EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0582-20180722

Consolidated text: Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/2018-07-22

02011R0582 — CS — 22.07.2018 — 009.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 582/2011

ze dne 25. května 2011,

kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 167 25.6.2011, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 64/2012 ze dne 23. ledna 2012,

  L 28

1

31.1.2012

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 136/2014 ze dne 11. února 2014,

  L 43

12

13.2.2014

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 133/2014 ze dne 31. ledna 2014,

  L 47

1

18.2.2014

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 627/2014 ze dne 12. června 2014,

  L 174

28

13.6.2014

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1718 ze dne 20. září 2016,

  L 259

1

27.9.2016

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1347 ze dne 13. července 2017,

  L 192

1

24.7.2017

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017,

  L 349

1

29.12.2017

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/932 ze dne 29. června 2018,

  L 165

32

2.7.2018


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 582/2011

ze dne 25. května 2011,

kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí opatření k článkům 4, 5, 6 a 12 nařízení (ES) č. 595/2009.

Mění rovněž nařízení (ES) č. 595/2009 a směrnici 2007/46/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1) „systémem motoru“ se rozumí motor, systém regulace emisí a komunikační rozhraní (technické vybavení a hlášení) mezi elektronickou řídicí jednotkou nebo jednotkami motoru (dále jen „ECU“) a jinou hnací jednotkou nebo řídicí jednotkou vozidla;

2) „programem akumulace doby provozu“ se rozumí cyklus stárnutí a akumulace doby provozu pro určení faktorů zhoršení u rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů;

3) „rodinou motorů“ se rozumí výrobcem stanovená skupina motorů, které vzhledem ke své konstrukci definované v oddílu 6 přílohy I mají podobné emisní vlastnosti; všechny jednotlivé motory rodiny musí splňovat platné mezní hodnoty emisí;

4) „typem motoru“ se rozumí motory, které se neliší v zásadních vlastnostech definovaných v dodatku 4 k příloze I;

5) „typem vozidla z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla“ se rozumí skupina vozidel, které se neliší v zásadních vlastnostech motoru a vozidla definovaných v dodatku 4 k příloze I;

6) „systémem ke snížení emisí NOx“ se rozumí systém selektivní katalytické redukce (dále jen „SCR“), adsorbenty NOx, pasivní a aktivní katalyzátory chudých NOx nebo jakékoli jiné systémy následného zpracování výfukových plynů, které mají snížit emise oxidů dusíku (NOx);

7) „systémem následného zpracování výfukových plynů“ se rozumí katalyzátor (oxidační nebo třícestný), filtr částic, systém ke snížení emisí NOx, kombinovaný systém ke snížení emisí NOx s filtrem částic nebo jiné zařízení ke snížení emisí, které je namontováno za motorem;

8) „systémem OBD“ se rozumí systém na palubě vozidla nebo v prostoru motoru, který je schopen:

a) zjistit chybné funkce ovlivňující emisní vlastnosti systému motoru a

b) indikovat jejich přítomnost prostřednictvím varovného systému a

c) určit pravděpodobnou oblast chybné funkce prostřednictvím informací ukládaných do paměti počítače a/nebo přenosem těchto informací mimo vozidlo;

▼M4

9) „vhodnou poškozenou součástí nebo systémem“ (dále jen „QDC“) se rozumí součást nebo systém, který byl záměrně poškozen například prostřednictvím zrychleného stárnutí nebo se kterým bylo manipulováno řízeným způsobem a který byl přijat schvalovacím orgánem v souladu s ustanoveními přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 pro použití během prokazování správné činnosti OBD systému motoru;

▼B

10) „ECU“ se rozumí elektronická řídicí jednotka motoru;

11) „diagnostickým chybovým kódem“ (dále jen „DTC“) se rozumí numerický nebo alfanumerický identifikátor, který identifikuje nebo označuje chybnou funkci;

12) „přenosným systémem pro měření emisí“ (dále jen „PEMS“) se rozumí přenosný systém pro měření emisí splňující požadavky stanovené v dodatku 2 k příloze II tohoto nařízení;

13) „indikátorem chybné funkce“ (dále jen „MI“) se rozumí optický indikátor, který je součástí varovného systému a který zřetelně informuje řidiče vozidla v případě chybné funkce;

14) „cyklem stárnutí“ se rozumí provoz vozidla a motoru (rychlost, otáčky a výkon) prováděný během doby akumulace provozu;

15) „kritickými součástmi souvisejícími s emisemi“ se rozumí následující součásti určené především ke kontrole emisí: jakýkoli systém následného zpracování výfukových plynů, ECU a s ní související čidla a ovládací členy a systém recirkulace výfukových plynů (dále jen „EGR“) včetně všech příslušných filtrů, chladičů, regulačních ventilů a potrubí;

16) „kritickou údržbou související s emisemi“ se rozumí údržba prováděná na kritických součástech souvisejících s emisemi;

17) „údržbou související s emisemi“ se rozumí údržba, která podstatně ovlivňuje emise či pravděpodobně ovlivní zhoršení emisí vozidla či motoru během běžných podmínek provozu;

18) „rodinou motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů“ se rozumí výrobcem stanovená skupina motorů odpovídající definici rodiny motorů, které se však dále seskupují podle motorů používajících stejný systém následného zpracování výfukových plynů;

▼M4

19) „wobbeho indexem (dolním Wl nebo horním Wu)“ se rozumí poměr odpovídající výhřevnosti plynu na jednotku objemu k druhé odmocnině poměrné hustoty plynu za stejných referenčních podmínek:

image

Lze jej vyjádřit rovněž takto:

image

20) „faktorem posunu λ (dále Sλ)“ se rozumí výraz, který popisuje požadovanou pružnost systému řízení motoru z hlediska změny poměru přebytku vzduchu λ, jestliže motor pracuje s plynem rozdílného složení, než má čistý methan, jak je stanoveno v bodě A.5.5.1 dodatku 5 k příloze 4 předpisu EHK OSN č. 49;

▼B

21) „údržbou nesouvisející s emisemi“ se rozumí údržba, která neovlivňuje podstatným způsobem emise a která nemá trvalý vliv na zhoršení emisí vozidla nebo motoru během běžných podmínek v okamžiku, kdy je údržba provedena;

22) „rodinou motorů s OBD“ se rozumí výrobcem stanovená skupina systémů motorů, které používají stejné metody monitorování a diagnostiky chybných funkcí souvisejících s emisemi;

23) „čtecím nástrojem“ se rozumí externí zkušební zařízení používané pro normovanou komunikaci se systémem OBD mimo vozidlo v souladu s požadavky tohoto nařízení;

24) „pomocnou strategií pro emise“ (dále jen „AES“) se rozumí strategie řízení emisí, která se aktivuje nebo která nahrazuje či mění základní strategii pro emise za specifickým účelem nebo v reakci na specifický soubor okolních a/nebo provozních podmínek a která je aktivní pouze za těchto provozních podmínek;

25) „základní strategií pro emise“ (dále jen „BES“) se rozumí strategie pro emise, která je aktivní v celém rozsahu otáček a zatížení motoru, dokud se neaktivuje AES;

26) „podílem výkonu v provozu“ se rozumí podíl počtu období, během kterých existovaly podmínky, v rámci kterých sledování či soubor sledování mohl zjistit chybnou funkci k počtu jízdních cyklů k tomuto sledování či souboru sledování;

27) „spuštění motoru“ zahrnuje zapnutí zapálení, roztáčení a spuštění spalování a je dokončeno v okamžiku, kdy otáčky motoru klesnou na hodnotu 150 min-1 pod normální otáčky volnoběhu zahřátého motoru;

28) „pořadí operací“ se rozumí pořadí, které sestává z nastartování motoru, doby provozu (motoru), vypnutí motoru a doby do příštího nastartování motoru, je-li monitorování OBD spuštěno a pokud by se vyskytla nesprávná funkce, byla by odhalena;

29) „monitorováním mezních hodnot emisí“ se rozumí monitorování chybné funkce, která vede k překročení mezních hodnot OBD (OTLs) a která sestává z jednoho či obou následujících bodů:

a) z přímého měření emisí čidlem/čidly ve výfukové trubce a z postupu, kterým se usouvztažňují přímé emise a specifické emise zkušebního cyklu;

b) z určení nárůstu emisí usouvztažněním vstupních a výstupních údajů počítače a specifických emisí zkušebního cyklu;

30) „monitorováním činnosti“ se rozumí monitorování chybných funkcí, které sestává z kontrol funkčnosti a z monitorování parametrů, které nejsou přímo usouvztažňovány s mezními hodnotami emisí; provádí se u součástí nebo systémů za účelem ověření, zda pracují v příslušném rozsahu;

31) „selháním snímačů“ se rozumí taková chybná funkce, kdy se signál z konkrétního čidla nebo součásti, když je vyhodnocován podle signálů dostupných z jiných čidel nebo součástí regulačního systému, liší od očekávaného signálu, a to včetně případů, kdy se všechny měřené signály a výstupní údaje ze součástí jednotlivě nacházejí v rozmezí odpovídajícím běžnému provozu daného čidla či součásti a kdy žádné z čidel či součástí jednotlivě nevykazuje chybnou funkci;

32) „monitorováním celkového selhání funkce“ se rozumí monitorování za účelem zjištění chybné funkce, která povede k úplné ztrátě požadované funkce systému;

33) „chybnou funkcí“ se rozumí selhání nebo zhoršení činnosti systému motoru, včetně systému OBD, u kterého se dá důvodně očekávat, že povede buď ke zvýšení hladiny kterékoli regulované znečišťující látky emitované systémem motoru nebo ke snížení účinnosti systému OBD;

34) „obecným jmenovatelem“ se rozumí počítadlo, měřící kolikrát bylo vozidlo uvedeno do provozu, přičemž bere v úvahu obecné podmínky;

35) „počítadlem cyklů zapalování“ se rozumí počítadlo uvádějící počet startů motoru, kterým vozidlo prošlo;

36) „jízdním cyklem“ se rozumí sled, který sestává z nastartování motoru, doby provozu (vozidla), vypnutí motoru a doby do příštího nastartování motoru;

37) „souborem sledovacích zařízení“ se pro účely vyhodnocení výkonu OBD rodiny motorů v provozu rozumí soubor sledovacích zařízení OBD použitý pro určení správné činnosti systému kontroly emisí;

38) „netto výkonem“ se rozumí výkon získaný na zkušebním stavu na konci klikového hřídele nebo rovnocenného orgánu při odpovídajících otáčkách motoru spolu s pomocným zařízením v souladu s přílohou XIV a stanovený za referenčních atmosférických podmínek;

39) „maximálním netto výkonem“ se rozumí maximální hodnota netto výkonu měřená při plném zatížení motoru;

40) „filtrem částic vznětového motoru typu wall–flow“ se rozumí filtr částic vznětového motoru (DPF), ve kterém jsou výfukové plyny tlačeny proudem skrze stěnu, která filtruje pevné látky;

41) „nepřetržitou regenerací“ se rozumí proces regenerace systému následného zpracování výfukových plynů, k němuž dochází buď nepřetržitě nebo alespoň jednou během zkoušky WHTC s teplým startem;

▼M1

42) „úpravou na žádost zákazníka“ se rozumí jakákoli změna vozidla, systému, součásti nebo samostatného technického celku, která byla provedena na zvláštní žádost zákazníka a podléhá schválení;

43) „informacemi palubního diagnostického systému vozidla“ se rozumí informace související s palubním diagnostickým systémem pro jakýkoli elektronický systém ve vozidle;

44) „přenášeným systémem“ se rozumí systém podle definice v čl. 3 odst. 23 směrnice 2007/46/ES, který je přenášen ze starého typu vozidla do nového typu vozidla;

▼M4

45) „naftovým režimem“ se rozumí normální provozní režim dvoupalivového motoru, v němž motor není poháněn plynným palivem za žádných provozních podmínek motoru;

46) „dvoupalivovým motorem“ se rozumí systém motoru zkonstruovaný tak, aby fungoval současně na naftový a plynný pohon, přičemž obě paliva se měří zvlášť a poměr spotřeby jednotlivých paliv se může vzájemně lišit v závislosti na provozu;

47) „dvoupalivovým režimem“ se rozumí normální provozní režim dvoupalivového motoru, během nějž je za určitých provozních podmínek motor poháněn současně naftovým a plynným palivem;

48) „dvoupalivovým vozidlem“ se rozumí vozidlo, jež je poháněno dvoupalivovým motorem a jež čerpá palivo spotřebovávané motorem z oddělených systémů skladování ve vozidle;

49) „servisním režimem“ se rozumí zvláštní režim dvoupalivového motoru, který se aktivuje pro účely opravy či odstavení vozidla z provozu, není-li dvoupalivový režim možný;

50) „poměrem obsahu energie v plynu (GER)“ se u dvoupalivového motoru rozumí poměr (vyjádřený v procentech) obsahu energie plynného paliva k obsahu energie obou paliv (motorové nafty a plynného paliva), obsah energie paliv je definován jako hodnota výhřevnosti;

51) „průměrným poměrem obsahu energie v plynu“ se rozumí průměrný poměr obsahu energie v plynu vypočítaný za jízdní cyklus;

52) „dvoupalivovým motorem typu 1A“ se rozumí dvoupalivový motor, který pracuje v části zkušebního cyklu WHTC prováděné za tepla s průměrným poměrem obsahu energie v plynu, který není nižší než 90 procent (GERWHTC ≥ 90 %), a který nepoužívá při volnoběhu výhradně motorovou naftu a nemá naftový režim;

53) „dvoupalivovým motorem typu 1B“ se rozumí dvoupalivový motor, který pracuje v části zkušebního cyklu WHTC prováděné za tepla s průměrným poměrem obsahu energie v plynu, který není nižší než 90 procent (GERWHTC ≥ 90 %), a který v dvoupalivovém režimu nepoužívá při volnoběhu výhradně motorovou naftu a má naftový režim;

54) „dvoupalivovým motorem typu 2A“ se rozumí dvoupalivový motor, který pracuje v části zkušebního cyklu WHTC prováděné za tepla s průměrným poměrem obsahu energie v plynu mezi 10 a 90 procenty (10 % < GERWHTC < 90 %) a který nemá naftový režim, nebo který pracuje v části zkušebního cyklu WHTC prováděné za tepla s průměrným poměrem obsahu energie v plynu, který není nižší než 90 procent (GERWHTC ≥ 90 %), avšak používá při volnoběhu výhradně motorovou naftu a nemá naftový režim;

55) „dvoupalivovým motorem typu 2B“ se rozumí dvoupalivový motor, který pracuje v části zkušebního cyklu WHTC prováděné za tepla s průměrným poměrem obsahu energie v plynu mezi 10 a 90 procenty (10 % < GERWHTC < 90 %) a který má naftový režim, nebo který pracuje v části zkušebního cyklu WHTC prováděné za tepla s průměrným poměrem obsahu energie v plynu, který není nižší než 90 procent (GERWHTC ≥ 90 %), avšak může v dvoupalivovém režimu používat při volnoběhu výhradně motorovou naftu a má naftový režim;

56) „dvoupalivovým motorem typu 3B“ se rozumí dvoupalivový motor, který pracuje v části zkušebního cyklu WHTC prováděné za tepla s průměrným poměrem obsahu energie v plynu nejvýše 10 procent (GERWHTC ≤ 10 %) a má naftový režim.

▼M1

Článek 2a

Přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.  Výrobci v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 595/2009 a přílohou XVII tohoto nařízení zavedou nezbytná opatření a postupy, které zajistí přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla prostřednictvím internetových stránek ve standardizovaném formátu, a to snadným a rychle dostupným způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám. Výrobci také poskytnou samostatným provozovatelům, autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám školicí materiály.

2.  Schvalovací orgány udělí schválení typu až poté, co od výrobce obdrží certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

3.  Certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla slouží jako důkaz splnění požadavků článku 6 nařízení (ES) č. 595/2009.

4.  Certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla musí být vypracován podle vzoru stanoveného v dodatku 1 přílohy XVII.

5.  Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla musí zahrnovat tyto prvky:

a) jednoznačnou identifikaci vozidla, systému, součásti nebo samostatného technického celku, za které odpovídá výrobce;

b) příručky k obsluze včetně záznamů o servisu a údržbě;

c) technické příručky;

d) informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření);

e) schémata zapojení;

f) diagnostické chybové kódy, včetně specifických kódů výrobce;

g) softwarové kalibrační identifikační číslo vztahující se k typu vozidla;

h) informace týkající se značkových nástrojů a zařízení a poskytované a dodávané jejich prostřednictvím;

i) informace o zaznamenávání údajů a údaje o obousměrném monitorování a zkouškách;

j) standardní pracovní jednotky nebo období pro úkoly související s opravami a údržbou, pokud jsou poskytovány autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám výrobce buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany;

k) v případě vícestupňového schválení typu informace požadované podle článku 2b.

6.  Autorizovaní obchodní zástupci nebo opravny v rámci distribučního systému určitého výrobce vozidel se pro účely tohoto nařízení považují za samostatné provozovatele, pokud poskytují opravárenské nebo údržbářské služby k vozidlům, pro něž nejsou členy distribučního systému daného výrobce vozidel.

7.  Informace o opravách a údržbě vozidla musí být vždy dostupné, s výjimkou případů údržby informačního systému.

8.  Pro účely výroby a údržby náhradních dílů nebo dílů pro údržbu a diagnostických přístrojů a zkušebních zařízení kompatibilních s palubním diagnostickým systémem poskytnou výrobci příslušné informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla nediskriminačním způsobem všem příslušným výrobcům nebo opravnám součástí, diagnostických přístrojů nebo zkušebních zařízení.

9.  Výrobce zpřístupní na svých internetových stránkách následné změny a doplnění informací o opravách a údržbě vozidla v tutéž dobu, kdy je zpřístupní oprávněným opravnám.

10.  Pokud jsou záznamy o opravách a údržbě vozidla uchovávány v centrální databázi výrobce vozidla nebo v databázi zřízené jeho jménem, musí mít nezávislé opravny, které byly schváleny a oprávněny podle požadavků přílohy XVII oddílu 2.2, bezplatný přístup k těmto záznamům za týchž podmínek jako oprávněné opravny, aby do nich mohly zanášet informace o údržbě a opravách, které provedly.

11.  Výrobce zpřístupní zúčastněným stranám tyto informace:

a) příslušné informace, které umožní vývoj náhradních součástí, jež jsou nezbytné pro správné fungování palubního diagnostického systému;

b) informace, které umožní vývoj standardních diagnostických přístrojů.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) nesmí být vývoj náhradních součástí omezen žádným z těchto prvků:

a) nedostupnost potřebných informací;

b) technické požadavky týkající se strategií indikace chybné funkce v případě, že dojde k překročení mezních limitů palubního diagnostického systému, nebo není-li palubní diagnostický systém schopen splnit základní požadavky tohoto nařízení, pokud jde o monitorování prostřednictvím palubního diagnostického systému;

c) konkrétní změny pro zpracovávání informací palubního diagnostického systému tak, aby se nezávisle vyhodnotilo fungování vozidla na benzinový nebo na plynný pohon;

d) schválení typu vozidel na plynný pohon vykazujících omezený počet menších nedostatků.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) platí, že pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 „Modular Vehicle Communication Interface“ (MVCI) a normy ISO 22901 „Open Diagnostic Data Exchange“ (ODX), musí být soubory ODX přístupné samostatným provozovatelům na internetových stránkách výrobce.

Článek 2b

Vícestupňové schválení typu

1.  V případě vícestupňového schválení typu podle definice v čl. 3 odst. 7 směrnice 2007/46/ES je konečný výrobce odpovědný za zpřístupnění informací palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla, pokud jde o jeho vlastní stupeň (stupně) výroby a propojení s předchozím stupněm (předchozími stupni).

