EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0072-20160421

Consolidated text: Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010 , kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/72/2016-04-21

2010R0072 — CS — 21.04.2016 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 72/2010

ze dne 26. ledna 2010,

kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 023 27.1.2010, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/472 ze dne 31. března 2016,

  L 85

28

1.4.2016
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 72/2010

ze dne 26. ledna 2010,

kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 ( 1 ), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem sledování uplatňování nařízení (ES) č. 300/2008 členskými státy by Komise měla provádět inspekce. Pořádání inspekcí pod dozorem Komise je nutné pro ověření účinnosti národních programů řízení kvality.

(2)

Komise a členské státy by měly spolupracovat při přípravě a provádění inspekcí Komisí.

(3)

Komise by měla mít možnost zapojit kvalifikované národní kontrolory poskytnuté členskými státy do svých inspekčních týmů.

(4)

Inspekce prováděné Komisí a podávání zpráv o nich by měly být prováděny stanoveným postupem, včetně standardní metodiky.

(5)

Členské státy by měly zajistit rychlou nápravu nedostatků zjištěných při inspekcích prováděných Komisí.

(6)

Komise by měla být schopna provádět následné kontrolní inspekce pro ověření nápravy nedostatků.

(7)

Měl by existovat proces pro řešení nedostatků považovaných za tak závažné, že mají významný dopad na celkovou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy ve Společenství.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí pro sledování uplatňování nařízení (ES) č. 300/2008 členskými státy. Inspekce prováděné Komisí zahrnují příslušné orgány členských států a vybraná letiště, provozovatele a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy. Inspekce se provádějí transparentním, účinným, harmonizovaným a důsledným způsobem.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1) „příslušným orgánem“ se rozumí vnitrostátní orgán určený členským státem podle článku 9 nařízení (ES) č. 300/2008;

2) „inspekcí prováděnou Komisí“ se rozumí kontrola stávajících programů řízení kvality a opatření, postupů a struktur ochrany civilního letectví před protiprávními činy prováděná inspektory Komise za účelem stanovení úrovně dodržování nařízení (ES) č. 300/2008;

▼M1

3) „inspektorem Komise“ se rozumí osoba vybraná Komisí pro účast na inspekcích Komise, která je občanem Unie nebo občanem členského státu Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a která je zaměstnaná jedním z těchto subjektů:

 Komisí,

 členským státem Unie jako národní kontrolor,

 členským státem ESVO jako osoba pověřená prováděním činností sledování dodržování na národní úrovni jménem daného členského státu,

 Kontrolním úřadem ESVO,

 sekretariátem Evropské konference civilního letectví;

▼B

4) „výborem“ se rozumí výbor zřízený na základě čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008;

5) „nedostatkem“ se rozumí nedodržení požadavků stanovených nařízením (ES) č. 300/2008;

6) „národním kontrolorem“ se rozumí osoba zaměstnaná členským státem k tomu, aby prováděla činnosti sledování dodržování na národní úrovni jménem příslušného orgánu;

7) „testem“ se rozumí zkouška opatření ochrany letectví před protiprávními činy, při níž je předstírán úmysl spáchat protiprávní čin, aby byla ověřena účinnost provádění stávajících bezpečnostních opatření;

8) „náhradním opatřením“ se rozumí dočasné opatření nebo řada opatření, jejichž cílem je do maximální proveditelné míry omezit dopad nedostatku zjištěného při provádění inspekce před tím, než je možné provést úplnou nápravu.KAPITOLA II

OBECNÉ POŽADAVKY

Článek 3

Spolupráce členských států

1.  Aniž by byly dotčeny odpovědnosti Komise, členské státy spolupracují s Komisí při plnění jejích inspekčních úkolů. Tato spolupráce probíhá v etapách příprav, sledování a podávání zpráv.

2.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby oznámení o inspekci bylo zachováno v tajnosti, aby byl zabezpečen nerušený průběh inspekce.

Článek 4

Výkon pravomocí Komise

1.  Každý členský stát zajistí, aby inspektoři Komise mohli vykonávat svoji pravomoc provádět inspekci činností příslušného orgánu v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle nařízení (ES) č. 300/2008, jakož i všech letišť, provozovatelů a subjektů podléhajících uvedenému nařízení.

2.  Každý členský stát zajistí, aby na základě požadavku měli inspektoři Komise přístup k veškeré příslušné dokumentaci nezbytné pro hodnocení dodržování společných norem.

