Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0404-20170101

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/2017-01-01

02011R0404 — CS — 01.01.2017 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 404/2011

ze dne 8. dubna 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

(Úř. věst. L 112 30.4.2011, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1962 ze dne 28. října 2015

  L 287

6

31.10.2015


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s.  58 (404/2011)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 404/2011

ze dne 8. dubna 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politikyHLAVA IOBECNÁ USTANOVENÍ

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro kontrolní systém Evropské unie zřízený nařízením o kontrolním režimu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

▼M1

1) „rybářským plavidlem Unie“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii;

2) „vodami Unie“ vody ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ( 1 );

▼B

3) „držitelem licence k rybolovu“ fyzická nebo právnická osoba, jíž byla vydána licence k rybolovu podle článku 6 nařízení o kontrolním režimu;

4) „inspektory Unie“ inspektoři vymezení v čl. 4 odst. 7 nařízení o kontrolním režimu;

5) „zařízením s uzavíracím mechanismem“ jakékoli zařízení plující při hladině moře nebo ukotvené zařízení, které slouží k přilákání ryb;

6) „pasivním zařízením“ jakékoli rybolovné zařízení, které při odlovu nevyžaduje aktivní pohyb zařízení, a to včetně:

a) tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí, vězencových sítí;

b) unášených tenatových sítí a unášených třístěnných tenatových sítí, přičemž kterékoli z nich mohou být opatřeny kotvícím, plovoucím a navigačním zařízením;

c) dlouhých lovných šňůr, lovných šňůr, vrší a vězenců;

7) „výložníkovou vlečnou sítí“ jakákoli vlečená síť, jejíž otvor je zajišťován výložníkem nebo podobným zařízením, bez ohledu na to, zda je při vlečení po mořském dně nadnášena, či nikoli;

8) „systémem sledování plavidel“ (VMS) podle čl. 9 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu satelitní systém sledování plavidel poskytující rybolovným orgánům v pravidelných intervalech údaje o poloze, kurzu a rychlosti plavidel;

9) „zařízením pro satelitní sledování“ podle čl. 4 odst. 12 nařízení o kontrolním režimu zařízení instalované na palubě rybářského plavidla, které automaticky přenáší polohu a související údaje do střediska pro sledování rybolovu podle zákonných požadavků a umožňuje neustálou detekci a identifikaci rybářského plavidla;

10) „rybářským výjezdem“ jakákoli plavba rybářského plavidla, během které probíhá rybolovná činnost a která začíná okamžikem, kdy rybářské plavidlo opustí přístav, a končí vplutím do přístavu;

11) „rybolovnou operací“ všechny činnosti související s vyhledáváním ryb, shazováním, vlečením a vytahováním aktivního lovného zařízení, kladením, ponořováním, vytahováním nebo přemísťováním pasivního lovného zařízení a vybíráním úlovku ze zařízení, ze sítí na uchovávání živých úlovků nebo z přepravní klece do výkrmných a chovných klecí;

12) „elektronickým lodním deníkem rybolovu“ záznam údajů o rybolovné operaci provedený velitelem rybářského plavidla za použití počítačových prostředků a předaný orgánům členského státu;

13) „obchodní úpravou produktu“ popis zpracovaného stavu produktu rybolovu nebo jeho části v souladu s kódy a popisy uvedenými v příloze I;

14) „Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu“ agentura ve smyslu článku 1 nařízení (ES) č. 768/2005 ( 2 );

15) „pozorováním“ sledování rybářského plavidla kterýmkoli příslušným orgánem členského státu;

16) „obchodně citlivými informacemi“ informace, jejichž zveřejnění může poškodit obchodní zájmy provozovatele;

17) „počítačovým systémem potvrzování údajů“ systém, který je schopen ověřit, že veškeré údaje uložené v databázích členských států jsou přesné, úplné a předložené ve stanovených lhůtách;

18) „internetovou službou“ softwarový systém určený k podpoře interoperabilní interakce mezi počítači prostřednictvím počítačové sítě.HLAVA II

OBECNÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU DO VOD A KE ZDROJŮMKAPITOLA I

Licence k rybolovu

Článek 3

Vydávání a správa licencí k rybolovu

1.  Licence k rybolovu uvedená v článku 6 nařízení o kontrolním režimu je platná pouze pro jedno ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ .

2.  Licence k rybolovu uvedené v článku 6 nařízení o kontrolním režimu vydávají, spravují a odebírají členské státy pro svá rybářská plavidla v souladu s tímto nařízením.

3.  Licence k rybolovu uvedené v článku 6 nařízení o kontrolním režimu obsahují minimálně informace stanovené v příloze II.

4.  Licence k rybolovu vydané v souladu s nařízením (ES) č. 1281/2005 se považují za licence k rybolovu vydané v souladu s tímto nařízením, pokud obsahují nejnutnější informace vyžadované odstavcem 3 tohoto článku.

5.  Licence k rybolovu je platná, jen pokud jsou nadále dodržovány podmínky, na jejichž základě byla vydána.

6.  Jestliže byla licence k rybolovu dočasně pozastavena nebo trvale odňata, orgány členského státu vlajky neprodleně informují jejího držitele.

▼M1

7.  V žádném okamžiku nesmí být celková kapacita odpovídající licencím k rybolovu vydaným členským státem, vyjádřená v hrubé prostornosti nebo v kilowattech (kW), vyšší než maximální úrovně kapacity pro daný členský stát stanovené v souladu s čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013.

▼BKAPITOLA II

Oprávnění k rybolovu

Článek 4

Oprávnění k rybolovu

1.  Oprávnění k rybolovu uvedené v článku 7 nařízení o kontrolním režimu je platné pouze pro jedno ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ .

2.  Oprávnění k rybolovu uvedená v článku 7 nařízení o kontrolním režimu obsahují minimálně informace stanovené v příloze III. Členský stát vlajky zajistí, aby byly informace obsažené v oprávnění k rybolovu správné a v souladu s pravidly společné rybářské politiky.

3.  Zvláštní povolení k rybolovu vydaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ( 3 ) se považují za oprávnění k rybolovu vydaná v souladu s tímto nařízením, pokud obsahují nejnutnější informace vyžadované odstavcem 2 tohoto článku.

4.  Oprávnění k rybolovu uvedené v odstavci 2 a licence k rybolovu uvedená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení mohou být obsaženy v témže dokladu.

5.  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla, jsou ►M1  rybářská plavidla Unie ◄ o celkové délce menší než 10 metrů, která provádějí rybolov výlučně v územních vodách svých členských států vlajky, vyňata z povinnosti mít oprávnění k rybolovu.

6.  Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 5 tohoto nařízení se použijí přiměřeně.

Článek 5

Seznam oprávnění k rybolovu

1.  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla, jakmile budou zprovozněny internetové stránky uvedené v článku 114 nařízení o kontrolním režimu a nejpozději 1. ledna 2012, poskytnou členské státy v zabezpečené části svých úředních internetových stránek seznam rybářských plavidel, která obdržela oprávnění k rybolovu uvedená v článku 7 nařízení o kontrolním režimu, a to před nabytím platnosti těchto oprávnění k rybolovu. V případě jakýchkoli změn seznam před nabytím účinku aktualizují.

2.  Za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 členské státy poskytnou Komisi na požádání seznam svých rybářských plavidel, která obdržela oprávnění k rybolovu na rok 2011. Změny seznamu se oznamují Komisi před nabytím účinku.KAPITOLA III

Značení a identifikace ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ a jejich lovných zařízeníOddíl 1

Značení a identifikace rybářských plavidel

Článek 6

Značení rybářských plavidel

►M1  Rybářská plavidla Unie ◄ musí být označena tímto způsobem:

a) písmeno nebo písmena přístavu nebo okresu, ve kterém je ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ zaregistrováno, a evidenční číslo nebo čísla jsou vyznačena na obou stranách přídě, pokud možno co nejvýše nad vodou tak, aby byla jasně viditelná z moře a ze vzduchu, v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena;

b) v případě ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ o celkové délce větší než 10 metrů a menší než 17 metrů musí být výška písmen a čísel alespoň 25 centimetrů a tloušťka linky alespoň 4 centimetry. V případě ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ o délce 17 metrů nebo větší musí být výška písmen a čísel alespoň 45 centimetrů a tloušťka linky alespoň 6 centimetrů;

c) členský stát vlajky může požadovat, aby mezinárodní rádiová volací značka (IRCS) nebo vnější registrační písmena a čísla byla vyznačena na střeše kormidelny tak, aby byla jasně viditelná ze vzduchu, v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena;

d) kontrastními barvami jsou bílá a černá;

e) vnější registrační písmena a čísla vyznačená na trupu ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nesmějí být snímatelná, smazaná, pozměněná, nečitelná, zacloněná nebo zakrytá.

▼M1

Od 1. ledna 2016 se systém identifikačních čísel lodí podle Mezinárodní námořní organizace přijatý v rámci rezoluce A.1078 (28) dne 4. prosince 2013 a uvedený v kapitole XI-1, pravidla 3 úmluvy SOLAS z roku 1974 použije na:

a) rybářská plavidla Unie nebo rybářská plavidla kontrolovaná provozovateli Unie v rámci nájemní dohody o hrubé prostornosti nejméně 100 tun nebo hrubé registrované prostornosti nejméně 100 tun nebo o celkové délce nejméně 24 metrů, která působí výhradně ve vodách Unie;

b) všechna rybářská plavidla Unie nebo rybářská plavidla kontrolovaná provozovateli Unie v rámci nájemní dohody o celkové délce nejméně 15 metrů, která působí mimo vody Unie;

c) všechna rybářská plavidla třetích zemí, která mají povolení provádět rybolovné činnosti ve vodách Unie.

▼B

Článek 7

Doklady uchovávané na palubě ►M1  rybářského plavidla Unie ◄

1.  Velitel rybářského plavidla o celkové délce 10 metrů nebo větší uchovává na palubě doklady vydané příslušným orgánem členského státu, v němž je plavidlo zaregistrováno, obsahující alespoň tyto údaje o plavidle:

a) název, existuje-li;

b) písmena přístavu nebo okresu, kde je zaregistrováno, a čísla, pod kterými je zaregistrováno;

c) mezinárodní rádiovou volací značku, existuje-li;

d) jména a adresy vlastníka/vlastníků a případně nájemce/nájemců;

e) celkovou délku, výkon hnacího motoru, hrubou prostornost a u ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ , která byla uvedena do provozu dne 1. ledna 1987 nebo později, datum uvedení do provozu.

2.  Velitel ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ o celkové délce 17 metrů nebo větší s prostorem pro ryby uchovává na palubě přesné výkresy s popisem prostoru pro ryby, včetně uvedení všech přístupových míst a jejich skladovací kapacity v krychlových metrech.

3.  Velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ s mrazicími nebo chladírenskými nádržemi s mořskou vodou uchovává na palubě aktualizovaný doklad uvádějící kalibraci nádrží v krychlových metrech v dělení po 10 centimetrech.

4.  Doklady uvedené v odstavci 2 a 3 musí být potvrzené příslušným orgánem členského státu vlajky. Každá úprava charakteristických znaků uvedených v dokladech podle odstavců 1 až 3 musí být potvrzena příslušným orgánem členského státu vlajky.

5.  Doklady uvedené v tomto článku se předkládají za účelem kontroly a inspekce na žádost úředníků.Oddíl 2

Značení a identifikace lovných zařízení a člunů

Článek 8

Značení člunů a lovných zařízení s uzavíracím mechanismem

Čluny přepravované na palubách ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ a lovná zařízení s uzavíracím mechanismem musí být označena vnějšími registračními písmeny a čísly rybářského plavidla (rybářských plavidel) ►M1  Unie ◄ , které je používá (používají).

Článek 9

Obecná pravidla pro pasivní zařízení a výložníkové vlečné sítě

1.  Ustanovení obsažená v článcích 9 až 12 tohoto nařízení se vztahují na ►M1  rybářská plavidla Unie ◄ provozující rybolov ve všech ►M1  vodách Unie ◄ a ustanovení obsažená v článcích 13 až 17 tohoto nařízení na ►M1  vody Unie ◄ nacházející se více než 12 námořních mil od základních linií pobřežních členských států.

2.  Jak je stanoveno v odstavci 1, ve ►M1  vodách Unie ◄ se zakazuje provádět rybolov za použití pasivních zařízení, bójí a výložníkových vlečných sítí, které nejsou označené a identifikovatelné v souladu s ustanoveními článků 10 až 17 tohoto nařízení.

3.  Jak je stanoveno v odstavci 1, ve ►M1  vodách Unie ◄ se zakazuje vozit na palubě:

a) výložníky výložníkových vlečných sítí, na nichž nejsou vyznačena vnější registrační písmena a čísla podle článku 10 tohoto nařízení;

b) pasivní zařízení, které není opatřeno štítkem podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení;

c) bóje, které nejsou označeny podle čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 10

Pravidla pro výložníkové vlečné sítě

Velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo zástupce velitele zajistí, aby na každé sestavené výložníkové vlečné síti, která se nachází na palubě nebo je používána k rybolovu, byla jasně vyznačena vnější registrační písmena a čísla plavidla, ke kterému patří, a to na výložníku každé sestavené výložníkové vlečné sítě.

Článek 11

Pravidla pro pasivní zařízení

1.  Velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo zástupce velitele zajistí, aby každé pasivní zařízení, které se nachází na plavidle nebo je používáno k rybolovu, bylo jasně označené a identifikovatelné v souladu s tímto článkem.

2.  Na každém pasivním zařízení používaném k rybolovu se trvale vyznačí vnější registrační písmena a čísla, která jsou vyznačena na trupu rybářského plavidla, k němuž zařízení patří, takto:

a) u sítí na štítek připevněný k první horní řadě;

b) u lovných šňůr a dlouhých lovných šňůr na štítek připevněný v místě kontaktu s uvazovací bójí;

c) u vrší a vězenců na štítek připevněný k základnímu provazu;

d) u pasivních zařízení, jejichž délka přesahuje 1 námořní míli, na štítek připevněný podle písmena a), b) a c) v pravidelných odstupech nepřevyšujících 1 námořní míli tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce větší než 1 námořní míle nezůstala neoznačena.

Článek 12

Pravidla pro štítky

1.  Každý štítek musí být:

a) vyrobený z odolného materiálu;

b) bezpečně připevněn k zařízení;

c) široký alespoň 65 milimetrů;

d) dlouhý alespoň 75 milimetrů.

2.  Štítek nesmí být snímatelný, smazaný, pozměněný, nečitelný, zacloněný nebo zakrytý.

Článek 13

Pravidla pro bóje

1.  Velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo zástupce velitele zajistí, aby ke každému pasivnímu zařízení používanému k rybolovu byly připevněny dvě koncové signální bóje a vnitřní signální bóje, vybavené v souladu s přílohou IV, a rozmístěny podle ustanovení tohoto oddílu.

2.  Na každé koncové a vnitřní signální bóji se trvale vyznačí vnější evidenční písmena a čísla, která jsou vyznačena na trupu ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ , k němuž tyto bóje patří a jež je rozmístilo, takto:

a) písmena a čísla musí být vyznačena co nejvýše nad vodní hladinou tak, aby byla jasně viditelná;

b) barvou kontrastující s povrchem, na kterém jsou vyznačena.

3.  Písmena a čísla vyznačená na signální bóji nesmějí být smazaná, pozměněná nebo nečitelná.

Článek 14

Pravidla pro lana

1.  Lana spojující bóje s pasivním zařízením musí být z materiálu, který je schopen se ponořit, nebo musí být zatížena.

2.  Lana spojující koncové signální bóje s každým zařízením se připevňují na konce tohoto zařízení.

Článek 15

Pravidla pro koncové signální bóje

1.  Koncové signální bóje jsou rozmístěny tak, aby bylo možné kdykoli určit koncové body zařízení.

2.  Stožár každé koncové signální bóje je vysoký alespoň 1 metr od hladiny moře, měřeno od vrchní části plováku ke spodnímu okraji nejnižší vlajky.

3.  Koncové signální bóje jsou barevné, ale nesmějí být červené nebo zelené.

4.  Na každé koncové signální bóji se musí nacházet:

a) jedna nebo dvě obdélníkové vlajky; je-li nutné umístit na jednu bóji dvě vlajky, jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti alespoň 20 centimetrů; vlajky označující konce téhož zařízení jsou stejné barvy, nesmějí být bílé a jsou stejné velikosti;

b) jedno nebo dvě žlutá světla, která každých pět sekund zablesknou (F1 Y 5s) a jsou viditelná na vzdálenost nejméně dvou námořních mil;

5.  Každá koncová signální bóje může mít koncovou značku na vrcholu bóje označenou jedním nebo dvěma svítivými proužky, jež nesmějí být červené nebo zelené a musí být alespoň 6 centimetrů široké.

Článek 16

Pravidla pro připevňování koncových signálních bójí

1.  Koncové signální bóje musí být připevněny k pasivnímu zařízení takto:

a) bóje v západním úseku (tj. polovina kruhu buzoly od jihu přes západ k severu včetně) musí být vybavena dvěma vlajkami, dvěma svítivými proužky, dvěma světly a štítkem podle článku 12 tohoto nařízení;

b) bóje ve východním úseku (tj. polovina kruhu buzoly od severu přes východ k jihu včetně) musí být vybavena jednou vlajkou, jedním svítivým proužkem, jedním světlem a štítkem podle článku 12 tohoto nařízení.

2.  Štítek musí obsahovat informace uvedené v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 17

Vnitřní signální bóje

1.  Vnitřní signální bóje jsou umístěny na pasivním zařízení, jehož délka přesahuje pět námořních mil, následujícím způsobem:

a) vnitřní signální bóje jsou rozmístěny ve vzdálenosti nepřesahující pět námořních mil tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce pěti námořních mil nebo více nezůstala neoznačena;

b) vnitřní signální bóje jsou vybaveny žlutým blikajícím světlem, které každých pět sekund zableskne (F1 Y 5s) a je viditelné na vzdálenost nejméně dvou námořních mil. Nesou stejné znaky jako koncová signální bóje ve východním úseku, avšak vlajka je bílá.

2.  Odchylně od odstavce 1 jsou vnitřní signální bóje v Baltském moři umístěny na pasivním zařízení o délce přesahující jednu námořní míli. Vnitřní signální bóje se rozmísťují ve vzdálenosti nejvýše jedné námořní míle tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce přesahující jednu námořní míli nezůstala neoznačená.

Vnitřní signální bóje nesou stejné znaky jako koncová signální bóje ve východním úseku, s výjimkou těchto znaků:

a) vlajky jsou bílé;

b) každá pátá vnitřní signální bóje je opatřena radarovým odražečem odrážejícím signál do vzdálenosti alespoň dvou námořních mil.KAPITOLA IV

Systém sledování plavidel

Článek 18

Požadavky na vybavení ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ zařízeními pro satelitní sledování

1.  Aniž je dotčen čl. 25 odst. 3 tohoto nařízení, nesmí ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ , na které se vztahuje systém sledování plavidel, opustit přístav bez plně provozuschopného zařízení pro satelitní sledování instalovaného na palubě.

2.  Nachází-li se ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ v přístavu, zařízení pro satelitní sledování může být vypnuto, pouze pokud:

a) to bylo předem oznámeno středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky a středisku pro sledování rybolovu pobřežního členského státu a

b) pokud příští zpráva potvrdí, že ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ nezměnilo svou polohu oproti předchozí zprávě.

Příslušné orgány členského státu vlajky mohou povolit nahrazení předchozího oznámení uvedeného v písmenu a) automatickou zprávou VMS nebo varováním systému, které oznamují, že ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ se nachází v předem vymezené zeměpisné oblasti přístavu.

3.  Tato kapitola se nevztahuje na ►M1  rybářská plavidla Unie ◄ používaná výhradně pro účely akvakultury.

Článek 19

Vlastnosti zařízení pro satelitní sledování

1.  Zařízení pro satelitní sledování instalovaná na ►M1  rybářských plavidlech Unie ◄ musí zajistit pravidelné automatické předávání následujících údajů středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky:

a) identifikace rybářského plavidla;

b) naposledy určená zeměpisná poloha rybářského plavidla se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů při stupni přesnosti 99 %;

c) datum a čas (univerzální koordinovaný čas, „UTC“), kdy byla tato poloha rybářského plavidla určena, a

d) okamžitá rychlost a kurs rybářského plavidla.

2.  Členské státy zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování byla chráněna proti vstupu nebo výstupu chybných údajů o poloze a aby nemohla být ručně přenastavena.

Článek 20

Povinnosti velitelů plavidel v souvislosti se zařízeními pro satelitní sledování

1.  Velitelé ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování byla kdykoli plně provozuschopná a aby byly předávány údaje uvedené v čl. 19 odst. 1 tohoto nařízení.

2.  Aniž je dotčeno ustanovení čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ zejména zajistí, aby:

a) údaje nebyly nijak pozměněny;

b) anténa nebo antény zařízení pro satelitní sledování nebyly nijak rušeny, odpojeny nebo blokovány;

c) dodávka elektrického proudu pro zařízení pro satelitní sledování nebyla nijak přerušena a

d) zařízení pro satelitní sledování nebylo z rybářského plavidla odstraněno.

3.  Zařízení pro satelitní sledování je zakázáno ničit, poškozovat, činit provozu neschopným nebo do něho jakkoli jinak zasahovat, pokud příslušné orgány členského státu vlajky nepovolily jeho opravu nebo výměnu.

Článek 21

Kontrolní opatření členských států vlajky

Každý členský stát vlajky zajistí průběžné a systematické sledování a kontrolu přesnosti údajů uvedených v článku 19 tohoto nařízení a neprodleně zasáhne, zjistí-li, že údaje jsou nepřesné nebo neúplné.

Článek 22

Četnost předávání údajů

1.  Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko pro sledování rybolovu nejméně jednou za dvě hodiny obdrželo prostřednictvím VMS informace uvedené v článku 19 tohoto nařízení týkající se jeho rybářských plavidel. Středisko pro sledování rybolovu může požadovat předávání informací v kratších časových intervalech.

2.  Středisko pro sledování rybolovu musí mít schopnost vyžádat si aktuální polohu každého z rybářských plavidel tohoto členského státu.

Článek 23

Sledování vplutí do určitých oblastí a vyplutí z nich

Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko pro sledování rybolovu prostřednictvím údajů VMS sledovalo u jeho rybářských plavidel datum a čas vplutí do a vyplutí z:

a) jakékoli námořní oblasti, kde platí zvláštní pravidla přístupu do vod a ke zdrojům;

b) oblastí omezeného rybolovu podle článku 50 nařízení o kontrolním režimu;

c) regulačních oblastí regionálních organizací pro řízení rybolovu, jichž jsou Evropská unie nebo některé členské státy smluvní stranou;

d) vod pod svrchovaností a v jurisdikci třetí země.

Článek 24

Předávání údajů pobřežnímu členskému státu

▼M1

1.  Středisko pro sledování rybolovu každého členského státu vlajky zajistí, aby byly střediskům pobřežních členských států pro sledování rybolovu automaticky předávány údaje, které jsou poskytovány v souladu s článkem 19 tohoto nařízení a které se týkají jeho rybářských plavidel po dobu, kdy se nacházejí ve vodách pobřežního členského státu. Jakmile středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky obdrží tyto údaje, ihned je předá středisku pobřežního členského státu pro sledování rybolovu.

▼B

2.  Pobřežní členské státy, které oblast sledují společně, mohou určit společnou adresu, na kterou budou zasílány údaje, které mají být poskytnuty v souladu s článkem 19 tohoto nařízení. Informují o tom Komisi a ostatní členské státy.

3.  Každý členský stát předá ostatním členským státům a Komisi pokud možno v elektronickém formátu, který je slučitelný se systémem World Geodetic System 1984 (WGS 84), úplný seznam zeměpisných souřadnic, jimiž je ohraničena jeho výlučná hospodářská zóna nebo výlučná rybolovná oblast. Rovněž sdělí ostatním členským státům a Komisi veškeré změny těchto souřadnic. Členské státy mohou případně tento seznam zveřejnit na internetových stránkách uvedených v článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

4.  Členské státy zajistí efektivní součinnost mezi svými příslušnými orgány, co se týče předávání údajů ze systému sledování plavidel v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu, mimo jiné také stanovením jasných a zdokumentovaných postupů, jež se mají k tomuto účelu používat.

Článek 25

Technické selhání nebo nefunkčnost zařízení pro satelitní sledování

1.  V případě technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování instalovaného na palubě ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ jeho velitel nebo jeho zástupce sdělí středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky každé čtyři hodiny od okamžiku, kdy byl výpadek zjištěn nebo kdy byl informován v souladu s odstavcem 4 nebo čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, vhodnými telekomunikačními prostředky aktuální zeměpisnou polohu rybářského plavidla. Členské státy zvolí telekomunikační prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

2.  Středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky po obdržení zeměpisných souřadnic podle odstavce 1 tyto souřadnice neodkladně zapíše do databáze VMS. Ručně odesílané údaje VMS musí být v databázi jasně odlišitelné od automatických zpráv. Tyto ručně odesílané údaje VMS musí být popřípadě neodkladně předány pobřežním členským státům.

3.  V případě technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování smí ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ opustit přístav teprve tehdy, kdy je zařízení pro satelitní sledování instalované na palubě plně funkční ke spokojenosti příslušných orgánů státu vlajky. Odchylně může středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky povolit svým rybářským plavidlům s nefunkčním zařízením pro satelitní sledování opustit přístav za účelem jeho opravy nebo výměny.

4.  Příslušné orgány členského státu vlajky či případně pobřežního členského státu se pokusí informovat velitele plavidla nebo osobu, která za ně zodpovídá, nebo jejich zástupce, jestliže se zdá, že došlo k závadě na zařízení pro satelitní sledování instalovaném na palubě ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo že toto zařízení není plně funkční.

5.  Odstranění zařízení pro satelitní sledování za účelem jeho opravy nebo výměny podléhá povolení příslušnými orgány členského státu vlajky.

Článek 26

Neobdržení údajů

1.  Neobdrží-li středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky údaje podle článku 22 nebo čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení po dobu dvanácti po sobě následujících hodin, informuje o tom co nejdříve velitele nebo provozovatele ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ více než třikrát za kalendářní rok, členský stát vlajky zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování u dotyčného rybářského plavidla bylo důkladně překontrolováno. Členský stát vlajky záležitost prošetří, aby zjistil, zda bylo se zařízením manipulováno. Odchylně od čl. 20 odst. 2 písm. d) tohoto nařízení může být zařízení za účelem tohoto šetření z plavidla odstraněno.

2.  Neobdrží-li středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky údaje podle článku 22 nebo čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení po dobu dvanácti hodin a byla-li poslední přijatá poloha ve vodách jiného členského státu, informuje o tom co nejdříve středisko pro sledování rybolovu tohoto pobřežního členského státu.

3.  Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ ve svých vodách a neobdrží-li údaje v souladu s čl. 24 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení, informují o tom velitele rybářského plavidla a středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky.

Článek 27

Sledování a zaznamenávání rybolovných činností

1.  Údaje obdržené podle článku 22, čl. 24 odst. 1 a článku 25 tohoto nařízení používají členské státy k účinnému sledování činnosti rybářských plavidel.

2.  Členské státy vlajky:

a) zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;

b) přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro úřední účely, a

c) přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.

▼M1

Článek 28

Přístup Komise k údajům

Komise může členské státy v souladu s čl. 111 odst. 1 písm. a) nařízení o kontrolním režimu požádat, aby zajistily automatické předávání údajů, které jsou poskytovány podle článku 19 tohoto nařízení, ohledně určité skupiny rybářských plavidel a za určitou dobu Komisi nebo subjektu jí určenému. Jakmile středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky tyto údaje obdrží, ihned je předá Komisi nebo subjektu jí určenému.

▼BHLAVA III

KONTROLA RYBOLOVUKAPITOLA I

Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podoběOddíl 1

Vyplňování a předkládání lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

Článek 29

Rybářská plavidla EU, na něž se vztahuje povinnost vyplňovat a předkládat lodní deník rybolovu a prohlášení o překládce/vykládce v papírové podobě

1.  Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, vyplňují a předkládají velitelé ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ o celkové délce 10 metrů nebo větší, na něž se nevztahuje povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě, údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce podle článků 14, 21 a 23 nařízení o kontrolním režimu v papírové podobě. Tato prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce může rovněž vyplnit a předložit jménem velitele jeho zástupce.

2.  Požadavek vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě se vztahuje také na ►M1  rybářská plavidla Unie ◄ o celkové délce menší než 10 metrů, pokud jejich členský stát vlajky požaduje, aby vedla lodní deník rybolovu a předkládala prohlášení o překládce a/nebo prohlášení o vykládce podle čl. 16 odst. 3 a čl. 25 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.

▼M1

Článek 30

Vzory lodních deníků rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

1.  Ve vodách Unie vyplňují a předkládají velitelé rybářských plavidel Unie lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI.

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou v případě rybářských plavidel Unie, která denně provádí rybářské výjezdy ve Středozemním moři, velitelé rybářských plavidel Unie vyplňovat a předkládat lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě v souladu se vzorem uvedeným v příloze VII.

3.  Pokud rybářská plavidla Unie provádějí rybolovné činnosti ve vodách třetí země, ve vodách regulovaných regionální organizací pro řízení rybolovu nebo ve vodách mimo vody Unie, které nejsou regulovány regionální organizací pro řízení rybolovu, velitelé rybářských plavidel Unie vyplňují a předkládají lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě v souladu s článkem 31 tohoto nařízení a vzory uvedenými v příloze VI a VII, pokud daná třetí země nebo pravidla dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu výslovně nevyžadují, aby se používal odlišný druh lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce. Pokud třetí země nestanoví zvláštní lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce, ale přitom vyžaduje údaje odlišné od údajů požadovaných Unií, musí se takové údaje zaznamenávat.

4.  Velitelé rybářských plavidel Unie, na něž se nevztahuje článek 15 nařízení o kontrolním režimu, mohou až do 31. prosince 2017 dále používat lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě vytištěné před 1. lednem 2016.

▼B

Článek 31

Pokyny pro vyplňování a předkládání lodních deníků rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

1.  Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě se vyplňují a předkládají v souladu s pokyny uvedenými v příloze X.

2.  Pokud je v pokynech stanovených v příloze X uvedeno, že použití určitého pravidla je nepovinné, může je členský stát vlajky učinit povinným.

3.  Všechny záznamy v lodním deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce musí být čitelné a nesmazatelné. Žádný záznam nesmí být vymazán nebo pozměněn. Dojde-li k chybě, musí být nesprávný záznam přeškrtnut jednou čarou a za ním musí následovat nový, správný záznam parafovaný velitelem. Velitel musí parafovat každý řádek.

4.  Velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo v případě prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce jeho zástupce svými iniciálami nebo podpisem osvědčí, že záznamy v lodním deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce jsou správné.

Článek 32

Lhůty pro předkládání lodního deníku rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v papírové podobě

1.  Pokud ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ provedlo vykládku v přístavu nebo provedlo překládku v přístavu či v místě, které se nachází v blízkosti pobřeží jeho členského státu vlajky, velitel plavidla co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po skončení překládky nebo vykládky předloží originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce příslušným orgánům dotyčného členského státu. Originál(y) tohoto prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce může rovněž předložit jménem velitele jeho zástupce.

2.  Pokud po rybářském výjezdu není vyložen žádný úlovek, předloží velitel originál(y) lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce co nejdříve a nejpozději 48 hodin po připlutí do přístavu. Originál(y) tohoto prohlášení o překládce může rovněž předložit jménem velitele jeho zástupce.

3.  Pokud ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ provedlo překládku v přístavu či v místě, které se nachází v blízkosti pobřeží, nebo provedlo vykládku v přístavu jiného členského státu než členského státu vlajky, musí se první kopie lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce předložit příslušným orgánům členského státu, kde k překládce nebo vykládce došlo. Originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce se musí co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce odeslat příslušným orgánům členského státu vlajky.

4.  Pokud ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ provedlo překládku v přístavu nebo ve vodách třetí země či na volném moři nebo provedlo vykládku v přístavu třetí země, musí se originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce odeslat příslušným orgánům členského státu vlajky.

5.  Pokud třetí země nebo pravidla regionální organizace pro řízení rybolovu vyžadují druh lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce odlišný od vzorů uvedených v příloze VI, velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce předloží kopii takového dokladu svým příslušným orgánům.Oddíl 2

Zvláštní pravidla pro lodní deník rybolovu v papírové podobě

Článek 33

Vyplňování lodního deníku rybolovu v papírové podobě

1.  V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se musí vyplňovat všechny povinné informace, i když nejsou žádné úlovky:

a) každý den nejpozději do 24:00 hodin a před vplutím do přístavu;

b) při každé inspekci na moři;

c) při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo členským státem vlajky.

2.  V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se vyplňuje nový řádek:

a) pro každý den na moři;

b) pokud rybolov probíhá v tentýž den v nové divizi ICES nebo v jiné rybolovné oblasti;

c) při zapisování údajů o intenzitě rybolovu.

3.  V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se vyplňuje nová stránka:

a) při použití odlišného zařízení nebo sítě s odlišným rozsahem velikosti ok oproti předchozímu použitému zařízení;

b) pro každý rybolov uskutečněný po překládce nebo mezivykládce;

c) pokud je počet sloupců nedostatečný;

d) při vyplutí z přístavu, kde nedošlo k vykládce.

4.  Při vyplutí z přístavu nebo po dokončení překládky, a když úlovek zůstane na palubě, se uvede množství každého druhu na nové stránce lodního deníku rybolovu.

5.  Pro záznamy o použitém lovném zařízení se pod příslušnými záhlavími lodního deníku rybolovu v papírové podobě použijí kódy uvedené v příloze XI.Oddíl 3

Zvláštní pravidla pro prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

Článek 34

Předávání prohlášení o překládce v papírové podobě

1.  V případě překládky mezi dvěma ►M1  rybářskými plavidly Unie ◄ předá velitel překládajícího rybářského plavidla nebo jeho zástupce po dokončení překládky kopii svého prohlášení o překládce v papírové podobě veliteli přijímajícího plavidla nebo jeho zástupci. Velitel přijímajícího rybářského plavidla nebo jeho zástupce rovněž předá po dokončení překládky kopii svého prohlášení o překládce v papírové podobě veliteli překládajícího plavidla nebo jeho zástupci.

