EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010A0429(01)-20150201

Consolidated text: Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/224/2015-02-01

2010A1429 — CS — 01.02.2015 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé

(Úř. věst. L 108 29.4.2010, s. 3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

PROTOKOL k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  L 93

2

28.3.2014

►M2

ROZHODNUTÍ RADY STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ EU-ČERNÁ HORA č. 1/2014 ze dne 12. prosince 2014

  L 28

45

4.2.2015
▼B

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhéBELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

Smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Smlouvy o Evropské unii, dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

REPUBLIKA ČERNÁ HORA, dále jen „Černá Hora“,

na straně druhé

společně dále jen „strany“

S OHLEDEM na pevné vztahy mezi stranami a hodnoty, které sdílejí, na přání posílit tyto svazky a zavést úzké a trvalé vztahy založené na vzájemnosti a společném zájmu, které by měly umožnit Černé Hoře dále posílit a rozšířit vztahy se Společenstvím,

S OHLEDEM na význam této dohody v rámci procesu stabilizace a přidružení se zeměmi jihovýchodní Evropy při zavádění a konsolidaci stabilního evropského řádu založeného na spolupráci, jehož pilířem je Evropská unie, jakož i v rámci Paktu stability,

VZHLEDEM K připravenosti Evropské unie integrovat Černou Horu v co největší možné míře do hlavního politického a hospodářského proudu Evropy, jejímu statusu jako možného kandidáta členství v EU na základě Smlouvy o Evropské unii, a splnění kritérií, která definovala Evropská rada v červnu 1993 s výhradou úspěšného provádění této dohody, zejména s ohledem na regionální spolupráci,

S OHLEDEM na evropské partnerství, které stanovuje priority pro opatření na podporu úsilí této země o přiblížení se k Evropské unii,

S OHLEDEM na závazek stran přispívat všemi prostředky k politické, hospodářské a institucionální stabilizaci v Černé Hořejakož i v celém regionu prostřednictvím rozvoje občanské společnosti a demokratizace, budování institucí a reformy veřejné správy, regionální obchodní integrace a posílení hospodářské spolupráce, spolupráce v celé řadě oblastí, zejména v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, posílení vnitrostátní a regionální bezpečnosti,

S OHLEDEM na závazek stran rozšiřovat politické a hospodářské svobody jako samotný základ této dohody, jakož i na jejich závazek respektovat lidská práva a právní stát, včetně práv osob patřících k národnostním menšinám, a demokratické zásady prostřednictvím systému mnoha politických stran se svobodnými a spravedlivými volbami,

S OHLEDEM na závazek stran plně provádět veškeré zásady a ustanovení Charty OSN, OBSE, zejména zásady a ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (dále jen „Helsinský závěrečný akt“), závěrečných dokumentů konferencí z Madridu a Vídně, Pařížské charty pro novou Evropu a Paktu stability pro jihovýchodní Evropu, s cílem přispět k regionální stabilitě a spolupráci mezi zeměmi v regionu,

POTVRZUJÍCE práva všech uprchlíků a vysídlených osob na návrat a na ochranu jejich majetku a ostatní související práva,

S OHLEDEM na závazek stran dodržovat zásady tržního hospodářství a udržitelného rozvoje a připravenost Společenství přispět k hospodářským reformám v Černé Hoře,

S OHLEDEM na závazek stran podporovat volný obchod v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z členství ve Světové obchodní organizaci (WTO),

S OHLEDEM NA přání stran rozvíjet dále pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu, včetně regionálních aspektů, s ohledem na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie (SZBP),

S OHLEDEM NA závazek stran bojovat proti organizovanému zločinu a posilovat spolupráci v boji proti terorismu na základě deklarace přijaté na Evropské konferenci dne 20. října 2001;

PŘESVĚDČENY, že dohoda o stabilizaci a přidružení (dále jen „tato dohoda“) vytvoří nové klima pro jejich vzájemné hospodářské vztahy a především pro rozvoj obchodu a investic, jež jsou rozhodujícími faktory hospodářské restrukturalizace a modernizace,

VĚDOMY SI závazku Černé Hory sblížit své právní předpisy v příslušných oblastech s právními předpisy Společenství a účinně je provádět,

VZHLEDEM k ochotě Společenství poskytnout rozhodující podporu pro provádění reforem a použít veškeré dostupné nástroje v oblasti spolupráce a technické, finanční a hospodářské pomoci pro toto úsilí na celkovém orientačním víceletém základě,

POTVRZUJÍCE, že ustanovení této dohody, která spadají do oblasti působnosti třetí části hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství zavazují Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany a nikoli jako součást Společenství, dokud Spojené království, popřípadě Irsko, neoznámí Černé Hoře, že začalo být vázáno jako součást Společenství v souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Totéž platí pro Dánsko v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeném k těmto smlouvám;

PŘIPOMÍNAJÍCE záhřebský summit, který vyzval k dalšímu upevnění vztahů mezi zeměmi, které se účastní procesu stabilizace a přidružení, a Evropskou unií, jakož i k prohloubení regionální spolupráce,

PŘIPOMÍNAJÍCE soluňský summit, který posílil význam procesu stabilizace a přidružení jako rámce politiky vztahů Evropské unie k západobalkánským zemím a zdůraznil perspektivu jejich integrace do Evropské unie v závislosti na pokroku při reformách a na výsledcích každé z těchto zemí,

PŘIPOMÍNAJÍCE podepsání Středoevropské dohody o volném obchodu v Bukurešti dne 19. prosince 2006, kterou se má zvýšit investiční atraktivita regionu a podpořit perspektiva jeho integrace do celosvětového hospodářství,

PŘEJÍCE SI navázat užší kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací.

SE DOHODLY TAKTO:Článek 1

1.  Zakládá se přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé.

2.  Cílem tohoto přidružení je:

a) podporovat úsilí Černé Hory o posílení demokracie a právního státu,

b) přispět k politické, hospodářské a institucionální stabilitě Černé Hory a ke stabilizaci daného regionu,

c) poskytnout vhodný rámec pro politický dialog, který umožňuje rozvoj úzkých politických vztahů mezi stranami,

d) podporovat úsilí Černé Hory o rozvoj hospodářské a mezinárodní spolupráce, také prostřednictvím sblížení jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství,

e) podporovat úsilí Černé Hory o úplný přechod na fungující tržní hospodářství,

f) podporovat harmonické hospodářské vztahy a postupně rozvíjet oblast volného obchodu mezi Společenstvím a Černou Horou;

g) podporovat regionální spolupráci ve všech oblastech zahrnutých v této dohodě.HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článek 2

Dodržování demokratických zásad a lidských práv, jak jsou vymezeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod, Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, dodržování zásad mezinárodního práva, včetně plné spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), a právního státu, jakož i zásad tržního hospodářství vyjádřených v dokumentu Bonnské konference KBSE o hospodářské spolupráci, je základem vnitřní a zahraniční politiky stran a představuje základní prvek této dohody.

Článek 3

Podstatným prvkem této dohody je boj proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů.

Článek 4

Smluvní strany opětovně potvrzují význam, který přikládajíplnění mezinárodních závazků, zejména plné spolupráci s ICTY.

Článek 5

Mír a stabilita na mezinárodní i regionální úrovni, rozvoj dobrých sousedských vztahů, lidská práva a respektování a ochrana menšin hrají v procesu stabilizace a přidružení, uvedeném v závěrech Rady Evropské unie ze dne 21. června 1999, hlavní roli. Uzavření a provádění této dohody zapadá do rámce závěrů Rady Evropské unie ze dne 29. dubna 1997 a zohledňuje situaci v Černé Hoře.

Článek 6

Černá Hora se zavazuje i nadále podporovat spolupráci a dobré sousedské vztahy s ostatními zeměmi regionu, včetně vhodné úrovně vzájemných koncesí týkajících se pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, jakož i rozvoje projektů společného zájmu, zejména projektů týkajících se správy hranic, boje proti organizované trestné činnosti, korupci, praní peněz, ilegální migraci a obchodu, včetně obchodu s lidmi, ručními a lehkými zbraněmi a nedovolenými drogami. Tento závazek je klíčovým faktorem rozvoje vztahů a spolupráce mezi stranami a přispívá tak k stabilitě regionu.

Článek 7

Strany potvrzují význam, který přikládají boji proti terorismu a provádění mezinárodních závazků v této oblasti.

Článek 8

Přidružení bude plně realizováno postupnými kroky v průběhu přechodného období, jehož délka nepřesáhne pět let.

Rada stabilizace a přidružení (dále jen „RSP“) zřízená podle článku 119 pravidelně přezkoumává, zpravidla jednou ročně, jak Černá Hora provádí tuto dohodu a přijímá a provádí právní, správní, institucionální a hospodářské reformy. Tento přezkum se provádí ve smyslu preambule a v souladu s obecnými zásadami této dohody. Budou řádně zohledněny priority stanovené v evropském partnerství vztahující se k této dohodě a bude zajištěn soulad s mechanismy stanovenými v rámci procesu stabilizace a přidružení, zejména zprávou o pokroku procesu stabilizace a přidružení.

