EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1233-20230228

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES

02011R1233 — CS — 28.02.2023 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1233/2011

ze dne 16. listopadu 2011

o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES

(Úř. věst. L 326 8.12.2011, s. 45)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 727/2013 ze dne 14. března 2013,

  L 207

1

2.8.2013

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/155 ze dne 29. září 2015,

  L 36

1

11.2.2016

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/179 ze dne 25. září 2017,

  L 37

1

9.2.2018

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/262 ze dne 7. září 2022,

  L 38

1

8.2.2023
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1233/2011

ze dne 16. listopadu 2011

o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ESČlánek 1

Použití ujednání

V Unii se použijí pravidla uvedená v Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech („dále jen ujednání“). Znění ujednání je uvedeno v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Přenesení pravomoci

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 3, kterými se mění příloha II, pokud je to nezbytné v důsledku změn pravidel, které dojednali účastníci ujednání.

Ve zvláště závažných naléhavých případech se na akty v přenesené pravomoci podle tohoto článku, kterými se mění příloha II v důsledku změn pravidel, které dojednali účastníci ujednání, použije postup uvedený v článku 4.

Článek 3

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 9. prosincem 2011.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 4

Postup pro naléhavé případy

1.  
Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení o aktu v přenesené pravomoci poskytnutém Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
2.  
Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 3 odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 5

Transparentnosti a podávání zpráv

Opatření uplatňovaná v Unii, která se týkají transparentnosti a podávání zpráv, jsou uvedena v příloze I.

Článek 6

Zrušení

Rozhodnutí 2001/76/ES a 2001/77/ES se zrušují.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

1. Aniž jsou dotčeny výsady orgánů členských států vykonávajících dohled nad vnitrostátními programy vývozních úvěrů, poskytne každý členský stát Komisi výroční zprávu o činnosti, aby se tak zvýšila transparentnosti na úrovni Unie. Členské státy podávají v souladu se svým vnitrostátním právním rámcem zprávy o aktivech a pasivech, vyplacených pojistných plněních a navrácených částkách, nových závazcích, obchodních rizicích a pojistných sazbách. V případě, že by činnost v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů mohla vést ke vzniku podmíněných závazků, uvede se tato činnost ve výroční zprávě o činnosti.

2. Ve výroční zprávě o činnosti členské státy popíší, jak jsou při činnosti jejich exportních úvěrových agentur v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů zohledněna ekologická rizika, jež s sebou mohou nést další významná rizika.

3. Na základě těchto informací vypracuje Komise pro Evropský parlament roční přehled, v němž mj. zhodnotí, nakolik exportní úvěrové agentury plní cíle a závazky Unie.

4. V souladu se svými pravomocemi předkládá Komise Evropskému parlamentu výroční zprávu o uskutečněných jednáních týkajících se stanovení celosvětových norem v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů, ke kterým byla Komise zmocněna v rámci různých fór mezinárodní spolupráce.

Prvním obdobím, o němž se podává zpráva v rámci tohoto nařízení, je rok 2011.

▼M3
PŘÍLOHA II

OBSAH

PŘÍLOHA

KAPITOLA I: OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

ÚČEL

2.

PRÁVNÍ STATUT

3.

ÚČASTNÍCI

4.

INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ

5.

OBLAST PŮSOBNOSTI

6.

ODVĚTVOVÉ DOHODY

7.

PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ

8.

ODSTOUPENÍ

9.

MONITOROVÁNÍ

KAPITOLA II: FINANČNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

10.

PLATBA PŘEDEM, MAXIMÁLNÍ VÝŠE STÁTNÍ PODPORY A MÍSTNÍ NÁKLADY

11.

KLASIFIKACE ZEMÍ PRO MAXIMÁLNÍ LHŮTY SPLATNOSTI

12.

MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

13.

LHŮTY SPLATNOSTI PRO NEJADERNÉ ELEKTRÁRNY

14.

SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ

15.

ÚROKOVÉ SAZBY, POJISTNÉ SAZBY A JINÉ POPLATKY

16.

DOBA PLATNOSTI PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

17.

OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI

18.

DOROVNÁNÍ

19.

MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY PODLE STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY

20.

STANOVENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

21.

PLATNOST ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

22.

POUŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

23.

POJISTNÉ ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO

24.

MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO

25.

KLASIFIKACE RIZIKA ZEMĚ

26.

POSOUZENÍ SUVERÉNNÍHO RIZIKA

27.

KLASIFIKACE RIZIKA KUPUJÍCÍHO

28.

KLASIFIKACE MULTILATERÁLNÍCH A REGIONÁLNÍCH INSTITUCÍ

29.

PROCENTO KRYTÍ A KVALITA STÁTEM PODPOŘENÉHO POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ

30.

TECHNIKY OMEZENÍ RIZIKA ZEMĚ

31.

ÚVĚROVÁ POSÍLENÍ PRO RIZIKO KUPUJÍCÍHO

32.

PŘEZKOUMÁNÍ PLATNOSTI MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO

KAPITOLA III: USTANOVENÍ O VÁZANÉ POMOCI

33.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

34.

FORMY VÁZANÉ POMOCI

35.

SDRUŽENÉ FINANCOVÁNÍ

36.

ZPŮSOBILOST ZEMĚ K VÁZANÉ POMOCI

37.

ZPŮSOBILOST PROJEKTU

38.

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZVÝHODNĚNÍ

39.

VÝJIMKY ZE ZPŮSOBILOSTI ZEMĚ NEBO PROJEKTU K VÁZANÉ POMOCI

40.

VÝPOČET ÚROVNĚ ZVÝHODNĚNÍ U VÁZANÉ POMOCI

41.

DOBA PLATNOSTI PRO VÁZANOU POMOC

42.

DOROVNÁNÍ

KAPITOLA IV: POSTUPY

ODDÍL 1: SPOLEČNÉ POSTUPY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY A POMOC SPOJENOU S OBCHODEM

43.

OZNÁMENÍ

44.

INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE

45.

POSTUPY PRO DOROVNÁNÍ

46.

ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE

ODDÍL 2: POSTUPY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

47.

OZNÁMENÍ PŘEDEM S DISKUSÍ

48.

OZNÁMENÍ PŘEDEM

ODDÍL 3: POSTUPY PRO POMOC SPOJENOU S OBCHODEM

49.

OZNÁMENÍ PŘEDEM

50.

OKAMŽITÉ OZNÁMENÍ

ODDÍL 4: KONZULTAČNÍ POSTUPY PRO VÁZANOU POMOC

51.

ÚČEL KONZULTACÍ

52.

ROZSAH KONZULTACÍ A JEJICH ČASOVÝ RÁMEC

53.

VÝSLEDEK KONZULTACÍ

ODDÍL 5: VÝMĚNA INFORMACÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH A POMOCI SOUVISEJÍCÍ S OBCHODEM

54.

KONTAKTNÍ MÍSTA

55.

ROZSAH DOTAZŮ

56.

ROZSAH ODPOVĚDÍ

57.

OSOBNÍ KONZULTACE

58.

POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

59.

ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

60.

PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

61.

NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH

62.

NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU

63.

DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

ODDÍL 6: PROVOZNÍ USTANOVENÍ O SDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (CIRR)

64.

SDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

65.

ROZHODNÉ DATUM PRO UŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB

66.

OKAMŽITÉ ZMĚNY ÚROKOVÝCH SAZEB

ODDÍL 7: PŘEZKOUMÁNÍ

67.

PRAVIDELNÉ PŘEZKOUMÁNÍ UJEDNÁNÍ

68.

PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

69.

PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

PŘÍLOHA I: ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO LODĚ

PŘÍLOHA II: ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

PŘÍLOHA III: ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO CIVILNÍ LETADLA

PŘÍLOHA IV: ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO PROJEKTY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A JEJÍHO ZMÍRŇOVÁNÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍLOHA V: ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURU

PŘÍLOHA VI: ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO PROJEKTY V OBLASTI VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE Z UHLÍ

PŘÍLOHA VII: PODMÍNKY PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ

PŘÍLOHA VIII: INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘI OZNAMOVÁNÍ

PŘÍLOHA IX: VÝPOČET MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB

PŘÍLOHA X: REFERENČNÍ TRŽNÍ SAZBY PRO TRANSAKCE V ZEMÍCH KATEGORIE NULA

PŘÍLOHA XI: KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ZÁRUKY ZA ZAPLACENÍ POSKYTOVANÉ TŘETÍ STRANOU A KLASIFIKACE MULTILATERÁLNÍCH NEBO REGIONÁLNÍCH INSTITUCÍ

PŘÍLOHA XII: KVALITATIVNÍ POPISY KATEGORIÍ RIZIKA KUPUJÍCÍHO

PŘÍLOHA XIII: KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽITÍ TECHNIK OMEZENÍ RIZIKA A ÚVĚROVÝCH POSÍLENÍ PRO RIZIKO KUPUJÍCÍHO

PŘÍLOHA XIV: KRITÉRIA PRO KVALITU ROZVOJE

PŘÍLOHA XV: SEZNAM DEFINIC

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   ÚČEL

a) 

Hlavním účelem tohoto ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech (dále jen „ujednání“) je poskytnout rámec pro řádné používání státem podporovaných vývozních úvěrů.

b) 

Cílem tohoto ujednání je vytvořit v oblasti státem poskytované podpory rovné podmínky pro všechny v souladu s čl. 5 písm. a) za účelem povzbuzení hospodářské soutěže mezi vývozci na základě jakosti a ceny vyváženého zboží a služeb, a nikoli na základě nejpříznivějších státem podporovaných finančních podmínek.

2.   PRÁVNÍ STATUT

Ujednání, které bylo vypracováno v rámci OECD, původně vstoupilo v platnost v dubnu 1978 a bylo uzavřeno na dobu neurčitou. Ujednání je „gentlemanskou dohodou“ mezi účastníky; nejedná se o akt OECD ( 1 ), ačkoli je mu poskytována administrativní podpora sekretariátu OECD (dále jen „sekretariát“).

3.   ÚČASTNÍCI

Účastníky ujednání jsou v současné době Austrálie, Kanada, Evropská unie, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a Spojené státy. Stávající účastníci mohou vyzvat i jiné země, které jsou členy OECD, i země, které jejími členy nejsou, aby se staly účastníky ujednání.

4.   INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ

a) 

Účastníci se zavazují sdílet se státy, které nejsou účastníky tohoto ujednání, informace týkající se oznámení o státem poskytované podpoře v souladu s čl. 5 písm. a).

b) 

Účastníci na základě reciprocity odpoví na dotazy států v konkurenční situaci, které nejsou účastníky tohoto ujednání, ohledně finančních podmínek státem poskytované podpory stejně, jako by odpovídali na dotazy jiného účastníka.

5.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Toto ujednání se vztahuje na veškerou státem nebo v zastoupení státu poskytovanou podporu vývozu zboží nebo služeb včetně finančního leasingu s lhůtou splatnosti alespoň dva roky.

a) 

Státem poskytovaná podpora může mít různou podobu:

1) 

Záruky nebo pojištění vývozních úvěrů (čisté pojištění).

2) 

Státem poskytovaná finanční podpora:

— 
přímé úvěry/financování a refinancování nebo
— 
podpora úrokových sazeb.
3) 

Jakákoli kombinace výše uvedené podpory.

b) 

Toto ujednání se vztahuje na vázanou pomoc; postupy uvedené v kapitole IV se vztahují rovněž na nevázanou pomoc týkající se obchodu.

c) 

Toto ujednání se nevztahuje na vývoz vojenského zařízení a zemědělských produktů.

d) 

Státem poskytovaná podpora se neposkytne, je-li jasně prokázáno, že smlouva byla uzavřena s kupujícím ze země, která není konečným příjemcem zboží, primárně za účelem získání výhodnějších podmínek splácení.

6.   ODVĚTVOVÉ DOHODY

a) 

Součástí tohoto ujednání jsou následující odvětvové dohody:

— 
Lodě (příloha I)
— 
Jaderné elektrárny (příloha II)
— 
Civilní letadla (příloha III)
— 
Projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování a vodního hospodářství (příloha IV)
— 
Železniční infrastruktura (příloha V)
— 
Projekty v oblasti výroby elektrické energie z uhlí (příloha VI)
b) 

Účastník přílohy I, II, IV nebo V může na státem poskytovanou podporu vývozu zboží nebo služeb v působnosti relevantní odvětvových dohod uplatnit příslušná ustanovení. V případě, že odvětvová dohoda neobsahuje ustanovení odpovídající příslušnému ustanovení tohoto ujednání, uplatní účastník dané odvětvové dohody příslušné ustanovení tohoto ujednání.

c) 

V případě vývozu zboží nebo služeb, na které se vztahuje příloha III, uplatní účastníci, kteří jsou také účastníky dané odvětvové dohody, příslušná ustanovení této odvětvové dohody.

d) 

V případě vývozu zboží nebo služeb, na které se vztahuje příloha VI, se místo ustanovení ujednání použijí příslušná ustanovení této přílohy. V případě, že příloha VI neobsahuje ustanovení odpovídající příslušnému ustanovení tohoto ujednání, uplatní účastník odvětvové dohody příslušná ustanovení tohoto ujednání.

7.   PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ

a) 

Účastníci mohou uplatnit podmínky vymezené v příloze VII na vývoz zboží nebo služeb u transakcí, které splňují kritéria uvedená v dodatku 1 přílohy VII.

b) 

Písmeno a) výše se vztahuje na vývoz zboží a služeb upravený v odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro jaderné elektrárny, odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování a vodního hospodářství, odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro železniční infrastrukturu a v odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro projekty v oblasti výroby elektrické energie z uhlí.

c) 

Písmeno a) výše se nevztahuje na vývoz zboží a služeb upravený v odvětvové dohodě týkající se vývozních úvěrů pro civilní letadla a odvětvové dohodě týkající se vývozních úvěrů pro lodě.

8.   ODSTOUPENÍ

Účastník může odstoupit od tohoto ujednání tak, že tuto skutečnost písemně oznámí sekretariátu pomocí komunikace v reálném čase, např. pomocí on-line informačního systému OECD (OLIS). Odstoupení nabývá účinku sto osmdesát kalendářních dní poté, co sekretariát obdrží toto oznámení.

9.   MONITOROVÁNÍ

Sekretariát monitoruje provádění tohoto ujednání.

KAPITOLA II

FINANČNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

Finanční podmínky poskytování vývozních úvěrů zahrnují veškerá ustanovení uvedená v této kapitole, která je nutno vykládat ve vzájemných souvislostech.

Toto ujednání omezuje podmínky vývozních úvěrů, na které může být poskytnuta podpora státu. Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že se na určitá obchodní nebo průmyslová odvětví tradičně vztahují více omezující finanční podmínky než podmínky stanovené v tomto ujednání. Účastníci budou i nadále respektovat tyto zvyklostní finanční podmínky, zejména zásadu, podle které lhůta splatnosti nepřekročí životnost předmětného zboží.

10.   PLATBA PŘEDEM, MAXIMÁLNÍ VÝŠE STÁTNÍ PODPORY A MÍSTNÍ NÁKLADY

a) 

Účastníci vyžadují od kupujících zboží a služeb, na které je státem poskytována podpora, aby zaplatili platby předem alespoň 15 % hodnoty vývozního kontraktu na počátku úvěru ve smyslu přílohy XV nebo před ním. Pro hodnocení plateb předem může být hodnota vývozního kontraktu úměrně snížena, pokud operace zahrnuje zboží a služby ze třetí země, jejichž vývoz není státem podporován. Financování/pojištění 100 % pojistného je přípustné. Pojistné může nebo nemusí být zahrnuto do hodnoty vývozního kontraktu. Platby zádržného provedené po počátku úvěru nejsou v této souvislosti považovány za platby předem.

b) 

Státem poskytovaná podpora na tyto platby předem může mít pouze formu pojištění nebo záruk kryjících obvyklá předúvěrová rizika.

c) 

S výjimkou případů uvedených v písmenech b) a d) neposkytnou účastníci státní podporu přesahující 85 % hodnoty vývozního kontraktu včetně zboží a služeb dodávaných třetími zeměmi, ale bez místních nákladů.

d) 

Účastníci mohou poskytnout podporu na místní náklady za předpokladu, že:

1) 

Státní podpora poskytovaná na místní náklady nepřesáhne 30 % hodnoty vývozního kontraktu.

2) 

Tato podpora se neposkytne za příznivějších nebo méně omezujících podmínek, než jaké jsou dohodnuty pro související vývozy.

3) 

Pokud státní podpora místních nákladů přesahuje 15 % hodnoty vývozního kontraktu, podléhá oznámení předem podle článku 48, přičemž se uvede povaha místních nákladů, na něž se podpora poskytuje.

11.   KLASIFIKACE ZEMÍ PRO MAXIMÁLNÍ LHŮTY SPLATNOSTI

a) 

Do kategorie zemí I patří země OECD s vysokým příjmem ( 2 ). Všechny ostatní země jsou v kategorii II.

b) 

Pro klasifikaci zemí platí tato operační kritéria a postupy:

1) 

Klasifikace pro účely tohoto ujednání je určena výší HND na obyvatele, vypočítaného Světovou bankou pro účely klasifikace zemí přijímajících úvěry podle Světové banky.

2) 

Nemá-li Světová banka dostatek informací pro zveřejnění údajů o HND na obyvatele, je Světová banka požádána, aby odhadla, zda má daná země HND na obyvatele nad nebo pod současným statistickým prahem. Země bude klasifikována podle tohoto odhadu, pokud se účastníci nerozhodnou jinak.

3) 

Pokud je země přeřazena podle čl. 11 písm. a), nabude přeřazení účinnosti dva týdny poté, co sekretariát sdělí závěry učiněné z uvedených údajů Světové banky všem účastníkům.

4) 

Pokud Světová banka své údaje reviduje, k těmto změnám se ve vztahu k tomuto ujednání nepřihlíží. Klasifikaci země však lze změnit prostřednictvím společného postupu a účastníci mohou příznivě zvážit změnu klasifikace způsobenou chybami a opomenutími údajů, které byly následně uznány v tomtéž kalendářním roce, v němž sekretariát původně vydal tyto údaje.

c) 

Země je přeřazena do jiné kategorie pouze poté, co její kategorie podle Světové banky zůstala beze změny dva po sobě následující roky.

12.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

Aniž je dotčen článek 13, liší se maximální lhůta splatnosti podle klasifikace země určení, která je stanovena podle kritérií v článku 11.

a) 

Pro země kategorie I lze tuto lhůtu, je-li dodržen postup pro oznámení předem podle článku 48, zvýšit na osm a půl roku.

b) 

Pro země kategorie II je maximální lhůta splatnosti deset let.

c) 

V případě smlouvy zahrnující více než jednu zemi určení by účastníci měli usilovat o vytvoření společného postupu v souladu s postupy uvedenými v článcích 58 až 63, aby dosáhli dohody o vhodných podmínkách.

13.   LHŮTY SPLATNOSTI PRO NEJADERNÉ ELEKTRÁRNY

a) 

Maximální lhůta splatnosti pro nejaderné elektrárny, které nejsou zahrnuty do přílohy VI, je dvanáct let. Pokud má účastník v úmyslu podporovat lhůtu splatnosti delší, než je lhůta stanovená v článku 12, oznámí to předem postupem podle článku 48.

b) 

Nejaderné elektrárny jsou plnohodnotné elektrárny nepoháněné jadernou energií nebo jejich části; zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby, včetně školení zaměstnanců, které jsou přímo nezbytné pro stavbu těchto jiných než jaderných elektráren a jejich uvedení do provozu. To se nevztahuje na položky, které obvykle hradí kupující, zejména náklady spojené s investiční přípravou pozemků, silnicemi, ubytovnami pro stavební pracovníky, přívody a rozvody energie a vody, jež se nachází za hranicemi lokality elektrárny, a také náklady úředních schvalovacích řízení (například územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k zavážce paliva) v zemi kupujícího, s výjimkou toho, že:

1) 

v případech, kdy je kupující rozvodů energie totožný s kupujícím elektrárny, je maximální lhůta splatnosti původních rozvodů energie stejná jako u jiné než jaderné elektrárny (tj. dvanáct let) a

2) 

maximální lhůta splatnosti rozvoden, transformátorů a přenosových vedení s minimálním napěťovým prahem 100 kV je stejná jako u jiné než jaderné elektrárny.

14.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ

a) 

Jistina vývozního úvěru je splácena stejnými splátkami.

b) 

Jistina je splácena a úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první splátka jistiny a úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c) 

U vývozních úvěrů poskytnutých na podporu leasingových transakcí lze místo stejných splátek jistiny podle písmene a) uplatnit stejné splátky spojené částky jistiny a úroku.

d) 

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze podporu na vývozní úvěry poskytnout i za jiných podmínek než těch, které jsou uvedeny výše v písmenech a) až c). Uvedená podpora se poskytne v případě časové nerovnováhy doby, kdy jsou prostředky k dispozici dlužníkovi, a profilu dluhové služby dostupné v rámci kalendáře rovnoměrných pololetních splátek, a je v souladu s následujícími kritérii:

1) 

Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek jistiny v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny daného úvěru.

2) 

Jistina bude splácena alespoň každých dvanáct měsíců. První splátka jistiny bude provedena nejpozději dvanáct měsíců po počátku úvěru a nejméně 2 % jistiny úvěru budou uhrazena dvanáct měsíců po počátku úvěru.

3) 

Úrok je placen alespoň každých dvanáct měsíců a první splátka úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

4) 

Maximální vážený průměr doby splácení nepřesáhne:

— 
U transakcí se suverénními kupujícími (nebo se suverénní zárukou za zaplacení) čtyři a půl roku u transakcí v zemích kategorie I a pět a čtvrt roku u zemí kategorie II.
— 
U transakcí s jinými než suverénními kupujícími (a bez suverénní záruky za zaplacení) pět let u zemí kategorie I a šest let u zemí kategorie II.
— 
Bez ohledu na ustanovení dvou předchozích odrážek u transakcí zahrnujících podporu nejaderných elektráren v souladu s článkem 13 šest a čtvrt roku.
5) 

Účastník podá oznámení předem v souladu s článkem 48, ve kterém uvede důvod, proč neposkytl podporu v souladu s písmeny a) až c) výše.

e) 

Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.

15.   ÚROKOVÉ SAZBY, POJISTNÉ SAZBY A JINÉ POPLATKY

a) 

Úroky nezahrnují:

1) 

platby ve formě pojistného nebo jiného poplatku za pojištění dodavatelských nebo finančních úvěrů nebo za ručení za ně;

2) 

jiné platby ve formě bankovních poplatků nebo provizí vztahujících se k vývozním úvěrům, s výjimkou ročních nebo pololetních bankovních poplatků, které jsou splatné po celou dobu splácení, ani

3) 

daně vybírané dovážející zemí srážkou u zdroje.

b) 

Je-li státem poskytnuta podpora pomocí přímých úvěrů, přímého financování nebo refinancování, může být pojistné buď připočteno k nominální hodnotě úrokové sazby, nebo může být účtováno samostatně; obě složky se účastníkům oznamují samostatně.

16.   DOBA PLATNOSTI PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

Finanční podmínky pro individuální vývozní úvěr nebo úvěrovou linku s výjimkou doby platnosti úrokových sazeb CIRR podle článku 21 se nestanoví na období delší než šest měsíců do data finálního závazku.

17.   OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI

Toto ujednání nebrání orgánům příslušným k pojišťování vývozních úvěrů ani finančním institucím dohodnout méně omezující finanční podmínky než podmínky stanovené v tomto ujednání, jestliže tak učiní po uzavření smlouvy, pokud smlouva o vývozním úvěru a připojené dokumenty již nabyly účinnosti, s výlučným záměrem pouze předejít ztrátám z událostí, které mohou způsobit nesplacení nebo vznik škody, nebo tyto ztráty minimalizovat.

18.   DOROVNÁNÍ

Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků a v souladu s účelem tohoto ujednání mohou účastníci v souladu s postupy uvedenými v článku 45 dorovnávat finanční podmínky nabídnuté státy, které jsou i které nejsou účastníky tohoto ujednání. Finanční podmínky poskytnuté v souladu s tímto článkem jsou považovány za odpovídající ustanovením kapitol I a II a v případě potřeby i příloh I, II, III, IV, V, VI a VII.

19.   MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY PODLE STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY

a) 

Účastníci, kteří poskytují státní finanční podporu úvěrů s pevnou úrokovou sazbou, použijí odpovídající úrokové sazby CIRR jako minimální úrokové sazby. CIRR jsou úrokové sazby stanovené podle těchto zásad:

1) 

úrokové sazby CIRR by měly představovat konečné komerční úrokové sazby úvěrů na domácím trhu dané měny;

2) 

úrokové sazby CIRR by měly úzce odpovídat sazbě pro prvotřídní domácí dlužníky;

3) 

úrokové sazby CIRR by měly být založeny na nákladech financování s pevnou úrokovou sazbou;

4) 

úrokové sazby CIRR by neměly narušovat podmínky domácí hospodářské soutěže a

5) 

úrokové sazby CIRR by měly úzce odpovídat sazbě, která je k dispozici pro prvotřídní zahraniční dlužníky.

b) 

Poskytnutí státní finanční podpory nesmí zčásti ani zcela vyrovnávat ani kompenzovat příslušné pojistné úvěrové riziko účtované za riziko nesplacení podle článku 23.

20.   STANOVENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

a) 

Každý účastník, který má v úmyslu stanovit úrokovou sazbu CIRR, si na počátku vybere jeden z těchto dvou systémů základních sazeb pro svou národní měnu:

1) 

výnos tříletých vládních dluhopisů pro lhůtu splatnosti do pěti let včetně; výnos pětiletých vládních dluhopisů pro lhůtu splatnosti nad pět let a do osmi a půl roku včetně; výnos sedmiletých vládních dluhopisů pro lhůtu splatnosti nad osmi a půl roku nebo

2) 

výnos pětiletých vládních dluhopisů pro všechny splatnosti.

Výjimky ze systému základní sazby musí účastníci odsouhlasit.

b) 

Úrokové sazby CIRR se stanoví přidáním fixní marže 100 bazických bodů nad základní sazby jednotlivých účastníků, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

c) 

Ostatní účastníci použijí úrokovou sazbu CIRR stanovenou pro určitou měnu v případě, že se rozhodnou pro financování v této měně.

d) 

Účastník může změnit svůj systém základní sazby, pokud to oznámí šest měsíců předem a po konzultaci s účastníky.

e) 

Účastníci i státy, které nejsou účastníky tohoto ujednání, mohou požádat o stanovení úrokové sazby CIRR v měně státu, který není účastníkem tohoto ujednání. Účastník nebo sekretariát mohou po konzultaci se zúčastněným státem, který není účastníkem tohoto ujednání, v zastoupení tohoto státu v rámci postupu pro přijetí společného postupu podle článků 58 až 63 předložit návrh na stanovení úrokové sazby CIRR v dané měně.

21.   PLATNOST ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

Úroková sazba použitá pro transakci se nestanoví na období delší než 120 dnů. K příslušné úrokové sazbě CIRR se přidává marže 20 bazických bodů, pokud jsou podmínky státem poskytované finanční podpory pevně stanoveny přede dnem podepsání smlouvy.

22.   POUŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

a) 

Je-li státem poskytovaná finanční podpora poskytnuta pro úvěry s pohyblivou sazbou, nesmí banky a další finanční instituce po celou dobu trvání úvěru nabízet možnost zvolit si nižší sazbu mezi úrokovou sazbou CIRR (v době uzavření původní smlouvy) a krátkodobou tržní sazbou.

b) 

V případě dobrovolného předčasného splacení úvěru nebo jeho části nahradí dlužník státní instituci, která mu poskytla státní finanční podporu, veškeré náklady a ztráty, které této státní instituci v důsledku tohoto předčasného splacení vznikly, včetně nákladů, které jí vznikly v souvislosti s náhradou části toku příjmů vyplývajících z pevné sazby, přerušeného v důsledku tohoto předčasného splacení.

23.   POJISTNÉ ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO

Účastníci vedle úrokového zatížení účtují i pojistné sazby s cílem pokrýt riziko návratnosti vývozních úvěrů. Pojistné sazby účtované účastníky musí být založeny na rizicích, musí konvergovat a nesmí být nepřiměřené s ohledem na pokrytí dlouhodobých provozních nákladů a škod.

24.   MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO

Účastníci nepoužijí menší, než jsou minimální platné pojistné sazby (MPR) pro úvěrové riziko.

a) 

Minimální platné pojistné sazby se stanoví podle následujících faktorů:

— 
z platné klasifikace rizika země,
— 
z doby rizika (tj. horizont rizika neboli HOR),
— 
z vybrané kategorie rizika kupujícího týkající se dlužníka,
— 
z procenta krytí politického a obchodního rizika a kvality poskytovaného produktu státem podpořeného vývozního úvěru,
— 
z jakékoli uplatněné techniky omezení rizika země a
— 
z uplatněného úvěrového posílení pro riziko kupujícího.
b) 

Minimální pojistné sazby se vyjadřují v procentech hodnoty jistiny úvěru, jako by bylo stanovené pojistné vybráno v plném rozsahu v den prvního čerpání úvěru. Vysvětlení výpočtu minimálních pojistných sazeb, včetně matematického vzorce použitého k výpočtu minimálních pojistných sazeb, je uvedeno v příloze IX.

c) 

Bez ohledu na zemi určení se pojistné sazby účtované účastníky za tržně referenční transakce, tzn. za transakce, jichž se účastní koneční dlužníci/ručitelé (subjekty úvěrového rizika) v zemích kategorie 0, v zemích OECD s vysokými příjmy a v zemích eurozóny s vysokými příjmy ( 3 ), stanoví případ od případu. Aby se zajistilo, že se pojistné sazby účtované pro transakce, jichž se účastní dlužníci a případně ručitelé z takovýchto zemí, nepodbízejí cenám platným na soukromém trhu, musí účastníci dodržovat tento postup a používat dohodnuté konvence promítnutí relevantního způsobu referenčního oceňování do pojistné sazby:

1. 

Jestliže účastník poskytuje státní podporu jako součást syndikovaného úvěrového balíčku, který je strukturován jako transakce zajištěná aktivy ( 4 ) nebo transakce projektového financování ( 5 ), pak:

— 
celkové náklady (all-in cost) podílu přímých úvěrů nesmí být nižší než celkové náklady účtované účastníkem (účastníky) obchodního trhu v syndikátu,
— 
pojistné účtované za čisté pojištění nesmí být nižší než převedený ekvivalent pojistného, které by účtoval (účtovali) účastník (účastníci) obchodního trhu.

Za syndikovaný úvěrový balíček se považuje úvěrový balíček, který splňuje všechny tyto podmínky:

— 
nejméně 25 % ( 6 ) syndikátu je (jsou) úvěr/záruka (úvěry/záruky), která (které) se řídí podmínkami obchodního trhu, a která (které) nepožívají žádné dvoustranné nebo mnohostranné podpory (například EÚA, DFI, MFI nebo MRB) ( 7 ), kde všechny strany financování mají rovné finanční podmínky, a to včetně balíčku zajištění, a
— 
finanční podmínky transakce jsou plně v souladu s ujednáním modifikovaným těmito ustanoveními o stanovení cen podle referenčních sazeb na trhu v transakcích se syndikovanými úvěry/zárukami.
2. 

Pro všechny ostatní tržně referenční transakce se použijí tyto postupy:

— 
Na základě dostupnosti informací o trhu a charakteristik příslušné transakce účastníci stanoví pojistnou sazbu, která má být uplatňována, pomocí porovnání s jednou nebo více referenčními sazbami na trhu, jež jsou uvedeny v příloze X, přičemž zvolí referenční sazbu (sazby), která (které) se jeví jako nejvhodnější pro konkrétní transakci.
— 
Bez ohledu na předcházející odstavec nesmí účastníci účtovat pojistnou sazbu podle klasifikace rizika a celkové doby splatnosti transakce (vážené průměrné životnosti celé transakce), která je nižší než odpovídající pojistné stanovené na základě modelu tržní referenční sazby napříč cyklem (Through the Cycle Market Benchmark model, dále jen „model TCMB“), pokud tržní referenční sazba není odvozena od i) dluhopisu obchodovaného na sekundárním trhu nebo od ii) swapu úvěrového selhání konkrétního subjektu nebo spřízněné jednotky. Účastník, který účtuje nižší pojistnou sazbu, než je odpovídající pojistné stanovené modelem TCMB, na základě ratingu konkrétního referenčního nástroje ( 8 ) od akreditované ratingové agentury ( 9 ), podá v souladu s článkem 48 oznámení předem. Účtované pojistné však nesmí být nižší než odpovídající minimální pojistněmatematické pojistné.
— 
Při stanovování pojistné sazby určí účastník rating rizika pro konečného dlužníka/ručitele, včetně ověření, zda byl dlužník/ručitel ohodnocen akreditovanou ratingovou agenturou. Účastník může stanovit rating o jeden stupeň vyšší (na stupnici akreditované ratingové agentury), než je rating udělený akreditovanou ratingovou agenturou. Pokud rating od akreditované ratingové agentury neexistuje, klasifikace rizika nesmí překročit (nesmí být příznivější než) rating od ratingové agentury udělený státu, v němž má sídlo dlužník/ručitel, o více než dva stupně. Účastníci musí podat oznámení předem v souladu s článkem 48 v těchto situacích:
— 
jestliže účastník klasifikuje dlužníka/ručitele lépe, než činí nejlepší rating od akreditované ratingové agentury, nebo
— 
v případě, že rating od akreditované ratingové agentury neexistuje, účastník klasifikuje transakci jako CC2 nebo lepší, nebo ji označí kódem rovnocenným stupni AAA až A-, nebo stejně nebo příznivěji, než jaký je nejlepší rating od akreditované ratingové agentury udělený státu, v němž má sídlo dlužník/ručitel.
d) 

Země s „nejvyšším rizikem“ kategorie 7 zpravidla podléhají přirážkám k minimálním pojistným sazbám, které jsou stanoveny pro tuto kategorii; tyto přirážky stanoví účastník, který poskytuje podporu.

e) 

Při výpočtu minimální pojistné sazby určité transakce se použije klasifikace rizika dané země podle klasifikace země dlužníka a klasifikace rizika daného kupujícího podle klasifikace dlužníka ( 10 ) s výjimkou následujících případů:

— 
zajištění ve formě neodvolatelné, bezpodmínečné, na požádání splatné, právně závazné a vymahatelné záruky, která je obligací na celkovou splátku dluhu po celou dobu úvěrování, je poskytováno třetí stranou, která je důvěryhodná s ohledem na rozsah zajišťovaného dluhu. V případě záruky třetí strany se může účastník rozhodnout, že použije klasifikaci rizika země té země, v níž sídlí ručitel, a kategorii rizika kupujícího podle ručitele ( 11 ), nebo
— 
multilaterální nebo regionální instituce podle článku 28 je buď dlužníkem, nebo ručitelem dané transakce; v tomto případě lze jako klasifikaci rizika země a kategorii rizika kupujícího použít klasifikaci rizika země a kategorii rizika kupujícího konkrétní zúčastněné multilaterální nebo regionální instituce.
f) 

Kritéria a podmínky vztahující se k použití záruky třetí strany podle situací popsaných výše v písmeni e) první a druhé odrážce jsou uvedeny v příloze XI.

g) 

Zásada horizontu rizika užitá pro výpočet minimální pojistné sazby vychází ze součtu poloviny doby čerpání a celé doby splácení a předpokládá pravidelný postup splátek vývozního úvěru, tj. splácení ve stejných pololetních splátkách jistiny a naběhlých úroků, počínající šest měsíců po počátku úvěru. Pro vývozní úvěry s nestandardními profily splácení se vypočte ekvivalentní doba splácení (vyjádřená ve stejných pololetních splátkách) podle následujícího vzorce: ekvivalentní doba splácení = (vážený průměr doby splácení – 0,25)/0,5.

h) 

Účastník, který zvolí uplatňování minimální pojistné sazby, která se použije v případě, kdy záruku poskytuje třetí strana se sídlem v jiné zemi, než je země dlužníka, o tom podá oznámení předem v souladu s článkem 47. Účastník, který zvolí uplatňování minimální pojistné sazby, která se použije v případě, kdy záruku poskytuje multilaterální nebo regionální instituce, o tom podá oznámení předem v souladu s článkem 48.

25.   KLASIFIKACE RIZIKA ZEMĚ

S výjimkou zemí OECD s vysokým příjmem a zemí eurozóny s vysokým příjmem se země klasifikují podle pravděpodobnosti, že dostojí svým vnějším dluhům (tj. podle úvěrového rizika země).

a) 

Úvěrové riziko země se skládá z těchto pěti složek:

— 
všeobecné moratorium na splátky prohlášené vládou dlužníka/ručitele nebo institucí státu, jejímž prostřednictvím je splátka prováděna,
— 
politické události nebo hospodářské obtíže vzniklé mimo zemi oznamujícího účastníka nebo legislativní/správní opatření, která jsou přijata mimo zemi oznamujícího účastníka, jež zabraňují nebo oddalují převod fondů vyplácených ve vztahu k úvěru,
— 
právní předpisy přijaté v zemi dlužníka/ručitele, prohlašující splátky v místní měně za platné umoření dluhu, bez ohledu na skutečnost, že v důsledku kolísání směnných kurzů by tyto splátky po převedení do měny poskytnutého úvěru již nepokryly částku dluhu k datu převodu finančních prostředků,
— 
jakákoli jiná opatření nebo rozhodnutí vlády cizí země, která zabraňují splacení úvěru podle stanovených podmínek, a
— 
případy vyšší moci, k nimž došlo mimo zemi oznamujícího účastníka, tj. válka (včetně občanské války), vyvlastnění, revoluce, nepokoje, občanské nepokoje, smršti, povodně, zemětřesení, sopečné výbuchy, přílivové vlny a jaderné havárie.
b) 

Země jsou zařazeny do jedné z osmi kategorií rizika země (0–7). Pro kategorie 1 až 7 byly stanoveny minimální pojistné sazby, pro kategorii 0 však nikoli vzhledem k tomu, že pro země zařazené do této kategorie je úroveň rizika země považována za zanedbatelnou. Úvěrové riziko spojené s transakcemi v zemích kategorie 0 souvisí především s rizikem dlužníka/ručitele.

c) 

Klasifikace zemí ( 12 ) se provádí podle metodiky klasifikace rizika země, která se skládá z následujících kritérií:

— 
Model pro hodnocení rizika země (dále jen „model“), na jehož základě se provádí kvantitativní hodnocení úvěrového rizika země, je u každé jednotlivé země založen na třech skupinách indikátorů rizika: na zkušenostech účastníků s platební schopností země, na finanční situaci a na hospodářské situaci. Metodika tohoto modelu se skládá z různých kroků, které zahrnují vyhodnocení těchto tří skupin indikátorů rizika a kombinaci a pružné ohodnocení skupin rizikových indikátorů.
— 
Kvalitativní hodnocení výsledků modelu, zvažované jednotlivě pro každou zemi, jehož cílem je integrovat politické riziko nebo jiné rizikové faktory, ke kterým model nepřihlíží buď vůbec, nebo k nim přihlíží jen zčásti. Případně může být kvantitativní hodnocení modelu upraveno tak, aby odráželo konečné hodnocení úvěrového rizika země.
d) 

Klasifikace rizika země se průběžně monitoruje a alespoň jednou ročně přezkoumá a změny vyplývající z metodiky klasifikace rizika země neprodleně oznámí sekretariát. V případě, že je země zařazena do nižší nebo do vyšší kategorie rizika země, musí účastníci nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co sekretariát tuto změnu klasifikace oznámí, účtovat pojistné sazby ve výši minimálních pojistných sazeb nebo vyšší v souladu s novou kategorií rizika země.

e) 

Klasifikaci rizika země zveřejňuje sekretariát.

26.   POSOUZENÍ SUVERÉNNÍHO RIZIKA

a) 

V případě všech zemí klasifikovaných podle metodiky klasifikace rizika země v souladu s čl. 25 písm. d) se riziko suverénního dlužníka posoudí výjimečně za účelem zjištění suverénních dlužníků:

— 
kteří nejsou nejméně rizikovými dlužníky v příslušné zemi a
— 
u nichž je úvěrové riziko výrazně vyšší než riziko země.
b) 

Zjištění suverénních dlužníků, kteří splňují kritéria uvedená výše v písmeni a), se provede podle metodiky pro hodnocení suverénního rizika, jež byla vytvořena a odsouhlasena účastníky.

c) 

Seznam zjištěných suverénních dlužníků, kteří splňují kritéria uvedená výše v písmeni a), se průběžně monitoruje a alespoň jednou ročně přezkoumá a změny vyplývající z metodiky pro hodnocení suverénního rizika neprodleně oznámí sekretariát.

d) 

Seznam suverénních dlužníků zjištěných podle písmena b) výše zveřejňuje sekretariát.

27.   KLASIFIKACE RIZIKA KUPUJÍCÍHO

Dlužníci a popřípadě ručitelé v zemích zařazených do kategorií rizika země 1–7 se zařadí do jedné z kategorií rizika kupujícího, které byly stanoveny v souvislosti se zemí dlužníka/ručitele ( 13 ). Matice kategorií rizika kupujícího, do nichž se zařadí dlužníci a ručitelé, je obsahem přílohy IX. Kvalitativní popisy kategorií rizika kupujícího jsou uvedeny v příloze XII.

a) 

Klasifikace rizika kupujícího je založena na ratingu nadřazených nezajištěných úvěrů dlužníka/ručitele, tak jak je stanoven účastníkem.

b) 

Bez ohledu na písmeno a) výše mohou být transakce podporované podle podmínek stanovených v příloze VII a transakce s hodnotou úvěru nejvýše 5 milionů SDR klasifikovány na základě jednotlivých transakcí, tj. po použití úvěrového posílení pro riziko kupujícího; takové transakce však, bez ohledu na jejich klasifikaci, nejsou způsobilé pro uplatnění žádné srážky na základě použití úvěrového posílení pro riziko kupujícího.

c) 

Suverénní dlužníci a ručitelé jsou zařazeni do kategorie rizika kupujícího SOV/CC0.

d) 

Jiní než suverénní dlužníci a ručitelé mohou být výjimečně zařazeni do kategorie rizika kupujícího „Lepší než suverénní kupující“ (SOV+) ( 14 ), jestliže:

— 
dlužník/ručitel obdrží rating v cizí měně od akreditované ratingové agentury, který je lepší než rating v cizí měně (pocházející od stejné ratingové agentury) příslušného suverénního kupujícího, nebo
— 
dlužník/ručitel sídlí v zemi, jejíž suverénní riziko bylo označeno jako výrazně vyšší než riziko země.
e) 

Účastníci podají oznámení předem v souladu s článkem 48, pokud se jedná o transakce:

— 
s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, u něhož je pojistná sazba nižší, než je stanoveno v kategorii rizika kupujícího CC1, tj. CC0 nebo SOV+,
— 
s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem s hodnotou úvěru vyšší než 5 milionů SDR, kde účastník posuzuje rating rizika kupujícího pro jiného než suverénního dlužníka/ručitele, který byl ohodnocen akreditovanou ratingovou agenturou, a rating rizika kupujícího je lepší než rating akreditované ratingové agentury ( 15 ).
f) 

V případě soutěže o konkrétní transakci, kde byl dlužník/ručitel soutěžícími účastníky zařazen do různých kategorií rizika kupujícího, soutěžící účastníci vyvinou úsilí o dosažení společné klasifikace rizika kupujícího. Není-li dosaženo dohody o společné klasifikaci, účastníku (účastníkům), který (kteří) zařadil(i) dlužníka/ručitele do vyšší kategorie rizika kupujícího, není zakázáno uplatnit nižší kategorii rizika kupujícího.

28.   KLASIFIKACE MULTILATERÁLNÍCH A REGIONÁLNÍCH INSTITUCÍ

Multilaterální a regionální instituce se zařadí do jedné z osmi kategorií rizika země (0–7) ( 16 ) a jejich klasifikace se odpovídajícím způsobem přezkoumá; příslušné platné klasifikace zveřejňuje sekretariát.