Kromě toho musí konečný výrobce na svých internetových stránkách poskytnout samostatným provozovatelům tyto informace:

a) internetovou adresu výrobce (výrobců) odpovědného (odpovědných) za předchozí stupeň (stupně);

b) jména a adresy všech výrobců odpovědných za předchozí stupeň (stupně);

c) číslo (čísla) schválení typu z předchozího stupně (předchozích stupňů);

d) číslo motoru.

2.  Každý výrobce odpovědný za určitý stupeň nebo stupně schvalování typu je odpovědný za to, že prostřednictvím svých internetových stránek zpřístupní informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla, pokud jde o stupeň (stupně) schvalování typu, za který (které) je odpovědný, a propojení s předchozím stupněm (předchozími stupni).

3.  Výrobce odpovědný za určitý stupeň nebo stupně schvalování typu musí výrobci odpovědnému za stupeň následující poskytnout tyto informace:

a) prohlášení o shodě týkající se stupně (stupňů), za který (které) je odpovědný;

b) certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, včetně jeho dodatků;

c) číslo schválení typu týkající se stupně (stupňů), za které je odpovědný;

d) dokumenty uvedené v písmenech a), b) a c), které poskytl (poskytli) výrobce (výrobci) zapojení do předchozího stupně (předchozích stupňů).

Každý výrobce musí pověřit výrobce odpovědného za následující stupeň, aby předal poskytnuté dokumenty výrobcům odpovědným za jakýkoli následující stupeň a konečný stupeň.

Kromě toho musí výrobce odpovědný za určitý stupeň nebo stupně schvalování typu na základě smlouvy:

a) poskytnout výrobci odpovědnému za následující stupeň přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a k informacím o rozhraní, pokud jde o konkrétní stupeň (stupně), za který (které) je odpovědný;

b) poskytnout na žádost výrobce odpovědného za následující stupeň schvalování typu přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a k informacím o rozhraní, pokud jde o konkrétní stupeň (stupně), za který (které) je odpovědný.

4.  Výrobce, včetně konečného výrobce, smí účtovat pouze poplatky v souladu s článkem 2f související s konkrétním stupněm (konkrétními stupni), za který (které) je odpovědný.

Výrobce, včetně konečného výrobce, nesmí účtovat poplatky za poskytování informací týkajících se internetové adresy nebo kontaktních údajů jakéhokoli jiného výrobce.

Článek 2c

Úpravy na žádost zákazníka

1.  Odchylně od článku 2a platí, že pokud je počet systémů, součástí nebo samostatných technických celků, na které se vztahuje konkrétní úprava na žádost zákazníka, nižší než 250 jednotek vyrobených celosvětově, musí být informace o opravách a údržbě pro úpravu na žádost zákazníka poskytovány snadným a rychle dostupným způsobem a způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

Pro údržbu a přeprogramování elektronických řídicích jednotek v souvislosti s úpravou na žádost zákazníka musí výrobce zpřístupnit značkové přístroje a diagnostické přístroje nebo zkušební zařízení samostatným provozovatelům stejně jako oprávněným opravnám.

Úpravy na žádost zákazníka musí být uvedeny na internetových stránkách výrobce s informacemi o opravách a údržbě a zmíněny v certifikátu o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla při schválení typu.

2.  Do 31. prosince 2015 platí, že pokud je počet systémů, součástí nebo samostatných technických celků, na které se vztahuje konkrétní úprava na žádost zákazníka, vyšší než 250 jednotek vyrobených celosvětově, může se výrobce odchýlit od povinnosti vyplývající z článku 2a, a sice poskytovat přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla s použitím standardizovaného formátu. Pokud výrobce této odchylky využije, musí poskytnout přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla snadným a rychle dostupným způsobem a způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

3.  Výrobci musí prostřednictvím prodeje a pronájmu zpřístupnit značkové přístroje a diagnostické přístroje nebo zkušební zařízení samostatným provozovatelům, aby mohli provádět údržbu systémů, součástí nebo technických celků upravených na žádost zákazníka.

4.  Výrobce musí při schválení typu uvést v certifikátu o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla úpravy na žádost zákazníka, u nichž se odchyluje od povinnosti vyplývající z článku 2a, a sice poskytovat přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla s použitím standardizovaného formátu, a jakoukoli elektronickou řídicí jednotku, která s nimi souvisí.

Uvedené úpravy na žádost zákazníka a jakákoli elektronická řídicí jednotka, která s nimi souvisí, musí být rovněž uvedeny na internetových stránkách výrobce s informacemi o opravách a údržbě.

Článek 2d

Malí výrobci

1.  Odchylně od článku 2a musí výrobci, jejichž celosvětový roční objem výroby typu vozidla, systému, součásti nebo samostatného technického celku, na něž se vztahuje toto nařízení, je nižší než 250 jednotek, poskytnout přístup k informacím o opravách a údržbě snadným a rychle dostupným způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

2.  Vozidlo, systém, součást a samostatný technický celek, na něž se vztahuje odstavec 1, musí být uvedeny na internetových stránkách výrobce s informacemi o opravách a údržbě.

3.  Schvalovací orgán informuje Komisi o každém schválení typu uděleném malým výrobcům.

Článek 2e

Přenášené systémy

1.  Pokud jde o přenášené systémy uvedené v příloze XVII dodatku 3, do 30. června 2016 se výrobce smí odchýlit od povinnosti přeprogramovat elektronické řídicí jednotky v souladu s normami uvedenými v příloze XVII.

Tato odchylka musí být při schválení typu uvedena v certifikátu o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Systémy, u nichž se výrobce odchyluje od povinnosti přeprogramovat elektronické řídicí jednotky v souladu s normami uvedenými v příloze XVII, musí být uvedeny na jeho internetových stránkách s informacemi o opravách a údržbě.

2.  Pro údržbu a přeprogramování elektronických řídicích jednotek v přenášených systémech, u nichž se výrobce odchyluje od povinnosti přeprogramovat elektronické řídicí jednotky v souladu s normami uvedenými v příloze XVII, musí výrobci zajistit, aby si samostatní provozovatelé mohli zakoupit nebo pronajmout příslušné značkové nástroje nebo zařízení.

Článek 2f

Poplatky za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.  Výrobci mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, na které se vztahuje toto nařízení, účtovat přiměřený a úměrný poplatek.

Pro účely prvního pododstavce se poplatek považuje za nepřiměřený nebo neúměrný, pokud odrazuje od přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, ve kterém je samostatný provozovatel využívá.

2.  Výrobci musí zpřístupnit informace o opravách a údržbě vozidla, včetně operačních služeb, jako je přeprogramování nebo technická pomoc, na dobu jedné hodiny, dne, měsíce a roku, přičemž poplatky za přístup k takovým informacím se musí lišit v závislosti na trvání doby, na kterou se tento přístup poskytuje.

Kromě časově omezeného přístupu mohou výrobci nabídnout přístup založený na operacích, za který jsou vybírány poplatky za jednotlivé operace a nikoli za dobu, na kterou se přístup poskytuje. Tam, kde výrobci nabízejí oba systémy přístupu, si nezávislé opravny zvolí systém přístupu, kterému dávají přednost – buď přístup založený na době, nebo přístup založený na operacích.

Článek 2g

Splnění povinností týkajících se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.  Schvalovací orgán může kdykoli z vlastního podnětu, na základě stížnosti nebo na základě posouzení technickou zkušebnou zkontrolovat, zda výrobce plní povinnosti stanovené nařízením (ES) č. 595/2009, tímto nařízením a podmínky stanovené certifikátem o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

2.  Pokud schvalovací orgán zjistí, že výrobce povinnosti týkající se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla neplní, přijme schvalovací orgán, který udělil příslušné schválení typu, vhodná opatření k nápravě situace.

Uvedená opatření mohou zahrnovat odebrání nebo pozastavení schválení typu, pokuty či další opatření přijatá v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 595/2009.

3.  Schvalovací orgán přistoupí ke kontrole za účelem ověření, zda výrobce plní povinnosti týkající se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, pokud samostatný provozovatel nebo obchodní sdružení zastupující samostatné provozovatele předloží schvalovacímu orgánu stížnost.

4.  Schvalovací orgán může při provádění kontroly požádat technickou zkušebnu nebo jakéhokoli jiného nezávislého odborníka o provedení posouzení za účelem ověření, zda jsou tyto povinnosti plněny.

Článek 2h

Fórum pro přístup k informacím o vozidle

Oblast působnosti činností, které provádí fórum pro přístup k informacím o vozidle, jež bylo zřízeno v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ( 1 ), se rozšiřuje na vozidla, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 595/2009.

Na základě důkazů o záměrném nebo neúmyslném zneužití informací palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla doporučí fórum Komisi opatření pro předcházení takovému zneužití informací.

▼B

Článek 3

Požadavky pro schvalování typu

▼M4

1.  Za účelem získání ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motoru jako samostatného technického celku, ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla či ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla výrobce v souladu s ustanoveními přílohy I prokáže, že se na vozidlo či systémy motoru vztahují zkoušky a že splňují požadavky stanovené v článcích 4 a 14 a v přílohách III až VIII, X, XIII, XIV a XVII. Výrobce rovněž zajistí shodu se specifikacemi referenčních paliv stanovenými v příloze IX. V případě dvoupalivových motorů a vozidel splní výrobce kromě toho rovněž požadavky stanovené v příloze XVIII.

▼M8

Aby bylo možné získat ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru s ohledem na emise a informace o opravách a údržbě vozidel nebo ES schválení typu vozidla s ohledem na emise a informace o opravách a údržbě vozidel, výrobce rovněž prokáže, že požadavky stanovené v článku 6 a příloze II nařízení Komise (EU) 2017/2400 ( 2 ) jsou, pokud jde o příslušnou skupinu vozidel, splněny. Tento požadavek se však neuplatní, pokud výrobce uvede, že nová vozidla typu, který má být schválen, nebudou registrována, prodána ani uvedena do provozu v Unii k datu stanovenému pro příslušnou skupinu vozidel v čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2017/2400 nebo později.

▼M1

1a.  Nejsou-li informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla v době podání žádosti o schválení typu dostupné nebo nejsou-li v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 595/2009, s článkem 2a a v příslušném případě s články 2b, 2c a 2d tohoto nařízení a s přílohou XVII tohoto nařízení, poskytne výrobce uvedené informace do šesti měsíců od data stanoveného v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 595/2009 nebo do šesti měsíců ode dne schválení typu podle toho, co nastane později.

1b.  Povinnost poskytnout informace ve lhůtách uvedených v odstavci 1a se použije pouze tehdy, je-li po schválení typu vozidlo uvedeno na trh.

Je-li vozidlo uvedeno na trh později než šest měsíců po schválení typu, musí se poskytnout informace o datu, kdy bylo vozidlo na trh uvedeno.

1c.  Schvalovací orgán může předpokládat, že výrobce zavedl uspokojivá opatření a postupy, pokud jde o přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, a to na základě vyplněného certifikátu o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla za předpokladu, že nebyla podána žádná stížnost a že výrobce tento certifikát poskytne ve lhůtách stanovených v odstavci 1a.

Pokud tento certifikát o dodržení podmínek není během uvedené lhůty dodán, přijme schvalovací orgán vhodná opatření k zajištění jejich dodržování.

▼M4

2.  Za účelem získání ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla či ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla zajistí výrobce shodu s požadavky na montáž stanovenými v oddílu 4 přílohy I a v případě dvoupalivových vozidel rovněž s dodatečnými požadavky na montáž stanovenými v oddíle 6 přílohy XVIII.

3.  Za účelem získání rozšíření ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla typu schváleného v rámci tohoto nařízení, jehož referenční hmotnost je vyšší než 2 380  kg, ale nepřesahuje 2 610  kg, musí výrobce splňovat požadavky stanovené v oddíle 5 přílohy VIII.

4.  Ustanovení pro alternativní schválení typu stanovená v bodě 2.4.1 přílohy X a v bodě 2.1 přílohy XIII neslouží pro účely ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku. Uvedená ustanovení se nepoužijí ani na dvoupalivové motory a vozidla.

5.  Jakýkoliv systém motoru a konstrukční prvek, který by mohl ovlivnit plynné emise a emise částic, je navržen, konstruován, montován a instalován tak, aby motor za běžného užívání mohl splňovat ustanovení nařízení (ES) č. 595/2009 a tohoto nařízení. Výrobce rovněž zajistí shodu s požadavky na emise mimo cyklus stanovenými v článku 14 a příloze VI tohoto nařízení. V případě dvoupalivových motorů a vozidel se použijí rovněž ustanovení přílohy XVIII.

6.  Za účelem získání ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motoru jako samostatného technického celku či ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla výrobce pro účely získání schválení typu s univerzální použitelností paliv, schválení typu s omezenou použitelností paliv nebo schválení typu se specifickou použitelností paliv zajistí shodu s požadavky stanovenými v oddílu 1 přílohy I.

▼B

7.  Za účelem získání ES schválení typu v případě motoru poháněného benzinem nebo E85 výrobce zajistí, že zvláštní požadavky pro hrdla palivových nádrží vozidel poháněných benzinem a E85, stanovené v bodu 4.3 přílohy I jsou splněny.

8.  Za účelem získání ES schválení typu výrobce zajistí, že zvláštní požadavky pro bezpečnost elektronických systémů,stanovené v příloze X jsou splněny.

9.  Výrobce přijme v souladu s tímto nařízením technická opatření k účinnému snížení emisí z výfuku, a to během běžné životnosti vozidla a za běžných podmínek používání. To se také týká provozní bezpečnosti hadic, spojek a přípojek užívaných v systému pro regulaci emisí, které musí být konstruovány tak, aby odpovídaly původnímu konstrukčnímu záměru.

10.  Výrobce zajistí, aby výsledky zkoušek emisí splňovaly danou mezní hodnotu podle konkrétních zkušebních podmínek stanovených tímto nařízením.

11.  Výrobce stanoví faktory zhoršení, které se budou používat k prokázání, zda plynné emise a emise částic rodiny motorů nebo rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů jsou v souladu s příslušnými mezními hodnotami emisí stanovenými v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009 během běžné doby životnosti stanovené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

Postupy k prokázání shodnosti rodiny motorů nebo rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů během běžné doby životnosti jsou stanoveny v příloze VII.

12.  Pro zážehové motory, na které se vztahují zkoušky stanovené v příloze IV, je maximální povolený obsah oxidu uhelnatého ve výfukových plynech při volnoběhu takový, jaký uvádí výrobce vozidla. Maximální obsah oxidu uhelnatého nicméně nepřekročí 0,3 % obj.

Při vysokých volnoběžných otáčkách, kdy rychlost motoru dosahuje minimálně 2 000 min-1 a lambda je 1 ± 0,03 nebo odpovídá specifikacím výrobce, objem oxidu uhelnatého ve výfukových plynech nepřekročí 0,2 % obj.

13.  Jestliže se jedná o uzavřenou klikovou skříň, výrobci zajistí, aby při zkoušce stanovené v příloze V větrací systém motoru zabraňoval úniku emisí jakýchkoli plynů z klikové skříně do atmosféry. Jestliže je kliková skříň otevřeného typu, emise jsou měřeny a připočteny k emisím z výfuku, a to v návaznosti na ustanovení přílohy V.

14.  Při žádosti o schválení typu výrobci schvalovacímu orgánu předkládají informace, které dokládají, že systém ke snížení emisí NOx zachoval svoji funkci regulace emisí za všech podmínek prostředí a během všech podmínek pravidelně se vyskytujících na území Unie, zejména při nízkých teplotách prostředí.

Kromě toho výrobci schvalovacímu orgánu poskytnou informace o strategii fungování systému recirkulace výfukových plynů (ERG) včetně jeho fungování za nízkých teplot prostředí.

Tyto informace rovněž zahrnou popis veškerých dopadů na emise během fungování systému za nízkých teplot prostředí.

▼M1 —————

▼B

Článek 4

Palubní diagnostika

1.  Výrobce zajistí, aby veškeré systémy motoru a veškerá vozidla byla vybavena systémem OBD.

2.  Systém OBD musí být navržen, konstruován a instalován ve vozidle v souladu s přílohou X tak, aby umožnil identifikovat, zaznamenávat a sdělovat druhy zhoršení výkonu nebo chybných funkcí uvedené v uvedené příloze, a to během celé doby životnosti vozidla.

3.  Výrobce zajistí, aby systém OBD splňoval požadavky stanovené v příloze X včetně požadavků týkajících se výkonu palubní diagnostiky v provozu, a to za všech běžných a důvodně předvídatelných podmínek jízdy v rámci Unie včetně běžných podmínek užívání stanovených v příloze X.

4.  Při testování vhodné poškozené části je indikátor chybné funkce systému OBD aktivován v souladu s přílohou X. Indikátor chybné funkce systému OBD může být aktivován také tehdy, pokud jsou emise pod mezními hodnotami emisí uvedenými v příloze X.

5.  Výrobce zajistí, že ustanovení pro výkon OBD rodiny motorů v provozu jsou stanovena v příloze X.

6.  Údaje týkající se výkonu OBD v provozu jsou systémem OBD uchovávány a zpřístupněny v nešifrované formě prostřednictvím standardního komunikačního protokolu OBD, a to v souladu s ustanoveními přílohy X.

7.  Pokud se tak během tří let po datech uvedených v čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 595/2009 výrobce rozhodne, mohou systémy OBD splňovat alternativní ustanovení uvedená v příloze X a odkazující na tento odstavec.

▼M5

8.  Na základě žádosti výrobce je možné k monitorování DPF v případě nových typů vozidel nebo motorů do 31. prosince 2015 a v případě všech nových vozidel prodaných, zaregistrovaných nebo uvedených do provozu v Unii do 31. prosince 2016 použít alternativní ustanovení uvedená v bodě 2.3.3.3 přílohy X.

▼M1

Článek 5

Žádost o ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku, pokud jde o emise a přístup k informacím o opravách a údržbě

▼B

1.  Výrobce předloží schvalovacímu orgánu žádost o ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku.

2.  Žádost uvedená v odstavci 1 je vyhotovena podle vzoru informačního dokumentu uvedeného v dodatku 4 k příloze I. Pro tento účel se použije část 1 uvedeného dodatku.

3.  Výrobce dodá společně s žádostí soubor dokumentace, který plně osvětluje jakékoliv konstrukční prvky ovlivňující emise, strategii regulace emisí systému motoru a prostředky, kterými tento systém řídí své výstupní veličiny, které souvisejí s emisemi, ať již je toto řízení přímé nebo nepřímé, a který plně osvětluje systém varování a upozornění tak, jak je požadováno v oddíle 4 a 5 přílohy XIII. Soubor dokumentace se skládá z následujících částí včetně informací stanovených v oddílu 8 přílohy I:

a) souboru formální dokumentace, který je uložen u schvalovacího orgánu. Soubor formální dokumentace může být na požádání zpřístupněn zúčastněným stranám;

b) souboru doplňkové dokumentace, který zůstává důvěrný. Soubor doplňkové dokumentace může být uložen u schvalovacího orgánu či u výrobce, a to po zvážení schvalovacího orgánu, nicméně má být zpřístupněn k inspekci schvalovacím orgánem při schvalování nebo kdykoli během doby platnosti schválení. V případě, že je soubor dokumentace uložen u výrobce, provede schvalovací orgán nezbytná opatření, aby zajistil, že dokumentace nebude po schválení pozměněna.

