jmenují, aby spravoval disponibilní likviditu v rámci skupiny AL během obchodního dne,

 „správcem skupiny CAI“ (CAI group manager) člen skupiny CAI, kterého ostatní členové skupiny CAI jmenují, aby sledoval a přiděloval disponibilní likviditu v rámci skupiny CAI během obchodního dne,

 „subjektem veřejného sektoru“ (public sector body) subjekt, který patří do „veřejného sektoru“, jenž je vymezen v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b odst. 1 Smlouvy ( 12 ),

 „systémem, který je součástí TARGET2“ (TARGET2 component system) systém zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) provozovaný centrální bankou, jenž tvoří součást TARGET2,

 „TARGET2“ (TARGET2) celek skládající se ze všech systémů centrálních bank, které jsou součástí TARGET2,

 „TARGET2 CUG“ (TARGET2 CUG) podskupina klientů poskytovatele síťových služeb, kteří jsou seskupeni pro účely využívání příslušných služeb a produktů poskytovatele síťových služeb v rámci přístupu do platebního modulu,

 „TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) systém, který je součástí TARGET2-[vlož název centrální banky],

 „technickou poruchou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury nebo počítačových systémů používaných TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět a dokončit ►M6  zpracování plateb v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v týž obchodní den ◄ ,

▼M6

 „účastníkem“ (participant) [nebo „přímým účastníkem“ (direct participant)] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA),

▼B

 „účastníkem, který dává platební příkaz“ (instructing participant) účastník TARGET2, který dal platební příkaz,

 „účastníkem TARGET2“ (TARGET2 participant) účastník kteréhokoli systému, který je součástí TARGET2,

 „účtem PM“ (PM account) účet, který má účastník TARGET2 v platebním modulu u centrální banky a který je pro tohoto účastníka TARGET2 nezbytný k:

 

a) zadávání platebních příkazů či přijímání plateb prostřednictvím TARGET2 a

b) vypořádání těchto plateb s touto centrální bankou;

 „úpadkovým řízením“ (insolvency proceedings) úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry ( 13 ),

▼M3

 „úvěrovou institucí“ (credit institution) se rozumí buď: a) úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013 [a je-li relevantní, vložte ustanovení vnitrostátního práva, jež provádí čl. 2 odst. 5 směrnice 2013/36/EU], která podléhá dohledu příslušného orgánu, nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 123 odst. 2 Smlouvy, která podléhá kontrole, jež je srovnatelná s dohledem příslušného orgánu,

▼M2

 „vkladovou facilitou“ stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany používat pro jednodenní vklady u národní centrální banky za předem stanovenou úrokovou sazbu,

▼B

 „vnitrodenním úvěrem“ (intraday credit) úvěr poskytnutý na období kratší než jeden obchodní den,

 „vstupním zpracováním“ (entry disposition) fáze zpracování plateb, během které systém TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] usiluje o zúčtování platebního příkazu, jenž byl přijat podle článku 14, pomocí zvláštních postupů podle článku 20,

▼M6

 „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S,

▼M6

 „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům,

 „žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě,

▼M6

 „zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM.

▼M3

Článek 1a

Oblast působnosti

Stávající podmínky upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a majitelem účtu PM, pokud se týká zřízení a vedení účtu PM.

▼B

Článek 2

Dodatky

1.  Nedílnou součástí těchto podmínek jsou následující dodatky:

Dodatek I: Technické specifikace pro zpracování platebních příkazů

Dodatek II: Systém odškodnění v rámci TARGET2

Dodatek III: Náležitosti posudku způsobilosti a posudku vnitrostátního právního řádu

Dodatek IV: Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy

Dodatek V: Časový rozvrh provozu

Dodatek VI: Sazebník poplatků a fakturace

Dodatek VII: Dohoda o agregované likviditě

2.  V případě rozporu či nesouladu mezi obsahem některého z dodatků a jinými ustanoveními těchto podmínek mají přednost tato jiná ustanovení podmínek.

▼M6

Článek 3

Obecný popis TARGET2

1.  Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA pro účely transakcí s cennými papíry a TIPS DCA pro účely okamžitých plateb.

2.  V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto transakce:

a) transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí;

b) zúčtování eurové části devizových operací zahrnujících Eurosystém;

c) zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů;

d) zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro malé platby v eurech, jež mají systémový význam;

e) zúčtování hotovostní části transakcí s cennými papíry;

f) příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA;

fa) příkazy k okamžité platbě;

fb) realizace storna;

fc) příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA; a

g) jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2.

3.  Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA a TIPS DCA. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají platební příkazy a nakonec i přijímají platby. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S. Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy TIPS.

4.  [Vlož název centrální banky] je poskytovatelem služeb podle těchto podmínek. Jednání a opomenutí národních centrálních bank poskytujících SSP se považují za jednání a opomenutí [vlož název centrální banky], za která tato banka převezme odpovědnost podle článku 31. Účast na základě těchto podmínek nezakládá smluvní vztah mezi majiteli účtů PM a národními centrálními bankami poskytujícími SSP, pokud kterákoli z těchto bank vystupuje jako národní centrální banka poskytující SSP. Má se za to, že odesílatelem nebo adresátem pokynů, zpráv či informací, které majitel účtu PM obdrží z SSP nebo které do SSP zašle v souvislosti se službami poskytnutými na základě těchto podmínek, je [vlož název centrální banky].

5.  TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů složený ze všech systémů, které jsou součástí TARGET2 a které jsou označeny jako „systémy“ podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 98/26/ES. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] je označen jako „systém“ podle [vlož příslušné ustanovení právních předpisů, kterým se provádí směrnice 98/26/ES].

6.  K účasti v TARGET2 dochází prostřednictvím účasti v systému, který je součástí TARGET2. Tyto podmínky popisují vzájemná práva a povinnosti majitelů účtů PM v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [vlož název centrální banky]. Pravidla pro zpracovávání platebních příkazů podle těchto podmínek (hlava IV a dodatek I) se týkají všech platebních příkazů zadaných a plateb přijatých kterýmkoli majitelem účtu PM.

▼BHLAVA II

ÚČAST

Článek 4

Podmínky přístupu

1.  K přímé účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] jsou způsobilé tyto druhy subjektů:

▼M6

a) úvěrové instituce usazené v Unii nebo v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

b) úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

▼B

c) národní centrální banky členských států a ECB,

za podmínky, že vůči subjektům uvedeným pod písmeny a) a b) nebyla přijata Radou Evropské unie nebo členským státem restriktivní opatření podle čl. 65 odst. 1 písm. b), článku 75 nebo článku 215 Smlouvy, jejichž provedení podle názoru [vlož odkaz na centrální banku/zemi], která předtím informovala ECB, není slučitelné s hladkým fungováním TARGET2.

2.  [Vlož název centrální banky] může rozhodnout, že jako přímé účastníky připustí rovněž:

▼M7

a) ministerstva financí ústředních nebo regionálních vlád členských států;

▼B

b) subjekty veřejného sektoru členských států, které jsou oprávněny vést účty pro klienty;

▼M7

c)

 

i) investiční podniky usazené v Unii nebo v EHP, a to i pokud jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP; a

ii) investiční podniky usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

▼M6

d) subjekty, které spravují přidružené systémy a které vystupují v tomto postavení; a

▼B

e) úvěrové instituce nebo jakýkoli subjekt typu uvedeného pod písmeny a) až d), jsou-li usazeny v zemi, s níž Unie uzavřela měnovou dohodu, která těmto subjektům umožňuje přístup do platebních systémů v Unii, s výhradou podmínek vymezených v této měnové dohodě a za předpokladu, že příslušná právní úprava platná v dané zemi je rovnocenná příslušným právním předpisům Unie.

3.  Instituce elektronických peněz ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES ( 14 )] nejsou oprávněny účastnit se TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 5

Přímí účastníci

1.  Přímí účastníci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] musí splňovat požadavky uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2. Přímí účastníci mají alespoň jeden PM účet u [vlož název centrální banky].

2.   ►M3  Majitelé účtu PM ◄ mohou určit adresovatelné držitele kódu BIC bez ohledu na místo jejich usazení.

▼M6

3.  Majitelé účtu PM mohou určit subjekty jako nepřímé účastníky v PM za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 6.

▼B

4.  Přístup pro více adresátů prostřednictvím poboček lze poskytnout takto:

a) úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b), která byla připuštěna jako ►M3  majitel účtu PM ◄ , může jedné nebo více svých poboček, které jsou usazeny v ►M6  Unii nebo v EHP ◄ , umožnit přístup ke svému účtu PM pro účely přímého zadávání platebních příkazů nebo přijímání plateb za podmínky, že [vlož název centrální banky] o tom byla informována;

b) pokud byla pobočka úvěrové instituce připuštěna jako ►M3  majitel účtu PM ◄ , mohou mít ostatní pobočky téhož právního subjektu nebo jeho ústředí, jsou-li usazeny v ►M6  Unii nebo v EHP ◄ , přístup k účtu PM dotčené pobočky za podmínky, že tato pobočka informovala [vlož název centrální banky].

Článek 6

Nepřímí účastníci

1.  Úvěrové instituce usazené v ►M6  Unii nebo v EHP ◄ mohou uzavřít smlouvu s jedním ►M3  majitelem účtu PM ◄ , který je buď úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo centrální bankou za účelem zadávání platebních příkazů a/nebo přijímání plateb a jejich zúčtování prostřednictvím účtu PM tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ . TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] uzná nepřímé účastníky tak, že jejich nepřímou účast zapíše do adresáře TARGET2 uvedeného v článku 9.

2.  Náleží-li ►M3  majitel účtu PM ◄ , který je úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b), a nepřímý účastník do téže skupiny, může ►M3  majitel účtu PM ◄ nepřímého účastníka výslovně oprávnit k tomu, aby účet PM ►M3  majitele účtu PM ◄ používal k přímému zadávání platebních příkazů a/nebo přijímání plateb formou přístupu pro více adresátů v rámci skupiny.

Článek 7

Odpovědnost ►M3  majitele účtu PM ◄

1.  Aby se zamezilo pochybnostem, platební příkazy, které zadali nepřímí účastníci podle článku 6 a pobočky podle čl. 5 odst. 4, jakož i platby, které tyto subjekty přijaly, se považují za zadané či přijaté ►M3  majitelem účtu PM ◄ .

2.   ►M3  Majitel účtu PM ◄ je těmito platebními příkazy vázán bez ohledu na obsah či neplnění smluvních či jiných ujednání mezi tímto ►M3  majitelem účtu PM ◄ a subjekty uvedenými v odstavci 1.

▼M6

3.  Pro majitele účtu PM, který souhlasí s tím, aby byl jeho účet PM označen za hlavní účet PM, jsou závazné všechny faktury, které se týkají zřízení a vedení každého T2S DCA propojeného s účtem PM, jak je uvedeno v dodatku VI této přílohy, bez ohledu na obsah smluvních či jiných ujednání mezi tímto majitelem účtu PM a majitelem T2S DCA či na neplnění těchto ujednání.

▼M3

4.  Pro majitele hlavního účtu PM jsou závazné všechny faktury, jak je uvedeno v dodatku VI této přílohy, za spojení s každým ►M6  T2S DCA ◄ , s nímž je účet PM propojen

▼M4

5.  Majitel účtu PM, který je též majitelem ►M6  T2S DCA ◄ používaného k autokolateralizaci, odpovídá za úhradu všech sankčních poplatků uložených podle bodu 9 písm. d) přílohy IIIa.

▼M6

6.  Pro majitele účtu PM, který souhlasí s tím, aby byl jeho účet PM označen za propojený účet PM, jsou závazné všechny faktury, které se týkají zřízení a vedení každého TIPS DCA propojeného s účtem PM, jak je uvedeno v dodatku VI této přílohy, bez ohledu na obsah smluvních či jiných ujednání mezi tímto majitelem účtu PM a majitelem TIPS DCA či na neplnění těchto ujednání. Propojený účet PM může být propojen s maximálně deseti TIPS DCA.

7.  Majitel propojeného účtu PM má přehled o likviditě, která je k dispozici na účtech TIPS DCA, jež jsou s tímto účtem PM propojeny, a zajistí, aby si majitelé TIPS DCA byli vědomi své odpovědnosti za řízení této likvidity.

▼B

Článek 8

Řízení o žádosti

1.  Aby získal přístup do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], musí žadatel o účast:

a) splnit tyto technické požadavky:

i) zavést, spravovat, provozovat a monitorovat IT infrastrukturu, která je pro připojení k ►M6  SSP ◄ a zadávání platebních příkazů do něj nezbytná, a zajistit její bezpečnost. Za tímto účelem může žadatel využít služeb třetích osob; je však i nadále výhradně odpovědný. Žadatel o účast zejména uzavře smlouvu s poskytovatelem síťových služeb, aby získal nezbytná připojení a přístupy v souladu s technickými specifikacemi v dodatku I a

ii) úspěšně provést testy požadované [vlož název centrální banky] a

b) splnit tyto právní požadavky:

i) předložit posudek způsobilosti ve formě stanovené v dodatku III, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti, a

▼M7

ii) jedná-li se o subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) a v čl. 4 odst. 2 písm. c) bod ii), předložit posudek vnitrostátního právního řádu ve formě stanovené v dodatku III, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti.

▼B

2.  Žadatelé předkládají svou žádost písemně u [vlož název centrální banky], přičemž přiloží zejména tyto dokumenty a informace:

a) vyplněné formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky];

b) posudek způsobilosti, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje, a

c) posudek vnitrostátního právního řádu, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje.

3.  [Vlož název centrální banky] může dále vyžadovat jakékoli dodatečné informace, které pro vydání rozhodnutí o žádosti o účast považuje za nezbytné.

4.  [Vlož název centrální banky] žádost o účast zamítne:

a) nejsou-li splněny podmínky přístupu uvedené v článku 4;

b) není-li splněna alespoň jedna z podmínek účasti uvedených v odstavci 1 nebo

c) pokud by taková účast dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo pokud by tato účast ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje-li riziko z hlediska obezřetnosti.

5.  [Vlož název centrální banky] sdělí žadateli své rozhodnutí o žádosti o účast nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] obdržela žádost o účast. Pokud [vlož název centrální banky] požádala o poskytnutí dodatečných informací ve smyslu odstavce 3, sdělí své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] tyto informace od žadatele obdržela. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

Článek 9

Adresář TARGET2

1.  Adresář TARGET2 je databází kódů BIC používaných pro směrování platebních příkazů adresovaných:

a)  ►M3  majitelům účtu PM ◄ a jejich pobočkám s přístupem pro více adresátů;

b) nepřímým účastníkům TARGET2 včetně nepřímých účastníků s přístupem pro více adresátů a

c) adresovatelným držitelům kódu BIC v rámci TARGET2.

Aktualizuje se jednou týdně.

2.  Nepožaduje-li ►M3  majitel účtu PM jinak ◄ , zveřejňují se jeho kódy BIC v adresáři TARGET2.

3.   ►M3  Majitelé účtu PM ◄ mohou adresář TARGET2 dále předávat pouze svým pobočkám a subjektům s přístupem pro více adresátů.

4.  Subjekty uvedené v odst. 1 písm. b) a c) používají svůj kód BIC pouze ve vztahu k jednomu ►M3  majiteli účtu PM ◄ .

5.   ►M3  Majitelé účtu PM ◄ berou na vědomí, že [vlož název centrální banky] a ostatní centrální banky mohou zveřejnit názvy a kódy BIC ►M3  majitelů účtu PM ◄ . Kromě toho mohou být zveřejněny názvy a kódy BIC nepřímých účastníků, kteří jsou registrováni ►M3  majiteli účtu PM ◄ , přičemž tito ►M3  majitelé účtu PM ◄ zajistí, že nepřímí účastníci s takovým zveřejněním souhlasí.HLAVA III

POVINNOSTI STRAN

Článek 10

Povinnosti [vlož název centrální banky] a účastníků

1.  [Vlož název centrální banky] nabízí služby popsané v hlavě IV. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak právní předpisy, [vlož název centrální banky] používá k plnění svých povinností podle těchto podmínek všech přiměřených prostředků, které má k dispozici, bez toho, aniž by se zaručovala za výsledek.

2.  Účastníci platí [vlož název centrální banky] poplatky uvedené v dodatku VI.

3.  Účastníci zajistí, aby byli v obchodní dny připojeni k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle časového rozvrhu provozu v dodatku V.

4.  Účastník [vlož název centrální banky] prohlašuje a zaručuje, že plnění povinností, které pro něj vyplývají z těchto podmínek, neporušuje příslušné zákonné ani podzákonné předpisy ani jakoukoli dohodu, kterou je účastník vázán.

Článek 11

Spolupráce a výměna informací

1.  Při plnění svých povinností a výkonu svých práv podle těchto podmínek [vlož název centrální banky] a účastníci úzce spolupracují s cílem zajistit stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Aniž by byla dotčena povinnost dodržovat bankovní tajemství, poskytují si navzájem informace a dokumenty relevantní pro plnění jejich povinností a pro výkon jejich práv podle těchto podmínek.

2.  [Vlož název centrální banky] zřídí a udržuje pracoviště systémové podpory s cílem pomoci účastníkům řešit problémy, které nastaly v souvislosti s provozováním systému.

3.   ►M6  Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) na vyhrazené internetové stránce ECB. ◄ T2IS lze užívat k získávání informací o událostech, které ovlivňují běžný provoz TARGET2.

4.  [Vlož název centrální banky] může účastníkům předávat zprávy prostřednictvím vysílání ICM nebo pomocí jiných komunikačních prostředků.

▼M6

4a.  Majitel propojeného účtu PM odpovídá za to, že majitelé TIPS DCA budou včas informováni o všech relevantních zprávách vysílaných ICM včetně zpráv o pozastavení či ukončení účasti majitele TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

▼B

5.  Účastníci odpovídají za včasnou aktualizaci stávajících formulářů pro shromažďování statických údajů a za předkládání nových formulářů pro shromažďování statických údajů [vlož název centrální banky]. Účastníci odpovídají za ověření správnosti informací, které se jich týkají a které [vlož název centrální banky] vložila do TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi].

6.  Má se za to, že [vlož název centrální banky] je oprávněna sdělit národním centrálním bankám poskytujícím SSP jakoukoli informaci ohledně účastníků, kterou mohou jako správci systému potřebovat, v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem síťových služeb.

7.  Účastníci uvědomí [vlož název centrální banky] o každé změně týkající se jejich právní způsobilosti, jakož i o relevantních změnách právní úpravy, které mají dopad na skutečnosti uvedené v posudku vnitrostátního právního řádu, jenž se jich týká.

8.  Účastníci informují [vlož název centrální banky] o:

a) každém novém nepřímém účastníkovi, adresovatelném držiteli kódu BIC či o subjektu s přístupem pro více adresátů, kterého zaregistrovali, a

b) všech změnách ohledně subjektů uvedených v písmenu a).

▼M7

9.  Účastníci neprodleně informují [vlož název centrální banky], vyskytne-li se případ selhání, který se jich týká, nebo vztahují-li se na ně opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ( 15 ) nebo jakýchkoli jiných rovnocenných příslušných právních předpisů.

▼BHLAVA IV

SPRÁVA ÚČTŮ PM A ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Článek 12

Zřízení a správa účtů PM

1.  [Vlož název centrální banky] zřídí a vede pro každého účastníka alespoň jeden účet PM. Na žádost účastníka, který je zúčtovací bankou, zřídí [vlož název centrální banky] jeden či více podúčtů v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], jež se použijí k vyhrazení likvidity.

2.  [Vlož, přichází-li v úvahu: Na účtech PM není dovolen záporný zůstatek.]

3.  [Vlož, přichází-li v úvahu: Na začátku a na konci obchodního dne musí být na účtech PM nulový zůstatek. Má se za to, že účastníci dali [vlož název centrální banky] pokyn k převodu zůstatku ke konci obchodního dne na účet, který účastník určí.]

4.  [Vlož, přichází-li v úvahu: Na začátku následujícího obchodního dne se tento zůstatek zpětně převede na účet PM účastníka].

▼M2

5.  Účty PM a jejich podúčty se úročí nula procenty, nebo sazbou vkladové facility podle toho, která z těchto sazeb je nižší, ledaže by se používaly k držení minimálních rezerv. V tomto případě se výpočet a platba úroků z držených minimálních rezerv řídí nařízením Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou ( 16 ) a nařízením Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) ( 17 ).

▼B

6.  Kromě zúčtování platebních příkazů v platebním modulu lze účet PM použít k zúčtování platebních příkazů ve prospěch a na vrub domácích účtů podle pravidel stanovených [vlož název centrální banky].

7.  Pro získání informací o své likvidní pozici použijí účastníci ICM. Účastníkovi, který si tuto službu zvolil, zasílá [vlož název centrální banky] denní výpis z účtu.

Článek 13

Druhy platebních příkazů

▼M3

Platebními příkazy pro účely TARGET2 jsou:

a) příkazy k úhradě;

b) příkazy k přímému inkasu provedené na základě souhlasu s přímým inkasem;

▼M6

c) příkazy k převodu likvidity;

d) příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA; a

▼M6

e) příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA.

▼B

Článek 14

Přijetí a odmítnutí platebních příkazů

1.  Platební příkazy zadané účastníky se považují za přijaté [vlož název centrální banky], pokud:

a) je platební zpráva v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem síťových služeb;

b) je platební zpráva v souladu s pravidly a podmínkami formátování platnými v rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a úspěšně projde kontrolou dvojího zadání ve smyslu dodatku I a

c) je dán výslovný souhlas centrální banky účastníka (plátce či příjemce), jehož účast byla pozastavena.

2.  [Vlož název centrální banky] ihned odmítne platební příkaz, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. [Vlož název centrální banky] uvědomí účastníka o odmítnutí platebního příkazu v souladu s dodatkem I.

▼M6

3.  SSP připojí svou časovou značku pro zpracování platebního příkazu v pořadí, v němž mu byly příkazy doručeny.

▼B

Článek 15

Pravidla pro stanovení priority

1.  Účastníci, kteří dávají platební příkaz, označí každý platební příkaz jedním z uvedených způsobů:

a) běžný platební příkaz (priorita 2);

b) urgentní platební příkaz (priorita 1) nebo

c) velmi urgentní platební příkaz (priorita 0).

Pokud v platebním příkazu není vyznačena priorita, považuje se za běžný platební příkaz.

▼M6

2.  Platební příkaz mohou za velmi urgentní označit pouze:

a) centrální banky a

b) účastníci, jedná-li se o platby ve prospěch a na vrub CLS Bank International, s výjimkou plateb souvisejících se službami CLS CCP a CLSNow, a převody likvidity v souvislosti se zúčtováním přidružených systémů za použití rozhraní přidruženého systému.

Veškeré převodní příkazy, které přidružený systém zadá prostřednictvím rozhraní přidruženého systému za účelem připsání určité částky ve prospěch či na vrub účtů PM účastníků, a všechny zadané příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA a k převodu likvidity z PM na TIPS DCA, se považují za velmi urgentní platební příkazy.

▼B

3.  Příkazy k převodu likvidity iniciované prostřednictvím ICM jsou urgentními platebními příkazy.

4.  Prioritu urgentních a běžných platebních příkazů může plátce prostřednictvím ICM s okamžitou účinností změnit. Prioritu velmi urgentního platebního příkazu nelze změnit.

Článek 16

Limity pro použití likvidity

1.  Účastník může omezit použití disponibilní likvidity pro platební příkazy ve vztahu k ostatním účastníkům TARGET2 kromě centrálních bank, a to stanovením dvoustranných či vícestranných limitů. Tyto limity lze stanovit pouze pro běžné platební příkazy.

2.  Limity může stanovit jen skupina AL jako celek, nebo je lze stanovit ve vztahu k této skupině jen jako celku. Limity nelze stanovit ve vztahu k jedinému účtu PM člena skupiny AL; limity nemohou stanovit ani členové skupiny AL vůči sobě navzájem.

3.  Tím, že stanoví dvoustranný limit, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby přijatý platební příkaz nebyl zúčtován, pokud by součet běžných platebních příkazů účastníka odcházejících ve prospěch účtu PM jiného účastníka TARGET2, po odečtení součtu veškerých urgentních a běžných plateb přicházejících z účtu PM tohoto účastníka TARGET2 přesáhl tento dvoustranný limit.

4.  Pro jakýkoli vztah, na nějž se nevztahuje dvoustranný limit, může účastník stanovit vícestranný limit. Vícestranný limit lze stanovit pouze za předpokladu, že účastník stanovil alespoň jeden dvoustranný limit. Pokud účastník stanoví vícestranný limit, dává [vlož název centrální banky] pokyn, aby přijatý platební příkaz nebyl zúčtován, pokud by součet běžných platebních příkazů účastníka odcházejících ve prospěch účtů PM všech účastníků TARGET2, vůči nimž nebyl stanoven dvoustranný limit, po odečtení součtu veškerých urgentních a běžných plateb přicházejících z těchto účtů PM přesáhl tento vícestranný limit.

5.  Nejnižší přípustná výše limitu činí 1 milion EUR. Na dvoustranný či vícestranný limit s nulovou hodnotou se nahlíží tak, jako by limit nebyl stanoven. Limity v rozmezí od nuly do 1 milionu EUR nelze stanovit.

6.  Limity lze prostřednictvím ICM v reálném čase měnit, a to s okamžitou účinností či s účinností od následujícího obchodního dne. Byl-li limit změněn na nulu, nelze jej v týž obchodní den znovu změnit. Stanovení nového dvoustranného či vícestranného limitu je účinné až od následujícího obchodního dne.

Článek 17

Rezervování likvidity

1.  Účastníci si mohou prostřednictvím ICM rezervovat likviditu pro velmi urgentní nebo urgentní platební příkazy.

2.  Správce skupiny AL může rezervovat likviditu jen pro skupinu AL jako celek. Likviditu nelze rezervovat pro jednotlivé účty v rámci skupiny AL.

3.  Tím, že žádá o rezervování určité částky likvidity pro velmi urgentní platební příkazy, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby provedla zúčtování urgentních a běžných platebních příkazů jen tehdy, je-li na jeho účtu PM disponibilní likvidita i po odečtení částky rezervované pro velmi urgentní platební příkazy.

4.  Tím, že žádá o rezervování určité částky likvidity pro urgentní platební příkazy, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby provedla zúčtování běžných platebních příkazů jen tehdy, je-li na jeho účtu PM disponibilní likvidita i po odečtení částky rezervované pro urgentní a velmi urgentní platební příkazy.

5.  Po obdržení žádosti o rezervování likvidity [vlož název centrální banky] ověří, zda je výše likvidity na účtu PM účastníka dostatečná k rezervování likvidity. Pokud tomu tak není, rezervuje se pouze likvidita, která je na účtu PM k dispozici. Zbytek požadované likvidity se rezervuje, jakmile bude dodatečná likvidita k dispozici.

6.  Výši rezervované likvidity lze změnit. Účastníci mohou prostřednictvím ICM žádat o rezervování nových částek likvidity s okamžitou účinností či s účinností od následujícího obchodního dne.

Článek 17a

Trvalé pokyny k rezervování likvidity a vyhrazení likvidity

1.  Účastníci mohou prostřednictvím ICM předem vymezit částku likvidity, která je rezervována pro velmi urgentní nebo urgentní platební příkazy. Takový trvalý pokyn nebo jeho změna platí od následujícího obchodního dne.

2.  Účastníci mohou prostřednictvím ICM předem vymezit částku likvidity, která je vyhrazena pro zúčtování přidružených systémů. Takový trvalý pokyn nebo jeho změna platí od následujícího obchodního dne. Má se za to, že účastníci dali [vlož název centrální banky] pokyn, aby jejich jménem rezervovala likviditu, pokud to příslušný přidružený systém požaduje.

Článek 18

Stanovení doby zúčtování

1.  Účastník, který dává platební příkaz, může stanovit dobu zúčtování platebního příkazu v průběhu obchodního dne pomocí ukazatele nejdřívější doby zatížení účtu nebo ukazatele nejpozdější doby zatížení účtu.

2.  Je-li použit ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu, přijatý platební příkaz se uloží a předá se do vstupního zpracování až v uvedenou dobu.

3.  Je-li použit ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu, přijatý platební příkaz se vrátí jako nezúčtovaný, nelze-li jej zúčtovat do uvedené doby zatížení účtu. Účastníkovi, který dává platební příkaz, se zašle automatické oznámení prostřednictvím ICM 15 minut před stanovenou dobou zatížení účtu. Účastník, který dává platební příkaz, může ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu též použít jen jako varovný ukazatel. V těchto případech se předmětný platební příkaz nevrací.

4.  Účastníci, kteří dávají platební příkaz, mohou ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu a ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu změnit prostřednictvím ICM.

5.  Další technické podrobnosti jsou uvedeny v dodatku I.

Článek 19

Platební příkazy zadané předem

1.  Platební příkazy lze zadat až pět pracovních dnů před stanoveným dnem zúčtování (platební příkazy před splatností).

2.  Platební příkazy před splatností se přijmou a předají do vstupního zpracování v den, který stanovil účastník, jenž dává platební příkaz, na počátku denního zpracování ve smyslu dodatku V. Platební příkazy před splatností se umístí před platební příkazy téže priority.

3.  Na platební příkazy před splatností se obdobně použije čl. 15 odst. 3, čl. 22 odst. 2 a čl. 29 odst. 1 písm. a).

Článek 20

Zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování

1.  S výjimkou případů, kdy účastník, který dává platební příkaz, uvedl dobu zúčtování způsobem popsaným v článku 18, se přijaté platební příkazy zúčtovávají ihned nebo nejpozději do konce obchodního dne, kdy byly přijaty, za předpokladu, že na účtu PM plátce jsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky, přičemž se zohlední případné limity pro použití likvidity a rezervování likvidity ve smyslu článků 16 a 17.

2.  Financování může být poskytnuto formou:

a) disponibilní likvidity na účtu PM nebo

b) příchozích plateb od jiných účastníků TARGET2 s výhradou příslušných optimalizačních postupů.

3.  V případě velmi urgentních platebních příkazů se uplatňuje pravidlo „first in, first out“ (FIFO). To znamená, že tyto velmi urgentní platební příkazy se zúčtují chronologicky. Urgentní a běžné platební příkazy se nezúčtují, dokud se ve frontě nacházejí velmi urgentní platební příkazy.

4.  Pravidlo FIFO se uplatňuje rovněž v případě urgentních platebních příkazů. Běžné platební příkazy se nezúčtují, dokud se ve frontě nacházejí urgentní a velmi urgentní platební příkazy.

5.  Odchylně od odstavců 3 a 4 lze platební příkazy s nižší prioritou (či se stejnou prioritou, avšak přijaté později) zúčtovat před platebními příkazy s vyšší prioritou (či se stejnou prioritou, avšak přijatými dříve), pokud by došlo k započtení částek platebních příkazů s nižší prioritou vůči částkám plateb, které mají přijít, a došlo tak ke zvýšení likvidity plátce.

6.  Běžné platební příkazy se zúčtují, aniž by se uplatnilo pravidlo FIFO. To znamená, že tyto platební příkazy mohou být zúčtovány ihned (nezávisle na ostatních běžných platbách, které byly přijaty dříve a které jsou ve frontě), a že tedy mohou porušit pravidlo FIFO za předpokladu, že jsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky.

7.  Další podrobnosti o zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování jsou uvedeny v dodatku I.

Článek 21

Zúčtování a vrácení platebních příkazů ve frontě

1.  Platební příkazy, které nejsou zúčtovány ihned ve vstupním zpracování, se umístí do fronty podle priority určené příslušným účastníkem podle článku 15.

2.  S cílem optimalizovat zúčtování platebních příkazů ve frontě může [vlož název centrální banky] použít optimalizační postupy uvedené v dodatku I.

3.  S výjimkou velmi urgentních platebních příkazů může plátce prostřednictvím ICM změnit pořadí platebních příkazů ve frontě. Platební příkazy lze s okamžitou účinností přesouvat na začátek či na konec příslušné fronty kdykoli v průběhu denního zpracování ve smyslu dodatku V.

4.  Na žádost plátce může [vlož název centrální banky] nebo v případě skupiny AL centrální banka správce skupiny AL rozhodnout o změně pořadí velmi urgentního platebního příkazu (s výjimkou velmi urgentních platebních příkazů v souvislosti se zúčtovacími postupy č. 5 a 6) za předpokladu, že tato změna neovlivní plynulé zúčtování ze strany přidružených systémů v TARGET2 nebo jinak nezpůsobí systémové riziko.

5.  Příkazy k převodu likvidity zadané v ICM se okamžitě vrátí jako nezúčtované, není-li k dispozici dostatečná likvidita. Ostatní platební příkazy se vrátí jako nezúčtované, nelze-li je zúčtovat do uzávěrky pro příslušný druh zpráv ve smyslu dodatku V.