29.   PROCENTO KRYTÍ A KVALITA STÁTEM PODPOŘENÉHO POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ

Minimální pojistné sazby se rozlišují tak, aby zohlednily rozdílnou kvalitu produktů vývozních úvěrů a procento krytí poskytované účastníky podle přílohy IX. Toto rozlišení vychází z hlediska vývozce (tj. ze záměru vyrovnat vliv rozdílné kvality produktů nabízených vývozci/finanční instituci na hospodářskou soutěž).

a) 

Kvalita produktů vývozních úvěrů se stanoví v závislosti na tom, zda se jedná o produkt v oblasti pojištění, záruk nebo přímých úvěrů či přímého financování, a u pojistných produktů na tom, zda je krytí úroku během čekací lhůty (tj. v období mezi dnem splatnosti ze strany dlužníka a dnem, kdy vzniká povinnost pojistitele/ručitele odškodnit vývozce/finanční instituci) poskytováno bez příplatku.

b) 

Všechny stávající produkty vývozních úvěrů nabízené účastníky se zařadí do jedné ze tří následujících kategorií produktů:

— 
podstandardní produkt, tj. pojištění bez krytí úroku během čekací lhůty a pojištění s krytím úroku během čekací lhůty s přiměřenou přirážkou k pojistné sazbě,
— 
standardní produkt, tj. pojištění s krytím úroku během čekací lhůty nároku bez přiměřené přirážky k pojistné sazbě a přímé úvěry nebo přímé financování, a
— 
nadstandardní produkt, tj. záruky.

30.   TECHNIKY OMEZENÍ RIZIKA ZEMĚ

a) 

Účastníci mohou použít následující techniky omezení rizika země, jejichž konkrétní použití je stanoveno v příloze XIII:

— 
Struktura zahraničních budoucích peněžních toků v kombinaci se zahraničními účty u třetích stran
— 
Financování v místní měně
b) 

Účastník, který uplatňuje minimální pojistné sazby, jež zohledňují použití techniky omezení rizika země, podá oznámení předem v souladu s článkem 47.

c) 

Na tržně referenční transakce se snížení rizika země neuplatňuje.

31.   ÚVĚROVÁ POSÍLENÍ PRO RIZIKO KUPUJÍCÍHO

a) 

Účastníci mohou použít následující typy úvěrového posílení pro riziko kupujícího (buyer risk credit enhancements, BRCE), které umožňují uplatnění faktoru úvěrového posílení, který je větší než 0:

— 
převod výnosů nebo pohledávek ze smluv,
— 
zajištění na základě aktiv,
— 
zajištění na základě dlouhodobých aktiv,
— 
účet u třetích stran.
b) 

Definice BRCE a maximálních hodnot faktoru úvěrového posílení pro dlužníky kategorie 1–7 i pro tržně referenční dlužníky jsou uvedeny v příloze XIII.

c) 

Typy BRCE mohou být použity samostatně nebo v kombinaci s těmito omezeními:

— 
Maximální faktor úvěrového posílení, kterého lze dosáhnout použitím BRCE, je 0,35 pro transakce kategorie 1–7 a 0,25 pro tržně referenční transakce.
— 
„Zajištění na základě aktiv“ a „Zajištění na základě dlouhodobých aktiv“ nelze použít společně u jedné transakce.
— 
U transakce kategorie 1–7 nelze uplatnit žádný typ BRCE, jestliže platná klasifikace rizika země byla vylepšena pomocí „struktur zahraničních budoucích peněžních toků v kombinaci se zahraničními účty u třetích stran“.
d) 

Účastníci podají oznámení předem v souladu s článkem 48, pokud se jedná o transakce s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, jehož úvěr je vyšší než 5 milionů SDR, pokud použití BRCE vedou k uplatnění faktoru úvěrového posílení vyššího než 0, nebo pokud použití BRCE při tržně referenčních transakcích vede k ocenění pod odpovídající minimální pojistnou sazbu podle modelu TCMB.

32.   PŘEZKOUMÁNÍ PLATNOSTI MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO

a) 

Aby bylo možné zhodnotit přiměřenost minimálních pojistných sazeb a aby bylo v případě potřeby možné provést úpravy směrem nahoru nebo dolů, pravidelně se použijí za účelem monitorování a úpravy minimálních pojistných sazeb souběžně nástroje zpětné vazby o pojistných sazbách.

b) 

Uvedené nástroje zpětné vazby o pojistných sazbách zhodnotí přiměřenost minimálních pojistných sazeb, pokud jde o skutečné zkušenosti institucí, jež poskytují státem podporované vývozní úvěry, i o informace soukromého trhu, týkající se ocenění úvěrového rizika.

c) 

Celkové přezkoumání všech aspektů pravidel pro pojistné sazby uvedených v ujednání, se zvláštním důrazem na pravidla pro stanovení cen podle referenčních sazeb, se uskuteční nejpozději do 31. prosince 2018.

KAPITOLA III

USTANOVENÍ O VÁZANÉ POMOCI

33.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY

a) 

Účastníci se dohodli na sladění strategie pro vývozní úvěry a strategie pro vázanou pomoc. Strategie pro vývozní úvěry by měla být založena na otevřené hospodářské soutěži a volném působení tržních sil. Strategie pro vázanou pomoc by měla poskytovat potřebné vnější zdroje zemím, odvětvím nebo projektům, které mají malý nebo nemají žádný přístup k tržnímu financování. Strategie pro vázanou pomoc by měly zajistit nejlepší rentabilitu, minimalizovat narušení obchodu a přispívat k účinnému využití těchto zdrojů z hlediska rozvoje.

b) 

Ustanovení tohoto ujednání o vázané pomoci se nevztahují na programy pomoci multilaterálních nebo regionálních institucí.

c) 

Tyto zásady nepředjímají názory Výboru pro rozvojovou pomoc o obsahu pojmů vázaná pomoc a nevázaná pomoc.

d) 

Účastník může požadovat dodatečné informace o stupni vázání jakékoli formy pomoci. Pokud existuje nejistota o tom, zda se na určitou praxi financování vztahuje definice vázané pomoci podle přílohy XV, musí dárcovská země prokázat, že pomoc je ve skutečnosti „nevázaná“ v souladu s definicí uvedenou v příloze XV.

34.   FORMY VÁZANÉ POMOCI

Vázaná pomoc může být ve formě:

a) 

úvěrů státem poskytované rozvojové pomoci ve smyslu „Směrných zásad Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987)“;

b) 

darů státem poskytované rozvojové pomoci ve smyslu „Směrných zásad Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987)“; a

c) 

jiných státem poskytovaných toků, které zahrnují dary a půjčky, ale vylučují státem podporované vývozní úvěry, které jsou v souladu s tímto ujednáním, nebo

d) 

smíšené formy, tj. právní nebo faktické spojení, řízené dárcem, věřitelem nebo dlužníkem, které zahrnuje alespoň dvě z výše uvedených nebo následujících finančních složek:

1) 

vývozní úvěr, který je státem podporován ve formě přímých úvěrů, přímého financování, refinancování, podpory úrokových sazeb, záruky nebo pojištění podle tohoto ujednání, a

2) 

jiné finanční prostředky v tržních podmínkách nebo blízké tržním podmínkám nebo platby předem ze strany kupujícího.

35.   SDRUŽENÉ FINANCOVÁNÍ

a) 

Sdružené financování může mít různé formy, například smíšené úvěry, smíšené financování, společné financování, souběžné financování nebo jednotlivé integrované transakce. Jejich hlavními charakteristikami je, že:

— 
mezi složkou se zvýhodněním a složkou bez zvýhodnění existuje právní nebo faktické spojení,
— 
jedna jejich část nebo celý balíček financování je fakticky vázanou pomocí a
— 
finanční prostředky se zvýhodněním jsou poskytnuty pouze v případě, že příjemce přijme s tím spojenou složku bez zvýhodnění.
b) 

Sdružené financování nebo faktické spojení se určuje na základě například těchto faktorů:

— 
existence neformálních ujednání mezi úřady příjemce a dárce,
— 
záměr dárce usnadnit přijatelnost balíčku financování použitím státem poskytované rozvojové pomoci,
— 
faktické vázání balíčku financování na obstarání v dárcovské zemi,
— 
stupeň vázanosti státem poskytované rozvojové pomoci a způsob nabídkového řízení nebo uzavření smlouvy o každé finanční transakci, nebo
— 
jakákoli jiná praxe určená Výborem pro rozvojovou pomoc nebo účastníky, v níž existuje faktické spojení mezi dvěma nebo více složkami financování.
c) 

Následující postupy nevylučují určení sdruženého financování nebo faktického spojení:

— 
rozdělení smlouvy pomocí odděleného oznámení složek smlouvy,
— 
rozdělení smluv financovaných ve více etapách,
— 
neoznámení vzájemně závislých částí smlouvy a/nebo
— 
neoznámení z důvodu, že část balíčku financování není vázaná.

36.   ZPŮSOBILOST ZEMĚ K VÁZANÉ POMOCI

a) 

Vázaná pomoc se neposkytuje zemím, jejichž HND na obyvatele je podle údajů Světové banky vyšší než horní mez pro země s nižšími středními příjmy. Světová banka tuto statistickou mez každoročně přepočítává ( 17 ). Země bude přeřazena do jiné kategorie pouze poté, co její kategorie podle Světové banky zůstala beze změny dva po sobě následující roky.

b) 

Pro klasifikaci zemí platí tato operační kritéria a postupy:

1) 

Klasifikace pro účely tohoto ujednání je určena výší HND na obyvatele, vypočítaného Světovou bankou pro účely klasifikace Světové banky zemí přijímajících úvěry; tuto klasifikaci zveřejňuje sekretariát.

2) 

Nemá-li Světová banka dostatek informací pro zveřejnění údajů o HND na obyvatele, je Světová banka požádána, aby odhadla, zda má daná země HND na obyvatele nad nebo pod současným statistickým prahem. Země bude klasifikována podle tohoto odhadu, pokud se účastníci nerozhodnou jinak.

3) 

Pokud se způsobilost země k přijetí vázané pomoci změní v souladu s písmenem a) výše, nabude přeřazení účinnosti dva týdny poté, co sekretariát sdělí závěry učiněné z uvedených údajů Světové banky všem účastníkům. Přede dnem účinnosti změny klasifikace nesmí být oznámena žádná vázaná pomoc pro nově způsobilou zemi; po tomto dni nesmí být oznámena žádná vázaná pomoc pro zemi nově zařazenou do vyšší kategorie, s výjimkou jednotlivých transakcí v rámci dříve stanovené úvěrové linky, které mohou být oznamovány až do uplynutí doby platnosti úvěrové linky (nejdéle jeden rok po nabytí účinnosti změny kategorie).

4) 

Pokud Světová banka reviduje údaje, nepřihlíží se k těmto změnám ve vztahu k tomuto ujednání. Nicméně klasifikace země může být změněna prostřednictvím společného postupu v souladu s příslušnými postupy podle článků 58 až 63 a účastníci mohou příznivě zvážit změnu klasifikace způsobenou chybami a opomenutími údajů, které byly následně uznány v tomtéž kalendářním roce, v němž sekretariát původně vydal tyto údaje.

37.   ZPŮSOBILOST PROJEKTU

a) 

Vázaná pomoc se neposkytuje na veřejné ani soukromé projekty, které by obvykle měly být hospodářsky životaschopné, kdyby byly financovány podle podmínek trhu nebo ujednání.

b) 

Klíčovými kritérii pro způsobilost k využití pomoci jsou tyto skutečnosti:

— 
zda projekt není finančně životaschopný, tj. při přiměřených cenách určených podle tržních zásad není schopen vytvářet dostatečný peněžní tok pro pokrytí provozních nákladů projektu a použitého kapitálu; to je první klíčové kritérium, nebo
— 
zda lze na základě konzultací s ostatními účastníky považovat za nepravděpodobné, že by projekt mohl být financován podle podmínek trhu nebo ujednání; to je druhé klíčové kritérium. Při posuzování odůvodněnosti pomoci u projektů přesahujících 50 milionů zvláštních práv čerpání (dále jen „SDR“) bude věnována zvláštní pozornost očekávané dostupnosti financování v tržních podmínkách nebo v podmínkách ujednání.
c) 

Klíčová kritéria podle písmene b) výše by měla ukázat, jak by při hodnocení projektu mělo být stanoveno, zda má být financován takovou pomocí nebo vývozními úvěry podle podmínek trhu nebo ujednání. Očekává se, že v poradním procesu podle článků 51 až 53 vznikne postupně soubor zkušeností, který exportním úvěrovým agenturám i subjektům poskytujícím pomoc vymezí přesnější kritéria k rozlišení obou kategorií projektů předem.

38.   MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZVÝHODNĚNÍ

Účastníci neposkytnou vázanou pomoc, která má úroveň zvýhodnění nižší než 35 %, případně 50 %, pokud země příjemce patří mezi nejméně rozvinuté země, s výjimkou níže uvedených případů, na které se rovněž nevztahují oznamovací postupy vymezené v čl. 49 písm. a) a čl. 50 písm. a):

a) 

technická pomoc: vázaná pomoc, u které se státem poskytovaná část rozvojové pomoci skládá výlučně z technické spolupráce, která činí buď méně než 3 % celkové hodnoty transakce, nebo méně než 1 milion SDR, podle toho, která hodnota je nižší, a

b) 

malé projekty: investiční projekty v hodnotě menší než jeden milion SDR, které jsou financovány výlučně z darů rozvojové pomoci.

39.   VÝJIMKY ZE ZPŮSOBILOSTI ZEMĚ NEBO PROJEKTU K VÁZANÉ POMOCI

a) 

Články 36 a 37 se nevztahují na vázanou pomoc, u níž je úroveň zvýhodnění nejméně 80 %, kromě vázané pomoci, která tvoří součást balíčku sdruženého financování ve smyslu článku 35.

b) 

Článek 37 se nevztahuje na vázanou pomoc v hodnotě nižší než dva miliony SDR kromě vázané pomoci, která tvoří součást balíčku sdruženého financování ve smyslu článku 35.

c) 

Články 36 a 37 se nevztahují na vázanou pomoc pro nejméně rozvinuté země, jak je definuje Organizace spojených národů.

d) 

Účastníci příznivě zváží urychlení postupů vázané pomoci podle konkrétních okolností:

— 
jaderná nebo závažná průmyslové havárie, která způsobí závažné přeshraniční znečištění, má-li kterýkoli z účastníků, kterého se toto znečištění týká, v úmyslu poskytnout vázanou pomoc na vyloučení nebo zmírnění jeho dopadů, nebo
— 
přítomnost významného rizika, že k takové havárii může dojít, má-li kterýkoli z účastníků, kterého se taková havárie týká, v úmyslu poskytnout vázanou pomoc vedoucí k jejímu odvrácení.
e) 

Bez ohledu na články 36 a 37 může účastník výjimečně poskytnout podporu jedním z následujících prostředků:

— 
postupem pro stanovení společného postupu podle přílohy XV a článků 58 až 63, nebo
— 
odůvodněním na základě pomoci, jestliže má podporu podstatné části účastníků podle článků 51 a 52, nebo
— 
přípisem generálnímu tajemníkovi OECD v souladu s postupem podle článku 53. Účastníci očekávají, že k tomu bude docházet výjimečně a zřídka.

40.   VÝPOČET ÚROVNĚ ZVÝHODNĚNÍ U VÁZANÉ POMOCI

Úroveň zvýhodnění u vázané pomoci se vypočte stejnou metodou, jakou používá Výbor pro rozvojovou pomoc pro výpočet darovacího prvku, s těmito odchylkami:

a) 

Diskontní sazba použitá pro výpočet úrovně zvýhodnění úvěru v dané měně, tj. diferencovaná diskontní sazba (DDR), se 15. ledna každého roku vypočte nově takto:

— 
Průměr úrokových sazeb CIRR + marže
Marže (M) závisí na lhůtách splatnosti (R) takto:R

M

méně než 15 let

0,75

od 15 do 20 let (kromě 20 let)

1,00

od 20 do 30 let (kromě 30 let)

1,15

30 let a více

1,25

— 
Pro všechny měny se průměr úrokových sazeb CIRR vypočte tak, že se použije průměr měsíčních úrokových sazeb CIRR platných v průběhu šesti měsíců od 15. srpna předchozího roku do 14. února stávajícího roku. Vypočtená sazba včetně marže se zaokrouhlí na nejbližších 10 bazických bodů. Pokud pro příslušnou měnu existuje více než jedna úroková sazba CIRR, pro tento výpočet se použije úroková sazba CIRR pro nejdelší lhůtu splatnosti, jak je stanovena v čl. 20 písm. a).
b) 

Referenčním datem pro výpočet úrovně zvýhodnění je počátek úvěru ve smyslu přílohy XV.

c) 

Pro účely výpočtu celkové úrovně zvýhodnění u balíčku sdruženého financování se úrovně zvýhodnění následujících úvěrů, finančních prostředků a plateb považují za nulové:

— 
vývozní úvěry, které jsou v souladu s tímto ujednáním,
— 
jiné finanční prostředky poskytnuté v tržních sazbách nebo blízko tržním sazbám,
— 
jiné státní finanční prostředky s úrovní zvýhodnění nižší než minimum povolené podle článku 38, kromě případů dorovnání, a
— 
platba předem od kupujícího.

Do výpočtu úrovně zvýhodnění se zahrnou platby při počátku úvěru nebo před ním, které se nepovažují za platby předem.

d) 

Diskontní sazba při dorovnání: při dorovnání podmínek pomoci se „identickým dorovnáním“ rozumí dorovnání do totožné úrovně zvýhodnění, která je znovu vypočtena s diskontní sazbou platnou v okamžik dorovnání.

e) 

Místní náklady a nákupy z třetích zemí se do výpočtu úrovně zvýhodnění zahrnou pouze v případě, že je financuje dárcovská země.

f) 

Celková úroveň zvýhodnění balíčku financování je určena vynásobením jmenovité hodnoty každé složky balíčku financování odpovídající úrovní zvýhodnění každé složky, sečtením výsledků a vydělením tohoto součtu souhrnnou jmenovitou hodnotou složek.

g) 

Diskontní sazba pro daný úvěr představující pomoc je sazba platná v okamžik oznámení. Avšak v případě okamžitého oznámení je diskontní sazba sazbou platnou v okamžik, kdy byly stanoveny podmínky úvěru představujícího pomoc. Změna diskontní sazby během doby trvání úvěru nemá vliv na její úroveň zvýhodnění.

h) 

Pokud před uzavřením smlouvy dojde ke změně měny, je oznámení třeba změnit. Pro výpočet úrovně zvýhodnění se použije diskontní sazba platná v den změny. Změna není nutná, pokud jsou alternativní měna a veškeré nezbytné informace pro výpočet úrovně zvýhodnění uvedeny v původním oznámení.

i) 

Bez ohledu na písmeno g) výše se pro výpočet úrovně zvýhodnění jednotlivých transakcí provedených podle úvěrové linky pomoci použije diskontní sazba, která byla původně oznámena pro úvěrovou linku.

41.   DOBA PLATNOSTI PRO VÁZANOU POMOC

a) 

Účastníci nemají pevně stanovit na více než dva roky podmínky pro vázanou pomoc bez ohledu na to, zda se týká financování jednotlivých transakcí nebo protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody. V případě protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody začíná doba platnosti dnem podpisu, který musí být oznámen v souladu s článkem 50; prodloužení platnosti úvěrové linky musí být oznámeno tak, jako by šlo o novou transakci, s poznámkou vysvětlující, že se jedná o prodloužení platnosti a že je provedeno za podmínek povolených v době oznámení prodloužení platnosti. V případě jednotlivých transakcí, včetně transakcí oznámených podle protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody, začíná doba platnosti dnem oznámení příslibu v souladu s článkem 49 nebo 50.

b) 

Stane-li se země poprvé nezpůsobilou pro úvěry poskytované Světovou bankou na 17 let, je platnost stávajících a nových oznámených protokolů o vázané pomoci a úvěrových linek omezena na jeden rok po dni případné změny klasifikace postupem podle čl. 36 písm. b).

c) 

Prodloužení platnosti těchto protokolů a úvěrových linek je možné pouze za podmínek, které jsou v souladu s články 36 a 37 tohoto ujednání, po

— 
změně klasifikace země a
— 
změně ustanovení tohoto ujednání.

Za těchto okolností mohou být stávající podmínky zachovány bez ohledu na změnu diskontní sazby podle článku 40.

42.   DOROVNÁNÍ

Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků a v souladu s účelem tohoto ujednání mohou účastníci v souladu s postupy uvedenými v článku 45 dorovnávat finanční podmínky nabídnuté státy, které jsou i které nejsou účastníky tohoto ujednání.

KAPITOLA IV

POSTUPY

ODDÍL 1

Společné postupy pro vývozní úvěry a pomoc spojenou s obchodem

43.   OZNÁMENÍ

Oznámení vyžadovaná postupy uvedenými v tomto ujednání budou provedena v souladu s informacemi obsaženými v příloze VIII a budou v kopii zasílána sekretariátu.

44.   INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE

a) 

Jakmile účastník přislíbí státní podporu, kterou oznámil postupy podle článků 47 až 50, uvědomí o tom ostatní účastníky, přičemž uvede jednací číslo oznámení na příslušném formuláři pro podávání zpráv.

b) 

Při výměně informací podle článků 55 až 57 uvědomí účastník ostatní účastníky o úvěrových podmínkách, jimiž hodlá podpořit určitou konkrétní transakci, a může požadovat obdobné informace od ostatních účastníků.

45.   POSTUPY PRO DOROVNÁNÍ

a) 

Před dorovnáním finančních podmínek, jež jsou údajně nabízeny účastníkem tohoto ujednání nebo státem, který není účastníkem tohoto ujednání, v souladu s články 18 a 42, vynaloží účastník veškeré rozumné úsilí včetně osobních konzultací podle článku 57, aby ověřil, že tyto podmínky jsou státem podporovány, a musí dodržet následující ustanovení:

1) 

Účastník uvědomí všechny ostatní účastníky o podmínkách, které hodlá podporovat, podle stejného oznamovacího postupu požadovaného pro dorovnávané podmínky. V případě dorovnání podmínek státu, který není účastníkem tohoto ujednání, se bude vyrovnávající účastník řídit stejným oznamovacím postupem, jaký by byl vyžadován v případě, že by dorovnání podmínek navrhl účastník tohoto ujednání.

2) 

Bez ohledu na bod 1 výše je stanoveno, že pokud by podle platného postupu pro oznamování byl vyrovnávající účastník povinen pozdržet vydání příslibu do doby po uplynutí konce lhůty ke konečnému podávání nabídek, oznámí vyrovnávající účastník svůj záměr provést vyrovnání co nejdříve.

3) 

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat oznámené podmínky zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

b) 

Účastník, který má v úmyslu nabídnout finanční podmínky totožné s podmínkami oznámenými v souladu s články 47 a 48, tak může učinit po uplynutí čekací lhůty, která je v nich stanovena. Tento účastník oznámí svůj záměr co nejdříve.

46.   ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE

a) 

Účastník, jenž má rozumné důvody domnívat se, že finanční podmínky nabízené jiným účastníkem (účastník, který postup zahájil) jsou příznivější než podmínky stanovené v tomto ujednání, bude o této skutečnosti informovat sekretariát; sekretariát tuto informaci neprodleně zpřístupní.

b) 

Účastník, který postup zahájil, objasní finanční podmínky své nabídky do dvou pracovních dnů následujících poté, co sekretariát vydá příslušnou informaci.

c) 

Po objasnění ze strany účastníka, který postup zahájil, může kterýkoli účastník požadovat, aby sekretariát do pěti pracovních dnů uspořádal zvláštní konzultační schůzku účastníků za účelem projednání této otázky.

d) 

Finanční podmínky, na které je státem poskytována podpora, nenabudou účinnosti, dokud nebude znám výsledek této zvláštní konzultační schůzky účastníků.

ODDÍL 2

Postupy pro vývozní úvěry

47.   OZNÁMENÍ PŘEDEM S DISKUSÍ

a) 

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu podle přílohy VIII, jestliže:

— 
se pro výpočet minimální pojistné sazby použije příslušná klasifikace rizika země a kategorie rizika kupujícího uplatňovaná třetí stranou, která poskytuje záruku, se sídlem v jiné zemi, než je země dlužníka (tj. stanovenou podle čl. 24 písm. e) první odrážky),
— 
minimální pojistná sazba se snížila použitím některé z technik omezení rizika země uvedených v článku 30, nebo
— 
hodlá poskytnout podporu podle čl. 10 písm. a) bodu 2) nebo čl. 10 písm. d) přílohy IV,
— 
hodlá poskytnout podporu podle čl. 5 písm. a) přílohy V.
b) 

Pokud v této lhůtě kterýkoli jiný účastník požádá o projednání, vyčká účastník, který postup zahájil, dalších deset kalendářních dnů.

c) 

Účastník bude informovat všechny ostatní účastníky o svém konečném rozhodnutí po projednání s cílem usnadnit revizi souboru zkušeností v souladu s článkem 69. Účastníci povedou záznamy o svých zkušenostech s ohledem na pojistné sazby oznámené v souladu s písmenem a) výše.

48.   OZNÁMENÍ PŘEDEM

a) 

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu podle přílohy VIII, jestliže hodlá:

1) 

poskytnout podporu podle čl. 10 písm. d) bodu 3;

2) 

podporovat dobu splatnosti delší než pět let pro země kategorie I;

3) 

poskytnout podporu podle čl. 13 písm. a);

4) 

poskytnout podporu podle čl. 14 písm. d);

5) 

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s ustanoveními čl. 24 písm. c) bodu 1), jestliže se účastní syndikovaného úvěrového balíčku;

6) 

uplatnit nižší pojistnou sazbu, než je odpovídající pojistné stanovené na základě modelu TCMB, v souladu s čl. 24 písm. c) bodem 2) druhou odrážkou;

7) 

poskytnout podporu v rámci tržně referenčních transakcí, jestliže účastník klasifikuje dlužníka/ručitele lépe, než činí nejlepší rating od akreditované ratingové agentury, nebo v případě, že rating od akreditované ratingové agentury neexistuje, účastník klasifikuje transakci jako CC2 nebo lepší, nebo ji označí kódem rovnocenným stupni AAA až A-, nebo stejně nebo příznivěji, než jaký je nejlepší rating od akreditované ratingové agentury udělený státu, v němž má sídlo dlužník/ručitel;

8) 

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 24 písm. e) druhou odrážkou, jestliže příslušná klasifikace rizika země a kategorie rizika kupujícího použité pro výpočet minimální pojistné sazby byly stanoveny za účasti multilaterální nebo regionální instituce jakožto dlužníka nebo ručitele;

9) 

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 27 písm. e), jestliže vybraná kategorie rizika kupujícího použitá pro výpočet minimální pojistné sazby pro určitou transakci:

— 
s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem je nižší než CC1 (tj. CC0 nebo SOV+),
— 
s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, jehož úvěr je vyšší než 5 milionů SDR, je lepší než rating akreditované ratingové agentury;
10) 

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 31 písm. a), pokud se jedná o transakce s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, jehož úvěr je vyšší než 5 milionů SDR, pokud použití BRCE vede k uplatnění faktoru úvěrového posílení vyššího než 0, nebo pokud použití BRCE při tržně referenčních transakcích vede k ocenění pod odpovídající minimální pojistnou sazbu podle modelu TCMB;

11) 

poskytnout podporu podle čl. 8 písm. a) přílohy II;

12) 

poskytnout podporu podle čl. 10 písm. a) bodu 1 přílohy IV;

13) 

poskytnout podporu podle čl. 5 písm. b) přílohy V;

14) 

poskytnout podporu podle čl. 4 písm. a) přílohy VI.

b) 

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat uvedenou transakci zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

ODDÍL 3

Postupy pro pomoc spojenou s obchodem

49.   OZNÁMENÍ PŘEDEM

a) 

Účastník podá oznámení předem podle přílohy VIII, pokud hodlá poskytnout státní podporu na:

— 
nevázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 80 %,
— 
nevázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nižší než dva miliony SDR a darovacím prvkem, jak jej definuje Výbor pro rozvojovou pomoc, nižším než 50 %,
— 
vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 80 %, nebo
— 
vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nižší než dva miliony SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 50 % s výjimkou případů uvedených v čl. 38 písm. a) a b).
— 
vázanou pomoc podle čl. 39 písm. d).
b) 

Oznámení předem se podává nejpozději třicet pracovních dnů před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu, podle toho, co nastane dříve.

c) 

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat oznámené podmínky zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

d) 

Tento článek se vztahuje na vázanou pomoc, která tvoří součást balíčku sdruženého financování popsaného v článku 35.

50.   OKAMŽITÉ OZNÁMENÍ

a) 

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům okamžitě, tj. do dvou pracovních dnů ode dne příslibu, podle přílohy VIII, že poskytuje státní podporu na vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě buď:

— 
nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nejméně 80 %, nebo
— 
nižší než dva miliony SDR a s úrovní zvýhodnění nejméně 50 % s výjimkou případů uvedených v čl. 38 písm. a) a b).
b) 

Účastník také okamžitě oznámí všem ostatním účastníkům, že byl podepsán protokol o pomoci, úvěrová linka nebo jakákoli podobná dohoda.

c) 

Oznámení předem nemusí být provedeno, pokud účastník hodlá dorovnat finanční podmínky, kterých se týkalo okamžité oznámení.

ODDÍL 4

Konzultační postupy pro vázanou pomoc

51.   ÚČEL KONZULTACÍ

a) 

Účastník, který usiluje o objasnění možné obchodní motivace vázané pomoci, může požadovat, aby bylo dodáno úplné kvalitativní hodnocení pomoci (podrobně viz příloha XIV).

b) 

Dále může účastník požadovat konzultace s ostatními účastníky na základě článku 52. Ty zahrnují i osobní konzultace podle článku 57 k projednání

— 
především toho, zda je nabídka pomoci v souladu s požadavky článků 36 a 37, a
— 
případně též, zda je nabídka pomoci odůvodněna i tehdy, nejsou-li splněny požadavky článků 36 a 37.

52.   ROZSAH KONZULTACÍ A JEJICH ČASOVÝ RÁMEC

a) 

V rámci konzultací může každý účastník kromě jiného požadovat tyto informace:

— 
výsledky podrobné studie proveditelnosti/hodnocení projektu,
— 
zda existuje konkurenční nabídka s financováním bez zvýhodnění nebo financováním pomoci,
— 
očekávaný příjem nebo úspora cizí měny v rámci projektu,
— 
zda existuje spolupráce s vícestrannými organizacemi, například se Světovou bankou,
— 
zda byla provedena mezinárodní veřejná soutěž, zejména zda dodavatel dárcovské země podal nejvýhodnější nabídku,
— 
jaké jsou dopady na životní prostředí,
— 
jaká je účast soukromého sektoru a
— 
kdy byly oznámeny úvěry se zvýhodněním nebo pomocí (například šest měsíců před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu).
b) 

Konzultace musí být dokončeny a závěry o obou otázkách podle článku 51 oznámeny sekretariátem všem účastníkům nejméně deset pracovních dnů před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu podle toho, co nastane dříve. Nedospějí-li strany účastnící se konzultací k dohodě, vyzve sekretariát ostatní účastníky, aby zaujali stanovisko do pěti pracovních dnů. Sdělí tato stanoviska oznamujícímu účastníkovi, který by měl znovu zvážit další postup, pokud se jeví, že pro nabídku pomoci není žádná podstatná podpora.

53.   VÝSLEDEK KONZULTACÍ

a) 

Hodlá-li dárce uskutečnit projekt navzdory nedostatku podstatné podpory, oznámí to ostatním účastníkům předem nejpozději šedesát kalendářních dnů po ukončení konzultací, tj. přijetí závěru předsedy. Dárce také zašle generálnímu tajemníkovi OECD přípis s nastíněním výsledků konzultací a vysvětlením převládajících národních zájmů, které se netýkají obchodu, jež činí toto opatření nezbytným. Účastníci očekávají, že k tomu bude docházet výjimečně a zřídka.

b) 

Dárce neprodleně vyrozumí účastníky, že zaslal přípis generálnímu tajemníkovi OECD, a jeho opis přiloží k oznámení. Dárce ani žádný jiný účastník neučiní příslib vázané pomoci do deseti pracovních dnů po podání tohoto oznámení účastníkům. U projektů, u nichž byly během konzultací zjištěny konkurenční obchodní nabídky, se uvedená lhůta deseti pracovních dnů prodlužuje na patnáct dnů.

c) 

Sekretariát sleduje průběh a výsledky konzultací.

ODDÍL 5

Výměna informací o vývozních úvěrech a pomoci související s obchodem

54.   KONTAKTNÍ MÍSTA

Veškerý styk mezi určenými kontaktními místy v každé zemi se provádí pomocí komunikace v reálném čase, například pomocí systému OLIS, a je považován za důvěrný.

55.   ROZSAH DOTAZŮ

a) 

Účastník se může dotázat jiného účastníka na jeho postoj vůči třetí zemi, instituci v třetí zemi nebo k určité obchodní metodě.

b) 

Účastník, který obdrží žádost o státní podporu, může požádat o informace jiného účastníka, přičemž uvede nejpříznivější úvěrové podmínky, které by byl dotazující se účastník ochoten podpořit.

c) 

Je-li dotaz vznesen na více než jednoho účastníka, musí obsahovat seznam adresátů.

d) 

Kopie všech dotazů se zasílají sekretariátu.

56.   ROZSAH ODPOVĚDÍ

a) 

Účastník, jemuž je adresován dotaz, odpoví do sedmi kalendářních dnů a poskytne co nejvíce informací. V odpovědi poskytne co nejpřesnější obsah rozhodnutí, jež pravděpodobně učiní. Je-li třeba, svou odpověď co nejdříve doplní. Kopie zašle i ostatním adresátům dotazu a sekretariátu.

b) 

Pokud se odpověď na dotaz stane z jakéhokoli důvodu později neplatnou, například z toho důvodu, že:

— 
byla obdržena, změněna nebo stažena žádost nebo
— 
jsou zvažovány jiné podmínky,

je neprodleně zaslána nová odpověď a její kopie se zašle ostatním adresátům dotazu a sekretariátu.

57.   OSOBNÍ KONZULTACE

a) 

Účastníci souhlasí, že do deseti pracovních dnů příznivě odpovědí na žádosti o osobní konzultace.

b) 

Každá žádost osobní konzultace je sdělena všem účastníkům i zemím, které účastníky nejsou. Konzultace se konají co nejdříve po uplynutí lhůty deseti pracovních dnů.

c) 

Předseda účastníků a sekretariát se dohodnou o případné nezbytné následné činnosti, například na společném postupu. Sekretariát výsledek konzultací okamžitě zpřístupní.

58.   POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Návrhy společného postupu se zasílají pouze sekretariátu. Ten je zašle všem účastníkům a jedná-li se o vázanou pomoc, i všem kontaktním místům Výboru pro rozvojovou pomoc. V rejstříku společných postupů na nástěnce OLIS se neuvádí, od kterého účastníka pochází. Sekretariát však na žádost může totožnost tohoto účastníka ústně sdělit účastníkovi tohoto ujednání nebo členovi Výboru pro rozvojovou pomoc. Sekretariát vede záznam o těchto žádostech.

b) 

Návrh společného postupu je datován a má tento formát:

— 
číslo jednací, po němž následují slova „Common Line“ („společný postup“);
— 
název dovážející země a kupujícího,
— 
co nejpřesnější název nebo popis projektu pro jeho jednoznačnou identifikaci,
— 
podmínky, které předpokládá navrhující země,
— 
návrh společného postupu,
— 
státní příslušnost a jména známých předkladatelů konkurenčních nabídek;
— 
konec lhůty k podávání obchodních a finančních nabídek a číslo veřejné soutěže, je-li známo,
— 
další související informace, například důvody pro navržení společného postupu, dostupnost projektových studií nebo zvláštní okolnosti.
c) 

Návrh společného postupu formulovaný v souladu s čl. 36 písm. b) bodem 4 se zasílá sekretariátu a jeho opisy se zasílají ostatním účastníkům. Účastník, který předkládá návrh společného postupu, poskytne úplné vysvětlení důvodů, pro které se domnívá, že by se klasifikace země měla určit jinak než postupem podle čl. 36 písm. b).

d) 

Sekretariát schválené společné postupy veřejně zpřístupní.

59.   ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Odpovědi musí být dány během dvaceti kalendářních dnů, avšak účastníci jsou vyzýváni, aby odpověděli na návrh společného postupu co nejrychleji.

b) 

Odpovědí může být žádost o dodatečné informace, přijetí, odmítnutí, návrh na změnu společného postupu nebo alternativní návrh společného postupu.

c) 

Pokud účastník sdělí, že nemá žádné stanovisko, protože se na něj ve věci pomoci projektu neobrátil ani vývozce, ani orgány přijímající země, považuje se to za přijetí návrhu společného postupu.

60.   PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Po uplynutí dvaceti kalendářních dnů uvědomí sekretariát všechny účastníky o stavu jednání o návrhu společného postupu. Pokud společný postup nepřijali všichni účastníci, avšak žádný jej neodmítl, je návrh ponechán k jednání na dalších osm kalendářních dnů.

b) 

Po uplynutí této další lhůty se má za to, že účastník, který návrh společného postupu výslovně neodmítl, jej přijal. Avšak kterýkoli účastník, včetně účastníka, který postup zahájil, může společný postup přijmout pouze s podmínkou, že jej výslovně přijme jeden nebo více účastníků.

c) 

Pokud účastník nepřijme jednu nebo více částí společného postupu, má se za to, že přijímá všechny ostatní části společného postupu. Rozumí se, že toto částečné přijetí může vést ostatní účastníky ke změně stanovisek k navrženému společnému postupu. Všichni účastníci mohou volně nabídnout nebo vyrovnávat podmínky, na které se nevztahuje žádný společný postup.

d) 

Společný postup, který nebyl přijat, může být znovu přezkoumán postupy uvedenými v článcích 58 a 59. Za těchto okolností nejsou účastníci vázáni svým původním rozhodnutím.

61.   NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH

Pokud se účastník, který postup zahájil, a účastník, který navrhl změnu nebo alternativu, nemohou dohodnout na společném postupu do dalších osmi kalendářních dnů, mohou tuto lhůtu vzájemnou dohodou prodloužit. Sekretariát uvědomí o tomto prodloužení všechny účastníky.

62.   NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU

Sekretariát uvědomí všechny účastníky buď o tom, že návrh společného postupu vstoupí v účinnost, nebo že byl odmítnut; společný postup nabývá účinnosti tři kalendářní dny po tomto oznámení. Sekretariát vede v systému OLIS průběžně aktualizovaný seznam všech společných postupů, které byly přijaty nebo o nichž ještě nebylo rozhodnuto.

63.   DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Schválený společný postup je v platnosti po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti, pokud sekretariátu není sděleno, že o něj již není zájem a že toto stanovisko zastávají všichni účastníci. Společný postup zůstane v platnosti po dobu dalších dvou let, pokud některý účastník požádá o prodloužení jeho platnosti do 14 kalendářních dnů od původního dne uplynutí doby platnosti. Týmž postupem je možné schválit další prodloužení doby platnosti. Společný postup schválený podle čl. 36 písm. b) bodu 4 zůstává v platnosti, dokud nejsou k dispozici údaje Světové banky pro následující rok.

b) 

Sekretariát sleduje platnost společných postupů a poskytuje účastníkům odpovídající informace prostřednictvím seznamu „Stav platných společných postupů“ (The Status of Valid Common Lines) vedeného v systému OLIS. Sekretariát přitom mimo jiné:

— 
přidává nové společné postupy, jakmile je účastníci přijmou,
— 
aktualizuje den uplynutí doby platnosti, pokud účastník požádá o její prodloužení,
— 
odstraňuje společné postupy, jejichž doba platnosti uplynula,
— 
každého čtvrt roku vydává seznam společných postupů, jejichž doba platnosti má uplynout v následujícím čtvrtletí.

ODDÍL 6

Provozní ustanovení o sdělování minimálních úrokových sazeb (CIRR)

64.   SDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

a) 

Úrokové sazby CIRR pro měny určené podle článku 20 se zasílají sekretariátu prostřednictvím komunikace v reálném čase nejméně jednou za měsíc, aby mohly být předány všem účastníkům.

b) 

Sekretariát musí obdržet toto oznámení nejpozději pět dnů po konci každého měsíce, k němuž se oznámení vztahuje. Sekretariát poté okamžitě sdělí platné sazby všem účastníkům a veřejně je zpřístupní.

65.   ROZHODNÉ DATUM PRO UŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB

Veškeré změny úrokových sazeb CIRR nabývají účinnosti patnáctým dnem po konci každého měsíce.

66.   OKAMŽITÉ ZMĚNY ÚROKOVÝCH SAZEB

Pokud vývoj na trhu vyžaduje oznámení o změně úrokové sazby CIRR v průběhu měsíce, nabývá pozměněná sazba účinnosti deset dnů poté, co sekretariát obdrží oznámení o této změně.

ODDÍL 7

Přezkoumání

67.   PRAVIDELNÉ PŘEZKOUMÁNÍ UJEDNÁNÍ

a) 

Účastníci budou provádět pravidelné přezkoumání fungování tohoto ujednání. Při tomto přezkoumání účastníci prověří mimo jiné oznamovací postupy, zavádění a provoz systému diferencované diskontní sazby, pravidla a postupy pro vázanou pomoc, otázky vyrovnávání, předchozí přísliby a možnosti přistoupení dalších států k tomuto ujednání.

b) 

Toto přezkoumání se zakládá na informacích o zkušenostech účastníků a jejich námětech na zdokonalení fungování a účinnosti tohoto ujednání. Účastníci přihlížejí k cílům tohoto ujednání a ke stávající hospodářské a měnové situaci. Informace a náměty, které chtějí účastníci při tomto přezkoumání předložit, musí být sekretariátu doručeny nejpozději čtyřicet pět kalendářních dnů přede dnem přezkoumání.

68.   PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

a) 

Účastníci budou pravidelně přezkoumávat systém stanovování úrokových sazeb CIRR, aby bylo zajištěno, že oznámené sazby odrážejí stávající podmínky na trhu a splňují cíle, jež jsou stanovením platných sazeb sledovány. Přezkoumání se týká také marže, která má být připočtena při použití těchto sazeb.

b) 

Účastník může předsedovi účastníků předložit odůvodněnou žádost o mimořádné přezkoumání, pokud se domnívá, že úroková sazba CIRR jedné nebo více měn již neodráží stávající podmínky na trhu.

69.   PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

Účastníci pravidelně sledují a přezkoumávají všechny aspekty pravidel a postupů pro pojistné sazby. To zahrnuje:

a) 

metodiku pro klasifikaci rizika země a metodiku pro hodnocení suverénního rizika, jejichž účelnost má být přezkoumána na základě zkušeností;

b) 

úroveň minimálních pojistných sazeb zajišťující, že zůstanou přesným měřítkem úvěrového rizika, přičemž se berou v úvahu skutečné zkušenosti institucí, jež poskytují státem podporované vývozní úvěry, i informace pocházející ze soukromého trhu týkající se ocenění úvěrového rizika;

c) 

odlišení minimálních pojistných sazeb, která zohledňují rozdílnou kvalitu produktů vývozních úvěrů a procento poskytovaného krytí, a

d) 

soubor zkušeností týkající se uplatnění techniky omezení rizika země a úvěrového posílení pro riziko kupujícího a rovněž zachování platnosti a vhodnosti jejich konkrétního vlivu na minimální pojistné sazby.
PŘÍLOHA I

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO LODĚ

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI ODVĚTVOVÉ DOHODY

1.   ÚČASTNÍCI

Účastníky odvětvové dohody jsou v současné době Austrálie, Evropská unie, Japonsko, Korea, Nový Zéland a Norsko.

2.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Odvětvová dohoda, která doplňuje ujednání, stanoví zvláštní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry týkající se vývozních smluv na:

a) 

Nová námořní plavidla o prostornosti 100 BRT a větší, používaná pro přepravu zboží nebo osob nebo pro výkon specializovaných služeb (například rybářská plavidla, plavidla k průmyslovému zpracování ryb, ledoborce a plovoucí bagry, které vzhledem ke svému stálému pohonu a řízení mají všechny vlastnosti vlastní způsobilosti k plavbě na volném moři), remorkéry o výkonu 365 kW a více, jakož i na nedokončené, ale plavby schopné a pojízdné trupy lodí. Odvětvová dohoda se nevztahuje na vojenská plavidla. Plovoucí doky a mobilní mořská zařízení nejsou v odvětvové dohodě zahrnuty; pokud by však měly v souvislosti s vývozními úvěry pro taková zařízení nastat problémy, mohou účastníci odvětvové dohody (dále jen „účastníci“) po posouzení odůvodněných žádostí kteréhokoli účastníka rozhodnout, že se odvětvová dohoda na tato zařízení uplatní.

b) 

Jakoukoli přestavbu lodi. Přestavbou lodě se rozumí jakákoli přestavba námořního plavidla o prostornosti více než 1 000 BRT, pokud přestavba znamená radikální změny nákladového prostoru, trupu nebo pohonného systému.

c) 
1) 

Ačkoli vznášedlové lodě nejsou v odvětvové dohodě zahrnuty, mohou účastníci poskytovat vývozní úvěry na vznášedlové lodě za podmínek rovnajících se těm, které jsou v odvětvové dohodě stanoveny. Účastníci se zavazují používat tuto možnost umírněně a neposkytovat takové úvěrové podmínky na vznášedlové lodě v případech, kdy je zjištěno, že neexistuje soutěž podle podmínek odvětvové dohody.