RSP na základě tohoto přezkumu vydá doporučení a může přijmout rozhodnutí. V případě, že přezkum zjistí zvláštní obtíže, mohou být tyto obtíže řešeny prostřednictvím mechanismů řešení sporů zřízených podle této dohody.

K úplnému přidružení dojde postupně. Do tří let po vstupu této dohody v platnost provede RSP důkladný přezkum provádění této dohody. Na základě tohoto přezkumu zhodnotí RSP pokrok, kterého Černá Hora dosáhla, a může přijmout rozhodnutí, kterými se bude řídit následující fáze přidružení.

Výše uvedený přezkum se netýká volného pohybu zboží, pro který se přepokládá zvláštní harmonogram v hlavě IV této dohody.

Článek 9

Dohoda je plně slučitelná v souladu s příslušnými ustanoveními WTO, zejména článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT z roku 1994) a článkem V Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), a v souladu s nimi bude prováděna.HLAVA II

POLITICKÝ DIALOG

Článek 10

1.  V rámci této dohody budou strany mezi sebou dále rozvíjet politický dialog, který doprovází a upevňuje sblížení mezi Evropskou unií a Černou Horou a přispívá k vytváření pout solidarity a nových forem spolupráce mezi stranami.

2.  Politický dialog má zejména podporovat:

a) plnou integraci Černé Hory do společenství demokratických národů a postupné sbližování s Evropskou unií;

b) sbližování postojů stran k mezinárodním otázkám, včetně otázek SZBZ, též prostřednictvím případné výměny informací, zvláště k těm otázkám, které mohou mít pro strany podstatné důsledky;

c) spolupráci v daném regionu a rozvoj dobrých sousedských vztahů;

d) společné názory na bezpečnost a stabilitu v Evropě včetně spolupráce v oblastech spadajících do rámce SZBP Evropské unie;

3.  Strany zastávají názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, jak státními tak i nestátními subjekty, představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb mezinárodní stability a bezpečnosti. Strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování a vnitrostátního provedení svých stávajících závazků v rámci mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků. Strany se dohodly, že toto ustanovení patří mezi podstatné prvky této dohody a bude součástí politického dialogu, který bude doprovázet a upevňovat uvedené prvky.

Strany se dále dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů tím, že:

a) podniknou kroky za účelem podpisu a ratifikace veškerých ostatních příslušných mezinárodních nástrojů nebo případného přistoupení k nim a jejich plného provádění,

b) vytvoří účinný systém vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou prováděny kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontroly koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude obsahovat účinné sankce za porušení kontrol vývozu,

c) Politický dialog o této otázce může probíhat i na regionální úrovni.

Článek 11

1.  Politický dialog probíhá v rámci Rady stabilizace a přidružení, která má obecnou odpovědnost za veškeré otázky, které si jí budou strany přát předložit.

2.  Na žádost stran může politický dialog probíhat rovněž v těchto formách:

a) tam, kde to je nutné, schůzky vyšších úředníků zastupujících Černou Horu na jedné straně a předsednictví Rady Evropské unie, generálního tajemníka, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Evropskou komisi na straně druhé;

b) plné využívání všech diplomatických spojení mezi stranami, včetně vhodných kontaktů ve třetích zemích a v rámci Organizace spojených národů, OBSE, Rady Evropy a dalších mezinárodních fór;

c) veškeré další prostředky, jež by představovaly užitečný příspěvek konsolidaci, rozvoji a posilování tohoto dialogu, včetně prostředků stanovených v Soluňském programu přijatém v závěrech Evropské rady zasedající v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003.

Článek 12

Politický dialog na parlamentní úrovni se uskuteční v rámci Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení zřízeného podle článku 125.

Článek 13

Politický dialog může probíhat v mnohostranném rámci a jako regionální dialog zahrnující ostatní země regionu, mimo jiné v rámci fóra EU – západní Balkán.HLAVA III

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 14

V souladu se svým závazkem zasazovat se o mezinárodní mír a stabilitu a rozvoj dobrých sousedských vztahů bude Černá Hora aktivně podporovat regionální spolupráci. Společenství může rovněž podporovat projekty s regionálním nebo přeshraničním rozměrem prostřednictvím svých programů technické pomoci.

Kdykoli bude mít Černá Hora v úmyslu posílit spolupráci s jednou ze zemí uvedených v článcích 15, 16 a 17, bude o tom informovat a konzultovat Společenství a jeho členské státy v souladu s hlavou X.

Černá Hora bude plně provádět stávající dvoustranné dohody vyjednané podle memoranda o porozumění o liberalizaci a usnadnění obchodu podepsaného dne 27. června 2001 v Bruselu Srbskem a Černou Horou a Středoevropské dohody o volném obchodu podepsané dne 19. prosince 2006 v Bukurešti.

Článek 15

Spolupráce s ostatními zeměmi, které již s EU uzavřely dohodu o stabilizaci a přidružení

Černá Hora zahájí po podpisu této dohody jednání se zeměmi, které již podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení s cílem uzavřít dvoustranné smlouvy o regionální spolupráci, jejichž cílem je rozšířit rozsah spolupráce mezi dotyčnými zeměmi.

Podstatnými prvky těchto smluv jsou:

a) politický dialog,

b) vytvoření oblastí volného obchodu, v souladu s příslušnými ustanoveními WTO;

c) vzájemné koncese týkající se pohybu pracovníků, usazování, poskytování služeb, běžných plateb a pohybu kapitálu a rovněž dalších politik souvisejících s pohybem osob na stejné úrovni jako v této dohodě;

d) ustanovení o spolupráci v dalších oblastech, ať jsou uvedeny v této dohodě či nikoli, a zejména v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti.

Tyto smlouvy obsahují podle potřeby ustanovení pro tvorbu nezbytných institucionálních mechanismů.

Tyto smlouvy budou uzavřeny do dvou let od vstupu této dohody v platnost. Připravenost Černé Hory uzavřít takové smlouvy bude podmínkou pro další rozvoj vztahů mezi Černou Horou a Evropskou unií.

Černá Hora zahájí podobná jednání se zbývajícími zeměmi regionu, jakmile tyto země podepíší dohodu o stabilizaci a přidružení.

Článek 16

Spolupráce s dalšími zeměmi, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení

Černá hora se zapojí do regionální spolupráce s ostatními státy, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení, v některých nebo ve všech oblastech spolupráce upravených v této dohodě, a to zejména v oblastech společného zájmu. takováto spolupráce by měla v být vždy v souladu se zásadami a cíli dohody.

Článek 17

Spolupráce s ostatními zeměmi kandidujícími na přistoupení k EU, které nejsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení

1.  Černá Hora by měla rozvíjet svoji spolupráci a uzavírat smlouvy o regionální spolupráci s jakoukoli zemí kandidující na přistoupení k EU a v jakékoli oblasti spolupráce upravené v této dohodě. Takové smlouvy by měly mít za cíl postupně sladit dvoustranné vztahy mezi Černou Horou a uvedenou zemí s odpovídající oblastí vztahů mezi Společenstvím a jeho členskými státy a uvedenou zemí.

2.  Černá Hora zahájí jednání s Tureckem, které vytvořilo celní unii se Společenstvím, s cílem uzavřít vzájemně výhodnou dohodu o vytvoření oblasti volného obchodu v souladu s článkem XXIV dohody GATT z roku 1994 a o liberalizaci usazování a poskytování služeb mezi nimi na úrovni odpovídající této dohodě v souladu s článkem V dohody GATS.

Tato jednání by měla být zahájena co nejdříve, aby mohla být výše uvedená dohoda uzavřena před uplynutím přechodného období uvedeného v čl. 18 odst. 1.HLAVA IV

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 18

1.  Společenství a Černá Hora postupně mezi sebou vytvoří oblast volného obchodu v přechodném období o maximální délce pěti let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody, ustanoveními dohody GATT z roku 1994 a Dohody o WTO. Přitom zohlední níže uvedené zvláštní požadavky.

2.  Na klasifikaci zboží při obchodu oběma stranami se použije kombinovaná nomenklatura.

3.  Pro účely této dohody zahrnují cla a poplatky s rovnocenným účinkem cla nebo jakékoli poplatky uložené v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, včetně jakékoli přirážky k dani nebo poplatku spojeného s dovozem nebo vývozem, avšak nezahrnuje:

a) dávky odpovídající vnitřní dani ukládané v souladu s ustanoveními čl. III odst. 2 dohody GATT z roku 1994,

b) antidumpingová nebo vyrovnávací opatření,

c) poplatky nebo dávky úměrné cenám poskytnutých služeb.