Článek 22

Vložení platebních příkazů do systému a jejich neodvolatelnost

1.  Pro účely čl. 3 odst. 1 první věty směrnice 98/26/ES a [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí tento článek směrnice 98/26/ES] se platební příkazy považují za vložené do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v okamžiku, kdy je zatížen účet PM příslušného účastníka.

2.  Platební příkazy lze odvolat až do okamžiku, kdy jsou vloženy do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v souladu s odstavcem 1. Platební příkazy, které jsou zahrnuty v algoritmu ve smyslu dodatku I, nelze po dobu, kdy tento algoritmus běží, odvolat.HLAVA V

SDRUŽOVÁNÍ LIKVIDITY

Článek 23

Režimy sdružování likvidity

[Vlož název centrální banky] nabízí režim souhrnných informací o účtu (CAI) a režim agregované likvidity (AL).

Článek 24

Režim souhrnných informací o účtu

1.  Režim CAI mohou používat:

a) úvěrová instituce nebo její pobočky (bez ohledu na to, zda se tyto subjekty účastní stejného systému, který je součástí TARGET2) za podmínky, že dotčené subjekty mají několik účtů PM označených různými kódy BIC, nebo

b) dvě nebo více úvěrových institucí, jež patří do stejné skupiny, nebo jejich pobočky, přičemž každý z těchto subjektů má jeden či více účtů PM označených různými kódy BIC.

2.  

a) V režimu CAI se každému z členů skupiny CAI a jejich příslušným centrálním bankám poskytne seznam účtů PM členů skupiny a dále tyto informace, které jsou konsolidovány na úrovni skupiny CAI:

i) vnitrodenní úvěry (přichází-li v úvahu),

ii) zůstatky včetně zůstatků na podúčtech,

iii) obrat,

iv) zúčtované platby,

v) platební příkazy nacházející se ve frontě.

b) Správce skupiny CAI a jeho příslušná centrální banka mají přístup k informacím o každé z výše uvedených položek ve vztahu k jakémukoli účtu PM skupiny CAI.

c) Informace uvedené v tomto odstavci se poskytují prostřednictvím ICM.

3.  Správce skupiny CAI je oprávněn dát prostřednictvím ICM pokyn k převodům likvidity mezi účty PM, včetně jejich podúčtů, které patří do stejné skupiny CAI.

4.  Skupina CAI může rovněž zahrnovat účty PM, které jsou součástí skupiny AL. V tomto případě jsou všechny účty PM skupiny AL součástí skupiny CAI.

5.  Je-li jeden či více účtů PM současně součástí skupiny AL a skupiny CAI (ve které jsou další účty PM), mají ve vztazích v rámci skupiny AL přednost pravidla, která platí pro skupinu AL.

6.  Skupina CAI, která zahrnuje účty PM skupiny AL, může jmenovat správce skupiny CAI, který není správcem skupiny AL.

7.  Postup k získání oprávnění užívat režim AL, který je stanoven v čl. 25 odst. 4 a 5, se uplatní obdobně i k získání oprávnění užívat režim CAI. Správce skupiny CAI nezašle vyhotovenou dohodu o režimu CAI řídící národní centrální bance.

Článek 25

Režim agregované likvidity

1.  Režim AL mohou užívat:

a) úvěrová instituce nebo její pobočky (bez ohledu na to, zda se tyto subjekty účastní stejného systému, který je součástí TARGET2) za podmínky, že dotčené subjekty jsou usazeny v eurozóně a mají několik účtů PM označených různými kódy BIC;

b) pobočky úvěrové instituce usazené v eurozóně (bez ohledu na to, zda se účastní stejného systému, který je součástí TARGET2), přičemž úvěrová instituce je usazená mimo eurozónu, za podmínky, že tyto pobočky mají několik účtů PM, které jsou označeny různými kódy BIC, nebo

c) dvě nebo více úvěrových institucí uvedených v písmenu a) nebo pobočky uvedené v písmenu b), jež patří do téže skupiny.

V každém případě uvedeném v písmenech a) až c) je rovněž podmínkou, aby dotčené subjekty uzavřely ujednání o vnitrodenním úvěru s příslušnou centrální bankou eurozóny.

2.  V režimu AL se pro účely kontroly, zda je platební příkaz dostatečně krytý, agreguje disponibilní likvidita na účtech PM všech členů skupiny AL. Bez ohledu na výše uvedené se dvoustranný vztah mezi členem skupiny AL a jeho národní centrální bankou AL, pokud jde o účet PM, i nadále řídí ujednáními příslušného systému, který je součástí TARGET2, s výhradou změn uvedených v dohodě AL. Vnitrodenní úvěr poskytnutý kterémukoli členovi skupiny AL na jeho účet PM může být zajištěn disponibilní likviditou na jiných účtech PM tohoto člena skupiny AL nebo na účtech PM jiných členů skupiny AL vedených u téže nebo jiné národní centrální banky AL.

3.  Jeden či více ►M3  majitelů účtu PM ◄ , kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1, uzavřou za účelem používání režimu AL dohodu AL s [vlož název centrální banky] a případně s jinými centrálními bankami systémů, které jsou součástí TARGET2, jichž se účastní ostatní členové skupiny AL. ►M3  Majitel účtu PM ◄ může v souvislosti s konkrétním účtem PM uzavřít jen jednu dohodu AL. Dohoda AL musí být v souladu s příslušným vzorem v dodatku VII.

4.  Každá skupina AL určí správce skupiny AL. Má-li skupina AL jen jednoho ►M3  majitele účtu PM ◄ , vystupuje tento ►M3  majitel účtu PM ◄ jako správce skupiny AL. Správce skupiny AL zašle řídící národní centrální bance písemnou žádost o používání režimu AL (která obsahuje formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky]) spolu s dohodou AL vyhotovenou na základě vzoru poskytnutého řídící národní centrální bankou. Ostatní členové skupiny AL zašlou písemné žádosti (s formuláři pro shromažďování statických údajů poskytnutými [vlož název centrální banky]) svým příslušným národním centrálním bankám AL. Řídící národní centrální banka může požádat o dodatečné informace nebo dokumenty, které považuje za potřebné pro rozhodnutí o žádosti. Řídící národní centrální banka může kromě toho se souhlasem ostatních národních centrálních bank AL požadovat, aby do dohody AL byla vložena dodatečná ustanovení, která považuje za vhodná pro zajištění řádného a včasného plnění stávajících nebo budoucích závazků všech členů skupiny AL vůči národní centrální bance AL.

5.  Řídící národní centrální banka ověří, zda žadatelé splňují požadavky na vytvoření skupiny AL a zda byla dohoda AL řádně vyhotovena. Za tímto účelem se řídící národní centrální banka může obrátit na národní centrální banky AL. Rozhodnutí řídící národní centrální banky se zašle v písemné podobě správci skupiny AL do jednoho měsíce od přijetí žádosti uvedené v odstavci 4 řídící národní centrální bankou, nebo vyžádá-li si řídící národní centrální banka dodatečné informace, do jednoho měsíce od přijetí těchto informací řídící národní centrální bankou. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

6.  Členové skupiny AL mají automaticky přístup k režimu CAI.

7.  V rámci skupiny AL se přístup k informacím a veškerým interaktivním kontrolním opatřením uskutečňuje prostřednictvím ICM.

[Vlož, přichází-li v úvahu:

Článek 25a

Zástava/vymáhání

1.  Stávající a budoucí pohledávky [vlož název centrální banky] vyplývající z právního vztahu mezi členem skupiny AL a [vlož název centrální banky], které jsou zajištěny [vlož příslušný pojem: zástava /„floating charge“] podle čl. 36 odst. 1 a 2 těchto podmínek, zahrnují pohledávky [vlož název centrální banky] za tímto členem skupiny AL, které vyplývají z dohody AL mezi nimi.

2.  [Vlož, vyžadují-li to právní předpisy příslušné země: Aniž by byla dotčena dohoda AL, tato zástava nebrání ►M3  majiteli účtu PM ◄ v používání peněžních prostředků uložených na jeho účtech PM během obchodního dne.]

3.  [Vlož, vyžadují-li to právní předpisy příslušné země: Zvláštní ustanovení o vyhrazení peněžních prostředků: Člen skupiny AL vyhradí peněžní prostředky na svém účtu PM ke splnění všech svých závazků vyplývajících z [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].]

[Přichází-li to v úvahu a vyžadují-li to právní předpisy příslušné země:

Článek 25b

Realizace zástavního práva

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, má [vlož název centrální banky] neomezené právo na realizaci zástavního práva bez předchozího oznámení. [Vlož, považuje-li se to na základě právních předpisů příslušné země za vhodné: v souladu s [vlož příslušná ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se řídí realizace zástavního práva].]

[Přichází-li to v úvahu a vyžadují-li to právní předpisy příslušné země:

Článek 25c

Realizace zajištění

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, má [vlož název centrální banky] právo na realizaci zajištění podle článku 36.]

Článek 26

Započtení pohledávek podle čl. 36 odst. 4 a 5

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, veškeré pohledávky [vlož název centrální banky] vůči tomuto členovi skupiny AL se stanou automaticky a okamžitě splatnými a vztahuje se na ně čl. 36 odst. 4 a 5 těchto podmínek.HLAVA VI

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A NOUZOVÉ POSTUPY

▼M7

Článek 27

Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy

1.  V případě mimořádné vnější události či jakékoli jiné události, která má vliv na provoz SSP, se uplatní postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy uvedené v dodatku IV.

2.  Nastanou-li události uvedené v odstavci 1, poskytuje Eurosystém nouzové řešení. Připojení k nouzovému řešení a jeho použití jsou povinné pro účastníky, které [vlož název centrální banky] považuje za kriticky důležité. Ostatní účastníci se k nouzovému řešení mohou připojit na žádost.

▼B

Článek 28

Bezpečnostní požadavky

1.  Účastníci zavedou náležité kontrolní bezpečnostní mechanismy na ochranu svých systémů před nepovoleným přístupem a zneužitím. Účastníci nesou výlučnou odpovědnost za náležitou ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti svých systémů.

2.  Účastníci informují [vlož název centrální banky] o všech událostech, které nastanou v jejich technické infrastruktuře a které souvisejí s bezpečností, a v případě potřeby též o událostech, které nastanou v technické infrastruktuře poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami. [Vlož název centrální banky] může požadovat další informace o události a, je-li to nezbytné, požadovat, aby účastník přijal náležitá opatření s cílem zabránit opětovnému výskytu takové události.

▼M7

3.  [Vlož název centrální banky] může stanovit další bezpečnostní požadavky, zejména pokud se týká kybernetické bezpečnosti nebo předcházení podvodům, pro všechny účastníky nebo pro účastníky, které [vlož název centrální banky] považuje za kriticky důležité.

▼M7

4.  Účastníci předloží [vlož název centrální banky] vlastní certifikaci pro účely TARGET2 a osvědčení o dodržování požadavků poskytovatelů síťových služeb TARGET2 na bezpečnost koncového bodu. Pokud účastníci uvedené bezpečnostní požadavky nedodržují, předloží dokument, v němž popíší alternativní zmírňující opatření, která budou pro [vlož název centrální banky] uspokojivá.

5.  Účastníci, kteří v souladu s čl. 5 odst. 2, 3 a 4 umožňují přístup ke svému účtu PM třetím osobám, vyřeší riziko, které z umožnění přístupu vyplývá, v souladu s bezpečnostními požadavky uvedenými v odstavcích 1 až 4. Ve vlastní certifikaci podle odstavce 4 se uvede, že účastník od třetích osob, které mají přístup k účtu PM tohoto účastníka, vyžaduje splnění požadavků poskytovatele síťových služeb TARGET2 na bezpečnost koncového bodu.

▼BHLAVA VII

INFORMAČNÍ A KONTROLNÍ MODUL

Článek 29

Použití ICM

1.  ICM:

a) umožňuje účastníkům přístup k informacím, které se týkají jejich účtů, a správu likvidity;

▼M6

b) může být použit k zadávání příkazů k převodu likvidity, příkazů k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, příkazů k převodu likvidity z PM na TIPS DCA, příkazů k převodu likvidity z PM na T2S DCA a - pokud je ICM používán ve spojení se službami s přidanou hodnotou pro T2S - příkazů k převodu likvidity z T2S DCA na PM; a

▼M7

c) umožňuje účastníkům zadávat záložní platby k přerozdělení likvidity a záložní nouzové platby nebo platební příkazy do nouzového řešení v případě selhání platební infrastruktury účastníka.

▼B

2.  Další technické podrobnosti týkající se ICM jsou uvedeny v dodatku I.HLAVA VIII

ODŠKODNĚNÍ, ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI A DŮKAZY

Článek 30

Systém odškodnění

Nelze-li platební příkaz z důvodu technické poruchy TARGET2 zúčtovat v tentýž obchodní den, kdy byl přijat, nabídne [vlož název centrální banky] dotčeným přímým účastníkům odškodnění v souladu se zvláštním postupem stanoveným v dodatku II.

Článek 31

Úprava odpovědnosti

1.  Při plnění svých povinností podle těchto podmínek jsou [vlož název centrální banky] a účastníci vázáni obecnou povinností navzájem jednat s náležitou péčí.

2.  Dojde-li k podvodu (včetně úmyslného jednání) nebo k hrubé nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] účastníkům za veškeré ztráty, jež vznikly z provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Pokud jde o případy běžné nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] pouze za přímé ztráty účastníka, tj. za částku předmětné transakce a za úroky ušlé z této částky s vyloučením následných ztrát.

3.  [Vlož název centrální banky] neodpovídá za ztráty, k nimž došlo v důsledku poruchy či výpadku technické infrastruktury (včetně počítačové infrastruktury, programů, dat, aplikací či sítí [vlož název centrální banky]), pokud k této poruše či výpadku dojde i přesto, že [vlož název centrální banky] přijala opatření, která jsou odůvodněně nezbytná k ochraně této infrastruktury proti poruše či výpadku a k odstranění následků této poruchy či výpadku (včetně zejména zahájení a dokončení postupů k zajištění kontinuity provozu a nouzových postupů uvedených v dodatku IV).

4.  [Vlož název centrální banky] neodpovídá:

a) za ztrátu způsobenou účastníkem nebo

b) za ztrátu, která vznikla v důsledku vnějších událostí, jež [vlož název centrální banky] nemohla rozumně ovlivnit (force majeure).

▼M6

5.  Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ( 18 )], platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.

▼B

6.  [Vlož název centrální banky] a účastníci přijmou veškerá přiměřená a možná opatření ke zmírnění škody či ztráty ve smyslu tohoto článku.

7.  [Vlož název centrální banky] může při plnění některých nebo všech povinností podle těchto podmínek pověřit třetí osoby, aby jednaly jejím jménem, zejména poskytovatele telekomunikačních či jiných síťových služeb či jiné subjekty, je-li to třeba ke splnění povinností [vlož název centrální banky] nebo je to v souladu s obchodními zvyklostmi. Povinnost [vlož název centrální banky] je omezena na řádný výběr a pověření těchto třetích osob, přičemž odpovědnost [vlož název centrální banky] je odpovídajícím způsobem omezena. Pro účely tohoto odstavce se národní centrální banky poskytující SSP nepovažují za třetí osoby.

Článek 32

Důkazy

1.  Nestanoví-li tyto podmínky jinak, zasílají se všechny platební a jiné zprávy týkající se zpracování plateb v souvislosti s TARGET2 (jako např. potvrzení o připsání na vrub či ve prospěch účtu či výpisy z účtu) mezi [vlož název centrální banky] a účastníky prostřednictvím poskytovatele síťových služeb.

2.  Elektronické či písemné záznamy zpráv, které uchovává [vlož název centrální banky] či ►M3  poskytovatel síťových služeb TARGET2 ◄ , se považují za důkaz plateb zpracovaných [vlož název centrální banky]. Uložená či vytištěná verze původní zprávy poskytovatele síťových služeb se považuje za důkaz bez ohledu na formu původní zprávy.

3.  Selže-li účastníkovo spojení s poskytovatelem síťových služeb, použije účastník alternativní způsob přenosu zpráv, který je stanoven v dodatku IV. V těchto případech má uložená či vytištěná verze zprávy [vlož název centrální banky] stejnou důkazní sílu jako původní zpráva bez ohledu na její formu.

4.  [Vlož odkaz na centrální banku] vede úplné záznamy platebních příkazů, které účastníci zadali, či plateb, jež účastníci přijali, po dobu [vlož dobu požadovanou příslušnými vnitrostátními právními předpisy] od okamžiku, kdy byly uvedené platební příkazy zadány či platby přijaty, s tím, že tyto záznamy pokrývají dobu minimálně pěti let u takových účastníků TARGET2, kteří podléhají nepřetržitému sledování na základě restriktivních opatření přijatých Radou Evropské unie nebo členským státem, anebo i delší dobu, pokud tak vyžadují zvláštní právní předpisy.

5.  Účetní knihy a jiné záznamy [vlož název centrální banky] (uchovávané v papírové podobě, na mikrofilmu, mikrofiši, formou elektronického či magnetického záznamu či v jiné mechanicky reprodukovatelné formě nebo jiným způsobem) se považují za důkaz závazků účastníků a skutečností a událostí, jichž se strany dovolávají.HLAVA IX

UKONČENÍ ÚČASTI A ZRUŠENÍ ÚČTŮ

Článek 33

Délka účasti a řádné ukončení účasti

1.  Aniž je dotčen článek 34, je účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] na dobu neurčitou.

2.  Účastník může svou účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] kdykoli ukončit formou výpovědi s výpovědní dobou v délce 14 obchodních dnů, nedohodne-li se s [vlož název centrální banky] na kratší výpovědní době.

3.  [Vlož název centrální banky] může účastníkovu účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku] kdykoli ukončit, a to formou výpovědi s výpovědní dobou v délce tří měsíců, nedohodne-li se s tímto účastníkem na jiné výpovědní době.

4.  V případě ukončení účasti zůstává povinnost zachovávat mlčenlivost podle článku 38 v platnosti po dobu pěti let ode dne ukončení účasti.

5.  Jakmile je účast ukončena, účty PM dotčeného účastníka se zruší v souladu s článkem 35.

Článek 34

Pozastavení a mimořádné ukončení účasti

1.  Účast ►M3  majitele účtu PM ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se neprodleně a bez předchozího oznámení ukončí nebo pozastaví, nastane-li některý z těchto případů porušení povinnosti:

a) zahájení úpadkového řízení nebo

b)  ►M3  majitel účtu PM ◄ přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 4.

▼M6

Pro účely tohoto odstavce se přijetí opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ( 19 ) vůči majiteli účtu PM automaticky nepovažuje za zahájení úpadkového řízení.

▼B

2.  [Vlož název centrální banky] může bez předchozího účast oznámení ►M3  majitele účtu PM ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] ukončit nebo pozastavit, pokud:

a) nastane alespoň jeden nebo více případů porušení povinnosti (jiný než případy uvedené v odstavci 1);

b)  ►M3  majitel účtu PM ◄ podstatně porušuje tyto podmínky;

c)  ►M3  majitel účtu PM ◄ neplní některý z podstatných závazků vůči [vlož název centrální banky];

d) byl ►M3  majitel účtu PM ◄ vyloučen z TARGET2 CUG nebo jeho účast v TARGET2 CUG zanikla jiným způsobem;

e) nastane jiná událost, která se týká ►M3  majitele účtu PM ◄ a která by dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 [vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo by ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [vlož odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje riziko z hlediska obezřetnosti, nebo

f) národní centrální banka pozastaví nebo ukončí přístup ►M3  majitele účtu PM ◄ k vnitrodennímu úvěru podle odstavce 12 přílohy III.

3.  Při výkonu svého uvážení podle odstavce 2 [vlož název centrální banky] vezme mimo jiné v úvahu závažnost případu porušení povinnosti či událostí uvedených v písmenech a) až c).

4.  

►M4  a) Pokud [vlož název centrální banky] účast majitele účtu PM v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle odstavce 1 nebo 2 pozastaví nebo ukončí, [vlož název centrální banky] neprodleně informuje o tomto pozastavení nebo ukončení účasti tohoto majitele účtu PM, ostatní centrální banky a majitele účtu PM a  ►M6  majitele T2S DCA ◄ ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2, prostřednictvím zprávy vysílané ICM nebo zprávy vysílané T2S. Za odesílatele této zprávy se považuje domácí centrální banka majitele účtu PM a  ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jenž zprávu přijme. ◄

▼M4 —————

▼B

c) Jakmile ►M3  majitelé účtu PM ◄ obdrží zprávu vysílanou ICM, má se za to, že byli informováni o ukončení/pozastavení účasti ►M3  majitele účtu PM ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiném systému, který je součástí TARGET2. ►M3  Majitelé účtu PM ◄ nesou všechny ztráty vzniklé v důsledku zadání platebního příkazu ►M3  majitelům účtu PM ◄ , jejichž účast byla pozastavena nebo ukončena, pokud byl tento platební příkaz zadán do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] po obdržení zprávy vysílané ICM.

5.  Po ukončení účasti ►M3  majitele účtu PM ◄ nepřijme TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] od tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ žádný nový platební příkaz. Platební příkazy ve frontě, platební příkazy před splatností nebo nové platební příkazy ve prospěch tohoto ►M3  majitele účtu PM ◄ se vrátí.

▼M5

6.  Je-li účast majitele účtu PM v TARGET 2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pozastavena z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v odstavci 1 písm. a), všechny příchozí příkazy ve prospěch a na vrub tohoto majitele účtu PM se uloží a předají do vstupního zpracování až poté, co je centrální banka dotčeného majitele účtu PM výslovně přijme.

▼M5

7.  Je-li účast majitele účtu v TARGET 2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pozastavena z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. a), všechny odchozí platební příkazy od tohoto majitele účtu PM se zpracovávají jen na základě pokynů jeho zástupců, včetně zástupců jmenovaných příslušným orgánem nebo soudem, jako je insolvenční správce majitele účtu PM, nebo na základě vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, které obsahuje pokyny, jak mají být platby zpracovávány. Všechny příchozí platby se zpracovávají v souladu s odstavcem 6.

▼B

Článek 35

Zrušení účtů PM

1.  Účastníci mohou své účty PM kdykoli zrušit, oznámí-li to [vlož název centrální banky] 14 obchodních dnů předem.

2.  Dojde-li k ukončení účasti podle článku 33 nebo 34, [vlož název centrální banky] zruší účty PM příslušného účastníka poté, co

a) zúčtuje či vrátí platební příkazy ve frontě a

b) uplatní své zástavní právo a právo na započtení podle článku 36.HLAVA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Zástavní právo [vlož název centrální banky] a její právo na započtení

1.  [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má zástavní právo k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na účtech PM účastníka, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

1a.  [Vlož, přichází-li v úvahu: Stávající a budoucí pohledávky účastníka za [vlož název centrální banky], které vyplývají z kladného zůstatku na účtu PM, se převedou na [vlož název centrální banky] jako zajištění (tj. fiduciární převod) stávající nebo budoucí pohledávky [vlož název centrální banky] za účastníkem vyplývající z [vlož odkaz na opatření, kterým se provádějí tyto podmínky]. Toto zajištění je zřízeno samým připsáním prostředků ve prospěch účtu PM účastníka.]

1b.  [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na účtech PM účastníka „floating charge“, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

2.  [Vlož, přichází-li v úvahu: Právo uvedené v odstavci 1 [vlož název centrální banky] náleží i tehdy, pokud jsou její pohledávky pouze podmíněné či se dosud nestaly splatnými.]

3.  [Vlož, přichází-li v úvahu: Účastník, který jedná jako majitel účtu PM, tímto uznává zřízení zástavního práva ve prospěch [vlož název centrální banky], u níž byl tento účet zřízen; toto uznání představuje poskytnutí aktiv daných do zástavy [vlož název centrální banky] tak, jak je to upraveno [vlož příslušné národní přídavné jméno] právem. Všechny částky placené na účet PM, jehož zůstatek je zastaven, jsou samou skutečností zaplacení neodvolatelně a bez jakéhokoli omezení zastaveny jako zajištění úplného splnění zajištěných závazků.]

4.  Nastane-li:

a) případ porušení povinnosti uvedený v čl. 34 odst. 1 nebo

b) jakýkoli jiný případ porušení povinnosti nebo jiná skutečnost ve smyslu čl. 34 odst. 2, které vedly k ukončení či pozastavení účasti účastníka, všechny závazky účastníka se bez ohledu na zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi a bez ohledu na postoupení, soudní či jiné obstavení nebo jiné naložení s právy účastníka nebo ve vztahu k nim stanou automaticky a okamžitě splatnými, a to bez předchozího oznámení a aniž by byl třeba předchozí souhlas jakéhokoli orgánu. Vzájemné pohledávky účastníka a [vlož název centrální banky] se navíc automaticky vzájemně započítají a ta strana, která dluží vyšší částku, zaplatí druhé straně rozdíl.

5.  [Vlož název centrální banky] oznámí účastníkovi započtení podle odstavce 4 ihned po jeho uskutečnění.

6.  [Vlož název centrální banky] je oprávněna bez předchozího oznámení odepsat z účtu PM účastníka jakoukoli částku, kterou účastník [vlož název centrální banky] dluží na základě právního vztahu mezi účastníkem a [vlož název centrální banky].

Článek 37

Zástavní práva k peněžním prostředkům na podúčtech

1.  [Vlož název centrální banky] má [vlož odkaz na metodu zajištění podle rozhodného právního řádu] k zůstatku na podúčtu účastníka, který byl zřízen k zúčtování převodních příkazů souvisejících s přidruženým systémem podle ujednání mezi příslušným přidruženým systémem a jeho centrální bankou. Tento zůstatek slouží k zajištění závazku uvedeného v odstavci 7, jejž má účastník v souvislosti s tímto zúčtováním vůči [vlož název centrální banky].

2.  [Vlož název centrální banky] zmrazí zůstatek na podúčtu účastníka na základě oznámení přidruženého systému (prostřednictvím zprávy o zahájení cyklu („start-of-cycle“)). [Vlož název centrální banky] poté případně zvýší nebo sníží zmrazený zůstatek připsáním plateb ze zúčtování mezi systémy ve prospěch nebo na vrub podúčtu či připsáním převedené likvidity na podúčet. Toto zmrazení zaniká, jakmile jí přidružený systém zašle oznámení (prostřednictvím zprávy o ukončení cyklu („end-of-cycle“)).

3.  Potvrzením zmrazení zůstatku na podúčtu účastníka [vlož název centrální banky] zaručuje přidruženému systému platbu do výše tohoto konkrétního zůstatku. Potvrzením případného zvýšení nebo snížení zmrazeného zůstatku po připsání platby ze zúčtování mezi systémy ve prospěch nebo na vrub podúčtu či připsání převedené likvidity na podúčet se záruka automaticky zvyšuje nebo snižuje o částku připsané platby. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené zvýšení nebo snížení záruky, je záruka neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první požádání. Není-li [vlož název centrální banky] centrální bankou přidruženého systému, má se za to, že byl [vlož název centrální banky] udělen pokyn k vydání výše uvedené záruky centrální bance přidruženého systému.

4.  Není-li vůči účastníkovi zahájeno úpadkové řízení, zúčtují se převodní příkazy, které souvisejí s přidruženým systémem a jejichž účelem je vyrovnání závazku účastníka v souvislosti se zúčtováním, aniž by byla čerpána záruka a aniž by bylo uplatněno zajišťovací právo k zůstatku na podúčtu účastníka.

5.  V případě úpadku účastníka představuje převodní příkaz, který souvisí s přidruženým systémem a jehož účelem je vyrovnání závazku účastníka v souvislosti se zúčtováním, první žádost o zaplacení na základě záruky; odepsání částky příkazu z podúčtu účastníka (a připsání této částky na technický účet přidruženého systému) tedy zahrnuje splnění závazku [vlož název centrální banky] z poskytnuté záruky i realizaci jejího práva ze zajištění k zůstatku na podúčtu účastníka.

6.  Záruka zaniká v okamžiku, kdy přidružený systém oznámí dokončení zúčtování (prostřednictvím zprávy o ukončení cyklu).

7.  Účastník je povinen [vlož název centrální banky] uhradit jakoukoli platbu, kterou [vlož název centrální banky] na základě této záruky provedla.

Článek 38

Zachovávání mlčenlivosti

▼M4

1.  [Vlož název centrální banky] zachová mlčenlivost o všech citlivých či tajných informacích včetně informací souvisejících s platbou, technických či organizačních informací týkajících se účastníka, účastníků z téže skupiny nebo klientů účastníka, ledaže účastník nebo jeho klient udělil k zveřejnění těchto informací písemný souhlas [vlož následující větu, pokud to připadá podle vnitrostátního práva v úvahu: nebo toto zveřejnění povoluje či vyžaduje [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právo].

▼M6

1a.  Odchylně od odstavce 1 účastník souhlasí s tím, že informace o jakémkoli postupu podle článku 34 se nepovažuje za důvěrnou.

▼M5

2.  Odchylně od odstavce 1 účastník souhlasí, že [vlož název centrální banky] může zpřístupnit informace o platbách, technické či organizační informace týkající se účastníka, účastníků z téže skupiny či klientů účastníka, jež získala při provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], a) jiným centrálním bankám či třetím osobám, jež se podílí na provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], v rozsahu, který je nezbytný pro efektivní fungování TARGET2 nebo sledování expozice účastníka či jeho skupiny, b) jiným centrálním bankám k provedení analýz, které jsou nezbytné pro účely tržních operací, úkolů v rámci měnové politiky, finanční stability nebo finanční integrace, nebo ►M7  c) orgánům dohledu, orgánům příslušným k řešení krize a orgánům dozoru členských států a Unie, včetně centrálních bank, v rozsahu, který je nezbytný k plnění jejich veřejných úkolů, a za předpokladu, že v žádném z těchto případů není zpřístupnění v rozporu s rozhodným právem. ◄ [Vlož název centrální banky] neodpovídá za finanční a obchodní důsledky tohoto zveřejnění.

3.  Odchylně od odstavce 1 a za předpokladu, že to neumožní přímo či nepřímo určit účastníka ani jeho klienty, může [vlož název centrální banky] využít, poskytnout či zveřejnit platební informace týkající se účastníka či jeho klientů pro statistické, historické, vědecké nebo jiné účely při výkonu svých veřejných funkcí nebo v souvislosti s výkonem funkcí jiných veřejnoprávních subjektů, jimž je tato informace poskytnuta.

▼B

4.  Informace související s provozováním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], k nimž měli účastníci přístup, lze využít pouze pro účely stanovené v těchto podmínkách. Účastníci zachovávají o těchto informacích mlčenlivost, ledaže [vlož název centrální banky] výslovně dala k zveřejnění písemný souhlas. Účastníci zajistí, aby třetí osoby, kterým externě zadávají úkoly nebo které pověřují či smluvně zavazují jako subdodavatele plněním úkolů, jež mají nebo mohou mít dopad na plnění povinností účastníků podle těchto podmínek, byly vázány povinností mlčenlivosti ve smyslu tohoto článku.

5.  [Vlož název centrální banky] je za účelem zúčtování platebních příkazů oprávněna zpracovávat a předávat poskytovateli síťových služeb nezbytné údaje.

Článek 39

Ochrana údajů, předcházení praní peněz, správní nebo omezující opatření a související otázky

1.  Má se za to, že účastníci jsou si vědomi veškerých povinností, které pro ně vyplývají z právních předpisů o ochraně údajů, předcházení praní peněz a financování terorismu, činnostech citlivých z hlediska šíření jaderných zbraní a vývoji nosičů jaderných zbraní, zejména co se týká provádění vhodných opatření týkajících se plateb na vrub nebo ve prospěch jejich účtů PM, a tyto povinnosti plní. Předtím než vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem síťových služeb, se účastníci také seznámí se zásadami tohoto poskytovatele v oblasti vyhledávání údajů.

2.  Má se za to, že účastníci [vlož název centrální banky] zmocnili k tomu, aby od finančních orgánů nebo orgánů dohledu či odvětvových orgánů, ať už vnitrostátních nebo zahraničních, získávala informace, které se těchto účastníků týkají, jsou-li tyto informace nezbytné pro jejich účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

3.  Účastníci, kteří jednají jako poskytovatel platebních služeb příjemce nebo plátce, plní veškeré požadavky vyplývající ze správních či omezujících opatření, která byla uložena podle článků 75 nebo 215 Smlouvy a která se na ně vztahují, včetně požadavků týkajících se oznamování či získání souhlasu příslušného orgánu v souvislosti se zpracováváním transakcí. Kromě toho:

a) je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb účastníka, jenž je plátcem:

i) účastník učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal,

▼M6

ii) účastník může do TARGET2 vložit příkaz k převodu prostředků na účet, jehož majitelem je jiný subjekt než účastník, až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;

▼B

b) je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb účastníka, jenž je příjemcem, účastník učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal.

