EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0206-20110310

Consolidated text: Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010 , kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/206/2011-03-10

2010R0206 — CS — 10.03.2011 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼C1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 206/2010

ze dne 12. března 2010,

kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení

(Text s významem pro EHP)

▼B

(Úř. věst. L 073, 20.3.2010, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 810/2010 ze dne 15. září 2010,

  L 243

16

16.9.2010

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 144/2011 ze dne 17. února 2011,

  L 44

7

18.2.2011


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 146, 11.6.2010, s. 1  (206/2010)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 049, 24.2.2011, s. 53  (144/2011)
▼B

▼C1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 206/2010

ze dne 12. března 2010,

kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS ( 1 ), a zejména na čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 3 písm. a), čl. 17 odst. 3 písm. c) první pododstavec, čl. 18 odst. 1 čtvrtou odrážku a článek 19 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě ( 2 ), a zejména na článek 8, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS ( 3 ), a zejména na čl. 3 odst. 1 první a druhý pododstavec, čl. 6 odst. 1 první pododstavec, čl. 7 písm. e), článek 8, čl. 10 první pododstavec a čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ( 4 ), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ( 5 ), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě ( 6 ), a zejména na čl. 11 odst. 1 a článek 16 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat ( 7 ), a zejména na čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí ( 8 ) stanovila vypracování seznamu zemí nebo jejich částí, z nichž členské státy povolí dovoz některých živých zvířat a čerstvého masa některých zvířat.

(2)

Následně bylo přijato rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky pro veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství ( 9 ). Uvedené rozhodnutí stanoví hygienická opatření pro dovoz živých zvířat, kromě koňovitých, do Evropské unie a pro dovoz čerstvého masa z těchto zvířat, včetně koňovitých, avšak vyjma masných polotovarů. Přílohy I a II uvedeného rozhodnutí rovněž stanoví seznamy třetích zemí nebo jejich částí, z nichž smí být do Unie dovážena některá živá zvířata a jejich čerstvé maso, a také vzory veterinárních osvědčení.

(3)

Ode dne přijetí uvedeného rozhodnutí byla v dalších aktech Unie stanovena řada nových veterinárních a hygienických předpisů, které tvoří nový regulativní rámec pro tuto oblast. Taktéž směrnice 72/462/EHS byla zrušena směrnicí 2004/68/ES.

(4)

Článek 20 směrnice 2004/68/ES stanoví, že prováděcí pravidla pro dovoz stanovená v souladu s rozhodnutími přijatými podle směrnice 72/462/EHS, mimo jiné s rozhodnutím 79/542/EHS, zůstávají v platnosti až do jejich nahrazení opatřeními přijatými v novém regulativním rámci.

(5)

Podle čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES ( 10 ), skončí platnost pravidel přijatých na základě směrnice 72/462/EHS, jakmile budou přijata nezbytná ustanovení na základě nařízení (ES) č. 852/2004, nařízení (ES) č. 853/2004, nařízení (ES) č. 854/2004 nebo směrnice 2002/99/ES.

(6)

Rozhodnutí 79/542/EHS bylo několikrát změněno a ustanovení týkající se dovozu vycházející z nového regulativního rámce již byla do rozhodnutí 79/542/EHS začleněna. V zájmu jasnosti a transparentnosti by opatření stanovená rozhodnutím 79/542/EHS měla být stanovena v novém právním aktu. V tomto nařízení jsou zahrnuta všechna ustanovení rozhodnutí 79/542/EHS. Proto dnem vstupu tohoto nařízení v platnost přestává platit rozhodnutí 79/542/EHS v očekávání jeho výslovného zrušení.

(7)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie, pokud se na ně nevztahují veterinární předpisy stanovené ve zvláštních aktech Unie zmíněné v příloze F uvedené směrnice. Podle uvedené směrnice se do Unie mohou dovážet živá zvířata, sperma, vajíčka a embrya pouze ze třetí země, která je uvedena na seznamu vypracovaném postupem popsaným v uvedené směrnici. Kromě toho musí být tato živá zvířata provázena veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru vyhotovenému postupem podle uvedené směrnice.

(8)

Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty ( 11 ) stanoví pravidla, která musí být dodržena při vydávání osvědčení požadovaných veterinárními právními předpisy, aby se zabránilo vydávání osvědčení se zavádějícími a podvodnými údaji. Je vhodné zajistit, aby předpisy a zásady používané úředními inspektory nebo veterinárními lékaři třetích zemí byly alespoň rovnocenné těm, které stanoví uvedená směrnice. Některé třetí země, které jsou na seznamu v příloze II tohoto nařízení, poskytly dostatečné záruky, pokud jde o existenci a uplatňování takových předpisů a zásad. Je proto vhodné povolit vstup některých živých zvířat z uvedených třetích zemí na území Unie, pokud nejsou nutná žádná další omezení vyplývající z jejich konkrétní nákazové situace.

(9)

Směrnice 2002/99/ES stanoví veterinární předpisy pro dovoz produktů živočišného původu a výrobků z nich získaných, které jsou určeny k lidské spotřebě, do Unie. Podle uvedené směrnice mají být sestaveny seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, přičemž tento dovoz musí splňovat určité požadavky, pokud jde o veterinární osvědčení.

(10)

Směrnice 2004/68/ES stanoví veterinární požadavky na dovoz některých živých kopytníků do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Dovoz těchto živých kopytníků do Společenství a jejich tranzit přes území Společenství je povolen pouze ze třetích zemí a území, které jsou uvedeny na seznamu nebo na seznamech sestavených v souladu s postupem popsaným v uvedené směrnici, přičemž tento dovoz musí splňovat určité požadavky na veterinární osvědčení.

(11)

S výjimkou ustanovení čl. 17 odst. 2 posledního pododstavce směrnice 92/65/EHS je dovoz živých zvířat a produktů živočišného původu, na něž se vztahují směrnice 92/65/EHS, 2002/99/ES a 2004/68/ES, do Unie nebo jejich tranzit přes území Unie povolen pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny veterinárním osvědčením a splňují příslušné požadavky stanovené právními předpisy Společenství.

(12)

Proto je za účelem provádění směrnic 92/65/EHS, 2002/99/ES a 2004/68/ES vhodné stanovit v tomto nařízení seznamy třetích zemí, území a jejich částí a zvláštní podmínky dovozu pro některá živá zvířata a čerstvé maso některých zvířat, včetně vzorů veterinárních osvědčení.

(13)

V zájmu jednotnosti právních předpisů Unie by v tomto nařízení měly být zohledněny rovněž hygienické předpisy stanovené v dalších aktech Unie, zejména v nařízeních (ES) č. 852/2004, 853/2004 a 854/2004, která stanoví pravidla týkající se hygieny potravin a potravin živočišného původu a pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, a také požadavky podle směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech ( 12 ), a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( 13 ).

(14)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecná pravidla pro provádění úředních kontrol v oblasti potravin a krmiv, zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Článek 48 uvedeného nařízení zmocňuje Komisi k přijetí seznamu třetích zemí, ze kterých mohou být určité výrobky dováženy do Unie. Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, včetně seznamů třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů živočišného původu. Podle těchto pravidel mohou být uvedené seznamy kombinovány s jinými seznamy vypracovanými pro účely veřejného zdraví a zdraví zvířat.

(15)

Vzory osvědčení stanovené v přílohách tohoto nařízení by proto měly zahrnovat potvrzení dokládající, že jsou splněny hygienické předpisy stanovené ve směrnici 96/23/ES a nařízeních (ES) č. 999/2001, 852/2004, 853/2004 a 854/2004.

(16)

Vzory osvědčení stanovené v přílohách tohoto nařízení by také měly zahrnovat potvrzení dokládající, že jsou splněny požadavky na dobré životní podmínky zvířat stanovené ve směrnici Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování ( 14 ) a v nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností ( 15 ).

(17)

S cílem zajistit, aby během přepravy ze třetí země původu do Unie nebylo ohroženo zdraví živých zvířat vstupujících na území Unie, by měly být stanoveny určité požadavky týkající se přepravy živých zvířat, včetně požadavků na sběrná střediska.

(18)

V zájmu zajištění ochrany zdraví zvířat v Unii by živá zvířata měla být přepravována přímo na příslušné místo určení v Unii.

(19)

Čerstvé maso propuštěné do Unie za účelem tranzitu do jiné třetí země představuje zanedbatelné riziko pro veřejné zdraví. Toto maso by nicméně mělo splňovat všechny příslušné veterinární předpisy. Proto by měla být stanovena zvláštní ustanovení pro tranzit čerstvého masa a jeho skladování před tranzitem.

(20)

Vzhledem k zeměpisné poloze Kaliningradu, která se dotýká pouze Lotyšska, Litvy a Polska, by měly být stanoveny zvláštní podmínky pro tranzit zásilek do Ruska a z Ruska přes území Unie.

(21)

Propuštění zásilek čerstvého masa farmových nezdomácnělých zvířat řádu sudokopytníků chycených ve volné přírodě do Unie, s výjimkou drobů a mletého masa, by mělo být povoleno. Aby se vyloučila jakákoli případná veterinární rizika, která může toto propuštění představovat, je vhodné, aby tato zvířata byla oddělena od volně žijících zvířat po dobu tří měsíců před vstupem uvedených zásilek na území Unie. Vzor veterinárního osvědčení pro uvedené zásilky (RUF) by měl tudíž tuto skutečnost zohledňovat.

(22)

Rozhodnutí Komise 2003/881/ES ze dne 11. prosince 2003 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz včelovitých (Apis melliferaBombus spp.) z některých třetích zemí ( 16 ) stanoví veterinární podmínky a podmínky pro veterinární osvědčení pro dovoz včelovitých z některých třetích zemí. V zájmu zjednodušení právních předpisů Unie by opatření stanovená v uvedeném rozhodnutí měla být zahrnuta do tohoto nařízení. Rozhodnutí 2003/881/ES by tedy mělo být zrušeno.

(23)

Je vhodné zavést přechodné období, které by členským státům a příslušnému odvětví umožnilo přijmout nezbytná opatření pro splnění požadavků stanovených v tomto nařízení.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro vstup zásilek obsahujících následující živá zvířata nebo čerstvé maso na území Unie:

a) kopytníci;

b) zvířata uvedená na seznamu v části 2 přílohy IV;

c) čerstvé maso kopytníků a koňovitých určené k lidské spotřebě, kromě masných polotovarů.

2.  Toto nařízení stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povoleno propustit zásilky uvedené v odstavci 1 do Unie.

3.  Toto nařízení se nevztahuje na vstup nezdomácnělých zvířat na území Unie:

a) za účelem představení nebo výstav, kde tato živá zvířata nejsou obvykle držena či chována;

b) jako součásti cirkusu;

c) určených pro schválené organizace, schválené instituty, nebo schválená střediska, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 92/65/EHS.

4.  Použitím tohoto nařízení nejsou dotčeny jakékoli zvláštní požadavky na osvědčení stanovené v jiných aktech Unie nebo v dohodách, které Unie uzavřela se třetími zeměmi.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a) „kopytníky“ se rozumí kopytníci, jak je definuje čl. 2 písm. d) směrnice 2004/68/ES;

b) „čerstvým masem“ se rozumí čerstvé maso, jak je definováno v bodě 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

c) „koňovitými“ se rozumí koňovití, jak je definuje čl. 2 písm. b) směrnice Rady 90/426/EHS ( 17 );

d) „hospodářstvím“ se rozumí farma nebo jiné zemědělské, průmyslové či obchodní zařízení pod úředním dohledem, včetně zoologických zahrad, zábavních parků a chráněných území s volně žijící zvěří nebo honebních revírů, v nichž jsou běžně držena nebo chována živá zvířata.KAPITOLA II

PODMÍNKY PRO VSTUP ŽIVÝCH ZVÍŘAT NA ÚZEMÍ UNIE

Článek 3

Obecné podmínky pro vstup kopytníků na území Unie

Zásilky kopytníků mohou být propuštěny do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve sloupcích 1, 2 a 3 tabulky v části 1 přílohy I, přičemž vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve sloupci 4 tabulky v části 1 přílohy I;

b) doprovází je příslušné veterinární osvědčení vypracované podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v části 2 přílohy I, které vyplní a podepíše úřední veterinární lékař vyvážející třetí země a v němž se zohlední zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1 téže přílohy;

c) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení zmíněném v písmeni b) včetně:

i) dodatečných záruk obsažených v uvedeném osvědčení, jsou-li požadovány podle sloupce 5 části 1 přílohy I;

ii) dodatečných požadavků na veterinární osvědčení, které může v souladu s veterinárními právními předpisy Unie stanovit členský stát určení a které jsou zahrnuty v osvědčení.

Článek 4

Podmínky pro sběrná střediska pro některé zásilky kopytníků

Zásilky kopytníků, které obsahují živá zvířata z více než jednoho hospodářství, mohou být propuštěny do Unie pouze tehdy, jsou-li sestaveny ve sběrných střediscích schválených příslušným orgánem třetí země původu v souladu s požadavky stanovenými v části 5 přílohy I.

Článek 5

Protokoly pro standardizaci materiálů a postupy odběru vzorků a provádění vyšetření u kopytníků

Je-li podle veterinárních osvědčení uvedených ve sloupci 4 tabulky v části 1 přílohy I pro vstup zásilek kopytníků na území Unie nutný odběr vzorků a provedení vyšetření na nákazy uvedené v části 6 téže přílohy, provede tento odběr vzorku a vyšetření příslušný orgán třetí země původu, nebo se tento odběr a vyšetření provede pod jeho dozorem, a to v souladu s protokoly pro standardizaci materiálů a provádění vyšetření v části 6 uvedené přílohy.

Článek 6

Zvláštní podmínky pro některé zásilky kopytníků dovážených na Saint-Pierre a Miquelon, které vstupují na území Unie

Zásilky kopytníků druhů uvedených v tabulce v části 7 přílohy I, které byly propuštěny na Saint-Pierre a Miquelon méně než šest měsíců před datem odeslání ze Saint-Pierre a Miquelonu do Unie, mohou být propuštěny do Unie pouze tehdy, pokud:

a) splňují požadavky týkající se ustájení a karantény stanovené v kapitole 1 uvedené části přílohy I;

b) byly podrobeny vyšetření v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v kapitole 2 uvedené části přílohy I.

Článek 7

Obecné podmínky pro propuštění některých druhů včelovitých do Unie

1.  Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy IV se propustí do Unie pouze ze třetích zemí nebo území:

a) uvedených na seznamu v části 1 přílohy II;

b) kde výskyt moru včelího plodu, malého úlového brouka (Aethina tumida) a roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) podléhá povinnému hlášení na celém území.

2.  Odchylně od ustanovení odst. 1 písm. a) mohou být zásilky včel propuštěny do Unie z části třetí země nebo území uvedených v části 1 přílohy II, která je:

a) zeměpisně a epizooticky izolovanou částí třetí země nebo území;

b) uvedena ve třetím sloupci tabulky v oddíle 1 části 1 přílohy IV.

Použije-li se tato výjimka, je propuštění zásilek včelovitých do Unie zakázáno ze všech ostatních částí dotčené třetí země nebo území, které nejsou uvedeny ve třetím sloupci tabulky v oddíle 1 části 1 přílohy IV.

3.  Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy IV sestávají buď:

a) z klecí s královnami (Apis melliferaBombus spp.), z nichž v každé je umístěna pouze jedna královna s maximálně 20členným doprovodem; nebo

b) z kontejnerů čmeláků (Bombus spp.), z nichž v každém je umístěna kolonie čítající maximálně 200 dospělých čmeláků.

4.  Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy IV musí:

a) být doprovázeny příslušným veterinárním osvědčením vypracovaným podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v části 2 přílohy IV a vyplněným a podepsaným úředním inspektorem vyvážející třetí země;

b) splňovat veterinární požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení zmíněném v písmeni a).

Článek 8

Obecné podmínky přepravy živých zvířat do Unie

Po dobu mezi naložením ve třetí zemi původu a příjezdem na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, nesmí být zásilky živých zvířat:

a) přepravovány společně s živými zvířaty, která:

i) nejsou určena pro propuštění do Unie, nebo

ii) mají nižší nákazový status;

b) vyloženy ve třetí zemi, na třetím území nebo v jejich části, které nejsou uvedeny ve sloupcích 1, 2 a 3 tabulky v části 1 přílohy I nebo pro něž neexistuje žádný vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce uvedený ve sloupci 4 tabulky v části I přílohy I, nebo, pokud jsou přepravovány letecky, přeloženy do jiného letadla, ani přepravovány po silnici, železnici nebo hnány přes takovou třetí zemi, území nebo jejich část.

Článek 9

Časové omezení doby přepravy živých zvířat do Unie

Zásilky živých zvířat se propustí do Unie pouze tehdy, dorazí-li příslušná zásilka na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie do 10 dnů ode dne vydání příslušného veterinárního osvědčení.

V případě přepravy po moři se uvedená lhůta 10 dnů prodlouží o dodatečnou dobu odpovídající délce trvání cesty po moři, kterou podepsaným prohlášením vypracovaným v souladu s částí 3 přílohy I, jehož originál se přiloží k veterinárnímu osvědčení, potvrdí velitel lodi.

Článek 10

Zvláštní podmínky postřiku leteckých zásilek živých zvířat přepravovaných do Unie

Jsou-li zásilky živých zvířat, s výjimkou zásilek včelovitých, přepravovány letecky, postříká se klec nebo kontejner, v němž jsou zvířata přepravována, a jejich okolí vhodným insekticidem.

Postřik se provede bezprostředně před uzavřením dveří letadla po naložení zásilky a dále po každém dalším otevření dveří ve třetí zemi, dokud zásilka nedorazí do místa konečného určení.

Kapitán letadla potvrdí, že byl postřik proveden, podpisem prohlášení vypracovaného v souladu s částí 4 přílohy I, jehož originál se přiloží k veterinárnímu osvědčení.

Článek 11

Podmínky použitelné po propuštění určitých zásilek kopytníků do Unie

1.  Zásilky plemenných a užitkových kopytníků nebo kopytníků určených pro zoologické zahrady, zábavní parky a chráněná území s volně žijící zvěří nebo honební revíry musí být po propuštění do Unie bez odkladu dopraveny do hospodářství určení.

Pokud nejsou kopytníci odesláni přímo na jatka, zůstanou v tomto hospodářství alespoň 30 dní.

2.  Zásilky kopytníků určených k okamžité porážce musí být po propuštění do Unie bez odkladu dopraveny na jatka určení, kde se zvířata porazí do pěti pracovních dnů ode dne příjezdu na jatka.

Článek 12

Zvláštní podmínky pro tranzit určitých zásilek kopytníků přes třetí země

Uplatní-li se zvláštní podmínka I části 1 přílohy I za účelem umožnění tranzitu zásilek kopytníků, jichž se uvedená podmínka týká, pocházejících z jednoho členského státu a určených pro jiný členský stát, přes třetí zemi, území či jejich část uvedené v tabulce v části 1 přílohy I, pro něž však není ve sloupci 4 téže tabulky určen žádný odpovídající vzor veterinárního osvědčení pro zásilky dotčených kopytníků, platí následující podmínky:

a) pro skot na výkrm:

i) hospodářství konečného určení musí předem určit příslušný orgán v místě konečného určení,

ii) živá zvířata, která tvoří zásilku, smí opustit hospodářství konečného určení pouze za účelem okamžité porážky,

iii) všechny přesuny živých zvířat do hospodářství a z hospodářství konečného určení musí probíhat pod dozorem příslušného orgánu za předpokladu, že jsou zvířata tvořící zásilku držena v uvedeném hospodářství;

b) pro kopytníky určené na okamžitou porážku platí čl. 11 odst. 2.

Článek 13

Podmínky použitelné pro propuštění zásilek včelovitých, jichž se týká článek 7, do Unie

1.  Zásilky královen, jichž se týká čl. 7 odst. 3 písm. a), musí být bez odkladu dopraveny na určené místo v konečném místě určení, kde jsou úly svěřeny pod dozor příslušného orgánu a královny přemístěny do nových klecí před tím, než jsou umístěny do místních kolonií.

2.  Klece, doprovod královen a další materiál doprovázející zásilky královen ze třetí země původu se odešlou do laboratoře určené příslušným orgánem k vyšetření přítomnosti:

a) malého úlového brouka (Aethina tumida), jeho vajíček nebo larev;

b) stop roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

Po tomto laboratorním vyšetření se klece, doprovod královen a příslušný materiál zničí.

3.  Zásilky čmeláků (Bombus spp.), jichž se týká čl. 7 odst. 3 písm. b), musí být bez odkladu dopraveny do místa určení.

Čmeláci musí zůstat v nádobě, v níž byli propuštění do Unie, až do konce života kolonie.

Nádoba a materiál doprovázející čmeláky ze třetí země původu se zničí nejpozději na konci života kolonie.KAPITOLA III

PODMÍNKY PRO VSTUP ČERSTVÉHO MASA NA ÚZEMÍ UNIE

Článek 14

Obecné podmínky dovozu čerstvého masa

Zásilky čerstvého masa určeného k lidské spotřebě mohou být do Unie dováženy, pouze pokud splňují následující podmínky:

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve sloupcích 1, 2 a 3 tabulky v části 1 přílohy II, přičemž vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve sloupci 4 tabulky v části 1 přílohy II;

b) jsou na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie prezentovány spolu s příslušným veterinárním osvědčením vypracovaným podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v části 2 přílohy II, které vyplní a podepíše úřední veterinární lékař vyvážející třetí země a v němž se zohlední zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1 téže přílohy;

c) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení zmíněném v písmeni b) včetně:

i) dodatečných záruk stanovených v uvedeném osvědčení, jsou-li požadovány podle sloupce 5 tabulky v části 1 přílohy II;

ii) dodatečných požadavků na veterinární osvědčení, které může v souladu s veterinárními právními předpisy Unie stanovit členský stát určení a které jsou zahrnuty v osvědčení.

Článek 15

Podmínky použitelné po dovozu nestažených těl volně žijící spárkaté zvěře

Podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 97/78/ES ( 18 ) musí být zásilky nestažených těl volně žijící spárkaté zvěře určené k lidské spotřebě po dalším zpracování bez odkladu dopraveny do zpracovatelského zařízení určení.

Článek 16

Tranzit a skladování čerstvého masa

Vstup zásilek čerstvého masa na území Unie, není-li toto maso určeno pro dovoz do Unie, ale je určeno pro třetí zemi buď po okamžitém tranzitu, nebo po uskladnění v Unii v souladu s čl. 12 odst. 4 a článkem 13 směrnice 97/78/ES, se povolí pouze tehdy, pokud zásilky splňují následující podmínky:

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve sloupcích 1, 2 a 3 tabulky v části 1 přílohy II, přičemž vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve sloupci 4 tabulky v části 1 přílohy II;

b) splňují příslušné zvláštní veterinární požadavky stanovené v příslušném vzoru veterinárního osvědčení zmíněném v písmeni a);

c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, vypracovaným podle vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v příloze III a vyplněným a podepsaným úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země;

d) je potvrzena jejich přijatelnost pro tranzit, včetně případného uskladnění, a to na společném veterinárním vstupním dokladu podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ( 19 ), podepsaném úředním veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie.

Článek 17

Výjimka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska

1.  Odchylně od článku 16 se v případě zásilek pocházejících z Ruska a určených pro Rusko buď přímo, nebo přes další třetí zemi, povolí silniční nebo železniční tranzit přes území Unie mezi učenými stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v rozhodnutí Komise 2009/821/ES ( 20 ) za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a) veterinární útvar příslušného orgánu zásilku na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie zaplombuje plombou s pořadovým číslem;

b) úřední veterinární lékař příslušného orgánu odpovědného za příslušné stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Unie opatří každou stranu dokladů, které zásilku provázejí a které jsou uvedeny v článku 7 směrnice 97/78/ES, razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO RUSKA PŘES ÚZEMÍ EU“;

c) jsou dodrženy procedurální požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d) zásilka je potvrzena jako přijatelná pro tranzit na společném veterinárním vstupním dokladu podepsaném úředním veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie.

2.  Vykládka nebo skladování těchto zásilek na území Unie ve smyslu čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES nejsou povoleny.

3.  Příslušný orgán provádí pravidelné kontroly, aby bylo zajištěno, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Společenství vstupují.KAPITOLA IV

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Osvědčení

Veterinární osvědčení požadovaná tímto nařízením se vyplní v souladu s vysvětlivkami uvedenými v příloze V.

Tento požadavek však nebrání použití elektronického osvědčování nebo jiných schválených metod harmonizovaných na úrovni Unie.

Článek 19

Přechodná ustanovení

▼M1

Během přechodného období mohou být zásilky živých zvířat, kromě včelovitých pocházejících ze státu Havaj, a čerstvého masa určeného k lidské spotřebě, pro něž byla před 30. listopadem 2010 vydána příslušná veterinární osvědčení podle rozhodnutí 79/542/EHS a 2003/881/ES, nadále propouštěny do Unie do 31. května 2011.

▼C1

Článek 20

Zrušení

Zrušuje se rozhodnutí 2003/881/ES.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

KOPYTNÍCI

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich částí ( 21 )Kód ISO a název třetí země

Kód území

Popis třetí země, území nebo jejich části

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Celá země

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Celá země kromě oblasti Okanagan Valley v Britské Kolumbii vymezené následovně:

— Od průsečíku 120° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na hranici Kanady a Spojených států

— Severně k průsečíku 119° 35′ zeměpisné délky a 50° 30′ zeměpisné šířky

— Severovýchodně k průsečíku 119° zeměpisné délky a 50° 45′ zeměpisné šířky

— Jižně k průsečíku 118° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na hranici Kanady a Spojených států

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (1)

A

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

 (2)

 
 

CL – Chile

CL-0

Celá země

BOV-X, OVI-X, RUM

 
 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

OVI-X, RUM

 

V

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 
 

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 
 

POR-X, POR-Y,

B

ME – Černá Hora

ME-0

Celá země

 
 

I

MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (3)

MK-0

Celá země

 
 

I

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

III V

PM – Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 
 

RS – Srbsko (4)

RS-0

Celá země

 
 

I

(1)   Výlučně pro živá zvířata jiná než čeledi Cervidae

(2)   Osvědčení podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)   Bývalá jugoslávská republika Makedonie: Konečné označení pro tuto zemi bude dohodnuto po skončení probíhajících jednání na úrovni OSN.

(4)   Nezahrnuje Kosovo, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

Zvláštní podmínky (viz poznámky pod čarou v každém osvědčení):

„I“

:

pro tranzit přes území třetí země u zvířat určených k okamžité porážce nebo u skotu na výkrm zasílaných z jednoho členského státu a směřujících do jiného členského státu v nákladních automobilech opatřených pečetěmi s pořadovými čísly.

Číslo pečeti musí být uvedeno ve veterinárním osvědčení vydaném podle vzoru stanoveného v příloze F směrnice 64/432/EEC ( 22 ) u skotu na porážku a skotu na výkrm a podle vzoru I v příloze E směrnice 91/68/EHS ( 23 ) u jatečných ovcí a koz.

Pečeť navíc musí být při příjezdu na určené stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie neporušená a číslo pečetě musí být zaneseno v integrovaném počítačovém veterinárním systému Unie (TRACES).