4.  Základní clo na každý produkt, na které se vztahují postupná snižování podle této dohody, se určí podle:

a) Společného celního sazebníku Společenství zavedeného na základě nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ( 1 ), který všechny strany uplatňují erga omnes v den podpisu této dohody;

b) celní sazby uplatňované Černou Horou ( 2 ).

5.  Pokud se jakékoli snížení cla po podpisu této dohody uplatňuje erga omnes, zejména jedná-li se o snížení vyplývající z:

a) jednání o clech v rámci WTO nebo

b) případného přistoupení Černé Hory k WTO nebo

c) z postupného snižování po přístupu Černé Hory k WTO,

nahradí tato snížená cla základní cla uvedená v odstavci 4 ode dne, kdy se tato snížení uplatní.

6.  Společenství a Černá Hora si navzájem sdělí svá příslušná základní cla a jakékoli jejich změny.KAPITOLA I

Průmyslové výrobky

Článek 19

Definice

1.  Ustanovení této kapitoly se vztahují na produkty pocházející ze Společenství nebo z Černé Hory, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury s výjimkou produktů uvedených v příloze I odst. I písm. ii) Dohody WTO o zemědělství.

2.  Obchod mezi stranami s produkty uvedenými ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii se uskutečňuje v souladu s uvedenou smlouvou.

Článek 20

Koncese Společenství na průmyslové výrobky

1.  Dovozní cla na dovozy průmyslových výrobků pocházejících z Černé Hory do Společenství a poplatky s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2.  Množstevní omezení dovozu do Společenství a opatření s rovnocenným účinkem se pro průmyslové výrobky pocházející z Černé Hory zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 21

Koncese Černé Hory na průmyslové výrobky

1.  Dovozní cla, kterým v Černé Hoře podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, kromě zboží uvedeného v příloze I, se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2.  Poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům, kterým v Černé Hoře podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

3.  Dovozní cla, kterým v Černé Hoře podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, která jsou uvedena v příloze I, budou postupně snižována a odstraňována v souladu s harmonogramem uvedeným v této příloze.

4.  Množstevní omezení dovozu do Černé Hory u průmyslových výrobků pocházejících ze Společenství a jiná opatření s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 22

Cla a omezení vývozů

1.  Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Černá Hora ve vzájemném obchodu veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2.  Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Černá Hora veškerá vzájemná množstevní omezení vývozu a opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 23

Rychlejší snižování cel

Černá Hora prohlašuje, že je připravena snížit svá cla v obchodu se Společenstvím rychleji, než je stanoveno v článku 21, pokud to umožní její celková hospodářská situace a stav daného hospodářského odvětví.

Rada stabilizace a přidružení za tímto účelem provede analýzu situace a předloží příslušná doporučení.KAPITOLA II

Zemědělství a rybolov

Článek 24

Definice

1.  Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovu pocházejícími ze Společenství nebo Černé Hory.

2.  Pojem „zemědělské produkty a produkty rybolovu“ se vztahuje na produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a produkty uvedené v příloze I odst. I bodu ii) Dohody WTO o zemědělství.

3.  Tato definice zahrnuje ryby a produkty rybolovu uvedené v kapitole 3, číslech 1604 a 1605 a položkách 0511 91 , 2301 20 a ex 1902 20 („nadívané těstoviny obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých“).

Článek 25

Zpracované zemědělské produkty

Protokol 1 stanoví právní úpravu obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedenými v tomto protokolu.

Článek 26

Koncese Společenství na dovozy zemědělských produktů pocházejících z Černé Hory

1.  Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u zemědělských produktů pocházejících z Černé Hory.

2.  Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Černé Hory jiných než kódů 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 a 2204 kombinované nomenklatury.

U produktů kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, pro které společný celní sazebník stanoví použití valorických a specifických cel, se odstraňování cla vztahuje pouze na valorickou část cla.

3.  Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství stanoví na produkty typu „baby beef“ definované v příloze II a pocházejících z Černé Hory dovozní cla na jejich dovoz do Společenství na 20 % valorického cla a 20 % specifického cla podle společného celního sazebníku Společenství v rámci roční celní kvóty 800 tun vyjádřených v hmotnosti jatečně upravených těl.

Článek 27

Koncese Černé Hory na zemědělské výrobky

1.  Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u zemědělských produktů pocházejících ze Společenství.

2.  Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora:

a) zrušuje dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III a):

b) postupně sníží dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III b) v souladu s harmonogramem podle této přílohy pro jednotlivé produkty;

c) postupně sníží dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III c) na 50 % v souladu s harmonogramem podle této přílohy pro jednotlivé produkty;

▼M1

3.  Dnem vstupu v platnost protokolu k této dohodě s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii uplatňuje Černá Hora cla použitelná na dovoz některých zemědělských produktů pocházejících z Evropské unie v rámci množství uvedených v příloze III d.

▼B

Článek 28

Protokol o vínu a lihovinách

Úprava obchodování s vínem a lihovinami uvedenými v protokolu 2 je stanovena v uvedeném protokolu.

Článek 29

Koncese Společenství pro ryby a produkty rybolovu

1.  Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u ryb a produktů rybolovu pocházejících z Černé Hory.

2.  Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství odstraní veškerá cla a opatření s rovnocenným účinkem na ryby a produkty rybolovu pocházející z Černé Hory jiné než uvedené v příloze IV. Na produkty uvedené v příloze IV se vztahují ustanovení této přílohy.

Článek 30

Koncese Černé Hory pro ryby a produkty rybolovu

1.  Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u ryb a produktů rybolovu pocházejících ze Společenství.

2.  Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora odstraní všechna cla a opatření s rovnocenným účinkem na ryby a produkty rybolovu pocházející ze Společenství jiné než uvedené v příloze V. Na produkty uvedené v příloze V se vztahují ustanovení této přílohy.

▼M1

3.  Dnem vstupu v platnost protokolu k této dohodě s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii Černá Hora odstraní všechna cla, jakož i opatření s rovnocenným účinkem, vztahující se na ryby a produkty rybolovu pocházející ze Společenství, které nejsou uvedeny v příloze V a. Na produkty uvedené v příloze V se vztahují ustanovení přílohy V.

▼B

Článek 31

Ustanovení o přezkumu

S ohledem na objem obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu mezi stranami, jejich zvláštní citlivost, pravidla společné politiky Společenství a černohorské politiky zemědělství a rybolovu, vzhledem k významu zemědělství a rybolovu pro černohorské hospodářství a s ohledem na důsledky mnohostranných obchodních jednání v rámci WTO a s ohledem na případné přistoupení Černé Hory k WTO přezkoumají Společenství a Černá Hora v Radě stabilizace a přidružení nejpozději do tří let po vstupu této dohody v platnost produkt po produktu, na řádném a vzájemném základě, možnosti udělení dalších vzájemných koncesí s cílem provést větší liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu.

Článek 32

Ochranná ustanovení týkající se zemědělství a rybolovu

Bez ohledu na jiná ustanovení této dohody, a zejména na článek 41, zahájí obě strany okamžité konzultace s cílem nalézt vhodné řešení, způsobí-li dovoz produktů pocházejících z jedné ze stran, které jsou předmětem koncesí podle článků 25, 26, 27, 28, 29 a 30, s ohledem na zvláštní citlivost zemědělských a rybářských trhů vážné narušení trhů nebo vnitřních regulačních mechanismů druhé strany. Do nalezení takového řešení může dotčená strana přijmout vhodná opatření, která považuje za nezbytná.

Článek 33

Ochrana zeměpisných označení pro zemědělské produkty a produkty rybolovu a potraviny jiné než vína a lihoviny

1.  Černá Hora poskytne ochranu zeměpisným označením Společenství zapsaným do rejstříku ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin ( 3 ) v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku. Zeměpisná označení Černé Hory jsou způsobilá pro zapsání do rejstříku ve Společenství za podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

2.  Černá Hora zakáže na svém území používat názvy chráněné ve Společenství pro srovnatelné produkty, které nejsou v souladu se specifikací zeměpisného označení. To platí i v případě, kdy je uveden skutečný zeměpisný původ zboží, kdy se dané zeměpisné označení používá v překladu a kdy je k názvu připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

3.  Černá Hora odmítne zapsat do rejstříku ochranné známky, jejichž používání odpovídá situacím uvedeným v odstavci 2.

4.  Ochranné známky, jejichž užívání odpovídá situaci uvedené v odstavci 2 a které byly zapsány v Černé Hoře nebo zavedeny používáním, se ode dne 1. ledna 2009 nebudou používat. To však neplatí pro ochranné známky zapsané v Černé Hoře a ochranné známky zavedené jejich užíváním, které jsou vlastněny státními příslušníky třetích zemí za předpokladu, že nemají takovou povahu, že by mohly klamat veřejnost, pokud jde o kvalitu, vlastnosti a zeměpisný původ zboží.