Pro účely tohoto odstavce mají pojmy „poskytovatel platebních služeb“, „plátce“ a „příjemce“ význam vymezený v příslušných správních či omezujících opatřeních.

Článek 40

Oznamování

1.  Nestanoví-li tyto podmínky jinak, všechna oznámení, která tyto podmínky vyžadují nebo je možné je podle nich učinit, se zasílají písemně doporučenou poštou, faxem či jiným způsobem v písemné formě nebo formou ověřené zprávy prostřednictvím poskytovatele síťových služeb. Oznámení adresovaná [vlož název centrální banky] se zasílají vedoucímu [vlož oddělení platebního styku či příslušný odbor centrální banky] [vlož název centrální banky], [vlož příslušnou adresu centrální banky] nebo na adresu [vlož adresu BIC centrální banky]. Oznámení adresovaná účastníkovi se účastníkovi zašlou na adresu, faxové číslo nebo jeho adresu BIC, kterou účastník [vlož název centrální banky] oznámí.

2.  K prokázání skutečnosti, že oznámení bylo zasláno, postačuje prokázat, že oznámení bylo doručeno na příslušnou adresu nebo že obálka obsahující toto oznámení byla řádně adresována a odeslána.

3.  Veškerá oznámení se vyhotovují v [vlož příslušný národní jazyk nebo „v anglickém jazyce“].

4.  Účastníci jsou vázáni všemi formuláři a dokumenty [vlož název centrální banky], které vyplnili nebo podepsali, včetně formulářů pro shromažďování statistických údajů, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 písm. a), a informací poskytnutých podle čl. 11 odst. 5, které byly předloženy v souladu s odstavci 1 a 2 a o nichž se [vlož název centrální banky] oprávněně domnívá, že je obdržela od účastníků, jejich zaměstnanců nebo zástupců.

Článek 41

Smluvní vztah s poskytovatelem síťových služeb

1.  Pro účely těchto podmínek je poskytovatelem síťových služeb SWIFT. Každý účastník uzavře se SWIFT zvláštní dohodu o službách, které má SWIFT poskytovat v souvislosti s používáním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Právní vztah mezi účastníkem a SWIFT se řídí výlučně podmínkami SWIFT.

2.  Každý účastník je také členem TARGET2 CUG, jak to stanoví národní centrální banky poskytující SSP, které vystupují jako správce služeb SWIFT pro SSP. Přijetí účastníka do TARGET2 CUG a jeho vyloučení nabývá účinnosti, jakmile je oznámeno SWIFT správcem služeb SWIFT.

3.  Účastníci dodržují TARGET2 SWIFT Service Profile, jejž jim dala [vlož název centrální banky] k dispozici.

4.  Služby, které má SWIFT poskytovat, nejsou součástí služeb, které má ve vztahu k TARGET2 poskytovat [vlož název centrální banky].

5.  [Vlož název centrální banky] neodpovídá za jednání, pochybení či opomenutí SWIFT (včetně členů statutárních orgánů, zaměstnanců a subdodavatelů SWIFT) jakožto poskytovatele služeb SWIFT, ani za jednání, pochybení či opomenutí poskytovatelů síťových služeb, které si účastníci k získání přístupu do sítě SWIFT zvolili.

Článek 42

Postup při provádění změn

[Vlož název centrální banky] může tyto podmínky ►M6  včetně dodatků ◄ kdykoli jednostranně změnit. Změny těchto podmínek ►M6  včetně dodatků ◄ se oznamují prostřednictvím [vlož příslušný prostředek oznámení]. Nevznese-li účastník ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl o změnách informován, výslovnou námitku, má se za to, že změny byly přijaty. Vznese-li účastník proti změně námitku, je [vlož název centrální banky] oprávněna okamžitě ukončit účast účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a zrušit veškeré jeho účty PM.

Článek 43

Práva třetích osob

1.  Práva, účasti, povinnosti, odpovědnost ani nároky, které vzniknou na základě těchto podmínek či v souvislosti s nimi, nemohou účastníci převést, zastavit ani postoupit ve prospěch třetí osoby bez písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

2.  Tyto podmínky zakládají práva a povinnosti pouze [vlož název centrální banky] a účastníkům TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 44

Rozhodné právo, soudní pravomoc a místo plnění

1.  Dvoustranný vztah mezi [vlož název centrální banky] a účastníky TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se řídí [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právem.

2.  Aniž by byla dotčena pravomoc Soudního dvora Evropské unie, náleží jakýkoli spor, který vznikne ze vztahu uvedeného v odstavci 1, do výlučné pravomoci příslušných soudů [vlož název místo sídla centrální banky].

3.  V právních vztazích mezi [vlož název centrální banky] a účastníky je místem plnění [vlož místo sídla centrální banky].

Článek 45

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo se stane neplatným, neovlivní to použitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

Článek 46

Účinnost a závaznost

1.  Tyto podmínky nabývají účinnosti [vlož příslušné datum].

▼M3

2.  [Vlož, připadá-li podle příslušných vnitrostátních právních předpisů v úvahu: Tím, že požádají o zřízení účtu PM v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], se účastníci, kteří takovou žádost podali, automaticky zavazují dodržovat tyto podmínky mezi sebou a ve vztahu k [vlož název centrální banky].]

▼B
Dodatek I

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Kromě pravidel obsažených v jednotných podmínkách platí pro zpracování platebních příkazů následující pravidla:

1.    Technické požadavky pro účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] týkající se infrastruktury, sítě a formátů

1) K výměně zpráv využívá TARGET2 služby SWIFT. Každý účastník proto potřebuje připojení k Secure IP Network, již poskytuje SWIFT. Účet PM každého účastníka je identifikován pomocí osmimístného či jedenáctimístného kódu BIC v rámci SWIFT. Každý účastník musí navíc před přijetím k účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] úspěšně provést řadu testů, aby prokázal svou technickou a provozní způsobilost.

2) K zadávání platebních příkazů a k výměně platebních zpráv v rámci PM se použije služba SWIFTNet Fin Y-copy. Za tímto účelem se zřídí vyhrazená uzavřená skupina uživatelů (Closed User Group, CUG) SWIFT. Uvedením kódu BIC v záhlaví zprávy SWIFTNet FIN jsou platební příkazy v rámci této TARGET2 CUG adresovány přímo příjemci, který je účastníkem TARGET2.

3) Pro informační a kontrolní služby lze využít těchto služeb SWIFTNet:

a) SWIFTNet InterAct;

b) SWIFTNet FileAct nebo

c) SWIFTNet Browse.

4) Bezpečnost výměny zpráv mezi účastníky je zajišťována výhradně pomocí infrastruktury veřejných klíčů (Public Key Infrastructure, PKI) SWIFT. Informace o službě PKI jsou k dispozici v dokumentaci, kterou poskytuje SWIFT.

5) Služba „řízení dvoustranného vztahu“ poskytovaná Aplikací řízení vztahů (Relationship Management Application, RMA) SWIFT se použije pouze s kódem BIC centrálního určení SSP, a nikoli pro platební zprávy vyměňované mezi účastníky TARGET2.

2.    Druhy platebních zpráv

1) Zpracovávají se tyto druhy systémových zpráv SWIFTNet FIN/SWIFT:Druh zprávy

Druh použití

Popis

MT 103

Povinné

Klientská platba

MT 103+

Povinné

Klientská platba (automatizované zpracování plateb)

MT 202

Povinné

Mezibankovní platba

▼M7

MT 202COV

Povinné

Krycí platba

▼B

MT 204

Fakultativní

Platba na základě přímého inkasa

MT 011

Fakultativní

Oznámení o doručení

MT 012

Fakultativní

Oznámení odesílateli

MT 019

Povinné

Oznámení o zrušení

MT 900

Fakultativní

Potvrzení o odepsání z účtu / změna úvěrové linky

MT 910

Fakultativní

Potvrzení o připsání na účet / změna úvěrové linky

MT 940/950

Fakultativní

Výpis z účtu (klienta)

MT 011, MT 012 a MT 019 jsou systémové zprávy SWIFT.

2) Když se přímí účastníci zaregistrují do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], oznámí, které druhy fakultativních zpráv budou používat, s výjimkou zpráv MT 011 a MT 012, u kterých přímí účastníci podle potřeby s ohledem na konkrétní zprávy rozhodnou, zda je přijmou, či nikoli.

3) Účastníci dodržují strukturu zpráv SWIFT a specifikace polí, jak jsou vymezené v dokumentaci SWIFT, s přihlédnutím k omezením pro TARGET2 ve smyslu kapitoly 9.1.2.2 Podrobných funkčních specifikací pro uživatele (User Detailed Functional Specifications, UDFS), svazek 1.

4) Obsah polí bude na úrovni TARGET2-[vlož odkaz na zemi/centrální banku] ověřen v souladu s požadavky uvedenými v UDFS. Účastníci si mohou mezi sebou dohodnout zvláštní pravidla, pokud jde o obsah polí. V TARGET2-[vlož odkaz na zemi/centrální banku] se však neprovádějí žádné zvláštní kontroly, zda účastníci jakákoli taková pravidla plní.

5) Zprávy MT 202COV se používají při provádění „krycích plateb“, tj. plateb, které jsou prováděny korespondentskými bankami k provedení (ke krytí) zpráv o úhradě, jež jsou bance klienta zaslány jiným, přímějším způsobem. Údaje o klientovi obsažené ve zprávě MT 202COV nejsou v ICM zobrazeny.

3.    Kontrola dvojího zadání

1) U všech platebních příkazů se provádí kontrola dvojího zadání, jejímž cílem je odmítnout platební příkazy, které byly chybně zadány více než jednou.

2) Kontrolují se tato pole jednotlivých druhů zpráv SWIFT:Podrobné údaje

Část zprávy SWIFT

Pole

Odesílatel

Základní záhlaví

Adresa LT

Druh zprávy

Záhlaví aplikace

Druh zprávy

Příjemce

Záhlaví aplikace

Adresa určení

Referenční číslo transakce (TRN)

Blok textu

:20

Související odkazy

Blok textu

:21

Den valuty

Blok textu

:32

Částka

Blok textu

:32

3) Pokud se u nově zadaného platebního příkazu shodují všechna pole, jež jsou uvedena v odstavci 2, s poli platebního příkazu, který byl již přijat, nově zadaný platební příkaz se vrátí.

4.    Kódy chyb

Dojde-li k odmítnutí platebního příkazu, obdrží účastník, který platební příkaz zadal, oznámení o zrušení (MT 019), v němž bude pomocí kódů chyb uveden důvod odmítnutí. Kódy chyb jsou vymezeny v kapitole 9.4.2 UDFS.

5.    Stanovení doby zúčtování

1) Pro platební příkazy, v nichž je uveden „ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu“, se použije kód „/FROTIME/“.

2) Pro platební příkazy, v nichž je uveden „ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu“, lze použít jeden z těchto dvou kódů:

a) kód „/REJTIME/“: nelze-li platební příkaz zúčtovat v době stanovené k zatížení účtu, platební příkaz se vrátí;

b) kód „/TILTIME/“: nelze-li platební příkaz zúčtovat v době stanovené k zatížení účtu, platební příkaz se nevrací, ale zařadí se do příslušné fronty.

Není-li platební příkaz, v němž je uveden „ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu“, zúčtován 15 minut před dobou v tomto příkazu stanovenou, zasílá se v obou těchto případech automatické oznámení prostřednictvím ICM.

3) S platbou s kódem „/CLSTIME/“ se nakládá stejně jako s platebním příkazem uvedeným v odst. 2 písm. b).

6.    Zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování

1) Kontroly možnosti zápočtu, případně podrobné kontroly možnosti zápočtu (ve smyslu odstavců 2 a 3 se provedou u platebních příkazů, které byly vloženy do vstupního zpracování, s cílem umožnit rychlé zúčtování jednotlivých platebních příkazů s využitím minimální likvidity.

2) Na základě kontroly možnosti zápočtu se určí, zda platební příkazy příjemce, které se nacházejí na začátku velmi urgentní případně urgentní fronty, lze započíst vůči platebnímu příkazu plátce (dále jen „započitatelné platební příkazy“). Pokud započitatelný platební příkaz neposkytuje dostatečné peněžní prostředky k provedení příslušného platebního příkazu plátce ve vstupním zpracování, zjistí se, zda je dostatečná disponibilní likvidita k dispozici na účtu PM plátce.

3) Není-li kontrola možnosti zápočtu úspěšná, může [vlož název centrální banky] přistoupit k podrobné kontrole možnosti zápočtu. Na základě podrobné kontroly možnosti zápočtu se určí, zda jsou v některé frontě příjemce k dispozici započitatelné platební příkazy bez ohledu na to, kdy byly do fronty zařazeny. Pokud se však ve frontě příjemce nacházejí platební příkazy vyšší priority, které jsou určeny jiným účastníkům TARGET2, lze pravidlo FIFO porušit pouze tehdy, pokud by zúčtování započitatelného platebního příkazu vedlo ke zvýšení likvidity na straně příjemce.

7.    Zúčtování platebních příkazů ve frontě

1) Způsob zpracování platebních příkazů umístěných ve frontách závisí na prioritě, kterou účastník, který platební příkaz zadává, těmto příkazům přidělil.

2) Platební příkazy ve frontě velmi urgentních a urgentních platebních příkazů se zúčtují pomocí kontrol možnosti zápočtu podle odstavce 6, počínaje platebním příkazem na začátku fronty, dochází-li ke zvýšení likvidity či v případě zásahu na úrovni fronty (změna pořadí ve frontě, doby zúčtování či priority nebo odvolání platebního příkazu).

3) Platební příkazy ve frontě běžných platebních příkazů se zúčtovávají průběžně včetně všech velmi urgentních a urgentních platebních příkazů, které dosud nebyly zúčtovány. Používají se různé optimalizační postupy (algoritmy). Pokud je algoritmus úspěšný, platební příkazy do něj zahrnuté se zúčtují; pokud je algoritmus neúspěšný, platební příkazy do něj zahrnuté zůstanou ve frontě. K započtení toků plateb se použijí tři algoritmy (algoritmy č. 1 až 3). Prostřednictvím algoritmu č. 4 je k zúčtování převodních příkazů přidružených systémů k dispozici zúčtovací postup č. 5 (který je vymezen v kapitole 2.8.1 UDFS). S cílem optimalizovat zúčtování velmi urgentních transakcí přidružených systémů na podúčtech účastníků se použije zvláštní algoritmus (algoritmus č. 5).

a) Podle algoritmu č. 1 („all-or-nothing“) [vlož název centrální banky] pro každý vztah, pro nějž byl stanoven dvoustranný limit, a rovněž pro celkovou sumu vztahů, pro něž byl stanoven vícestranný limit:

i) vypočítá úhrnnou likvidní pozici účtu PM každého účastníka TARGET2 tak, že zjistí, zda je součet všech odchozích a příchozích platebních příkazů, které jsou ve frontě, záporný či kladný, a pokud je záporný, ověří, zda převyšuje disponibilní likviditu účastníka (úhrnná likvidní pozice je „celkovou likvidní pozicí“), a

ii) ověří, zda jsou ve vztahu ke každému příslušnému účtu PM dodrženy limity a částky rezervované likvidity stanovené jednotlivými účastníky TARGET2.

Je-li výsledek těchto výpočtů a kontrol pro každý příslušný účet PM kladný, zúčtuje [vlož název centrální banky] a další dotčené centrální banky všechny platby současně na účtech PM příslušných účastníků TARGET2.

b) Podle algoritmu č. 2 („partial“) [vlož název centrální banky]:

i) vypočte a ověří likvidní pozice, limity a částky rezervované likvidity každého příslušného účtu PM jako podle algoritmu č. 1 a

ii) je-li celková likvidní pozice jednoho či více příslušných účtů PM záporná, vyřadí jednotlivé platební příkazy, dokud nebude celková likvidní pozice každého příslušného účtu PM kladná.

Jsou-li k dispozici dostatečné peněžní prostředky, [vlož název centrální banky] a ostatní dotčené centrální banky poté současně zúčtují všechny zbývající platby (kromě vyřazených platebních příkazů) na účtech PM příslušných účastníků TARGET2.

Při vyřazování platebních příkazů začne [vlož název centrální banky] od účtu PM účastníka TARGET2, který má nejvyšší zápornou celkovou likvidní pozici, a od platebního příkazu, který se nachází na konci fronty a který má nejnižší prioritu. Výběr probíhá pouze krátkodobě, jak dle svého uvážení [vlož název centrální banky] stanoví.

c) Podle algoritmu č. 3 („multiple“) [vlož název centrální banky]:

i) porovná dvojice účtů PM účastníků TARGET2 s cílem určit, zda lze platební příkazy ve frontě zúčtovat v rámci disponibilní likvidity těchto dvou dotyčných účtů PM účastníků TARGET2 a v rámci limitů, které tito účastníci stanovili (počínaje dvojicí účtů PM s nejnižším rozdílem mezi vzájemně adresovanými platebními příkazy), a dotčené centrální banky zaúčtují tyto platby současně na účtech PM těchto dvou účastníků TARGET2, a

ii) pokud likvidita v případě dvojice účtů PM, jak je uvedeno v bodu i), ke krytí dvoustranné pozice nepostačuje, vyřadí jednotlivé platební příkazy, dokud není likvidita dostatečná. V tomto případě dotčené centrální banky zúčtují zbývající platby současně na účtech PM těchto dvou účastníků TARGET2 s výjimkou plateb, které byly vyřazeny.

Po provedení kontrol uvedených v bodech i) až ii) ověří [vlož název centrální banky] vícestranné zúčtovací pozice (mezi účtem PM účastníka a účty PM dalších účastníků TARGET2, pro něž byl stanoven vícestranný limit). Za tímto účelem se postup uvedený v bodech i) až ii) použije obdobně.

d) Podle algoritmu č. 4 („partial plus ancillary system settlement“) [vlož název centrální banky] postupuje jako u algoritmu č. 2, aniž by však vyřadila platební příkazy související se zúčtováním přidruženého systému (kde zúčtování probíhá současně mezi více stranami).

e) Podle algoritmu č. 5 („ancillary system settlement via sub-accounts“) [vlož název centrální banky] postupuje jako u algoritmu č. 1, avšak s odchylkou spočívající v tom, že [vlož název centrální banky] algoritmus č. 5 spustí prostřednictvím rozhraní přidruženého systému a pouze ověří, zda se na podúčtech účastníků nacházejí dostatečné peněžní prostředky. K limitům ani částkám rezervované likvidity se nepřihlíží. Algoritmus č. 5 běží i v průběhu nočního zúčtování.

4) Platební příkazy, které jsou vloženy do vstupního zpracování po spuštění některého z algoritmů č. 1 až 4, lze nicméně zúčtovat ihned ve vstupním zpracování, jsou-li pozice a limity účtů PM dotčených účastníků TARGET2 slučitelné se zúčtováním těchto platebních příkazů a se zúčtováním platebních příkazů v rámci stávajícího optimalizačního postupu. Dva algoritmy však nemohou běžet souběžně.

5) Během denního zpracování algoritmy běží postupně. Není-li třeba provést souběžné vícestranné zúčtování z přidruženého systému, je posloupnost algoritmů tato:

a) algoritmus č. 1;

b) je-li algoritmus č. 1 neúspěšný, pak algoritmus č. 2;

c) je-li algoritmus č. 2 neúspěšný, pak algoritmus č. 3, je-li algoritmus č. 2 úspěšný, zopakuje se algoritmus č. 1.

Je-li třeba v souvislosti s přidruženým systémem provést souběžné vícestranné zúčtování („postup č. 5“), spustí se algoritmus č. 4.

6) S cílem zajistit minimální časový odstup mezi spuštěním dvou algoritmů běží algoritmy flexibilně tak, že se mezi spuštěním jednotlivých algoritmů předem stanoví časové rozmezí. Časová posloupnost je řízena automaticky. Lze provádět manuální zásahy.

7) Je-li platební příkaz zahrnut ve spuštěném algoritmu, nelze změnit jeho pořadí ve frontě ani jej odvolat. Žádost o změnu pořadí či odvolání platebního příkazu se do doby, než bude algoritmus dokončen, zařadí do fronty. Dojde-li během doby, kdy algoritmus běží, k zúčtování dotčeného platebního příkazu, žádost o změnu pořadí či odvolání platebního příkazu se odmítne. Není-li platební příkaz zúčtován, zohlední se žádosti účastníka ihned.

8.    Použití ICM

1) ICM lze použít k získávání informací a k řízení likvidity. Technickou komunikační sítí pro výměnu informací a spouštění kontrolních opatření je Secure IP Network v rámci SWIFT (SIPN).

2) S výjimkou informací o platebních příkazech před splatností a o statických údajích jsou prostřednictvím ICM dostupné pouze údaje týkající se běžného obchodního dne. Stránky jsou pouze v anglickém jazyce.

3) Informace se poskytují na základě iniciativy příslušného účastníka (režim „pull“), což znamená, že účastník musí o poskytnutí informací požádat.

4) Pro použití ICM jsou k dispozici tyto režimy:

a) Režim „od aplikace k aplikaci“ (A2 A)

V rámci A2 A dochází k přenosu informací a zpráv mezi PM a interní aplikací účastníka. Účastník proto musí zabezpečit, aby byla k dispozici vhodná aplikace k výměně XML zpráv (žádosti a odpovědi) s ICM prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Další podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro uživatele ICM a ve svazku 4 UDFS.

b) Režim „od uživatele k aplikaci“ (U2 A)

U2 A umožňuje přímou komunikaci mezi účastníkem a ICM. Informace je zobrazena v prohlížeči, který je spuštěn v počítačovém systému (SWIFT Alliance WebStation nebo jiné rozhraní podle požadavků SWIFT). Aby byl možný přístup k U2 A, musí IT infrastruktura podporovat cookies a JavaScript. Další podrobnosti jsou popsány v Příručce pro uživatele ICM.

5) Každý účastník musí mít alespoň jednu SWIFT Alliance WebStation nebo jiné rozhraní podle požadavků SWIFT, aby měl přístup k ICM prostřednictvím U2 A.

6) Přístupová práva do ICM se udělují prostřednictvím „Role Based Access Control“ v rámci SWIFT. Služba „Non Repudiation of Emission“ (NRE), kterou mohou účastníci využívat, umožňuje příjemci zprávy XML prokázat, že tato zpráva nebyla změněna.

7) Má-li účastník technické potíže a nemůže zadávat platební příkazy, může ICM použít k vytvoření předem formátovaných záložních plateb k přerozdělení likvidity a záložních nouzových plateb. [Vlož název centrální banky] zřídí tuto funkci na žádost účastníka.

8) Účastníci mohou ICM rovněž využít k převodu likvidity:

a) [vlož, přichází-li v úvahu] z jejich účtu PM na jejich účet mimo PM;

b) mezi účtem PM a podúčty účastníka; and

▼M6

c) z účtu PM na technický účet vedený přidruženým systémem, který používá zúčtovací postup č. 6 v reálném čase;

d) pomocí příkazu k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo - pokud je ICM používán ve spojení se službami s přidanou hodnotou pro T2S - příkazu k převodu likvidity z T2S DCA na PM; a

▼M6

e) pomocí příkazu k převodu likvidity z PM na TIPS DCA nebo příkazu k převodu likvidity z TIPS DCA na PM.

▼B

9.    UDFS a Příručka pro uživatele ICM

Další podrobnosti a příklady, které vysvětlují shora uvedená pravidla, jsou obsaženy v UDFS a v Příručce pro uživatele ICM, jež jsou v aktuálním znění v anglickém jazyce zveřejněny na internetových stránkách [vlož název centrální banky] a ECB.
Dodatek II

SYSTÉM ODŠKODNĚNÍ V RÁMCI TARGET2

1.    Obecné zásady

a) V případě technické poruchy TARGET2 mohou přímí účastníci podávat žádosti o odškodnění v souladu se systémem odškodnění v rámci TARGET2 vymezeným v tomto dodatku.

b) Nerozhodne-li Rada guvernérů ECB jinak, systém odškodnění v rámci TARGET2 se neuplatní, pokud k technické poruše TARGET2 dojde v důsledku vnějších událostí, které příslušné centrální banky nemohou rozumně ovládat, nebo v důsledku jednání či opomenutí třetích osob.

c) Odškodnění podle systému odškodnění v rámci TARGET2 představuje jedinou formu odškodnění nabízenou v případě technické poruchy TARGET2. Účastníci však mohou náhradu škody požadovat pomocí jiných právních prostředků. Pokud účastník přijme nabídku odškodnění podle systému odškodnění v rámci TARGET2, znamená to, že účastník neodvolatelně souhlasí s tím, že se ve vztahu k platebním příkazům, v souvislosti s nimiž přijímá odškodnění, vzdává veškerých nároků (včetně nároků na náhradu následných škod), které by mohl mít vůči kterékoli centrální bance, a že přijetím odpovídajícího odškodnění dochází v plném rozsahu a s konečnou platností k vyrovnání veškerých těchto nároků. Účastník odškodní příslušné centrální banky až do výše částky získané v rámci systému odškodnění TARGET2 za jakékoli jiné nároky, které ve věci dotčeného platebního příkazu či platby uplatní jiný účastník nebo třetí osoba.

d) Nabídka poskytnutí odškodnění neznamená, že [vlož název centrální banky] nebo jiná centrální banka přiznává odpovědnost za technickou poruchu TARGET2.

2.    Podmínky nabídek odškodnění

a) Plátce může podat žádost o administrativní platbu a náhradu úroků, pokud v důsledku technické poruchy TARGET2 nebyl platební příkaz zúčtován v obchodní den, kdy byl přijat.

b) Příjemce může podat žádost o administrativní platbu, pokud v důsledku technické poruchy TARGET2 neobdržel platbu, kterou očekával v určitý obchodní den. Příjemce může rovněž podat žádost o náhradu úroků, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

i) v případě účastníků, kteří mají přístup k mezní zápůjční facilitě: příjemce využil mezní zápůjční facilitu kvůli technické poruše TARGET2, nebo

ii) v případě všech účastníků: nebylo technicky možné využít peněžního trhu nebo toto refinancování nebylo možné z jiných objektivně dostatečných důvodů.

3.    Výpočet odškodnění

a) Pokud se týká nabídky odškodnění plátci:

i) činí administrativní platba 50 EUR za první nezúčtovaný platební příkaz, 25 EUR za každý z následujících čtyř platebních příkazů a 12,50 EUR za každý další platební příkaz. Administrativní platba se vypočítá zvlášť ve vztahu ke každému příjemci platby,

▼M4

ii) náhrada úroků se stanoví za použití referenční sazby určované každodenně. Touto referenční sazbou je buď sazba EONIA (euro overnight index average), nebo mezní zápůjční sazba podle toho, která ze sazeb je nižší. Referenční sazba se použije na částku platebního příkazu nezúčtovaného v důsledku technické poruchy TARGET2 za každý den počínaje dnem skutečného zadání, nebo pokud jde o platební příkazy uvedené v bodě 2 písm. b) podbodě ii), dnem zamýšleného zadání platebního příkazu, a konče dnem, kdy platební příkaz byl nebo mohl být úspěšně zúčtován. Výše odškodnění se sníží nebo případně zvýší o jakékoli úroky nebo poplatky, které vznikly v důsledku uložení peněžních prostředků z nezúčtovaných platebních příkazů formou vkladu u Eurosystému, a

▼B

iii) náhrada úroků se nevyplácí, pokud prostředky, jež jsou k dispozici v důsledku nezúčtování platebních příkazů, byly umístěny na trh nebo byly využity ke splnění povinnosti minimálních rezerv.

b) Pokud se týká nabídky odškodnění příjemci:

i) činí administrativní platba 50 EUR za první nezúčtovaný platební příkaz, 25 EUR za každý z následujících čtyř platebních příkazů a 12,50 EUR za každý další platební příkaz. Administrativní platba se vypočítá zvlášť ve vztahu ke každému plátci,

ii) pro výpočet náhrady úroků se použije způsob uvedený v písm. a) bod ii) s tou výjimkou, že míra náhrady úroků se rovná rozdílu mezi mezní zápůjční sazbou a referenční sazbou, přičemž náhrada úroků se počítá z výše, v níž byla v důsledku technické poruchy TARGET2 využita mezní zápůjční facilita.

4.    Procesní pravidla

a) Žádost o odškodnění se podává na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] v anglickém jazyce (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky]). Plátce podává formulář žádosti zvlášť pro každého příjemce a příjemce podává formulář žádosti zvlášť pro každého plátce. Na podporu tvrzení uvedených ve formuláři žádosti se předkládají další informace a dokumenty. V souvislosti s konkrétní platbou či platebním příkazem lze podat jen jednu žádost.

b) Účastníci podávají formuláře se svými žádostmi [vlož název centrální banky] do čtyř týdnů od výskytu technické poruchy TARGET2. Dodatečné informace a doklady požadované [vlož název centrální banky] musí být dodány do dvou týdnů od vyžádání.

c) [Vlož název centrální banky] žádosti posoudí a postoupí je ECB. Pokud Rada guvernérů ECB nerozhodne jinak a nesdělí to účastníkům, posoudí se všechny doručené žádosti nejpozději do čtrnácti týdnů od výskytu technické poruchy TARGET2.

d) [Vlož název centrální banky] oznámí výsledek posouzení uvedeného v písmenu c) příslušným účastníkům. Jestliže je součástí posouzení nabídka odškodnění, dotčení účastníci tuto nabídku do čtyř týdnů od jejího oznámení buď přijmou, nebo odmítnou, a to pro každou platbu či platební příkaz obsažený v jednotlivé žádosti, podpisem standardizovaného dopisu o přijetí (jehož forma je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky])). Jestliže [vlož název centrální banky] takový dopis ve lhůtě čtyř týdnů neobdrží, má se za to, že dotčený účastník nabídku odškodnění odmítl.

e) [Vlož název centrální banky] poskytne odškodnění, jakmile od účastníka obdrží dopis o přijetí odškodnění. Platba odškodnění se neúročí.
Dodatek III

NÁLEŽITOSTI POSUDKU ZPŮSOBILOSTI A POSUDKU VNITROSTÁTNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

Náležitosti posudku způsobilosti účastníků TARGET2

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

Účast v [název systému]

[místo]

[datum]

Vážený pane / Vážená paní,

byli jsme požádáni, abychom jako [interní či externí] právní poradci [uveď název účastníka či jeho pobočky] vypracovali tento posudek otázek, které podle práva [země, v níž je účastník usazen – dále jen „země“] vyvstávají v souvislosti s účastí [uveď název účastníka] (dále jen „účastník“) v [název systému, který je součástí TARGET2] (dále jen „systém“).

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Všechny závěry a stanoviska uvedená v níže uvedeném posudku se podle právních předpisů [země] uplatňují ve stejné míře bez ohledu na to, zda účastník při zadávání platebních příkazů či přijímání plateb jedná prostřednictvím svého ústředí nebo prostřednictvím jedné či více poboček usazených uvnitř [země] či mimo [země].

I.   POSUZOVANÉ DOKUMENTY

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali:

1) ověřenou kopii [uveď relevantní ustavující dokumenty] účastníka, které jsou ke dni sepsání tohoto posouzení účinné;

2) [přichází-li v úvahu] výpis z [uveď příslušný rejstřík společností] a [přichází-li v úvahu] [rejstřík úvěrových institucí či obdobný rejstřík];

3) [v použitelném rozsahu] kopii povolení či jiného osvědčení skutečnosti, že účastník je oprávněn poskytovat bankovní nebo investiční služby, služby převodu peněžních prostředků nebo jiné finanční služby v [země];

4) [přichází-li v úvahu] kopii usnesení, které představenstvo nebo příslušný řídící orgán účastníka přijalo [vlož datum] [vlož rok] a které prokazuje souhlas účastníka s dodržováním níže vymezených dokumentů týkajících se systému, a

5) [uveď všechny plné moci a další dokumenty, které zakládají či osvědčují potřebnou pravomoc osoby či osob, které podepisují příslušné dokumenty týkající se systému (ve smyslu níže uvedeném) jménem účastníka];

a všechny další dokumenty týkající se založení, pravomocí a oprávnění účastníka, jež jsou potřebné nebo vhodné k vypracování tohoto posudku (dále jen „dokumenty účastníka“).

Pro účely tohoto posudku jsme rovněž přezkoumali:

1) [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí ►M3  jednotné podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2 ◄ pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

2) […].

Pravidla a [….] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“ (a spolu s dokumenty účastníka jako „dokumenty“).

II.   PŘEDPOKLADY

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům předpokládáme, že:

1) dokumenty týkající se systému, které nám byly poskytnuty, jsou originály či jejich věrné kopie;

2) podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

3) dokumenty účastníka byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty či podepsány a podle potřeby doručeny a

4) dokumenty účastníka jsou závazné pro strany, kterým jsou určeny, přičemž nedošlo k porušení jejich podmínek.