2.  Kopie uvedené v odstavci 1 se předkládají za účelem kontroly a inspekce na žádost úředníka.

Článek 35

Podepisování prohlášení o vykládce

Před předložením prohlášení o vykládce musí velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce podepsat každou stránku.KAPITOLA II

Lodní deník rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v elektronické podoběOddíl 1

Vyplňování a předávání údajů z lodního deníku rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v elektronické podobě

Článek 36

Požadavek elektronického záznamového systému a systému hlášení na ►M1  rybářských plavidlech Unie ◄

1.  Aniž je dotčen čl. 39 odst. 4 tohoto nařízení, ►M1  rybářskému plavidlu Unie ◄ , na něž se vztahuje povinnost vyplňování a předávání lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě v souladu s články 15, 21 a 24 nařízení o kontrolním režimu, se nepovolí vyplutí z přístavu bez plně provozuschopného elektronického záznamového systému a systému hlášení instalovaného na palubě.

2.  Tato kapitola se nevztahuje na ►M1  rybářská plavidla Unie ◄ používaná výhradně pro účely akvakultury.

Článek 37

Formát pro předávání údajů z ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ příslušnému orgánu jeho státu vlajky

Členské státy určí formát používaný mezi ►M1  rybářskými plavidly Unie ◄ plujícími pod jejich vlajkou a jejich příslušnými orgány pro vyplňování a předávání údajů z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce, jak je uvedeno v článcích 15, 21 a 24 nařízení o kontrolním režimu.

▼M1

Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě se vyplňují v souladu s pokyny uvedenými v příloze X.

▼B

Článek 38

Odpovědní zprávy

1.  Rybářským plavidlům EU se vydávají odpovědní zprávy při každém předání údajů z lodního deníku rybolovu, údajů o překládce, údajů z předchozího oznámení a údajů o vykládce. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

2.  Velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ uchovává odpovědní zprávu do konce rybářského výjezdu.

Článek 39

Ustanovení pro případ technického selhání nebo nefunkčnosti elektronických záznamových systémů a systémů hlášení

1.  V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení instalovaného na palubě ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ sděluje velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce příslušným orgánům členského státu vlajky vhodnými telekomunikačními prostředky, a to od okamžiku, kdy byl výpadek zjištěn nebo kdy byl informován v souladu s čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení, každý den nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Členské státy zvolí telekomunikační prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

2.  V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení se údaje z lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce zasílají také:

a) na žádost příslušného orgánu státu vlajky;

b) okamžitě po dokončení poslední rybolovné operace nebo po dokončení překládky;

c) před vplutím do přístavu;

d) při každé inspekci na moři;

e) při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.

V případech uvedených v písmenech a) a e) se rovněž zasílají údaje z předchozího oznámení a prohlášení o vykládce.

3.  Příslušné orgány členského státu vlajky po obdržení údajů podle odstavce 1 tyto údaje neodkladně zapíší do elektronické databáze.

4.  Při technickém selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení smí ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ vyplout z přístavu, pouze pokud je záznamový systém a systém hlášení instalovaný na palubě plně funkční ke spokojenosti příslušných orgánů členského státu vlajky nebo pokud příslušné orgány členského státu vlajky povolily vyplutí. Jakmile členský stát vlajky povolil svému rybářskému plavidlu vyplout s nefunkčním elektronickým záznamovým systémem a systémem hlášení z přístavu v pobřežním členském státě, okamžitě tuto skutečnost oznámí pobřežnímu členskému státu.

5.  Odstranění elektronického záznamového systému a systému hlášení za účelem jeho opravy nebo výměny podléhá povolení příslušných orgánů členského státu vlajky.

Článek 40

Neobdržení údajů

1.  Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle článků 15, 22 a 24 nařízení o kontrolním režimu, informují o tom co nejdříve velitele nebo provozovatele ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ více než třikrát za kalendářní rok, členský stát vlajky zajistí, aby elektronický záznamový systém a systém hlášení u dotyčného rybářského plavidla byl důkladně překontrolován. Členský stát vlajky záležitost prošetří, aby zjistil, proč nebyly údaje obdrženy, a přijme vhodná opatření.

2.  Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle článků 15, 22 a 24 nařízení o kontrolním režimu a byla-li poslední poloha přijatá prostřednictvím systému sledování plavidel ve vodách pobřežního členského státu, informují o tom co nejdříve příslušné orgány tohoto pobřežního členského státu.

3.  Velitel či provozovatel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo jejich zástupce zašle všechny údaje, které dosud nebyly odeslány a v souvislosti s nimiž bylo obdrženo oznámení podle odstavce 1, příslušným orgánům členského státu vlajky okamžitě po přijetí oznámení.

Článek 41

Nemožnost přístupu k údajům

1.  Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ jiného členského státu ve svých vodách a nemají přístup k lodnímu deníku rybolovu nebo údajům o překládce podle článku 44 tohoto nařízení, požádají příslušné orgány členského státu vlajky o zajištění přístupu k těmto údajům.

2.  Není-li přístup uvedený v odstavci 1 zajištěn do čtyř hodin od žádosti, pobřežní členský stát o tom uvědomí členský stát vlajky. Po obdržení oznámení členský stát vlajky neprodleně zašle údaje pobřežnímu členskému státu jakýmikoli dostupnými elektronickými prostředky.

3.  Pokud pobřežní členský stát neobdrží údaje uvedené v odstavci 2, zašle velitel či provozovatel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo jejich zástupce dotyčné údaje a kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 38 tohoto nařízení příslušným orgánům pobřežního členského státu na vyžádání jakýmikoli dostupnými pokud možno elektronickými prostředky. Členské státy zvolí prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

4.  Pokud velitel či provozovatel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo jejich zástupce nemůže příslušným orgánům pobřežního členského státu poskytnout kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 38 tohoto nařízení, jsou rybolovné činnosti ve vodách pobřežního členského státu dotyčnému rybářskému plavidlu zakázány až do té doby, kdy velitel, provozovatel rybářského plavidla nebo jeho zástupce mohou uvedeným orgánům poskytnout kopii odpovědní zprávy či údaje uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 42

Údaje o fungování elektronického záznamového systému a systému hlášení

1.  Členské státy vedou databáze o fungování svého elektronického záznamového systému a systému hlášení. Tyto databáze obsahují a jsou schopny automaticky vytvořit alespoň tyto informace:

a) seznam jejich rybářských plavidel, jejichž elektronické záznamové systémy a systémy hlášení technicky selhaly nebo byly nefunkční;

b) počet plavidel, která neučinila každodenní předání elektronického lodního deníku rybolovu, a průměrný počet obdržených předání elektronického lodního deníku rybolovu v přepočtu na jedno rybářské plavidlo v členění podle členského státu vlajky;

c) počet obdržených předání prohlášení o překládce, prohlášení o vykládce, prohlášení o převzetí a prodejního dokladu v členění podle státu vlajky.

2.  Souhrny informací vytvořených podle odstavce 1 se na vyžádání zašlou Komisi. Tyto informace mohou být rovněž zpřístupněny na zabezpečených internetových stránkách ve formátu a v časových intervalech, o kterých rozhodne Komise po konzultaci s členskými státy.

▼M1

Článek 43

Povinné údaje pro výměnu informací mezi členskými státy

Údaje, jež velitelé rybářských plavidel Unie musí zaznamenávat do lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce, předchozího oznámení a prohlášení o vykládce v souladu s pravidly Unie, jsou povinnou součástí výměny informací mezi členskými státy.

Článek 44

Přístup k údajům

1.  Pokud rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu provádí rybolovné operace ve vodách Unie pobřežního členského státu, předá stát vlajky dotčenému pobřežnímu členskému státu ihned po obdržení povinné údaje z elektronického lodního deníku rybolovu zaznamenané u daného rybářského výjezdu, a to od posledního vyplutí z přístavu.

2.  Pokud rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu provádí rybolov ve vodách Unie jiného pobřežního členského státu, předá členský stát vlajky dotčenému pobřežnímu členskému státu ihned po obdržení všechny povinné údaje z elektronického lodního deníku rybolovu. Členský stát vlajky rovněž předá opravy údajů týkající se daného rybářského výjezdu, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 2 tohoto nařízení.

3.  Pokud k vykládce či překládce dochází v přístavu jiného pobřežního členského státu než členského státu vlajky, předá členský stát vlajky dotčenému pobřežnímu členskému státu ihned po obdržení všechny povinné údaje z elektronického prohlášení o vykládce nebo prohlášení o překládce.

4.  Pokud členský stát vlajky obdrží oznámení, že rybářské plavidlo plující pod jeho vlajkou má v úmyslu vstoupit do přístavu jiného pobřežního členského státu, předá členský stát vlajky dotčenému pobřežnímu členskému státu ihned po obdržení elektronické předchozí oznámení.

5.  Pokud rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu vstoupí během rybářského výjezdu do vod Unie jiného pobřežního členského státu nebo pokud byly pobřežnímu členskému státu předány jakékoli údaje uvedené v odstavci 3 nebo 4 týkající se konkrétního rybářského výjezdu, umožní členský stát vlajky přístup k veškerým elektronickým údajům o rybolovné činnosti uvedeným v čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, které se týkají daného rybářského výjezdu od okamžiku vyplutí až po dokončení vykládky, a na žádost dotčeného pobřežního členského státu mu předá údaje. Takový přístup k údajům bude možný po dobu nejméně 36 měsíců od zahájení rybářského výjezdu.

6.  Členský stát vlajky rybářského plavidla, u něhož jiný členský stát provedl inspekci v souladu s článkem 80 nařízení o kontrolním režimu, předá členskému státu provádějícímu inspekci na vyžádání elektronické údaje o rybolovné činnosti uvedené v čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu týkající se daného rybářského výjezdu plavidla od okamžiku vyplutí až do doby předložení žádosti.

7.  Žádosti uvedené v odstavci 5 a 6 jsou v elektronické podobě a uvádějí, zda by odpověď měla zahrnovat původní údaje s opravami, nebo pouze údaje konsolidované. Odpověď na žádost je generována automaticky a dožádaný členský stát ji neprodleně předá.

8.  Členské státy umožní přístup k údajům systému sledování plavidel, lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce, předchozího oznámení a prohlášení o vykládce na žádost jiných členských států, které provádějí inspekční činnosti na moři v souvislosti s plány společného nasazení nebo s jinými sjednanými společnými inspekčními činnostmi.

9.  Velitelé rybářských plavidel Unie musejí mít kdykoli zabezpečený přístup ke svým vlastním údajům z elektronického lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce, předchozího oznámení a prohlášení o vykládce uloženým v databázi členského státu vlajky.

Článek 45

Výměna údajů mezi členskými státy

Členské státy:

a) zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;

b) přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro účely stanovené tímto nařízením; a

c) přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.

▼B

Článek 46

Jediný orgán

1.  V každém členském státu je za předávání, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje tato kapitola, odpovědný jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.

2.  Členské státy si vyměňují kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 1 a informují o tom Komisi a subjekt jí určený do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.  Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je nutno sdělit Komisi, subjektu jí určenému a ostatním členským státům před nabytím účinku.Oddíl 2

Zvláštní pravidla pro lodní deník rybolovu v elektronické podobě

Článek 47

Četnost předávání údajů

1.  Když je ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ na moři, jeho velitel předává údaje z elektronického lodního deníku rybolovu příslušným orgánům členského státu vlajky nejméně jednou denně a nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Tyto údaje rovněž zasílá:

a) na žádost příslušného orgánu členského státu vlajky;

b) okamžitě po dokončení poslední rybolovné operace;

c) před vplutím do přístavu;

d) při každé inspekci na moři;

e) při událostech stanovených právními předpisy EU nebo státem vlajky.

Jestliže poslední rybolovná operace proběhla nejpozději jednu hodinu před vplutím do přístavu, mohou být předání údajů uvedená v písmenech b) a c) zaslána v jedné zprávě.

▼M1

1a.  Velitel rybářského plavidla Unie zašle elektronickou zprávu o vyplutí příslušným orgánům členského státu vlajky dříve, než opustí přístav a zahájí jakékoli elektronické předávání údajů týkajících se rybářského výjezdu.

▼B

2.  Velitel může předávat opravy údajů z lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce až do posledního předání údajů podle odst. 1 písm. c). Opravy musí být snadno rozpoznatelné. Všechny původní údaje elektronického lodního deníku rybolovu a jejich opravy jsou uchovávány příslušnými orgány členského státu vlajky.

3.  Velitel plavidla uchovává kopii údajů uvedených v odstavci 1 na palubě rybářského plavidla během každé doby trávené mimo přístav až do okamžiku, kdy bylo předáno prohlášení o vykládce.

4.  Nachází-li se plavidlo ►M1  Unie ◄ v přístavu, nemá-li na palubě produkty rybolovu a předložil-li jeho velitel prohlášení o vykládce za všechny rybolovné operace posledního rybářského výjezdu, může být předávání údajů podle odstavce 1 tohoto článku pozastaveno pod podmínkou předchozího oznámení středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky. Předávání se obnoví v okamžiku, kdy ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ vypluje z přístavu. Předchozí oznámení se nepožaduje u ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ vybavených systémem sledování plavidel a předávajících údaje jeho prostřednictvím.KAPITOLA III

Společná pravidla pro lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové nebo elektronické podoběOddíl 1

Společná pravidla pro určení živé hmotnosti

Článek 48

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

1) „úpravou“ podoba, do jaké je ryba zpracována na palubě rybářského plavidla a před vykládkou, jak je popsáno v příloze I;

2) „celkovou úpravou“ úprava sestávající ze dvou nebo více částí získaných z téže ryby.

Článek 49

Přepočítací koeficienty

1.  Pro vyplňování a předkládání lodních deníků rybolovu podle článků 14 a 15 nařízení o kontrolním režimu se přepočítací koeficienty EU stanovené v přílohách XIII, XIV a XV použijí pro přepočet hmotnosti uchovávaných nebo zpracovaných ryb na živou hmotnost. Tyto koeficienty se použijí na produkty rybolovu nacházející se na palubě nebo přeložené či vyložené ►M1  rybářskými plavidly Unie ◄ .

2.  Odchylně od ustanovení odstavce 1 platí, že pokud regionální organizace pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou je Evropská unie, pro svou regulační oblast, případně třetí zemi, s níž má Evropská unie dohodu o provozování rybolovu ve vodách pod její svrchovaností nebo v její jurisdikci, stanovily přepočítací koeficienty, použijí se tyto koeficienty.

3.  V případech, kdy pro daný druh a úpravu nejsou stanoveny přepočítací koeficienty, se použije přepočítací koeficient přijatý členským státem vlajky.

4.  Aniž je dotčen odstavec 2, použijí příslušné orgány členských států přepočítací koeficienty EU uvedené v odstavci 1 k výpočtu živé hmotnosti překládek a vykládek s cílem sledovat čerpání kvót.

Článek 50

Způsob výpočtu

1.  Živá hmotnost ryb se vypočítá tak, že pro každý druh a úpravu se hmotnost zpracovaných ryb vynásobí přepočítacími koeficienty podle článku 49 tohoto nařízení.

2.  V případě celkové úpravy se použije pouze jeden přepočítací koeficient odpovídající jedné z částí celkové úpravy ryby.Oddíl 2

Společná pravidla pro vyplňování a předkládání lodního deníku rybolovu

Článek 51

Obecná pravidla pro lodní deníky rybolovu

1.  Míra odchylky podle čl. 14 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu pro odhad množství v kilogramech živé hmotnosti každého druhu ryb uchovávaného na palubě se vyjádří jako procentuální podíl z údajů v lodním deníku rybolovu.

2.  V případě úlovků, které jsou vykládány netříděné, může být míra odchylky vypočítána na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků pro celkové množství uchovávané na palubě.

3.  Pro účely použití článku 14 nařízení o kontrolním režimu se druh ulovený za účelem použití jako živá návnada považuje za druh ulovený a uchovávaný na palubě.

4.  Velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ křižujícího oblast intenzity rybolovu, kde je oprávněno provádět rybolov, zaznamená a nahlásí příslušné informace uvedené v čl. 14 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, i když v této oblasti neprovádí žádné rybolovné činnosti.Oddíl 3

Společná pravidla pro vyplňování a předkládání prohlášení o překládce/vykládce

Článek 52

Míra odchylky v prohlášení o překládce

Míra odchylky podle čl. 21 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu pro odhad množství v kilogramech živé hmotnosti každého přeloženého nebo obdrženého druhu ryb se vyjádří jako procentuální podíl z údajů v prohlášení o překládce.

Článek 53

Rozdíly v přeložených úlovcích

Existuje-li rozdíl mezi množstvím úlovku přeloženého z překládajícího plavidla a množstvím převzatým na palubu přijímajícího plavidla, považuje se za přeložené množství větší z obou těchto hodnot. Členské státy zajistí, aby byla podniknuta následná opatření za účelem určení skutečné hmotnosti produktů rybolovu přeložených z překládajícího na přijímající plavidlo.

Článek 54

Dokončení vykládky

Když jsou v souladu s článkem 61 nařízení o kontrolním režimu produkty rybolovu před vážením přepravovány z místa vykládky, považuje se vykládka pro účely použití čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu po zvážení produktů rybolovu za dokončenou.

Článek 55

Rybolovné operace za účasti dvou nebo více ►M1  rybářských plavidel Unie ◄

Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla pro případ rybolovných operací za účasti dvou nebo více ►M1  rybářských plavidel Unie ◄

 z různých členských států nebo

 z téhož členského státu, avšak při vykládce úlovků v členském státě, pod jehož vlajkou neplují,

vyložený úlovek se připíše ►M1  rybářskému plavidlu Unie ◄ , z něhož se produkty rybolovu vykládají.KAPITOLA IV

Plány namátkových kontrol a shromažďování údajů o ►M1  rybářských plavidlech Unie ◄ , na něž se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce

Článek 56

Stanovení plánů namátkových kontrol

Plány namátkových kontrol uvedené v čl. 16 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu pro sledování ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ , na něž se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce, stanoví členské státy v souladu s touto kapitolou s cílem určit vykládky populací nebo skupiny populací ulovených těmito rybářskými plavidly a případně jejich intenzitu rybolovu. Tyto údaje se použijí pro zaznamenávání úlovků a, kde je to vhodné, intenzity rybolovu, jak je uvedeno v článku 33 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 57

Metodika namátkových kontrol

1.  Plány namátkových kontrol podle článku 56 tohoto nařízení se vypracovávají v souladu s přílohou XVI.

2.  Velikost vzorku, který má být zkontrolován, se určí na základě rizika takto:

a) „velmi nízké“ riziko: 3 % vzorku;

b) „nízké“ riziko: 5 % vzorku;

c) „střední“ riziko: 10 % vzorku;

d) „vysoké“ riziko: 15 % vzorku;

e) „velmi vysoké“ riziko: 20 % vzorku.

3.  Denní úlovek sektoru loďstva se pro danou populaci odhadne vynásobením celkového počtu aktivních ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ dotyčného sektoru loďstva průměrným denním úlovkem z dané populace na jedno ►M1  rybářské plavidlo Unie ◄ založeným na úlovcích vzorku kontrolovaných ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ .

►C1

 

4.  Má se za to, že členské státy splnily požadavek plánu namátkových kontrol podle článku 56 tohoto nařízení, pokud shromažďují systematicky alespoň jednou měsíčně za každé rybářské plavidlo, na které se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce, údaje:

a) o všech vykládkách úlovků všech druhů v kilogramech, včetně nulových úlovků;

b) o statistických obdélnících, ve kterých byly tyto úlovky odloveny.

 ◄KAPITOLA V

Kontrola intenzity rybolovu

Článek 58

Hlášení o intenzitě rybolovu

1.  Hlášení o intenzitě rybolovu uvedené v článku 28 nařízení o kontrolním režimu se zasílá v souladu s přílohou XVII.

2.  Pokud velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ předává zprávu příslušným orgánům rádiem podle čl. 28 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, rozhodnou členské státy o používaných rádiových stanicích a oznámí je na internetových stránkách uvedených v článku 115 nařízení o kontrolním režimu.KAPITOLA VI

Nápravná opatření

Článek 59

Obecné zásady

Aby mohly využívat nápravných opatření uvedených v článku 37 nařízení o kontrolním režimu, sdělí členské státy Komisi co nejdříve a v každém případě do jednoho měsíce ode dne zveřejnění ukončení rybolovu podle článku 36 nařízení o kontrolním režimu v Úředním věstníku rozsah utrpěné újmy.

Článek 60

Přidělování dostupných rybolovných práv

▼M1

1.  Pokud utrpěná újma nebyla postupem podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 odstraněna zcela nebo byla odstraněna jen částečně, Komise co nejdříve po obdržení informací podle článku 59 tohoto nařízení přijme nezbytná opatření s cílem náležitě napravit způsobenou újmu.

▼B

2.  V opatření podle odstavce 1 se uvede:

a) které členské státy utrpěly újmu („poškozené členské státy“) a rozsah újmy (po odečtení případných výměn kvót);

▼M1

b) které členské státy případně přečerpaly svá rybolovná práva („přečerpávající členské státy“) a množství přečerpání rybolovných práv (snížené o výměny v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013);

▼B

c) případně odpočty od rybolovných práv přečerpávajících členských států v poměru k množství přečerpaných rybolovných práv;

d) případně navýšení, které se má připočítat k rybolovným právům poškozených členských států, v poměru k rozsahu utrpěné újmy;

e) případně datum nebo data, kdy navýšení nebo odpočty nabývají účinnosti;

f) případně jakékoli jiné nezbytné opatření pro nápravu utrpěné újmy.KAPITOLA VII

Výkon motoru

Článek 61

Osvědčování výkonu hnacího motoru

1.  Osvědčování maximálního trvalého výkonu nového, náhradního nebo technicky upraveného hnacího motoru podle čl. 40 odst. 1 a 2 nařízení o kontrolním režimu se provádí v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2930/86 ( 4 ).

2.  Hnací motor se považuje za technicky upravený ve smyslu odstavce 1, pokud kterékoli z jeho hlavních součástí (dílů), včetně zejména vstřikovacího zařízení, ventilů, turbodmychadla, pístů, vložek válců, ojnic a hlav válců, byly upraveny nebo nahrazeny novými díly s odlišnými technickými parametry, což vede ke změněnému jmenovitému výkonu, nebo pokud bylo změněno seřízení motoru, jako například nastavení vstřikování, konfigurace turbodmychadla nebo časování ventilů. Povaha technické úpravy musí být jasně vysvětlena v osvědčení podle odstavce 1.

3.  Držitel licence k rybolovu před instalací nového hnacího motoru nebo před nahrazením nebo technickou úpravou stávajícího hnacího motoru informuje příslušné orgány.

4.  Tento článek se vztahuje na rybářská plavidla podléhající režimu intenzity rybolovu ode dne 1. ledna 2012. Na ostatní rybářská plavidla se vztahuje ode dne 1. ledna 2013. Vztahuje se pouze na rybářská plavidla, na kterých byly nainstalovány nové hnací motory nebo jejichž stávající hnací motory byly nahrazeny nebo technicky upraveny po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 62

Ověřování a plán namátkových kontrol

1.  Za účelem ověření výkonu motoru v souladu s článkem 41 nařízení o kontrolním režimu stanoví členské státy plán namátkových kontrol pro určení rybářských plavidel nebo skupin rybářských plavidel v jejich loďstvu, u kterých hrozí riziko vykázání podhodnoceného výkonu hnacího motoru. Plán namátkových kontrol musí být založen přinejmenším na těchto kritériích vysokého rizika:

a) rybářská plavidla působící v rybolovných oblastech podléhajících režimům intenzity rybolovu, zejména rybářská plavidla, kterým byla přidělena jednotlivá výše intenzity rybolovu v kW*dnech;

b) rybářská plavidla podléhající omezením výkonu plavidla vyplývajícím z vnitrostátních právních předpisů nebo z práva Evropské unie;

c) rybářská plavidla, u nichž je poměr výkonu plavidla (kW) k jeho hrubé prostornosti (GT) o 50 % nižší než průměrná hodnota tohoto poměru u stejného druhu rybářských plavidel, druhu zařízení a cílového druhu lovených ryb. Pro účely tohoto rozboru mohou členské státy rozdělit loďstvo podle jednoho nebo několika z těchto kritérií:

i) členění loďstva nebo správních jednotek vymezených vnitrostátním právem,

ii) kategorie plavidel podle jejich délky,

iii) kategorie plavidel podle jejich prostornosti,

iv) použitá lovná zařízení,

v) cílové druhy lovených ryb.

2.  Členské státy mohou zvážit použití dalších kritérií rizika na základě svého vlastního posouzení.

3.  Členské státy vypracují seznam svých rybářských plavidel, která splňují jedno nebo více kritérií rizika uvedených v odstavci 1 a případně kritérií rizika podle odstavce 2.

4.  Z každé skupiny rybářských plavidel odpovídajících jednomu z kritérií rizika podle odstavců 1 a 2 vyberou členské státy namátkový vzorek rybářských plavidel. Velikost vzorku se rovná druhé odmocnině zaokrouhlené na nejbližší celý počet rybářských plavidel v dotyčné skupině.

5.  U každého rybářského plavidla zahrnutého v namátkovém vzorku členské státy ověří všechny technické doklady uvedené v čl. 41 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, jež mají k dispozici. Z dalších dokladů podle čl. 41 odst. 1 písm. g) nařízení o kontrolním režimu věnují členské státy zvláštní pozornost specifikacím uvedeným v katalogu od výrobce motoru, pokud je k dispozici.

6.  Tento článek se použije ode dne 1. ledna 2012. Fyzické ověření uvedené v čl. 41 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu upřednostní trawlery, které působí v rybolovné oblasti podléhající režimu intenzity rybolovu.

Článek 63

Fyzické ověření

1.  Pokud se měření výkonu hnacího motoru provádí na rybářském plavidle v rámci fyzického ověření výkonu hnacího motoru podle čl. 41 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, lze výkon hnacího motoru změřit v nejpřístupnějším místě mezi lodním šroubem a motorem.

2.  Pokud se výkon hnacího motoru měří za redukční převodovkou, použije se pro výpočet výkonu hnacího motoru na výstupní přírubě motoru podle definice v čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 vhodná korekce naměřené hodnoty. Na základě úředních technických údajů poskytnutých výrobcem převodovky zohlední tato korekce ztráty výkonu vyplývající z použití převodovky.KAPITOLA VIII

Kontrola rekreačního rybolovu

Článek 64

Stanovení plánů namátkových kontrol

1.  Aniž je dotčeno použití údajů uvedených v odstavci 5, plány namátkových kontrol, jež mají členské státy stanovit podle čl. 55 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu za účelem sledování úlovků populací, na které se vztahují plány obnovy, plavidly provozujícími rekreační rybolov, stanoví shromažďování údajů každé dva roky.

2.  Metody používané v rámci plánů namátkových kontrol musí být stanoveny jednoznačně a musí být pokud možno:

a) neměnné v průběhu času;

b) standardizované v rámci regionů;

c) v souladu s normami kvality stanovenými příslušnými mezinárodními vědeckými institucemi a případně regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou nebo pozorovatelem je Evropská unie.

3.  Plán namátkových kontrol zahrnuje návrh namátkových kontrol pro odhad úlovků populací, na které se vztahují plány obnovy, používané lovné zařízení a příslušnou zeměpisnou oblast plánu obnovy, kde byl úlovek získán.

4.  Členské státy systematicky odhadují správnost a přesnost shromažďovaných údajů.

5.  Pro účely plánů namátkových kontrol podle odstavce 1 mohou členské státy využívat údaje shromážděné v souladu s víceletým programem Společenství stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ( 5 ) v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje k dispozici.

6.  Toto ustanovení se nepoužije, jestliže členský stát zakázal rekreační rybolov populací, na něž se vztahuje plán obnovy.

Článek 65

Oznamování a hodnocení plánů namátkových kontrol

1.  Členské státy oznámí své plány namátkových kontrol Komisi do dvanácti měsíců po vstupu plánu obnovy v platnost. V případě plánů obnovy, které jsou již v platnosti v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost, musí být plán namátkových kontrol oznámen ve lhůtě dvanácti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Změny plánu namátkových kontrol se oznamují před nabytím účinku.

2.  Kromě hodnocení požadovaného v čl. 55 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství hodnotí také:

a) po oznámení podle odstavce 1 a poté každých pět let shodu oznámených plánů namátkových kontrol s kritérii a požadavky uvedenými v čl. 64 odst. 2 a 3 tohoto nařízení;

b) shodu jakýchkoli změn plánu namátkových kontrol podle odstavce 1 s kritérii a požadavky uvedenými v čl. 64 odst. 2 a 3 tohoto nařízení.

3.  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství vydá v případě potřeby doporučení ke zlepšení plánu namátkových kontrol.HLAVA IV

KONTROLA UVÁDĚNÍ NA TRHKAPITOLA I

Sledovatelnost

▼M1

Článek 66

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

„produkty rybolovu a akvakultury“ veškeré produkty, které spadají pod kapitolu 3, podpoložku 1212 21 00 kapitoly 12 a položky 1604 a 1605 kapitoly 16 kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ( 6 ).

▼B

Článek 67

Informace o partiích

1.  Provozovatelé poskytnou informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu v okamžiku, kdy se produkty rybolovu a akvakultury slučují do partií, a nejpozději při prvním prodeji.

2.  Kromě ustanovení odstavce 1 provozovatelé aktualizují příslušné informace uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, které vyplynou ze sloučení nebo rozdělení partií produktů rybolovu a akvakultury po prvním prodeji, a to v okamžiku, kdy jsou informace dostupné.

3.  V případě, kdy v důsledku sloučení nebo rozdělení partií po prvním prodeji dojde ke smíšení produktů rybolovu a akvakultury z několika rybářských plavidel, musí být provozovatelé schopni identifikovat každou partii původu alespoň prostřednictvím identifikačních čísel uvedených v čl. 58 odst. 5 písm. a) nařízení o kontrolním režimu a v souladu s čl. 58 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu musí umožnit jejich sledování zpětně do fáze odlovu nebo sběru.

4.  Systémy a postupy uvedené v čl. 58 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu umožní provozovatelům identifikovat přímého dodavatele / přímé dodavatele a přímého odběratele / přímé odběratele produktů rybolovu a akvakultury, pokud se nejedná o konečné spotřebitele.

5.  Informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu se poskytují na štítcích nebo balení partie nebo v obchodním dokladu, který partii fyzicky doprovází. K partii může být připojen prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení či označovací systém. Informace o partii zůstávají dostupné ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce takovým způsobem, aby k nim příslušné orgány členských států měly kdykoli přístup.

6.  Provozovatelé připojí informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení či označovací systém:

a) od 1. ledna 2013 k produktům rybolovu, na které se vztahuje víceletý plán;

b) od 1. ledna 2015 k ostatním produktům rybolovu a akvakultury.

7.  Jsou-li informace uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu poskytovány v obchodním dokladu, který fyzicky doprovází partii, k odpovídající partii se připojí alespoň identifikační číslo.

8.  Členské státy ve vzájemné spolupráci zajistí, aby k informacím připojeným k partii a/nebo partii fyzicky doprovázejícím mohly získat přístup příslušné orgány jiného členského státu, než ve kterém byly produkty rybolovu a akvakultury sloučeny do partie, zejména pokud se informace k partii připojují prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení. Provozovatelé, kteří používají tyto nástroje, zajistí, aby byly vyvinuty na základě mezinárodně uznaných norem a specifikací.

9.  Informace o datu odlovu uvedená v čl. 58 odst. 5 písm. d) nařízení o kontrolním režimu může zahrnovat několik kalendářních dnů nebo období odpovídající několika dnům odlovu.

10.  Informace o dodavatelích uvedená v čl. 58 odst. 5 písm. f) nařízení o kontrolním režimu se týká přímého dodavatele / přímých dodavatelů provozovatele uvedených v odstavci 4 tohoto článku. Tato informace může být poskytnuta případně prostřednictvím identifikačního označení uvedeného v příloze II oddíle I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ( 7 ).

11.  Informace uvedené v čl. 58 odst. 5 písm. a) až f) nařízení o kontrolním režimu se nevztahují na:

a) dovezené produkty rybolovu a akvakultury vyjmuté z oblasti působnosti provádění osvědčení o úlovku v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ( 8 );

b) produkty rybolovu a akvakultury odlovené nebo chované ve sladké vodě a

c) okrasné ryby, korýše a měkkýše.

▼M1

12.  Informace uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu se nevztahují na produkty rybolovu a akvakultury, které spadají pod položky 1604 a 1605 kapitoly 16 kombinované nomenklatury.

13.  Pro účely čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu jsou informace o oblasti, kde byl produkt odloven nebo chován, následující:

a) pro úlovky populací nebo skupiny populací, na které se podle právních předpisů Unie vztahuje kvóta a/nebo minimální velikost, jde o příslušnou zeměpisnou oblast vymezenou v čl. 4 bodu 30 nařízení o kontrolním režimu, nebo

b) pro úlovky jiných populací nebo skupiny populací, produkty rybolovu odlovené ve sladké vodě a produkty akvakultury jde o název úlovku nebo oblasti produkce v souladu s čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) č. 1379/2013 ( 9 ).

▼B

14.  Hodnota malých množství produktů rybolovu a akvakultury uvedená v čl. 58 odst. 8 nařízení o kontrolním režimu se vztahuje na přímý prodej prováděný rybářským plavidlem na kalendářní den a konečného spotřebitele.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA II

Vážení produktů rybolovuOddíl 1

Obecná pravidla pro vážení

Článek 69

Oblast působnosti

Aniž jsou dotčeny články 78 až 89 tohoto nařízení, vztahují se ustanovení této kapitoly na vykládky z ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ prováděné v členském státě a překládky mezi ►M1  rybářskými plavidly Unie ◄ prováděné v přístavech nebo v místech, která se nacházejí v blízkosti pobřeží členského státu, a rovněž na vážení produktů rybolovu na palubě ►M1  rybářských plavidel Unie ◄ ve ►M1  vodách Unie ◄ .

