EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0346-20191111

Consolidated text: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2010 o ochranných opatřeních ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 3767) (Text s významem pro EHP) (2010/346/EU)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/346/2019-11-11

02010D0346 — CS — 11.11.2019 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. června 2010

o ochranných opatřeních ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku

(oznámeno pod číslem K(2010) 3767)

(Text s významem pro EHP)

(2010/346/EU)

(Úř. věst. L 155 22.6.2010, s. 48)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1886 Text s významem pro EHP ze dne 7. listopadu 2019,

  L 290

26

11.11.2019
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. června 2010

o ochranných opatřeních ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku

(oznámeno pod číslem K(2010) 3767)

(Text s významem pro EHP)

(2010/346/EU)Článek 1

Ochranná opatření, která se použijí na koňovité, sperma, vajíčka a embrya koňovitých a krevní produkty pocházející z koňovitých

1.  Rumunsko nesmí odesílat do ostatních členských států tyto komodity:

a) koňovité z regionů uvedených v příloze;

b) sperma koní;

c) vajíčka a embrya koní;

d) krevní produkty pocházející z koňovitých.

2.  Zákaz stanovený v odst. 1 písm. a) se nevztahuje na koňovité z hospodářství nacházejících se mimo Rumunsko, kteří buď:

a) během přepravy projíždí přes Rumunsko po hlavních silnicích a dálnicích, nebo

b) jsou přepravováni Rumunskem přímo a bez přerušení cesty na jatka k okamžité porážce a jsou provázeni veterinárním osvědčením vyplněným podle vzoru uvedeného v příloze C směrnice 90/426/EHS.

Článek 2

Odchylky pro přesun koňovitých z regionů uvedených v příloze do ostatních členských států

1.  Odchylně od čl. 1 odst. 1 písm. a) může Rumunsko povolit odesílání zásilek koňovitých do ostatních členských států, pokud jsou splněny následující podmínky:

a) celá zásilka koňovitých musí být:

i) izolována pod úředním dozorem v hospodářství, které je schváleno příslušným orgánem jako prosté nakažlivé chudokrevnosti koní („schválené hospodářství“), a

ii) držena od jakýchkoliv jiných koňovitých, kteří mají horší nákazový status, v minimální vzdálenosti alespoň 200 m po dobu alespoň 90 dnů před datem odeslání;

b) všichni koňovití tvořící zásilku musí být podrobeni imunodifúznímu testu agarovým gelem na nakažlivou chudokrevnost koní (dále jen „test AGID“) s negativními výsledky dvou testů na dvakrát odebraných krevních vzorcích s intervalem 90 dnů mezi oběma testy, přičemž druhý vzorek musí být odebrán do 10 dnů před datem odeslání zásilky ze schváleného hospodářství. Test AGID musí splňovat kritéria stanovená v příslušné kapitole Příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata pro rok 2009 Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (dále jen „příručka“);

c) přepravce musí doložit opatření přijatá k zajištění toho, aby koňovití tvořící zásilku byli odesláni ze schváleného hospodářství přímo na místo určení, aniž by prošli trhem či sběrným střediskem;

d) v případě, že zásilka obsahuje evidované koňovité nebo plemenné a užitkové koňovité, musí být všichni ostatní koňovití přítomní ve schváleném hospodářství během doby izolace uvedené v písm. a) bodě i) podrobeni testu AGID s negativním výsledkem na krevních vzorcích odebraných buď před jejich odstraněním z hospodářství během doby izolace, nebo do 10 dnů před datem odeslání zásilky ze schváleného hospodářství;

e) všichni koňovití tvořící zásilku musí být označeni zavedením elektronického odpovídače a identifikováni prostřednictvím jediného identifikačního dokladu koňovitých nebo průkazu koně, který stanoví čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 504/2008 a ve kterém musí být uvedeno:

i) číslo zobrazené při čtení zavedeného elektronického odpovídače, a to v bodě 5 části A oddílu 1 tohoto dokladu;

ii) test AGID stanovený v písm. b) a d) tohoto odstavce a jeho výsledek v oddílu VII tohoto dokladu;

f) kontroly související s knihou jízd provedené v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1/2005 musí být uspokojivé a nesmí vyžadovat zaslání informací kontrolnímu stanovišti umístěnému v členském státu tranzitu v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení;

g) koňovití tvořící zásilku musí být provázeni řádně vyplněným veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v příloze C směrnice 90/426/EHS, ve kterém musí být uvedeno místo určení a navíc tento údaj:

„Koňovití odeslaní v souladu s rozhodnutím Komise 2010/346/EU ( *1 ).