5.  Používání zeměpisných označení chráněných v souladu s odstavcem 1 v běžném jazyce jako obvyklý název pro toto zboží bude v Černé Hoře ukončeno nejpozději dne 1. ledna 2009.

6.  Černá Hora zajistí, aby zboží vyvážené z jejího území po 1. lednu 2009 neporušovalo ustanovení tohoto článku.

7.  Černá Hora z vlastní iniciativy nebo na žádost dotčeného subjektu zajistí ochranu uvedenou v odstavcích 1 až 6.KAPITOLA III

Společná ustanovení

Článek 34

Oblast působnosti

Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se všemi produkty mezi stranami, není-li zde nebo v protokolu 1 uvedeno jinak.

Článek 35

Výhodnější koncese

Touto hlavou není nijak dotčeno jednostranné použití výhodnějších opatření jednou nebo druhou stranou.

Článek 36

Zachování současného stavu

1.  Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Černou Horou nezavádějí žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem, ani se nezvyšují stávající cla či poplatky.

2.  Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Černou Horou nezavádějí žádná nová množstevní omezení dovozu nebo vývozu nebo opatření s rovnocenným účinkem, ani se nezpřísňují stávající omezení či opatření.

3.  Aniž jsou dotčeny koncese udělené podle článků 26, 27, 28, 29 a 30, neomezují odstavce 1 a 2 tohoto článku nijak provádění odpovídajících zemědělských a rybářských politik Černé Hory a Společenství nebo přijímání opatření v rámci těchto politik, není-li jimi ovlivněn dovozní režim podle příloh II až V a protokolu 1.

Článek 37

Zákaz daňové diskriminace

1.  Společenství a Černá Hora se zdrží všech vnitřních daňových opatření nebo postupů a zruší případná stávající opatření a postupy, které přímo nebo nepřímo diskriminují produkty jedné strany vzhledem k obdobným produktům pocházejícím z území druhé strany.

2.  Produkty vyvezené na území jedné ze smluvních stran nesmí být zvýhodněny vrácením vnitřní nepřímé daně nad rámec nepřímé daně, jež na ně byla uvalena.

Článek 38

Cla daňové povahy

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž vztahují na cla daňové povahy.

Článek 39

Celní unie, oblasti volného obchodu, přeshraniční ujednání

1.  Tato dohoda nebrání zachování nebo zřizování celních unií, oblastí volného obchodu nebo režimů příhraničního obchodu, pokud nemění ustanovení o obchodu této dohody.

2.  Během přechodného období podle článku 18 se tato dohoda nedotýká provádění zvláštních preferenčních režimů pro pohyb zboží, které byly stanoveny v příhraničních dohodách uzavřených dříve mezi jedním nebo více členskými státy a Srbskem a Černou Horou nebo které vyplývají z dvoustranných dohod uvedených v hlavě III, jež uzavřela Černá Hora na podporu regionálního obchodu.

3.  Strany v rámci Rady stabilizace a přidružení uskuteční konzultace o dohodách podle odstavců 1 a 2 tohoto článku a na vyžádání i o dalších závažných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země k Evropské unii s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Černé Hory uvedené v této dohodě.

Článek 40

Dumping a subvencování

1.  Žádné z ustanovení v této dohodě nebrání stranám přijmout ochranná obchodní opatření podle odstavce 2 tohoto článku a článku 41.

2.  Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že v obchodu s druhou stranou dochází k dumpingu nebo napadnutelnému subvencování, může přijmout vhodná protiopatření v souladu s Dohodou WTO o provádění článku VI dohody GATT z roku 1994 nebo s Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a se svými souvisejícími vnitrostátními právními předpisy.

Článek 41

Ochranná ustanovení

1.  Ustanovení článku XIX dohody GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatřeních jsou použitelná mezi stranami.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, dováží-li se produkt jedné strany na území druhé strany v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo může způsobit:

a) vážnou újmu domácímu průmyslu s podobnými nebo přímo konkurujícími produkty na území dovážející strany, nebo

b) vážné narušení některého hospodářského odvětví nebo obtíže, které by mohly vyústit ve vážné zhoršení hospodářské situace některého regionu dovážející strany,

může dovážející strana přijmout vhodná dvoustranná ochranná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku.

3.  Dvoustranná ochranná opatření zaměřená na dovozy z druhé strany nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné k odstranění problémů podle odstavce 2, které byly způsobeny použitím této dohody. Přijatá ochranná opatření by měla spočívat v pozastavení zvyšování nebo snižování rozsahu preferencí stanovených v této dohodě pro dané produkty až do maximální výše odpovídající základnímu clu uvedenému v čl. 18 odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 pro stejný produkt. Taková opatření obsahují jasnou formulaci o postupném zrušení těchto opatření nejpozději ke konci stanoveného období a nesmí se přijímat na dobu delší než dva roky.

Za krajně výjimečných okolností lze opatření prodloužit o další období nepřesahující dva roky. Pro dovoz produktu, na který se dříve vztahovala tato opatření, se ochranná dvoustranná opatření nepoužijí po dobu nejméně čtyř let od zrušení předchozích opatření.

4.  V případech uvedených v tomto článku, před přijetím opatření v něm stanovených, nebo co nejdříve v případech podle odst. 5 písm. b), předloží Společenství či Černá Hora Radě stabilizace a přidružení všechny podstatné údaje potřebné k důkladnému posouzení situace, aby bylo možno najít řešení přijatelného pro obě strany.

5.  Při uplatňování odstavců1, 2, 3 a 4 se použijí tato ustanovení:

a) o obtížích vzniklých na základě situace podle tohoto článku je neprodleně informována Rada stabilizace a přidružení, která je posoudí a může přijmout rozhodnutí potřebná pro jejich odstranění.

Nepřijme-li Rada stabilizace a přidružení nebo vyvážející strana rozhodnutí, které tyto obtíže odstraní, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro odstranění těchto obtíží v souladu s tímto článkem. Při výběru ochranných opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování ujednání podle této dohody. Ochranná opatření uplatněná v souladu s článkem XIX dohody GATT z roku 1994 a s Dohodou WTO o ochranných opatřeních zachovají úroveň/rozsah preference přiznané podle této dohody;

b) v případech, kdy je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné informování nebo přezkoumání, může dotyčná strana v situacích uvedených v tomto článku neprodleně uplatnit předběžná opatření potřebná k nápravě této situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

Ochranná opatření se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení v co nejkratší lhůtě, kterou umožní okolnosti.

6.  Zavede-li Společenství nebo Černá Hora pro dovoz produktů, jež mohou způsobit obtíže podle tohoto článku, správní postup, jehož cílem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodní výměny, informuje o tom druhou stranu.

Článek 42

Ustanovení pro případ nedostatku

1.  V případech, kdy provádění ustanovení této hlavy vede ke:

a) kritickému nedostatku potravin nebo jiných produktů důležitých pro vyvážející stranu nebo hrozbě takového nedostatku, nebo

b) zpětnému vývozu do třetí země v případě produktu, proti kterému uplatňuje vyvážející strana množstevní omezení vývozu, vývozní cla či opatření nebo poplatky s rovnocenným účinkem, a kdy výše uvedené situace působí nebo pravděpodobně způsobí závažné obtíže vyvážející straně,

může tato strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku.

2.  Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody. Taková opatření se nepoužívají způsobem, který by tam, kde platí rovné podmínky, představoval svévolnou nebo neodůvodněnou diskriminaci nebo skryté omezování obchodu, a zrušují se, jakmile okolnosti přestanou ospravedlňovat jejich zachování.

3.  Před přijetím opatření podle odstavce 1 nebo co nejdříve v případech, na které se vztahuje odstavec 4, předloží Společenství či Černá Hora Radě stabilizace a přidružení všechny podstatné údaje, aby bylo možno najít řešení přijatelného pro obě strany. Strany se mohou v Radě stabilizace a přidružení dohodnout na jakýchkoli opatřeních potřebných pro odstranění obtíží. Není-li do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení dosaženo dohody, může vyvážející strana použít při vývozu dotčeného produktu opatření podle tohoto článku.

4.  V případech, kdy je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné oznámení nebo přezkoumání, může Společenství či Černá Hora neprodleně uplatnit preventivní opatření nezbytná pro řešení situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

5.  Jakákoli opatření podle tohoto článku se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich odstranění v co nejkratší lhůtě, kterou umožní okolnosti.

Článek 43

Státní monopoly

Pokud jde o státní monopoly obchodní povahy, Černá Hora zajistí, aby dnem vstupu této dohody v platnost byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky členských států Evropské unie a Černé Hory, pokud jde o obchodní podmínky a uvádění zboží na trh.

Článek 44

Pravidla původu

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, stanoví protokol 3 pravidla původu pro uplatňování ustanovení této dohody.