2) 

V odvětvové dohodě je pojem „vznášedlová loď“ vymezen takto: obojživelné vozidlo nejméně 100 tunové, zkonstruované tak, aby bylo neseno pouze vzduchem vyháněným z vozidla, který vytváří přetlak v pohyblivém plášti kolem obvodu vozidla a země nebo povrchu vody pod vozidlem a schopné být poháněno a řízeno vzduchovými šrouby nebo vzduchem proudícím z dmychadel nebo podobných zařízení.

3) 

Rozumí se, že poskytování vývozních úvěrů za podmínek rovnajících se těm, které jsou stanoveny v této odvětvové dohodě, se omezí na vznášedla používaná na námořních cestách a ne na pozemních cestách, s výjimkou cest k dosažení zařízení terminálů vzdálených nejvýše 1 kilometr od vody.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH A VÁZANÉ POMOCI

3.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

Maximální lhůta splatnosti bez ohledu na klasifikaci země je 12 let po dodávce.

4.   PLATBY PŘEDEM

Účastníci požadují při dodávce platbu předem, jejíž výše činí minimálně 20 % smluvní ceny.

5.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ

a) 

Jistina vývozního úvěru se splácí ve stejných splátkách a pravidelných rozmezích, obvykle šestiměsíčních a maximálně dvanáctiměsíčních.

b) 

Úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první platba úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c) 

U vývozních úvěrů poskytnutých na podporu leasingových transakcí lze místo stejných splátek jistiny podle písmene a) uplatnit stejné splátky spojené částky jistiny a úroku.

d) 

Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.

e) 

Účastník této odvětvové dohody, který hodlá poskytnout podporu na platbu úroků za odlišných podmínek, než jsou podmínky stanovené v písmenu b), tuto skutečnost předem oznámí nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu v souladu s přílohou VIII ujednání.

6.   MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY

Ustanovení ujednání o referenčních sazbách pro minimální pojistné sazby se neuplatní, dokud taková ustanovení nebudou dále přezkoumána účastníky této odvětvové dohody.

7.   PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ

Ustanovení článku 7 a přílohy VII ujednání se nepoužijí, dokud tato ustanovení nebudou přezkoumána účastníky této odvětvové dohody.

8.   PODPORA

Každý účastník, který chce poskytnout podporu, musí kromě dodržování ustanovení ujednání potvrdit, že loď není provozována pod otevřeným rejstříkem během doby splatnosti úvěru, že obdržel příslušné ujištění, že konečný vlastník sídlí v zemi příjemce a není nefunkční dceřinou společností zahraniční organizace a že se zavázal, že loď nebude prodána bez souhlasu vlády.

KAPITOLA III

POSTUPY

9.   OZNAMOVÁNÍ

Za účelem transparentnosti musí každý účastník kromě ustanovení ujednání a ohlašovacího systému věřitelů Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj/Bernského svazu/Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) každoročně podávat informace o svém systému státem poskytovaných podpor a o způsobech provádění této odvětvové dohody, včetně platných ustanovení.

10.   PŘEZKOUMÁNÍ

a) 

Odvětvová dohoda se přezkoumává každý rok nebo na žádost kteréhokoli účastníka v rámci pracovní skupiny OECD pro stavbu lodí a zpráva o tom se podává účastníkům ujednání.

b) 

Pro usnadnění soudržnosti a spojitosti mezi ujednáním a touto odvětvovou dohodou a se zřetelem k charakteru průmyslu stavby lodí účastníci této odvětvové dohody a ujednání navzájem konzultují a popřípadě srovnávají svá stanoviska.

c) 

Pokud se účastníci ujednání rozhodnou ujednání změnit, přezkoumají takové rozhodnutí účastníci této odvětvové dohody a posoudí jeho závažnost pro tuto odvětvovou dohodu. Až do tohoto posouzení se změny ujednání na odvětvovou dohodu neuplatní. Pokud účastníci této odvětvové dohody mohou přijmout změny ujednání, oznámí to písemně účastníkům ujednání. Pokud účastníci této odvětvové dohody nemohou přijmout změny ujednání s ohledem na uplatnění těchto změn na stavbu lodí, sdělí účastníkům ujednání své námitky a zahájí s nimi jednání s cílem nalézt řešení předmětných problémů. V případě, že mezi těmito dvěma skupinami není možné dosáhnout dohody, má s ohledem na uplatnění změn na stavbu lodí přednost hledisko účastníků této odvětvové dohody.
Příloha

Závazky pro budoucí práce

Kromě používání ustanovení kapitoly „Budoucí práce“ ujednání se účastníci této odvětvové dohody dohodli:

a) 

vypracovat ilustrativní seznam typů lodí, které jsou obecně považovány za obchodně neživotaschopné, se zřetelem k ustanovením o vázané pomoci stanoveným v ujednání;

b) 

přezkoumat ustanovení ujednání, která se týkají referenčních sazeb minimálního pojistného, se zřetelem k jejich začlenění do této odvětvové dohody;

c) 

na základě vývoje v příslušných mezinárodních jednáních jednat o zahrnutí jiných ustanovení o minimálních úrokových sazbách včetně zvláštních sazeb CIRR a pohyblivých úrokových sazeb;

d) 

přezkoumat, zda jsou ustanovení ujednání týkající se projektového financování použitelná na tuto odvětvovou dohodu;

e) 

jednat o tom, zda:

— 
datum první splátky jistiny,
— 
princip váženého průměru splácení

mohou být použity v souvislosti s profilem splácení stanoveným v článku 5 této odvětvové dohody.

▼M4
PŘÍLOHA II

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

1.   ÚČEL

1. Hlavním účelem tohoto ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech (dále jen „ujednání“) je poskytnout rámec pro řádné používání státem podporovaných vývozních úvěrů.

2. Cílem ujednání je vytvořit v oblasti státem poskytované podpory ve smyslu čl. 5 písm. a) rovné podmínky pro všechny za účelem povzbuzení hospodářské soutěže mezi vývozci na základě kvality a ceny vyváženého zboží a služeb, a nikoli na základě nejpříznivějších státem podporovaných finančních podmínek.

2.   PRÁVNÍ STATUT

Ujednání, které bylo vypracováno v rámci OECD, původně vstoupilo v platnost v dubnu 1978 a bylo uzavřeno na dobu neurčitou. Ujednání je „gentlemanskou dohodou“ mezi účastníky; nejedná se o akt OECD ( 18 ), ačkoli je mu poskytována administrativní podpora sekretariátu OECD (dále jen „sekretariát“).

3.   ÚČASTNÍCI

Účastníky ujednání jsou v současné době Austrálie, Kanada, Evropská unie, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království a Spojené státy. Stávající účastníci mohou vyzvat i jiné země, které jsou členy OECD, i země, které jejími členy nejsou, aby se staly účastníky ujednání.

4.   INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ

a) 

Účastníci se zavazují sdílet se státy, které nejsou účastníky tohoto ujednání, informace týkající se oznámení o státem poskytované podpoře v souladu s čl. 5 písm. a).

b) 

Účastníci na základě reciprocity odpoví na dotazy států v konkurenční situaci, které nejsou účastníky tohoto ujednání, ohledně finančních podmínek státem poskytované podpory stejně, jako by odpovídali na dotazy jiného účastníka.

5.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Toto ujednání se vztahuje na veškerou státem nebo v zastoupení státu poskytovanou podporu vývozu zboží nebo služeb včetně finančního leasingu s lhůtou splatnosti alespoň dva roky.

a) 

Státem poskytovaná podpora může mít různou podobu:

1) 

Záruky nebo pojištění vývozních úvěrů (čisté pojištění).

2) 

Státem poskytovaná finanční podpora:

— 
přímé úvěry/financování a refinancování nebo
— 
podpora úrokových sazeb.
3) 

Jakákoli kombinace výše uvedené podpory.

b) 

Toto ujednání se vztahuje na vázanou pomoc; postupy uvedené v kapitole IV se vztahují rovněž na nevázanou pomoc týkající se obchodu.

c) 

Toto ujednání se nevztahuje na vývoz vojenského zařízení a zemědělských produktů.

d) 

Státem poskytovaná podpora se neposkytne, je-li jasně prokázáno, že smlouva byla uzavřena s kupujícím ze země, která není konečným příjemcem zboží, primárně za účelem získání výhodnějších podmínek splácení.

6.   ZÁKAZY PODPORY V RÁMCI UJEDNÁNÍ

Účastníci neposkytují státem podporované vývozní úvěry ani vázanou pomoc na:

a) 

vývoz nových uhelných elektráren nebo jejich částí, zahrnující všechny složky, vybavení, materiály a služby, včetně školení zaměstnanců, které jsou přímo nezbytné pro stavbu těchto elektráren a jejich uvedení do provozu. Přístavba nové jednotky na výrobu elektrické energie z uhlí ke stávající elektrárně se považuje za novou uhelnou elektrárnu;

b) 

vývozní dodávky zařízení do stávajících uhelných elektráren, pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky:

i. 

Účelem dodaného zařízení je omezení znečištění ovzduší nebo vody, případně omezení emisí CO2.

ii. 

Dodané zařízení nevede ani k prodloužení životnosti zařízení, ani ke zvýšení kapacity.

c) 

Zákazy uvedené v písmenech a) a b) výše se nevztahují na uhelné elektrárny, které jsou provozovány s účinným zařízením k zachycování, využívání a ukládání uhlíku (CCUS), ani na dovybavení stávajících uhelných elektráren za účelem instalace CCUS, jak je pro třídu projektů A stanoveno v dodatku II k příloze IV.

d) 

Účastníci souhlasí s tím, že na žádost účastníka provedou přezkum technologií ke snižování emisí CO2, které pod CCUS nespadají, a jež mohou být vyvinuty v budoucnosti, pro účely výjimek z písmen a) a b) výše. Zahrnutí jakékoli budoucí výjimky se zakládá na konsensuálním rozhodnutí účastníků.

e) 

Tento článek bude přezkoumán nejpozději 31. prosince 2022 s cílem přispět ke společnému cíli řešení změny klimatu, přičemž se zohlední:

i. 

nejnovější klimatologické zprávy a zprávy o důsledcích pro rozhodnutí o investicích do globální infrastruktury, pokud jde o udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a úsilí o omezení nárůstu teploty na úroveň 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí;

ii. 

státem podporované vývozní úvěry nebo vázaná podpora na jiné projekty související s uhlím;

iii. 

dostupnost technologie CCUS a

iv. 

dostupnost jiných technologií snižování emisí CO2, než je CCUS.

7.   ODVĚTVOVÉ DOHODY

a) 

Součástí tohoto ujednání jsou následující odvětvové dohody:

— 
Lodě (příloha I)
— 
Jaderné elektrárny (příloha II)
— 
Civilní letadla (příloha III)
— 
Projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování a vodního hospodářství (příloha IV)
— 
Železniční infrastruktura (příloha V)
b) 

Účastník přílohy I, II, IV nebo V může na státem poskytovanou podporu vývozu zboží nebo služeb v působnosti relevantní odvětvových dohod uplatnit příslušná ustanovení. V případě, že odvětvová dohoda neobsahuje ustanovení odpovídající příslušnému ustanovení tohoto ujednání, uplatní účastník dané odvětvové dohody příslušné ustanovení tohoto ujednání.

c) 

V případě vývozu zboží nebo služeb, na které se vztahuje příloha III, uplatní účastníci, kteří jsou také účastníky dané odvětvové dohody, příslušná ustanovení této odvětvové dohody.

8.   PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ

a) 

Účastníci mohou uplatnit podmínky vymezené v příloze VI na vývoz zboží a/nebo služeb u transakcí, které splňují kritéria uvedená v dodatku 1 přílohy VI.

b) 

Písmeno a) výše se vztahuje na vývoz zboží a služeb upravený v odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro jaderné elektrárny, odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování a vodního hospodářství a v odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro projekty v oblasti železniční infrastruktury.

c) 

Písmeno a) výše se nevztahuje na vývoz zboží a služeb upravený v odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro civilní letadla a odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro lodě.

9.   ODSTOUPENÍ

Účastník může odstoupit od tohoto ujednání tak, že tuto skutečnost písemně oznámí sekretariátu pomocí komunikace v reálném čase, např. prostřednictvím systému elektronické pošty, který spravuje sekretariát s cílem usnadnit komunikaci mezi účastníky a sekretariátem. Odstoupení nabývá účinku sto osmdesát kalendářních dní poté, co sekretariát obdrží toto oznámení.

10.   MONITOROVÁNÍ

Sekretariát monitoruje provádění tohoto ujednání.

KAPITOLA II

Finanční podmínky pro vývozní úvěry

Finanční podmínky poskytování vývozních úvěrů zahrnují veškerá ustanovení uvedená v této kapitole, která je nutno vykládat ve vzájemných souvislostech. Toto ujednání omezuje podmínky vývozních úvěrů, na které může být poskytnuta podpora státu. Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že se na určitá obchodní nebo průmyslová odvětví tradičně vztahují více omezující finanční podmínky než podmínky stanovené v tomto ujednání. Účastníci budou i nadále respektovat tyto zvyklostní finanční podmínky, zejména zásadu, podle které lhůta splatnosti nepřekročí životnost předmětného zboží.

11.   KLASIFIKACE ZEMÍ PRO MAXIMÁLNÍ LHŮTY SPLATNOSTI A PODPORU NA MÍSTNÍ NÁKLADY

a) 

Do kategorie zemí I patří země OECD s vysokým příjmem ( 19 ). Všechny ostatní země jsou v kategorii II.

b) 

Pro klasifikaci zemí platí tato operační kritéria a postupy:

1) 

Klasifikace pro účely tohoto ujednání je určena výší HND na obyvatele, vypočítaného Světovou bankou pro účely klasifikace zemí přijímajících úvěry podle Světové banky.

2) 

Nemá-li Světová banka dostatek informací pro zveřejnění údajů o HND na obyvatele, je Světová banka požádána, aby odhadla, zda má daná země HND na obyvatele nad nebo pod současným statistickým prahem. Země bude klasifikována podle tohoto odhadu, pokud se účastníci nerozhodnou jinak.

3) 

Pokud je země přeřazena podle čl. 11 písm. a), nabude přeřazení účinnosti dva týdny poté, co sekretariát sdělí závěry učiněné z uvedených údajů Světové banky všem účastníkům.

4) 

Pokud Světová banka své údaje reviduje, k těmto změnám se ve vztahu k tomuto ujednání nepřihlíží. Klasifikaci země však lze změnit prostřednictvím společného postupu a účastníci mohou příznivě zvážit změnu klasifikace způsobenou chybami a opomenutími údajů, které byly následně uznány v tomtéž kalendářním roce, v němž sekretariát původně vydal tyto údaje.

c) 

Země je přeřazena do jiné kategorie pouze poté, co její kategorie podle Světové banky zůstala beze změny dva po sobě následující roky.

12.   PLATBA PŘEDEM, MAXIMÁLNÍ VÝŠE STÁTNÍ PODPORY A MÍSTNÍ NÁKLADY

a) 

Účastníci vyžadují od kupujících zboží a služeb, na které je státem poskytována podpora, aby zaplatili platby předem ve výši alespoň 15 % hodnoty vývozního kontraktu na počátku úvěru ve smyslu přílohy XIV nebo před ním. Pro hodnocení plateb předem může být hodnota vývozního kontraktu úměrně snížena, pokud operace zahrnuje zboží a služby ze třetí země, jejichž vývoz není státem podporován. Financování/pojištění 100 % pojistného je přípustné. Pojistné může nebo nemusí být zahrnuto do hodnoty vývozního kontraktu. Platby zádržného provedené po počátku úvěru nejsou v této souvislosti považovány za platby předem.

b) 

Státem poskytovaná podpora na tyto platby předem může mít pouze formu pojištění nebo záruk kryjících obvyklá předúvěrová rizika.

c) 

S výjimkou případů uvedených v písmenech b) a d) neposkytnou účastníci státní podporu přesahující 85 % hodnoty vývozního kontraktu včetně zboží a služeb dodávaných třetími zeměmi, ale bez místních nákladů.

d) 

Účastníci mohou poskytnout státní podporu na místní náklady za těchto podmínek:

1) 

Maximální částka státní podpory na místní náklady nepřesáhne:

— 
v případě zemí kategorie I 40 % hodnoty vývozního kontraktu,
— 
v případě zemí kategorie II 50 % hodnoty vývozního kontraktu.
2) 

Státní podpora na místní náklady se neposkytne za příznivějších nebo méně omezujících podmínek, než jaké jsou dohodnuty pro související vývozy.

3) 

Pokud je státní podpora na místní náklady vyšší než 15 % hodnoty vývozního kontraktu, podléhá oznámení předem podle článku 46, přičemž se uvede povaha místních nákladů, na něž se podpora poskytuje.

13.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

Aniž je dotčen článek 14, liší se maximální lhůta splatnosti podle klasifikace země určení, která je stanovena podle kritérií v článku 11.

a) 

Pro země kategorie I je maximální lhůta splatnosti osm a půl roku.

b) 

Pro země kategorie II je maximální lhůta splatnosti deset let.

c) 

V případě smlouvy zahrnující více než jednu zemi určení by účastníci měli usilovat o vytvoření společného postupu v souladu s postupy uvedenými v článcích 56 až 61, aby dosáhli dohody o vhodných podmínkách.

14.   LHŮTY SPLATNOSTI PRO NEJADERNÉ ELEKTRÁRNY

a) 

Maximální lhůta splatnosti pro nejaderné elektrárny je dvanáct let. Pokud má účastník v úmyslu podporovat lhůtu splatnosti delší, než je lhůta stanovená v článku 13, oznámí to předem postupem podle článku 46.

b) 

Nejaderné elektrárny jsou plnohodnotné elektrárny nepoháněné jadernou energií nebo jejich části; zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby, včetně školení zaměstnanců, které jsou přímo nezbytné pro stavbu těchto jiných než jaderných elektráren a jejich uvedení do provozu. To se nevztahuje na položky, které obvykle hradí kupující, zejména náklady spojené s investiční přípravou pozemků, silnicemi, ubytovnami pro stavební pracovníky, přívody a rozvody energie a vody, jež se nachází za hranicemi lokality elektrárny, a také náklady úředních schvalovacích řízení (například územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k zavážce paliva) v zemi kupujícího, s výjimkou toho, že:

1) 

v případech, kdy je kupující rozvodů energie totožný s kupujícím elektrárny, je maximální lhůta splatnosti původních rozvodů energie stejná jako u jiné než jaderné elektrárny (tj. dvanáct let) a

2) 

maximální lhůta splatnosti rozvoden, transformátorů a přenosových vedení s minimálním napěťovým prahem 100 kV je stejná jako u jiné než jaderné elektrárny.

15.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ

a) 

Jistina vývozního úvěru je obvykle splácena stejnými splátkami nebo v příslušných případech (např. je-li podpora poskytnuta na leasingové transakce nebo na vývoz samostatných strojů nebo vybavení) stejnými splátkami spojené částky jistiny a úroku.

b) 

Jistina je splácena a úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první splátka jistiny a úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c) 

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze podporu na vývozní úvěry poskytnout i za jiných podmínek než těch, které jsou uvedeny výše v písmenech a) a b). Uvedená podpora se poskytne v případě časové nerovnováhy doby, kdy jsou prostředky k dispozici dlužníkovi, a profilu dluhové služby dostupné v rámci kalendáře rovnoměrných pololetních splátek, a je v souladu s následujícími kritérii:

1) 

Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek jistiny v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny daného úvěru.

2) 

Jistina bude splácena alespoň každých dvanáct měsíců. První splátka jistiny bude provedena nejpozději dvanáct měsíců po počátku úvěru a nejméně 2 % jistiny úvěru budou uhrazena dvanáct měsíců po počátku úvěru.

3) 

Úrok je placen alespoň každých dvanáct měsíců a první splátka úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

4) 

Maximální vážený průměr doby splácení nepřesáhne:

— 
U transakcí se suverénními kupujícími (nebo se suverénní zárukou za zaplacení) čtyři a půl roku u transakcí v zemích kategorie I a pět a čtvrt roku u zemí kategorie II.
— 
U transakcí s jinými než suverénními kupujícími (a bez suverénní záruky za zaplacení) pět let u zemí kategorie I a šest let u zemí kategorie II.
— 
Bez ohledu na ustanovení dvou předchozích odrážek u transakcí zahrnujících podporu nejaderných elektráren v souladu s článkem 14 šest a čtvrt roku.
5) 

Účastník podá oznámení předem v souladu s článkem 46, ve kterém uvede důvod, proč neposkytl podporu v souladu s písmeny a) až b) výše.

d) 

Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.

16.   ÚROKOVÉ SAZBY, POJISTNÉ SAZBY A JINÉ POPLATKY

a) 

Úroky nezahrnují:

1) 

platby ve formě pojistného nebo jiného poplatku za pojištění dodavatelských nebo finančních úvěrů nebo za ručení za ně;

2) 

jiné platby ve formě bankovních poplatků nebo provizí vztahujících se k vývozním úvěrům, s výjimkou ročních nebo pololetních bankovních poplatků, které jsou splatné po celou dobu splácení, ani

3) 

daně vybírané dovážející zemí srážkou u zdroje.

b) 

Je-li státem poskytnuta podpora pomocí přímých úvěrů, přímého financování nebo refinancování, může být pojistné buď připočteno k nominální hodnotě úrokové sazby, nebo může být účtováno samostatně; obě složky se účastníkům oznamují samostatně.

17.   DOBA PLATNOSTI PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

Finanční podmínky pro individuální vývozní úvěr nebo úvěrovou linku s výjimkou doby platnosti úrokových sazeb CIRR podle přílohy XV se nestanoví na období delší než šest měsíců do data finálního závazku.

18.   OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI

Toto ujednání nebrání orgánům příslušným k pojišťování vývozních úvěrů ani finančním institucím dohodnout méně omezující finanční podmínky než podmínky stanovené v tomto ujednání, jestliže tak učiní po uzavření smlouvy, pokud smlouva o vývozním úvěru a připojené dokumenty již nabyly účinnosti, s výlučným záměrem pouze předejít ztrátám z událostí, které mohou způsobit nesplacení nebo vznik škody, nebo tyto ztráty minimalizovat.

19.   DOROVNÁNÍ

Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků a v souladu s účelem tohoto ujednání mohou účastníci v souladu s postupy uvedenými v článku 43 dorovnávat finanční podmínky nabídnuté státy, které jsou i které nejsou účastníky tohoto ujednání. Finanční podmínky poskytnuté v souladu s tímto článkem jsou považovány za odpovídající ustanovením kapitol I a II a v případě potřeby i příloh I, II, III, IV, V a VI.

20.   MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY PODLE STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY

a) 

Účastníci, kteří poskytují státní finanční podporu úvěrů s pevnou úrokovou sazbou, použijí odpovídající úrokové sazby CIRR jako minimální úrokové sazby. CIRR jsou úrokové sazby stanovené podle těchto zásad:

1) 

úrokové sazby CIRR by měly představovat konečné komerční úrokové sazby úvěrů na domácím trhu dané měny;

2) 

úrokové sazby CIRR by měly úzce odpovídat sazbě pro prvotřídní domácí dlužníky;

3) 

úrokové sazby CIRR by měly být založeny na nákladech financování s pevnou úrokovou sazbou;

4) 

úrokové sazby CIRR by neměly narušovat podmínky domácí hospodářské soutěže a

5) 

úrokové sazby CIRR by měly úzce odpovídat sazbě, která je k dispozici pro prvotřídní zahraniční dlužníky.

b) 

Poskytnutí státní finanční podpory nesmí zčásti ani zcela vyrovnávat ani kompenzovat příslušné pojistné úvěrové riziko účtované za riziko nesplacení podle článku 22.

21.   STANOVENÍ A POUŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

Úroková sazba CIRR pro státní finanční podporu poskytovanou podle ujednání a všech jeho příloh kromě odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla (příloha III) se stanoví a použije podle ustanovení přílohy XV.

22.   POJISTNÉ ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO

Účastníci vedle úrokového zatížení účtují i pojistné sazby s cílem pokrýt riziko návratnosti vývozních úvěrů. Pojistné sazby účtované účastníky musí být založeny na rizicích, musí konvergovat a nesmí být nepřiměřené s ohledem na pokrytí dlouhodobých provozních nákladů a škod.

23.   MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO

Účastníci nepoužijí menší, než jsou platné minimální pojistné sazby (MPR) pro úvěrové riziko.

a) 

Platné minimální pojistné sazby se stanoví podle následujících faktorů:

— 
z platné klasifikace rizika země,
— 
z doby rizika (tj. horizont rizika neboli HOR),
— 
z vybrané kategorie rizika kupujícího týkající se dlužníka,
— 
z procenta krytí politického a komerčního rizika a kvality poskytovaného produktu státem podpořeného vývozního úvěru,
— 
z jakékoli uplatněné techniky omezení rizika země a
— 
z uplatněných úvěrových posílení pro riziko kupujícího.
b) 

Minimální pojistné sazby se vyjadřují v procentech hodnoty jistiny úvěru, jako by bylo stanovené pojistné vybráno v plném rozsahu v den prvního čerpání úvěru. Vysvětlení výpočtu minimálních pojistných sazeb, včetně matematického vzorce použitého k výpočtu minimálních pojistných sazeb, je uvedeno v příloze VIII.

c) 

Bez ohledu na zemi určení se pojistné sazby účtované účastníky za tržně referenční transakce, tzn. za transakce, jichž se účastní koneční dlužníci/ručitelé (subjekty úvěrového rizika) v zemích kategorie 0, v zemích OECD s vysokým příjmem a v zemích eurozóny s vysokým příjmem ( 20 ) nebo jichž se účastní multilaterální nebo regionální instituce, v případě které se účastníci dohodli, že obecně nepodléhá předpisům v oblasti měnové regulace a převodů platným v zemi, kde sídlí ( 21 ), stanoví případ od případu. Aby se zajistilo, že se pojistné sazby účtované pro transakce, jichž se účastní dlužníci a případně ručitelé z takovýchto zemí, nepodbízejí cenám platným na soukromém trhu, musí účastníci dodržovat tento postup a používat dohodnuté konvence promítnutí relevantního způsobu referenčního oceňování do pojistné sazby:

1) 

Jestliže účastník poskytuje státní podporu jako součást syndikovaného úvěrového balíčku, který je strukturován jako transakce zajištěná aktivy ( 22 ) nebo transakce projektového financování ( 23 ), pak:

— 
celkové náklady (all-in cost) podílu přímých úvěrů nesmí být nižší než celkové náklady účtované účastníkem (účastníky) obchodního trhu v syndikátu,
— 
pojistné účtované za čisté pojištění nesmí být nižší než převedený ekvivalent pojistného, které by účtoval (účtovali) účastník (účastníci) obchodního trhu, a nesmí být nižší než použitelné minimální pojistněmatematické pojistné.

Za syndikovaný úvěrový balíček se považuje úvěrový balíček, který splňuje všechny tyto podmínky:

— 
nejméně 25 % ( 24 ) syndikátu je (jsou) úvěr/záruka (úvěry/záruky), která (které) se řídí podmínkami obchodního trhu, a která (které) nepožívají žádné dvoustranné nebo mnohostranné podpory (například EÚA, DFI, MFI nebo MRB) ( 25 ), kde všechny strany financování mají rovné finanční podmínky, a to včetně balíčku zajištění, a
— 
finanční podmínky transakce jsou plně v souladu s ujednáním modifikovaným těmito ustanoveními o stanovení cen podle referenčních sazeb na trhu v transakcích se syndikovanými úvěry/zárukami.
2) 

Pro všechny ostatní tržně referenční transakce se použijí tyto postupy:

— 
Na základě dostupnosti informací o trhu a charakteristik příslušné transakce účastníci stanoví pojistnou sazbu, která má být uplatňována, pomocí porovnání s jednou nebo více referenčními sazbami na trhu, jež jsou uvedeny v příloze X, přičemž zvolí referenční sazbu (sazby), která (které) se jeví jako nejvhodnější pro konkrétní transakci.
— 
Bez ohledu na předcházející odstavec nesmí účastníci účtovat pojistnou sazbu podle klasifikace rizika a celkové doby splatnosti transakce (vážené průměrné životnosti celé transakce), která je nižší než odpovídající pojistné stanovené na základě modelu tržní referenční sazby napříč cyklem (Through the Cycle Market Benchmark model, dále jen „model TCMB“), pokud tržní referenční sazba není odvozena od i) dluhopisu obchodovaného na sekundárním trhu nebo od ii) swapu úvěrového selhání konkrétního subjektu nebo spřízněné jednotky. Účastník, který účtuje nižší pojistnou sazbu, než je odpovídající pojistné stanovené modelem TCMB, na základě ratingu konkrétního referenčního nástroje ( 26 ) od akreditované ratingové agentury ( 27 ), podá v souladu s článkem 46 oznámení předem. Účtované pojistné však nesmí být nižší než odpovídající minimální pojistněmatematické pojistné.
— 
Při stanovování pojistné sazby určí účastník rating rizika pro konečného dlužníka/ručitele, včetně ověření, zda byl dlužník/ručitel ohodnocen akreditovanou ratingovou agenturou. Účastník může stanovit rating o jeden stupeň vyšší (na stupnici akreditované ratingové agentury), než je rating udělený akreditovanou ratingovou agenturou. Pokud rating od akreditované ratingové agentury neexistuje, klasifikace rizika nesmí překročit (nesmí být příznivější než) rating od ratingové agentury udělený státu, v němž má sídlo dlužník/ručitel, o více než dva stupně. Účastníci musí podat oznámení předem v souladu s článkem 46 v těchto situacích:
— 
jestliže účastník klasifikuje dlužníka/ručitele lépe, než činí nejlepší rating od akreditované ratingové agentury, nebo
— 
v případě, že rating od akreditované ratingové agentury neexistuje, účastník klasifikuje transakci jako CC2 nebo lepší, nebo ji označí kódem rovnocenným stupni AAA až A-, nebo stejně nebo příznivěji, než jaký je nejlepší rating od akreditované ratingové agentury udělený státu, v němž má sídlo dlužník/ručitel.
d) 

Země s „nejvyšším rizikem“ kategorie 7 zpravidla podléhají přirážkám k minimálním pojistným sazbám, které jsou stanoveny pro tuto kategorii; tyto přirážky stanoví účastník, který poskytuje podporu.

e) 

Při výpočtu minimální pojistné sazby určité transakce se použije kategorie rizika dané země podle klasifikace země dlužníka a kategorie rizika daného kupujícího podle klasifikace dlužníka ( 28 ), není-li zajištění ve formě neodvolatelné, bezpodmínečné, na požádání splatné, právně závazné a vymahatelné záruky, která je obligací na celkovou splátku dluhu po celou dobu úvěrování, poskytováno třetí stranou, která je důvěryhodná s ohledem na rozsah zajišťovaného dluhu. V případě záruky třetí strany se může účastník rozhodnout, že použije klasifikaci rizika země té země, v níž sídlí ručitel, a kategorii rizika kupujícího podle ručitele ( 29 ).

f) 

Kritéria a podmínky vztahující se k použití záruky třetí strany podle situací popsaných výše v písmeni e) první a druhé odrážce jsou uvedeny v příloze X.

g) 

Zásada horizontu rizika užitá pro výpočet minimální pojistné sazby vychází ze součtu poloviny doby čerpání a celé doby splácení a předpokládá pravidelný postup splátek vývozního úvěru, tj. splácení ve stejných pololetních splátkách jistiny a naběhlých úroků, počínající šest měsíců po počátku úvěru. Pro vývozní úvěry s nestandardními profily splácení se vypočte ekvivalentní doba splácení (vyjádřená ve stejných pololetních splátkách) podle následujícího vzorce: ekvivalentní doba splácení = (vážený průměr doby splácení – 0,25)/0,5.

h) 

Účastník, který zvolí uplatňování minimální pojistné sazby, která se použije v případě, kdy záruku poskytuje třetí strana se sídlem v jiné zemi, než je země dlužníka, o tom podá oznámení předem v souladu s článkem 45.

24.   KLASIFIKACE RIZIKA ZEMĚ

S výjimkou zemí OECD s vysokým příjmem a zemí eurozóny s vysokým příjmem se země klasifikují podle pravděpodobnosti, že dostojí svým vnějším dluhům (tj. podle úvěrového rizika země).

a) 

Úvěrové riziko země se skládá z těchto pěti složek:

— 
všeobecné moratorium na splátky prohlášené vládou dlužníka/ručitele nebo institucí státu, jejímž prostřednictvím je splátka prováděna,
— 
politické události nebo hospodářské obtíže vzniklé mimo zemi oznamujícího účastníka nebo legislativní/správní opatření, která jsou přijata mimo zemi oznamujícího účastníka, jež zabraňují nebo oddalují převod fondů vyplácených ve vztahu k úvěru,
— 
právní předpisy přijaté v zemi dlužníka/ručitele, prohlašující splátky v místní měně za platné umoření dluhu, bez ohledu na skutečnost, že v důsledku kolísání směnných kurzů by tyto splátky po převedení do měny poskytnutého úvěru již nepokryly částku dluhu k datu převodu finančních prostředků,
— 
jakákoli jiná opatření nebo rozhodnutí vlády cizí země, která zabraňují splacení úvěru podle stanovených podmínek, a
— 
případy vyšší moci, k nimž došlo mimo zemi oznamujícího účastníka, tj. válka (včetně občanské války), vyvlastnění, revoluce, nepokoje, občanské nepokoje, smršti, povodně, zemětřesení, sopečné výbuchy, přílivové vlny a jaderné havárie.
b) 

Země jsou zařazeny do jedné z osmi kategorií rizika země (0–7). Pro kategorie 1 až 7 byly stanoveny minimální pojistné sazby, pro kategorii 0 však nikoli vzhledem k tomu, že pro země zařazené do této kategorie je úroveň rizika země považována za zanedbatelnou. Úvěrové riziko spojené s transakcemi v zemích kategorie 0 souvisí především s rizikem dlužníka/ručitele.

c) 

Klasifikace zemí ( 30 ) se provádí podle metodiky klasifikace rizika země, která se skládá z následujících kritérií:

— 
Model pro hodnocení rizika země (dále jen „model“), na jehož základě se provádí kvantitativní hodnocení úvěrového rizika země, je u každé jednotlivé země založen na třech skupinách indikátorů rizika: na zkušenostech účastníků s platební schopností země, na finanční situaci a na hospodářské situaci. Metodika tohoto modelu se skládá z různých kroků, které zahrnují vyhodnocení těchto tří skupin indikátorů rizika a kombinaci a pružné ohodnocení skupin rizikových indikátorů.
— 
Kvalitativní hodnocení výsledků modelu, zvažované jednotlivě pro každou zemi, jehož cílem je integrovat politické riziko nebo jiné rizikové faktory, ke kterým model nepřihlíží buď vůbec, nebo k nim přihlíží jen zčásti. Případně může být kvantitativní hodnocení modelu upraveno tak, aby odráželo konečné hodnocení úvěrového rizika země.
d) 

Klasifikace rizika země se průběžně monitoruje a alespoň jednou ročně přezkoumá a změny vyplývající z metodiky klasifikace rizika země neprodleně oznámí sekretariát. V případě, že je země zařazena do nižší nebo do vyšší kategorie rizika země, musí účastníci nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co sekretariát tuto změnu klasifikace oznámí, účtovat pojistné sazby ve výši minimálních pojistných sazeb nebo vyšší v souladu s novou kategorií rizika země.

e) 

Klasifikaci rizika země zveřejňuje sekretariát.

25.   POSOUZENÍ SUVERÉNNÍHO RIZIKA

a) 

V případě všech zemí klasifikovaných podle metodiky klasifikace rizika země v souladu s čl. 24 písm. d) se riziko suverénního dlužníka posoudí výjimečně za účelem zjištění suverénních dlužníků:

— 
kteří nejsou nejméně rizikovými dlužníky v příslušné zemi a
— 
u nichž je úvěrové riziko výrazně vyšší než riziko země.
b) 

Zjištění suverénních dlužníků, kteří splňují kritéria uvedená výše v písmeni a), se provede podle metodiky pro hodnocení suverénního rizika, jež byla vytvořena a odsouhlasena účastníky.

c) 

Seznam zjištěných suverénních dlužníků, kteří splňují kritéria uvedená výše v písmeni a), se průběžně monitoruje a alespoň jednou ročně přezkoumá a změny vyplývající z metodiky pro hodnocení suverénního rizika neprodleně oznámí sekretariát.

d) 

Seznam suverénních dlužníků zjištěných podle písmena b) výše zveřejňuje sekretariát.

26.   KLASIFIKACE RIZIKA KUPUJÍCÍHO

Dlužníci a popřípadě ručitelé v zemích zařazených do kategorií rizika země 1–7 se zařadí do jedné z kategorií rizika kupujícího, které byly stanoveny v souvislosti se zemí dlužníka/ručitele ( 31 ). Matice kategorií rizika kupujícího, do nichž se zařadí dlužníci a ručitelé, je obsahem přílohy VIII. Kvalitativní popisy kategorií rizika kupujícího jsou uvedeny v příloze XI.

a) 

Klasifikace rizika kupujícího je založena na ratingu nadřazených nezajištěných úvěrů dlužníka/ručitele, tak jak je stanoven účastníkem.

b) 

Bez ohledu na písmeno a) výše mohou být transakce podporované podle podmínek stanovených v příloze VI a transakce s hodnotou úvěru nejvýše 5 milionů SDR klasifikovány na základě jednotlivých transakcí, tj. po použití úvěrových posílení pro riziko kupujícího; takové transakce však, bez ohledu na jejich klasifikaci, nejsou způsobilé pro uplatnění žádné srážky na základě použití úvěrových posílení pro riziko kupujícího.

c) 

Suverénní dlužníci a ručitelé jsou zařazeni do kategorie rizika kupujícího SOV/CC0.

d) 

Jiní než suverénní dlužníci a ručitelé mohou být výjimečně zařazeni do kategorie rizika kupujícího „Lepší než suverénní kupující“ (SOV+) ( 32 ), jestliže:

— 
dlužník/ručitel obdrží rating v cizí měně od akreditované ratingové agentury, který je lepší než rating v cizí měně (pocházející od stejné ratingové agentury) příslušného suverénního kupujícího, nebo
— 
dlužník/ručitel sídlí v zemi, jejíž suverénní riziko bylo označeno jako výrazně vyšší než riziko země.
e) 

Účastníci podají oznámení předem v souladu s článkem 46, pokud se jedná o transakce:

— 
s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, u něhož je pojistná sazba nižší, než je stanoveno v kategorii rizika kupujícího CC1, tj. CC0 nebo SOV+,
— 
s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, kde účastník posuzuje rating rizika kupujícího pro jiného než suverénního dlužníka/ručitele, který byl ohodnocen akreditovanou ratingovou agenturou, a rating rizika kupujícího je lepší než rating akreditované ratingové agentury ( 33 ).
f) 

V případě soutěže o konkrétní transakci, kde byl dlužník/ručitel soutěžícími účastníky zařazen do různých kategorií rizika kupujícího, soutěžící účastníci vyvinou úsilí o dosažení společné klasifikace rizika kupujícího. Není-li dosaženo dohody o společné klasifikaci, účastníku (účastníkům), který (kteří) zařadil(i) dlužníka/ručitele do vyšší kategorie rizika kupujícího, není zakázáno uplatnit nižší kategorii rizika kupujícího.

27.   PROCENTO KRYTÍ A KVALITA STÁTEM PODPOŘENÉHO POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ

Minimální pojistné sazby se rozlišují tak, aby zohlednily rozdílnou kvalitu produktů vývozních úvěrů a procento krytí poskytované účastníky podle přílohy VIII. Toto rozlišení vychází z hlediska vývozce (tj. ze záměru vyrovnat vliv rozdílné kvality produktů nabízených vývozci/finanční instituci na hospodářskou soutěž).

a) 

Kvalita produktů vývozních úvěrů se stanoví v závislosti na tom, zda se jedná o produkt v oblasti pojištění, záruk nebo přímých úvěrů či přímého financování, a u pojistných produktů na tom, zda je krytí úroku během čekací lhůty (tj. v období mezi dnem splatnosti ze strany dlužníka a dnem, kdy vzniká povinnost pojistitele/ručitele odškodnit vývozce/finanční instituci) poskytováno bez příplatku.

b) 

Všechny stávající produkty vývozních úvěrů nabízené účastníky se zařadí do jedné ze tří následujících kategorií produktů:

— 
podstandardní produkt, tj. pojištění bez krytí úroku během čekací lhůty a pojištění s krytím úroku během čekací lhůty s přiměřenou přirážkou k pojistné sazbě,
— 
standardní produkt, tj. pojištění s krytím úroku během čekací lhůty nároku bez přiměřené přirážky k pojistné sazbě a přímé úvěry nebo přímé financování, a
— 
nadstandardní produkt, tj. záruky.

28.   TECHNIKY OMEZENÍ RIZIKA ZEMĚ

a) 

Účastníci mohou použít následující techniky omezení rizika země, jejichž konkrétní použití je stanoveno v příloze XII:

— 
Struktura zahraničních budoucích peněžních toků v kombinaci se zahraničními účty u třetích stran
— 
Financování v místní měně
b) 

Účastník, který uplatňuje minimální pojistné sazby, jež zohledňují použití techniky omezení rizika země, podá oznámení předem v souladu s článkem 45.

c) 

Na tržně referenční transakce se snížení rizika země neuplatňuje.

29.   ÚVĚROVÁ POSÍLENÍ PRO RIZIKO KUPUJÍCÍHO

a) 

Účastníci mohou použít následující typy úvěrového posílení pro riziko kupujícího (buyer risk credit enhancements, BRCE), které umožňují uplatnění faktoru úvěrového posílení, který je větší než 0:

— 
převod výnosů nebo pohledávek ze smluv,
— 
zajištění na základě aktiv,
— 
zajištění na základě dlouhodobých aktiv,
— 
účet u třetích stran.
b) 

Definice BRCE a maximálních hodnot faktoru úvěrového posílení pro dlužníky kategorie 1–7 i pro tržně referenční dlužníky jsou uvedeny v příloze XII.

c) 

Typy BRCE mohou být použity samostatně nebo v kombinaci s těmito omezeními:

— 
Maximální faktor úvěrového posílení, kterého lze dosáhnout použitím BRCE, je 0,35 pro transakce kategorie 1–7. U tržně referenčních transakcí lze na tržně referenční minimální sazbu použít maximálně snížení ve výši 25 %, účtované pojistné však nesmí být nižší než použitelné minimální pojistněmatematické pojistné.
— 
„Zajištění na základě aktiv“ a „Zajištění na základě dlouhodobých aktiv“ nelze použít společně u jedné transakce.
— 
U transakce kategorie 1–7 nelze uplatnit žádný typ BRCE, jestliže platná klasifikace rizika země byla vylepšena pomocí „struktur zahraničních budoucích peněžních toků v kombinaci se zahraničními účty u třetích stran“.
d) 

Účastníci podají oznámení předem v souladu s článkem 45, pokud se jedná o transakce s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, pokud použití BRCE vedou k uplatnění faktoru úvěrového posílení vyššího než 0, nebo pokud použití BRCE při tržně referenčních transakcích vede k ocenění pod odpovídající minimální pojistnou sazbu podle modelu TCMB.

30.   PŘEZKOUMÁNÍ PLATNOSTI MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO

a) 

Aby bylo možné zhodnotit přiměřenost minimálních pojistných sazeb a aby bylo v případě potřeby možné provést úpravy směrem nahoru nebo dolů, pravidelně se použijí za účelem monitorování a úpravy minimálních pojistných sazeb souběžně nástroje zpětné vazby o pojistných sazbách.

b) 

Uvedené nástroje zpětné vazby o pojistných sazbách zhodnotí přiměřenost minimálních pojistných sazeb, pokud jde o skutečné zkušenosti institucí, jež poskytují státem podporované vývozní úvěry, i o informace soukromého trhu, týkající se ocenění úvěrového rizika.

c) 

Celkové přezkoumání všech aspektů pravidel pro pojistné sazby uvedených v ujednání, se zvláštním důrazem na pravidla pro stanovení cen podle referenčních sazeb, se uskuteční nejpozději do 31. prosince 2019 ( 34 ).