Článek 70

Záznamy o vážení

1.  Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby, které zodpovídají za první uvedení produktů rybolovu na trh nebo za jejich skladování před prvním uvedením na trh, či případně velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ musí zaznamenat vážení provedené v souladu s články 60 a 61 nařízení o kontrolním režimu, přičemž je třeba uvést tyto informace:

a) třímístné písmenné kódy FAO váženého druhu;

b) výsledek vážení u každého množství jednotlivého druhu v kilogramech hmotnosti produktu;

c) vnější identifikační číslo a název rybářského plavidla, ze kterého vážené množství pochází;

d) úpravu vážených produktů rybolovu;

e) datum vážení (RRRR-MM-DD).

2.  Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby, které zodpovídají za první uvedení produktů rybolovu na trh nebo za jejich skladování před prvním uvedením na trh, či případně velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ musí uchovávat záznamy podle odstavce 1 po dobu tří let.

Článek 71

Načasování vážení

1.  Pokud se produkty rybolovu překládají mezi ►M1  rybářskými plavidly Unie ◄ a první vykládka přeložených produktů rybolovu se má uskutečnit v přístavu mimo Evropskou unii, musí se produkty rybolovu zvážit před odvozem z přístavu nebo místa překládky.

2.  Pokud se produkty rybolovu váží na palubě ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ v souladu s čl. 60 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu a znovu se váží na pevnině po vykládce, použije se údaj o vážení na pevnině pro účely čl. 60 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.

3.  Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení pro ►M1  rybářská plavidla Unie ◄ , na něž se nevztahuje povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu v elektronické podobě podle článku 15 nařízení o kontrolním režimu, může členský stát požadovat, aby velitel rybářského plavidla před vážením předal kopii lodního deníku rybolovu příslušným orgánům členského státu vykládky.

Článek 72

Vážicí systémy

1.  Všechny vážicí systémy musí být příslušnými orgány členského státu zkalibrovány a zapečetěny v souladu s vnitrostátními systémy.

2.  Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za vážicí systém musí uchovávat záznamy o kalibraci.

3.  Pokud se vážení provádí na systému s pásovým dopravníkem, musí být tento systém opatřen viditelným počítadlem, které zaznamenává celkový součet hmotnosti. Zaznamenává se stav počítadla na počátku vážení a také celkový součet. Veškeré použití systému zaznamenává fyzická nebo právnická osoba odpovědná za vážení do lodního deníku vážení.

Článek 73

Vážení zmrazených produktů rybolovu

1.  Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení a zejména články 70 až 74 tohoto nařízení, pokud se váží vyložená množství zmrazených produktů rybolovu, může se hmotnost zmrazených produktů rybolovu vyložených v bednách nebo blocích určit pro každý druh a případně úpravu vynásobením celkového počtu beden nebo bloků průměrnou čistou hmotností bedny nebo bloku vypočítanou podle metodiky stanovené v příloze XVIII.

2.  Fyzické nebo právnické osoby, které váží produkty rybolovu, vedou pro každou vykládku záznam, v němž jsou uvedeny tyto informace:

a) jméno a vnější registrační písmena a čísla plavidla, z něhož byly produkty rybolovu vyloženy;

b) druh a případně úprava vyložených ryb;

c) velikost partie a vzorku palet podle druhu a případně úpravy v souladu s ustanoveními bodu 1 přílohy XVIII;

d) hmotnost každé palety ve vzorku a průměrná hmotnost palet;

e) počet beden nebo bloků na každé paletě ve vzorku;

f) vlastní hmotnost obalu u jedné bedny, pokud se liší od vlastní hmotnosti obalu stanovené v bodu 4 přílohy XVIII;

g) průměrná hmotnost prázdné palety v souladu s ustanoveními bodu 3 písm. b) přílohy XVIII;

h) průměrná hmotnost jedné bedny nebo bloku produktů rybolovu podle druhu a případně úpravy.

Článek 74

Led a voda

1.  Před vážením registrovaný odběratel, registrované dražební středisko nebo jiný subjekt či osoba, která zodpovídá za první uvedení produktů rybolovu na trh, zajistí, aby byly produkty rybolovu přiměřeně očištěny od ledu, aniž by to způsobilo jejich zkažení nebo snížení kvality.

▼M1

2.  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla pro pelagické druhy uvedené v článcích 78 až 89 tohoto nařízení, které se vykládají hromadně za účelem přepravy do místa prvního uvedení na trh, uskladnění nebo zpracování, nesmí odpočet vody a ledu od celkové hmotnosti přesáhnout 2 %. Ve všech případech se procentní podíl pro odpočet vody a ledu zaznamenává na stvrzence o vážení s údajem o hmotnosti. U vykládky pro průmyslové účely nebo u nepelagických druhů se odpočet vody nebo ledu neprovádí.

▼B

Článek 75

Přístup příslušných orgánů

Příslušné orgány musí mít kdykoli úplný přístup k vážicím systémům, záznamům o vážení, písemným prohlášením a do všech prostor, kde se produkty rybolovu skladují nebo zpracovávají.

Článek 76

Plány namátkových kontrol

1.  Plán namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XIX.

2.  Plán namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XX. Pokud jsou úlovky váženy na palubě, míra odchylky uvedená v čl. 14 odst. 3 a čl. 21 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu se nepoužije, jestliže je údaj o vážení po vykládce vyšší než odpovídající údaj o vážení na palubě.

3.  Mají-li členské státy v úmyslu přijmout plány namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 1 a 3 nařízení o kontrolním režimu, nejlépe do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží jediný plán namátkových kontrol zahrnující všechny dotyčné postupy vážení na období tří let. Plán namátkových kontrol se může skládat z různých částí pro různé rybolovné činnosti.

4.  Jakékoli nové plány namátkových kontrol, které mají být přijaty po datu uvedeném v odstavci 3, nebo jakékoli změny těchto plánů musí být předloženy ke schválení tři měsíce před koncem dotyčného roku.

Článek 77

Kontrolní plány a programy pro vážení produktů rybolovu po přepravě z místa vykládky

1.  Kontrolní program podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXI.

2.  Mají-li členské státy v úmyslu přijmout kontrolní programy podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, předloží každý členský stát jediný kontrolní program zahrnující všechny případy přepravy produktů rybolovu, které se mají vážit po přepravě. Tento kontrolní program se předkládá do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Jediný kontrolní program se může skládat z různých částí pro různé rybolovné činnosti.

3.  Společný kontrolní program podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXII.

4.  Mají-li členské státy v úmyslu přijmout společné kontrolní programy podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, předloží je do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

5.  Jakékoli nové kontrolní programy podle odstavce 2 nebo společné kontrolní programy podle odstavce 4, které mají být přijaty po datu uvedeném v odstavcích 2 a 4, nebo jakékoliv změny těchto plánů nebo programů se předkládají tři měsíce před koncem roku, který předchází dni vstupu daného plánu nebo programu v platnost.Oddíl 2

Zvláštní pravidla pro vážení určitých pelagických druhů

▼M1

Článek 78

Rozsah postupů vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé

Pravidla stanovená v tomto oddílu se vztahují na vážení úlovků vyložených v Unii nebo rybářskými plavidly Unie ve třetích zemích, a to sleďů obecných (Clupea harengus), makrel obecných (Scomber scombrus), kranasů (Trachurus spp.) a tresky modravé (Micromesistius poutassou) nebo jejich kombinace, ulovených

a) v případě sleďů obecných v oblastech ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;

b) v případě makrel obecných v oblastech ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV a ve vodách Unie patřících do podoblastí CECAF;

c) v případě kranasů v oblastech ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a ve vodách Unie patřících do podoblastí CECAF;

d) v případě tresky modravé v oblastech ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a ve vodách Unie patřících do podoblastí CECAF,

jestliže množství na jednu vykládku přesahuje 10 tun.

Článek 79

Přístavy vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé

▼B

1.  Úlovky druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení se váží okamžitě po vykládce. Úlovky těchto druhů však mohou být váženy po přepravě, pokud:

 u místa určení v členském státě dotyčný členský stát přijal kontrolní program podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXI,

 u místa určení v jiném členském státě dotyčné členské státy přijaly společný kontrolní program podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXII,

a pokud byl tento kontrolní program nebo společný kontrolní program schválen Komisí.

2.  Každý dotčený členský stát stanoví, v kterých z jeho přístavů se váží druhy uvedené v článku 78 tohoto nařízení, a zajistí, aby se všechny vykládky těchto druhů prováděly v těchto přístavech. Tyto přístavy musí mít:

a) stanovené doby vykládky a překládky;

b) stanovená místa vykládky a překládky;

c) stanovené postupy inspekce a dohledu.

3.  Dotyčné členské státy sdělí Komisi seznam těchto přístavů a postupů inspekce a dohledu uplatňovaných v těchto přístavech, včetně podmínek pro zaznamenávání a předávání množství každého z těchto druhů při každé vykládce.

4.  Jakékoli změny seznamu přístavů a postupů inspekce a dohledu podle odstavce 3 se předávají Komisi nejméně 15 dní před jejich vstupem v platnost.

5.  Členské státy zajistí, aby všechny vykládky druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení z jejich plavidel mimo Evropskou unii probíhaly v přístavech výslovně vybraných pro účely vážení třetími zeměmi, které ohledně těchto druhů uzavřely dohody s Evropskou unií.

6.  Informace uvedené v odstavcích 3 a 4, jakož i seznam přístavů vybraných třetími zeměmi, předá Komise všem dotčeným členským státům.

7.  Komise a dotčené členské státy zveřejní seznam přístavů a jeho změny na svých úředních internetových stránkách.

Článek 80

Vplutí do přístavu členského státu

1.  Pro účely vážení oznámí velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, ve kterém má dojít k vykládce, nejméně čtyři hodiny před vplutím do přístavu vykládky tyto údaje:

a) přístav, do kterého hodlá vplout, název plavidla a jeho vnější registrační písmena a čísla;

b) předpokládaný čas připlutí do tohoto přístavu;

▼M1

c) množství sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé uchovávaná na palubě, vyjádřená v kilogramech živé hmotnosti;

▼B

d) příslušnou zeměpisnou oblast / zeměpisné oblasti, v níž / nichž byl úlovek chycen; tato oblast musí být uvedena jako podoblast a divize nebo subdivize, ve které platí omezení odlovu podle práva Unie.

2.  Velitel ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ , na něž se vztahuje povinnost zaznamenávat údaje do lodního deníku rybolovu elektronicky, zasílá informace uvedené v odstavci 1 v elektronické podobě členskému státu vlajky. Členské státy tyto informace neodkladně předají členskému státu, kde má dojít k vykládce. Elektronické údaje z lodního deníku rybolovu podle článku 15 nařízení o kontrolním režimu a informace uvedené v odstavci 1 lze zasílat v rámci jediného elektronického přenosu.

3.  Členské státy mohou stanovit kratší oznamovací lhůtu, než která je stanovena v odstavci 1. V takovém případě dotyčné členské státy informují Komisi 15 dní před vstupem kratší oznamovací lhůty v platnost. Komise a dotyčné členské státy uvedou tuto informaci na svých internetových stránkách.

Článek 81

Vykládka

Příslušné orgány dotyčného členského státu musí vyžadovat, aby vykládka jakýchkoli úlovků uvedených v článku 78 tohoto nařízení nezačala, dokud není výslovně povolena. Je-li vykládka přerušena, je k jejímu opětovnému zahájení nezbytné povolení.

Článek 82

Lodní deník rybolovu

1.  Ihned po připlutí do přístavu a před zahájením vykládky předloží velitel rybářského plavidla, na něž se nevztahuje povinnost zaznamenávat údaje do lodního deníku rybolovu elektronicky, vyplněnou příslušnou stránku nebo stránky lodního deníku rybolovu ke kontrole příslušnému orgánu členského státu v přístavu vykládky.

▼M1

2.  Množství sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé uchovávaných na palubě, která byla nahlášena před vykládkou podle čl. 80 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, se musí rovnat množstvím zaznamenaným v lodním deníku rybolovu po jeho vyplnění.

Článek 83

Zařízení pro vážení čerstvých sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé provozovaná veřejným subjektem

▼B

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 72 tohoto nařízení, pokud se využívají zařízení pro vážení provozovaná veřejným subjektem, musí fyzické nebo právnické osoby, jež váží úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení, odběrateli vydat stvrzenku o vážení, na které je uvedeno datum a čas vážení a identifikační číslo cisternového vozu. Kopie stvrzenky o vážení se připojí k prodejnímu dokladu nebo k prohlášení o převzetí.

Článek 84

Zařízení pro vážení čerstvých ryb provozovaná soukromým subjektem

1.  Kromě ustanovení článku 72 tohoto nařízení podléhá využívání zařízení pro vážení provozovaných soukromým subjektem rovněž požadavkům tohoto článku.

2.  Fyzické nebo právnické osoby, které váží jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení, musí pro každý vážicí systém vést vázaný záznam s číslovanými stránkami. Ten musí být vyplněn ihned po ukončení vážení jednotlivých vykládek, a to nejpozději do 23:59 hodin místního času v den ukončení vážení. V tomto záznamu se uvádí:

a) jméno a vnější evidenční písmena a čísla plavidla, z něhož byly vyloženy jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení;

b) jedinečné identifikační číslo cisternového vozu a jeho náklad v případech, kdy byly jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení převezeny před vážením z přístavu vykládky v souladu s článkem 79 tohoto nařízení. Každý náklad cisternového vozu se zváží a zaznamená zvlášť. Celkovou hmotnost všech nákladů cisternového vozu ze stejného plavidla lze však zaznamenat společně, pokud se tyto náklady váží postupně jeden po druhém a bez přerušení;

c) druh ryb;

d) hmotnost každé vykládky;

e) datum a čas zahájení a ukončení vážení.

3.  Aniž je dotčeno ustanovení čl. 72 odst. 3 tohoto nařízení, pokud se vážení provádí na systému s pásovým dopravníkem, zaznamenává se veškeré použití systému ve vázaném záznamu o vážení s očíslovanými stránkami.

▼M1

Článek 85

Vážení zmrazených ryb

Pokud se váží vyložená množství zmrazených sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé, určí se hmotnost zmrazených ryb vyložených v bednách pro každý druh v souladu s článkem 73 tohoto nařízení.

Článek 86

Uchovávání záznamů o vážení

Všechny záznamy o vážení podle čl. 84 odst. 3 a článku 85 tohoto nařízení a kopie veškerých přepravních dokladů v rámci kontrolního programu nebo společného kontrolního programu podle čl. 79 odst. 1 tohoto nařízení se uchovávají po dobu nejméně tří let.

▼B

Článek 87

Prodejní doklad a prohlášení o převzetí

Fyzické nebo právnické osoby odpovědné za předkládání prodejních dokladů a prohlášení o převzetí předkládají tato prohlášení týkající se druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení příslušným orgánům dotyčného členského státu na vyžádání.

▼M1

Článek 88

Křížové kontroly

Do doby zřízení počítačové databáze v souladu s článkem 109 nařízení o kontrolním režimu provádějí příslušné orgány správní křížové kontroly všech vykládek, přičemž navzájem porovnávají tyto údaje:

a) množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých, která byla nahlášena před vykládkou podle čl. 80 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, s množstvími zaznamenanými v lodním deníku rybolovu;

b) množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých zaznamenaná v lodním deníku rybolovu s množstvími zaznamenanými v prohlášení o vykládce;

c) množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých zaznamenaná v prohlášení o vykládce s množstvími zaznamenanými v prohlášení o převzetí nebo v prodejním dokladu;

d) oblast odlovu zaznamenanou v lodním deníku rybolovu plavidla s údaji systému VMS pro dotyčné plavidlo.

Článek 89

Sledování vážení

1.  Vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresek modravých vyložených z plavidla se sleduje podle druhů. V případě plavidel, která úlovek čerpají na břeh, se sleduje vážení celého vyloženého úlovku. V případě vykládek zmrazených sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresek modravých se spočítají všechny bedny a sleduje se metodika výpočtu průměrné čisté hmotnosti beden stanovená v příloze XVIII.

2.  Kromě údajů uvedených v článku 88 tohoto nařízení se křížově kontrolují ještě tyto údaje:

a) množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých uvedená v záznamech o vážení ze zařízení pro vážení provozovaných veřejnými nebo soukromými subjekty a množství jednotlivých druhů zaznamenaná v prohlášení o převzetí nebo v prodejním dokladu;

b) množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých zaznamenaná v jakýchkoli přepravních dokladech v rámci kontrolního programu nebo společného kontrolního programu uvedeného v čl. 79 odst. 1 tohoto nařízení;

c) jedinečná identifikační čísla cisternových vozů uvedená v záznamu podle čl. 84 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.

3.  Po dokončení vykládky se ověří, že na plavidle nezůstaly žádné ryby, na něž se vztahují zvláštní pravidla v tomto oddílu.

4.  Veškeré sledování podle tohoto článku a článku 107 tohoto nařízení se zdokumentuje. Tato dokumentace se uchovává alespoň po dobu tří let.KAPITOLA III

Prodejní doklady a prohlášení o převzetí

▼B

Článek 90

Obecná pravidla

▼M1

1.  V prodejním dokladu a prohlášení o převzetí se uvede počet jedinců podle čl. 64 odst. 1 písm. f) a čl. 66 odst. 3 písm. e) nařízení o kontrolním režimu, pokud se příslušná kvóta spravuje na základě počtu jedinců.

▼B

2.  Druh úpravy podle čl. 64 odst. 1 písm. g) nařízení o kontrolním režimu zahrnuje stav úpravy podle přílohy I.

3.  Cena podle čl. 64 odst. 1 písm. l) nařízení o kontrolním režimu se uvádí v měně platné v členském státu, kde se prodej uskutečňuje.

▼M1

Článek 91

Formáty prodejních dokladů a prohlášení o převzetí

1.  Členské státy určí formát používaný pro vyplňování a předávání prodejních dokladů a prohlášení o převzetí uvedených v článku 63 a 67 nařízení o kontrolním režimu, a to mezi registrovanými odběrateli, registrovanými dražebními středisky nebo jinými subjekty či osobami schválenými členskými státy a příslušnými orgány.

2.  Údaje, jež musí registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy zaznamenávat do svých prodejních dokladů nebo prohlášení o převzetí v souladu s pravidly Unie, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.

3.  Členský stát, na jehož území došlo k prvnímu prodeji či převzetí, zpřístupní na žádost členského státu vlajky nebo členského státu, na jehož území byly produkty rybolovu vyloženy, údaje podle čl. 111 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, které předal ohledně operací v předchozích 36 měsících. Odpověď na žádost je generována automaticky a neprodleně předána.

4.  Členské státy:

a) zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;

b) přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro účely stanovené tímto nařízením; a

c) přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.

5.  V každém členském státu je za předávání, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje tato kapitola, odpovědný jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.

6.  Členské státy si vyměňují kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 5 a informují o tom Komisi a subjekt jí určený do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

7.  Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 5 a 6 je nutno sdělit Komisi, subjektu jí určenému a ostatním členským státům před nabytím účinku.

▼BHLAVA V

DOHLEDKAPITOLA I

Zprávy o dohledu

Článek 92

Informace, které mají být uvedeny ve zprávě o dohledu

1.  Zprávy o dohledu podle čl. 71 odst. 3 a 4 nařízení o kontrolním režimu se vypracují v souladu s přílohou XXIII tohoto nařízení.

2.  Členské státy vloží údaje obsažené ve svých zprávách o dohledu do elektronické databáze podle článku 78 nařízení o kontrolním režimu a zabezpečí funkce uvedené v bodu 2 přílohy XXIV tohoto nařízení. V této databázi musí být zaznamenány alespoň informace uvedené v příloze XXIII. Do databáze se kromě toho rovněž mohou vložit naskenované zprávy o dohledu vypracované v papírové podobě.

3.  Údaje z těchto zpráv zůstávají v databázi k dispozici po dobu nejméně tří let.

4.  Po obdržení zprávy o dohledu podle odstavce 1 členský stát vlajky co nejdříve zahájí vyšetřování činností svých rybářských plavidel, na která se zpráva o dohledu vztahuje.

5.  Ustanovení odstavce 1 se použijí, aniž jsou dotčena pravidla přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou je Evropská unie.KAPITOLA II

Kontrolní pozorovatelé

Článek 93

Obecná pravidla ohledně kontrolních pozorovatelů

1.  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo sjednaná s třetí zemí, ►M1  rybářská plavidla Unie ◄ určená pro uplatnění pozorovatelského kontrolního programu musí mít na palubě alespoň jednoho kontrolního pozorovatele po dobu stanovenou tímto programem.

2.  Členské státy určí kontrolní pozorovatele a zajistí, aby byli schopni plnit své úkoly. Členské státy zejména zajistí rozmístění kontrolních pozorovatelů na dotyčná ►M1  rybářská plavidla Unie ◄ a jejich následné stažení z těchto plavidel.

3.  Kontrolní pozorovatelé nesmí vykonávat jiné úkoly, než které jsou stanoveny v článku 73 nařízení o kontrolním režimu a v článku 95 tohoto nařízení, vyjma jiných úkolů, jež mají být prováděny v souladu s pozorovatelským kontrolním programem EU nebo jako součást pozorovatelského programu probíhajícího v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu nebo stanoveného v rámci dvoustranné dohody s třetí zemí.

4.  Příslušné orgány zajistí, aby kontrolní pozorovatelé měli pro účely své mise komunikační prostředky nezávislé na komunikačním systému rybářského plavidla.

5.  Těmito pravidly nejsou dotčeny pravomoci velitele rybářského plavidla jako jediné osoby odpovědné za činnosti plavidla.

Článek 94

Nezávislost kontrolních pozorovatelů

Aby byli nezávislí na majiteli, provozovateli i veliteli ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ a jakémkoli členu posádky, jak stanoví čl. 73 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, nesmí být kontrolní pozorovatelé:

 příbuzným ani zaměstnancem velitele ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ nebo jakéhokoli člena posádky, zástupce velitele nebo vlastníka nebo provozovatele ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ , na které byli přiděleni,

 zaměstnancem společnosti kontrolované velitelem nebo jakýmkoli členem posádky, zástupcem velitele nebo vlastníka nebo provozovatele ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ , na které byli přiděleni.

Článek 95

Povinnosti kontrolních pozorovatelů

1.  Kontrolní pozorovatelé ověřují příslušné doklady a zaznamenávají rybolovné činnosti ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ , na které jsou přiděleni, podle seznamu v příloze XXV.

2.  Kontrolní pozorovatelé na palubě dotyčného ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ v případě potřeby seznámí úředníky, kteří se chystají přistoupit k inspekci rybářského plavidla, se situací poté, co vstoupí na palubu. Pokud to prostory na palubě ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ dovolují, uskuteční se případně seznámení se situací na uzavřeném setkání.

3.  Kontrolní pozorovatelé vypracují zprávu uvedenou v čl. 73 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu za použití formátu stanoveného v příloze XXVI. Tuto zprávu předají bez prodlení a v každém případě do 30 dnů po dokončení svého pověření svým orgánům a příslušným orgánům členského státu vlajky. Jejich příslušné orgány zprávu na požádání poskytnou pobřežnímu členskému státu, Komisi nebo subjektu jí určenému. Kopie zpráv poskytnuté ostatním členským státům nesmí obsahovat údaje o místech, kde byly úlovky získány, pokud jde o počáteční a konečnou polohu každé rybolovné činnosti, ale mohou zahrnovat denní úhrny úlovku v ekvivalentu živé hmotnosti vyjádřené v kilogramech v členění podle jednotlivých druhů a divizí ICES, případně jiných oblastí.

▼M1 —————

▼BHLAVA VI

INSPEKCEKAPITOLA I

Provádění inspekcíOddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 97

Úředníci oprávnění provádět inspekce na moři nebo na pevnině

1.  Úředníci odpovědní za provádění inspekcí podle článku 74 nařízení o kontrolním režimu musí být oprávněni příslušnými orgány členských států. Za tímto účelem poskytnou členské státy svým úředníkům služební průkaz s uvedením jejich totožnosti a funkce, kterou zastávají. Každý úředník ve službě nosí tento služební průkaz a předkládá jej při nejbližší příležitosti během inspekce.

2.  Členské státy přenesou na své úředníky dostatečné pravomoci nezbytné pro plnění jejich úkolů v oblasti kontroly, inspekce a vymáhání práva v souladu s tímto nařízením a k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.

Článek 98

Obecné zásady

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, přijmou příslušné orgány členských států za použití všech dostupných informací přístup založený na posouzení míry rizika pro výběr cílů inspekce. V souladu s tímto přístupem provádějí úředníci inspekce v souladu s pravidly stanovenými v této kapitole.

2.  Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, koordinují členské státy své činnosti v oblasti kontroly, inspekce a vymáhání práva. Za tímto účelem přijmou a provádějí národní kontrolní akční programy podle článku 46 nařízení o kontrolním režimu a společné kontrolní programy podle článku 94 nařízení o kontrolním režimu, které zahrnují činnosti na moři i na pevnině nezbytné k zajištění souladu s pravidly společné rybářské politiky.

3.  Podle strategie kontroly a vymáhání práva založené na posouzení míry rizika provádí každý členský stát objektivním způsobem nezbytné inspekční činnosti s cílem zabránit uchovávání na plavidle, překládce, vykládce, přemísťování do klecí a na farmy, zpracování, přepravě, skladování, uvádění na trh a prodeji produktů rybolovu pocházejících z činností, které nejsou v souladu s pravidly společné rybářské politiky.

4.  Inspekce se provádějí tak, aby v nejvyšší míře zabránily jakémukoli negativnímu dopadu na hygienu a kvalitu kontrolovaných produktů rybolovu.

5.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní informační systémy související s rybolovem umožňovaly podle potřeby přímou elektronickou výměnu informací o inspekcích státu daného přístavu mezi jednotlivými systémy navzájem, s ostatními členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným v souladu s článkem 111 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 99

Povinnosti úředníků ve fázi před inspekcí

Ve fázi před inspekcí úředníci pokud možno shromažďují veškeré příslušné informace, včetně:

a) licencí k rybolovu a oprávnění k rybolovu;

b) informací ze systému sledování plavidel týkajících se aktuálního rybářského výjezdu;

c) údajů z leteckého dohledu a jiných pozorování;

d) záznamů z předchozích inspekcí a informací o dotyčném ►M1  rybářském plavidle Unie ◄ dostupných v zabezpečené části internetových stránek členského státu vlajky.

Článek 100

Povinnosti úředníků oprávněných provádět inspekce

1.  Úředníci oprávnění provádět inspekce ověřují a zaznamenávají odpovídající položky vymezené v příslušném modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII. Za tímto účelem mohou pořizovat fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy v souladu s vnitrostátním právem a případně odebírat vzorky.

2.  Úředníci nesmí zasahovat do práva každého provozovatele komunikovat během inspekční činnosti s příslušnými orgány státu vlajky.

3.  Úředníci zohlední všechny informace poskytnuté podle čl. 95 odst. 2 tohoto nařízení kontrolním pozorovatelem na palubě rybářského plavidla, jehož inspekci mají provést.

4.  Po skončení inspekce úředníci podle potřeby vyslechnou provozovatele ohledně rybářských předpisů relevantních pro stávající okolnosti.

5.  Pokud nebyly zjištěny žádné důkazy o očividném porušení předpisů, úředníci rybářské plavidlo nebo kontrolované prostory po ukončení inspekce co nejdříve opustí.

Článek 101

Povinnosti členských států, Komise a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu

1.  Příslušné orgány členských států a případně Komise a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu zajistí, aby jejich úředníci prováděli inspekce profesionálně a na vysoké úrovni a zároveň se chovali zdvořile a citlivě.

2.  Příslušné orgány každého členského státu stanoví postupy, které zajistí, aby případné stížnosti provozovatelů ohledně průběhu inspekcí prováděných jejich úředníky byly spravedlivě a důkladně prošetřeny v souladu s vnitrostátním právem.

3.  Pobřežní členské státy mohou, s výhradou vhodných ujednání s členským státem vlajky rybářského plavidla, vyzvat úředníky příslušných orgánů tohoto členského státu k účasti na inspekcích rybářských plavidel tohoto členského státu, dokud tato plavidla působí ve vodách daného pobřežního členského státu nebo provádějí vykládku v jeho přístavech.Oddíl 2

Inspekce na moři

Článek 102

Obecná ustanovení ohledně inspekcí na moři

1.  Každé plavidlo používané ke kontrolním účelům včetně dohledu musí mít viditelným způsobem vyvěšený praporek nebo symbol znázorněný v příloze XXVIII.

2.  Naloďovací člun, který slouží k usnadnění převozu úředníků provádějících inspekce, musí mít vyvěšenu podobnou vlajku nebo praporek o velikosti přiměřené rozměrům naloďovacího člunu, čímž oznamuje, že se podílí na plnění úkolů v rámci inspekce rybolovu.

3.  Osoby odpovědné za inspekční plavidla řádně dodržují námořní pravidla a manévrují v bezpečné vzdálenosti od rybářského plavidla v souladu s mezinárodními pravidly pro předcházení srážkám na moři.

Článek 103

Naloďování na rybářská plavidla na moři

1.  Úředníci odpovědní za provádění inspekce zajistí, že nebudou přijata žádná opatření, která mohou ohrozit bezpečnost rybářského plavidla a jeho posádky.

2.  Úředníci nevyžadují po veliteli rybářského plavidla, na které se naloďují nebo z něhož se vyloďují, aby zastavil nebo manévroval během rybolovu nebo přerušil shazování či vytahování lovného zařízení. Aby však bylo umožněno bezpečné nalodění nebo vylodění, mohou úředníci požadovat přerušení nebo pozdržení shazování lovného zařízení, dokud se nenalodí na rybářské plavidlo nebo nevylodí. V případě naloďování toto zpoždění nesmí překročit 30 minut po nalodění úředníků na rybářské plavidlo, pokud nebylo zjištěno porušení předpisů. Toto ustanovení se nedotýká možnosti úředníků vyžadovat, aby lovné zařízení bylo vytaženo za účelem inspekce.

Článek 104

Činnosti na palubě plavidla

1.  Při provádění inspekcí úředníci ověří a zaznamenají všechny odpovídající položky uvedené v příslušném modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení.

2.  Úředníci mohou po veliteli požadovat vytažení lovného zařízení za účelem inspekce.

3.  Inspekční týmy jsou obvykle tvořeny dvěma úředníky. V případě potřeby mohou inspekční týmy doplnit další úředníci.

4.  Inspekce může trvat nejvýše čtyři hodiny nebo až do vytažení a kontroly sítě a úlovku, vyžaduje-li to dobu delší než čtyři hodiny. To neplatí v případě, že je zjištěno očividné porušení předpisů nebo pokud úředníci potřebují další informace.

5.  V případě zjištění očividného porušení předpisů mohou být na kteroukoli část lovného zařízení nebo rybářského plavidla, včetně kontejnerů s produkty rybolovu a prostoru/prostorů, ve kterých mohou být uloženy, připevněny identifikační značky a pečeti a úředník nebo úředníci mohou zůstat na palubě po dobu nezbytnou k dokončení příslušných opatření k zabezpečení a zachování trvalosti veškerých důkazů o očividném porušení předpisů.Oddíl 3

Inspekce v přístavu

Článek 105

Příprava inspekce

1.  Aniž jsou dotčeny standardy vymezené ve zvláštních kontrolních a inspekčních programech a v článku 9 nařízení (ES) č. 1005/2008, provádí se inspekce rybářského plavidla v přístavu nebo při vykládce v těchto případech:

a) běžně za použití metodiky namátkových kontrol založené na posouzení míry rizika; nebo

b) pokud existuje podezření na porušení pravidel společné rybářské politiky.

2.  V případech uvedených v odst. 1 písm. b) a aniž je dotčena poslední věta čl. 106 odst. 2 tohoto nařízení, příslušné orgány členských států zajistí, aby rybářské plavidlo, které má být podrobeno inspekci v přístavu, při připlutí očekávali jejich úředníci.

3.  Odstavec 1 nevylučuje možnost členských států provádět namátkové inspekce.

Článek 106

Inspekce v přístavu

1.  Při provádění inspekcí úředníci ověří a zaznamenají všechny příslušné položky uvedené v odpovídajícím modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení. Úředníci náležitě zohlední zvláštní požadavky, které se vztahují na kontrolované rybářské plavidlo, zejména příslušná ustanovení víceletých plánů.

2.  Při provádění inspekce vykládky úředníci sledují celý postup vykládky od začátku až do konce příslušné činnosti. Křížová kontrola se provádí vzájemným porovnáním množství jednotlivých druhů zaznamenaných v předchozím oznámení o připlutí za účelem vykládky produktů rybolovu, množství jednotlivých druhů zaznamenaných v lodním deníku rybolovu a množství jednotlivých druhů vyložených nebo přeložených, podle toho, co přichází v úvahu. Toto ustanovení nevylučuje možnost provedení inspekce po zahájení vykládky.

3.  Členské státy zajistí účinnou inspekci a kontrolu prostor používaných v souvislosti s rybolovnými činnostmi a následným zpracováním produktů rybolovu.

▼M1

Článek 107

Inspekce vykládek určitých pelagických druhů

U vykládky sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresek modravých podle článku 78 tohoto nařízení příslušné orgány členského státu zajistí, aby bylo v plném rozsahu zkontrolováno nejméně 7,5 % množství vyložených u každého druhu a nejméně 5 % vykládek těchto ryb.

▼BOddíl 4

Inspekce přepravy

Článek 108

Obecné zásady

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, mohou inspekce přepravy probíhat kdekoli a kdykoli od vykládky až do okamžiku, kdy produkty rybolovu dorazí na místo prodeje nebo zpracování. Při vykonávání inspekcí se přijmou nezbytná opatření, aby se u kontrolovaných produktů rybolovu zajistilo zachování chladicího řetězce.

2.  Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech a vnitrostátních kontrolních programech nebo zvláštních kontrolních a inspekčních programech, inspekce přepravy pokud možno zahrnují fyzickou kontrolu přepravovaných produktů.

3.  Fyzická kontrola přepravovaných produktů rybolovu zahrnuje odběr vzorků, které představují reprezentativní zastoupení jednotlivých částí přepravované partie nebo partií.

