EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012D0535-20170310

Consolidated text: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2012 o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 6543) (2012/535/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/535/2017-03-10

02012D0535 — CS — 10.03.2017 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. září 2012

o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2012) 6543)

(2012/535/EU)

(Úř. věst. L 266 2.10.2012, s. 42)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/226 oznámeno pod číslem C(2015 ze dne 11. února 2015,

  L 37

21

13.2.2015

►M2

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/427 oznámeno pod číslem C(2017 ze dne 8. března 2017,

  L 64

109

10.3.2017
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. září 2012

o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2012) 6543)

(2012/535/EU)Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a) „náchylnými rostlinami“ se rozumí rostliny (kromě plodů a semen) Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr.;

▼M1

b) „náchylným dřevem“ se rozumí dřevo jehličnanů (Coniferales), které spadá pod jeden z těchto bodů:

i) dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 2000/29/ES,

ii) dřevo, které si nezachovalo svůj oblý povrch,

iii) dřevo ve formě úlů a ptačích budek.

Náchylným dřevem se nerozumí řezivo a kulatina Taxus L. a Thuja L. ani dřevo, které bylo zpracováno tak, aby u něj bylo odstraněno riziko, že by mohlo být hostitelem háďátka borovicového;

▼B

c) „náchylnou kůrou“ se rozumí kůra jehličnanů (Coniferales);

d) „místem produkce“ se rozumí jakékoli prostory provozované/provozy fungující jako jedna produkční jednotka. Mohou zahrnovat stanoviště produkce, v nichž se z fytosanitárních důvodů hospodaří odděleně;

e) „přenašečem“ se rozumí brouci náležející k rodu Monochamus Megerle in Dejean, 1821;

f) „letovým obdobím přenašeče“ se rozumí období od 1. dubna do 31. října, vyjma případů, kdy je odborně či vědecky zdůvodněna odlišná doba trvání letového období přenašeče, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci předpokládaného letového období;

g) „dřevěným obalovým materiálem“ se rozumí dřevo nebo dřevěné produkty používané na podporu, ochranu nebo přepravu komodit, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet a prokladů, ať už jsou nebo nejsou právě používány při přepravě předmětů. Toto ustanovení se nevztahuje na zpracované dřevo vyrobené pomocí lepidla, tepla nebo tlaku či jejich kombinace a obalový materiál sestávající pouze ze dřeva o tloušťce nepřesahující 6 mm;

▼M2

h) „rostlinou postiženou požárem nebo vichřicí“ se rozumí jakákoli náchylná rostlina, která byla poškozena požárem nebo vichřicí způsobem, jenž umožňuje přenašečům klást vajíčka.

▼B

Článek 2

Průzkumy v oblastech, ve kterých není znám výskyt háďátka borovicového

1.  Členské státy každoročně provádějí průzkumy výskytu háďátka borovicového Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (dále jen „háďátko“) v náchylných rostlinách, náchylném dřevu a kůře a v přenašeči a zjišťují, zda existuje jakýkoliv důkaz o výskytu háďátka na jejich území v oblastech, ve kterých dříve výskyt háďátka nebyl znám.

Tyto průzkumy sestávají z odběru vzorků náchylných rostlin, náchylného dřeva a kůry a přenašečů a jejich laboratorního testování. Počet vzorků se stanoví podle uznávaných vědeckých a odborných zásad.

2.  Členské státy sdělí Komisi popis průzkumů uvedených v odstavci 1, kde uvedou počet míst průzkumu, oblasti, ve kterých má být průzkum proveden, a počet vzorků, jež budou každoročně podrobeny laboratornímu testování. V popisu se uvede, na jakých vědeckých a odborných zásadách jsou tyto průzkumy založeny.

Tento popis se sdělí Komisi do 1. března roku, v němž mají být průzkumy provedeny.

3.  Výsledky průzkumů uvedených v odstavci 1 sdělí každý členský stát Komisi a ostatním členským státům do 1. března roku následujícího po roce, ve kterém byly průzkumy provedeny.

Článek 3

Laboratorní testování

Laboratorní testování náchylných rostlin, náchylného dřeva a kůry a přenašečů na přítomnost háďátka se provádí podle diagnostického protokolu pro háďátko Bursaphelenchus xylophilus uvedeného ve standardu EPPO PM7/4(2) ( 1 ). Metody uvedené v tomto standardu mohou být doplněny nebo nahrazeny vědecky ověřenými metodami molekulární diagnostiky, jež jsou prokazatelně přinejmenším stejně citlivé a spolehlivé jako metody uvedené ve standardu EPPO.

Článek 4

Pohotovostní plány

1.  Každý členský stát do 31. prosince 2013 stanoví plán činností, jež mají být provedeny na jeho území v souladu s články 5 až 16 v případě potvrzeného výskytu háďátka nebo podezření na jeho výskyt (dále jen „pohotovostní plán“).

▼M2

2.  Pohotovostní plán stanoví:

a) zvláštní oddíl poskytující souhrnné informace o posouzení rizika háďátka pro dotčený členský stát, včetně základních informací o biologii háďátka, očekávaných příznacích a postižených hostitelích, jakož i metody zjišťování, hlavní způsoby jeho proniknutí a dalšího šíření, včetně doporučení, jak lze riziko proniknutí, usídlení a šíření omezit;

b) úkoly a povinnosti subjektů zapojených do provádění plánu v případě úředně potvrzeného výskytu háďátka nebo podezření na jeho výskyt, jakož i linii vedení a postupy pro koordinaci opatření, jež mají přijmout příslušné úřední subjekty, jiné veřejné orgány, pověřené subjekty nebo zapojené fyzické osoby, laboratoře a hospodářské subjekty;

c) podmínky pro přístup příslušných úředních subjektů a jiných osob do prostor hospodářských subjektů;

d) podmínky pro přístup příslušných úředních subjektů v případě potřeby k laboratořím, vybavení, personálu, externímu odbornému poradenství a zdrojům nezbytným pro rychlou a účinnou eradikaci nebo případně izolaci výskytu háďátka;

e) opatření, která mají být přijata ohledně informování Komise, ostatních členských států, dotčených hospodářských subjektů a veřejnosti, pokud jde o výskyt háďátka, a opatření přijatá proti háďátku v případě, že jeho výskyt je úředně potvrzen nebo na něj existuje podezření;

f) opatření pro záznam zjištění výskytu háďátka;

g) protokoly popisující metody vizuálních prohlídek, odběru vzorků a laboratorního testování;

h) postupy a osoby odpovědné za rámec koordinace se sousedními členskými státy a případně se sousedními třetími zeměmi.

Obsah pohotovostního plánu zohlední riziko, které dotčený organismus představuje pro dotčený členský stát.

▼B

3.  Členské státy zajistí hodnocení a přezkoumání svých pohotovostních plánů.