2.  Odchylně od odst. 1 písm. b) první test AGID, který má být proveden na vzorcích odebraných alespoň 90 dnů před odesláním, nelze požadovat za těchto podmínek:

a) členský stát určení přiznal takovouto odchylku z opatření stanovenou v čl. 7 odst. 2 směrnice 90/426/EHS, nebo

b) koňovití jsou určeni k přímé přepravě na jatka a byli shromážděni ve schváleném hospodářství z hospodářství s osvědčením o tom, že jsou prosti nakažlivé chudokrevnosti koní v souladu s platným vnitrostátním programem na tlumení nakažlivé chudokrevnosti koní.

Článek 3

Odchylka z přesunu koňovitých z regionů uvedených v příloze do ostatních členských států, pokud jde evidované koně, kteří se mají účastnit určitých soutěží a akcí

Odchylně od čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) může Rumunsko povolit odesílání zásilek evidovaných koní do ostatních členských států za účelem účasti v soutěžích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (FEI) nebo ve významných mezinárodních koňských dostizích, pokud jsou splněny následující podmínky:

a) koně museli podstoupit test AGID s negativními výsledky testů provedených na krevních vzorcích odebraných do 10 dnů před datem odeslání ze schváleného hospodářství v souladu s kritérii stanovenými příručkou;

b) všichni koňovití ve schváleném hospodářství a v okruhu 200 m kolem schváleného hospodářství podstoupili test AGID s negativními výsledky testů provedených na krevních vzorcích odebraných 90 až 180 dnů před datem zamýšleného přesunu;

c) podmínky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. e) a g).

Článek 4

Omezení v případě pozitivních výsledků testu AGID

V případě pozitivního výsledku kteréhokoliv z testů AGID stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a d) a v čl. 3 písm. a) tohoto rozhodnutí platí pro celé schválené hospodářství omezení přesunu, dokud neskončí opatření stanovená v čl. 4 odst. 5 písm. a) třetí odrážce směrnice 90/426/EHS.

Článek 5

Odchylky pro zmrazené sperma, vajíčka a embrya koňovitých a krevní produkty pocházející z koňovitých

1.  Odchylně od čl. 1 odst. 1 písm. b) může Rumunsko povolit odeslání zmrazeného spermatu koňovitých do ostatních členských států, které splňuje požadavky uvedené v příloze D kapitole II hlavě I bodě 1.6 písm. c) a v bodech 1.7 a 1.8 směrnice 92/65/EHS.

2.  Odchylně od čl. 1 odst. 1 písm. c) může Rumunsko povolit odesílání zmrazených embryí do ostatních členských států odebraných od dárcovských klisen, které podstoupily test AGID s negativními výsledky testu provedeného na krevních vzorcích odebraných dvakrát v intervalu 90 dnů, přičemž druhý vzorek musí být odebrán 30 až 45 dnů po datu odebrání embryí.

3.  Zásilky zmrazeného spermatu nebo embryí uvedené v odstavcích 1 a 2 musí být provázeny veterinárním osvědčením vypracovaným pro dotyčnou zásilku v souladu s čl. 11 odst. 5 směrnice Rady 92/65/EHS, ve kterém musí být navíc uvedeno:

„Sperma/embrya (nehodící se škrtněte) koňovitých odeslané/odeslaná v souladu s rozhodnutím Komise 2010/346/EU ( *2 ).

4.  Odchylně od čl. 1 odst. 1 písm. d) může Rumunsko povolit odeslání séra koňovitých do ostatních členských států, které splňuje požadavky uvedené v příloze VIII kapitole V písm. A) nařízení (ES) č. 1774/2002.