KAPITOLA III

Ustanovení o vázané pomoci

31.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY

a) 

Účastníci se dohodli na sladění strategie pro vývozní úvěry a strategie pro vázanou pomoc. Strategie pro vývozní úvěry by měla být založena na otevřené hospodářské soutěži a volném působení tržních sil. Strategie pro vázanou pomoc by měla poskytovat potřebné vnější zdroje zemím, odvětvím nebo projektům, které mají malý nebo nemají žádný přístup k tržnímu financování. Strategie pro vázanou pomoc by měly zajistit nejlepší rentabilitu, minimalizovat narušení obchodu a přispívat k účinnému využití těchto zdrojů z hlediska rozvoje.

b) 

Ustanovení tohoto ujednání o vázané pomoci se nevztahují na programy pomoci multilaterálních nebo regionálních institucí.

c) 

Tyto zásady nepředjímají názory Výboru pro rozvojovou pomoc o obsahu pojmů vázaná pomoc a nevázaná pomoc.

d) 

Účastník může požadovat dodatečné informace o stupni vázání jakékoli formy pomoci. Pokud existuje nejistota o tom, zda se na určitou praxi financování vztahuje definice vázané pomoci podle přílohy XIV, musí dárcovská země prokázat, že pomoc je ve skutečnosti „nevázaná“ v souladu s definicí uvedenou v příloze XIV.

32.   FORMY VÁZANÉ POMOCI

Vázaná pomoc může být ve formě:

a) 

úvěrů státem poskytované rozvojové pomoci ve smyslu „Směrných zásad Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987)“;

b) 

darů státem poskytované rozvojové pomoci ve smyslu „Směrných zásad Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987)“; a

c) 

jiných státem poskytovaných toků, které zahrnují dary a půjčky, ale vylučují státem podporované vývozní úvěry, které jsou v souladu s tímto ujednáním, nebo

d) 

smíšené formy, tj. právní nebo faktické spojení, řízené dárcem, věřitelem nebo dlužníkem, které zahrnuje alespoň dvě z výše uvedených nebo následujících finančních složek:

1) 

vývozní úvěr, který je státem podporován ve formě přímých úvěrů, přímého financování, refinancování, podpory úrokových sazeb, záruky nebo pojištění podle tohoto ujednání, a

2) 

jiné finanční prostředky v tržních podmínkách nebo blízké tržním podmínkám nebo platby předem ze strany kupujícího.

33.   SDRUŽENÉ FINANCOVÁNÍ

a) 

Sdružené financování může mít různé formy, například smíšené úvěry, smíšené financování, společné financování, souběžné financování nebo jednotlivé integrované transakce. Jejich hlavními charakteristikami je, že:

— 
mezi složkou se zvýhodněním a složkou bez zvýhodnění existuje právní nebo faktické spojení,
— 
jedna jejich část nebo celý balíček financování je fakticky vázanou pomocí a
— 
finanční prostředky se zvýhodněním jsou poskytnuty pouze v případě, že příjemce přijme s tím spojenou složku bez zvýhodnění.
b) 

Sdružené financování nebo faktické spojení se určuje na základě například těchto faktorů:

— 
existence neformálních ujednání mezi úřady příjemce a dárce,
— 
záměr dárce usnadnit přijatelnost balíčku financování použitím státem poskytované rozvojové pomoci,
— 
faktické vázání balíčku financování na obstarání v dárcovské zemi,
— 
stupeň vázanosti státem poskytované rozvojové pomoci a způsob nabídkového řízení nebo uzavření smlouvy o každé finanční transakci, nebo
— 
jakákoli jiná praxe určená Výborem pro rozvojovou pomoc nebo účastníky, v níž existuje faktické spojení mezi dvěma nebo více složkami financování.
c) 

Následující postupy nevylučují určení sdruženého financování nebo faktického spojení:

— 
rozdělení smlouvy pomocí odděleného oznámení složek smlouvy,
— 
rozdělení smluv financovaných ve více etapách,
— 
neoznámení vzájemně závislých částí smlouvy a/nebo
— 
neoznámení z důvodu, že část balíčku financování není vázaná.

34.   ZPŮSOBILOST ZEMĚ K VÁZANÉ POMOCI

a) 

Vázaná pomoc se neposkytuje zemím, jejichž HND na obyvatele je podle údajů Světové banky vyšší než horní mez pro země s nižšími středními příjmy. Světová banka tuto statistickou mez každoročně přepočítává ( 35 ). Země bude přeřazena do jiné kategorie pouze poté, co její kategorie podle Světové banky zůstala beze změny dva po sobě následující roky.

b) 

Pro klasifikaci zemí platí tato operační kritéria a postupy:

1) 

Klasifikace pro účely tohoto ujednání je určena výší HND na obyvatele, vypočítaného Světovou bankou pro účely klasifikace Světové banky zemí přijímajících úvěry; tuto klasifikaci zveřejňuje sekretariát.

2) 

Nemá-li Světová banka dostatek informací pro zveřejnění údajů o HND na obyvatele, je Světová banka požádána, aby odhadla, zda má daná země HND na obyvatele nad nebo pod současným statistickým prahem. Země bude klasifikována podle tohoto odhadu, pokud se účastníci nerozhodnou jinak.

3) 

Pokud se způsobilost země k přijetí vázané pomoci změní v souladu s písmenem a) výše, nabude přeřazení účinnosti dva týdny poté, co sekretariát sdělí závěry učiněné z uvedených údajů Světové banky všem účastníkům. Přede dnem účinnosti změny klasifikace nesmí být oznámena žádná vázaná pomoc pro nově způsobilou zemi; po tomto dni nesmí být oznámena žádná vázaná pomoc pro zemi nově zařazenou do vyšší kategorie, s výjimkou jednotlivých transakcí v rámci dříve stanovené úvěrové linky, které mohou být oznamovány až do uplynutí doby platnosti úvěrové linky (nejdéle jeden rok po nabytí účinnosti změny kategorie).

4) 

Pokud Světová banka reviduje údaje, nepřihlíží se k těmto změnám ve vztahu k tomuto ujednání. Nicméně klasifikace země může být změněna prostřednictvím společného postupu v souladu s příslušnými postupy podle článků 56 až 61 a účastníci mohou příznivě zvážit změnu klasifikace způsobenou chybami a opomenutími údajů, které byly následně uznány v tomtéž kalendářním roce, v němž sekretariát původně vydal tyto údaje.

35.   ZPŮSOBILOST PROJEKTU

a) 

Vázaná pomoc se neposkytuje na veřejné ani soukromé projekty, které by obvykle měly být hospodářsky životaschopné, kdyby byly financovány podle podmínek trhu nebo ujednání.

b) 

Klíčovými kritérii pro způsobilost k využití pomoci jsou tyto skutečnosti:

— 
zda projekt není finančně životaschopný, tj. při přiměřených cenách určených podle tržních zásad není schopen vytvářet dostatečný peněžní tok pro pokrytí provozních nákladů projektu a použitého kapitálu; to je první klíčové kritérium, nebo
— 
zda lze na základě konzultací s ostatními účastníky považovat za nepravděpodobné, že by projekt mohl být financován podle podmínek trhu nebo ujednání; to je druhé klíčové kritérium. Při posuzování odůvodněnosti pomoci u projektů přesahujících 50 milionů zvláštních práv čerpání (dále jen „SDR“) bude věnována zvláštní pozornost očekávané dostupnosti financování v tržních podmínkách nebo v podmínkách ujednání.
c) 

Klíčová kritéria podle písmene b) výše by měla ukázat, jak by při hodnocení projektu mělo být stanoveno, zda má být financován takovou pomocí nebo vývozními úvěry podle podmínek trhu nebo ujednání. Očekává se, že v poradním procesu podle článků 49 až 51 vznikne postupně soubor zkušeností, který exportním úvěrovým agenturám i subjektům poskytujícím pomoc vymezí přesnější kritéria k rozlišení obou kategorií projektů předem.

36.   MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZVÝHODNĚNÍ

Účastníci neposkytnou vázanou pomoc, která má úroveň zvýhodnění nižší než 35 %, případně 50 %, pokud země příjemce patří mezi nejméně rozvinuté země, s výjimkou níže uvedených případů, na které se rovněž nevztahují oznamovací postupy vymezené v čl. 47 písm. a) a čl. 48 písm. a):

a) 

technická pomoc: vázaná pomoc, u které se státem poskytovaná část rozvojové pomoci skládá výlučně z technické spolupráce, která činí buď méně než 3 % celkové hodnoty transakce, nebo méně než 1 milion SDR, podle toho, která hodnota je nižší, a

b) 

malé projekty: investiční projekty v hodnotě menší než jeden milion SDR, které jsou financovány výlučně z darů rozvojové pomoci.

37.   VÝJIMKY ZE ZPŮSOBILOSTI ZEMĚ NEBO PROJEKTU K VÁZANÉ POMOCI

a) 

Články 34 a 35 se nevztahují na vázanou pomoc, u níž je úroveň zvýhodnění nejméně 80 %, kromě vázané pomoci, která tvoří součást balíčku sdruženého financování ve smyslu článku 33.

b) 

Článek 35 se nevztahuje na vázanou pomoc v hodnotě nižší než dva miliony SDR kromě vázané pomoci, která tvoří součást balíčku sdruženého financování ve smyslu článku 33.

c) 

Články 34 a 35 se nevztahují na vázanou pomoc pro nejméně rozvinuté země, jak je definuje Organizace spojených národů.

d) 

Účastníci příznivě zváží urychlení postupů vázané pomoci podle konkrétních okolností:

— 
jaderná nebo závažná průmyslové havárie, která způsobí závažné přeshraniční znečištění, má-li kterýkoli z účastníků, kterého se toto znečištění týká, v úmyslu poskytnout vázanou pomoc na vyloučení nebo zmírnění jeho dopadů, nebo
— 
přítomnost významného rizika, že k takové havárii může dojít, má-li kterýkoli z účastníků, kterého se taková havárie týká, v úmyslu poskytnout vázanou pomoc vedoucí k jejímu odvrácení.
e) 

Bez ohledu na články 34 a 35 může účastník výjimečně poskytnout podporu jedním z následujících prostředků:

— 
postupem pro stanovení společného postupu podle přílohy XIV a článků 56 až 61, nebo
— 
odůvodněním na základě pomoci, jestliže má podporu podstatné části účastníků podle článků 49 a 50, nebo
— 
přípisem generálnímu tajemníkovi OECD v souladu s postupem podle článku 51. Účastníci očekávají, že k tomu bude docházet výjimečně a zřídka.

38.   VÝPOČET ÚROVNĚ ZVÝHODNĚNÍ U VÁZANÉ POMOCI

Úroveň zvýhodnění u vázané pomoci se vypočte stejnou metodou, jakou používá Výbor pro rozvojovou pomoc pro výpočet darovacího prvku, s těmito odchylkami:

a) 

Diskontní sazba použitá pro výpočet úrovně zvýhodnění úvěru v dané měně, tj. diferencovaná diskontní sazba (DDR), se 15. ledna každého roku vypočte nově takto:

— 
Průměr úrokových sazeb CIRR + marže
Marže (M) závisí na lhůtách splatnosti (R) takto:R

M

méně než 15 let

0,75

od 15 do 20 let (kromě 20 let)

1,00

od 20 do 30 let (kromě 30 let)

1,15

30 let a více

1,25

— 
Pro všechny měny se průměr úrokových sazeb CIRR stanovených podle ustanovení přílohy XV vypočte tak, že se použije průměr měsíčních úrokových sazeb CIRR platných v průběhu šesti měsíců od 15. srpna předchozího roku do 14. února stávajícího roku. Vypočtená sazba včetně marže se zaokrouhlí na nejbližších 10 bazických bodů. Pokud pro příslušnou měnu existuje více než jedna úroková sazba CIRR, pro tento výpočet se použije úroková sazba CIRR pro nejdelší lhůtu splatnosti, jak je stanovena v článku 1 přílohy XV.
b) 

Referenčním datem pro výpočet úrovně zvýhodnění je počátek úvěru ve smyslu přílohy XIV.

c) 

Pro účely výpočtu celkové úrovně zvýhodnění u balíčku sdruženého financování se úrovně zvýhodnění následujících úvěrů, finančních prostředků a plateb považují za nulové:

— 
vývozní úvěry, které jsou v souladu s tímto ujednáním,
— 
jiné finanční prostředky poskytnuté v tržních sazbách nebo blízko tržním sazbám,
— 
jiné státní finanční prostředky s úrovní zvýhodnění nižší než minimum povolené podle článku 36, kromě případů dorovnání, a
— 
platba předem od kupujícího.

Do výpočtu úrovně zvýhodnění se zahrnou platby při počátku úvěru nebo před ním, které se nepovažují za platby předem.

d) 

Diskontní sazba při dorovnání: při dorovnání podmínek pomoci se „identickým dorovnáním“ rozumí dorovnání do totožné úrovně zvýhodnění, která je znovu vypočtena s diskontní sazbou platnou v okamžik dorovnání.

e) 

Místní náklady a nákupy z třetích zemí se do výpočtu úrovně zvýhodnění zahrnou pouze v případě, že je financuje dárcovská země.

f) 

Celková úroveň zvýhodnění balíčku financování je určena vynásobením jmenovité hodnoty každé složky balíčku financování odpovídající úrovní zvýhodnění každé složky, sečtením výsledků a vydělením tohoto součtu souhrnnou jmenovitou hodnotou složek.

g) 

Diskontní sazba pro daný úvěr představující pomoc je sazba platná v okamžik oznámení. Avšak v případě okamžitého oznámení je diskontní sazba sazbou platnou v okamžik, kdy byly stanoveny podmínky úvěru představujícího pomoc. Změna diskontní sazby během doby trvání úvěru nemá vliv na její úroveň zvýhodnění.

h) 

Pokud před uzavřením smlouvy dojde ke změně měny, je oznámení třeba změnit. Pro výpočet úrovně zvýhodnění se použije diskontní sazba platná v den změny. Změna není nutná, pokud jsou alternativní měna a veškeré nezbytné informace pro výpočet úrovně zvýhodnění uvedeny v původním oznámení.

i) 

Bez ohledu na písmeno g) výše se pro výpočet úrovně zvýhodnění jednotlivých transakcí provedených podle úvěrové linky pomoci použije diskontní sazba, která byla původně oznámena pro úvěrovou linku.

39.   DOBA PLATNOSTI PRO VÁZANOU POMOC

a) 

Účastníci nemají pevně stanovit na více než dva roky podmínky pro vázanou pomoc bez ohledu na to, zda se týká financování jednotlivých transakcí nebo protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody. V případě protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody začíná doba platnosti dnem podpisu, který musí být oznámen v souladu s článkem 48; prodloužení platnosti úvěrové linky musí být oznámeno tak, jako by šlo o novou transakci, s poznámkou vysvětlující, že se jedná o prodloužení platnosti a že je provedeno za podmínek povolených v době oznámení prodloužení platnosti. V případě jednotlivých transakcí, včetně transakcí oznámených podle protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody, začíná doba platnosti dnem oznámení příslibu v souladu s článkem 47 nebo 48.

b) 

Stane-li se země poprvé nezpůsobilou pro úvěry poskytované Světovou bankou na 17 let, je platnost stávajících a nových oznámených protokolů o vázané pomoci a úvěrových linek omezena na jeden rok po dni případné změny klasifikace postupem podle čl. 34 písm. b).

c) 

Prodloužení platnosti těchto protokolů a úvěrových linek je možné pouze za podmínek, které jsou v souladu s články 34 a 35 tohoto ujednání, po

— 
změně klasifikace země a
— 
změně ustanovení tohoto ujednání.

Za těchto okolností mohou být stávající podmínky zachovány bez ohledu na změnu diskontní sazby podle článku 38.

40.   DOROVNÁNÍ

Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků a v souladu s účelem tohoto ujednání mohou účastníci v souladu s postupy uvedenými v článku 43 dorovnávat finanční podmínky nabídnuté státy, které jsou i které nejsou účastníky tohoto ujednání.

KAPITOLA IV

Postupy

Oddíl 1

Společné postupy pro vývozní úvěry a pomoc spojenou s obchodem

41.   OZNÁMENÍ

Oznámení vyžadovaná postupy uvedenými v tomto ujednání budou provedena v souladu s informacemi obsaženými v příloze VII a budou v kopii zasílána sekretariátu.

42.   INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE

a) 

Jakmile účastník přislíbí státní podporu, kterou oznámil postupy podle článků 45 až 48, uvědomí o tom ostatní účastníky, přičemž uvede jednací číslo oznámení na příslušném formuláři pro podávání zpráv.

b) 

Při výměně informací podle článků 53 až 55 uvědomí účastník ostatní účastníky o úvěrových podmínkách, jimiž hodlá podpořit určitou konkrétní transakci, a může požadovat obdobné informace od ostatních účastníků.

43.   POSTUPY PRO DOROVNÁNÍ

a) 

Před dorovnáním finančních podmínek, jež jsou údajně nabízeny účastníkem tohoto ujednání nebo státem, který není účastníkem tohoto ujednání, v souladu s články 17 a 40, vynaloží účastník veškeré rozumné úsilí včetně osobních konzultací podle článku 55, aby ověřil, že tyto podmínky jsou státem podporovány, a musí dodržet následující ustanovení:

1) 

Účastník uvědomí všechny ostatní účastníky o podmínkách, které hodlá podporovat, podle stejného oznamovacího postupu požadovaného pro dorovnávané podmínky. V případě dorovnání podmínek státu, který není účastníkem tohoto ujednání, se bude vyrovnávající účastník řídit stejným oznamovacím postupem, jaký by byl vyžadován v případě, že by dorovnání podmínek navrhl účastník tohoto ujednání.

2) 

Bez ohledu na bod 1 výše je stanoveno, že pokud by podle platného postupu pro oznamování byl vyrovnávající účastník povinen pozdržet vydání příslibu do doby po uplynutí konce lhůty ke konečnému podávání nabídek, oznámí vyrovnávající účastník svůj záměr provést vyrovnání co nejdříve.

3) 

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat oznámené podmínky zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

b) 

Účastník, který má v úmyslu nabídnout finanční podmínky totožné s podmínkami oznámenými v souladu s články 45 a 46, tak může učinit po uplynutí čekací lhůty, která je v nich stanovena. Tento účastník oznámí svůj záměr co nejdříve.

44.   ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE

a) 

Účastník, jenž má rozumné důvody domnívat se, že finanční podmínky nabízené jiným účastníkem (účastník, který postup zahájil) jsou příznivější než podmínky stanovené v tomto ujednání, bude o této skutečnosti informovat sekretariát; sekretariát tuto informaci neprodleně zpřístupní.

b) 

Účastník, který postup zahájil, objasní finanční podmínky své nabídky do dvou pracovních dnů následujících poté, co sekretariát vydá příslušnou informaci.

c) 

Po objasnění ze strany účastníka, který postup zahájil, může kterýkoli účastník požadovat, aby sekretariát do pěti pracovních dnů uspořádal zvláštní konzultační schůzku účastníků za účelem projednání této otázky.

d) 

Finanční podmínky, na které je státem poskytována podpora, nenabudou účinnosti, dokud nebude znám výsledek této zvláštní konzultační schůzky účastníků.

Oddíl 2

Postupy pro vývozní úvěry

45.   OZNÁMENÍ PŘEDEM S DISKUSÍ

a) 

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu s hodnotou úvěru vyšší než 2 miliony SDR podle přílohy VII, jestliže:

— 
se pro výpočet minimální pojistné sazby použije příslušná klasifikace rizika země a kategorie rizika kupujícího uplatňovaná třetí stranou, která poskytuje záruku, se sídlem v jiné zemi, než je země dlužníka (tj. stanovenou podle čl. 23 písm. e) první odrážky),
— 
platná minimální pojistná sazba se snížila použitím některé z technik omezení rizika země uvedených v článku 28, nebo
— 
hodlá poskytnout podporu podle čl. 7 písm. a) bodu 2) nebo čl. 7 písm. d) přílohy IV,
— 
hodlá poskytnout podporu podle čl. 4 písm. a) přílohy V.
b) 

Pokud v této lhůtě kterýkoli jiný účastník požádá o projednání, vyčká účastník, který postup zahájil, dalších deset kalendářních dnů.

c) 

Účastník bude informovat všechny ostatní účastníky o svém konečném rozhodnutí po projednání s cílem usnadnit revizi souboru zkušeností v souladu s článkem 64. Účastníci povedou záznamy o svých zkušenostech s ohledem na pojistné sazby oznámené v souladu s písmenem a) výše.

46.   OZNÁMENÍ PŘEDEM

a) 

Účastník v souladu s přílohou VII oznámí všem ostatním účastníkům nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu s hodnotou úvěru vyšší než 2 miliony SDR, jestliže hodlá:

1) 

poskytnout podporu podle čl. 12 písm. d) bodu 3;

2) 

poskytnout podporu podle čl. 14 písm. a);

3) 

poskytnout podporu podle čl. 15 písm. c);

4) 

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s ustanoveními čl. 22 písm. c) bodu 1), jestliže se účastní syndikovaného úvěrového balíčku;

5) 

uplatnit nižší pojistnou sazbu, než je odpovídající pojistné stanovené na základě modelu TCMB, v souladu s čl. 23 písm. c) bodem 2) druhou odrážkou;

6) 

poskytnout podporu v rámci tržně referenčních transakcí, jestliže účastník klasifikuje dlužníka/ručitele lépe, než činí nejlepší rating od akreditované ratingové agentury, nebo v případě, že rating od akreditované ratingové agentury neexistuje, účastník klasifikuje transakci jako CC2 nebo lepší, nebo ji označí kódem rovnocenným stupni AAA až A-, nebo stejně nebo příznivěji, než jaký je nejlepší rating od akreditované ratingové agentury udělený státu, v němž má sídlo dlužník/ručitel;

7) 

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 26 písm. e), jestliže vybraná kategorie rizika kupujícího použitá pro výpočet minimální pojistné sazby pro určitou transakci:

— 
s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem je nižší než CC1 (tj. CC0 nebo SOV+),
— 
s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem je lepší než rating akreditované agentury.
8) 

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 29 písm. a) u transakcí s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, pokud použití BRCE vede k uplatnění faktoru úvěrového posílení vyššího než 0, nebo pokud použití BRCE při tržně referenčních transakcích vede k ocenění pod odpovídající minimální pojistnou sazbu podle modelu TCMB;

9) 

poskytnout podporu podle čl. 6 písm. a) přílohy II;

10) 

poskytnout podporu podle čl. 7 písm. a) bodu 1 přílohy IV;

11) 

poskytnout podporu podle čl. 4 písm. b) přílohy V.

b) 

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat uvedenou transakci zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

Oddíl 3

Postupy pro pomoc spojenou s obchodem

47.   OZNÁMENÍ PŘEDEM

a) 

Účastník podá oznámení předem podle přílohy VII, pokud hodlá poskytnout státní podporu na:

— 
nevázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 80 %,
— 
nevázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nižší než dva miliony SDR a darovacím prvkem, jak jej definuje Výbor pro rozvojovou pomoc, nižším než 50 %,
— 
vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 80 %, nebo
— 
vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nižší než dva miliony SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 50 % s výjimkou případů uvedených v čl. 35 písm. a) a b),
— 
vázanou pomoc podle čl. 37 písm. d).
b) 

Oznámení předem se podává nejpozději třicet pracovních dnů před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu, podle toho, co nastane dříve.

c) 

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat oznámené podmínky zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

d) 

Tento článek se vztahuje na vázanou pomoc, která tvoří součást balíčku sdruženého financování popsaného v článku 33.

48.   OKAMŽITÉ OZNÁMENÍ

a) 

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům okamžitě, tj. do dvou pracovních dnů ode dne příslibu, podle přílohy VII, že poskytuje státní podporu na vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě buď:

— 
nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nejméně 80 %, nebo
— 
nižší než dva miliony SDR a s úrovní zvýhodnění nejméně 50 % s výjimkou případů uvedených v čl. 36 písm. a) a b).
b) 

Účastník také okamžitě oznámí všem ostatním účastníkům, že byl podepsán protokol o pomoci, úvěrová linka nebo jakákoli podobná dohoda.

c) 

Oznámení předem nemusí být provedeno, pokud účastník hodlá dorovnat finanční podmínky, kterých se týkalo okamžité oznámení.

Oddíl 4

Konzultační postupy pro vázanou pomoc

49.   ÚČEL KONZULTACÍ

a) 

Účastník, který usiluje o objasnění možné obchodní motivace vázané pomoci, může požadovat, aby bylo dodáno úplné kvalitativní hodnocení pomoci (podrobně viz příloha XIII).

b) 

Dále může účastník požadovat konzultace s ostatními účastníky na základě článku 50. Ty zahrnují i osobní konzultace podle článku 55 k projednání

— 
především toho, zda je nabídka pomoci v souladu s požadavky článků 34 a 35, a
— 
případně též, zda je nabídka pomoci odůvodněna i tehdy, nejsou-li splněny požadavky článků 34 a 35.

50.   ROZSAH KONZULTACÍ A JEJICH ČASOVÝ RÁMEC

a) 

V rámci konzultací může každý účastník kromě jiného požadovat tyto informace:

— 
výsledky podrobné studie proveditelnosti/hodnocení projektu,
— 
zda existuje konkurenční nabídka s financováním bez zvýhodnění nebo financováním pomoci,
— 
očekávaný příjem nebo úspora cizí měny v rámci projektu,
— 
zda existuje spolupráce s vícestrannými organizacemi, například se Světovou bankou,
— 
zda byla provedena mezinárodní veřejná soutěž, zejména zda dodavatel dárcovské země podal nejvýhodnější nabídku,
— 
jaké jsou dopady na životní prostředí,
— 
jaká je účast soukromého sektoru a
— 
kdy byly oznámeny úvěry se zvýhodněním nebo pomocí (například šest měsíců před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu).
b) 

Konzultace musí být dokončeny a závěry o obou otázkách podle článku 48 oznámeny sekretariátem všem účastníkům nejméně deset pracovních dnů před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu podle toho, co nastane dříve. Nedospějí-li strany účastnící se konzultací k dohodě, vyzve sekretariát ostatní účastníky, aby zaujali stanovisko do pěti pracovních dnů. Sdělí tato stanoviska oznamujícímu účastníkovi, který by měl znovu zvážit další postup, pokud se jeví, že pro nabídku pomoci není žádná podstatná podpora.

51.   VÝSLEDEK KONZULTACÍ

a) 

Hodlá-li dárce uskutečnit projekt navzdory nedostatku podstatné podpory, oznámí to ostatním účastníkům předem nejpozději šedesát kalendářních dnů po ukončení konzultací, tj. přijetí závěru předsedy. Dárce také zašle generálnímu tajemníkovi OECD přípis s nastíněním výsledků konzultací a vysvětlením převládajících národních zájmů, které se netýkají obchodu, jež činí toto opatření nezbytným. Účastníci očekávají, že k tomu bude docházet výjimečně a zřídka.

b) 

Dárce neprodleně vyrozumí účastníky, že zaslal přípis generálnímu tajemníkovi OECD, a jeho opis přiloží k oznámení. Dárce ani žádný jiný účastník neučiní příslib vázané pomoci do deseti pracovních dnů po podání tohoto oznámení účastníkům. U projektů, u nichž byly během konzultací zjištěny konkurenční obchodní nabídky, se uvedená lhůta deseti pracovních dnů prodlužuje na patnáct dnů.

c) 

Sekretariát sleduje průběh a výsledky konzultací.

Oddíl 5

Výměna informací o vývozních úvěrech a pomoci související s obchodem

52.   KONTAKTNÍ MÍSTA

Veškerý styk mezi určenými kontaktními místy v každé zemi se provádí pomocí komunikace v reálném čase, například elektronickou poštou, a je považován za důvěrný.

53.   ROZSAH DOTAZŮ

a) 

Účastník se může dotázat jiného účastníka na jeho postoj vůči třetí zemi, instituci v třetí zemi nebo k určité obchodní metodě.

b) 

Účastník, který obdrží žádost o státní podporu, může požádat o informace jiného účastníka, přičemž uvede nejpříznivější úvěrové podmínky, které by byl dotazující se účastník ochoten podpořit.

c) 

Je-li dotaz vznesen na více než jednoho účastníka, musí obsahovat seznam adresátů.

d) 

Kopie všech dotazů se zasílají sekretariátu.

54.   ROZSAH ODPOVĚDÍ

a) 

Účastník, jemuž je adresován dotaz, odpoví do sedmi kalendářních dnů a poskytne co nejvíce informací. V odpovědi poskytne co nejpřesnější obsah rozhodnutí, jež pravděpodobně učiní. Je-li třeba, svou odpověď co nejdříve doplní. Kopie zašle i ostatním adresátům dotazu a sekretariátu.

b) 

Pokud se odpověď na dotaz stane z jakéhokoli důvodu později neplatnou, například z toho důvodu, že:

— 
byla obdržena, změněna nebo stažena žádost nebo
— 
jsou zvažovány jiné podmínky,

je neprodleně zaslána nová odpověď a její kopie se zašle ostatním adresátům dotazu a sekretariátu.

55.   OSOBNÍ KONZULTACE

a) 

Účastníci souhlasí, že do deseti pracovních dnů příznivě odpovědí na žádosti o osobní konzultace.

b) 

Každá žádost osobní konzultace je sdělena všem účastníkům i zemím, které účastníky nejsou. Konzultace se konají co nejdříve po uplynutí lhůty deseti pracovních dnů.

c) 

Předseda účastníků a sekretariát se dohodnou o případné nezbytné následné činnosti, například na společném postupu. Sekretariát výsledek konzultací okamžitě zpřístupní.

56.   POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Návrhy společného postupu se zasílají pouze sekretariátu. Ten je zašle všem účastníkům a jedná-li se o vázanou pomoc, i všem kontaktním místům Výboru pro rozvojovou pomoc. V rejstříku společných postupů na elektronické úřední desce, kterou spravuje sekretariát v síťovém prostředí OECD, se neuvádí, od kterého účastníka pochází. Sekretariát však na žádost může totožnost tohoto účastníka ústně sdělit účastníkovi tohoto ujednání nebo členovi Výboru pro rozvojovou pomoc. Sekretariát vede záznam o těchto žádostech.

b) 

Návrh společného postupu je datován a má tento formát:

— 
číslo jednací, po němž následují slova „Common Line“ („společný postup“);
— 
název dovážející země a kupujícího,
— 
co nejpřesnější název nebo popis projektu pro jeho jednoznačnou identifikaci,
— 
podmínky, které předpokládá navrhující země,
— 
návrh společného postupu,
— 
státní příslušnost a jména známých předkladatelů konkurenčních nabídek;
— 
konec lhůty k podávání obchodních a finančních nabídek a číslo veřejné soutěže, je-li známo,
— 
další související informace, například důvody pro navržení společného postupu, dostupnost projektových studií nebo zvláštní okolnosti.
c) 

Návrh společného postupu formulovaný v souladu s čl. 34 písm. b) bodem 4 se zasílá sekretariátu a jeho opisy se zasílají ostatním účastníkům. Účastník, který předkládá návrh společného postupu, poskytne úplné vysvětlení důvodů, pro které se domnívá, že by se klasifikace země měla určit jinak než postupem podle čl. 34 písm. b).

d) 

Sekretariát schválené společné postupy veřejně zpřístupní.

57.   ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Odpovědi musí být dány během dvaceti kalendářních dnů, avšak účastníci jsou vyzýváni, aby odpověděli na návrh společného postupu co nejrychleji.

b) 

Odpovědí může být žádost o dodatečné informace, přijetí, odmítnutí, návrh na změnu společného postupu nebo alternativní návrh společného postupu.

c) 

Pokud účastník sdělí, že nemá žádné stanovisko, protože se na něj ve věci pomoci projektu neobrátil ani vývozce, ani orgány přijímající země, považuje se to za přijetí návrhu společného postupu.

58.   PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Po uplynutí dvaceti kalendářních dnů uvědomí sekretariát všechny účastníky o stavu jednání o návrhu společného postupu. Pokud společný postup nepřijali všichni účastníci, avšak žádný jej neodmítl, je návrh ponechán k jednání na dalších osm kalendářních dnů.

b) 

Po uplynutí této další lhůty se má za to, že účastník, který návrh společného postupu výslovně neodmítl, jej přijal. Avšak kterýkoli účastník, včetně účastníka, který postup zahájil, může společný postup přijmout pouze s podmínkou, že jej výslovně přijme jeden nebo více účastníků.

c) 

Pokud účastník nepřijme jednu nebo více částí společného postupu, má se za to, že přijímá všechny ostatní části společného postupu. Rozumí se, že toto částečné přijetí může vést ostatní účastníky ke změně stanovisek k navrženému společnému postupu. Všichni účastníci mohou volně nabídnout nebo vyrovnávat podmínky, na které se nevztahuje žádný společný postup.

d) 

Společný postup, který nebyl přijat, může být znovu přezkoumán postupy uvedenými v článcích 56 a 57. Za těchto okolností nejsou účastníci vázáni svým původním rozhodnutím.

59.   NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH

Pokud se účastník, který postup zahájil, a účastník, který navrhl změnu nebo alternativu, nemohou dohodnout na společném postupu do dalších osmi kalendářních dnů, mohou tuto lhůtu vzájemnou dohodou prodloužit. Sekretariát uvědomí o tomto prodloužení všechny účastníky.

60.   NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU

Sekretariát uvědomí všechny účastníky buď o tom, že návrh společného postupu vstoupí v účinnost, nebo že byl odmítnut; společný postup nabývá účinnosti tři kalendářní dny po tomto oznámení. Sekretariát vede na elektronické úřední desce průběžně aktualizovaný seznam všech společných postupů, které byly přijaty nebo o nichž ještě nebylo rozhodnuto.

61.   DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Schválený společný postup je v platnosti po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti, pokud sekretariátu není sděleno, že o něj již není zájem a že toto stanovisko zastávají všichni účastníci. Společný postup zůstane v platnosti po dobu dalších dvou let, pokud některý účastník požádá o prodloužení jeho platnosti do 14 kalendářních dnů od původního dne uplynutí doby platnosti. Týmž postupem je možné schválit další prodloužení doby platnosti. Společný postup schválený podle čl. 34 písm. b) bodu 4 zůstává v platnosti, dokud nejsou k dispozici údaje Světové banky pro následující rok.

b) 

Sekretariát sleduje platnost společných postupů a poskytuje účastníkům odpovídající informace prostřednictvím seznamu „Stav platných společných postupů“ (The Status of Valid Common Lines) vedeného na elektronické úřední desce. Sekretariát přitom mimo jiné:

— 
přidává nové společné postupy, jakmile je účastníci přijmou,
— 
aktualizuje den uplynutí doby platnosti, pokud účastník požádá o její prodloužení,
— 
odstraňuje společné postupy, jejichž doba platnosti uplynula,
— 
každého čtvrt roku vydává seznam společných postupů, jejichž doba platnosti má uplynout v následujícím čtvrtletí.

Oddíl 6

Přezkoumání

62.   PRAVIDELNÉ PŘEZKOUMÁNÍ UJEDNÁNÍ

a) 

Účastníci budou provádět pravidelné přezkoumání fungování tohoto ujednání. Při tomto přezkoumání účastníci prověří mimo jiné oznamovací postupy, zavádění a provoz systému diferencované diskontní sazby, pravidla a postupy pro vázanou pomoc, otázky vyrovnávání, předchozí přísliby a možnosti přistoupení dalších států k tomuto ujednání.

b) 

Toto přezkoumání se zakládá na informacích o zkušenostech účastníků a jejich námětech na zdokonalení fungování a účinnosti tohoto ujednání. Účastníci přihlížejí k cílům tohoto ujednání a ke stávající hospodářské a měnové situaci. Informace a náměty, které chtějí účastníci při tomto přezkoumání předložit, musí být sekretariátu doručeny nejpozději čtyřicet pět kalendářních dnů přede dnem přezkoumání.

63.   PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

a) 

Účastníci budou pravidelně přezkoumávat systém stanovování úrokových sazeb CIRR, aby bylo zajištěno, že oznámené sazby odrážejí stávající podmínky na trhu a splňují cíle, jež jsou stanovením platných sazeb sledovány. Přezkoumání se týká také marže, která má být připočtena při použití těchto sazeb.

b) 

Účastník může předsedovi účastníků předložit odůvodněnou žádost o mimořádné přezkoumání, pokud se domnívá, že úroková sazba CIRR jedné nebo více měn již neodráží stávající podmínky na trhu.

64.   PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

Účastníci pravidelně sledují a přezkoumávají všechny aspekty pravidel a postupů pro pojistné sazby. To zahrnuje:

a) 

metodiku pro klasifikaci rizika země a metodiku pro hodnocení suverénního rizika, jejichž účelnost má být přezkoumána na základě zkušeností;

b) 

úroveň minimálních pojistných sazeb zajišťující, že zůstanou přesným měřítkem úvěrového rizika, přičemž se berou v úvahu skutečné zkušenosti institucí, jež poskytují státem podporované vývozní úvěry, i informace pocházející ze soukromého trhu týkající se ocenění úvěrového rizika;

c) 

odlišení minimálních pojistných sazeb, která zohledňují rozdílnou kvalitu produktů vývozních úvěrů a procento poskytovaného krytí, a

d) 

soubor zkušeností týkající se uplatnění techniky omezení rizika země a úvěrového posílení pro riziko kupujícího a rovněž zachování platnosti a vhodnosti jejich konkrétního vlivu na minimální pojistné sazby.

65.   PŘEZKUM STÁTNÍ PODPORY NA MÍSTNÍ NÁKLADY

Účastníci přezkoumají ustanovení o podpoře na místní náklady nejpozději do 20. dubna 2024.

▼M3
PŘÍLOHA III

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO CIVILNÍ LETADLA

ČÁST 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   ÚČEL

a) 

Účelem této odvětvové dohody je poskytnout rámec pro předvídatelné, konzistentní a transparentní používání státem podporovaných vývozních úvěrů na prodej nebo leasing letadel a dalšího zboží a služeb uvedených v čl. 4 písm. a) níže. Cílem této odvětvové dohody je vytvořit v oblasti těchto vývozních úvěrů rovné podmínky pro všechny za účelem povzbuzení hospodářské soutěže mezi vývozci na základě jakosti a ceny vyváženého zboží a služeb, a nikoli na základě nejpříznivějších státem podporovaných finančních podmínek.

b) 

Tato odvětvová dohoda stanoví nejpříznivější podmínky, za kterých mohou být poskytnuty státem podporované vývozní úvěry.

c) 

Za tímto účelem tato odvětvová dohoda usiluje o nastolení vyvážené rovnováhy, která na všech trzích:

1) 

vyrovná mezi účastníky podmínky hospodářské soutěže týkající se financování;

2) 

neutralizuje podmínky financování mezi účastníky jako faktor při výběru mezi konkurenčním zbožím a službami uvedenými v čl. 4 písm. a) níže a

3) 

předejde narušením hospodářské soutěže mezi účastníky této odvětvové dohody a jakýmikoli dalšími zdroji financování.

d) 

Účastníci této odvětvové dohody (dále jen „účastníci“) uznávají, že ustanovení této odvětvové dohody byla vytvořena výhradně pro účely této odvětvové dohody a nejsou jimi dotčeny ostatní části ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech (dále jen „ujednání“) ani jejich další vývoj.

2.   PRÁVNÍ STATUT

Tato odvětvová dohoda je „gentlemanskou dohodou“ mezi jejími účastníky a tvoří přílohu III ujednání; je nedílnou součástí ujednání a nahrazuje odvětvovou dohodu, která vstoupila v platnost v červenci 2007.

3.   ÚČASTNÍCI

V současnosti jsou účastníky: Austrálie, Brazílie, Kanada, Evropská unie, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a Spojené státy. Kterýkoli stát, který není účastníkem, se může stát účastníkem v souladu s postupem v dodatku I.

4.   OBLAST PŮSOBNOSTI

a) 

Tato odvětvová dohoda se vztahuje na veškerou státní podporu poskytovanou jménem vlády, jejíž lhůta splatnosti je nejméně dva roky, na vývoz:

1) 

nových civilních letadel a jejich vestavěných motorů, včetně vybavení dodaného kupujícím;

2) 

použitých, přestavěných a renovovaných letadel a jejich vestavěných motorů, ve všech případech včetně vybavení dodaného kupujícím;

3) 

náhradních motorů;

4) 

náhradních dílů civilních letadel a jejich motorů;

5) 

údržby a servisních smluv týkajících se civilních letadel a jejich motorů;

6) 

přestavby, významných změn a renovace civilních letadel;

7) 

souprav pro motory.

b) 

Státem poskytovaná podpora může mít různou podobu:

1) 

Záruky nebo pojištění vývozních úvěrů (čisté pojištění).

2) 

Státem poskytovaná finanční podpora:

— 
přímé úvěry/financování a refinancování nebo
— 
podpora úrokových sazeb.

Jakákoli kombinace výše uvedené podpory.

c) 

Tato odvětvová dohoda se nevztahuje na státní podporu:

1) 

vývozu nových nebo použitých vojenských letadel a souvisejícího zboží a služeb uvedených v písmeni a) výše, například jsou-li používána pro vojenské účely;

2) 

nových nebo použitých letových simulátorů.

5.   INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ

Účastníci budou na základě reciprocity odpovídat na dotazy států v konkurenční situaci, které nejsou účastníky tohoto ujednání, ohledně finančních podmínek státem poskytované podpory stejně, jako by odpovídali na dotazy jiného účastníka.

6.   POMOC

Účastníci poskytují pomoc pouze pro humanitární účely, a to prostřednictvím postupu pro stanovení společného postupu.

7.   OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI

Tato odvětvová dohoda nebrání účastníkům dohodnout méně omezující finanční podmínky než podmínky stanovené touto odvětvovou dohodou, jestliže tak učiní poté, co smlouva o vývozním úvěru a připojené dokumenty již nabyly účinnosti, s výlučným záměrem pouze předejít ztrátám z událostí, které mohou způsobit nesplacení nebo vznik škody, nebo tyto ztráty minimalizovat. Účastník oznámí do dvaceti pracovních dnů následujících po dohodě tohoto účastníka s kupujícím/dlužníkem všem ostatním účastníkům a sekretariátu OECD (dále jen „sekretariát“) změny, ke kterým došlo ve finančních podmínkách. Toto oznámení musí obsahovat informace o nových finančních podmínkách, včetně motivace, a k jeho vypracování se použije formulář pro podávání zpráv uvedený v dodatku IV.

ČÁST 2

NOVÁ LETADLA

KAPITOLA I

Oblast působnosti

8.   NOVÁ LETADLA

a) 

Pro účely této odvětvové dohody se novým letadlem rozumí:

1) 

letadlo, včetně vybavení dodaného kupujícím, a motory vestavěné v tomto letadle, jež jsou ve vlastnictví výrobce a nebyly dodány ani dříve použity pro zamýšlený účel, kterým je doprava cestujících nebo přeprava nákladů, a

2) 

náhradní motory a náhradní díly, jsou-li považovány za součást původní objednávky letadla v souladu s ustanoveními čl. 20 písm. a) níže;

b) 

Bez ohledu na ustanovení písmene a) výše může účastník poskytnout podporu v rámci platných podmínek vztahujících se na nová letadla u transakcí, při nichž byla po oznámení předem dotčeného účastníka uzavřena prozatímní finanční ujednání z důvodu zpoždění poskytnutí státní podpory; takové zpoždění nesmí být delší než osmnáct měsíců. V takových případech je lhůta splatnosti totožná s datem konečného splacení, jako by tomu bylo v případě, že by prodej nebo leasing příslušného letadla získal státní podporu ode dne původní dodávky letadla.

KAPITOLA II

Finanční podmínky

Finanční podmínky poskytování vývozních úvěrů zahrnují veškerá ustanovení uvedená v této kapitole, která je nutno vykládat ve vzájemných souvislostech.

9.   PŘÍPUSTNÉ MĚNY

Měny přípustné pro státem poskytovanou finanční podporu jsou euro, japonský jen, libra šterlinků, americký dolar a další v plné míře směnitelné měny, pro něž jsou k dispozici údaje, které umožní stanovení minimálních úrokových sazeb, jež jsou uvedeny v dodatku III.

10.   PLATBA PŘEDEM A MAXIMÁLNÍ VÝŠE STÁTNÍ PODPORY

a) 

U transakcí s kupujícími/dlužníky zařazenými do kategorie rizika 1 (podle tabulky 1 dodatku II) účastníci:

1) 

požadují minimální platbu předem ve výši 20 % čisté ceny letadla při počátku úvěru nebo před počátkem úvěru;

2) 

neposkytnou státní podporu přesahující 80 % čisté ceny letadla.

b) 

U transakcí s kupujícími/dlužníky zařazenými do kategorie rizika 2 až 8 (podle tabulky 1 dodatku II) účastníci:

1) 

požadují minimální platbu předem ve výši 15 % čisté ceny letadla při počátku úvěru nebo před počátkem úvěru;

2) 

neposkytnou státní podporu přesahující 85 % čisté ceny letadla.

c) 

Účastník, který uplatňuje ustanovení čl. 8 písm. b) výše, sníží maximální částku státní podpory o částku splátek jistiny považovanou za dlužnou od počátku úvěru, aby při čerpání měla nesplacená částka stejnou výši jako v případě, že by takový státem podporovaný vývozní úvěr byl poskytnut v době dodávky. Za takových okolností je nezbytné, aby účastník před dodávkou obdržel žádost o státní podporu.