4.  Členské státy informují o svých pohotovostních plánech Komisi, jestliže o to požádá.

Článek 5

Vymezené oblasti

1.  Pokud výsledky každoročního průzkumu stanoveného v čl. 2 odst. 1 prokážou výskyt háďátka v náchylné rostlině v části území členského státu, ve které dříve nebyl znám, nebo pokud je výskyt háďátka prokázán jiným způsobem, vymezí členský stát bezodkladně oblast v souladu s odstavcem 2 (dále jen „vymezená oblast“).

Pokud je zjištěn výskyt háďátka v přenašeči nebo v dodávce náchylného dřeva, náchylné kůry nebo v dřevěném obalovém materiálu, provede příslušný členský stát šetření v blízkosti místa, kde byl přenašeč odchycen nebo kde se náchylné dřevo, náchylná kůra nebo dřevěný obalový materiál v době zjištění nacházely. Pokud výsledky šetření prokážou výskyt háďátka v náchylné rostlině, použije se rovněž ustanovení prvního pododstavce.

2.  Vymezená oblast sestává ze zóny, ve které byl zjištěn výskyt háďátka (dále jen „zamořená zóna“), a ze zóny obklopující zamořenou zónu (dále jen „nárazníková zóna“). Nárazníková zóna je široká nejméně 20 km.

Jsou-li použita eradikační opatření v souladu s článkem 6, může příslušný členský stát rozhodnout, že nárazníkovou zónu zúží, a to pod podmínkou, že toto zúžení nenaruší eradikaci, přičemž šířka zúžené zóny nesmí být menší než 6 km.

3.  Pokud je zjištěn výskyt háďátka v nárazníkové zóně, bezodkladně se s ohledem na toto zjištění stanoví v souladu s odstavcem 1 nová vymezená oblast.

Pokud stávající vymezená oblast podléhá eradikačním opatřením podle článku 6, může být s ohledem na toto zjištění upravena, místo co by se stanovila nová vymezená oblast.

Jakýkoli důkaz o výskytu háďátka v nárazníkové zóně se okamžitě oznámí Komisi a ostatním členským státům.

4.  Je-li na území členského státu zjištěn výskyt háďátka a vymezená oblast by zasahovala na území jednoho nebo více dalších členských států, stanoví tento další členský stát nebo tyto další členské státy v souladu s odstavcem 1 vymezenou oblast nebo vymezené oblasti, jež doplní nárazníkovou zónu o nárazníkovou zónu nebo nárazníkové zóny, jejichž šíře odpovídá šíři nárazníkové zóny v členském státě, ve kterém byl výskyt zjištěn.

5.  Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy o vymezené oblasti na svém území do jednoho měsíce ode dne, kdy byl v příslušné oblasti zjištěn výskyt háďátka.

Toto sdělení obsahuje popis vymezených oblastí, jejich polohu a názvy správních jednotek, jichž se vymezení týká, spolu s mapou, na které je vyznačena poloha každé vymezené oblasti, každé zamořené zóny a nárazníkové zóny.

Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy o úpravách vymezených oblastí na svém území do jednoho měsíce od takové úpravy.

6.  Pokud každoroční průzkumy náchylných rostlin a přenašeče stanovené v příloze I bodě 6 prokážou, že v příslušné vymezené oblasti nebyl po předchozí čtyři roky zjištěn výskyt háďátka, může příslušný členský stát rozhodnout, že tato oblast přestává být vymezenou oblastí. Členský stát může v situaci uvedené v příloze I bodě 5 rozhodnout, že daná oblast přestává být vymezenou oblastí, je-li nepřítomnost háďátka potvrzena odběrem vzorků a testováním uvedenými v bodě 7 uvedené přílohy.

O tomto rozhodnutí informuje členský stát Komisi a ostatní členské státy do jednoho měsíce od jeho přijetí.

7.  Komise vypracuje seznam vymezených oblastí a předá ho členským státům.

Seznam je aktualizován na základě sdělení obdržených Komisí podle odstavců 5 a 6.

Článek 6

Eradikace

1.  Členské státy přijmou opatření k eradikaci háďátka ve vymezených oblastech na svém území stanovená v příloze I.

Háďátko je považováno za eradikované, pokud každoroční průzkumy náchylných rostlin a přenašeče stanovené v příloze I bodě 6 prokážou, že v příslušné vymezené oblasti nebyl za předchozí čtyři roky zjištěn výskyt háďátka, nebo je-li nepřítomnost háďátka potvrzena odběrem vzorků a testováním uvedenými v příloze I bodě 7 třetím pododstavci.

2.  Členské státy zajistí, že opatření uvedená v odstavci 1 budou prováděna odborně kvalifikovanými pracovníky příslušných úředních subjektů nebo kterýmikoli jinými odborně kvalifikovanými osobami pod dohledem příslušných úředních subjektů.

Článek 7

Izolace výskytu

1.  Pokud každoroční průzkumy náchylných rostlin a přenašeče stanovené v příloze I bodě 6 prokážou výskyt háďátka ve vymezené oblasti po dobu nejméně čtyř po sobě jdoucích let a získané zkušenosti ukazují, že v dané situaci není možné háďátko eradikovat, může příslušný členský stát namísto toho rozhodnout, že zajistí izolaci výskytu háďátka v této oblasti.

Příslušný členský stát však může o izolaci výskytu namísto eradikace háďátka rozhodnout před uplynutím tohoto období v případech, kdy průměr zamořené zóny přesahuje 20 km, výskyt háďátka je prokázán v celé zamořené zóně a dosavadní zkušenosti ukazují, že jeho eradikace není v této oblasti v dané situaci možná.

Přijmou se opatření k izolaci výskytu stanovená v příloze II.

2.  Pokud se členský stát v souladu s odstavcem 1 rozhodne použít opatření k izolaci výskytu namísto eradikačních opatření, informuje o tomto rozhodnutí Komisi s vysvětlením důvodů rozhodnutí.

Použije-li se ustanovení odstavce 1 druhého pododstavce, provede Komise v tomto členském státě šetření, aby bylo ověřeno, zda jsou podmínky stanovené v uvedeném pododstavci splněny.

3.  Vymezená oblast podléhající opatřením k izolaci výskytu v souladu s odstavcem 1 se jako taková označí v seznamu uvedeném v čl. 5 odst. 7. Členské státy mohou použít opatření k izolaci výskytu pouze ve vymezených oblastech, jež byly v tomto seznamu vyznačeny jako oblasti podléhající opatřením k izolaci výskytu háďátka.

4.  Členské státy zajistí, aby opatření uvedená v odstavci 1 byla prováděna odborně kvalifikovanými pracovníky příslušných úředních subjektů nebo kterýmikoli jinými odborně kvalifikovanými osobami pod dohledem příslušných úředních subjektů.