4.  Při provádění inspekce přepravy úředníci ověří a zaznamenají všechny položky uvedené v čl. 68 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu a všechny příslušné položky v modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení. To zahrnuje ověření, že přepravovaná množství produktů rybolovu odpovídají údajům zapsaným v přepravním dokladu.

Článek 109

Zapečetěná přepravní vozidla

1.  Jsou-li vozidlo nebo kontejner zapečetěny, aby se zabránilo manipulaci s nákladem, příslušné orgány členských států zajistí, aby byla na přepravním dokladu uvedena pořadová čísla pečetí. Úředníci zkontrolují, že pečeti jsou neporušené a že pořadová čísla odpovídají údajům v přepravním dokladu.

2.  V případě odstranění pečetí, aby se usnadnila kontrola nákladu předtím, než náklad dorazí na konečné místo určení, nahradí úředníci původní pečeť novou pečetí, přičemž v přepravním dokladu zaznamenají její údaje a důvody pro odstranění původní pečeti.Oddíl 5

Inspekce trhu

Článek 110

Obecné zásady

Při návštěvě chladíren, velkoobchodních a maloobchodních trhů, restaurací nebo jiných prostor, kde se ryby po vykládce skladují a/nebo prodávají, úředníci ověřují a zaznamenávají všechny příslušné položky uvedené v odpovídajícím modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení.

Článek 111

Další metody a technologie

Kromě položek uvedených v příloze XXVII mohou členské státy využít dostupné metody a technologie pro identifikaci a ověřování produktů rybolovu, jejich zdroje nebo původu a dodavatelů a plavidel provádějících odlov nebo produkčních jednotek.

▼M1

Článek 112

Kontrola produktů rybolovu, na něž se vztahuje mechanismus skladování

Úředníci ověřují, že produkty rybolovu, na něž se vztahuje mechanismus skladování podle článku 30 nařízení Rady (EU) č. 1379/2013, splňují podmínky stanovené v uvedeném článku 30 a v článku 67 nařízení (EU) č. 508/2014 ( 10 ).

▼BKAPITOLA II

Povinnosti provozovatelů

Článek 113

Všeobecné povinnosti provozovatelů

1.  Všichni provozovatelé působící pod jurisdikcí členského státu mohou být podrobeni inspekci týkající se jejich povinností podle pravidel společné rybářské politiky.

2.  Všichni provozovatelé, kteří jsou podrobeni kontrole:

a) usnadňují činnost úředníků a poskytují jim na požádání nezbytné informace a doklady (včetně pokud možno jejich kopií, nebo přístupu k příslušným databázím) ohledně rybolovných činností vyplněné a uchovávané v požadované elektronické či papírové podobě v souladu s pravidly společné rybářské politiky;

b) usnadňují přístup do všech částí plavidel, prostor a jakýchkoli přepravních prostředků včetně letadel a vznášedel používaných ve spojení s rybolovnými a zpracovatelskými činnostmi nebo s nimi souvisejících;

c) zajišťují v každém okamžiku bezpečnost úředníků a aktivně napomáhají úředníkům při výkonu jejich inspekčních povinností a spolupracují s nimi;

d) nebrání úředníkům v provádění inspekce, nezastrašují je ani do jejich činnosti nezasahují a zamezují kterékoli jiné osobě v bránění úředníkům v provádění inspekce, v jejich zastrašování a zasahování do jejich činnosti;

e) poskytují pokud možno prostory, kde mohou být úředníci nerušeně informováni kontrolním pozorovatelem o situaci, jak je uvedeno v čl. 95 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 114

Povinnosti velitele během inspekcí

1.  Velitel rybářského plavidla, které je podrobeno inspekci, nebo jeho zástupce:

a) usnadní bezpečné a účelné nalodění úředníků v souladu s námořními pravidly, když je vydán příslušný signál v mezinárodním signálním kódu nebo když plavidlo nebo vrtulník s úředníkem prostřednictvím rádiové komunikace oznámí záměr provést jeho nalodění;

b) poskytne naloďovací žebřík splňující požadavky přílohy XXIX k usnadnění bezpečného a pohodlného přístupu na jakékoli plavidlo, kde je nezbytné vylézt do výše 1,5 metru nebo více;

c) usnadní úředníkům plnění jejich inspekčních povinností, přičemž poskytuje pomoc v požadovaném a přiměřeném rozsahu;

d) umožní úředníku/úředníkům spojit se s orgány státu vlajky, pobřežního státu a státu provádějícího inspekci;

e) upozorní úředníky na konkrétní bezpečnostní rizika na palubě rybářských plavidel;

f) poskytne úředníkům přístup do všech prostor plavidla, ke všem zpracovaným nebo nezpracovaným úlovkům, všem lovným zařízením a všem relevantním informacím a dokladům;

g) usnadní bezpečné vylodění úředníků po ukončení inspekce.

2.  Po velitelích rybářských plavidel se nesmí požadovat, aby sdělovali obchodně citlivé informace prostřednictvím volně přístupných rádiových kanálů.KAPITOLA III

Inspekční zpráva

Článek 115

Společná pravidla ohledně inspekčních zpráv

1.  Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu, musí inspekční zprávy podle článku 76 nařízení o kontrolním režimu obsahovat příslušné informace uvedené v odpovídajícím modulu stanoveném v příloze XXVII. Zprávy úředníci sepisují během inspekce nebo co nejdříve po jejím ukončení.

2.  Pokud je v průběhu inspekce zjištěno očividné porušení předpisů, začlení se do inspekční zprávy příslušné právní a faktické prvky spolu s dalšími informacemi, které se daného porušení týkají. Je-li v průběhu inspekce zjištěno několik porušení, zaznamenají se do inspekční zprávy příslušné prvky každého porušení.

3.  Úředníci sdělí svá zjištění fyzické osobě odpovědné za rybářské plavidlo, vozidlo, letadlo, vznášedlo nebo prostory, které jsou předmětem inspekce, (provozovateli) na konci inspekce. Provozovatel má možnost vyjádřit se k inspekci a jejím výsledkům. Připomínky provozovatele se zaznamenají do inspekční zprávy. Pokud úředníci nemluví stejným jazykem jako kontrolovaný provozovatel, přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby byla jejich zjištění pochopitelná.

4.  Pokud o to požádá, musí mít provozovatel právo kontaktovat svého zástupce nebo příslušné orgány svého státu vlajky, jestliže se vyskytnou závažné problémy týkající se porozumění výsledkům inspekce a výsledné zprávě.

5.  Formát pro elektronický přenos informací podle čl. 76 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu se stanoví po konzultaci mezi členskými státy a Komisí.

Článek 116

Vyplňování inspekčních zpráv

1.  Je-li inspekční zpráva vypracována ručně v papírovém formátu, musí být čitelná, nesmazatelná a zřetelně zapsaná. Žádný záznam ve zprávě nesmí být vymazán nebo pozměněn. Dojde-li v ručně vypracované zprávě k chybě, nesprávný záznam se úhledně přeškrtne a dotyčný úředník jej potvrdí parafováním.

2.  Úředník odpovědný za provedení inspekce zprávu podepíše. Provozovatel je vyzván, aby podepsal zprávu. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, podpis provozovatele představuje potvrzení zprávy, avšak nepovažuje se za souhlas s jejím obsahem.

3.  Inspekční zprávy podle článku 115 tohoto nařízení mohou úředníci vypracovávat elektronickými prostředky.

Článek 117

Kopie inspekční zprávy

Kopie inspekční zprávy podle článku 116 tohoto nařízení se zašle provozovateli nejpozději 15 pracovních dnů po ukončení inspekce a v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, který má svrchovanost nebo jurisdikci v místě inspekce. Je-li zjištěno porušení předpisů, podléhá zveřejnění zprávy zákonům o zveřejňování informací v dotyčném členském státě.KAPITOLA IV

Elektronická databáze

Článek 118

Elektronická databáze

1.  Členské státy zahrnou do svých národních kontrolních programů postupy, které se týkají zaznamenávání inspekčních zpráv v papírové nebo elektronické podobě jejich úředníky. Členské státy vloží tyto zprávy do elektronické databáze podle článku 78 nařízení o kontrolním režimu a zabezpečí funkce uvedené v bodu 2 přílohy XXIV tohoto nařízení. V elektronické databázi musí být obsaženy alespoň informace zaznamenané v souladu s čl. 115 odst. 1 tohoto nařízení a uvedené jako povinné v příloze XXVII. Do databáze se rovněž vloží naskenované inspekční zprávy vypracované v papírové podobě.

2.  Databáze musí být přístupná Komisi a subjektu jí určenému v souladu s postupy uvedenými v článcích 114, 115 a 116 nařízení o kontrolním režimu. Příslušné údaje v databázi musí být rovněž přístupné jiným členským státům v souvislosti s plánem společného nasazení.

3.  Údaje z těchto inspekčních zpráv zůstávají v databázi k dispozici po dobu nejméně tří let.KAPITOLA V

Inspektoři Unie

Článek 119

Nahlášení inspektorů Unie

1.  Členské státy a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu oznámí Komisi elektronicky do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost jména svých úředníků, kteří mají být zapsáni do seznamu inspektorů Unie podle článku 79 nařízení o kontrolním režimu.

2.  Úředníci, kteří mají být zapsáni do seznamu:

a) mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti kontroly a inspekce rybolovu;

b) mají hluboké znalosti právních předpisů Evropské unie týkajících se rybolovu;

c) mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dostatečnou znalost druhého;

d) jsou fyzicky schopni plnit své úkoly;

e) absolvovali případně nezbytnou odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti na moři.

Článek 120

Seznam inspektorů Unie

1.  Na základě oznámení od členských států a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu přijme Komise šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost seznam inspektorů Unie.

2.  Po sestavení počátečního seznamu členské státy a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu do října každého roku oznámí Komisi jakékoli změny, které by chtěly provést v seznamu pro následující kalendářní rok. Komise do 31. prosince každého roku odpovídajícím způsobem seznam změní.

3.  Seznam a jeho změny se zveřejní na úředních internetových stránkách Evropské agentury pro kontrolu rybolovu.

Článek 121

Sdělení inspektorů Unie regionálním organizacím pro řízení rybolovu

Subjekt určený Komisí sdělí sekretariátu regionální organizace pro řízení rybolovu seznam inspektorů Unie, kteří provedou inspekce v rámci této organizace.

Článek 122

Pravomoci a povinnosti inspektorů Unie

1.  Při plnění svých úkolů inspektoři Unie dodržují právo Evropské unie a v nezbytném rozsahu také vnitrostátní právo členského státu, v němž inspekce probíhá, nebo – pokud se inspekce provádí mimo ►M1  vody Unie ◄ – členského státu vlajky rybářského plavidla podrobeného inspekci a příslušná mezinárodní pravidla.

2.  Inspektoři Unie předloží služební průkaz, který uvádí jejich totožnost a funkci, ve které pracují. Pro tento účel jsou vybaveni průkazem vydaným Komisí nebo Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu s uvedením jejich totožnosti a funkce.

3.  Členské státy usnadňují plnění povinností inspektorů Unie a poskytují jim pomoc, kterou potřebují pro plnění svých úkolů.

4.  Příslušné orgány členských států mohou inspektorům Unie povolit, aby pomáhali vnitrostátním inspektorům při výkonu jejich povinností.

5.  Články 113 a 114 tohoto nařízení se použijí odpovídajícím způsobem.

Článek 123

Zprávy

1.  Denní souhrn svých inspekčních činností s uvedením jména a identifikačního čísla každého kontrolovaného rybářského plavidla nebo člunu a typu provedené inspekce předloží inspektoři Unie příslušným orgánům členského státu, v jehož vodách se inspekce uskutečnila, nebo – pokud byla inspekce provedena mimo ►M1  vody Unie ◄ – členskému státu vlajky ►M1  rybářského plavidla Unie ◄ podrobeného inspekci a Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu.

2.  Pokud inspektoři Unie zjistí v průběhu inspekce porušení předpisů, bez prodlení předloží souhrnnou inspekční zprávu příslušným orgánům pobřežního členského státu nebo – pokud byla inspekce provedena mimo ►M1  vody Unie ◄ – příslušným orgánům státu vlajky rybářského plavidla podrobeného inspekci a Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu. V této souhrnné inspekční zprávě se uvede alespoň datum a místo inspekce, identifikace inspekční platformy, identifikace kontrolovaného cíle a druh zjištěného porušení předpisů.

3.  Inspektoři Unie předloží kopii celkové inspekční zprávy se záznamem příslušných položek do odpovídajícího inspekčního modulu inspekční zprávy v příloze XXVII příslušným orgánům státu vlajky rybářského plavidla nebo člunu podrobeného inspekci a členského státu, v jehož vodách inspekce proběhla, do sedmi dnů od data inspekce. Pokud inspektoři Unie zjistili porušení předpisů, kopie celkové inspekční zprávy se zašle také Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu.

4.  Denní zprávy a inspekční zprávy uvedené v tomto článku se na žádost předávají Komisi.

Článek 124

Následná opatření vyplývající ze zpráv

1.  Členské státy na základě zpráv předložených inspektory Unie v souladu s článkem 123 tohoto nařízení přijímají opatření stejným způsobem jako na základě zpráv od svých vlastních úředníků.

2.  Členský stát, který jmenoval inspektora Unie či případně Komise nebo Evropská agentura pro kontrolu rybolovu spolupracuje s členským státem, který přijímá opatření na základě zprávy předložené inspektorem Unie, s cílem usnadnit soudní a správní řízení.

3.  Inspektor Unie na žádost poskytne svou pomoc a důkazy v řízení pro porušení právních předpisů zahájeném kterýmkoli členským státem.HLAVA VII

VYMÁHÁNÍ

BODOVÝ SYSTÉM PRO ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Článek 125

Zřízení a provozování bodového systému pro závažná porušení předpisů

Každý členský stát určí příslušné vnitrostátní orgány, které jsou odpovědné za:

a) zřízení systému pro přidělování sankčních bodů za závažná porušení předpisů, jak je uvedeno v čl. 92 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu;

b) přidělování příslušného počtu bodů držiteli licence k rybolovu;

c) převod přidělených bodů jakémukoli budoucímu držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo, je-li toto plavidlo prodáno, převedeno nebo změní-li jiným způsobem majitele, a

d) vedení příslušných záznamů o bodech přidělených nebo převedených držiteli každé licence k rybolovu.

Článek 126

Přidělování sankčních bodů

1.  Počet sankčních bodů za závažná porušení předpisů přiděluje v souladu s přílohou XXX držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo příslušný orgán členského státu vlajky.

▼M1

2.  Jsou-li během jedné inspekce zjištěna dvě či více závažných porušení předpisů u téže fyzické nebo právnické osoby, která je držitelem licence, přidělí se držiteli licence k rybolovu v souladu s odstavcem 1 za každé dotyčné závažné porušení předpisů body až do maximální výše 12 bodů za všechna porušení.

▼B

3.  Držitel licence k rybolovu musí být vyrozuměn, že mu byly body přiděleny.

4.  Body se držiteli licence přidělují v den stanovený v rozhodnutí o jejich přidělení. Členské státy zajistí, aby použití vnitrostátních pravidel týkajících se odkladného účinku přezkumného řízení nečinilo bodový systém neúčinným.

5.  Pokud je závažné porušení zjištěno v jiném členském státu než v členském státu vlajky, přidělí příslušné orgány členského státu vlajky uvedené v článku 125 tohoto nařízení body po oznámení podle čl. 89 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 127

Oznámení rozhodnutí

Pokud orgán určený v souladu s článkem 125 tohoto nařízení neodpovídá jedinému orgánu uvedenému v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, musí být jediný orgán informován o všech rozhodnutích přijatých podle této hlavy.

Článek 128

Převod vlastnictví

V případě, že je rybářské plavidlo nabídnuto k prodeji nebo k jinému druhu převodu vlastnictví, informuje držitel licence k rybolovu možného budoucího držitele licence o počtu bodů, které má stále přiděleny, prostřednictvím ověřené kopie obdržené od příslušných orgánů.

Článek 129

Pozastavení a trvalé odnětí licence k rybolovu

1.  Při nashromáždění 18, 36, 54 nebo 72 bodů držitelem licence k rybolovu dojde automaticky k prvnímu, druhému, třetímu a čtvrtému pozastavení licence k rybolovu na příslušná období podle čl. 92 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.

2.  Nashromážděním 90 bodů držitelem licence k rybolovu dojde automaticky k trvalému odnětí licence k rybolovu.

Článek 130

Následná opatření vyplývající z pozastavení a trvalého odnětí licence k rybolovu

1.  Jestliže je licence k rybolovu pozastavena nebo trvale odňata v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, příslušné orgány členského státu vlajky neprodleně informují držitele licence, že jeho licence k rybolovu byla pozastavena nebo trvale odňata.

2.  Po obdržení informace uvedené v odstavci 1 držitel licence k rybolovu zajistí, aby rybolovná činnost dotyčného rybářského plavidla okamžitě skončila. Zajistí, aby plavidlo okamžitě pokračovalo do svého domovského přístavu nebo přístavu určeného příslušnými orgány členského státu vlajky. Během plavby musí být lovná zařízení přivázána a uložena v souladu s článkem 47 nařízení o kontrolním režimu. Držitel licence k rybolovu zajistí, aby se s případným úlovkem na palubě rybářského plavidla naložilo v souladu s pokyny příslušných orgánů členského státu vlajky.

Článek 131

Vyřazení licencí k rybolovu z příslušných seznamů

▼M1

1.  Jestliže je licence k rybolovu pozastavena nebo trvale odňata v souladu s čl. 129 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, označí se rybářské plavidlo, na něž se pozastavená nebo trvale odňatá licence k rybolovu vztahuje, ve vnitrostátním rejstříku uvedeném v čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 jako plavidlo bez licence k rybolovu. Toto rybářské plavidlo se rovněž tímto způsobem označí v rejstříku rybářského loďstva Unie uvedeného v čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.  Trvalým odnětím licence k rybolovu v souladu s čl. 129 odst. 2 tohoto nařízení nejsou dotčeny stropy rybolovné kapacity členského státu, který licenci vydal, podle čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013.

▼B

3.  Příslušné orgány členských států neprodleně zaktualizují seznam uvedený v čl. 116 odst. 1 písm. d) nařízení o kontrolním režimu s uvedením všech přidělených sankčních bodů a výsledných pozastavení a trvalých odnětí licencí k rybolovu včetně dat, od kterých pozastavení či odnětí platí, a jejich trvání.

Článek 132

Protiprávní rybolov během doby pozastavení nebo po trvalém odnětí licence k rybolovu

1.  Pokud rybářské plavidlo, jehož licence k rybolovu je pozastavena nebo byla trvale odňata v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, provádí rybolovné činnosti v průběhu doby pozastavení nebo po trvalém odnětí licence k rybolovu, přijmou příslušné orgány okamžitá donucovací opatření v souladu s článkem 91 nařízení o kontrolním režimu.

2.  Rybářské plavidlo uvedené v odstavci 1 může být případně zařazeno do seznamu EU plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov podle článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 133

Vymazání sankčních bodů

1.  Jestliže byla licence k rybolovu pozastavena v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, sankční body, na jejichž základě byla licence k rybolovu pozastavena, se nevymažou. Pro účely článku 129 tohoto nařízení se všechny nové body přidělené držiteli licence k rybolovu přidají ke stávajícím bodům.

2.  Pokud byly body vymazány v souladu s čl. 92 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu, má se pro účely použití čl. 92 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu za to, že licence k rybolovu nebyla držiteli pozastavena v souladu s článkem 129 tohoto nařízení.

3.  Dva body se vymažou za předpokladu, že celkový počet bodů přidělených držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo překročí dva, jestliže:

a) rybářské plavidlo použité při spáchání porušení předpisů, za něž byly body přiděleny, poté používá systém sledování plavidel nebo poté elektronicky zaznamenává a předává údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce, přestože se na ně podle práva tyto technologie nevztahují; nebo

b) držitel licence k rybolovu se po přidělení bodů dobrovolně zapojí do vědecké kampaně ke zlepšení selektivity rybolovných zařízení; nebo

c) držitel licence k rybolovu je členem organizace producentů a držitel licence k rybolovu přijme plán rybolovu přijatý organizací producentů v roce následujícím po přidělení bodů a zahrnující snížení rybolovných práv pro tohoto držitele licence k rybolovu o 10 %; nebo

d) držitel licence k rybolovu se zapojí do rybolovu, na který se vztahuje režim udělování ekoznačky, který slouží k osvědčování a propagaci značek pro produkty z řádně spravovaných mořských rybolovných úlovků a zaměřuje se na otázky spojené s udržitelným využíváním rybolovných zdrojů.

Za každé tříleté období od data posledního závažného porušení předpisů může držitel licence k rybolovu pouze jedenkrát využít jedné z možností v písmenech a), b), c) nebo d) a snížit počet přidělených bodů za předpokladu, že toto snížení nepovede k vymazání všech bodů v licenci k rybolovu.

4.  Jestliže byly body vymazány v souladu s odstavcem 3, musí být držitel licence k rybolovu o tomto výmazu informován. Držitel licence k rybolovu musí být rovněž informován o zbývajícím počtu bodů.

Článek 134

Bodový systém pro velitele rybářských plavidel

Šest měsíců ode dne, od kterého se použije tato hlava, členské státy informují Komisi o vnitrostátních bodových systémech pro velitele uvedených v čl. 92 odst. 6 nařízení o kontrolním režimu.HLAVA VIII

OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ SOULADU ČLENSKÝCH STÁTŮ S CÍLI SPOLEČNÉ RYBÁŘSKÉ POLITIKY

▼M1 —————

▼BKAPITOLA II

Odpočet rybolovných práv

Článek 139

Obecná pravidla pro odpočet rybolovných práv z důvodu jejich přečerpání

1.  Míra přečerpání rybolovných práv oproti dostupným kvótám a intenzitě rybolovu stanoveným pro dané období podle čl. 105 odst. 1 a čl. 106 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu se určí na základě údajů dostupných k patnáctému dni druhého měsíce po vypršení regulovaného období.

▼M1

2.  Míra přečerpání rybolovných práv se určí s ohledem na rybolovná práva, která má dotyčný členský stát ke konci každého daného období k dispozici, s přihlédnutím k výměnám rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, převodům kvót v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ( 11 ), přerozdělení dostupných rybolovných práv v souladu s článkem 37 nařízení o kontrolním režimu a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 105, 106 a 107 nařízení o kontrolním režimu.

3.  Výměna rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 pro dané období se nepovoluje po posledním dni prvního měsíce po vypršení uvedeného období.

▼B

Článek 140

Konzultace o snížení rybolovných práv

V případě odpočtu rybolovných práv podle čl. 105 odst. 4 a 5 a čl. 106 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu se Komise s dotyčným členským státem poradí o navrhovaných opatřeních. Dotyčný členský stát na tento dotaz Komise odpoví do 10 pracovních dnů.KAPITOLA III

Odpočet kvót za nedodržení pravidel společné rybářské politiky

Článek 141

Pravidla pro odpočet kvót za nedodržení cílů společné rybářské politiky

1.  Lhůta, ve které má členský stát prokázat, že rybolov lze bezpečně využívat, uvedená v čl. 107 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu se počítá ode dne dopisu Komise členskému státu.

2.  Členské státy ve své odpovědi podle čl. 107 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu uvedou věcné důkazy, které mohou Komisi prokázat, že rybolov lze bezpečně využívat.

Článek 142

Stanovení množství, která se mají odečíst

1.  Případný odpočet kvót podle článku 107 nařízení o kontrolním režimu musí být přiměřený rozsahu a povaze nedodržení pravidel o populacích, na které se vztahují víceleté plány, a závažnosti ohrožení zachování těchto populací. Musí zohlednit škody způsobené těmto populacím nedodržením pravidel týkajících se populací, na které se vztahují víceleté plány.

2.  Pokud odpočet podle odstavce 1 nelze provést z kvóty, přídělu nebo podílu na populaci nebo skupině populací, které se nedodržení předpisů týká, protože danou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací nemá dotyčný členský stát k dispozici vůbec nebo v dostatečném množství, může Komise po konzultaci s dotyčným členským státem provést v souladu s odstavcem 1 odpočet v následujícím roce nebo následujících letech z kvót na jiné populace nebo skupiny populací, které jsou pro členský stát dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo které mají stejnou komerční hodnotu.HLAVA IX

ÚDAJE A INFORMACEKAPITOLA I

Analýza a audit údajů

Článek 143

Předmět

Počítačový systém potvrzování údajů podle čl. 109 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu zahrnuje zejména:

a) databázi nebo databáze s veškerými údaji, které mají být tímto systémem potvrzeny, uvedené v článku 144 tohoto nařízení;

b) postupy potvrzování včetně kontrol kvality údajů, analýzy a křížových kontrol všech těchto údajů, uvedené v článku 145 tohoto nařízení;

c) postupy pro přístup Komise nebo subjektu jí určeného ke všem těmto údajům, uvedené v článku 146 tohoto nařízení.

Článek 144

Potvrzované údaje

1.  Pro účely počítačového systému potvrzování údajů členské státy zajistí, aby všechny údaje uvedené v čl. 109 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu byly uloženy v počítačové databázi nebo databázích. Zahrnuty mají být alespoň položky uvedené v příloze XXIII, položky stanovené jako povinné v příloze XXVII, položky uvedené v příloze XII a položky uvedené v příloze XXXII. Systém potvrzování údajů může rovněž zohledňovat jakékoli další informace považované za nezbytné pro účely postupů potvrzování údajů.

2.  Údaje v databázích uvedených v odstavci 1 musí být pro systém potvrzování přístupné průběžně a v reálném čase. Systém potvrzování musí mít přímý přístup ke všem těmto databázím bez jakéhokoli lidského zásahu. Za tímto účelem musí být všechny databáze nebo systémy v členském státě, které obsahují údaje uvedené v odstavci 1, navzájem propojeny.

3.  Pokud se údaje uvedené v odstavci 1 neukládají do databáze automaticky, musí členské státy počítat s jejich ručním zadáváním do databází nebo s jejich digitalizací, která musí probíhat bezodkladně a při dodržení lhůt stanovených v příslušných právních předpisech. V databázi musí být řádně zaznamenáno datum přijetí údajů a datum jejich zadání do databáze.

Článek 145

Postupy potvrzování

1.  Počítačový systém potvrzování průběžně systematicky a důkladně potvrzuje každý soubor údajů uvedený v čl. 144 odst. 1 tohoto nařízení na základě automatizovaných počítačových algoritmů a postupů. Potvrzování zahrnuje postupy pro kontrolu kvality základních údajů, kontrolu formátu údajů a minimálních požadavků na údaje, jakož i pokročilejší ověřování na základě podrobné analýzy několika záznamů souboru údajů pomocí statistických metod nebo křížovou kontrolu údajů z různých zdrojů.

2.  Pro každý postup potvrzování musí být pracovní pravidlo nebo soubor pracovních pravidel, který vymezuje, která potvrzování daný postup provádí a kam se ukládají výsledky těchto potvrzování. Případně se uvede příslušný odkaz na právní předpisy, jejichž použití se ověřuje. Komise může na základě konzultace s členskými státy stanovit standardní soubor pracovních pravidel, která se mají používat.

3.  Všechny výsledky automatizovaného systému potvrzování, a to jak kladné, tak i záporné, se ukládají do databáze. Musí být možné okamžitě identifikovat jakékoli nesrovnalosti nebo případy porušení předpisů zjištěné prostřednictvím postupů potvrzování, jakož i následná opatření vyplývající z těchto nesrovnalostí. Musí být také možné získat informace o identifikaci rybářských plavidel a totožnosti velitelů plavidel nebo provozovatelů, u nichž byly nesrovnalosti a případy možného porušení předpisů zjištěny opakovaně v průběhu posledních tří let.

4.  Následná opatření vyplývající z nesrovnalostí zjištěných systémem potvrzování musí být spojena s výsledky potvrzování, přičemž se uvede datum potvrzení a následná opatření.

Pokud je zjištěná nesrovnalost identifikována jako důsledek nesprávného zadání údajů, příslušný údaj se v databázi opraví, přičemž se údaje jasně označí jako opravené, a zároveň se uvede původní hodnota nebo položka a důvod opravy údaje.

Pokud zjištěná nesrovnalost vede k přijetí následných opatření, výsledek potvrzování musí případně obsahovat odkaz na inspekční zprávu a následná opatření přijatá na jejím základě.

Článek 146

Přístup Komise

1.  Členské státy zajistí, aby Komise nebo subjekt jí určený měl kdykoli přístup v reálném čase k:

a) veškerým údajům uvedeným v čl. 144 odst. 1 tohoto nařízení;

b) veškerým pracovním pravidlům definovaným pro systém potvrzování, s uvedením definice, příslušných právních předpisů a místa, kde jsou uloženy výsledky potvrzování;

c) veškerým výsledkům potvrzování a následným opatřením spolu s označením, zda byl údaj opraven, a případně s odkazem na příslušné řízení pro porušení právních předpisů.

2.  Členské státy zajistí, aby údaje uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) byly přístupné pro automatizovanou výměnu údajů prostřednictvím zabezpečených internetových služeb vymezených v článku 147 tohoto nařízení.

3.  Tyto údaje musí být k dispozici ke stažení v souladu s formátem pro výměnu údajů a všemi prvky údajů vymezenými v příloze XII a ve formátu XML. Další položky údajů, které musí být přístupné a nejsou vymezeny v příloze XII, musí být k dispozici ve formátu vymezeném v příloze XXXII.

4.  Komise nebo subjekt jí určený musí mít možnost stahovat za libovolné období a pro jakoukoli zeměpisnou oblast údaje uvedené v odstavci 1, které se týkají jednotlivého rybářského plavidla nebo seznamu rybářských plavidel.

5.  Na odůvodněnou žádost Komise dotyčný členský stát neprodleně opraví údaje, u kterých Komise zjistila nesrovnalosti. Dotyčný členský stát o této opravě neprodleně informuje ostatní příslušné členské státy.

▼M1KAPITOLA Ia

Pravidla pro výměnu údajů

Článek 146a

Tato kapitola stanoví podrobná pravidla pro výměnu údajů podle článků 111 a 116 nařízení o kontrolním režimu, jakož i pro nahlášení údajů o úlovcích podle čl. 33 odst. 2 a 4 nařízení o kontrolním režimu a čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ( 12 ).

Článek 146b

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) „rovinou přenosu“ elektronická síť pro výměnu údajů o rybolovu, kterou Komise zpřístupní všem členským státům a subjektu jí určenému za účelem standardní výměny údajů;

b) „hlášením“ informace zaznamenané elektronickými prostředky;

c) „zprávou“ hlášení ve formátu určeném k předání;

d) „žádostí“ elektronická zpráva obsahující žádost o soubor hlášení.

Článek 146c

Obecné zásady

1.  Výměna veškerých zpráv vychází z normy P1000 Centra OSN pro usnadňování obchodu a elektronické obchodování (UN/CEFACT). Použijí se pouze datová pole, hlavní prvky, předměty a dobře formátované zprávy v rozšiřitelném značkovacím jazyce (XML) v souladu s definicí schémat dokumentu XML (XSD) vycházející z knihoven pro normalizaci centra UN/CEFACT.

2.  Formáty hlášení vycházejí z norem centra UN/CEFACT, jak jsou uvedeny v příloze XII, a jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

3.  Pro všechny zprávy se použije formát XSD a kódy uvedené v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

4.  Datum a čas jsou předávány ve tvaru koordinovaného světového času (UTC).

5.  Všechna hlášení jsou opatřena jedinečným identifikátorem hlášení.

6.  K propojení údajů z lodního deníku rybolovu s údaji z prohlášení o vykládce, údaji z prohlášení o překládce, údaji z prodejního dokladu, údaji z prohlášení o převzetí a údaji z přepravního dokladu se použije jedinečný identifikátor rybářského výjezdu čitelný okem.

7.  Hlášení týkající se rybářských plavidel Unie zahrnují identifikační číslo plavidla podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ( 13 ).

8.  K zajištění výměny zpráv použijí členské státy prováděcí dokumenty dostupné na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

Článek 146d

Předávání zpráv

1.  Každé předání probíhá naprosto automaticky a okamžitě za použití roviny přenosu.

2.  Dříve než odesílatel předá zprávu, provede její automatickou kontrolu, aby ověřil, že vyhovuje minimálnímu souboru pravidel validace a ověřování dostupných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

3.  Příjemce informuje odesílatele o přijetí zprávy zasláním odpovědní zprávy na základě normy P1000–1 centra UN/CEFACT: Obecné zásady. Na zprávy systému sledování plavidel a odpovědi na žádost se odpovědní zprávy nezasílají.

4.  Dojde-li na straně odesílatele k technickému selhání a odesílatel se již nemůže účastnit výměny zpráv, uvědomí o tomto problému všechny příjemce. Odesílatel přijme okamžitě vhodná opatření k odstranění tohoto problému. Všechny zprávy, jež musí být příjemci předány, jsou uchovávány až do vyřešení problému.

5.  Dojde-li na straně příjemce k technickému selhání a příjemce již nemůže přijímat zprávy, uvědomí o tomto problému všechny odesílatele. Příjemce přijme okamžitě vhodná opatření k odstranění tohoto problému.

6.  Po odstranění selhání systému na straně odesílatele předá odesílatel neodeslané zprávy co nejdříve. Lze uplatnit manuální návazný postup.

7.  Po odstranění selhání systému na straně příjemce musí být chybějící zprávy dostupné na vyžádání. Lze uplatnit manuální návazný postup.

8.  Všichni odesílatelé a příjemci zpráv a Komise zavedou postupy pro situaci při výpadku v zájmu zajištění kontinuity provozu.

Článek 146e

Opravy

Opravy hlášení jsou zaznamenávány v témže formátu jako původní hlášení a uvádějí, že hlášení je opravným hlášením na základě normy P1000–1 centra UN/CEFACT: Obecné zásady.

Článek 146f

Výměna údajů ze systému sledování plavidel

1.  Formátem pro hlášení údajů ze systému sledování plavidel mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí či subjektem jí určeným, je definice XML schématu „doména poloha plavidla“ (Vessel Position Domain XML Schema Definition) vycházející z normy P1000–7 centra UN/CEFACT.