Článek 45

Přípustná omezení

Touto dohodou nejsou vyloučeny zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, ochranou zdraví a života zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního bohatství s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou, ochranou duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, nebo opatření týkající se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu mezi stranami.

Článek 46

Neposkytnutí správní spolupráce

1.  Strany souhlasí s tím, že pro provedení a kontrolu preferenčního zacházení přiznaného podle této hlavy je nezbytná správní spolupráce, a zdůrazňují svůj závazek bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v celní oblasti a souvisejících oblastech.

2.  Pokud jedna ze stran na základě objektivních informací zjistí, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu podle této hlavy, může dotčená strana v souladu s tímto článkem dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty.

3.  Pro účely tohoto článku se za neposkytnutí správní spolupráce považuje mimo jiné toto:

a) opakované nedodržení povinnosti ověřit status původu dotčeného produktu;

b) opakované odmítnutí nebo bezdůvodné zdržování následného ověření dokladu o původu zboží nebo sdělení výsledků tohoto ověření;

c) opakované odmítnutí nebo bezdůvodné zdržování udělení povolení k provedení kontroly v rámci správní spolupráce za účelem ověření pravosti dokladů nebo správnosti údajů důležitých pro přiznání daného preferenčního zacházení.

Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který překračuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity druhé strany a souvisí s objektivními informacemi týkajícími se nesrovnalostí nebo podvodu.

4.  Dočasné pozastavení lze uplatnit, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) strana, která zjistila na základě objektivních informací, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, oznámí své zjištění společně s objektivními informacemi bez zbytečného odkladu Výboru pro stabilizaci a přidružení a zahájí na základě všech příslušných informací a objektivních zjištění konzultace s Výborem pro stabilizaci a přidružení s cílem dosáhnout řešení přijatelného pro obě strany;

b) pokud strany zahájily výše uvedené konzultace v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení a nepodařilo se jim dohodnout na přijatelném řešení do tří měsíců od oznámení, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty. Toto dočasné pozastavení se bez zbytečného odkladu oznámí Výboru pro stabilizaci a přidružení;

c) dočasná pozastavení podle tohoto článku se omezí pouze na případy, kdy jsou nezbytně nutná k ochraně finančních zájmů dotčené smluvní strany. Jejich délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Dočasná pozastavení se neprodleně po jejich přijetí oznámí Výboru stabilizace a přidružení. Budou předmětem pravidelných konzultací v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení, zejména za účelem jejich ukončení, jakmile přestanou existovat podmínky pro jejich uplatňování.

5.  Současně s oznámením Výboru pro stabilizaci a přidružení podle odst. 4 písm. a) tohoto článku zveřejní dotčená strana oznámení pro dovozce ve své sbírce právních předpisů. Toto oznámení by mělo ve vztahu k dotčenému výrobku obsahovat sdělení, že na základě objektivních informací byly zjištěny nedostatky při poskytování správní spolupráce nebo nesrovnalosti nebo podvod.

Článek 47

Pokud se příslušné orgány při řádné správě preferenčního systému vývozu, a zejména při uplatňování ustanovení protokolu 3 této dohody zmýlí a tato chyba má dopady na dovozní cla, může strana, která je těmito dopady dotčena, požádat Radu stabilizace a přidružení, aby prozkoumala možnosti přijetí všech vhodných opatření za účelem vyřešení této situace.

Článek 48

Uplatňováním této dohody není dotčeno uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy.HLAVA V

POHYB PRACOVNÍKŮ, USAZOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, KAPITÁLKAPITOLA I

Pohyb pracovníků

Článek 49

1.  S výhradou podmínek a úprav platných v jednotlivých členských státech:

a) zacházení poskytované pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky Černé Hory, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, je prosté jakékoliv diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud se týká pracovních podmínek, odměňování nebo propouštění v porovnání s vlastními státními příslušníky tohoto členského státu;

b) pro pracovníka, který je legálně zaměstnán na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 50, pokud tyto dohody nestanoví jinak, platí, že jeho manžel nebo manželka a děti, kteří legálně trvale pobývají s pracovníkem na území členského státu, mají přístup na pracovní trh tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

2.  Černá Hora poskytne, s výhradou svých vnitrostátních podmínek a úprav, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území, jakož i jejich manželovi nebo manželce a dětem, kteří legálně trvale pobývají v Černé Hoře.

Článek 50

1.  S ohledem na situaci na trhu pracovních sil v členských státech, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků:

a) stávající prostředky přístupu k zaměstnání pro černohorské pracovníky poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod by měly být zachovány a, bude-li to možné, zlepšeny

b) ostatní členské státy zváží možnost uzavřít podobné dohody.

2.  Rada stabilizace a přidružení posoudí po třech letech poskytnutí dalších zlepšení včetně prostředků přístupu k odborné přípravě, v souladu s pravidly a postupy platnými v členských státech a se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členských státech a ve Společenství

Článek 51

1.  Budou stanovena pravidla pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení pracovníků, kteří jsou státními příslušníky Černé Hory a jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, a jejich rodinných příslušníků, kteří tam legálně trvale pobývají. Za tímto účelem se rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení, které by nemělo mít vliv na práva a povinnosti vyplývající z dvoustranných dohod, pokud tyto dohody stanoví výhodnější zacházení, přijme tato úprava:

a) veškeré doby pojištění, zaměstnání nebo trvalého pobytu, kteří tito pracovníci získají v různých členských státech, se pro účely výplaty důchodů a dávek starobních a invalidních pro případ smrti a pro účely zdravotní péče pro tyto pracovníky a jejich rodinné příslušníky sčítají;

b) jakékoliv důchody nebo dávky starobní, pro případ smrti, v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nebo z nich vyplývající invalidity, s výjimkou nepříspěvkových dávek, jsou volně převoditelné podle kurzu použitelného podle právních předpisů dlužného členského státu nebo států;

c) dotyční pracovníci dostávají rodinné dávky pro své rodinné příslušníky uvedené výše.

2.  Černá Hora poskytne pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, a jejich rodinným příslušníkům, kteří tam legálně trvale pobývají, zacházení podobné tomu, jež je uvedeno v písmenu b) a c) odstavce 1.KAPITOLA II

Usazování

Článek 52

Definice

Pro účely této dohody se:

a) „společností Společenství“ nebo „černohorskou společností“ rozumí společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu nebo Černé Hory a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání na území Společenství nebo Černé Hory. Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu nebo Černé Hory má na území Společenství nebo Černé Hory pouze své sídlo, považuje se taková společnost za společnost Společenství nebo černohorskou společnost, pokud má její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu na hospodářství jedné z členských zemí nebo Černé Hory;

b) „dceřinou společností“ rozumí společnost, která je skutečně ovládána jinou společnost;

c) „pobočkou“ společnosti rozumí provozovna, která nemá právní subjektivitu, budí dojem trvalosti, např. jako rozšíření mateřského subjektu, má své vedení a je materiálně vybavena pro sjednávání obchodů se třetími stranami, takže tyto strany, ačkoli vědí, že v případě potřeby existuje právní vazba s mateřským subjektem, jehož správní ústředí se nachází v zahraničí, nemusejí jednat přímo s tímto mateřským subjektem, ale mohou uzavírat obchodní transakce v provozovně, která je rozšířením mateřského subjektu;

d) „usazováním“ rozumí:

i) pokud jde o státní příslušníky, právo vykonávat ekonomickou činnost jako osoby samostatně výdělečně činné a zakládat podniky, zvláště společnosti, které skutečně ovládají. Samostatně výdělečná činnost a podnikání nezahrnuje hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu práce ani právo na přístup na trh práce druhé strany. Tato kapitola se nevztahuje na osoby, které nejsou výlučně osobami samostatně výdělečně činnými;

ii) pokud jde o společnosti Společenství nebo černohorské společnosti, právo vykonávat ekonomické činnosti prostřednictvím zakládání dceřiných společností a poboček v Černé Hoře nebo ve Společenství;

e) „činností“ rozumí provozování ekonomických činností;

f) „ekonomickými činnostmi“ rozumějí zejména činnosti průmyslové, obchodní a odborné povahy a řemesla;

g) „příslušníkem Společenství“ nebo „státním příslušníkem Černé Hory“ rozumí fyzická osoba, která je státním příslušníkem některého z členských států nebo Černé Hory;

Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, včetně kombinované dopravy zahrnující úsek na moři, příslušníci Společenství nebo státní příslušníci Černé Hory usazení mimo Společenství nebo Černou Horu a společnosti provozující lodní dopravu usazené mimo Společenství nebo Černou Horu a ovládané příslušníky Společenství nebo černohorskými státními příslušníky rovněž požívají výhod ustanovení této kapitoly a kapitoly III, pokud jsou jejich plavidla registrována v tomto členském státě nebo v Černé Hoře, v souladu s jejich příslušnými právními předpisy;

h) „finančními službami“ rozumí činnosti popsané v příloze VI. Rada stabilizace a přidružení může rozsah této přílohy rozšířit nebo změnit.