11.   MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY

a) 

Pokud jde o částku státem podporovaného úvěru, účastníci, kteří poskytují státní podporu, neúčtují nižší sazbu, než je minimální pojistná sazba stanovená v souladu s dodatkem II.

b) 

V případě potřeby použijí účastníci dohodnutý model konverze pojistných sazeb pro konverzi mezi ročními rozpětími (spreads) vypočtenými z nesplacené částky státní podpory a jednotnými předem stanovenými pojistnými sazbami vypočtenými z původní částky státní podpory.

12.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

a) 

Maximální lhůta splatnosti pro všechna nová letadla je dvanáct let.

b) 

Ve výjimečných případech a po oznámení předem lze povolit maximální lhůtu splatnosti až do patnácti let. V tomto případě se uplatní přirážka 35 % k minimálním pojistným sazbám vypočteným v souladu s dodatkem II.

c) 

Lhůtu splatnosti státem podporovaného vývozního úvěru nelze prodloužit sdílením práv s komerčními věřiteli ze zajištění na základě rovných podmínek.

13.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ

a) 

Účastníci uplatní profil splácení jistiny a platby úroků podle následujícího bodu 1 nebo 2.

1) 

Spojené částky jistiny a úroku se splácí ve stejných splátkách:

— 
Splátky jsou placeny alespoň každé tři měsíce a první splátka se uskuteční nejpozději tři měsíce po počátku úvěru.
— 
Alternativně a po oznámení předem se splátky uskuteční každých šest měsíců a první splátka se provede nejpozději šest měsíců po počátku úvěru. V tomto případě se uplatní přirážka 15 % k minimálním pojistným sazbám vypočteným v souladu s dodatkem II.
— 
V případě transakce s pohyblivou sazbou se pro celou lhůtu splatnosti stanoví profil splácení jistiny nejvýše pět obchodních dnů předcházejících dnu čerpání, a to na základě pohyblivé nebo swapové sazby platné v této době.
2) 

Jistina se splácí ve stejných splátkách, přičemž úroky se splácí z klesajících zůstatků:

— 
Splátky jsou placeny alespoň každé tři měsíce a první splátka se uskuteční nejpozději tři měsíce po počátku úvěru.
— 
Alternativně a po oznámení předem se splátky uskuteční každých šest měsíců a první splátka se provede nejpozději šest měsíců po počátku úvěru. V tomto případě se uplatní přirážka 15 % k minimálním pojistným sazbám vypočteným v souladu s dodatkem II.
b) 

Bez ohledu na písmeno a) výše a po oznámení předem může být splácení jistiny strukturováno tak, aby k určenému datu zahrnovalo konečnou platbu všech nesplacených částek. V takovém případě se splácení jistiny před konečnou platbou strukturuje podle písmene a) výše, na základě doby amortizace dluhu nepřesahující maximální lhůtu splatnosti, která se vztahuje na zboží a služby, jež jsou předmětem podpory.

c) 

Bez ohledu na písmeno a) výše může být splácení jistiny upraveno podle podmínek, které jsou méně výhodné pro dlužníka.

d) 

Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.

14.   MINIMÁLNÍ ÚROKOVÉ SAZBY

a) 

Účastníci, kteří poskytují státní finanční podporu, uplatní v souladu s ustanoveními dodatku III minimální pohyblivou úrokovou sazbu nebo minimální pevnou úrokovou sazbu.

b) 

Na proudová letadla, jejichž čistá cena činí alespoň 35 milionů USD, se státní finanční podpora na základě úrokové sazby CIRR poskytne pouze za výjimečných okolností. Účastník, který má v úmyslu poskytnout takovou podporu, tuto skutečnost oznámí všem ostatním účastníkům nejméně 20 kalendářních dnů před finálním závazkem a upřesní totožnost dlužníka.

c) 

Úroková sazba vylučuje jakoukoli platbu formou pojistného uvedeného v článku 11 výše a poplatků uvedených v článku 16 níže.

15.   PODPORA ÚROKOVÝCH SAZEB

Účastníci, kteří poskytují podporu úrokových sazeb, musí splňovat finanční podmínky této odvětvové dohody a vyžadovat, aby jakákoli banka nebo jiná finanční instituce, která se podílí na transakci s podporou úroků, se takové transakce účastnila výhradně za podmínek, jež ve všech ohledech naplňují finanční podmínky této odvětvové dohody.

16.   POPLATKY

a) 

V závislosti na omezeních daných v době fixace pojistného účastníci, kteří poskytují státní podporu ve formě čistého pojištění, účtují v průběhu fixace pojistného poplatek za fixaci pojistného z nevyčerpané části státní podpory:

1) 

Prvních šest měsíců doby fixace: nula bazických bodů ročně.

2) 

Druhé období šesti měsíců doby fixace: 12,5 bazických bodů ročně.

3) 

Třetí období šesti měsíců doby fixace: 25 bazických bodů ročně.

b) 

Účastníci, kteří poskytují státní podporu ve formě přímých úvěrů/přímého financování, účtují tyto poplatky:

1) 

Poplatek za sjednání/poplatek za strukturování: 25 bazických bodů z čerpané částky splatné při každém čerpání.

2) 

Závazková provize a poplatek za fixaci pojistného: 20 bazických bodů ročně z nevyčerpané části státem podporovaného vývozního úvěru, který má být čerpán, v průběhu doby fixace pojistného; splácí se zpětně.

3) 

Administrativní poplatek: pět bazických bodů ročně z částky nesplacené státní podpory, splácí se zpětně. Účastníci se mohou alternativně rozhodnout, že se tento poplatek bude platit předem z čerpané částky při každém čerpání podle ustanovení čl. 11 písm. b).

17.   SPOLUFINANCOVÁNÍ

Bez ohledu na články 14 a 16 platí, že při spolufinancování v případě, že státní podpora je poskytována prostřednictvím přímého úvěru a čistého pojištění, přičemž čisté pojištění představuje alespoň 35 % částky státní podpory, účastník poskytující přímý úvěr použije stejné finanční podmínky, včetně poplatků, jako jsou finanční podmínky poskytované finanční institucí v rámci čistého pojištění, aby mezi poskytovatelem čistého pojištění a přímým věřitelem vznikla rovnocennost, pokud jde o celkové náklady. V tomto případě účastník, který poskytuje tuto podporu, informuje o finančních podmínkách, včetně poplatků, podle formuláře pro podávání zpráv uvedeného v dodatku IV.

ČÁST 3

POUŽITÁ LETADLA, NÁHRADNÍ MOTORY, NÁHRADNÍ DÍLY, ÚDRŽBA A SERVISNÍ SMLOUVY

KAPITOLA I

Oblast působnosti

18.   POUŽITÁ LETADLA A JINÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Tato část této odvětvové dohody se vztahuje na použitá letadla a náhradní motory, náhradní díly, přestavbu, významné změny, renovace, údržbu a servisní smlouvy v souvislosti s novými i použitými letadly a soupravami pro motory.

KAPITOLA II

Finanční podmínky

Použité finanční podmínky jiné než maximální lhůta splatnosti musí být v souladu s ustanoveními části 2 této odvětvové dohody.

19.   PRODEJ POUŽITÝCH LETADEL

a) 

S výhradou písmena b) níže se maximální lhůta splatnosti pro použitá letadla stanoví podle stáří letadla, jak je uvedeno v následující tabulce:Stáří letadla (roky od data původní výroby)

Maximální lhůta splatnosti pro transakce zajištěné aktivy nebo transakce se suverénními dlužníky (roky)

Maximální lhůta splatnosti pro transakce nezajištěné aktivy nebo transakce bez suverénních dlužníků (roky)

1

10

8,5

2

9

7,5

3

8

6,5

4

7

6

5 – 8

6

5,5

Více než 8

5

5

b) 

Jestliže transakce splňuje všechny požadavky stanovené v článku 19 dodatku II a dále za předpokladu, že případná státní podpora na tuto přestavbu nebyla poskytnuta podle čl. 21 písm. a) níže, stanoví se maximální lhůta splatnosti pro přestavěné letadlo podle doby, která uplynula od přestavby, a věku letadla, jak je uvedeno v následující tabulce:Maximální lhůta splatnosti pro přestavěná letadla zajištěná aktivy (roky)

Doba od data přestavby (roky)

Stáří letadla

(roky od data původní výroby)

1

2

3

4

5-8

Více než 8

0 (nově přestavěná)

10

9

8

8

8

8

1

10

9

8

7

7

7

2

9

8

7

6

6

3 nebo více

8

7

6

5

20.   NÁHRADNÍ MOTORY A NÁHRADNÍ DÍLY

a) 

Při nákupu nebo objednávce v souvislosti s motory, které mají být vestavěny v novém letadle, může být státní podpora na náhradní motory poskytnuta za stejných podmínek, jaké platí pro letadla.

b) 

Jsou-li náhradní díly zakoupeny společně s novým letadlem, může být státní podpora na uvedené náhradní díly poskytnuta za stejných podmínek, jaké platí pro letadla, maximálně do výše 5 % čisté ceny nového letadla a vestavěných motorů. Písmeno d) níže se použije v případě, že státní podpora na náhradní díly přesahuje limit 5 %.

c) 

Nejsou-li náhradní motory zakoupeny společně s novým letadlem, je maximální lhůta splatnosti osm let. Jedná-li se o náhradní motory, jejichž jednotková cena činí nejméně 10 milionů USD, a splňuje-li transakce veškeré požadavky článku 19 dodatku II, může být lhůta splatnosti prodloužena až na deset let.

d) 

V případě, že další náhradní díly nejsou zakoupeny společně s novým letadlem, je maximální lhůta splatnosti:

1) 

pět let v případě smluvní hodnoty nejméně 5 milionů USD;

2) 

dva roky v případě smluvní hodnoty nižší než 5 milionů USD.

21.   SMLOUVY NA PŘESTAVBU, VÝZNAMNÉ ZMĚNY A RENOVACE

a) 

Jestliže transakce kvůli přestavbě:

1) 

má hodnotu nejméně 5 milionů USD a

— 
splňuje veškeré požadavky článku 19 dodatku II, může účastník nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše osm let;
— 
nesplňuje veškeré požadavky článku 19 dodatku II, může účastník nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše pět let;
2) 

má hodnotu nižší než 5 milionů USD, může účastník nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše dva roky.

b) 

Jestliže se provádí transakce kvůli významné změně nebo renovaci, může účastník nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše:

1) 

pět let v případě smluvní hodnoty nejméně 5 milionů USD;

2) 

dva roky v případě smluvní hodnoty nižší než 5 milionů USD.

22.   ÚDRŽBA A SERVISNÍ SMLOUVY

Účastníci mohou nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše tři roky.

23.   SOUPRAVY PRO MOTORY

Účastníci mohou nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše pět let.

ČÁST 4

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI

Veškerý styk mezi určenými kontaktními místy v každé zemi, která je účastníkem, se provádí pomocí komunikace v reálném čase, například pomocí on-line informačního systému OECD (OLIS). Není-li sjednáno jinak, účastníci považují všechny informace vyměňované v rámci této části této odvětvové dohody za důvěrné.

Oddíl 1

Požadavky týkající se informací

24.   INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE

a) 

Účastník poskytne všem ostatním účastníkům informace požadované v dodatku IV do jednoho měsíce ode dne finálního závazku, přičemž sekretariát obdrží kopii.

b) 

Sekretariátu se nejpozději pět dní od konce každého měsíce poskytnou informace o maržích čistého pojištění, jak je uvedeno v dodatku III čl. 8 písm. c) a d), aby bylo možné stanovit referenční marže v souladu s čl. 8 písm. b) dodatku III.

Oddíl 2

Výměna informací

25.   ŽÁDOSTI O INFORMACE

a) 

Účastník může požádat jiného účastníka o informace týkající se použití státem podporovaných vývozních úvěrů, které poskytuje na prodej nebo leasing letadel, na něž se vztahuje tato odvětvová dohoda.

b) 

Účastník, který obdrží žádost o státní podporu, může požádat o informace jiného účastníka, přičemž uvede nejpříznivější úvěrové podmínky, které by byl dotazující se účastník ochoten podpořit.

c) 

Účastník, jemuž je adresován takový dotaz, odpoví do sedmi kalendářních dnů a sám rovněž poskytne co nejvíce informací. V odpovědi poskytne co nejpřesnější obsah rozhodnutí, jež pravděpodobně učiní. Je-li třeba, svou odpověď co nejdříve doplní.

d) 

Kopie všech dotazů a odpovědí se zasílají sekretariátu.

26.   OSOBNÍ KONZULTACE

a) 

V konkurenční situaci může účastník požádat o osobní konzultace s jedním nebo více účastníky.

b) 

Každý účastník vyjádří s takovými žádostmi souhlas do deseti pracovních dnů.

c) 

Konzultace se konají co nejdříve po uplynutí lhůty deseti pracovních dnů.

d) 

Předseda účastníků a sekretariát se dohodnou o případné nezbytné následné činnosti. Sekretariát výsledek konzultací okamžitě zpřístupní všem účastníkům.

27.   ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE

a) 

Účastník (účastník, který postup zahájil), jenž má rozumné důvody domnívat se, že finanční podmínky nabízené jiným účastníkem (reagující účastník) jsou příznivější než podmínky stanovené v této odvětvové dohodě, bude o této skutečnosti informovat sekretariát; sekretariát tuto informaci neprodleně zpřístupní reagujícímu účastníkovi.

b) 

Reagující účastník objasní finanční podmínky posuzované státní podpory do pěti pracovních dnů následujících poté, co sekretariát vydá příslušnou informaci.

c) 

Po objasnění ze strany reagujícího účastníka může účastník, který postup zahájil, požadovat, aby sekretariát do pěti pracovních dnů uspořádal s reagujícím účastníkem zvláštní konzultaci za účelem projednání této otázky.

d) 

Dříve než reagující účastník přistoupí k dalším krokům v příslušné transakci, vyčká výsledku konzultace, ke kterému se dojde v den jejího konání.

Oddíl 3

Společné postupy

28.   POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Návrhy společného postupu se zasílají pouze sekretariátu. V rejstříku společných postupů v systému OLIS se neuvádí, od kterého účastníka pochází. Sekretariát však na žádost může totožnost tohoto účastníka ústně sdělit účastníkovi tohoto ujednání. Sekretariát vede záznam o těchto žádostech.

b) 

Návrh společného postupu je datován a má tento formát:

1) 

číslo jednací, po němž následují slova „Common Line“ („společný postup“);

2) 

název dovážející země a kupujícího/dlužníka;

3) 

co nejpřesnější název nebo popis transakce pro její jednoznačnou identifikaci;

4) 

návrh společného postupu obsahující nejvýhodnější podporované podmínky;

5) 

státní příslušnost a jména známých předkladatelů konkurenčních nabídek;

6) 

konec lhůty k podávání nabídek a číslo veřejné soutěže, je-li známo;

7) 

další související informace, například důvody pro navržení společného postupu a popřípadě zvláštní okolnosti.

29.   ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Odpovědi musí být dány během dvaceti kalendářních dnů, avšak účastníci jsou vyzýváni, aby odpověděli na návrh společného postupu co nejrychleji.

b) 

Odpovědí může být přijetí, odmítnutí, žádost o dodatečné informace, návrh na změnu společného postupu nebo alternativní návrh společného postupu.

c) 

Pokud se účastník nevyjádří nebo sdělí, že nezaujímá žádné stanovisko, je to považováno za přijetí návrhu společného postupu.

30.   PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Po uplynutí dvaceti kalendářních dnů uvědomí sekretariát všechny účastníky o stavu jednání o návrhu společného postupu. Pokud společný postup nepřijali všichni účastníci, avšak žádný jej neodmítl, je návrh ponechán k jednání na dalších osm kalendářních dnů.

b) 

Po uplynutí této další lhůty se má za to, že účastník, který návrh společného postupu výslovně neodmítl, jej přijal. Avšak kterýkoli účastník, včetně účastníka, který postup zahájil, může společný postup přijmout pouze s podmínkou, že jej výslovně přijme jeden nebo více účastníků.

c) 

Pokud účastník nepřijme jednu nebo více částí společného postupu, má se za to, že přijímá všechny ostatní části společného postupu.

31.   NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH

a) 

Pokud se účastník, který postup zahájil, a účastník, který navrhl změnu nebo alternativu, nemohou dohodnout na společném postupu do dalších osmi kalendářních dnů uvedených v článku 30, mohou tuto lhůtu vzájemnou dohodou prodloužit. Sekretariát uvědomí o tomto prodloužení všechny účastníky.

b) 

Společný postup, který nebyl přijat, může být znovu přezkoumán postupy uvedenými v článcích 28 až 30. Za těchto okolností nejsou účastníci vázáni svým původním rozhodnutím.

32.   NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU

Sekretariát uvědomí všechny účastníky buď o tom, že návrh společného postupu vstoupí v účinnost, nebo že byl odmítnut; vyjednaný společný postup nabývá účinnosti tři kalendářní dny po tomto oznámení.

33.   DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

a) 

Není-li sjednáno jinak, je schválený společný postup v platnosti po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti, pokud sekretariátu není sděleno, že o něj již není zájem a že je tato situace přijímána všemi účastníky.

b) 

Společný postup zůstane v platnosti po dobu dalších dvou let, pokud některý účastník požádá o prodloužení jeho platnosti do 14 kalendářních dnů od původního dne uplynutí doby platnosti a nezazní-li nesouhlas. Týmž postupem je možné schválit další prodloužení doby platnosti.

c) 

Sekretariát sleduje platnost společných postupů a poskytuje účastníkům odpovídající informace prostřednictvím seznamu „Stav platných společných postupů“ (The Status of Valid Common Lines) vedeného v systému OLIS. Sekretariát proto mimo jiné každého čtvrt roku vydává seznam společných postupů, jejichž doba platnosti má uplynout v následujícím čtvrtletí.

d) 

Na žádost státu, který není účastníkem a vyrábí konkurenční letadla, sekretariát tomuto státu zpřístupní platné společné postupy.

Oddíl 4

Dorovnání

34.   DOROVNÁNÍ

a) 

Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků mohou účastníci dorovnávat finanční podmínky státní podpory nabídnuté státy, které nejsou účastníky.

b) 

V případě dorovnání neodpovídajících podmínek nabídnutých státem, který není účastníkem, se postupuje takto:

1) 

Vyrovnávající účastník vynaloží veškeré úsilí na ověření takových podmínek.

2) 

Vyrovnávající účastník sdělí sekretariátu a všem ostatním účastníkům druh a výsledek svého úsilí a podmínky, které má v úmyslu podporovat, a to nejpozději deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu.

3) 

Pokud soutěžící účastník požádá o projednání v této lhůtě deseti kalendářních dnů, vyčká vyrovnávající účastník dalších deset kalendářních dnů, než vydá jakýkoli příslib podle takových podmínek.

c) 

Pokud vyrovnávající účastník změní nebo vezme zpět svůj záměr podporovat oznámené podmínky, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

ČÁST 5

MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ

35.   MONITOROVÁNÍ

a) 

Sekretariát monitoruje provádění této odvětvové dohody a každoročně podává zprávu účastníkům.

b) 

O každé transakci považované za způsobilou podle čl. 39 písm. a) se podává zpráva v souladu s ustanoveními čl. 24 písm. a) dodatku IV.

c) 

O každé transakci považované za způsobilou podle čl. 39 písm. b) se podává zpráva v souladu s ustanoveními čl. 24 písm. a) dodatku IV, přičemž navíc:

1) 

účastník podávající zprávu uvede vztah mezi příslušnou transakcí a seznamem přesunů;

2) 

seznamy přesunů se monitorují každých šest měsíců; za tímto účelem se sekretariát sejde s každým účastníkem s cílem:

— 
monitorovat množství pevných objednávek na seznamu přesunů, které byly dodány,
— 
pro následující rok aktualizovat harmonogram dodávek týkající se transakcí uvedených na seznamech přesunů,
— 
označit objednávky v seznamu přesunů, které z nejrůznějších důvodů nebyly nebo nebudou dodány kupujícím na uvedených seznamech. Každá taková objednávka se vymaže ze seznamu přesunů a v žádném případě se znovu nepřidělí jinému kupujícímu.

36.   PŘEZKOUMÁNÍ

Účastníci přezkoumají postupy a ustanovení této odvětvové dohody ve lhůtách a podle kritérií stanovených v písmenech a) a b) níže:

a) 

Účastníci provedou přezkoumání této odvětvové dohody takto:

1) 

V kalendářním roce 2019 a poté jednou za čtyři roky, v každém případě na základě oznámení sekretariátu tři měsíce předem.

2) 

Na žádost účastníka po řádné konzultaci, pokud sekretariát podal oznámení tři měsíce předem a žádající účastník předloží písemné objasnění svých důvodů a cílů a rovněž přezkum a shrnutí konzultací předcházejících jeho žádosti.

3) 

Způsoby aktualizace minimálních pojistných sazeb jsou stanoveny v dodatku II a způsoby aktualizace minimálních úrokových sazeb v dodatku III.

4) 

Součástí přezkoumání jsou poplatky stanovené v článku 16.

b) 

Předmětem přezkoumání uvedeného v písm. a) bodu 1 výše je:

1) 

míra, ve které bylo dosaženo účelu této odvětvové dohody, jak je stanoven v článku 1, a jakékoliv další otázky, jež si účastník přeje projednat;

2) 

s ohledem na obsah písm. b) bodu 1 výše určit, zda jsou změny některého z aspektů této odvětvové dohody opodstatněné.

c) 

Se zohledněním významu postupu přezkoumání a s cílem zajistit, že podmínky této odvětvové dohody nadále vyhovují potřebám účastníků, si každý účastník vyhrazuje právo odstoupit od této odvětvové dohody podle článku 40 níže.

37.   BUDOUCÍ PRÁCE

Zváží se:

a) 

Přezkum postupů účastníků při poskytování státní podpory před začátkem úvěru.

b) 

Ustanovení týkající se nepřímých úvěrů.

c) 

Prodloužení maximálních lhůt splatnosti podle článku 19, pokud jde o použitá letadla, která před prodejem podstoupila rozsáhlou renovaci.

d) 

Prodloužení maximálních lhůt splatnosti podle článku 21, pokud jde o smlouvy vyšší hodnoty.

e) 

Ustanovení týkající se „renovace“ (článek 21) a „služeb“ (článek 22).

f) 

Postup způsobilosti vůči ustanovení úmluvy z Kapského Města.

g) 

Definice „zúčastněného účastníka“.

ČÁST 6

KONEČNÁ USTANOVENÍ

38.   VSTUP V PLATNOST

Tato odvětvová dohoda vstupuje v platnost dne 1. února 2011.

39.   PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

Bez ohledu na článek 38 mohou účastníci poskytnout státní podporu za těchto podmínek:

a) 

Účastníci mohou poskytnout státní podporu za podmínek, jež jsou stanoveny v odvětvové dohodě týkající se letadel, která vstoupila v platnost dne 1. července 2007 (dále jen „ODL z roku 2007“), pokud jsou splněny tyto podmínky:

1) 

Zboží a služby jsou předmětem fixní smlouvy uzavřené nejpozději 31. prosince 2010.

2) 

Zboží a služby jsou fyzicky dodány nejpozději 31. prosince 2012, pokud jde o letadla kategorie 1 ve smyslu ODL z roku 2007, a 31. prosince 2013, pokud jde o letadla kategorie 2 a 3 ve smyslu ODL z roku 2007.

3) 

Až do dodání letadla se u každého oznámeného finálního závazku účtuje ode dne finálního závazku nebo od 31. ledna 2011 (letadla kategorie 1 ve smyslu ODL z roku 2007)/30. června 2011 (letadla kategorie 2 a 3 ve smyslu ODL z roku 2007), podle toho, který den nastane dříve, závazková provize 20 bazických bodů ročně. Uvedená závazková provize nahrazuje poplatky uvedené v čl. 17 písm. a) a písm. b) bodu 2 ODL z roku 2007. Tato závazková provize se účtuje nádavkem k účtované minimální pojistné sazbě.

b) 

Účastníci mohou poskytnout státní podporu za podmínek, které jsou v platnosti přede dnem vstupu v platnost této odvětvové dohody, pokud jsou splněny tyto podmínky:

1) 

Zboží a služby jsou předmětem fixní smlouvy uzavřené nejpozději 31. prosince 2010.

2) 

Státní podpora se omezuje na dodávky 69 letadel kategorie 1 ve smyslu ODL z roku 2007 na účastníka a 92 letadel kategorie 2 ve smyslu ODL z roku 2007 na účastníka.

3) 

Za účelem využívání podmínek stanovených v těchto odstavcích se letadla uvedená v písm. b) bodu 2 zaznamenají na seznamech (dále jen „seznamy přesunů“), které účastníci předloží sekretariátu před vstupem této odvětvové dohody v platnost. Tyto seznamy přesunů musí obsahovat:

— 
typy letadel a počet letadel,
— 
předpokládaná data dodávky,
— 
totožnost kupujících,
— 
platný režim (odvětvová dohoda týkající se letadel v platnosti před vstupem ODL z roku 2007 v platnost nebo ODL z roku 2007).
4) 

Informace obsažené v první, druhé a čtvrté odrážce výše se sdělí všem účastníkům; informace obsažené v třetí odrážce výše zpracovává výhradně sekretariát a předseda.

5) 

Pro každé letadlo na seznamech přesunů platí toto:

— 
Je-li přislíbena státní podpora podle odvětvové dohody týkající se letadel v platnosti před vstupem ODL z roku 2007 v platnost, účtuje se ode dne finálního závazku nebo od 31. března 2011, podle toho, který den nastane dříve, závazková provize 35 bazických bodů ročně, a to až do dodání letadla. Kromě toho účtovaná minimální pojistná sazba splatná předem činí nejméně 3 %.
— 
Je-li přislíbena státní podpora podle ODL z roku 2007, účtuje se ode dne finálního závazku nebo od 30. června 2011, podle toho, který den nastane dříve, závazková provize 20 bazických bodů ročně, a to až do dodání letadla.
— 
Závazková provize uvedená v obou odrážkách výše nahrazuje poplatky uvedené v čl. 17 písm. a) a písm. b) bodu 2 ODL z roku 2007. Tato závazková provize se účtuje nádavkem k účtované minimální pojistné sazbě.
6) 

Účastníci mohou poskytnout státem podporované vývozní úvěry za podmínek stanovených v odvětvové dohodě týkající se letadel v platnosti před vstupem ODL z roku 2007 v platnost pouze pro dodávky letadel, které jsou naplánované na 31. prosince 2010 nebo před tímto dnem, v souladu s fixními smlouvami uzavřenými nejpozději 30. dubna 2007 a oznámené sekretariátu nejpozději 30. června 2007.

c) 

Provádění tohoto článku se monitoruje v souladu s čl. 35 písm. b) a c).

40.   ODSTOUPENÍ

Účastník může odstoupit od této odvětvové dohody tak, že tuto skutečnost písemně oznámí sekretariátu pomocí komunikace v reálném čase, například pomocí systému OLIS. Odstoupení nabývá účinku šest měsíců poté, co sekretariát obdrží toto oznámení. Odstoupení neovlivní dohody o jednotlivých transakcích uzavřené před datem nabytí účinnosti odstoupení.
Dodatek I

Účast na odvětvové dohodě týkající se letadel

1. Účastníci podněcují státy, které nejsou účastníky a které rozvíjejí kapacitu pro výrobu civilních letadel, aby uplatňovaly pravidla této odvětvové dohody. Účastníci v této souvislosti vyzývají státy, které nejsou účastníky, k navázání dialogu, pokud jde o podmínky přistoupení k ODL.

2. Sekretariát by měl zajistit, že každý stát, který není účastníkem a má zájem o přistoupení k této odvětvové dohodě, obdrží vyčerpávající informace o podmínkách, které souvisejí s přistoupením k této odvětvové dohodě.

3. Stát, který není účastníkem, by byl poté účastníky pozván, aby se podílel na činnostech vztahujících se k této odvětvové dohodě a navštěvoval v postavení pozorovatele příslušné schůzky. Toto pozvání by se týkalo období dvou let a mohlo by být jednou prodlouženo o další dva roky. Během tohoto období se stát, který není účastníkem, vyzve, aby předložil přezkum svého systému vývozních úvěrů, zejména pokud jde o vývoz civilních letadel.

4. Na konci tohoto období stát, který není účastníkem, uvede, zda má zájem stát se účastníkem této odvětvové dohody a uplatňovat pravidla, která stanoví; v případě souhlasu bude stát, který není účastníkem, každoročně přispívat na náklady, jež souvisejí s prováděním této odvětvové dohody.

5. Příslušný stát, který není účastníkem, se považuje za účastníka 30 pracovních dnů po vyjádření souhlasu uvedeného v článku 4 tohoto dodatku.
Dodatek II

Minimální pojistné sazby

Tento dodatek stanoví postupy, které se použijí při stanovení cen státní podpory pro transakce, na které se vztahuje tato odvětvová dohoda. Oddíl 1 uvádí postupy klasifikace rizik; oddíl 2 stanoví minimální pojistné sazby, které se účtují u nových a použitých letadel, a v oddílu 3 jsou stanoveny minimální pojistné sazby, které se účtují u náhradních motorů, náhradních dílů, přestavby, významných změn, renovace, údržby, servisních smluv a souprav pro motory.

ODDÍL 1

Postupy klasifikace rizik

1. Účastníci přijali seznam, který klasifikuje rizika (dále jen „seznam“) týkající se kupujících/dlužníků; tato klasifikace odráží rating nadřazených nezajištěných úvěrů kupujících/dlužníků, přičemž používá společnou ratingovou stupnici srovnatelnou se stupnicí, kterou používají ratingové agentury.

2. Klasifikaci rizik provedou odborníci, které jmenují účastníci, na základě kategorií rizik uvedených v tabulce 1 tohoto dodatku.

3. Seznam je závazný v jakékoliv fázi transakce (např. během kampaně a dodávky) a v souladu s článkem 15 tohoto dodatku.

I.   VYTVOŘENÍ SEZNAMU KLASIFIKACE RIZIK

4. Účastníci vytvoří a přijmou seznam před vstupem této odvětvové dohody v platnost; jeho správu zajišťuje sekretariát, který ho jako důvěrný zpřístupní všem účastníkům.

5. Sekretariát může na požádání a při dodržení požadavku na důvěrnost informovat stát, který není účastníkem a je výrobcem letadel, o klasifikaci rizik kupujícího/dlužníka; v takovém případě sekretariát o uvedené žádosti informuje všechny účastníky. Stát, který není účastníkem, může kdykoli navrhnout sekretariátu doplnění seznamu. Stát, který není účastníkem a navrhuje doplnění seznamu, se může podílet na postupu klasifikace rizik, jako kdyby byl zúčastněným účastníkem.

II.   AKTUALIZACE SEZNAMU KLASIFIKACE RIZIK

6. S výhradou článku 15 tohoto dodatku může být seznam aktualizován ad hoc v případě, že účastník jakoukoli formou oznámí svůj úmysl uplatnit klasifikaci rizik, která je odlišná od klasifikace v seznamu, nebo v případě, že účastník potřebuje klasifikaci rizik týkající se kupujícího/dlužníka, jež na seznamu ještě není uveden ( 36 ) ( 37 ).

7. Před použitím alternativní nebo nové klasifikace rizik každý účastník předloží sekretariátu žádost o aktualizaci seznamu podle alternativní nebo nové klasifikace. Sekretariát tuto žádost postoupí všem účastníkům do dvou pracovních dnů, aniž by uvedl totožnost účastníka, který žádost předložil.

8. Zúčastněným účastníkům je poskytnuta lhůta deseti ( 38 ) pracovních dnů, aby navrhovanou změnu seznamu přijali nebo zpochybnili; pokud v této lhůtě neodpoví, je to považováno za přijetí návrhu. Pokud není do konce desetidenní lhůty vyjádřena žádná námitka proti návrhu, je navrhovaná změna seznamu považována za přijatou. Sekretariát odpovídajícím způsobem změní seznam a do pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS; revidovaný seznam je závazný počínaje dnem uvedené zprávy.

III.   ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NESOUHLASU

9. V případě námitek k navrhované klasifikaci rizik vyvinou zúčastnění účastníci nejvyšší úsilí, aby na úrovni odborníků dosáhli dohody o klasifikaci rizik ve lhůtě dalších deseti pracovních dnů následujících po oznámení nesouhlasu. K řešení v případě nesouhlasu je třeba využít všech nezbytných prostředků a v případě potřeby též pomoci sekretariátu (např. telefonické konference nebo osobních konzultací). Pokud se zúčastnění účastníci shodnou na klasifikaci rizik v této lhůtě deseti pracovních dnů, informují o tom sekretariát, který na základě toho odpovídajícím způsobem změní seznam a během následujících pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS. Upravený seznam je závazný počínaje dnem uvedené zprávy.

10. Pokud v případě nesouhlasu odborníci nenaleznou řešení ve lhůtě deseti pracovních dnů, otázka se předloží účastníkům, aby ve lhůtě nejvýše pěti pracovních dnů rozhodli o vhodné klasifikaci rizik.

11. Pokud nedojde ke konečné dohodě, účastník se může za účelem stanovení klasifikace rizik kupujícího/dlužníka obrátit na ratingovou agenturu. V takovém případě se ve lhůtě deseti pracovních dnů předseda účastníků obrátí ve sdělení jménem účastníků na kupujícího/dlužníka. Toto sdělení obsahuje referenční podmínky pro konzultaci týkající se posouzení rizik, jak byly přijaty účastníky. Výsledná klasifikace rizik se zaznamená do seznamu a stane se závaznou okamžitě poté, co sekretariát odešle zprávu v systému OLIS za účelem dokončení postupu aktualizace ve lhůtě pěti pracovních dnů.

12. Náklady na konzultaci s ratingovou agenturou nese zúčastněný kupující/dlužník, není-li dohodnuto jinak.

13. V průběhu postupů uvedených v článcích 9 až 11 tohoto dodatku se nadále uplatňuje klasifikace rizik, která je v platnosti (je-li v seznamu k dispozici).

IV.   DOBA PLATNOSTI KLASIFIKACÍ

14. Platné klasifikace rizik jsou klasifikace uvedené v seznamu, který je spravován sekretariátem; údaje a závazky vztahující se k pojistným sazbám mohou být poskytnuty výhradně v souladu s těmito klasifikacemi rizik.

15. Doba platnosti klasifikací rizik je nejvýše dvanáct měsíců ode dne uvedeného sekretariátem v seznamu pro účely účastníků, kteří poskytují údaje a finální závazky v souvislosti s pojistnými sazbami; doba platnosti u konkrétní transakce může být prodloužena o dalších osmnáct měsíců, jakmile dojde k závazku nebo finálnímu závazku a je účtován poplatek za fixaci pojistného. V případě významných změn v profilu rizika kupujícího/dlužníka mohou být klasifikace rizik během uvedeného dvanáctiměsíčního období předmětem revize, například v případě změny ratingu pocházející od ratingové agentury.

16. Sekretariát tuto klasifikaci rizik při následující aktualizaci seznamu odstraní, pokud žádný účastník nepředloží žádost o jeho aktualizaci nejméně dvacet pracovních dnů před koncem doby její platnosti. Sekretariát tuto žádost o aktualizaci postoupí do dvou pracovních dnů, aniž by uvedl totožnost účastníka, který žádost předložil; uplatní se postupy uvedené v článcích 9 až 11 tohoto dodatku.

V.   ŽÁDOST O KLASIFIKACI RIZIK KUPUJÍCÍHO/DLUŽNÍKA

17. Pokud ve fázi kampaně kupující/dlužník předloží žádost o údaje týkající se klasifikace jeho rizik a pokud ještě není uveden na seznamu, může se tento kupující/dlužník obrátit na ratingovou agenturu s žádostí o orientační klasifikaci rizik na vlastní náklady. Tato klasifikace rizik se v seznamu neuvede; může být použita účastníky jako základ pro jejich vlastní posouzení rizik.

ODDÍL 2

Minimální pojistné sazby u nových a pouŽitých letadel

I.   STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB

18. V článcích 19 až 61 tohoto dodatku se stanoví minimální pojistné sazby, které odpovídají klasifikaci rizik kupujícího/dlužníka (nebo, pokud se jedná o jiný subjekt, hlavní zdroj splácení transakce).

19. Účastníci mohou poskytnout státní podporu se sazbou rovnající se minimální pojistné sazbě nebo vyšší, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) 

Transakce je zajištěná aktivy a splňuje všechna tato kritéria:

1) 

Přednostní zástavní nárok týkající se letadel a motorů nebo v souvislosti s nimi.

2) 

V případě leasingové struktury převod a/nebo přednostní zástavní nárok v souvislosti s platbami leasingu.

3) 

Křížové neplnění a křížové zajištění všech letadel a motorů, které jsou legálním vlastnictvím a s právem užívání týchž stran v rámci navrženého financování, pokud je to možné v rámci platného právního systému.

b) 

Transakce je strukturována tak, aby zahrnovala minimálně faktory omezení rizik podle tabulky 1:Tabulka 1

Faktory omezení rizik

Kategorie rizik ODL

Ratingový stupeň rizik

Faktory omezení rizik

CELKEM

z nichž alespoň „A“

1

AAA až BBB-

0

0

2

BB+ a BB

0

0

3

BB-

1

1

4

B+

2

1

5

B

2

1

6

B-

3

2

7

CCC

4

3

8

CC až C

4

3

20. Pro účely článku 19 tohoto dodatku:

a) 

Účastníci mohou volit mezi těmito faktory omezení rizik:

Faktor omezení rizik „A“:
1) 

Snížení sazby zálohy: každé snížení sazby zálohy uvedené v čl. 10 písm. a) a b) této odvětvové dohody o pět procentních bodů je rovnocenné s faktorem omezení rizik „A“. V tomto případě účastník neposkytne v žádné podobě státní podporu přesahující sazbu zálohy.

2) 

Lineární amortizace: splácení jistiny ve stejných splátkách je rovnocenné s jedním faktorem omezení rizik.

3) 

Omezená lhůta splatnosti: lhůta splatnosti, která nepřesahuje deset let, je bez ohledu na maximální povolenou lhůtu splatnosti rovnocenná s jedním faktorem omezení rizik.

Faktor omezení rizik „B“:
1) 

Záruční vklad: každý záruční vklad ve výši, která odpovídá jedné čtvrtletní splátce jistiny a úroku, je rovnocenný s jedním faktorem omezení rizik. Záruční vklad se může uskutečnit v hotovosti nebo v podobě záložního akreditivu.

2) 

Platby leasingu předem: platby leasingu ve výši, která odpovídá jedné čtvrtletní splátce jistiny a úroku, se provedou tři měsíce před každým datem splatnosti.

3) 

Rezervy na údržbu v podobě a výši, které odpovídají osvědčeným postupům na trhu.

b) 

Po oznámení předem může být až jeden z faktorů omezení rizik „A“ nahrazen 15 % přirážkou k platné minimální pojistné sazbě.

21. Minimální pojistné sazby uplatňované na transakci mohou být stanoveny před dodávkou, a to buď před vydáním závazku či finálního závazku, nebo případně na začátku doby fixace pojistného uzavřeného na dobu určitou. Konečná předem hrazená pojistná sazba, roční rozpětí (spreads) nebo jejich kombinace uplatňované na transakci musí být v souladu s určenou minimální pojistnou sazbou a s povinnými faktory omezení rizik předepsanými v čl. 19 písm. b) tohoto dodatku k datu, k němuž byly minimální pojistné sazby stanoveny. Tyto podmínky platí po celou dobu období fixace pojistného a mohou být revidovány až po uplynutí tohoto období, přičemž v tomto okamžiku se použijí minimální pojistné sazby a povinné faktory omezení rizik předepsané v odvětvové dohodě týkající se letadel, jež mohou být stanoveny na následující období fixace pojistného.

22. Podle článku 11 této odvětvové dohody sestávají uplatňované minimální pojistné sazby z minimálních rizikových sazeb, k nimž se v souladu s články 23 až 36 připočítá tržní přirážka.

23. Počínaje vstupem této odvětvové dohody v platnost vypadají minimální rizikové sazby takto:Tabulka 2

Rizikové sazby

Kategorie rizik ODL

Rozpětí (bazické body)

Platba předem (%)

1

89

4,98

2

98

5,49

3

116

6,52

4

133

7,49

5

151

8,53

6

168

9,51

7

185

10,50

8

194

11,03

24. Minimální rizikové sazby se každoročně upravují podle čtyřletého klouzavého průměru ztráty ze selhání (loss given default, LGD) podle agentury Moody's. Příslušná LGD pro tyto úpravy vychází z nadřazených zajištěných bankovních úvěrů se zástavním právem prvního řádu a vypočítá se takto:Tabulka 3

Mapování LGD

Čtyřletý klouzavý průměr

Odhadovaná ztráta ze selhání (LGD)

≥ 45 %

25 %

≥ 35 % < 45 %

23 %

≥ 30 % < 35 %

21 %

< 30 %

19 %

25. Opravný koeficient minimální rizikové sazby se určí takto:

image

26. Opravný koeficient minimální rizikové sazby se za účelem nového stanovení minimálních rizikových sazeb vynásobí opravným koeficientem minimální rizikové sazby uvedeným v tabulce 2.

27. První postup nového nastavení se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2012 a výsledné minimální rizikové sazby se stanou platnými od 15. dubna 2012.

28. Minimální rizikové sazby vzešlé z následujících nových nastavení začnou platit od 15. dubna každého následujícího roku. Po každoročním novém stanovení minimálních rizikových sazeb sekretariát neprodleně informuje všechny účastníky o platných sazbách a veřejně je zpřístupní.

29. Pro každou kategorii rizik se tržní přirážka vypočte takto:

Tržní přirážka MRS = B * [(0,5 * MCS) – RBR]

kde:

— 
B je směšovací koeficient pohybující se v rozmezí 0,7 až 0,35 v závislosti na každé kategorii rizik, jak je uvedeno v tabulce 4.
— 
MCS je 90denní klouzavý průměr středních úvěrových rozpětí agentury Moody's (Median Credit Spreads, MCS) za 90 dnů s průměrnou splatností sedm let.

30. Pokud se v kategoriích rizik vyskytuje více než jeden ratingový stupeň rizik, vypočte se průměr rozpětí. V kategorii rizik 1 se použije rozpětí BBB-.

31. Aby se zohlednilo zajištění na základě aktiv, rozpětí MCS se sníží o 50 %. Snížená rozpětí MCS se poté upraví o směšovací koeficient v rozmezí 70 % až 35 % podle tabulky 4 a použije se na rozdíl mezi sníženými rozpětími MCS a minimálními rizikovými sazbami. Pokud dá tato operace záporné rozpětí, toto rozpětí se neodečte.Tabulka 4

Směšovací koeficienty

Ratingový stupeň rizik

Kategorie rizik ODL

Směšovací koeficient (%)

AAA

1

70

AA

1

70

A

1

70

BBB+

1

70

BBB

1

70

BBB-

1

70

BB+

2

65

BB

2

65

BB-

3

50

B+

4

45

B

5

40

B-

6

35

CCC

7

35

CC

8

35

C

8

35

32. Tržní přirážka se aktualizuje každé čtvrtletí takto:

— 
První aktualizace se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2011 a výsledné MCS se stanou platnými od 15. dubna 2011; do 15. dubna 2012 však výsledek aktualizací tržní přirážky, která se používá u kategorie rizik 1, začne platit pouze, pokud aktualizace vedou k růstu této přirážky.
— 
Následující aktualizace se uskuteční v druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2011 (a dalších let) a výsledné MCS začnou platit 15. července 2011, 15. října 2011 a 15. ledna 2012 a tak dále.
— 
Po každé aktualizaci sekretariát neprodleně informuje všechny účastníky o platné tržní přirážce a výsledných minimálních sazbách a veřejně je zpřístupní ještě přede dnem, kdy začnou platit.

33. Tržní přirážka se použije pouze v případě, že dosahuje kladných hodnot a přesahuje 25 bazických bodů.

34. Nárůst minimálních pojistných sazeb vycházejících z aktualizované tržní přirážky nepřesáhne 10 % minimální pojistné sazby platné v předcházejícím čtvrtletí. Minimální pojistné sazby (které jsou výsledkem součtu rizikových sazeb a tržní přirážky) nepřesáhnou rizikové sazby o více než 100 %.