4.  K informacím uvedeným v odstavci 3 výrobce dále přiloží následující informace:

a) v případě zážehových motorů prohlášení výrobce o minimálním procentu selhání zapalování z celkového počtu zážehů, které by buď vedly k překročení emisních limitů stanovených v příloze X, pokud by uvedené procento selhání bývalo bylo přítomno od začátku zkoušky emisí, jak stanoví příloha III, nebo by mohly způsobit přehřátí jednoho či více katalyzátorů, což by vedlo k nevratnému poškození;

b) popis opatření přijatých v zájmu toho, aby se zabránilo nedovoleným úpravám a zásahům do počítače či počítačů pro kontrolu emisí včetně zařízení pro aktualizaci využívající výrobcem schválený program či kalibraci;

c) dokumentace systému OBD v souladu s požadavky stanovenými v oddílu 5 přílohy X;

d) informace týkající se OBD za účelem přístupu do OBD a k informacím o opravách a údržbě, a to v souladu s požadavky tohoto nařízení;

e) prohlášení o dodržení emisí mimo cyklus podle požadavků stanovených v článku 14 a oddílu 9 přílohy VI;

f) prohlášení o dodržení výkonu OBD v provozu podle požadavků stanovených v dodatku 6 k příloze X;

▼M1

g) certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla;

▼B

h) prvotní plán na zkoušení v provozu v souladu s bodem 2.4 přílohy II;

i) případně kopie dalších schválení typu s příslušnými údaji, které umožní rozšířit schválení a stanovit faktory zhoršení;

▼M4

j) případně dokumentaci nezbytnou pro správnou montáž typu motoru schváleného jako samostatný technický celek.

▼B

5.  Výrobce předloží technické zkušebně odpovídající za zkoušky schválení typu motor či základní motor reprezentující typ, který má být schválen.

6.  Změny značky systému, části nebo samostatného technického celku, k nimž dojde po schválení typu, platnost tohoto schválení automaticky neruší, pokud nedojde ke změně původních vlastností či technických parametrů takovým způsobem, který ovlivní funkčnost motoru či systému k regulaci emisí.

▼M1

Článek 6

Správní ustanovení pro ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku, pokud jde o emise a přístup k informacím o opravách a údržbě

▼B

1.  V případě splnění všech odpovídajících požadavků schvalovací orgán udělí ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku a vydá číslo schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Aniž jsou dotčena ustanovení přílohy VII směrnice 2007/46/ES, oddíl 3 čísla schválení typu bude vypracován podle dodatku 9 k příloze I tohoto nařízení.

Schvalovací orgán nesmí přidělit stejné číslo jinému typu motoru.

▼M4

1a.  Alternativně k postupu stanovenému v odstavci 1 udělí schvalovací orgán ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku již bylo v okamžiku podání žádosti o ES schválení typu uděleno v souladu s předpisem EHK OSN č. 49;

b) jsou splněny požadavky stanovené v článcích 2a až 2f tohoto nařízení ohledně přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a platné pro dotčený systém motoru nebo rodinu motorů;

c) během přechodného období stanoveného v čl. 4 odst. 7 jsou splněny požadavky stanovené v bodě 6.2 přílohy X tohoto nařízení;

d) použijí se všechny další výjimky stanovené v bodech 3.1 a 5.1 přílohy VII tohoto nařízení, bodech 2.1 a 6.1 přílohy X tohoto nařízení, bodech 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10 přílohy XIII tohoto nařízení a bodu 1 dodatku 6 přílohy XIII tohoto nařízení.

▼M4

2.  Schvalovací orgán při udělení ES schválení typu podle odstavců 1 a 1a vydá certifikát ES schválení typu s použitím vzoru uvedeného v dodatku 5 k příloze I.

▼B

Článek 7

Žádost o ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.  Výrobce předloží schvalovacímu orgánu žádost o ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

2.  Žádost uvedená v odstavci 1 je vyhotovena podle vzoru informačního dokumentu uvedeného v části 2 dodatku 4 k příloze I. K žádosti se přikládá kopie certifikátu ES schválení typu pro systém motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku, který byl vydán v souladu s požadavky stanovenými v článku 6.

3.  Výrobce dodá soubor dokumentace, který plně osvětluje konstrukční prvky systému varování a upozornění, který je umístěn na palubě vozidla tak, jak je požadováno v příloze XIII. Tento soubor dokumentace je poskytnut v souladu s čl. 5 odst. 3.

4.  K informacím uvedeným v odstavci 3 výrobce dále přiloží následující informace:

a) popis opatření přijatých s cílem zabránit nedovoleným úpravám a zásahům do řídicích jednotek vozidla, na které se toto nařízení vztahuje, včetně zařízení pro aktualizaci využívající výrobcem schválený program či kalibraci;

b) popis konstrukčních částí OBD na palubě vozidla v souladu s požadavky stanovenými v oddílu 5 přílohy X;

c) informace týkající se konstrukčních částí OBD na palubě vozidla pro účely přístupu k OBD a informacím o opravách a údržbě;

▼M1

d) certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla;

▼B

e) případně kopie dalších schválení typu s příslušnými údaji, které umožní rozšířit schválení.

5.  Změny značky systému, části nebo samostatného technického celku, k nimž dojde po schválení typu, platnost tohoto schválení automaticky neruší, pokud nedojde ke změně původních vlastností či technických parametrů takovým způsobem, který ovlivní funkčnost motoru či systému k regulaci emisí.

Článek 8

Správní ustanovení pro ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.  Jestliže jsou splněny všechny odpovídající požadavky, schvalovací orgán udělí ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě a vydá číslo schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Aniž jsou dotčena ustanovení přílohy VII směrnice 2007/46/ES, oddíl 3 čísla schválení typu bude vypracován podle dodatku 9 k příloze I.

Schvalovací orgán nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

▼M4

1a.  Alternativně k postupu stanovenému v odstavci 1 udělí schvalovací orgán ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru již bylo v okamžiku podání žádosti o ES schválení typu uděleno v souladu s předpisem EHK OSN č. 49;

b) jsou splněny požadavky stanovené v článcích 2a až 2f tohoto nařízení ohledně přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla;

c) během přechodného období stanoveného v čl. 4 odst. 7 jsou splněny požadavky stanovené v bodě 6.2 přílohy X tohoto nařízení;

▼M8

d) použijí se všechny další výjimky stanovené v bodě 3.1 přílohy VII tohoto nařízení, bodech 2.1 a 6.1 přílohy X tohoto nařízení, bodech 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10.1 přílohy XIII tohoto nařízení a bodě 1.1 dodatku 6 k příloze XIII tohoto nařízení;

▼M8

e) požadavky uvedené v článku 6 a příloze II nařízení (EU) 2017/2400 jsou splněny s ohledem na příslušnou skupinu vozidel, s výjimkou případů, kdy výrobce uvede, že nová vozidla typu, který má být schválen, nebudou registrována, prodána ani uvedena do provozu v Unii k datu stanovenému pro danou skupinu vozidel v čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení nebo později.

▼M4

2.  Schvalovací orgán při udělení ES schválení typu podle odstavců 1 a 1a vydá certifikát ES schválení typu s použitím vzoru uvedeného v dodatku 6 k příloze I.

▼B

Článek 9

Žádost o ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.  Výrobce předloží schvalovacímu orgánu žádost o ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

2.  Žádost uvedená v odstavci 1 je vyhotovena podle vzoru informačního dokumentu uvedeného v dodatku 4 k příloze I. Pro tento účel se použije část 1 a část 2 uvedeného dodatku.

3.  Výrobce poskytne soubor dokumentace, který plně osvětluje jakékoliv konstrukční prvky ovlivňující emise, strategii regulace emisí systému motoru a prostředky, kterými tento systém řídí své výstupní veličiny, ať již je toto řízení přímé nebo nepřímé, a který plně osvětluje systém varování a upozornění tak, jak je požadováno v příloze XIII. Tento soubor dokumentace se poskytne v souladu s čl. 5 odst. 3.

4.  K informacím podle odstavce 3 výrobce dále předloží informace požadované v čl. 5 odst. 4 písm. a) až i) a v čl. 7 odst. 4 písm. a) až e).

5.  Výrobce předloží technické zkušebně odpovídající za zkoušky schválení typu motor reprezentující typ, který má být schválen.

6.  Změny značky systému, části nebo samostatného technického celku, k nimž dojde po schválení typu, platnost tohoto schválení automaticky neruší, pokud nedojde ke změně původních vlastností či technických parametrů takovým způsobem, který ovlivní funkčnost motoru či systému k regulaci emisí.

Článek 10

Správní ustanovení pro ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.  Jestliže jsou splněny všechny odpovídající požadavky, schvalovací orgán udělí ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě a vydá číslo schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Aniž jsou dotčena ustanovení přílohy VII směrnice 2007/46/ES, oddíl 3 čísla schválení typu bude vypracován podle dodatku 9 k příloze I.

Schvalovací orgán nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

▼M4

1a.  Alternativně k postupu stanovenému v odstavci 1 udělí schvalovací orgán ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) schválení typu vozidla již bylo v okamžiku podání žádosti o ES schválení typu uděleno v souladu s předpisem EHK OSN č. 49;

b) jsou splněny požadavky stanovené v článcích 2a až 2f tohoto nařízení ohledně přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla;

c) během přechodného období stanoveného v čl. 4 odst. 7 jsou splněny požadavky stanovené v bodě 6.2 přílohy X tohoto nařízení;

▼M8

d) použijí se všechny další výjimky stanovené v bodě 3.1 přílohy VII tohoto nařízení, bodech 2.1 a 6.1 přílohy X tohoto nařízení, bodech 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10.1.1 přílohy XIII tohoto nařízení a bodě 1.1 dodatku 6 k příloze XIII tohoto nařízení;

▼M8

e) požadavky uvedené v článku 6 a příloze II nařízení (EU) 2017/2400 jsou splněny s ohledem na příslušnou skupinu vozidel, s výjimkou případů, kdy výrobce uvede, že nová vozidla typu, který má být schválen, nebudou registrována, prodána ani uvedena do provozu v Unii k datu stanovenému pro danou skupinu vozidel v čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení nebo později.

▼M4

2.  Schvalovací orgán při udělení ES schválení typu podle odstavců 1 a 1a vydá certifikát ES schválení typu s použitím vzoru uvedeného v dodatku 7 k příloze I.

▼B

Článek 11

Shodnost výroby

1.  Opatření vedoucí k zajištění shodnosti výroby jsou přijímána v souladu s ustanoveními článku 12 směrnice 2007/46/ES.

2.  Shodnost výroby se případně kontroluje na základě údajů v certifikátech schválení typu, jejichž vzor je uveden v dodatcích 5, 6 a 7 k příloze I.

3.  Shodnost výroby je posuzována v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v oddílu 7 přílohy I a příslušnými statistickými metodami stanovenými v dodatcích 1, 2 a 3 k uvedené příloze.

Článek 12

Shodnost v provozu

1.  Přijmou se opatření k zajištění shodnosti v provozu vozidel nebo systémů motorů, jejichž typ byl schválen podle tohoto nařízení nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ( 3 ) v souladu s článkem 12 směrnice 2007/46/ES a dále v souladu s požadavky stanovenými v příloze II tohoto nařízení, pokud jde o vozidla nebo systémy motorů, jejichž typ byl schválen podle tohoto nařízení, a v souladu s požadavky stanovenými v příloze XII tohoto nařízení, pokud jde o vozidla nebo systémy motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 2005/55/ES.

2.  Výrobce přijme technická opatření k účinnému snížení emisí z výfuku, a to během běžné životnosti vozidla a za běžných podmínek používání. Shodnost s ustanoveními tohoto nařízení je kontrolována během běžné doby životnosti systému motoru instalovaného ve vozidle za běžných podmínek používání, jak uvádí příloha II tohoto nařízení.

3.  Výrobce předloží schvalovacímu orgánu, který udělil původní schválení typu, zprávu s výsledky zkoušení v provozu, a to v souladu s prvotním plánem předloženým při schvalování typu. Jakékoliv odchylky od prvotního plánu musí být uspokojivě zdůvodněny schvalovacímu orgánu.

4.  Jestliže schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, není spokojen se zprávou výrobce v souladu s oddílem 10 přílohy II nebo s oznámeným důkazem o neuspokojivé shodnosti v provozu, může tento orgán výrobci nařídit, aby provedl zkoušku za účelem potvrzení. Schvalovací orgán přezkoumá zprávu o potvrzující zkoušce, kterou výrobce předloží.

5.  Jestliže schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, není spokojen s výsledky zkoušek v provozu či potvrzujících zkoušek podle kritérií definovaných v příloze II tohoto nařízení nebo na základě zkoušek v provozu provedených členským státem, požádá výrobce, aby mu předložil plán nápravných opatření, jimiž se stav neshodnosti odstraní v souladu s článkem 13 a oddílem 9 přílohy II.

6.  Jakýkoliv členský stát může provést a oznámit své kontrolní zkoušky na základě postupu pro zkoušení shodnosti v provozu, jak je popsáno v příloze II. Je možno zaznamenat informace o pořízení, údržbě a účasti výrobce na činnostech. Schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, poskytne schvalovacímu orgánu na požádání nezbytné informace o schválení typu, které umožní zkoušení v souladu s postupem uvedeným v příloze II.

7.  Jestliže členský stát zjistil, že typ motoru či vozidla není v souladu s příslušnými požadavky tohoto článku a přílohy II, musí to prostřednictvím svého schvalovacího orgánu neprodleně oznámit schvalovacímu orgánu, který udělil původní schválení typu, a to v souladu s požadavky stanovenými v čl. 30 odst. 3 směrnice 2007/46/ES.

Po uvedeném oznámení a s výhradou čl. 30 odst. 6 směrnice 2007/46/ES schvalovací orgán členského státu, který udělil původní schválení typu, neprodleně informuje výrobce, že typ motoru či vozidla nesplňuje požadavky uvedených ustanovení.

8.  Po oznámení popsaném v odstavci 7 a v případech, kdy dřívější zkoušení v provozu ukázalo shodnost, schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, může vyzvat výrobce, aby provedl dodatečnou potvrzující zkoušku, a to po konzultaci s odborníky členského státu, který oznámil, že vozidlo nesplňuje požadavky.

Jestliže takové údaje o zkoušení nejsou k dispozici, výrobce nejpozději do 60 pracovních dnů od obdržení oznámení popsaného v odstavci 7 buď předloží schvalovacímu orgánu, který udělil původní schválení typu, plán nápravných opatření v souladu s článkem 13 nebo provede dodatečné zkoušení v provozu s rovnocenným vozidlem za účelem ověření, zda typ motoru či vozidla nesplňuje požadavky. Pokud však výrobce příslušnému schvalovacímu orgánu uspokojivě prokáže, že k provedení dodatečné zkoušky je třeba více času, prodloužení může být povoleno.

9.  Odborníci členského státu, který oznámil nesplňující typ motoru či vozidla v souladu s odstavcem 7, budou přizváni k dodatečným zkouškám v provozu, popsaným v odstavci 8. Výsledky testů budou dále předloženy tomuto členskému státu a schvalovacím orgánům.

Jestliže tyto zkoušky shodnosti v provozu či potvrzující zkoušky potvrdí neshodnost typu motoru či vozidla, schvalovací orgán požádá výrobce, aby předložil plán nápravných opatření, jimiž se stav neshodnosti odstraní. Plán nápravných opatření musí splňovat ustanovení uvedená v článku 13 a v oddílu 9 přílohy II.

Jestliže zkoušky shodnosti v provozu či potvrzující zkoušky potvrdí shodnost, výrobce předloží zprávu schvalovacímu orgánu, který udělil původní schválení typu. Schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, předloží zprávu členskému státu, který oznámil, že typ vozidla nesplňuje požadavky a schvalovacímu orgánu. Zpráva musí obsahovat výsledky v souladu s oddílem 10 přílohy II.

10.  Schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, nadále informuje členský stát, který zjistil, že typ motoru či vozidla není v souladu s příslušnými požadavky, o postupu a výsledcích diskuzí s výrobcem, ověřovacích zkouškách a nápravných opatřeních.

Článek 13

Nápravná opatření

1.  Na žádost schvalovacího orgánu a v návaznosti na zkoušení v provozu předloží výrobce schvalovacímu orgánu v souladu s článkem 12 plán nápravných opatření, a to nejpozději do 60 pracovních dnů od data obdržení oznámení vydaného schvalovacím orgánem. Pokud však výrobce příslušnému schvalovacímu orgánu uspokojivě prokáže, že je třeba více času k prozkoumání důvodu neshodnosti, aby mohl být předložen plán nápravných opatření, prodloužení může být povoleno.

2.  Nápravná opatření se uplatňují na všechny motory v provozu, které patří ke stejné rodině motorů nebo OBD rodině motorů, a mohou být rozšířena také na rodinu motorů a OBD rodinu motorů, u kterých se může vyskytnout obdobná závada. Výrobce musí vyhodnotit, zda je potřeba změnit dokumentaci schválení typu a výsledek předloží schvalovacímu orgánu.

3.  Schvalovací orgán konzultuje výrobce s cílem zajistit dohodu o plánu nápravných opatření a provedení tohoto plánu. Jestliže schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu, zjistí, že dohody nelze dosáhnout, zahájí se postup podle čl. 30 odst. 1 a čl. 30 odst. 5 směrnice 2007/46/ES.

4.  Schvalovací orgán do 30 pracovních dnů od data obdržení plánu nápravných opatření plán nápravných opatření schválí nebo zamítne. Schvalovací orgán ve stejné lhůtě rovněž oznámí výrobci a všem členským státům, zda se plán nápravných opatření rozhodl schválit či zamítnout.

5.  Výrobce je odpovědný za provádění schváleného plánu nápravných opatření.

6.  Výrobce uchová záznam o každém navráceném, opraveném či upraveném systému motoru nebo vozidle a dílně, ve které byla oprava provedena. Schvalovací orgán má k těmto záznamům přístup na požádání, a to během provádění plánu a po dobu pěti let po jeho ukončení.

7.  Jakákoli oprava či změna uvedená v odstavci 6 je zaznamenána v certifikátu, který výrobce předloží majiteli motoru nebo vozidla.

Článek 14

Požadavky na omezování emisí mimo cyklus

1.  Výrobce přijme v souladu s tímto nařízením a článkem 4 nařízení (ES) č. 595/2009 nezbytná opatření k účinnému snížení emisí z výfuku během běžné životnosti vozidla a za běžných podmínek používání.

Tato opatření zohlední:

a) obecné požadavky včetně požadavků týkajících se výkonu a zákazu odpojovacích strategií;

b) požadavky na účinné snížení emisí z výfuku za různých podmínek prostředí, o kterých se předpokládá, že by v nich vozidlo mohlo být provozováno, a dále za různých provozních podmínek, které mohou být předvídány;

c) požadavky s ohledem na laboratorní zkoušení emisí mimo cyklus při schvalování typu;

▼M1

d) požadavky týkající se prokazovací zkoušky PEMS při schvalování typu a jakékoliv dodatečné požadavky s ohledem na zkoušení emisí vozidla v provozu mimo cyklus, jak je stanoveno v tomto nařízení;

▼B

e) požadavek, aby výrobce předložil prohlášení o dodržení požadavků omezujících emise mimo cyklus.

2.  Výrobce splní konkrétní požadavky společně se souvisejícími zkušebními postupy, stanovenými v příloze VI.

▼M6 —————

▼B

Článek 15

Zařízení k regulaci znečisťujících látek

1.   ►M1  Výrobce zajistí, aby náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, jež mají být namontována do systému motoru nebo do vozidel s ES schválením typu spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 595/2009, měla ES schválení typu jakožto samostatné technické celky, a to v souladu s požadavky tohoto článku a článků 1a, 16 a 17. ◄

Katalyzátory, zařízení na snižování emisí NOx a filtry částic se pro účely tohoto nařízení považují za zařízení k regulaci znečišťujících látek.

2.  Původní náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, která patří k typu, na nějž se vztahuje bod 3.2.12 dodatku 4 k příloze I a která jsou určena k montáži na vozidlo, k němuž odkazuje příslušný dokument o schválení typu, nemusejí splňovat všechny požadavky přílohy XI za podmínky, že splňují požadavky bodů 2.1, 2.2 a 2.3 uvedené přílohy.