Článek 53

1.  Černá Hora usnadní společnostem a státním příslušníkům Společenství zahajování činnosti na svém území. Za tím účelem Černá Hora ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje:

a) pokud jde o usazování společností Společenství na území Černé Hory, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem nebo společnostem třetích zemí, podle toho, co je výhodnější, a

b) pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček společností Společenství poté, co se usadí v Černé Hoře, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem a pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností třetích zemí, podle toho, co je výhodnější.

2.  Ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje Společenství a jeho členské státy:

a) pokud jde o usazování černohorských společností, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované členskými státy vlastním společnostem nebo společnostem třetích zemí, podle toho, co je výhodnější, a

b) pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček černohorských společností poté, co se usadí na jeho území, zacházení, které není méně výhodné, než je zacházení poskytované členskými státy vlastním společnostem nebo pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností třetích zemí usazeným na jejich území, podle toho, co je výhodnější.

3.  Strany nepřijmou žádná nová pravidla nebo opatření, která zavádějí diskriminaci, pokud jde o usazování nebo o činnost společností některé ze stran již usazené na jejich území, ve srovnání se svými vlastními společnostmi.

4.  Čtyři roky po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví úpravu pro rozšíření výše uvedených ustanovení o usazování příslušníků Společenství a státních příslušníků Černé Hory za účelem vykonávání ekonomické činnosti jako osoby samostatně výdělečně činné.

5.  Bez ohledu na ustanovení tohoto článku:

a) dceřiné společnosti a pobočky společností Společenství mají právo od vstupu této dohody v platnost používat a pronajímat nemovitosti v Černé Hoře;

b) dceřiné společnosti a pobočky společností Společenství mají od vstupu této dohody v platnost právo nabývat a užívat majetková práva k nemovitostem jako černohorské společnosti a pokud jde o veřejný majetek nebo majetek obecného veřejného zájmu, mají stejná práva jako černohorské společnosti, jsou-li tato práva nezbytná k výkonu ekonomických činností, pro než jsou založeny.

Článek 54

1.  S výhradou ustanovení článku 56, s výjimkou finančních služeb popsaných v příloze VI, může každá strana přijmout úpravu usazování a činnost společností a státních příslušníků na svém území do té míry, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní příslušníky druhé strany ve srovnání s jejími vlastními společnostmi a státními příslušníky.

2.  Pokud jde o finanční služby, bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této dohody není dotčeno právo stran přijímat obezřetnostní opatření, včetně opatření na ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo fiduciářů, nebo opatření, která mají zajistit integritu a stabilitu finančního systému. Strany tato opatření nepoužijí jako záminku k nedodržování povinností podle této dohody.

3.  Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tím způsobem, že stanoví povinnost kterékoli ze stran zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoliv důvěrné informace nebo informace o vlastnictví, které mají veřejné subjekty k dispozici.

Článek 55

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v Mnohostranné dohodě o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru ( 4 ) (dále jen „ECAA“), která stanoví jinak, nepoužije se tato kapitola na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotážní dopravě.

2.  Rada stabilizace a přidružení může vydávat doporučení ke zlepšení usazování a činností v oblastech uvedených v odstavci 1.

Článek 56

1.  Ustanovení článků 53 a 54 nebrání stranám použít zvláštní pravidla ohledně zřizování a provozování poboček společností druhé strany na svém území v případě, že nejsou zapsány v obchodním rejstříku první strany, pokud jsou tato pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami a obchodními zastoupeními ve srovnání s pobočkami a obchodními zastoupeními společností zapsaných v obchodním rejstříku na jejím území, nebo pokud jsou v případě finančních služeb odůvodněna obezřetnostními požadavky.

2.  Rozdíl v zacházení nepřesáhne rámec toho, co je nezbytně nutné v důsledku takových právních nebo technických rozdílů, nebo v případě finančních služebz důvodů obezřetnosti.

Článek 57

S cílem usnadnit příslušníkům Společenství a státním příslušníkům Černé Hory zahájení a vykonávání regulovaných odborných činností v Černé Hoře nebo ve Společenství Rada stabilizace a přidružení posoudí, jaké kroky je nutné učinit pro vzájemné uznávání kvalifikací. Za tím účelem může přijmout veškerá nezbytná opatření.

Článek 58

1.  Společnost Společenství usazená na území Černé Hory nebo černohorská společnost usazená ve Společenství je oprávněna zaměstnávat nebo prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností nebo poboček na území Republiky Černá Hora nebo na území Společenství v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země nechat zaměstnávat zaměstnance zaměstnance, kteří jsou státními příslušníky Republiky Černá Hora nebo členských států, na území Republiky Černá Hora nebo Společenství, pokud jsou tito zaměstnanci klíčovými zaměstnanci ve smyslu odstavce 2 a jsou zaměstnáváni výlučně společnostmi, jejich dceřinými společnostmi nebo pobočkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto zaměstnanců se vztahuje pouze na dobu výkonu tohoto zaměstnání.

2.  Klíčovými zaměstnanci výše uvedených společností (dále jen „organizace“) jsou „osoby převedené v rámci společnosti“, jak je definováno v písmenu c) tohoto odstavce, a které náležejí do následujících kategorií, pod podmínkou, že organizace je právnickou osobou a že dotčené osoby byly touto organizací zaměstnány nebo byly společníky (jinými než většinovými podílníky) této organizace alespoň po dobu jednoho roku před tímto převedením:

a) vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik a kteří jsou pod obecným dohledem a vedením zejména představenstva či podílníků, a jejichž úkoly zahrnují:

i) řízení při vytváření oddělení nebo útvaru podniku,

ii) dohled nad prací a řízení práce ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,

iii) osobní oprávnění přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění a přijímání jiných opatření ohledně zaměstnanců,

b) osoby pracující v organizaci, které mají výjimečné znalosti, jež jsou nezbytné pro služby, výzkumné zařízení, technologii nebo řízení podniku. Zhodnocení těchto znalostí může zahrnovat kromě specifických znalostí pro podnik také vysokou úroveň kvalifikace související s druhem práce nebo obchodu, které vyžadují zvláštní technické znalosti, včetně příslušnosti k akreditované profesi;

c) „osobou převedenou v rámci společnosti“ se rozumí fyzická osoba, která pracuje v organizaci na území strany a která je dočasně převedena v souvislosti s výkonem ekonomických činností na území druhé strany; dotčená organizace musí mít hlavní místo podnikání na území smluvní strany a převedení se musí uskutečnit do podniku (pobočky, dceřiné společnosti) této organizace, jenž skutečně provádí podobné ekonomické činnosti na území druhé smluvní strany.

3.  Vstup a dočasná přítomnost státních příslušníků Černé Hory a příslušníků Společenství na území Společenství nebo Černé Hory se povolí, pokud jsou tito zástupci společností osobami pracujícími ve společnosti ve vedoucí pozici, jak je definováno v odstavci 2 písm. a), a odpovídají za založení dceřiné společnosti nebo pobočky černohorské společnosti ve Společenství nebo dceřiné společnosti nebo pobočky společnosti Společenství v Černé Hoře, pokud:

a) tito zástupci nejsou zapojeni do přímého prodeje nebo poskytování služeb, a nedostávají odměnu ze zdrojů v hostitelské zemi;

b) společnost má své hlavní místo podnikání mimo Společenství nebo Černou Horu a nemá jiného zástupce, kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost v tomto členském státě nebo v Černé Hoře.KAPITOLA III

Poskytování služeb

Článek 59

1.  Společenství a Černá Hora se v souladu s následujícími ustanoveními zavazují podniknout kroky nezbytné k tomu, aby bylo společnostem Společenství, černohorským společnostem nebo příslušníkům Společenství nebo státním příslušníkům Černé Hory, usazeným na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, postupně povoleno poskytovat služby.

2.  Ve shodě s liberalizačním procesem uvedeným v odstavci 1 umožní strany dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako klíčový personál podle článku 58, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti Společnství nebo černohorské společnosti nebo příslušníka Společenství nebo státního příslušníka Černé Hory a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nejsou sami zapojeni do přímého prodeje nebo do poskytování služeb veřejnosti.

3.  Po čtyřech letech Rada stabilizace a přidružení přijme opatření nezbytná k postupnému provádění ustanovení odstavce 1. Přitom se vezme v úvahu pokrok dosažený stranami ve sbližování jejich právních předpisů.

Článek 60

1.  Strany nepřijmou žádná opatření ani nezahájí žádnou činnost, která by učinila podmínky poskytování služeb příslušníky nebo společnostmi Společenství nebo státními příslušníky nebo společnostmi Černé Hory usazenými na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, podstatně více omezujícími, než byly v den předcházející vstupu této dohody v platnost.