III.   POSUDEK TÝKAJÍCÍ SE ÚČASTNÍKA

A. Účastník je společností řádně založenou a zapsanou nebo jinak řádně registrovanou či ustavenou podle práva [země].

B. Účastník má z hlediska práva společností veškerá potřebná oprávnění, aby vykonával práva a plnil povinnosti podle dokumentů týkajících se systému, jichž je smluvní stranou.

C. Přijetí nebo výkon práv a plnění povinností vyplývajících z dokumentů týkajících se systému, jichž je účastník smluvní stranou, žádným způsobem neporuší ustanovení právních předpisů [země], které se na účastníka nebo na dokumenty účastníka vztahují.

D. V souvislosti s přijetím, platností či vynutitelností dokumentů týkajících se systému ani k výkonu práv a plnění povinností z nich vyplývajících nepotřebuje účastník žádná další povolení, souhlasy, schválení, notářská ověření či jiná osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu příslušného pro tyto záležitosti v [země], ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

E. Účastník přijal veškerá nezbytná opatření vyplývající z práva společností a podnikl další kroky, jež jsou podle práva [země] nezbytné k tomu, aby jeho závazky z dokumentů týkajících se systému byly zákonné, platné a závazné.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [účastníkovi]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]

Náležitosti posudku vnitrostátního právního řádu pro účastníky TARGET2 mimo EHP

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

[název systému]

[místo],

[datum]

Vážený pane / Vážená paní,

jako [externí] právní poradci [uveď název účastníka či jeho pobočky] (dále jen „účastník“) jsme byli, pokud se týká otázek vyplývajících z práva [země, v níž je účastník usazen, dále jen „země“], požádáni, abychom vypracovali tento posudek podle práva [země] v souvislosti s účastí účastníka v systému, který je součástí TARGET2 (dále jen „systém“). Odkazuje-li tento posudek na právní předpisy [země], odkazuje tak na všechny použitelné právní normy [země]. Tento posudek jsme učinili na základě práva [země], přičemž pokud se týká práv a povinností vyplývajících z účasti v systému, jež jsou vymezeny v níže uvedených dokumentech týkajících se systému, jsme zvláštní důraz kladli na účastníka, který je usazen mimo [vlož odkaz na členský stát systému].

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Vycházeli jsme z předpokladu, že v jiném právním řádu není nic, co by mohlo tento posudek ovlivnit.

1.   POSUZOVANÉ DOKUMENTY

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali níže uvedené dokumenty a další dokumenty, které jsme považovali za vhodné či nezbytné:

1) [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí ►M3  jednotné podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2 ◄ pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

2) všechny ostatní dokumenty, kterými se řídí systém vztah mezi účastníkem a jinými účastníky systému a vztah mezi účastníky systému a [vlož název centrální banky].

Pravidla a […] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“.

2.   PŘEDPOKLADY

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům týkajícím se systému předpokládáme, že:

1) dokumenty týkající se systému byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty nebo podepsány a v případě potřeby doručeny;

2) podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

3) účastníci v systému, jehož prostřednictvím se zasílají platební příkazy nebo přijímají platby či se vykonávají práva nebo plní povinnosti na základě dokumentů týkajících se systému, mají ve všech příslušných zemích povolení poskytovat služby spočívající v převodu peněžních prostředků a

4) dokumenty, které nám byly předloženy v kopii či jako vzor, se shodují s originálem.

3.   POSUDEK

Na základě shora uvedených skutečností a níže uvedených bodů jsme vypracovali tento posudek:

3.1    Právní aspekty specifické pro danou zemi [v použitelném rozsahu]

Níže uvedené principy obsažené v právních předpisech [země] jsou v souladu s povinnostmi účastníka, které vyplývají z dokumentů týkajících se systému, a tyto povinnosti nejsou těmito principy nijak dotčeny: [seznam právních aspektů specifických pro danou zemi].

▼M7

3.2    Obecné otázky týkající se úpadku a krizového řízení

3.2.a.  Druhy insolvenčního řízení a krizového řízení

Vůči účastníkovi mohou být v [země] vedeny pouze tyto druhy insolvenčního řízení (včetně vyrovnacího či reorganizačního řízení) – které pro účely tohoto posudku zahrnuje veškerá řízení ve vztahu k majetku účastníka či k jeho případné pobočce v [země] –: uveď řízení v původní jazykové verzi a jejich překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „insolvenční řízení“).

Vůči účastníkovi, jeho majetku, případné pobočce v [země] může být kromě insolvenčního řízení v [země] vedeno [vyjmenuj případné moratorium, nucenou správu nebo jakékoli jiné řízení, v jehož důsledku může dojít k pozastavení plateb od účastníka či v jeho prospěch nebo v jehož důsledku mohou být ve vztahu k těmto platbám uložena omezení, nebo obdobné řízení, včetně opatření k předejití krize a opatření krizového řízení, která jsou rovnocenná opatřením uvedeným ve směrnici 2014/59/EU, a to v původní jazykové verzi a překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „řízení“).

3.2.b.  Insolvenční dohody

[země] či určité celky v rámci [země], jak je uvedeno níže, jsou smluvní stranou těchto insolvenčních dohod: [uveď, přichází-li to v úvahu, dohody, které mají či mohou mít dopad na tento posudek].

▼B

3.3    Vynutitelnost dokumentů týkajících se systému

S přihlédnutím k níže uvedeným bodům budou všechna ustanovení dokumentů týkajících se systému závazná a vynutitelná podle práva [země], zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení vůči účastníkovi.

Zejména zastáváme stanovisko, že:

3.3.a    Zpracování platebních příkazů

Ustanovení o zpracování platebních příkazů [seznam oddílů] obsažená v pravidlech jsou platná a vynutitelná. Všechny platební příkazy zpracované podle těchto oddílů budou platné, závazné a vynutitelné podle práva [země]. Ustanovení pravidel, jež stanoví okamžik, k němuž se platební příkaz zadaný účastníkem do systému stává vynutitelným a neodvolatelným ([vlož ustanovení pravidel]), je platné, závazné a vynutitelné podle práva [země].

3.3.b    Pravomoc [vlož název centrální banky] vykonávat své funkce

Zahájení insolvenčního řízení nebo řízení vůči účastníkovi neovlivní oprávnění ani pravomoci [vlož název centrální banky], které vyplývají z dokumentů týkajících se systému. [Uveď [v použitelném rozsahu], že: tento posudek je rovněž použitelný ve vztahu ke všem subjektům, jež účastníkům poskytují služby, které jsou přímo nezbytné k účasti v systému, např. ►M3  poskytovatel síťových služeb TARGET2 ◄ .

3.3.c    Opatření k nápravě v případě porušení povinnosti

[Vztahují-li se na účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, jež se týkají předčasné splatnosti dosud nesplatných pohledávek, započtení pohledávek z používání vkladů účastníka, realizace zástavního práva, pozastavení nebo ukončení účasti, pohledávek z titulu úroku z prodlení, zrušení smluv a transakcí ([vlož jiná relevantní ustanovení pravidel nebo dokumentů týkajících se systému]) platná a vynutitelná podle práva [země].]

3.3.d    Pozastavení a ukončení účasti

Vztahují-li se na účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel (o pozastavení či ukončení účasti účastníka v systému v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení nebo jiných případů porušení povinnosti, jak jsou vymezeny v dokumentech týkajících se systému, nebo pokud účastník představuje systémové riziko či má vážné provozní potíže) platná a vynutitelná podle práva [země].

3.3.e    Sankční úprava

Vztahují-li se na tohoto účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, jež se týkají sankcí, které se uloží, není-li účastník schopen včas splatit vnitrodenní úvěr případně úvěr přes noc, platná a vynutitelná podle práva [země].

3.3.f    Postoupení práv a povinností

Účastník nesmí svá práva a povinnosti postoupit, změnit či jinak převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

3.3.g    Volba rozhodného práva a soudní pravomoc

Ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, zejména ustanovení o rozhodném právu, řešení sporů, příslušnosti soudů a doručování soudních písemností, jsou platná a vynutitelná podle práva [země].

3.4    Neúčinnost či odporovatelnost právních úkonů („Voidable preferences“)

Zastáváme názor, že závazky, které vzniknou na základě dokumentů týkajících se systému před zahájením insolvenčního řízení či řízení vůči účastníkovi, ani plnění těchto závazků či postup v souladu s nimi, nelze v těchto řízeních zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

Aniž bychom se omezovali pouze na skutečnosti shora uvedené, zastáváme tento názor zejména, pokud se týká platebních příkazů zadaných kterýmkoli účastníkem do systému. Zejména zastáváme názor, že ustanovení [seznam oddílů] pravidel, jež zakládají vynutitelnost a neodvolatelnost platebních příkazů, budou platná a vynutitelná, a že platební příkaz zadaný účastníkem a zpracovaný podle [seznam oddílů] pravidel nelze v insolvenčním řízení či řízení zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

3.5    Obstavení

Požádá-li věřitel účastníka podle práva [země] soud nebo soudní, správní či jiný veřejný orgán příslušný v [země] o vydání příkazu k obstavení majetku (včetně příkazu ke zmrazení či zabavení majetku nebo zahájení jiného veřejnoprávního nebo soukromoprávního řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů účastníka) – dále jen „obstavení“ – zastáváme názor, že [vlož příslušnou analýzu].

3.6    Zajištění [přichází-li v úvahu]

3.6.a    Postoupení práv či poskytnutí aktiv pro účely zajištění, zástavní právo nebo repo obchod

Postoupení pro účely zajištění bude platné a vynutitelné podle práva [země]. Platným a vynutitelným podle práva [země] bude konkrétně vznik a realizace zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operací podle [vlož odkaz na příslušnou dohodu s centrální bankou].

3.6.b    Přednost pohledávek postupníků, zástavních věřitelů či oprávněných z repo obchodů před pohledávkami jiných věřitelů

Je-li vůči účastníkovi vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít práva či aktiva, která tento účastník postoupil pro účely zajištění nebo ke kterým účastník zřídil zástavní právo ve prospěch [vlož odkaz na centrální banku] nebo jiných účastníků systému, při výplatě přednost před pohledávkami všech ostatních věřitelů účastníka a nebudou se na ně vztahovat nároky věřitelů s přednostními právy.

3.6.c    Uplatnění práv ze zajištění

I v případě, že je vůči účastníkovi vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít ostatní účastníci systému a [vlož název centrální banky] jakožto [postupníci, zástavní věřitelé, případně oprávnění z repo obchodů] i nadále právo na vynucení těchto práv či realizaci aktiv uvedeného účastníka pomocí zásahu [vlož název centrální banky] podle pravidel.

3.6.d    Požadavky na formu a na registraci

Pro postoupení práv či aktiv účastníka pro účely zajištění, nebo pro vznik a realizaci zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operace ve vztahu k těmto právům a aktivům se nevyžaduje dodržení určité formy, přičemž [postoupení pro účely zajištění, zástava, případně repo operace, nebo náležitosti tohoto [postoupení, zástavy, případně repo operace] se nemusí registrovat ani evidovat u žádného soudu nebo správního, soudního, či veřejného orgánu příslušného v [země].

3.7    Pobočky [v použitelném rozsahu]

3.7.a    Posudek se vztahuje na činnost prostřednictvím poboček

Všechny výše uvedené závěry a stanoviska týkající se účastníka se podle práva [země] uplatní ve stejné míře i tehdy, jedná-li účastník prostřednictvím své pobočky či poboček usazených mimo [země].

3.7.b    Soulad s právními předpisy

Výkonem práv a plněním povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani zadáním, přenosem či přijetím platebních příkazů ze strany pobočky účastníka nedojde v žádném ohledu k porušení práva [země].

3.7.c    Nezbytná povolení

K výkonu práv a plnění povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani k zadání, přenosu či přijetí platebních příkazů ze strany pobočky účastníka není třeba žádné další povolení, souhlas, schválení, notářské ověření ani jiné osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu, který je v [země] příslušný, ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [účastníkovi]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]
Dodatek IV

POSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PROVOZU A NOUZOVÉ POSTUPY

1.    Obecná ustanovení

a) Tento dodatek upravuje ujednání mezi [vlož název centrální banky] a účastníky nebo přidruženými systémy pro případ, že dojde k selhání jedné či více složek SSP nebo telekomunikační sítě nebo že jsou tyto složky dotčeny mimořádnou vnější událostí, nebo se toto selhání dotkne některého účastníka nebo přidruženého systému.

b) Všechny odkazy na konkrétní časy uvedené v tomto dodatku odkazují na místní čas v sídle ECB, tj. středoevropský čas (SEČ ( 20 )).

2.    Opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb

a) Dojde-li k výskytu mimořádné vnější události nebo k selhání SSP či telekomunikační sítě, jež ovlivňuje běžné fungování TARGET2, je [vlož název centrální banky] oprávněna přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb.

b) V rámci TARGET2 jsou k dispozici tato hlavní opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb:

i) přemístění provozu SSP na jiné místo,

ii) změna provozních hodin SSP a

iii) zahájení nouzového zpracování velmi kritických a kritických plateb vymezených v odst. 6 písm. c) a d).

c) Pokud se týká opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb, je zcela na uvážení [vlož název centrální banky], zda a která opatření k zúčtování platebních příkazů přijme.

3.    Oznamování událostí

a) Selhání SSP nebo mimořádná vnější událost se účastníkům oznamuje prostřednictvím tuzemských komunikačních kanálů, ICM a T2IS. Účastníkům se oznamují zejména tyto informace:

i) popis události,

ii) předpokládané zpoždění zúčtování (je-li známo),

iii) informace o dosud přijatých opatřeních a

iv) pokyny účastníkům.

b) [Vlož název centrální banky] může dále účastníkům oznámit výskyt jakékoli jiné stávající či předpokládané události, jež by mohla ovlivnit běžný provoz TARGET2.

4.    Přemístění provozu SSP na jiné místo

a) Dojde-li k výskytu některé z událostí uvedených v odst. 2 písm. a), lze provoz SSP přemístit na jiné místo v tomtéž či jiném regionu.

▼M4

b) V případě přemístění provozu SSP nebo platformy T2S z jednoho regionu (region 1) do jiného regionu (region 2) účastníci usilují o vyrovnání svých pozic k okamžiku, kdy došlo k selhání či výjimečné vnější události, a poskytnou [vlož název centrální banky] veškeré informace, které jsou v tomto ohledu relevantní.

▼M4

c) Pokud je částka ►M6  příkazu k převodu likvidity z PM na T2S DCA ◄ odepsána z účtu PM účastníka v SSP v regionu 1, avšak po vyrovnání pozic se neukáže jako zaúčtovaná v SSP v regionu 2, centrální banka zodpovědná za účastníka odepíše příslušnou částku z účtu PM účastníka v regionu 2 tak, aby vrátila zůstatek na účtu PM účastníka na úroveň, na níž byl před přemístěním.

▼B

5.    Změna provozních hodin

a) Je možné prodloužit denní zpracování TARGET2 nebo odložit začátek nového obchodního dne. Během prodloužené provozní doby TARGET2 se platební příkazy zpracovávají v souladu s [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], s výhradou změn obsažených v tomto dodatku.

b) Denní zpracování lze prodloužit a zavírací dobu tak posunout, pokud k selhání SSP došlo v průběhu dne a toto selhání bylo odstraněno do 18:00 hodin. Zavírací doba může být za běžných okolností posunuta nejvýše o dvě hodiny, přičemž tato skutečnost se účastníkům oznámí co nejdříve. Je-li posunutí zavírací doby oznámeno před 16:50 hodin, musí být mezi uzávěrkou pro klientské a mezibankovní platební příkazy i nadále zachován odstup jedné hodiny. Jakmile bylo posunutí zavírací doby oznámeno, nelze je odvolat.

c) Zavírací doba se posune, došlo-li k selhání SSP před 18:00 hodin a toto selhání nebylo odstraněno do 18:00 hodin. [Vlož název centrální banky] neprodleně oznámí posunutí zavírací doby účastníkům.

d) Po obnovení provozu SSP se uskuteční tyto kroky:

i) [vlož název centrální banky] usiluje o to, aby byly všechny platby ve frontě zúčtovány do jedné hodiny; tato doba se zkracuje na 30 minut, došlo-li k selhání SSP v 17:30 hodin či později (pokud selhání SSP přetrvávalo i v 18:00 hodin),

ii) konečné zůstatky účastníků se stanoví do jedné hodiny; tato doba se zkracuje na 30 minut, došlo-li k selhání SSP v 17:30 hodin či později (pokud selhání SSP přetrvávalo i v 18:00 hodin),

iii) při uzávěrce pro mezibankovní platby dojde k ukončení účetního dne včetně využití stálých facilit Eurosystému.

e) Přidružené systémy, které vyžadují likviditu brzy ráno, musí mít zavedeny prostředky ke zvládání situací, kdy denní zpracování nemůže začít včas kvůli selhání SSP z předchozího dne.

6.    Nouzové zpracování plateb

▼M7

a) Považuje-li to [vlož název centrální banky] za nezbytné, zahájí nouzové zpracování platebních příkazů za použití nouzového řešení SSP. V tomto případě se účastníkům a přidruženým systémům poskytují služby pouze v minimálním rozsahu. [Vlož název centrální banky] oznámí účastníkům a přidruženým systémům jakýmikoli dostupnými komunikačními prostředky, že zahájila nouzové zpracování.

b) V rámci nouzového zpracování zadávají účastníci platební příkazy, které schvaluje [vlož název centrální banky]. Přidružené systémy mohou kromě toho zadávat soubory, které obsahují převodní příkazy, jež [vlož název centrální banky] může vložit do nouzového řešení.

▼B

c) Tyto platby se považují za „velmi kritické“ a [vlož název centrální banky] vyvine nejvyšší úsilí k tomu, aby je v nouzových situacích zpracovala:

▼M6

i) platby v souvislosti s CLS International Bank s výjimkou plateb souvisejících se službami CLS CCP a CLSNow;

▼B

ii) vypořádání konce účetního dne EURO1 a

iii) výzvy ústřední protistrany k navýšení kolaterálu.

▼M7

d) Platby, které jsou nezbytné k odstranění systémového rizika, se považují za „kritické“ a [vlož název centrální banky] může rozhodnout, že přistoupí k jejich nouzovému zpracování.

e) Účastníci zadávají platební příkazy pro účely nouzového zpracování přímo do nouzového řešení, přičemž informace se příjemcům poskytují pomocí [vlož komunikační prostředky]. Přidružené systémy předávají [vlož název centrální banky] soubory, které obsahují převodní příkazy a zmocňují [vlož název centrální banky] k tomu, aby je vložila do nouzového řešení. [Vlož název centrální banky] může platby v zastoupení účastníků výjimečně vložit rovněž manuálně. Informace o zůstatcích účtu a o zápisech na vrub či ve prospěch účtu lze získat prostřednictvím [vlož název centrální banky].

▼B

f) Platební příkazy, které již byly zadány do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], avšak jsou ve frontě, mohou být rovněž předmětem nouzového zpracování. V těchto případech [vlož název centrální banky] usiluje o to, aby nedocházelo k dvojímu zpracování platebních příkazů; pokud však k dvojímu zpracování platebního příkazu dojde, nesou toto riziko účastníci.

g) K nouzovému zpracování platebních příkazů účastníci poskytnou dodatečné zajištění. Během nouzového zpracování lze k financování odchozích nouzových plateb využít příchozí nouzové platby. Pro účely nouzového zpracování nemůže [vlož název centrální banky] brát v úvahu disponibilní likviditu účastníků.

7.    Selhání spojená s účastníky nebo přidruženými systémy

▼M7

a) Má-li účastník problém, který mu brání v zúčtování plateb v rámci TARGET2, odpovídá za to, aby byl tento problém odstraněn. Účastník může zejména využít interní řešení nebo funkci ICM, tj. záložní platby k přerozdělení likvidity a záložní nouzové platby (např. CLS, EURO1).

▼B

b) Rozhodne-li se účastník, že funkci ICM využije na záložní platby k přerozdělení likvidity, zpřístupní [vlož název centrální banky] na žádost účastníka tuto funkci prostřednictvím ICM. [Vlož název centrální banky] na žádost účastníka zašle zprávu vysílanou ICM s cílem informovat ostatní účastníky o tom, že účastník využil záložních plateb k přerozdělení likvidity. Účastník odpovídá za odeslání těchto záložních plateb k přerozdělení likvidity výhradně účastníkům, s nimiž má dvoustrannou dohodu o využívání těchto plateb, a za další kroky týkající se těchto plateb.

c) Vyčerpá-li účastník všechny možnosti podle písmene a) či pokud jsou tyto možnosti neúčinné, může účastník požadovat podporu od [vlož název centrální banky].

d) Pokud selhání nepříznivě ovlivní přidružený systém, odpovídá tento přidružený systém za to, aby bylo toto selhání odstraněno. [Vlož název centrální banky] může na žádost přidruženého systému jednat jeho jménem. [Vlož název centrální banky] rozhoduje dle svého uvážení, jak přidružený systém podpoří, a to včetně nočních operací přidruženého systému. Lze přijmout tato nouzová opatření:

i) přidružený systém dá pokyn k provedení hladkých plateb (tj. plateb, které nejsou spojeny se základní transakcí) prostřednictvím rozhraní účastníka,

ii) [vlož název centrální banky] jménem přidruženého systému vytváří nebo zpracovává pokyny nebo soubory XML nebo

iii) [vlož název centrální banky] jménem přidruženého systému provede hladké platby.

e) Podrobná nouzová opatření, pokud se týče přidružených systémů, upraví dvoustranné ujednání mezi [vlož název centrální banky] a příslušným přidruženým systémem.

8.    Další ustanovení

a) Nejsou-li v důsledku výskytu událostí uvedených v čl. 3 písm. a) k dispozici určité údaje, je [vlož název centrální banky] oprávněna začít či pokračovat se zpracováním platebních příkazů nebo provozováním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] na základě posledních dostupných údajů podle rozhodnutí [vlož název centrální banky]. Požádá-li o to [vlož název centrální banky], předloží účastníci a přidružené systémy znovu své zprávy FileAct/Interact či učiní jiný úkon, který [vlož název centrální banky] považuje za vhodný.

▼M5

b) Dojde-li k selhání [vlož název centrální banky], mohou některé či všechny její technické funkce ve vztahu k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vykonávat jiné centrální banky Eurosystému nebo ►M6  provozní tým SSP ◄ .

▼M4

c) [Vlož název centrální banky] může vyžadovat, aby se účastníci účastnili pravidelných či příležitostných testování opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb, školení či jiných preventivních opatření, jež [vlož název centrální banky] považuje za nezbytná. Veškeré náklady, které účastníci vynaložili v důsledku těchto testování či jiných opatření, hradí výlučně účastníci.

▼B
Dodatek V

ČASOVÝ ROZVRH PROVOZU

1. TARGET2 je v provozu každý den kromě sobot, nedělí, Nového roku, Velkého pátku a Velikonočního pondělí (podle kalendáře platného v sídle ECB), 1. května a 1. a 2. svátku vánočního.

2. Referenčním časem pro systém je místní čas v sídle ECB, tj. SEČ.

3. Běžný obchodní den začíná večer předchozího obchodního dne a řídí se tímto časovým rozvrhem:

▼M6Čas

Popis

6:45-7:00

Čas k přípravě denních operací (1)

7:00-18:00

Denní zpracování

17:00

Uzávěrka pro klientské platby, tj. platby, jejichž plátcem nebo příjemcem není přímý ani nepřímý účastník, označené v systému pomocí zprávy MT 103 nebo MT 103+

18:00

Uzávěrka pro mezibankovní platby, tj. platby, které nejsou klientskými platbami

Uzávěrka pro převody likvidity mezi TARGET2 a TIPS

Krátce po 18:00

Dokončení posledních algoritmů v TARGET2

Při dokončení posledních algoritmů

TARGET2 zašle TIPS zprávu, aby zahájil změnu obchodního dne v TIPS

Krátce po dokončení posledních algoritmů

Soubory ke konci dne (hlavní účetní kniha) přijaté od TIPS

18:00-18:45 (2)

Konec účetního dne

18:15 (2)

Všeobecná uzávěrka pro využití stálých facilit

(krátce po) 18:30 (3)

Centrálním bankám jsou zpřístupněny údaje pro aktualizaci účetních systémů

18:45-19:30 (3)

Začátek účetního dne (nový obchodní den)

19:00 (3) -19:30 (2)

Poskytnutí likvidity na účet PM

19.30 (3)

Zpráva o zahájení postupu („start-of-procedure“) a zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity z účtů PM na podúčty/technický účet (zúčtování související s přidruženým systémem)

Zahájení převodů likvidity mezi TARGET2 a TIPS

19:30 (3) -22:00

Provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase; provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM předtím, než přidružený systém odešle zprávu o zahájení cyklu („start of cycle“) pro zúčtovací postup č. 6 s rozhraním; období zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase v přidruženém systému a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním přidruženého systému)

22:00-1:00

Čas pro technickou údržbu

1:00-7:00

Zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase v přidruženém systému a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)

Převody likvidity mezi TARGET2 a TIPS

(1)   Denními operacemi se rozumí denní zpracování a konec účetního dne.

(2)   V poslední den udržovacího období Eurosystému končí tato fáze o 15 minut později.

(3)   V poslední den udržovacího období Eurosystému začíná tato fáze o 15 minut později.

▼B

4. Pro převody likvidity je ICM k dispozici od 19:30 ( 21 ) do 18:00 hodin následujícího dne (s výjimkou technické údržby, která probíhá od 22:00 do 1:00 hodin).

5. Provozní hodiny lze změnit v případě, že jsou opatření k zajištění kontinuity provozu přijata v souladu s odstavcem 5 dodatku IV.

▼M6

6. Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) na vyhrazené internetové stránce ECB. Informace o provozním stavu SSP v T2IS a na internetové stránce ECB se aktualizují pouze během běžné provozní doby.

▼M3
Dodatek VI

SAZEBNÍK POPLATKŮ A FAKTURACE

Poplatky pro přímé účastníky

1. Měsíční poplatek za zpracování platebních příkazů v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pro přímé účastníky v závislosti na tom, jakou možnost přímý účastník zvolil, činí buď:

a) 150 EUR za účet PM plus paušální poplatek ve výši 0,80 EUR za transakci (odpis z účtu), nebo

b) 1 875  EUR za účet PM plus poplatek za transakci (odpis z účtu), určený v závislosti na objemu transakcí (počtu zpracovávaných položek) za měsíc takto:Pásmo

Od

Do

Cena

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

nad 100 000

0,125 EUR

Převody likvidity mezi účtem PM účastníka a jeho podúčty se nezpoplatňují.

▼M6

Příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA odeslané z účtu PM účastníka a příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM nebo příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM přijaté na účtu PM účastníka jsou zpoplatněny cenou dle písm. a), nebo b), která byla vybrána pro zpoplatnění účtu PM.

▼M3

2. Měsíční poplatek za přístup pro více adresátů činí 80 EUR za každou 8-místnou adresu kódu BIC, která není kódem BIC účtu přímého účastníka.

3. Pro přímé účastníky, kteří si nepřejí, aby byl kód BIC jejich účtu zveřejněný v adresáři TARGET2, se účtuje dodatečný měsíční poplatek ve výši 30 EUR za účet.

4. Měsíční poplatek za každou registraci nepřímého účastníka přímým účastníkem v adresáři TARGET2 činí 20 EUR.

5. Jednorázový poplatek za každou registraci adresovatelného držitele kódu BIC v adresáři TARGET2 – pokud jde o pobočky přímých a nepřímých účastníků, pobočky korespondentů a adresovatelné držitele kódu BIC, kteří jsou členy téže skupiny ve smyslu článku 1 – činí 5 EUR.

6. Měsíční poplatek za každou registraci adresovatelného držitele kódu BIC v adresáři TARGET2, pokud jde o korespondenta, činí 5 EUR.

7. Měsíční poplatek pro přímé účastníky, kteří si pro T2S předplatili služby TARGET2 s přidanou hodnotou, činí 50 EUR pro účastníky, kteří si zvolili možnost a) v odstavci 1 výše, a 625 EUR pro účastníky, kteří si zvolili možnost b) v odstavci 1 výše.

Poplatky za sdružování likvidity

8. Pro režim CAI činí měsíční poplatek 100 EUR za každý účet, který je součástí skupiny.

9. Pro režim AL činí měsíční poplatek 200 EUR za každý účet, který je součástí skupiny AL. Používá-li skupina AL režim CAI, platí se za účty, které nejsou součástí režimu AL, měsíční poplatek platný pro CAI ve výši 100 EUR za účet.

10. Na všechny platby účastníků ve skupině se jak pro režim AL, tak pro režim CAI uplatňuje sestupný sazebník transakčních poplatků uvedený v tabulce v odst. 1 písm. b), jako by tyto platby byly zasílány z účtu jednoho účastníka.

11. Měsíční poplatek 1 875  EUR uvedený v odst. 1 písm. b) platí příslušný správce skupiny a měsíční poplatek 150 EUR uvedený v odst. 1 písm. a) platí všichni ostatní členové skupiny. Je-li skupina AL součástí skupiny CAI a správce skupiny AL je současně správcem skupiny CAI, platí se měsíční poplatek 1 875  EUR jen jednou. Je-li skupina AL součástí skupiny CAI a správce skupiny CAI není současně správcem skupiny AL, platí správce skupiny CAI dodatečný měsíční poplatek 1 875  EUR. V těchto případech se faktura za celkové poplatky za všechny účty ve skupině CAI (včetně účtů skupiny AL) zasílá správci skupiny CAI.

Poplatky pro majitele hlavního účtu PM

12. Kromě poplatků vymezených výše v tomto dodatku se majitelům hlavního účtu PM účtuje měsíční poplatek ve výši 250 EUR za každý propojený ►M6  T2S DCA ◄ .

13. Majitelům hlavního účtu PM se za služby T2S spojené s propojeným ►M6  T2S DCA ◄ účtují následující poplatky. Tyto položky se fakturují samostatně.Položky tarifu

Cena

Vysvětlení

Zúčtovací služby

▼M7

Příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA

14,1 eurocentu

za převod

Pohyb v rámci zůstatku (např. blokace, zrušení blokace, rezervování likvidity atd.)

9,4 eurocentu

za transakci

▼M3

Informační služby

Zprávy A2 A

0,4 eurocentů

za obchodní položku v každé vytvořené zprávě A2 A

Dotazy A2 A

0,7 eurocentů

za dotazovou obchodní položku v každém vytvořeném dotazu A2 A

Dotazy U2 A

10 eurocentů

za provedenou funkci vyhledávání

▼M6

Stažené dotazy U2 A

0,7 eurocentů

za dotazovou obchodní položku v každém vytvořeném a staženém dotazu U2 A

▼M3

Zprávy spojené do souboru

0,4 eurocentů

za zprávu v souboru

Přenosy

1,2 eurocentů

za přenos

▼M6

Poplatky pro majitele propojeného účtu PM

13a. Majitelům propojeného účtu PM se za službu TIPS spojenou s TIPS DCA propojeným s účtem PM účtují následující poplatky.Položky tarifu

Cena

Vysvětlení

Zúčtovací služby

Příkaz k okamžité platbě

0,20 eurocentu

Účtuje se i za nezúčtované transakce

Žádost o storno

0,00

 

Zamítnutí storna

0,00

 

Realizace storna

0,20 eurocentu

Účtuje se majiteli propojeného účtu PM propojeného s TIPS DCA, na nějž má být částka připsána (platí i pro nezúčtované transakce)

13b. Prvních deset miliónů příkazů k okamžité platbě a realizací storna (dohromady), které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, bude zdarma. Za jakékoli další příkazy k okamžité platbě a realizace storna, které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, účtuje [vlož název centrální banky] majitelům propojeného PM účtu poplatky v následujícím roce.

▼M3

Fakturace

▼M5

14. V případě přímých účastníků platí tato pravidla fakturace. Přímý účastník (správce skupiny AL nebo správce skupiny CAI, podle toho, zda se používá režim AL nebo režim CAI) obdrží příslušné faktury za předchozí měsíc s uvedením poplatků, které mají být zaplaceny, nejpozději v devátý obchodní den následujícího měsíce. ►M6  Platby se uhradí nejpozději ve čtrnáctý pracovní den daného měsíce na účet, který určí [vlož název centrální banky], nebo se odepíšou z účtu, který určí majitel účtu PM. ◄

▼B
Dodatek VII

DOHODA O AGREGOVANÉ LIKVIDITĚ — VARIANTA A

Vzor pro používání režimu AL více než jednou úvěrovou institucíČlánek 1

Účinnost této dohody

Tato dohoda i její případné změny nabývají účinnosti teprve tehdy, až řídící národní centrální banka poté, co obdrží veškeré informace či dokumenty, které považuje za vhodné, písemně potvrdí, že tato dohoda či její změny splňují požadavky stanovené v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2.