3.  Výrobce zajistí, aby původní zařízení k regulaci znečišťujících látek nesla identifikační značení.

4.  Identifikační značení uvedená v odstavci 3 musí zahrnovat:

a) název či výrobní značku výrobce vozidla nebo motoru;

b) značku a identifikační číslo původního zařízení k regulaci znečišťujících látek uvedeného v informacích podle bodu 3.2.12.2 dodatku 4 k příloze I.

▼M6 —————

▼B

Článek 16

Žádost o ES schválení typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatného technického celku

1.  Výrobce předloží schvalovacímu orgánu žádost o ES schválení typu pro typ náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatného technického celku.

2.  Žádost musí být vypracována podle vzoru informačního dokumentu uvedeného v dodatku 1 k příloze XI.

▼M1

3.  Výrobce předloží certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

▼B

4.  Výrobce předloží technické zkušebně odpovídající za zkoušky schválení typu:

a) typ systému nebo systémů motorů schválených v souladu s tímto nařízením a vybavených původním zařízením k regulaci znečišťujících látek;

b) jeden vzorek typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek;

c) další vzorek typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek v případě náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek určeného k montáži na vozidlo vybaveného systémem OBD.

5.  Pro účely odst. 4 písm. a) vybere žadatel po dohodě se schvalovacím orgánem zkušební motory.

▼M4

Zkušební podmínky musí splňovat požadavky stanovené v oddílu 6 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.

▼B

Zkušební motory musejí vyhovovat těmto požadavkům:

a) nesmí mít závady na systému regulace emisí;

b) všechny vadné nebo nadměrně opotřebované původní díly související s emisemi musí být opraveny nebo vyměněny;

c) musí být před zkouškami emisí řádně seřízeny a nastaveny podle pokynů výrobce.

6.  Pro účely odst. 4 písm. b) a c) musí být tento vzorek zřetelně a nesmazatelně označen obchodním názvem žadatele nebo jeho značkou a obchodním označením.

7.  Pro účely odst. 4 písm. c) vzorek představuje vhodnou poškozenou část.

Článek 17

Správní ustanovení pro ES schválení typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatného technického celku

1.  Jestliže jsou splněny všechny příslušné požadavky, schvalovací orgán udělí ES schválení typu pro náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatný technický celek a vydá číslo schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Schvalovací orgán nesmí přidělit stejné číslo jinému typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek.

Totéž číslo schválení typu může platit pro použití tohoto typu náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek pro několik různých typů vozidel.

2.  Pro účely odstavce 1 vydá schvalovací orgán certifikát ES schválení typu podle vzoru uvedeného v dodatku 2 k příloze XI.

3.  Jestliže výrobce může schvalujícímu orgánu prokázat, že náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek představuje typ uvedený v bodě 2.3.12.2 dodatku 4 k příloze I, nezávisí udělení schválení typu na ověření, zda jsou splněny požadavky stanovené v oddílu 4 přílohy XI.

▼M6

Článek 17a

Přechodná ustanovení pro určitá schválení typu a prohlášení o shodě

1.  S účinkem od 1. září 2018 odmítnou vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s emisemi udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu novým typům vozidel nebo motorů, které byly zkoušeny pomocí postupů, jež nevyhovují bodům 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.2 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 a 4.3.1.2.2 dodatku 1 přílohy II.

2.  S účinkem od 1. září 2019 musí vnitrostátní orgány v případě nových vozidel, která nevyhovují bodům 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.2 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 a 4.3.1.2.2 dodatku 1 přílohy II, považovat prohlášení o shodě týkající se uvedených vozidel za již neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu.

S účinkem od 1. září 2019 a s výjimkou náhradních motorů pro vozidla v provozu vnitrostátní orgány zakážou prodej či používání nových motorů, které nevyhovují bodům 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 dodatku 1 přílohy II.

▼B

Článek 18

Změny nařízení (ES) č. 595/2009

Nařízení (ES) č. 595/2009 se mění v souladu s přílohou XV.

Článek 19

Změny směrnice 2007/46/ES

Směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou XVI.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I

Správní ustanovení pro ES schválení typu

Dodatek 1

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby, pokud je směrodatná odchylka vyhovující

Dodatek 2

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby, pokud je směrodatná odchylka nevyhovující nebo není k dispozici

Dodatek 3

Postup ověření kontroly shodnosti výroby na žádost výrobce

Dodatek 4

Vzory informačního dokumentu

Dodatek 5

Vzory certifikátu ES schválení typu motoru / součásti jako samostatného technického celku

Dodatek 6

Vzory certifikátu ES schválení typu vozidla se schváleným motorem

Dodatek 7

Vzory certifikátu ES schválení typu vozidla z hlediska systému

Dodatek 8

Příklad značky ES schválení typu

Dodatek 9

Systém číslování certifikátů ES schválení typu

Dodatek 10

Vysvětlivky

PŘÍLOHA II

Shodnost motorů nebo vozidel v provozu

Dodatek 1

Postup zkoušky pro zkoušení emisí vozidel s přenosným systémem pro měření emisí

Dodatek 2

Přenosná měřicí zařízení

Dodatek 3

Kalibrace přenosných měřicích zařízení

Dodatek 4

Metoda kontroly shodnosti signálu točivého momentu z ECU

PŘÍLOHA III

Přezkoušení emisí z výfuku

PŘÍLOHA IV

Údaje o emisích požadované při schválení typu pro účely technické prohlídky

PŘÍLOHA V

Ověřování emisí plynů z klikové skříně

PŘÍLOHA VI

Požadavky na omezování emisí mimo cyklus (OCE) a emisí v provozu

Dodatek 1

Prokazovací zkouška PEMS při schvalování typu

PŘÍLOHA VII

Ověření životnosti systémů motoru

PŘÍLOHA VIII

Emise CO2 a spotřeba paliva

PŘÍLOHA IX

Specifikace referenčních paliv

PŘÍLOHA X

Palubní diagnostika (OBD)

Dodatek 5

Posouzení výkonu palubního diagnostického systému v provozu během zaváděcího období

PŘÍLOHA XI

ES schválení typu pro náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatný technický celek

Dodatek 1

Vzor informačního dokumentu

Dodatek 2

Vzor certifikátu ES schválení typu

Dodatek 3

Postup zkoušky životnosti pro hodnocení emisních vlastností náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek

Dodatek 4

Sekvence pro tepelné stárnutí

Dodatek 5

Zkušební cyklus pro vozidlový dynamometr nebo shromažďování údajů v silničním provozu

Dodatek 6

Postup vypuštění a zvážení

Dodatek 7

Příklad programu akumulace doby provozu včetně tepelné sekvence, sekvence spotřeby maziva a regenerační sekvence

Dodatek 8

Schéma průběhu programu akumulace doby provozu

PŘÍLOHA XII

Shodnost motorů a vozidel typu schváleného podle směrnice 2005/55/ES v provozu

PŘÍLOHA XIII

Požadavky k zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

Dodatek 6

Prokazování nejnižší přípustné koncentrace CDmin

PŘÍLOHA XIV

Měření netto výkonu motorů

PŘÍLOHA XV

Změny nařízení (ES) č. 595/2009

PŘÍLOHA XVI

Změny směrnice 2007/46/ES

PŘÍLOHA ХVII

Přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Dodatek 1

Certifikát výrobce o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Dodatek 2

Informace palubního diagnostického systému vozidla

Dodatek 3

Seznam přenášených systémů, na něž se vztahuje článek 2e

PŘÍLOHA XVIII

Zvláštní technické požadavky pro dvoupalivové motory a vozidla

Dodatek 1

Typy dvoupalivových motorů a vozidel – seznam hlavních provozních požadavků
PŘÍLOHA I

SPRÁVNÍ USTANOVENÍ PRO ES SCHVÁLENÍ TYPU

1.   POŽADAVKY NA POUŽITELNOST PALIV

1.1    Požadavky na schválení typu s univerzální použitelností paliv

Schválení typu s univerzální použitelností paliv se udělí, jsou-li splněny požadavky uvedené v bodech 1.1.1. až 1.1.6.1.

▼M4

1.1.1 Základní motor musí splňovat požadavky tohoto nařízení na odpovídající referenční paliva uvedená v příloze IX. Zvláštní požadavky se vztahují na motory poháněné zemním plynem / biomethanem, včetně dvoupalivových motorů, jak je uvedeno v bodě 1.1.3.

▼M6

1.1.2  ►M9  Pokud výrobce umožní u dané rodiny motorů používání tržních paliv, která nevyhovují směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ( 4 ) ani normě EN 228:2012 CEN (v případě bezolovnatého benzinu) či normě EN 590:2013 CEN (v případě motorové nafty), jako je například používání FAME B100 (norma EN 14214 CEN), směsí motorové nafty s obsahem FAME B20/B30 (norma EN 16709 CEN), parafinických naftových paliv (norma EN 15940 CEN) nebo jiných paliv, musí výrobce vedle požadavků uvedených v bodě 1.1.1 splnit tyto požadavky: ◄

a) uvést paliva, na která je daná rodina motorů schopna provozu, v bodě 3.2.2.2.1 informačního dokumentu, který je stanoven v části I dodatku 4, a to buď odkazem na úřední normu, nebo na specifikaci tržního paliva specifického pro danou značku, které nesplňuje úřední normu, jako jsou např. paliva uvedená v bodě 1.1.2. Výrobce rovněž prohlásí, že použitím uvedeného paliva není dotčena funkčnost systému OBD;

▼M9

a1) stanovit případný korekční součinitel výkonu pro každé palivo uvedené podle bodu 5.2.7;

▼M6

b) prokázat, že základní motor splňuje požadavky vymezené v příloze III a dodatku 1 přílohy VI tohoto nařízení, které se vztahují na uvedená paliva; schvalovací orgán může požádat, aby byly dále rozšířeny požadavky na prokazování na ty, které jsou stanoveny v příloze VII a příloze X;

c) splnit požadavky kontroly shodnosti uvedených paliv v provozu uvedené v příloze II včetně veškerých směsí uvedených paliv a tržních paliv uvedených ve směrnici 98/70/ES a příslušných normách CEN.

Na žádost výrobce se požadavky stanovené v tomto písmeni uplatní na paliva používaná pro vojenské účely.

Pro účely písmene a) prvního pododstavce se v případech, kdy jsou prováděny zkoušky emisí, aby se prokázala shoda s požadavky tohoto nařízení, ke zkušebnímu protokolu připojí zpráva o analýze zkušebního paliva, která bude sestávat alespoň z parametrů upřesněných v oficiální specifikaci vyhotovené výrobcem paliva.

▼M4

1.1.3 U motorů poháněných zemním plynem / biomethanem, včetně dvoupalivových motorů, je výrobce povinen prokázat schopnost základního motoru přizpůsobit se jakémukoli složení paliva obsahujícího zemní plyn / biomethan, které může být nabízeno na trhu. Takové prokázání se provede v souladu s tímto oddílem a v případě dvoupalivových motorů rovněž v souladu s dodatečnými ustanoveními ohledně postupu přizpůsobení paliva stanovenými v oddíle 6.4 přílohy 15 předpisu EHK OSN č. 49.

U stlačeného zemního plynu / biomethanu (CNG) obecně existují dva druhy paliva: palivo s velkou výhřevností (plyn H) a palivo s malou výhřevností (plyn L), avšak s velkým rozptylem v obou řadách; liší se výrazně svým obsahem energie vyjádřeným Wobbeho indexem a svým faktorem posunu λ (S λ). Zemní plyny s faktorem posunu λ mezi 0,89 a 1,08 (0,89 ≤ S λ ≤ 1,08) se považují za paliva s velkou výhřevností (rozsah H), zatímco zemní plyny s faktorem posunu λ mezi 1,08 a 1,19 (1,08 ≤ S λ ≤ 1,19) se považují za paliva s malou výhřevností (rozsah L). Složení referenčních paliv odráží extrémní proměnlivost Sλ.

Základní motor musí splňovat požadavky tohoto nařízení na referenční paliva GR (palivo 1) a G25 (palivo 2) uvedené v příloze IX, aniž by se mezi oběma zkouškami provedlo jakékoli nové manuální nastavení systému přívodu paliva do motoru (vyžaduje se samočinné přizpůsobení). Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu bude motor zchlazen v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.

V případě zkapalněného zemního plynu / biomethanu (LNG) musí základní motor splňovat požadavky tohoto nařízení na referenční paliva GR (palivo 1) a G20 (palivo 2) uvedené v příloze IX, aniž by se mezi oběma zkouškami provedlo jakékoli nové manuální nastavení systému přívodu paliva do motoru (vyžaduje se samočinné přizpůsobení). Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu bude motor zchlazen v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.

▼B

1.1.3.1 Na žádost výrobce se motor může zkoušet s třetím palivem (palivo 3), jestliže se faktor Sλ posunu λ pohybuje mezi 0,89 (tj. nižší rozsah paliva GR) a 1,19 (tj. vyšší rozsah paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 tržním palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.

▼M4

1.1.4 U motoru na stlačený zemní plyn, který se může samočinně přizpůsobit jednak pro skupinu plynů H a jednak pro skupinu plynů L a u něhož se mezi skupinou H a skupinou L přepíná přepínačem, se musí základní motor zkoušet s odpovídajícím referenčním palivem uvedeným v příloze IX pro každou skupinu při všech polohách přepínače. Těmito palivy jsou GR (palivo 1) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů H a G25 (palivo 2) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů L. Základní motor musí splňovat požadavky tohoto nařízení v obou polohách přepínače bez jakéhokoli nového nastavení přívodu paliva mezi oběma zkouškami provedenými při všech polohách přepínače. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu bude motor zchlazen v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.

▼B

1.1.4.1 Na žádost výrobce se motor může zkoušet s třetím palivem (palivo 3) místo paliva G23, jestliže se faktor Sλ posunu λ pohybuje mezi 0,89 (tj. nižší rozsah paliva GR) a 1,19 (tj. vyšší rozsah paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 tržním palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.

▼M6

1.1.5 U motorů na zemní plyn/biomethan se určí poměr výsledků měření emisí „r“ pro každou znečišťující látku takto:

image

nebo

image

a

image

▼M4

1.1.6 U LPG je výrobce povinen prokázat schopnost základního motoru přizpůsobit se jakémukoli složení paliva, které může být nabízeno na trhu.

U LPG složení C3/C4 kolísá. Tato kolísání se odrážejí v referenčních palivech. Základní motor musí splňovat požadavky na emise s referenčními palivy A a B uvedenými v příloze IX, aniž by se mezi oběma zkouškami provedlo jakékoli nové nastavení přívodu paliva. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu bude motor zchlazen v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.

▼B

1.1.6.1 Poměr výsledků měření emisí „r“ se určí pro každou znečišťující látku takto:

image

▼M4

1.2   Požadavky na schválení typu s omezenou použitelností paliv u motorů vozidel poháněných zemním plynem / biomethanem nebo LPG, včetně dvoupalivových motorů

Schválení typu s omezenou použitelností paliv bude vydáno při splnění požadavků uvedených v bodech 1.2.1 až 1.2.2.2.

1.2.1 Schválení typu z hlediska emisí z výfuku pro motor na stlačený zemní plyn a konstruovaný pro provoz jak se skupinou plynů H, tak se skupinou plynů L.

Základní motor se zkouší s příslušným referenčním palivem uvedeným v příloze IX pro příslušnou skupinu. Tato paliva jsou GR (palivo 1) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů H a G25 (palivo 2) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů L. Základní motor musí splňovat požadavky tohoto nařízení bez jakéhokoli nového nastavení přívodu paliva mezi oběma zkouškami. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací průběh jedním horkým cyklem WHTC bez měření. Po tomto přizpůsobovacím průběhu bude motor zchlazen v souladu s bodem 7.6.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.

▼B

1.2.1.1 Na žádost výrobce se motor může zkoušet s třetím palivem (palivo 3) místo paliva G23, jestliže je faktor Sλ posunu λ v rozmezí od 0,89 (tj. nižší rozsah paliva GR) do 1,19 (tj. vyšší rozsah paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 tržním palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.

1.2.1.2 Poměr výsledků měření emisí „r“ se určí pro každou znečišťující látku takto:

image

nebo

image

a

image

1.2.1.3 Při dodání zákazníkovi musí být na motoru štítek podle požadavků bodu 3.3 udávající, pro kterou skupinu plynů je motor schválen.

▼M4

1.2.2 Schválení typu z hlediska emisí z výfuku pro motor poháněný zemním plynem / biomethanem nebo LPG a konstruovaný pro provoz s jedním specifickým složením paliva.

Základní motor musí splňovat požadavky na emise s referenčními palivy GR a G25 v případě stlačeného zemního plynu, GR a G20 v případě zkapalněného zemního plynu nebo s referenčními palivy A a B v případě LPG podle požadavků přílohy IX. Mezi zkouškami je přípustné jemné seřízení palivového systému. Toto jemné seřízení se skládá z překalibrování databáze palivového systému, aniž by přitom došlo ke změně základní strategie řízení nebo základní struktury databáze. V případě potřeby se připouští výměna částí, které mají přímý vztah k průtočnému množství paliva, jako jsou vstřikovací trysky.

1.2.2.1 V případě stlačeného zemního plynu se na žádost výrobce může motor zkoušet s referenčními palivy GR a G23, kdy schválení typu platí pouze pro skupinu plynů H, nebo G25 a G23, kdy schválení typu platí pouze pro skupinu plynů L.

1.2.2.2 Při dodání zákazníkovi musí být na motoru štítek podle požadavků bodu 3.3 udávající, pro jakou skupinu složení paliva je motor kalibrován.

▼M4

1.3    Požadavky na schválení typu se specifickou použitelností paliv

1.3.1 Schválení typu se specifickou použitelností paliv může být uděleno pro motory používající jako palivo zkapalněný zemní plyn, včetně dvoupalivových motorů, které jsou opatřeny štítkem se značkou schválení s písmeny „LNG20“ v souladu s bodem 3.1 této přílohy.

1.3.2 Výrobce může podat žádost o schválení typu se specifickou použitelností paliv pouze v případě, že byl motor kalibrován pro specifické složení zkapalněného zemního plynu, pokud se faktor posunu λ neliší více než o 3 % od faktoru posunu λ paliva G20 uvedeného v příloze IX a obsah ethanu v uvedeném plynu nepřesahuje 1,5 %.

1.3.3 Pokud byl motor kalibrován pro specifické složení zkapalněného zemního plynu a faktor posunu λ se neliší více než o 3 % od faktoru posunu λ paliva G20 uvedeného v příloze IX a obsah ethanu v uvedeném plynu nepřesahuje 1,5 %, zkouší se v případě rodiny dvoupalivových motorů základní motor pouze s referenčním palivem G20, jak stanoví příloha IX.

▼B

2.   SCHVÁLENÍ TYPU Z HLEDISKA EMISÍ Z VÝFUKU PRO ČLENA RODINY MOTORU;

2.1 S výjimkou případu uvedeného v bodě 2.2 se schválení typu základního motoru rozšíří bez dalšího zkoušení na všechny členy rodiny motorů pro všechna složení paliva ve skupině, pro kterou byl schválen základní motor (v případě motorů popsaných v bodě 1.2.2), nebo pro tutéž skupinu paliv (v případě motorů popsaných buď v bodě 1.1, nebo v bodě 1.2), pro kterou byl základní motor schválen jako typ.

2.2 Pokud technická zkušebna zjistí, že z hlediska vybraného základního motoru předložená žádost ne zcela reprezentuje rodinu motorů definovanou v části 1 dodatku 4, může technická zkušebna vybrat a zkoušet alternativní referenční zkušební motor, případně další referenční zkušební motor.

3.   OZNAČENÍ MOTORU

▼M6

3.1

V případě schválení typu motoru jako samostatného technického celku nebo schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel musí být motor označen:

a) výrobní nebo obchodní značkou výrobce motoru;

b) obchodním označením výrobce motoru.