35. Za účelem stanovení minimálních pojistných sazeb

— 
se použije tento vzorec:
Čistá minimální pojistná sazba (MPR) = MPR * (1 + RTAS) * (1 + RFAS)*(1 + RMRS) * (1 – CTCD) * (1 + NABS) – CICD
kde:
— 
RTAS znamená přirážku za úpravu lhůty splatnosti stanovenou v čl. 12 písm. b) této odvětvové dohody.
— 
RFAS znamená přirážku za úpravu frekvence plateb stanovenou v čl. 13 písm. a) bodu 1 a 2 této odvětvové dohody.
— 
RMRS znamená přirážku za nahrazení faktoru omezení rizik stanovenou v čl. 20 písm. b) tohoto dodatku.
— 
CTDT znamená snížení podle úmluvy z Kapského Města stanovené v článku 38 tohoto dodatku.
— 
NABS v případě potřeby znamená přirážku za nezajištění aktivy stanovenou v čl. 57 písm. a) bodě 4, čl. 57 písm. b) nebo v čl. 59 písm. b) tohoto dodatku.
— 
CTDT znamená snížení podmíněného pojistného krytí stanovené v čl. 56 písm. a) tohoto dodatku.
— 
Pojistné lze splatit předem nebo, po dobu trvání úvěru, jako roční rozpětí vyjádřené v bazických bodech, nebo v jakékoli kombinaci předem hrazeného pojistného a rozpětí. Předem hrazené pojistné a rozpětí se vypočtou pomocí konverzního modelu pojistné sazby tak, aby částka účtovaného pojistného za danou transakci měla stejnou čistou současnou hodnotu bez ohledu na to, zda je hrazena předem, jako rozpětí po dobu trvání úvěru, nebo jejich kombinace. U transakcí, kde se před počátkem pojištění dohodnou nebo stanoví podmínky, které vedou ke snížení váženého průměru doby splácení, lze účtovat platbu předem (vypočtenou pomocí konverzního modelu pojistné sazby), která z hlediska výsledného splatného pojistného odpovídá pojistnému, které je splatné v čisté současné hodnotě jako přirážka.

36. Minimální pojistné sazby platné k původnímu dni vstupu této odvětvové dohody v platnost (1. únor 2011) jsou stanoveny v tabulce 5 níže.Tabulka 5

Minimální pojistné sazby

(lhůta splatnosti dvanáct let, transakce zajištěné aktivy)

Kategorie rizika

Klasifikace rizik

Minimální pojistné sazby

Roční rozpětí (bazické body)

Platba předem (%)

1

AAA až BBB-

137

7,72

2

BB+ a BB

184

10,44

3

BB-

194

11,03

4

B+

208

11,85

5

B

234

13,38

6

B-

236

13,50

7

CCC

252

14,45

8

CC až C

257

14,74

II.   SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍHO POJISTNÉHO

37. S výhradou článku 38 tohoto dodatku je snížení stanovených minimálních pojistných sazeb podle oddílu I umožněno, pokud:

a) 

se transakce zajištěná aktivy týká leteckého předmětu ve smyslu protokolu k úmluvě z Kapského Města ve věcech příslušejících vybavení letadel;

b) 

má provozovatel leteckého předmětu (a v případě, že se liší, dlužník/kupující nebo pronajímatel, pokud to z hlediska účastníka poskytujícího státní podporu struktura transakce opodstatňuje) sídlo ve státě, který je v době čerpání v souvislosti s leteckým předmětem uveden na seznamu států, jež jsou způsobilé snížit minimální pojistné sazby (tzv. seznam z Kapského Města), a popřípadě v územní jednotce státu, který je způsobilý podle článku 40 tohoto dodatku; a

c) 

transakce se týká leteckého předmětu, který je uveden v mezinárodním registru zřízeném podle úmluvy z Kapského Města a jejího leteckého protokolu (dále jen „úmluva z Kapského Města“).

38. Snížení minimálních pojistných sazeb stanovených v souladu s oddílem I nepřesáhne 10 % platné minimální pojistné sazby.

39. Za účelem začlenění do seznamu z Kapského Města je třeba, aby stát:

a) 

byl smluvní stranou úmluvy z Kapského Města;

b) 

učinil způsobilostní prohlášení uvedené v příloze 1 tohoto dodatku; a

c) 

provedl úmluvu z Kapského Města, včetně způsobilostních prohlášení, ve svých právních předpisech v souladu s požadavky tak, aby závazky obsažené v úmluvě z Kapského Města byly řádně promítnuty do vnitrostátních právních předpisů.

40. Aby byla územní jednotka způsobilá podle článku 37 tohoto dodatku, je třeba, aby:

a) 

byla územní jednotkou, na kterou se vztahuje úmluva z Kapského Města;

b) 

byla územní jednotkou, na kterou se vztahují způsobilostní prohlášení uvedená v příloze 1 tohoto dodatku; a

c) 

provedl úmluvu z Kapského Města, včetně způsobilostních prohlášení, ve svých právních předpisech v souladu s požadavky tak, aby závazky obsažené v úmluvě z Kapského Města byly řádně promítnuty do vnitrostátních právních předpisů.

41. Před vstupem této odvětvové dohody v platnost poskytnou účastníci sekretariátu první přijatý seznam z Kapského Města. Aktualizace seznamu z Kapského Města se provedou podle článků 42 až 54 tohoto dodatku.

42. Každý účastník a každý stát, který není účastníkem, poskytující státní podporu na letadla může sekretariátu předložit návrh na zapsání dalšího státu na seznam z Kapského Města. V souvislosti s příslušným státem je třeba, aby návrh obsahoval:

a) 

všechny důležité informace týkající se data uložení ratifikace úmluvy z Kapského Města nebo přístupových listin u depozitáře;

b) 

kopii prohlášení státu, který je předmětem návrhu na začlenění do seznamu z Kapského Města;

c) 

všechny důležité informace týkající se dne, kdy vstoupila v platnost úmluva z Kapského Města a způsobilostní prohlášení;

d) 

analýzu, která mapuje kroky, jež podnikl stát navrhovaný na začlenění do seznamu z Kapského Města pro provedení úmluvy z Kapského Města, včetně způsobilostních prohlášení, ve svých právních předpisech v souladu s požadavky tak, aby závazky obsažené v úmluvě z Kapského Města byly řádně promítnuty do vnitrostátních právních předpisů; a

e) 

řádně vyplněný dotazník, jehož formulář je uveden v příloze 2 tohoto dodatku (dále jen „dotazník k úmluvě z Kapského Města“), vyplněný alespoň jednou právní kanceláří oprávněnou poskytovat právní poradenství v souvislosti s příslušnou jurisdikcí státu, který je předmětem návrhu na začlenění do seznamu z Kapského Města. Vyplněný dotazník k úmluvě z Kapského Města uvede:

i) 

název(názvy) a úřední adresu(adresy) právní(právních) kanceláře(kanceláří), jež vyplnila(y) dotazník;

ii) 

příslušné zkušenosti právní kanceláře, které by mohly zahrnovat zkušenosti z oblasti legislativních a ústavních postupů, které se týkají provádění mezinárodních smluv v příslušném státě, a konkrétní zkušenosti s problematikou z oblasti úmluvy z Kapského Města, například jakékoliv zkušenosti s poradenstvím týkajícím se provádění a prosazování úmluvy z Kapského Města pro vládu nebo s poradenstvím pro soukromý sektor, či s prosazováním práv věřitele ve státě, který je předmětem návrhu na začlenění do seznamu z Kapského Města;

iii) 

zda je právní kancelář zapojena nebo má v úmyslu být zapojena do transakcí, které mohou těžit ze snížení minimálních pojistných sazeb v případě, že navrhovaný stát bude začleněn do seznamu z Kapského Města ( 39 ); a

iv) 

datum, ke kterému byl dotazník k úmluvě z Kapského Města vyplněn.

43. Sekretariát do pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS obsahující návrh.

44. Každý účastník nebo stát, který není účastníkem, poskytující státní podporu na letadla může navrhnout odstranění státu ze seznamu z Kapského Města, pokud se domnívá, že dotčený stát přijal opatření, jež jsou v rozporu se závazky vyplývajícími z úmluvy z Kapského Města, nebo nepřijal opatření požadovaná na základě závazků vyplývajících z uvedené úmluvy. Účastník nebo stát, který není účastníkem, v návrhu na odstranění ze seznamu z Kapského Města uvedou vyčerpávající popis okolností, které vedly k návrhu na odstranění ze seznamu, například všechna opatření dotčeného státu, která jsou v rozporu se závazky vyplývajícími z úmluvy z Kapského Města, nebo všechny případy, kdy stát neuplatnil nebo neprosadil právní předpisy požadované na základě závazků vyplývajících z uvedené úmluvy. Účastník nebo stát, který není účastníkem, podávající návrh na odstranění ze seznamu z Kapského Města poskytnou veškerou dostupnou podpůrnou dokumentaci a sekretariát do pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS obsahující návrh.

45. Každý účastník nebo stát, který není účastníkem, poskytující státní podporu na letadla může navrhnout opětné začlenění do seznamu z Kapského Města toho státu, který byl v minulosti z tohoto seznamu odstraněn, pokud je toto opětné začlenění odůvodněno následnými nápravnými opatřeními nebo událostmi. K návrhu na opětné začlenění se připojí popis okolností, které vedly k odstranění státu ze seznamu, a zpráva o následných nápravných opatřeních na podporu návrhu opětného začlenění. Sekretariát do pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS obsahující návrh.

46. Účastníci mohou návrh předložený v souladu s články 42 až 45 tohoto dodatku přijmout nebo zpochybnit do dvaceti pracovních dnů ode dne jeho předložení (dále jen „lhůta 1“).

47. Pokud nebude do konce lhůty 1, a v případě článku 44 tohoto dodatku, pokud nebyl návrh stažen navrhujícím účastníkem, nebo státem, který není účastníkem, předkládajícím důkazy o nápravných opatřeních nebo událostech, vznesena proti návrhu žádná námitka, považuje se navrhovaná aktualizace seznamu z Kapského Města za přijatou všemi účastníky. Sekretariát odpovídajícím způsobem změní seznam z Kapského Města a do pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS. Aktualizovaný seznam z Kapského Města nabude účinnosti dnem rozeslání zprávy.

48. V případě námitek proti návrhu aktualizovat seznam z Kapského Města namítající účastník(účastníci) písemně poskytne(poskytnou) ve lhůtě 1 důvody svých námitek. Poté, co sekretariát OECD písemné zpochybnění postoupí všem účastníkům, vyvinou účastníci maximální úsilí o dosažení dohody ve lhůtě dalších deseti pracovních dnů (dále jen „lhůta 2“).

49. Účastníci sdělí sekretariátu výsledek diskusí. Je-li dosaženo dohody ve lhůtě 2, sekretariát v případě potřeby aktualizuje odpovídajícím způsobem seznam z Kapského Města a do pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS. Aktualizovaný seznam z Kapského Města nabude účinnosti dnem rozeslání zprávy.

50. Není-li ve lhůtě 2 dosaženo dohody, předseda účastníků této odvětvové dohody (dále jen „předseda“) vyvine maximální úsilí o dosažení konsenzu mezi účastníky do dvaceti pracovních dnů (dále jen „lhůta 3“) bezprostředně po skončení lhůty 2. Není-li ve lhůtě 3 dosaženo konsenzu, k výslednému řešení se dojde těmito postupy:

a) 

Předseda vypracuje písemné doporučení týkající se navrhované aktualizace seznamu z Kapského Města. Doporučení předsedy reflektuje většinový postoj vyplývající z otevřeně vyjádřených názorů alespoň těch účastníků, kteří poskytují státní podporu na vývoz letadel. Pokud neexistuje většinové hledisko, předseda vypracuje doporučení pouze na základě názorů vyjádřených účastníky a písemně své doporučení odůvodní; v případě nezpůsobilosti uvede kritéria způsobilosti, která nebyla splněna.

b) 

Doporučení předsedy nezveřejní žádné informace týkající se názorů účastníků nebo jejich postojů vyjádřených v souvislosti s postupem uvedeným v článcích 42 až 51 tohoto dodatku.

c) 

Účastníci přijmou doporučení předsedy.

51. Pokud po předložení návrhu podle článku 42 tohoto dodatku účastníci nebo předseda stanoví, že stát není způsobilý k tomu, aby byl začleněn do seznamu z Kapského Města, účastník nebo stát, který není účastníkem, může předložit další návrh, který obsahuje žádost o nové posouzení způsobilosti dotčeného státu. Navrhující účastník nebo stát, který není účastníkem, se zaměří na důvody, které vedly k původnímu rozhodnutí o nezpůsobilosti. Navrhující účastník nebo stát, který není účastníkem, rovněž získá a poskytne aktualizovaný dotazník k úmluvě z Kapského Města. Uvedený nový návrh podléhá postupu stanovenému v článcích 46 až 52 tohoto dodatku.

52. V případě jakékoli změny v seznamu způsobilých států podle postupů stanovených v článku 50 tohoto dodatku sekretariát do pěti pracovních dnů od této změny rozešle zprávu v systému OLIS obsahující aktualizovaný seznam z Kapského Města. Aktualizovaný seznam z Kapského Města nabude účinnosti dnem rozeslání zprávy.

53. Začlenění určitého státu do seznamu z Kapského Města, odstranění z něj nebo opětné začlenění po čerpání úvěru týkajícího se letadel neovlivní minimální pojistné sazby stanovené ohledně těchto letadel.

54. V rámci postupu stanoveného v článcích 42 až 52 tohoto dodatku účastníci nezveřejní žádné informace týkající se vyjádřených názorů nebo postojů.

55. Účastníci monitorují provádění článků 42 až 54 tohoto dodatku a v první polovině roku 2012 a poté každoročně či na žádost účastníka toto provádění přezkoumají.

56. Pro nová a použitá letadla platí, že platné minimální pojistné sazby mohou podstoupit tyto úpravy:

a) 

u státem podporovaných transakcí lze použít snížení o pět bazických bodů (roční rozpětí) nebo 0,29 % (při jednorázové platbě předem) na platné minimální pojistné sazby ve formě podmíněného pojistného krytí;

b) 

minimální pojistné sazby se použijí na částku pojištěné jistiny;

III.   TRANSAKCE NEZAJIŠTĚNÉ AKTIVY

57. Bez ohledu na ustanovení čl. 19 písm. a) tohoto dodatku mohou účastníci poskytnout státem podporované vývozní úvěry pro transakce nezajištěné aktivy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

V případě transakcí bez suverénního dlužníka:

1) 

maximální hodnota vývozního kontraktu, na nějž je poskytnuta státní podpora, činí 15 milionů USD;

2) 

maximální lhůta splatnosti je deset let;

3) 

žádná třetí strana nemá zástavní nárok na financovaná aktiva; a

4) 

minimální přirážka 30 % se použije u minimální pojistných sazeb stanovených v souladu s oddílem I.

b) 

V případě transakce se suverénním dlužníkem nebo transakce kryté neodvolatelnou a nepodmíněnou suverénní zárukou se u minimálních pojistných sazeb stanovených v souladu s oddílem I minimální uplatní přirážka v souladu s tabulkou 6 níže.Tabulka 6

Kategorie rizika

Přirážka (%)

1

0

2

0

3

0

4

10

5

15

6

15

7

25

8

25

58. Ustanovení článků 37 až 53 tohoto dodatku se nevztahují na státem podporované vývozní úvěry poskytnuté podle článku 57 tohoto dodatku.

ODDÍL 3

Minimální pojistné sazby u zboŽí a sluŽeb, s výjimkou pouŽitých letadel, na něŽ se vztahuje část 3 této odvětvové dohody

59. V případě poskytnutí státní podpory na veškeré zboží a služby, s výjimkou použitých letadel, na něž se vztahuje část 3 této odvětvové dohody, se použijí tyto minimální pojistné sazby:

a) 

V případě transakce zajištěné aktivy jsou minimální pojistné sazby stejné jako převládající minimální rozpětí stanovená podle oddílu I a v případě čistého pojištění se převedou za použití konverzního modelu na pojistné placené předem za příslušnou dobu splatnosti.

b) 

V případě transakce nezajištěné aktivy jsou minimální pojistné sazby stejné jako převládající minimální rozpětí stanovená podle oddílu I, k nimž se připočítá 30 % přirážka, a v případě čistého pojištění se převedou za použití konverzního modelu na pojistné placené předem za příslušnou dobu splatnosti.

60. Ustanovení článků 37 až 53 tohoto dodatku se použijí pro státní podporu na náhradní motory zajištěné aktivy, na niž se vztahuje čl. 20 písm. a) a c) této odvětvové dohody, a pro podporu podle čl. 21 písm. a) bodu 1) první pododrážky této odvětvové dohody.

61. Ustanovení článku 56 tohoto dodatku se rovněž použije u státní podpory poskytované na veškeré zboží a služby, s výjimkou použitých letadel, na něž se vztahuje část 3 této odvětvové dohody.
PŘÍLOHA 1

ZPŮSOBILOSTNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Pro účely oddílu 2 dodatku II se pojmem „způsobilostní prohlášení“ a všemi dalšími odkazy na tento pojem v této odvětvové dohodě rozumí, že smluvní strana úmluvy z Kapského Města (smluvní strana):

a) 

učinila prohlášení uvedená v článku 2 této přílohy a

b) 

neučinila prohlášení uvedená v článku 3 této přílohy.

2. Prohlášení pro účely čl. 1 písm. a) této přílohy jsou:

a) 

Platební neschopnost: Smluvní strana prohlašuje, že bude v plném rozsahu používat variantu A stanovenou v článku XI leteckého protokolu u všech typů úpadkového řízení a že čekací lhůta pro účely čl. XI odst. 3 uvedené varianty nepřesáhne 60 kalendářních dnů.

b) 

Vyřazení z registru: Smluvní strana prohlašuje, že bude používat článek XIII leteckého protokolu.

c) 

Volba práva: Smluvní strana prohlašuje, že bude používat článek VIII leteckého protokolu.

a alespoň jedno z následujících prohlášení (doporučuje se používání obou):

d) 

Metoda uplatňování opravných prostředků: Smluvní strana prohlašuje ve smyslu čl. 54 odst. 2 úmluvy, že veškeré opravné prostředky, které má věřitel k dispozici podle jakéhokoli ustanovení úmluvy a o nichž se v příslušných ustanoveních úmluvy neuvádí, že podléhají soudnímu podání, mohou být uplatňovány bez povolení soudu (doporučuje se (ale nevyžaduje) před slova „povolení soudu“ vložit slova „bez soudního řízení a“).

e) 

Včasné opravné prostředky: Smluvní strana prohlašuje, že bude v plném rozsahu používat článek X leteckého protokolu (ačkoli používání doložky 5, které je podporováno, se nevyžaduje) a že počet pracovních dnů, které mají být použity pro účely lhůty stanovené v čl. X odst. 2 leteckého protokolu:

1) 

v případě opravných prostředků uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. a), b) a c) úmluvy (ochrana leteckých předmětů a jejich hodnoty; vlastnictví, kontrola nebo úschova leteckých předmětů a imobilizace leteckých předmětů) nepřesáhne deset kalendářních dnů a

2) 

v případě opravných prostředků uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. d), a e) úmluvy (pronájem nebo správa leteckých předmětů, příjem z pronájmu nebo správy těchto předmětů a prodej vybavení letadel a využití výnosů z něj plynoucích) nepřesáhne třicet kalendářních dnů.

3. Prohlášení uvedená v čl. 1 písm. b) této přílohy jsou:

a) 

Předběžná opatření do doby, než bude o otázkách rozhodnuto: Smluvní strana neučiní prohlášení podle článku 55 úmluvy, čímž se vyhne použití článku 13 nebo 43 úmluvy; avšak za podmínky, že, pokud smluvní strana učinila prohlášení stanovená v čl. 2 písm. d) této přílohy, prohlášení podle článku 55 úmluvy nebrání použití snížení ve smyslu úmluvy z Kapského Města.

b) 

Římská úmluva: Smluvní strana neučiní prohlášení podle článku XXXII leteckého protokolu, čímž se vyhne použití článku XXIV leteckého protokolu.

c) 

Opravný prostředek, pokud jde o pronájem: Smluvní strana neučiní prohlášení podle čl. 54 odst. 1 úmluvy, čímž zabrání, aby byl pronájem použit jako opravný prostředek.

4. Pokud jde o článek XI leteckého protokolu, způsobilostní prohlášení uvedené v čl. 2 písm. a) této přílohy se v případě členských států Evropské unie považuje za učiněné členským státem pro účely této přílohy v případě, že vnitrostátní právní předpisy dotčeného státu byly upraveny tak, aby odpovídaly podmínkám alternativy A podle článku XI leteckého protokolu (s čekací lhůtou maximálně 60 kalendářních dnů). Pokud jde o způsobilostní prohlášení uvedená v čl. 2 písm. c) a e) této přílohy, považují se za splněná pro účely této odvětvové dohody, jsou-li právní předpisy Evropské unie nebo příslušných členských států ve značné míře shodné s předpisy stanovenými v článcích této přílohy. Pokud jde o čl. 2 písm. c) této přílohy, je dohodnuto, že právní předpisy Evropské unie (nařízení (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy) jsou ve své podstatě podobné článku VIII leteckého protokolu.
PŘÍLOHA 2

DOTAZNÍK K ÚMLUVĚ Z KAPSKÉHO MĚSTA

I.   PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

Uveďte tyto informace:

1. 

název a úplná adresa právní kanceláře, která vyplňuje dotazník;

2. 

příslušné zkušenosti právní kanceláře, které by mohly zahrnovat zkušenosti z oblasti legislativních a ústavních postupů, které se týkají provádění mezinárodních smluv v příslušném státě, a konkrétní zkušenosti s problematikou z oblasti úmluvy z Kapského Města, například jakékoliv zkušenosti s poradenstvím týkajícím se provádění a prosazování úmluvy z Kapského Města pro vládu nebo s poradenstvím pro soukromý sektor, či s prosazováním práv věřitele ve státě, který je předmětem návrhu na začlenění do seznamu z Kapského Města;

3. 

zda je právní kancelář zapojena nebo má v úmyslu být zapojena do transakcí, které mohou těžit ze snížení minimálních pojistných sazeb v případě, že navrhovaný stát bude začleněn do seznamu z Kapského Města ( 40 );

4. 

datum vyplnění dotazníku.

II.   OTÁZKY

1.    Způsobilostní prohlášení

1.1. Učinil stát ( 41 ) každé ze způsobilostních prohlášení v souladu s požadavky přílohy 1 dodatku II odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla (z nichž každé je „způsobilostní prohlášení“)? Zejména pokud jde o prohlášení, která se týkají metody uplatňování opravných prostředků (čl. 2 písm. d)) a včasných opravných prostředků (čl. 2 písm. e)), přesně uveďte, zda bylo učiněno jedno z těchto prohlášení, nebo obě dvě.

1.2. Popište, v čem se učiněná prohlášení popřípadě liší od požadavků uvedených v otázce 1.1.

1.3. Potvrďte, že stát neučinil žádné z prohlášení uvedených v článku 3 přílohy 1 dodatku II odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla.

2.    Ratifikace

2.1. Ratifikoval, přijal a schválil stát úmluvu z Kapského Města a letecký protokol (dále jen „úmluva“) nebo k nim přistoupil? Mohli byste uvést datum ratifikace/přistoupení a stručně popsat, jak stát postupoval při přistoupení k úmluvě nebo její ratifikaci?

2.2. Mají úmluva a učiněná způsobilostní prohlášení (dále rovněž „ZP“) právní sílu na území celého státu, aniž by bylo zapotřebí dalšího právního aktu, prováděcích předpisů nebo přijetí dalšího právního předpisu nebo nařízení?

2.3. Pokud ano, podejte stručné vysvětlení postupu, který dává úmluvě a ZP sílu zákona.

3.    Účinnost vnitrostátních a místních právních předpisů

3.1. Popište prováděcí právní předpisy a nařízení týkající se úmluvy a každého ZP učiněného státem a popřípadě uveďte jejich seznam.

3.2. Rušily by úmluva a učiněná způsobilostní prohlášení provedená ve vnitrostátním právu ( 42 ) („úmluva a ZP“) vnitrostátní právní předpisy, které by s ní nebyly v souladu, nařízení, vyhlášku, judikaturu či regulační praxi, nebo by před nimi měly přednost? Pokud ano, popište, jak k tomu dochází, ( 43 ) pokud ne, uveďte podrobnosti.

3.3. Existují mezery v provádění úmluvy a způsobilostních prohlášení? Pokud ano, uveďte, jaké ( 44 ).

4.    Soudní a správní rozhodnutí

4.1. Popište veškeré záležitosti, včetně soudní, regulační nebo správní praxe, u nichž by bylo možné předpokládat, že povedou k tomu, že soudy, orgány nebo správní subjekty nepřiznají úmluvě a způsobilostním prohlášením plnou účinnost ( 45 ) ( 46 ).

4.2. Jste si vědomi jakéhokoli soudního či správního vymáhání právních předpisů, ke kterému na základě úmluvy přistoupil věřitel? Pokud ano, popište příslušné opatření a uveďte, zda bylo úspěšné.

4.3. Víte o případu, kdy po ratifikaci/provedení soudy v dotčeném státě v rozporu s úmluvou a způsobilostními prohlášeními odmítly vymáhat úvěrový závazek dlužníka nebo ručitele v dotčeném státě?

4.4. Víte, zda existují jakékoli další skutečnosti, které mohou mít vliv na to, zda je pravděpodobné, že soudy a správní subjekty budou jednat v souladu s úmluvou a způsobilostními prohlášeními? Pokud ano, uveďte, o jaké skutečnosti se jedná.
Dodatek III

Minimální úrokové sazby

Poskytnutí státní finanční podpory nesmí zčásti ani zcela vyrovnávat ani kompenzovat příslušnou pojistnou sazbu účtovanou za riziko nesplacení podle dodatku II.

1.   MINIMÁLNÍ POHYBLIVÁ ÚROKOVÁ SAZBA

a) 

Minimální pohyblivá úroková sazba je EURIBOR, sazba Bank Bill Swap Rate, tj. BBSY, sazba London Inter-Bank Offered Rate, tj. LIBOR, určená asociací British Bankers' Association (BBA) s měnou a splatností odpovídají frekvenci plateb úroků za státem podporovaný vývozní úvěr, nebo popřípadě sazba Canadian Dealer Offered Rate (CDOR), ke které se připočítá referenční marže vypočtená v souladu s článkem 8 tohoto dodatku.

b) 

Mechanismus nastavení pohyblivé úrokové sazby se liší v závislosti na zvoleném profilu splácení takto:

1) 

Je-li splácení jistiny a platba úroků spojeno ve stejných splátkách, sazba EURIBOR/BBSY/LIBOR/CDOR platná dva pracovní dny před datem čerpání úvěru podle příslušné měny a frekvence plateb se použije pro výpočet kompletního harmonogramu splátek, jako kdyby se jednalo o pevnou sazbu. Poté se stanoví harmonogram splácení jistiny a první splátka úroku. Druhá a další splátky úroku se vypočítají na základě původně stanoveného nesplaceného zůstatku jistiny podle příslušné sazby EURIBOR/BBSY/LIBOR/CDOR platné dva pracovní dny před předcházejícím datem splatnosti.

2) 

Je-li jistina splácena ve stejných splátkách, příslušná sazba EURIBOR/BBSY/LIBOR/CDOR platná dva pracovní dny před datem čerpání úvěru a před každým datem splatnosti podle příslušné měny a frekvence plateb se použije pro výpočet částky následující splátky úroku z nesplaceného zůstatku jistiny.

c) 

V případě, že státní finanční podpora se poskytne na úvěry s pohyblivou sazbou, má kupující/dlužník možnost nahradit pohyblivou sazbu sazbou pevnou, jsou-li splněny tyto podmínky:

1) 

uvedená možnost je omezena pouze na přechod ke swapové sazbě;

2) 

uvedená možnost se uskuteční výhradně na základě žádosti, pouze jednou a odpovídajícím způsobem se o ní podají informace, přičemž se uvede odkaz na formulář pro podávání zpráv původně zaslaný sekretariátu podle článku 24 této dohody.

2.   MINIMÁLNÍ PEVNÁ ÚROKOVÁ SAZBA

Minimální úroková sazba je buď:

a) 

swapová sazba ve vztahu k příslušné měně státem podporovaného vývozního úvěru a se splatností stejnou jako sazba pro dvě nejbližší dostupná roční období interpolovaná k váženému průměru doby trvání úvěru. Úroková sazba se stanoví dva pracovní dny před každým datem čerpání.

NEBO

b) 

komerční úroková referenční sazba (úroková sazba CIRR) stanovená podle ustanovení článků 3 až 7 tohoto dodatku,

k níž se v obou případech připočítá referenční rozpětí vypočtené podle čl. 8 písm. f) tohoto dodatku.

3.   STANOVENÍ ÚROKOVÉ SAZBY CIRR

a) 

Úroková sazby CIRR se stanoví pro jakoukoli přípustnou měnu uvedenou v článku 9 této odvětvové dohody a vypočítá se tak, že se připočítá pevná marže 120 bazických bodů k jednomu ze tří uvedených výnosů (základní sazby):

1) 

výnos pětiletých vládních dluhopisů pro lhůtu splatnosti do devíti let včetně;

2) 

výnos sedmiletých vládních dluhopisů pro lhůtu splatnosti nad devět let a do dvanácti let včetně; nebo

3) 

výnos devítiletých vládních dluhopisů pro lhůtu splatnosti nad dvanáct let a do patnácti let včetně.

b) 

Úroková sazba CIRR se vypočítá měsíčně, přičemž se použijí údaje z předcházejícího měsíce, a nejpozději pět dnů po konci každého měsíce se oznámí sekretariátu. Sekretariát poté okamžitě sdělí platné sazby všem účastníkům a veřejně je zpřístupní. Úroková sazba CIRR nabude účinnosti patnáctým dnem každého měsíce.

c) 

Účastníci i státy, které nejsou účastníky tohoto ujednání, mohou požádat o stanovení úrokové sazby CIRR v měně státu, který není účastníkem tohoto ujednání. Účastník nebo sekretariát mohou po konzultaci se zemí, která není účastníkem, v zastoupení této země za použití pravidel společného postupu podle článků 28 až 33 této odvětvové dohody předložit návrh na stanovení úrokové sazby CIRR v dané měně.

4.   DOBA PLATNOSTI ÚROKOVÉ SAZBY CIRR

a) 

Fixace úrokové sazby CIRR: Úroková sazba CIRR vztahující se na transakci se fixuje pro dobu nejvýše šesti měsíců od data jejího zvolení (datum vývozního kontraktu nebo jakékoli pozdější datum použití) do data uzavření úvěrové smlouvy. Pokud se úvěrová smlouva nepodepíše v této lhůtě a úroková sazba CIRR je nově stanovena na dalších šest měsíců, nová úroková sazba CIRR se stanoví v sazbě, která byla platná v den nového nastavení.

b) 

Po datu uzavření úvěrové smlouvy se úroková sazba CIRR použije na období čerpání nepřesahující šest měsíců. Po uplynutí prvního období šesti měsíců se úroková sazba CIRR nově nastaví na následujících šest měsíců. Nová úroková sazba CIRR bude sazba platná první den nového šestiměsíčního období a nesmí být nižší než původně zvolená úroková sazba CIRR (tento postup se zopakuje pro každé následující období šesti měsíců čerpání).

5.   POUŽITÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

V rámci ustanovení úvěrové smlouvy není dlužníkovi umožněno přejít ze státem podporovaného financování s pohyblivou sazbou na předem zvolené financování s úrokovou sazbou CIRR, ani nahradit předem zvolenou úrokovou sazbu CIRR krátkodobou tržní sazbou v platnosti kterýkoli den splatnosti úroku během celé doby trvání úvěru.

6.   PŘEDČASNÉ SPLACENÍ ÚVĚRŮ S PEVNOU ÚROKOVOU SAZBOU

V případě dobrovolného předčasného splacení úvěru s pevnou úrokovou sazbou, jak je vymezena v článku 2 tohoto dodatku, nebo jeho části nebo je-li použitá úroková sazba CIRR ve smyslu úvěrové smlouvy nahrazena pohyblivou nebo swapovou sazbou, nahradí dlužník státní instituci, která mu poskytla státní finanční podporu, veškeré náklady a ztráty, které této státní instituci v důsledku tohoto předčasného splacení vznikly, včetně nákladů, které jí vznikly v souvislosti s náhradou části toku příjmů vyplývajících z pevné sazby, přerušeného v důsledku tohoto předčasného splacení.

7.   OKAMŽITÉ ZMĚNY ÚROKOVÝCH SAZEB

Pokud vývoj na trhu vyžaduje oznámení o změně úrokové sazby CIRR v průběhu měsíce, nabývá pozměněná sazba účinnosti deset pracovních dnů poté, co sekretariát obdrží oznámení o této změně.

8.   REFERENČNÍ MARŽE

a) 

Tříměsíční referenční marže LIBOR se vypočítá měsíčně podle písmena b), přičemž se použijí údaje oznámené sekretariátu v souladu s písmenem c), a nabude účinnosti patnáctým dnem každého měsíce. Jakmile je referenční marže stanovena, sekretariát o ní informuje účastníky a zveřejní ji.

b) 

Tříměsíční referenční marží LIBOR se rozumí sazba odpovídající průměru nejnižších 50 % hodnot marží připočtených k: i) tříměsíční sazbě LIBOR účtované za transakce s pohyblivou sazbou a ii) tříměsíční sazbě LIBOR interpolované tím způsobem, že se za ekvivalent s pohyblivou sazbou zamění emise s pevnou sazbou účtovanou za transakce s pevnou sazbou nebo emise na kapitálovém trhu. V obou případech se maržemi uvedenými v měsíčních zprávách o referenčních maržích podávaných příslušnými účastníky rozumějí marže za tři plné kalendářní měsíce, které předcházejí rozhodnému dni uvedenému v písmenu a) výše. Transakce/emise, které se použijí pro výpočet referenční marže, musí splňovat následující podmínky:

1) 

transakce se 100 % nepodmíněnou zárukou probíhající v amerických dolarech a

2) 

státní podpora poskytnutá na letadla s hodnotou 35 milionů USD nebo více (nebo s odpovídající hodnotou v jiné přípustné měně).

c) 

Účastníci nahlásí marži, jakmile je známa, a uvádějí ji ve svých zprávách o referenčních maržích po dobu tří plných kalendářních měsíců. V případě individuálních transakcí, při kterých dochází k vícenásobnému stanovení ceny (tj. změnám marže), není možné přiřazovat následné stanovení cen (tj. změny marže) k oznámením ex post.

d) 

Účastníci oznámí transakce k datu, kdy byla realizována dlouhodobá marže. U smluv s využitím bankovního mandátu (včetně PEFCO) se datem realizování marže rozumí nejbližší z těchto dat: i) datum, kdy účastník vydal finální závazek, ii) datum stanovení marže po vydání závazku, iii) datum čerpání úvěru a iv) datum stanovení dlouhodobé marže po čerpání. Pokud je v rámci téhož bankovního mandátu při stejné marži financováno více letadel, učiní se oznámení pouze u prvního letadla. U úvěrů financovaných emisí na kapitálovém trhu se datem, kdy byla realizována marže, rozumí datum stanovení dlouhodobé sazby, což zpravidla bývá datum vydání dluhopisů. Pokud je týmž dluhopisem při stejné marži financováno více letadel, učiní se oznámení pouze u prvního letadla.

e) 

Tříměsíční referenční marže LIBOR se použije na transakce s pohyblivou sazbou a stanoví se při vydání finálního závazku.

f) 

U transakce s pevnou sazbou se referenční marže platná pro tuto transakci určí tím, že se za tříměsíční referenční sazbu LIBOR zamění ekvivalentní rozpětí připočtené k platné pevné sazbě, jak je stanovena v článku 2 tohoto dodatku, v den vydání finálního závazku, přičemž se referenční marže stanoví k tomuto datu.

g) 

Účastníci monitorují referenční marži a na žádost kteréhokoli z účastníků přezkoumají mechanismus referenční marže.
Dodatek IV

Formulář pro podávání zpráv

a)    Základní informace

1. Oznamující země

2. Datum oznámení

3. Název oznamujícího orgánu/agentury

4. Identifikační číslo

b)    Informace o kupujícím/dlužníku/ručiteli

5. Název a země kupujícího

6. Název a země dlužníka

7. Název a země ručitele

8. Právní postavení kupujícího/dlužníka/ručitele, např. suverénního dlužníka, soukromé banky, jiného soukromého subjektu

9. Klasifikace rizika kupujícího/dlužníka/ručitele

c)    Finanční podmínky

10. V jaké formě se poskytuje státní podpora, např. čisté pojištění, státní finanční podpora?

11. Jestliže se poskytuje finanční podpora, jedná se o přímý úvěr/refinancování/podpora úrokových sazeb?

12. Popis podporované transakce, včetně uvedení výrobce, modelu letadla a počtu letadel; údaje o tom, zda dotčená transakce podléhá přechodným opatřením stanoveným v čl. 39 písm. a) nebo b) této dohody.

13. Datum finálního závazku

14. Měna úvěru

15. Částka úvěru podle této stupnice v milionech USD:Kategorie

Částka úvěru

I

0–200

II

200–400

III

400–600

IV

600–900

V

900–1 200

VI

1 200 –1 500

VII

1 500 –2 000  (*1)

(*1)   

Uveďte počet násobků částky 300 milionů USD, které přesahují 2 000 milionů USD.

16. Procento státní podpory

17. Lhůta splatnosti

18. Profil splácení a frekvence – popřípadě včetně váženého průměru doby splácení

19. Prodleva mezi počátkem úvěru a první splátkou jistiny

20. Úrokové sazby:

— 
použitá minimální úroková sazba
— 
použitá referenční marže

21. Celkové pojistné účtované ve formě:

— 
poplatků placených předem (v procentech částky úvěru) nebo
— 
rozpětí (bazické body za období jednoho roku nad úrovní použité úrokové sazby)
— 
v případě potřeby uveďte odděleně 15 % přirážku uplatněnou v souladu s čl. 20 písm. b) dodatku II.

22. V případě přímého úvěru/financování jsou poplatky účtovány ve formě:

— 
Poplatek za sjednání/poplatek za strukturování
— 
závazkové provize/poplatku za fixaci pojistného
— 
Administrativní poplatek

23. Doba fixace pojistného

24. V případě čistého pojištění poplatky za fixaci pojistného

25. Podmínky strukturování transakce: faktory omezení rizik/použitá přirážka k pojistné sazbě

26. V případě potřeby údaje o vlivu úmluvy z Kapského Města na použitou pojistnou sazbu
Dodatek V

Seznam definic

Rovnocennost celkových nákladů : čistá současná hodnota pojistných sazeb, úrokových nákladů a poplatků účtovaných za přímý úvěr jako procento částky přímého úvěru je rovnocenná s čistou současnou hodnotou součtu pojistných sazeb, úrokových nákladů a poplatků účtovaných v rámci čistého pojištění jako procenta z částky úvěru v rámci čistého pojištění.

Zajištění aktivy : transakce splňuje podmínky stanovené v čl. 19 písm. a) dodatku II.

Kupující/dlužník : zahrnuje (ale nikoli pouze) obchodní subjekty jako např. letecké společnosti a pronajímatele a rovněž suverénní subjekty (nebo primární zdroje splácení transakce, pokud jde o jiný subjekt).

Vybavení dodané kupujícím : vybavení dodané kupujícím a vestavěné do letadla během výroby/renovace, při dodání nebo před ním, jak prokazuje dodací list od výrobce.

Úmluva z Kapského Města : Úmluva o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a protokol k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel.

Příslib : jakékoli prohlášení v jakékoli formě, kterým je přijímající zemi, kupujícímu, příjemci úvěru, vývozci nebo finanční instituci sdělena ochota nebo záměr poskytnout státem poskytovanou podporu, včetně bez jakéhokoli omezení dopisů o způsobilosti a obchodních dopisů.

Společný postup : dohoda účastníků týkající se určité transakce nebo za určitých okolností o konkrétních finančních podmínkách státem poskytované podpory; takový společný postup má přednost před příslušnými ustanoveními této odvětvové dohody pouze v případě transakce nebo za okolností uvedených ve společném postupu.

Podmíněné pojistné krytí : státní podpora, která v případě prodlení při splátkách u určených rizik poskytne příjemci odškodnění po uplynutí určité čekací lhůty; během této čekací lhůty příjemce nemá nárok na platbu od účastníka. Odškodnění na základě podmíněného pojistného krytí podléhá platnosti a výjimkám podkladové dokumentace a základní transakce.

Přestavba : Podstatná změna typového návrhu letadla prostřednictvím jeho přestavby na jiný typ letadla (například přestavba letadla pro přepravu osob na vodní bombardér, nákladní letadlo, pátrací a záchranné letadlo, průzkumné letadlo nebo obchodní proudové letadlo), která musí být schválena příslušným úřadem pro civilní letectví.

Klasifikace rizika země : platná klasifikace rizika země účastníků ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech je zveřejněna na internetových stránkách OECD.

Ratingová agentura : jedna z mezinárodně uznávaných ratingových agentur nebo jakákoli jiná ratingová agentura, která je pro účastníky přijatelná.

Soupravy pro motory : soupravy dílů instalované za účelem zvýšení spolehlivosti, odolnosti a/nebo provozního výkonu prostřednictvím instalace technologií.

Vývozní úvěr : ujednání o pojištění, záruce nebo financování, které umožňuje zahraničnímu kupujícímu vyváženého zboží a/nebo vyvážených služeb odklad splátek na určité období; vývozní úvěr může mít formu dodavatelského úvěru poskytnutého vývozcem nebo odběratelského úvěru, kdy banka vývozce nebo jiná finanční instituce poskytne úvěr kupujícímu (nebo jeho bance).

Finální závazek : o finální závazek se jedná, když se účastník zaváže používat přesné a kompletní finanční podmínky na základě vzájemné dohody nebo jednostranného aktu.

Fixní smlouva : dohoda mezi výrobcem a osobou, která přebírá dodávku letadel nebo motorů jakožto kupující, nebo v souvislosti s ujednáním o prodeji a zpětném pronájmu jakožto nájemce na základě pronájmu s lhůtou splatnosti nejméně pět let, kterým se stanoví závazný příslib (kromě příslibů týkajících se neuplatněných opcí), přičemž neplnění příslibu přináší právní odpovědnost.

Zúčastněný účastník : účastník, který i) poskytuje státní podporu na drak letadla nebo letadlové motory vyrobené úplně nebo částečně na území jeho státu, ii) má podstatný obchodní zájem nebo zkušenosti s dotčeným kupujícím/dlužníkem, nebo iii) byl požádán výrobcem/vývozcem, aby dotčenému kupujícímu/dlužníkovi poskytl státní podporu.

Podpora úrokových sazeb : může mít formu ujednání mezi vládou nebo institucí jednající jejím jménem na jedné straně a bankami nebo jinými finančními institucemi na straně druhé, které umožňuje poskytování financování vývozu s pevnou sazbou na úrovni příslušné minimální pevné úrokové sazby nebo vyšší.

Významné změny/renovace : činnosti týkající se úpravy nebo modernizace letadla pro přepravu cestujících nebo nákladního letadla.

Čistá cena : cena za zboží fakturovaná jeho výrobcem nebo dodavatelem po zohlednění všech slev a jiných hotovostních úvěrů snížená o všechny ostatní příspěvky nebo koncese jakéhokoli druhu s ním související nebo k němu adekvátně přiřaditelné, jak je stanoveno v závazném prohlášení každého výrobce letadel a motorů – prohlášení od výrobce motorů se vyžaduje, pouze je-li relevantní z hlediska formy kupní smlouvy – nebo popřípadě poskytovatele služeb, a podloženo dokumentací, kterou požaduje poskytovatel státní podpory za účelem potvrzení čisté ceny. Veškerá dovozní cla a daně (např. DPH) nejsou součástí čisté ceny.

Nové letadlo : viz čl. 8 písm. a) této odvětvové dohody.

Nezajištění aktivy : transakce nesplňuje podmínky stanovené v čl. 19 písm. a) dodatku II.

Transakce bez suverénního dlužníka : transakce nesplňuje podmínky stanovené v čl. 57 písm. b) dodatku II.

Doba fixace pojistného : s výhradou čl. 37 písm. b) dodatku II doba či doby, během nichž se zachovává poskytnutá pojistná sazba a související povinné faktory omezení rizik nabídnuté pro určitou transakci; nesmí přesáhnout lhůtu osmnácti měsíců od data, kdy byla stanovena, do data závěrečného čerpání.

Model konverze pojistné sazby : model dohodnutý a zpřístupněný účastníkům, určený k použití pro účely této odvětvové dohody pro konverzi předem splatných pojistných sazeb na rozpětí a vice versa, přičemž se používá úroková a diskontní sazba ve výši 4,6 %; tuto sazbu účastníci pravidelně přezkoumají.

Oznámení předem : oznámení podané nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu, přičemž se použije formulář pro podávání zpráv uvedený v dodatku IV.