2.  Systémy členského státu vlajky jsou způsobilé k zasílání zpráv ze systému sledování plavidel.

3.  Systémy členského státu vlajky jsou rovněž způsobilé poskytovat odpovědi na žádosti o údaje ze systému sledování plavidel týkající se rybářských výjezdů, které byly zahájeny v předchozích 36 měsících.

Článek 146g

Výměna údajů o rybolovné činnosti

1.  Formátem pro výměnu údajů lodního deníku rybolovu, údajů předchozího oznámení, údajů prohlášení o překládce a údajů prohlášení o vykládce podle článků 15, 17, 22 a 24 nařízení o kontrolním režimu mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí či subjektem jí určeným, je definice XML schématu „doména rybolovná činnost“ (Fishing Activity Domain XML Schema Definition) vycházející z normy P1000–3 centra UN/CEFACT.

2.  Systémy členského státu vlajky jsou způsobilé zasílat zprávy o rybolovné činnosti a poskytovat odpovědi na žádosti o údaje o rybolovné činnosti týkající se rybářských výjezdů, které byly zahájeny v předchozích 36 měsících.

Článek 146h

Výměna údajů týkajících se prodeje

1.  Formátem pro výměnu údajů o prodejních dokladech a údajů o prohlášeních o převzetí podle článků 63 a 67 nařízení o kontrolním režimu mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí či subjektem jí určeným, je definice XML schématu „doména prodej“ (Sales Domain XML Schema Definition) vycházející z normy P1000–5 centra UN/CEFACT.

2.  Pro výměnu údajů přepravního dokladu podle článku 68 nařízení o kontrolním režimu mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí či subjektem jí určeným, vychází používaný formát rovněž z normy P1000–5 centra UN/CEFACT.

3.  Systémy členského státu jsou způsobilé zasílat zprávy týkající se prodejních dokladů a prohlášení o převzetí a poskytovat odpovědi na žádosti o údaje prodejních dokladů a prohlášení o převzetí týkající se operací, které se uskutečnily v předchozích 36 měsících.

Článek 146i

Předávání souhrnných údajů o úlovcích

1.  Souhrnné údaje o úlovcích podle čl. 33 odst. 2 a 4 nařízení o kontrolním režimu a čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1006/2008 předávají členské státy vlajky Komisi za použití formátu XML vycházejícího z normy P1000–12 centra UN/CEFACT.

2.  Údaje z hlášení o úlovcích jsou shromažďovány k měsíci, v němž byly druhy uloveny.

3.  Množství v hlášení o úlovcích vycházejí z vyložených množství. Má-li být poskytnuto hlášení o úlovcích podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1006/2008, musí být před vykládkou předloženo hlášení o odhadu úlovků s označením „uchovávaný na palubě“. Oprava uvádějící přesnou hmotnost a místo vykládky je předána do 15. dne měsíce po vykládce.

4.  Pokud právní předpisy Unie vyžadují, aby byly hlášeny populace či druhy v hlášeních o vícenásobných úlovcích na různých úrovních agregace, jsou tyto populace či druhy hlášeny pouze v nejpodrobnějším z požadovaných hlášení.

Článek 146j

Změny formátů XML a prováděcích dokumentů

1.  O změnách formátů XML a prováděcích dokumentů pro všechny elektronické výměny údajů mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy, Komisí nebo subjektem jí určeným, včetně změn vyplývajících z článků 146f, 146g a 146h, rozhodne Komise ve shodě s členskými státy.

2.  Změny podle odstavce 1 jsou v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu jasně označeny, jakož i den, k němuž změna nabývá účinku. Tyto změny nabydou účinku nejdříve šest měsíců a nejpozději 18 měsíců poté, kdy o nich bylo rozhodnuto. O přesném dni rozhodne Komise ve shodě s členskými státy.

▼BKAPITOLA II

Internetové stránky členských států

Článek 147

Provozování internetových stránek a internetových služeb

1.  Pro účely úředních internetových stránek podle článků 115 a 116 nařízení o kontrolním režimu vytvoří členské státy internetové služby. Tyto internetové služby generují dynamický obsah v reálném čase na úředních internetových stránkách a poskytují automatický přístup k údajům. V případě potřeby přizpůsobí členské státy své stávající databáze nebo vytvoří databáze nové s cílem poskytnout požadovaný obsah internetových služeb.

2.  Tyto internetové služby umožní Komisi a subjektu jí určenému kdykoli stahovat všechny dostupné údaje uvedené v článcích 148 a 149 tohoto nařízení. Tento automatizovaný mechanismus stahování je založen na protokolu a formátu pro elektronickou výměnu údajů uvedeném v příloze XII. Internetové služby musí být vytvořeny v souladu s mezinárodními normami.

3.  Každá podstránka na úředních internetových stránkách uvedených v odstavci 1 obsahuje na levé straně menu, ve kterém jsou uvedeny hypertextové odkazy ke všem ostatním podstránkám. Ve spodní části podstránky je rovněž uvedena definice souvisejících internetových služeb.

4.  Internetové služby a internetové stránky jsou nasazeny centralizovaným způsobem a poskytují pouze jeden unikátní přístupový bod pro každý členský stát.

5.  Komise může stanovit společné normy, technické specifikace a postupy pro rozhraní internetových stránek, technicky slučitelné počítačové systémy a internetové služby mezi členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným. Komise koordinuje proces vytváření těchto specifikací a postupů na základě konzultací s členskými státy.

Článek 148

Veřejně přístupné internetové stránky a internetové služby

1.  Veřejně přístupná část internetových stránek obsahuje přehledovou stránku a jednotlivé podstránky. Veřejná stránka s přehledem obsahuje seznam hypertextových odkazů uvedených v čl. 115 písm. a) až g) nařízení o kontrolním režimu a odkazujících na podstránky poskytující informace vyjmenované v uvedeném článku.

2.  Každá veřejná podstránka obsahuje alespoň jednu z položek informací uvedených v čl. 115 písm. a) až g) nařízení o kontrolním režimu. Podstránky jakož i související internetové služby musí obsahovat alespoň informace stanovené v příloze XXXIII.

Článek 149

Zabezpečené internetové stránky a internetové služby

1.  Zabezpečená část internetových stránek obsahuje přehledovou stránku a jednotlivé podstránky. Zabezpečená stránka s přehledem obsahuje seznam hypertextových odkazů uvedených v čl. 116 odst. 1 písm. a) až h) nařízení o kontrolním režimu a odkazujících na podstránky poskytující informace vyjmenované v uvedeném článku.

2.  Každá zabezpečená podstránka obsahuje alespoň jednu z položek informací uvedených v čl. 116 odst. 1 písm. a) až h) nařízení o kontrolním režimu. Podstránky jakož i související internetové služby musí obsahovat alespoň informace stanovené v příloze XXIV.

3.  Zabezpečené internetové stránky i zabezpečené internetové služby využívají elektronické certifikáty uvedené v čl. 116 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.HLAVA X

PROVÁDĚNÍKAPITOLA I

Vzájemná pomocOddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 150

Oblast působnosti

1.  Tato kapitola stanoví podmínky, za nichž probíhá správní spolupráce mezi členskými státy navzájem, s třetími zeměmi, Komisí a subjektem jí určeným k zajištění účinného uplatňování nařízení o kontrolním režimu a tohoto nařízení. Nebrání členským státům v zavedení jiných forem správní spolupráce.

2.  Tato kapitola neukládá členským státům povinnost poskytovat si vzájemně pomoc, pokud by to bylo na újmu jejich vnitrostátnímu právnímu systému, veřejnému pořádku, bezpečnosti či jiným základním zájmům. Před zamítnutím žádosti o pomoc konzultuje dožádaný členský stát žádající členský stát, aby určil, zda lze pomoc poskytnout částečně s výhradou zvláštních podmínek. Nelze-li žádosti o pomoc vyhovět, jsou o této skutečnosti neprodleně vyrozuměny žádající členský stát a Komise nebo subjekt jí určený s uvedením důvodů.

3.  Touto kapitolou není dotčeno uplatňování pravidel v oblasti trestního řízení a vzájemné pomoci v trestních věcech v jednotlivých členských státech, včetně pravidel týkajících se utajení soudního vyšetřování.

Článek 151

Náklady

Členské státy hradí vlastní náklady na vyřízení žádosti o pomoc a vzdávají se veškerých nároků na proplacení výdajů, které vznikly při uplatňování této hlavy.

Článek 152

Jediný orgán

Jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu působí jako jediný styčný úřad odpovědný za uplatňování této kapitoly.

Článek 153

Následná opatření

1.  Pokud vnitrostátní orgány v reakci na žádost o pomoc podle této kapitoly nebo na základě výměny informací z vlastního podnětu rozhodnou o přijetí opatření, která lze provést pouze se souhlasem nebo na žádost soudního orgánu, sdělí dotyčnému členskému státu a Komisi nebo subjektu jí určenému veškeré informace o těchto opatřeních, které souvisí s porušením pravidel společné rybářské politiky.

2.  Toto sdělení musí nejprve povolit soudní orgán, je-li toto povolení nutné podle vnitrostátních právních předpisů.Oddíl 2

Informace bez předchozí žádosti

Článek 154

Informace bez předchozí žádosti

1.  Pokud se určitý členský stát dozví o jakémkoli možném porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména o závažných porušeních uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, nebo má důvodné podezření, že k takovému porušení může dojít, neprodleně uvědomí ostatní dotčené členské státy a Komisi nebo subjekt jí určený. V oznámení jsou uvedeny veškeré nezbytné informace a toto oznámení je doručeno prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.

2.  Přijme-li členský stát v souvislosti s porušením předpisů uvedeným v odstavci 1 donucovací opatření, uvědomí ostatní dotčené členské státy a Komisi nebo subjekt jí určený prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.

3.  Veškerá oznámení podle tohoto článku je nutno učinit písemně.Oddíl 3

Žádosti o pomoc

Článek 155

Definice

Pro účely tohoto oddílu se „žádostí o pomoc“ rozumí žádost zaslaná jedním členským státem jinému členskému státu nebo Komisí či subjektem jí určeným některému členskému státu, která se týká:

a) informací včetně informací podle čl. 93 odst. 2 a 3 nařízení o kontrolním režimu;

b) donucovacích opatření nebo

c) doručení prostřednictvím správních orgánů.

Článek 156

Obecné požadavky

1.  Žádající členský stát zajistí, aby veškeré žádosti o pomoc obsahovaly dostatečné informace, aby dožádaný členský stát mohl žádosti vyhovět, včetně případných důkazů, které lze získat na území žádajícího členského státu.

2.  Žádosti o pomoc jsou omezeny na opodstatněné případy, kdy existuje přiměřený důvod pro domněnku, že došlo k porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména k závažným porušením uvedeným v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, a žádající členský stát není schopen získat požadované informace nebo přijmout požadovaná opatření vlastními prostředky.

Článek 157

Předávání žádostí a odpovědí

1.  Žádosti zasílá pouze jediný orgán žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjekt jí určený jedinému orgánu dožádaného členského státu. Stejným způsobem jsou sdělovány veškeré odpovědi.

2.  Žádosti o vzájemnou pomoc a příslušné odpovědi se podávají písemně.

3.  Jazyky použité při podávání žádostí a odpovědí dohodnou dotyčné jediné orgány před podáním žádosti. Nebylo-li dosaženo dohody, žádosti jsou předávány v úředním jazyce (jazycích) žádajícího členského státu a odpovědi v úředním jazyce (jazycích) dožádaného členského státu.

Článek 158

Žádosti o informace

1.  Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjektu jí určeného poskytne veškeré příslušné informace, které jsou nezbytné ke zjištění, zda došlo k porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména k závažným porušením předpisů uvedeným v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, nebo ke zjištění, zda existuje důvodné podezření, že by k nim mohlo dojít. Tyto informace jsou předávány prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.

2.  Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjektu jí určeného provede příslušná správní šetření týkající se činností, které představují nebo o nichž se žádající členský stát domnívá, že představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu. Dožádaný členský stát sdělí výsledky tohoto správního šetření žádajícímu členskému státu a Komisi nebo subjektu jí určenému.

3.  Na žádost žádajícího členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného může dožádaný členský stát povolit, aby příslušný úředník žádajícího členského státu doprovázel úředníky dožádaného členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného v průběhu správních šetření uvedených v odstavci 2. Pokud vnitrostátní předpisy v oblasti trestního řízení omezují určité úkony na úředníky výhradně určené vnitrostátními právními předpisy, úředníci žádajícího členského státu se na těchto úkonech nepodílejí. V žádném případě se neúčastní prohlídek prostor nebo úředního výslechu osob podle trestního práva. Úředníci žádajícího členského státu přítomní v dožádaném členském státě musí být schopni kdykoli předložit písemné oprávnění potvrzující jejich totožnost a úřední funkci.

4.  Na žádost žádajícího členského státu mu dožádaný členský stát poskytne veškeré doklady nebo ověřené opisy, které má k dispozici a které se týkají porušení pravidel společné rybářské politiky nebo závažných porušení uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

5.  Standardní formulář pro výměnu informací na základě žádosti je stanoven v příloze XXXIV.

Článek 159

Žádosti o donucovací opatření

1.  Na základě důkazů podle článku 156 tohoto nařízení přijme dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného neprodleně veškerá nezbytná donucovací opatření s cílem dosáhnout na svém území nebo v námořních vodách, které patří pod jeho svrchovanost nebo do jeho jurisdikce, ukončení porušování pravidel společné rybářské politiky nebo závažných porušení uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

2.  Při přijímání donucovacích opatření uvedených v odstavci 1 může dožádaný členský stát konzultovat žádající členský stát, Komisi nebo subjekt jí určený.

3.  Dožádaný členský stát informuje o přijatých opatřeních a jejich účinku žádající členský stát, ostatní dotčené členské státy, Komisi nebo subjekt jí určený prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.

Článek 160

Lhůta pro odpověď na žádosti o informace a donucovací opatření

1.  Dožádaný členský stát poskytne informace podle čl. 158 odst. 1 a čl. 159 odst. 3 tohoto nařízení co nejrychleji, nejpozději však do 4 týdnů ode dne obdržení žádosti. Dožádaný a žádající členský stát, Komise nebo subjekt jí určený mohou schválit jiné lhůty.

2.  Není-li dožádaný členský stát schopen zaslat odpověď na žádost ve stanovené lhůtě, sdělí žádajícímu členskému státu, Komisi nebo subjektu jí určenému písemně důvod neposkytnutí odpovědi a uvede, do kdy bude podle svého názoru schopen odpovědět.

Článek 161

Žádosti o doručení prostřednictvím správních orgánů

1.  Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu a v souladu se svými vnitrostátními pravidly upravujícími doručování podobných dokumentů a rozhodnutí doručí adresátovi veškeré dokumenty a rozhodnutí vydané v oblasti, na niž se vztahuje společná rybářská politika, zejména ohledně otázek upravených nařízením o kontrolním režimu nebo tímto nařízením, které pocházejí od správních orgánů žádajícího členského státu a mají být doručeny na území dožádaného členského státu.

2.  Žádosti o doručení se podávají pomocí standardního formuláře stanoveného v příloze XXXV tohoto nařízení.

3.  Dožádaný členský stát předá žádajícímu členskému státu svou odpověď neprodleně po doručení prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení. Odpověď se poskytuje pomocí standardního formuláře stanoveného v příloze XXXVI tohoto nařízení.Oddíl 4

Vztahy s Komisí nebo subjektem jí určeným

Článek 162

Komunikace mezi členskými státy a Komisí nebo subjektem jí určeným

1.  Každý členský stát sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému co nejdříve poté, co je má k dispozici, informace, které považuje za důležité a které se týkají metod, postupů nebo zjištěných trendů, jež jsou používány nebo ohledně nichž existuje podezření z používání v případech porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména při závažných porušeních uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

2.  Komise nebo subjekt jí určený sdělí členským státům co nejdříve poté, co je získá, informace, které jim pomohou při vymáhání nařízení o kontrolním režimu nebo tohoto nařízení.

Článek 163

Koordinování Komisí nebo subjektem jí určeným

1.  Pokud se členský stát dozví o činnostech, které představují nebo které se jeví jako porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména jako závažná porušení uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, a které mají zvláštní význam na úrovni Unie, sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému co nejdříve důležité informace potřebné ke zjištění příslušných skutečností. Komise nebo subjekt jí určený tyto informace předá ostatním dotčeným členským státům.

2.  Pro účely odstavce 1 se činnosti, které představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, považují za zvláště významné na úrovni Evropské unie, zejména pokud:

a) mají nebo by mohly mít spojitost v jednom nebo více členských státech nebo

b) se členskému státu jeví jako pravděpodobné, že obdobné činnosti probíhají rovněž v jiných členských státech.

3.  Pokud se Komise nebo subjekt jí určený domnívají, že se činnosti, jež představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, uskutečňují v jednom či více členských státech, uvědomí o tom dotyčné členské státy, které co nejdříve provedou šetření. Dotyčné členské státy co nejdříve sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému zjištění vyplývající z těchto šetření.Oddíl 5

Vztahy s třetími zeměmi

Článek 164

Výměna informací s třetími zeměmi

1.  Pokud členský stát obdrží informace od třetí země nebo regionální organizace pro řízení rybolovu, které jsou důležité pro účinné uplatňování nařízení o kontrolním režimu a tohoto nařízení, sdělí tyto informace prostřednictvím jediného orgánu ostatním členským státům, Komisi nebo subjektu jí určenému, pokud mu to dovolují dvoustranné dohody s touto třetí zemí nebo pravidla dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.  Informace obdržené podle ustanovení této kapitoly mohou být členským státem sděleny třetí zemi nebo regionální organizaci pro řízení rybolovu prostřednictvím jeho jediného orgánu na základě dvoustranné dohody s touto třetí zemí nebo v souladu s pravidly dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu. Toto sdělení se uskuteční po konzultaci s členským státem, který informace původně poskytl, a v souladu s právními předpisy EU a jednotlivých členských států týkajícími se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

▼M1

3.  Komise nebo subjekt jí určený může v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo dohod o partnerství v oblasti rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu či obdobných ujednání, jichž je Unie smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou, sdělit příslušné informace týkající se porušení pravidel společné rybářské politiky nebo závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 a v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ostatním stranám těchto dohod, organizací nebo ujednání s výhradou souhlasu členského státu, který informace poskytl, a v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 45/2001 ( 14 ).

▼BKAPITOLA II

Povinnost podávat zprávy

Článek 165

Formát a lhůty pro zprávy

1.  Při vypracování zprávy podávané jednou za pět let podle čl. 118 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu používají členské státy údaje vymezené v příloze XXXVII.

2.  Zprávu s uvedením pravidel použitých při vypracování zpráv o základních údajích podle čl. 118 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu je nutno zaslat šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy zašlou novou zprávu, kdykoli se tato pravidla změní.HLAVA XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 166

Zrušení předpisů

1.  Nařízení (EHS) č. 2807/83, nařízení (EHS) č. 3561/85, nařízení (EHS) č. 493/87, nařízení (EHS) č. 1381/87, nařízení (EHS) č. 1382/87, nařízení (EHS) č. 2943/95, nařízení (ES) č. 1449/98, nařízení (ES) č. 2244/2003, nařízení (ES) č. 1281/2005, nařízení (ES) č. 1042/2006, nařízení (ES) č. 1542/2007, nařízení (ES) č. 1077/2008 a nařízení (ES) č. 409/2009 se zrušují.

2.  Nařízení (ES) č. 356/2005 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2012.

3.  Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 167

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie s výjimkou hlavy VII, která vstupuje v platnost dne 1. července 2011.

Hlava II kapitola III a hlava IV kapitola 1 se však použijí ode dne 1. ledna 2012. V souladu s čl. 124 písm. c) nařízení o kontrolním režimu a s předcházejícím odstavcem se hlava VII použije ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA ITabulka 1

Třímístné písmenné kódy úpravy produktů

Třímístný písmenný kód úpravy produktu

Úprava

Popis

CBF

File z celé tresky (escalado)

HEA s kůží, páteří, ocasem

CLA

Klepeta

Pouze klepeta

DWT

Kód ICCAT

Bez žaber, vykuchané, bez části hlavy, bez ploutví

FIL

Filetované

HEA+GUT+TLD+vykostěné, z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny

FIS

Filetované a stažené filety

FIL+SKI Z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny

FSB

Filetované s kůží a kostmi

Filetované s kůží a kostmi

FSP

Filetované, bez kůže, s příčnými kostmi

Filetované, bez kůže a s příčnými kostmi

GHT

Vykuchané, bez hlav a ocasů

GUH+TLD

GUG

Vykuchané a bez žaber

Odstranění vnitřností a žaber

GUH

Vykuchané a bez hlav

Odstranění vnitřností a hlavy

GUL

Vykuchané s ponechanými játry

GUT bez odstranění jater

GUS

Vykuchané, stažené a bez hlav

GUH+SKI

STS

Vykuchané

Odstranění všech vnitřností

HEA

Bez hlav

Odstraněná hlava

JAP

Japonský řez

Příčným řezem odstraněny všechny části od hlavy k břichu

JAT

Japonský řez bez ocasu

Japonský řez, odstranění ocasu

LAP

Laponská

Dvojitý filet, HEA, s kůží, ocasem a ploutvemi

LVR

Játra

Pouze játra; v případě celkové úpravy uvést kód LVR-C

OTH

Jiné

Jakákoliv jiná úprava (1)

ROE

Jikry

Pouze jikry; v případě celkové úpravy uvést kód ROE-C

SAD

Sušené nasolené

Odstraněná hlava s kůží, páteří, ocasem a přímo nasolené

SAL

Mírně mokrosolené

CBF+nasolené

SGH

Nasolené, vykuchané a bez hlavy

GUH+nasolené

SGT

Nasolené vykuchané

GUT+nasolené

SKI

Stažené

Odstraněná kůže

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Ocas

Pouze ocas

TLD

Bez ocasu

Odstraněný ocas

TNG

Jazyk

Pouze jazyk; v případě celkové úpravy uvést kód TNG-C

TUB

Pouze trup

Pouze trup (oliheň)

WHL

Vcelku

Bez zpracování

WNG

Křídla

Pouze křídla

(1)   Pokud velitel rybářského plavidla použije v prohlášení o vykládce nebo v prohlášení o překládce kód úpravy „OTH“ (ostatní), podá přesný popis toho, co úprava „OTH“ znamená.Tabulka 2

Stav zpracování

KÓD

STAV

ALI

Živé

BOI

Vařené

DRI

Sušené

FRE

Čerstvé

FRO

Zmrazené

SAL

Nasolené
PŘÍLOHA II

NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE PRO LICENCE K RYBOLOVU

1.   ÚDAJE O RYBÁŘSKÉM PLAVIDLE ( 15 )

Číslo v rejstříku loďstva Unie ( 16 )

Název rybářského plavidla ( 17 )

Stát vlajky / země registrace (17) 

Přístav registrace (název a národní kód (17) )

Vnější označení (17) 

Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS ( 18 ))

2.   DRŽITEL LICENCE / VLASTNÍK RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA (16)  / ZÁSTUPCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA (16) 

Jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby a jejich adresa

3.   VLASTNOSTI RYBOLOVNÉ KAPACITY

Výkon motoru (kW) ( 19 )

Prostornost (GT) ( 20 )

Celková délka (20) 

Hlavní lovné zařízení ( 21 )

Pomocná lovná zařízení (21) 

DALŠÍ PŘÍPADNÁ VNITROSTÁTNÍ OPATŘENÍ
PŘÍLOHA III

NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE PRO OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

A.   IDENTIFIKACE

1. Číslo v rejstříku loďstva Unie ( 22 )

2. Název rybářského plavidla ( 23 )

3. Vnější registrační písmena a čísla (22) 

B.   PODMÍNKY RYBOLOVU

1. Datum vydání:

2. Doba platnosti:

3. Podmínky oprávnění včetně případných druhů, oblasti rybolovu a lovného zařízení: 

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Oblasti

 

 

 

 

 

 

Druh

 

 

 

 

 

 

Lovné zařízení

 

 

 

 

 

 

Další podmínky

 

 

 

 

 

 

Jakékoli další požadavky vyplývající z žádosti o oprávnění k rybolovu
PŘÍLOHA IV

ZNAKY SIGNÁLNÍCH BÓJÍ

image

ZÁPADNÍ KONCOVÉ SIGNÁLNÍ BÓJE

image

VÝCHODNÍ KONCOVÉ SIGNÁLNÍ BÓJE

image

VNITŘNÍ SIGNÁLNÍ BÓJE

image

▼M1 —————

▼M1
PŘÍLOHA VI

VZOR KOMBINOVANÉHO LODNÍHO DENÍKU UNIE, PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE A PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE

image
PŘÍLOHA VII

VZOR KOMBINOVANÉHO LODNÍHO DENÍKU UNIE, PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE A PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE

(STŘEDOZEMNÍ MOŘE – KAŽDODENNÍ RYBÁŘSKÉ VÝJEZDY)

image

▼M1 —————

▼M1
PŘÍLOHA X

POKYNY PRO VELITELE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE POVINNÝCH VYPLŇOVAT A PŘEDKLÁDAT LODNÍ DENÍK RYBOLOVU, PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE NEBO PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE

V souladu s články 14, 15, 21, 22, 23 a 24 nařízení o kontrolním režimu a hlavy III kapitol I, II a III tohoto nařízení jsou do lodního deníku rybolovu zaznamenávány následující obecné a nejnutnější informace o rybolovné činnosti plavidla či pravidel, aniž jsou dotčeny zvláštní prvky či pravidla povinná podle právních předpisů Unie, vnitrostátních orgánů členského státu nebo třetí země nebo podle regionální organizace pro řízení rybolovu.

1.   POKYNY PRO LODNÍ DENÍK RYBOLOVU

Velitel(é) každého rybářského plavidla (plavidel) zapojeného do rybolovu v páru musí vést lodní deník rybolovu, v němž bude uvedeno odlovené množství a množství uchovávané na palubě tak, aby nedocházelo k dvojímu započítání úlovků.

Povinné údaje jsou během téhož rybářského výjezdu zaznamenávány v lodním deníku v papírové podobě na každé stránce.Údaje týkající se rybářského plavidla (rybářských plavidel) a dnů rybářského výjezdu

Referenční číslo

lodního deníku rybolovu

v papírové podobě

Název datového prvku

(M = Povinný)

(O = Nepovinný)

(CIF = Povinný, pokud se použije)

Popis a/nebo časový plán, který se má zaznamenat

(1)

Název rybářského plavidla (rybářských plavidel) (M)

Mezinárodní rádiová volací značka (mezinárodní rádiové volací značky) (M)

Číslo (čísla) CFR (M)

Číslo (čísla) GFCM, ICCAT (CIF)

V případě rybolovu v páru jsou tytéž údaje rovněž zaznamenávány i u druhého rybářského plavidla.

Tyto údaje se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě uvedou pod údaje o plavidle, pro které je lodník deník rybolovu veden.

Identifikační číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství je jedinečným číslem, které členský stát přidělí plavidlu Unie, jakmile se rybářské plavidlo stane poprvé součástí loďstva Unie (1).

Číslo v rejstříku GFCM nebo ICCAT se přiděluje rybářským plavidlům, která provádějí regulovanou rybářskou činnost mimo vody Unie (CIF).

(2)

Vnější identifikace (M)

Vnější registrační písmena a číslice jsou vyznačeny na boku trupu.

V případě rybolovu v páru jsou tytéž údaje rovněž zaznamenávány i u druhého rybářského plavidla.

(3)

Jméno a adresa velitele (M)

Uvede se příjmení, jméno a podrobná adresa velitele (název ulice, číslo, obec, poštovní směrovací číslo, členský stát nebo třetí země).

V případě rybolovu v páru jsou tytéž údaje rovněž zaznamenávány i u druhého rybářského plavidla.

(4)

Datum, čas a přístav vyplutí (M)

Zaznamenají se do lodního deníku v papírové podobě před vyplutím rybářského plavidla z přístavu. Datum se uvádí ve formátu DD–MM–RRRR a čas se zaznamenává ve formátu HH–MM místního času.

Elektronická zpráva o vyplutí je odeslána před vyplutím rybářského plavidla z přístavu. Datum a čas se zaznamenávají v koordinovaném světovém čase (UTC).

V elektronickém lodním deníku je přístav zaznamenán pomocí kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

(5)

Datum, čas a přístav návratu (M)

Zaznamenají se do lodního deníku v papírové podobě před vstupem rybářského plavidla do přístavu. Datum se uvádí ve formátu DD–MM–RRRR a předpokládaný čas se zaznamenává ve formátu HH–MM místního času.

Elektronická zpráva o návratu do přístavu je odeslána před vstupem rybářského plavidla do přístavu. Datum a předpokládaný čas se zaznamenávají v koordinovaném světovém čase (UTC).

V elektronickém lodním deníku je přístav zaznamenán pomocí kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

(6)

Datum, čas a přístav vykládky, pokud se liší od (5) (M)

Zaznamenají se do lodního deníku před vstupem rybářského plavidla do přístavu vykládky. Datum se uvádí ve formátu DD–MM–RRRR a předpokládaný čas se zaznamenává ve formátu HH–MM místního času (v lodním deníku v papírové podobě) nebo v koordinovaném světovém čase (UTC) v elektronickém lodním deníku.

V elektronickém lodním deníku je přístav zaznamenán pomocí kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

(7)

Datum, čas a místo překládky

Název, vnější identifikace, mezinárodní rádiová volací značka, vlajka, číslo CFR nebo IMO a přístav a země určení přijímajícího rybářského plavidla (M)

Jsou vyplněny v lodním deníku v papírové podobě v případě, že překládka je provedena před zahájením operace.

Datum se uvádí ve formátu DD–MM–RRRR a čas se zaznamenává ve formátu HH–MM místního času (v lodním deníku v papírové podobě) nebo v koordinovaném světovém čase (UTC) v elektronickém lodním deníku.

V elektronickém lodním deníku je přístav zaznamenán pomocí kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

Třetí země je zaznamenána pomocí kódu země ISO alfa 3-3166.

U plavidel Unie se zaznamenává číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství (CFR). U plavidel třetí země se zaznamenává číslo Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Je-li uvedení zeměpisné polohy povinné, zaznamená se zeměpisná šířka a délka ve stupních a minutách, nepoužívá-li se GPS, a v desetinách stupňů a minutách při použití GPS (formát WGS 84).

Údaje o lovných zařízeních

(8)

Druh lovného zařízení (M)

Druh zařízení se uvede s použitím kódů podle sloupce 1 přílohy XI.

(9)

Velikost ok (M)

Je uvedena v milimetrech (napnuté oko).

(10)

Rozměr lovného zařízení (M)

Rozměry lovného zařízení, jako jsou velikost a počet, se udávají podle specifikací v sloupci 2 přílohy XI.

(11)

Datum (M)

Datum za každý den na moři se zaznamenává do nového řádku (v lodním deníku v papírové podobě) nebo hlášení (v elektronickém deníku) a musí odpovídat každému dni na moři.

Do nového řádku se případně zaznamenává i datum za každou rybolovnou operaci.

(12)

Počet rybolovných operací (M)

Počet rybolovných operací se udává podle specifikací v sloupci 3 přílohy XI.

(13)

Trvání rybolovu (O)

Čas umístění a vytažení lovného zařízení (CIF)

Hloubka výlovu (CIF)

Celkový čas (O)

Celkový čas strávený všemi činnostmi souvisejícími s rybolovnými operacemi (vyhledáváním ryb, shazováním, vlečením a vytahováním aktivního lovného zařízení, kladením, ponořováním, vytahováním nebo přemísťováním pasivního lovného zařízení a vybíráním úlovku ze zařízení, ze sítí na uchovávání živých úlovků nebo z přepravní klece do výkrmných a chovných klecí) se uvádí v minutách a rovná se počtu hodin strávených na moři, od něhož se odečte čas strávený na cestě k lovištím, mezi nimi a při návratu z nich, při úhybných manévrech, nečinnosti nebo čekání na opravu.

V případě času umístění a času vytažení lovného zařízení se čas zaznamenává ve formátu HH–MM místního času (v lodním deníku v papírové podobě) nebo v koordinovaném světovém čase (UTC) v elektronickém lodním deníku.

Hloubka výlovu se zaznamenává jako průměrná hloubka v metrech.

(14)

Poloha a rybolovná zeměpisná oblast (M)

Příslušná zeměpisná oblast úlovku se uvede pomocí oblasti, v níž byla odlovena většina úlovků, a to pokud možno na co nejpodrobnější úrovni.

Příklady:

Ve vodách severovýchodního Atlantiku (oblast FAO 27) až do divize ICES a statistického obdélníku (např. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Statistické obdélníky ICES vytvářejí mřížku zahrnující oblast mezi 36° s. š. a 85° 30′ s. š. a 44° z. d. a 68° 30′ v. d. Řádky zeměpisné šířky s intervalem 30′ jsou číslovány (dvojčíslím) od 01 do 99. Sloupce zeměpisné délky s intervalem 1° jsou kódovány podle alfanumerického systému začínajícího A0, přičemž pro každý pás široký 10° se používá jiné písmeno až do M8 s výjimkou I.

Ve vodách Středozemního a Černého moře (oblast FAO 37), až do zeměpisné podoblasti GFCM a statistického obdélníku (např. 7 M27B9). Číslo obdélníku ve statistické mřížce GFCM je pětimístný kód: i) zeměpisnou šířku udává třímístný kód složený z jednoho písmene a dvou číslic. Maximální rozpětí činí od M00 (30° s. š.) až do M34 (47° 30′ s. š.), ii) zeměpisnou délku udává kód složený z písmene a číslice. Používají se písmena A až J a číslice od 0 do 9. Maximální rozpětí činí od A0 (6° z. d.) do J5 (42° v. d.).

Ve vodách severovýchodního Atlantiku včetně podoblasti NAFO (oblast FAO 21) a ve vodách středovýchodního Atlantiku včetně podoblasti CECAF (oblast FAO 34), až do divize či poddivize FAO (např. 21.3.M nebo 34.3.5).

U ostatních oblastí FAO případně až do podoblasti FAO (např. FAO 31 pro středozápadní Atlantik a FAO 51.6 pro západní část Indického oceánu).