▼M4

3.2

Každý motor, jehož typ je schválen podle tohoto nařízení jako samostatný technický celek, bude označen značkou ES schválení typu. Tuto značku tvoří:

▼B

3.2.1 Obdélník, ve kterém je vepsáno malé písmeno „e“, po kterém následuje rozlišovací písmeno (písmena) nebo číslo členského státu, který udělil ES schválení typu samostatného technického celku:

1

pro Německo

2

pro Francii

3

pro Itálii

4

pro Nizozemsko

5

pro Švédsko

6

pro Belgii

7

pro Maďarsko

8

pro Českou republiku

9

pro Španělsko

11

pro Spojené království

12

pro Rakousko

13

pro Lucembursko

17

pro Finsko

18

pro Dánsko

19

pro Rumunsko

20

pro Polsko

21

pro Portugalsko

23

pro Řecko

24

pro Irsko

▼C1

25

pro Chorvatsko

▼B

26

pro Slovinsko

27

pro Slovensko

29

pro Estonsko

32

pro Lotyšsko

34

pro Bulharsko

36

pro Litvu

49

pro Kypr

50

pro Maltu

▼M6

3.2.1.1 U motoru na zemní plyn/biomethan jedno z následujících označení umístěných za značkou ES schválení typu:

a) H u motoru schváleného a kalibrovaného pro skupinu plynů H;

b) L u motoru schváleného a kalibrovaného pro skupinu plynů L;

c) HL u motoru schváleného a kalibrovaného jak pro skupinu plynů H, tak pro skupinu plynů L;

d) Ht u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů H a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů H;

e) Lt u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů L a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů L;

f) HLt u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů H nebo ve skupině plynů L a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů H nebo ve skupině plynů L;

g) CNGfr ve všech ostatních případech, kdy je motor poháněn stlačeným zemním plynem/biomethanem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;

h) LNGfr v případech, kdy je motor poháněn zkapalněným zemním plynem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;

i) LPGfr v případech, kdy je motor poháněn zkapalněným ropným plynem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;

j) LNG20 v případě, že byl motor schválen a kalibrován pro specifické složení zkapalněného zemního plynu, pokud se faktor posunu λ neliší více než o 3 % od faktoru posunu λ plynu G20 uvedeného v příloze IX a obsah ethanu v uvedeném plynu nepřesahuje 1,5 %;

k) LNG v případě, že byl motor schválen a kalibrován pro jakékoli jiné složení zkapalněného zemního plynu;

3.2.1.2 V případě dvoupalivových motorů obsahuje značka schválení za symbolem státu řady znaků, jež mají odlišit, pro jaký typ dvoupalivového motoru a jakou skupinu plynů bylo schválení uděleno. Řady znaků budou složeny ze dvou znaků určujících typ dvoupalivového motoru, jak je definován v článku 2, dále písmene či písmen stanoveného/stanovených v bodě 3.2.1.1 a odpovídajícího/odpovídajících složení zemního plynu/biomethanu používaného motorem. Dva znaky, jež určují typ dvoupalivového motoru, jak je definován v článku 2, jsou tyto:

a) 1 A pro dvoupalivové motory typu 1 A;

b) 1B pro dvoupalivové motory typu 1B;

c) 2 A pro dvoupalivové motory typu 2 A;

d) 2B pro dvoupalivové motory typu 2B;

e) 3B pro dvoupalivové motory typu 3B;

3.2.1.3 V případě naftových vznětových motorů obsahuje značka schválení za symbolem státu písmeno „D“.

3.2.1.4 V případě vznětových motorů na ethanol (ED95) obsahuje značka schválení za symbolem státu písmena „ED“.

3.2.1.5 V případě zážehových motorů na ethanol (E85) obsahuje značka schválení za symbolem státu znaky „E85“.

3.2.1.6 V případě naftových zážehových motorů obsahuje značka schválení za symbolem státu písmeno „P“.

▼M4

3.2.2 Značka ES schválení typu obsahuje u obdélníku také „základní číslo schválení typu“ obsažené v oddílu 4 čísla schválení typu podle přílohy VII směrnice 2007/46/ES, před nímž je uvedeno písmeno, které udává emisní normu, pro niž bylo uděleno ES schválení typu.

3.2.3 Značka ES schválení typu se umístí na motor tak, aby byla nesmazatelná a zřetelně čitelná. Musí být umístěna na viditelném místě, je-li motor namontován na vozidle, a musí být připevněna k části motoru, která je nezbytná pro běžný provoz motoru a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu života motoru.

Kromě toho, že je ES schválení typu vyznačeno na motoru, lze je dohledat rovněž přes přístrojovou desku. Je tak snadno dostupné pro účely kontroly a instrukce, jak ho najít, jsou uvedeny v uživatelském manuálu k vozidlu.

▼B

3.2.4 V dodatku 8 jsou uvedeny příklady značky ES schválení typu.

▼M4

3.3

Štítky u motorů pracujících na NG/biomethan a na LPG

Na motory pracující na NG/biomethan a na LPG se schválením typu s omezenou použitelností paliv se umístí následující štítky obsahující informace uvedené v bodě 3.3.1:

▼B

3.3.1

Na štítku je třeba uvést následující údaje:

V případě bodu 1.2.1.3 musí být na štítku uvedeno „POUŽÍVAT JEN SE ZEMNÍM PLYNEM SKUPINY H“. V případě potřeby se „H“ nahradí „L“.

V případě bodu 1.2.2.2 musí být na štítku uvedeno „POUŽÍVAT JEN SE ZEMNÍM PLYNEM SPECIFIKACE …“ nebo případně „POUŽÍVAT JEN SE ZKAPALNĚNÝM ROPNÝM PLYNEM SPECIFIKACE …“. Musí být uvedeny všechny údaje z příslušné tabulky v příloze IX spolu s jednotlivými složkami a mezními hodnotami uvedenými výrobcem motoru.

Písmena a číslice musí mít výšku nejméně 4 mm.

Jestliže takové označení není možné z důvodu nedostatku místa, může se použít zjednodušený kód. V takovém případě musí být vysvětlení obsahující všechny výše uvedené údaje snadno dostupné každému, kdo plní palivovou nádrž nebo provádí údržbu nebo opravu motoru a jeho příslušenství, a také příslušným orgánům. Umístění a obsah tohoto vysvětlení budou stanoveny dohodou mezi výrobcem a schvalovacím orgánem.

3.3.2

Vlastnosti

Štítky musí mít trvanlivost po dobu životnosti motoru. Štítky musí být snadno čitelné a jejich písmena a číslice musí být nesmazatelné. Kromě toho musí být připevnění štítků trvanlivé po dobu životnosti motoru a nesmí být možné, aby se daly odstranit, aniž by byly přitom zničeny nebo se jejich nápis stal nečitelným.

3.3.3

Umístění

Štítky musí být umístěny na části motoru, která je nezbytná pro běžný provoz motoru a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu života motoru. Kromě toho musí být tyto štítky umístěny tak, aby byly dobře viditelné poté, co byla na motor namontována všechna pomocná zařízení nutná pro provoz motoru.

3.4

Při žádosti o ES schválení typu vozidla se schváleným motorem z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel nebo o ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel musí být štítek uvedený v bodu 3.3 umístěn také v blízkosti otvoru k plnění paliva.

4.   MONTÁŽ DO VOZIDLA

4.1

Montáž motoru do vozidla bude provedena tak, aby bylo zajištěno splnění požadavků na schválení typu. Budou zohledněny následující požadavky z hlediska schválení typu motoru:

4.1.1 podtlak v sání nesmí být vyšší než podtlak uvedený pro schválení typu motoru v části 1 dodatku 4;

4.1.2 protitlak ve výfuku nesmí být vyšší než protitlak uvedený pro schválení typu motoru v části 1 dodatku 4;

4.1.3 příkon pomocných zařízení nezbytných pro provoz motoru nesmí přesáhnout výkon uvedený pro schválení typu motoru v části 1 dodatku 4;

4.1.4 vlastnosti následného zpracování výfukových plynů se musí shodovat s vlastnostmi uvedenými pro schválení typu motoru v části 1 dodatku 4.

4.2

Instalace motoru schváleného typu do vozidla

Instalace motoru, jehož typ byl schválen jako samostatný technický celek, do vozidla musí navíc splňovat tyto požadavky:

a) Pokud jde o zajištění shodnosti systému OBD, musí instalace v souladu s dodatkem 1 přílohy 9B předpisu EHK/OSN č. 49 splňovat požadavky na instalaci uvedené výrobcem v části 1 dodatku 4;

▼M6

b) pokud jde o zajištění shodnosti systému zajišťujícího správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx, musí montáž v souladu s dodatkem 4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 49 splňovat požadavky na montáž uvedené výrobcem v části 1 přílohy 1 uvedeného předpisu;

▼M4

c) instalace dvoupalivového motoru, jehož typ je schválen jako samostatný technický celek, do vozidla musí dále splňovat zvláštní požadavky na instalaci stanovené v oddíle 6 přílohy 15 předpisu EHK OSN č. 49 a požadavky výrobce na instalaci, jak jsou stanoveny v oddíle 7 přílohy XVIII tohoto nařízení.

▼B

4.3

Plnicí hrdlo palivových nádrží u motoru poháněného benzinem nebo ethanolem E85

4.3.1 Plnicí hrdlo palivové nádrže na benzin nebo ethanol (E85) musí být konstruováno tak, aby se zabránilo plnění nádrže z palivového čerpadla hadicí s nátrubkem, který má vnější průměr 23,6 mm nebo větší.

4.3.2 Bod 4.3.1 se nepoužije pro vozidlo, u něhož jsou splněny obě následující podmínky:

a) vozidlo je navrženo a konstruováno tak, že žádné zařízení určené k regulaci emisí plynných znečišťujících látek nebude nepříznivě ovlivněno olovnatým benzinem;

b) vozidlo je v místě bezprostředně viditelném pro osobu, která plní palivovou nádrž, nápadně, zřetelně a nesmazatelně označeno symbolem pro bezolovnatý benzin podle normy ISO 2575:2004. Připouštějí se doplňková značení.

4.3.3 Musejí se učinit opatření k zamezení nadměrných emisí způsobených vypařováním a úniku paliva působeného chybějícím víčkem plnicího hrdla palivové nádrže. To je dosaženo jedním z následujících opatření:

a) neodnímatelné, automaticky se otvírající a zavírající víčko plnicího hrdla palivové nádrže;

b) konstrukční opatření, která zabrání nadměrným emisím způsobeným vypařováním v případě chybějícího víčka plnicího hrdla palivové nádrže;

c) nebo v případě vozidel M1 nebo N1 jakékoliv jiné opatření, které má stejný účinek. Jako příklad může kromě jiného sloužit připoutané víčko plnicího hrdla, víčko připevněné řetízkem nebo využití stejného klíčku pro víčko plnicího hrdla a zapalování vozidla. V tomto případě musí být možno klíček z víčka plnicího hrdla vyjmout jen v poloze zamknuto.

5.   POŽADAVKY A TESTY PRO ZKOUŠENÍ VOZIDEL V PROVOZU

5.1    Úvod

Tato část stanoví požadavky a zkoušky dat ECU při schvalování typu pro účely zkoušek vozidel v provozu.

5.2    Obecné požadavky

▼M4

5.2.1 Pro účely zkoušek vozidel v provozu musí systém ECU v reálném čase poskytnout informace o vypočítaném zatížení (točivý moment motoru jako procentuální hodnota maximálního točivého momentu a maximální točivý moment při momentálních otáčkách motoru), otáčkách motoru, teplotě chladiva motoru, momentální spotřebě paliva a maximálním referenčním točivém momentu motoru jako funkci otáček motoru s frekvencí nejméně 1Hz, jako povinné informace datového toku.

▼B

5.2.2 ECU může odhadnout točivý moment na výstupu s využitím zabudovaných algoritmů, s jejichž pomocí lze vypočítat výsledný vnitřní točivý moment a třecí točivý moment.

5.2.3 Točivý moment motoru v Nm, vypočtený na základě uvedených informací datového toku, umožní přímé porovnání s hodnotami naměřenými při stanovování výkonu motoru podle přílohy XIV. V uvedených informacích datového toku budou uvedeny zejména veškeré případné opravy týkající se pomocných zařízení.

5.2.4 Přístup k informacím vyžadovaným v bodě 5.2.1 bude umožněn v souladu s požadavky uvedenými v příloze X a s normami, na něž odkazuje dodatek 6 přílohy 9B předpisu EHK/OSN č. 49.

5.2.5 Průměrné zatížení při jednotlivých podmínkách provozu v Nm vypočítané podle informací požadovaných v bodě 5.2.1 se nesmí lišit od průměrného naměřeného zatížení při dané podmínce provozu o více než

a) 7 procent pro stanovení výkonu motoru v souladu s přílohou XIV;

▼M9

b) 10 procent při provádění zkoušky celosvětově harmonizovaného cyklu v ustáleném stavu (dále jen „WHSC“) v souladu s přílohou III, s výjimkou režimů č. 1 a 13 (volnoběh).

▼B

Předpis EHK/OSN č. 85 ( 5 ) připouští, aby se skutečné maximální zatížení motoru lišilo od referenčního maximálního zatížení o 5 procent s cílem zohlednit variabilitu výrobního procesu. U výše uvedených hodnot je tato tolerance zohledněna.

5.2.6 Vnější přístup k informacím požadovaným v bodě 5.2.1 nesmí ovlivnit emise nebo výkon vozidla.

▼M9

5.2.7 Pokud rozdíl mezi hodnotou točivého momentu naměřenou s uvedeným tržním palivem a hodnotou točivého momentu vypočítanou podle informací požadovaných v bodě 5.2.1 překročí kteroukoli hodnotu uvedenou v bodě 5.2.5, stanoví se pro rodinu motorů korekční součinitel výkonu pro každé další tržní palivo povolené výrobcem v souladu s bodem 1.1.2. Korekční součinitel se vypočítá jako poměr mezi průměrným nejvyšším naměřeným točivým momentem [Nm] u referenčního paliva podle přílohy IX, a průměrným nejvyšším naměřeným točivým momentem [Nm] u uvedeného tržního paliva.

▼B

5.3    Ověření dostupnosti a shodnosti informací ECU požadovaných pro zkoušky vozidel v provozu

5.3.1 Dostupnost informací datového toku požadovaných v bodě 5.2.1 v souladu s požadavky stanovenými v bodě 5.2.2 bude prokázána s využitím vnějšího čtecího nástroje OBD popsaného v příloze X.

5.3.2 Pokud nelze tuto informaci řádně získat s využitím řádně fungujícího čtecího nástroje, bude motor považován za nevyhovující.

▼M9

5.3.3 Splnění požadavku uvedeného v bodě 5.2.5 bude prokázáno u základního motoru rodiny motorů při stanovení výkonu motoru podle přílohy XIV a při provádění zkoušky WHSC podle přílohy III a při laboratorních zkouškách mimo cyklus při schvalování typu podle přílohy VI oddílu 6.

5.3.3.1 Splnění požadavku uvedeného v bodě 5.2.5 bude prokázáno u každého člena rodiny motorů při stanovení výkonu motoru podle přílohy XIV. Za tím účelem se provedou dodatečná měření v různých provozních bodech částečného zatížení a otáčkách motoru (například v režimech WHSC a v některých dalších namátkově vybraných bodech).

▼M9

5.3.3.2 Případný korekční součinitel výkonu pro rodinu motorů, jak je uveden v bodě 5.2.7, se určí pomocí základního motoru rodiny motorů.

▼M4

5.3.4 Pokud zkoušený motor nesplňuje požadavky na pomocná zařízení uvedené v příloze XIV, bude měřený točivý moment upraven v souladu s metodou úprav stanovenou v příloze 4 předpisu EHK OSN č. 49.

▼B

5.3.5 Shodnost signálu točivého momentu ECU je považována za prokázanou, pokud se signál točivého momentu pohybuje v rámci tolerancí uvedených v bodě 5.2.5.

6.   RODINA MOTORŮ

▼M4

6.1    Parametry vymezující rodinu motorů

Rodina motorů určená výrobcem motoru musí být v souladu s bodem 5.2 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49 a v případě dvoupalivových motorů a vozidel s bodem 3.1 přílohy 15 předpisu EHK OSN č. 49.

6.2    Volba základního motoru

Výběr základního motoru rodiny se řídí požadavky uvedenými v bodě 5.2.4 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49 a v případě dvoupalivových motorů a vozidel s bodem 3.1.2 přílohy 15 předpisu EHK OSN č. 49.

▼B

6.3    Parametry vymezující rodinu motorů s OBD

Rodinu motorů s OBD je možno vymezit základními konstrukčními parametry, které musí být společné systémům motorů této rodiny v souladu s bodem 6.1 přílohy 9B předpisu EHK/OSN č. 49.

▼M4

6.4    Rozšíření k zahrnutí nového systému motoru do rodiny motorů

6.4.1 Na žádost výrobce a po schválení schvalovacím orgánem se může nový systém motoru stát členem certifikované rodiny motorů, jsou-li splněna kritéria stanovená v bodě 6.1.

6.4.2 Odpovídají-li konstrukční prvky základního systému motoru podle bodu 6.2 nebo v případě dvoupalivových motorů podle bodu 3.1.2 přílohy 15 předpisu EHK OSN č. 49 příslušným prvkům nového systému motoru, zůstane systém základního motoru nezměněn a výrobce upraví informační dokument stanovený v příloze I.

6.4.3 Neodpovídají-li konstrukční prvky nového systému motoru systému základního motoru v souladu s bodem 6.4.2, ale nový systém motoru je reprezentativní pro celou rodinu, stává se nový systém motoru novým základním motorem. V takovém případě je třeba prokázat, že nové konstrukční prvky jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a informační dokument stanovený v příloze I se upraví.

▼B

7.   SHODNOST VÝROBY

7.1    Obecné požadavky

Opatření k zajištění shodnosti výroby jsou přijímána v souladu s článkem 12 směrnice 2007/46/ES. Shodnost výroby se kontroluje na základě údajů v certifikátu schválení typu, jehož vzor je uveden v dodatku 4 k této příloze. S použitím dodatků 1, 2 nebo 3 se naměřené emise plynných znečišťujících látek nebo znečišťujících částic z motorů, které podléhají kontrole shodnosti výroby, upraví použitím příslušných faktorů zhoršení (DF) u těchto motorů, jak je uvedeno v dodatku k certifikátu ES schválení typu uděleném v souladu s tímto nařízením.

Není-li schvalovací orgán spokojen s postupem kontroly u výrobce, použijí se ustanovení přílohy X směrnice 2007/46/ES.

Všechny motory, které budou podrobeny zkouškám, budou vybrány namátkou ze sériové výroby.

7.2    Emise znečišťujících látek

7.2.1 Jestliže se měří emise znečišťujících látek a schválení typu motoru byla jednou nebo vícekrát rozšířena, provedou se zkoušky na motorech popsaných ve schvalovací dokumentaci, která se týká příslušného rozšíření.

7.2.2 Shodnost motoru, který byl podroben zkoušce emisí znečišťujících látek:

Po předání motorů schvalovacímu orgánu nesmí výrobce provádět na vybraných motorech žádná seřízení.

7.2.2.1 Z dané sériové výroby se namátkově odeberou tři motory. Motory budou pro kontrolu shodnosti výroby podrobeny zkouškám na WHTC a případně i na WHSC. Jako mezní hodnoty budou použity hodnoty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009.

7.2.2.2 Pokud schvalovací orgán souhlasí se směrodatnou odchylkou výroby udanou výrobcem v souladu s přílohou X směrnice 2007/46/ES, provedou se zkoušky podle dodatku 1 k této příloze.