Čisté pojištění : státní podpora poskytovaná státem nebo v zastoupení státu pouze formou záruky za vývozní úvěr nebo pojištění vývozního úvěru, tj. která se nepojí se státní podporou financování.

Lhůta splatnosti : období, které začíná dnem počátku úvěru a končí smluvním termínem poslední splátky jistiny.

Transakce se suverénním dlužníkem : transakce splňuje podmínky ustanovení v čl. 57 písm. b) dodatku II.

Počátek úvěru : pokud jde o prodej letadel, včetně helikoptér, náhradních motorů a náhradních dílů, nejpozději skutečné datum, kdy kupující fyzicky převezme zboží, nebo vážený průměrný den, kdy kupující fyzicky převezme zboží. V případě služeb je nejzazším dnem počátku úvěru den předložení faktur klientovi nebo přijetí služeb klientem.

Swapová sazba : pevná sazba rovnocenná s půlroční sazbou určená k výměně pohyblivé úrokové sazby za pevnou úrokovou sazbu (strana nabídky), kterou zveřejní kterýkoli nezávislý poskytovatel tržních indexů, jako například Telerate, Bloomberg, Reuters nebo subjekty s nimi rovnocenné, v 11:00 hodin newyorského času dva pracovní dny před datem čerpání úvěru.

Vážený průměr doby splácení : doba splacení jedné poloviny jistiny úvěru; vypočítá se jako součet doby (v letech) mezi počátkem úvěru a každou splátkou jistiny váženou částí jistiny splacenou ke každému jednotlivému datu splátky.
PŘÍLOHA IV

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO PROJEKTY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A JEJÍHO ZMÍRŇOVÁNÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Účelem této odvětvové dohody je poskytnout přiměřené finanční podmínky pro projekty ve vybraných odvětvích hodnocené i v rámci mezinárodních iniciativ jako významný příspěvek ke zmírňování změny klimatu, například projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, snížení emisí skleníkových plynů, vysoké energetické účinnosti, přizpůsobování se změně klimatu a vodního hospodářství. Účastníci této odvětvové dohody se dohodli, že finanční podmínky této odvětvové dohody, která doplňuje ujednání, se provádějí způsobem, který je v souladu s účelem ujednání.

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI ODVĚTVOVÉ DOHODY

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI U PROJEKTŮ V OBLASTECH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE ZPŮSOBILÝCH PODLE DODATKU I

a) 

Tato odvětvová dohoda stanoví finanční podmínky, které se vztahují na státem podporované vývozní úvěry týkající se smluv ve způsobilých oblastech, jejichž seznam je uveden v dodatku I této odvětvové dohody:

1) 

vývoz úplných elektráren na výrobu energie z obnovitelných zdrojů nebo jejich částí, jež zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby (včetně školení zaměstnanců), které jsou přímo potřebné pro stavbu a uvedení těchto elektráren do provozu;

2) 

modernizaci stávajících elektráren na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v případech, kdy ekonomická životnost elektrárny bude pravděpodobně prodloužena alespoň o dobu splácení, která má být poskytnuta. Pokud není splněno toto kritérium, platí podmínky ujednání.

b) 

Tato odvětvová dohoda se nevztahuje na položky nacházející se za hranicemi lokality elektrárny, které obvykle hradí kupující, zejména na rozvody vody, které nejsou přímo napojeny na elektrárnu, náklady spojené s investiční přípravou pozemků, silnicemi, ubytovnami pro stavební pracovníky, přívody a rozvody energie, a také náklady úředních schvalovacích řízení (například územní rozhodnutí, stavební povolení) v zemi kupujícího, s těmito výjimkami:

1) 

V případě, kdy kupující přívodů a rozvodů energie je totožný s kupujícím elektrárny a smlouva je uzavřena v souvislosti s původními přívody a rozvody energie této elektrárny, podmínky platné pro původní přívody a rozvody energie nepřesahují podmínky platné pro elektrárny na výrobu energie z obnovitelných zdrojů; a

2) 

Podmínky platné pro rozvodny, transformátory a přenosová vedení s minimálním napěťovým prahem 60 kV, jež se nachází za hranicemi lokality elektrárny na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, nejsou výhodnější než podmínky platné pro elektrárnu na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

2.   OBLAST PŮSOBNOSTI U PROJEKTŮ V OBLASTECH ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU ZPŮSOBILÝCH PODLE DODATKU II

a) 

Tato odvětvová dohoda stanoví finanční podmínky, které se vztahují na státem podporované vývozní úvěry týkající se smluv v jedné z oblastí, jejichž seznam je uveden v dodatku II této odvětvové dohody. Tento seznam oblastí a popřípadě odpovídající technologicky neutrální kritéria výkonnosti pro určení způsobilosti projektu mohou být postupem času upraveny v souladu s ustanoveními, která se týkají přezkoumání a jsou stanovena v článku 12 této odvětvové dohody.

b) 

Tyto smlouvy se týkají vývozu kompletních projektů nebo jejich částí, jež zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby (včetně školení zaměstnanců), které jsou přímo potřebné pro stavbu a uvedení jednoho z identifikovatelných projektů do provozu pod podmínkou, že:

1) 

projekt povede k emisím uhlíku nebo ekvivalentu CO2, které budou nízké nebo rovné nule, a/nebo k vysoké energetické účinnosti;

2) 

projekt by měl být navržen tak, aby splňoval přinejmenším výkonnostní normy uvedené v dodatku II; a

3) 

stanovené podmínky se rozšíří pouze v případě, že bude třeba vypořádat se s konkrétním finančním znevýhodněním v rámci projektu, a vyjdou z individuálních finančních potřeb a konkrétních tržních podmínek každého projektu.

3.   OBLAST PŮSOBNOSTI U PROJEKTŮ V OBLASTECH PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU ZPŮSOBILÝCH PODLE DODATKU III

a) 

Tato odvětvová dohoda stanoví finanční podmínky, které se vztahují na státem podporované vývozní úvěry týkající se smluv na projekty, které splňují kritéria uvedená v dodatku III této odvětvové dohody.

b) 

Tyto smlouvy se týkají vývozu kompletních projektů nebo jejich částí, jež zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby (včetně školení zaměstnanců), které jsou přímo potřebné pro provedení a uvedení jednoho z identifikovatelných projektů do provozu za předpokladu, že:

1) 

podmínky stanovené v dodatku III jsou splněny;

2) 

stanovené podmínky se rozšíří pouze v případě, že bude třeba vypořádat se s konkrétním finančním znevýhodněním v rámci projektu, a vyjdou z individuálních finančních potřeb a konkrétních tržních podmínek každého projektu.

c) 

Tato odvětvová dohoda se vztahuje na modernizaci stávajících projektů za účelem zohlednění otázek přizpůsobování se změně klimatu v případech, kdy ekonomická životnost projektu bude pravděpodobně prodloužena alespoň o dobu splácení, která má být poskytnuta. Pokud není splněno toto kritérium, platí podmínky ujednání.

4.   OBLAST PŮSOBNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Tato odvětvová dohoda stanoví finanční podmínky, které se vztahují na státem podporované vývozní úvěry týkající se smluv na vývoz kompletních projektů nebo jejich částí, jež se týkají dodávek vody pro lidskou spotřebu a zařízení na čištění odpadních vod:

a) 

Infrastruktura pro dodávku pitné vody do obcí, včetně domácností a malých podniků, tj. čištění vody pro účely získávání pitné vody a rozvodná síť (včetně kontroly průsaků).

b) 

Zařízení na odvádění a čištění odpadních vod, tj. odvádění a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod a splašků, včetně procesů opětovného použití nebo recyklace vody a zneškodňování kalů přímo související s těmito činnostmi.

c) 

Modernizace zařízení v případech, kdy ekonomická životnost elektrárny bude pravděpodobně prodloužena alespoň o dobu splácení, která má být poskytnuta. Pokud není splněno toto kritérium, platí ustanovení ujednání.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH

5.   MAXIMÁLNÍ LHŮTY SPLATNOSTI

a) 

Maximální lhůta splatnosti v případě státem podporovaných vývozních úvěrů týkajících se smluv v oblastech uvedených v dodatku I a v případě projektů týkajících se vodního hospodářství uvedených v článku 4 této odvětvové dohody je osmnáct let.

b) 

Maximální lhůta splatnosti v případě státem podporovaných vývozních úvěrů týkajících se smluv, jejichž hodnota dosahuje nejméně 10 milionů SDR a týkají se tříd projektů uvedených v dodatku II, je stanovena takto:

1) 

Pro smlouvy ve třídě projektů A: 18 let.

2) 

Pro smlouvy ve třídě projektů B a ve třídě projektů C: 15 let.

c) 

Maximální lhůta splatnosti v případě státem podporovaných vývozních úvěrů týkajících se smluv, jejichž hodnota je nižší než 10 milionů SDR a týkají se tříd projektů uvedených v dodatku II, je stanovena takto:

1) 

Pro země kategorie I podle článku 11 ujednání je maximální lhůta splatnosti pět let; tuto lhůtu lze, je-li dodržen postup pro oznámení předem podle článku 10 této odvětvové dohody, prodloužit na osm a půl roku.

2) 

Pro země kategorie II je maximální lhůta splatnosti deset let.

3) 

Bez ohledu na body 1 a 2 výše je maximální lhůta splatnosti pro nejaderné elektrárny uvedené v článku 13 ujednání dvanáct let.

d) 

Maximální lhůta splatnosti v případě státem podporovaných vývozních úvěrů týkajících se smluv, jejichž hodnota dosahuje nejméně 10 milionů SDR a týkají se projektů podporovaných podle dodatku III, je patnáct let.

6.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ

a) 

Účastníci uplatní profil splácení jistiny a platby úroků podle následujícího bodu 1 nebo 2.

1) 

Jistina se splácí ve stejných splátkách.

2) 

Spojené částky jistiny a úroku se splácí ve stejných splátkách.

b) 

Jistina je splácena a úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první splátka jistiny a úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c) 

Státní podpora může být ve výjimečných a řádně odůvodněných případech poskytnuta za jiných podmínek, než jsou podmínky stanovené v písmenech a) a b) výše. Uvedená podpora se poskytne v případě časové nerovnováhy doby, kdy jsou prostředky k dispozici dlužníkovi, a profilu dluhové služby dostupné v rámci kalendáře rovnoměrných pololetních splátek, a je v souladu s následujícími kritérii:

1) 

Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek jistiny v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny daného úvěru.

2) 

Jistina bude splácena alespoň každých dvanáct měsíců. První splátka jistiny bude provedena nejpozději osmnáct měsíců po počátku úvěru a nejméně 2 % jistiny úvěru budou uhrazena osmnáct měsíců po počátku úvěru.

3) 

Úrok je placen alespoň každých dvanáct měsíců a první splátka úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

4) 

Maximální vážený průměr doby splácení nepřesáhne 60 % maximální dostupné doby splatnosti.

d) 

Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.

7.   MINIMÁLNÍ ÚROKOVÉ SAZBY

Účastník poskytující státní finanční podporu použije na úvěry s pevnou sazbou následující minimální úrokové sazby:Lhůta splatnosti

(roky)

Standardní minimální úrokové sazby

Minimální úrokové sazby u projektů s dlouhodobou výstavbou, tj.:

— nové projekty velkého rozsahu v oblasti vodní energie

— třídy projektů A uvedené v dodatku II

— projekty v oblasti přizpůsobování se změně klimatu uvedené v dodatku III

Vládní dluhopisy

(roky)

Marže

(bazické body)

Vládní dluhopisy

(roky)

Marže

(bazické body)

< 11

Příslušná CIRR v souladu s článkem 20 ujednání

11 až 12

7

100

7

100

13

7

120

8

120

14

8

120

9

120

15

8

120

9

120

16

9

120

10

125

17

9

120

10

130

18

10

120

10

130

8.   PŘÍPUSTNÉ MĚNY

Měnami, které jsou přípustné pro státem poskytovanou finanční podporu, jsou měny v plné míře směnitelné, pro něž jsou k dispozici údaje, které umožní stanovení minimálních úrokových sazeb, jež jsou uvedeny v článku 7 této odvětvové dohody a rovněž v článku 20 ujednání, pokud jde o lhůty splatnosti kratší než 11 let.

9.   MÍSTNÍ NÁKLADY

a) 

V případě státem podporovaných vývozních úvěrů týkajících se smluv, jejichž hodnota dosahuje nejméně 10 milionů SDR, státní podpora poskytovaná na místní náklady nepřesáhne 30 % hodnoty vývozního kontraktu.

b) 

Maximální lhůta splatnosti v případě státem podporovaných vývozních úvěrů týkajících se smluv, jejichž hodnota je nižší než 10 milionů SDR:

1) 

pokud jde o oblasti uvedené v dodatku I této odvětvové dohody, státní podpora poskytovaná na místní náklady nepřesáhne 45 % hodnoty vývozního kontraktu;

2) 

pokud jde o oblasti uvedené v dodatku II a projekty v oblasti vodního hospodářství uvedené v článku 4 této odvětvové dohody, státní podpora poskytovaná na místní náklady nepřesáhne 30 % hodnoty vývozního kontraktu.

c) 

Pokud státní podpora místních nákladů přesahuje 15 % hodnoty vývozního kontraktu, podléhá oznámení předem podle článku 10 této odvětvové dohody, přičemž se uvede povaha místních nákladů, na něž se podpora poskytuje.

KAPITOLA III

POSTUPY

10.   OZNÁMENÍ PŘEDEM

a) 

Účastník, který hodlá poskytnout podporu podle ustanovení této odvětvové dohody, nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu tuto skutečnost předem oznámí v souladu s:

1) 

článkem 48 ujednání, je-li podpora prodloužena podle článků 1, 2 nebo 4 této odvětvové dohody;

2) 

článkem 47 ujednání, je-li podpora prodloužena podle článku 3 této odvětvové dohody.

b) 

V případě projektů, které spadají do tříd projektů uvedených v dodatku II této odvětvové dohody, musí oznámení předem obsahovat podrobný popis projektu, jehož účelem je ukázat, jak projekt splňuje kritéria pro poskytnutí podpory stanovené v čl. 2 písm. b) této odvětvové dohody.

c) 

V případě projektů, kterým je poskytnuta podpora podle dodatku III této odvětvové dohody, musí oznámení předem obsahovat:

1) 

podrobný popis projektu, jehož účelem je prokázat, jak projekt splňuje kritéria pro poskytnutí podpory stanovená v čl. 3 písm. b) této odvětvové dohody, a

2) 

přístup k výsledku nezávislého přezkumu provedeného třetí stranou, požadovaného v dodatku III.

d) 

Aniž je dotčeno písm. a) bod 1 výše, hodlá-li oznamující účastník poskytnout podporu společně s lhůtou splatnosti delší než patnáct let a/nebo v souladu s čl. 6 písm. c) této odvětvové dohody, oznámí podle článku 47 ujednání tuto skutečnost předem nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu.

e) 

Účastník informuje všechny ostatní účastníky o svém konečném rozhodnutí po projednání s cílem usnadnit revizi souboru zkušeností.

KAPITOLA IV

MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ

11.   BUDOUCÍ PRÁCE

Účastníci se dohodli, že přezkoumají tato témata:

a) 

rizikové přirážky podle lhůty splatnosti;

b) 

podmínky pro elektrárny na fosilní paliva s nízkými emisemi/vysokou energetickou účinností, včetně definice uzpůsobenosti k zachycování a ukládání uhlíku;

c) 

budovy s nulovou energetickou bilancí;

d) 

projekty týkající se palivových článků.

12.   MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ

a) 

Sekretariát každoročně informuje o provádění této odvětvové dohody.

b) 

Účastníci pravidelné přezkoumají působnost a další ustanovení této odvětvové dohody, a to nejpozději do konce roku 2017.

c) 

Přezkoumání dodatku II této odvětvové dohody se provádí v pravidelných intervalech a rovněž na žádost účastníka za účelem posoudit, zda má být určitá třída a/nebo typ projektů zařazen do uvedeného dodatku nebo z něho vyřazen, nebo zda se má změnit určitá prahová hodnota. Návrhy týkající se nových tříd a/nebo typů projektů musí obsahovat informace, jak projekty této třídy/typu splňují kritéria uvedená v čl. 2 písm. b), a řídit se metodikou uvedenou v dodatku IV této odvětvové dohody.

d) 

Do 30. června 2018 provedou účastníci přezkum dodatku III této odvětvové dohody s cílem posoudit mezinárodní iniciativy týkající se přizpůsobování se změně klimatu, tržní podmínky a soubor zkušeností získaných v rámci procesu oznamování, aby určili, zda definice, projektová kritéria a podmínky mají být zachovány či změněny.

e) 

Po 31. prosinci 2018 podmínky týkající se dodatku III přestanou platit, nedohodnou-li se účastníci jinak.
Dodatek I

Oblasti obnovitelných zdrojů energie

Pro finanční podmínky uvedené v této odvětvové dohodě jsou způsobilé následující oblasti obnovitelných zdrojů energie za předpokladu, že se k jejich dopadům přistupuje v souladu s doporučením OECD z roku 2012 o společných přístupech ke státem podporovaným vývozním úvěrům a environmentálním a sociálním aspektům ( 47 ) (ve znění následných změn provedených členy Pracovní skupiny OECD pro vývozní úvěry a úvěrové garance (ECG) a přijatých Radou OECD):

a) 

větrná energie ( 48 );

b) 

geotermální energie;

c) 

přílivová energie;

d) 

energie vln;

e) 

osmotická energie;

f) 

sluneční fotovoltaická energie;

g) 

solární termální energie;

h) 

tepelná energie oceánů;

i) 

bioenergie: veškerá obnovitelná energie pocházející ze zařízení na zpracování biomasy, skládkové plyny, splaškové plyny, energie z bioplynu nebo palivo. „Biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu;

j) 

vodní energie;

k) 

energetická účinnost v projektech týkajících se obnovitelných zdrojů energie.
Dodatek II

Oblasti zmírňování změny klimatuTŘÍDY PROJEKTŮ

DEFINICE

DŮVOD

POUŽÍVANÉ NORMY

LHŮTA SPLATNOSTI

TŘÍDA PROJEKTŮ A: ZACHYCOVÁNÍ Z UKLÁDÁNÍ UHLÍKU

TYP 1:

Elektrárny na fosilní paliva, které používají zachycování a ukládání CO2

Postup spočívající v oddělení toku CO2 od emisí pocházejících ze zdrojů na fosilní paliva, přepravě na úložiště pro účely enviromentálně bezpečného a trvalého geologického uložení CO2.

Dosažení nízkých emisí uhlíku pocházejících z energetických zdrojů fosilních paliv.

Uhlíková náročnost dosáhne úrovně rovnající se 350 metrickým tunám CO2 nebo nižší na GWh odvětrávaných do atmosféry (1);

nebo

v případě všech projektů míra zachycování a ukládání, která by snížila emise uhlíku z elektrárny o 65 % nebo více;

nebo

míra zachycování musí být alespoň 85 % CO2 vypouštěného zařízením, které je součástí žádosti o státem podporované vývozní úvěry. Míra 85 % se uplatní při běžných provozních podmínkách.

18 let

TYP 2:

Projekty zachycování a ukládání CO2

Postup spočívající v oddělení CO2 pocházejícího z průmyslových zařízení nebo ze zařízení na výrobu energie, přepravě na úložiště pro účely enviromentálně bezpečného a trvalého geologického uložení CO2.

Podstatné snížení emisí uhlíku ze stávajících zdrojů.

V případě všech projektů míra zachycování a ukládání, která by snížila emise uhlíku z průmyslových zařízení nebo ze zařízení na výrobu energie o 65 % nebo více;

nebo

míra zachycování musí být alespoň 85 % CO2 vypouštěného zařízením, které je součástí žádosti o státem podporované vývozní úvěry. Míra 85 % se uplatní při běžných provozních podmínkách.

18 let

TŘÍDA PROJEKTŮ B: NÁHRADA FOSILNÍCH PALIV

TYP 1:

Energie z odpadů

Jednotka vyhrazená pro výrobu energie tepelným zpracováním (včetně zplynování) smíšeného toku tuhého odpadu.

Kompenzace emisí skleníkových plynů pocházejících z konvenčních elektráren a snížení budoucích emisí skleníkových plynů, jako například methanu, které by normálně byly produkovány odpadem.

V případě parního cyklu účinnost přeměny energie kotle (nebo generátoru páry) alespoň 75 % na základě hodnoty spodní výhřevnosti (HSV) (2).

V případě zplynování účinnost zplynovacího zařízení alespoň 65 % HSV (3).

15 let

TYP 2:

Hybridní elektrárny

Elektrárna, která vyrábí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie a z fosilních paliv.

Aby byl splněn požadavek dostupnosti elektrárny, je třeba energie z fosilních paliv pro období, během nichž energie z obnovitelných zdrojů není k dispozici, nebo jí není dostatek. Zdroj fosilních paliv umožňuje používat v hybridní elektrárně energii z obnovitelných zdrojů, a tím dosáhnout podstatného snížení emisí uhlíku ve srovnání s běžnou elektrárnou na fosilní paliva.

Model 1:

Dva samostatné zdroje pro výrobu: jednotka využívající obnovitelné zdroje energie a jednotka využívající fosilní palivo.

Projekt se navrhne tak, aby alespoň 50 % plánovaného celkového ročního energetického výkonu pocházelo z obnovitelného zdroje energie.

Model 2:

Jedna jednotka pro výrobu energie s využitím kombinace obnovitelného a fosilního paliva. Projekt se navrhne tak, aby alespoň 75 % vyrobené užitečné energie pocházelo z obnovitelného zdroje.

15 let

TŘÍDA PROJEKTŮ C: ENERGETICKÁ ÚČINNOST

TYP 1:

Projekty kombinované výroby tepla a elektřiny

Současně probíhající výroba různých forem energie (elektrické, mechanické a tepelné) v jednom integrovaném systému.

Výkon elektrárny s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny zahrne elektrickou nebo mechanickou energii a teplo pro komerční průmyslové použití a/nebo použití v domácnostech.

Až dvě třetiny primární energie použité na výrobu elektřiny v konvenčních tepelných elektrárnách se ztratí ve formě tepla. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny proto může být možností, jak účinně snížit emise skleníkových plynů. Kombinovaná výroba je možná se všemi zařízeními na výrobu tepla a s použitím všech paliv (včetně biomasy a solárně termální energie) z kondenzačních parních elektráren s výkonem několika kW až 1 000 MW (4).

Celková účinnost alespoň 75 % na základě hodnoty spodní výhřevnosti (HSV) (5).

15 let

TYP 2:

Dálkové vytápění a/nebo chlazení

Síť, která přenáší/rozvádí termální energii z jednotky, jež energii vyrábí, ke konečnému využití.

Zkvalitnění účinnosti vytápění na dálku budováním sítí parního a/nebo horkovodního potrubí se značnou tepelnou účinností, a to jak minimalizací ztrát z potrubí a konvertorů, tak větším využíváním odpadního tepla.

Dálkové chlazení je integrační technologie, která může významně přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého a znečištění ovzduší, a ke zvýšení energetické bezpečnosti, např. nahrazením individuálních klimatizačních zařízení.

Tepelná vodivost potrubí pro dálkové vytápění/chlazení dosahuje méně než 80 % příslušné tepelné vodivosti, která se požaduje podle evropské normy EN253:2009 (přehodnotí se po aktualizaci této normy).

15 let

TYP 3:

Inteligentní sítě

Integrované, technologicky pokročilé elektrické sítě s lepší dynamickou schopností sledování a regulace vstupu a výstupu všech technických komponent, které jsou jejich součástí (například výroby elektrické energie, řešení správy sítí, vysokonapěťových stejnosměrných (HVDC) soustav a příslušných měničů, pružných střídavých přenosových soustav (FACTS), speciálních energetických soustav, přenosu, distribuce, skladování, řešení výkonové elektroniky inteligentních sítí, omezení spotřeby, měření, distribuovaných zdrojů energie).

Informační a komunikační technologie splňující mezinárodně dohodnuté průmyspřenosovýchlové normy jako NIST-SGIP a ETSI-CEN-CENELEC.

Umožnit provozovatelům sítí, provozovatelům přenosových a distribučních soustav, uživatelům sítí, vlastníkům úložných zařízení, provozovatelům měření, poskytovatelům aplikací a služeb nebo provozovatelům platforem burz s elektrickou energií vytvářet úsporné, ekologicky šetrné, vyvážené a udržitelné energetické soustavy s omezenými přenosovými ztrátami a optimalizovanými úrovněmi kvality dodávek, bezpečnosti, stability sítě, spolehlivosti, obnovitelného odběru napájení a nákladové efektivity tím, že podpoří dodavatelské smlouvy, které se převážně týkají vývozu nejmodernějších, inovativních technologií a služeb.

Normy 1, 2 (varianta a nebo b) a 3 musí být splněny.

1.  Celkové náklady na projekt zahrnují alespoň 20 % na způsobilé aktualizace informačních a komunikačních technologií.

2a.  Výsledkem projektu nebo žádosti bude odhadem minimálně 10 % snížení objemu emisí CO2 z fosilních paliv.

2b.  Prokázaného značného snížení emisí CO2 se dosáhne prostřednictvím buď:

— snížení energetických ztrát v elektrické síti, pro kterou je použita aplikace nebo projekt inteligentní sítě, nejméně o 5 %, nebo

— snížení souhrnné spotřeby elektrické energie o zátěže, pro které je použita aplikace nebo projekt inteligentní sítě, nejméně o 5 %, nebo

— nepravidelné dodávky energie z obnovitelných zdrojů, včetně energie s nižší úrovní napětí, představující nejméně dalších 10 % celkové energie dodané do sítě, v níž jsou použity technologie inteligentních sítí.

3.  Před schválením projekt posoudí nezávislá kvalifikovaná třetí strana, jež vypracuje zprávu popisující vlastnosti navrhované aplikace či projektu inteligentní sítě a ověří, zda projekt či aplikace splňuje normy 1 a 2 (variantu a nebo b). U projektů využívajících normu 2b se ve zprávě uvede odhadované snížení emisí CO2 dosažené v rámciprojektu. Tato zpráva se postoupí účastníkům před jakýmkoli schválením finanční podpory a schválení bude podmíněno tím, že zpráva jednoznačně potvrdí, že navrhovaný projekt či aplikace inteligentní sítě splňuje normy 1 a 2 (varianta a nebo b).

Normy se budou měřit porovnáním odhadovaných emisí nebo spotřeby energie z oblasti obsluhované sítí za předpokladu, že se v této oblasti na emise či na spotřebu energie použijí navrhované technologie inteligentních sítí, a za předpokladu, že by se v též oblasti navrhované technologie inteligentních sítí nepoužily.

Do 30. června 2017 provedou účastníci přezkum těchto norem, který posoudí projekty financované na jejich základě a v případě potřeby určí, zda definice, důvody či projektová kritéria mají být zachovány či změněny.

15 let

(1)   

V případě elektrárny na zemní plyn se očekává dosažení podstatně nižší uhlíkové náročnosti.

(2)   

Účinnost přeměny energie kotle (nebo generátoru páry) = (čisté teplo exportované párou/teplo nebo výhřevnost [HSV] poskytnutá palivem) (× 100 %).

(3)   

Účinnost zplynovacího zařízení = (výhřevnost plynu na kg použitého paliva/průměrná čistá výhřevnost (HSV) 1 kg paliva) (× 100 %).

(4)   

Čtvrtá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC: Změna klimatu 2007, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-3-5.html

(5)   

Celková energetická účinnost (ηo) systému kombinované výroby tepla a elektřiny je součet čistého užitečného elektrického výkonu (WE) a čistého užitečného tepelného výkonu (ΣQTH) vydělený celkovou spotřebou paliva pro tuto výrobu (QFUEL), jak je vyjádřeno dále:

image
Dodatek III

Kritéria způsobilosti pro projekty v oblasti přizpůsobování se změně klimatu

Projekt je způsobilý pro finanční podmínky uvedené v této odvětvové dohodě, jestliže:

a) 

Přizpůsobování se změně klimatu je hlavním cílem projektu a tato skutečnost je výslovně uvedena a vysvětlena v projektovém plánu a podpůrné dokumentaci jako zásadní pro vypracování projektu.

b) 

V návrhu projektu se určí a analyzují konkrétní relevantní rizika a zranitelná místa plynoucí ze změny klimatu a vysvětlí se, jak je budou navrhovaná opatření či technologie přímo řešit.

c) 

Třetí strana provede samostatně, nebo jako součást projektového plánu nezávislý přezkum projektu, který se zveřejní, například na internetových stránkách vnitrostátního orgánu. Přezkum vyhodnotí konkrétní relevantní rizika a zranitelná místa plynoucí ze změny klimatu a vysvětlí, jak je budou navrhovaná opatření obsažená v projektu přímo řešit.

d) 

Životnost projektu přesahuje patnáct let.
Dodatek IV

Metodika pro stanovení způsobilosti odvětví, na která se vztahuje článek 2 této odvětvové dohody

Při návrhu na zařazení třídy projektů nebo typu do dodatku II této odvětvové dohody poskytnou účastníci podrobný popis navrhované třídy projektů nebo typu a rovněž informace o tom, jak příslušné projekty splňují kritéria stanovená v čl. 2 písm. b) této odvětvové dohody; tyto informace zahrnují:

a) 

posouzení přímého přínosu třídy projektů nebo typu ke zmírňování změny klimatu, včetně srovnání výkonnosti odvětví na základě měřitelných údajů o emisích uhlíku nebo ekvivalentu CO2 a/nebo na základě vysoké energetické účinnosti s konvenčními a používanými novějšími technologickými přístupy; toto srovnání se v každém případě provede na základě kvantitativních opatření, jako je například snížení emisí na vyrobenou jednotku;

b) 

popis technických a výkonnostních norem v odvětví, jehož se týká návrh třídy projektů nebo typu, včetně informací o veškerých relevantních stávajících nejlepších dostupných technikách; tento popis v případě potřeby objasní, jak dotčená technologie zlepšuje stávající nejlepší dostupné techniky;

c) 

popis finančních překážek v navrhované třídě projektů nebo typu, včetně finančních potřeb a tržních podmínek; uvedou se ustanovení v rámci této odvětvové dohody, která by měla umožnit uskutečnění takových projektů.
Dodatek V

Seznam definic

Oblast obsluhovaná sítí : Systém synchronizovaných poskytovatelů a spotřebitelů elektrické energie propojených přenosovým a rozvodovým vedením a řízených jedním nebo více kontrolními středisky.

Nejlepší dostupné techniky

:

podle definice ve směrnici EU 96/61/ES (čl. 2 odst. 1): „nejlepší dostupnou technikou“ se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, a pokud to není možné, alespoň tyto emise omezit a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek:

a) 

„technikou“ se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti;

b) 

„dostupnou“ technikou se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, ať již tato technika je nebo není v příslušném členském státě používána či vyráběna, pokud je provozovateli za rozumných podmínek dostupná;

c) 

„nejlepší“ technikou se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Skleníkové plyny : pro účely definice skleníkové plyny zahrnují oxid uhličitý, methan, oxid dusný, částečně fluorované uhlovodíky, zcela fluorované uhlovodíky a fluorid sírový.

Projekt velkého rozsahu v oblasti vodní energie : podle definice mezinárodní komise pro velké přehrady (International Commission on Large Dams, ICOLD). Komise ICOLD definuje velkou přehradu jako přehradu s výškou nejméně 15 m od základů. Přehrady s výškou mezi 5 a 15 m a s objemem nádrže více než 3 miliony m3 se rovněž řadí mezi velké přehrady.
PŘÍLOHA V

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURU

Účastníci této odvětvové dohody se dohodli, že finanční podmínky této odvětvové dohody, která doplňuje ujednání, se provádějí způsobem, který je v souladu s účelem ujednání.

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI ODVĚTVOVÉ DOHODY

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tato odvětvová dohoda stanoví finanční podmínky, které se vztahují na státem podporované vývozní úvěry týkající se smluv na aktiva železniční infrastruktury zásadní pro provoz vlaků, včetně řízení železničního systému (např. signalizačních zařízení a jiných železničních informačních technologií), elektrifikace, kolejí, kolejových vozidel a souvisejících stavebních prací.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH

2.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

a) 

Maximální lhůta splatnosti v případě státem podporovaných vývozních úvěrů týkajících se smluv v působnosti této odvětvové dohody je stanovena takto:

1) 

pro smlouvy v zemích kategorie I (definovaných v článku 11 ujednání): 12 let;

2) 

pro smlouvy v zemích kategorie II (definovaných v článku 11 ujednání): 14 let.

b) 

Aby bylo možno využít lhůt splatnosti stanovených v písmeni a) výše, musí být splněny následující podmínky:

1) 

předmětem transakce je smlouva v celkové hodnotě více než 10 milionů SDR a

2) 

lhůta splatnosti nepřekročí životnost financovaného aktiva železniční infrastruktury a

3) 

v případě transakcí v zemích kategorie I transakce zahrnuje/má tyto znaky:

— 
Účastí na syndikaci úvěru se soukromými finančními institucemi, které nevyužívají státní podporu vývozních úvěrů, přičemž:
i) 

účastník je menšinovým partnerem s rovným postavením po celou dobu trvání úvěru a

ii) 

státní podpora vývozních úvěrů poskytovaná účastníky tvoří méně než 50 % syndikace.

— 
Pojistnými sazbami jakékoli státní podpory, které se nepodbízejí financování dostupnému na soukromém trhu a které odpovídají příslušným sazbám účtovaným jinými soukromými finančními institucemi, které se účastní syndikace.
c) 

Účastník může požádat o upuštění od podmínky uvedené v písm. b) bodě 3 výše, a to prostřednictvím společného postupu podle článků 58 až 63 ujednání. V takových případech účastník navrhující společný postup podrobně vysvětlí podporu buď v navrhovaném společném postupu, nebo v jednotlivých poté oznámených transakcích, přičemž uvede konkrétní údaje o stanovení ceny, a zdůvodní nutnost neuplatnit písm. b) bod 3 výše.

3.   SPLÁCENÍ JISTINY A ÚROKŮ

Splácení jistiny a úroků se provádí podle článku 14 ujednání s výjimkou toho, že maximální vážený průměr doby splácení podle písm. d) bodu 4 uvedeného článku činí:

a) 

u transakcí v zemích kategorie I šest a čtvrt roku a

b) 

u transakcí v zemích kategorie II sedm a čtvrt roku.

4.   MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY

Účastník poskytující státní finanční podporu použije na úvěry s pevnou sazbou následující minimální úrokové sazby:

a) 

Při lhůtách splatnosti do 12 let včetně se použijí odpovídající úrokové sazby CIRR stanovené podle článku 20 ujednání.

b) 

Při lhůtách splatnosti nad 12 let se u všech měn použijí odpovídající úrokové sazby CIRR stanovené podle článku 20 ujednání, k nimž se přidá příplatek ve výši 20 bazických bodů.

KAPITOLA III

POSTUPY

5.   OZNÁMENÍ PŘEDEM

a) 

Jestliže účastník hodlá poskytnout podporu pro transakci v zemi kategorie I, oznámí tuto skutečnost předem v souladu s článkem 47 ujednání nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu. Tato oznámení obsahují podrobné vysvětlení státní podpory, včetně konkrétních údajů o stanovení ceny.

b) 

Účastník oznámí předem v souladu s článkem 48 ujednání nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu, jestliže hodlá poskytnout podporu na:

1) 

transakci v zemi kategorie II nebo

2) 

transakci podporovanou na základě společného postupu podle čl. 2 písm. c) této odvětvové dohody. Toto oznámení předem může být učiněno souběžně s návrhem společného postupu a s výhradou jeho schválení.

6.   DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

Bez ohledu na čl. 63 písm. a) ujednání skončí platnost všech schválených společných postupů dne 31. prosince 2018, nedohodnou-li se účastníci na prodloužení této odvětvové dohody podle jejího čl. 7 písm. d).

KAPITOLA IV

MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ

7.   MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ

a) 

Sekretariát každoročně informuje o provádění této odvětvové dohody.

b) 

Po 31. prosinci 2017 a s výhradou písmene c) níže se požadavek na méně než 50 % syndikaci stanovený v čl. 2 písm. b) bodě 3 první pododrážce podbodě ii) této odvětvové dohody nahradí požadavkem na nejvýše 35 % syndikaci, nedohodnou-li se účastníci jinak.

c) 

Účastníci přezkoumají tuto odvětvovou dohodu do 30. června 2017 s cílem posoudit tržní podmínky a další faktory, aby určili, zda mají být podmínky zachovány či změněny.

d) 

Po 31. prosinci 2017 podmínky této odvětvové dohody přestanou platit, nedohodnou-li se účastníci jinak.
PŘÍLOHA VI

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO PROJEKTY V OBLASTI VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE Z UHLÍ

Účastníci této odvětvové dohody se dohodli, že finanční podmínky této odvětvové dohody, která doplňuje ujednání, se provádějí způsobem, který je v souladu s účelem ujednání.

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI ODVĚTVOVÉ DOHODY

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

a) 

Tato odvětvová dohoda stanoví finanční podmínky, které se vztahují na státem podporované vývozní úvěry týkající se smluv na projekty v oblasti výroby elektrické energie z uhlí na:

1) 

vývoz nových uhelných elektráren nebo jejich částí, určených k používání v síti a průmyslovému používání, umístěných v elektrárnách bez funkční technologie zachycování a ukládání CO2 nebo zachycování a využívání CO2, který zahrnuje všechny složky, zařízení, materiály a služby (včetně školení zaměstnanců) přímo potřebné pro vybudování těchto elektráren a jejich uvedení do provozu. Přístavba nové jednotky na výrobu elektrické energie z uhlí ke stávající elektrárně se považuje za novou uhelnou elektrárnu;

2) 

modernizaci existujících uhelných elektráren, nebo dodávku zařízení do těchto elektráren, určených k používání v síti a průmyslovému používání.

b) 

Tato odvětvová dohoda se nevztahuje na položky nacházející se za hranicemi lokality projektu v oblasti výroby elektrické energie z uhlí, které obvykle hradí kupující, zejména na rozvody vody, které nejsou přímo napojeny na elektrárnu, náklady spojené s investiční přípravou pozemků, silnicemi, ubytovnami pro stavební pracovníky, přívody a rozvody energie, a také náklady úředních schvalovacích řízení (například územní rozhodnutí, stavební povolení) v zemi kupujícího, s těmito výjimkami:

1) 

v případě, kdy kupující přívodů a rozvodů energie je totožný s kupujícím elektrárny a smlouva je uzavřena v souvislosti s původními přívody a rozvody energie této elektrárny, podmínky platné pro původní přívody a rozvody energie nepřesahují podmínky platné pro projekty v oblasti výroby elektrické energie z uhlí a

2) 

podmínky platné pro rozvodny, transformátory a přenosová vedení s minimálním napěťovým prahem 100 kV, jež se nachází za hranicemi lokality projektu v oblasti výroby elektrické energie z uhlí, nejsou výhodnější než podmínky platné pro projekt v oblasti výroby elektrické energie z uhlí.

c) 

Pokud projekt v oblasti výroby elektrické energie z uhlí spadá do oblasti působnosti dodatku II odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování a vodního hospodářství a splňuje podmínky v něm stanovené, použijí se na tento projekt finanční podmínky stanovené v uvedené odvětvové dohodě.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH

2.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

a) 

Maximální lhůta splatnosti v případě státem podporovaných vývozních úvěrů na zboží a služby, na něž se vztahuje čl. 1a odst. 1 této odvětvové dohody, je stanovena takto:Tabulka 1

Maximální lhůta splatnosti

VELIKOST ENERGETICKÉHO BLOKU

(hrubý instalovaný výkon)

Energetický blok > 500 MW

Energetický blok ≥ 300 až 500 MW

Energetický blok < 300 MW

Ultra-superkritické (tj. s tlakem pár > 240 barů a teplotou páry ≥ 593 °C), NEBO

Emise < 750 g CO2/kWh

12 let (1)

12 let (1)

12 let (1)

Superkritické (tj. s tlakem páry > 221 barů a teplotou páry > 550 °C), NEBO

Emise mezi 750 a 850 g CO2/kWh

Nezpůsobilé

10 let a pouze v zemích způsobilých podle Mezinárodní asociace pro rozvoj (1) (2) (3)

10 let a pouze v zemích způsobilých podle Mezinárodní asociace pro rozvoj (1) (2) (3)

Podkritické (tj. s tlakem páry < 221 barů), NEBO

Emise > 850 g CO2/kWh

Nezpůsobilé

Nezpůsobilé

10 let a pouze v zemích způsobilých podle Mezinárodní asociace pro rozvoj (1) (3)

(1)   

Jsou-li způsobilé pro státní podporu, lze u transakcí projektového financování v souladu s písmenem d) níže lhůtu splatnosti prodloužit o další dva roky, přičemž musí být dodrženy maximální lhůty splatnosti podle článku 2 přílohy VII.

(2)   

Na podporu řešení energetické chudoby může být ve všech zemích, kde je v okamžiku obdržení příslušné vyplněné žádosti o vývozní úvěr hlášena celostátní míra elektrifikace (podle nejnovější databáze o přístupu k elektřině ve Světovém energetickém výhledu (World Energy Outlook) Mezinárodní energetické agentury ve výši 90 % či méně.

(3)   

V zemích, jež nejsou způsobilé podle Mezinárodní asociace pro rozvoj, může být podpora vývozních úvěrů poskytnuta pro zeměpisně izolované oblasti, pokud 1) alternativní analýza uvedená v čl. 4b odst. 1 této odvětvové dohody prokáže, že alternativy s nižšími emisemi uhlíku nejsou možné, a 2) fyzické/zeměpisné charakteristiky a charakteristiky stávající sítě (včetně nemožnosti propojení s větší sítí) odůvodňují navrhovanou kategorii účinnosti projektu jako nejlepší dostupnou technologii. V případech, kdy projekt není umístěn na fyzickém ostrově, požádá zúčastněný účastník o souhlas všechny účastníky prostřednictvím postupu pro stanovení společného postupu podle článků 58 až 63 ujednání.

b) 

Pro účely provedení tabulky 1 výše platí následující:

1) 

Pokud jde o způsobilé podkritické energetické bloky, je státní podpora omezena na dva společně umístěné energetické bloky v dané elektrárně, jejichž souhrnný hrubý instalovaný výkon nesmí překročit 500 MW, s výjimkou případů, kdy se v alternativní analýze uvedené v čl. 4b odst. 1 této odvětvové dohody vyhodnotí možnost vybudování jednoho většího energetického bloku ve vyšší kategorii účinnosti a prokáže, že toto řešení není možné; v takovém musí být státní podpora omezena na dva energetické bloky, jejichž souhrnný hrubý instalovaný výkon nepřekročí 600 MW.

2) 

Pokud jde o způsobilé superkritické energetické bloky, je státní podpora omezena na nejvýše dva společně umístěné energetické bloky v dané elektrárně, s výjimkou případů, kdy se v alternativní analýze uvedené v čl. 4b odst. 1 této odvětvové dohody vyhodnotí možnost dosažení stejné kapacity pomocí jedné či dvou větších energetických bloků a prokáže, že toto řešení není možné.

3) 

Země způsobilé podle Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) jsou definovány jako země způsobilé v okamžiku obdržení příslušné vyplněné žádosti o vývozní úvěr pro podporu ze zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (včetně zemí, které mají přístup pouze ke zdrojům IDA, a zemí, které mají přístup ke zdrojům IDA a jiných organizací) v okamžiku obdržení příslušné vyplněné žádosti o vývozní úvěr.

c) 

Maximální lhůta splatnosti v případě státem podporovaných vývozních úvěrů na zboží a služby, na něž se vztahuje čl. 1a odst. 2 této odvětvové dohody, je stanovena článkem 12 ujednání.

d) 

Transakce projektového financování jsou transakce zboží a služeb v působnosti této odvětvové dohody, jež splňují rovněž kritéria stanovená v dodatku I přílohy VII. U takových transakcí musí účastník uplatňující příslušnou lhůtu splatnosti podle tabulky 1 této odvětvové dohody uplatňovat rovněž další podmínky stanovené v příloze VII, s výhradou ustanovení článku 3 této odvětvové dohody.

3.   SPLÁCENÍ JISTINY A ÚROKŮ

a) 

S výhradou ustanovení písmena b) níže se jistina a úroky splatí v souladu s:

1) 

článkem 14 ujednání nebo

2) 

u transakcí zboží a služeb, na něž se vztahuje tato odvětvová dohoda, jež splňují rovněž kritéria stanovená v dodatku I přílohy VII, s článkem 3 uvedené přílohy.

b) 

Vážený průměr podporované doby splácení nesmí překročit polovinu doby splácení plus jeden čtvrtrok.