Článek 2

Společný zájem členů skupiny AL a národních centrálních bank AL

1.  Členové skupiny AL výslovně prohlašují a uznávají, že uzavření této dohody slouží jejich společným hospodářským, sociálním a finančním zájmům, neboť platební příkazy všech členů skupiny AL mohou být v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2, zúčtovány až do výše odpovídající disponibilní likviditě na účtech PM všech členů skupiny AL, čímž se využije disponibilní likvidita v rámci jiných systémů, které jsou součástí TARGET2.

2.  Národní centrální banky AL mají společný zájem na poskytování vnitrodenního úvěru členům skupiny AL, neboť to podporuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2. Vnitrodenní úvěr je zajištěn v souladu s článkem 18 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, neboť záporný zůstatek, jenž vznikne v důsledku provádění platebního příkazu, je zajištěn disponibilní likviditou na účtech PM, které ostatní členové skupiny AL mají u příslušných národních centrálních bank AL a které jsou zajištěny k plnění závazků kteréhokoli člena skupiny AL vůči národním centrálním bankám AL.

Článek 3

Práva a povinnosti členů skupiny AL

1.  Členové skupiny AL odpovídají všem národním centrálním bankám AL společně a nerozdílně za veškeré pohledávky, které vznikly v důsledku zúčtování platebního příkazu podaného kterýmkoli členem skupiny AL v rámci příslušného systému, který je součástí TARGET2. Členové skupiny AL nemohou svou odpovědnost vůči národním centrálním bankám AL v souvislosti s agregací výše uvedených závazků vyloučit s odvoláním na interní dohodu o rozdělení závazků v rámci skupiny.

2.  Celková částka všech platebních příkazů, které členové skupiny AL na svých účtech PM zúčtovávají, nesmí nikdy přesáhnout celkovou částku disponibilní likvidity na všech těchto účtech PM.

3.  Členové skupiny AL jsou oprávněni používat režim CAI, který je popsán v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.  Členové skupiny AL mezi sebou uzavřou interní dohodu, která mimo jiné obsahuje:

a) pravidla vnitřního uspořádání skupiny AL;

b) podmínky, za kterých má správce skupiny AL oznamovací povinnost vůči členům skupiny AL;

c) náklady na režim AL (včetně rozdělení těchto nákladů mezi členy skupiny AL) a

d) poplatky, které členové skupiny AL navzájem platí jako odměnu za služby podle dohody AL a pravidel pro výpočet finančního protiplnění.

S výjimkou písmene d) mohou členové skupiny AL rozhodnout o tom, zda uvedenou interní dohodu či její části zpřístupní národním centrálním bankám AL či nikoli. Členové skupiny AL zpřístupní informace uvedené v písmenu d) národním centrálním bankám AL.

Článek 4

Práva a povinnosti národních centrálních bank AL

1.  Zadá-li některý člen skupiny AL do svého systému, který je součástí TARGET2, platební příkaz, jehož částka převyšuje disponibilní likviditu na účtu PM tohoto člena skupiny AL, poskytne příslušná národní centrální banka AL vnitrodenní úvěr, který je zajištěn disponibilní likviditou na ostatních účtech PM tohoto člena skupiny AL u jeho příslušné národní centrální banky AL nebo na účtech PM ostatních členů skupiny AL u jejich příslušných národních centrálních bank AL. Tento vnitrodenní úvěr se řídí pravidly platnými pro poskytování vnitrodenních úvěrů národní centrální bankou AL.

2.  Platební příkazy zadané členy skupiny AL, v jejichž důsledku dochází k překročení disponibilní likvidity na všech účtech PM členů skupiny AL, se do doby, než bude k dispozici dostatečná likvidita, zařadí do fronty.

3.  S výjimkou situace, kdy je vůči jednomu či více členům skupiny AL zahájeno úpadkové řízení, může národní centrální banka AL požadovat od každého člena skupiny AL úplné splnění všech závazků, které vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů zadaných kterýmkoli členem skupiny AL v příslušném systému, který je součástí TARGET2.

Článek 5

Jmenování a úloha správce skupiny AL

1.  Členové skupiny AL tímto pověřují [uveď účastníka pověřeného jako správce skupiny AL] jako správce skupiny AL, který slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.  Všichni členové skupiny AL svým příslušným národním centrálním bankám AL i správci skupiny AL předávají veškeré informace, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o všech změnách či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny vymezené v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.  Správce skupiny AL ihned sdělí řídící národní centrální bance informace popsané v odstavci 2, které se týkají jeho samého či kteréhokoli jiného člena skupiny AL.

4.  Správce skupiny AL odpovídá za vnitrodenní sledování likvidity, která je v rámci skupiny AL k dispozici.

5.  Správce skupiny AL má plnou moc ve vztahu k účtům PM členů skupiny AL a především zastupuje členy skupiny AL při těchto úkonech:

a) operace v rámci ICM týkající se účtů PM členů skupiny AL včetně změny priority platebního příkazu, odvolání, změny doby zúčtování, převodů likvidity (včetně převodů z podúčtů a na podúčty), změny pořadí transakcí ve frontě, rezervování likvidity skupiny AL, stanovení a změn limitů pro skupinu AL;

b) likvidní transakce mezi účty PM členů skupiny AL ke konci dne, které jsou nezbytné k vyrovnání všech zůstatků na PM účtech členů skupiny AL tak, aby na žádném z těchto účtů nebyl ke konci dne záporný zůstatek, případně záporný zůstatek bez způsobilého zajištění (tento postup se dále označuje jen jako „vyrovnávání“);

c) obecné pokyny, podle nichž se provádí automatické vyrovnávání, tj. vymezení pořadí účtů PM členů skupiny AL s disponibilní likviditou, jež mají být v rámci vyrovnávání zatíženy;

d) v případě, že správce skupiny AL nedá žádné výslovné pokyny, jak je stanoveno v písmenech b) a c), provede se automatické vyrovnávání počínaje účtem PM s nejvyšším kladným zůstatkem proti účtu PM s nejvyšším záporným zůstatkem.

Tatáž kritéria, tak jak jsou vymezena v písmenech c) a d), se použijí v případě, že nastane rozhodná událost pro vymáhání vymezená v [vlož odkaz na relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

6.  Členové skupiny AL se výslovně vzdávají všech práv, která by mohli uplatňovat vůči správci skupiny AL podle [vlož případně odkaz na příslušné ustanovení vnitrostátního práva] a která vyplývají z kombinace jeho postavení jednak jako majitele účtu PM a člena skupiny AL a jednak jako správce skupiny AL.

Článek 6

Úloha řídící národní centrální banky

1.  Řídící národní centrální banka slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.  Všechny národní centrální banky AL poskytují řídící národní centrální bance neprodleně veškeré informace týkající se příslušných členů skupiny AL, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o všech změnách či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny, o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] nebo o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ujednání obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.  Řídící národní centrální banka má přístup ke všem relevantním informacím o všech účtech PM členů skupiny AL, zejména k informacím o úvěrech, zůstatku, celkovém obratu, zúčtovaných platbách a platbách ve frontě, jakož i k informacím o limitech a rezervování likvidity členů skupiny AL.

Článek 7

Trvání a ukončení této dohody

1.  Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.  Každý člen skupiny AL může svou účast na této dohodě jednostranně ukončit za předpokladu, že to 14 obchodních dnů předem písemně oznámí národní centrální bance AL, na jejímž systému, který je součástí TARGET2, se účastní, a řídící národní centrální bance. Řídící národní centrální banka příslušnému členovi skupiny AL potvrdí den ukončení jeho účasti na dohodě AL a tento den oznámí všem národním centrálním bankám AL, které o tom informují svoje členy skupiny AL. Byl-li tento člen skupiny AL správcem skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

3.  Tato dohoda popřípadě účast kteréhokoli člena skupiny AL na této dohodě je bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností automaticky ukončena, nastane-li alespoň jedna z těchto událostí:

a) změna či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny, jak je stanoveno v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], nebo které se týkají jednoho či více členů skupiny AL, nebo

b) jeden, několik nebo všichni členové skupiny AL přestali splňovat jakékoli jiné požadavky pro používání režimu AL ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.  Bez ohledu na to, že se vyskytla událost popsaná v odstavci 3, je platební příkaz, který některý člen skupiny AL již zadal do příslušného systému, který je součástí TARGET2, i nadále platný a vynutitelný vůči všem členům skupiny AL a národním centrálním bankám AL. [Vlož, přichází-li v úvahu: Kromě toho zůstávají po ukončení této dohody v platnosti [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav nebo závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení o zajištění], a to až do té doby, kdy členové skupiny AL v plném rozsahu vyrovnají všechny záporné zůstatky na účtech PM, jejichž likvidita byla agregována.]

5.  Aniž by byl dotčen odstavec 3, může řídící národní centrální banka po dohodě s příslušnou národní centrální bankou AL kdykoli bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončit účast kteréhokoli člena skupiny AL na této dohodě, pokud tento člen skupiny AL porušuje některé ustanovení této dohody. Toto rozhodnutí se zasílá všem členům skupiny AL v písemné formě a obsahuje odůvodnění. Dojde-li k ukončení účasti tímto způsobem, mohou členové skupiny AL, jejichž účast na této dohodě nebyla ukončena, svou účast na této dohodě ukončit, a to za předpokladu, že to řídící národní centrální bance a příslušné národní centrální bance AL písemně oznámí pět obchodních dnů předem. Pokud dojde k ukončení účasti správce skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

6.  Řídící národní centrální banka může po dohodě s ostatními národními centrálními bankami AL bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončit tuto dohodu, pokud by pokračování této dohody ohrozilo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 nebo by ohrozilo plnění úkolů národních centrálních bank AL podle statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Každé takové rozhodnutí se v písemné formě zasílá členům skupiny AL a obsahuje odůvodnění.

7.  Tato dohoda zůstává v platnosti, dokud jsou jejími smluvními stranami alespoň dva členové skupiny AL.

Článek 8

Postup při provádění změn

Veškeré změny této dohody, včetně rozšíření skupiny AL o další účastníky, jsou platné a vynutitelné pouze tehdy, pokud se na nich všechny smluvní strany dohodnou v písemné formě.

Článek 9

Rozhodné právo

Tato dohoda se řídí, vykládá a provádí v souladu s [vlož odkaz na právo rozhodné pro účet PM správce skupiny AL vedený u řídící národní centrální banky]. Tím nejsou dotčeny:

a) vztah mezi členem skupiny AL a jeho příslušnou národní centrální bankou AL, který se řídí právem příslušné národní centrální banky AL, a

b) práva a povinnosti mezi národními centrálními bankami AL, které se řídí právem národní centrální banky AL, která vede účet PM člena skupiny AL, jehož disponibilní likvidita je použita jako zajištění.

Článek 10

Použití [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky]

1.  Otázky, které tato dohoda výslovně neupravuje, se ve vztahu ke všem členům skupiny AL a jejich příslušným národním centrálním bankám AL řídí příslušnými ustanoveními [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

2.  [Vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a tato dohoda se považují za součást jednoho smluvního vztahu.

Sepsáno v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu smluvních stran […dne.…]

DOHODA O AGREGOVANÉ LIKVIDITĚ — VARIANTA B

Vzor pro používání režimu AL jednou úvěrovou institucíČlánek 1

Účinnost této dohody

Tato dohoda i její případné změny nabývají účinnosti teprve tehdy, až řídící národní centrální banka poté, co obdrží veškeré informace či dokumenty, které považuje za vhodné, písemně potvrdí, že tato dohoda či její změny splňují požadavky stanovené v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2.

Článek 2

Společný zájem národních centrálních bank AL

Národní centrální banky AL mají společný zájem na poskytování vnitrodenního úvěru členům skupiny AL, neboť to podporuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2. Vnitrodenní úvěr je zajištěn v souladu s článkem 18 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, neboť záporný zůstatek, který vznikne v důsledku provádění platebního příkazu, je zajištěn disponibilní likviditou na účtech PM, které členové skupiny AL mají u příslušných národních centrálních bank AL a které jsou zajištěny k plnění závazků členů skupiny AL vůči národním centrálním bankám AL.

Článek 3

Práva a povinnosti členů skupiny AL

1.  Členové skupiny AL odpovídají všem národním centrálním bankám AL za veškeré pohledávky, které vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů zadaných kterýmkoli členem skupiny AL v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2.

2.  Celková částka všech platebních příkazů, které členové skupiny AL na svých účtech PM zúčtovávají, nesmí nikdy přesáhnout celkovou částku disponibilní likvidity na všech těchto účtech PM.

3.  Členové skupiny AL jsou oprávněni používat režim souhrnných informací o účtu (CAI), jak je popsán v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

Článek 4

Práva a povinnosti národních centrálních bank AL

1.  Zadá-li člen skupiny AL do systému, který je součástí TARGET2, platební příkaz, jehož částka převyšuje disponibilní likviditu na účtu PM tohoto člena, poskytne příslušná národní centrální banka AL vnitrodenní úvěr, který je zajištěn disponibilní likviditou na ostatních účtech PM tohoto člena skupiny AL u jeho příslušné národní centrální banky AL nebo na účtech PM ostatních členů skupiny AL u jejich příslušných národních centrálních bank AL. Tento vnitrodenní úvěr se řídí pravidly platnými pro poskytování vnitrodenního úvěru národními centrálními bankami AL.

2.  Platební příkazy zadané členy skupiny AL, v jejichž důsledku dochází k překročení disponibilní likvidity na všech účtech PM členů skupiny AL, se do doby, než bude k dispozici dostatečná likvidita, zařadí do fronty.

3.  Každá národní centrální banka AL může od členů skupiny AL požadovat úplné splnění všech závazků, jež vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů členů skupiny AL v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2, ve kterých mají účty PM.

Článek 5

Jmenování a úloha správce skupiny AL

1.  Členové skupiny AL tímto pověřují [uveď účastníka pověřeného jako správce skupiny AL] jako správce skupiny AL, který slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.  Členové skupiny AL příslušným národním centrálním bankám AL předávají veškeré informace, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na příslušná ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky] nebo o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.  Správce skupiny AL ihned sdělí řídící národní centrální bance informace popsané v odstavci 2.

4.  Správce skupiny AL odpovídá za vnitrodenní sledování likvidity, která je v rámci skupiny AL k dispozici.

5.  Správce skupiny AL má plnou moc ve vztahu ke všem účtům PM členů skupiny AL a provádí především tyto úkony:

a) operace v rámci ICM týkající se účtů PM členů skupiny AL včetně změny priority platebního příkazu, odvolání, změny doby zúčtování, převodů likvidity (včetně převodů z podúčtů a na podúčty), změny pořadí transakcí ve frontě, rezervování likvidity skupiny AL, stanovení a změn limitů pro skupinu AL;

b) likvidní transakce mezi účty PM členů skupiny AL ke konci dne, které jsou nezbytné k vyrovnání všech zůstatků na PM účtech členů skupiny AL tak, aby na žádném z těchto účtů nebyl ke konci dne záporný zůstatek, případně záporný zůstatek bez způsobilého zajištění (tento postup se dále označuje jen jako „vyrovnávání“);

c) obecné pokyny, podle nichž se provádí automatické vyrovnávání, tj. vymezení pořadí účtů PM členů skupiny AL s disponibilní likviditou, jež mají být v rámci vyrovnávání zatíženy;

d) v případě, že správce skupiny AL nedá žádné výslovné pokyny, jak je stanoveno v písmenech b) a c), provede se automatické vyrovnávání počínaje účtem PM s nejvyšším kladným zůstatkem proti účtu PM s nejvyšším záporným zůstatkem.

Tatáž kritéria, tak jak jsou vymezena v písmenech c) a d), se použijí v případě, že nastane rozhodná událost pro vymáhání vymezená v [vlož odkaz na relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

Článek 6

Úloha řídící národní centrální banky

1.  Řídící národní centrální banka slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.  Všechny národní centrální banky AL poskytují řídící národní centrální bance neprodleně veškeré informace týkající se člena skupiny AL, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména informace o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na příslušná ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky], nebo událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.  Řídící národní centrální banka má přístup ke všem relevantním informacím o všech účtech PM členů skupiny AL, zejména k informacím o úvěrech, zůstatku, celkovém obratu, zúčtovaných platbách a platbách ve frontě, jakož i k informacím o limitech a rezervování likvidity členů skupiny AL.

Článek 7

Trvání a ukončení této dohody

1.  Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.  Každý člen skupiny AL může svou účast na této dohodě jednostranně ukončit za předpokladu, že to 14 obchodních dnů předem písemně oznámí národní centrální bance AL, na jejímž systému, který je součástí TARGET2, se účastní, a řídící národní centrální bance. Řídící národní centrální banka tomuto členovi skupiny AL potvrdí den ukončení jeho účasti na dohodě AL a tento den oznámí všem národním centrálním bankám AL, které o tom informují svoje členy skupiny AL. Byl-li tento člen skupiny AL správcem skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

3.  Tato dohoda je automaticky bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončena, pokud nejsou nadále splněny požadavky pro používání režimu AL, tak jak jsou uvedeny v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.  Bez ohledu na to, že došlo k výskytu události popsané v odstavci 3, je platební příkaz, který některý člen skupiny AL již zadal do příslušného systému, který je součástí TARGET2, i nadále platný a vynutitelný ve vztahu ke všem členům skupiny AL a národním centrálním bankám AL. [Vlož, přichází-li v úvahu: Kromě toho zůstávají po ukončení této dohody v platnosti [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav nebo závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení o zajištění], a to až do té doby, kdy členové skupiny AL v plném rozsahu vyrovnají všechny záporné zůstatky na účtech PM, jejichž likvidita byla agregována.]

5.  Aniž by byl dotčen odstavec 3, může řídící národní centrální banka po dohodě s národními centrálními bankami AL tuto smlouvu kdykoli ukončit, pokud kterýkoli člen skupiny AL porušuje některé ustanovení této dohody. Toto rozhodnutí se zasílá všem členům skupiny AL v písemné formě a obsahuje odůvodnění.

6.  Řídící národní centrální banka může po dohodě s ostatními národními centrálními bankami AL ukončit tuto dohodu, pokud by pokračování této dohody ohrozilo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2, nebo by ohrozilo plnění úkolů národních centrálních bank AL podle statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Každé rozhodnutí o ukončení této dohody se v písemné formě zasílá členům skupiny AL a obsahuje odůvodnění.

Článek 8

Postup při provádění změn

Veškeré změny této dohody, včetně rozšíření skupiny AL o další účastníky, jsou platné a vynutitelné pouze tehdy, pokud se na nich všechny smluvní strany dohodnou v písemné formě.

Článek 9

Rozhodné právo

Tato dohoda se řídí, vykládá a provádí v souladu s [vlož odkaz na právo rozhodné pro účet PM správce skupiny AL]. Tím nejsou dotčeny:

a) vztah mezi členy skupiny AL a jejich příslušnými národními centrálními bankami AL, který se řídí právem příslušné národní centrální banky AL, a

b) práva a povinnosti mezi národními centrálními bankami AL, které se řídí právem národní centrální banky AL, která vede účet PM, jehož disponibilní likvidita je použita jako zajištění.

Článek 10

Použití [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky]

1.  Otázky, které tato dohoda výslovně neupravuje, se ve vztahu k jednotlivým účtům PM členů skupiny AL řídí příslušnými ustanoveními [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

2.  [Vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a tato dohoda se považují za součást jednoho smluvního vztahu.

Sepsáno v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu smluvních stran […dne…]

▼M3
PŘÍLOHA IIA

▼M6

HARMONIZOVANÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ VYHRAZENÉHO PENĚŽNÍHO ÚČTU T2S (T2S DCA) V TARGET2

▼M3

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto harmonizovaných podmínek (dále jen „podmínky“) se rozumí:

▼M4

 „autokolateralizací“ vnitrodenní úvěr, který poskytuje národní centrální banka eurozóny v penězích centrální banky a k jehož aktivaci dochází, když ►M6  majitel T2S DCA ◄ nemá dostatečné peněžní prostředky k vypořádání transakcí s cennými papíry, přičemž tento vnitrodenní úvěr je zajištěn buď cennými papíry, které jsou nakupovány (zajištění tokem), nebo cennými papíry, které ►M6  majitel T2S DCA ◄ již drží (zajištění stavem). Autokolateralizační transakce sestává ze dvou odlišných transakcí, jednou je poskytnutí autokolateralizace a druhou je její splacení. Může zahrnovat i třetí transakci pro případné přemístění zajištění. Pro účely článku 16 se má za to, že všechny tři transakce vstupují do systému a stávají se neodvolatelnými ve stejném okamžiku jako transakce spočívající v poskytnutí autokolateralizace,

▼M3

  ►M6  „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož centrální banku/odkaz na zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S, ◄

 „okamžitým příkazem k převodu likvidity“ (immediate liquidity transfer order) pokyn provést ►M6  příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM ◄ , ►M6  příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA ◄ nebo ►M6  příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ v reálném čase po doručení příslušného pokynu,

 „předem vymezeným příkazem k převodu likvidity“ (pre-defined liquidity transfer order) pokyn k převodu určité peněžní částky z ►M6  T2S DCA ◄ na účet PM, který má být proveden jen jednou ve vymezený čas nebo pokud nastane vymezená událost,

 „úpravou likvidity“ (liquidity adjustment) zmocnění, které ►M6  majitel T2S DCA ◄ udělí svému zúčastněnému centrálnímu depozitáři cenných papírů nebo [vlož název centrální banky] na základě zvláštního smluvního ujednání, které je náležitě zdokumentováno a registrováno ve statických údajích, za účelem udílení pokynů k převodu likvidity mezi ►M6  T2S DCA ◄ a účtem PM nebo mezi dvěma ►M6  T2S DCA ◄ ,

  ►M6  příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM ◄ “ ( ►M6  T2S DCA ◄ to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z ►M6  T2S DCA ◄ na účet PM,

  ►M6  příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA ◄ “ (PM to ►M6  T2S DCA ◄ liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na ►M6  T2S DCA ◄ ,

  ►M6  příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ “ ( ►M6  T2S DCA ◄ to ►M6  T2S DCA ◄ liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z i) ►M6  T2S DCA ◄ na ►M6  T2S DCA ◄ , které jsou oba propojeny se stejným hlavním účtem PM, nebo ii) z ►M6  T2S DCA ◄ na ►M6  T2S DCA ◄ , které jsou vedeny ve prospěch téhož právního subjektu,

▼M4

 „hlavním účtem PM“ (Main PM account) účet PM, s nímž je propojen ►M6  T2S DCA ◄ a na který se na konci dne automaticky vrací jakýkoli zůstatek,

▼M3

 „stálým příkazem k převodu likvidity“ (standing liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky nebo „veškeré hotovosti“, která je k dispozici na ►M6  T2S DCA ◄ v T2S, z ►M6  T2S DCA ◄ na účet PM, který má být v cyklu zpracování T2S prováděn opakovaně ve vymezený čas nebo pokud nastane vymezená událost, dokud nedojde k jeho zrušení nebo nevyprší jeho platnost,

 „statickými údaji“ (Static Data) soubor obchodních údajů v T2S specifický pro ►M6  majitele T2S DCA ◄ nebo centrální banku, který tento ►M6  majitel T2S DCA ◄ nebo centrální banka vlastní a který T2S vyžaduje ke zpracování transakčních údajů týkajících se ►M6  majitele T2S DCA ◄ nebo centrální banky,

 „identifikačním kódem podniku (kódem BIC)“ (Business Identifier Code) kód definovaný podle standardu ISO č. 9362,

 „ISO kód země“ (ISO country code) kód definovaný podle standardu ISO č. 3166-1,

  ►M6  „obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V, ◄

 „posudkem způsobilosti“ (capacity opinion) posudek, ve kterém se uvádí, zda je určitý účastník právně způsobilý brát na sebe a plnit závazky na základě těchto podmínek,

 „centrálními bankami“ (central banks) centrální banky Eurosystému a připojené národní centrální banky,

 „připojenou národní centrální bankou“ (connected NCB) národní centrální banka, která není centrální bankou Eurosystému a která je k TARGET2 připojena na základě zvláštní dohody,

 „úvěrovou institucí“ (credit institution) a) úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013 [a je-li relevantní, vložte ustanovení vnitrostátního práva, jež provádí čl. 2 odst. 5 směrnice 2013/36/EU], která podléhá dohledu příslušného orgánu, nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 123 odst. 2 Smlouvy, která podléhá dohledu, který je srovnatelný s dohledem ze strany příslušného orgánu,

 „národní centrální bankou eurozóny“ (euro area NCB) národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

 „centrální bankou Eurosystému“ (Eurosystem CB) Evropská centrální banka (ECB) nebo národní centrální banka eurozóny,

 „případem selhání“ (event of default) hrozící či stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků účastníka plynoucích z těchto podmínek nebo jiných pravidel, která platí pro vztah mezi účastníkem a [vlož název centrální banky] nebo jinou centrální bankou, včetně:

 

a) případu, kdy účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 5 nebo požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) bod i);

b) zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi;

c) podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b);

d) případu, kdy účastník učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem;

e) případu, kdy účastník dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli;

f) případu, kdy je účastník skutečně či podle názoru jeho centrální banky insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky;

▼M6

g) případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;

▼M3

h) případu, kdy byla účast účastníka v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena nebo ukončena;

i) případu, kdy je zásadní prohlášení či předsmluvní ujištění, které účastník učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé;

j) převodu veškerého majetku účastníka či jeho podstatné části,

 „úpadkovým řízením“ (insolvency proceedings) úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ( 24 ),

 „poskytovatelem síťových služeb TARGET2“ (TARGET2 network service provider) poskytovatel přípojky počítačové sítě, jehož Rada guvernérů ECB pověřila pro účely zadávání platebních zpráv v rámci TARGET2.

 „poskytovatelem síťových služeb T2S“ (T2S network service provider) podnik, který s Eurosystémem uzavřel licenční smlouvu o poskytování služeb připojení v kontextu T2S,

 „příjemcem“ (payee) se s výjimkou článku 28 těchto podmínek rozumí účastník TARGET2, na jehož ►M6  T2S DCA ◄ bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka,

 „plátcem“ (payer) se s výjimkou článku 28 těchto podmínek rozumí účastník TARGET2, z jehož ►M6  T2S DCA ◄ bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka,

 „platebním příkazem“ (payment order) ►M6  příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM ◄ , ►M6  příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA ◄ nebo ►M6  příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ ,

 „platebním modulem (PM)“ (Payments Module) modul SSP, v němž se zúčtovávají platby účastníků TARGET2 na účtech PM,

 „účtem PM“ (PM account) účet, který má účastník TARGET2 v platebním modulu u centrální banky Eurosystému a který je pro tohoto účastníka TARGET2 nezbytný k:

 

a) zadávání platebních příkazů či přijímání plateb prostřednictvím TARGET2 a

b) vypořádání těchto plateb s touto centrální bankou Eurosystému,

 „jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ (Single Shared Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující SSP;

 „TARGET2-Securities (T2S)“ nebo „platformou T2S“ (T2S Platform) soubor hardwaru, softwaru a jiných komponentů technické infrastruktury, jehož prostřednictvím Eurosystém poskytuje služby zúčastněným centrálním depozitářům cenných papírů a centrálním bankám Eurosystému, které umožňují základní a nestranné vypořádání transakcí s cennými papíry na základě dodání proti zaplacení v penězích centrální banky bez ohledu na hranice,

 „národními centrálními bankami poskytujícími SSP“ (SSP-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému,

 „4CB“ Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia a Banco de España jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu T2S ve prospěch Eurosystému,

 „formulářem pro shromažďování statických údajů“ (static data collection form) formulář vytvořený [vlož název centrální banky] pro účely registrace žadatelů o služby TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi] a pro zápis jakýchkoli změn týkajících se poskytování těchto služeb,

 „pozastavením“ (suspension) dočasné zmrazení práv a povinností účastníka na dobu, kterou určí [vlož název centrální banky],

 „T2S GUI“ modul v platformě T2S, který ►M6  majitelům T2S DCA ◄ umožňuje získávat on-line informace a zadávat platební příkazy,

 „TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ systém, který je součástí TARGET2 [vlož název centrální banky],

 „TARGET2“ celek skládající se ze všech systémů centrálních bank, které jsou součástí TARGET2,

 „systémem, který je součástí TARGET2“ (TARGET2 component systém) systém zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) provozovaný centrální bankou, jenž tvoří součást TARGET2,

 „účastníkem TARGET2“ (TARGET2 participant) účastník kteréhokoli systému, který je součástí TARGET2,

  ►M6  „účastníkem“ (participant) nebo „přímým účastníkem“ (direct participant) subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA), ◄

 „technickou poruchou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury a/nebo počítačových systémů používaných TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], včetně SSP nebo platformy T2S, nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět a dokončit ►M6  zpracování plateb v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v týž obchodní den ◄ ,

 „disponibilní likviditou“ (available liquidity) kladný zůstatek na ►M6  T2S DCA ◄ snížený o částku zpracovaného rezervování likvidity nebo blokace peněžních prostředků,

 „zúčastněným centrálním depozitářem cenných papírů“ (participating Central Securities Depository) centrální depozitář cenných papírů, který podepsal rámcovou smlouvu T2S,

 „A2 A“ nebo režimem „od aplikace k aplikaci“ (application-to-application) způsob připojení, který ►M6  majiteli T2S DCA ◄ umožňuje vyměňovat si informace se softwarovou aplikací platformy T2S,

 „U2 A“ nebo režimem „od uživatele k aplikaci“ (user-to-application) způsob připojení, který ►M6  majiteli T2S DCA ◄ umožňuje vyměňovat si informace se softwarovými aplikacemi platformy T2S prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní,

 „rozlišeným názvem T2S (T2S DN)“ (T2S Distinguished Name) síťová adresa pro platformu T2S, která musí být obsažena ve všech zprávách určených pro systém,

 „pobočkou“ (branch) pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 575/2013;

 „nezúčtovaným platebním příkazem“ (non-settled payment order) platební příkaz, který není zúčtován v týž obchodní den, kdy byl přijat;

 „zúčtováním jednotlivých plateb v reálném čase“ (real-time gross settlement) zpracování a zúčtování platebních příkazů podle jednotlivých transakcí v reálném čase,

▼M7

 „informačním a kontrolním modulem“ (ICM) (Information and Control Module) modul SSP, jenž majitelům účtu PM umožňuje získávat online informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a případně iniciovat záložní platební příkazy nebo platební příkazy do nouzového řešení v nouzových situacích,

▼M6

 „zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM,

 „službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS,

 „platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS,

 „národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému,

 „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům,

 „příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci,

 „žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě,

 „realizací storna“ (positive recall answer) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno,

 „příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA,

 „příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM,

▼M7

 „investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice 2014/65/EU] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU], pokud:

 

a) bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU, a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu; a

b) daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU],

 „nouzovým řešením“ (Contingency Solution) funkce SSP, která zpracovává velmi kritické a kritické platby v nouzových situacích.

▼M3

Článek 2

Oblast působnosti

Tyto podmínky upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a ►M6  majitelem T2S DCA ◄ , pokud se týká zřízení a vedení ►M6  T2S DCA ◄ .

Článek 3

Dodatky

1.  Nedílnou součástí těchto podmínek jsou tyto dodatky:

Dodatek I

:

Parametry ►M6  vyhrazených peněžních účtů T2S ◄ – technické specifikace;

Dodatek II

:

Systém odškodnění v rámci TARGET2 ve vztahu ke zřízení a vedení ►M6  T2S DCA ◄ ;

Dodatek III

:

Náležitosti posudku způsobilosti a posudku vnitrostátního právního řádu;

Dodatek IV

:

Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy;

Dodatek V

:

Časový rozvrh provozu;

Dodatek VI

:

Sazebník poplatků.

2.  V případě rozporu či nesouladu mezi obsahem některého z dodatků a jinými ustanoveními těchto podmínek mají přednost tato jiná ustanovení podmínek.

▼M6

Článek 4

Obecný popis TARGET2

1.  Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA pro účely transakcí s cennými papíry a TIPS DCA pro účely okamžitých plateb.

2.  V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto transakce:

a) transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí;

b) zúčtování eurové části devizových operací zahrnujících Eurosystém;

c) zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů;

d) zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro malé platby v eurech, jež mají systémový význam;

e) zúčtování hotovostní části transakcí s cennými papíry;

f) příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA;

fa) příkazy k okamžité platbě;

fb) realizace storna;

fc) příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA; a

g) jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2.