Příslušný veterinární orgán musí osvědčení před tranzitem přes území jedné nebo více třetích zemí opatřit v místě výjezdu z Unie razítkem s následujícím textem: „POUZE PRO TRANZIT MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI EVROPSKÉ UNIE PŘES BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONII / ČERNOU HORU / SRBSKO ( 24 ) ( 25 )“.

Skot na výkrm musí být přepraven přímo do hospodářství určení stanoveného příslušným veterinárním orgánem místa určení. Příslušná zvířata nesmí uvedené hospodářství opustit, s výjimkou přesunu na okamžitou porážku.

„II“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

„III“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

„IVa“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého enzootické leukózy skotu (EBL) pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

▼M2

„IVb“

:

stáda uznaná za úředně prostá enzootické leukózy skotu (EBL) odpovídající požadavkům stanoveným v příloze D směrnice 64/432/EHS pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

▼C1

„V“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru OVI-X do Unie.

„VI“

:

zeměpisná omezení:

„VII“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru RUM do Unie.

„VIII“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru RUM do Unie.

„IX“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého Aujeszkyho choroby pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru POR-X do Unie.

ČÁST 2

Vzory veterinárních osvědčení

Vzory:

„BOV-X“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu.

„BOV-Y“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k okamžité porážce po dovozu.

„OVI-X“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k chovu a/nebo produkci po dovozu.

„OVI-Y“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu.

„POR-X“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí prasata (Sus scrofa) určená k chovu a/nebo produkci po dovozu.

„POR-Y“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí prasata (Sus scrofa) určená k okamžité porážce po dovozu.

„RUM“

:

vzor veterinárního osvědčení pro zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae).

„SUI“

:

vzor veterinárního osvědčení pro nezdomácnělé prasatovité (Suidae), pekariovité (Tayassuidae) a tapírovité (Tapiridae).

„CAM“

:

vzor zvláštního osvědčení pro zvířata dovezená ze Saint-Pierre a Miquelonu za podmínek uvedených v příloze I části 7.

SG (doplňkové záruky):

„A“

:

záruky ohledně vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění u zvířat vybavených osvědčením podle vzorů BOV-X (bod II.2.8 B), OVI-X (bod II.2.6 D) a RUM (bod II.2.6).

„B“

:

záruky ohledně vyšetření na vezikulární chorobu prasat a klasický mor prasat u zvířat vybavených osvědčením podle vzoru POR-X (bod II.2.4 B) a SUI (bod II.2.4 B).

„C“

:

záruky ohledně vyšetření na brucelózu u zvířat vybavených osvědčením podle vzorů osvědčení POR-X (bod II.2.4 C) a SUI (bod II.2.4 C).

▼M2

Vzor BOV-X

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilceZEMĚVeterinární osvědčení do EUI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.I.2. Číslo jednací osvědčeníI.2.a.I.3. Příslušný ústřední orgánI.4. Příslušný místní orgánI.5. PříjemceNázevAdresaPSČTel.I.6.I.7. Země původuKód ISOI.8. Region původuKódI.9. Země určeníKód ISOI.10. Region určeníKódI.11. Místo původuNázevČíslo schváleníAdresaI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaČíslo schváleníI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostředekLetadloPlavidloVagonSilniční vozidloOstatníIdentifikaceOdkaz na dokumentI.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EUI.17.I.18. Popis zbožíI.19. Kód zboží (kód HS)01.02I.20. MnožstvíI.21.I.22. Počet baleníI.23. Číslo plomby/kontejneruI.24.I.25. Zboží osvědčené pro:ChovVýkrmI.26.I.27. Pro dovoz nebo příjem do EUI.28. Identifikace zbožíDruh(vědecký název)PlemenoIdentifikační systémIdentifikační čísloStáříPohlaví Část II: OsvědčeníZEMĚVzor BOV-XII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:II.1.1. pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která nesplňují tyto podmínky;II.1.2. nepřijala:stilben ani tyreostatické látky,estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES);II.1.3. pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):(1) (2) buď a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části I bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;b) došlo-li v dotčené zemi k výskytu domácích případů BSE, narodila se zvířata po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.](1) (3) nebo a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části II bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;b) zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.](1) (4) nebo a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části II bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;b) zvířata se narodila nejméně dva roky po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:II.2.1. pocházejí z území s kódem: … (5), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:(1) buď a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců vezikulární stomatitidy,](1) nebo a) i) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců vezikulární stomatitidy,ii) považuje se za prosté slintavky a kulhavky od …(dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy po tomto datu a je schváleno pro vývoz těchto zvířat rozhodnutím Komise / /EU ze dne … (dd/mm/rrrr),]a b) nebylo na něm v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácí spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;II.2.2. pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň posledních šest měsíců před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů se nedostala do styku s dovezenou spárkatou zvěří; ZEMĚVzor BOV-XII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.II.2.3. pobývala od narození nebo alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích) původu, popsaném (popsaných) v kolonce I.11.:a) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během posledních 60 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko katarální horečky ovcí ani epizootického hemoragického onemocnění,b) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko ostatních nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.4. nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace nákaz, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1;II.2.5. pocházejí ze stád, která nejsou omezena podle vnitrostátních právních předpisů o eradikaci tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu;II.2.6. pocházejí ze stád, která jsou uznána za úředně prostá tuberkulózy (6);a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou tuberkulózy (6);](1) nebo [byla podrobena intradermální tuberkulinaci (8) s negativními výsledky během posledních 30 dnů před odesláním do Unie;](1) nebo [jsou mladší šesti týdnů;]II.2.7. nebyla očkována proti brucelóze a pocházejí ze stád úředně prostých brucelózy (6);a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou brucelózy (6),](1) nebo [byla podrobena nejméně jednomu vyšetření na brucelózu skotu( (8) provedenému na vzorcích odebraných do 30 dnů před odesláním do Unie,](1) nebo [jsou mladší 12 měsíců,](1) nebo [jedná se o kastrované samce libovolného věku,](1) buď [II.2.8A. pocházejí ze stád, která jsou zahrnuta do úředního systému pro tlumení enzootické leukózy skotu a v nichž se během posledních dvou let nevyskytl žádný důkaz této nákazy, ani klinický, ani vyplývající z laboratorního vyšetření,](1) nebo [II.2.8A. pocházejí ze stád, která jsou uznána za úředně prostá enzootické leukózy skotu (6) (6a),]a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou enzootické leukózy skotu (6);](1) nebo [byla podrobena individuálnímu vyšetření na enzootickou leukózu skotu (8) s negativními výsledky na vzorcích odebraných do 30 dnů před odesláním do Unie;](1) nebo [jsou mladší 12 měsíců;](1) (9) [II.2.8B. vykazovala negativní výsledek při sérologickém vyšetření k průkazu protilátek proti katarální horečce ovcí a epizootickému hemoragickému onemocnění provedeném dvakrát na vzorcích krve odebraných na začátku doby izolace/karantény a alespoň o 28 dní později, dne … (dd/mm/rrrr) a dne … (dd/mm/rrrr), přičemž druhý vzorek musí být odebrán do 10 dnů před vývozem;]II.2.9 jsou/byla (1) odeslána z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem:(1) buď [přímo do Unie,](1) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska uvedeného v kolonce I.13., které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1.,]a až do odeslání do Unie:a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení, ZEMĚVzor BOV-XII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.b) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se v posledních 30 dnech vyskytl případ/objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1.;II.2.10. všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla naložena, byly před naložením vyčištěny a dezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;II.2.11. byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;II.2.12. byla naložena za účelem odeslání do Unie dne … (dd/mm/rrrr) (10) do dopravního prostředku popsaného výše v kolonce I.15., který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.II.3. Osvědčení o přepravě zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména pokud jde o napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.(1) (11) [II.4. Zvláštní požadavkyII.4.1. Podle úředních informací nebyl v hospodářství (hospodářstvích) původu uvedeném (uvedených) v kolonce I.11. během posledních 12 měsíců zaznamenán žádný klinický nebo patologický důkaz infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR);II.4.2. zvířata uvedená v kolonce I.28.:a) byla po dobu alespoň 30 dnů bezprostředně před odesláním na vývoz izolována v ustájovacích prostorech schválených příslušným orgánem,b) podrobila se sérologickému vyšetření na IBR ze séra odebraného alespoň 21 dnů po začátku izolace s negativními výsledky, a negativních výsledků v tomto testu dosáhla rovněž všechna zvířata v izolaci ac) nebyla očkována proti IBR.]PoznámkyToto osvědčení platí pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci.Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají nejméně po dobu 30 dnů před dalším přesunem mimo hospodářství, vyjma případu přímého odeslání na jatka.Část I:Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.Kolonka I.28.: Identifikační systém: Zvířata musí být označenaindividuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. značka, tetování, cejch, čip, transpondér).ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu. ZEMĚVzor BOV-XII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.Kolonka I.28.: Druh: Uveďte podle situace „Bos“, „Bison“ nebo „Bubalus“.Kolonka I.28.: Stáří: Datum narození (dd/mm/rr).Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).Kolonka I.28.: Plemeno: Uveďte, zda jde o čistokrevného jedince nebo o křížence.Část II:(1) Uveďte podle situace.(2) Pouze pokud se jedná o zvířata narozená a nepřetržitě chovaná v zemi nebo oblasti, která byla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a jako taková uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.(3) Pouze pokud je země původu nebo oblast původu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a jako taková uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.(4) Pouze pokud země původu nebo oblast původu nebyla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do žádné kategorie nebo byla zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE a jako taková uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.(5) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(6) Oblasti a stáda úředně prostá tuberkulózy/brucelózy, jak je stanoveno v příloze A směrnice 64/432/EHS; a oblasti a stáda prostá enzootické leukózy skotu, jak je stanoveno v příloze D kapitole I směrnice 64/432/EHS.(6a) Jen pro stáda úředně prostá enzootické leukózy skotu uznávaná za rovnocenné požadavkům stanoveným v kapitole I příloze D směrnice 64/432/EHS pro účel vývozu živých zvířat do EU podle vzoru osvědčení BOV-X z území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „IVb“, pokud jde o enzootickou leukózu skotu.(7) Pouze pro území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „II“, pokud jde o tuberkulózu, „III“, pokud jde o brucelózu a/nebo „IVa“, pokud jde o enzootickou leukózu skotu.(8) Vyšetření provedená podle protokolů odpovídajících uvedené nákaze, které jsou popsány v příloze I části 6 nařízení (EU) č. 206/2010.(9) Doplňkové záruky, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „A“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.Vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění v souladu s přílohou I částí 6 nařízení (EU) č. 206/2010.(10) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.(11) Požaduje-li to členský stát EU určení nebo Švýcarsko v souladu s rozhodnutím 2004/558/ES a v souladu s Dohodou mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).Úřední veterinární lékař:Jméno (hůlkovým písmem):Kvalifikace a titul:Datum:Podpis:Razítko:

▼C1

Vzor BOV-YZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)01.02I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proJatecnáI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)DruhIdentifikacní systémIdentifikacní císloStáríPohlaví

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor BOV-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:II.1.1 pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která nesplňují tyto podmínky;II.1.2 nedostávala:— stilben ani tyreostatické látky,— estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES);II.1.3 pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):(1) (2) buď [a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části I bodě 4 písm. b) podbodu iv) nařízení (ES) č. 999/2001;b) došlo-li v dotčené zemi k výskytu domácích případů BSE, narodila se zvířata po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.](1) (3) nebo [a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části II bodě 4 písm. b) podbodu iv) nařízení (ES) č. 999/2001;b) zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.](1) (4) nebo [a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části II bodě 4 písm. b) podbodu iv) nařízení (ES) č. 999/2001;b) zvířata se narodila nejméně dva roky po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]II.2 Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:II.2.1 pocházejí z území s kódem: … (5), pro nějž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:(1) buď [a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy a](1) nebo [a) i) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy aii) považuje se za prosté slintavky a kulhavky od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz těchto zvířat nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr) a]

ZEMĚVzor BOV-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bb) nebylo na něm v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácí spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;II.2.2 pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů se nedostala do styku s dovezenou spárkatou zvěří;II.2.3 pobývala od narození nebo alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích), popsaném (popsaných) v kolonce I.11.:a) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během posledních 60 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko katarální horečky ovcí ani epizootického hemoragického onemocnění ab) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko ostatních nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.4 nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace chorob, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1;II.2.5 pocházejí ze stád:a) zahrnutých do úředního systému pro tlumení enzootické leukózy skotu ab) která nejsou omezena podle vnitrostátních právních předpisů o eradikaci tuberkulózy a brucelózy ac) která jsou uznána za úředně prostá tuberkulózy; (6)II.2.6 nebyla očkována proti brucelóze a:(1) buď [pocházejí ze stád, která jsou uznána za úředně prostá brucelózy] (6),(1) nebo [jedná se o kastrované samce libovolného věku;]II.2.7 jsou jednotlivě označena nejméně na dvou místech svých zadních čtvrtí, aby bylo patrné, že jsou určena výhradně pro okamžitou porážku; (7)II.2.8 jsou odesílána / byla odeslána (1) z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem:(1) buď [přímo do Unie,](1) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska popsaného v kolonce I.13. umístěného na území popsaném v bodě II.2.1]a až do odeslání do Unie:a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení, ab) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během posledních 30 dnů vyskytl případ / objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.9 všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla nakládána, byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;II.2.10 byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;II.2.11 byla naložena za účelem odeslání do Unie dne … (dd/mm/rrrr) (8) do dopravního prostředku popsaného výše v kolonce I.15., který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.II.3 Potvrzení o přepravě zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.

ZEMĚVzor BOV-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bPoznámkyToto osvědčení platí pro živý skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený pro okamžitou porážku.Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena na jatka určení za účelem porážky do pěti pracovních dnů.Část I:— Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (u železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (u letadla) nebo název (u lodi). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28.: Identifikační systém: zvířata musí být označena:— individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. značka, tetování, cejch, čip, transpondér).— ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.— Kolonka I.28.: Druh: Uveďte podle situace „Bos“, „Bison“ nebo „Bubalus“.— Kolonka I.28.: Věk: Datum narození (dd/mm/rr).— Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).Část II:(1) Uveďte podle situace.(2) Pouze pokud se jedná o zvířata narozená a nepřetržitě chovaná v zemi nebo oblasti, která byla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a jako taková uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.(3) Pouze pokud je země původu nebo oblast původu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a jako taková je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.(4) Pouze pokud země původu nebo oblast původu nebyla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do žádné kategorie nebo byla zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčitým rizikem výskytu BSE a jako taková je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.(5) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(6) Oblasti a stáda úředně prosté tuberkulózy/brucelózy, jak je stanoveno v příloze A směrnice 64/432/EHS.(7) Tato značka má formu písmene „L“, jehož levá část je dlouhá 13 cm, dolní část 7 cm a obě čáry jsou 1 cm silné. Vytvoří se metodou známou jako „značení vymražením“.(8) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor OVI-XZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvodu/Místo uloveníNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proPlemennáVýkrmováI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)DruhIdentifikacní systémIdentifikacní císloStáríPohlaví

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor OVI-XII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:II.1.1 pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která tyto podmínky nesplňují;II.1.2 nedostávala:— stilben ani tyreostatické látky,— estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES).II.2 Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:II.2.1 pocházejí z území s kódem: … (2), pro nějž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:(1) buď [a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy a](1) nebo [a) i) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy aii) je považováno se za prosté slintavky a kulhavky od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz těchto zvířat nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr) a]b) nebylo na něm v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácí spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;II.2.2 pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň posledních šest měsíců před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů se nedostala do styku s dovezenou spárkatou zvěří;II.2.3 pobývala od narození nebo alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích), popsaném (popsaných) v kolonce I.11.:a) ve kterých a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během posledních 60 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko katarální horečky ovcí ani epizootického hemoragického onemocnění ab) ve kterých a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko ostatních nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.4 pokud je mi známo a podle písemného prohlášení majitele, zvířata:a) nepocházejí z hospodářství ani nebyla v kontaktu se zvířaty pocházejícími z hospodářství, ve kterém byly klinicky zjištěny tyto nákazy:i) nakažlivá agalakcie ovcí a koz (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides „velká kolonie“) v průběhu posledních šesti měsíců,ii) paratuberkulóza a kaseózní lymfadenitida v průběhu posledních 12 měsíců,iii) plicní adenomatóza v průběhu posledních tří let aiv) Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz:

ZEMĚVzor OVI-XII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.b(1) buď [v průběhu posledních tří let,](1) nebo [v posledních 12 měsících, přičemž všechna nakažená zvířata byla poražena a ostatní zvířata následně vykázala negativní výsledky u dvou testů provedených v rozmezí alespoň šesti měsíců,]b) jsou zahrnuta do úředního systému oznamování těchto nákaz ac) neměla žádné klinické nebo jiné příznaky tuberkulózy a brucelózy během tří let předcházejících vývozu;II.2.5 nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace chorob, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1;II.2.6 A pocházejí:(1) (3) buď [z území popsaného v kolonce I.8., které bylo uznáno za úředně prosté brucelózy;](1) nebo [z hospodářství popsaného (popsaných) v kolonce I.11., kde, pokud jde o brucelózu (Brucella melitensis):a) žádná vnímavá zvířata nevykazovala v posledních 12 měsících klinické ani žádné jiné příznaky této nákazy,b) je reprezentativní počet domácích ovcí a koz starších než šest měsíců každoročně posílán na sérologický test, (4)(1) (5) buď [c) žádné domácí ovce nebo kozy nebyly očkovány proti této nákaze, s výjimkou ovcí nebo koz očkovaných očkovací látkou Rev. 1 před více než dvěma lety;d) poslední dva testy (6) provedené s odstupem nejméně šesti měsíců dne … (dd/mm/rrrr) a dne … (dd/mm/rrrr) u všech domácích ovcí a koz starších šesti měsíců byly negativní, a](1) nebo [c) domácí ovce nebo kozy mladší sedmi měsíců jsou proti této nákaze očkovány očkovací látkou Rev. 1;d) poslední dva testy (6), provedené s odstupem nejméně šesti měsíců:— dne … (dd/mm/rrrr) a dne … (dd/mm/rrrr) u všech neočkovaných domácích ovcí a koz starších šesti měsíců a— dne … (dd/mm/rrrr) a dne … (dd/mm/rrrr) u všech očkovaných domácích ovcí a koz starších 18 měsíců,byly negativní a]e) jedná se pouze o domácí ovce a kozy, které splňují přinejmenším výše uvedené podmínky a požadavky;](1) [II.2.6 B nekastrovaní berani byli posledních 60 dní nepřetržitě chováni v hospodářství, ve kterém v posledních 12 měsících nebyl zjištěn žádný případ epididymitidy (Brucella ovis), a byli v posledních 30 dnech vyšetřeni testem reakce vazby komplementu na epididymitidu beranů s výsledkem nižším než 50 IU/ml;]II.2.6 C Pokud jde o klusavku:(1) (7) [II.2.6.C.1 pokud jsou určena pro členský stát, na jehož celé území nebo jeho část se vztahují ustanovení přílohy VIII kapitoly A oddílu I písm. b) nebo c) nařízení (ES) č. 999/2001, vyhovují zárukám poskytnutým pro programy uvedené ve zmíněných písmenech a zárukám požadovaným členskými státy EU určení, pokud jde o klusavku, a]buď(1) [II.2.6.C.2 jde o zvířata určená k produkci, narozená a nepřetržitě chovaná v hospodářstvích, ve kterých nebyl nikdy zjištěn případ klusavky;]

ZEMĚVzor OVI-XII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.b(1) (8) nebo [II.2.6.C.2 byla od narození nebo po dobu posledních tří let nepřetržitě chována v hospodářství (hospodářstvích), které (která) splňuje (splňují) již nejméně tři roky tyto podmínky:— provádějí se v nich pravidelné úřední veterinární kontroly,— zvířata jsou označena v souladu s právními předpisy Unie,— nebyl potvrzen žádný případ klusavky,— všechna zvířata starší 18 měsíců, která v hospodářstvích uhynula nebo byla utracena (kromě zvířat utracených v rámci kampaně na eradikaci chorob nebo poražených k lidské spotřebě), byla vyšetřena na klusavku v souladu s laboratorními postupy stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001,— domácí ovce a kozy, s výjimkou domácích ovcí prion-proteinového genotypu ARR/ARR, byly vpuštěny do hospodářství, pouze pokud pocházely z hospodářství, která splňují výše uvedené podmínky;](1) nebo [II.2.6.C.2 jde o domácí ovce prion-proteinového genotypu ARR/ARR, definovaného podle přílohy I rozhodnutí 2002/1003/ES;](1) (9) [II.2.6 D zvířata negativně reagovala na sérologický test prováděný za účelem detekce protilátky proti katarální horečce ovcí a epizootickému hemoragickému onemocnění, který byl proveden dvakrát na vzorcích krve odebraných na začátku doby izolace/karantény a alespoň o 28 dní později, dne … (dd/mm/rrrr) a dne … (dd/mm/rrrr), přičemž druhý test musí být proveden do 10 dnů po vývozu;]II.2.7 jsou odesílána / byla odeslána (1) z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem,(1) buď [přímo do Unie,](1) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska popsaného v kolonce I.13, které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1,]a až do odeslání do Unie:a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení, ab) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během posledních 30 dnů vyskytl případ / objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.8 všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla nakládána, byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;II.2.9 byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;II.2.10 byla naložena za účelem odeslání do Unie dne … (dd/mm/rrrr) (10) do dopravního prostředku popsaného výše v kolonce I.15., který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.II.3 Potvrzení o přepravě zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.PoznámkyToto osvědčení platí pro živé domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k chovu nebo produkci.

ZEMĚVzor OVI-XII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bPo dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají po dobu nejméně 30 dnů před dalším přesunem mimo hospodářství, vyjma případů, kdy jsou odesílána na jatka.Část I:— Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (u železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (u letadla) nebo název (u lodi). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 01.04.10 nebo 01.04.20— Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28.: Identifikační systém: Zvířata musí být označena:— individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. visačka, tetování, cejch, čip, transpondér) a část těla zvířete, na níž je umístěn.— ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.— Kolonka I.28.: Druh: Uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.— Kolonka I.28.: Věk: (měsíce/měsíců).— Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).Část II:(1) Uveďte podle situace.(2) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(3) Pouze pro území s údajem „V“ v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010.(4) V každém hospodářství se reprezentativní počet zvířat, která mají být podrobena vyšetření na brucelózu, skládá ze/z:— všech nevykastrovaných samců starších šesti měsíců, kteří nebyli očkování proti brucelóze,— všech nevykastrovaných samců starších 18 měsíců, kteří byli očkováni proti brucelóze,— všech zvířat dodaných do hospodářství po posledních vyšetřeních a— 25 % pohlavně zralých samic, avšak nejméně 50 samic.(5) Musí být vyplněno, pokud je místem určení členský stát nebo část členského státu, uvedený (uvedená) v jedné z příloh rozhodnutí 93/52/EHS.(6) V souladu s částí 6 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010.Jedná-li se o více než jedno hospodářství původu, musí být jasně uvedeno datum posledního vyšetření v každém hospodářství.(7) Záruky související s programem tlumení klusavky, jak je požaduje členský stát EU určení v rámci používání článku 15 a přílohy IX kapitoly E nařízení (ES) č. 999/2001.(8) V případě zvířat určených výhradně pro chovné účely.(9) Doplňkové záruky, které musí být poskytnuty, je-li to požadováno uvedením údaje „A“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. Vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění v souladu s částí 6 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010.(10) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.

ZEMĚVzor OVI-XII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bÚřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor OVI-YZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvodu/Místo uloveníNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proJatecnáI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)DruhIdentifikacní systémIdentifikacní císloStáríPohlaví

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor OVI-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:II.1.1 pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která tyto podmínky nesplňují;II.1.2 nedostávala:— stilben ani tyreostatické látky,— estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES).II.2 Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:II.2.1 pocházejí z území s kódem: … (1), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:(2) buď [a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy, a](2) nebo [a) i) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy, aii) je považováno za prosté slintavky a kulhavky od … (dd/mm/rrrr), bez pozdějších případů/ohnisek nákazy, a vývoz těchto zvířat z tohoto území byl schválen nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr) a]b) v posledních 12 měsících na něm nebylo provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácí spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;II.2.2 pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů nebyla ve styku s dovezenou spárkatou zvěří;II.2.3 pobývala od narození nebo alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích), uvedeném (uvedených) v kolonce I.11.:a) ve kterých a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během posledních 60 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko katarální horečky ovcí ani epizootického hemoragického onemocnění, ab) ve kterých a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko ostatních nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.4 nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace chorob, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1;II.2.5 jsou odesílána / byla odeslána (2) z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem,(2) buď [přímo do Unie](2) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska uvedeného v kolonce I.13, které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1,]

ZEMĚVzor OVI-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.ba až do odeslání do Unie:a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení, ab) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během posledních 30 dnů vyskytl případ / objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.6 Pokud jde o klusavku:(2) (3) [jsou-li určena pro členský stát, pro jehož celé území nebo jeho část platí ustanovení přílohy VIII kapitoly A oddílu I písm. b) nebo c) nařízení (ES) č. 999/2001, vyhovují zárukám poskytnutým v programech zmíněných v uvedených písmenech, které jsou stanoveny v článku 2 nařízení (ES) č. 546/2006, a](2) buď [se narodila a byla nepřetržitě chována v hospodářstvích, v nichž nebyl nikdy zjištěn případ klusavky;](2) nebo [jde o domácí ovce prion-proteinového genotypu ARR/ARR, definovaného podle přílohy I rozhodnutí 2002/1003/ES, pocházející z hospodářství, v němž nebyl v posledních šesti měsících hlášen žádný případ klusavky;]II.2.7 všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla nakládána, byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;II.2.8 byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;II.2.9 byla naložena za účelem odeslání do Unie dne … (dd/mm/rrrr) (4) do dopravního prostředku popsaného výše v kolonce I.15, který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.II.3 Potvrzení o přepravě zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.PoznámkyToto osvědčení platí pro živé domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu.Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena na jatka určení za účelem porážky do pěti pracovních dnů.