Nepovinné položky však mohou být uvedeny pro všechny statistické obdélníky, ve kterých rybářské plavidlo během dne lovilo. (O)

V oblastech GFCM a ICCAT se zeměpisná poloha (zeměpisná šířka a délka) zaznamenávají i u každé rybolovné operace nebo v poledne, pokud v průběhu dne nebyl rybolov prováděn.

Je-li uvedení zeměpisné polohy povinné, zaznamená se zeměpisná šířka a délka ve stupních a minutách, nepoužívá-li se GPS, a v desetinách stupňů a minutách při použití GPS (formát WGS 84).

Oblast rybolovu třetí země, oblast regionální organizace pro řízení rybolovu a volné moře: uveďte rybolovnou oblast (rybolovné oblasti) nečlenských států nebo oblast (oblasti) regionální organizace pro řízení rybolovu nebo vody, které nespadají pod svrchovanost nebo pravomoc žádného státu nebo které nejsou regulovány regionální organizací pro řízení rybolovu, a to pomocí kódu země ISO alfa 3-3166 a dalších kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu, např. NOR = Norsko, NAFO = XNW, NEAFC = XNE a XIN pro volné moře.

(15)(16)

Odlovené úlovky uchovávané na palubě (M)

Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy ryb.

Úlovek každého druhu se zaznamená v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti.

Zaznamenávají se veškerá odlovená množství každého druhu uchovávaná na palubě přesahující 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti. Limit 50 kg se uplatní, jakmile množství úlovku určitého druhu převýší 50 kg. Tato množství zahrnují množství, která jsou vyhrazena pro spotřebu posádky plavidla.

Úlovky povolené velikosti jsou zaznamenávány pomocí obecného kódu LSC.

Úlovky pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů jsou zaznamenávány odděleně od úlovků povolené velikosti, a to pomocí obecného kódu BMS.

Pokud jsou úlovky skladovány v koších, bednách, kbelících, lepenkových krabicích, vacích, pytlích, blocích nebo jiných obalech, zaznamená se čistá hmotnost použité jednotky v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti i přesný počet těchto jednotek.

Jinak lze zaznamenat v kilogramech živé hmotnosti úlovek uchovávaný na palubě v těchto jednotkách. (O)

V Baltském moři (pouze u lososů) a v oblasti GFCM (pouze u tuňáků, mečounů obecných a velmi stěhovavých druhů žraloků) a případně v jiných oblastech se zaznamenává i počet ryb ulovených za den.

Pokud nestačí počet sloupců, použije se nová stránka.

(15)(16)

Odhady výmětů (M)

Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy ryb.

Výměty každého druhu se zaznamenávají v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti.

Druhy, na něž se nevztahuje povinnost vykládky:

Zaznamená se množství jednotlivých druhů výmětů nad 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti, a to na základě pravidel pro zaznamenávání úlovků pomocí obecného kódu DIS.

Výměty druhů, které byly uloveny za účelem použití jako živá návnada a které jsou zaznamenány v lodním deníku rybolovu, se zaznamenávají stejným způsobem.

Druhy, na něž se vztahuje výjimka z povinnosti vykládky (2):

Zaznamená se množství jednotlivých druhů výmětů v plném rozsahu, a to na základě pravidel pro zaznamenávání úlovků pomocí obecného kódu DIS.

Množství jednotlivých druhů výmětů, na něž se konkrétně vztahují výjimky de minimis, se zaznamenává v plném rozsahu na základě pravidel pro zaznamenávání úlovků, a to odděleně od jiných výmětů pomocí obecného kódu DIM.

(15)(16)

Úlovky, náhodné vedlejší úlovky a vypouštění jiných mořských organismů či živočichů (M)

V oblasti GFCM se pro každý úlovek nebo náhodný vedlejší úlovek odděleně zaznamenávají také následující informace:

— denní úlovek korálů červených, včetně rybolovné činnosti podle oblasti a hloubky;

— náhodný vedlejší úlovek mořských ptáků a jejich vypuštění;

— náhodný vedlejší úlovek tuleňů středomořských a jejich vypuštění;

— náhodný vedlejší úlovek mořských želv a jejich vypuštění;

— náhodný vedlejší úlovek kytovců a jejich vypuštění.

V případě potřeby jsou mořští živočichové vypuštění zpět do moře zaznamenáváni pomocí obecného kódu RET.

Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy, nebo pokud nejsou k dispozici, použijí se kódy zveřejněné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

(1)   Jak je uvedeno v článku 10 nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)   

Stanovené v čl. 15 odst. 4 a čl. 15 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, a to zejména:

— druhy, jejichž rybolov je zakázán a které jsou jako takové určeny v právním aktu Unie přijatém v oblasti společné rybářské politiky;

— druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysoké míry přežití, přičemž se zohledňují charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému;

— úlovky, na něž se vztahují výjimky de minimis;

— ryby, které vykazují poškození způsobené predátory.

2.   POKYNY PRO PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE/PŘEKLÁDCE

U produktů rybolovu, které byly vyloženy nebo přeloženy, a byly zváženy s použitím systémů schválených příslušnými orgány členských států, buď na rybářském plavidle, které úlovky chytilo, nebo na předávajícím, či na přijímajícím rybářském plavidle, se v prohlášení o vykládce/překládce uvede u jednotlivých druhů skutečná hmotnost vyložených či přeložených množství v kilogramech hmotnosti produktu spolu s těmito údaji:

a) úprava ryb (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 17) s použitím kódů v tabulce 1 přílohy I (M);

b) měrná jednotka pro vyložená nebo přeložená množství (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 18); uveďte hmotnost jednotky v kilogramech hmotnosti produktu; tato jednotka se může lišit od jednotky použité v lodním deníku rybolovu (M);

c) celková hmotnost podle vyložených nebo přeložených druhů (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 19); uveďte hmotnost skutečně vyložených nebo přeložených množství u všech druhů (M);

Úlovky povolené velikosti jsou zaznamenávány pomocí obecného kódu LSC. Úlovky pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů jsou zaznamenávány odděleně od úlovků povolené velikosti, a to pomocí obecného kódu BMS. Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy ryb.

d) tato hmotnost odpovídá hmotnosti ryb ve stavu, v jakém byly vyloženy, tj. po případném zpracování produktu na palubě; příslušné orgány členských států použijí příslušné přepočítací koeficienty pro výpočet ekvivalentu živé hmotnosti v souladu s článkem 49 tohoto nařízení;

e) podpis velitele (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 20) (M);

f) případně podpis, jméno a adresa zástupce a pozorovatele (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 21);

g) příslušná zeměpisná oblast úlovku: oblast FAO, podoblast a subdivize, divize ICES, NAFO, podoblast NEAFC, oblast CECAF, podoblast GFCM nebo oblast rybolovu třetí země (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 22); totéž se stejným způsobem použije pro údaje o poloze a zeměpisné oblasti uvedené výše (M).

3.   DODATEČNÉ POKYNY PRO ZAZNAMENÁVÁNÍ INTENZITY RYBOLOVU DO LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU

Velitelé rybářských plavidel Unie zaznamenávají do lodního deníku rybolovu po dobu strávenou rybolovem, na nějž se vztahují režimy intenzity rybolovu, následující doplňující informace:

a) všechny informace požadované podle tohoto oddílu se zaznamenávají do lodního deníku rybolovu v papírové podobě pod čísla 15 a 16;

b) čas se udává v koordinovaném světovém čase (UTC);

c) zeměpisná šířka a délka se zaznamená ve stupních a minutách, nepoužívá-li se GPS, a v desetinách stupňů a minutách (formát WGS 84) při použití GPS;

d) druhy se zaznamenávají pomocí třímístných písmenných kódů FAO pro druhy ryb.

3.1.    Údaje o intenzitě rybolovu

a)    Křižování oblasti intenzity

Křižuje-li oprávněné rybářské plavidlo oblast intenzity, aniž by vykonávalo rybolovné činnosti v této oblasti, vyplní se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě dodatečná řádka nebo se vyplní elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

 datum,

 oblast intenzity,

 datum a čas každého vplutí/vyplutí,

 poloha každého vplutí a vyplutí v zeměpisné šířce a délce,

 úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vplutí,

 slovo „křižování“.

b)    Vplutí do oblasti intenzity

Vpluje-li rybářské plavidlo do oblasti intenzity, ve které by mohlo vykonávat rybolovné činnosti, vyplní se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě dodatečná řádka nebo se vyplní elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

 datum,

 slovo „vplutí“,

 oblast intenzity,

 poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

 čas vplutí,

 úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vplutí, a

 cílové druhy.

c)    Vyplutí z oblasti intenzity

Vyplouvá-li plavidlo z oblasti intenzity, ve které vykonávalo rybolovné činnosti, a vplouvá-li do jiné oblasti intenzity, ve které zamýšlí vykonávat rybolovné činnosti, vyplní se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě dodatečná řádka nebo se vyplní elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

 datum,

 slovo „vplutí“,

 poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

 nová oblast intenzity,

 čas vyplutí/vplutí,

 úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí/vplutí, a

 cílové druhy.

Opouští-li rybářské plavidlo oblast intenzity, ve které vykonávalo rybolovné činnosti, a v této oblasti intenzity již nebude vykonávat další rybolovné činnosti, vyplní se dodatečná řádka nebo elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

 datum,

 slovo „vyplutí“;

 poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

 oblast intenzity,

 čas vyplutí;

 úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí, a

 cílové druhy.

d)    Rybolovné činnosti napříč oblastmi ( 24 )

Vykonává-li rybářské plavidlo rybolovné činnosti napříč oblastmi, vyplní se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě dodatečná řádka nebo se vyplní elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

 datum,

 slova „napříč oblastmi“,

 čas prvního vyplutí a oblast intenzity,

 poloha prvního vplutí v zeměpisné šířce a délce,

 čas posledního vplutí a oblast intenzity,

 poloha posledního vyplutí v zeměpisné šířce a délce,

 úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí/vplutí, a

 cílové druhy.

e)    Dodatečné informace o rybářských plavidlech používající pevná lovná zařízení:

 Pokud rybářské plavidlo umisťuje nebo opětovně umisťuje pevné lovné zařízení, vyplní se tyto údaje:

 

 datum,

 oblast intenzity,

 poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

 slova „umístění“ nebo „opětovné umístění“,

 čas.

 Jakmile rybářské plavidlo ukončí operace, při nichž použilo pevné lovné zařízení, vyplní se tyto údaje:

 

 datum,

 oblast intenzity,

 poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

 slovo „ukončení“,

 čas.

3.2.    Údaje týkající se sdělení o plavbě plavidla

Je-li rybářské plavidlo provozující rybolovné činnosti povinno podávat příslušným orgánům hlášení o intenzitě rybolovu v souladu s článkem 28 nařízení o kontrolním režimu, zaznamenají se kromě údajů uvedených v bodě 3.1 tyto údaje:

a) datum a čas hlášení;

b) zeměpisná poloha rybářského plavidla v zeměpisné šířce a délce;

c) použitý komunikační prostředek a případně použitou rádiovou stanici a

d) místo nebo místa určení hlášení.

▼B
PŘÍLOHA XIKÓDY LOVNÝCH ZAŘÍZENÍ A RYBOLOVNÝCH OPERACÍ

Druh lovného zařízení

Sloupec 1

Kód

Sloupec 2

Velikost/počet (v metrech)

(nepovinné)

Sloupec 3

Počet ponorů za každý den

(povinné)

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTB

Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření)

Počet ponorů zařízení

Vlečné sítě na humry

TBN

Vlečné sítě na garnáty

TBS

Vlečné sítě pro lov při dně (blíže neurčeno)

TB

Vlečná síť vlečená pomocí výložníku na boku lodi

TBB

Délka výložníku x počet výložníků

Počet ponorů zařízení

Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTT

Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření) x počet vlečných sítí

Počet ponorů zařízení

Párová vlečná síť pro lov při dně

PTB

Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření)

Pelagická vlečná síť s rozpěrnými deskami

OTM

Model vlečné sítě

Pelagická párová vlečná síť

PTM

Model vlečné sítě

NEVODY

Dánské upevněné nevody

SDN

Celková délka zátahových šňůr

Počet ponorů zařízení

Skotské nevody

SSC

Skotské párové nevody

SPR

Zátahové sítě (blíže neurčeno)

SX

Lodní nebo plavidlové nevody

SV

KRUHOVÉ ZÁTAHOVÉ SÍTĚ

Košelkový nevod

PS

Délka, výška

Počet ponorů zařízení

Košelkový nevod ovládaný z jednoho plavidla

PS1

Délka, výška

Košelkový nevod ovládaný ze dvou plavidel

PS2

 

Bez uzavíracích šňůr (lampara)

LA

 

DRAPÁKY

Drapák

DRB

Šířka x počet drapáků

Počet ponorů zařízení

TENATOVÉ SÍTĚ

Tenatové sítě (blíže neurčeno)

GN

Délka, výška

Počet ponorů sítí za den

Tenatové sítě ukotvené (souprava)

GNS

Tenatové sítě (unášené)

GND

Tenatové sítě (kruhové)

GNC

Tenatové sítě kombinované s třístěnnými tenatovými sítěmi

GTN

Třístěnné tenatové sítě

GTR

VĚZENCE

Vrše

FPO

Počet ponořených vršů každý den

 

Vězence (blíže neurčeno)

FIX

Blíže neurčeno

 

HÁČKY A ŠŇŮRY

Ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané)

LHP

Celkový počet háčků/šňůr nasazených za den

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry

LLS

Počet háčků a šňůr ponořených každý den

Unášené dlouhé lovné šňůry

LLD

Dlouhé lovné šňůry (blíže neurčeno)

LL

Vlečné šňůry

LTL

 

 

Háčky a šňůry (blíže neurčeno)

LX

 

 

ODLOVNÁ MECHANIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Mechanizované drapáky

HMD

 

 

 

 

 

 

Různá lovná zařízení

MIS

 

 

Lovné zařízení pro rekreační rybolov

RG

 

 

Neznámá nebo blíže neurčená lovná zařízení

NK

 

 

▼M1
PŘÍLOHA XII

NORMY PRO ELEKTRONICKOU VÝMĚNU ÚDAJŮ

Formát pro elektronickou výměnu informací vychází z normy P1000 centra UN/CEFACT. Výměny údajů týkající se podobných pracovních činností jsou seskupeny podle oblastí a určeny v dokumentech uvádějících specifikace obchodních požadavků (dokumenty BRS).

Normy jsou dostupné pro:

P1000 – 1; Obecné zásady

P1000 – 3; Oblast rybolovné činnosti

P1000 – 5; Oblast prodeje

P1000 – 7; Oblast polohy plavidla

P1000 – 12; Oblast hlášení souhrnných údajů o úlovcích

Dokumenty BRS a překlad v podobě snímatelné počítačem (formát XML) jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu. Na těchto stránkách jsou k dispozici i prováděcí dokumenty pro výměnu údajů.

▼B
PŘÍLOHA XIII

PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ČERSTVÉ RYBYDruh:

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Druh:

Pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Druh:

Ďasovití (čeleď)

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Druh:

Ledařka makrelovitá

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Druh:

Tuňák velkooký

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Druh:

Pakambala východoatlantská

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Druh:

Tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Druh:

Marlín modrý

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Druh:

Huňáček severní

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Druh:

Limanda obecná

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Druh:

Ostroun obecný

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Druh:

Platýs bradavičnatý

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Druh:

Mníkovec velkooký

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Druh:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Druh:

Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Druh:

Mníkovec bělavý

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Druh:

Kranasi

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Druh:

Krunýřovka krilová

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Druh:

Platýs červený

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Druh:

Ledařka kerguelenská

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Druh:

Mník mořský

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Druh:

Ledovka hrbočelá

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Druh:

Treska Esmarkova

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Druh:

Ledovka Rossova

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Druh:

Červenice atlantská

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Druh:

Krabi rodu Chionoecetes

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Druh:

Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Druh:

Okouníci rodu Sebastes

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Druh:

Hlavoun severní

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Druh:

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Druh:

Smačci rodu Ammodytes

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Druh:

Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Druh:

Bezkýlovec trnitý

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Druh:

Bezkýlovec šípohlavý

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Druh:

Ledařka temná

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Druh:

Kalmar tryskový

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Druh:

Kalmar Hyadesův

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Druh:

Rejnokovití

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Druh:

Mečoun obecný

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Druh:

Ledovka patagonská

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Druh:

Pakambala velká

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Druh:

Marlín bělavý

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Druh:

Platýs protažený

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Druh:

Limanda žlutoocasá

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
PŘÍLOHA XIVPŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ČERSTVÉ NASOLENÉ RYBY

Druh:

Mník mořský

Molva molva

LIN

WHL

2,80
PŘÍLOHA XV

PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ZMRAZENÉ RYBYDruh:

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Druh:

Pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Druh:

Ďasovití (čeleď)

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Druh:

Ledařka makrelovitá

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Druh:

Tuňák velkooký

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Druh:

Pakambala východoatlantská

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Druh:

Tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Druh:

Marlín modrý

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Druh:

Huňáček severní

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Druh:

Limanda obecná

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Druh:

Ostroun obecný

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Druh:

Platýs bradavičnatý

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Druh:

Mníkovec velkooký

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Druh:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Druh:

Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Druh:

Mníkovec bělavý

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Druh:

Kranasi

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Druh:

Krunýřovka krilová

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Druh:

Platýs červený

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Druh:

Ledařka kerguelenská

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Druh:

Mník mořský

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Druh:

Ledovka hrbočelá

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Druh:

Treska Esmarkova

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Druh:

Ledovka Rossova

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Druh:

Červenice atlantská

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Druh:

Krabi rodu Chionoecetes

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Druh:

Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Druh:

Okouníci rodu Sebastes

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Druh:

Hlavoun severní

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Druh:

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Druh:

Smačci rodu Ammodytes

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Druh:

Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Druh:

Bezkýlovec trnitý

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Druh:

Bezkýlovec šípohlavý

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Druh:

Ledařka temná

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

SOL

WHL

1,00Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Druh:

Kalmar tryskový

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Druh:

Kalmar Hyadesův

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Druh:

Rejnokovití

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Druh:

Mečoun obecný

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Druh:

Ledovka patagonská

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Druh:

Pakambala velká

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Druh:

Marlín bělavý

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Druh:

Platýs protažený

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Druh:

Limanda žlutoocasá

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
PŘÍLOHA XVI

METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ PLÁNŮ NAMÁTKOVÝCH KONTROL UVEDENÝCH V ČL. 16 ODST. 1 A ČL. 25 ODST. 1 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU

Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují plány namátkových kontrol uvedené v čl. 16 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu pro plavidla, na něž se nevztahují požadavky týkající se lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce.

1. Pro účely této přílohy se použijí následující definice:

a)

Aktivní plavidla : plavidla uvedená v článku 16 a 25 nařízení o kontrolním režimu, která se během kalendářního roku účastnila jakékoli rybolovné operace (více než 0 dní). V opačném případě se plavidlo považuje za „neaktivní“.

b)

Métier : skupina rybolovných operací zaměřených na podobné druhy (soubory druhů), používajících podobná lovná zařízení, probíhajících ve stejném období roku a/nebo ve stejné oblasti a vyznačujících se podobným vzorcem využívání zdrojů. Přiřazení k métier je dáno rybolovnou činností v předchozím roce. Pokud bylo plavidlo aktivní v jednom métier více než 50 % roku, je přiděleno k tomuto métier. Pokud je rybolovná činnost nižší než 50 % v jakémkoli métier, plavidlo je přiděleno do skupiny nazvané polyvalentní métier;

c)

Cílová skupina : vykládky produktů rybolovu z aktivních plavidel používajících různá métier.

2. Účelem plánu namátkových kontrol je sledovat činnosti plavidel uvedených v článku 16 a 25 nařízení o kontrolním režimu a odhadnout jejich celkový úlovek pro daný druh a métier za období namátkových kontrol.

3. Kontrolovanou jednotkou je v zásadě métier. Každé dotčené plavidlo by mělo být přiřazeno pouze k jednomu métier.

4. Cílovou skupinu by měly tvořit vykládky z aktivních plavidel o délce méně než 10 metrů rozdělené podle métier.

5. Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky pro métier v členském státě, kde se uskuteční vykládka (vykládky). Velikost vzorku musí být pro dané métier reprezentativní.

6. Členské státy definují riziko v těchto stupních: „velmi nízké“, „nízké“, „střední“, „vysoké“ a „velmi vysoké“.

7. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:

 objemy vykládek podle cílové skupiny, včetně regulovaných populací, rozdělené podle métier,

 úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů u daného plavidla,

 celkový počet provedených inspekcí podle métier,

 dostupnost kvót pro plavidla cílové skupiny podle métier,

 používání normalizovaných beden.

Případně:

 kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,

 souvislosti a/nebo potenciální nebezpečí podvodu spojeného s přístavem/místem/regionem a métier.

8. Při vytváření plánů namátkových kontrol zohlední členské státy objem činností métier za kontrolované období.

9. Pokud jde o intenzitu namátkových kontrol, zohlední se proměnlivost vykládek podle métier.

10. Pokud jsou produkty rybolovu vykládány v normalizovaných bednách, musí být minimální počet kontrolovaných beden úměrný stupňům rizika, které určí členské státy, jak uvádí tento příklad:Počet vyložených beden podle druhů

Počet beden ke zvážení podle stupně rizika

Velmi nízké

Nízké

Střední

Vysoké

Velmi vysoké

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

Každých dalších 100

1

1

2

3

4

11. Použijí se úrovně přesnosti/spolehlivosti 2 a 3 stanovené v bodu 4 části B kapitoly II rozhodnutí Komise 2010/93/EU ( 25 ).

12. Plán namátkových kontrol zahrnuje rovněž informace o tom, jak se odhaduje celkový úlovek u daných populací a métier za kontrolované období.
PŘÍLOHA XVII

FORMÁTY PRO HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU

1. Pro účely tohoto nařízení, v hlášení o intenzitě rybolovu:

a) zeměpisná poloha rybářského plavidla je vyjádřena ve stupních a minutách zeměpisné délky a šířky;

b) oblastí se rozumí oblast, v níž rybolov podléhá režimu Unie pro intenzitu rybolovu;

c) čas se udává v koordinovaném světovém čase (UTC);

d) uvádí-li se úlovky uchovávané na palubě, sdělují se všechny druhy ryb, které byly zaznamenány v lodním deníku rybolovu podle článku 14 nařízení o kontrolním režimu, jednotlivě v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti; množství uvedená v hlášení jsou celková množství každého druhu uchovávaného na palubě v okamžiku, kdy je sdělováno hlášení o intenzitě rybolovu.

Druhy, které se sdělují, jsou určeny pomocí třímístného písmenného kódu FAO.

2. Velitele rybářských plavidel Unie sdělují formou „hlášení o intenzitě rybolovu“ nejdříve 12 hodin a nejpozději 1 hodinu před vplutím do oblasti tyto údaje:

a) nadpis „HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU – VPLUTÍ“;

b) název, vnější identifikační číslo a mezinárodní rádiovou volací značku rybářského plavidla;

c) jméno velitele rybářského plavidla;

d) zeměpisnou polohu rybářského plavidla, na které se sdělení vztahuje;

e) oblast, do které rybářské plavidlo vplouvá;

f) předpokládané datum a čas každého vplutí do této oblasti;

g) úlovek uchovávaný na palubě podle druhů v kilogramech živé hmotnosti.

3. Velitele rybářských plavidel Unie sdělují formou „hlášení o intenzitě rybolovu“ nejdříve 12 hodin a nejpozději 1 hodinu před vyplutím z oblasti tyto údaje:

a) nadpis „HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU – VYPLUTÍ“;

b) název, vnější identifikační číslo a mezinárodní rádiovou volací značku rybářského plavidla;

c) jméno velitele rybářského plavidla;

d) zeměpisnou polohu rybářského plavidla, kterého se sdělení týká, s udáním zeměpisné šířky a délky;

e) oblast, ze které rybářské plavidlo vyplouvá;

f) předpokládané datum a čas každého vyplutí z této oblasti;

g) úlovek uchovávaný na palubě podle druhů v kilogramech živé hmotnosti.

4. Aniž je dotčen odstavec 3, sdělí velitelé rybářských plavidel Unie, která loví napříč oblastmi a během 24 hodin více než jednou překračují dělící linii mezi dvěma oblastmi, avšak zdržují se uvnitř vymezené oblasti 5 námořních mil po obou stranách dělící linie, první vplutí a poslední vyplutí během těchto 24 hodin.

5. Členské státy zajistí, aby velitelé rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou dodržovali povinnost podávat hlášení.
PŘÍLOHA XVIII

METODIKA VÝPOČTU PRŮMĚRNÉ ČISTÉ HMOTNOSTI BEDEN NEBO BLOKŮ ZMRAZENÝCH PRODUKTŮ RYBOLOVUPlán namátkových kontrol

Velikost partie

(počet beden)

Velikost vzorku

(počet palet × 52 beden)

5 000 nebo méně

3

5 001 –10 000

4

10 001 –15 000

5

15 001 –20 000

6

20 001 –30 000

7

30 001 –50 000

8

Více než 50 000

9

1. Průměrná hmotnost bedny nebo bloku se určí podle druhů pomocí plánu namátkových kontrol uvedeného v následující tabulce a případně podle úpravy. Vzorek se vybere namátkově.

2. Zváží se každá paleta beden nebo bloků. Celková hrubá hmotnost všech palet ve vzorku se vydělí celkovým počtem palet ve vzorku a zjistí se průměrná hrubá hmotnost jedné palety daného druhu a případně dané úpravy.

3. Pro zjištění čisté hmotnosti bedny nebo bloku daného druhu případně dané úpravy se provedou tyto odpočty od průměrné hrubé hmotnosti palet vzorku uvedené v bodě 2:

a) průměrná hmotnost obalu jedné bedny nebo bloku rovnající se hmotnosti ledu a lepenkových, plastových nebo jiných obalových materiálů násobená počtem beden nebo bloků na paletě;

b) průměrná hmotnost prázdných palet ze vzorku použitých při vykládce.

Výsledná čistá hmotnost jedné palety daného druhu a případně dané úpravy se potom vydělí počtem beden na paletě.

4. Hmotnost obalu bedny nebo bloku uvedená v bodě 3 písm. a) činí 1,5 kg. Členské státy mohou použít jinou hmotnost obalu bedny nebo bloku, pokud předloží svou metodiku namátkové kontroly a její veškeré změny Komisi ke schválení.
PŘÍLOHA XIX

METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ PLÁNŮ NAMÁTKOVÝCH KONTROL VÁŽENÍ VYKLÁDEK PRODUKTŮ RYBOLOVU V ČLENSKÝCH STÁTECH PODLE ČL. 60 ODST. 1 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU

Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují plány namátkových kontrol v souladu s čl. 60 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

1. Účelem plánu namátkových kontrol je zajistit přesné zvážení produktů rybolovu při vykládce.

2. Velikost vzorku, který se má zvážit, se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky pro přístav/místo/region v členském státě, kde se uskuteční vykládka (vykládky).

3. Členské státy stanoví riziko v těchto stupních: „velmi nízké“, „nízké“, „střední“, „vysoké“ a „velmi vysoké“.

4. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:

 objemy vykládek v přístavu/místě/regionu, včetně všech regulovaných populací,

 úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů v souvislosti s vykládkami v přístavu/místě/regionu,

 celkový počet inspekcí provedených v přístavu/místě/regionu,

 dostupnost kvót pro plavidla provádějící vykládku v přístavu/místě/regionu,

 používání normalizovaných beden.

Případně:

 kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,

 riziko podvodu v přístavu/místě/regionu.

5. Namátková kontrola musí být reprezentativní a alespoň tak účinná, jako prostý náhodný výběr.

6. Pokud jsou produkty rybolovu vykládány v normalizovaných bednách, musí být minimální počet beden, které budou výběrově zváženy, úměrný stupni rizika, které určí členské státy. Členské státy nejlépe určí počet beden ke zvážení pomocí tabulek pro různé stupně rizika, jak uvádí tento příklad:Počet vyložených beden podle druhů

Počet beden ke zvážení podle stupně rizika

Velmi nízké

Nízké

Střední

Vysoké

Velmi vysoké

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Každých dalších 100

1

1

2

3

4

7. Plán namátkových kontrol zahrnuje rovněž informace o opatřeních přijatých s cílem zajistit, aby:

 hospodářské subjekty vyhověly stanoveným úrovním namátkových kontrol,

 výsledky vážení stanoveného plány namátkových kontrol byly využity pro účely uvedené v čl. 60 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu,

 vybraný počet vykládek produktů rybolovu, který stanoví každý členský stát na základě své analýzy rizik, byl zvážen v přítomnosti úředníků příslušných orgánů.

8. Analýza rizik, vyhodnocení údajů, postup validace a auditu nebo další podklady k vypracování a budoucím změnám plánu namátkových kontrol musí být zdokumentovány a přichystány pro audit a inspekci.
PŘÍLOHA XX

METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ PLÁNŮ NAMÁTKOVÝCH KONTROL PODLE ČL. 60 ODST. 3 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU

Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují plány namátkových kontrol pro produkty rybolovu vyložené z rybářských plavidel s povolením vážit na palubě v souladu s čl. 60 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.

1. Účelem plánu namátkových kontrol je ověřit přesnost vážení, je-li povoleno vážit produkty rybolovu na palubě.

2. Členské státy zajistí, aby namátková kontrola byla vykonána v době vykládky produktů rybolovu z rybářských plavidel, na kterých byly zváženy.

3. Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky rybářskými plavidly s povolením vážit produkty rybolovu na palubě.

4. Členské státy stanoví riziko v těchto stupních: „velmi nízké“, „nízké“, „střední“, „vysoké“ a „velmi vysoké“.

5. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:

 objemy vykládek v přístavu, na jiném místě nebo v rámci regionu z rybářských plavidel s povolením vážit úlovky produktů rybolovu na palubě,

 úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů v souvislosti s rybářskými plavidly s povolením vážit úlovky produktů rybolovu na palubě,

 objem inspekční činnosti v přístavu, na jiném místě nebo v rámci regionu, kde jsou produkty rybolovu vykládány z rybářských plavidel s povolením vážit na palubě,

 dostupnost kvót pro rybářská plavidla s povolením vážit produkty rybolovu na palubě.

Případně:

 kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,

 riziko podvodu v přístavu/místě/regionu.

6. Namátková kontrola vykládky produktů rybolovu musí být alespoň tak účinná, jako prostý náhodný výběr, a úměrná stupni rizika.

7. Plán namátkových kontrol zahrnuje opatření, kterými se zajistí zvážení vzorku.

8. Počet vážených vzorků beden musí být úměrný vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy nejlépe určí počet beden ke zvážení pomocí tabulek pro různé stupně rizika, jak uvádí tento příklad:Počet vyložených beden podle druhů

Počet beden ke zvážení podle stupně rizika

Velmi nízké

Nízké

Střední

Vysoké

Velmi vysoké

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Každých dalších 100

1

1

2

3

4

9. Pokud jsou produkty rybolovu z těchto plavidel zváženy před prvním uvedením na trh a vážení se provádí bezprostředně po vykládce partií produktů rybolovu, lze výsledek tohoto vážení použít pro účely plánu namátkových kontrol.

10. Plán namátkových kontrol rovněž zahrnuje opatření, kterými se zajistí, aby:

 hospodářské subjekty vyhověly stanoveným úrovním namátkových kontrol,

 aniž je dotčen čl. 71 odst. 2 tohoto nařízení, byly výsledky vážení stanoveného plánem namátkových kontrol využity pro účely uvedené v čl. 60 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu,

 vybraný počet vykládek produktů rybolovu, který stanoví každý členský stát na základě své analýzy rizik, byl zvážen v přítomnosti úředníků příslušných orgánů.

11. Analýza rizik, vyhodnocení údajů, postup validace a auditu nebo další podklady k vypracování a budoucím změnám plánu namátkových kontrol musí být zdokumentovány a přichystány pro audit a inspekci.
PŘÍLOHA XXI

METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ KONTROLNÍCH PROGRAMŮ PODLE ČL. 61 ODST. 1 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU

Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují kontrolní programy, které se uplatní v případě, že povolí, aby produkty rybolovu byly váženy po přepravě z místa vykládky do místa určení na území tohoto členského státu v souladu s čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

1. Účelem kontrolního programu je minimalizovat riziko nedodržení pravidel společné rybářské politiky, povolí-li členský stát, aby produkty rybolovu byly váženy po přepravě z místa vykládky do místa určení na území tohoto členského státu.

2. Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky v souvislosti s povoleným vážením produktů rybolovu po přepravě.

3. Členské státy definují riziko v těchto stupních: „velmi nízké“, „nízké“, „střední“, „vysoké“ a „velmi vysoké“.

4. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:

 objemy vykládek produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,

 úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů v souvislosti s vykládkami produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,

 známé úrovně kontrol přepravy,

 dostupnost kvót pro rybářská plavidla provádějící vykládky, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,

 používání normalizovaných beden plavidly, z nichž pochází dané produkty rybolovu.

Případně:

 kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,

 riziko podvodu v přístavu/místě/regionu.

5. Kontrolní programy mimo jiné zahrnují:

 program inspekcí produktů rybolovu, pokud jsou přepravovány z místa vykládky k vážení do jiného místa určení na území členského státu,

 ustanovení o vybavenosti přepravními doklady v souladu s článkem 68 nařízení o kontrolním režimu,

 ustanovení týkající se ověřování údajů o přepravovaných produktech rybolovu s ohledem na údaje z předchozího oznámení předloženého velitelem rybářského plavidla vykládajícího produkty rybolovu v souladu s článkem 17 nařízení o kontrolním režimu,

 ustanovení o neporušenosti a údajích týkajících se pečetí umístěných na vozidlech nebo kontejnerech použitých k přepravě těchto produktů rybolovu v souladu s článkem 109 tohoto nařízení,

 ustanovení o křížové kontrole lodního deníku rybolovu a údajů v přepravním dokladu se záznamy o vážení v místě určení, kde jsou produkty váženy,

 vážení vzorku produktů rybolovu v přítomnosti úředníků příslušných orgánů v místě určení, kde jsou produkty váženy před prvním uvedením na trh. Velikost vzorků musí být úměrná vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy mohou případně začlenit používání standardizovaných beden do postupu vážení vzorku.