Článek 8

Informování hospodářských subjektů a veřejnosti

Jsou-li použita eradikační opatření v souladu s článkem 6 nebo opatření k izolaci výskytu háďátka v souladu s článkem 7, informují příslušné členské státy o těchto opatřeních příslušné hospodářské subjekty a veřejnost.

Článek 9

Informování o vnitrostátních opatřeních

1.  Do jednoho měsíce od oznámení výskytu háďátka v části svého území, ve které jeho výskyt nebyl dříve znám, poskytnutého podle čl. 16 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2000/29/ES, sdělí členské státy Komisi a ostatním členským státům, jaká opatření přijaly a jaká opatření se rozhodly přijmout k eradikaci háďátka v souladu s článkem 6.

2.  Přijme-li členský stát opatření k eradikaci háďátka podle článku 6, sdělení o opatřeních uvedené v odstavci 1 bude obsahovat opatření týkající se kácení, odběru vzorků, testování, odstranění a likvidace náchylných rostlin, stanovená v příloze I bodech 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 9 a plán a organizaci průzkumů včetně počtu prohlídek, vzorků, jež mají být odebrány, a laboratorních testů, jež mají být provedeny, jak stanoví příloha I bod 6.

Přijme-li členský stát opatření k izolaci výskytu háďátka podle článku 7, sdělení o opatřeních uvedené v odstavci 1 bude obsahovat opatření týkající se kácení, odběru vzorků, testování, odstranění a likvidace náchylných rostlin a plán a organizaci průzkumů včetně počtu prohlídek, vzorků, jež mají být odebrány, a laboratorních testů, jež mají být provedeny, jak stanoví příloha II body 2 a 3.

Toto sdělení o opatřeních zahrnuje také popis opatření k informování příslušných hospodářských subjektů a veřejnosti podle článku 8 a kontrol, jež mají být provedeny podle čl. 11 odst. 1.

▼M2

3.  Členské státy každoročně do 30. dubna podají Komisi a ostatním členským státům zprávu o výsledcích opatření, jež byla přijata podle článků 6 a 7 v období mezi 1. dubnem předcházejícího roku a 31. březnem roku, v němž se podává zpráva.

Uvedená zpráva obsahuje všechny tyto prvky:

a) počet nálezů výskytu háďátka a jejich polohu včetně map, přičemž tyto nálezy jsou uvedeny zvlášť pro zamořenou zónu a nárazníkovou zónu;

b) počet odumřelých rostlin, rostlin ve špatném zdravotním stavu nebo postižených požárem nebo vichřicí, které byly identifikovány, s upřesněním počtu rostlin, jež byly lesním požárem nebo vichřicí zcela zničeny;

c) počet odumřelých rostlin, rostlin ve špatném zdravotním stavu nebo postižených požárem nebo vichřicí, u nichž byl proveden odběr vzorků;

d) počet vzorků odebraných u odumřelých rostlin, rostlin ve špatném zdravotním stavu nebo postižených požárem nebo vichřicí, které byly testovány na přítomnost háďátka;

e) počet vzorků testovaných pozitivně na přítomnost háďátka;

f) počet odumřelých rostlin, rostlin ve špatném zdravotním stavu nebo postižených požárem nebo vichřicí, které byly odstraněny, s upřesněním počtu rostlin, jež byly identifikovány před začátkem příslušného období;

g) počet a umístění pastí a období monitorování, jakož i počet odchycených přenašečů, dotčený druh, počet přenašečů analyzovaných na přítomnost háďátka, počet vzorků analyzovaných na přítomnost háďátka v nárazníkové zóně i v zamořené zóně, v příslušných případech včetně počtu vzorků testovaných pozitivně na přítomnost háďátka.

Členské státy shromáždí informace uvedené v písmenech b) a f) v průběhu těchto období: od 1. ledna do 31. března, od 1. dubna do 31. října a od 1. listopadu do 31. prosince předcházejícího roku a od 1. ledna do 31. března roku, v němž se podává zpráva.

Při sdělování uvedených informací uvedou členské státy odkaz na období, v němž informace shromáždily.

▼B

4.  Členské státy do 1. března každého roku následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1 sdělí Komisi a ostatním členským státům, jaká opatření se rozhodly přijmout v tomto roce k eradikaci háďátka podle článku 6.

5.  Pokud se členský stát rozhodne izolovat výskyt háďátka ve vymezené oblasti podle čl. 7 odst. 1, okamžitě předá Komisi a ostatním členským státům příslušným způsobem přepracovanou verzi sdělení o opatřeních, poskytnutého podle odstavce 1.

Podléhá-li vymezená oblast opatřením k izolaci výskytu háďátka podle článku 7, může toto sdělení o opatřeních zahrnovat období až 5 let. Pokud sdělení zahrnuje období delší než jeden rok, předloží příslušné členské státy Komisi a ostatním členským státům přepracovanou verzi tohoto sdělení do 31. října roku, ve kterém platnost sdělení vyprší.

Pokud bylo rozhodnuto o významných změnách opatření k izolaci výskytu, uvedené sdělení o opatřeních se přepracuje a bezodkladně předloží Komisi a ostatním členským státům.

Článek 10

Přemísťování náchylných rostlin a náchylného dřeva a kůry v rámci Unie

1.  Náchylné rostliny a náchylné dřevo a kůra mohou být přemísťovány z vymezených oblastí do jiných než vymezených oblastí a ze zamořených zón do nárazníkových zón, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze III oddíle 1.

2.  Náchylné rostliny a náchylné dřevo a kůra mohou být přemísťovány v rámci zamořených zón podléhajících eradikačním opatřením, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze III oddíle 2.

3.  Členské státy mohou omezit přemísťování náchylných rostlin a náchylného dřeva a kůry v rámci zamořených zón podléhajících opatřením k izolaci výskytu háďátka.

Článek 11

Kontroly při přemísťování z vymezených oblastí do jiných než vymezených oblastí a ze zamořených zón do nárazníkových zón

1.  Členské státy provádějí časté namátkové kontroly náchylných rostlin a náchylného dřeva a kůry přemísťovaných z vymezených oblastí, jež se nacházejí na jejich území, do jiných než vymezených oblastí a ze zamořených zón, jež se nacházejí na jejich území, do nárazníkových zón.

Při konkrétním rozhodování o tom, kde mají být kontroly prováděny, vycházejí členské státy z rizika, že rostliny nebo dřevo a kůra, jež mají být kontrolovány, obsahují živá háďátka, přičemž berou v úvahu původ dodávek, stupeň náchylnosti příslušných rostlin a dřeva a kůry a to, nakolik hospodářský subjekt odpovědný za přemísťování v minulosti dodržoval toto rozhodnutí a rozhodnutí 2006/133/ES.