3.  Pokud inspektoři Komise narazí na potíže při výkonu svých povinností, poskytnou dotyčné členské státy Komisi veškerou pomoc v rámci svých zákonných pravomocí tak, aby mohla beze zbytku splnit svůj úkol.

Článek 5

Kvalifikační kritéria inspektorů Komise

Aby inspektoři Komise byli oprávněni účastnit se provádění inspekcí Komisí, musí mít příslušné teoretické a praktické zkušenosti a musí úspěšně absolvovat školení.

Toto školení:

a) provádějí útvary Komise;

b) je vstupní a opakované;

c) zajišťuje standardní plnění přiměřené účelům stanovení, zda jsou bezpečnostní opatření prováděna v souladu s nařízením (ES) č. 300/2008.

Vstupní školení zahrnuje zkoušku.

Článek 6

Účast národních kontrolorů na inspekcích prováděných Komisí

1.  Členské státy poskytnou Komisi národní kontrolory způsobilé účastnit se inspekcí prováděných Komisí, jakož i souvisejících etap příprav a podávání zpráv.

2.  Členské státy poskytnou Komisi údaje nejméně o jednom a nejvíce o pěti národních kontrolorech, kteří mohou být vyzváni k účasti na inspekcích prováděných Komisí.

3.  Seznam všech národních kontrolorů jmenovaných členskými státy a splňujících kritéria stanovená v článku 5 je každoročně předán výboru.

4.  Národní kontrolor se neúčastní inspekcí prováděných Komisí v členském státě, kde je zaměstnán.

5.  Požadavky na účast národních kontrolorů na inspekcích prováděných Komisí jsou předány příslušnému orgánu s dostatečným předstihem, obvykle nejméně dva měsíce před termínem konání inspekce.

6.  Výdaje vzniklé účastí národních kontrolorů na inspekci prováděné Komisí hradí Komise v souladu s pravidly Společenství.KAPITOLA III

POSTUPY PROVÁDĚNÍ INSPEKCÍ KOMISÍ

Článek 7

Oznámení inspekcí

1.  Komise oznámí inspekci nejméně dva měsíce před provedením příslušnému orgánu, na jehož území má být provedena.

2.  Dotazník předcházející inspekci, který vyplní příslušný orgán, je podle potřeby doručen současně s oznámením inspekce a spolu s požadavkem na veškerou příslušnou dokumentaci. Vyplněný dotazník a veškerá požadovaná dokumentace je předložena Komisi nejméně dva týdny před plánovaným začátkem inspekce.

3.  Pokud má Komise informace naznačující existenci nedostatků na letišti, které by mohly mít významný dopad na celkovou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy ve Společenství, je konzultován příslušný orgán dotyčného členského státu a délka lhůty oznámení před konáním inspekce pak může být zkrácena na dva týdny. V takovém případě se nepoužijí odstavce 1 a 2 tohoto článku.

Článek 8

Příprava inspekcí

1.  Inspektoři Komise připraví inspekce tak, aby byly účinné, přesné a důsledné.

2.  Příslušný orgán obdrží jména inspektorů Komise, kteří jsou pověření k provedení inspekce, případně další údaje.

3.  Pro každou inspekci určí příslušný orgán koordinátora, který provede praktická opatření související s činností plánované inspekce. Členské státy poskytnou jméno a kontaktní údaje koordinátora Komisi do tří týdnů od přijetí oznámení o inspekci.

Článek 9

Provádění inspekcí

1.  Inspektoři Komise provádějí inspekce výkonným a účinným způsobem s řádným ohledem na svoji vlastní bezpečnost a ochranu, jakož i bezpečnost a ochranu dalších osob. Inspektoři Komise, jejichž chování v průběhu inspekce nesplní tyto normy, mohou být vyloučeni z dalších inspekcí.

2.  Sledování dodržování požadavků ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovených v nařízení (ES) č. 300/2008 se uskutečňuje podle standardní metodiky.

Provádění inspekcí je založeno na systematickém shromažďování informací pomocí jedné nebo více z následujících technik:

a) pozorování;

b) ověřování;

c) rozhovory;

d) kontrola dokumentů a

e) testy.

3.  Při provádění inspekčních činností doprovází inspektory Komise zástupce příslušného orgánu. Chování doprovodu není na újmu výkonnosti nebo účinnosti inspekčních činností.