6. Pokud jsou produkty rybolovu skladovány v normalizovaných bednách, několik vzorků beden musí být zváženo v přítomnosti úředníků příslušných orgánů členských států. Počet vážených vzorků beden musí být úměrný vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy nejlépe určí počet beden ke zvážení pomocí tabulek pro různé stupně rizika, jak uvádí tento příklad:Počet vyložených beden podle druhů

Počet beden ke zvážení podle stupně rizika

Velmi nízké

Nízké

Střední

Vysoké

Velmi vysoké

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Každých dalších 100

1

1

2

3

4

7. Kontrolní program zahrnuje opatření, kterými se zajistí zvážení vzorku.

8. Analýza rizik, vyhodnocení údajů, postup validace a auditu nebo další podklady k vypracování a budoucím změnám kontrolního programu musí být zdokumentovány a přichystány pro audit a inspekci.
PŘÍLOHA XXII

METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ SPOLEČNÝCH KONTROLNÍCH PROGRAMŮ PODLE ČL. 61 ODST. 2 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU

Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují společné kontrolní programy, které se uplatní, pokud členské státy, v nichž jsou produkty rybolovu vykládány, povolí přepravu těchto produktů před zvážením registrovaným odběratelům, registrovaným dražebním střediskům nebo jiným subjektům či osobám odpovídajícím za první uvedení produktů rybolovu na trh v jiném členském státě v souladu s čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu.

1. Účelem společného kontrolního programu je minimalizovat riziko nedodržení pravidel společné rybářské politiky v případě, že členské státy, v nichž jsou produkty rybolovu vykládány, povolí přepravu těchto produktů před zvážením registrovaným odběratelům, registrovaným dražebním střediskům nebo jiným subjektům či osobám odpovídajícím za první uvedení produktů rybolovu na trh v jiném členském státě.

2. Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky v souvislosti s přepravou před zvážením v jiném členském státě.

3. Členské státy definují riziko v těchto stupních: „velmi nízké“, „nízké“, „střední“, „vysoké“ a „velmi vysoké“.

4. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:

 objemy vykládek produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,

 úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů v souvislosti s vykládkami produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,

 známé úrovně kontrol přepravy v členských státech vykládky, tranzitu a místa určení,

 dostupnost kvót pro rybářská plavidla provádějící vykládky, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,

 používání normalizovaných beden plavidly, z nichž pochází dané produkty rybolovu,

případně:

 kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,

 riziko podvodu v přístavu/místě/regionu,

 kolísání tržních cen produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,

 riziko podvodu v přístavu, na jiném místě nebo v rámci regionu, kde probíhají vykládky a/nebo vážení těchto produktů.

5. Společné kontrolní programy mimo jiné zahrnují:

 program inspekcí produktů rybolovu, pokud jsou přepravovány z místa vykládky k vážení do jiného místa určení na území jiného členského státu,

 ustanovení o vybavenosti přepravními doklady v souladu s článkem 68 nařízení o kontrolním režimu,

 ustanovení týkající se ověřování údajů o přepravovaných produktech rybolovu, které předložil velitel rybářského plavidla vykládajícího produkty rybolovu v souladu s článkem 17 nařízení o kontrolním režimu,

 ustanovení o neporušenosti a údajích týkajících se pečetí umístěných na vozidlech nebo kontejnerech použitých k přepravě těchto produktů rybolovu v souladu s článkem 109 tohoto nařízení,

 ustanovení o křížové kontrole lodního deníku rybolovu a údajů v přepravním dokladu se záznamy o vážení v místě určení, kde jsou produkty váženy,

 vážení vzorku produktů rybolovu v přítomnosti úředníků příslušných orgánů v místě určení, kde jsou produkty váženy před prvním uvedením na trh. Velikost vzorků musí být úměrná vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy mohou případně začlenit používání standardizovaných beden do postupu vážení vzorku.

6. Pokud jsou produkty rybolovu skladovány v normalizovaných bednách, několik vzorků beden musí být zváženo v přítomnosti úředníků příslušných orgánů členských států. Počet vážených vzorků beden musí být úměrný vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy nejlépe určí počet beden ke zvážení pomocí tabulek pro různé stupně rizika, jak uvádí tento příklad:Počet vyložených beden podle druhů

Počet beden ke zvážení podle stupně rizika

Velmi nízké

Nízké

Střední

Vysoké

Velmi vysoké

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Každých dalších 100

1

1

2

3

4

7. Společný kontrolní program zahrnuje opatření, kterými se zajistí zvážení vzorku.

8. Analýza rizik, vyhodnocení údajů, postup validace a auditu nebo další podklady k vypracování a budoucím změnám společného kontrolního programu musí být zdokumentovány a přichystány pro audit a inspekci.

▼M1
PŘÍLOHA XXIII

SEZNAM INFORMACÍ POŽADOVANÝCH K VYPLNĚNÍ ZPRÁV O DOHLEDU OHLEDNĚ POZOROVÁNÍ A DETEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL

Obecné informace

1. Odkaz na zprávu o dohledu

2. Datum a čas pozorování nebo detekce (UTC)

3. Členský stát původu a název jediného orgánu

4. Druh a identifikace pozorovacího člunu

5. Poloha a místo pozorovacího člunu v době pozorování nebo detekce

Údaje o rybářském plavidle

6. Stát vlajky

7. Název

8. Přístav registrace a vnější registrační číslo

9. Mezinárodní rádiová volací značka

10. Číslo Mezinárodní námořní organizace

11. Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství

12. Popis

13. Druh

14. Výchozí poloha a místo v době pozorování nebo detekce

15. Výchozí kurz a rychlost v době pozorování nebo detekce

16. Činnost

Jiné informace

17. Prostředek pozorování nebo detekce

18. Kontakt s plavidlem

19. Údaje o komunikaci s plavidlem

20. Záznam o pozorování nebo detekci

21. Poznámky

22. Přílohy

23. Úředník podávající hlášení a podpis

Pokyny pro vyplňování zpráv o dohledu:

1. Předložte co nejúplnější informace.

2. Poloha s udáním zeměpisné šířky a délky a podrobnosti o místě (divize ICES, zeměpisná podoblast GFCM, NAFO, podoblast NEAFC nebo CECAF, oblast FAO, podoblast a divize a na pevnině, přístav).

3. Stát vlajky, název plavidla, přístav registrace, vnější registrační číslo, mezinárodní rádiová volací značka a číslo IMO: je nutno získat při pozorování nebo detekci plavidla nebo při rádiovém kontaktu s plavidlem (je nutno uvést zdroj těchto informací).

4. Popis plavidla (pokud je pozorováno vizuálně): případné rozlišovací znaky: uveďte, zda byl viditelný název a přístav registrace plavidla, či nikoli. Zaznamenejte barvy trupu a nástavby, počet stěžňů, umístění velitelského můstku a výšku komínu, atd.

5. Druh pozorovaného plavidla a lovného zařízení: např. plavidlo pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru, plavidlo lovící vlečnými sítěmi, vlečný člun, zpracovatelská rybářská loď, přepravní loď (mezinárodní normalizovaná statistická klasifikace rybářských plavidel FAO).

6. Činnost pozorovaného nebo zaznamenaného plavidla (případně): nahlaste každou činnost, pokud plavidlo provádělo rybolov, nastavovalo lovná zařízení, vytahovalo lovná zařízení, provádělo překládku, přemístění, vlečení, bylo na cestě k lovištím, kotvilo nebo provádělo jiné činnosti (upřesněte), včetně data, času, polohy, kurzu a rychlosti plavidla u každé z činností.

7. Prostředek pozorování nebo detekce (případně): upřesněte, jak byly pozorování nebo detekce provedeny, např. vizuálně, systémem sledování plavidel (VMS), radarem, rádiovou výměnou nebo jinak (upřesněte).

8. Kontakt s plavidlem: uveďte, zda byl navázán kontakt (ANO/NE) a uveďte prostředky komunikace (rádio nebo jiné, upřesněte).

9. Údaje o komunikaci: shrňte veškerou komunikaci s plavidlem, včetně uvedení jména, státní příslušnosti a pozice, které nahlásila osoba (osoby) kontaktovaná (kontaktované) na palubě pozorovaného/zaznamenaného plavidla.

10. Záznam o pozorování/detekci: uveďte, zda bylo pozorování nebo detekce plavidla provedeno za pomoci pořízení fotografie, videozáznamu, audiozáznamu nebo písemné zprávy.

11. Poznámky: uveďte veškeré další poznámky.

12. Přílohy: připojte případně fotografii nebo nákres plavidla (načrtněte profil plavidla s uvedením případných rozlišujících struktur, profilu, stěžňů a znaků, které lze použít k identifikaci).

Podrobné pokyny pro vyplnění zpráv jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

Pravidla elektronické výměny zpráv o dohledu:

Pro elektronickou výměnu zpráv o dohledu použijte formát XML dostupný v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu. Na těchto stránkách jsou k dispozici i prováděcí dokumenty pro výměnu.

▼B
PŘÍLOHA XXIV

INFORMACE UVEDENÉ NA ZABEZPEČENÝCH PODSTRÁNKÁCH ZABEZPEČENÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

1. Seznam úředníků pověřených inspekcemi (čl. 116 odst. 1 písm. a) nařízení o kontrolním režimu) obsahující:

a) jméno;

b) příjmení;

c) hodnost;

d) zkratku útvaru, ke kterému patří;

e) seznam služeb pověřených inspekcemi rybolovu nebo do nich zapojených. U každé organizace seznam obsahuje:

 úplný název služby,

 zkratku,

 úplnou poštovní adresu,

 ulici (neshoduje-li se s poštovní adresou),

 telefonní číslo,

 fax,

 e-mail,

 internetovou adresu (URL).

2. Údaje z databáze pro zpracování inspekčních zpráv a zpráv o dohledu podle článku 78 nařízení o kontrolním režimu (čl. 116 odst. 1 písm. b) nařízení o kontrolním režimu):

a) veškeré datové prvky definované v článku 92 a 118 tohoto nařízení musí být přístupné;

b) internetové rozhraní obsahuje funkce pro zobrazení, třídění, filtrování, procházení a vytváření statistik z inspekčních zpráv a zpráv o dohledu.

3. Údaje ze systému sledování plavidel uvedené v článku 19 tohoto nařízení (čl. 116 odst. 1 písm. c) nařízení o kontrolním režimu). Minimální přístupné datové prvky pro každou polohu VMS jsou tyto:

a) stát vlajky;

b) číslo v rejstříku loďstva Unie;

c) mezinárodní rádiová volací značka (nepovinné);

d) vnější registrační písmena a čísla plavidla (nepovinné);

e) název rybářského plavidla (nepovinné);

f) datum;

g) čas;

h) zeměpisná šířka;

i) zeměpisná délka;

j) kurz;

k) rychlost;

l) číslo výjezdu (je-li k dispozici);

m) příslušné varování;

n) údaj, zda byla poloha zaslána automaticky nebo zadána do systému manuálně.

Internetové rozhraní obsahuje funkce ke stažení dat nebo k jejich zobrazení na mapě, a to podle rybářského plavidla, seznamu rybářských plavidel, druhu rybářského plavidla, časového období nebo zeměpisné oblasti.

4. Údaje o licencích a oprávněních k rybolovu vydaných a spravovaných podle článků 3, 4 a 5 tohoto nařízení s jasným uvedením stanovených podmínek a informací o všech pozastaveních a odnětích (čl. 116 odst. 1 písm. d) nařízení o kontrolním režimu).

5. Veškeré datové prvky uvedené v přílohách II a III tohoto nařízení, které vymezují prvky licencí a oprávnění k rybolovu, jsou přístupné.

Tyto údaje se převezmou z rejstříku loďstva EU. Rozhraní obsahuje funkce pro zobrazení, třídění, filtrování a procházení licencí a oprávnění.

6. Způsob měření nepřetržitého období 24 hodin za účelem kontroly intenzity rybolovu (čl. 116 odst. 1 písm. e) nařízení o kontrolním režimu):

měří se čas, od kterého se měří nepřetržité období dne v oblasti (ve formátu hh:mm v UTC).

7. Údaje o rybolovných právech podle článku 33 nařízení o kontrolním režimu (čl. 116 odst. 1 písm. f) nařízení o kontrolním režimu):

veškeré datové prvky o záznamech úlovků a intenzity rybolovu jsou přístupné.

8. Národní kontrolní akční programy (čl. 116 odst. 1 písm. g) nařízení o kontrolním režimu): hypertextový odkaz na každý národní kontrolní akční program s uvedením právního základu platného víceletého plánu.

Definice internetových služeb (parametry a URL), které umožňují přebírání veškerých údajů z elektronické databáze pro účely ověření úplnosti a kvality shromažďovaných údajů podle článku 109 nařízení o kontrolním režimu (čl. 116 odst. 1 písm. h) nařízení o kontrolním režimu).
PŘÍLOHA XXV

ÚKOLY KONTROLNÍCH POZOROVATELŮ

1. Kontrolní pozorovatelé zaznamenávají během svého pobytu na palubě rybářského plavidla veškeré rybolovné činnosti, včetně zejména:

a) data, času a zeměpisné polohy počátku a konce každé rybolovné operace;

b) pozorování hloubky na počátku a na konci rybolovné operace;

c) druhu zařízení používaného při každé operaci a jeho rozměrů, včetně případně velikosti ok a používaných přídavných zařízení;

d) pozorování odhadovaného úlovku za účelem určení cílových druhů, vedlejších úlovků a výmětů pro srovnání s pravidly pro složení úlovku a výmětů;

e) pozorování velikosti různých druhů v rámci úlovku se zvláštním odkazem na podměrečné exempláře.

2. Kontrolní pozorovatelé zaznamenávají jakékoli narušení funkčnosti systému pro satelitní sledování.

▼M1
PŘÍLOHA XXVI

FORMÁT ZPRÁVY KONTROLNÍHO POZOROVATELEÚDAJE O POZOROVATELI

Jméno

 

Pověřil (příslušný orgán)

 

Nasadil (zaměstnávající orgán)

 

Datum zahájení

 

Datum ukončení

 ÚDAJE O RYBÁŘSKÉM PLAVIDLE

Druh

 

Stát vlajky

 

Název

 

Číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství

 

Vnější identifikační znak

 

IRCS

 

Číslo IMO

 

Výkon hnacího motoru

 

Celková délka

 DRUHY TRANSPORTOVANÝCH LOVNÝCH ZAŘÍZENÍ

1.

 

2.

 

3.

 POZOROVANÉ ZAŘÍZENÍ POUŽITÉ BĚHEM VÝJEZDU

1.

 

2.

 

3.

 ÚDAJE O RYBOLOVNÝCH OPERACÍCH

Referenční číslo rybolovné operace (případně)

 

Datum

 

Druh použitého zařízení

 

Rozměry

 

Velikost ok

 

Vybaveno přídavným zařízením

 

Čas zahájení operace

Čas ukončení operace

 

Poloha při zahájení operace

 

Hloubka při zahájení operace

 

Hloubka při ukončení operace

 

Poloha při ukončení operace

 ÚLOVKY

Druh

Uchované

Výměty

Odhadované množství každého druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

 

 

 

Pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

 

 

 

Odhadované množství cílového druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

 

 

 

Pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

 

 

 

Odhadované množství cílového druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

 

 

 

Pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

 

 

 

Odhadované celkové množství úlovku v kg ekvivalentu živé hmotnosti

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

 

 

 

Pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

 

 

 

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE NEDODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
SHRNUTÍ NA KONCI RYBÁŘSKÉHO VÝJEZDU

PODPIS POZOROVATELE

DATUM
PŘÍLOHA XXVII

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE POŽADOVANÉ K VYPLNĚNÍ INSPEKČNÍCH ZPRÁV

Pokyny pro vyplňování inspekčních zpráv:

Předložte co nejúplnější informace. Uvedou se relevantní a dostupné informace. Podrobné pokyny pro vyplnění zpráv jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

Pravidla elektronické výměny inspekčních zpráv:

Pro elektronickou výměnu inspekčních zpráv použijte inspekční formát XML dostupný v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu. Na těchto stránkách jsou k dispozici i prováděcí dokumenty pro výměnu.

MODUL 1: INSPEKCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA NA MOŘI

1.  Odkaz na inspekční zprávu ( *1 )

2.  Členský stát a inspekční orgán (*1) 

3. Inspekční plavidlo (vlajka, název a vnější registrační číslo) (*1) 

4. Mezinárodní rádiová volací značka (*1) 

5. Datum inspekce (zahájení) (*1) 

6. Čas inspekce (zahájení) (*1) 

7. Datum inspekce (ukončení) (*1) 

8. Čas inspekce (ukončení) (*1) 

9. Poloha inspekčního plavidla (zeměpisná šířka a délka) (*1) 

10. Místo inspekčního plavidla (konkrétní rybolovná oblast) (*1) 

11. Odpovědný inspektor (*1) 

12. Státní příslušnost

13. Inspektor 2 (*1) 

14. Státní příslušnost

15.  Údaje o cílovém rybářském plavidle (název, vnější registrační značka, vlajka) (*1) 

16. Poloha a místo plavidla, pokud se liší od inspekčního plavidla (zeměpisná šířka a délka, konkrétní rybolovná oblast) (*1) 

17. Druh plavidla (*1) 

18. Identifikační číslo plavební licence (*1) 

19. Mezinárodní rádiová volací značka (*1) 

20. Číslo Mezinárodní námořní organizace (*1) 

21. Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (*1) 

22. Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (*1) 

23. Údaje o nájemci (jméno, státní příslušnost a adresa) (*1) 

24. Údaje o zástupci (jméno, státní příslušnost a adresa) (*1) 

25. Údaje o veliteli (jméno, státní příslušnost a adresa) (*1) 

26. Rádiové volání před naloděním

27. Lodní deník rybolovu vyplněn před inspekcí

28. Naloďovací žebřík (*1) 

29. Identifikace inspektorů

30.  Porušování předpisů nebo připomínky (*1) 

31.  Inspekce dokladů a oprávnění (*1) 

32. Identifikační číslo plavební licence (*1) 

33. Kontrola výkonu hnacího motoru

34. Údaje o licenci k rybolovu (*1) 

35. Údaje o oprávnění k rybolovu (*1) 

36. VMS je provozuschopný (*1) 

37. Dálkové elektronické sledování je provozuschopné (*1) 

38. Číslo (čísla) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu v papírové podobě (*1) 

39. Odkaz na elektronický lodní deník rybolovu (*1) 

40. Odkaz na předchozí oznámení (*1) 

41. Účel oznámení (*1) 

42. Osvědčení skladovacího prostoru pro ryby

43. Rozpis uskladnění

44. Kalibrační tabulky pro chlazené nádrže s mořskou vodou

45. Osvědčení pro systémy vážení na palubě

46. Členství v organizaci producentů

47. Údaje o posledním vplutí do přístavu (přístav, stát a datum) (*1) 

48.  Porušování předpisů nebo připomínky (*1) 

49.  Inspekce úlovku (*1) 

50. Údaje o úlovcích na palubě (druhy, množství v ekvivalentu živé hmotnosti včetně množství podměrečných ryb, oblast úlovku) (*1) 

51. Míra odchylky podle druhu (*1) 

52. Oddělená registrace podměrečných ryb (*1) 

53. Oddělené uskladnění populací žijících při dně podle víceletých plánů (*1) 

54. Oddělené uskladnění podměrečných ryb (*1) 

55. Kontrola vážení, počet krabic/obalů, kalibrační tabulky nebo namátkové kontroly

56. Údaje o registraci výmětů (druhy, množství) (*1) 

57.  Porušování předpisů nebo připomínky (*1) 

58.  Inspekce lovného zařízení (*1) 

59. Údaje o lovném zařízení (druh) (*1) 

60. Údaje o přídavném (přídavných) zařízení(ch) nebo zařízení(ch) (druh) (*1) 

61. Údaje o velikosti ok nebo rozměrech (*1) 

62. Údaje o vlákně (druh, síla) (*1) 

63. Označení lovného zařízení

64.  Porušování předpisů nebo připomínky (*1) 

65.  Poznámky inspektorů (*1) 

66.  Poznámky velitele (*1) 

67.  Přijaté (přijatá) opatření (*1) 

68.  Podpis inspektorů (*1) 

69.  Podpis velitele (*1) 

MODUL 2: INSPEKCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA (RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL) PŘI PŘEKLÁDCE

1.  Odkaz na inspekční zprávu ( *2 )

2.  Členský stát a inspekční orgán (*2) 

3. Inspekční plavidlo (vlajka, název a vnější registrační číslo) (*2) 

4. Mezinárodní rádiová volací značka (*2) 

5. Datum inspekce (zahájení) (*2) 

6. Čas inspekce (zahájení) (*2) 

7. Datum inspekce (ukončení) (*2) 

8. Čas inspekce (ukončení) (*2) 

9. Poloha inspekčního plavidla (zeměpisná šířka a délka) (*2) 

10. Místo inspekčního plavidla (konkrétní rybolovná oblast) (*2) 

11. Místo přístavu ( *3 )

12. Určený přístav (*2) 

13. Odpovědný inspektor (*2) 

14. Státní příslušnost

15. Inspektor 2 (*2) 

16. Státní příslušnost

17.  Údaje o předávajícím rybářském plavidle (název, vnější registrační značka, vlajka) (*2) 

18. Poloha a místo plavidla (zeměpisná šířka a délka, konkrétní rybolovná oblast) (*2) 

19. Druh plavidla (*2) 

20. Identifikační číslo plavební licence (*2) 

21. Mezinárodní rádiová volací značka (*2) 

22. Číslo Mezinárodní námořní organizace (*2) 

23. Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (*2) 

24. Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (*2) 

25. Údaje o nájemci (jméno, státní příslušnost a adresa) (*2) 

26. Údaje o zástupci (jméno, státní příslušnost a adresa) (*2) 

27. Údaje o veliteli (jméno, státní příslušnost a adresa) (*2) 

28. Kontrola VMS před naloděním

29. Lodní deník rybolovu vyplněn před překládkou (*2) 

30.  Porušování předpisů nebo připomínky (*2) 

31.  Inspekce dokladů a oprávnění (*2) 

32. Identifikační číslo plavební licence (*2) 

33. Údaje o licenci k rybolovu (*2) 

34. Údaje o oprávnění k rybolovu (*2) 

35. Údaje o oprávnění k překládce (*2) 

36. VMS je provozuschopný

37. Číslo (čísla) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu v papírové podobě (*2) 

38. Odkaz na elektronický lodní deník rybolovu (*2) 

39. Odkaz na předchozí oznámení (*2) 

40. Účel předchozího oznámení (včetně režimu nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu) (*2) 

41. Údaje o posledním vplutí do přístavu (přístav, stát a datum) (*3) 

42.  Porušování předpisů nebo připomínky (*2) 

43.  Inspekce úlovku (*2) 

44. Údaje o úlovcích na palubě (před překládkou) (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (*2) 

45. Míra odchylky podle druhu (*2) 

46. Údaje o přeložených úlovcích (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (*2) 

47.  Porušování předpisů nebo připomínky (*2) 

48.  Údaje o přijímajícím rybářském plavidle (název, vnější registrační značka, vlajka) (*2) 

49. Poloha a místo plavidla (zeměpisná šířka a délka, konkrétní rybolovná oblast) (*2) 

50. Druh plavidla (*2) 

51. Identifikační číslo plavební licence (*2) 

52. Mezinárodní rádiová volací značka (*2) 

53. Číslo Mezinárodní námořní organizace (*2) 

54. Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (*2) 

55. Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (*2) 

56. Údaje o nájemci (jméno, státní příslušnost a adresa) (*2) 

57. Údaje o zástupci (jméno, státní příslušnost a adresa) (*2) 

58. Údaje o veliteli (jméno, státní příslušnost a adresa) (*2) 

59. Kontrola VMS před naloděním

60. Lodní deník rybolovu vyplněn před překládkou (*2) 

61.  Porušování předpisů nebo připomínky (*2) 

62.  Inspekce dokladů a oprávnění (*2) 

63. Identifikační číslo plavební licence (*2) 

64. Údaje o licenci k rybolovu (*2) 

65. VMS je provozuschopný

66. Číslo (čísla) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu v papírové podobě (*2) 

67. Odkaz na elektronický lodní deník rybolovu (*2) 

68. Odkaz na předchozí oznámení (*2) 

69. Účel předchozího oznámení (*2) 

70. Údaje o posledním vplutí do přístavu (přístav, stát a datum) (*3) 

71.  Porušování předpisů nebo připomínky (*2) 

72.  Inspekce úlovku (*2) 

73. Údaje o úlovcích na palubě (před překládkou) (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (*2) 

74. Údaje o obdržených úlovcích (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (*2) 

75.  Porušování předpisů nebo připomínky (*2) 

76.  Poznámky inspektorů (*2) 

77.  Poznámky velitele (velitelů) (*2) 

78.  Přijaté (přijatá) opatření (*2) 

79.  Podpis inspektorů (*2) 

80.  Podpis velitele (velitelů) (*2) 

MODUL 3: INSPEKCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA V PŘÍSTAVU NEBO PŘI VYKLÁDCE A PŘED PRVNÍM PRODEJEM

1.  Odkaz na inspekční zprávu ( *4 )

2.  Členský stát a inspekční orgán (*4)  ( *5 )

3. Datum inspekce (zahájení inspekce) (*4)  (*5) 

4. Čas inspekce (zahájení inspekce) (*4)  (*5) 

5. Datum inspekce (ukončení inspekce) (*4)  (*5) 

6. Čas inspekce (ukončení inspekce) (*4)  (*5) 

7. Místo přístavu (*4)  (*5) 

8. Určený přístav (*4)  (*5) 

9. Odpovědný inspektor (*4) 

10. Státní příslušnost

11. Inspektor 2 (*4) 

12. Státní příslušnost

13.  Údaje o cílovém rybářském plavidle (název, vnější registrační značka, vlajka) (*4)  (*5) 

14. Druh plavidla (*4)  (*5) 

15. Identifikační číslo plavební licence (*4)  (*5) 

16. Mezinárodní rádiová volací značka (*4)  (*5) 

17. Číslo Mezinárodní námořní organizace (*4)  (*5) 

18. Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (*4) 

19. Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (*4)  (*5) 

20. Údaje o skutečném vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (*4)  (*5) 

21. Údaje o nájemci (jméno, státní příslušnost a adresa) (*4) 

22. Údaje o zástupci (jméno, státní příslušnost a adresa) (*4) 

23. Údaje o veliteli (jméno, státní příslušnost a adresa) (*4) 

24. Kontrola VMS před připlutím k pevnině (*4)  (*5) 

25. Lodní deník rybolovu vyplněn před připlutím

26. Identifikace inspektorů

27.  Porušování předpisů nebo připomínky (*4)  (*5) 

28.  Inspekce dokladů a oprávnění (*4)  (*5) 

29. Identifikační číslo plavební licence (*4) 

30. Údaje o licenci k rybolovu (*4)  (*5) 

31. Údaje o oprávnění k rybolovu (*4)  (*5) 

32. Údaje o oprávnění ke vstupu do přístavu a k vykládce (*4)  (*5) 

33. Číslo (čísla) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu v papírové podobě (*4) 

34. Odkaz na elektronický lodní deník rybolovu (*4) 

35. Odkaz na předchozí oznámení (*4)  (*5) 

36. Účel předchozího oznámení (včetně režimu nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu) (*4)  (*5) 

37. Osvědčení skladovacího prostoru pro ryby

38. Rozpis uskladnění

39. Kalibrační tabulky pro chlazené nádrže s mořskou vodou

40. Osvědčení pro systémy vážení na palubě

41. Členství v organizaci producentů

42. Údaje o posledním vplutí do přístavu (datum, stát a přístav) (*4)  (*5) 

43.  Porušování předpisů nebo připomínky (*4)  (*5) 

44.  Inspekce úlovku (*4)  (*5) 

45. Údaje o úlovcích na palubě (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (*4)  (*5) 

46. Míra odchylky podle druhu (*4) 

47. Oddělená registrace podměrečných ryb (*4) 

48. Údaje o vyložených úlovcích (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (*4)  (*5) 

49. Kontrola minimální referenční velikost pro zachování zdrojů (*4) 

50. Označování

51. Kontrola vážení, počet krabic/obalů nebo namátkové kontroly po vyložení

52. Nákladový prostor pro ryby zkontrolován po vyložení

53. Vážení úlovku při vykládce

54.  Porušování předpisů nebo připomínky (*4)  (*5) 

55.  Údaje o překládce úlovků obdržených od jiného rybářského plavidla (jiných rybářských plavidel) (*4)  (*5) 

56. Údaje o předávajícím rybářském plavidle (předávajících rybářských plavidlech) (název, vnější registrační značka, mezinárodní rádiová volací značka, číslo Mezinárodní námořní organizace, číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství, vlajka) (*4)  (*5) 

57. Údaje týkající se prohlášení o překládce (*4)  (*5) 

58. Údaje o přeložených úlovcích (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (*4)  (*5) 

59. Jiná dokumentace o úlovcích (osvědčení o úlovku) (*4)  (*5) 

60.  Porušování předpisů nebo připomínky (*4)  (*5) 

61.  Inspekce lovného zařízení (*4)  (*5) 

62. Údaje o lovném zařízení (druh) (*4)  (*5) 

63. Údaje o přídavném (přídavných) zařízení(ch) nebo zařízení(ch) (druh) (*4)  (*5) 

64. Údaje o velikosti ok nebo rozměrech (*4)  (*5) 

65. Údaje o vlákně (druh, síla) (*4)  (*5) 

66. Označení lovného zařízení

67.  Porušování předpisů nebo připomínky (*4)  (*5) 

68.  Stav rybářského plavidla v oblasti (oblastech) regionálních organizací pro řízení rybolovu, kde byl prováděn rybolov nebo s ním související činnosti (včetně veškerých záznamů o rybářských plavidlech NNN) (*4)  (*5) 

69.  Poznámky inspektorů (*4) 

70.  Připomínky velitele (*4)  (*5) 

71.  Přijaté (přijatá) opatření (*4) 

72.  Podpis inspektorů (*4)  (*5) 

73.  Podpis velitele (*4)  (*5) 

MODUL 4: INSPEKCE NA TRHU/INSPEKCE PROSTOR

1.  Odkaz na inspekční zprávu ( *6 )

2.  Členský stát a inspekční orgán (*6) 

3. Datum inspekce (zahájení inspekce) (*6) 

4. Čas inspekce (zahájení inspekce) (*6) 

5. Datum inspekce (ukončení inspekce) (*6) 

6. Čas inspekce (ukončení inspekce) (*6) 

7. Místo přístavu (*6) 

8. Odpovědný inspektor (*6) 

9. Státní příslušnost

10. Inspektor 2 (*6) 

11. Státní příslušnost

12. Identifikace inspektorů

13.  Údaje o inspekci na trhu nebo inspekci prostor (název a adresa) (*6) 

14. Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (*6) 

15. Údaje o zástupci vlastníka (jméno, státní příslušnost a adresa) (*6) 

16.  Údaje o inspekci produktů rybolovu (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku, identifikace rybářského plavidla (rybářských plavidel), z něhož produkty pocházejí) (*6) 

17. Údaje o registrovaném odběrateli, dražebním středisku nebo jiných subjektech či osobách odpovídajících za první uvedení produktů rybolovu na trh (jméno, státní příslušnost a adresa) (*6) 

18. Kontrola minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů (*6) 

19. Štítkování pro účely sledovanosti (*6) 

20. Společné obchodní normy (*6) 

21. Velikostní kategorie

22. Kategorie čerstvosti

23. Kontrola produktů rybolovu, na něž se vztahuje mechanismus skladování

24. Produkty rybolovu váženy před prodejem

25. Systémy vážení kalibrovány a zapečetěny

26.  Porušování předpisů nebo připomínky (*6) 

27.  Inspekce dokladů týkajících se kontrolovaných produktů rybolovu (*6) 

28. Údaje týkající se prohlášení o vykládce

29. Údaje týkající se prohlášení o převzetí

30. Údaje týkající se přepravních dokladů

31. Údaje týkající se faktur a prodejních dokladů dodavatele

32. Údaje týkající se osvědčení o úlovku NNN

33. Údaje o dovozci (jméno, státní příslušnost a adresa)

34.  Porušování předpisů nebo připomínky (*6) 

35.  Poznámky inspektorů (*6) 

36.  Poznámky provozovatele (*6) 

37.  Přijaté (přijatá) opatření (*6) 

38.  Podpis inspektorů (*6) 

39.  Podpis provozovatele (*6) 

MODUL 5: INSPEKCE PŘEPRAVNÍHO VOZIDLA

1.  Odkaz na inspekční zprávu ( *7 )

2.  Členský stát a inspekční orgán (*)

3. Datum inspekce (zahájení) (*)

4. Čas inspekce (zahájení) (*)

5. Datum inspekce (ukončení) (*)

6. Čas inspekce (ukončení) (*)

7. Místo inspekce (adresa) (*)

8. Odpovědný inspektor (*)

9. Státní příslušnost

10. Inspektor 2 (*)

11. Státní příslušnost

12. Identifikace inspektorů

13.  Údaje o cílovém vozidle (druh a státní příslušnost) (*)

14. Označení traktoru (číslo poznávací značky) (*)

15. Označení přípojného vozidla (číslo poznávací značky) (*)

16. Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (*)

17. Údaje o řidiči (jméno, státní příslušnost a adresa) (*)

18.  Inspekce dokladů týkajících se produktů rybolovu (*)

19.  Produkty rybolovu váženy před přepravou (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku, identifikace rybářského plavidla (rybářských plavidel), z něhož (nichž) produkty pocházejí) (*)

20. Místo určení vozidla (*)

21. Údaje týkající se přepravních dokladů

22. Elektronické předání přepravního dokladu členskému státu vlajky

23. Lodní deník rybolovu plavidla, z něhož produkty pocházejí, přiložený k přepravnímu dokladu

24. Elektronické předání lodního deníku rybolovu plavidla, z něhož produkty pocházejí, členskému státu vlajky

25. Jiná dokumentace o úlovcích přiložené k přepravnímu dokladu (osvědčení o úlovku)

26. Členský stát, kde došlo k vykládce nebo uvedení produktů na trh, přepravní doklad obdržel před příjezdem plavidla

27. Údaje týkající se prohlášení o vykládce

28. Údaje týkající se prohlášení o převzetí

29. Křížová kontrola prohlášení o převzetí a prohlášení o vykládce

30. Údaje týkající se prodejních dokladů nebo faktur

31. Označení pro účely sledovanosti

32. Vážení vzorku beden/obalů

33. Systémy vážení kalibrovány a zapečetěny

34. Záznam o vážení

35. Vozidlo zapečetěno/obal zapečetěn

36. Údaje o pečeti zaznamenány do přepravního dokladu

37. Inspekční orgán, který připevnil pečeti (*)

38. Stav pečetí (*)

39.  Porušování předpisů nebo připomínky (*)

40.  Produkty rybolovu přepraveny před vážením (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku, identifikace rybářského plavidla (rybářských plavidel), z něhož (nichž) produkty pocházejí) (*)

41. Místo určení vozidla (*)

42. Údaje týkající se přepravních dokladů

43. Elektronické předání přepravního dokladu členskému státu vlajky

44. Lodní deník rybolovu plavidla, z něhož produkty pocházejí, přiložený k přepravnímu dokladu

45. Elektronické předání lodního deníku rybolovu plavidla, z něhož produkty pocházejí, členskému státu vlajky

46. Členský stát, kde došlo k vykládce nebo uvedení produktů na trh, přepravní doklad obdržel před příjezdem plavidla

47. Údaje týkající se prohlášení o vykládce

48. Vážení produktů rybolovu pozorováno příslušnými orgány členského státu při příjezdu do místa určení

49. Údaje o registrovaném odběrateli, dražebním středisku nebo jiných subjektech či osobách odpovídajících za první uvedení produktů rybolovu na trh (jméno, státní příslušnost a adresa) (*)

50. Vozidlo zapečetěno/obal zapečetěn

51. Údaje o pečeti zaznamenány do přepravního dokladu

52. Inspekční orgán, který připevnil pečeti (*)

53. Stav pečetí (*)

54.  Porušování předpisů nebo připomínky (*)

55.  Poznámky inspektorů (*)

56.  Poznámky přepravce (*)

57.  Přijaté (přijatá) opatření (*)

58.  Podpis inspektorů (*)

59.  Podpis přepravce (*)

▼B
PŘÍLOHA XXVIII

OZNAČOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ INSPEKCE RYBOLOVU

image

INSPEKČNÍ PRAPOREK NEBO ZNAK

Všechna plavidla používaná pro kontrolní inspekce rybolovu a prosazování právních předpisů mají inspekční praporek nebo znak jasně vyznačené na bocích použitého dopravního prostředku tak, aby byly jasně viditelné. Plavidla nasazená k plnění těchto úkolů vždy vyvěsí inspekční praporek tak, aby byla jasně viditelný.