ZEMĚVzor OVI-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bČást I:— Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (u železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (u letadla) nebo název (u plavidla). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 01.04.10 nebo 01.04.20— Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28.: Identifikační systém: Zvířata musí být označena:— individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. visačka, tetování, cejch, čip, transpondér) a část těla zvířete, na níž je umístěn,— ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.— Kolonka I.28.: Druh: Uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.— Kolonka I.28.: Věk: měsíce/měsíců.— Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).Část II:(1) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(2) Uveďte podle potřeby.(3) Záruky týkající se programu tlumení klusavky, jak je požaduje členský stát EU určení v rámci používání článku 15 a přílohy IX kapitoly E nařízení (ES) č. 999/2001.(4) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor POR-XZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvodu/Místo uloveníNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)01.03I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proPlemennáVýkrmováI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Identifikacní systémIdentifikacní císloStáríPohlaví

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor POR-XII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:II.1.1 pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která tyto podmínky nesplňují;II.1.2 nedostávala:— stilben ani tyreostatické látky,— estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES).II.2 Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:II.2.1 pocházejí z území s kódem: … (1), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:(2) buď [a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, afrického moru prasat, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat a vezikulárního exantému a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy a](2) nebo [a) i) bylo [po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky] (2), po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, afrického moru prasat, vezikulárního exantému, [klasického moru prasat] (2) a [vezikulární choroby prasat] (2) a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy aii) považuje se za prosté [slintavky a kulhavky] (2), [klasického moru prasat] (2) a [vezikulární choroby prasat] (2) od … (dd/mm/rrrr), bez pozdějších případů/ohnisek nákazy, a je schváleno pro vývoz těchto zvířat nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr) a]b) v posledních 12 měsících na něm nebylo provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácí spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;II.2.2 pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň posledních šest měsíců před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů nebyla ve styku s dovezenou spárkatou zvěří;II.2.3 pobývala od narození nebo po dobu alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích) uvedeném (uvedených) v kolonce I.11., přičemž se během této doby v tomto hospodářství (v těchto hospodářstvích) a v okolí hospodářství původu o poloměru 10 km nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.4 A nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace chorob, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1;(2) (3) [II.2.4 B v posledních 30 dnech byla testována na protilátky proti vezikulární chorobě prasat a na protilátky proti klasickému moru prasat, v obou případech s negativními výsledky];(2) (4) [II.2.4 C v posledních 30 dnech byla podrobena testu na brucelózu prasat s pufrovaným brucelovým antigenem s negativními výsledky];II.2.5 pocházejí ze stád, která nejsou omezena na základě vnitrostátního programu eradikace brucelózy;II.2.6 jsou odesílána / byla odeslána (2) z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem,(2) buď [přímo do Unie,](2) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska uvedeného v kolonce I.13., které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1,]

ZEMĚVzor POR-XII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.ba až do odeslání do Unie:a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení, ab) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů vyskytl případ / objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.7 všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla nakládána, byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;II.2.8 byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;II.2.9 byla naložena za účelem odeslání do Unie dne …(dd/mm/rrrr) (5) do dopravního prostředku popsaného výše v kolonce I.15., který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.II.3 Potvrzení o přepravě zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.(2) (6) [II.4 Zvláštní podmínky[II.4.1 V zemi uvedené v kolonce I.7. je povinné hlášení Aujeszkyho choroby;II.4.2 podle úředních informací nebyl v hospodářství (hospodářstvích) původu uvedeném (uvedených) v kolonce I.11. ani v hospodářstvích v jeho (jejich) okolí v okruhu 5 km v posledních 12 měsících zaznamenán žádný klinický, patologický nebo sérologický důkaz Aujeszkyho choroby;II.4.3 zvířata uvedená v kolonce I.28.:a) před odesláním na vývoz pobývala od narození v hospodářství (hospodářstvích) původu uvedeném (uvedených) v kolonce I.11. nebo pobývala v tomto hospodářství (těchto hospodářstvích) alespoň tři měsíce a předtím od narození pobývala v hospodářstvích s rovnocenným statusem,b) po dobu 30 dnů bezprostředně před odesláním na vývoz byla izolována v ustájovacích prostorech schválených příslušným orgánem, bez přímého i nepřímého kontaktu s jinými prasatovitými (Suidae),c) byla podrobena testu ELISA na přítomnost protilátky gI (7) v séru odebraném nejméně 21 dní po vstupu do izolace s negativními výsledky a negativní výsledky tohoto testu měla rovněž všechna zvířata v izolaci ad) nebyla očkována proti Aujeszkyho chorobě, nedostala se do kontaktu s očkovanými zvířaty a stádo původu nebylo očkováno během posledních 12 měsíců.](2) (8)[II.4.4 … (další požadavky a/nebo testy) …]PoznámkyToto osvědčení platí pro živá domácí prasata (Sus scrofa) určená k chovu nebo produkci.Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají po dobu nejméně 30 dnů před dalším přesunem mimo hospodářství, vyjma případů, kdy jsou odesílána na jatka.

ZEMĚVzor POR-XII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bČást I:— Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (u železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (u letadla) nebo název (u plavidla). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28.: Identifikační systém: zvířata musí být označena:— individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. značka, tetování, cejch, čip, transpondér).— ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.— Kolonka I.28.: Věk: měsíce/měsíců.— Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).Část II:(1) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(2) Uveďte podle potřeby.(3) Doplňkové záruky, které musí být poskytnuty, je-li to požadováno uvedením údaje „B“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(4) Doplňkové záruky, které musí být poskytnuty, je-li to požadováno uvedením údaje „C“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(5) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.(6) Požaduje-li to členský stát EU určení nebo Švýcarsko v souladu s rozhodnutím 2008/185/ES a v souladu s Dohodou mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132), kromě zemí, u nichž je v příloze I části 1 sloupci 6 „Zvláštní podmínky“ nařízení (EU) č. 206/2010 uveden údaj „IX“.(7) Provádí se podle norem stanovených v příloze III rozhodnutí 2008/185/ES. V případě prasat starších čtyř měsíců se používá test ELISA „neoslabený virus“.(8) Další podmínky požadované Finskem, pokud jde o virovou gastroenteritidu.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor POR-YZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvodu/Místo uloveníNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)01.03I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proJatecnáI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Identifikacní systémIdentifikacní císloStáríPohlaví

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor POR-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:II.1.1 pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která tyto podmínky nesplňují;II.1.2 nedostávala:— stilben ani tyreostatické látky,— estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES).II.2 Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:II.2.1 pocházejí z území s kódem: … (1), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:(2) buď [a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, afrického moru prasat, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat a vezikulárního exantému a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy a](2) nebo [a) i) bylo [po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky] (2), po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, afrického moru prasat, vezikulárního exantému, [klasického moru prasat] (2) a [vezikulární choroby prasat] (2) a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy aii) považuje se za prosté [slintavky a kulhavky] (2), [klasického moru prasat] (2) a [vezikulární choroby prasat] (2) od … (dd/mm/rrrr), bez pozdějších případů/ohnisek nákazy, a je schváleno pro vývoz těchto zvířat nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr) a]b) v posledních 12 měsících na něm nebylo provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácí spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;II.2.2 pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů nebyla ve styku s dovezenou spárkatou zvěří;II.2.3 pobývala od narození nebo po dobu alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích) uvedeném (uvedených) v kolonce I.11., přičemž se během této doby v tomto hospodářství (v těchto hospodářstvích) a v okolí hospodářství původu o poloměru 10 km nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.4 nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace chorob, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1;II.2.5 jsou odesílána / byla odeslána (2) z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem,(2) buď [přímo do Unie,](2) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska uvedeného v kolonce I.13., které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1]a až do odeslání do Unie:a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení, ab) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů vyskytl případ / objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;

ZEMĚVzor POR-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.2.6 všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla nakládána, byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;II.2.7 byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;II.2.8 byla naložena za účelem odeslání do Unie dne … dne (dd/mm/rrrr) (3) do dopravního prostředku popsaného v kolonce I.15., který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.II.3 Potvrzení o přepravě zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.(2) (4) [II.4 Zvláštní podmínkyII.4.1 v zemi uvedené v kolonce I.7. je povinné hlášení Aujeszkyho choroby;II.4.2 podle úředních informací nebyl v hospodářství (hospodářstvích) původu uvedeném (uvedených) v kolonce I.11. v posledních třech měsících zaznamenán žádný klinický, patologický ani sérologický důkaz Aujeszkyho choroby;II.4.3 zvířata uvedená v kolonce I.28.:a) od narození nebo posledních 60 dní před odesláním na vývoz pobývala v hospodářství (hospodářstvích) původu uvedeném (uvedených) v kolonce I.11. ab) nebyla očkována proti Aujeszkyho chorobě.]PoznámkyToto osvědčení platí pro živá domácí prasata (Sus scrofa) určená k okamžité porážce po dovozu.Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena na jatka určení za účelem porážky do pěti pracovních dnů.Část I:— Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (u železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (u letadla) nebo název (u plavidla). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28.: Identifikační systém: Zvířata musí být označena:— individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. visačka, tetování, cejch, čip, transpondér) a část těla zvířete, na níž je umístěn,— ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.— Kolonka I.28.: Věk: měsíce/měsíců.— Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).

ZEMĚVzor POR-YII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bČást II:(1) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(2) Uveďte podle potřeby.(3) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.(4) Pokud to vyžaduje členský stát EU určení v souladu s rozhodnutím 2008/185/ES.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor RUMZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvodu/Místo uloveníNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17. Císlo (císla) CITESI.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proPlemennáVýkrmováJatecnáI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Identifikacní systémIdentifikacní císloStáríPohlaví

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor RUMII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:II.1.1 pocházejí z hospodářství, kterého se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy a tuberkulózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která tyto podmínky nesplňují;II.1.2 nedostávala:— stilben ani tyreostatické látky,— estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES).II.2 Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:II.2.1 pocházejí z území s kódem: … (1), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy ab) v posledních 12 měsících na něm nebylo provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;II.2.2 pobývala(3) buď [na území popsaném v bodě II.2.1, a to od narození nebo alespoň posledních šest měsíců před odesláním do Unie, a přinejmenším šest měsíců nebyla v kontaktu se spárkatou zvěří dovezenou na toto území;]nebo [v zemi odeslání, a to nejméně 60 dní od vstupu, pokud jde o zvířata druhů uvedených v příloze I části 7 nařízení (EU) č. 206/2010, která byla dovezena přímo za podmínek uvedených pro každý druh v příloze I části 7 nařízení (EU) č. 206/2010 ze třetí země v období kratším než šest měsíců před nakládkou k odeslání do Unie a v každém případě byla po propuštění v zemi vývozu a před vývozem do Unie (2) oddělena od zvířat, která nemají stejný nákazový status];II.2.3 pobývala od narození nebo alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství/zařízení (3) uvedeném v kolonkách I.11. a I.13.:a) ve kterých a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během posledních 60 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko katarální horečky ovcí ani epizootického hemoragického onemocnění ab) ve kterých a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko ostatních nákaz uvedených v bodě II.2.1,II.2.4 nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace chorob, ani o zvířata očkovaná proti některé z nákaz uvedených v bodě II.2.1, a:(3) (4) buď [pocházejí ze stáda, které je uznáno za úředně prosté tuberkulózy, a](3) (5) nebo [byla v posledních 30 dnech podrobena intradermální tuberkulinaci s negativními výsledky a]

ZEMĚVzor RUMII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bnebyla očkována proti brucelóze a:(3) (4) buď [pocházejí ze stáda, které je uznáno za úředně prosté brucelózy,](3) (5) nebo [byla v posledních 30 dnech podrobena séroaglutinačnímu testu, který prokázal titr protilátky proti brucelám nižší než 30 IU aglutinace na ml,](3) nebo [se jedná o kastrované samce libovolného věku;]II.2.5 pokud je mi známo a podle písemného prohlášení majitele, zvířata:a) nepocházejí z hospodářství/zařízení (3), ve kterých byly klinicky zjištěny níže uvedené nákazy, ani nebyla v kontaktu se zvířaty z takového hospodářství/zařízení:i) nakažlivá agalakcie ovcí a koz (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides „velká kolonie“) v posledních šesti měsících,ii) paratuberkulóza a kaseózní lymfadenitida v posledních 12 měsících,iii) plicní adenomatóza v posledních třech letech aiv) Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz,(3) buď [v posledních třech letech,](3) nebo [v posledních 12 měsících, přičemž všechna nakažená zvířata byla poražena a ostatní zvířata následně vykázala negativní výsledky u dvou testů provedených v rozmezí alespoň šesti měsíců,]b) jsou zahrnuta do úředního systému oznamování těchto nákaz ac) neměla žádné klinické nebo jiné příznaky tuberkulózy a brucelózy během tří let předcházejících vývozu;(3) (6) [II.2.6 zvířata negativně reagovala na sérologický test prováděný za účelem detekce protilátky proti katarální horečce ovcí a epizootickému hemoragickému onemocnění, který byl proveden dvakrát na vzorcích krve odebraných na začátku doby izolace/karantény a alespoň o 28 dní později, dne … (dd/mm/rrrr) a dne … (dd/mm/rrrr), přičemž druhý test musí být proveden do 10 dnů po vývozu;]II.2.7 jsou odesílána z hospodářství/zařízení uvedeného v kolonkách I.11. a I.13. přímo do Unie a až do odeslání do Unie:a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení, ab) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se v posledních 30 dnech vyskytl případ / objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.8 všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla nakládána, byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;II.2.9 byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;II.2.10 byla naložena za účelem odeslání do Unie dne … (dd/mm/rrrr) (7) do dopravního prostředku popsaného výše v kolonce I.15., který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy z dopravního prostředku nebo kontejneru nemohly vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.II.3 Potvrzení o přepravě zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.

ZEMĚVzor RUMII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.b(3) (8) [II.4 Zvláštní podmínkyII.4.1 Podle úředních informací nebyl v hospodářství/zařízení původu (3) uvedeném v kolonkách I.11. a I.13. v posledních 12 měsících zaznamenán žádný klinický nebo patologický důkaz infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR);II.4.2 zvířata uvedená v kolonce I.28.:a) byla po dobu alespoň 30 dnů bezprostředně před odesláním na vývoz izolována v ustájovacích prostorech schválených příslušným orgánem ab) byla podrobena sérologickému testu na IBR ze séra odebraného alespoň 21 dnů po začátku izolace s negativními výsledky a negativních výsledků v tomto testu dosáhla rovněž všechna zvířata v izolaci ac) nebyla očkována proti IBR;(3) [II.4.3 … (další požadavky a/nebo testy) …]]PoznámkyToto osvědčení platí pro živá zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců a kromě druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae). Pro každý druh použijte jedno osvědčení.Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají po dobu nejméně 30 dnů před dalším přesunem mimo toto hospodářství, vyjma případů, kdy jsou odesílána na jatka.Část I:— Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (u železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (u letadla) nebo název (u plavidla). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 nebo 01.06.19— Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28.: Identifikační systém: Uveďte identifikační systém (např. značka, tetování, cejch, čip, transpondér). Ušní značka musí obsahovat kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.— Kolonka I.28.: Věk: měsíce/měsíců.— Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).— Kolonka I.28.: Druh: Vyberte odpovídající druh ze seznamu pro jednotlivé čeledi:Antilocapridae: Antilocapra spp.;Bovidae: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp. (kromě druhu Capra hircus), Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (včetně druhu Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., Naemorhedus spp. (včetně druhů Nemorhaedus a Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (kromě druhu Ovis aries), Pantholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (včetně druhu Boocerus);Camelidae: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.;Cervidae: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.;Giraffidae: Giraffa spp., Okapia spp.;Hippopotamidae: Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.;Moschidae: Moschus spp.;Tragulidae: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.;Rhinocerotidae: Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.;Elephantidae: Elephas spp., Loxodonta spp.

ZEMĚVzor RUMII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bČást II:(1) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(2) V tomto případě musí být k veterinárnímu osvědčení přiložen úřední dokument o podmínkách karantény a testů stanovených v příloze I části 2 nařízení (EU) č. 206/2010 (vzor „CAM“).(3) Uveďte podle potřeby.(4) Oblasti nebo stáda úředně prostá tuberkulózy/brucelózy uznaná jako rovnocenná podmínkám stanoveným v příloze A směrnice 64/432/EHS, pro něž je v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 uveden údaj „VII“, pokud jde o tuberkulózu, a údaj „VIII“, pokud jde o brucelózu.(5) Testy prováděné v souladu s protokoly pro příslušné choroby popsanými v příloze I části 6 nařízení (EU) č. 206/2010. Avšak zvířata, u kterých bude při tuberkulinaci konstatováno zvýšení tloušťky kožní řasy o 2 mm nebo více, nebo klinické příznaky jako edém, výpotek, nekróza, bolestivost a/nebo zánět, budou považována za pozitivní.(6) Doplňkové záruky, které musí být poskytnuty, je-li to požadováno uvedením údaje „A“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. Testy na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění v souladu s částí 6 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010.(7) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.(8) Požaduje-li to členský stát určení.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor SUIZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvodu/Místo uloveníNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17. Císlo (císla) CITESI.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proPlemennáVýkrmováJatecnáI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Identifikacní systémIdentifikacní císloStáríPohlaví

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor SUIII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:II.1.1 pocházejí z hospodářství, kterého se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která nesplňují tyto podmínky;II.1.2 nedostávala:— stilben ani tyreostatické látky,— estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES).II.2 Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:II.2.1 pocházejí z území s kódem: … (1), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, afrického moru prasat, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat a vezikulárního exantému a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy ab) v posledních 12 měsících na něm nebylo provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;II.2.2 pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň posledních šest měsíců před odesláním do Unie a přinejmenším posledních šest měsíců nebyla v kontaktu se spárkatou zvěří dovezenou na toto území;II.2.3 pobývala od narození nebo alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství uvedeném v kolonkách I.11. a I.13. a během této doby se v hospodářství (hospodářstvích) a v okolí hospodářství původu o poloměru 10 km nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;II.2.4 A nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace chorob, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1 a během posledních 30 dnů byla podrobena testu s pufrovaným brucelovým antigenem na brucelózu prasat s negativními výsledky;(2) (3) [II.2.4 B během posledních 30 dnů byla podrobena testu na protilátky proti vezikulární chorobě prasat a testu na protilátky proti klasickému moru prasat, v obou případech s negativními výsledky](2) (4) [II.2.4 C během posledních 30 dnů byla podrobena testu s pufrovaným brucelovým antigenem na brucelózu prasat s negativními výsledky]II.2.5 pocházejí z hospodářství, která:a) nepodléhají omezením na základě vnitrostátního programu tlumení a eradikace brucelózy a enterovirové encefalomyelitidy (Těšínské nemoci) ab) jsou zahrnuta do úředního systému oznamování těchto nákaz;II.2.6 jsou odesílána z hospodářství uvedeného v kolonkách I.11. a I.13. přímo do Unie a až do odeslání do Unie:a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení, ab) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se v posledních 40 dnech vyskytl případ / objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;

ZEMĚVzor SUIII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.2.7 všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla nakládána, byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;II.2.8 byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;II.2.9 byla naložena za účelem odeslání do Unie dne … (dd/mm/rrrr) (5) do dopravního prostředku popsaného výše v kolonce I.15., který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.II.3 Potvrzení o přepravě zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.(2) (6) [II.4.Zvláštní podmínkyII.4.1 v zemi uvedené v kolonce I.7. je povinné hlášení Aujeszkyho choroby;II.4.2 Podle úředních informací nebyl v posledních 12 měsících zaznamenán žádný klinický, patologický nebo sérologický důkaz Aujeszkyho choroby v hospodářství (hospodářstvích) původu uvedeném (uvedených) v kolonkách I.11 a I.13 ani v jeho (jejich) okolí s poloměrem 5 km;II.4.3 zvířata uvedená v kolonce I.28.:a) před odesláním na vývoz pobývala od narození v hospodářství původu uvedeném v kolonkách I.11 a I.13 nebo pobývala v tomto hospodářství alespoň tři měsíce a předtím od narození v jiných hospodářstvích s rovnocenným statusem,b) alespoň 30 dnů bezprostředně před odesláním na vývoz byla izolována v ustájovacích prostorech schválených příslušným orgánem, bez přímého nebo nepřímého kontaktu s jinými prasatovitými (Suidae),c) byla podrobena testu ELISA na přítomnost protilátky gI (7) v séru odebraném nejméně 21 dní po vstupu do izolace s negativními výsledky a negativní výsledky tohoto testu měla rovněž všechna zvířata v izolaci ad) nebyla očkována proti Aujeszkyho chorobě, nebyla ve styku s očkovanými zvířaty a stádo původu nebylo očkováno v posledních 12 měsících.](2) (8)[II.4.4 … (další požadavky a/nebo testy) …]]PoznámkyToto osvědčení platí pro živá nezdomácnělá zvířata čeledí Suidae (Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp. a Sus spp.), Tayassuidae (Catagonus spp., Pecari spp., Tayassu spp.) a Tapiridae (Tapirus spp.).Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají po dobu nejméně 30 dnů před dalším přesunem mimo toto hospodářství, vyjma případů, kdy jsou odesílána na jatka.

ZEMĚVzor SUIII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bČást I:— Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (u železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (u letadla) nebo název (u plavidla). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 01.03 nebo 01.06.19— Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28.: Identifikační systém: Zvířata musí být označena:— individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. visačka, tetování, cejch, čip, transpondér) a část těla zvířete, na níž je umístěn,— ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.— Kolonka I.28.: Věk: měsíce/měsíců.— Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).— Kolonka I.28.: DruhČást II:(1) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(2) Uveďte podle potřeby.(3) Doplňkové záruky, které musí být poskytnuty, je-li to požadováno uvedením údaje „B“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(4) Doplňkové záruky, které musí být poskytnuty, je-li to požadováno uvedením údaje „C“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(5) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu prasatovitých (Suidae) z této třetí země, území nebo jejich části.(6) Pokud to vyžaduje členský stát EU určení v souladu s rozhodnutím 2008/185/ES.(7) Provádí se podle norem stanovených v příloze III rozhodnutí 2008/185/ES. V případě prasat starších čtyř měsíců se použije test ELISA „neoslabený virus“.(8) Další podmínky požadované Finskem, pokud jde o virovou gastroenteritidu.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor CAMZvláštní potvrzení o zdraví zvířat, která před vstupem do Unie pobývala v karanténě na Saint-Pierre a MiquelonuZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvodu/Místo uloveníNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17. Císlo (císla) CITESI.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)01.06.19I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proPlemennáVýkrmováJatecnáI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Identifikacní systémIdentifikacní císloStáríPohlaví

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor CAMII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o karanténních podmínkáchJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná ve veterinárním osvědčení (1) číslo … vydaném dne… (dd/mm/rrrr) pobývala od … (datum přijetí (2) (dd/mm/rrrr)) v karanténní stanici na St.Pierre a Miquelonu za podmínek stanovených v příloze I části 7 nařízení (EU) č. 206/2010 po dobu: … dní před propuštěním k vývozu do Unie a v průběhu této doby byla podrobena níže uvedeným testům (3) provedeným ve schválené laboratoři v Unii, jejichž výsledek byl negativní (4):II.1.1 Brucelóza:a) B. abortus: séroaglutinační test (SAT) a test s bengálskou červení (RBT) během dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech,b) B. ovis: test reakce vazby komplementu (CFT) během dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech,c) B. melitensis: SAT a RBT během dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech;II.1.2 Katarální horečka ovcí a epizootické hemoragické onemocnění(5) buď [dva testy používající kompetitivní test ELISA pro katarální horečku ovcí během dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 21 dnech,](5) nebo [pobývala v karanténě déle než 60 dní a během této doby byla karanténní stanice prostá vektorů katarální horečky ovcí (Culicoides) a nebyl zjištěn žádný důkaz klinické nákazy];II.1.3 TuberkulózaDvě nitrokožní tuberkulinace podle přílohy B směrnice 64/432/ES s bovinním a aviárním tuberkulinem, provedené v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech po prvním testu;II.1.4 Slintavka a kulhavka: test ELISA na zjištění protilátek a virusneutralizační test v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech;II.1.5 Mor skotu: kompetitivní test ELISA v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech;II.1.6 Vezikulární stomatitida: test ELISA nebo virusneutralizační test v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech;II.1.7 Horečka Údolí Rift: test ELISA nebo virusneutralizační test v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech;II.1.8 Nodulární dermatitida skotu: test ELISA nebo virusneutralizační test v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech;II.1.9 Krymsko-Konžská horečka: test ELISA nebo virusneutralizační test v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech;II.1.10 Surra: mikroskopie krve v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech;II.1.11 Hlavnička: imunofluorescenční test v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech.II.2 Doplňkové zárukyII.2.1 Leukóza skotu: test AGID nebo ELISA v průběhu dvou dnů po příchodu a potom nejméně po 42 dnech (pokud to vyžaduje členský stát určení) (5).

ZEMĚVzor CAMII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bII.3 OšetřeníZvířata byla podrobena:II.3.1. vnitřnímu a vnějšímu ošetření proti parazitům v průběhu karantény;II.3.2(5) buď [ošetření streptomycinem 25 mg/kg,](5) nebo [ošetření antibiotiky účinnými proti Leptospira spp. (upřesnit …mg/kg…);](5)[II.3.3 očkování proti vzteklině (pokud je požadováno) dne … (dd/mm/rrrr) očkovací látkou … (druh, výrobce a šarže) a výsledek testu byl …]PoznámkyToto osvědčení platí pro živá zvířata čeledi Camelidae.Část I:— Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (u železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (u letadla) nebo název (u plavidla). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28.: Identifikační systém: Zvířata musí být označena:— individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. visačka, tetování, cejch, čip, transpondér) a část těla zvířete, na níž je umístěn,— ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.— Kolonka I.28.: Věk: měsíce/měsíců.— Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).— Kolonka I.28.: Druh: Uveďte podle situace „Camelus spp.“, „Lama spp.“ nebo „Vicugna spp.Část II:(1) Veterinární osvědčení pro nezdomácnělá zvířata jiná než prasatovitá (Suidae) zasílaná do Unie (vzor „RUM“), jak je stanoveno v příloze I části 2 nařízení (EU) č. 206/2010.(2) Datum, ke kterému bylo do karanténního zařízení přijato poslední zvíře ze skupiny.(3) Testy se provádí v souladu s metodami popsanými v příloze I části 7 kapitole 2 nařízení (EU) č. 206/2010.(4) Výsledky provedených testů v originále musí být připojeny k tomuto veterinárnímu potvrzení.(5) Uveďte podle potřeby.NB Úkony související s odběrem vzorků a s testy musí být pokud možno prováděny najednou, při dodržování minimálních časových intervalů, aby nedocházelo k nadměrné manipulaci se zvířaty.

ZEMĚVzor CAMII. Veterinární informaceII.a Číslo jednací osvědčeníII.bÚřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

ČÁST 3

Dodatek pro přepravu zvířat po moři

(Přiloží se vyplněný k veterinárnímu osvědčení, zahrnuje-li přeprava na hranice Unie přepravu lodí, byť pouze po určitou část cesty.)Prohlášení velitele lodi

Já, níže podepsaný velitel lodi (jméno …), prohlašuji, že zvířata uvedená v připojeném veterinárním osvědčení č. … zůstala po celou plavbu z/ze … v/ve/na … (vyvážející země) do … v Unii na palubě lodi a že loď cestou do Unie nezastavovala v žádném místě mimo … (země vývozu) jiném než: … (přístavy určení během cesty). Během cesty tato zvířata navíc nepřišla do styku s dalšími zvířaty na palubě, která mají nižší nákazový status.

V … dne …

(cílový přístav)

(datum příjezdu)

(razítko)

(podpis velitele lodi)

(jméno hůlkovým písmem a funkce)

ČÁST 4

Dodatek pro leteckou přepravu zvířat

(Přiloží se vyplněný k veterinárnímu osvědčení, zahrnuje-li přeprava na hranice Unie leteckou přepravu, byť pouze po určitou část cesty.)Prohlášení kapitána letadla

Já, níže podepsaný kapitán letadla (jméno …), prohlašuji, že klec nebo kontejner, v nichž je přepravováno zvíře / jsou přepravována zvířata uvedené/uvedená v připojeném veterinárním osvědčení č. …, a jejich okolí byly před odletem postříkány insekticidem.