Kontroly náchylných rostlin a náchylného dřeva a kůry se provádějí na následujících místech:

a) v místech, kde přecházejí ze zamořených zón do nárazníkových zón;

b) v místech, kde přecházejí z nárazníkových zón do nevymezených oblastí;

c) v místě určení v nárazníkové zóně a

d) v místě původu v zamořené zóně, jako jsou pily, odkud jsou přemísťovány mimo zamořenou zónu.

Členské státy mohou rozhodnout, že budou provádět i další kontroly v jiných místech, než která jsou uvedena v písmenech a) až d).

Tyto kontroly zahrnují kontrolu dokumentace z hlediska dodržení požadavků stanovených v příloze III oddíle 1, kontrolu totožnosti a v případě nedodržení nebo podezření na nedodržení těchto požadavků i rostlinolékařskou kontrolu, jež zahrnuje testování na přítomnost háďátka.

2.  Členské státy provádějí namátkové kontroly náchylných rostlin a náchylného dřeva a kůry přemísťovaných z vymezených oblastí, jež se nacházejí mimo jejich území, do jiných než vymezených oblastí na svém území.

Tyto kontroly zahrnují kontrolu dokumentace z hlediska dodržení požadavků stanovených v příloze III oddíle 1, kontrolu totožnosti i rostlinolékařskou kontrolu, jež zahrnuje testování na přítomnost háďátka.

▼M2

3.  Členské státy oznámí do 30. dubna každého roku ostatním členským státům a Komisi čas a výsledky kontrol uvedených v odstavcích 1 a 2, jež byly provedeny v průběhu předcházejícího roku.

▼B

Pokud tyto kontroly prokážou přítomnost háďátka v náchylných rostlinách nebo v náchylném dřevu nebo kůře, dotyčný členský stát tento nález okamžitě oznámí Komisi a ostatním členským státům.

Článek 12

Opatření v případě nedodržení článku 10

Pokud kontroly uvedené v článku 11 prokážou, že ustanovení přílohy III oddílu 1 nebo oddílu 2 nebyla dodržena, členský stát, který tyto kontroly provedl, okamžitě podrobí materiál, který nesplňuje požadavky, některému z těchto opatření:

a) zničení;

b) přemístění pod úředním dohledem do zpracovatelského zařízení výslovně k tomu oprávněného, kde jsou náchylné dřevo a kůra podrobeny tepelnému ošetření tak, aby se v kterékoliv jejich části dosáhlo minimální teploty 56 °C po dobu alespoň 30 minut, a aby bylo zajištěno, že budou prosté živých háďátek a živých přenašečů;

c) pokud materiál, který nesplňuje požadavky, je dřevěným obalovým materiálem právě používaným při přepravě předmětů, a aniž jsou dotčena ustanovení přílohy III, vrácení pod úředním dohledem do místa odeslání nebo do místa poblíž místa, kde byl materiál zadržen, k přebalení těchto předmětů a zničení tohoto dřevěného obalového materiálu, přičemž je nutno vyloučit jakékoli riziko šíření háďátka.

Článek 13

Opravňování zpracovatelských zařízení

1.  Členské státy, na jejichž území se nachází vymezená oblast, oprávní dostatečně vybavená zpracovatelská zařízení k provádění jednoho nebo více z následujících úkolů stanovených v příloze III:

a) ošetřování náchylného dřeva a kůry, jak je stanoveno v oddíle 1 bodě 2 písm. a) a oddíle 2 bodě 2 prvním pododstavci písm. c) uvedené přílohy;

b) vydávání rostlinolékařských pasů podle směrnice Komise 92/105/EHS ( 2 ) pro náchylné dřevo a kůru ošetřené příslušným zpracovatelským zařízením v souladu s písmenem a) tohoto odstavce, jak je stanoveno v oddíle 1 bodě 2 písm. b) přílohy III a oddíle 2 bodě 2 druhém pododstavci písm. b) uvedené přílohy;

c) ošetřování dřevěného obalového materiálu, jak je stanoveno v oddíle 1 bodě 3 písm. a) uvedené přílohy a oddíle 2 bodě 3 uvedené přílohy a

▼M1

d) označování úlů, ptačích budek a dřevěného obalového materiálu ze dřeva ošetřeného příslušným zpracovatelským zařízením v souladu s písmenem a) nebo c) způsobem stanoveným v oddíle 1 bodě 2 písm. b) a bodě 3 písm. b) přílohy III a v oddíle 2 bodě 3 uvedené přílohy, v souladu s přílohou II mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15.

▼B

Tato zařízení jsou dále uváděna jako „oprávněná zpracovatelská zařízení“.

2.  Oprávněná zpracovatelská zařízení zajistí dohledatelnost ošetřeného náchylného dřeva, kůry a dřevěného obalového materiálu.

Článek 14

Opravňování k označování

▼M1

1.  Členské státy, na jejichž území se nachází vymezená oblast, pověří dostatečně vybavené výrobce dřevěného obalového materiálu, úlů a ptačích budek, aby v souladu s přílohou II mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 označovali dřevěný obalový materiál, úly a ptačí budky, jež vyrábějí ze dřeva ošetřeného oprávněným zpracovatelským zařízením a opatřeného rostlinolékařským pasem podle směrnice 92/105/EHS.

Tito výrobci jsou dále uváděni jako „oprávnění výrobci dřevěného obalového materiálu“.

▼B

2.  Jedině oprávnění výrobci dřevěného obalového materiálu mohou používat k výrobě dřevěného obalového materiálu dřevo ze zpracovatelských zařízení, výslovně pro tento účel oprávněných, opatřené rostlinolékařským pasem podle směrnice 92/105/EHS, a zajistí, aby bylo možné zpětně dohledat, ze kterého oprávněného zpracovatelského zařízení takto použité dřevo pochází.

Článek 15

Dohled nad oprávněnými zpracovatelskými zařízeními a oprávněnými výrobci dřevěného obalového materiálu

Členské státy provádějí dohled nad oprávněnými zpracovatelskými zařízeními a oprávněnými výrobci dřevěného obalového materiálu, aby se zajistilo, že správně plní úkoly stanovené v jejich oprávnění.

Členské státy zajistí, aby byl tento dohled prováděn odborně kvalifikovanými pracovníky příslušných úředních subjektů nebo kterýmikoli jinými odborně kvalifikovanými osobami pod dohledem příslušných úředních subjektů.

Článek 16

Zrušení oprávnění oprávněných zpracovatelských zařízení a oprávněných výrobců dřevěného obalového materiálu

1.  Pokud členský stát, který udělil oprávnění, zjistí, že se v náchylném dřevu, kůře nebo dřevěném obalovém materiálu ošetřeném oprávněným zpracovatelským zařízením vyskytuje háďátko, okamžitě toto oprávnění zruší.