Článek 6

Další povinnosti Rumunska

Rumunsko zajistí, aby:

a) byl Komisi a členským státům sdělen název a zeměpisná poloha schváleného hospodářství a jméno a profesní způsobilost úředního veterinárního lékaře odpovědného za schválené hospodářství, který podepsal veterinární osvědčení podle čl. 2 odst. 1 písm. g) a čl. 5 odst. 3;

b) úřední laboratoř, která provádí testy AGID podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a d) a článku 3:

i) splňovala požadavky článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004,

ii) podstoupila do 31. prosince 2010 a poté každý rok každoroční zkoušky odborné způsobilosti ve spolupráci s referenční laboratoří Evropské unie pro choroby koňovitých kromě moru koní;

c) dvojí krevní vzorky byly uchovávány v úřední laboratoři podle písmene b) pro každý test AGID provedený do 10 dnů od data odeslání v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) a d) a článkem 3, a to nejméně po dobu 90 dnů, pokud:

i) úhyn tohoto zvířete nebyl oznámen v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 504/2008, nebo

ii) nebyl nahlášen negativní výsledek testu AGID stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) před uplynutím lhůty 90 dnů;

d) přesun byl předem oznámen místu určení prostřednictvím systému TRACES nejméně 36 hodin před okamžikem příjezdu.

Článek 7

Povinnosti členských států místa určení

1.  Členské státy místa určení zajistí, aby koňovití v případě, že jejich přesun stanovený v čl. 2 odst. 1 písm. b) je předem oznámen v souladu s čl. 6 písm. d), byli po svém příjezdu na místo určení buď:

a) poraženi nejpozději do 72 hodin od okamžiku příjezdu na jatka nahlášená příslušným orgánům prostřednictvím systému TRACES; 10 % zásilky, která dorazila na jatka v souladu s tímto rozhodnutím, musí být po příjezdu podrobeno testu AGID, nebo

b) izolováni pod úředním veterinárním dohledem v hospodářství určení uvedeném ve veterinárním osvědčení stanoveném v čl. 2 odst. 1 písm. g) po dobu alespoň 30 dnů a ve vzdálenosti nejméně 200 m od jakýchkoliv jiných koňovitých nebo za podmínek ochrany před vektory a aby byli podrobeni testu AGID s negativními výsledky testu provedeného na krevním vzorku odebraném nejdříve 28 dnů po datu zahájení doby izolace.

2.  Aniž je dotčen čl. 1 odst. 1 písm. b), členské státy musí zajistit, aby během období 90 dnů po datu příjezdu koňovitých, které stanoví čl. 2 odst. 1 písm. b), do hospodářství určení uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku mohli být koňovití odesláni z tohoto hospodářství do jiného členského státu pouze tehdy, pokud:

a) podstoupili test AGID s negativními výsledku testu provedeného na krevním vzorku odebraném do 10 dnů před datem odeslání a

b) jsou provázeni řádně vyplněným veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v příloze C směrnice 90/426/EHS.

Článek 8

Povinnost podávání zpráv

Členské státy dotčené obchodem s koňovitými a jejich spermatem, vajíčky a embryi v souladu s tímto rozhodnutím musí pravidelně, ale nejméně každé tři měsíce, podávat zprávy Komisi a ostatním členským státům na zasedáních Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Článek 9

Náklady spojené s administrativními postupy

1.  Rumunsko přijme nezbytná opatření, v případě potřeby včetně právních opatření, s cílem zajistit, aby náklady spojené s dodatečnými administrativními postupy, včetně všech nezbytných laboratorních testů nebo následného šetření, související s přesunem zásilek koňovitých, spermatu, vajíček a embryí a séra pocházejících z koňovitých z tohoto členského státu v souladu s články 2, 3 a 5 byly plně hrazeny odesílatelem koňovitých nebo jejich produktů.

2.  Členské státy místa určení přijmou nezbytná opatření, v případě potřeby včetně právních opatření, s cílem zajistit, aby náklady spojené s dodatečnými administrativními postupy, včetně všech nezbytných laboratorních testů nebo následného šetření do ukončení opatření stanovených v článku 7, související s přesunem koňovitých z Rumunska v souladu s články 2 a 3 byly plně hrazeny příjemcem koňovitých.

Článek 10

Zrušení

Rozhodnutí 2007/269/ES se zrušuje.

Článek 11

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

▼M1
PŘÍLOHA

Regiony uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a):Členský stát

Region

Poznámka

Rumunsko

Bihor

 

 

Satu Mare

 

 

Maramureș

 

 

Bistriț-Năsăud

 

 

Sălaj

 

 

Cluj

 

 

Mureș

 

 

Harghita

 

 

Alba

 

 

Sibiu

 

 

Brașov

 

 

Hunedora

 

 

Caraș-Severin

 

 

Gorj

 

 

Vâlcea

 

 

Tulcea

 ( *1 ) Úř. věst. L 155, 22.6.2010 , s. 48.“

( *2 ) Úř. věst. L 155, 22.6.2010 , s. 48“

Top