V … dne …

(letiště odletu)

(datum odletu)

(razítko)

(podpis kapitána)

(jméno hůlkovým písmem a funkce)

ČÁST 5

Podmínky pro schvalování sběrných středisek (podle článku 4)

Aby mohla být schválena, musí sběrná střediska splňovat tyto požadavky:

I. Musí být pod dohledem úředního veterinárního lékaře.

II. Každé sběrné středisko se musí nacházet ve středu oblasti o průměru nejméně 20 km, v níž se podle úředních zjištění nevyskytl žádný případ slintavky a kulhavky nejméně 30 dní předtím, než začalo být využíváno jako schválené sběrné středisko.

III. Před každým použitím jako schválené sběrné středisko musí být vyčištěna a vydezinfikována dezinfekčním prostředkem úředně schváleným ve vyvážející zemi jako prostředek účinný při tlumení slintavky a kulhavky.

IV. Co se týče kapacity, musí mít:

a) prostory používané výhradně jako sběrné středisko;

b) vhodné prostory, které se snadno čistí a dezinfikují, pro nakládání, vykládání a odpovídající ustájení zvířat, pro jejich napájení a krmení a pro poskytování nezbytného ošetření přítomným zvířatům;

c) vhodné prostory pro provádění kontrol a pro izolaci;

d) vhodné vybavení pro čištění a dezinfekci místností a nákladních vozidel;

e) vhodné skladovací prostory pro krmivo, podestýlku a hnůj;

f) vhodný systém pro sběr a odvod odpadních vod;

g) kancelář pro úředního veterinárního lékaře.

V. Když jsou v provozu, musí mít dostatek veterinárních lékařů pro plnění všech povinností stanovených v části 5.

VI. Musí přijímat pouze zvířata, která jsou individuálně označena, aby byla zaručena jejich vysledovatelnost. Za tímto účelem musí vlastník nebo osoba zodpovědná za středisko při přijímání zvířat zajistit, aby byla zvířata řádně označena a aby k zásilce byla přiložena zdravotní dokumentace nebo příslušná osvědčení pro dané druhy a kategorie.

Vlastník nebo osoba zodpovědná za sběrné středisko musí rovněž zaznamenávat do registru nebo do databáze jména vlastníků, původ zvířat, data vstupu a data opuštění střediska, identifikační čísla zvířat nebo registrační čísla stáda původu a hospodářství určení a registrační čísla přepravce a registrační čísla nákladních automobilů přivážejících nebo odvážejících zvířata, a musí tyty údaje uchovávat nejméně tři roky.

VII. Všechna zvířata, která procházejí sběrným střediskem, musí splňovat veterinární podmínky stanovené pro vstup příslušné kategorie zvířat do Unie.

VIII. Zvířata vstupující do Unie, která procházejí sběrným střediskem, musí být naložena a odeslána přímo na hranice vyvážející země během šesti dnů od příjezdu/příchodu do sběrného střediska:

a) aniž přišla do styku s jinou spárkatou zvěří, než takovou, která splňuje veterinární podmínky pro propuštění příslušné kategorie zvířat do Unie;

b) rozdělena do zásilek tak, aby žádná zásilka neobsahovala současně zvířata určená k chovu nebo produkci a zvířata určená k okamžité porážce;

c) v přepravních vozidlech nebo kontejnerech, které byly nejprve vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem úředně schváleným ve vyvážející zemi jako prostředek účinný při tlumení slintavky a kulhavky, a které jsou konstruovány tak, aby výkaly, moč, stelivo nebo krmení nemohly během přepravy vytékat nebo padat ven.

IX. Pokud je podle podmínek vývozu zvířat do Unie požadováno provedení určitého vyšetřené během určitého konkrétního období před naložením, musí toto období zahrnovat i dobu pobytu ve sběrném středisku v délce až šest dní od data příjezdu/příchodu zvířat do příslušného schváleného sběrného střediska.

X. Vyvážející třetí země musí určit střediska schválená pro shromažďování zvířat určených k chovu a produkci a střediska schválená pro shromažďování zvířat určených k porážce a musí názvy a adresy těchto zařízení oznámit Komisi a příslušným ústředním orgánům daného členského státu. Tyto údaje musí být pravidelně aktualizovány.

XI. Vyvážející třetí země určí postup výkonu úředního dohledu nad schválenými sběrnými středisky a zajistí, aby byl tento dohled prováděn.

XII. Příslušný orgán dané třetí země musí ve schválených sběrných střediscích provádět pravidelné inspekce, aby zkontroloval, že jsou požadavky stanovené v bodech I. až XI. plněny.

Pokud tyto inspekce ukážou, že sběrné středisko již uvedené podmínky nesplňuje, musí být platnost povolení pro toto středisko ukončena. Povolení může být obnoveno pouze v případě spokojenosti příslušného orgánu dané třetí země s tím, že uvedené středisko plně vyhovuje podmínkám stanoveným v bodech I až XI.

ČÁST 6

Protokoly pro standardizaci materiálů a vyšetřovací metody

(podle článku 5)

Tuberkulóza (TBL)

Provede se jednorázová intradermální tuberkulinace s použitím bovinního tuberkulinu v souladu s přílohou B směrnice 64/432/EHS. U prasatovitých (Suidae) se provede jednorázová intradermální tuberkulinace s použitím aviárního tuberkulinu v souladu s přílohou B směrnice 64/432/EHS, pouze s tím rozdílem, že místem vstřiku je ohyb kůže na rozhraní hlavy a dorzální části ucha.

▼M2

Brucelóza (Brucella abortus) (BRL)

Provede se sérumaglutinační test, test reakce vazby komplementu, test s pufrovaným brucelovým antigenem, testy ELISA a fluorescenční polarizační test (FPA test) v souladu s přílohou C směrnice 64/432/EHS.

▼C1

Brucelóza (Brucella melitensis) (BRL)

Provedou se testy v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS.

Enzootická leukóza skotu (EBL)

Provede se agarový imunodifúzní test a test enzymoimunoanalýzy (ELISA) v souladu s přílohou D kapitolou II oddíly A a C směrnice 64/432/EHS.

Katarální horečka ovcí (BTG)

A)

Provede se blokující nebo kompetitivní test ELISA podle následujícího protokolu:

Provedením kompetitivního testu ELISA za použití monoklonové protilátky 3-17-A3 je možné zjistit protilátky proti všem známým sérotypům viru katarální horečky ovcí (VKHO).

Podstatou tohoto testu je přerušení reakce mezi antigenem VKHO a skupinově specifickou monoklonální protilátkou (3-17-A3), způsobené přidáním testovaného séra. Protilátky proti VKHO přítomné v testovaném séru blokují reaktivitu monoklonálních protilátek (mab), což vede po přidání enzymaticky značené protimyší protilátky a chromogenu/substrátu k oslabení očekávané barevné reakce. Séra mohou být testována v jednom roztoku 1:5 (kapkový test – viz dodatek 1) nebo mohou být titrována (sérová titrace – viz dodatek 2) za účelem zjištění koncového bodu roztoku. Za pozitivní lze považovat hodnoty inhibice vyšší než 50 %.

Materiál a reakční činidla:

1. vhodné mikrotitrační destičky ELISA;

2. antigen: dodávaný ve formě extrahovaného buněčného koncentrátu, připravený níže popsaným postupem a skladovaný při teplotě - 20 °C nebo - 70 °C;

3. blokující pufr: fyziologický roztok pufrovaný fosforečnanem (PBS) obsahující 0,3 % VKHO negativního séra dospělého skotu, 0,1 % (v/v) Tween-20 (dodávaného ve formě polyoxyethylene sorbiton monolaurát syrupu) v PBS;

4. monoklonální protilátka: 3-17-A3 (dodávaná ve formě hybridomu supernatantu tkáňové kultury) zaměřená proti skupinově specifickému polypeptidu VP7, skladovaná při teplotě - 20 °C nebo lyofilizovaná, ředěná před použitím blokujícím pufrem v poměru 1:100;

5. konjugát: králičí protimyší globulin (adsorbovaný a eluovaný) konjugovaný na křenovou peroxidasu a uchovávaný v temnu při teplotě 4 °C;

6. chromogen a substrát: ortofenylen diamin (OPD chromogen) rozpuštěný ve sterilní destilované vodě s výslednou koncentrací 0,4 mg/ml; peroxid vodíku (30 % w/v substrátu) s koncentrací 0,05 % v/v přidaný těsně před použitím (5 μl H2 O2 na 10 ml OPD). (S OPD zacházejte opatrně – používejte gumové rukavice – možný mutagen);

7. jednomolární kyselina sírová: 26,6 ml kyseliny přidané do 473,4 ml destilované vody. (Pamatujte, že kyselina se musí přidávat do vody, nikdy voda do kyseliny);

8. kruhová třepačka;

9. Analyzátor destiček ELISA (odečet je možné provádět i vizuálně).

Uspořádání testu

Cc: kontrola konjugátu (žádné sérum / žádná monoklonální protilátka); C++: silná pozitivní kontrola séra; C+: slabá pozitivní kontrola séra; C–: negativní kontrola séra; Cm: kontrola monoklonální protilátky (žádné sérum).DODATEK 1

Uspořádání při kapkovém ředění (1:5) formát (40 sér/destička)

 

Kontroly

Testované sérum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

H

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40DODATEK 2

Uspořádání při titraci séra (10 sér/destička)

 

Kontroly

Testované sérum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C–

1:5

 
 
 
 
 
 
 
 

1:5

B

Cc

C–

1:10

 
 
 
 
 
 
 
 

1:10

C

C++

C++

1:20

 
 
 
 
 
 
 
 

1:20

D

C++

C++

1:40

 
 
 
 
 
 
 
 

1:40

E

C+

C+

1:80

 
 
 
 
 
 
 
 

1:80

F

C+

C+

1:160

 
 
 
 
 
 
 
 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 
 
 
 
 
 
 
 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 
 
 
 
 
 
 
 

1:640

Protokol testu:

Kontrola konjugátu (Cc)

:

jamky 1A a 1B jsou určené pro slepou zkoušku za použití antigenu VKHO a konjugátu. Je možno ji použít ke kalibraci snímače ELISA.

Kontrola mab (Cm)

:

sloupce 1 a 2, řady G a H jsou jamky určené pro kontrolu monoklonální protilátky a obsahují antigen VKHO, monoklonální protilátku a konjugát. Tyto jamky představují maximální zabarvení. Průměr hodnot optické hustoty z této kontroly odpovídá inhibiční hodnotě 0 %.

Pozitivní kontrola (C++, C+)

:

sloupce 1 a 2, řady C-D-E-F. Tyto jamky obsahují antigen VKHO, silné a slabé pozitivní antisérum VKHO, mab a konjugát.

Negativní kontrola (C–)

:

jamky 2A a 2B obsahují negativní kontrolu, která sestává z VKHO antigenu, VKHO negativního antiséra, mab a konjugátu.

Testovaná séra

:

pro rozsáhlé sérologické průzkumy a rychlý screening mohou být séra testována v jednom zředění 1:5 (dodatek 1). Případně může být 10 sér testováno v ředění od 1:5 do 1:640 (dodatek 2), což poskytne vodítko, pokud jde o titr protilátky v testovaných sérech.

Postup:

1. Nařeďte antigen VKHO na předtitrovanou koncentraci v PBS, krátce protřepejte v ultrazvukové třepačce, aby se rozptýlil agregovaný virus (není-li tento přístroj k dispozici, důkladně protřepejte v pipetě) a přidejte 50 μl do všech jamek destičky ELISA. Oklepněte strany destičky, aby se antigen rozptýlil.

2. Inkubujte při 37 °C po dobu 60 minut na kruhové třepačce. Třikrát destičky promyjte, a to tak, že jamky propláchnete nesterilním PBS, a poté je osušíte pomocí savého papíru.

3. Kontrolní jamky: do jamek Cc přidejte 100 μl blokujícího pufru. Do příslušných jamek C–, C+ a C++ přidejte 50 μl pozitivního a negativního kontrolního séra ve zředění 1:5 (10 μl séra + 40 μl blokujícího pufru). Do kontrolních jamek přidejte k mab 50 μl blokujícího pufru.

Metoda bodové titrace: do jamek ve sloupcích 3 až 12 přidejte zředění každého testovaného séra v tlumicím roztoku 1:5 (10 μl séra + 40 μl tlumicího roztoku), aby se jejich objem zdvojnásobil.

nebo

Metoda titrace séra: ve všech osmi jamkách jednotlivých sloupců 3 až 12 připravte dvojitou sérii roztoků každého testovaného vzorku (1:5 až 1:640) v blokujícím pufru.

4. Ihned po přidání testovaných sér nařeďte mab v blokujícím pufru v poměru 1:100 a přidejte 50 μl do všech jamek destičky kromě slepé kontroly.

5. Inkubujte při 37 °C po dobu 60 minut na kruhové třepačce. Promyjte destičky třikrát pomocí PBS, poté je osušte savým papírem.

6. Nařeďte králičí anti-myší koncentrát v blokujícím pufru v poměru 1:5 000 a přidejte 50 μl do všech jamek destičky.

7. Inkubujte při 37 °C po dobu 60 minut na kruhové třepačce. Promyjte destičky třikrát pomocí PBS, poté je osušte savým papírem.

8. Nechte roztát OPD a těsně před použitím přidejte 5 μl 30 % peroxidu vodíku ke každým 10 ml OPD. Do všech jamek destičky přidejte 50 μl. Vyčkejte asi 10 minut, než dojde k barevné reakci, a poté ji zastavte jednomolární kyselinou sírovou (50 μl na jamku). K barevné reakci by mělo dojít v kontrolních jamkách mab a v jamkách obsahujících séra bez protilátek proti VKHO.

9. Destičky odečítejte buď vizuálně, nebo pomocí spektrofotometrického analyzátoru.

Analýza výsledků:

Za použití příslušného softwarového nástroje se vytisknou hodnoty optické denzity (OD) a procentní inhibiční hodnoty (PI) testovaných a kontrolních sér vycházející ze střední hodnoty zaznamenané v kontrolních jamkách s antigenem. Údaje vyjádřené jako hodnoty OD a PI se použijí ke stanovení, zda byl test proveden v rámci přípustných mezí. Horní kontrolní meze (UCL) a dolní kontrolní meze (LCL) pro kontrolu mab (antigen plus mab bez testovaného séra) leží mezi hodnotami OD 0,4 a 1,4. Všechny destičky, které nevyhovují výše uvedeným kritériím, je nutné odmítnout.

Není-li k dispozici softwarový nástroj, vytiskněte hodnoty OD za použití tiskárny ELISA. Vypočtěte střední hodnotu OD kontrolních jamek s antigenem, která představuje hodnotu 100 %. Určete 50 % hodnotu OD a ručně vypočtěte pozitivitu a negativitu každého vzorku.

Procentní inhibiční hodnota (PI) = 100 – (OD každé testové kontroly / střední hodnota OD jamek Cm) × 100.

Zdvojené jamky s negativním kontrolním sérem a zdvojené slepé jamky musí vykazovat hodnoty PI mezi + 25 % a - 25 %, resp. mezi + 95 % a + 105 %. Hodnoty mimo toto rozmezí destičku nevyřazují, ale svědčí o tom, že se vyvíjí barva pozadí. Silná a slabá pozitivní kontrolní séra musí vykazovat hodnoty PI mezi + 81 % a + 100 %, resp. mezi + 51 % a + 80 %.

Diagnostický práh pro testovaná séra je 50 % (PI 50 % nebo OD 50 %). Vzorky vykazující hodnoty PI > 50 % se zaznamenají jako negativní. Vzorky vykazující hodnoty PI mimo rozmezí pro zdvojené jamky (nad mezními hodnotami nebo pod nimi) se považují za nejisté. Takové vzorky mohou být znovu testovány bodovým testem a/nebo titrací. Pozitivní vzorky lze také titrovat za účelem zjištění stupně pozitivity.

Vizuální vyhodnocení: pozitivní a negativní vzorky jsou snadno rozeznatelné zrakem; slabě pozitivní nebo silně negativní vzorky lze zrakem interpretovat obtížněji.

Příprava VKHO ELISA antigenu:

1. Promyjte 40–60 Rouxových lahví se souvislým porostem buněk BHK-21 třikrát Eagleho médiem bez séra a infikujte sérotypem 1 viru katarální horečky ovcí v Eagleho médiu bez séra.

2. Inkubujte při teplotě 37 °C a denně vyšetřujte na cytopatický efekt (CPE).

3. Jakmile k CPE dojde u 90–100 % buněk v každé Roux láhvi, lze virus získat protřepáním, kterým se uvolní buňky ulpívající na skle.

4. Odstřeďte při 2 000 až 3 000 otáčkách za minutu, až buňky vytvoří peletu.

5. Odstraňte supernatant a resuspendujte buňky přibližně ve 30 ml PBS obsahujícího 1 % „Sarkosylu“ a 2 ml fenylmethylsulfonylfluoridu (lysis pufr). To může vést k tvorbě gelu a ke zmírnění tohoto efektu je možné přidat více lysis pufru. (Pozor: fenylmethylsulfonylfluorid má škodlivé účinky - je třeba s ním zacházet s maximální opatrností.)

6. Po dobu 60 sekund rozrušujte buňky ultrazvukovou sondou při amplitudě 30 mikronů.

7. Po dobu deseti minut odstřeďujte při 10 000 otáčkách za minutu.

8. Supernatant uchovávejte při teplotě + 4 °C a zbývající buněčnou peletu resuspendujte v 10 až 20 ml lysis pufru.

9. Třikrát protřepejte v ultrazvukové třepačce a vyčeřte, supernatant z každého stadia uchovejte.

10. Slijte supernatanty a odstřeďujte při 24 000 otáčkách za minutu (100,000 g) po dobu 120 minut při teplotě + 4 °C přes 5ml polštář 40 % sacharosy (w/v v PBS) s použitím 30ml Beckmannových odstřeďovacích zkumavek a rotoru SW 28.

11. Odstraňte supernatant, důkladně vyprázdněte zkumavky a resuspendujte peletu v PBS působením ultrazvukových vibrací. Antigen skladujte rozdělený na poměrné části při teplotě - 20 °C.

Titrace VKHO ELISA antigenu:

ELISA antigen katarální horečky ovcí se titruje nepřímou metodou ELISA. Dvojnásobná zředění antigenu se titrují proti konstantnímu zředění (1:100) monoklonální protilátky 3-17-A3. Protokol je tento:

1. VKHO antigen zředěný v PBS v poměru 1:20 titrujte na celé mikrotitrační destičce v sériích dvojnásobných zředění (50 μl na jamku) pomocí mnohokanálové pipety.

2. Inkubujte po dobu jedné hodiny při teplotě 37 °C na kruhové třepačce.

3. Destičky třikrát promyjte PBS.

4. Přidejte 50 μl monoklonální protilátky 3-17-A3 (zředěné v poměru 1:100) do každé jamky mikrotitrační destičky.

5. Inkubujte po dobu jedné hodiny při teplotě 37 °C na kruhové třepačce.

6. Destičky třikrát promyjte PBS.

7. Do každé jamky mikrotitrační destičky přidejte 50 μl králičího anti-myšího globulinu konjugovaného na křenovou peroxidasu, ředěného na optimální koncentraci na základě předtitrace.

8. Inkubujte po dobu jedné hodiny při teplotě 37 °C na kruhové třepačce.

9. Přidejte substrát a chromogen, jak je uvedeno výše. Po deseti minutách reakci zastavte přidáním jednomolární kyseliny sírové (50 μl na jamku).

Při kompetitivním testu musí být nadbytek monoklonální protilátky, proto se volí takové zředění antigenu, které leží na titrační křivce (nikoli v oblasti základny), při kterém má OD hodnotu přibližně 0,8 po deseti minutách.

B)

Imunodifúzní test v agarovém gelu se provádí podle následujícího protokolu:

Antigen:

Antigen pro precipitaci se připraví v jakémkoli systému buněčné kultury, který podporuje rychlé množení referenčního kmene viru katarální horečky ovcí. Doporučují se buňky BHK nebo Vero. Antigen je přítomen v supernatantní tekutině na konci pomnožování viru, musí však mít 50-100násobnou koncentraci, aby byl účinný. Toho lze dosáhnout pomocí jakéhokoli standardního postupu koncentrace proteinu; virus v antigenu je možno inaktivovat přidáním 0,3 % (v/v) beta-propiolaktonu.

Známé pozitivní kontrolní sérum

Z mezinárodního referenčního séra a antigenu se připraví národní standardní sérum, standardizuje se tak, aby bylo v optimálním poměru vůči mezinárodnímu referenčnímu séru, lyofilizuje se a použije se v každém testu jako známé kontrolní sérum.

Testované sérum

Postup

:

na Petriho misku se nalije 1 % agarosa připravená v boratovém nebo sodiumbarbitolovém pufru, s pH 8,5 až 9,0, a to tak, aby minimální tloušťka byla 3,0 mm. V agaru se za účelem testu vykrojí sedm suchých jamek, každá o průměru 5,0 mm, které tvoří testovaný vzorek. Schéma sestává z jedné středové jamky a šesti jamek rozmístěných kolem středové jamky v kruhu o poloměru 3 cm. Středová jamka se naplní standardním antigenem. Okrajové jamky 2, 4 a 6 se naplní známým pozitivním sérem, jamky 1, 3 a 5 se naplní testovanými séry. Systém se inkubuje po dobu až 72 hodin při pokojové teplotě v uzavřené vlhké komoře.

Interpretace

:

testované sérum je pozitivní, pokud s antigenem tvoří specifickou precipitační linii a s kontrolním sérem úplnou linii identity. Testované sérum je negativní, jestliže netvoří specifickou linii s antigenem a neohýbá linii kontrolního séra. Petriho misky je třeba prohlížet proti tmavému pozadí a za nepřímého osvětlení.

Epizootické hemoragické onemocnění

Imunodifúzní test v agarovém gelu se provádí podle následujícího protokolu:

Antigen:

Antigen pro precipitaci se připraví v jakémkoli systému buněčné kultury, který podporuje rychlé množení vhodného sérotypu / vhodných sérotypů viru epizootického hemoragického onemocnění. Doporučují se buňky BHK nebo Vero. Antigen je přítomen v supernatantní tekutině na konci pomnožování viru, musí však mít 50-100násobnout koncentraci, aby byl účinný. Toho lze dosáhnout pomocí jakéhokoli standardního postupu koncentrace proteinu; virus v antigenu je možno inaktivovat přidáním 0,3 % (v/v) beta-propiolaktonu.

Známé pozitivní kontrolní sérum

Z mezinárodního referenčního séra a antigenu se připraví národní standardní sérum, standardizuje se tak, aby bylo v optimálním poměru vůči mezinárodnímu referenčnímu séru, lyofilizuje se a použije se v každém testu jako známé kontrolní sérum.

Testované sérum

Postup

:

na Petriho misku se nalije 1 % agarosa připravená v boratovém nebo sodiumbarbitolovém pufru, s pH 8,5 až 9,0, a to tak, aby minimální tloušťka byla 3,0 mm. V agaru se za účelem testu vykrojí sedm suchých jamek, každá o průměru 5,0 mm, které tvoří testovaný vzorek. Schéma sestává z jedné středové jamky a šesti jamek rozmístěných kolem středové jamky v kruhu o poloměru 3 cm. Středová jamka se naplní standardním antigenem. Okrajové jamky 2, 4 a 6 se naplní známým pozitivním sérem, jamky 1, 3 a 5 se naplní testovanými séry. Systém se inkubuje po dobu až 72 hodin při pokojové teplotě v uzavřené vlhké komoře.

Interpretace

:

testované sérum je pozitivní, pokud s antigenem tvoří specifickou precipitační linii a s kontrolním sérem úplnou linii identity. Testované sérum je negativní, jestliže netvoří specifickou linii s antigenem a neohýbá linii kontrolního séra. Petriho misky je třeba prohlížet proti tmavému pozadí a za nepřímého osvětlení.

Infekční bovinní rhinotracheitida / infekční pustulární vulvovaginitida

A)

Sérumneutralizační test se provádí podle následujícího protokolu:

Sérum

:

Všechna séra se před použitím inaktivují žárem po dobu 30 minut při teplotě 56 °C.

Postup

:

sérumneutralizační test na mikrotitračních destičkách, při němž se používá konstantní množství viru a různá zředění séra, využívá MDBK nebo jiné vnímavé buňky. Používá se kmen Colorado, Oxford nebo jiný referenční kmen viru v množství 100 TKID50 na 0,025 ml. Vzorky inaktivovaného neředěného séra se smíchají se stejným objemem (0,025 ml) virové suspenze. Směsi viru a séra se před přidáním MDBK buněk inkubují po dobu 24 hodin při teplotě 37 °C na mikrotitračních destičkách. Buňky se používají v koncentraci, která vytvoří úplnou jednoduchou vrstvu po 24 hodinách.

Kontroly

:

i) test infekčnosti viru, ii) kontroly toxicity séra, iii) neinokulované kontrolní buněčné kultury, iv) referenční antiséra.

Interpretace

:

výsledky neutralizačního testu a titr viru použitého v tomto testu se zaznamenají po třech až šesti dnech inkubace při teplotě 37 °C. Titry séra se považují za negativní, nedojde-li k neutralizaci při zředění 1:2 (neředěné sérum).

B)

Jakýkoli jiný test uznávaný v rámci rozhodnutí 2004/558/ES ( 26 ).

Slintavka a kulhavka

A)

Sběr jícno/hltanových vzorků a vyšetřování se provádí podle následujícího protokolu:

Činidla

:

před odběrem vzorků se připraví transportní médium. Do každé nádobky, jejichž celkový počet odpovídá počtu zvířat k odběru vzorků, se připraví po dvou ml média. Použité nádobky musí snést zmrazení pomocí CO2 nebo tekutého dusíku. Vzorky získáme za pomoci speciálně sestrojeného lapače sputa neboli „probangu“. Za účelem získání vzorku se miska probangu zavede dutinou ústní přes hřbet jazyka a dále do horní části jícnu. Pokusíme se seškrábnout povrchový epitel horní části jícnu a hltanu laterálními a dorsálními pohyby lapače. Probang následně vytáhneme, nejlépe poté, co zvíře polkne. Miska musí být plná a musí obsahovat směs hlenu, slin, esofageální (jícnové) tekutiny a buněčné drti. Je třeba dbát na to, aby každý vzorek obsahoval viditelný buněčný materiál. Je třeba se vyvarovat velmi hrubé manipulace, která způsobuje krvácení. Vzorky od některých zvířat mohou být silně kontaminovány obsahem bachoru. Takové vzorky se vyřadí a tlama zvířete se před opakováním odběru vzorku vypláchne vodou nebo raději fyziologickým roztokem.

Ošetření vzorků

:

každý vzorek odebraný do misky lapače se vyšetří na kvalitu a 2 ml se přidají do stejného objemu transportního média v nádobce, která snese zmrazení. Nádobky pevně uzavřeme, zapečetíme, vydezinfikujeme a označíme štítkem. Vzorky se buď ponechají v chladnu (+ 4 °C) a vyšetří se během tří až čtyř hodin, nebo se umístí na suchý led (- 69 °C) nebo do tekutého dusíku a ponechají zmrazené, dokud se nevyšetří. Mezi odběry od jednotlivých zvířat se probang dezinfikuje a umývá ve třikrát vyměněné čisté vodě.