2.  Pokud se jedna strana domnívá, že opatření zavedená druhou stranou po vstupu této dohody v platnost vyústí v situaci, která je podstatně více omezující, pokud jde o poskytování služeb, ve srovnání se situací, která předcházela datu vstupu této dohody v platnost, může tato strana požádat druhou stranu o zahájení konzultací.

Článek 61

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi Společenstvím a Černou Horou, použijí se tato ustanovení:

1. Pokud jde o vnitrozemskou dopravu, pravidla pro vztahy mezi stranami stanovuje protokol 4, zejména s cílem zajistit neomezený silniční tranzitní provoz přes Černou Horu a Společenství jako celek, účinné uplatňování zásady nediskriminace a postupnou harmonizaci černohorských právních předpisů v oblasti dopravy s právními předpisy Společenství.

2. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, zavazují se strany účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trh a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním základě a dodržování mezinárodních a evropských závazků v oblasti ochrany, bezpečnosti a životního prostředí.

Strany potvrzují svůj závazek ve prospěch volné hospodářské soutěže, která je základním rysem mezinárodní námořní dopravy.

3. Při uplatňování zásad uvedených v odstavci 2 strany:

a) nezačlení ustanovení o sdílení nákladu do budoucích dvoustranných dohod s třetím zeměmi;

b) dnem vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodnou dodávku služeb v mezinárodní námořní dopravě;

c) každá ze stran mimo jiné poskytne lodím provozovaným státními příslušníky nebo společnostmi druhé strany zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované svým vlastním lodím, pokud jde o přístup do přístavů otevřených pro mezinárodní obchod, využívání infrastruktury a pomocných námořních služeb v přístavech, jakož i související poplatky, celní služby a přidělování kotvišť a zařízení pro nakládku a vykládku.

4. S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami, přizpůsobenou jejich vzájemným obchodním potřebám, se podmínky vzájemného přístupu na trh letecké dopravy řeší prostřednictvím ECAA.

5. Před uzavřením ECAA nepřijmou strany žádná opatření nebo akce, které by byly více omezující nebo diskriminační než situace v den předcházející dni vstupu této dohody v platnost;

6. Černá Hora přizpůsobí své právní předpisy včetně správních, technických a ostatních pravidel právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké, námořní a vnitrozemské vodní dopravy do té míry, do jaké to poslouží cílům liberalizace a vzájemného přístupu na trhy stran a usnadní pohyb osob a zboží.

7. V souladu se společným pokrokem při dosahování cílů této kapitoly Rada stabilizace a přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých, vnitrozemských pozemních a vodních dopravních služeb.KAPITOLA IV

Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 62

Strany se zavazují, že povolí veškeré platby a převody na běžném účtu platební bilance ve volně směnitelné měně mezi Společenstvím a Černou Horou v souladu s ustanoveními článku VIII dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

Článek 63

1.  Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu a finanční operace platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost zajistí strany volný pohyb kapitálu týkajícího se přímých investic uskutečněných ve společnostech, které byly založeny v souladu s právními předpisy hostitelské země a investic uskutečněných v souladu s kapitolou II hlavy V, jakož i likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku, který z nich pochází.

2.  Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu a finanční operace platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost strany zajistí volný pohyb kapitálu týkající se úvěrů spojených s obchodními transakcemi nebo poskytováním služeb, kterého se účastní rezident jedné ze stran, a půjček a finančních úvěrů s dobou splatnosti nad jeden rok.

3.  Černá Hora od vstupu této dohody v platnost posyktuje státním příslušníkům EU, kteří na jejím území nabývají nemovitý majetek, národní režim.

4.  Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství a Černá Hora rovněž zajistí volný pohyb kapitálu spojený s portfoliovými investicemi, finančními půjčkami a úvěry s dobou splatnosti kratší než jeden rok.

5.  Aniž je dotčen odstavec 1, strany nezavedou nová omezení v souvislosti s pohybem kapitálu a běžnými platbami mezi rezidenty Společenství a Černé Hory a nezpřísní stávající úpravy.

6.  Aniž jsou dotčeny článek 62 a tento článek, v případech, kdy za výjimečných okolností pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Černou Horou působí nebo by mohl způsobit vážné obtíže pro fungování politiky směnných kurzů nebo měnové politiky ve Společenství nebo v Černé Hoře, může Společenství nebo Černá Hora přijmout ochranná opatření ohledně pohybů kapitálu mezi Společenstvím a Černou Horou na dobu nejvýše šest měsíců, pokud jsou tato opatření bezpodmínečně nutná.

7.  Nic z výše uvedených ustanovení nesmí být použito tak, aby byla omezena práva hospodářských subjektů stran těžit z jakéhokoliv příznivějšího zacházení, které může být obsahem jakékoliv stávající dvoustranné nebo mnohostranné dohody uzavřené stranami této dohody.

8.  Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Černou Horou za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 64

1.  Během prvního roku následujícího po dni vstupu této dohody v platnost Společenství a Černá Hora podniknou opatření umožňující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství pro volný pohyb kapitálu.

2.  Do konce druhého roku po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví podmínky pro plné provádění pravidel Společenství pro pohyb kapitálu v Černé Hoře.KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Článek 65

1.  Tato hlava se použije s výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím.

2.  Nepoužije se na činnosti, které jsou na území kterékoliv strany spojeny, byť i příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 66

Pro účely této hlavy nebrání žádné ustanovení této dohody stranám v používání jejich právních předpisů, které upravují vstup a pobyt, práci, pracovní podmínky, usazování fyzických osob a poskytování služeb, zejména pokud jde o udělení, prodloužení a zamítnutí povolení k pobytu za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, aby omezily nebo odstranily výhody vzniklé kterékoli straně na základě určitého ustanovení této dohody. Tímto ustanovením není dotčeno provádění článku 65.

Článek 67

Na společnosti, které jsou kontrolovány a výhradně vlastněny společně černohorskými společnostmi nebo černohorskými státními příslušníky a společnostmi nebo příslušníky Společenství, se rovněž vztahuje tato hlava.

Článek 68

1.  Zacházení spojené s doložkou nejvyšších výhod poskytované v souladu s touto hlavou se nevztahuje na daňová zvýhodnění, která strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti na základě dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových ujednání.

2.  Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by stranám bránila přijímat nebo vynucovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění a jiných daňových ujednání nebo domácích finančních předpisů.

3.  Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by členským státům nebo Černé Hoře při provádění příslušných ustanovení jejich finančních právních předpisů bránila rozlišovat mezi daňovými poplatníky, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, zejména pokud jde o jejich bydliště.

Článek 69

1.  Strany se pro účely platební bilance pokud možno snaží vyhnout zavedení omezujících opatření, včetně dovozních opatření. Strana, která taková opatření přijme, předloží druhé straně co nejdříve harmonogram jejich zrušení.

2.  Má-li jeden nebo více členských států nebo Černá Hora vážné potíže s platební bilancí nebo hrozí-li mu tyto potíže, může Společenství nebo Černá Hora přijmout v souladu s podmínkami podle Dohody o WTO omezující opatření, včetně dovozních opatření, která mají omezenou dobu trvání a nesmí přesahovat rámec nezbytný pro vyřešení platební bilance. Společenství či Černá Hora o tom ihned informuje druhou stranu.

3.  Žádná omezující opatření se neuplatní na převody související s investicemi, a zejména na repatriaci investovaných nebo znovu investovaných částek nebo jakýchkoli výnosů z nich.

Článek 70

Ustanovení této hlavy budou postupně přizpůsobena, zejména vzhledem k požadavkům článku V GATS.

Článek 71

Tato dohoda nebrání stranám v provádění opatření nezbytných k tomu, aby zabránily obcházení svých opatření týkajících se přístupu třetích zemí na svůj trh prostřednictvím této dohody.HLAVA VI

SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VYMÁHÁNÍ PRÁVA A PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Článek 72

1.  Strany uznávají význam sbližování stávajících právních předpisů v Černé Hoře s příslušnými právními předpisy Společenství a jejich účinného provádění. Černá Hora vyvine úsilí, aby zajistila, že se její stávající a budoucí právní předpisy postupně stanou slučitelnými s acquis Společenství. Černá Hora zajistí řádné provádění a vynucování stávajících a budoucích právních předpisů.

2.  Toto sbližování začne dnem podpisu dohody a do konce přechodného období stanoveného v článku 8 této dohody se postupně rozšíří na všechny prvky acquis Společenství zmíněné v této dohodě.

3.  V počáteční etapě se sbližování zaměří zejména na určité základní prvky acquis vnitřního trhu, včetně právních předpisů ve finančním sektoru, oblasti práva, svobody a bezpečnosti, a na další oblasti související s obchodem. V další fázi se Černá Hora zaměří na zbývající části acquis.