Na bocích dopravních prostředků mohou být také vyznačena slova „INSPEKCE RYBOLOVU“.
PŘÍLOHA XXIX

KONSTRUKCE A POUŽÍVÁNÍ NALOĎOVACÍCH ŽEBŘÍKŮ

1. Ustanovení této přílohy se vztahují na bezpečný a pohodlný výstup na palubu rybářských plavidel, u kterých je nutné překonat výšku přesahující 1,5 metru.

2. K dispozici musí být naloďovací žebřík, který umožní inspektorům bezpečné nalodění na palubu a vylodění na moře. Naloďovací žebřík musí být udržován v čistotě a v dobrém stavu.

3. Žebřík musí být umístěn a zabezpečen tak, aby:

a) nebyl znečištěn látkami, které mohou být vypouštěny z rybářského plavidla;

b) nebyl v dosahu zakřivení trupu rybářského plavidla a byl pokud možno v jeho polovině;

c) byla každá příčka pevně opřena o bok rybářského plavidla.

4. Příčky naloďovacího žebříku musejí:

a) být z tvrdého dřeva nebo jiného materiálu o stejných vlastnostech, z jednoho kusu bez suků, přičemž čtyři nejnižší příčky mohou být z gumy o dostatečné síle a pevnosti nebo z jiného vhodného materiálu o stejných vlastnostech;

b) mít účinný protiskluzný povrch;

c) být nejméně 480 mm dlouhé, 115 mm široké a 23 mm silné, nepočítaje v to všechny protiskluzné součásti nebo drážky;

d) být od sebe rovnoměrně vzdálené nejméně 300 mm a nejvíce 380 mm;

e) být zabezpečeny takovým způsobem, aby zůstávaly vodorovné.

5. Žádný naloďovací žebřík nesmí mít více než dvě náhradní příčky, jejichž zajištění je provedeno odlišným způsobem od způsobu použitého v původní konstrukci žebříku a všechny příčky takto zajištěné musejí být nahrazeny co možná nejdříve příčkami, které budou zajištěny způsobem použitým v původní konstrukci žebříku.

Jestliže je kterákoliv náhradní příčka připevněna k postranním lanům naloďovacího žebříku pomocí drážek na straně příčky, potom tyto drážky musí být na delších stranách příček.

6. Postranní lana žebříku musejí být ze dvou nepotažených konopných lan nebo lan stejných vlastností o obvodu nejméně 60 mm na každé straně; nesmějí být pokryty žádným materiálem a musejí být až po horní příčku nepřerušované a bez spojek; v případě potřeby musejí být připravena k použití dvě provazová zábradlí o obvodu nejméně 65 mm náležitě upevněná k rybářskému plavidlu, jakož i záchytné lano.

7. Latě z tvrdého dřeva nebo jiného materiálu o stejných vlastnostech, z jednoho kusu bez suků a o délce 1,8 m až 2 m, musejí být připevněny v takovém rozestupu, aby zabránily zkroucení naloďovacího žebříku. Nejnižší lať musí být připevněna na páté příčce od spodu žebříku a rozestup mezi jednotlivými latěmi nesmí být vyšší než devět příček.

8. Přechod mezi horní částí naloďovací žebříku a visutými schůdky nebo jiným zařízením a palubou lodě musí být zajištěn tak, aby inspektoři mohli pohodlně a bezpečně vstoupit na palubu a palubu opustit. Jestliže je tímto přechodem průchod v zábradlí nebo v hrazení paluby, musí být opatřen odpovídajícími držadly.

9. Jestliže je tímto přechodem žebřík na hrazení paluby, musí být tento žebřík bezpečně připevněn k zábradlí hrazení paluby nebo plošiny a v místě nastupování na plavidlo nebo vystupování z plavidla musejí být umístěny dvě podpěry vzdálené od sebe nejméně 0,70 m a nejvíce 0,80 m. Každá podpěra musí být pevně upevněna ke konstrukci plavidla nebo blízko jejího základu a rovněž na vyšším místě, její průměr musí být nejméně 40 mm a musí přečnívat nejméně 1,20 m nad hrazením paluby.

10. V noci musí být zajištěno takové osvětlení, aby jak část naloďovacího žebříku přesahujícího přes okraj paluby, tak také místo, kde inspektor vstupuje na palubu, byly dostatečně osvětleny. Záchranný kruh opatřený samozažíhacím světlem musí být nadosah a připraven k okamžitému použití. Vrhací lano musí být připraveno k okamžitému použití v případě potřeby.

11. Je třeba zajistit, aby naloďovací žebřík mohl být použit na obou bocích rybářského plavidla. Odpovědný inspektor může uvést, na kterém boku by chtěl mít umístěn naloďovací žebřík.

12. Nad instalací žebříku a naloďováním a vyloďováním inspektora vykonává dozor odpovědný důstojník rybářského plavidla.

13. Jestliže by na jakémkoliv rybářském plavidle zabraňovaly konstrukční prvky jako například pásy proti odření provedení kteréhokoliv z těchto ustanovení, musí být provedena zvláštní opatření k zajištění toho, aby se inspektoři mohli bezpečně nalodit a vylodit.
▼M1

PŘÍLOHA XXX

SANKČNÍ BODY PŘIDĚLOVANÉ ZA ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ PŘEDPISŮČ.

Závažné porušení předpisů

Body

1

Nesplnění povinností zaznamenávat a nahlašovat úlovek nebo údaje s ním související, včetně údajů, které mají být předávány prostřednictvím satelitního systému sledování plavidel

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1005/2008)

3

2

Používání zakázaného rybolovného zařízení nebo rybolovného zařízení, které není v souladu s právními předpisy Unie

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1005/2008)

4

3

Falšování nebo skrývání označení, totožnosti nebo registrace

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1005/2008)

5

4

Zatajování důkazů týkajících se vyšetřování, manipulace s nimi nebo jejich odstranění

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1005/2008)

5

5

Přijetí na palubu, překládka nebo vykládka podměrečných ryb v rozporu s platnými právními předpisy nebo nesplnění povinnosti vykládky podměrečných ryb

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1005/2008)

5

6

Provozování rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který není v souladu nebo je v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů přijatými touto organizací

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. k) nařízení (ES) č. 1005/2008)

5

7

Rybolov bez platné licence, oprávnění nebo povolení vydaného státem vlajky nebo příslušným pobřežním státem

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

8

Rybolov v uzavřené oblasti, během období hájení nebo bez kvóty či po jejím vyčerpání nebo v hloubce, v níž je zakázán rybolov

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1005/2008)

6

9

Cílený rybolov populací, na které je vyhlášeno moratorium nebo jejichž lov je zakázán

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

10

Bránění rybářským inspektorům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování předpisů pro zachování a řízení zdrojů nebo pozorovatelům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování platných předpisů Unie

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

11

Překládání úlovků rybářských plavidel určených podle nařízení (ES) č. 1005/2008 jako rybářská plavidla provádějící rybolov NNN, a to zejména těch, která jsou zařazena na seznam Unie s plavidly provádějícími rybolov NNN nebo na seznam regionální organizace pro řízení rybolovu s plavidly provádějícími rybolov NNN, nebo účast na společných rybolovných operacích s těmito plavidly nebo podpora těchto plavidel či doplňování jejich zásob

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

12

Používání rybářského plavidla, které nemá státní příslušnost, a je proto podle mezinárodního práva plavidlem bez státní příslušnosti

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. l) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

▼M1 —————

▼B
PŘÍLOHA XXXIIDALŠÍ ÚDAJE PRO ÚČELY SYSTÉMU POTVRZOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Datový prvek

Kód

Obsah

Povinné/nepovinné

1.

Pracovní pravidla

BUS

Pracovní pravidla určující, která potvrzení jsou prováděna v systému potvrzování údajů

 

2.

Identifikační číslo pracovního pravidla

BR

Jedinečný kód pro každý druh ověření, potvrzení, kontroly atd.

C

3.

Primární soubor údajů

D1

Uvádí, který soubor údajů je potvrzován

C

4.

Druhotný soubor údajů

D2

Uvádí, pomocí kterých souborů údajů je primární soubor údajů potvrzován

C

5.

Odkaz na právní předpis EU

LE

Odkaz na platné nařízení a články

C

6.

Právní požadavek

RQ

Krátké shrnutí právního požadavku

C

7.

Upřesněné potvrzení

VS

Podrobné upřesnění toho, co je potvrzováno

C

8.

Nesrovnalosti v potvrzování

INC

Nesrovnalosti zjištěné v důsledku postupů potvrzování

 

9.

Číslo záznamu nesrovnalosti

RN

Jedinečný identifikační kód nebo číslo záznamu nesrovnalosti

C

10.

Identifikační číslo pracovního pravidla

BR

Jedinečný kód pro každý druh ověření, potvrzení, kontroly atd.

C

11.

Číslo potvrzeného záznamu

RV

Jedinečný identifikační kód nebo číslo potvrzeného záznamu z primárního souboru údajů

C

12.

Druh nesrovnalosti

IY

Druh zjištěné nesrovnalosti

C

13.

Hodnota nesrovnalosti

IV

Hodnota/rozdíl/velikost zjištěné nesrovnalosti (připadá-li v úvahu)

CIF

14.

Původní hodnota

OR

Původní hodnota před opravou

C

15.

Následné opatření

FU

Vysvětlení, proč jsou údaje nesourodé, a následné opatření

O

16.

Výsledky následného opatření

FR

Opravená hodnota u této nesrovnalosti

CIF

17.

Následné opatření ukončeno

FX

Uveďte, zda je následné opatření ukončeno nebo ještě probíhá

CIF

18.

Datum ukončení následného opatření

FD

Datum, ke kterému byl problém plně vyřešen nebo ke kterému je znám výsledek řízení o nesplnění povinnosti

CIF

19.

Řízení o nesplnění povinnosti

IP

Odkaz na související řízení o nesplnění povinnosti nebo případně na soudní řízení zahájené orgány

CIF

20.

Informace o potvrzování údajů

VAL

Informace o potvrzování konkrétního prvku a pracovního pravidla. Použije se jako dílčí prvek potvrzeného prvku.

 

21.

Datum potvrzení

VD

Datum potvrzení

C

22.

Odkaz na nesrovnalost

RI

Jedinečný identifikační kód nebo číslo záznamu nesrovnalosti

CIF

23.

Údaje z VMS

VMS

Údaje o poloze ze systému sledování plavidel

 

24.

Země registrace

FS

Stát vlajky, v němž je plavidlo registrováno. Kód země ISO alfa-3

C

25.

Číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství (číslo CFR)

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

C

26.

Mezinárodní rádiová volací značka

RC

Mezinárodní rádiová volací značka, pokud CFR není aktualizován nebo neexistuje

CIF

27.

Název plavidla

NA

Název plavidla

O

28.

Číslo výjezdu

TN

Pořadové číslo rybářského výjezdu

C

29.

Číslo záznamu

RN

Jedinečné pořadové číslo přidělené každému záznamu

C

30.

Datum a čas

DT

Datum a čas předání

C

31.

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Poloha v době výmětu (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

32.

Rychlost

SP

Rychlost plavidla v uzlech (nn,n)

C

33.

Kurz

CO

Kurz plavidla ve stupních (0–360)

C

34.

Datum a čas obdržený orgánem

DR

Datum a čas registrace u orgánu

C

35.

Manuálně

MA

Uvádí, zda jsou údaje obdrženy v elektronickém formátu nebo zadány manuálně (ano/ne)

C

36.

Datum a čas manuálního zadání údajů

DM

Datum a čas manuálního zadání údajů do databáze v případě manuálního zadání

CIF
PŘÍLOHA XXXIII

INFORMACE UVEDENÉ NA VEŘEJNÝCH PODSTRÁNKÁCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

1. Orgány příslušné pro vydávání licencí a oprávnění k rybolovu (čl. 115 písm. a) nařízení o kontrolním režimu):

a) název orgánu;

b) úplná poštovní adresa;

c) ulice (neshoduje-li se s poštovní adresou);

d) telefonní číslo;

e) fax;

g) e-mail;

h) internetová adresa (URL).

2. Seznam určených přístavů pro účely překládky (čl. 115 písm. b) nařízení o kontrolním režimu) obsahující:

a) název přístavu;

b) kód přístavu podle systému UN/LOCODE;

c) souřadnice polohy přístavu;

d) provozní dobu;

e) adresu nebo popis míst překládky.

3. Seznam určených přístavů uvedených ve víceletém plánu (čl. 115 písm. c) nařízení o kontrolním režimu) obsahující:

a) název přístavu;

b) kód přístavu podle systému UN/LOCODE;

c) souřadnice polohy přístavu;

d) provozní dobu;

e) adresu nebo popis míst vykládky nebo překládky;

f) související podmínky pro záznam a hlášení množství druhů, na které se vztahuje víceletý plán, pro každou vykládku.

4. Ukončení rybolovu členskými státy v reálném čase (čl. 115 písm. d) nařízení o kontrolním režimu):

a) odkaz vnitrostátního právního předpisu na rozhodnutí zavádějící ukončení rybolovu v reálném čase;

b) seznam souřadnic vymezujících hranice oblasti ukončení rybolovu;

c) datum a čas zahájení;

d) datum a čas ukončení;

e) podmínky platné pro rybolov v této oblasti během ukončení rybolovu;

f) mapa uvádějící vymezení ukončení rybolovu.

5. Podrobnosti o kontaktním místě pro předávání nebo předkládání lodních deníků rybolovu, předchozích oznámení, prohlášení o překládce, prohlášení o vykládce, prodejních dokladů, prohlášení o převzetí a přepravních dokladů (čl. 115 písm. e) nařízení o kontrolním režimu):

a) název kontaktního místa;

b) úplná poštovní adresa;

c) ulice;

d) telefonní číslo;

e) fax;

f) e-mail;

g) popř. internetová adresa.

6. Ukončení rybolovu Komisí v reálném čase (čl. 115 písm. f) nařízení o kontrolním režimu):

a) seznam souřadnic vymezujících hranice oblasti ukončení rybolovu ve vodách dotčeného členského státu;

b) datum a čas zahájení;

c) datum a čas ukončení;

d) podmínky platné pro rybolov v této oblasti během ukončení rybolovu;

e) mapa uvádějící vymezení ukončení rybolovu.

7. Rozhodnutí ukončit rybolov (čl. 115 písm. g) nařízení o kontrolním režimu):

a) odkaz na vnitrostátní právní předpis;

b) dotčená populace nebo skupina populací podléhající kvótě, která je považována za vyčerpanou, nebo maximální přípustné intenzitě rybolovu považované za dosaženou;

c) kód oblasti rybolovu;

d) datum zahájení;

e) příp. druh rybolovu nebo rybolovného zařízení.
PŘÍLOHA XXXIV

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU INFORMACÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI PODLE ČLÁNKU 158 TOHOTO NAŘÍZENÍ

image

image
PŘÍLOHA XXXV

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO ŽÁDOST O DORUČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PODLE ČL. 161 ODST. 2 TOHOTO NAŘÍZENÍ

image
PŘÍLOHA XXXVI

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO PRO ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O DORUČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PODLE ČL. 161 ODST. 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ

image
PŘÍLOHA XXXVII

SEZNAM NEJNUTNĚJŠÍCH INFORMACÍ POŽADOVANÝCH K VYTVOŘENÍ ZÁKLADU PRO PĚTILETOU ZPRÁVU O UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU

1.    VŠEOBECNÉ ZÁSADY

SHRNUTÍ

Články 5 až 7 nařízení o kontrolním režimu

2.    OBECNÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU DO VOD A KE ZDROJŮM

SHRNUTÍ

2.1    Článek 6 nařízení o kontrolním režimu

LICENCE K RYBOLOVU:

 počet vydaných licencí k rybolovu

 počet dočasně pozastavených licencí k rybolovu

 počet trvale odňatých licencí k rybolovu

 počet zjištěných porušení licencí k rybolovu

2.2    Článek 7 nařízení o kontrolním režimu

OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU:

 zvláštní vnitrostátní systémy oznámené Komisi

 počet vydaných oprávnění k rybolovu

 počet dočasně pozastavených oprávnění k rybolovu

 počet trvale odňatých oprávnění k rybolovu

 počet zjištěných porušení oprávnění k rybolovu

2.3    Článek 8 nařízení o kontrolním režimu

OZNAČOVÁNÍ LOVNÉHO ZAŘÍZENÍ:

 počet zjištěných porušení předpisů

2.4    Článek 9 nařízení o kontrolním režimu

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL (VMS):

 počet rybářských plavidel o celkové délce <12 a >15 metrů s nainstalovaným provozuschopným VMS

 počet rybářských plavidel o celkové délce 15 metrů a větší s nainstalovaným provozuschopným VMS

 počet pomocných rybářských plavidlech vybavených provozuschopným VMS

 počet rybářských plavidel o délce <15 metrů, na něž se nevztahuje VMS

 počet zjištěných porušení VMS týkajících se ►M1  rybářských plavidel Unie ◄

 údaje příslušného orgánu odpovědného za středisko pro sledování rybolovu

2.5    Článek 10 nařízení o kontrolním režimu

SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE (AIS):

 počet rybářských plavidlech vybavených AIS

 počet středisek pro sledování rybolovu s funkčním AIS

2.6    Článek 11 nařízení o kontrolním režimu

SYSTÉM DETEKCE PLAVIDEL (VDS)

 počet středisek pro sledování rybolovu s funkčním VDS

2.7    Článek 13 nařízení o kontrolním režimu

NOVÉ TECHNOLOGIE

 prováděné pilotní projekty

3.    KONTROLA RYBOLOVU

SHRNUTÍ

KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ RYBOLOVNÝCH PRÁV

3.1    Články 14, 15 a 16 nařízení o kontrolním režimu

VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU A PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE

 počet rybářských plavidel používajících elektronický lodní deník rybolovu

 počet rybářských plavidel používajících tištěný lodní deník rybolovu

 počet rybářských plavidel o délce menší než 10 metrů, která používají tištěný lodní deník rybolovu

 počet zjištěných porušení lodního deníku rybolovu rybářského plavidla a prohlášení o vykládce

3.2    Články 16 a 25 nařízení o kontrolním režimu

RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA, NA NĚŽ SE NEVZTAHUJÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU A PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE

 počet rybářských plavidel, na něž se vztahují plány namátkových kontrol

 počet rybářských plavidel podléhajících sledování prostřednictvím prodejních dokladů

 počet zjištěných porušení předpisů

3.3    Článek 17 nařízení o kontrolním režimu

PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ

 počet předchozích oznámení obdržených střediskem pro sledování rybolovu

 počet zjištěných porušení předpisů

3.4    Článek 18 nařízení o kontrolním režimu

PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ O VYKLÁDCE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 počet předchozích oznámení obdržených střediskem pro sledování rybolovu pobřežního státu

 počet zjištěných porušení předpisů

3.5    Článek 20 nařízení o kontrolním režimu

PŘEKLÁDKA V PŘÍSTAVECH NEBO NA JINÝCH MÍSTECH

 počet překládek schválených členským státem

 počet zjištěných porušení předpisů

3.6    Články 21 a 22 nařízení o kontrolním režimu

PŘEKLÁDKA V PŘÍSTAVECH NEBO NA JINÝCH MÍSTECH

 počet osvobozených rybářských plavidel

3.7    Článek 26 nařízení o kontrolním režimu

SLEDOVÁNÍ INTENZITY RYBOLOVU

 počet zjištěných porušení předpisů týkajících se zpráv o intenzitě rybolovu

 počet plavidel vyňatých z režimů intenzity rybolovu podle oblastí

 počet zjištěných porušení předpisů týkajících se nehlášení lovného zařízení

3.8    Články 33 a 34 nařízení o kontrolním režimu

ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚLOVKŮ A INTENZITY RYBOLOVU

 provádění článku 33 nařízení o kontrolním režimu

 údaje týkající se každoročních oznámení o ukončení rybolovu

3.9    Článek 35 nařízení o kontrolním režimu

UKONČENÍ RYBOLOVU

 provádění článku 35 nařízení o kontrolním režimu

4.    KONTROLA ŘÍZENÍ LOĎSTVA

4.1    Článek 38 nařízení o kontrolním režimu

RYBOLOVNÁ KAPACITA

 soulad s čl. 38 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu

 počet ověřování výkonu motoru v souladu s článkem 41

 počet zjištěných porušení předpisů

4.2    Článek 42 nařízení o kontrolním režimu

PŘEKLÁDKA V PŘÍSTAVU

 počet schválených překládek pelagických druhů

4.3    Článek 43 nařízení o kontrolním režimu

URČENÉ PŘÍSTAVY

 počet zjištěných porušení předpisů

4.4    Článek 44 nařízení o kontrolním režimu

ODDĚLENÉ USKLADNĚNÍ ÚLOVKŮ POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ VÍCELETÉ PLÁNY

 počet zjištěných porušení předpisů

4.5    Článek 46 nařízení o kontrolním režimu

NÁRODNÍ KONTROLNÍ AKČNÍ PROGRAMY

 údaje o programech definovaných členskými státy

 počet zjištěných porušení předpisů

5.    KONTROLA TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

SHRNUTÍ

5.1    Článek 47 nařízení o kontrolním režimu

 počet zjištěných porušení předpisů týkajících se uskladnění lovného zařízení

5.2    Článek 48 nařízení o kontrolním režimu

VYTAŽENÍ ZTRACENÉHO LOVNÉHO ZAŘÍZENÍ

 počet zjištěných porušení předpisů

5.3    Článek 49 nařízení o kontrolním režimu

SLOŽENÍ ÚLOVKU

 počet zjištěných porušení předpisů

6.    KONTROLA OBLASTÍ OMEZENÉHO RYBOLOVU

SHRNUTÍ

6.1    Článek 50 nařízení o kontrolním režimu

 počet zjištěných porušení předpisů na plavidlech EU a plavidlech třetích zemí

7.    UKONČENÍ RYBOLOVU V REÁLNÉM ČASE

SHRNUTÍ

7.1    Článek 53 nařízení o kontrolním režimu

 údaje o iniciovaných ukončeních rybolovu v reálném čase

 počet zjištěných porušení předpisů

8.    KONTROLA REKREAČNÍHO RYBOLOVU

SHRNUTÍ

8.1    Článek 55 nařízení o kontrolním režimu

 počet zjištěných porušení předpisů týkajících se nezákonného uvádění na trh

9.    KONTROLA UVÁDĚNÍ NA TRH

SHRNUTÍ

9.1    Článek 56 nařízení o kontrolním režimu

ZÁSADY KONTROLY UVÁDĚNÍ NA TRH

 údaje o stavu provádění

9.2    Článek 57 nařízení o kontrolním režimu

SPOLEČNÉ OBCHODNÍ NORMY

 počet zjištěných porušení předpisů

9.3    Článek 58 nařízení o kontrolním režimu

SLEDOVATELNOST

 stav provádění

 počet zjištěných porušení předpisů

9.4    Článek 59 nařízení o kontrolním režimu

PRVNÍ PRODEJ

 počet registrovaných odběratelů, registrovaných dražebních středisek nebo jiných subjektů či osob, které zodpovídají za první uvedení produktů rybolovu na trh

 počet zjištěných porušení předpisů

9.5    Článek 60 nařízení o kontrolním režimu

VÁŽENÍ

 počet plánů namátkových kontrol vážení při vykládce

 počet rybářských plavidel s povolením vážit na moři

 počet porušení předpisů

9.6    Článek 61 nařízení o kontrolním režimu

VÁŽENÍ PO PŘEPRAVĚ

 počet kontrolních programů vážení po přepravě

 počet společných kontrolních programů s ostatními členskými státy týkajících se přepravy před vážením

 počet zjištěných porušení předpisů

9.7    Článek 62 nařízení o kontrolním režimu

VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ PRODEJNÍCH DOKLADŮ

 počet výše předložených elektronických prodejních dokladů

 počet udělených výjimek z požadavků na prodejní doklady

 počet zjištěných porušení předpisů

9.8    Článek 66 nařízení o kontrolním režimu

PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ

 počet zjištěných porušení předpisů

9.9    Článek 68 nařízení o kontrolním režimu

VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ PŘEPRAVNÍCH DOKLADŮ

 stav provádění

 počet zjištěných porušení předpisů

10.    ORGANIZACE PRODUCENTŮ A CENA A INTERVENCE

SHRNUTÍ

10.1    Článek 69 nařízení o kontrolním režimu

SLEDOVÁNÍ ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ

 počet ukončených kontrol

 počet zjištěných porušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000

10.2    Článek 70 nařízení o kontrolním režimu

MONITOROVÁNÍ CENOVÝCH A INTERVENČNÍCH PRAVIDEL

 počet ukončených cenových a intervenčních kontrol

 počet zjištěných porušení předpisů

11.    DOHLED

SHRNUTÍ

11.1    Článek 71 nařízení o kontrolním režimu

POZOROVÁNÍ A DETEKCE NA MOŘI

 počet vypracovaných zpráv

 počet obdržených zpráv

 počet zjištěných porušení předpisů

11.2    Článek 73 nařízení o kontrolním režimu

KONTROLNÍ POZOROVATELÉ

 počet zavedených pozorovatelských kontrolních programů

 počet obdržených zpráv kontrolních pozorovatelů

 počet hlášených porušení předpisů

12.    INSPEKCE A VYNUCOVÁNÍ

SHRNUTÍ

12.1    Články 74 a 76 nařízení o kontrolním režimu

PROVÁDĚNÍ INSPEKCÍ

 počet inspektorů rybolovu na částečný/plný úvazek

 procento pracovní doby inspektorů rybolovu na částečný/plný úvazek strávené kontrolou a inspekcí rybolovu

 počet inspekcí podle druhu prováděných inspektory na částečný/plný úvazek

 počet porušení předpisů zjištěných inspektory na částečný/plný úvazek

12.2    INSPEKČNÍ PROSTŘEDEK: PLAVIDLA

 počet určených inspekčních plavidel spolufinancovaných EU a celkový počet dní strávených hlídkováním na moři za rok

 počet určených inspekčních plavidel nespolufinancovaných EU a celkový počet dní strávených hlídkováním na moři za rok

 procento celkové provozní doby strávené kontrolou rybolovu určenými inspekčními plavidly spolufinancovanými EU

 procento celkové provozní doby strávené kontrolou rybolovu určenými inspekčními plavidly nespolufinancovanými EU

 procento celkové provozní doby strávené kontrolou rybolovu všemi určenými inspekčními plavidly

 procento celkové pracovní doby strávené kontrolou rybolovu určenými inspekčními plavidly spolufinancovanými EU

 počet inspekčních plavidel, která nejsou určena pro kontrolu rybolovu, a celkový počet dní strávených hlídkováním na moři za rok

 procento doby strávené kontrolou rybolovu

 celkový počet dní na moři u všech plavidel

12.3    INSPEKČNÍ ČINNOST: NA MOŘI

 počet inspekcí na moři všech rybářských plavidel každého členského státu

 počet zjištěných porušení předpisů na moři podle členských států

 počet inspekcí na moři na rybářských plavidlech třetích zemí (uveďte třetí zemi)

 počet porušení předpisů zjištěných na pomocných rybářských plavidlech

12.4    INSPEKČNÍ PROSTŘEDEK: POZOROVACÍ LETADLO

 počet pozorovacích letadel určených ke kontrole rybolovu a celkový počet hodin strávených kontrolou rybolovu a dohledem nad ním

 procento provozních hodin strávených kontrolou rybolovu a dohledem nad ním

 počet zjištěných porušení předpisů

12.5    NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ K INSPEKCÍM A ZJIŠTĚNÝM PORUŠENÍM PŘEDPISŮ

 počet zpráv o dohledu zadaných do databáze zpráv o kontrole rybolovu a zpráv o dohledu

 počet inspekčních zpráv zadaných do databáze zpráv o kontrole rybolovu a zpráv o dohledu

 počet případů, kdy byly přiděleny sankční body

 počet řízení převedených jinému členskému státu

 počet porušení předpisů zjištěných inspektory Společenství v jurisdikci členského státu

12.6    Článek 75 nařízení o kontrolním režimu

POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 počet zjištěných porušení předpisů

12.7    Článek 79

INSPEKTOŘI UNIE

 počet plánů společného nasazení v rámci jurisdikce členských států

 počet zjištěných porušení předpisů během plánů společného nasazení

12.8    Články 80, 81, 82, 83, 84 nařízení o kontrolním režimu

INSPEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL MIMO VODY ČLENSKÉHO STÁTU PROVÁDĚJÍCÍHO INSPEKCI

 počet inspekcí

 počet zjištěných porušení předpisů

12.9    Články 85 a 86 nařízení o kontrolním režimu

ŘÍZENÍ VE VĚCI PORUŠENÍ PŘEDPISŮ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU INSPEKCÍ

 počet inspekcí

 počet porušení předpisů

 počet řízení převedených státu vlajky

 počet inspekcí provedených inspektory Unie

13.    VYNUCOVÁNÍ

SHRNUTÍ

Články 89, 90, 91 nařízení o kontrolním režimu

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ SHODY

 stav provádění

13.1    Článek 92 nařízení o kontrolním režimu

SANKČNÍ BODOVÝ SYSTÉM

 počet zjištěných závažných porušení předpisů

 počet případů, kdy byly držiteli licence přiděleny sankční body

 stav provádění bodového systému pro velitele rybářských plavidel

13.2    Článek 93 nařízení o kontrolním režimu

VNITROSTÁTNÍ REJSTŘÍKY PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

 stav provádění

14.    KONTROLNÍ PROGRAMY

14.1    Článek 94 nařízení o kontrolním režimu

SPOLEČNÉ KONTROLNÍ PROGRAMY

 počet realizovaných společných kontrolních programů

14.2    Článek 95 nařízení o kontrolním režimu

ZVLÁŠTNÍ KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ PROGRAMY

 počet realizovaných zvláštních kontrolních a inspekčních programů

15.    ÚDAJE A INFORMACE

ANALÝZA A AUDIT ÚDAJŮ

15.1    Články 109–116 nařízení o kontrolním režimu

 shrnutí stavu provádění

16.    PROVÁDĚNÍ

16.1    Články 117 a 118 nařízení o kontrolním režimu

SPRÁVNÍ A VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

( 2 ) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

( 4 ) Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.

( 6 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 312, 31.10.2014, s. 1).

( 7 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 8 ) Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

( 9 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

( 10 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

( 11 ) Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

( 12 ) Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).

( 13 ) Nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).

( 14 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 15 ) Tyto údaje se uvedou v licenci k rybolovu až v okamžiku, kdy je plavidlo zapsáno do rejstříku rybářského loďstva Unie v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 26/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25)

( 16 ) V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004.

( 17 ) U plavidel s názvem.

( 18 ) V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004 pro plavidla, od nichž se požaduje, aby měla IRCS.

( 19 ) V souladu s nařízením (ES) č. 2930/86.

( 20 ) In accordance with Regulation (EC) No 2930/86. This information shall be indicated on the fishing licence only at the moment when the vessel is registered in the Union fishing fleet register in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 26/2004.

( 21 ) Podle Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovných zařízení (ISSCFCG).

( 22 ) V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004.

( 23 ) U plavidel s názvem.

( 24 ) Plavidla, která zůstávají ve vzdálenosti do 5 námořních mil od hranic mezi dvěma oblastmi intenzity, musejí do 24 hodin zaznamenat první vplutí a poslední vyplutí.

( 25 ) Úř. věst. L 41, 16.2.2010, s. 8.

( *1 ) povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

( *2 ) povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

( *3 ) dodatečné informace pro kontrolní inspekci státu přístavu

( *4 ) povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

( *5 ) dodatečné informace pro kontrolní inspekci státu přístavu

( *6 ) povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

( *7 ) povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

Top