Pokud schvalovací orgán nesouhlasí se směrodatnou odchylkou výroby udanou výrobcem v souladu s přílohou X směrnice 2007/46/ES, provedou se zkoušky podle dodatku 2 k této příloze.

Na žádost výrobce se mohou zkoušky provést podle dodatku 3 k této příloze.

7.2.2.3 Na základě zkoušek odebraných motorů podle 7.2.2.2 se sériová výroba daných motorů pokládá za shodnou, pokud podle zkušebních kritérií v příslušném dodatku bylo splněno kritérium vyhovění pro všechny znečisťující látky, a za neshodnou, pokud bylo splněno kritérium nevyhovění pro jednu znečisťující látku.

Jestliže bylo dosaženo kritéria vyhovění u jedné znečišťující látky, nelze toto rozhodnutí změnit na základě výsledku jakýchkoli doplňkových zkoušek určených k dosažení určitého kritéria pro ostatní znečišťující látky.

Jestliže nebylo dosaženo kritéria vyhovění pro všechny znečišťující látky a nebylo dosaženo kritéria nevyhovění pro jednu znečišťující látku, podrobí se zkoušce jiný motor (viz obrázek 1).

Výrobce může kdykoli rozhodnout o zastavení zkoušek, jestliže nebylo dosaženo žádného kritéria. V takovém případě se zaznamená kritérium nevyhovění.

Obrázek 1
Schéma zkoušek shodnosti výroby image

7.2.3 Zkoušky se provedou na nově vyrobených motorech.

7.2.3.1 Na žádost výrobce se však mohou zkoušky provést na motorech, které byly v záběhu po dobu nejvýše 125 hodin. V tomto případě záběh provede výrobce, který však nesmí motory jakkoli seřizovat.

7.2.3.2 Pokud výrobce žádá o souhlas se záběhem podle bodu 7.2.3.1, může se tento záběh provést buď na:

a) všech motorech, které se zkoušejí;

b) na prvním zkoušeném motoru s určením součinitele vývoje emisí takto:

i) emise znečišťujících látek se změří jak na nově vyrobeném motoru, tak před dosažením maximální doby 125 hodin na prvním motoru, který se zkouší, v souladu s bodem 7.2.3.1,

ii) součinitel vývoje emisí mezi oběma zkouškami se vypočte pro každou znečišťující látku:

Emise u druhé zkoušky / Emise u první zkoušky

Hodnota součinitele vývoje emisí může být menší než jedna.

Další motory určené ke zkoušce se nezabíhají, avšak jejich hodnoty emisí naměřené u nově vyrobených motorů se upraví součinitelem vývoje emisí.

V tomto případě se uvažují tyto hodnoty:

a) hodnoty z druhé zkoušky pro první motor;

b) u ostatních motorů hodnoty nově vyrobených motorů násobené součinitelem vývoje emisí.

▼M4

7.2.3.3 U motorů poháněných motorovou naftou, ethanolem (ED95), benzinem, E85, LNG20, LNG a LPG, včetně dvoupalivových motorů, mohou všechny uvedené zkoušky proběhnout s příslušným tržním palivem. Na žádost výrobce však lze použít referenční paliva stanovená v příloze IX. To znamená, že zkoušky, které jsou popsány v oddílu 1 této přílohy, se provedou s nejméně dvěma z referenčních paliv pro každý LPG či LNG motor, včetně dvoupalivových motorů.

7.2.3.4 U motorů na stlačený zemní plyn, včetně dvoupalivových motorů, se mohou všechny uvedené zkoušky provést s tržním palivem takto:

a) u motorů označených písmenem H s tržním palivem skupiny H (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00);

b) u motorů označených písmenem L s tržním palivem skupiny L (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19);

c) u motorů označených písmeny HL s tržním palivem s extrémním rozsahem faktoru posunu λ (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Na žádost výrobce však lze použít referenční paliva stanovená v příloze IX. To obnáší provedení zkoušek, které jsou popsány v oddílu 1 této přílohy.

7.2.3.5 Nesoulad plynových a dvoupalivových motorů

V případě sporu způsobeného nevyhověním plynových motorů, včetně dvoupalivových motorů, při použití tržního paliva se musí zkoušky provést s každým referenčním palivem, se kterým byl zkoušen základní motor, a popřípadě s dalším třetím palivem podle bodů 1.1.4.1 a 1.2.1.1, s kterým byla případně provedena zkouška základního motoru. Výsledky se pak musí případně přepočítat s použitím příslušných faktorů „r“, „ra“ nebo „rb“ podle bodů 1.1.5, 1.1.6.1 a 1.2.1.2. Jestliže r, ra nebo rb jsou menší než jedna, korekce se neprovádí. Naměřené výsledky a případně vypočtené výsledky musí prokázat, že motor splňuje mezní hodnoty se všemi odpovídajícími palivy (např. paliva 1, 2 a palivo 3 u motorů na zemní plyn nebo paliva A a B u motorů na LPG).

7.2.3.6 Zkoušky shodnosti výroby plynového motoru konstruovaného pro provoz s jedním specifickým složením paliva v souladu s bodem 1.2.2 této přílohy se provedou s palivem, pro které byl motor kalibrován.

▼B

7.3    Palubní diagnostický systém (OBD)

▼M4

7.3.1 Pokud schvalovací orgán usoudí, že jakost výroby je neuspokojivá, může si vyžádat ověření shodnosti výroby systému OBD. Toto ověření bude provedeno v souladu s následujícími pokyny:

Ze sériové výroby bude namátkou vybrán motor, který bude podroben zkouškám popsaným v příloze 9B předpisu EHK OSN č. 49. Dvoupalivový motor bude vyzkoušen v provozu v dvoupalivovém režimu a případně v naftovém režimu. Zkoušky lze provést na motoru, který byl v záběhu po dobu nejvýše 125 hodin.

7.3.2 Výroba se pokládá za shodnou, pokud tento motor splňuje požadavky zkoušek předepsaných v příloze 9B předpisu EHK OSN č. 49 a v případě dvoupalivových motorů dodatečné požadavky stanovené v bodě 7 přílohy 15 předpisu EHK OSN č. 49.

7.3.3 Jestliže motor, který byl vybrán ze sériové výroby, nesplňuje požadavky bodu 7.3.2, je nutno ze sériové výroby vybrat další namátkový vzorek čtyř motorů a provést zkoušky popsané v bodě 7.3.1.

▼B

7.3.4 Výroba se pokládá za shodnou, pokud nejméně tři motory z tohoto dalšího namátkového vzorku čtyř motorů splňují požadavky zkoušek popsaných v příloze 9B předpisu EHK/OSN č. 49.

7.4    Informace ECU požadované pro zkoušky vozidel v provozu

7.4.1 Dostupnost informací datového toku vyžadovaných v bodě 5.2.1 v souladu s požadavky stanovenými v bodě 5.2.2 bude prokázána využitím vnějšího čtecího nástroje OBD popsaného v příloze X.

7.4.2 Pokud nelze tuto informaci řádně získat s využitím řádně fungujícího čtecího nástroje v souladu s přílohou X, bude motor považován za neshodný.

7.4.3 Shodnost signálu točivého momentu ECU s požadavky uvedenými v bodech 5.2.2 a 5.2.3 bude prokázána při provádění zkoušky WHSC podle přílohy III.

▼M4

7.4.4 Pokud zkušební zařízení nesplňuje požadavky na pomocná zařízení uvedené v příloze XIV, bude měřený točivý moment upraven v souladu s metodou úprav stanovenou v příloze 4 předpisu EHK OSN č. 49.

▼B

7.4.5 Shodnost signálu točivého momentu ECU je považována za dostatečnou, pokud vypočtený točivý moment zůstane v rámci tolerancí uvedených v bodě 5.2.5.

7.4.6 Poskytování a kontrolu shodnosti informací ECU nezbytných pro zkoušky vozidel v provozu bude pravidelně zajišťovat výrobce pro každý vyrobený typ motoru v rámci každé vyrobené rodiny motorů.

7.4.7 Výsledky průzkumu výrobce budou na vyžádání zpřístupněny schvalovacímu orgánu.

7.4.8 Výrobce musí na základě žádosti schvalovacího orgánu prokázat dostupnost nebo shodnost informací ECU v sériové výrobě provedením příslušných zkoušek uvedených v bodech 7.4.1 až 7.4.4 na vzorku motorů vybraných ze stejného typu motoru. Při odebírání vzorků včetně velikosti vzorku a statistických kritérií vyhověl/nevyhověl při kontrole shodnosti emisí se použijí pravidla uvedená v této příloze.

8.   DOKUMENTACE

8.1  ►M4  Soubor dokumentace požadovaný v článcích 5, 7, a 9, který umožňuje schvalovacímu orgánu vyhodnotit strategie regulace emisí, palubní systémy ve vozidle a motor s cílem zajistit správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx, a také soubor dokumentace požadovaný podle přílohy VI (emise mimo cyklus), přílohy X (OBD) a přílohy XVIII (dvoupalivové motory), se skládá z těchto dvou částí: ◄

a) „složka formální dokumentace“, která může být na požádání poskytnuta zúčastněným stranám;

b) „rozšířená složka dokumentace“, která zůstane přísně důvěrná.

8.2 Složka formální dokumentace může být stručná za předpokladu, že je z ní zřejmé, že byly identifikovány všechny výstupy, které připouští matice vytvořená z průběhu kontrol signálů jednotlivých vstupních jednotek. Dokumentace musí popisovat provozní funkce systému upozornění řidiče, který vyžaduje příloha XIII, včetně parametrů nezbytných pro získávání informací spojených s tímto systémem. Tyto materiály uchovává schvalovací orgán.

▼M4

8.3 Rozšířená složka dokumentace musí zahrnovat tyto informace:

a) informace o činnosti všech pomocných emisních strategií a základních emisních strategií včetně popisu parametrů, které jsou měněny kteroukoli pomocnou emisní strategií, dále mezní podmínky činnosti pomocných emisních strategií a údaje o tom, které pomocné emisní strategie a základní emisní strategie budou pravděpodobně aktivní v podmínkách postupu zkoušek podle přílohy VI;

b) popis řídicí jednotky palivového systému, způsob časování a okamžiky sepnutí v obou pracovních režimech;

c) úplný popis systému upozornění řidiče, který vyžaduje příloha XIII, včetně souvisejících monitorovacích strategií;

d) popis opatření proti neoprávněným zásahům uvedených v čl. 5 odst. 4 písm. b) a v čl. 7 odst. 4 písm. a).

▼B

8.3.1 Rozšířená složka dokumentace zůstane přísně důvěrná. Schvalovací orgán si ji může ponechat, případně si ji může se svolením schvalovacího orgánu ponechat výrobce. V případě, že si složku dokumentace ponechá výrobce, musí ji schvalovací orgán po kontrole a schválení identifikovat a datovat. Musí ji poskytnout schvalovacímu orgánu k přezkoumání během schvalování nebo kdykoli během doby platnosti schválení.
Dodatek 1

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby, pokud je směrodatná odchylka vyhovující

1. V tomto dodatku je popsán postup, který se použije pro ověření shodnosti výroby z hlediska zkoušky emisí znečišťujících látek, pokud je směrodatná odchylka výroby udaná výrobcem vyhovující. Příslušný postup je definován v dodatku 1 předpisu EHK/OSN č. 49 s těmito výjimkami:

▼M4

1.1 V dodatku 1 bodě A.1.3 předpisu EHK OSN č. 49 je odkaz na bod 5.3 chápán jako odkaz na tabulku v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009.

1.2 V dodatku 1 bodě A.1.3 předpisu EHK OSN č. 49 je odkaz na obrázek 1 v odstavci 8.3 chápán jako odkaz na obrázek 1 v příloze I tohoto nařízení.
Dodatek 2

Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby, pokud je směrodatná odchylka nevyhovující nebo není k dispozici

1. V tomto dodatku je popsán postup, který se použije pro ověření shodnosti výroby z hlediska zkoušky emisí znečišťujících látek, pokud je směrodatná odchylka výroby udaná výrobcem buď nevyhovující, nebo není k dispozici. Příslušný postup je definován v dodatku 2 předpisu EHK/OSN č. 49 s těmito výjimkami:

▼M4

1.1 V dodatku 2 bodě A.2.3 předpisu EHK OSN č. 49 je odkaz na bod 5.3 chápán jako odkaz na tabulku v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009.
Dodatek 3

Postup ověření kontroly shodnosti výroby na žádost výrobce

1. V tomto dodatku je popsán postup, který se použije na žádost výrobce k ověření shodnosti výroby z hlediska zkoušky emisí znečišťujících látek. Použitelný postup je definován v dodatku 3 předpisu EHK/OSN č. 49 s těmito výjimkami:

▼M4

1.1 V dodatku 3 bodě A.3.3 předpisu EHK OSN č. 49 je odkaz na bod 5.3 chápán jako odkaz na tabulku v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009.

1.2 V dodatku 3 bodě A.3.3 předpisu EHK OSN č. 49 je odkaz na obrázek 1 v odstavci 8.3 chápán jako odkaz na obrázek 1 v příloze I tohoto nařízení.

1.3 V dodatku 3 bodě A.3.5 předpisu EHK OSN č. 49 je odkaz na bod 8.3.2 chápán jako odkaz na bod 7.2.2 této přílohy.
Dodatek 4

Vzory informačního dokumentu

pro

ES schválení typu motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku,

ES schválení typu vozidla se schváleným motorem z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel,

ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel.

Následující informace se spolu se soupisem obsahu dodávají trojmo. Předkládají-li se výkresy, musí být vypracovány ve vhodném měřítku na formátu A4 nebo musí být na tento formát složeny a musí být dostatečně podrobné. Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně detailní.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, na které tento dodatek odkazuje, elektronické řízení, musí být dodány informace o jeho vlastnostech.

Vysvětlivky (týkající se vyplnění tabulky)

Písmena A, B, C, D, E, která odpovídají členům rodiny motorů, budou nahrazena skutečnými názvy členů rodiny motorů.

V případě, že u některé vlastnosti motoru platí stejná hodnota/popis pro všechny členy dané rodiny motorů, buňky pro A-E se sloučí.

V případě, že se rodina skládá z více než 5 členů, lze přidat další sloupce.

▼M6

V případě žádosti o ES schválení typu motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku se vyplní obecná část a části 1 a 3.

V případě žádosti o ES schválení typu vozidla se schváleným motorem z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel se vyplní obecná část a část 2.

V případě žádosti o ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel se vyplní obecná část a části 1, 2 a 3.

▼B

Vysvětlující poznámky pod čarou naleznete v dodatku 10 k této příloze. 

 

Základní motor nebo typ motoru

Členové rodiny motorů

A

B

C

D

E

0.

OBECNÉ

0.1

Značka (obchodní název výrobce):

 

0.2

Typ

 

0.2.0.3

Typ motoru jako samostatný technický celek / rodina motorů jako samostatný technický celek / vozidlo se schváleným motorem z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel / typ vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel (1)

 

0.2.1

Obchodní název (názvy) (je-li/jsou-li k dispozici):

 

 

 

 

 

 

0.3

Způsob označení typu, je-li na samostatném technickém celku vyznačen (b):

 

 

 

 

 

 

0.3.1

Umístění takového označení:

 

 

 

 

 

 

0.5

Název a adresa výrobce:

 

0.7

U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu:

 

 

 

 

 

 

0.8

Adresa/adresy montážního závodu / montážních závodů:

 

 

 

 

 

 

0.9

Název a adresa případného zástupce výrobce:

 

Část 1

:

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI (ZÁKLADNÍHO) MOTORU A TYPY MOTORŮ V RÁMCI RODINY MOTORŮ

Část 2

:

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SOUČÁSTEK A SYSTÉMŮ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA S OHLEDEM NA EMISE Z VÝFUKU

Část 3

:

PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

Dodatek k informačnímu dokumentu: informace o podmínkách při zkoušce

FOTOGRAFIE A/NEBO VÝKRESY ZÁKLADNÍHO MOTORU, TYPU MOTORU A POPŘÍPADĚ MOTOROVÉHO PROSTORU.

SEZNAM DALŠÍCH PŘÍPADNÝCH PŘÍLOH.

DATUM, SPISČÁST 1

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI (ZÁKLADNÍHO) MOTORU A TYPY MOTORŮ V RÁMCI RODINY MOTORŮ

 

 

Základní motor nebo typ motoru

Členové rodiny motorů

A

B

C

D

E

3.2

Motor s vnitřním spalováním

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Specifické údaje o motoru

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.1.1

Pracovní princip: zážehový/vznětový/dvoupalivový (1)

Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt/rotační (1):

 

▼M4

3.2.1.1.1

Typ dvoupalivového motoru: typ 1A / typ 1B / typ 2A / typ 2B / typ 3B (1) (d1)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.2

Poměr obsahu energie v plynu za část zkušebního cyklu WHTC prováděnou za tepla: … % (d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.1.2

Počet a uspořádání válců:

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1

Vrtání (l) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2

Zdvih (l) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3

Pořadí zapalování

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3

Zdvihový objem motoru (m) cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4

Objemový kompresní poměr (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5

Výkresy spalovacího prostoru, hlavy pístu a u zážehových motorů pístních kroužků

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6

Běžné volnoběžné otáčky (2) ot/min

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1

Zvýšené volnoběžné otáčky (2) ot/min

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.1.6.2

Volnoběh na motorovou naftu: ano/ne (1) (d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.1.7

Obsah oxidu uhelnatého ve výfukových plynech při volnoběhu (2): % podle výrobce (jen pro zážehové motory)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8

Maximální netto výkon (n) … kW při … ot/min (hodnota podle výrobce)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9

Maximální přípustné otáčky motoru podle výrobce: ot/min

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10

Maximální netto točivý moment (n) … Nm při … ot/min (hodnota podle výrobce)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11

Odkazy výrobce na soubor dokumentace vyžadovaný v článcích 5, 7 a 9 nařízení (EU) č. 582/2011, který umožňuje schvalovacímu orgánu vyhodnotit strategie regulace emisí, palubní systémy ve vozidle a motor s cílem zajistit správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx.