Pokud členský stát, který udělil oprávnění, zjistí, že se v náchylném dřevěném obalovém materiálu označeném oprávněným výrobcem dřevěného obalového materiálu vyskytuje háďátko, okamžitě toto oprávnění zruší.

2.  Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, pokud členský stát, který udělil oprávnění, zjistí, že oprávněné zpracovatelské zařízení nebo oprávněný výrobce dřevěného obalového materiálu neplní správně své úkoly stanovené v příslušném oprávnění, přijme nezbytná opatření, jež zajistí dodržování ustanovení článků 13 a 14.

Článek 17

Seznam oprávněných zpracovatelských zařízení a oprávněných výrobců dřevěného obalového materiálu

1.  Členské státy informují Komisi o vydání oprávnění zpracovatelskému zařízení v souladu s článkem 13 nebo výrobci dřevěného obalového materiálu v souladu s článkem 14 a o zrušení takových oprávnění.

2.  Komise sestaví seznam oprávněných zpracovatelských zařízení a oprávněných výrobců dřevěného obalového materiálu a předá tento seznam členským státům. Část A tohoto seznamu obsahuje oprávněná zpracovatelská zařízení. Část B tohoto seznamu obsahuje oprávněné výrobce dřevěného obalového materiálu. Seznam je aktualizován na základě informací obdržených od členských států.

Článek 18

Zrušení

Rozhodnutí 2006/133/ES se zrušuje.

Článek 19

Přezkum

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději do 31. července 2015.

Článek 20

Použitelnost

Ustanovení přílohy III oddílu 1 bodu 2 písm. a) druhé věty a přílohy III oddílu 2 bodu 2 písm. c) druhé věty se použijí od 1. ledna 2013.

Článek 21

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA I

Opatření k eradikaci stanovená v článku 6

1. Členské státy přijmou v souladu s článkem 6 ve vymezených oblastech opatření k eradikaci háďátka stanovená v bodech 2 až 10.

Podrobný popis těchto opatření uvedou členské státy ve sdělení stanoveném v čl. 9 odst. 1.

2. Při zřízení vymezené oblasti příslušný členský stát okamžitě v této oblasti vytvoří kolem každé náchylné rostliny, ve které byl zjištěn výskyt háďátka, zónu o poloměru nejméně 500 m (dále jen „zóna vykácených stromů“). Konkrétní poloměr této zóny se pro každou náchylnou rostlinu, ve které byl zjištěn výskyt háďátka, určí na základě rizika přenosu háďátka přenašečem na vzdálenost větší než 500 m od této náchylné rostliny.

V zóně vykácených stromů se porazí, odstraní a zlikvidují všechny náchylné rostliny. Kácení a likvidace náchylných rostlin se provede od vnějšího okraje zóny směrem ke středu. Během kácení se uplatní veškerá nezbytná preventivní opatření proti rozšíření háďátka a jeho přenašeče.

▼M2

Po pokácení se odeberou vzorky ze všech odumřelých rostlin, ze všech rostlin ve špatném zdravotním stavu a z určitého počtu zdravě vypadajících rostlin vybraných na základě rizika šíření háďátka v konkrétním případě. Vzorky se odeberou z několika částí každé rostliny včetně koruny, a zejména z těch částí, kde jsou viditelné známky aktivity hmyzích přenašečů. Vzorky se odeberou rovněž z odříznutých stonků, zbytků z řezání a přirozeně se vyskytujícího odpadu, které vykazují příznaky aktivity hmyzích přenašečů a které se nacházejí v těch částech vymezených oblastí, kde se příznaky výskytu háďátka u náchylných rostlin neočekávají, nebo se očekává, že se objeví později. Uvedené vzorky se otestují na přítomnost háďátka.

3. Pokud členský stát dospěje k závěru, že vytvoření zóny vykácených stromů o poloměru 500 m podle bodu 2 má nepřijatelné sociální nebo environmentální dopady, může být minimální poloměr zóny vykácených stromů zmenšen na 100 m kolem každé náchylné rostliny, ve které byl zjištěn výskyt háďátka.

Ve výjimečných případech určitých jednotlivých rostlin, jež se nacházejí v zóně vykácených stromů a u nichž členský stát dospěje k závěru, že jejich poražení není vhodné, může být pouze pro tyto rostliny použito alternativní eradikační opatření, jež poskytne stejnou úroveň ochrany proti šíření háďátka. Důvod, jenž vedl k takovému závěru, a popis tohoto opatření se oznámí Komisi ve sdělení uvedeném v čl. 9 odst. 1.

▼M2

4. Použijí-li se ustanovení bodu 3, každá náchylná rostlina, na niž se nevztahuje kácení a která se nachází ve vzdálenosti 100 až 500 m od náchylných rostlin, ve kterých byl zjištěn výskyt háďátka, musí být prohlédnuta před letovým obdobím přenašečů, během něj a po něm, zda se u ní nevyskytují známky nebo příznaky výskytu háďátka.

Pokud se uvedené známky nebo příznaky vyskytují, z rostliny se odeberou vzorky a provede se jejich testování na přítomnost háďátka. U uvedených náchylných rostlin se vzorky odeberou z několika částí rostliny včetně koruny. Dotčený členský stát provede během letového období přenašečů intenzivní průzkumy přenašečů pomocí odběru vzorků a testování uvedených přenašečů na přítomnost háďátka.

Uvedená opatření se použijí až do ukončení eradikace podle čl. 6 odst. 1 nebo do té doby, než budou schválena opatření k izolaci výskytu háďátka podle čl. 7 odst. 1.

5. Pokud má členský stát důkazy o nepřítomnosti přenašeče v dotčené oblasti po dobu posledních tří let, které jsou založeny na průzkumech výskytu přenašeče provedených v souladu s mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 4 ( 3 ) a s přihlédnutím ke kapacitě šíření přenašečů, stanoví se minimální poloměr zóny vykácených stromů na 100 m kolem každé náchylné rostliny, ve které byla přítomnost háďátka zjištěna.

Uvedené důkazy se uvedou ve sdělení stanoveném v čl. 9 odst. 1.

6. Členské státy provedou během letového období přenašeče i mimo něj průzkumy náchylných rostlin ve vymezených oblastech prostřednictvím prohlídek, odběru vzorků a testování uvedených rostlin a přenašeče na přítomnost háďátka. Provedou rovněž průzkumy přenašeče háďátka během jeho letové sezóny. Při uvedených průzkumech se zvláštní pozornost věnuje náchylným rostlinám, jež jsou odumřelé, ve špatném zdravotním stavu nebo jsou postiženy požárem nebo vichřicí. U uvedených náchylných rostlin se vzorky odeberou z několika částí každé rostliny včetně koruny. Uvedené průzkumy se rovněž provedou u odříznutých stonků, zbytků z řezání a přirozeně se vyskytujícího odpadu, které vykazují příznaky aktivity hmyzích přenašečů a které se nacházejí v těch částech vymezených oblastí, kde se příznaky výskytu háďátka u náchylných rostlin neočekávají, nebo se očekává, že se objeví později. Intenzita průzkumů v okruhu 3 000  m kolem každé náchylné rostliny, ve které bylo háďátko zjištěno, musí být nejméně čtyřikrát větší než v pásmu počínaje od 3 000  m až po vnější hranici nárazníkové zóny.