Vyšetření na virus slintavky a kulhavky

:

vzorky se inokulují na kultury primárních buněk bovinní štítné žlázy za použití alespoň tří zkumavek na každý vzorek. Lze použít i jiné vnímavé buňky, např. primární nebo ledvinové buňky skotu nebo prasat, ale je třeba mít na paměti, že na některé kmeny viru slintavky a kulhavky jsou tyto buňky méně citlivé. Zkumavky se inkubují při teplotě 37 °C v roleru a vyšetřují se denně po dobu 48 hodin na přítomnost cytopatického efektu (CPE). Je-li výsledek negativní, provede se s kulturami slepá pasáž na nové kultury, které se znovu vyšetřují po dobu 48 hodin. Musí se potvrdit specifičnost každého CPE.

Doporučená transportní média:

1. 0,08M fosfátový pufr pH 7,2 obsahující 0,01 % bovinního sérového albuminu, 0,002 % fenolové červeně a antibiotika;

2. médium pro tkáňové kultury (např. Eagleho MEM) obsahující 0,04M Hepes pufru, 0,01 % bovinního sérového albuminu a antibiotika, pH 7,2;

3. do transportního média se přidají antibiotika (na ml konečného objemu), např. penicilin 1 000 m.j., neomycin sulfát 100 m.j., polymyxin B sulfát 50 m.j., mykostatin 100 m.j.

B)

Virusneutralizační test se provádí podle následujícího protokolu:

Činidla

:

zásobní antigen viru slintavky a kulhavky se připravuje v buněčných kulturách nebo na hovězích jazycích a skladuje při teplotě - 70 °C nebo nižší, nebo při teplotě - 20 °C po přidání 50 % glycerolu. Tento antigen představuje zásobní (štokový) antigen. Za těchto podmínek je virus slintavky a kulhavky stabilní a titry kolísají jen velmi málo po dobu měsíců.

Postup

:

test se provádí na mikrotitračních destičkách s plochým dnem pro tkáňovou kulturu s použitím vnímavých buněk, jako jsou IB-RS-2, BHK-21 nebo buňky telecí ledviny. Séra pro test se ředí v poměru 1:4 v médiu pro tkáňové kultury bez séra s přídavkem 100 m.j./ml neomycinu nebo jiných vhodných antibiotik. Séra se inaktivují při teplotě 56 °C po dobu 30 minut a množství 0,05 ml se použijí pro přípravu řad dvojnásobných zředění na mikrotitračních destičkách pomocí 0,05ml kliček pro zřeďování. Potom se do každé jamky přidá předtitrovaný virus, který je rovněž naředěn v médiu pro tkáňové kultury bez séra tak, že obsahuje 100 TKID50 na 0,05 ml. Po inkubaci při teplotě 37 °C po dobu jedné hodiny, aby došlo k neutralizaci, se do každé jamky destičky přidá 0,05 ml suspenze buněk, která obsahuje 0,5 až 1,0 × 106 buněk na 1 ml v médiu pro buněčné kultury obsahujícím sérum bez protilátky proti slintavce a kulhavce, a destičky se zapečetí. Destičky se inkubují při teplotě 37 °C. Jednoduché vrstvy buněk se obvykle spojí během 24 hodin. CPE je obvykle za 48 hodin dostatečně vyzrálý pro odečítání mikroskopem. V tomto okamžiku lze provést konečné odečítání mikroskopem nebo můžeme destičky fixovat a obarvit pro makroskopické odečítání, např. pomocí 10 % formol-fyziologického roztoku a 0,05 % methylenové modři.

Kontroly

:

kontroly v každém testu zahrnují homologní antisérum o známém titru, kontrolu buněk, kontrolu toxicity séra, kontrolu média a titraci viru, ze které je vypočteno skutečné množství viru v testu.

Interpretace

:

jamky se zřejmým CPE se považují za infikované a neutralizační titry se vyjadřují jako reciproká hodnota konečného zředění séra přítomného ve směsích séra a viru, dosahujícího 50 % bodu ekvivalence odhadnutého metodou Spearman-Karber. (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, 480). Testy se považují za průkazné, pokud se skutečné množství viru použitého na jamku při testu pohybuje mezi 101,5 a 102,5 TKID50 a pokud titr referenčního séra nepřesahuje dvojnásobek jeho očekávaného titru, odhadnutého na základě modu předchozích titrací. Pokud jsou kontroly mimo tyto mezní hodnoty, testy se opakují. Bod ekvivalence titru 1/11 nebo nižší se považuje za negativní.

C)

Zjištění protilátky a stanovení jejího množství pomocí testu ELISA se provádí podle následujícího protokolu:

Činidla

:

králičí antiséra proti antigenu 146S sedmi typů viru slintavky a kulhavky použitá v karbonát/bikarbonátovém pufru, pH 9,6, o předem zjištěné optimální koncentraci. Antigeny se připravují z vybraných kmenů viru pomnoženého na jednoduchých vrstvách buněk BHK-21. Používají se nepurifikované supernatanty, které jsou předtitrovány podle protokolu, ale bez séra, aby umožnily zředění, které by po přidání stejného objemu PBST (fosfátem pufrovaného fyziologického roztoku obsahujícího 0,05 % Tweenu 20 a fenolovou červeň jako indikátor) poskytlo hodnotu optické denzity mezi 1,2 a 1,5. Viry mohou být použity inaktivované. PBST se používá jako ředidlo. Morčecí antiséra se připravují inokulací morčat antigenem 146S každého sérotypu. Předem stanovená optimální koncentrace se připraví v PBST, který obsahuje 10 % normálního bovinního séra a 5 % normálního králičího séra. Králičí anti-morčecí imunoglobulin konjugovaný na křenovou peroxidasu se používá v předem stanovené optimální koncentraci v PBST, který obsahuje 10 % normálního bovinního séra a 5 % normálního králičího séra. Testovaná séra se ředí v PBST.

Postup:

1. Destičky ELISA se přes noc povlečou 50 μl králičího antivirového séra ve vlhké komoře při pokojové teplotě.

2. V jamkách U-destiček (vícejamkových nosných destiček) se připraví dvě řady dvojnásobných zředění každého testovaného séra, po padesáti mikrolitrech, počínaje zředěním v poměru 1:4. Do každé jamky se přidá padesát mikrolitrů konstantní dávky antigenu a směsi se ponechají přes noc při teplotě 4 °C. Přidáním antigenu se sníží výchozí zředění séra na 1:8.

3. Destičky ELISA se pětkrát promyjí pomocí PBST.

4. Potom se padesát mikrolitrů směsí antigenu a séra přenese z nosných destiček na destičky ELISA potažené králičím sérem a inkubuje se při teplotě 37 °C po dobu jedné hodiny na kruhové třepačce.

5. Po promytí se do každé jamky přidá 50 μl morčecího antiséra k antigenu použitému v bodě 4. Destičky se inkubují při teplotě 37 °C po dobu jedné hodiny na kruhové třepačce.

6. Destičky se promyjí a do každé jamky se přidá 50 μl králičího anti-morčecího imunoglobulinu konjugovaného na křenovou peroxidasu. Destičky se inkubují při teplotě 37 °C po dobu jedné hodiny na kruhové třepačce.

7. Destičky se promyjí a do každé jamky se přidá 50 μl orthofenylendiaminu v koncentraci 0,05 % H2O2 (30 %) w/v.

8. Reakci zastavíme po 15 minutách pomocí 1,25M H2SO4.

Destičky se odečítají spektrofotometricky při 492 nm na zařízení k odečítání destiček ELISA napojeném na mikropočítač.

Kontroly

:

40 jamek použitých pro každý antigen neobsahuje žádné sérum, ale obsahují antigen zředěný v PBST. Dvě řady dvojnásobných zředění homologního bovinního referenčního antiséra. Dvě řady dvojnásobných zředění negativního bovinního séra.

Interpretace

:

titry protilátek se vyjadřují jako konečná zředění testovaných sér poskytující 50 % střední hodnoty OD zaznamenané v kontrolních jamkách s virem, v nichž není přítomno testované sérum. Titry nad 1/40 se považují za pozitivní.

Odkazy

:

Hamblin C, Barnett ITR a Hedger RS (1986): A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA. Journal of Immunological Methods, 93, 115 až 121.11.

Aujeszkyho choroba

A)

Sérumneutralizační test se provádí podle následujícího protokolu:

Sérum

:

všechna séra se před použitím inaktivují žárem po dobu 30 minut při teplotě 56 °C.

Postup

:

sérumneutralizační test na mikrotitračních destičkách, při němž se používá konstantní množství viru a různá zředění séra, využívá buňky Vero nebo jiné vnímavé buněčné systémy. Virus Aujeszkyho choroby se používá v množství 100 TKID50 na 0,025 ml. Vzorky inaktivovaného neředěného séra se smíchají se stejným objemem (0,025 ml) virové suspenze. Směsi viru a séra se před přidáním vhodných buněk inkubují po dobu dvou hodin při teplotě 37 °C na mikrotitračních destičkách. Buňky se používají v koncentraci, která vytvoří úplnou jednoduchou vrstvu po 24 hodinách.

Kontroly

:

i) test infekčnosti viru, ii) kontroly toxicity séra, iii) neinokulované kontrolní buněčné kultury, iv) referenční antiséra.

Interpretace

:

výsledky neutralizačního testu a titr viru použitého v tomto testu se zaznamenají po třech až sedmi dnech inkubace při teplotě 37 °C. Titry séra menší než 1/2 (neředěné sérum) se považují za negativní.

B)

Jakýkoli jiný test uznávaný v rámci rozhodnutí 2008/185/ES ( 27 ).

Virová gastroenteritida.

Sérumneutralizační test se provádí podle následujícího protokolu:

Sérum

:

všechna séra se před použitím inaktivují žárem po dobu 30 minut při teplotě 56 °C.

Postup

:

sérumneutralizační test na mikrotitračních destičkách, při němž se používá konstantní množství viru a různá zředění séra, využívá buňky A72 (pocházející z nádoru psa) nebo jiné vnímavé buněčné systémy. Virus virové gastroenteritidy se používá v množství 100 TKID50 na 0,025 ml. Vzorky inaktivovaného neředěného séra se smíchají se stejným objemem (0,025 ml) virové suspenze. Směsi viru a séra se před přidáním vhodných buněk inkubují po dobu 30 až 60 minut při teplotě 37 °C na mikrotitračních destičkách. Buňky se používají v koncentraci, která vytvoří úplnou jednoduchou vrstvu po 24 hodinách. Do každé jamky se umístí 0,1 ml buněčné suspenze.

Kontroly

:

i) test infekčnosti viru, ii) kontroly toxicity séra, iii) neinokulované kontrolní buněčné kultury, iv) referenční antiséra.

Interpretace

:

výsledky neutralizačního testu a titr viru použitého v tomto testu se zaznamenají po třech až pěti dnech inkubace při teplotě 37 °C. Titry séra menší než 1/2 (konečné zředění) se považují za negativní. Jsou-li vzorky neředěného séra toxické pro tkáňové kultury, mohou se tato séra před použitím v testu zředit 1/2. To znamená konečné zředění séra 1/4. V těchto případech se považují za negativní titry séra menší než 1/4 (konečné zředění).

Vezikulární choroba prasat

Testy na vezikulární chorobu prasat se provádějí podle rozhodnutí 2000/428/ES ( 28 ).

Klasický mor prasat

Testy na klasický mor prasat se provádějí podle rozhodnutí 2002/106/ES ( 29 ).

Testy na CSF se musí provádět v souladu s obecnými zásadami stanovenými v příslušné kapitole příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata OIE.

Vyhodnocení citlivosti a specifičnosti sérologického testu na CSF musí provést národní laboratoř se systémem zajištění kvality. Použité testy musí prokázat schopnost rozeznat řadu silných a slabých referenčních sér a umožnit detekci protilátky v počátečním stádiu a při rekonvalescenci.

ČÁST 7

Veterinární podmínky pro dovoz a karanténu zvířat dovezených na St. Pierre and Miquelon méně než šest měsíců před vstupem do Unie

(zmíněné v článku 6)

Dotčené druhy zvířatTaxon

ŘÁD

ČELEĎ

ROD A DRUH

sudokopytníci (Artiodactyla)

Camelidae

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.;

KAPITOLA 1

Ustájení a karanténa

1.

Zvířata dovážená na St. Pierre a Miquelon musí být ustájena ve schválené karanténní stanici po dobu nejméně 60 dnů před odesláním ke vstupu do Unie. Toto období může být prodlouženo z důvodů požadavků na testy pro jednotlivé druhy. Zvířata musí kromě toho splňovat následující podmínky:

a) Jednotlivé zásilky mohou být do karanténní stanice přijímány odděleně. Po přijetí do karanténní stanice však musí být všechna zvířata stejného druhu v karanténní stanici považována za jednu skupinu a jako taková musí být i zmiňována. Období karantény začíná pro celou skupinou v okamžiku, kdy je do karanténního zařízení přijato poslední zvíře.

b) Každá specifická skupina zvířat musí být v rámci karanténní stanice držena v izolaci, bez přímého nebo nepřímého kontaktu s jakýmikoli jinými zvířaty, včetně zvířat z jiných zásilek, která se mohou v karanténní stanici nacházet.

Každá zásilka musí zůstat ve schválené karanténní stanici a musí být chráněna před vektorovým hmyzem.

c) Pokud dojde během období karantény k narušení izolace skupiny zvířat a tato zvířata se dostanou do kontaktu s jinými zvířaty, karanténní období začíná znovu a trvá stejnou dobu, jaká byla předepsána původně při přijetí do karanténní stanice.

d) Zvířata, která mají vstoupit na území Unie a která jsou předtím držena v karanténní stanici, musí být naložena a odeslána přímo do Unie:

i) aniž by přišla do styku se zvířaty jinými, než takovými, která splňují veterinární podmínky pro propuštění příslušné kategorie zvířat do Unie,

ii) rozdělena do jednotlivých zásilek tak, aby žádná zásilka nemohla přijít do styku se zvířaty, která nesplňují požadavky pro dovoz do Unie;

iii) v přepravních vozidlech nebo kontejnerech, které byly nejprve vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem úředně schváleným na St. Pierre and Miquelonu jako prostředek účinný při tlumení nákaz uvedených v kapitole 2 a které jsou konstruovány tak, aby během přepravy nemohly vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo krmení.

2.

Karanténní zařízení musí splňovat alespoň minimální normy stanovené v příloze B směrnice 91/496/EHS ( 30 ), a dále následující podmínky:

a) musí být pod dohledem úředního veterinárního lékaře;

b) musí se nacházet ve středu oblasti o průměru nejméně 20 km, v níž se podle úředních zjištění nevyskytl žádný případ slintavky a kulhavky nejméně 30 dní předtím, než začalo být využíváno jako karanténní stanice;

c) musí být předtím, než se začne využívat jako karanténní stanice, vyčištěno a vydezinfikováno dezinfekčním prostředkem úředně schváleným na St. Pierre a Miquelonu jakožto prostředek účinný při tlumení nákaz uvedených v kapitole 2;

d) vzhledem ke své kapacitě musí mít:

i) prostory určené výhradně pro karanténu zvířat, včetně vhodného ustájení odpovídajícího standardu,

ii) vhodné prostory, které:

 se snadno důkladně čistí a dezinfikují,

 zahrnují prostory pro bezpečné nakládání a vykládku,

 splňují všechny požadavky, co se týče napájení a krmení zvířat,

 umožňují snadné poskytování jakékoli nutné veterinární léčby,

iii) vhodné prostory pro provádění kontrol a pro izolaci,

iv) vhodné vybavení pro čištění a dezinfekci prostor a přepravních vozidel,

v) vhodné skladovací prostory pro krmivo, podestýlku a hnůj,

vi) vhodný systém pro sběr odpadních vod,

vii) kancelář pro úředního veterinárního lékaře;

e) pokud jsou v provozu, musí mít dostatečný počet veterinárních lékařů, aby prováděli všechny úkoly;

f) musí přijímat pouze zvířata, která jsou individuálně označena, aby byla zaručena jejich vysledovatelnost. za tímto účelem musí vlastník karanténní stanice nebo osoba, která za ni zodpovídá, při přijímání zvířat zajistit, aby byla zvířata řádně označena a aby zásilka byla doprovázena zdravotní dokumentací pro dané druhy a kategorie zvířat. Vlastník karanténní stanice nebo osoba, která za ni zodpovídá, musí navíc zaznamenat do registru nebo do databáze jméno vlastníka a původ zvířat, která zásilku tvoří, datum přijetí zvířat v zásilce do karanténní stanice a datum, kdy tato zvířata karanténní stanici opustila, identifikační čísla zvířat v zásilce a jejich místo určení a musí tyto údaje uchovávat nejméně tři roky.

g) příslušný orgán musí stanovit postup vykonávání úředního dohledu nad karanténní stanicí a musí zajistit, aby byl tento dohled vykonáván; součástí tohoto dohledu musí být pravidelné inspekce, aby bylo možno se ujistit, že požadavky na schválení jsou stále dodržovány. Pokud stanice požadavky nedodržuje a její činnost je pozastavena, je možno povolení činnosti obnovit pouze tehdy, pokud je příslušný orgán spokojen s tím, že karanténní prostory zcela splňují všechny podmínky stanovené v písmenech a) až g).

KAPITOLA 2

Veterinární zkoušky

1.   OBECNÉ POŽADAVKY

Zvířata musí být podrobena následujícím testům prováděným na vzorcích odebrané krve, není-li stanoveno jinak, nejdříve 21 dní ode dne, kdy začalo období izolace.

Laboratorní testy se musí provádět ve schválené laboratoři v Unii, přičemž veškeré laboratorní testy a jejich výsledky, očkování a případná ošetření musí být přiloženy k veterinárnímu osvědčení.

Aby se zákroky na zvířatech omezily na minimum, musí být odběry, testy a veškerá očkování co nejvíce spojeny, při dodržení minimálních časových intervalů požadovaných podle protokolů pro jednotlivé testy stanovených v části 2 této kapitoly.

2.   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

2.1   VELBLOUDOVITÍ (CAMELIDAE)

2.1.1   Tuberkulóza

a)  Požadovaný test: simultánní nitrokožní tuberkulinace používající bovinní purifikovaný proteinový derivát (PPD) a aviární PPD podle výrobních norem bovinního a aviárního tuberkulinu uvedených v příloze B bodě 2.1.2 směrnice 64/432/EHS.

Test musí být proveden v části za ramenem (axilární oblast) technikou popsanou v příloze B bodě 2.2.4 směrnice 64/432/EHS;

b)  Termín provedení testu: zvířata musí být testována během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a 42 dnů po prvním testu;

c)  Výklad testů:

reakce se považuje za:

 negativní, zvýší-li se tloušťka kožní řasy o méně než 2 mm,

 pozitivní, zvýší-li se tloušťka kožní řasy o více než 4 mm,

 neprůkaznou, je-li nárůst tloušťky kožní řasy u bovinního PPD mezi 2 mm a 4 mm, nebo více než 4 mm, ale méně než u reakce na aviární PPD;

d)  Možný postup po testech:

má-li zvíře pozitivní výsledek u nitrokožní reakce na bovinní PPD, je vyloučeno ze skupiny a ostatní zvířata musí být testována znovu, a to nejdříve 42 dnů ode dne, kdy byl proveden první pozitivní test; tento nový test se pak považuje za první test podle písmene b),

má-li alespoň jedno zvíře ze skupiny pozitivní výsledek, nepovolí se vývoz žádného zvířete ze skupiny do Unie,

je-li reakce u jednoho nebo více zvířat stejné skupiny neprůkazná, musí být celá skupina testována znovu, a to nejdříve 42 dnů ode dne, kdy byl proveden první test; tento nový test se pak považuje za první test podle písmene b).

2.1.2   Brucelóza

a)  Požadovaný test:

i)  Brucella abortus: test s bengálskou červení (RBT) a séroaglutinační test (SAT) podle popisu v bodech 2.5, resp. 2.6 přílohy C směrnice 64/432/EHS. V případě pozitivního výsledku se pro potvrzení provede test reakce vazby komplementu podle popisu v příloze I části 6 nařízení (EU) č. 206/2010.

ii)  Brucella Melitensis: RBT a SAT podle popisu v bodech 2.5, resp. 2.6 přílohy C směrnice 64/432/EHS. V případě pozitivního výsledku se pro potvrzení provede test reakce vazby komplementu podle metody popsané v příloze C směrnice 91/68/EHS;

iii)  Brucella ovis: test reakce vazby komplementu podle popisu v příloze D směrnice 91/68/EHS;

b)  Termín provedení testu: zvířata musí být testována během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a 42 dnů ode dne prvního testu;

c)  Výklad testů:

za pozitivní reakce na testy se považují pozitivní reakce podle přílohy C to směrnice 64/432/EHS;

d)  Možnosti postupu po testech:

zvířata s pozitivním výsledkem jednoho z testů jsou vyloučena ze skupiny a ostatní zvířata musí být testována znovu, a to nejméně 42 dnů ode dne, kdy byl proveden první pozitivní test; tento nový test se pak považuje za první test podle písmene b).

Dovoz do Unie je povolen pouze u zvířat, která měla negativní výsledek dvou po sobě následujících testů provedených, jak je uvedeno v písmeni b).

2.1.3   Katarální horečka ovcí a epizootické hemoragické onemocnění

a)  Požadovaný test: imunodifúzní test v agarovém gelu (AGID) podle popisu v části 6 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010.

V případě pozitivní reakce se pro rozlišení mezi uvedenými nákazami provede kompetitivní test ELISA podle popisu v příloze I části 6 nařízení (EU) č. 206/2010;

b)  Termín provedení testu:

zvířata musí být dvakrát testována s negativním výsledkem: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 21 dnů ode dne prvního testu;

c)  Možnosti postupu po testech:

i) Katarální horečka ovcí

má-li jedno nebo více zvířat pozitivní výsledek ELISA podle popisu v části 6 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010, vyloučí se pozitivní zvíře/zvířata ze skupiny a zbývající zvířata ve skupině musí být 100 dní v karanténě počínaje dnem, kdy byly odebrány vzorky testované s pozitivním výsledkem. Skupina se považuje za prostou katarální horečky ovcí tehdy, pokud pravidelné kontroly, které provádějí úřední veterinární lékaři v průběhu celého trvání karantény, nezjistí klinické příznaky nákazy a příslušná karanténní stanice je prosta vektorů katarální horečky ovcí (Culicoides).

Pokud se klinické příznaky katarální horečky ovcí objeví během období karantény vymezeného v prvním pododstavci ještě u dalšího zvířete, zamítne se vstup jakéhokoli zvířete dané skupiny do Unie,

ii) Epizootické hemoragické onemocnění

pokud se při testu ELISA u jednoho nebo více zvířat s pozitivním výsledkem zjistí přítomnost protilátek proti viru epizootického hemoragického onemocnění, považují se tato zvířata za pozitivní a jsou vyloučena ze skupiny; celá skupina musí být poté podrobena opakovanému testování, a to alespoň 21 dní po dni, kdy byla zjištěna prvotní pozitivní diagnóza, a znovu alespoň 21 dní ode dne opakovaného testu, přičemž výsledky obou testů musí být negativní.

Pokud je i u dalších zvířat výsledek jednoho nebo obou testů provedených při opakovaném testování pozitivní, zamítne se vstup celé příslušné skupiny zvířat do Unie.

2.1.4   Slintavka a kulhavka

a)  Požadovaný test: diagnostické testy (probang a sérologie) používající techniky ELISA a neutralizace viru (NV) v souladu s protokoly uvedenými v části 6 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010.

b)  Termín provedení testu: zvířata musí být dvakrát testována s negativním výsledkem: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: pokud má některé zvíře pozitivní výsledek testu na virus slintavky a kulhavky, nepovažuje se žádné zvíře, které se nachází v příslušné karanténní stanici, za způsobilé pro vstup do Unie.

Pozn.: Zjištění jakýchkoli protilátek proti strukturálním nebo nestrukturálním proteinům viru slintavky a kulhavky se považuje za důsledek předchozího nakažení slintavkou a kulhavkou, bez ohledu na očkovací status.

2.1.5   Mor skotu

a)  Požadovaný test: kompetitivní test ELISA, jak je uvedeno v Příručce pro diagnostické tesy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Je možné použít rovněž sérumneutralizační test nebo další uznané testy v souladu s protokoly uvedenými v příslušných oddílech příručky OIE;

b)  Termín provedení testu: zvířata se testují dvakrát: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: pokud má některé zvíře pozitivní výsledek testu na virus moru skotu, nepovažuje se žádné zvíře, které se nachází v příslušné karanténní stanici, za způsobilé pro vstup do Unie.

2.1.6   Vezikulární stomatitida

a)  Požadovaný test: ELISA, virusneutralizační test nebo jiný uznaný test v souladu s protokoly uvedenými v příslušných oddílech příručky OIE;

b)  Termín provedení testu: zvířata se testují dvakrát: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: pokud má některé zvíře pozitivní výsledek testu na virus vezikulární stomatitidy, nepovažuje se žádné zvíře, které se nachází v příslušné karanténní stanici, za způsobilé pro vstup do Společenství.

2.1.7   Horečka Údolí Rift

a)  Požadovaný test: ELISA, virusneutralizační test nebo jiný uznaný test v souladu s protokoly uvedenými v příslušných oddílech příručky OIE;

b)  Termín provedení testu: zvířata se testují dvakrát: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: pokud některé zvíře vykazuje jasné známky toho, že bylo vystaveno původci horečky Údolí Rift, nepovažuje se žádné zvíře, které se nachází v příslušné karanténní stanici, za způsobilé pro vstup do Unie.

2.1.8   Nodulární dermatitida

a)  Požadovaný test: sérologie používající ELISA, virusneutralizační test nebo jiný uznaný test v souladu s protokoly uvedenými v příslušných oddílech příručky OIE;

b)  Termín provedení testu: zvířata se testují dvakrát: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: pokud některé zvíře vykazuje jasné známky toho, že bylo vystaveno nodulární dermatitidě, nepovažuje se žádné zvíře, které se nachází v příslušné karanténní stanici, za způsobilé pro vstup do Unie.

2.1.9   Krymsko-konžská horečka:

a)  Požadovaný test: ELISA, virusneutralizační test, imunofluorescenční test nebo jiný uznaný test;

b)  Termín provedení testu: zvířata se testují dvakrát: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: pokud některé zvíře vykazuje jasné známky toho, že bylo vystaveno původci krymsko-konžské horečky, nepovažuje se žádné zvíře, které se nachází v příslušné karanténní stanici, za způsobilé pro vstup do Unie.

2.1.10   Surra (Trypanosoma evansi (T. evansi))

a)  Požadovaný test: parazitického původce lze zjistit ve vzorcích koncentrované krve v souladu s protokoly uvedenými v příslušných oddílech příručky OIE;

b)  Termín provedení testu: zvířata se testují dvakrát: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: je-li u některého zvířete zásilky zjištěna T. evansi, považuje se toto zvíře za nezpůsobilé pro propuštění na území Společenství. Zbylá zvířata ve skupině se poté podrobí vnitřnímu a vnějšímu ošetření proti parazitům prostředky účinnými proti T. evansi.