4.  Inspektoři Komise se prokazují průkazem totožnosti opravňujícím k provedení inspekcí jménem Komise a letištním průkazem umožňujícím vstup do všech oblastí potřebných pro inspekci. Formát letištního průkazu není na újmu výkonnosti nebo účinnosti inspekčních činností.

5.  Testy jsou prováděny pouze po předchozím oznámení a za úzké koordinace s příslušným orgánem.

6.  Členské státy zajistí, aby inspektoři Komise byli oprávněni mít u sebe položky určené pro účely testování, včetně těch, které jsou nebo vypadají jako zakázané předměty, do všech oblastí, do kterých je nutné vstupovat v průběhu inspekce, a při přesunu na inspekci nebo z ní v souladu se všemi schválenými protokoly.

7.  Jakmile to je proveditelné, příslušný orgán je informován o všech závažných nedostatcích zjištěných v průběhu inspekce prováděné Komisí. Kromě ustanovení článku 10 a aniž by byla tato ustanovení dotčena, inspektoři Komise poskytují vždy, když to je proveditelné, neformální ústní shrnutí svých zjištění na místě při ukončení inspekce.

Článek 10

Zpráva o inspekci

1.  Do šesti týdnů od ukončení inspekce předá Komise příslušnému orgánu zprávu o inspekci.

Příslušný orgán bezodkladně sdělí příslušná zjištění letišti, provozovatelům nebo subjektům, u kterých byla provedena inspekce.

2.  Zpráva uvádí zjištění inspektorů, včetně veškerých zjištěných nedostatků. Zpráva může obsahovat doporučení pro nápravné opatření.

3.  Při hodnocení provádění nařízení (ES) č. 300/2008 se použije tato klasifikace:

a) plně vyhovující;

b) vyhovující, ale vyžaduje zlepšení;

c) nevyhovující;

d) nevyhovující se závažnými nedostatky;

e) není použitelné;

f) není potvrzeno.

Článek 11

Odpověď příslušného orgánu

1.  Do tří měsíců ode dne odeslání zprávy o inspekci předá příslušný orgán Komisi písemnou odpověď na tuto zprávu, která:

a) se zaměří na zjištění a doporučení;

b) obsahuje plán opatření s uvedením opatření a časových lhůt k nápravě všech zjištěných nedostatků.

2.  V případě následné kontrolní inspekce je odpověď příslušného orgánu předána do šesti týdnů ode dne odeslání zprávy o inspekci.

3.  Odpověď se nevyžaduje, pokud zpráva o inspekci neuvádí žádné nedostatky.

Článek 12

Náprava nedostatků

1.  Náprava nedostatků zjištěných při inspekci je provedena bezodkladně. Pokud nápravu nelze zajistit bezodkladně, jsou provedena náhradní opatření.

2.  Příslušný orgán písemně potvrdí Komisi nápravu nedostatků. Toto potvrzení vychází z činností sledování dodržování vykonávaných příslušným orgánem.

3.  Příslušný orgán je informován, jestliže se má za to, že zpráva o inspekci nevyžaduje žádné další opatření.

Článek 13

Následné kontrolní inspekce

1.  Po přijetí odpovědi příslušného orgánu a všech dalších potřebných upřesnění může Komise provést následnou kontrolní inspekci.

2.  Příslušnému orgánu je oznámena následná kontrolní inspekce, která má být provedena na jeho území, nejméně dva týdny před jejím konáním.

3.  Hlavním zaměřením následných inspekcí jsou oblasti, ve kterých byly zjištěny nedostatky při počáteční inspekci provedené Komisí.KAPITOLA IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Informace pro výbor

Výbor je pravidelně informován o provádění inspekčního programu Komise a výsledcích jeho hodnocení.

Článek 15

Oznámení závažných nedostatků příslušným orgánům

1.  Příslušný orgán je bezodkladně informován, jestliže inspekce na letišti na jeho území objeví závažný nedostatek, u kterého se má za to, že má významný dopad na celkovou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy ve Společenství. Tyto informace jsou také bezodkladně předány příslušným orgánům všech dalších členských států.

2.  Příslušné orgány jsou také bezodkladně informovány, jestliže má Komise důvěryhodné informace o nápravném opatření, včetně náhradních opatření, které potvrzují, že nedostatky oznámené podle tohoto článku již nemají významný dopad na celkovou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy ve Společenství.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne uvedeného v prováděcích pravidlech přijatých postupy uvedenými v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008, avšak nejpozději dne 29. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

Top