EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0029(01)-20230101

Consolidated text: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (přepracování) (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/2023-01-01

02010D0029(01) — CS — 01.01.2023 — 006.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. prosince 2010

o vydávání eurobankovek

(přepracování)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)

(Úř. věst. L 035 9.2.2011, s. 26)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. června 2013,

  L 187

13

6.7.2013

 M2

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 29. srpna 2013,

  L 16

51

21.1.2014

 M3

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/286 ze dne 27. listopadu 2014,

  L 50

42

21.2.2015

 M4

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/47 ze dne 29. listopadu 2018,

  L 9

194

11.1.2019

 M5

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/141 ze dne 22. ledna 2020,

  L 27I

21

1.2.2020

►M6

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2022/2546 ze dne 16. prosince 2022,

  L 328

136

22.12.2022
▼B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. prosince 2010

o vydávání eurobankovek

(přepracování)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a) 

„národní centrální bankou“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

b) 

„eurobankovkami“ bankovky, které splňují požadavky rozhodnutí ECB/2003/4 a technické specifikace stanovené Radou guvernérů;

c) 

„klíčem upsaného základního kapitálu“ podíly národních centrálních bank (vyjádřené v procentech) na upsaném základním kapitálu ECB, které pro národní centrální banky vyplývají z jejich váhy v klíči podle článku 29.1 statutu ESCB a které platí pro příslušný účetní rok;

d) 

„klíčem pro přidělování bankovek“ procentní podíly, které vyplývají z přihlédnutí k podílu ECB na celkové emisi eurobankovek a z použití klíče upsaného základního kapitálu (se zaokrouhlením na nejbližší násobek 0,0005 procentního bodu) na podíl národních centrálních bank na této celkové emisi. V případě, že součet výsledných procentních podílů nečiní 100 %, vyrovná se rozdíl takto: i) pokud celkový součet nedosahuje 100 %, přičítá se k nejmenším podílům ve vzestupném pořadí 0,0005 procentního bodu, až se dosáhne přesně 100 %, nebo ii) pokud celkový součet přesahuje 100 %, odečítá se od největších podílů v sestupném pořadí 0,0005 procentního bodu, až se dosáhne přesně 100 %. ►M6  Příloha I tohoto rozhodnutí stanoví klíč pro přidělování bankovek platný od 1. ledna 2023. ◄

Článek 2

Vydávání eurobankovek

Eurobankovky vydává ECB a národní centrální banky.

Článek 3

Povinnosti emitentů

1.  
Národní centrální banky uvádějí eurobankovky do oběhu a stahují je z oběhu a provádějí veškerou fyzickou manipulaci související se všemi eurobankovkami včetně těch, které vydala ECB.
2.  
Národní centrální banky na žádost držitele přijímají všechny eurobankovky k výměně za eurobankovky stejné hodnoty nebo, v případě majitelů účtů, k připsání na účty vedené v přijímající národní centrální bance.
3.  
Národní centrální banky nakládají se všemi jimi přijatými eurobankovkami jako s pasivy a stejným způsobem je zpracovávají.
4.  

Národní centrální banky nepředávají jimi přijaté eurobankovky jiným národním centrálním bankám a ponechávají si tyto eurobankovky k dispozici pro opětovné vydání. Přitom platí následující výjimky v souladu s pravidly stanovenými Radou guvernérů ECB:

a) 

poškozené, opotřebené nebo z oběhu stažené eurobankovky může přijímající národní centrální banka zničit;

b) 

eurobankovky držené národními centrálními bankami mohou být z logistických důvodů ve velkém redistribuovány v rámci Eurosystému.

Článek 4

Přidělení eurobankovek v rámci Eurosystému

1.  
Celková hodnota eurobankovek v oběhu se přidělí členům Eurosystému za použití klíče pro přidělování bankovek.
2.  
Rozdíl mezi hodnotou eurobankovek přidělených každé národní centrální bance v souladu s klíčem pro přidělování bankovek a hodnotou eurobankovek, které tato národní centrální banka uvede do oběhu, vede k zůstatkům uvnitř Eurosystému. ECB má pohledávky uvnitř Eurosystému vůči národním centrálním bankám v hodnotě odpovídající hodnotě jí vydaných eurobankovek, a to poměrně k podílům národních centrálních bank v klíči upsaného základního kapitálu.

Článek 5

Zrušení

Rozhodnutí ECB/2001/15 se zrušuje. Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2011.

▼M6
PŘÍLOHA I

KLÍČ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BANKOVEK OD 1. ledna 2023%

Evropská centrální banka

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3250

Deutsche Bundesbank

24,0575

Eesti Pank

0,2570

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5455

Bank of Greece

2,2575

Banco de España

10,8825

Banque de France

18,6390

Hrvatska narodna banka

0,7400

Banca d’Italia

15,5035

Central Bank of Cyprus

0,1965

Latvijas Banka

0,3555

Lietuvos bankas

0,5280

Banque centrale du Luxembourg

0,3005

Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta

0,0960

De Nederlandsche Bank

5,3480

Oesterreichische Nationalbank

2,6710

Banco de Portugal

2,1360

Banka Slovenije

0,4395

Národná banka Slovenska

1,0450

Suomen Pankki

1,6765

CELKEM

100,0000

▼B
PŘÍLOHA IIZRUŠENÉ ROZHODNUTÍ A JEHO POZDĚJŠÍ ZMĚNY

Rozhodnutí ECB/2001/15

Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 52

Rozhodnutí ECB/2003/23

Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 40

Rozhodnutí ECB/2004/9

Úř. věst. L 205, 9.6.2004, s. 17

Rozhodnutí ECB/2006/25

Úř. věst. L 24, 31.1.2007, s. 13

Rozhodnutí ECB/2007/19

Úř. věst. L 1, 4.1.2008, s. 7

Rozhodnutí ECB/2008/26

Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 75

Top