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Palivo

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.2.2

Těžká nákladní vozidla: motorová nafta / benzin / zkapalněný ropný plyn (LPG) / zemní plyn (NG-H) / zemní plyn (NG-L) / zemní plyn (NG-HL) / ethanol (ED95) / ethanol (E85) / LNG / LNG20 (1) (6)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.2.2.1

Paliva, která jsou kompatibilní s využitím motoru uváděným výrobcem v souladu s bodem 1.1.2. přílohy I nařízení (EU) č. 582/2011 (v případě potřeby)

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Dodávka paliva

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.4.2

Vstřikem paliva (pouze u vznětových nebo dvoupalivových motorů) ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.4.2.1

Popis systému

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2

Pracovní princip: přímý vstřik/komůrkový/vírová komůrka (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3

Vstřikovací čerpadlo

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3

Maximální dodávka paliva (1) (2) … mm3 /zdvih nebo cyklus při otáčkách motoru … ot/min nebo charakteristický diagram

(Jestliže se použije regulace přeplňovacího tlaku, uvede se charakteristická dodávka paliva a přeplňovací tlak v závislosti na otáčkách motoru.)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4

Statické časování vstřiku (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5

Křivka předvstřiku (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6

Postup kalibrace: zkušební stav/motor (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4

Regulátor

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2

Bod omezení otáček

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1

Otáčky, při kterých začíná omezení při zatížení: ot/min

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2

Nejvyšší otáčky bez zatížení: ot/min

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3

Volnoběžné otáčky: ot/min

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5

Vstřikovací potrubí

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1

Délka: mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2

Vnitřní průměr: mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3

Vstřikování se společným tlakovým potrubím, značka a typ:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6

Vstřikovač (vstřikovače)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3

Otevírací tlak (2): kPa nebo charakteristický diagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7

Systém pro studený start

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3

Popis

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8

Pomocný startovací prostředek

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3

Popis systému

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9

Elektronicky řízený vstřik: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3

Popis systému (v případě jiné dodávky paliva, než je jeho trvalý vstřik, uveďte odpovídající podrobnosti):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1

Značka a typ řídicí jednotky (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2

Značka a typ regulátoru paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3

Značka a typ čidla průtoku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4

Značka a typ rozdělovače paliva

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5

Značka a typ skříně klapky

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6

Značka a typ čidla teploty vody

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7

Značka a typ čidla teploty vzduchu:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8

Značka a typ čidla tlaku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9

Softwarové kalibrační číslo (čísla):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3

Vstřikem paliva (pouze u zážehových motorů): ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1

Pracovní princip: vstřik do sacího potrubí (jednobodový/vícebodový/přímý vstřik (1)/jiný (uveďte jaký):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4

Popis systému (v případě jiné dodávky paliva, než je jeho trvalý vstřik, uveďte odpovídající podrobnosti):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1

Značka a typ řídicí jednotky (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2

Značka a typ regulátoru paliva:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3

Značka a typ čidla průtoku vzduchu:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4

Značka a typ rozdělovače paliva:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5

Značka a typ regulátoru tlaku:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6

Značka a typ mikrospínače:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7

Značka a typ šroubu pro nastavení volnoběhu:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8

Značka a typ skříně klapky:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9

Značka a typ čidla teploty vody

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10

Značka a typ čidla teploty vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11

Značka a typ čidla tlaku vzduchu

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12

Softwarové kalibrační číslo (čísla):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5

Vstřikovače: otevírací tlak (2): … kPa nebo charakteristický diagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1

Značka:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2

Typ

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6

Časování vstřiku

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7

Systém pro studený start

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1

Pracovní princip (principy):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2

Pracovní omezení/seřízení (1) (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4

Podávací palivové čerpadlo

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1

Tlak (2): … kPa nebo charakteristický diagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.5

Elektrický systém

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1

Jmenovité napětí: … V, na kostře kladný/záporný pól (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2

Generátor

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1

Typ:

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2

Jmenovitý výkon: VA

 

 

 

 

 

 

3.2.6

Systém zapalování (jen zážehové motory)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3

Pracovní princip

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4

Křivka nebo mapa předvstřiku zapalování (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5

Statické časování zážehu (2) … stupňů před horní úvratí TDC

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6

Zapalovací svíčky

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1

Značka:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2

Typ:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3

Nastavení mezery: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7

Zapalovací cívka (cívky)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1

Značka:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2

Typ:

 

 

 

 

 

 

3.2.7

Systém chlazení kapalina/vzduch (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2

Kapalina

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1

Druh kapaliny

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2

Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3

Vlastnosti: … nebo

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4

Převodový poměr (poměry) pohonu:

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3

Vzduch

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1

Ventilátor: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2

Vlastnosti … nebo

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3

Převodový poměr (poměry) pohonu

 

 

 

 

 

 

3.2.8

Systém sání

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1

Přeplňování: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3

Popis systému (např. maximální plnicí tlak: … kPa; popřípadě odpouštěcí zařízení):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2

Mezichladič: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1

Typ: Vzduch-vzduch/vzduch-voda (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3

Podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a při plném zatížení (pouze u vznětových motorů)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1

Přípustná minimální hodnota: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2

Přípustná maximální hodnota: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4

Popis a výkres potrubí sání a jeho příslušenství (sběrná komora, ohřev, přídavné vstupy sání atd.)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1

Popis sacího potrubí motoru (přiložte výkresy a/nebo fotografie)

 

 

 

 

 

 

3.2.9

Výfukový systém

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1

Popis a/nebo výkresy výfukového potrubí motoru

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2

Popis a/nebo výkres výfukového systému

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1

Popis a/nebo výkres prvků výfukového systému, které tvoří součást systému motoru

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3

Maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a při plném zatížení (pouze u vznětových motorů): … kPa (3)

 

 

 

 

 

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.9.7.1

Přijatelný objem výfukového systému (vozidla a systému motoru): … dm3

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.9.7.2

Objem výfukového systému, který je součástí systému motoru: … dm3

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.10

Minimální průřezy vstupních a výstupních průchodů:

 

 

 

 

 

 

3.2.11

Časování ventilů nebo obdobné údaje

3.2.11.1

Maximální zdvih ventilů, úhly otevření a zavření nebo podrobnosti časování jiných systémů řízení ve vztahu k úvratím. Maximální a minimální hodnoty časování u systémů s proměnným časováním

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2

Referenční a/nebo seřizovací rozpětí (3):

 

 

 

 

 

 

3.2.12

Opatření proti znečišťování ovzduší

3.2.12.1.1

Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (2)

Pokud ano, popis a výkresy:

Pokud ne, je požadována shoda s přílohou V nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2

Přídavná zařízení k omezování emisí škodlivin (jsou-li užita a nejsou-li uvedena v jiném bodě)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1

Katalyzátor: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1

Počet katalyzátorů a jejich částí (níže požadované informace uveďte pro každou samostatnou jednotku):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2

Rozměry, tvar a objem katalyzátoru (katalyzátorů):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3

Druh katalytické činnosti

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4

Celková náplň drahých kovů:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5

Poměrná koncentrace

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6

Nosič (struktura a materiál)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7

Hustota komůrek:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8

Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9

Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo a vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10

Tepelný kryt: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11

Systémy/metody regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů, popis:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5

Běžné rozmezí provozní teploty: … K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6

Pomocná činidla: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7

Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8

Běžné rozmezí provozní teploty činidla K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9

Mezinárodní norma

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

Častost doplňování činidla: průběžně/při údržbě (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12

Značka katalyzátoru

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13

Identifikační číslo části

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2

Kyslíková sonda: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1

Značka:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2

Umístění:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3

Regulační rozsah:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4

Typ:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5

Identifikační číslo části:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3

Přípusť vzduchu: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1

Druh (pulsující vzduch, vzduchové čerpadlo atd.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4

Recirkulace výfukových plynů (EGR): ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1

Vlastnosti (značka, typ, průtok atd.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6

Filtr částic (PT): ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1

Rozměry, tvar a objem filtru částic:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2

Konstrukce filtru částic:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3

Umístění (vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4

Postup nebo systém regenerace, popis nebo výkres:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5

Značka filtru částic

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6

Identifikační číslo části:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7

Běžné rozmezí provozní teploty: … (K) a tlaku: (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8

U periodické regenerace

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1

Počet cyklů zkoušek WHTC bez regenerace (n)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1

Počet cyklů zkoušek WHTC s regenerací (nR):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9

Ostatní systémy: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1

Popis a činnost

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7

Palubní diagnostický systém (OBD):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1

Počet rodin motorů OBD v rámci dané rodiny motorů

 

3.2.12.2.7.0.2

Seznam rodin motorů OBD (v případě potřeby)

Rodina motorů OBD 1: …

Rodina motorů OBD 2: …

atd …

3.2.12.2.7.0.3

Číslo rodiny motorů OBD, do které náleží základní motor / člen rodiny motorů:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4

Odkazy výrobce na dokumentaci OBD, stanovenou v čl. 5 odst. 4 písm. c) a v čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 582/2011 a uvedenou v příloze X tohoto nařízení pro účely schvalování systému OBD

 

3.2.12.2.7.0.5

Tam, kde je to vhodné, odkaz výrobce na dokumentaci k montáži systému motoru vybaveného systémem OBD do vozidla

 

3.2.12.2.7.2

Seznam a účel všech součástí sledovaných systémem OBD (4)

 

3.2.12.2.7.3

Písemný popis (obecné principy fungování) pro

 

3.2.12.2.7.3.1

Zážehové motory (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.1

Monitorování katalyzátoru (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.2

Detekce selhání zapalování: (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.3

Monitorování kyslíkové sondy: (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.4

Ostatní prvky monitorované systémem OBD:

 

3.2.12.2.7.3.2

Vznětové motory: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.1

Monitorování katalyzátoru: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.2

Monitorování filtru částic: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.3

Monitorování elektronického systému dodávky paliva: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.4

Monitorování systému ke snížení emisí NOx: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.5

Ostatní prvky monitorované systémem OBD: (4)

 

3.2.12.2.7.4

Kritéria pro aktivaci indikátoru chybné funkce MI (pevný počet cyklů nebo statistická metoda): (4)

 

3.2.12.2.7.5

Seznam všech výstupních kódů OBD a použitých formátů (vždy s vysvětlením): (4)

 

3.2.12.2.7.6.5

Standard komunikačního protokolu OBD: (4)

 

3.2.12.2.7.7

Odkazy výrobce na informace o systémech OBD stanovené v čl. 5 odst. 4 písm. d) a v čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 582/2011 za účelem splnění ustanovení o přístupu k systému OBD ve vozidle a k informacím o opravách a údržbě vozidel, nebo

 

3.2.12.2.7.7.1

Jako alternativu k odkazům výrobce uvedeným v bodě 3.2.12.2.7.7 odkaz na přílohu k tomuto dodatku, který obsahuje následující tabulku vyplněnou podle uvedeného příkladu:

Součást – Chybový kód – Strategie monitorování – Kritéria zjištění chyb – Kritéria pro aktivaci MI – Sekundární parametry – Stabilizace – Předváděcí zkouška

Katalyzátor – PO420 – Signály kyslíkové sondy 1 a 2 – Rozdíl mezi signály ze sondy 1 a sondy 2 – 3. cyklus – Otáčky a zatížení motoru, režim A/F, teplota katalyzátoru – Dva cykly typu 1 – Typ 1

 

▼M4

3.2.12.2.7.8.0

Použito alternativní schválení podle bodu 2.4.1 přílohy X nařízení (EU) č. 582/2011: ano/ne (1)

 

▼M4

3.2.12.2.8

Ostatní systémy (popis a činnost)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.1

Systémy pro zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.2

Systém upozornění řidiče

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.2.1

Motor s trvalou deaktivací upozornění řidiče užívaný záchrannými službami nebo na vozidlech specifikovaných v čl. 2 odst. 3 písm. b) směrnice 2007/46/ES: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2

Aktivace funkce popojíždění „deaktivovat po opětovném startu“ / „deaktivovat po doplnění paliva“ / „deaktivovat po zaparkování“ (7) (1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.3

Počet rodin motorů OBD v rámci posuzované rodiny motorů při zajišťování správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

 

▼M4

3.2.12.2.8.3.1

Seznam rodin motorů OBD v rámci posuzované rodiny motorů při zajišťování správné funkce opatření k regulaci emisí NOx (v případě potřeby)

Rodina motorů OBD 1: …

Rodina motorů OBD 2: …

atd. …

3.2.12.2.8.3.2

Číslo rodiny motorů OBD, do níž patří základní motor / člen rodiny motorů

 

 

 

 

 

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.8.5

Referenční číslo posuzované rodiny motorů OBD při zajišťování správné funkce opatření k regulaci emisí NOx, do níž patří základní motor / člen rodiny motorů

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.6

Nejnižší koncentrace aktivní složky v činidle, která neaktivuje výstražný systém (CDmin): %(obj.)

 

3.2.12.2.8.7

Tam, kde je to vhodné, odkaz výrobce na dokumentaci k montáži systému motoru pro zajištění správné funkce opatření k regulaci NOx do vozidla

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.8.4

Použito alternativní schválení stanovené v bodě 2.1 přílohy XIII nařízení (EU) č. 582/2011: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.5

Vyhřívaná/nevyhřívaná nádrž s činidlem a dávkovací systém (viz bod 2.4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 49)

 

▼M4

3.2.17

Specifické informace vztahující se na motory pro těžká nákladní vozidla poháněné plynnými palivy a na dvoupalivové motory (u jinak uspořádaných systémů uveďte rovnocenné údaje) (v případě potřeby)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.17.1

Palivo: zkapalněný ropný plyn / zemní plyn (NG-H) / zemní plyn (NG-L) / zemní plyn (NG-HL) (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2

Regulátor (regulátory) tlaku nebo odpařovač / regulátor (regulátory) tlaku (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3

Počet stupňů redukce tlaku:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4

Tlak v koncovém stupni minimální: … kPa – maximální. kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5

Počet hlavních seřizovacích bodů:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6

Počet seřizovacích bodů volnoběhu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7

Číslo schválení typu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3

Palivový systém: směšovač / přípusť plynu / vstřik kapaliny / přímý vstřik (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1

Řízení směsi:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2

Popis systému nebo schéma a výkresy:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3

Číslo schválení typu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4

Směšovač

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1

Počet:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4

Umístění:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5

Možnosti seřizování:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6

Číslo schválení typu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5

Vstřik do sacího potrubí

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1

Způsob vstřiku: jednobodový/vícebodový (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2

Způsob vstřiku: spojitě/simultánně/sekvenčně (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3

Vstřikovací zařízení:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3

Možnosti seřizování:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4

Číslo schválení typu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4

Podávací čerpadlo (popřípadě):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3

Číslo schválení typu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5

Vstřikovač (vstřikovače):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3

Číslo schválení typu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6

Přímý vstřik

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1

Vstřikovací čerpadlo / regulátor tlaku (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3

Časování vstřiku:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4

Číslo schválení typu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2

Vstřikovač (vstřikovače):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3

Otevírací tlak nebo charakteristický diagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4

Číslo schválení typu:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7

Elektronická řídicí jednotka (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2

Typ (typy):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3

Možnosti seřizování:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4

Softwarové kalibrační číslo (čísla):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8

Specifické vybavení pro zemní plyn jako palivo

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1

Varianta 1 (pouze pro případ schválení typu motoru pro některá daná složení paliva)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1

Vybavení automatickou přizpůsobivostí? ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2

Kalibrace pro specifické složení plynu NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Seřízení pro specifické složení plynu NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1methan (CH4): … základ:

% mol

min. … % mol

max. % mol

ethan (C2H6): … základ:

% mol

min. … % mol

max. % mol

propan (C3H8): … základ:

% mol

min. … % mol

max. % mol

butan (C4H10): … základ:

% mol

min. … % mol

max. % mol

C5/C5+: … základ:

% mol

min. … % mol

max. % mol

kyslík (O2): … základ:

% mol

min. … % mol

max. % mol

inertní plyn (N2, He atd.) … základ:

% mol

min. … % mol

max. % mol

▼M4

3.2.17.9

V případě potřeby odkaz výrobce na dokumentaci vztahující se k montáži dvoupalivového motoru do vozidla (d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.5.4

Emise CO2 pro motory velkého výkonu

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.4.1

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHSC (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHSC v naftovém režimu (d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.4.3

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHSC v dvoupalivovém režimu (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.4

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHTC (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.5

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHTC v naftovém režimu (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.6

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHTC v dvoupalivovém režimu (5)(d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼B

3.5.5

Spotřeba paliva pro motory velkého výkonu

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.5.1

Spotřeba paliva – zkouška WHSC (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2

Spotřeba paliva – zkouška WHSC v naftovém režimu (d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.5.3

Spotřeba paliva – zkouška WHSC v dvoupalivovém režimu (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4

Spotřeba paliva – zkouška WHTC (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5

Spotřeba paliva – zkouška WHTC v naftovém režimu (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6

Spotřeba paliva – zkouška WHTC v dvoupalivovém režimu (5)(d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼B

3.6

Přípustné teploty podle výrobce

 

 

 

 

 

 

3.6.1

Chladicí soustava

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1

Chlazení kapalinou

Maximální teplota na výstupu: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2

Chlazení vzduchem

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1

Vztažný bod:

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2

Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.2

Maximální výstupní teplota mezichladiče plnicího vzduchu: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.3

Maximální teplota výfukových plynů ve výfukovém potrubí (potrubích) v blízkosti výstupní příruby (přírub) sběrného výfukového potrubí nebo turbodmychadla: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.4

Teplota paliva minimální:

K – maximální: K

u vznětových motorů ve vstupu do vstřikovacího čerpadla, u plynových motorů v koncovém stupni regulátoru tlaku

 

 

 

 

 

 

3.6.5

Teplota maziva

minimální: K – maximální: K

 

 

 

 

 

 

3.8

Systém mazání

 

 

 

 

 

 

3.8.1

Popis systému

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1

Umístění nádrže maziva

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2

Systém dodávky maziva (čerpadlem/vstřikem do sání/směsi s palivem atd.) (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.2

Olejové čerpadlo

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1

Značka (značky)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 

3.8.3

Směs s palivem

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1

Procentní složení:

 

 

 

 

 

 

3.8.4

Chladič oleje: ano/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1

Výkres (výkresy)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1

Značka (značky):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2

Typ (typy)

 

 

 

 

 

 ČÁST 2

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SOUČÁSTEK A SYSTÉMŮ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA S OHLEDEM NA EMISE Z VÝFUKU

 

 

Základní motor nebo typ motoru

Členové rodiny motorů

A

B

C

D

E

3.1

Výrobce motoru

 

3.1.1

Kód motoru podle výrobce (vyznačen na motoru nebo jinak identifikován)

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Číslo schválení (v případě potřeby) včetně identifikačního označení paliva:

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Palivo

 

3.2.2.3

Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo / označení

 

▼M4

3.2.2.4.1

Dvoupalivové vozidlo: ano/ne (1)

 

▼B

3.2.3

Palivová nádrž (nádrže)

 

3.2.3.1

Provozní palivová nádrž (nádrže)

 

3.2.3.1.1

Počet nádrží a objem každé z nich:

 

3.2.3.2

Záložní palivová nádrž (nádrže)

 

3.2.3.2.1

Počet nádrží a objem každé z nich:

 

3.2.8

Systém sání

 

3.2.8.3.3

Skutečný podtlak v systému sání při jmenovitých otáčkách a při plném zatížení vozidla: kPa

 

3.2.8.4.2

Čistič sání, výkresy: … nebo …

 

3.2.8.4.2.1

Značka (značky)

 

3.2.8.4.2.2

Typ (typy):

 

3.2.8.4.3

Tlumič sání, výkresy:

 

3.2.8.4.3.1

Značka (značky):

 

3.2.8.4.3.2

Typ (typy):

 

3.2.9

Výfukový systém

 

3.2.9.2

Popis a/nebo výkres výfukového systému

 

3.2.9.2.2

Popis a/nebo výkres prvků výfukového systému, které netvoří součást systému motoru

 

3.2.9.3.1

Skutečný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a při plném zatížení vozidla (pouze u vznětových motorů): … kPa (3)

 

▼M4

3.2.9.7

Objem kompletního výfukového systému (systém vozidla a motoru): … dm3

 

3.2.9.7.1

Přípustný objem výfukového systému (systém vozidla a motoru): … dm3

 

▼B

3.2.12.2.7

Palubní diagnostický systém (OBD)

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.7.8

Součásti OBD na palubě vozidla

 

3.2.12.2.7.8.0

Použito alternativní schválení stanovené v bodě 2.4.1 přílohy X nařízení (EU) č. 582/2011: ano/ne (1)

 

3.2.12.2.7.8.1

Seznam součástí OBD na palubě vozidla

 

3.2.12.2.7.8.2

Písemný popis a/nebo nákres MI (6)

 

3.2.12.2.7.8.3

Písemný popis a/nebo nákres komunikačního rozhraní OBD mimo vozidlo (6)

 

▼M4

3.2.12.2.8

Ostatní systémy (popis a činnost)

 

▼B

3.2.12.2.8.0

Požito alternativní schválení podle bodu 2.1 přílohy XIII nařízení (EU) č. 582/2011: ano/ne

 

▼M4

3.2.12.2.8.1

Systémy pro zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

 

3.2.12.2.8.2

Systém upozornění řidiče

 

▼M4

3.2.12.2.8.2.1

Motor s trvalou deaktivací upozornění řidiče užívaný záchrannými službami nebo na vozidlech specifikovaných v čl. 2 odst. 3 písm. b) směrnice 2007/46/ES: ano/ne (1)

 

3.2.12.2.8.2.2

Aktivace funkce popojíždění „deaktivovat po opětovném startu“ / „deaktivovat po doplnění paliva“ / „deaktivovat po zaparkování“ (7)(1)

 

▼B

3.2.12.2.8.3

Tam, kde je to vhodné, odkaz výrobce na dokumentaci k montáži systému pro zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx u schváleného motoru do vozidla.