2.1.11   Hlavnička

a)  Požadovaný test: zjištění virové DNA na základě identifikace pomocí imunofluorescence nebo imunocytochemie podle protokolů uvedených v příslušných oddílech příručky OIE;

b)  Termín provedení testu: zvířata se testují dvakrát: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: pokud některé zvíře vykazuje jasné známky toho, že bylo vystaveno hlavničce, nepovažuje se žádné zvíře, které se nachází v příslušné karanténní stanici, za způsobilé pro vstup do Unie.

2.1.12   Vzteklina

Očkování: očkování proti vzteklině se provede, pokud to požaduje členský stát určení, a zvířeti se odebere vzorek krve a provede se sérumneutralizační test na protilátky.

2.1.13

Enzootická leukóza skotu (pouze v případě, že jsou zvířata určena pro členský stát nebo oblast úředně prosté enzootické leukózy skotu ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. k) směrnice 64/432/EHS)

a)  Požadovaný test: AGID nebo blokující ELISA v souladu s protokoly uvedenými v nejnovější verzi příručky OIE;

b)  Termín provedení testu: zvířata se testují dvakrát: první test se uskuteční během dvou dnů ode dne příjezdu/příchodu do karanténní stanice a druhý alespoň 42 dnů po prvním testu;

c)  Možnosti postupu po testech: zvířata s pozitivním výsledkem testu podle písmene a) jsou vyloučena ze skupiny zvířat v karanténním zařízení a ostatní zvířata musí být testována znovu, a to nejméně 21 dnů poté, co byl proveden první pozitivní test; tento nový test se pak považuje za první test podle písmene b).

Za způsobilá pro propuštění na území Unie se považují pouze zvířata, která měla negativní výsledek dvou po sobě následujících testů provedených, jak je uvedeno v písmeni b).
PŘÍLOHA II

ČERSTVÉ MASO

▼M2

ČÁST 1Seznam třetích zemí, území a jejich částí (1)

název třetí země

Kód území

Popis třetí země, území nebo jejich části

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Datum ukončení (2)

Datum zahájení (3)

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albánie

AL-0

Celá země

 
 
 
 

AR – Argentina

AR-0

Celá země

EQU

 
 
 
 

AR-1

Provincie:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (kromě departmentů Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar),

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

část provincie Neuquén (kromě území zahrnutého v AR-4),

část provincie Río Negro (kromě území zahrnutého v AR-4),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco, Formosa, Jujuy a Salta, kromě nárazníkové zóny o šířce 25 km od hranic s Bolívií a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa.

BOV

A

1

 

ze dne 18. března 2005

RUF

A

1

 

ze dne 1. prosince 2007

RUW

A

1

 

ze dne 1. srpna 2010

AR-2

Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

ze dne 1. března 2002

AR-3

Corrientes: departmenty Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

ze dne 1. prosince 2007

AR-4

část provincie Río Negro (kromě těchto oblastí: v Avellanedě – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 a východně od provinční silnice 250, v Conese – oblast nacházející se východně od provinční silnice 2, v El Cuy – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 od jejího protnutí s provinční silnicí 66 k hranici s departmentem Avellaneda, a v San Antoniu – oblast nacházející se východně od provinčních silnic 250 a 2)

část provincie Neuquén (kromě těchto oblastí: v Confluencii – oblast nacházející se východně od provinční silnice 17, a v Picun Leufú – oblast nacházející se východně od provinční silnice 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

ze dne 1. srpna 2008

AU – Austrálie

AU-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

BA – Bosna a Hercegovina

BA-0

Celá země

 
 
 
 

BH – Bahrajn

BH-0

Celá země

 
 
 
 

BR – Brazílie

BR-0

Celá země

EQU

 
 
 
 

BR-1

Stát Minas Gerais;

stát Espírito Santo;

stát Goiás;

stát Mato Grosso;

stát Rio Grande Do Sul; stát Mato Grosso Do Sul (kromě vymezené oblasti přísného dozoru o šířce 15 km podél vnějších hranic v samosprávných obcích Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã a Mundo Novo a vymezené oblasti přísného dozoru v samosprávných obcích Corumbá a Ladário)

BOV

A a H

1

 

ze dne 1. prosince 2008

BR-2

Stát Santa Catarina

BOV

A a H

1

 

ze dne 31. ledna 2008

BR-3

Státy Paraná a São Paulo

BOV

A a H

1

 

ze dne 1. srpna 2008

BW – Botswana

BW-0

Celá země

EQU, EQW

 
 
 
 

BW-1

Veterinární oblasti tlumení nákaz 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 a 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

ze dne 1. prosince 2007

BW-2

Veterinární oblasti tlumení nákaz 10, 11, 13 a 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

ze dne 7. března 2002

BW-3

Veterinární oblast tlumení nákaz 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

ze dne 20. října 2008

ze dne 20. ledna 2009

BW-4

Veterinární oblast tlumení nákaz 4a kromě oblasti přísného dozoru o šíři 10 km podél hranice se zónou s očkováním proti kulhavce a slintavce a oblastí správy volně žijící zvěře

BOV

F

1

 

►C2  18. února 2011 ◄

BY – Bělorusko

BY-0

Celá země

 
 
 
 

BZ – Belize

BZ-0

Celá země

BOV, EQU

 
 
 
 

CA – Kanada

CA-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,

G

 
 
 

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

*

 
 
 
 

CL – Chile

CL-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 
 
 
 

CN – Čína

CN-0

Celá země

 
 
 
 

CO – Kolumbie

CO-0

Celá země

EQU

 
 
 
 

CR – Kostarika

CR-0

Celá země

BOV, EQU

 
 
 
 

CU – Kuba

CU-0

Celá země

BOV, EQU

 
 
 
 

DZ – Alžírsko

DZ-0

Celá země

 
 
 
 

ET – Etiopie

ET-0

Celá země

 
 
 
 

FK – Falklandské ostrovy

FK-0

Celá země

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

GT – Guatemala

GT-0

Celá země

BOV, EQU

 
 
 
 

HK – Hongkong

HK-0

Celá země

 
 
 
 

HN – Honduras

HN-0

Celá země

BOV, EQU

 
 
 
 

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

IL – Izrael

IL-0

Celá země

 
 
 
 

IN – Indie

IN-0

Celá země

 
 
 
 

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

KE – Keňa

KE-0

Celá země

 
 
 
 

MA – Maroko

MA-0

Celá země

EQU

 
 
 
 

ME – Černá Hora

ME-0

Celá země

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

MG – Madagaskar

MG-0

Celá země

 
 
 
 

MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

MK-0

Celá země

OVI, EQU

 
 
 
 

MU – Mauricius

MU-0

Celá země

 
 
 
 

MX – Mexiko

MX-0

Celá země

BOV, EQU

 
 
 
 

NA – Namibie

NA-0

Celá země

EQU, EQW

 
 
 
 

NA-1

Jižně od bezpečnostní linie, která se rozkládá od Palgrave Point na západě po Gam na východě

BOV, OVI,RUF, RUW

F a J

1

 
 

NC – Nová Kaledonie

NC-0

Celá země

BOV, RUF, RUW

 
 
 
 

NI – Nikaragua

NI-0

Celá země

 
 
 
 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

PA – Panama

PA-0

Celá země

BOV, EQU

 
 
 
 

PY – Paraguay

PY-0

Celá země

EQU

 
 
 
 

PY-1

Celá země kromě vymezené oblasti přísného dozoru o šířce 15 km podél vnějších hranic

BOV

A

1

 

ze dne 1. srpna 2008

RS – Srbsko (5)

RS-0

Celá země

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

RU – Rusko

RU-0

Celá země

 
 
 
 

RU-1

Murmanská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh

RUF

 
 
 
 

SV – Salvador

SV-0

Celá země

 
 
 
 

SZ – Svazijsko

SZ-0

Celá země

EQU, EQW

 
 
 
 

SZ-1

Oblast západně od „červené linie“, která se rozkládá severně od řeky Usutu k hranici s Jižní Afrikou západně od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 
 

SZ-2

Oblasti veterinárního dozoru a očkování proti slintavce a kulhavce podle právního aktu zveřejněného v právním oznámení č. 51 z roku 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

ze dne 4. srpna 2003

TH – Thajsko

TH-0

Celá země

 
 
 
 

TN – Tunisko

TN-0

Celá země

 
 
 
 

TR – Turecko

TR-0

Celá země

 
 
 
 

TR-1

Provincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat a Kirikkale

EQU

 
 
 
 

UA – Ukrajina

UA-0

Celá země

 
 
 
 

US – Spojené státy

US-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU,SUF, SUW, RUF, RUW

G

 
 
 

UY – Uruguay

UY-0

Celá země

EQU

 
 
 
 

BOV,

A

1

 

ze dne 1. listopadu 2001

OVI

A

1

 
 

ZA – Jihoafrická republika

ZA-0

Celá země

EQU, EQW

 
 
 
 

ZA-1

Celá země kromě:

— části oblasti tlumení slintavky a kulhavky, která se nachází ve veterinárních oblastech Mpumalanga a v Severních provinciích, v okrese Ingwavuma veterinární oblasti Natal a v hraniční oblasti s Botswanou východně od zeměpisné délky 28o,

— okresu Camperdown v provincii KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 
 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Celá země

 
 
 
 

(1)   Aniž jsou dotčeny zvláštní požadavky na osvědčování stanovené v dohodách uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi.

(2)   Maso ze zvířat poražených v den nebo přede dnem uvedeným ve sloupci 7 smí být do Unie dovezeno během 90 dnů od uvedeného dne. Zásilky dovážené na plavidlech na volném moři osvědčené přede dnem uvedeným ve sloupci 7 mohou být dováženy do Unie během 40 dnů od uvedeného dne. (Pozn.: neuvedení data ve sloupci 7 znamená, že nejsou žádná časová omezení).

(3)   Pouze maso ze zvířat poražených v den nebo po dni uvedeném ve sloupci 8 může být dovezeno do Unie (neuvedení data ve sloupci 8 znamená, že nejsou žádná časová omezení).

(4)   Bývalá jugoslávská republika Makedonie; dočasný kód, který nemá žádný vliv na konečný název země, jenž bude dohodnut po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.

(5)   Nezahrnuje Kosovo, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

* = Požadavky v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

— = Není stanoveno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán (kromě druhů, které jsou uvedeny v řádku pro celou zemi).

„1“  Skupinová omezení:

Není povolen dovoz drobů do Unie (s výjimkou bráničních a žvýkacích svalů skotu).

▼M1

ČÁST 2

Vzory veterinárních osvědčení

Vzor/vzory:

„BOV“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, včetně mletého masa, domácího skotu (včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců).

„OVI“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích ovcí (Ovis aries) a domácích koz (Capra hircus).

„POR“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích prasat (Sus scrofa).

„EQU“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, kromě mletého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženců).

„RUF“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, nezdomácnělých zvířat řádu sudokopytníci ve farmovém chovu (kromě skotu včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae).

„RUW“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících nezdomácnělých zvířat řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae).

„SUF“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, nezdomácnělých zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae ve farmovém chovu.

„SUW“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících nezdomácnělých zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae.

„EQW“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících lichokopytníků poddruhu Hippotigris (zebra).

SG (doplňkové záruky)

„A“

:

záruky ohledně zrání, měření pH a vykostění čerstvého masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů veterinárních osvědčení BOV (bod II.2.6), OVI (bod II.2.6), RUF (bod II.2.7) a RUW (bod II.2.4).

„C“

:

záruky ohledně laboratorního vyšetření na klasický mor prasat na jatečně upravených tělech, z nichž bylo získáno čerstvé maso vybavené osvědčením podle vzoru veterinárního osvědčení SUW (bod II.2.3 B).

„D“

:

záruky ohledně používání pomyjí k výživě zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso vybavené osvědčením podle vzoru veterinárního osvědčení POR (bod II.2.3 d), v hospodářství (hospodářstvích).

„E“

:

záruky ohledně vyšetření na tuberkulózu na zvířatech, z nichž bylo získáno čerstvé maso vybavené osvědčením podle vzoru veterinárního osvědčení BOV (bod II.2.4 d).

„F“

:

záruky ohledně zrání a vykostění čerstvého masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů veterinárních osvědčení BOV (bod II.2.6), OVI (bod II.2.6), RUF (bod II.2.6) a RUW (bod II.2.7).

„G“

:

záruky ohledně 1) vyloučení drobů a míchy a 2) vyšetření a původu jelenovitých zvířat, pokud jde o chronické chřadnutí, uvedené ve vzorech veterinárních osvědčení RUF (bod II.1.7) a RUW (bod II.1.8).

„H“

:

doplňkové záruky požadované pro Brazílii. Pokud jde o programy očkování, jelikož stát Santa Catarina v Brazílii neprovádí očkování proti slintavce a kulhavce, nelze pro maso zvířat pocházejících z uvedeného státu a poražených v uvedeném státě použít odkaz na program očkování.

„J“

:

záruky týkající se přesunu skotu, ovcí a koz z hospodářství na jatka, které jim před přepravou přímo na porážku umožní projít přes sběrné středisko (včetně trhů).

Vzor BOV

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilceZEMĚVeterinární osvědčení pro dovoz do EUI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.I.2. Číslo jednací osvědčeníI.2.a.I.3. Příslušný ústřední orgánI.4. Příslušný místní orgánI.5. PříjemceNázevAdresaPSČTel.I.6.I.7. Země původuKód ISOI.8. Region původuKódI.9. Země určeníKód ISOI.10. Region určeníKódI.11. Místo původuNázevČíslo schváleníAdresaI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostředekLetadloPlavidloVagonSilniční vozidloOstatníIdentifikaceOdkaz na dokumentI.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EUI.17.I.18. Popis zbožíI.19. Kód zboží (kód HS)I.20. MnožstvíI.21. Teplota produktůOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Počet baleníI.23. Číslo plomby/kontejneruI.24. Druh obaluI.25. Zboží osvědčené pro:Lidská spotřebaI.26.I.27. Pro dovoz nebo příjem do EUI.28. Identifikace zbožíDruh(vědecký název)Druh zbožíTyp úpravyČíslo schválení zařízeníJatkaBourárnaChladírenský skladPočet baleníČistá hmotnost Část II: OsvědčeníZEMĚVzor BOVII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 999/2001, a potvrzuji, že maso domácího skotu popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1. [maso] [mleté maso] (1) pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;II.1.2. maso bylo získáno v souladu s přílohou III oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;(1) II.1.3. [mleté maso bylo vyrobeno v souladu s přílohou III oddílem V nařízení (ES) č. 853/2004 a zmraženo na vnitřní teplotu nejvýše – 18 °C;]II.1.4. maso bylo na základě prohlídek před porážkou a po porážce provedených v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami I a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.5. (1) buď [jatečně upravené tělo nebo části jatečně upraveného těla byly označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení [masa] [mletého masa] (1) byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]II.1.6. [maso] [mleté maso] (1) splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.7. jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména s článkem 29 uvedené směrnice;II.1.8. [maso] [mleté maso](1) bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddílech I a V nařízení (ES) č. 853/2004;II.1.9. pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):(1) buď [II.1.9.1. pro dovoz ze země nebo oblasti, která je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES jako země nebo oblast se zanedbatelným rizikem výskytu BSE:a) země nebo oblast je zařazena v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;b) zvířata, z nichž bylo získáno hovězí maso nebo mleté maso, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi se zanedbatelným rizikem výskytu BSE(13); (13);(1) [c) pokud v zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE:(1) buď [zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců.](1) nebo [hovězí maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ani z nich nebylo získáno.]]](1) nebo [II.1.9.2. pro dovoz ze země nebo oblasti, která je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES jako země nebo oblast s kontrolovaným rizikem výskytu BSE:a) země nebo oblast je zařazena v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE; ZEMĚVzor BOVII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.b) zvířata, z nichž bylo hovězí maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;(1) buď [c) hovězí maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ani z nich nebylo získáno.](1) nebo [c) jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin. Jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř byly označeny modrým pruhem na štítku uvedeném v nařízení (ES) č. 1760/2000. (3)]](1) nebo [II.1.9.3. pro dovoz ze země nebo oblasti, která nebyla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do žádné kategorie, nebo byla zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE a jako taková je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES:a) země nebo oblast nebyla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do žádné kategorie, nebo byla zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE;b) zvířata, z nichž bylo hovězí maso nebo mleté maso získáno, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců;c) zvířata, z nichž bylo hovězí maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;(1) buď [(d) hovězí maso nebo mleté maso nebylo získáno:i) ze specifikovaného rizikového materiálu, jak je definován v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001;ii) z nervových a lymfatických tkání odstraněných během vykosťování;iii) ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu.](1) nebo [d) jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin. Jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl skotu obsahující páteř byly označeny modrým pruhem na štítku uvedeném v nařízení (ES) č. 1760/2000.(3)]](4) [II.1.10. splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1688/2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní záruky ohledně salmonely na zásilky určitého masa a vajec do Finska a Švédska.]II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1. bylo získáno na území s kódem: … (2), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:a) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze a(1) buď [b) bylo po dobu 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze;](1) nebo [b) považuje se za prosté slintavky a kulhavky od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz tohoto masa nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr);] ZEMĚVzor BOVII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.(1) (5) nebo [b) pod úředním dohledem probíhají očkovací programy proti slintavce a kulhavce u domácího skotu;](1) (6) nebo [b) má systematický program očkování proti slintavce a kulhavce, a ze stád, u nichž je příslušným veterinárním orgánem kontrolována účinnost tohoto programu očkování prostřednictvím pravidelného sérologického dohledu, který ukazuje příslušná množství protilátek a prokazuje rovněž nepřítomnost viru slintavky a kulhavky;](1) (6) nebo [b) bylo po dobu 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze a je kontrolováno příslušným veterinárním orgánem prostřednictvím pravidelného dohledu, který prokazuje nepřítomnost nákazy slintavky a kulhavky;]II.2.2. bylo získáno ze zvířat, která:(1) buď [pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před porážkou;](1) nebo [byla vpuštěna dne …(dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z území s kódem … (2), které bylo v té době schváleno pro dovoz tohoto čerstvého masa do Unie;](1) nebo [byla vpuštěna dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z členského státu EU…;]II.2.3. bylo získáno ze zvířat pocházejících z hospodářství, kde:a) žádné z přítomných zvířat nebylo očkováno proti [slintavce a kulhavce nebo] (7) moru skotu a(1) buď [b) v těchto hospodářstvích ani v hospodářstvích v okruhu 10 km se během posledních 30 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky ani moru skotu,](1) (8) nebo [bneexistuje žádný úřední zákaz z veterinárních důvodů a v těchto hospodářstvích ani v hospodářstvích v okruhu 25 km se během posledních 60 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky ani moru skotu ac) pobývala nejméně 40 dnů před přímým odesláním na jatka;](1) (14) nebo [c) pobývala nejméně 40 dnů před průchodem jedním sběrným střediskem schváleným příslušným veterinárním orgánem, aniž by před následným odesláním přímo na jatka přišla do styku se zvířaty s jiným nákazovým statusem;](1) (9) nebo [b) neexistuje žádný úřední zákaz z veterinárních důvodů a v těchto hospodářstvích ani v hospodářstvích v okruhu 10 km se během posledních 12 měsíců nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky ani moru skotu ac) pobývala nejméně 40 dnů před přímým odesláním na jatka;](1) (6) [d) během posledních tří měsíců nebyla vpuštěna zvířata z oblastí, které nebyly schváleny EU;e) zvířata jsou označena a registrována ve vnitrostátním systému označování a osvědčování původu skotu;f) dotčená hospodářství jsou po kontrole příslušných orgánů s příznivým výsledkem a vyhotovení úřední zprávy zařazena mezi schválená hospodářství v systému TRACES (10) a příslušné orgány provádí pravidelné kontroly, aby bylo zaručeno, že jsou splněny příslušné požadavky stanovené nařízením (EU) č. 206/2010;]II.2.4. bylo získáno ze zvířat, která:a) byla dopravena z hospodářství na schválená jatka ve vozidlech, která byla před naložením vyčištěna a vydezinfikována, a nedostala se do styku s jinými zvířaty, která nesplňují podmínky uvedené v bodech II.2.1, II.2.2 a II.2.3; ZEMĚVzor BOVII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.b) na jatkách prošla prohlídkou během 24 hodin před porážkou a zejména nevykazovala žádné příznaky nákaz uvedených v bodě II.2.1;c) byla poražena dne … (dd/mm/rrrr) nebo mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (11);(1) (12) [d) vykázala negativní výsledky při úřední intradermální tuberkulinaci provedené v průběhu posledních tří měsíců před porážkou;](1) (6) [e) na jatkách byla před porážkou držena zcela odděleně od zvířat, jejichž maso není určeno pro Unii;]II.2.5. bylo získáno ze zařízení, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 30 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1, nebo pokud byl zaznamenán případ / objevilo se ohnisko nákazy, byla příprava masa pro dovoz do Unie povolena pouze po porážce všech přítomných zvířat, odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;II.2.6.(1) buď [bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje podmínky požadované v tomto osvědčení.](1) (8) nebo [obsahuje [maso bez kostí] [a] [mleté maso] (1) získané pouze z vykostěného masa jiného než droby, které bylo získáno z jatečně upravených těl, z nichž byly odstraněny hlavní přístupné mízní uzliny, která zrála při teplotě nad + 2 °C alespoň 24 hodin před odstraněním kostí a v nichž byla po vyzrání a před vykostěním při elektronickém měření ve středu svalu longissimus dorsi naměřena hodnota pH masa nižší než 6,0, abylo přechováváno přísně odděleně od masa nevyhovujícího požadavkům uvedeným v tomto osvědčení během všech fází jeho výroby, vykostění a skladování, dokud nebylo zabaleno do beden nebo krabic za účelem dalšího skladování ve vyhrazených prostorách.](1) (9) nebo [obsahuje [maso bez kostí] [a] [mleté maso](1) získané pouze z vykostěného masa jiného než droby, které bylo získáno z jatečně upravených těl, z nichž byly odstraněny hlavní přístupné mízní uzliny, která zrála při teplotě nad +2 °C alespoň 24 hodin před odstraněním kostí, abylo přechováváno přísně odděleně od masa nevyhovujícího požadavkům uvedeným v tomto osvědčení během všech fází jeho výroby, vykostění a skladování, dokud nebylo zabaleno do beden nebo krabic za účelem dalšího skladování ve vyhrazených prostorách.]II.3. Potvrzení o dobrém zacházení se zvířatyJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzují, že čerstvé maso popsané v části I bylo získáno ze zvířat, s nimiž bylo na jatkách před porážkou a v době porážky či usmrcení zacházeno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie.PoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, včetně mletého masa, domácího skotu (včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců).Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Část IKolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.01, 02.02, 02.06 nebo 05.04. Pro území původu bez údaje „A“ nebo „F“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010 lze navíc rovněž použít kód HS 15.02, je-li to vhodné. ZEMĚVzor BOVII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden musí být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.Kolonka I.28: Druh zboží: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“, „části“, „droby“ nebo „mleté maso“.Mletým masem se rozumí vykostěné maso, které bylo rozemleto na kousky a které bylo připraveno výhradně z příčně pruhovaného svalu (včetně přiléhajících tukových tkání), vyjma srdečního svalu.Kolonka I.28: Typ úpravy: Uveďte podle situace: „vykostěné“, „s kostmi“, „vyzrálé“ a/nebo „mleté“. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.Část II:(1) Uveďte podle situace.(2) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(3) Do společného veterinárního vstupního dokladu uvedeného v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004 se musí doplnit počet jatečně upravených těl skotu nebo částí jatečně upravených těl, u kterých je požadováno odstranění páteře, jakož i počet těl, u kterých není požadováno odstranění páteře.(4) Škrtněte, pokud zásilka není určena pro dovoz do Finska nebo Švédska.(5) Pouze vyzrálé vykostěné maso, které splňuje doplňkové záruky uvedené v poznámce (8).(6) Doplňkové záruky týkající se dovozu vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „H“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(7) Škrtněte, pokud vyvážející země provádí očkování proti slintavce a kulhavce sérotypy A, O nebo C a tato země má povolení pro dovoz vyzrálého vykostěného masa, které splňuje doplňkové záruky popsané v poznámce (8), do Unie.(8) Doplňkové záruky týkající se masa z vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „A“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(9) Doplňkové záruky týkající se masa z vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „F“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. Vyzrálé vykostěné maso se neschválí pro dovoz do Unie, dokud neuplyne 21 dnů od data porážky zvířat.(10) Seznam schválených hospodářství, který vyhotovil příslušný orgán, je příslušným orgánem pravidelně revidován a aktualizován. Komise zajistí, aby byl seznam schválených hospodářství zpřístupněn pro informační účely prostřednictvím integrovaného počítačového veterinárního systému (TRACES).(11) Datum nebo data porážky. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.(12) Doplňkové záruky týkající se vyšetření na tuberkulózu, které je třeba poskytnout, pokud je to požadováno uvedením údaje „E“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. Intradermální tuberkulinaci je třeba provést v souladu s ustanoveními přílohy B směrnice 64/432/EHS.(13) Seznam zemí v příloze rozhodnutí 2007/453/ES.(14) Jinou záruku lze poskytnout, pokud je to povoleno uvedením údaje „J“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem):Kvalifikace a titul:Datum:Podpis:Razítko:

Vzor OVI

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilceZEMĚVeterinární osvědčení pro dovoz do EUI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.I.2. Číslo jednací osvědčeníI.2.a.I.3. Příslušný ústřední orgánI.4. Příslušný místní orgánI.5. PříjemceNázevAdresaPSČTel.I.6.I.7. Země původuKód ISOI.8. Region původuKódI.9. Země určeníKód ISOI.10. Region určeníKódI.11. Místo původuNázevČíslo schváleníAdresaI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostředekLetadloPlavidloVagonSilniční vozidloOstatníIdentifikaceOdkaz na dokumentI.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EUI.17.I.18. Popis zbožíI.19. Kód zboží (kód HS)I.20. MnožstvíI.21. Teplota produktůOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Počet baleníI.23. Číslo plomby/kontejneruI.24. Druh obaluI.25. Zboží osvědčené pro:Lidská spotřebaI.26.I.27. Pro dovoz nebo příjem do EUI.28. Identifikace zbožíDruh(vědecký název)Druh zbožíTyp úpravyČíslo schválení zařízeníJatkaBourárnaChladírenský skladPočet baleníČistá hmotnost Část II: OsvědčeníZEMĚVzor OVIII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 999/2001, a potvrzuji, že maso domácích ovcí a koz popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1. [maso] [mleté maso] (1) pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;(1) II.1.2. [maso bylo získáno v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004;](1) II.1.3. [mleté maso bylo vyrobeno v souladu s přílohou III oddílem V nařízení (ES) č. 853/2004 a zmraženo na vnitřní teplotu nejvýše – 18 °C;]II.1.4. maso bylo na základě prohlídek před porážkou a po porážce provedených v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami II a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.5. (1) buď [jatečně upravené tělo nebo části jatečně upraveného těla byly označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení [masa] [mletého masa](1) byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]]II.1.6. [maso] [mleté maso] (1) splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.7. jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména s článkem 29 uvedené směrnice;II.1.8. [maso] [mleté maso] (1) bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddílech I a V nařízení (ES) č. 853/2004;II.1.9. pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):(1) buď [II.1.9.1. pro dovoz ze země nebo oblasti, která je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES jako země nebo oblast se zanedbatelným rizikem výskytu BSE:a) země nebo oblast je zařazena v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;b) zvířata, z nichž bylo získáno maso nebo mleté maso, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi se zanedbatelným rizikem výskytu BSE (2);(1) [c) pokud v zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE:(1) buď [zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců.](1) nebo [maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí domácích ovcí nebo koz, ani z nich nebylo získáno.]]](1) nebo [II.1.9.2. pro dovoz ze země nebo oblasti, která je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES jako země nebo oblast s kontrolovaným rizikem výskytu BSE:a) země nebo oblast je zařazena v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;b) zvířata, z nichž bylo maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční; ZEMĚVzor OVIII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b(1) buď [c) maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí domácích ovcí nebo koz, ani z nich nebylo získáno.](1) nebo [c) jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin.]](1) nebo [II.1.9.3. pro dovoz ze země nebo oblasti, která nebyla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do žádné kategorie, nebo byla zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE a jako taková je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES:a) země nebo oblast nebyla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do žádné kategorie, nebo byla zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE;b) zvířata, z nichž bylo maso nebo mleté maso získáno, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců;c) zvířata, z nichž bylo maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;(1) buď [d) maso nebo mleté maso nebylo získáno:i) ze specifikovaného rizikového materiálu, jak je definován v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001;ii) z nervových a lymfatických tkání odstraněných během vykosťování;iii) ze strojně odděleného masa získaného z kostí domácích ovcí nebo koz.](1) nebo [d) jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin.]]II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1. bylo získáno na území s kódem: … (3), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:a) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze a(1) buď [b) bylo po dobu 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze;](1) nebo [b) považuje za prosté slintavky a kulhavky od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz tohoto masa nařízením Komise (EU) č…/…, ze dne…(dd/mm/yyyy);](1) (4) nebo [b) pod úředním dohledem probíhají očkovací programy proti slintavce a kulhavce u domácího skotu;]II.2.2. bylo získáno ze zvířat, která:(1) buď [pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před porážkou;](1) nebo [byla vpuštěna dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z území s kódem … (3), které bylo v té době schváleno pro dovoz tohoto čerstvého masa do Unie;](1) nebo [byla vpuštěna dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z členského státu EU …;] ZEMĚVzor OVIII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.II.2.3.bylo získáno ze zvířat pocházejících z hospodářství:a) kde žádné z přítomných zvířat nebylo očkováno proti [slintavce a kulhavce nebo] (5) moru skotu;b) které nepodléhá zákazu v důsledku ohniska brucelózy ovcí a koz během posledních šesti týdnů a(1) buď [c) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 30 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky ani moru skotu;](1) (4) nebo [c) kde neexistuje žádný úřední zákaz z veterinárních důvodů a v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 50 km se během posledních 90 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky ani moru skotu ad) kde pobývala nejméně 40 dnů před přímým odesláním na jatka;](1) (8) nebo [d) kde pobývala nejméně 40 dnů před průchodem jedním sběrným střediskem schváleným příslušným veterinárním orgánem, aniž by před následným odesláním přímo na jatka přišla do styku se zvířaty s jiným nákazovým statusem;]II.2.4. bylo získáno ze zvířat, která:a) byla dopravena z hospodářství na schválená jatka ve vozidlech, která byla před naložením vyčištěna a vydezinfikována, a nedostala se do styku s jinými zvířaty, která nesplňují požadavky stanovené v bodech II.2.1, II.2.2 a II.2.3;b) na jatkách prošla prohlídkou během 24 hodin před porážkou a zejména nevykazovala žádné příznaky nákaz uvedených v bodě II.2.1;c) byla poražena dne … (dd/mm/rrrr) nebo mezi … (dd/mm/rrrr) a …(dd/mm/rrrr)(6);II.2.5. bylo získáno ze zařízení, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 30 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1, nebo pokud byl zaznamenán případ / objevilo se ohnisko nákazy, byla příprava masa pro dovoz do Unie povolena pouze po porážce všech přítomných zvířat, odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;II.2.6.(1) buď [bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje podmínky požadované v tomto osvědčení.](1) (4) nebo [obsahuje [maso bez kostí] [a] [mleté maso] (1) získané pouze z vykostěného masa jiného než droby, které bylo získáno z jatečně upravených těl, z nichž byly odstraněny hlavní přístupné mízní uzliny, která zrála při teplotě nad +2 °C alespoň 24 hodin před odstraněním kostí a v nichž byla po vyzrání a před vykostěním při elektronickém měření ve středu svalu longissimus dorsi naměřena hodnota pH masa nižší než 6,0, abylo přechováváno přísně odděleně od masa nevyhovujícího požadavkům stanoveným v tomto osvědčení během všech fází jeho výroby, vykostění a skladování, dokud nebylo zabaleno do beden nebo krabic za účelem dalšího skladování ve vyhrazených prostorách.](1) (7) nebo [obsahuje [maso bez kostí] [a] [mleté maso] (1) získané pouze z vykostěného masa jiného než droby, které bylo získáno z jatečně upravených těl, z nichž byly odstraněny hlavní přístupné mízní uzliny, která zrála při teplotě nad +2 °C alespoň 24 hodin před odstraněním kostí, abylo přechováváno přísně odděleně od masa nevyhovujícího požadavkům stanoveným v tomto osvědčení během všech fází jeho výroby, vykostění a skladování, dokud nebylo zabaleno do beden nebo krabic za účelem dalšího skladování ve vyhrazených prostorách.]II.3. Potvrzení o dobrém zacházení se zvířatyJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I bylo získáno ze zvířat, s nimiž bylo na jatkách před porážkou a v době porážky či usmrcení zacházeno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie. ZEMĚVzor OVIII. Zdravotní informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b.PoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích ovcí (Ovis aries) a koz (Capra hircus).Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Část I:Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.04, 02.06 nebo 05.04. Pro území původu bez údaje ‚A‘ nebo ‚F‘ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010 lze navíc rovněž použít kód HS 15.02, je-li to vhodné.Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.Kolonka I.28: Druh zboží: Uveďte ‚jatečně upravené tělo – celé‘, ‚jatečně upravené tělo – půlka‘, ‚jatečně upravené tělo – čtvrtě‘, ‚části‘, ‚droby‘ nebo ‚mleté maso‘. Mletým masem se rozumí vykostěné maso, které bylo rozemleto na kousky a které bylo připraveno výhradně z příčně pruhovaného svalu (včetně přiléhajících tukových tkání), vyjma srdečního svalu.Kolonka I.28: Typ úpravy: Uveďte podle situace: ‚vykostěné‘, ‚s kostmi‘, ‚vyzrálé‘ a/nebo ‚mleté‘. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.Část II:(1) Uveďte podle situace.(2) Seznam zemí v příloze rozhodnutí 2007/453/ES.(3) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(4) Doplňkové záruky týkající se masa z vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje ‚A‘ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(5) Škrtněte, pokud vyvážející země provádí očkování proti slintavce a kulhavce sérotypy A, O nebo C a tato země má povolení pro dovoz vyzrálého vykostěného masa, které splňuje doplňkové záruky popsané v poznámce (4), do Unie.(6) Datum nebo data porážky. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.(7) Doplňkové záruky týkající se masa z vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje ‚F‘ v příloze II části 1 sloupci 5 ‚SG‘ nařízení (EU) č. 206/2010. Vyzrálé vykostěné maso se neschválí pro dovoz do Unie, dokud neuplyne 21 dnů od data porážky zvířat.(8) Jinou záruku lze poskytnout, pokud je to povoleno uvedením údaje „J“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem):Kvalifikace a titul:Datum:Podpis:Razítko:

▼C1

Vzor PORZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17.I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21 Teplota produktuOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.Druh obaluI.25. Komodity osvedcené proLidská spotrebaI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Druh zbožíTyp úpravyCíslo schválení zarízeníPocet baleníCistá hmotnostJatkaBourárnaChladírenský sklad

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor PORII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, a potvrzuji, že maso domácích prasat popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1 [maso] [mleté maso] (1) pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;II.1.2 maso bylo získáno v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004;II.1.3 maso splňuje podmínky stanovené nařízením (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, a zejména:(1) buď [bylo vyšetřeno metodou trávení s negativními výsledky;](1) nebo [bylo ošetřeno zmrazením v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 2075/2005;](1) nebo [v případě masa z domácích prasat, která jsou chována výhradně pro výkrm a porážku, pochází z hospodářství nebo kategorie hospodářství, která byla příslušným orgánem úředně uznána za prostá trichinel v souladu s přílohou IV nařízení (ES) č. 2075/2005;](1) II.1.4 [mleté maso bylo vyrobeno v souladu s přílohou III oddílem V nařízení (ES) č. 853/2004 a zmraženo na vnitřní teplotu nejvýše –18 °C;]II.1.5 maso bylo na základě prohlídek před porážkou a po porážce provedených v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami IV a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.6 (1) buď [jatečně upravené tělo nebo části jatečně upraveného těla byly označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení [masa] [mletého masa] (1) byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]II.1.7 [maso] [mleté maso] (1) splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.8 jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména s článkem 29 uvedené směrnice;II.1.9 [maso] [mleté maso] (1) bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddílech I a V nařízení (ES) č. 853/2004;(2) [II.1.10 splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1688/2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní záruky ohledně salmonely na zásilky určitého masa a vajec do Finska a Švédska;]II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1 bylo získáno na území s kódem: … (3), které ke dni vystavení tohoto osvědčení:(1) buď [a) bylo po dobu 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky, moru skotu, afrického moru prasat, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat a](1) nebo [a) i) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, afrického moru prasat, [slintavky a kulhavky] (1), [klasického moru prasat] (1) a [vezikulární choroby prasat] (1) a

ZEMĚVzor PORII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bii) považuje se za prosté [slintavky a kulhavky] (1), [klasického moru prasat] (1) a [vezikulární choroby prasat] (1) od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz tohoto masa rozhodnutím Komise …/…/EU ze dne … (dd/mm/rrrr) a]b) na tomto území nebylo v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácích zvířat očkovaných proti těmto nákazám;II.2.2 bylo získáno ze zvířat, která:(1) buď [pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před porážkou;](1) nebo [byla vpuštěna dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z území s kódem … (3), které bylo v té době schváleno pro dovoz tohoto čerstvého masa do Unie;](1) nebo [byla vpuštěna dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z členského státu EU … ;]II.2.3 bylo získáno ze zvířat pocházejících z hospodářství:a) ve kterých nebylo žádné z přítomných zvířat očkováno proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1,b) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1,c) která nepodléhají zákazu v důsledku ohniska brucelózy prasat během posledních šesti týdnů;(1) (4) [d) která se zavázala, že nebudou krmit prasata kuchyňským odpadem, podléhají úředním kontrolám a jsou zařazena na seznam sestavený příslušným orgánem za účelem dovozu vepřového masa do Unie;]II.2.4 bylo získáno ze zvířat, která:a) zůstala od narození oddělena od volně žijící spárkaté zvěře,b) byla dopravena z hospodářství na schválená jatka ve vozidlech, která byla před naložením vyčištěna a vydezinfikována, a nedostala se do styku s jinými zvířaty, která nesplňují podmínky stanovené v bodech II.2.1, II.2.2 a II.2.3,c) na jatkách prošla prohlídkou během 24 hodin před porážkou a nevykazovala žádné příznaky nákaz uvedených v bodě II.2.1, ad) [byla poražena dne … (dd/mm/rrrr) nebo mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (5);II.2.5 bylo získáno ze zařízení, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 40 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1, nebo v případě výskytu nákazy byla příprava masa pro dovoz do Unie povolena pouze po porážce všech přítomných zvířat, odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;II.2.6 bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje podmínky požadované v tomto osvědčení.II.3 Potvrzení o dobrém zacházení se zvířatyJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že čerstvé maso popsané v části I bylo získáno ze zvířat, s nimiž bylo na jatkách před porážkou a v době porážky či utracení zacházeno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie.

ZEMĚVzor PORII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bPoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích prasat (Sus scrofa).Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Část I:— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 nebo 15.01.— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28: Povaha komodity: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“, „části“ nebo „mleté maso“.Mletým masem se rozumí vykostěné maso, které bylo rozemleto na kousky a které bylo připraveno výhradně z příčně pruhovaného svalu (včetně přiléhajících tukových tkání), vyjma srdečního svalu.— Kolonka I.28: Typ ošetření: Uveďte podle situace: „vykostěné“, „s kostmi“, „vyzrálé“ a/nebo „mleté“. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.Část II:(1) Uveďte podle potřeby.(2) Škrtněte, pokud zásilka není určena pro dovoz do Finska nebo Švédska.(3) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(4) Doplňkové záruky, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „D“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.Kuchyňským odpadem se rozumí: veškerý odpad z potravy určené k lidské spotřebě z restaurací, zařízení hromadného stravování nebo kuchyní, včetně průmyslových kuchyní a kuchyní v domácnosti zemědělce nebo ošetřovatele prasat.(5) Datum nebo data porážky. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor EQUZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaC. tel.:I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCC. tel.:I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17I.18. Popis zbožíI.19. Kód zboží (kód HS)I.20. MnožstvíI.21 Teplota produktuOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Pocet baleníI.23. Císla plomb a císla kontejneruI.24.Druh obaluI.25. Komodity osvedcené proLidská spotrebaI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Druh zbožíTyp úpravyCíslo schválení zarízeníPocet baleníCistá hmotnostJatkaBourárnaChladírenský sklad

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor EQUII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, a potvrzuji, že maso domácích lichokopytníků popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1 maso pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;II.1.2 maso bylo získáno v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004;II.1.3 maso splňuje podmínky stanovené nařízením (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, a zejména bylo vyšetřeno metodou trávení s negativními výsledky;II.1.4 maso bylo na základě prohlídek před porážkou a po porážce provedených v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami III a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.5 (1) buď [jatečně upravené tělo nebo části jatečně upraveného těla byly označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení masa byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]II.1.6 maso splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.7 jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména s článkem 29 uvedené směrnice;II.1.8 maso bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004.II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1 bylo získáno na území s kódem: … (2);II.2.2 bylo získáno z domácích lichokopytníků, kteří:(1) buď [pobývali na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před porážkou;](1) nebo [byli vpuštěni dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z území s kódem: … (2), které bylo v té době schváleno pro vývoz tohoto čerstvého masa do Unie;](1) nebo [byli vpuštěni dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z členského státu EU …;]II.2.3 bylo získáno ze zvířat, která byla poražena dne … (dd/mm/rrrr) nebo mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (3) na jatkách, v jejichž okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 40 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko moru koní nebo vozhřivky, nebo v případě výskytu takové nákazy byla příprava masa pro dovoz do Unie povolena pouze po porážce všech přítomných zvířat, odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;

ZEMĚVzor EQUII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.2.4 bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje podmínky požadované v tomto osvědčení.II.3 Potvrzení o dobrém zacházení se zvířatyJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že čerstvé maso popsané v tomto osvědčení bylo získáno ze zvířat, s nimiž bylo na jatkách před porážkou a v době porážky či utracení zacházeno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie.PoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, kromě mletého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženců).Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Část I:— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.05, 02.06 nebo 05.04.— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28: Povaha komodity: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“ nebo „části“.— Kolonka I.28: Typ ošetření: Uveďte podle situace: „vykostěné“, „s kostmi“ a/nebo „vyzrálé“. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.Část II:(1) Uveďte podle potřeby.(2) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(3) Data: Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor RUFZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17.I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21 Teplota produktuOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.Druh obaluI.25. Komodity osvedcené proLidská spotrebaI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Druh zbožíTyp úpravyCíslo schválení zarízeníPocet baleníCistá hmotnostJatkaBourárnaChladírenský sklad

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor RUFII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 999/2001, a potvrzuji, že maso zvířat ve farmovém chovu řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae) popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1 maso pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;II.1.2 maso bylo získáno v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III oddíle III nařízení (ES) č. 853/2004;II.1.3 maso bylo na základě prohlídek před porážkou a po porážce provedených v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami VII a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.4 (1) buď [jatečně upravené tělo nebo části jatečně upraveného těla byly označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení masa byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]II.1.5 maso splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.6 jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména článkem 29 uvedené směrnice.(1) (2) [II.1.7 pokud jde o chronické chřadnutí:Tento produkt obsahuje výhradně maso nebo je získán výhradně z masa, kromě vnitřností a míchy, jelenovitých zvířat ve farmovém chovu, která byla vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologií, imuno-histochemií nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou příslušným orgánem s negativními výsledky, a nebyl získán ze zvířat pocházejících ze stáda, v němž bylo chronické chřadnutí potvrzeno nebo na ně existuje úřední podezření.]II.1.8 maso bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004.II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1 bylo získáno na území s kódem: … (3), které ke dni vystavení tohoto osvědčení:a) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze a(1) buď [b) bylo po dobu 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze;](1) nebo [b) považuje se za prosté slintavky a kulhavky od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz tohoto masa nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr);](1) (4) nebo [b) pod úředním dohledem probíhají očkovací programy proti slintavce a kulhavce u domácího skotu;]

ZEMĚVzor RUFII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.2.2 bylo získáno ze zvířat, která:(1) buď [pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před porážkou;](1) nebo [byla vpuštěna dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z území s kódem … (3), které bylo v té době schváleno pro dovoz tohoto čerstvého masa do Unie;]II.2.3 bylo získáno ze zvířat pocházejících z hospodářství:a) kde žádné z přítomných zvířat nebylo očkováno proti [slintavce a kulhavce nebo] (5) moru skotu,b) kde se provádějí pravidelné veterinární kontroly za účelem diagnostikování nákaz přenosných na lidi nebo zvířata a tato hospodářství nepodléhají zákazu v důsledku ohniska brucelózy během posledních šesti týdnů a(1) buď [c) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 30 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky ani moru skotu,](1) (4) nebo [c) neexistuje žádný úřední zákaz z veterinárních důvodů a v těchto hospodářstvích ani v hospodářstvích v okruhu 50 km se během posledních 90 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky ani moru skotu ad) kde zvířata pobývala nejméně 40 dnů před přímým odesláním na jatka;]II.2.4 bylo získáno ze zvířat:(1) buď [a) která byla dopravena z hospodářství na schválená jatka ve vozidlech, která byla před naložením vyčištěna a vydezinfikována, a nepřišla do styku s jinými zvířaty, která nesplňují výše uvedené podmínky,b) která na jatkách prošla prohlídkou během 24 hodin před porážkou a nevykazovala žádné příznaky nákaz uvedených v bodě II.2.1, ac) která byla poražena dne … (dd/mm/rrrr) nebo mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (6) ;](1) nebo [a) která byla poražena v hospodářství původu po povolení úředním veterinárním lékařem příslušným pro hospodářství, který poskytl písemné prohlášení, že— podle jeho názoru by přeprava zvířat na jatka představovala nepřijatelné riziko z hlediska dobrého zacházení se zvířaty nebo pro manipulující personál,— hospodářství prohlédl příslušný orgán a schválil je pro porážku zvěře,— zvířata prošla prohlídkou během 24 hodin před porážkou a nevykazovala žádné příznaky nákaz uvedených v bodě II.2.1,— zvířata byla poražena mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr), (6)— bylo správně provedeno vykrvení zvířat a— poražená zvířata byla vyvržena do tří hodin po porážce ab) jejich jatečně upravená těla byla za hygienických podmínek přepravena na schválená jatka a pokud od porážky uplynula více než jedna hodina, byla při příjezdu vozidla použitého k přepravě zjištěna teplota mezi 0 °C a + 4 °C;](1) (7) II.2.5 [bylo získáno ze zvířat, která zůstala od narození nebo po dobu posledních tří měsíců oddělena od volně žijící spárkaté zvěře;]

ZEMĚVzor RUFII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.2.6 bylo získáno ze zařízení, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 30 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1, nebo v případě výskytu nákazy byla příprava masa pro dovoz do Unie povolena pouze po porážce všech přítomných zvířat, odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;II.2.7(1) buď [bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje podmínky uvedené výše;](1) (4) nebo [obsahuje maso bez kostí získané pouze z vykostěného masa jiného než droby, které bylo získáno z jatečně upravených těl, z nichž byly odstraněny hlavní přístupné mízní uzliny, které zrálo při teplotě nad +2 °C alespoň 24 hodin před odstraněním kostí a v němž byla po vyzrání a před vykostěním při elektronickém měření ve středu svalu longissimus dorsi naměřena hodnota pH nižší než 6,0, abylo přechováváno přísně odděleně od masa nevyhovujícího požadavkům stanoveným v tomto osvědčení během všech fází jeho výroby, vykostění a skladování, dokud nebylo zabaleno do beden nebo krabic za účelem dalšího skladování ve vyhrazených prostorách.](1) (8) nebo [obsahuje maso bez kostí získané pouze z vykostěného masa jiného než droby, které bylo získáno z jatečně upravených těl, z nichž byly odstraněny hlavní přístupné mízní uzliny, které zrálo při teplotě nad +2 °C alespoň 24 hodin před odstraněním kostí abylo přechováváno přísně odděleně od masa nevyhovujícího požadavkům stanoveným v tomto osvědčení během všech fází jeho výroby, vykostění a skladování, dokud nebylo zabaleno do beden nebo krabic za účelem dalšího skladování ve vyhrazených prostorách.]PoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících zvířat řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae), která jsou od narození nebo po dobu posledních tří měsíců chována jako domácí zvířata nebo chována na farmách.Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Část I:— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.06, 02.08.90 nebo 05.04.— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28: Povaha komodity: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“ nebo „části“.— Kolonka I.28: Typ ošetření: Uveďte podle situace: „vykostěné“, „s kostmi“ a/nebo „vyzrálé“. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.

ZEMĚVzor RUFII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bČást II:(1) Uveďte podle potřeby.(2) Doplňkové záruky týkající se čerstvého masa získaného z jelenovitých zvířat, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „G“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(3) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(4) Doplňkové záruky týkající se vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „A“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(5) Škrtněte, pokud vyvážející země provádí očkování proti slintavce a kulhavce sérotypy A, O nebo C a tato země má povolení pro dovoz vyzrálého vykostěného masa, které splňuje doplňkové záruky popsané v poznámce (4), do Unie.(6) Datum nebo data porážky. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.(7) Není nutné pro zvěř ve farmovém chovu trvale chovanou v arktických regionech.(8) Doplňkové záruky týkající se vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „F“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. Vyzrálé vykostěné maso se neschválí pro dovoz do Unie, dokud neuplyne 21 dní od data porážky zvířat.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor RUWZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17.I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21 Teplota produktuOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.Druh obaluI.25. Komodity osvedcené proLidská spotrebaI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Druh zbožíTyp úpravyCíslo schválení zarízeníPocet baleníCistá hmotnostJatkaBourárnaChladírenský sklad

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor RUWII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, a potvrzuji, že čerstvé maso volně žijících zvířat řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae) popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1 maso pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;II.1.2 maso bylo získáno v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III oddíle IV nařízení (ES) č. 853/2004, a zejména:i) před stažením bylo skladováno a bylo s ním nakládáno odděleně od ostatních potravin a nebylo zmrazenoa dáleii) po stažení prošlo závěrečnou prohlídkou, jak je uvedeno v bodě II.1.4;(1) II.1.3 [v případě vnímavých druhů maso splňuje podmínky stanovené nařízením (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase;]II.1.4 maso bylo na základě prohlídky po porážce provedené v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami VIII a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.5 (1) buď [v případě volně žijící velké zvěře bylo jatečně upravené tělo nebo jeho části označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení masa byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]II.1.6 maso splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.7 jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména s článkem 29 uvedené směrnice;(1) (2) [II.1.8 pokud jde o chronické chřadnutí:Tento produkt obsahuje maso nebo je získán výhradně z masa, kromě vnitřností a míchy, volně žijících jelenovitých zvířat, která byla vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologií, imuno-histochemií nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou příslušným orgánem s negativními výsledky, a nebyl získán ze zvířat pocházejících z oblasti, v níž bylo chronické chřadnutí potvrzeno nebo na ně existuje úřední podezření.]II.1.9 maso bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004.II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1 bylo získáno na území s kódem: … (3), které ke dni vystavení tohoto osvědčení:a) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze a(1) buď [b) bylo po dobu 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky a během této doby neproběhlo očkování proti této nákaze;]

ZEMĚVzor RUWII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b(1) nebo [b) považuje se za prosté slintavky a kulhavky od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz těchto zvířat nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr);](1) (4) nebo [b) pod úředním dohledem probíhají očkovací programy proti slintavce a kulhavce u domácího skotu;]II.2.2 bylo získáno z volně žijících zvířat, která byla usmrcena mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (5) na území uvedeném v bodě II.2.1, a jejich usmrcení proběhlo:a) ve vzdálenosti větší než 20 km od hranic země nebo její části, která není v té době schválena pro dovoz tohoto čerstvého masa do Unie,b) v oblasti, v níž během posledních 60 dnů neexistovala žádná omezení, pokud jde o nákazy uvedené v bodě II.2.1;II.2.3 bylo získáno ze zvířat, která byla co nejdříve po usmrcení dopravena ke zchlazení do schváleného zařízení na zpracování zvěře, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 30 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1, nebo v případě výskytu nákazy byla příprava masa pro dovoz do Unie povolena pouze po odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;II.2.4(1) buď [bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje podmínky uvedené výše;](1) (4) nebo [obsahuje maso bez kostí získané pouze z vykostěného masa jiného než droby, které bylo získáno z jatečně upravených těl, z nichž byly odstraněny hlavní přístupné mízní uzliny, které zrálo při teplotě nad +2 °C alespoň 24 hodin před odstraněním kostí a v němž byla po vyzrání a před vykostěním při elektronickém měření ve středu svalu longissimus dorsi naměřena hodnota pH nižší než 6,0, abylo přechováváno přísně odděleně od masa nevyhovujícího požadavkům stanoveným v tomto osvědčení během všech fází jeho výroby, vykostění a skladování, dokud nebylo zabaleno do beden nebo krabic za účelem dalšího skladování ve vyhrazených prostorách.](1) (6) nebo [obsahuje maso bez kostí získané pouze z vykostěného masa jiného než droby, které bylo získáno z jatečně upravených těl, z nichž byly odstraněny hlavní přístupné mízní uzliny, které zrálo při teplotě nad +2 °C alespoň 24 hodin před odstraněním kostí abylo přechováváno přísně odděleně od masa nevyhovujícího požadavkům stanoveným v tomto osvědčení během všech fází jeho výroby, vykostění a skladování, dokud nebylo zabaleno do beden nebo krabic za účelem dalšího skladování ve vyhrazených prostorách.]PoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících zvířat řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae), která byla usmrcena nebo ulovena ve volné přírodě.Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Po dovozu musí být těla nestažená s kůže neprodleně dopravena do zpracovatelského zařízení určení.