7. Členské státy v celé vymezené oblasti identifikují a pokácejí všechny náchylné rostliny, ve kterých byla přítomnost háďátka zjištěna, a rostliny, které jsou odumřelé, ve špatném zdravotním stavu nebo jsou postiženy požárem nebo vichřicí. Odstraní a zlikvidují pokácené rostliny a těžební zbytky, přičemž učiní všechna nezbytná preventivní opatření, aby nedošlo k rozšíření háďátka a jeho přenašeče, dokud kácení neskončí. Dodrží tyto podmínky:

a) Náchylné rostliny identifikované mimo letové období přenašeče se porazí před příštím letovým obdobím a zlikvidují buď na místě, nebo se přemístí a jejich dřevo a kůra se ošetří v souladu s přílohou III oddílem 1 bodem 2 písm. a) nebo zpracuje v souladu s přílohou III oddílem 2 bodem 2 písm. b).

b) Náchylné rostliny identifikované během letového období přenašeče se okamžitě porazí a zlikvidují buď na místě, nebo se přemístí a jejich dřevo a kůra se ošetří v souladu s přílohou III oddílem 1 bodem 2 písm. a) nebo zpracuje v souladu s přílohou III oddílem 2 bodem 2 písm. b).

Z poražených náchylných rostlin, ve kterých háďátko již nebylo zjištěno, se odeberou vzorky a provede se jejich testování na přítomnost háďátka podle schématu vzorkování umožňujícího s 99% spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu háďátka v těchto náchylných rostlinách je menší než 0,1 %.

V případech, na něž se vztahují ustanovení bodu 5, však mohou členské státy rozhodnout, že se vzorky z náchylných rostlin podle prvního pododstavce odeberou, aniž by tyto rostliny byly poraženy, a budou testovány na přítomnost háďátka podle schématu vzorkování umožňujícího s 99% spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu háďátka v těchto náchylných rostlinách je menší než 0,1 %. Ustanovení první věty se nepoužije na náchylné rostliny, v nichž háďátko zjištěno bylo.

8. Pokud jde o náchylné dřevo identifikované ve vymezené oblasti během letového období přenašeče podle bodu 7 písm. b), členské státy kmeny poražených náchylných rostlin odkorní nebo ošetří insekticidem, o němž je známo, že je proti přenašeči účinný, nebo ihned po pokácení pokryjí tyto kmeny ochrannou sítí proti hmyzu napuštěnou takovým insekticidem. Po odkornění, ošetření nebo pokrytí sítí se náchylné rostliny pod úředním dohledem okamžitě přemístí do místa skladování nebo do oprávněného zpracovatelského zařízení. Dřevo, které nebylo odkorněno, se v místě skladování nebo v oprávněném zpracovatelském zařízení okamžitě opětovně ošetří insekticidem, o kterém je známo, že je proti přenašeči účinný, nebo se pokryje ochrannou sítí proti hmyzu napuštěnou takovým insekticidem.

▼M2

Pokud členský stát dospěje k závěru, že odkornění, ošetření insekticidem, o němž je známo, že je proti přenašeči účinný, a pokrytí ochrannou sítí proti hmyzu napuštěnou takovým insekticidem nepředstavují vhodná opatření, dřevo, které nebylo odkorněno, se okamžitě zničí na místě.

Dřevní odpad vzniklý při kácení náchylných rostlin, který zůstal na místě, a dřevo, které nebylo odkorněno a které se zničí na místě, se zpracuje na štěpky o tloušťce a šířce menší než 3 cm.

▼M2

8a. Odchylně od bodu 7 písm. b) platí, že pokud členský stát dospěje k závěru, že kácení a odstraňování náchylných rostlin postižených požárem nebo vichřicí během letového období přenašeče nepředstavují vhodná opatření, může se dotčený členský stát rozhodnout, že provede kácení a odstraňování uvedených rostlin před začátkem příštího letového období přenašeče.

Aniž je dotčen bod 6, provede dotčený členský stát během letového období přenašeče intenzivní průzkumy v oblasti postižené požárem nebo vichřicí pomocí odběru vzorků a testování uvedených přenašečů na přítomnost háďátka a, pokud je jeho přítomnost potvrzena, provede průzkumy náchylných rostlin nacházejících se v okolní oblasti prostřednictvím prohlídek, odběru vzorků a testování uvedených rostlin, které vykazují známky nebo příznaky výskytu háďátka nebo jeho přenašečů.

▼B

9. Členské státy odstraní a zlikvidují všechny náchylné rostliny, rostoucí v místech produkce rostlin určených k pěstování, kde bylo háďátko zjištěno od začátku posledního ukončeného vegetačního období, a učiní při tom všechna nezbytná preventivní opatření, aby nedošlo k rozšíření háďátka a jeho přenašeče.

▼M1

9a. Členské státy identifikují v celé nárazníkové zóně poražené náchylné rostliny, na které se nevztahují body 7, 8 a 9. Odstraní takovéto rostliny a jejich těžební zbytky, přičemž učiní všechna nezbytná preventivní opatření, aby nedošlo k jejich působení jako návnady háďátka a jeho přenašeče.

▼B

10. Členské státy stanoví postupy pro asanaci všech vozidel převážejících lesní produkty a pracovních strojů ke zpracování lesních produktů, aby bylo zajištěno, že háďátko se těmito vozidly a pracovními stroji nemůže rozšířit.
PŘÍLOHA II

Opatření k izolaci výskytu stanovená v článku 7

1. Členské státy přijmou v souladu s článkem 7 opatření ve vymezených oblastech, jež mají nárazníkovou zónu o šířce alespoň 20 km, k izolaci výskytu háďátka, stanovená v bodech 2 a 3.

Podrobný popis těchto opatření uvedou členské státy ve sdělení stanoveném v čl. 9 odst. 1.

▼M2

2. Členské státy provedou každoroční průzkumy náchylných rostlin a přenašeče v zamořených zónách prostřednictvím prohlídek, odběru vzorků a testování uvedených rostlin a přenašeče na přítomnost háďátka. Při uvedených průzkumech se zvláštní pozornost věnuje náchylným rostlinám, jež jsou odumřelé, ve špatném zdravotním stavu nebo jsou postiženy požárem nebo vichřicí. Průzkumy se zaměří na ty části zamořené zóny, které se nacházejí v blízkosti nárazníkových zón, s cílem uvedené zóny uchránit. Členské státy pokácí všechny náchylné rostliny, v nichž byla přítomnost háďátka zjištěna, a odstraní a zlikvidují uvedené rostliny a těžební zbytky, přičemž učiní všechna nezbytná preventivní opatření, aby nedošlo k rozšíření háďátka a jeho přenašečů.