3.  Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA a TIPS DCA. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají platební příkazy a nakonec i přijímají platby. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S. Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy TIPS. [Vlož název centrální banky] je poskytovatelem služeb podle těchto podmínek. Jednání a opomenutí národních centrálních bank poskytujících SSP a 4CB se považují za jednání a opomenutí [vlož název centrální banky], za která tato banka převezme odpovědnost podle článku 21. Účast na základě těchto podmínek nezakládá smluvní vztah mezi majiteli T2S DCA a národními centrálními bankami poskytujícími SSP ani 4CB, pokud tyto banky vystupují jako národní centrální banky poskytující SSP nebo 4CB. Má se za to, že odesílatelem nebo adresátem pokynů, zpráv či informací, které majitel T2S DCA obdrží z SSP nebo platformy T2S nebo které do SSP nebo platformy T2S zašle v souvislosti se službami poskytnutými na základě těchto podmínek, je [vlož název centrální banky].

4.  TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů složený ze všech systémů, které jsou součástí TARGET2 a které jsou označeny jako „systémy“ podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 98/26/ES. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] je označen jako „systém“ podle [vlož příslušné ustanovení právních předpisů, kterým se provádí směrnice 98/26/ES].

5.  K účasti v TARGET2 dochází prostřednictvím účasti v systému, který je součástí TARGET2. Tyto podmínky popisují vzájemná práva a povinnosti majitelů T2S DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [vlož název centrální banky]. Pravidla pro zpracovávání platebních příkazů podle těchto podmínek (hlava IV a dodatek I) se týkají všech platebních příkazů zadaných a plateb přijatých kterýmkoli majitelem T2S DCA.

▼M3

HLAVA II

ÚČAST

Článek 5

Podmínky přístupu

1.  Tyto druhy subjektů jsou způsobilé stát se na žádost ►M6  majiteli T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi]:

▼M6

a) úvěrové instituce usazené v Unii nebo v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

b) úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

▼M3

c) národní centrální banky členských států a ECB;

za podmínky, že vůči subjektům uvedeným pod písmeny a) a b) nebyla přijata Radou Evropské unie nebo členským státem restriktivní opatření podle čl. 65 odst. 1 písm. b), článku 75 nebo článku 215 Smlouvy, jejichž provedení podle názoru [vlož odkaz na centrální banku/zemi], která předtím informovala ECB, není slučitelné s hladkým fungováním TARGET2.

2.  [Vlož název centrální banky] může na základě svého uvážení rozhodnout, že jako ►M6  majitele T2S DCA ◄ připustí rovněž:

▼M7

a) ministerstva financí ústředních nebo regionálních vlád členských států;

▼M3

b) subjekty veřejného sektoru členských států, které jsou oprávněny vést účty pro klienty;

▼M7

c)

 

i) investiční podniky usazené v Unii nebo v EHP, a to i pokud jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP; a

ii) investiční podniky usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

▼M3

d) subjekty, které spravují přidružené systémy a které vystupují v tomto postavení; a

e) úvěrové instituce nebo jakýkoli subjekt typu uvedeného pod písmeny a) až d), jsou-li usazeny v zemi, s níž Unie uzavřela měnovou dohodu, která těmto subjektům umožňuje přístup do platebních systémů v Unii, s výhradou podmínek vymezených v této měnové dohodě a za předpokladu, že příslušná právní úprava platná v dané zemi je rovnocenná příslušným právním předpisům Unie.

3.  Instituce elektronických peněz ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ( 25 )] nejsou oprávněny účastnit se TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 6

Řízení o žádosti

1.  Aby [vlož název centrální banky] pro subjekt zřídila ►M6  T2S DCA ◄ , musí tento subjekt splňovat podmínky přístupu obsažené v předpisech [vlož název centrální banky], jimiž se provádí článek 5, a musí:

a) splnit tyto technické požadavky:

i) zavést, spravovat, provozovat a monitorovat IT infrastrukturu, která je pro poskytnutí technického připojení k SSP a/nebo platformě T2S nezbytná, zajistit její bezpečnost a zadávat do ní platební příkazy. Za tímto účelem může žadatel využít služeb třetích osob; je však i nadále výhradně odpovědný. Žadatel, který se chce stát ►M6  majitelem T2S DCA ◄ , při přímém připojení k platformě T2S zejména uzavře smlouvu s poskytovatelem síťových služeb T2S, aby získal nezbytná připojení a přístupy v souladu s technickými specifikacemi v dodatku I, a

ii) úspěšně absolvovat certifikační testy a získat povolení požadované [vlož název centrální banky]; a

b) splnit tyto právní požadavky:

i) předložit posudek způsobilosti ve formě stanovené v dodatku III, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti, a

▼M7

ii) v případě úvěrových institucí nebo investičních podniků usazených mimo EHP, které jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP, předložit posudek vnitrostátního právního řádu ve formě stanovené v dodatku III, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti.

▼M3

2.  Subjekty, které chtějí zřídit ►M6  T2S DCA ◄ , předkládají svou žádost písemně u [vlož název centrální banky], přičemž přiloží zejména tyto dokumenty a informace:

a) vyplněné formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky],

b) posudek způsobilosti, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje, a

c) posudek vnitrostátního právního řádu, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje.

▼M6

3.  [Vlož název centrální banky] může dále vyžadovat jakékoli dodatečné informace, které pro vydání rozhodnutí o žádosti o zřízení T2S DCA považuje za nezbytné.

▼M3

4.  [Vlož název centrální banky] žádost o zřízení ►M6  T2S DCA ◄ zamítne:

a) nejsou-li splněny podmínky přístupu uvedené v článku 5;

b) není-li splněna alespoň jedna z podmínek účasti uvedených v odstavci 1; a/nebo

c) pokud by zřízení ►M6  T2S DCA ◄ dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovalo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo pokud by toto zřízení ohrožovalo plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje-li riziko z hlediska obezřetnosti.

▼M6

5.  [Vlož název centrální banky] sdělí žadateli o zřízení T2S DCA své rozhodnutí o žádosti o zřízení T2S DCA nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] obdržela žádost o účast. Pokud [vlož název centrální banky] požádala o poskytnutí dodatečných informací ve smyslu odstavce 3, sdělí své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] tyto informace od žadatele o zřízení T2S DCA obdržela. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

▼M3

Článek 7

▼M6

Majitelé T2S DCA

▼M3

►M6  Majitelé T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] musí splňovat požadavky uvedené v článku 6. Musí mít alespoň jeden ►M6  T2S DCA ◄ vedený u [vlož název centrální banky].

Článek 8

Propojení mezi účty cenných papírů a účty ►M6  T2S DCA ◄

1.   ►M6  Majitel T2S DCA ◄ může [vlož název centrální banky] požádat, aby jeho ►M6  T2S DCA ◄ propojila s jedním či více účty cenných papírů vedených jeho jménem nebo jménem jeho klientů, kteří mají účty cenných papírů vedeny v jednom či více centrálních depozitářích cenných papírů.

2.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ , jejichž ►M6  T2S DCA ◄ je ve smyslu odstavce 1 jménem klientů propojen s účtem či účty cenných papírů, odpovídají za zřízení a vedení seznamu propojených účtů cenných papírů a případně za zřízení funkce klientského zajištění.

3.  Má se za to, že v důsledku podání žádosti podle odstavce 1 ►M6  majitel T2S DCA ◄ centrálního depozitáře cenných papírů, kde jsou vedeny takto propojené účty cenných papírů, zmocnil k tomu, aby na vrub ►M6  T2S DCA ◄ připisoval částky vyplývající z transakcí s cennými papíry, k nimž dochází na těchto účtech cenných papírů.

4.  Odstavec 3 se uplatňuje bez ohledu na jakékoli dohody, které ►M6  majitel T2S DCA ◄ uzavřel s centrálním depozitářem cenných papírů a/nebo s majiteli účtů cenných papírů.

HLAVA III

POVINNOSTI STRAN

Článek 9

Povinnosti [vlož název centrální banky] a ►M6  majitelů T2S DCA ◄

1.  [Vlož název centrální banky] na žádost ►M6  majitele T2S DCA ◄ zřídí a vede [jeden či více] ►M6  T2S DCA ◄ denominovaných v eurech. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak právní předpisy, [vlož název centrální banky] používá k plnění svých povinností podle těchto podmínek všech přiměřených prostředků, které má k dispozici, aniž by se zaručovala za výsledek.

2.  Poplatky za služby ►M6  T2S DCA ◄ jsou vymezeny v dodatku VI. Za placení těchto poplatků odpovídá majitel hlavního účtu PM, s nímž je ►M6  T2S DCA ◄ propojen.

3.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ zajistí, aby byli v obchodní dny připojeni k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle časového rozvrhu provozu v dodatku V.

4.   ►M6  Majitel T2S DCA ◄ prohlašuje a zaručuje [vlož název centrální banky], že plněním povinností, které pro něj vyplývají z těchto podmínek, neporušuje příslušné zákonné ani podzákonné předpisy ani jakoukoli dohodu, kterou je vázán.

5.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ zajistí, aby likvidita v ►M6  T2S DCA ◄ byla během dne náležitě řízena. Tato povinnost zahrnuje mimo jiné získávání pravidelných informací o jejich likvidní pozici. ►M6  Majiteli T2S DCA ◄ , který si tuto službu v platformě T2S zvolil, zasílá [vlož název centrální banky] denní výpis z účtu, pokud je tento ►M6  majitel T2S DCA ◄ k platformě T2S připojen prostřednictvím poskytovatele síťových služeb T2S.

Článek 10

Spolupráce a výměna informací

1.  Při plnění svých povinností a výkonu svých práv podle těchto podmínek [vlož název centrální banky] a ►M6  majitelé T2S DCA ◄ úzce spolupracují s cílem zajistit stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Aniž by byla dotčena povinnost dodržovat bankovní tajemství, poskytují si navzájem informace nebo dokumenty relevantní pro plnění jejich povinností a pro výkon jejich práv podle těchto podmínek.

2.  [Vlož název centrální banky] zřídí a udržuje pracoviště systémové podpory s cílem pomoci ►M6  majitelům T2S DCA ◄ řešit problémy, které nastaly v souvislosti s provozováním systému.

▼M6

3.  Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) a aktuální informace o provozním stavu platformy T2S jsou dostupné v informačním systému TARGET2-Securities, a to na vyhrazených internetových stránkách ECB. T2IS a informační systém TARGET2-Securities lze využívat k získávání informací o událostech, které ovlivňují běžný provoz příslušných platforem.

▼M3

4.  [Vlož název centrální banky] může ►M6  majitelům T2S DCA ◄ předávat zprávy prostřednictvím vysílaných zpráv nebo pomocí jiných komunikačních prostředků. ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ mohou shromažďovat informace prostřednictvím ICM, pokud jsou rovněž majiteli účtu PM, nebo jinak prostřednictvím T2S GUI.

5.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ odpovídají za včasnou aktualizaci stávajících formulářů pro shromažďování statických údajů a za předkládání nových formulářů pro shromažďování statických údajů [vlož název centrální banky]. ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ odpovídají za ověření správnosti informací, které se jich týkají a které [vlož název centrální banky] vložila do TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi].

6.  Má se za to, že [vlož název centrální banky] je oprávněna sdělit národním centrálním bankám poskytujícím SSP nebo 4CB jakoukoli informaci ohledně ►M6  majitelů T2S DCA ◄ , kterou mohou národní centrální banky poskytující SSP jako správci služeb potřebovat, v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem síťových služeb TARGET2 a/nebo poskytovatelem síťových služeb T2S.

7.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ uvědomí [vlož název centrální banky] o každé změně týkající se jejich právní způsobilosti, jakož i o relevantních změnách právní úpravy, které mají dopad na skutečnosti uvedené v posudku vnitrostátního právního řádu, jenž se jich týká.

8.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ informují [vlož název centrální banky] o:

a) každém novém majiteli účtu cenných papírů propojeného s ►M6  T2S DCA ◄ podle čl. 8 odst. 1, kterého akceptovali, a

b) všech změnách týkajících se majitelů účtů cenných papírů uvedených v písm. a).

▼M7

9.  Majitelé T2S DCA neprodleně informují [vlož název centrální banky], vyskytne-li se případ selhání, který se jich týká, nebo vztahují-li se na ně opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice 2014/59/EU nebo jakýchkoli jiných rovnocenných příslušných právních předpisů.

▼M3

Článek 11

Určení, pozastavení nebo zrušení hlavního účtu PM

1.   ►M6  Majitel T2S DCA ◄ určí hlavní účet PM, s nímž je propojen ►M6  T2S DCA ◄ . Hlavní účet PM může být veden v systému, který je součástí TARGET2 a který nepatří [vlož název centrální banky], a může náležet jinému právnímu subjektu než je ►M6  majitel T2S DCA ◄ .

2.  Účastník, který používá internetový přístup, nemůže být určen jako majitel hlavního účtu PM.

3.  Jsou-li majitel hlavního účtu PM a ►M6  majitel T2S DCA ◄ různé právní subjekty a došlo k pozastavení či zrušení účasti určeného majitele hlavního účtu PM, [vlož název centrální banky] a ►M6  majitel T2S DCA ◄ přijmou veškerá přiměřená a možná opatření ke zmírnění škody či ztráty, která z toho vyplývá. ►M6  Majitel T2S DCA ◄ bezodkladně učiní veškeré kroky nezbytné k určení nového hlavního účtu PM, který pak bude odpovídat za všechny nezaplacené faktury. V den, kdy dochází k pozastavení či zrušení majitele hlavního účtu PM, musí být všechny peněžní prostředky, které na ►M6  T2S DCA ◄ zbývají ke konci dne, až do doby určení nového majitele hlavního účtu PM přesunuty na účet [vlož název centrální banky]. Tyto peněžní prostředky budou úročeny v souladu s podmínkami [vlož odkaz na ujednání, kterými se provádí čl. 12 odst. 5 harmonizovaných podmínek pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2], v případném pozdějším znění.

4.  [Vlož název centrální banky] neodpovídá za ztráty, které ►M6  majiteli T2S DCA ◄ vznikly v důsledku pozastavení či zrušení účasti majitele hlavního účtu PM.

HLAVA IV

ZŘÍZENÍ A VEDENÍ ►M6  T2S DCA ◄ A ZPRACOVÁNÍ OPERACÍ

Článek 12

Zřízení a správa ►M6  T2S DCA ◄

1.  [Vlož název centrální banky] zřídí a vede pro každého ►M6  majitele T2S DCA ◄ alespoň jeden ►M6  T2S DCA ◄ . ►M6  T2S DCA ◄ je identifikován ►M6  jedinečným číslem účtu, které se skládá maximálně ze 34 znaků ◄ a je strukturováno následujícím způsobem. 

Název

Formát

Obsah

Část A

Typ účtu

přesně 1 znak

„C“ pro hotovostní účet („cash account“)

Kód země centrální banky

přesně 2 znaky

ISO kód země 3166-1

Kód měny

přesně 3 znaky

EUR

Část B

Majitel účtu

přesně 11 znaků

Kód BIC

Část C

Dílčí klasifikace účtu

až 17 znaků

Volný text (alfanumerický), který poskytne ►M6  majitel T2S DCA ◄

2.  Na ►M6  T2S DCA ◄ není povolen záporný zůstatek.

3.  Na ►M6  T2S DCA ◄ nebudou vedeny žádné peněžní prostředky přes noc. Na začátku a na konci obchodního dne musí být na ►M6  T2S DCA ◄ nulový zůstatek. Má se za to, že ►M6  majitelé T2S DCA ◄ ve smyslu dodatku V dali [vlož název centrální banky] pokyn k převodu zůstatku ke konci obchodního dne na hlavní účet PM uvedený v čl. 11 odst. 1.

4.   ►M6  T2S DCA ◄ lze používat pouze v období od začátku dne T2S do konce dne T2S, jak je vymezeno v podrobných funkčních specifikacích pro uživatele T2S.

5.   ►M6  T2S DCA ◄ se neúročí.

Článek 13

Operace, které lze provádět prostřednictvím ►M6  T2S DCA ◄

Pokud ►M6  majitel T2S DCA ◄ určí nezbytné účty či účet cenných papírů, může ►M6  majitel T2S DCA ◄ svým jménem nebo jménem svých klientů prostřednictvím ►M6  T2S DCA ◄ provádět tyto operace:

a)  ►M6  příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM ◄ ;

b)  ►M6  příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ ;

c) vypořádání hotovostních pokynů vyplývajících z platformy T2S a

d) převody hotovosti mezi ►M6  T2S DCA ◄ a ►M6  T2S DCA ◄ [vlož název centrální banky] ve specifickém kontextu odst. 8 a 9 přílohy IIIa.

Článek 14

Přijetí a odmítnutí platebních příkazů

1.  Platební příkazy zadané ►M6  majiteli T2S DCA ◄ se považují za přijaté [vlož název centrální banky], pokud:

a) je platební zpráva v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem síťových služeb T2S;

b) je platební zpráva v souladu s pravidly a podmínkami formátování platnými v rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a úspěšně projde kontrolou dvojího zadání ve smyslu dodatku I; a

c) je dán výslovný souhlas centrální banky účastníka (plátce či příjemce), u něhož došlo k pozastavení.

2.  [Vlož název centrální banky] okamžitě odmítne platební příkaz, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. [Vlož název centrální banky] informuje ►M6  majitele T2S DCA ◄ o jakémkoli odmítnutí platebního příkazu, jak je uvedeno v dodatku I.

▼M6

3.  Platforma T2S připojí svou časovou značku pro zpracování platebního příkazu v pořadí, v němž jí byly příkazy doručeny.

▼M3

Článek 15

Rezervování a blokace likvidity

1.  Účastníci si mohou na svém ►M6  T2S DCA ◄ rezervovat nebo blokovat likviditu. Tím se neposkytuje záruka zúčtování vůči třetí osobě.

2.  Tím, že požádá o rezervování či blokaci určité částky likvidity, udílí účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby o tuto částku snížila disponibilní likviditu.

3.  Žádost o rezervování likvidity je pokyn, kterým v případě, že je disponibilní likvidita rovna či vyšší než částka, která má být rezervována, dochází ke zpracování rezervace. Je-li disponibilní likvidita nižší, dochází k její rezervaci a chybějící částka může být doplněna příchozí likviditou, až je k dispozici plná výše rezervované likvidity.

4.  Žádost o blokaci likvidity je pokyn, kterým v případě, že je disponibilní likvidita rovna či vyšší než částka, která má být blokována, dochází ke zpracování žádosti o blokaci. Je-li disponibilní likvidita nižší, nedochází k blokaci žádné částky a žádost o blokaci je znovu podána, až disponibilní likvidita postačuje k pokrytí celé částky uvedené v žádosti o blokaci.

5.  Účastník může kdykoli v průběhu obchodního dne, kdy byla žádost o rezervování nebo blokaci likvidity zpracována, [vlož název centrální banky] udělit pokyn, aby rezervování nebo blokaci likvidity zrušila. Částečné zrušení není dovoleno.

6.  Všechny žádosti o rezervování nebo blokaci likvidity podle tohoto článku pozbývají platnosti ke konci obchodního dne.

Článek 16

Okamžik vstupu, okamžik neodvolatelnosti

1.  Pro účely první věty čl. 3 odst. 1 a článku 5 směrnice 98/26/ES a [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se provádějí uvedené články směrnice 98/26/ES] se má za to, že ►M6  příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ nebo ►M6  příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM ◄ jsou do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vloženy a jsou neodvolatelné v okamžiku, kdy dochází k odepsání příslušné částky z ►M6  T2S DCA ◄ daného ►M6  majitel T2S DCA ◄ . ►M6  Příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA ◄ se řídí harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2 platnými pro systém, který je součástí TARGET2, z něhož pocházejí.

▼M6

2.  Pro účely první věty čl. 3 odst. 1 a článku 5 směrnice 98/26/ES a [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se provádějí uvedené články směrnice 98/26/ES] a pro všechny transakce, které se zúčtovávají na T2S DCA, platí následující pravidla.

a) pro všechny transakce, které se zúčtovávají na T2S DCA a u nichž dochází ke spárování dvou samostatných převodních příkazů, se má za to, že takové převodní příkazy jsou do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vloženy v okamžiku, kdy je platforma T2S prohlásila za konzistentní s technickými pravidly T2S, přičemž za neodvolatelné se tyto příkazy považují v okamžiku, kdy byl transakci v platformě T2S přidělen status „spárováno“; nebo

b) v případě, že transakce, které zahrnují jednoho zúčastněného centrálního depozitáře cenných papírů se samostatným párovacím komponentem, kde převodní příkazy jsou zasílány přímo tomuto zúčastněnému centrálnímu depozitáři cenných papírů, aby byly spárovány v jeho samostatném párovacím komponentu, se má odchylně od písmene a) za to, že takové převodní příkazy jsou do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vloženy v okamžiku, kdy je zúčastněný centrální depozitář cenných papírů prohlásil za konzistentní s technickými pravidly T2S, přičemž za neodvolatelné se tyto příkazy považují v okamžiku, kdy byl transakci v platformě T2S přidělen status „spárováno“. Seznam centrálních depozitářů cenných papírů, pro které platí písmeno b), je k dispozici na internetových stránkách ECB.

▼M6 —————

▼M3

HLAVA V

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY, NOUZOVÉ POSTUPY A UŽIVATELSKÁ ROZHRANÍ

Článek 17

Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy

V případě mimořádné vnější události či jakékoli jiné události, která má vliv na transakce na ►M6  T2S DCA ◄ , se uplatní postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy uvedené v dodatku IV.

Článek 18

Bezpečnostní požadavky

1.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ zavedou náležité kontrolní bezpečnostní mechanismy na ochranu svých systémů před nepovoleným přístupem a zneužitím. ►M6  Majitelé T2S DCA nesou výlučnou odpovědnost za náležitou ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti svých systémů. ◄

2.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ informují [vlož název centrální banky] o všech událostech, které nastanou v jejich technické infrastruktuře a které souvisejí s bezpečností, a v případě potřeby též o událostech, které souvisejí s bezpečností a nastanou v technické infrastruktuře poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami. ►M6  [Vlož název centrální banky] může požadovat další informace o události a, je-li to nezbytné, požadovat, aby majitelé T2S DCA přijali náležitá opatření s cílem zabránit opětovnému výskytu takové události. ◄

▼M7

3.  [Vlož název centrální banky] může stanovit další bezpečnostní požadavky, zejména pokud se týká kybernetické bezpečnosti nebo předcházení podvodům, pro všechny majitele T2S DCA nebo pro majitele T2S DCA, které [vlož název centrální banky] považuje za kriticky důležité.

▼M3

Článek 19

Uživatelská rozhraní

1.   ►M6  Majitel T2S DCA ◄ nebo majitel hlavního účtu PM, který jedná jeho jménem, použije pro přístup k ►M6  T2S DCA ◄ jeden či oba tyto prostředky:

a) přímé připojení k platformě T2S buď v režimu U2 A, nebo A2 A; nebo

b)  ►M6  ICM ◄ ve spojení se službami TARGET2 s přidanou hodnotou pro T2S.

2.  Přímé připojení k platformě T2S ►M6  majitelům T2S DCA ◄ umožňuje:

a) přístup k informacím o jejich účtech, případně provádění změn těchto informací;

b) spravovat likviditu a zadávat příkazy k převodu likvidity z ►M6  T2S DCA ◄ .

3.   ►M6  ICM ◄ ve spojení se službami TARGET2 s přidanou hodnotou pro T2S majiteli hlavního účtu PM umožňuje:

a) přístup k informacím o jejich účtech;

b) spravovat likviditu a zadávat příkazy k převodu likvidity na ►M6  T2S DCA ◄ a z ►M6  T2S DCA ◄ .

Další technické podrobnosti týkající se ►M6  ICM ◄ jsou obsaženy v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí dodatek I přílohy II těchto obecných zásad.]

HLAVA VI

ODŠKODNĚNÍ, ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI A DŮKAZY

Článek 20

Systém odškodnění

Zůstanou-li na ►M6  T2S DCA ◄ z důvodu technické poruchy SSP, nebo platformy T2S peněžní prostředky přes noc, nabídne [vlož název centrální banky] dotčeným účastníkům odškodnění v souladu se zvláštním postupem stanoveným v dodatku II.

Článek 21

Úprava odpovědnosti

1.  Při plnění svých povinností podle těchto podmínek jsou [vlož název centrální banky] a ►M6  majitelé T2S DCA ◄ vázáni obecnou povinností navzájem jednat s náležitou péčí.

2.  Dojde-li k podvodu (včetně úmyslného jednání) nebo k hrubé nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] ►M6  majitelům T2S DCA ◄ za veškeré ztráty, jež vznikly z provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Pokud jde o případy běžné nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] pouze za přímé ztráty ►M6  majitele T2S DCA ◄ , tj. za částku předmětné transakce a/nebo za úroky ušlé z této částky s vyloučením následných ztrát.

3.  [Vlož název centrální banky] neodpovídá za ztráty, k nimž došlo v důsledku poruchy či výpadku technické infrastruktury (včetně počítačové infrastruktury, programů, dat, aplikací či sítí [vlož název centrální banky]), pokud k této poruše či výpadku dojde i přes to, že [vlož název centrální banky] přijala opatření, která jsou důvodně nezbytná k ochraně této infrastruktury proti poruše či výpadku a k odstranění následků této poruchy či výpadku (včetně zejména zahájení a dokončení postupů k zajištění kontinuity provozu a nouzových postupů uvedených v dodatku IV).

4.  [Vlož název centrální banky] neodpovídá:

a) za ztrátu způsobenou ►M6  majitelem T2S DCA ◄ ; nebo

b) za ztrátu, která vznikla v důsledku vnějších událostí, jež [vlož název centrální banky] nemohla rozumně ovlivnit (force majeure).

▼M6

5.  Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/2366], platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.

▼M3

6.  [Vlož název centrální banky] a ►M6  majitelé T2S DCA ◄ přijmou veškerá přiměřená a možná opatření ke zmírnění škody či ztráty ve smyslu tohoto článku.

7.  [Vlož název centrální banky] může při plnění některých nebo všech povinností podle těchto podmínek pověřit třetí osoby, aby jednaly jejím jménem, zejména poskytovatele telekomunikačních či jiných síťových služeb či jiné subjekty, je-li to třeba ke splnění povinností [vlož název centrální banky] nebo je to v souladu s obchodními zvyklostmi. Povinnost [vlož název centrální banky] je omezena na řádný výběr a pověření těchto třetích osob, přičemž odpovědnost [vlož název centrální banky] je odpovídajícím způsobem omezena. Pro účely tohoto odstavce se národní centrální banky poskytující SSP a 4CB nepovažují za třetí osoby.

Článek 22

Dokazování

1.  Nestanoví-li tyto podmínky jinak, zasílají se všechny platební a jiné zprávy týkající se zpracování plateb v souvislosti s ►M6  T2S DCA ◄ (jako např. potvrzení o připsání na vrub či ve prospěch účtu či výpisy z účtu) mezi [vlož název centrální banky] a ►M6  majiteli T2S DCA ◄ prostřednictvím poskytovatele síťových služeb T2S.

2.  Elektronické či písemné záznamy zpráv, které uchovává [vlož název centrální banky] či poskytovatel síťových služeb T2S, se považují za důkaz plateb zpracovaných [vlož název centrální banky]. Uložená či vytištěná verze původní zprávy poskytovatele síťových služeb T2S se považuje za důkaz bez ohledu na formu původní zprávy.

3.  Selže-li spojení ►M6  majitele T2S DCA ◄ s poskytovatelem síťových služeb T2S, použije ►M6  majitel T2S DCA ◄ alternativní způsob přenosu zpráv, který dohodne s [vlož název centrální banky]. V těchto případech má uložená či vytištěná verze zprávy [vlož název centrální banky] stejnou důkazní sílu jako původní zpráva bez ohledu na její formu.

4.  [Vlož odkaz na centrální banku] vede úplné záznamy platebních příkazů, které ►M6  majitelé T2S DCA ◄ zadali, či plateb, jež ►M6  majitelé DCA ◄ přijali, po dobu [vlož dobu požadovanou příslušnými vnitrostátními právními předpisy] od okamžiku, kdy byly uvedené platební příkazy zadány a platby přijaty, s tím, že tyto záznamy pokrývají dobu minimálně pěti let u takových ►M6  majitelů T2S DCA ◄ v TARGET2, kteří podléhají nepřetržitému sledování na základě restriktivních opatření přijatých Radou Evropské unie nebo členským státem, anebo i delší dobu, pokud tak vyžadují zvláštní právní předpisy.

5.  Účetní knihy a jiné záznamy [vlož název centrální banky] (uchovávané v papírové podobě, na mikrofilmu, mikrofiši, formou elektronického či magnetického záznamu či v jiné mechanicky reprodukovatelné formě nebo jiným způsobem) se považují za důkaz závazků ►M6  majitelů T2S DCA ◄ a skutečností a událostí, jichž se strany dovolávají.

HLAVA VII

ZRUŠENÍ A UZAVŘENÍ ►M6  T2S DCA ◄

Článek 23

Doba trvání a řádné zrušení ►M6  T2S DCA ◄

1.  Aniž je dotčen článek 24, je ►M6  T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] zřízen na dobu neurčitou.

2.   ►M6  Majitel T2S DCA ◄ může svůj ►M6  T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] kdykoli zrušit formou výpovědi s výpovědní dobou v délce 14 obchodních dnů, nedohodne-li se s [vlož název centrální banky] na kratší výpovědní době.

3.  [Vlož název centrální banky] může ►M6  T2S DCA ◄ , který je ve prospěch ►M6  majitele T2S DCA ◄ veden v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku], kdykoli zrušit, a to formou výpovědi s výpovědní dobou v délce tří měsíců, nedohodne-li se s tímto ►M6  majitelem T2S DCA ◄ na jiné výpovědní době.

4.  V případě zrušení ►M6  T2S DCA ◄ zůstává povinnost zachovávat mlčenlivost podle článku 27 v platnosti po dobu pěti let ode dne zrušení.

5.  Jakmile je ►M6  T2S DCA ◄ zrušen, dojde k jeho uzavření v souladu s článkem 25.

Článek 24

Pozastavení a mimořádné ukončení účasti

1.  Účast ►M6  majitele T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se neprodleně a bez předchozího oznámení ukončí nebo pozastaví, nastane-li některý z těchto případů selhání:

a) zahájení úpadkového řízení; a/nebo

b)  ►M6  majitel T2S DCA ◄ přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 5.

▼M6

Pro účely tohoto odstavce se přijetí opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice 2014/59/EU vůči majiteli T2S DCA automaticky nepovažuje za zahájení úpadkového řízení.

▼M3

2.  [Vlož název centrální banky] může bez předchozího oznámení účast ►M6  majitele T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] ukončit nebo pozastavit, pokud:

a) nastane jeden nebo více případů selhání (jiný než případy uvedené v odstavci 1);

b)  ►M6  majitel T2S DCA ◄ podstatně porušuje tyto podmínky;

c)  ►M6  majitel T2S DCA ◄ neplní některý z podstatných závazků vůči [vlož název centrální banky];

d) byl ►M6  majitel T2S DCA ◄ vyloučen z uzavřené skupiny uživatelů T2S (CGU) nebo jeho členství v této skupině zaniklo jiným způsobem; a/nebo

e) nastane jiná událost, která se týká ►M6  majitele T2S DCA ◄ a která by dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo by ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [vlož odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje riziko z hlediska obezřetnosti.

3.  Při výkonu svého uvážení podle odstavce 2 [vlož název centrální banky] vezme mimo jiné v úvahu závažnost případu selhání či událostí uvedených v písmenech a) až c).

4.  

►M4  a) Pokud [vlož název centrální banky] účast ►M6  majitele T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle odstavce 1 nebo 2 pozastaví nebo ukončí, [vlož název centrální banky] neprodleně informuje o tomto pozastavení nebo ukončení účasti tohoto ►M6  majitele T2S DCA ◄ , ostatní centrální banky a  ►M6  majitele T2S DCA ◄ a majitele účtu PM ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2, prostřednictvím zprávy vysílané ICM nebo zprávy vysílané T2S. Za odesílatele této zprávy se považuje domácí centrální banka ►M6  majitele T2S DCA ◄ a majitele účtu PM, jenž zprávu přijme. ◄

▼M4 —————

▼M3

c) Jakmile účastníci obdrží zprávu vysílanou ICM (v případě majitelů účtu PM), nebo zprávu vysílanou T2S (v případě ►M6  majitelů T2S DCA ◄ ), má se za to, že byli informováni o ukončení/pozastavení účasti ►M6  majitele T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiném systému, který je součástí TARGET2. Účastníci nesou všechny ztráty vzniklé v důsledku zadání platebního příkazu účastníkům, jejichž účast byla pozastavena nebo ukončena, pokud byl tento platební příkaz zadán do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] po obdržení zprávy vysílané ICM, nebo zprávy vysílané T2S podle toho, jakou technickou možnost uvedenou v článku 19 ►M6  majitel T2S DCA ◄ používá.