ZEMĚVzor RUWII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bČást I:— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 nebo 05.04.— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28: Povaha komodity: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“ nebo „části“.— Kolonka I.28: Typ ošetření: Uveďte podle situace „vyzrálé“ nebo „nestažené“. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.— Kolonka I.28: Jatka: jakákoli jatka nebo zařízení na zpracování zvěře.Část II:(1) Uveďte podle potřeby.(2) Doplňkové záruky týkající se čerstvého masa získaného z jelenovitých zvířat, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „G“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.(3) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(4) Doplňkové záruky týkající se vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „A“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.Vyzrálé vykostěné maso se neschválí pro dovoz do Unie, dokud neuplyne 21 dní od data usmrcení zvířat.(5) Data. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.(6) Doplňkové záruky týkající se vyzrálého vykostěného masa, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „F“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. Vyzrálé vykostěné maso se neschválí pro dovoz do Unie, dokud neuplyne 21 dní od data porážky zvířat.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor SUFZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17.I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21 Teplota produktuOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.Druh obaluI.25. Komodity osvedcené proLidská spotrebaI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Druh zbožíTyp úpravyCíslo schválení zarízeníPocet baleníCistá hmotnostJatkaBourárnaChladírenský sklad

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor SUFII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, a potvrzuji, že maso nezdomácnělých zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae ve farmovém chovu popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1 maso pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;II.1.2 maso bylo získáno v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III oddíle III nařízení (ES) č. 853/2004;II.1.3 maso splňuje podmínky stanovené nařízením (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, a zejména bylo vyšetřeno metodou trávení s negativními výsledky;II.1.4 maso bylo na základě prohlídek před porážkou a po porážce provedených v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami VII a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.5 (1) buď [jatečně upravené tělo nebo části jatečně upraveného těla byly označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení masa byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]II.1.6 maso splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.7 jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména článkem 29 uvedené směrnice;II.1.8 maso bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1 bylo získáno na území s kódem: … (2), které ke dni vystavení tohoto osvědčení:(1) buď [a) bylo po dobu 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky, moru skotu, afrického moru prasat, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat a](1) nebo [a) i) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, afrického moru prasat, [slintavky a kulhavky] (1), [klasického moru prasat] (1) a [vezikulární choroby prasat] (1) aii) považuje se za prosté [slintavky a kulhavky] (1), [klasického moru prasat] (1) a [vezikulární choroby prasat] (1) od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz tohoto masa nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne…(dd/mm/rrrr) a]b) na tomto území nebylo v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácích zvířat očkovaných proti těmto nákazám;II.2.2 bylo získáno ze zvířat, která:(1) buď [pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před porážkou;]

ZEMĚVzor SUFII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.b(1) nebo [byla vpuštěna dne … (dd/mm/rrrr) na území popsané v bodě II.2.1 z území s kódem … (2), které bylo v té době schváleno pro dovoz tohoto čerstvého masa do Unie;]II.2.3 bylo získáno ze zvířat pocházejících z hospodářství:a) ve kterých nebylo žádné z přítomných zvířat očkováno proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1,b) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů nevyskytl žádný případ / neobjevilo žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1,c) ve kterých se provádějí pravidelné veterinární kontroly za účelem diagnostikování nákaz přenosných na lidi nebo zvířata a tato hospodářství nepodléhají zákazu v důsledku ohniska brucelózy prasat během posledních šesti týdnů;II.2.4 bylo získáno ze zvířat, která:(1) buď [a) byla dopravena z hospodářství na schválená jatka ve vozidlech, která byla před naložením vyčištěna a vydezinfikována, a nedostala se do styku s jinými zvířaty, která nesplňují výše uvedené podmínky,b) na jatkách prošla prohlídkou během 24 hodin před porážkou a nevykazovala žádné příznaky nákaz uvedených v bodě II.2.1, ac) byla poražena dne … (dd/mm/rrrr) nebo mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (3) ;](1) nebo [a) byla poražena v hospodářství původu po povolení úředním veterinárním lékařem příslušným pro hospodářství, který poskytl písemné prohlášení, že— podle jeho názoru by přeprava zvířat na jatka představovala nepřijatelné riziko z hlediska dobrého zacházení se zvířaty nebo pro manipulující personál,— hospodářství prohlédl příslušný orgán a schválil je pro porážku zvěře,— zvířata prošla prohlídkou během 24 hodin před porážkou a nevykazovala žádné příznaky nákaz uvedených v bodě II.2.1,— zvířata byla poražena mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr), (3)— bylo správně provedeno vykrvení zvířat a— poražená zvířata byla vyvržena do tří hodin po porážce ab) jejich jatečně upravená těla byla za hygienických podmínek přepravena na schválená jatka a pokud od porážky uplynula více než jedna hodina, byla při příjezdu vozidla použitého k přepravě zjištěna teplota mezi 0 °C a + 4 °C;]II.2.5 bylo získáno ze zvířat, která zůstala od narození oddělena od volně žijící spárkaté zvěře;II.2.6 bylo získáno ze zařízení, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 40 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1, nebo v případě výskytu nákazy byla příprava masa pro dovoz do Unie povolena pouze po porážce všech přítomných zvířat, odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;II.2.7 bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje požadavky stanovené v tomto osvědčení.

ZEMĚVzor SUFII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.3 Potvrzení o dobrém zacházení se zvířatyJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že čerstvé maso popsané v části I bylo získáno ze zvířat, s nimiž bylo na jatkách před porážkou a v době porážky či utracení zacházeno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie.PoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae, která jsou od narození chována jako domácí zvířata nebo chována na farmách.Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Část I:— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.03, 02.08.90 nebo 05.04.— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28: Povaha komodity: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“ nebo „části“.— Kolonka I.28: Typ ošetření: Podle situace uveďte „vykostěné“ nebo „s kostmi“. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.Část II:(1) Uveďte podle potřeby.(2) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(3) Datum nebo data porážky. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor SUWZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17.I.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)I.20. Pocet/MnožstvíI.21 Teplota produktuOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.Druh obaluI.25. Komodity osvedcené proLidská spotrebaI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Druh zbožíTyp úpravyCíslo schválení zarízeníPocet baleníCistá hmotnostJatkaBourárnaChladírenský sklad

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor SUWII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, a potvrzuji, že maso volně žijících zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1 maso pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;II.1.2 maso bylo získáno v souladu s přílohou III oddílem IV nařízení (ES) č. 853/2004, a zejména:i) před stažením bylo skladováno a bylo s ním nakládáno odděleně od ostatních potravin a nebylo zmrazenoa dáleii) po stažení prošlo závěrečnou prohlídkou, jak je uvedeno v bodě II.1.4;II.1.3 maso splňuje podmínky stanovené nařízením (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, a zejména bylo vyšetřeno metodou trávení s negativními výsledky;II.1.4 maso bylo na základě prohlídky po porážce provedené v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami VIII a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.5 (1) buď [jatečně upravené tělo nebo části jatečně upraveného těla byly označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení masa byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]II.1.6 maso splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.7 jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména článkem 29 uvedené směrnice;II.1.8 maso bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1 bylo získáno na území s kódem: … (2), které ke dni vystavení tohoto osvědčení:(1) buď [a) bylo po dobu 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky, moru skotu, afrického moru prasat, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat a](1) nebo [a) i) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, afrického moru prasat, [slintavky a kulhavky] (1), [klasického moru prasat] (1) a [vezikulární choroby prasat] (1) aii) považuje se za prosté [slintavky a kulhavky] (1), [klasického moru prasat] (1) a [vezikulární choroby prasat] (1) od … (dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy a je schváleno pro vývoz tohoto masa nařízením Komise (EU) č. …/… ze dne … (dd/mm/rrrr) a]b) na tomto území nebylo v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácích zvířat očkovaných proti těmto nákazám;

ZEMĚVzor SUWII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.2.2 bylo získáno z volně žijících zvířat, která byla usmrcena mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (3) na území uvedeném v bodě II.2.1, a jejich usmrcení proběhlo:a) ve vzdálenosti větší než 20 km od hranic země nebo její části, která není v té době schválena pro dovoz tohoto čerstvého masa do Unie,b) v oblasti, v níž během posledních 60 dnů neexistovala žádná omezení, pokud jde o nákazy uvedené v bodě II.2.1;II.2.3.A bylo získáno ze zvířat, která byla během 12 hodin po usmrcení dopravena ke zchlazení [do sběrného střediska a bezprostředně poté] (1) do schváleného zařízení na zpracování zvěře, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 40 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko nákaz uvedených v bodě II.2.1, nebo v případě výskytu nákazy byla příprava masa pro dovoz do Unie povolena pouze po odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;(1) (4) [II.2.3.B bylo získáno z jatečně upravených těl, u nichž byl s negativním výsledkem proveden tento test na klasický mor prasat:(1) buď [virusizolační test z krve (EDTA);](1) nebo [virusizolační test ze vzorků …;](1) nebo [imunofluorescenční test za účelem zjištění virového antigenu ze vzorků …;]]II.2.4 bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje podmínky požadované v tomto osvědčení.PoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae, která byla usmrcena nebo ulovena ve volné přírodě.Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Po dovozu musí být těla nestažená s kůže neprodleně dopravena do zpracovatelského zařízení určení.Část I:— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.03, 02.08.90 nebo 05.04.— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28: Povaha komodity: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“ nebo „části“.— Kolonka I.28: Typ ošetření: Uveďte podle situace „vyzrálé“ nebo „nestažené“. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.— Kolonka I.28: Jatka: jakákoli jatka nebo zařízení na zpracování zvěře.

ZEMĚVzor SUWII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bČást II:(1) Uveďte podle potřeby.(2) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.(3) Data. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.(4) Doplňkové záruky, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „C“ v příloze II části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. K tomuto účelu by se měly v testech jiných než EDTA jako vzorky používat vzorky mandlí a sleziny, plus vzorek ilea nebo ledviny a vzorek přinejmenším jedné z těchto lymfatických uzlin: zahltanové (retropharyngeales), příušní (parotis), čelistní (mandibulares) nebo mezenterické (mesenterici). Uvedou se použité vzorky.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor EQWZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaC. tel.:I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCC. tel.:I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17I.18. Popis zbožíI.19. Kód zboží (kód HS)I.20. MnožstvíI.21 Teplota produktuOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Pocet baleníI.23. Císla plomb a císla kontejneruI.24.Druh obaluI.25. Komodity osvedcené proLidská spotrebaI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Druh zbožíTyp úpravyCíslo schválení zarízeníPocet baleníCistá hmotnostJatkaBourárnaChladírenský sklad

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor EQWII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnostiJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, a potvrzuji, že maso volně žijících lichokopytníků poddruhu Hippotigris (zebra) popsané v části I bylo vyrobeno v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:II.1.1 maso pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;II.1.2 maso bylo získáno v souladu s přílohou III oddílem IV nařízení (ES) č. 853/2004;II.1.3 maso splňuje podmínky stanovené nařízením (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, a zejména bylo vyšetřeno metodou trávení s negativními výsledky;II.1.4 maso bylo na základě prohlídky po porážce provedené v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou II a přílohou I oddílem IV kapitolami VIII a IX nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno jako vhodné k lidské spotřebě;II.1.5 (1) buď [jatečně upravené tělo nebo části jatečně upraveného těla byly označeny značkou zdravotní nezávadnosti v souladu s přílohou I oddílem I kapitolou III nařízení (ES) č. 854/2004;](1) nebo [balení masa byla označena identifikačním označením v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004;]II.1.6 maso splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;II.1.7 jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména s článkem 29 uvedené směrnice;II.1.8 maso bylo skladováno a přepravováno v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004.II.2. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.2.1 bylo získáno z volně žijících zvířat, která byla usmrcena mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (2) na území s kódem: … (3);II.2.2 bylo získáno z volně žijících zvířat, která byla během 12 hodin po usmrcení dopravena ke zchlazení [do sběrného střediska a bezprostředně poté] (1) do schváleného zařízení na zpracování zvěře, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 40 dnů zaznamenán žádný případ / neobjevilo se žádné ohnisko moru koní nebo vozhřivky, nebo v případě výskytu těchto nákaz byla příprava masa pro vývoz do Unie povolena pouze po odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;II.2.3 bylo získáno a připraveno bez kontaktu s jiným masem, které nesplňuje požadavky stanovené v tomto osvědčení.PoznámkyToto osvědčení platí pro čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, divokých lichokopytníků poddruhu Hippotigris (zebra).Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.Po dovozu musí být těla nestažená s kůže neprodleně dopravena do zpracovatelského zařízení určení.

ZEMĚVzor EQWII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bČást I:— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.08.90 nebo 05.04.— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28: Povaha komodity: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“ nebo „části“.— Kolonka I.28: Typ ošetření: Uveďte podle situace „vyzrálé“ nebo „nestažené“. Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.— Kolonka I.28: Jatka: jakákoli jatka nebo zařízení na zpracování zvěře.Část II:(1) Uveďte podle potřeby.(2) Data. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení dovozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.(3) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (ES) č. 206/2010.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:
PŘÍLOHA III

Vzor TRANZIT/SKLADOVÁNÍZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaC. tel.:I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCC. tel.:I.6. Osoba zodpovedná za zásilku v EUNázevAdresaPSCC. tel.:I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaCíslo schváleníI.12. Místo urceníCelní skladLodní zásobováníNázevAdresaPSCCíslo schváleníI.13. Místo nakládkyI.14. Datum odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17. Císlo (císla) CITESI.18. Popis zbožíI.19. Kód zboží (kód HS)I.20. MnožstvíI.21 Teplota produktuOkolníChlazenéZmrazenéI.22. Pocet baleníI.23. Císla plomb a císla kontejneruI.24.Druh obaluI.25. Komodity osvedcené proLidská spotrebaI.26.Pro tranzit pres EU do tretí zemeTretí zemeKód ISOI.27.I.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Druh zbožíTyp úpravyCíslo schválení zarízeníPocet baleníCistá hmotnostJatkaBourárnaVýrobní závod

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor TRANZIT/SKLADOVÁNÍII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1 Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I:II.1.1 pochází ze země nebo oblasti, ze které je v době porážky zvířat povolen dovoz do Unie, jak je stanoveno v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010, aII.1.2 splňuje příslušné veterinární podmínky stanovené v potvrzení o zdraví zvířat ve vzoru osvědčení [BOV] [OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW] (1) v příloze II části 2 nařízení (EU) č. 206/2010 aII.1.3 bylo získáno ze zvířat, která byla poražena a zpracována dne … (dd/mm/rrrr) nebo mezi … (dd/mm/rrrr) a … (dd/mm/rrrr) (2).PoznámkyToto osvědčení platí pro tranzit a skladování v souladu s čl. 12 odst. 4 nebo článkem 13 směrnice 97/78/ES:— čerstvého masa, včetně mletého masa:(1) domácího skotu (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) (vzor „BOV“);(2) domácích ovcí (Ovis aries) nebo domácích koz (Capra hircus) (vzor „OVI“);(3) domácích prasat (Sus scrofa) (vzor „POR“);— čerstvého masa, kromě mletého masa:(4) domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženců) (vzor „EQU“);— čerstvého masa, kromě drobů a mletého masa:(5) nezdomácnělých zvířat řádu sudokopytníci ve farmovém chovu (kromě skotu včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae) (vzor „RUF“);(6) volně žijících nezdomácnělých zvířat řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae) (vzor „RUW“);(7) nezdomácnělých zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae ve farmovém chovu (vzor „SUF“);(8) volně žijících nezdomácnělých zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae (vzor „SUW“);(9) volně žijících lichokopytníků poddruhu Hippotigris (zebra) (vzor „EQW“).Čerstvým masem se rozumí všechny části zvířete, ať již čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vhodné pro lidskou spotřebu.

ZEMĚVzor TRANZIT/SKLADOVÁNÍII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bČást I:— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.— Kolonka I.12: Uvede se adresa (a schvalovací číslo, je-li známo) skladu ve svobodném celním pásmu, svobodného celního skladu, celního skladu nebo poskytovatele plavidla.— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagónů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 nebo 15.02.— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a čistou hmotnost.— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.— Kolonka I.28: Povaha komodity: Uveďte „jatečně upravené tělo – celé“, „jatečně upravené tělo – půlka“, „jatečně upravené tělo – čtvrtě“, „části“ nebo „mleté maso“.— Kolonka I.28: Typ ošetření: Pokud se jedná o zmrazené maso, uveďte datum zmrazení (mm/rr) částí/kusů.Část II:(1) Uveďte podle potřeby.(2) Datum nebo data porážky. Dovoz tohoto masa není povolen, pokud bylo získáno ze zvířat poražených buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu tohoto masa z této třetí země, území nebo jejich části.Úřední veterinární lékařJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:
PŘÍLOHA IV

ZVÍŘATA UVEDENÁ V ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. b)

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich částí

ODDÍL 1

Části třetích zemí uvedené v čl. 7 odst. 2

▼M1Země/území:

Kód části země/území

Popis části země/území

US – Spojené státy

US-A

stát Havaj (1)

(1)   Pozastaveno od 5. května 2010.

▼C1

ČÁST 2

Tabulky se zvířaty a odpovídajícími vzory veterinárních osvědčeníTabulka 1

 

„QUE“: Vzor veterinárního osvědčení pro zásilky včelích královen a čmeláčích královen (Apis melliferaBombus spp.)

„BEE“: Vzor veterinárního osvědčení pro zásilky kolonií čmeláků (Bombus spp.)

Řád

Čeleď

Druh

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

Vzor QUEZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17. Císlo (císla) CITESI.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)01.06.90I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proPlemennáI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Identifikacní systémIdentifikacní císlo

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor QUEII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný, potvrzuji, že zvířata uvedená v části I tohoto osvědčení, splňují tyto požadavky:II.1.1 pocházejí z území s kódem: … (1), na kterém jsou mor včelího plodu, lesknáček úlový (Aethina tumida) a roztoč Tropilaelaps spp nákazy/paraziti povinné/povinní hlášením;II.1.2 tato zvířata:a) pocházejí ze včelína, na který dohlíží a který kontroluje příslušný orgán;b) pocházejí z oblasti, na kterou se nevztahují žádná omezení spojená s výskytem moru včelího plodu a v níž se žádný takový případ neobjevil alespoň 30 dnů před vydáním tohoto osvědčení. Pokud byly předtím zjištěny případy moru včelího plodu, byly všechny úly v okruhu tří kilometrů zkontrolovány příslušným orgánem a všechny kontaminované úly spáleny nebo ošetřeny a prohlédnuty ke spokojenosti uvedeného příslušného orgánu do 30 dnů po posledním zaznamenaném případu;c) tvoří součást včelstva nebo pocházejí ze včelstev nebo kolonií (v případě čmeláků), z nichž byly vzorky plástů podrobeny během posledních 30 dnů testům na mor včelího plodu podle příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata OIE s negativními výsledky;d) pocházejí z oblasti o průměru alespoň 100 km, na kterou se nevztahují žádná omezení související se zjištěním lesknáčka úlového (Aethina tumida) nebo roztoče Tropilaelaps spp. a kde se tito patogenní původci nevyskytují;e) tvoří včelstva nebo pocházejí ze včelstev nebo kolonií (v případě čmeláků), které byly vyšetřeny bezprostředně před odesláním a nevykazují žádné klinické příznaky nebo podezření na nákazu včetně parazitárního zamoření včelovitých;f) byla podrobena podrobnému vyšetření, aby se zajistilo, že všichni včelovití a obaly neobsahují lesknáčka úlového (Aethina tumida) nebo jeho vajíčka a larvy, ani jiné parazity, zejména roztoče Tropilaelaps spp., kteří napadají včelovité;II.1.3 balicí materiál, přepravky pro královny, doprovodné produkty a krmiva jsou nové a nebyly ve styku s nakaženými včelovitými nebo plodovými plásty a byla přijata veškerá preventivní opatření, aby se zabránilo kontaminaci původci nákaz nebo parazitárnímu zamoření včelovitých.PoznámkyČást I:— Kolonka I.20: Počet královen (Apis mellifera a Bombus spp.). Každá královna může být provázena nejvýše 20členným doprovodem.Část II:(1) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nebo v příloze IV části 1 oddílu 1 nařízení (EU) č. 206/2010.Úřední veterinární lékař / úřední inspektorJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:

Vzor BEEZEMĚVeterinární osvedcení pro EUCást I: Podrobnosti o odeslané zásilceI.1. OdesílatelNázevAdresaTel.N°I.2. Císlo jednací osvedceníI.2.aI.3. Príslušný ústrední orgánI.4. Príslušný místní orgánI.5. PríjemceNázevAdresaPSCTel.N°I.6.I.7. Zeme puvoduKód ISOI.8. Region puvoduKódI.9. Zeme urceníKód ISOI.10. Region urceníKódI.11. Místo puvoduNázevAdresaNázevAdresaNázevAdresaCíslo schváleníCíslo schváleníCíslo schváleníI.12.I.13. Místo nakládkyAdresaCíslo schváleníI.14. Datum odjezduhodina odjezduI.15. Dopravní prostredekLetadloPlavidloVagonSilnicní vozidloOstatníIdentifikace:Odkaz na dokument:I.16. Vstupní stanovište hranicní kontroly EUI.17. Císlo (císla) CITESI.18. Popis komodityI.19. Kód komodity (Kód KN)01.06.90I.20. Pocet/MnožstvíI.21.I.22. Pocet baleníI.23. Císlo kontejneru/plombyI.24.I.25. Komodity osvedcené proPlemennáI.26.I.27.Za dovoz nebo príjem do EUI.28. Identifikace komoditDruhy (Vedecký název)Identifikacní systémIdentifikacní císlo

Část II: OsvědčeníZEMĚVzor BEEII. Veterinární informaceII.a. Číslo jednací osvědčeníII.bII.1. Potvrzení o zdraví zvířatJá, níže podepsaný, potvrzuji, že:II.1.1a) čmeláci (Bombus spp.) uvedení v části I tohoto osvědčení byli chováni a drženi v kontrolovaném prostředí schváleného zařízení, na které dohlíží a které kontroluje příslušný orgán;b) zařízení uvedené v části I tohoto osvědčení bylo zkontrolováno bezprostředně před odesláním a žádní čmeláci ani chovy nevykazují žádné klinické příznaky nebo podezření na nákazu včetně parazitárního zamoření včelovitých;c) všechny kolonie určené pro dovoz do Unie byly podrobeny podrobnému vyšetření, aby se zajistilo, že žádní čmeláci, generační jedinci ani obaly neobsahují lesknáčka úlového (Aethina tumida) nebo jeho vajíčka a larvy, ani jiné parazity, zejména roztoče Tropilaelaps spp., kteří napadají včelovité;II.1.2 balicí materiál, kontejnery, doprovodné produkty a krmiva jsou nové a nebyly ve styku s nakaženými včelovitými nebo plodovými plásty a byla přijata veškerá preventivní opatření, aby se zabránilo kontaminaci původci nákaz nebo parazitárnímu zamoření včelovitých.PoznámkyČást I:— Kolonka I.20: Počet kontejnerů čmeláků (Bombus spp.), z nichž v každém je umístěna kolonie čítající maximálně 200 dospělých čmeláků.Úřední veterinární lékař / úřední inspektorJméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:Datum: Podpis:Razítko:
PŘÍLOHA V

Vysvětlivky pro vyplnění veterinárních osvědčení

(podle článku 18)

a) Veterinární osvědčení vystavuje vyvážející třetí země na základě vzorů, které jsou uvedeny v části 2 příloh I, II a IV a v příloze III, podle formátu vzoru, který odpovídá dotčeným živým zvířatům / čerstvému masu.

Veterinární osvědčení obsahují v číselném pořadí, které je uvedeno ve vzoru, potvrzení nutná pro každou třetí zemi, a případně doplňkové záruky, které jsou požadovány pro vyvážející třetí zemi nebo její část.

Pokud členský stát určení stanoví pro dotčená živá zvířata / čerstvé maso dodatečné požadavky na osvědčení, k originálu veterinárního osvědčení se připojí potvrzení dokládající, že uvedené požadavky jsou splněny.

b) Pokud je ve vzoru osvědčení uvedeno, že některá tvrzení mají být uvedena podle potřeby, osvědčující úředník může tvrzení, která nejsou relevantní, vyškrtnout, opatřit iniciálami a orazítkovat, nebo mohou být z osvědčení úplně vyřazena.

c) Samostatné a jedinečné osvědčení se musí vydat pro živá zvířata / čerstvé maso vyvážená/vyvážené z území téže vyvážející země, jak je uvedeno v části 1 sloupcích 2 a 3 příloh I, II nebo IV, která jsou zasílána /které je zasíláno na stejné místo určení a přepravována/přepravováno stejným železničním vagónem, nákladním automobilem, letadlem nebo lodí.

d) Originál každého osvědčení sestává z jediného listu papíru, nebo, pokud je třeba uvést více údajů, je osvědčení vyhotoveno v takové formě, že všechny potřebné listy tvoří jednotný a nedělitelný celek.

e) Veterinární osvědčení je vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se provádí hraniční kontrola na vstupu zásilky do Unie, a alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu určení. Uvedené členské státy však mohou povolit, aby bylo osvědčení vyhotoveno v úředním jazyce jiného členského státu a v případě potřeby doplněno úředním překladem.

f) Pokud jsou k osvědčení připojeny další listy z důvodů identifikace různých položek zásilky (soupis v bodě I.28 vzoru veterinárního osvědčení), tyto listy se rovněž považují za součást originálu osvědčení, pokud každou stranu podepíše a orazítkuje osvědčující úředník.

g) Pokud osvědčení včetně doplňkových soupisů uvedených v písmeni f) obsahuje více než jednu stránku, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkového počtu stránek) – a nahoře se opatří referenčním číslem osvědčení, které přidělil příslušný orgán.

h) Originál osvědčení musí být vyplněn a podepsán úředním veterinárním lékařem nebo jiným určeným úředním inspektorem, pokud je tak stanoveno ve vzoru veterinárního osvědčení. V případě živých zvířat musí být osvědčení vyplněno a podepsáno během 24 hodin před naložením zásilky určené pro dovoz do Unie. Příslušné orgány vyvážející třetí země zajistí, aby byly dodrženy zásady pro udělování osvědčení rovnocenné zásadám, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES ( 31 ).

Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

i) Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být vydáno příslušným orgánem.( 1 ) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

( 2 ) Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

( 3 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.

( 4 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 6 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

( 7 ) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

( 9 ) Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.

( 10 ) Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33.

( 11 ) Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

( 12 ) Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

( 13 ) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

( 14 ) Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 21.

( 15 ) Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.

( 16 ) Úř. věst. L 328, 17.12.2003, s. 26.

( 17 ) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.

( 18 ) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

( 19 ) Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.

( 20 ) Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.

( 21 ) Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky udělování osvědčení stanovené případnou příslušnou dohodou Unie se třetími zeměmi.

( 22 ) Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

( 23 ) Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

( 24 ) Nehodící se škrtněte.

( 25 ) Srbsko nezahrnuje Kosovo, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

( 26 ) Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20.

( 27 ) Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19.

( 28 ) Úř. věst. L 167, 7.7.2000, s. 22.

( 29 ) Úř. věst. L 39, 9.2.2002, s. 71.

( 30 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

( 31 ) Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

Top