KAPITOLA III

POSTUPY

4.   OZNÁMENÍ PŘEDEM

a) 

Jestliže účastník hodlá poskytnout podporu v souladu s ustanoveními této odvětvové dohody, oznámí tuto skutečnost předem v souladu s článkem 48 ujednání nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli závazku.

b) 

Oznámení předem obsahuje:

1) 

informaci, že byly vyhodnoceny alternativy s nižšími emisemi uhlíku a bylo prokázáno, že tyto alternativy nejsou možné, a

2) 

prokázání slučitelnosti projektu s národní energetickou politikou hostitelské země a její politikou a strategií pro zmírňování změny klimatu, která je podporována cílenou politikou pro širší využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti;

3) 

u projektů způsobilých podle poznámky pod čarou 2 vysvětlení, jak podporovaný projekt přispěje k řešení energetické chudoby.

c) 

Účastník oznamující transakci v rámci „projektového financování“ v souladu s čl. 2 písm. d) této odvětvové dohody musí vedle splnění výše uvedené oznamovací povinnosti poskytnout též informace požadované podle přílohy VII.

KAPITOLA IV

MONITOROVÁNÍ, PŘEZKOUMÁNÍ A REVIZE

5.   MONITOROVÁNÍ

Sekretariát každoročně informuje o provádění této odvětvové dohody.

6.   PŘEZKOUMÁNÍ A MONITOROVÁNÍ

a) 

Tato odvětvová dohoda bude přezkoumána do 30. června 2019 s cílem dále posílit její podmínky v druhé fázi, jež bude zahájena do 1. ledna 2021, a přispět tak ke společnému cíli řešení změny klimatu a pokračovat v postupném ukončování státní podpory pro uhelné elektrárny, mimo jiné s úmyslem omezit využívání méně účinných uhelných elektráren.

b) 

Přezkoumání zohlední:

1) 

nejnovější klimatologické studie a důsledky rozhodnutí udržet globální oteplování pod hranicí 2 stupňů Celsia ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí pro investice do infrastruktury na celém světě;

2) 

pokrok v technologiích využívaných v uhelných elektrárnách, včetně kombinovaného cyklu s integrovaným zplyňováním (IGCC);

3) 

dostupnost technologie zachycování a ukládání CO2;

4) 

vývoj regulačních rámců ve vyvážejících i nakupujících zemích, pokud jde o uhelné elektrárny;

5) 

vývoj tržních podmínek v různých zemích, včetně obchodní proveditelnosti různých technologií pro uhelné elektrárny a provozních zkušeností s těmito technologiemi;

6) 

vývoj politik a postupů v zemích, které nejsou členy OECD, pokud jde o financování vývozních úvěrů, zejména v hlavních zemích vyvážejících uhelné elektrárny, přičemž se uzná důležitá úloha, již mohou v této oblasti účastníci hrát při podpoře účasti zemí, jež nejsou členy OECD, a

7) 

působení této odvětvové dohody na energetickou chudobu a národní míru elektrifikace.

7.   PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

Podmínky této odvětvové dohody platí pro finální závazky týkající se zboží a služeb, jež jsou v působnosti této odvětvové dohody k 1. lednu 2017, s výjimkou projektů, u nichž byla výzva k předkládání návrhů vydána před 1. lednem 2017, a to na základě řádně dokončené technické studie proveditelnosti a posouzení vlivů na životní prostředí a společnost a pod podmínkou, že byla žádost o podporu vývozního úvěru co nejrychleji předložena a vyřízena.
PŘÍLOHA VII

PODMÍNKY PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

a) 

Tato příloha uvádí podmínky, které mohou účastníci užít pro transakce projektového financování, které splňují kritéria způsobilosti podle dodatku 1.

b) 

Pokud tato příloha neobsahuje odpovídající ustanovení, platí podmínky ujednání.

KAPITOLA II

FINANČNÍ PODMÍNKY ( 49 )

2.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

Maximální lhůta splatnosti je 14 let, s výhradou ustanovení odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro projekty v oblasti výroby elektrické energie z uhlí týkajících se projektů v působnosti uvedené dohody.

3.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ

Jistinu vývozního úvěru lze splatit v nestejných splátkách a jistinu i úrok lze splácet v méně častých než pololetních splátkách, pokud budou splněny následující podmínky:

a) 

Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek jistiny v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny daného úvěru.

b) 

První splátka jistiny bude provedena nejpozději 24 měsíců po počátku úvěru a nejméně 2 % jistiny úvěru budou uhrazena 24 měsíců po počátku úvěru.

c) 

Úrok je placen alespoň každých dvanáct měsíců a první splátka úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

d) 

Vážený průměr doby splácení nepřekročí sedm a čtvrt roku.

e) 

Účastník provede oznámení předem v souladu s článkem 5 této přílohy.

4.   MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY

V případě, že účastníci poskytují státní finanční podporu úvěrů s pevnou úrokovou sazbou:

a) 

Při lhůtě splatnosti do 12 let včetně použijí účastníci odpovídající úrokové sazby CIRR stanovené podle článku 20 ujednání.

b) 

Při lhůtách splatnosti nad 12 let se u všech měn použije příplatek dvaceti bazických bodů nad úrokovou sazbou CIRR.

KAPITOLA III

POSTUPY

5.   OZNÁMENÍ PŘEDEM PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ

Účastník oznámí všem účastníkům svůj úmysl poskytnout podporu v souladu s podmínkami této přílohy nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu. Toto oznámení bude poskytnuto v souladu s přílohou VIII ujednání. Pokud kterýkoli účastník požaduje vysvětlení podmínek podporovaných v daném období, vyčká oznamující účastník před vydáním jakéhokoli příslibu dalších deset kalendářních dnů.
Dodatek 1

Kritéria způsobilosti pro transakce projektového financování

I.   ZÁKLADNÍ KRITÉRIA

Operace zahrnuje/je charakterizována:

a) 

Financováním konkrétní hospodářské jednotky, u které může věřitel uspokojivě předpokládat, že úvěr bude splácen z peněžních toků a výdělků této hospodářské jednotky a že aktiva této hospodářské jednotky mohou sloužit jako záruka úvěru.

b) 

Financováním vývozních transakcí (právně a hospodářsky) nezávislou projektovou společností, například účelově vytvořenou společností, s ohledem na investiční projekty vytvářející vlastní výnosy.

c) 

Přiměřeným sdílením rizika partnery projektu, například soukromými nebo bonitními veřejnými akcionáři, vývozci, věřiteli a odběrateli včetně přiměřeného vlastního kapitálu.

d) 

Dostatečným peněžním tokem projektu během celé doby splácení, který umožňuje pokrýt provozní náklady a dluhovou službu pro cizí kapitál.

e) 

Přednostním odečtením provozních nákladů a dluhové služby od výnosů projektu.

f) 

Jiným než suverénním kupujícím/dlužníkem bez suverénní záruky za zaplacení (kromě záruk za splnění smlouvy, například dohod o odběru zboží).

g) 

Majetkovými cennými papíry pro výnosy/aktiva projektu, například postoupeními, zástavami, účty výnosů.

h) 

Omezeným nebo žádným postihem sponzorů akcionářů ze soukromého sektoru/sponzorů projektu po jeho ukončení.

II.   DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ V ZEMÍCH OECD S VYSOKÝM PŘÍJMEM

Operace zahrnuje/je charakterizována:

a) 

Účastí na syndikaci úvěru se soukromými finančními institucemi, které nevyužívají státní podporu vývozních úvěrů, přičemž:

1) 

Účastník je menšinovým partnerem s rovným postavením po celou dobu trvání úvěru a

2) 

státní podpora vývozních úvěrů poskytovaná účastníky tvoří méně než 50 % syndikace.

b) 

Pojistnými sazbami jakékoli státní podpory, které se nepodbízejí financování dostupnému na soukromém trhu a které odpovídají příslušným sazbám účtovaným jinými soukromými finančními institucemi, které se účastní syndikace.
PŘÍLOHA VIII

INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘI OZNAMOVÁNÍ

Informace uvedené níže v oddíle I budou poskytnuty v případě všech oznámení provedených podle ujednání (včetně příloh). Navíc budou podle konkrétního typu učiněného oznámení poskytnuty příslušné informace uvedené v oddíle II.

I.   INFORMACE, KTERÉ JE NUTNO POSKYTNOUT U VŠECH OZNÁMENÍ

a)    Základní informace

1. Oznamující země

2. Datum oznámení

3. Název oznamujícího orgánu/agentury

4. Jednací číslo

5. Původní oznámení nebo revize oznámení předem (s příslušným číslem revize)

6. Číslo tranše (je-li relevantní)

7. Jednací číslo úvěrové linky (je-li relevantní)

8. Článek (články) ujednání, podle kterého (kterých) je oznámení činěno

9. Jednací číslo dorovnávaného oznámení (je-li relevantní)

10. Popis dorovnávané podpory (je-li relevantní)

11. Země určení

b)    Informace o kupujícím/dlužníku/ručiteli

1. Země kupujícího

2. Název kupujícího

3. Místo kupujícího

4. Právní postavení kupujícího

5. Země dlužníka (liší-li se od kupujícího)

6. Název dlužníka (liší-li se od kupujícího)

7. Místo dlužníka (liší-li se od kupujícího)

8. Právní postavení dlužníka (liší-li se od kupujícího)

9. Země ručitele (je-li relevantní)

10. Název ručitele (je-li relevantní)

11. Místo ručitele (je-li relevantní)

12. Právní postavení ručitele (je-li relevantní)

c)    Informace o vyváženém zboží nebo službách a o projektu

1. Popis vyváženého zboží nebo služeb

2. Popis projektu (je-li relevantní)

3. Umístění projektu (je-li relevantní)

4. Datum uzavření veřejné soutěže (je-li relevantní)

5. Den ukončení doby platnosti úvěrové linky (je-li relevantní)

6. Hodnota podporovaného kontraktu (kontraktů), buď skutečná hodnota (u všech úvěrových linek a transakcí projektového financování nebo dobrovolně u kterékoli jednotlivé transakce) nebo podle následující stupnice v milionech SDR:Kategorie

Od

Komu

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (*1)

(*1)   

Uveďte, o kolik násobků 40 milionů SDR daná hodnota převyšuje 280 milionů SDR – například 410 milionů SDR bude oznámeno jako kategorie XV + 3.

7. Smluvní měna

d)    Finanční podmínky státní podpory vývozních úvěrů

1. Hodnota úvěru; skutečná hodnota pro oznámení zahrnující úvěrové linky a transakce projektového financování nebo dobrovolně u kterékoli jednotlivé transakce, nebo podle stupnice SDR

2. Měna úvěru

3. Platba předem (procento z celkové hodnoty podporovaných smluv)

4. Místní náklady (procento z celkové hodnoty podporovaných smluv)

5. Počátek úvěru a odkaz na příslušné písmeno článku 10

6. Délka doby splácení

7. Základ úrokové sazby

8. Úroková sazba nebo marže

II.   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ JE TŘEBA SDĚLIT PODLE POTŘEBY U OZNÁMENÍ UČINĚNÝCH VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM USTANOVENÍM

a)    Ujednání, čl. 14 písm. d) bod 5

1. Profil splácení

2. Frekvence splácení

3. Prodleva mezi počátkem úvěru a první splátkou jistiny

4. Výše úroků kapitalizovaných před počátkem úvěru

5. Vážený průměr doby splácení

6. Vysvětlení důvodu neposkytnutí podpory v souladu s čl. 14 písm. a) až c)

b)    Ujednání, články 24, 27, 30 a 31

1. Klasifikace rizika země dlužníka

2. Vybraná kategorie rizika kupujícího týkající se dlužníka

3. Délka doby čerpání

4. Procento krytí politického rizika (země)

5. Procento krytí obchodního rizika (kupujícího)

6. Kvalita krytí (tj. podstandardní, standardní, nadstandardní)

7. Minimální pojistná sazba na základě klasifikace rizika země dlužníka v případě, že neexistuje záruka třetí strany, účast multilaterální/regionální instituce nebo omezení rizika a/nebo posílení rizika kupujícího

8. Platná minimální pojistná sazba

9. Skutečně účtovaná pojistná sazba (vyjádřená ve formátu minimální pojistné sazby procentem z jistiny)

c)    Ujednání, čl. 24 písm. c)

1. Rating (ratingy) dlužníka/ručitele od akreditované ratingové agentury, pokud jde o cizoměnové závazky

2. Rating (ratingy) státu od akreditované ratingové agentury, pokud jde o cizoměnové závazky

3. Příslušná minimální pojistná sazba podle modelu TCMB na základě nejlepšího dostupného ratingu dlužníka/ručitele od akreditované ratingové agentury, pokud jde o cizoměnové závazky

4. Příslušná minimální pojistná sazba podle modelu TCMB na základě nejlepšího dostupného ratingu státu od akreditované ratingové agentury, pokud jde o cizoměnové závazky, jestliže klasifikace rizika navržená pro dlužníka/ručitele se rovná nebo překračuje nejlepší dostupný rating státu od akreditované ratingové agentury

5. V případě klasifikace dlužníka/ručitele ratingem lepším, než je nejlepší dostupný rating od akreditované ratingové agentury, nebo stejným či lepším, než je nejlepší dostupný rating státu od akreditované ratingové agentury, musí být v oznámení tato klasifikace zdůvodněna

6. V případě ocenění syndikovaného úvěru/záruky podrobný popis metodiky použité k odvození pojistného na základě veškerých nákladů (all-in pricing)

7. V případě úvěrového ukazatele podrobný popis metodiky použité k odvození pojistného na základě celkového výnosu (all-in pricing)

8. V případě ocenění dluhopisů nebo swapů úvěrového selhání na jedno jméno podrobný popis metodiky použité k odvození ocenění, podrobné informace o tom, proč je takové stanovení cen relevantní, včetně toho, zda se stanovení cen týká vlastního dlužníka či spřízněné jednotky, a pokud se týká spřízněné jednotky, popsat, jak byla splněna kritéria spřízněné jednotky

d)    Ujednání, čl. 27 písm. e)

1. Vybraná kategorie rizika kupujícího týkající se dlužníka

2. Rating(y) akreditované ratingové agentury v cizích měnách

3. Důvod, proč je kategorie rizika kupujícího lepší než rating akreditované ratingové agentury

e)    Ujednání, článek 30

1. Použitá technika omezení rizika země

2. Potvrzení, že byla splněna kritéria uvedená v příloze XIII

3. V případě techniky 1, použitelná klasifikace rizika země na základě použití této techniky.

4. V případě techniky 2:

— 
použitá místní měna
— 
hodnota použitého faktoru místní měny

f)    Ujednání, článek 31

1. Použité úvěrové posílení pro riziko kupujícího

2. Faktor úvěrového posílení použitý pro každé úvěrové posílení

3. Celkový faktor úvěrového posílení, který má být použit

g)    Ujednání, článek 49 a 50

1. Forma vázané pomoci (tj. rozvojová pomoc nebo předem smíšený úvěr nebo sdružené financování)

2. Celková úroveň zvýhodnění u financování vázané a částečně nevázané pomoci vypočtená v souladu s článkem 40

3. Diferencovaná diskontní sazba užitá pro výpočet zvýhodnění

4. Zacházení s platbami předem při výpočtu úrovně zvýhodnění

5. Omezení použití úvěrových linek

h)    Příloha I, čl. 5 písm. e)

1. Oznámí se:

— 
Datum první platby úroku, je-li provedena za déle než šest měsíců po počátku úvěru.
— 
Frekvence plateb úroků, je-li nižší než jednou za šest měsíců.

i)    Příloha II, článek 8

1. Podrobný popis vývozního kontraktu, tj. nová jaderná elektrárna, modernizace stávající jaderné elektrárny, dodávka jaderného paliva a obohacování nebo zajištění nakládání s vyhořelým palivem.

2. Splácení jistiny a platby úroků v souladu s: čl. 3 písm. a) bodem 1, čl. 3 písm. a) bodem 2 nebo čl. 3 písm. c) přílohy II.

3. Je-li státní podpora poskytována v souladu s čl. 3 písm. c) přílohy II, je třeba poskytnout tyto informace:

— 
Profil splácení
— 
Frekvence splácení
— 
Prodleva mezi počátkem úvěru a první splátkou jistiny
— 
Výše úroků kapitalizovaných před počátkem úvěru
— 
Vážený průměr doby splácení
— 
Vysvětlení důvodu, proč je podpora poskytována za jiných podmínek, než v souladu s čl. 3 písm. a) a b) přílohy II.

4. Minimální úroková sazba použitá v souladu s článkem 4 přílohy II.

j)    Příloha IV, článek 10

1. Podrobný popis projektu:

— 
nová elektrárna pro produkci energie z obnovitelných zdrojů a nová vodní elektrárna nebo modernizace stávající elektrárny pro produkci energie z obnovitelných zdrojů a vodní elektrárny, včetně konkrétního odvětví podle seznamu v dodatku I přílohy IV, nebo
— 
v případě projektu v oblasti vodního hospodářství, zda se jedná o nový projekt velkého rozsahu (ve smyslu definice v dodatku IV přílohy IV), nebo
— 
v případě projektů spadajících do tříd uvedených v dodatku II přílohy IV důkaz, jak projekt splňuje kritéria pro podporu stanovená v příloze IV čl. 2 písm. b).
— 
v případě projektů, kterým je poskytnuta podpora podle dodatku III přílohy IV:
— 
podrobný popis projektu, jehož účelem je prokázat, jak projekt splňuje kritéria pro poskytnutí podpory stanovená v čl. 3 písm. b) nebo c) přílohy IV, a
— 
přístup k výsledku nezávislého přezkumu provedeného třetí stranou, požadovaného v dodatku III přílohy IV.

2. Profil splácení jistiny a platby úroků v souladu s: čl. 6 písm. a) bodem 1, čl. 6 písm. a) bodem 2 nebo čl. 6 písm. c) přílohy IV.

3. Je-li státní podpora poskytována v souladu s čl. 6 písm. c) přílohy IV, je třeba poskytnout tyto informace:

— 
Profil splácení
— 
Frekvence splácení
— 
Prodleva mezi počátkem úvěru a první splátkou jistiny
— 
Výše úroků kapitalizovaných před počátkem úvěru
— 
Vážený průměr doby splácení
— 
Vysvětlení důvodu, proč je podpora poskytována za jiných podmínek, než v souladu s čl. 6 písm. a) a b) přílohy IV.

4. Minimální úroková sazba použitá v souladu s článkem 7 přílohy IV.

k)    Příloha V, článek 5

1. Podrobné vysvětlení podmínek poskytnuté státní podpory, včetně:

— 
Vysvětlení, proč jsou poskytnuty podmínky pro železniční infrastrukturu
— 
Vysvětlení, jak nabízená lhůta splatnosti nepřekračuje životnost financované železniční infrastruktury

2. U transakcí v zemích kategorie I:

— 
Celková částka syndikovaného úvěru v rámci daného projektu včetně státních a soukromých věřitelů
— 
Celková částka syndikovaného úvěru od soukromých věřitelů
— 
Procento syndikace úvěru poskytnuté účastníky
— 
Potvrzení, že účastník je zapojen do syndikace úvěru se soukromými finančními institucemi, které nevyužívají státní podporu vývozních úvěrů, kde je i) účastník menšinovým partnerem s rovnocenným postavením po celou dobu trvání úvěru a ii) státní podpora vývozního úvěru poskytnutá účastníky tvoří méně než 50 % syndikace.
— 
Konkrétní údaje o stanovení ceny, které vysvětlují, jak se pojistné sazby účtované za státní podporu nepodbízejí financování dostupnému na soukromém trhu a jak odpovídají příslušným sazbám účtovaným jinými soukromými finančními institucemi, které se účastní syndikace.

l)    Příloha VI, článek 4

1. Potvrzení, že byly vyhodnoceny alternativy s nižšími emisemi uhlíku a bylo prokázáno, že tyto alternativy nejsou možné, a

2. prokázání slučitelnosti projektu s národní energetickou politikou hostitelské země a její politikou a strategií pro zmírňování změny klimatu, která je podporována cílenou politikou pro širší využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti.

3. U projektů způsobilých podle poznámky pod čarou 2 v příloze VI, vysvětlení, jak podporovaný projekt přispěje k řešení energetické chudoby.

m)    Příloha VII, článek 5

1. Vysvětlení důvodu, proč jsou poskytovány podmínky financování projektu

2. Hodnota smluv ve vztahu k zakázkám na klíč, částem subdodávek apod.

3. Podrobný popis projektu

4. Typ krytí poskytnutého před počátkem úvěru

5. Procento krytí politického rizika před počátkem úvěru

6. Procento krytí obchodního rizika před počátkem úvěru

7. Typ krytí poskytnutého po počátku úvěru

8. Procento krytí politického rizika po počátku úvěru

9. Procento krytí obchodního rizika po počátku úvěru

10. Délka období výstavby (připadá-li v úvahu)

11. Délka doby čerpání

12. Vážený průměr doby splácení

13. Profil splácení

14. Frekvence splácení

15. Prodleva mezi počátkem úvěru a první splátkou jistiny

16. Procento jistiny splacené v polovině úvěrového období

17. Výše úroků kapitalizovaných před počátkem úvěru

18. Jiné poplatky, které obdrží exportní úvěrová agentura, například závazkové provize (nepovinné s výjimkou transakcí s kupujícími ze zemí OECD s vysokým příjmem)

19. Pojistná sazba (nepovinná s výjimkou transakcí s kupujícími ze zemí OECD s vysokým příjmem)

20. Potvrzení (a v případě potřeby i vysvětlení), že daná transakce zahrnuje/je charakterizována:

— 
Financováním konkrétní hospodářské jednotky, u které může věřitel uspokojivě předpokládat, že úvěr bude splácen z peněžních toků a výdělků této hospodářské jednotky a že aktiva této hospodářské jednotky mohou sloužit jako záruka úvěru.
— 
Financováním vývozních transakcí (právně a hospodářsky) nezávislou projektovou společností, například účelově vytvořenou společností, s ohledem na investiční projekty vytvářející vlastní výnosy.
— 
Přiměřeným sdílením rizika partnery projektu, například soukromými nebo bonitními veřejnými akcionáři, vývozci, věřiteli a odběrateli včetně přiměřeného vlastního kapitálu.
— 
Dostatečným peněžním tokem projektu během celé doby splácení, který umožňuje pokrýt provozní náklady a dluhovou službu pro cizí kapitál.
— 
Přednostním odečtením provozních nákladů a dluhové služby od výnosů projektu.
— 
Jiným než suverénním kupujícím/dlužníkem bez suverénní záruky za zaplacení.
— 
Majetkovými cennými papíry pro výnosy/aktiva projektu, například postoupeními, zástavami, účty výnosů.
— 
Omezeným nebo žádným postihem sponzorů akcionářů ze soukromého sektoru/sponzorů projektu po jeho ukončení.

n)    Příloha VII, článek 5, pro projekty v zemích OECD s vysokým příjmem

1. Celková částka syndikovaného úvěru v rámci daného projektu včetně státních a soukromých věřitelů

2. Celková částka syndikovaného úvěru od soukromých věřitelů

3. Procento syndikace úvěru poskytnuté účastníky

4. Potvrzení o tom, že:

— 
Pokud jde o účast na syndikaci úvěru se soukromými finančními institucemi, které nevyužívají státní podporu vývozních úvěrů, je účastník menšinovým partnerem s rovným postavením po celou dobu trvání úvěru.
— 
Pojistná sazba podle bodu 19 písm. m) výše se nepodbízí financování dostupnému na soukromém trhu a odpovídá příslušným sazbám účtovaným jinými soukromými finančními institucemi, které se účastní syndikace.
PŘÍLOHA IX

VÝPOČET MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB

Vzorec pro výpočet minimální pojistné sazby (MPR)

Použitelná minimální pojistná sazba pro vývozní úvěr zahrnující dlužníka/ručitele v zemi zařazené do kategorie rizika země 1–7 se vypočte podle následujícího vzorce:

MPR = {[(ai * HOR + bi) * max (PCC, PCP)/0.95] * (1 – LCF) + [cin * PCC/0.95 * HOR * (1 – CEF)]}* QPFi * PCFi * BTSF

kde:

ai = koeficient rizika země v kategorii rizika země i (i = 1-7)

cin = koeficient rizika kupujícího pro kategorii rizika kupujícího n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1-CC5) v kategorii rizika země i (i = 1-7)

b i = konstanta pro kategorii rizika země i (i = 1-7)

HOR = horizont rizika

PCC = procento krytí obchodního rizika (kupujícího)

PCP = procento krytí politického rizika (země)

CEF = faktor úvěrového posílení

QPFi = faktor kvality produktu v kategorii rizika země i (i = 1-7)

PCFi = faktor procenta krytí v kategorii rizika země i (i = 1-7)

BTSF = nižší riziko než suverénního dlužníka

LCF = faktor místní měny

Použitelná klasifikace rizika země

Použitelná klasifikace rizika země se určuje v souladu s čl. 24 písm. e) ujednání, který určuje koeficient rizika země (ai) a konstantu (bi), jež lze získat z následující tabulky: 

1

2

3

4

5

6

7

a

0,090

0,200

0,350

0,550

0,740

0,900

1,100

b

0,350

0,350

0,350

0,350

0,750

1,200

1,800

Výběr odpovídající kategorie rizika kupujícího

Odpovídající kategorie rizika kupujícího je vybírána z následující tabulky, ve které jsou uvedeny kombinace zemí a kategorií rizika kupujícího, jež byly stanoveny, a dohodnuté shody mezi kategoriemi rizika kupujícího CC1–CC5 a klasifikací akreditovaných ratingových agentur. Za účelem usnadnění klasifikace dlužníků (a ručitelů) byla kvalita jednotlivých kategorií rizika kupujícího (SOV+ až CC5) popsána v příloze XII.Kategorie rizika země

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

CC1

AAA až AA-

CC1

A+ až A-

CC1

BBB+ až BBB-

CC1

BB+ až BB

CC1

BB-

CC1

B+

CC1

B

CC2

A+ až A-

CC2

BBB+ až BBB-

CC2

BB+ až BB

CC2

BB-

CC2

B+

CC2

B

CC2

B-nebo horší

CC3

BBB+ až BBB-

CC3

BB+ až BB

CC3

BB-

CC3

B+

CC3

B

CC3

B-nebo horší

 

CC4

BB+ až BB

CC4

BB-

CC4

B+

CC4

B

CC4

B-nebo horší

 

 

CC5

BB- nebo horší

CC5

B+ nebo horší

CC5

B nebo horší

CC5

B-nebo horší

 

 

 

Na základě vybrané kategorie rizika kupujícího v kombinaci s použitelnou kategorií rizika země se z následující tabulky určuje koeficient rizika kupujícího (cin):Kategorie rizika

Kategorie

Kategorie rizika země

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

SOV/CC0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CC1

0,110

0,120

0,110

0,100

0,100

0,100

0,125

CC2

0,200

0,212

0,223

0,234

0,246

0,258

0,271

CC3

0,270

0,320

0,320

0,350

0,380

0,480

nejsou

CC4

0,405

0,459

0,495

0,540

0,621

nejsou

nejsou

CC5

0,630

0,675

0,720

0,810

nejsou

nejsou

nejsou

Horizont rizika (HOR)

Horizont rizika (HOR) se vypočte následujícím způsobem:

U standardních profilů splácení (tj. stejné pololetní splátky jistiny):
HOR = (délka doby čerpání * 0,5) + délka doby splácení
U nestandardních profilů splácení:
HOR = (délka doby čerpání * 0,5) + (vážený průměr doby splácení – 0,25)/0,5

Ve výše uvedených vzorcích se jako měrná jednotka času používají roky.

Procento krytí obchodního rizika (kupujícího) (PCC) a politického rizika (země) (PCP)

Procenta krytí (PCC a PCP) jsou ve vzorci pro výpočet minimální pojistné sazby (MPR) vyjádřena desetinnou hodnotou (tj. 95 % je vyjádřeno jako 0,95).

Úvěrová posílení pro riziko kupujícího

Hodnota faktoru úvěrového posílení (CEF) je u všech transakcí, na které se nevztahuje úvěrové posílení rizika kupujícího, 0. Hodnota faktoru úvěrového posílení (CEF) se u transakcí, na které se vztahuje úvěrové posílení rizika kupujícího, určuje podle přílohy XIII (s výhradou omezení stanovených v čl. 31 písm. c) ujednání a nesmí být vyšší než 0,35.

Faktor kvality produktu (QPF)

QPF lze odvodit z následující tabulky:Kvalita produktu

Kategorie rizika země

1

2

3

4

5

6

7

Podstandardní

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Standardní

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Nadstandardní

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Faktor procenta krytí (PCF)

PCF se stanoví následujícím způsobem:

Pro (max(PCC, PCP) ≤ 0,95, PCF = 1)
Pro (max(PCC, PCP) > 0,95, PCF = 1 + ((max(PCC, PCP) – 0,95)/0,05) * (koeficient procenta krytí)

Koeficient procenta krytí lze odvodit z následující tabulky: 

Kategorie rizika země

1

2

3

4

5

6

7

Koeficient procenta krytí

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Lepší než suverénní kupující (BTSF)

Je-li dlužník zařazen do kategorie rizika kupujícího „lepší než suverénní kupující“) (SOV+), BTSF = 0,9, jinak BTSF = 1.

Faktor místní měny (LCF)

V případě transakcí s omezením rizika země v místní měně nesmí být hodnota faktoru místní měny větší než 0,2. Hodnota faktoru místní měny u všech ostatních transakcí je 0.
PŘÍLOHA X

REFERENČNÍ TRŽNÍ SAZBY PRO TRANSAKCE V ZEMÍCH KATEGORIE NULA

Nekrytá tranše vývozních úvěrů nebo část syndikovaného úvěru, která není kryta exportní úvěrovou agenturou

Cena, kterou u nekryté tranše daného vývozního úvěru (nebo někdy část syndikovaného úvěru, která není kryta exportní úvěrovou agenturou) udávají soukromé banky nebo instituce, může být nejlepším ekvivalentem pro krytí exportní úvěrové agentury. Ocenění by se u těchto nekrytých podílů nebo nekrytých částí mělo použít pouze v případě, že je použito za komerčních podmínek (např. s vyloučením podílů financovaných mezinárodními finančními institucemi).

Konkrétní korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy odrážejí konkrétní jmenované riziko. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda odpovídají charakteristiky kontraktu podle exportní úvěrové agentury, jako je splatnost, měnová denominace a úvěrová posílení. V případě použití primárních korporátních dluhopisů (tzn. celkový výnos při emisi) nebo sekundárních korporátních dluhopisů (tzn. s opcí upraveného rozpětí nad odpovídající křivku, kterou je obvykle křivka příslušného měnového swapu), je v první řadě třeba použít dlužníkovy dluhopisy; nejsou-li k dispozici, mohou se použít primární nebo sekundární korporátní dluhopisy spřízněných jednotek.

Konkrétní swapy úvěrového selhání

Swapy úvěrového selhání jsou formou ochrany před selháním. Rozpětí swapů úvěrového selhání je částka, kterou kupující swapu úvěrového selhání zaplatí za období jako procento pomyslné jistiny a která se obvykle vyjadřuje v bazických bodech. Kupující swapu úvěrového selhání si prostřednictvím platby prodávajícímu swapu úvěrového selhání kupuje pojištění proti selhání na dobu životnosti swapu nebo do doby, než nastane kreditní událost. V první řadě by se měla použít křivka swapu úvěrového selhání pro dlužníka; není-li k dispozici, mohou se použít křivky swapů úvěrového selhání spřízněných jednotek.

Úvěrové ukazatele

Primární úvěrové ukazatele (tzn. ocenění při emisi) nebo sekundární úvěrové ukazatele (tzn. běžný výnos z úvěru, jejž očekává finanční instituce, která úvěr kupuje od jiné finanční instituce). V případě primárních úvěrových ukazatelů musí být známy všechny poplatky, aby bylo možné vypočítat celkový výnos. Při použití úvěrových ukazatelů by se v prvé řadě měly použít ukazatele pro dlužníka; nejsou-li k dispozici, mohou se použít ukazatele spřízněných jednotek.

Křivky tržních ukazatelů

Křivky tržních ukazatelů jsou odrazem úvěrového rizika celého odvětví nebo třídy kupujících. Tyto informace týkající se trhu mohou být relevantní v případě, kdy nejsou k dispozici konkrétní informace. Obecně platí, že kvalita informací týkajících se trhů závisí na jejich likviditě. V každém případě je třeba hledat tržní nástroje, které co nejlépe odpovídají charakteristikám kontraktu exportní úvěrové agentury, jako je datum, úvěrový rating, splatnost a měnová denominace.
PŘÍLOHA XI

KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ZÁRUKY ZA ZAPLACENÍ POSKYTOVANÉ TŘETÍ STRANOU A KLASIFIKACE MULTILATERÁLNÍCH NEBO REGIONÁLNÍCH INSTITUCÍ

ÚČEL

Tato příloha stanoví kritéria a podmínky použití záruk za zaplacení poskytovaných třetími stranami, včetně záruk za zaplacení poskytovaných multilaterální nebo regionální institucí klasifikovanou v souladu s čl. 24 písm. e) ujednání. Rovněž stanoví kritéria, podle kterých by multilaterální nebo regionální instituce měly být hodnoceny při určování o jejich klasifikaci podle článku 28 ujednání.

POUŽITÍ

Případ 1: Záruka za celou rizikovou částku

V případech, kdy je jistota ve formě záruky za zaplacení od subjektu poskytována na celou rizikovou částku (tj. jistinu i úrok), může být jako použitelná klasifikace rizika země a kategorie rizika kupujícího použita klasifikace a kategorie ručitele, jsou-li splněna následující kritéria:

— 
Záruka kryje celou délku úvěru.
— 
Záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a je poskytnuta na vyžádání.
— 
Záruka je právně platná a vymahatelná v jurisdikci země ručitele.
— 
Ručitel je s ohledem na rozsah zajišťovaného úvěru důvěryhodný.
— 
Na ručitele se vztahují předpisy v oblasti měnové regulace a převodů platné v zemi, kde sídlí.

V případě klasifikovaných multilaterálních nebo regionálních institucí, které působí jako ručitelé, se uplatní následující kritéria:

— 
Záruka kryje celou délku úvěru.
— 
Záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a je poskytnuta na vyžádání.
— 
Ručitel přijal právní závazek za úvěr v plné výši.
— 
Splátky se hradí přímo věřiteli.

Pokud je ručitel dceřinou/mateřskou společností subjektu, za který ručí, určí účastníci případ od případu: 1) zda je dceřiná/mateřská společnost vzhledem ke vztahu mezi dceřinou/mateřskou společností a stupněm právního závazku mateřské společnosti právně a finančně nezávislá a je schopna dostát svým finančním závazkům; 2) zda by dceřiná/mateřská společnost mohla být dotčena lokálními událostmi, předpisy nebo zásahem státu v dané zemi a 3) zda se v případě neplnění bude za dlužníka považovat ústředí společnosti.

Případ 2: Záruka v omezené výši

V případech, kdy je jistota ve formě záruky za zaplacení od subjektu poskytována pouze na část rizikové částky (tj. jistinu i úrok), může být jako platná klasifikace rizika země a kategorie rizika kupujícího pro danou část úvěru, které se záruka týká, použita klasifikace a kategorie ručitele, jsou-li splněna všechna ostatní kritéria uvedená v případě 1.

U částky, které se záruka netýká, se použitelná klasifikace rizika země a kategorie rizika kupujícího řídí podle dlužníka.

Klasifikace multilaterálních nebo regionálních institucí

Multilaterální a regionální instituce jsou způsobilé ke klasifikaci v případech, že daná instituce celkově nepodléhá předpisům v oblasti měnové regulace a převodů platným v zemi, kde sídlí. Tyto instituce budou zařazeny do kategorií rizika země 0 až 7 případ od případu podle zhodnocení příslušných rizik každé z nich a s přihlédnutím k tomu, zda:

— 
je daná instituce právně a finančně nezávislá,
— 
jsou veškerá aktiva dané instituce chráněna před znárodněním nebo konfiskací,
— 
má tato instituce úplnou svobodu v oblasti převádění a směny finančních prostředků,
— 
tato instituce nepodléhá zásahům vlády ve státě, kde sídlí,
— 
má tato instituce daňovou imunitu a
— 
jsou všechny členské státy této instituce povinny poskytnout další kapitál s cílem dostát závazkům této instituce.

Toto hodnocení by mělo zohlednit rovněž historii splácení v případech neplnění v důsledku úvěrového rizika země buď v zemi, kde daná instituce sídlí, nebo v zemi dlužníka, a veškeré ostatní faktory, které mohou být v procesu hodnocení považovány za relevantní.

Seznam klasifikovaných multilaterálních a regionálních institucí není uzavřený a kterýkoli účastník může navrhnout instituci k přezkoumání podle výše uvedených kritérií. Účastníci klasifikaci multilaterálních a regionálních institucí zveřejňují.
PŘÍLOHA XII

KVALITATIVNÍ POPISY KATEGORIÍ RIZIKA KUPUJÍCÍHO

Lepší než suverénní kupující (SOV+)

Jedná se o výjimečnou klasifikaci. Subjekt, který dosáhne této klasifikace, má výjimečně silný úvěrový profil a lze u něj očekávat, že dostojí svým finančním závazkům v době zadlužení státu nebo dokonce při jeho selhání. Mezinárodní ratingové agentury vydávají pravidelně seznamy ratingů společností a protistran, jejichž rating je vyšší než rating suverénního kupujícího v cizích měnách. S výjimkou případů, kdy bylo suverénní riziko stanoveno na základě metodiky pro hodnocení suverénního rizika jako výrazně vyšší než riziko země, podpoří účastníci navrhující, aby byl subjekt zařazen do kategorie lepší než suverénní kupující, své doporučení odkazem na příslušné hodnocení. Aby mohl být subjekt hodnocen jako lepší než suverénní kupující, který je jeho hostitelem, musí vykazovat několik nebo obecně většinu následující charakteristik nebo jejich ekvivalentů:

— 
silný úvěrový profil;
— 
značné devizové příjmy vzhledem k jeho měnovému dluhovému zatížení;
— 
výrobní zařízení a schopnost tvorby hotovosti u dceřiných společností a zahraničních operací, především těch, které mají sídlo v zahraničí, tj. nadnárodní podniky;
— 
zahraniční vlastník nebo strategický partner, který může poskytnout spolehlivý zdroj finanční podpory v případě, že není k dispozici formální zajištění;
— 
historie preferenčního zacházení, které subjektu poskytl stát, včetně osvobození z omezení týkajících se převodu a konvertibility a požadavků na převod vývozních výnosů, a příznivé daňové zacházení;
— 
úvěrové linky přislíbené od mezinárodních bank s vysokým ratingem, především úvěrové linky bez ustanovení o negativní změně vyhlídek, které bankám umožňuje v případě krize státního dluhu nebo jiných rizikových událostí přislíbené prostředky odvolat; a
— 
aktiva držená v zahraničí, především likvidní aktiva, často v důsledku pravidel, která vývozcům umožňují držet hotovostní zůstatky, které jsou k dispozici pro dluhovou službu, v zahraničí.

Kategorie rizika kupujícího SOV+ se obvykle nevztahuje na:

— 
subjekty a služby ve veřejném vlastnictví, subsuverénní dlužníky, jako jsou rezortní ministerstva, regionální samosprávy apod.;
— 
finanční instituce se sídlem v jurisdikci suverénního dlužníka; a
— 
subjekty, které na domácím trhu primárně prodávají v místní měně.

Suverénní kupující (SOV)

Suverénní dlužníci/ručitelé jsou subjekty, které mají výslovný zákonný mandát přijmout závazek splácet dluh jménem suverénního státu, obvykle ministerstvo financí nebo centrální banka ( 50 ). Riziko označené jako suverénní je riziko, kdy:

— 
dlužník/ručitel je ze zákona povinný přijmout závazek splácet dluh jménem státu, a tím požívá důvěry a bonity daného státu; a
— 
v případě restrukturalizace suverénního rizika by se dotčený dluh zahrnul do restrukturalizace a platebních závazků, které suverénní dlužník nabyl na základě nového splátkového kalendáře.

Ekvivalent soukromého kupujícího k suverénnímu (CC0): výjimečně dobra úvěrová kvalita

Kategorie „ekvivalent suverénního rizika“ zahrnuje dva základní typy dlužníků/ručitelů:

— 
Veřejné subjekty, u kterých bylo s náležitou péčí zjištěno, že kupující buď implicitně požívá důvěry a bonity/podpory státu, anebo že pravděpodobnost podpory likvidity a platební schopnosti ze strany státu je velmi vysoká, a to jak s ohledem na vyhlídky plnění, tak s ohledem na riziko selhání. Nestátní veřejné subjekty, které jsou ekvivalenty státu, by zahrnovaly také státem vlastněné společnosti s monopolním či téměř monopolním postavením v odvětví (např. odvětví energetiky, ropné, plynárenské).
— 
Korporátní subjekty s výjimečně silným úvěrovým profilem a charakteristikami, které naznačují, že s ohledem na vyhlídky selhání i plnění by se dané riziko dalo vnímat jako ekvivalent suverénního rizika. Kandidáti by mohli zahrnovat silné prvotřídní společnosti nebo velmi významné banky s pravděpodobnou podporou likvidity a platební podpory ze strany státu.

Výjimečně dobra úvěrová kvalita znamená, že riziko přerušení splácení se bude považovat za zanedbatelné a že subjekt má výjimečně silnou schopnost splácet, přičemž je nepravděpodobné, že by tato schopnost byla ovlivnitelná předvídatelnými událostmi. Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, pokud ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

— 
výjimečně dobrá až velmi dobrá schopnost tvorby hotovosti a zisku
— 
výjimečně dobré až velmi dobré úrovně likvidity
— 
výjimečně nízká až velmi nízká úroveň zadlužení
— 
vynikající až velmi silný podnikatelský profil s prokázanými a velmi silnými řídícími schopnostmi

Pro subjekt je rovněž charakteristická vysoká kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (nebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou klasifikaci odpovídající této kategorii rizika kupujícího nebo silnější.

V závislosti na klasifikaci země, ve které má dlužník/ručitel sídlo, je pravděpodobné, že by byl takový dlužník/ručitel klasifikovaný rizikem kupujícího CC0 ohodnocen akreditovanou ratingovou agenturou ratingem mezi AAA (kategorie země 1) a B (kategorie země 7).

Velmi dobrá úvěrová kvalita (CC1)

Předpokládá se nízké anebo velmi nízké riziko přerušení splátek. Dlužník/ručitel má velmi silnou schopnost splácet, přičemž je nepravděpodobné, že by tato schopnost byla ovlivněna předvídatelnými událostmi. Dlužník/ručitel má omezenou nebo velmi omezenou vnímavost k nepříznivým vlivům změn okolností a ekonomické situace. Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, pokud ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

— 
velmi dobrá až velmi dobrá schopnost tvorby hotovosti a zisku
— 
velmi dobré až dobré úrovně likvidity
— 
velmi nízká až nízká úroveň zadlužení
— 
velmi silný podnikatelský profil s prokázanými řídícím schopnostmi

Pro subjekt je rovněž charakteristická vysoká kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (nebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou klasifikaci odpovídající této kategorii rizika kupujícího nebo silnější.

V závislosti na klasifikaci země, ve které má dlužník/ručitel sídlo, je pravděpodobné, že by byl takový dlužník/ručitel klasifikovaný rizikem kupujícího CC1 ohodnocen akreditovanou ratingovou agenturou ratingem mezi AAA (kategorie země 1) a B (kategorie země 7).

Dobrá až středně dobrá úvěrová kvalita, nadprůměr (CC2)

Předpokládá se nízké riziko přerušení splátek. Dlužník/ručitel má dobrou až středně dobrou schopnost splácet, přičemž je nepravděpodobné, že by tato schopnost byla ovlivněna předvídatelnými událostmi. Dlužník/ručitel má omezenou vnímavost k nepříznivým vlivům změn okolností a ekonomické situace. Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, pokud ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

— 
dobrá až středně dobrá schopnost tvorby hotovosti a zisku
— 
dobré až středně dobré úrovně likvidity
— 
nízká až středně nízká úroveň zadlužení
— 
středně silný podnikatelský profil s prokázanými řídícím schopnostmi

Pro subjekt je rovněž charakteristická vysoká kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (nebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou klasifikaci odpovídající této kategorii rizika kupujícího nebo silnější.

V závislosti na klasifikaci země, ve které má dlužník/ručitel sídlo, je pravděpodobné, že by byl takový dlužník/ručitel klasifikovaný rizikem kupujícího CC2 ohodnocen akreditovanou ratingovou agenturou ratingem mezi A+ (kategorie země 1) a B- nebo horší (kategorie země 7).

Průměrná úvěrová kvalita, průměr (CC3)

Předpokládá se průměrné nebo středně nízké riziko přerušení splátek