5.  Po ukončení účasti ►M6  majitele T2S DCA ◄ nepřijme TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] žádný nový platební příkaz, který je určen tomuto ►M6  majiteli T2S DCA ◄ nebo který pochází od tohoto ►M6  majitele T2S DCA ◄ .

▼M5

6.  Je-li účast ►M6  majitele T2S DCA ◄ v TARGET 2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pozastavena z jiného důvodu, než který je uveden v odst. 1 písm. a), všechny jeho příchozí a odchozí platební příkazy se předloží k zúčtování až poté, co je centrální banka ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jehož účast byla pozastavena, výslovně přijme.

▼M5

7.  Je-li účast ►M6  majitele T2S DCA ◄ v TARGET 2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pozastavena z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. a), všechny odchozí platební příkazy od tohoto ►M6  majitele T2S DCA ◄ se zpracovávají jen na základě pokynů jeho zástupců, včetně zástupců jmenovaných příslušným orgánem nebo soudem, jako je insolvenční správce ►M6  majitele T2S DCA ◄ , nebo na základě vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, které obsahuje pokyny, jak mají být platby zpracovávány. Všechny příchozí platby se zpracovávají v souladu s odstavcem 6.

▼M3

Článek 25

Uzavření ►M6  T2S DCA ◄

1.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ mohou [vlož název centrální banky] kdykoli požádat, aby jejich ►M6  T2S DCA ◄ uzavřela, oznámí-li to [vlož název centrální banky] 14 obchodních dnů předem.

2.  Dojde-li k ukončení účasti podle článku 23, nebo článku 24, [vlož název centrální banky] uzavře ►M6  T2S DCA ◄ dotčeného ►M6  majitele T2S DCA ◄ , a to poté, co zúčtuje nebo vrátí všechny nezúčtované platební příkazy a uplatní své zástavní právo a právo na započtení podle článku 26.

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Zástavní právo [vlož název centrální banky] a její právo na započtení

1.  [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má zástavní právo k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na ►M6  T2S DCA ◄ ►M6  majitele T2S DCA ◄ , kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

1a. [Vlož, přichází-li v úvahu: Stávající a budoucí pohledávky ►M6  majitele T2S DCA ◄ za [vlož název centrální banky], které vyplývají z kladného zůstatku na ►M6  T2S DCA ◄ , se převedou na [vlož název centrální banky] jako zajištění (tj. fiduciární převod) stávající nebo budoucí pohledávky [vlož název centrální banky] za účastníkem vyplývající z [vlož odkaz na opatření, kterým se provádějí tyto podmínky]. Toto zajištění je zřízeno samým připsáním prostředků ve prospěch ►M6  T2S DCA ◄ ►M6  majitele T2S DCA ◄ .]

1b. [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na ►M6  T2S DCA ◄ ►M6  majitele T2S DCA ◄ „floating charge“, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

2.  [Vlož, přichází-li v úvahu: Právo uvedené v odstavci 1 [vlož název centrální banky] náleží i tehdy, pokud jsou její pohledávky pouze podmíněné či se dosud nestaly splatnými.]

3.  [Vlož, přichází-li v úvahu: Účastník, který jedná jako ►M6  majitel T2S DCA ◄ , tímto uznává zřízení zástavního práva ve prospěch [vlož název centrální banky], u níž byl ►M6  T2S DCA ◄ zřízen; toto uznání představuje poskytnutí aktiv daných do zástavy [vlož název centrální banky] tak, jak je to upraveno [vlož přídavné jméno odvozené z názvu příslušné země] právem. Všechny částky placené na ►M6  T2S DCA ◄ , jehož zůstatek je zastaven, jsou samou skutečností zaplacení neodvolatelně a bez jakéhokoli omezení zastaveny jako zajištění úplného splnění zajištěných závazků.]

4.  Nastane-li:

a) případ selhání ve smyslu čl. 24 odst. 1; nebo

b) jakýkoli jiný případ selhání nebo jiná událost ve smyslu čl. 24 odst. 2, které vedly k ukončení či pozastavení účasti ►M6  majitele T2S DCA ◄ , bez ohledu na zahájení úpadkového řízení vůči ►M6  majiteli T2S DCA ◄ a bez ohledu na postoupení, soudní či jiné obstavení nebo jiné naložení s právy ►M6  majitele T2S DCA ◄ nebo ve vztahu k nim;

všechny závazky ►M6  majitele T2S DCA ◄ budou automaticky a okamžitě akcelerovány, a to bez předchozího oznámení, a aniž by byl třeba předchozí souhlas jakéhokoli orgánu, tak aby se staly okamžitě splatnými. Vzájemné pohledávky ►M6  majitele T2S DCA ◄ a [vlož název centrální banky] se navíc automaticky vzájemně započítají a ta strana, která dluží vyšší částku, zaplatí druhé straně rozdíl.

5.  [Vlož název centrální banky] oznámí ►M6  majiteli DCA ◄ započtení podle odstavce 4 ihned po jeho uskutečnění.

6.  [Vlož název centrální banky] je oprávněna bez předchozího oznámení odepsat z ►M6  T2S DCA ◄ ►M6  majitele T2S DCA ◄ jakoukoli částku, kterou ►M6  majitel T2S DCA ◄ [vlož název centrální banky] dluží na základě právního vztahu mezi ►M6  majitelem T2S DCA ◄ a [vlož název centrální banky].

Článek 27

Zachovávání mlčenlivosti

1.  [Vlož název centrální banky] zachová mlčenlivost o všech citlivých či tajných informacích včetně informací souvisejících s platbou, technických či organizačních informací týkajících se ►M6  majitele T2S DCA ◄ či klientů ►M6  majitele T2S DCA ◄ , ledaže ►M6  majitel T2S DCA ◄ nebo jeho klient udělil k zveřejnění těchto informací písemný souhlas [vlož následující větu, pokud to připadá podle vnitrostátního práva v úvahu: nebo toto zveřejnění povoluje či vyžaduje [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právo].

▼M6

1a.  Odchylně od odstavce 1 majitel T2S DCA souhlasí s tím, že informace o jakémkoli postupu podle článku 24 se nepovažuje za důvěrnou.

▼M5

2.  Odchylně od odstavce 1 ►M6  majitel T2S DCA ◄ souhlasí, že [vlož název centrální banky] může zpřístupnit ►M6  platební ◄ , technické či organizační informace týkající se ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jiných ►M6  T2S DCA ◄ vedených ve prospěch ►M6  majitelů T2S DCA ◄ téže skupiny či klientů ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jež získala při provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], a) jiným centrálním bankám či třetím osobám, jež se podílí na provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], v rozsahu, který je nezbytný pro efektivní fungování TARGET2, nebo sledování expozice ►M6  majitele T2S DCA ◄ nebo jeho skupiny, b) jiným centrálním bankám k provedení analýz, které jsou nezbytné pro účely tržních operací, úkolů v rámci měnové politiky, finanční stability nebo finanční integrace, nebo ►M7  c) orgánům dohledu, orgánům příslušným k řešení krize a orgánům dozoru členských států a Unie, včetně centrálních bank, v rozsahu, který je nezbytný k plnění jejich veřejných úkolů, a za předpokladu, že v žádném z těchto případů není zpřístupnění v rozporu s rozhodným právem. ◄ [Vlož název centrální banky] neodpovídá za finanční a obchodní důsledky tohoto zveřejnění.

3.  Odchylně od odstavce 1 a za předpokladu, že to neumožní přímo či nepřímo určit ►M6  majitele T2S DCA ◄ ani jeho klienty, může [vlož název centrální banky] využít, poskytnout či zveřejnit platební informace týkající se ►M6  majitele T2S DCA ◄ či jeho klientů pro statistické, historické, vědecké nebo jiné účely při výkonu svých veřejných funkcí nebo v souvislosti s výkonem funkcí jiných veřejnoprávních subjektů, jimž je tato informace poskytnuta.

▼M3

4.  Informace související s provozováním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], k nimž měli ►M6  majitelé T2S DCA ◄ přístup, lze využít pouze pro účely stanovené v těchto podmínkách. ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ zachovávají o těchto informacích mlčenlivost, ledaže [vlož název centrální banky] výslovně dala k zveřejnění písemný souhlas. ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ zajistí, aby třetí osoby, kterým externě zadávají úkoly nebo které pověřují či smluvně zavazují jako subdodavatele plněním úkolů, jež mají nebo mohou mít dopad na plnění povinností ►M6  majitelů T2S DCA ◄ podle těchto podmínek, byly vázány povinností mlčenlivosti ve smyslu tohoto článku.

5.  [Vlož název centrální banky] je za účelem zúčtování platebních příkazů oprávněna zpracovávat a předávat poskytovateli síťových služeb T2S nezbytné údaje.

Článek 28

Ochrana údajů, předcházení praní peněz, správní nebo omezující opatření a související otázky

1.  Má se za to, že ►M6  majitelé T2S DCA ◄ jsou si vědomi veškerých povinností, které pro ně vyplývají z právních předpisů o ochraně údajů, předcházení praní peněz a financování terorismu, činnostech citlivých z hlediska šíření jaderných zbraní a vývoji nosičů jaderných zbraní, zejména co se týká provádění vhodných opatření týkajících se ►M6  plateb ◄ na vrub nebo ve prospěch jejich ►M6  T2S DCA ◄ , a tyto povinnosti plní. Předtím, než vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem síťových služeb T2S, se ►M6  majitelé DCA ◄ seznámí se zásadami tohoto poskytovatele v oblasti vyhledávání údajů.

2.  Má se za to, že ►M6  majitelé T2S DCA ◄ [vlož název centrální banky] zmocnili k tomu, aby od finančních orgánů nebo orgánů dohledu či odvětvových orgánů, ať už vnitrostátních nebo zahraničních, získávala informace, které se těchto ►M6  majitelů T2S DCA ◄ týkají, jsou-li tyto informace nezbytné pro účast ►M6  majitelů T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

3.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ , kteří jednají jako poskytovatel platebních služeb příjemce nebo plátce, plní veškeré požadavky vyplývající ze správních či omezujících opatření, která byla uložena podle článků 75 nebo 215 Smlouvy a která se na ně vztahují, včetně požadavků týkajících se oznamování a/nebo získání souhlasu příslušného orgánu v souvislosti se zpracováváním transakcí. Kromě toho:

a) je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jenž je plátcem:

i)  ►M6  majitel T2S DCA ◄ učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal;

▼M6

ii) majitel T2S DCA může vložit příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM nebo příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA - s výjimkou příkazu k převodu likvidity mezi různými účty téhož majitele T2S DCA - do TARGET2 až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;

▼M3

b) je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jenž je příjemcem, ►M6  majitel T2S DCA ◄ učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal.

Pro účely tohoto odstavce mají pojmy „poskytovatel platebních služeb“, „plátce“ a „příjemce“ význam vymezený v příslušných správních či omezujících opatřeních.

Článek 29

Oznamování

1.  Nestanoví-li tyto podmínky jinak, všechna oznámení, která tyto podmínky vyžadují nebo je možné je podle nich učinit, se zasílají písemně doporučenou poštou, faxem či jiným způsobem v písemné formě nebo formou ověřené zprávy prostřednictvím poskytovatele síťových služeb T2S. Oznámení adresovaná [vlož název centrální banky] se zasílají vedoucímu [vlož oddělení platebního styku či příslušný odbor centrální banky] [vlož název centrální banky], [vlož příslušnou adresu centrální banky] nebo na adresu [vlož adresu BIC centrální banky]. Oznámení adresovaná ►M6  majiteli T2S DCA ◄ se ►M6  majiteli T2S DCA ◄ zašlou na adresu, faxové číslo nebo jeho adresu BIC, kterou ►M6  majitel T2S DCA ◄ [vlož název centrální banky] oznámí.

2.  K prokázání skutečnosti, že oznámení bylo zasláno, postačuje prokázat, že oznámení bylo doručeno na příslušnou adresu nebo že obálka obsahující toto oznámení byla řádně adresována a odeslána.

3.  Veškerá oznámení se vyhotovují v [vlož příslušný národní jazyk nebo „v anglickém jazyce“].

4.   ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ jsou vázáni všemi formuláři a dokumenty [vlož název centrální banky], které vyplnili nebo podepsali, včetně formulářů pro shromažďování statických údajů, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. a), a informací poskytnutých podle čl. 10 odst. 5, které byly předloženy v souladu s odstavci 1 a 2 a o nichž se [vlož název centrální banky] oprávněně domnívá, že je obdržela od ►M6  majitelů T2S DCA ◄ , jejich zaměstnanců nebo zástupců.

Článek 30

Smluvní vztah s poskytovatelem síťových služeb T2S

1.  Každý ►M6  majitel T2S DCA ◄ může s poskytovatelem síťových služeb T2S uzavřít zvláštní dohodu o službách, které mají být poskytovány v souvislosti s používáním ►M6  T2S DCA ◄ ze strany ►M6  majitele T2S DCA ◄ . Právní vztah mezi ►M6  majitelem T2S DCA ◄ a poskytovatelem síťových služeb T2S se řídí výlučně podmínkami jejich zvláštní dohody.

2.  Služby, které má poskytovatel síťových služeb T2S poskytovat, nejsou součástí služeb, které má ve vztahu k TARGET2 poskytovat [vlož název centrální banky].

3.  [Vlož název centrální banky] neodpovídá za jednání, pochybení či opomenutí poskytovatele síťových služeb T2S (včetně členů statutárních orgánů, zaměstnanců a subdodavatelů tohoto poskytovatele), ani za jednání, pochybení či opomenutí třetích osob, které si ►M6  majitelé T2S DCA ◄ k získání přístupu do sítě poskytovatele síťových služeb T2S zvolili.

Článek 31

Postup při provádění změn

[Vlož název centrální banky] může tyto podmínky včetně jejich dodatků kdykoli jednostranně změnit. Změny těchto podmínek včetně jejich dodatků se oznamují prostřednictvím [vlož příslušný prostředek oznámení]. Nevznese-li ►M6  majitel T2S DCA ◄ ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl o změnách informován, výslovnou námitku, má se za to, že změny byly přijaty. Vznese-li ►M6  majitel T2S DCA ◄ proti změně námitku, je [vlož název centrální banky] oprávněna okamžitě zrušit a uzavřít ►M6  T2S DCA ◄ ►M6  majitele T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 32

Práva třetích osob

1.  Práva, účasti, povinnosti, odpovědnost ani nároky, které vzniknou na základě těchto podmínek či v souvislosti s nimi, nemohou ►M6  majitelé T2S DCA ◄ převést, zastavit ani postoupit ve prospěch třetí osoby bez písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

2.  Tyto podmínky zakládají práva a povinnosti pouze [vlož název centrální banky] a ►M6  majitelům T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 33

Rozhodné právo, soudní pravomoc a místo plnění

1.  Dvoustranný vztah mezi [vlož název centrální banky] a ►M6  majiteli T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se řídí [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právem.

2.  Aniž by byla dotčena pravomoc Soudního dvora Evropské unie, náleží jakýkoli spor, který vznikne ze vztahu uvedeného v odstavci 1, do výlučné pravomoci příslušných soudů [vlož místo sídla centrální banky].

3.  V právních vztazích mezi [vlož název centrální banky] a ►M6  majiteli T2S DCA ◄ je místem plnění [vlož místo sídla centrální banky].

Článek 34

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo se stane neplatným, neovlivní to použitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

Článek 35

Vstup v platnost a závaznost

1.  Tyto podmínky nabývají účinnosti [vlož příslušné datum].

2.  [Vlož, připadá-li podle příslušných vnitrostátních právních předpisů v úvahu: Tím, že požádají o zřízení ►M6  T2S DCA ◄ v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], se žadatelé automaticky zavazují dodržovat tyto podmínky mezi sebou a ve vztahu k [vlož název centrální banky].]
Dodatek I

▼M6

PARAMETRY VYHRAZENÝCH PENĚŽNÍCH ÚČTŮ T2S – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

▼M3

Kromě podmínek platí pro interakci s platformou T2S tato pravidla:

1.    Technické požadavky pro účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] týkající se infrastruktury, sítě a formátů

(1) K výměně zpráv používá T2S služby poskytovatele síťových služeb T2S. Každý ►M6  majitel T2S DCA ◄ , který používá přímé připojení, musí mít připojení alespoň k jedné bezpečné síti IP poskytovatele síťových služeb T2S.

(2) Každý ►M6  majitel T2S DCA ◄ musí úspěšně absolvovat řadu testů, aby před přijetím k účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] prokázal svou technickou a provozní způsobilost.

(3) Pro zadávání příkazů k převodu likvidity v ►M6  T2S DCA ◄ se použijí služby poskytovatelů síťových služeb T2S. Příkazy k převodu likvidity jsou adresovány přímo T2S DN a musí obsahovat tyto informace:

a) v případě převodů likvidity mezi dvěma ►M6  T2S DCA ◄ jedinečná čísla účtů, která se skládají ze 34 znaků, obou ►M6  majitelů T2S DCA ◄ , a to odesílatele i příjemce; nebo

b) v případě převodů likvidity z ►M6  T2S DCA ◄ na účet PM jedinečné číslo účtu, které se skládá ze 34 znaků, ►M6  majitele T2S DCA ◄ , který je odesílatelem, a číslo účtu PM příjemce.

(4) Pro výměnu informací s platformou T2S lze použít režim A2 A nebo U2 A. Bezpečnost výměny zpráv mezi ►M6  T2S DCA ◄ a platformou T2S se opírá o službu infrastruktury veřejných klíčů (Public Key Infrastructure, PKI), kterou nabízí poskytovatel síťových služeb T2S. Informace o službě PKI jsou k dispozici v dokumentaci, kterou poskytuje tento poskytovatel síťových služeb T2S.

(5)  ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ musí splňovat strukturu zpráv a vymezení polí podle ISO20022. Všechny zprávy musí obsahovat záhlaví obchodní aplikace (Business Application Header, BAH). Struktura zprávy, vymezení polí a BAH jsou definovány v dokumentaci ISO s tím, že pro T2S platí určitá omezení uvedená v kapitole 3.3.3 – správa hotovosti (Cash Management – camt) v podrobných funkčních specifikacích pro uživatele T2S.

(6) Obsah polí bude na úrovni platformy T2S ověřen v souladu s požadavky uvedenými v podrobných funkčních specifikacích pro uživatele T2S.

2.    Druhy zpráv

Podle toho, které služby si subjekt předplatil, se zpracovávají tyto druhy systémových zpráv:Druh zprávy

Popis

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Kontrola dvojího zadání

(1) U všech příkazů k převodu likvidity se provádí kontrola dvojího zadání, jejímž cílem je odmítnout příkazy k převodu likvidity, které byly zadány více než jednou.

(2) Kontrolují se tyto parametry:

 referenční údaje příkazu (End to End Id);

 debetní a kreditní účet ( ►M6  T2S DCA ◄ nebo účet PM) a

 částka, k jejímuž převodu byl dán pokyn.

(3) Pokud se u nově zadaného příkazu k převodu likvidity shodují všechna pole, jež jsou uvedena v odstavci 2, s poli příkazu k převodu likvidity, který byl již přijat, avšak nebyl dosud zúčtován, nebo příkazu k převodu likvidity, k jehož zúčtování došlo v posledních třech obchodních dnech, nově zadaný příkaz k převodu likvidity se odmítne.

4.    Kódy chyb

Dojde-li k odmítnutí příkazu k převodu likvidity z důvodu, že tento příkaz nesplňuje pole uvedená v odst. 3 pododst. 2, obdrží ►M6  majitel T2S DCA ◄ zprávu o stavu (status advice message) [camt.025], jak je uvedeno v kapitole 4.1 podrobných funkčních specifikací pro uživatele T2S.

5.    Zahájení zúčtování

(1) Pro okamžité příkazy k převodu likvidity není vyžadován žádný zvláštní příznak XML;

(2) Zúčtování předem vymezených příkazů k převodu likvidity a stálých příkazů k převodu likvidity může být zahájeno tím, že nastane určitý okamžik nebo dojde k určité události v den zúčtování:

 pro zúčtování v určitou dobu se použije příznak XML „Time(/ExctnTp/Tm/)“;

 pro zúčtování v okamžiku, kdy nastane určitá událost, se použije příznak XML „(EventType/ExctnTp/Evt/)“.

(3) Doba platnosti stálých příkazů k převodu likvidity se stanoví pomocí těchto příznaků XML: „FromDate/VldtyPrd/FrDt/“ a „ToDate/VldtyPrd/ToDt/“.

6.    Zúčtování příkazů k převodu likvidity

Příkazy k převodu likvidity nejsou opětovně zpracovávány, řazeny do fronty ani vzájemně započítávány.

Různé statusy pro příkazy k převodu likvidity jsou popsány v kapitole 1.6.4 podrobných funkčních specifikací pro uživatele T2S.

7.    Používání režimu U2 A a A2 A

(1) Režimy U2 A a A2 A lze používat k získávání informací a k řízení likvidity. Podpůrnými technickými komunikačními sítěmi pro výměnu informací a spouštění kontrolních opatření jsou sítě poskytovatelů síťových služeb T2S. ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ mohou používat tyto režimy:

a) režim „od aplikace k aplikaci“ (A2 A)

V rámci A2 A dochází k přenosu informací a zpráv mezi platformou T2S a interní aplikací ►M6  majitele T2S DCA ◄ . ►M6  Majitel T2S DCA ◄ proto musí zabezpečit, aby byla k dispozici vhodná aplikace k výměně XML zpráv (žádosti a odpovědi).

b) režim „od uživatele k aplikaci“ (U2 A)

U2 A umožňuje přímou komunikaci mezi ►M6  majitelem T2S DCA ◄ a T2S GUI. Informace je zobrazena v prohlížeči, který je spuštěn v počítačovém systému. Aby byl možný přístup k U2 A, musí IT infrastruktura podporovat cookies a JavaScript. Další podrobnosti jsou popsány v příručce pro uživatele T2S.

(2) Prohlížení statických údajů je k dispozici v U2 A. Stránky jsou nabízeny pouze v anglickém jazyce.

(3) Informace se poskytují na základě iniciativy příslušného ►M6  majitele T2S DCA ◄ (režim „pull“), což znamená, že ►M6  majitel T2S DCA ◄ musí o poskytnutí informací požádat.

(4) Přístupová práva do režimu U2 A a A2 A jsou poskytnuta užíváním T2S GUI.

(5) Podpis „Non Repudiation of Origin“ (NRO) umožňuje příjemci zprávy prokázat, že tato zpráva byla vydána a nebyla změněna.

(6) Má-li ►M6  majitel T2S DCA ◄ technické potíže a nemůže zadávat příkazy k převodu likvidity, může se obrátit na svou centrální banku, která bude na základě vynaložení nejvyššího úsilí jednat jménem ►M6  majitele T2S DCA ◄ .

8.    Příslušná dokumentace

Další podrobnosti a příklady, které vysvětlují shora uvedená pravidla, jsou obsaženy v podrobných funkčních specifikacích pro uživatele T2S a v příručce pro uživatele T2S, jež jsou v aktuálním znění v anglickém jazyce zveřejněny na internetových stránkách ECB.
Dodatek II

SYSTÉM ODŠKODNĚNÍ V RÁMCI TARGET2 VE VZTAHU KE ZŘÍZENÍ A VEDENÍ ►M6  T2S DCA ◄

1.    Všeobecné zásady

a) V případě technické poruchy TARGET2 mohou ►M6  majitelé T2S DCA ◄ podávat žádosti o odškodnění v souladu se systémem odškodnění v rámci TARGET2 vymezeným v tomto dodatku.

b) Nerozhodne-li Rada guvernérů ECB jinak, systém odškodnění v rámci TARGET2 se neuplatní, pokud k technické poruše TARGET2 dojde v důsledku vnějších událostí, které příslušné centrální banky nemohou rozumně ovládat, nebo v důsledku jednání či opomenutí třetích osob.

c) Odškodnění podle systému odškodnění v rámci TARGET2 představuje jedinou formu odškodnění nabízenou v případě technické poruchy TARGET2. ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ však mohou náhradu škody požadovat pomocí jiných právních prostředků. Pokud ►M6  majitel T2S DCA ◄ přijme nabídku odškodnění podle systému odškodnění v rámci TARGET2, znamená to, že ►M6  majitel T2S DCA ◄ neodvolatelně souhlasí s tím, že se ve vztahu k platebním příkazům, v souvislosti s nimiž přijímá odškodnění, vzdává veškerých nároků (včetně nároků na náhradu následných škod), které by mohl mít vůči kterékoli centrální bance, a že přijetím odpovídajícího odškodnění dochází v plném rozsahu a s konečnou platností k vyrovnání veškerých těchto nároků. ►M6  Majitel T2S DCA ◄ odškodní příslušné centrální banky až do výše částky získané v rámci systému odškodnění TARGET2 za jakékoli jiné nároky, které ve věci dotčeného platebního příkazu či platby uplatní jiný účastník nebo třetí osoba.

d) Nabídka poskytnutí odškodnění neznamená, že [vlož název centrální banky] nebo jiná centrální banka přiznává odpovědnost za technickou poruchu TARGET2.

2.    Podmínky nabídek odškodnění

a) Plátce může podat žádost o administrativní platbu a náhradu úroků, pokud v důsledku technické poruchy TARGET2 nebyl příkaz k převodu likvidity zúčtován v obchodní den, kdy byl přijat.

b) Příjemce může podat žádost o administrativní platbu, pokud v důsledku technické poruchy TARGET2 neobdržel platbu, kterou očekával v určitý obchodní den. Příjemce může rovněž podat žádost o náhradu úroků, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

i) v případě účastníků, kteří mají přístup k mezní zápůjční facilitě: příjemce využil mezní zápůjční facilitu kvůli technické poruše TARGET2, a/nebo

ii) v případě všech účastníků: nebylo technicky možné využít peněžního trhu nebo toto refinancování nebylo možné z jiných objektivně dostatečných důvodů.

3.    Výpočet odškodnění

a) Pokud se týká nabídky odškodnění plátci:

i) činí administrativní platba 50 EUR za první nezúčtovaný platební příkaz, 25 EUR za každý z následujících čtyř platebních příkazů a 12,50 EUR za každý další platební příkaz. Administrativní platba se vypočítá zvlášť ve vztahu ke každému příjemci platby;

▼M4

ii) náhrada úroků se stanoví za použití referenční sazby určované každodenně. Touto referenční sazbou je buď sazba EONIA (euro overnight index average), nebo mezní zápůjční sazba podle toho, která ze sazeb je nižší. Referenční sazba se použije na částku platebního příkazu nezúčtovaného v důsledku technické poruchy TARGET2 za každý den počínaje dnem skutečného zadání, nebo pokud jde o platební příkazy uvedené v bodě 2 písm. b) podbodě ii), dnem zamýšleného zadání platebního příkazu, a konče dnem, kdy platební příkaz byl nebo mohl být úspěšně zúčtován. Výše odškodnění se sníží nebo případně zvýší o jakékoli úroky nebo poplatky, které vznikly v důsledku uložení peněžních prostředků z nezúčtovaných platebních příkazů formou vkladu u Eurosystému; a

▼M3

iii) náhrada úroků se nevyplácí, pokud prostředky, jež jsou k dispozici v důsledku nezúčtování platebních příkazů, byly umístěny na trh nebo byly využity ke splnění povinnosti minimálních rezerv.

b) Pokud se týká nabídky odškodnění příjemci:

i) činí administrativní platba 50 EUR za první nezúčtovaný platební příkaz, 25 EUR za každý z následujících čtyř platebních příkazů a 12,50 EUR za každý další platební příkaz. Administrativní platba se vypočítá zvlášť ve vztahu ke každému plátci;

ii) pro výpočet náhrady úroků se použije způsob uvedený v písm. a) bod ii) s tou výjimkou, že míra náhrady úroků se rovná rozdílu mezi mezní zápůjční sazbou a referenční sazbou, přičemž náhrada úroků se počítá z výše, v níž byla v důsledku technické poruchy TARGET2 využita mezní zápůjční facilita.

4.    Procesní pravidla

a) Žádost o odškodnění se podává na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] v anglickém jazyce (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky]). Plátce podává formulář žádosti zvlášť pro každého příjemce a příjemce podává formulář žádosti zvlášť pro každého plátce. Na podporu tvrzení uvedených ve formuláři žádosti se předkládají další informace a dokumenty. V souvislosti s konkrétní platbou či platebním příkazem lze podat jen jednu žádost.

b)  ►M6  Majitelé T2S DCA ◄ podávají formuláře se svými žádostmi [vlož název centrální banky] do čtyř týdnů od výskytu technické poruchy TARGET2. Dodatečné informace a doklady požadované [vlož název centrální banky] musí být dodány do dvou týdnů od vyžádání.

c) [Vlož název centrální banky] žádosti posoudí a postoupí je ECB. Pokud Rada guvernérů ECB nerozhodne jinak a nesdělí to ►M6  majitelům T2S DCA ◄ , posoudí se všechny doručené žádosti nejpozději do čtrnácti týdnů od výskytu technické poruchy TARGET2.

d) [Vlož název centrální banky] oznámí výsledek posouzení uvedeného v písmenu c) příslušným ►M6  majitelům T2S DCA ◄ . Jestliže je součástí posouzení nabídka odškodnění, dotčení ►M6  majitelé T2S DCA ◄ tuto nabídku do čtyř týdnů od jejího oznámení buď přijmou, nebo odmítnou, a to pro každou platbu či platební příkaz obsažený v jednotlivé žádosti, podpisem standardizovaného dopisu o přijetí (jehož forma je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky])). Jestliže [vlož název centrální banky] takový dopis ve lhůtě čtyř týdnů neobdrží, má se za to, že dotčený ►M6  majitel T2S DCA ◄ nabídku odškodnění odmítl.

e) [Vlož název centrální banky] vyplatí odškodnění, jakmile od ►M6  majitele T2S DCA ◄ obdrží dopis o přijetí odškodnění. Platba odškodnění se neúročí.
Dodatek III

NÁLEŽITOSTI POSUDKU ZPŮSOBILOSTI A POSUDKU VNITROSTÁTNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

NÁLEŽITOSTI POSUDKU ZPŮSOBILOSTI ►M6  MAJITELŮ T2S DCA ◄ V TARGET2

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

Účast v [název systému]

[místo]

[datum]

Vážený pane/Vážená paní,

byli jsme požádáni, abychom jako [interní či externí] právní poradci [uveď název ►M6  majitele T2S DCA ◄ či jeho pobočky] vypracovali tento posudek, pokud se týká otázek, které podle práva [země, v níž je ►M6  majitel T2S DCA ◄ usazen – dále jen „země“] vyvstávají v souvislosti s účastí [uveď název ►M6  majitele T2S DCA ◄ ] (dále jen „ ►M6  majitel T2S DCA ◄ “) v [název systému, který je součástí TARGET2] (dále jen „systém“).

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Všechny závěry a stanoviska uvedená v níže uvedeném posudku se podle právních předpisů [země] uplatňují ve stejné míře bez ohledu na to, zda ►M6  majitel T2S DCA ◄ při zadávání příkazů k převodu likvidity či přijímání převodů likvidity jedná prostřednictvím svého ústředí nebo prostřednictvím jedné či více poboček usazených uvnitř [země] či mimo [země].

I.   POSUZOVANÉ DOKUMENTY

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali:

(1) ověřenou kopii [uveď relevantní ustavující dokumenty] ►M6  majitele T2S DCA ◄ , které jsou ke dni sepsání tohoto posouzení účinné;

(2) [přichází-li v úvahu] výpis z [uveď příslušný rejstřík společností] a [přichází-li v úvahu] [rejstřík úvěrových institucí či obdobný rejstřík];

(3) [v použitelném rozsahu] kopii povolení či jiného osvědčení skutečnosti, že ►M6  majitel T2S DCA ◄ je oprávněn poskytovat bankovní nebo investiční služby, služby převodu peněžních prostředků nebo jiné finanční služby v [země];

(4) [přichází-li v úvahu] kopii usnesení, které představenstvo nebo příslušný řídící orgán ►M6  majitele T2S DCA ◄ přijalo [vlož datum] [vlož rok] a které prokazuje souhlas ►M6  majitele T2S DCA ◄ s dodržováním níže vymezených dokumentů týkajících se systému, a

(5) [uveď všechny plné moci a další dokumenty, které zakládají či osvědčují potřebnou pravomoc osoby či osob, které podepisují příslušné dokumenty týkající se systému (ve smyslu níže uvedeném) jménem ►M6  majitele T2S DCA ◄ ];

a všechny další dokumenty týkající se založení, pravomocí a oprávnění ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jež jsou potřebné nebo vhodné k vypracování tohoto posudku (dále jen „dokumenty ►M6  majitele T2S DCA ◄ “).