3. Členské státy přijmou v nárazníkových zónách tato opatření:

a) Členské státy provedou mimo letové období přenašeče a během něj průzkumy náchylných rostlin v nárazníkových zónách prostřednictvím prohlídek, odběru vzorků a testování uvedených rostlin a přenašeče na přítomnost háďátka. Provedou rovněž průzkumy přenašeče háďátka během jeho letové sezóny. Při uvedených průzkumech se zvláštní pozornost věnuje náchylným rostlinám, jež jsou odumřelé, ve špatném zdravotním stavu nebo jsou postiženy požárem nebo vichřicí, a přenašečům, kteří se nacházejí v oblastech, kde je výskyt háďátka pravděpodobný nebo kde lze očekávat opožděné příznaky jeho výskytu. U náchylných rostlin se vzorky odeberou z několika částí každé rostliny včetně koruny. Uvedené průzkumy se rovněž provedou u odříznutých stonků, zbytků z řezání a přirozeně se vyskytujícího odpadu, které vykazují příznaky aktivity hmyzích přenašečů a které se nacházejí v těch částech vymezených oblastí, kde se příznaky výskytu háďátka u náchylných rostlin neočekávají.

b) Členské státy na celém území dotčených nárazníkových zón identifikují a pokácí všechny náchylné rostliny, které jsou odumřelé, ve špatném zdravotním stavu nebo jsou postiženy požárem nebo vichřicí. Odstraní a zlikvidují pokácené rostliny a těžební zbytky, přičemž učiní všechna nezbytná preventivní opatření, aby nedošlo k rozšíření háďátka a jeho přenašeče v době před kácením a během kácení, a to za těchto podmínek:

i) Náchylné rostliny identifikované mimo letové období přenašeče se pokácí před příštím letovým obdobím a zničí na místě, přemístí se pod úředním dohledem do zamořené zóny nebo se odstraní. V posledně uvedeném případě se dřevo a kůra uvedených rostlin buď ošetří v souladu s přílohou III oddílem 1 bodem 2 písm. a), nebo se zpracují v souladu s přílohou III oddílem 2 bodem 2 písm. b).

ii) Náchylné rostliny identifikované během letového období přenašeče se okamžitě pokácí a zničí na místě, přemístí se pod úředním dohledem do zamořené zóny nebo se odstraní. V posledně uvedeném případě se dřevo a kůra uvedených rostlin buď ošetří v souladu s přílohou III oddílem 1 bodem 2 písm. a), nebo se zpracují v souladu s přílohou III oddílem 2 bodem 2 písm. b).

U pokácených náchylných rostlin, kromě rostlin zcela zničených lesními požáry, se odeberou vzorky a otestují se na přítomnost háďátka podle schématu vzorkování umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu háďátka v uvedených náchylných rostlinách je menší než 0,02 %.

Odchylně od bodu ii) platí, že pokud členský stát dospěje k závěru, že kácení a odstraňování náchylných rostlin identifikovaných během letového období přenašeče a postižených požárem nebo vichřicí nepředstavují vhodná opatření, může se dotčený členský stát rozhodnout, že provede kácení a odstraňování uvedených rostlin před začátkem příštího letového období přenašeče. Během tohoto kácení a odstraňování se dotčené náchylné rostliny buď okamžitě zlikvidují na místě, nebo se přemístí a jejich dřevo a kůra se ošetří v souladu s přílohou III oddílem 1 bodem 2 písm. a) nebo zpracují v souladu s přílohou III oddílem 2 bodem 2 písm. b). Pokud se použije tato odchylka a aniž je dotčeno písmeno a), provede dotčený členský stát během letového období přenašeče intenzivní průzkumy v oblasti postižené požárem nebo vichřicí pomocí odběru vzorků a testování uvedených přenašečů na přítomnost háďátka a, pokud je jeho přítomnost potvrzena, provede intenzivní průzkumy náchylných rostlin nacházejících se v okolní oblasti prostřednictvím prohlídek, odběru vzorků a testování uvedených rostlin, které vykazují známky nebo příznaky výskytu háďátka.

c) Pokud jde o náchylné dřevo identifikované v nárazníkové zóně během letového období přenašeče v souladu s písmenem b), členské státy odkorní kmeny pokácených náchylných rostlin nebo je ošetří insekticidem, o kterém je známo, že je proti přenašeči účinný, nebo okamžitě po pokácení pokryjí tyto kmeny ochrannou sítí proti hmyzu napuštěnou takovým insekticidem.

Po odkornění, ošetření nebo pokrytí sítí se náchylné dřevo pod úředním dohledem okamžitě přemístí do místa skladování nebo do oprávněného zpracovatelského zařízení. Dřevo, které nebylo odkorněno, se v místě skladování nebo v oprávněném zpracovatelském zařízení okamžitě znovu ošetří insekticidem, o kterém je známo, že je proti přenašeči účinný, nebo se pokryje ochrannou sítí proti hmyzu napuštěnou takovým insekticidem.

Dřevní odpad vzniklý při kácení náchylných rostlin, který zůstal na místě, se zpracuje na štěpky o tloušťce a šířce menší než 3 cm.

Odchylně od prvního pododstavce platí, že pokud členský stát dospěje k závěru, že odkornění, ošetření insekticidem, o němž je známo, že je proti přenašeči účinný, a pokrytí ochrannou sítí proti hmyzu napuštěnou takovým insekticidem nepředstavují vhodná opatření, dřevo, které nebylo odkorněno, se okamžitě zničí na místě. Pokud se použije tato odchylka, dřevní odpad vzniklý při kácení náchylných rostlin, který zůstal na místě, a dřevo, které nebylo odkorněno a které se zničí na místě, se zpracuje na štěpky o tloušťce a šířce menší než 3 cm.

▼M1

3a. Členské státy rovněž identifikují na celém území nárazníkových zón poražené náchylné rostliny, na které se nevztahuje bod 3 písm. b). Odstraní takovéto rostliny a jejich těžební zbytky, přičemž učiní všechna nezbytná preventivní opatření, aby nedošlo k jejich působení jako návnady háďátka a jeho přenašeče.