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.8.8

Součásti palubních systémů vozidla zajišťujících správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx

 

3.2.12.2.8.8.1

Seznam součástí palubních systémů vozidla zajišťujících správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx

 

3.2.12.2.8.8.2

V případě potřeby odkaz výrobce na soubor dokumentace vztahující se k montáži systému zajišťujícího správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx schváleného motoru do vozidla

 

3.2.12.2.8.8.3

Písemný popis a/nebo výkres varovného upozornění (6)

 

3.2.12.2.8.8.4

Použito alternativní schválení stanovené v bodě 2.1 přílohy XIII nařízení (EU) č. 582/2011: ano/ne (1)

 

3.2.12.2.8.8.5

Vyhřívaná/nevyhřívaná nádrž s činidlem a dávkovací systém (viz bod 2.4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 49)

 

▼M1ČÁST 3

PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

16.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

16.1

Adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla

16.1.1

Datum, od něhož budou přístupné (ne později než 6 měsíců od data schválení typu)

16.2

Podmínky přístupu na internetovou stránku

16.3

Formát informací o opravách a údržbě vozidla přístupných na zmíněné internetové stránce;

▼B
Dodatek

k informačnímu dokumentu

Informace o podmínkách zkoušky

1.    Zapalovací svíčky

1.1 Značka:

1.2 Typ:

1.3 Mezera mezi kontakty:

2.    Zapalovací cívka

2.1 Značka:

2.2 Typ:

3.    Použité mazivo

3.1 Značka:

3.2 Typ: (jestliže jsou olej a palivo smíšeny, uveďte procento oleje ve směsi)

4.    Příslušenství poháněné motorem

4.1 Příkon pomocných zařízení/zařízení je nutno určit jen tehdy,

a) jestliže pomocné zařízení/zařízení není do motoru namontováno a/nebo

b) jestliže je do motoru namontováno pomocné zařízení/zařízení, které není nutné.

Poznámka: požadavky na příslušenství poháněné motorem se liší podle toho, zda se jedná o zkoušku emisí nebo zkoušku ke stanovení výkonu

4.2 Výčet a údaje pro identifikaci:

4.3 Příkon při otáčkách motoru specifických pro zkoušku emisí

▼M4Tabulka 1

Zařízení

Volnoběh

Dolní otáčky

Horní otáčky

Preferované otáčky (2)

n95h

Pa Pomocná zařízení / příslušenství vyžadovaná podle přílohy 4 dodatku 6 předpisu EHK OSN 49

 

 

 

 

 

Pb Pomocná zařízení / příslušenství nevyžadovaná podle přílohy 4 dodatku 6 předpisu EHK OSN 49

 

 

 

 

 

5.    Výkon motoru (uvedený výrobcem) (8)

▼M4

5.1 Zkušební otáčky motoru pro zkoušku emisí podle přílohy III nařízení (EU) č. 582/2011 (9)(d5)

Dolní otáčky (nlo) … ot/min

Horní otáčky (nlo) … ot/min

Volnoběh … ot/min

Preferované otáčky … ot/min

n95h … ot/min

▼M4

5.2 Deklarované hodnoty pro zkoušku ke stanovení výkonu podle přílohy XIV nařízení (EU) č. 582/2011 (d5)

5.2.1 Volnoběh … ot/min

5.2.2 Otáčky při maximálním výkonu … ot/min

5.2.3 Maximální výkon … kW

5.2.4 Otáčky při maximálním točivém momentu … ot/min

5.2.5 Maximální točivý moment … Nm

6.    Informace o seřízení dynamometru pro zatížení (jsou-li použitelné)

6.3 Informace o seřízení dynamometrů s pevnou křivkou zatížení (je-li použito)

6.3.1 Použití alternativní metody seřízení dynamometru pro zatížení (ano/ne)

6.3.2 Setrvačná hmotnost (kg):

6.3.3 Skutečný výkon pohlcený při rychlosti 80 km/h včetně ztrát při jízdě na dynamometru (kW)

6.3.4 Skutečný výkon pohlcený při rychlosti 50 km/h včetně ztrát při jízdě na dynamometru (kW)

6.4 Informace o seřízení dynamometrů s nastavitelnou křivkou zatížení (je-li použito)

6.4.1 Informace o doběhu na zkušební dráze:

6.4.2 Značka a typ pneumatik:

6.4.3 Rozměry pneumatik (přední/zadní):

6.4.4 Tlak pneumatik (přední/zadní) (kPa):

6.4.5 Hmotnost vozidla při zkoušce včetně řidiče (kg):

6.4.6 Údaje o doběhu na silnici (je-li použit)Tabulka 2

Údaje o doběhu na silnici

V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Průměrný přepočtený čas doběhu

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

6.4.7 Průměrný přepočtený silniční výkon (je-li použit)Tabulka 3

Průměrný přepočtený silniční výkon

V (km/h)

Přepočtený výkon (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 

7.    Zkušební podmínky pro zkoušky OBD

7.1 Zkušební cyklus používaný k ověření systému OBD:

7.2 Počet stabilizačních cyklů použitých před ověřovacími zkouškami OBD:
Dodatek 5

Vzor certikátu ES schválení typu motoru / součásti jako samostatného technického celku

Vysvětlující poznámky pod čarou naleznete v dodatku 10 k této příloze.

Maximální formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPUSdělení týkající se:

— ES schválení typu (1)

— rozšíření ES schválení typu (1)

— odmítnutí ES schválení typu (1)

— odejmutí ES schválení typu (1)

Razítko ES schvalovacího orgánu

typu konstrukční části/samostatného technického celku (1) s ohledem na nařízení (ES) č. 595/2009 provedené nařízením (EU) č. 582/2011.

Nařízení (ES) č. 595/2009 a nařízení (EU) č. 582/2011, naposledy pozměněné …

Číslo ES schválení typu:

Důvod rozšíření:

ODDÍL I

0.1 Značka (obchodní název výrobce):

0.2 Typ:

0.3 Způsob označení typu, je-li na konstrukční části / samostatném technickém celku vyznačen (1) (a):

0.3.1 Umístění uvedeného označení:

0.4 Název a adresa výrobce:

0.5 U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu:

0.6 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů):

0.7 Jméno a adresa případného zástupce výrobce:

ODDÍL II

1. Další informace (přicházejí-li v úvahu): viz doplněk

2. Technická zkušebna provádějící zkoušky:

3. Datum zkušebního protokolu:

4. Číslo zkušebního protokolu:

5. Poznámky (jsou-li nějaké): viz doplněk

6. Místo:

7. Datum:

8. Podpis:

Přílohy: Soubor informací.

Zkušební protokol.
Doplněk

k certifikátu ES schválení typu č. …

1.   DALŠÍ INFORMACE

1.1

Údaje, které je potřebné uvést ke schválení typu vozidla s namontovaným motorem:

1.1.1 Značka motoru (název podniku):

1.1.2 Typ a obchodní název (uveďte případné varianty):

1.1.3 Kód výrobce vyznačený na motoru:

1.1.4 Případná kategorie vozidla (b):

▼M4

1.1.5 Kategorie motoru: naftový / benzinový / na zkapalněný ropný plyn (LPG) / na zemní plyn (NG-H) / na zemní plyn (NG-L) / na zemní plyn (NG-HL) / na ethanol (ED95) / na ethanol (E85) / na LNG / na LNG20(1):

▼M4

1.1.5.1 Typ dvoupalivového motoru: typ 1A / typ 1B / typ 2A / typ 2B / typ 3B (1)(d1):

▼B

1.1.6 Název a adresa výrobce:

1.1.7 Jméno a adresa případného zplnomocněného zástupce výrobce:

1.2

Jestliže motor uvedený v bodě 1.1 byl schválen jako typ samostatného technického celku:

1.2.1 Číslo schválení typu pro motor/rodinu motorů (1):

1.2.2 Kalibrační číslo softwaru řídicí jednotky motoru (ECU):

1.3

Údaje, které je potřebné uvést ke schválení typu pro motor/rodinu motorů (1) jako samostatného technického celku (podmínky, které se musí dodržet při montáži motoru do vozidla):

1.3.1 Maximální a minimální podtlak v sání:

1.3.2 Maximální přípustný protitlak:

1.3.3 Objem výfukového systému:

1.3.4 Případné omezení užití:

▼M4

1.4

Hodnoty emisí motoru / základního motoru (1):

Faktor zhoršení (DF): vypočtený/stanovený (1)

V následující tabulce uveďte hodnoty DF a emisí při případné zkoušce WHSC a při zkoušce WHTC

▼B

1.4.1    Zkouška WHSC

▼M4Tabulka 4

Zkouška WHSC

Zkouška WHSC (pokud se použije) (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

NOx

hmotnost PM

NH3

počet PM

násob./sčít.(1)

 

 

 

 

 

 

 

Emise

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

hmotnost PM

(mg/kWh)

NH3

ppm

počet PM

(#/kWh)

Výsledek zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

Vypočteno za použití DF

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnostní emise CO2: … g/kWh

Spotřeba paliva: … g/kWh

▼B

1.4.2    Zkouška WHTC

▼M4Tabulka 5

Zkouška WHTC

Zkouška WHTC (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

hmotnost PM

NH3

počet PM

násob./sčít.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emise

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

hmotnost PM

(mg/kWh)

NH3

ppm

počet PM

(#/kWh)

Studený start

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplý start bez regenerace

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplý start s regenerací (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor regenerace kr,u (násob/sčít) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor regenerace kr,d (násob/sčít) (1)

Vážený výsledek zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový výsledek zkoušky za použití DF

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnostní emise CO2: … g/kWh

Spotřeba paliva: … g/kWh

▼B

1.4.3    Zkouška při volnoběhuTabulka 6

Zkouška při volnoběhu

Zkouška

Hodnota CO

(% obj)

Lambda (1)

Otáčky motoru (min–1)

Teplota oleje motoru (°C)

Zkouška při nízkém volnoběhu

 

neuvedeno

 

 

Zkouška při vysokém volnoběhu

 

 

 

 

▼M1

1.4.4    Prokazovací zkouška PEMSTabulka 6a

Prokazovací zkouška PEMS

Typ vozidla (např. M3, N3 a využití vozidla, např. nákladní automobil bez přívěsu, s návěsem nebo přívěsem, městský autobus)

 

Popis vozidla (např. model vozidla, prototyp)

 

Vyhovující a nevyhovující výsledky (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

hmotnost PM

Faktor shodnosti v okénku práce

 

 

 

 

 

 

Faktor shodnosti v okénku hmotnosti CO2

 

 

 

 

 

 

Informace o jízdě

V městském provozu

V silničním provozu

V dálničním provozu

Části doby jízdy charakterizované jízdou v městském provozu, v silničním provozu a v dálničním provozu, jak je popsáno v příloze II bodě 4.5 nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

Části doby jízdy charakterizované akcelerací, zpomalováním, jízdou rovnoměrnou rychlostí a stáním, jak je popsáno v příloze II bodě 4.5.5 nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

 

Minimálně

Maximálně

Průměrný výkon v okénku práce (%)

 

 

Trvání okénka hmotnosti CO2 (s)

 

 

Okénko práce motoru: procento platných okének

 

Okénko hmotnosti CO2: procento platných okének

 

Poměr shody spotřeby paliva.

 

▼B

1.5

Měření výkonu

1.5.1    Výkon motoru měřený na zkušebním stavuTabulka 7

Výkon motoru měřený na zkušebním stavu

Měřené otáčky motoru (ot/min)

 

 

 

 

 

 

 

Měřený průtok paliva (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Měřený točivý moment (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Měřený výkon (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Barometrický tlak (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Tlak vodních par (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Teplota nasávaného vzduchu (K)

 

 

 

 

 

 

 

Korekční součinitel výkonu

 

 

 

 

 

 

 

Korigovaný výkon (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Pomocný pohon (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Netto výkon (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Netto točivý moment (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Korigovaná specifická spotřeba paliva (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

▼M9

1.5.2    Další údaje, např. případný korekční součinitel výkonu pro každé uvedené palivo

▼B
Dodatek 6

Vzor certikátu ES schválení typu vozidla se schváleným motorem

Vysvětlující poznámky pod čarou naleznete v dodatku 10 k této příloze.

Maximální formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPUSdělení týkající se:

— ES schválení typu (1)

— rozšíření ES schválení typu (1)

— odmítnutí ES schválení typu (1)

— odejmutí ES schválení typu (1)

Razítko ES schvalovacího orgánu

typu vozidla s ohledem na nařízení (ES) č. 595/2009 provedené nařízením (EU) č. 582/2011.

Nařízení (ES) č. 595/2009 a nařízení (EU) č. 582/2011 naposledy pozměněné …

Číslo ES schválení typu:

Důvod rozšíření:

ODDÍL I

0.1 Značka (obchodní název výrobce):

0.2 Typ:

0.3 Způsob označení typu, je-li na konstrukční části/samostatném technickém celku vyznačen (1) (a):

0.3.1 Umístění uvedeného označení:

0.4 Název a adresa výrobce:

0.5 U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu:

0.6 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů):

0.7 Jméno a adresa případného zástupce výrobce:

ODDÍL II

1. Další informace (přicházejí-li v úvahu): viz doplněk

2. Technická zkušebna provádějící zkoušky:

3. Datum zkušebního protokolu:

4. Číslo zkušebního protokolu:

5. Poznámky (jsou-li nějaké): viz doplněk

6. Místo:

7. Datum:

8. Podpis:
Dodatek 7

Vzor certikátu ES schválení typu vozidla z hlediska systému

Vysvětlující poznámky pod čarou naleznete v dodatku 10 k této příloze.

Maximální formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPUSdělení týkající se:

— ES schválení typu (1)

— rozšíření ES schválení typu (1)

— odmítnutí ES schválení typu (1)

— odejmutí ES schválení typu (1)

Razítko ES schvalovacího orgánu

typu vozidla s ohledem na nařízení (ES) č. 595/2009 provedené nařízením (EU) č. 582/2011.

Nařízení (ES) č. 595/2009 a nařízení (EU) č. 582/2011 naposledy pozměněné …

Číslo ES schválení typu:

Důvod rozšíření:

ODDÍL I

0.1 Značka (obchodní název výrobce):

0.2 Typ:

0.2.1 Obchodní označení (je-li k dispozici):

0.3 Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (1) (a):

0.3.1 Umístění uvedeného označení:

0.4 Kategorie vozidla (b):

0.5 Název a adresa výrobce:

0.6 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů):

0.7 Jméno a adresa zástupce výrobce:

ODDÍL II

1. Další informace (přicházejí-li v úvahu): viz doplněk

2. Technická zkušebna provádějící zkoušky:

3. Datum zkušebního protokolu:

4. Číslo zkušebního protokolu:

5. Poznámky (jsou-li nějaké): viz doplněk

6. Místo:

7. Datum:

8. Podpis:

Přílohy: Soubor informací.

Zkušební protokol.

Doplněk
Doplněk

k certifikátu ES schválení typu č. …

1.   DALŠÍ INFORMACE

1.1

Údaje, které je potřebné uvést ke schválení typu vozidla se zamontovaným motorem:

1.1.1 Značka motoru (název podniku):

1.1.2 Typ a obchodní název (uveďte případné varianty):

1.1.3 Kód výrobce vyznačený na motoru:

1.1.4 Případná kategorie vozidla:

▼M4

1.1.5 Kategorie motoru: naftový / benzinový / na zkapalněný ropný plyn (LPG) / na NG-H / na NG-L / na NG-HL / na ethanol (ED95) / na ethanol (E85) / na LNG / na LNG20(1):

▼M4

1.1.5.1 Typ dvoupalivového motoru: typ 1A / typ 1B / typ 2A / typ 2B / typ 3B (1)(d1):

▼B

1.1.6 Název a adresa výrobce:

1.1.7 Jméno a adresa zástupce výrobce:

1.2

Jestliže motor uvedený v bodě 1.1 byl schválen jako typ samostatného technického celku:

1.2.1 Číslo schválení typu pro motor/rodinu motorů (1)

1.2.2 Kalibrační číslo softwaru řídicí jednotky motoru (ECU):

1.3

Údaje, které je potřebné uvést ke schválení typu pro motor / rodinu motorů (1) jako samostatného technického celku (podmínky, které se musí dodržet při montáži motoru do vozidla):

1.3.1 Maximální a minimální podtlak v sání:

1.3.2 Maximální přípustný protitlak:

1.3.3 Objem výfukového systému:

1.3.4 Případné omezení užití:

▼M4

1.4

Hodnoty emisí motoru / základního motoru (1)

Faktor zhoršení (DF): vypočtený/stanovený (1)

V následující tabulce uveďte hodnoty DF a emisí při případné zkoušce WHSC a při zkoušce WHTC:

▼B

1.4.1    Zkouška WHSC

▼M4Tabulka 4

Zkouška WHSC

Zkouška WHSC (pokud se použije) (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

NOx

hmotnost PM

NH3

počet PM

násob./sčít.(1)

 

 

 

 

 

 

 

Emise

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

hmotnost PM

(mg/kWh)

NH3

ppm

počet PM

(#/kWh)

Výsledek zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

Vypočteno za použití DF

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnostní emise CO2: … g/kWh

Spotřeba paliva: … g/kWh

▼B

1.4.2    Zkouška WHTC

▼M4Tabulka 5

Zkouška WHTC

Zkouška WHTC (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

hmotnost PM

NH3

počet PM

násob./sčít.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emise

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

hmotnost PM

(mg/kWh)

NH3

ppm

počet PM

(#/kWh)

Studený start

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplý start bez regenerace

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplý start s regenerací (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor regenerace kr,u (násob./sčít.) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor regenerace kr,d (násob./sčít.) (1)

Vážený výsledek zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový výsledek zkoušky za použití DF

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnostní emise CO2: … g/kWh

Spotřeba paliva: … g/kWh

▼B

1.4.3    Zkouška při volnoběhuTabulka 6

Zkouška při volnoběhu

Zkouška

Hodnota CO

(% obj)

Lambda (1)

Otáčky motoru (min–1)

Teplota oleje motoru (°C)

Zkouška při nízkém volnoběhu

 

neuvedeno

 

 

Zkouška při vysokém volnoběhu

 

 

 

 

▼M1

1.4.4    Prokazovací zkouška PEMSTabulka 6a

Prokazovací zkouška PEMS

Typ vozidla (např. M3, N3 a využití vozidla, např. nákladní automobil bez přívěsu, s návěsem nebo přívěsem, městský autobus)

 

Popis vozidla (např. model vozidla, prototyp)

 

Vyhovující a nevyhovující výsledky (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

hmotnost PM

Faktor shodnosti v okénku práce

 

 

 

 

 

 

Faktor shodnosti v okénku hmotnosti CO2

 

 

 

 

 

 

Informace o jízdě

V městském provozu

V silničním provozu

V dálničním provozu

Části doby jízdy charakterizované jízdou v městském provozu, v silničním provozu a v dálničním provozu, jak je popsáno v příloze II bodě 4.5 nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

Části doby jízdy charakterizované akcelerací, zpomalováním, jízdou rovnoměrnou rychlostí a stáním, jak je popsáno v příloze II bodě 4.5.5 nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

 

Minimálně

Maximálně

Průměrný výkon v okénku práce (%)

 

 

Trvání okénka hmotnosti CO2 (s)

 

 

Okénko práce motoru: procento platných okének

 

Okénko hmotnosti CO2: procento platných okének

 

Poměr shody spotřeby paliva

 

▼B

1.5

Měření výkonu

1.5.1    Výkon motoru měřený na zkušebním stavuTabulka 7

Výkon motoru měřený na zkušebním stavu