Pro účely tohoto posudku jsme rovněž přezkoumali:

(1) [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

(2) […].

Pravidla a [….] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“ (a spolu s dokumenty účastníka jako „dokumenty“).

II.   PŘEDPOKLADY

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům předpokládáme, že:

(1) dokumenty týkající se systému, které nám byly poskytnuty, jsou originály či jejich věrné kopie;

(2) podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

(3) dokumenty ►M6  majitele T2S DCA ◄ byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty či podepsány a podle potřeby doručeny a

(4) dokumenty ►M6  majitele T2S DCA ◄ jsou závazné pro strany, kterým jsou určeny, přičemž nedošlo k porušení jejich podmínek.

III.   POSUDEK TÝKAJÍCÍ SE ►M6  MAJITELE T2S DCA ◄

A.  ►M6  Majitel T2S DCA ◄ je společností řádně založenou a zapsanou nebo jinak řádně registrovanou či ustavenou podle práva [země].

B.  ►M6  Majitel T2S DCA ◄ má z hlediska práva společností veškerá potřebná oprávnění, aby vykonával práva a plnil povinnosti podle dokumentů týkajících se systému, jichž je smluvní stranou.

C. Přijetí nebo výkon práv a plnění povinností ►M6  majitelem T2S DCA ◄ , které vyplývají z dokumentů týkajících se systému, jichž je ►M6  majitel T2S DCA ◄ smluvní stranou, žádným způsobem neporuší ustanovení právních předpisů [země], které se na ►M6  majitele T2S DCA ◄ nebo na dokumenty ►M6  majitele T2S DCA ◄ vztahují.

D. V souvislosti s přijetím, platností či vynutitelností dokumentů týkajících se systému ani k výkonu práv a plnění povinností z nich vyplývajících nepotřebuje ►M6  majitel T2S DCA ◄ žádná další povolení, souhlasy, schválení, notářská ověření či jiná osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu příslušného pro tyto záležitosti v [země], ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

E.  ►M6  Majitel T2S DCA ◄ přijal veškerá nezbytná opatření vyplývající z práva společností a podnikl další kroky, jež jsou podle práva [země] nezbytné k tomu, aby jeho závazky z dokumentů týkajících se systému byly zákonné, platné a závazné.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [ ►M6  majiteli T2S DCA ◄ ]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]

NÁLEŽITOSTI POSUDKU VNITROSTÁTNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU PRO ►M6  MAJITELE T2S DCA ◄ MIMO EHP V TARGET2

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

[název systému]

[místo],

[datum]

Vážený pane/Vážená paní,

jako [externí] právní poradci [uveď název ►M6  majitele T2S DCA ◄ či jeho pobočky] (dále jen „ ►M6  majitel T2S DCA ◄ “) jsme byli, pokud se týká otázek vyplývajících z práva [země, v níž je ►M6  majitel T2S DCA ◄ usazen, dále jen „země“], požádáni, abychom vypracovali tento posudek podle práva [země] v souvislosti s účastí ►M6  majitele T2S DCA ◄ v systému, který je součástí TARGET2 (dále jen „systém“). Odkazuje-li tento posudek na právní předpisy [země], odkazuje tak na všechny použitelné právní normy [země]. Tento posudek jsme učinili na základě práva [země], přičemž pokud se týká práv a povinností vyplývajících z účasti v systému, jež jsou vymezeny v níže uvedených dokumentech týkajících se systému, jsme zvláštní důraz kladli na ►M6  majitele T2S DCA ◄ , který je usazen mimo [vlož odkaz na členský stát systému].

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Vycházeli jsme z předpokladu, že v jiném právním řádu není nic, co by mohlo tento posudek ovlivnit.

1.   POSUZOVANÉ DOKUMENTY

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali níže uvedené dokumenty a další dokumenty, které jsme považovali za vhodné či nezbytné:

(1) [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

(2) všechny ostatní dokumenty, kterými se řídí systém a/nebo vztah mezi ►M6  majitelem T2S DCA ◄ a jinými účastníky systému a vztah mezi účastníky systému a [vlož název centrální banky].

Pravidla a […] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“.

2.   PŘEDPOKLADY

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům týkajícím se systému předpokládáme, že:

(1) dokumenty týkající se systému byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty nebo podepsány a v případě potřeby doručeny;

(2) podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

(3) dokumenty, které nám byly předloženy v kopii či jako vzor, se shodují s originálem.

3.   POSUDEK

Na základě shora uvedených skutečností a níže uvedených bodů jsme vypracovali tento posudek:

3.1.    Právní aspekty specifické pro danou zemi [v použitelném rozsahu]

Níže uvedené principy obsažené v právních předpisech [země] jsou v souladu s povinnostmi ►M6  majitele T2S DCA ◄ , které vyplývají z dokumentů týkajících se systému, a tyto povinnosti nejsou těmito principy nijak dotčeny: [seznam právních aspektů specifických pro danou zemi].

▼M7

3.2.    Obecné otázky týkající se úpadku a krizového řízení

3.2.a.  Druhy insolvenčního řízení a krizového řízení

Vůči majiteli T2S DCA mohou být v [země] vedeny pouze tyto druhy insolvenčního řízení (včetně vyrovnacího či reorganizačního řízení) – které pro účely tohoto posudku zahrnuje veškerá řízení ve vztahu k majetku majitele T2S DCA či k jeho případné pobočce v [země] –: uveď řízení v původní jazykové verzi a jejich překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „insolvenční řízení“).

Vůči majiteli T2S DCA, jeho majetku, případné pobočce v [země] může být kromě insolvenčního řízení v [země] vedeno [vyjmenuj případné moratorium, nucenou správu nebo jakékoli jiné řízení, v jehož důsledku může dojít k pozastavení platebních příkazů od majitele T2S DCA či v jeho prospěch nebo v jehož důsledku mohou být ve vztahu k těmto platebním příkazům uložena omezení, nebo obdobné řízení, včetně opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení, která jsou rovnocenná opatřením uvedeným ve směrnici 2014/59/EU, a to v původní jazykové verzi a překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „řízení“).

3.2.b.  Insolvenční dohody

[země] či určité celky v rámci [země], jak je uvedeno níže, jsou smluvní stranou těchto insolvenčních dohod: [uveď, přichází-li to v úvahu, dohody, které mají či mohou mít dopad na tento posudek].

▼M3

3.3.    Vynutitelnost dokumentů týkajících se systému

S přihlédnutím k níže uvedeným bodům budou všechna ustanovení dokumentů týkajících se systému závazná a vynutitelná podle práva [země], zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení vůči ►M6  majiteli T2S DCA ◄ .

Zejména zastáváme stanovisko, že:

3.3.a.    Zpracování příkazů k převodu likvidity

Ustanovení o zpracování příkazů k převodu likvidity [seznam oddílů] obsažená v pravidlech jsou platná a vynutitelná. Všechny příkazy k převodu likvidity zpracované podle těchto oddílů budou platné, závazné a vynutitelné podle práva [země]. Ustanovení pravidel, jež stanoví okamžik, k němuž se příkaz k převodu likvidity stává vynutitelným a neodvolatelným ([vlož ustanovení pravidel]), je platné, závazné a vynutitelné podle práva [země].

3.3.b.    Pravomoc [vlož název centrální banky] vykonávat své funkce

Zahájení insolvenčního řízení nebo řízení vůči ►M6  majiteli T2S DCA ◄ neovlivní oprávnění ani pravomoci [vlož název centrální banky], které vyplývají z dokumentů týkajících se systému. [Uveď [v použitelném rozsahu], že: tento posudek je rovněž použitelný ve vztahu ke všem subjektům, jež ►M6  majitelům T2S DCA ◄ poskytují služby, které jsou přímo nezbytné k účasti v systému, např. poskytovatelé síťových služeb].

3.3.c.    Opatření k nápravě v případě selhání

[Vztahují-li se na ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, jež se týkají předčasné splatnosti dosud nesplatných pohledávek, započtení pohledávek z používání vkladů ►M6  majitele T2S DCA ◄ , realizace zástavního práva, pozastavení nebo ukončení účasti, pohledávek z titulu úroku z prodlení, zrušení smluv a transakcí ([vlož jiná relevantní ustanovení pravidel nebo dokumentů týkajících se systému]) platná a vynutitelná podle práva [země].]

3.3.d.    Pozastavení a ukončení účasti

Vztahují-li se na ►M6  majitele T2S DCA ◄ , jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel (o pozastavení či ukončení účasti ►M6  majitele T2S DCA ◄ v systému v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení nebo jiných případů selhání, jak jsou vymezeny v dokumentech týkajících se systému, nebo pokud ►M6  majitel T2S DCA ◄ představuje systémové riziko či má vážné provozní potíže) platná a vynutitelná podle práva [země].

3.3.e.    Postoupení práv a povinností

►M6  Majitel T2S DCA ◄ nesmí svá práva a povinnosti postoupit, změnit či jinak převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

3.3.f.    Volba rozhodného práva a soudní pravomoc

Ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, zejména ustanovení o rozhodném právu, řešení sporů, příslušnosti soudů a doručování soudních písemností, jsou platná a vynutitelná podle práva [země].

3.4.    Neúčinnost či odporovatelnost právních úkonů („Voidable preferences“)

Zastáváme názor, že závazky, které vzniknou na základě dokumentů týkajících se systému před zahájením insolvenčního řízení či řízení vůči ►M6  majiteli T2S DCA ◄ , ani plnění těchto závazků či postup v souladu s nimi, nelze v těchto řízeních zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

Aniž bychom se omezovali pouze na skutečnosti shora uvedené, zastáváme tento názor zejména, pokud se týká převodních příkazů zadaných kterýmkoli účastníkem do systému. Zejména zastáváme názor, že ustanovení [seznam oddílů] pravidel, jež zakládají vynutitelnost a neodvolatelnost převodních příkazů, budou platná a vynutitelná, a že převodní příkaz zadaný účastníkem a zpracovaný podle [seznam oddílů] pravidel nelze v insolvenčním řízení či řízení zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

3.5.    Obstavení

Požádá-li věřitel ►M6  majitele T2S DCA ◄ podle práva [země] soud nebo soudní, správní či jiný veřejný orgán příslušný v [země] o vydání příkazu k obstavení majetku (včetně příkazu ke zmrazení či zabavení majetku nebo zahájení jiného veřejnoprávního nebo soukromoprávního řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů ►M6  majitele T2S DCA ◄ ) – dále jen „obstavení“ – zastáváme názor, že [vlož příslušnou analýzu a odůvodnění].

3.6.    Zajištění [přichází-li v úvahu]

3.6.a.    Postoupení práv či poskytnutí aktiv pro účely zajištění, zástavní právo nebo repo obchod

Postoupení pro účely zajištění bude platné a vynutitelné podle práva [země]. Platným a vynutitelným podle práva [země] bude konkrétně vznik a realizace zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operací podle [vlož odkaz na příslušnou dohodu s centrální bankou].

3.6.b.    Přednost pohledávek postupníků, zástavních věřitelů či oprávněných z repo obchodů před pohledávkami jiných věřitelů

Je-li vůči ►M6  majiteli T2S DCA ◄ vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít práva či aktiva, která tento ►M6  majitel T2S DCA ◄ postoupil pro účely zajištění nebo ke kterým ►M6  majitel T2S DCA ◄ zřídil zástavní právo ve prospěch [vlož odkaz na centrální banku] nebo jiných účastníků systému, při výplatě přednost před pohledávkami všech ostatních věřitelů ►M6  majitele T2S DCA ◄ a nebudou se na ně vztahovat nároky věřitelů s přednostními právy.

3.6.c.    Uplatnění práv ze zajištění

I v případě, že je vůči ►M6  majiteli T2S DCA ◄ vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít ostatní účastníci systému a [vlož název centrální banky] jakožto [postupníci, zástavní věřitelé, případně oprávnění z repo obchodů] i nadále právo na vynucení těchto práv či realizaci aktiv uvedeného ►M6  majitele T2S DCA ◄ pomocí zásahu [vlož název centrální banky] podle pravidel.

3.6.d.    Požadavky na formu a na registraci

Pro postoupení práv či aktiv ►M6  majitele T2S DCA ◄ pro účely zajištění, nebo pro vznik a realizaci zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operace ve vztahu k těmto právům a aktivům se nevyžaduje dodržení určité formy, přičemž [postoupení pro účely zajištění, zástava, případně repo operace], nebo náležitosti tohoto [postoupení, zástavy, případně repo operace] se nemusí registrovat ani evidovat u žádného soudu nebo správního, soudního, či veřejného orgánu příslušného v [země].

3.7.    Pobočky [v použitelném rozsahu]

3.7.a.    Posudek se vztahuje na činnost prostřednictvím poboček

Všechny výše uvedené závěry a stanoviska týkající se ►M6  majitele T2S DCA ◄ se podle práva [země] uplatní ve stejné míře i tehdy, jedná-li ►M6  majitel T2S DCA ◄ prostřednictvím své pobočky či poboček usazených mimo [země].

3.7.b.    Soulad s právními předpisy

Výkonem práv a plněním povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani zadáním, přenosem či přijetím platebních příkazů ze strany pobočky ►M6  majitele T2S DCA ◄ nedojde v žádném ohledu k porušení práva [země].

3.7.c.    Nezbytná povolení

K výkonu práv a plnění povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani k zadání, přenosu či přijetí platebních příkazů ze strany pobočky ►M6  majitele T2S DCA ◄ není třeba žádné další povolení, souhlas, schválení, notářské ověření ani jiné osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu, který je v [země] příslušný, ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [ ►M6  majiteli T2S DCA ◄ ]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]
Dodatek IV

POSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PROVOZU A NOUZOVÉ POSTUPY

1.    Obecná ustanovení

a) Tento dodatek upravuje ujednání mezi [vlož název centrální banky] a ►M6  majiteli T2S DCA ◄ pro případ, že dojde k selhání jedné či více složek TARGET2 nebo poskytovatele síťových služeb nebo že jsou tyto složky dotčeny mimořádnou vnější událostí, nebo se toto selhání dotkne některého ►M6  majitele T2S DCA ◄ .

b) Všechny odkazy na konkrétní časy uvedené v tomto dodatku odkazují na místní čas v sídle ECB, tj. středoevropský čas (SEČ ( 26 )).

2.    Opatření k zajištění kontinuity provozu

a) Dojde-li k výskytu mimořádné vnější události a/nebo k selhání SSP, platformy T2S či poskytovatele síťových služeb, jež ovlivňuje běžné fungování TARGET2, je [vlož název centrální banky] oprávněna přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu.

b) Pro SSP jsou k dispozici tato hlavní opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb:

i) přemístění provozu SSP na jiné místo;

ii) změna provozních hodin SSP a

iii) zahájení nouzového zpracování velmi kritických a kritických platebních příkazů vymezených v odst. 6 písm. c) a d) v dodatku IV přílohy II.

c) Pro platformu T2S jsou k dispozici tato hlavní opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb:

i) přemístění provozu platformy T2S na jiné místo;

ii) změna rozvrhu událostí v den vypořádání v T2S

d) Pokud se týká opatření k zajištění kontinuity provozu, je zcela na uvážení [vlož název centrální banky], jaká opatření přijme.

3.    Oznamování událostí

a) Selhání TARGET2 a/nebo mimořádná vnější událost se ►M6  majitelům T2S DCA ◄ oznamuje prostřednictvím tuzemských komunikačních kanálů, ICM, T2S GUI a informačního systému T2S vymezeného v podrobných funkčních specifikacích pro uživatele T2S. ►M6  Majitelům T2S DCA ◄ se oznamují zejména tyto informace:

i) popis události;

ii) předpokládané zpoždění zúčtování (je-li známo);

iii) informace o dosud přijatých opatřeních.

b) [Vlož název centrální banky] může dále ►M6  majitelům T2S DCA ◄ oznámit výskyt jakékoli jiné stávající či předpokládané události, jež by mohla ovlivnit běžný provoz TARGET2.

4.    Přemístění provozu SSP a/nebo platformy T2S na jiné místo

a) Dojde-li k výskytu některé z událostí uvedených v odst. 2 písm. a), lze provoz SSP a/nebo platformy T2S přemístit na jiné místo v tomtéž či jiném regionu.

b) Je-li provoz platformy T2S přemístěn do jiného regionu, ►M6  majitelé T2S DCA ◄ i) se zdrží zasílání nových pokynů do platformy T2S a ii) na žádost [vlož název centrální banky] vyrovnají své pozice a znovu zadají všechny pokyny, které byly označeny jako chybějící a které byly zadány nejpozději pět minut před okamžikem, kdy došlo k selhání či výjimečné vnější události, a poskytnou [vlož název centrální banky] veškeré informace, které jsou v tomto ohledu relevantní.

5.    Změna provozních hodin

a) Je možné prodloužit denní zpracování TARGET2 nebo odložit začátek nového obchodního dne. Během prodloužené provozní doby TARGET2 se platební příkazy zpracovávají v souladu s tímto dodatkem.

b) Denní zpracování v TARGET2 lze prodloužit a posunout tak zavírací dobu, pokud k selhání platformy T2S nebo SSP došlo v průběhu dne a toto selhání bylo odstraněno do 18:00 hodin. Zavírací doba může být za běžných okolností posunuta nejvýše o dvě hodiny, přičemž tato skutečnost se ►M6  majitelům T2S DCA ◄ oznámí co nejdříve. Jakmile bylo posunutí zavírací doby oznámeno, nelze je odvolat.

6.    Selhání spojená s ►M6  majiteli T2S DCA ◄

a) Nastane-li u ►M6  majitele T2S DCA ◄ problém, který mu brání v zúčtování platebních příkazů v TARGET2 [vlož název centrální banky/odkaz na zemi], odpovídá za vyřešení tohoto problému ►M6  majitel T2S DCA ◄ .

b) Pokud ►M6  majitel T2S DCA ◄ nečekaně předloží nezvykle vysoký počet zpráv, které ohrožují stabilitu platformy T2S a na žádost [vlož název centrální banky] bezodkladně neupustí od takového jednání, může [vlož název centrální banky] z platformy T2S zablokovat všechny další zprávy zadané tímto ►M6  majitelem T2S DCA ◄ .

7.    Ostatní ustanovení

a) Dojde-li k selhání [vlož název centrální banky], mohou některé či všechny její technické funkce ve vztahu k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vykonávat jiné centrální banky Eurosystému.

▼M4

b) [Vlož název centrální banky] může vyžadovat, aby se ►M6  majitelé T2S DCA ◄ účastnili pravidelných či příležitostných testování opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb, školení či jiných preventivních opatření, jež [vlož název centrální banky] považuje za nezbytná. Veškeré náklady, které ►M6  majitelé T2S DCA ◄ vynaložili v důsledku těchto testování či jiných opatření, hradí výlučně ►M6  majitelé T2S DCA ◄ .

▼M3
Dodatek V

ČASOVÝ ROZVRH PROVOZU

1. TARGET2 je v provozu každý den kromě sobot, nedělí, Nového roku, Velkého pátku a Velikonočního pondělí (podle kalendáře platného v sídle ECB), 1. května, 25. prosince a 26. prosince.

2. Referenčním časem pro systém je místní čas v sídle ECB, tj. SEČ ( 27 ).

3. Běžný obchodní den začíná večer předchozího obchodního dne a řídí se časovým rozvrhem vymezeným v souboru dokumentů, které vymezují oblast působnosti T2S.

4. Platforma T2S je pro režim U2 A a A2 A k dispozici v průběhu celého dne zúčtování s výjimkou doby pro technickou údržbu od 3:00 do 5:00 hodin. Během doby technické údržby budou zprávy zasílané za pomoci režimu A2 A zařazeny do fronty. Nebude možné zadávat zprávy prostřednictvím režimu U2 A.

5. Provozní hodiny lze změnit v případě, že jsou přijata opatření k zajištění kontinuity provozu v souladu s odstavcem 2 dodatku IV.

6. Přehled provozních hodin a významných obchodních událostí v průběhu dne je uveden v následující tabulce:Časový rozvrh SSP

Časový rozvrh T2S

(platí pro ►M6  T2S DCA ◄ )

Čas

Popis

Čas

Popis

18:45 – 19:00 (1)

Začátek účetního dne

(zaslání souborů GL krátce po 18:45)

18:45 – 20:00

Začátek dne:

— Změna obchodního dne

— Konečný termín pro přijetí dat z CMS (19:00)

— Příprava nočního zúčtování

19:00 – 19:30 (1)

Noční zúčtování: poskytování likvidity z SF na HAM a PM; z HAM na PM a z PM na ►M6  T2S DCA ◄ .

20:00 – 03:00

Noční zúčtování:

— První cyklus nočního zúčtování

— Poslední cyklus nočního zúčtování (sekvence X zahrnuje částečné zúčtování nezúčtovaných převodních příkazů, které jsou způsobilé pro částečné zúčtování a které nebyly zúčtovány z důvodu nedostatku cenných papírů; sekvence Y zahrnuje úhradu hromadným poskytovatelům likvidity na konci cyklu)

19:30 (1) – 22:00

Noční zúčtování (NTS1):

— Zpráva o zahájení postupu;

— Vyhrazení likvidity na základě stálých příkazů pro noční zpracování (postup č. 6 pro zúčtování v přidruženém systému a T2S)

 

22:00 – 01:00

Čas pro technickou údržbu (2)

03:00 – 05:00

Čas pro technickou údržbu (3)

►M6  01:00 – 07:00 ◄

Noční zpracování (postup č. 6 pro zúčtování v přidruženém systému a T2S)

05:00 – 18:00

Zúčtování obchodů v průběhu dne/v reálném čase (4):

— Příprava zúčtování v reálném čase (4)

— Čas pro částečné zúčtování ve 14:00 a v 15:45 (5) (15 minut)

— 16:00: Uzávěrka pro dodání proti zaplacení

— 16:30: Automatická úhrada autokolateralizace s následným možným stažením hotovosti (cash sweep)

— 17:40: Uzávěrka pro dvoustranně dohodnuté operace správy státní pokladny (bilaterally agreed treasury management operations – BATM) a uzávěrka pro operace centrální banky (central bank operations – CBO)

— 17:45: Uzávěrka pro příchozí převody likvidity

— Automatické stažení hotovosti po 17:45

— 18:00: Uzávěrka pro bezplatné operace (FOP)

06:45 – 07:00

Čas k přípravě operací v průběhu dne

 

 

07:00 – 18:00

Obchodování v průběhu dne:

— 17:00: Uzávěrka pro klientské platby

— 17:45: Uzávěrka pro převody likvidity na ►M6  T2S DCA ◄

— 18:00: Uzávěrka pro mezibankovní platby a příchozí převody likvidity z ►M6  T2S DCA ◄

 

 

18:00 – 18:45

— 18:15 (1): Uzávěrka pro využití stálých facilit

— Údaje potřebné pro aktualizaci účetního systému jsou k dispozici centrálním bankám, krátce po 18:30

— 18:40 (1): Uzávěrka pro využití mezní zápůjční facility (pouze národní centrální banky)

— Konec účetního dne

18:00 – 18:45

— Konec zúčtování v T2S

— Opětovné zpracování a odstranění

— Hlášení a závěry ke konci dne

Poznámky k tabulce:

(1) V poslední den udržovacího období pro povinné minimální rezervy se tento čas prodlužuje o 15 minut.

(2) O víkendu nebo ve svátek trvá fáze technické údržby celý víkend či svátek, tj. od pátku 22:00 hodin do pondělí 1:00 hodin nebo v případě svátku od 22:00 hodin posledního obchodního dne do 1:00 hodin následujícího obchodního dne.

(3) O víkendu nebo ve svátek trvá fáze technické údržby celý víkend či svátek, tj. od soboty 3:00 hodin do pondělí 5:00 hodin nebo v případě svátku od 3:00 hodin daného dne do 5:00 hodin následujícího obchodního dne.

(4) Příprava zúčtování v reálném čase a zúčtování v reálném čase mohou začít před fází technické údržby, pokud poslední cyklus nočního zúčtování končí před 3:00 hodin.

(5) Každý časový úsek pro částečné zúčtování trvá 15 minut. Částečné zúčtování se týká nezúčtovaných převodních příkazů, které jsou způsobilé pro částečné zúčtování a které nebyly zúčtovány z důvodu nedostatku cenných papírů.

▼M6

7. Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) a aktuální informace o provozním stavu platformy T2S jsou dostupné v informačním systému TARGET2-Securities, a to na vyhrazených internetových stránkách ECB. Informace o provozním stavu SSP a platformy T2S v T2IS, v informačním systému TARGET2-Securities a na internetové stránce ECB se aktualizují pouze během běžné provozní doby.

▼M4
Dodatek VI

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Poplatky za služby T2S

Za služby T2S spojené s  ►M6  T2S DCA ◄ se majitelům hlavního účtu PM účtují tyto poplatky:Položky tarifu

Cena

Vysvětlení

Zúčtovací služby

▼M7

Příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA

14,1 eurocentu

za převod

Pohyb v rámci zůstatku (např. blokace, zrušení blokace, rezervování likvidity atd.)

9,4 eurocentu

za transakci

▼M4

Informační služby

Zprávy A2 A

0,4 eurocentů

za obchodní položku v každé vytvořené zprávě A2 A

Dotazy A2 A

0,7 eurocentů

za dotazovou obchodní položku v každém vytvořeném dotazu A2 A

Dotazy U2 A

10 eurocentů

za provedenou funkci vyhledávání

Stažené dotazy U2 A

0,7 eurocentů

za dotazovou obchodní položku v každém vytvořeném a staženém dotazu U2 A

Zprávy spojené do souboru

0,4 eurocentů

za zprávu v souboru

Přenosy

1,2 eurocentů

za přenos

▼M6
PŘÍLOHA IIB

HARMONIZOVANÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ VYHRAZENÉHO PENĚŽNÍHO ÚČTU TIPS (TIPS DCA) V TARGET2HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto jednotných podmínek (dále jen „podmínky“) se rozumí:

 „přidruženým systémem“ (ancillary systém) systém, který je spravován subjektem usazeným v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB ( 28 ); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s obecnými zásadami ECB/2012/27 a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému,

 „oprávněným uživatelem účtu“ (authorised account user) subjekt, který: a) má identifikační kód podniku (kód BIC); b) je jako takový registrován majitelem TIPS DCA a c) je adresovatelný prostřednictvím platformy TIPS pro zúčtování okamžitých plateb,

 „identifikačním kódem podniku (kódem BIC)“ (Business Identifier Code, BIC) kód definovaný podle standardu ISO č. 9362,

 „pobočkou“ (branch) pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 575/2013,

 „obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku III,

 „posudkem způsobilosti“ (capacity opinion) posudek, ve kterém se uvádí, zda je určitý účastník právně způsobilý brát na sebe a plnit závazky na základě těchto podmínek,

 „centrálními bankami“ (central banks, CBs) centrální banky Eurosystému a připojené národní centrální banky,

 „stanoveným kreditním zůstatkem“ (credit memorandum balance - CMB) limit, který majitel TIPS DCA stanovil pro použití likvidity na TIPS DCA určitou dostupnou stranou,

 „připojenou národní centrální bankou“ (connected NCB) národní centrální banka, která není centrální bankou Eurosystému a která je k TARGET2 připojená na základě zvláštní dohody,

 „úvěrovou institucí“ (credit institution) se rozumí buď: a) úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013 [a je-li relevantní, vložte ustanovení vnitrostátního práva, jež provádí čl. 2 odst. 5 směrnice 2013/36/EU], která podléhá dohledu příslušného orgánu, nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 123 odst. 2 Smlouvy, která podléhá kontrole, jež je srovnatelná s dohledem příslušného orgánu,

 „vkladovou facilitou“ (deposit facility) stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany používat pro jednodenní vklady u národní centrální banky za předem stanovenou úrokovou sazbu,

 „sazbou vkladové facility“ (deposit facility rate) úroková sazba platná pro vkladovou facilitu,

 „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům,

 „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (Dedicated Cash Account T2S) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S,

 „národní centrální bankou eurozóny“ (euro area NCB) národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro,

 „centrální bankou Eurosystému“ (Eurosystem CB) ECB nebo národní centrální banka eurozóny,

 „případem selhání“ (event of default) hrozící či stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků účastníka plynoucích z těchto podmínek nebo jiných pravidel, která platí pro vztah mezi účastníkem a [vlož název centrální banky] nebo jinou centrální bankou, včetně:

 

a) případu, kdy účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 5 nebo požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) bod i) nebo v čl. 6 odst. 1 písm. b) bod iii);

b) zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi;

c) podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b);

d) případu, kdy účastník učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem;

e) případu, kdy účastník dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli;

f) případu, kdy je účastník skutečně či podle názoru jeho centrální banky insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky;

g) případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu TIPS DCA, PM nebo T2S DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;

h) případu, kdy byla účast účastníka v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena nebo ukončena;

i) případu, kdy je zásadní prohlášení či předsmluvní ujištění, které účastník učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé;

j) převodu veškerého majetku účastníka či jeho podstatné části;

 „informačním a kontrolním modulem (ICM)“ (Information and Control Module) modul SSP, jenž majitelům TIPS DCA, kteří mají rovněž propojený účet PM, umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA a příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a spravovat likviditu,

 „TIPS GUI“ modul v platformě TIPS, který majitelům TIPS DCA umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM,

 „zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM,

 „dostupnou stranou“ (reachable party) subjekt, který: a) je držitelem kódu BIC; b) je jako dostupná strana určen majitelem TIPS DCA; c) je korespondentem, klientem nebo pobočkou majitele TIPS DCA a d) lze jej adresovat prostřednictvím platformy TIPS, přičemž tento subjekt může zadávat a přijímat platební příkazy prostřednictvím tohoto majitele TIPS DCA nebo přímo, je-li k tomu majitelem TIPS DCA zmocněn,

 „stranou, která dává platební příkaz“ (instructing party) subjekt, který byl jako strana, která dává platební příkaz, určen majitelem TIPS DCA a který může jménem tohoto majitele TIPS DCA nebo dostupné strany majitele TIPS DCA zasílat platební příkazy do platformy TIPS a/nebo přijímat platební příkazy z platformy TIPS,

 „úpadkovým řízením“ (insolvency proceedings) úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ( 29 ),

 „investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice 2014/65/EU] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU], pokud:

 

a) bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU, a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu;

b) daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU],

 „příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA,

 „příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM,

 „mezní zápůjční facilitou“ (marginal lending facility) stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od centrální banky Eurosystému za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu,

 „propojeným účtem PM“ (Linked PM account) účet PM, s nímž je TIPS DCA propojen pro účely řízení likvidity a úhrady poplatků TIPS,

 „poskytovatelem síťových služeb TIPS“ (TIPS network service provider) podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB;

 „účastníkem“ (participant) [nebo „přímým účastníkem“ (direct participant)] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden TIPS DCA (majitel TIPS DCA) a/nebo jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden T2S DCA (majitel T2S DCA),

 „příjemcem“ (payee) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 30 této přílohy – majitel TIPS DCA, na jehož účet TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka,

 „plátcem“ (payer) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 30 této přílohy – majitel TIPS DCA, z jehož TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka,

 „platebním příkazem“ (payment order) - s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článcích 16 až 18 této přílohy - příkaz k okamžité platbě, realizace storna, příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA nebo příkaz k převodu likvidity z TIPS DCA na PM,

 „příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci,

 „žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě;

 „realizací storna“ (positive recall answer) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno,

 „subjektem veřejného sektoru“ (public sector body) subjekt, který patří do veřejného sektoru, jenž je vymezen v článku 3 nařízení (ES) č. 3603/93,

 „jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ (Single Shared Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující SSP;

 „platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS,

 „národními centrálními bankami poskytujícími SSP“ (SSP-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému,

 „národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému,

 „službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS,

 „formulářem pro shromažďování statických údajů“ (static data collection form) formulář vytvořený [vlož název centrální banky] pro účely registrace žadatelů o zřízení TIPS DCA pro služby TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi] a pro zápis jakýchkoli změn týkajících se poskytování těchto služeb,

 „pozastavením“ (suspension) dočasné zmrazení práv a povinností účastníka na dobu, kterou určí [vlož název centrální banky],

 „TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ systém, který je součástí TARGET2 [vlož název centrální banky],

 „TARGET2“ celek skládající se ze všech systémů centrálních bank, které jsou součástí TARGET2,

 „systémem, který je součástí TARGET2“ (TARGET2 component systém) systém zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) provozovaný centrální bankou, jenž tvoří součást TARGET2,

 „účastníkem TARGET2“ (TARGET2 participant) účastník kteréhokoli systému, který je součástí TARGET2,

 „technickou poruchou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) jakýkoli pro