▼B

4. Členské státy stanoví postupy pro asanaci všech vozidel převážejících lesní produkty a pracovních strojů ke zpracování lesních produktů, aby bylo zajištěno, že háďátko se těmito vozidly a pracovními stroji nemůže rozšířit.
PŘÍLOHA III

Podmínky pro přemísťování náchylných rostlin a náchylného dřeva a kůry v rámci Unie podle článku 10

ODDÍL 1

Podmínky pro přemísťování náchylných rostlin a náchylného dřeva a kůry z vymezených oblastí do jiných než vymezených oblastí a ze zamořených zón do nárazníkových zón

1. Náchylné rostliny lze přemísťovat pod podmínkou, že tyto rostliny splňují následující podmínky:

a) Pocházejí z míst produkce, v nichž nebylo od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorováno háďátko ani jeho příznaky.

b) Byly trvale pěstovány pod plnou fyzickou ochranou zajišťující, že se na tyto rostliny nedostane přenašeč.

c) Byly úředně prohlédnuty, testovány a shledány prostými háďátka a přenašeče.

d) Jsou opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS pro místa určení v rámci Unie.

e) Jsou přepravovány mimo letové období přenašeče nebo v uzavřených kontejnerech nebo obalech zajišťujících, že nedojde k napadení háďátkem ani jeho přenašečem.

2. Náchylné dřevo a kůru, kromě dřevěného obalového materiálu, lze přemísťovat pod podmínkou, že toto dřevo nebo kůra splňují tyto podmínky:

a) Byly podrobeny vhodnému tepelnému ošetření v oprávněném zpracovatelském zařízení tak, aby se v kterékoliv jejich části dosáhlo minimální teploty 56 °C po dobu alespoň 30 minut, a aby bylo zajištěno, že budou prosté živých háďátek a živých přenašečů. V případě tepelného ošetření kompostováním se kompostování provádí podle specifikace pro ošetřování schválené postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES.

▼M1

b) Jsou opatřeny rostlinolékařským pasem vydaným v souladu se směrnicí 92/105/EHS oprávněným zpracovatelským zařízením; pokud jde o náchylné dřevo ve formě úlů a ptačích budek, je opatřeno uvedeným rostlinolékařským pasem nebo je označeno v souladu s přílohou II mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15.

c) Není-li náchylné dřevo prosté kůry, je přemísťováno buď mimo letové období přenašeče, nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení háďátkem ani jeho přenašečem.

▼B

3. Náchylné dřevo ve formě dřevěného obalového materiálu lze přemísťovat pod podmínkou, že tento dřevěný obalový materiál splňuje tyto podmínky:

a) Byl ošetřen v oprávněném zpracovatelském zařízení některým ze schválených způsobů ošetření, stanovených v příloze I mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 s názvem Regulation of wood packaging material in international trade (Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu) ( 4 ), zaručujícím, že bude prostý živých háďátek a živých přenašečů.

b) Je označen v souladu s přílohou II uvedeného mezinárodního standardu.

4. Pokud není ve vymezené oblasti nebo v zamořené zóně žádné vhodné zpracovatelské zařízení, může být náchylné dřevo k okamžitému ošetření odchylně od bodů 2 a 3 přemístěno mimo vymezenou oblast nebo ze zamořené do nárazníkové zóny do oprávněného zpracovatelského zařízení, které se nachází v co nejmenší vzdálenosti od této vymezené oblasti nebo od této zamořené zóny.

Toto odchylné ustanovení se použije, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) Nakládání s poraženými náchylnými rostlinami, jejich ošetření, skladování a přeprava v souladu s přílohou I body 8 a 10 a s přílohou II bodem 3 písm. c) a bodem 4 zaručují, že v tomto dřevu se nemůže vyskytovat přenašeč nebo že přenašeč nemůže toto dřevo opustit.

b) K přemístění dochází mimo letové období přenašeče nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení jiných rostlin, dřeva nebo kůry háďátkem ani jeho přenašečem.

c) Přemísťování je pravidelně kontrolováno na místě příslušnými orgány.

5. Odchylně od bodů 2 a 3 mohou být náchylné dřevo a kůra, zpracované na štěpky o tloušťce a šířce menší než 3 cm, přemísťovány z vymezené oblasti do oprávněného zpracovatelského zařízení nacházejícího se v co nejmenší vzdálenosti od této oblasti nebo ze zamořené zóny do nárazníkové zóny, pokud mají být použity jako palivo, pod podmínkou, že jsou dodržena ustanovení bodu 4 druhého pododstavce písm. b) a c).

ODDÍL 2

Podmínky pro přemísťování náchylných rostlin a náchylného dřeva a kůry uvnitř zamořených zón podléhajících eradikačním opatřením

1. Náchylné rostliny určené k pěstování lze přemísťovat, pokud tyto rostliny splňují podmínky stanovené v oddíle 1 bodě 1.

2. Náchylné dřevo a kůru lze přemísťovat, pokud je účelem přemístění, aby toto dřevo nebo kůra byly ošetřeny některým z následujících způsobů:

a) Mají být uvnitř vymezené oblasti zničeny spálením v blízkém místě, které je k tomuto účelu určeno.

b) Mají být použity ve zpracovatelském zařízení jako palivo nebo k jiným účelům, při nichž dochází k jejich zničení, zaručujícím nepřítomnost živých háďátek a živých přenašečů.

c) Mají být podrobeny vhodnému tepelnému ošetření v oprávněném zpracovatelském zařízení tak, aby se v kterékoliv jejich části dosáhlo minimální teploty 56 °C po dobu alespoň 30 minut, a aby bylo zajištěno, že budou prosté živých háďátek a živých přenašečů V případě tepelného ošetření kompostováním se kompostování provádí podle specifikace pro ošetřování schválené postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES.

Pro tyto případy přemístění platí následující podmínky:

a) dřevo nebo kůra se přemísťují pod úředním dohledem a mimo letové období přenašeče nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení jiných rostlin, dřeva nebo kůry háďátkem ani jeho přenašečem, nebo

b) dřevo nebo kůru, jež byly ošetřeny způsobem uvedeným v bodě 2 písm. c), lze přemísťovat pod podmínkou, že jsou opatřeny rostlinolékařským pasem vydaným oprávněným zpracovatelským zařízením.

Ustanovení tohoto bodu se nepoužije na dřevěný obalový materiál ani na náchylné dřevo získané z rostlin, jež byly jednotlivě testovány a byly shledány prostými háďátka.

3. Náchylné dřevo ve formě dřevěného obalového materiálu lze přemísťovat, pokud splňuje podmínky stanovené v oddíle 1 bodě 3.( 1 ) EPPO Bulletin 39(3): 344–353.

( 2 ) Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

( 3 ) Secretariat of the International Plant Protection Convention (1995), International Standard for Phytosanitary Measures 4: Requirements for the establishment of pest free areas.

( 4 ) Secretariat of the International Plant Protection Convention (2009), International Standard for Phytosanitary Measures 15: Regulation of wood packaging material in international trade. (Sekretariát Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (2009), Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15: Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu).

Top