Sbližování bude prováděno na základě programu, na kterém se dohodnou Evropská komise a Černá Hora.

4.  Černá Hora po dohodě s Evropskou komisí rovněž stanovípodmínky sledování sbližování právních předpisů a opatření k vynucování práva, jež mají být přijata.

Článek 73

Hospodářská soutěž a ostatní hospodářská ustanovení

1.  Neslučitelné s náležitým fungováním dohody, mohou-li ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Černou Horou, jsou:

i) veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem či výsledkem je znemožnění, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

ii) zneužívání dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Černé Hory jako celku nebo na jeho podstatné části;

iii) každá státní podpora, která narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž zvýhodňováním některých podniků nebo produktů.

2.  Jakékoli postupy, které jsou v rozporu s tímto článkem, se posuzují na základě kritérií vyplývajících z používání pravidel hospodářské soutěže platných ve Společenství, zejména z článků 81, 82, 86 a 87 Smlouvy o založení ES a výkladových nástrojů přijatých orgány Společenství.

3.  Strany zajistí, aby byl určen funkčně nezávislý veřejný orgán vybavený oprávněním pro úplné provádění odst. 1 bodů i) a ii) s ohledem na soukromé a státní podniky a podniky se zvláštním oprávněním.

4.  Černá Hora ustaví do jednoho roku ode dne vstupu této dohody v platnost funkčně nezávislý veřejný orgán vybavený oprávněním pro úplné provádění odst. 1 bodu iii). Tento orgán bude mít mimo jiné oprávnění pro schvalování programů státní podpory a individuálních podpor v souladu s odstavcem 2 a oprávnění nařídit vrácení státní podpory, která byla poskytnuta nezákonně.

5.  Společenství na jedné straně a Černá Hora na straně druhé zajistí průhlednost v oblasti státní podpory mimo jiné tím, že druhé straně poskytnou každoročně pravidelnou zprávu nebo podobný dokument, který odpovídá metodologii a struktuře sledování státních podpor ve Společenství. Na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o jednotlivých případech státní podpory.

6.  Černá Hora sestaví celkový přehled programů podpory zřízených před ustavením orgánu podle odstavce 4 a přizpůsobí tyto programy podpory kritériím uvedeným v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do čtyř let od vstupu této dohody v platnost.

7.  

a) Pro účely provádění odst. 1 bodu iii) strany uznávají, že v prvních pěti letech po vstupu této dohody v platnost se státní podpory udělené Černou Horou posuzují s ohledem na skutečnost, že se Černá Hora považuje za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení ES.

b) Do čtyř let od vstupu této dohody v platnost Černá Hora předloží Evropské komisi údaje o svém HDP na obyvatele, harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán podle odstavce 4 a Evropská komise poté společně zhodnotí způsobilost černohorských regionů a maximální výši podpory ve vztahu k této způsobilosti, aby bylo možné na základě příslušných pokynů Společenství vytvořit mapu poskytování regionální podpory.

8.  V protokolu 5 jsou uvedena pravidla ke státní podpoře v ocelářském průmyslu. Protokol stanoví pravidla použitelná v případě udělení podpory na restrukturalizaci ocelářskému průmyslu. Zdůrazní výjimečnou povahu takové podpory a skutečnost, že tato podpora bude časově omezena a vázána na snížení kapacity v rámci programů proveditelnosti.

9.  Pokud jde o produkty uvedené v kapitole II hlavy IV:

a) odst. 1 bod iii) se nepoužije;

b) veškeré postupy, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem i), se posuzují podle kritérií stanovených Společenstvím na základě článků 36 a 37 Smlouvy o založení ES a zvláštních nástrojů Společenství přijatých na tomto základě.

10.  Považuje-li jedna ze stran určitý postup za neslučitelný s podmínkami odstavce 1, může po konzultaci v rámci Rady stabilizace a přidružení nebo třicet pracovních dnů po podání žádosti o tyto konzultace přijmout vhodná opatření. Tento článek se nijak nedotýká nebo neovlivňuje přijímání vyrovnávacích opatření Společenstvím nebo Černou Horou v souladu s GATT z roku 1994 a Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních nebo souvisejícími vnitřními právními předpisy.

Článek 74

Podniky veřejného práva

Nejpozději do konce třetího roku po dni vstupu této dohody v platnost začne Černá Hora na podniky veřejného práva a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, uplatňovat zásady stanovené ve Smlouvě o založení ES, a zejména v článku 86.

Zvláštní práva veřejnoprávních podniků nesmí během přechodného období obsahovat možnost stanovit množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz ze Společenství do Černé Hory.

Článek 75

Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví

1.  Na základě tohoto článku a přílohy VII potvrzují strany význam, který přikládají zajištění náležité a účinné ochrany a vymáhání práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

2.  Dnem vstupu této dohody v platnost poskytnou strany společnostem a státním příslušníkům druhé strany při uznávání a ochraně duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované kterékoli třetí zemi na základě dvoustranných dohod.

3.  Černá Hora přijme nezbytná opatření, aby nejpozději pět let po dni vstupu této dohody v platnost zajistila úroveň ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, která odpovídá úrovni ve Společenství, včetně účinných prostředků k prosazování těchto práv.

4.  Černá Hora se zavazuje, že ve výše uvedené lhůtě přistoupí k mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedené v příloze VII. Rada stabilizace a přidružení může Černé Hoře uložit, aby přistoupila k určitým mnohostranným úmluvám v této oblasti.

5.  Vzniknou-li v oblasti duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví problémy dotýkající se obchodních podmínek, jsou na žádost kterékoli ze stran neprodleně předloženy Radě stabilizace a přidružení s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení.

Článek 76

Veřejné zakázky

1.  Společenství a Černá Hora pokládají za žádoucí cíl otevření výběrových řízení na veřejné zakázky na základě zásad nediskriminace a vzájemnosti, zejména podle pravidel WTO.

2.  Společnostem Černé Hory, nehledě na to, zda jsou usazeny ve Společenství či nikoliv, se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky ve Společenství podle pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázekza neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Společenství.

Výše uvedená ustanovení se vztahují rovněž na zakázky v oblasti veřejných služeb, jakmile vláda Černé Hory přijme právní předpisy, jež do této oblasti zavedou pravidla Společenství. Společenství však bude pravidelně přezkoummávat, zda Černá Hora tyto právní předpisy skutečně zavedla.

3.  Společnostem Společenství usazeným v Černé Hoře podle kapitoly II hlavy V se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Černé Hoře za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Černé Hory.

4.  Společnostem Společenství, které nejsou usazeny v Černé Hoře, se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Černé Hoře za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Černé Hory.

5.  Rada stabilizaci a přidružení pravidelně přezkoumává, jestli může Černá Hora poskytnut přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Černé Hoře všem společnostem Společenství. Černá Hora informuje ročně Radu stabilizace a přidružení o opatřeních přijatých s cílem posílit transparentnost a zajistit účinnou soudní přezkoumatelnost rozhodnutí přijatých v oblasti zadávání veřejných zakázek.

6.  Pokud jde o usazování, činnost a poskytování služeb mezi Společenstvím a Černou Horou, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil související s prováděním veřejných zakázek, použijí se ustanovení článků 49 až 64.

Článek 77

Normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody

1.  Černá Hora přijme nezbytná opatření s cílem postupně dosáhnout shody s technickými předpisy Společenství a evropskými normalizačními a metrologickými postupy a postupy pro uznávání a posuzování shody.

2.  Za tímto účelem strany povinny:

a) podporovat používání technických předpisů, evropských norem a postupů pro posuzování shody;

b) napomáhat rozvoji kvalitní infrastruktury: normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody;

c) podporovat účast Černé Hory na práci organizací zabývajících se normami, posuzováním shody, metrologií a podobnými funkcemi (zekména CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) ( 5 );

d) případně uzavřít dohodu o posuzování shody a přijímání průmyslových výrobků poté, co bude právní rámec a příslušné procesy Černé Hory v dostatečném souladu s rámcem Společenství a zároveň budou k dispozici příslušné odborné znalosti.

Článek 78

Ochrana spotřebitele

Strany spolupracují s cílem sladit normy ochrany spotřebitele v Černé Hoře s normami Společenství. Účinná ochrana spotřebitelů je nezbytná pro zajištění správného fungování tržního hospodářství a tato ochrana závisí na rozvoji správní infrastruktury s cílem zajistit dozor nad trhem a vynucování práva v této oblasti.

Za tímto účelem a s ohledem na společné zájmy strany podpoří a zajistí:

a) politiku aktivní ochrany spotřebitele v souladu s právními předpisy Společenství, včetně nárůstu informovanosti a rozvoje nezávislých organizací;

b) harmonizaci právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele v Černé Hoře s předpisy, které jsou platné ve Společenství;

c) účinnou právní ochranu spotřebitelů s cílem zlepšit kvalitu spotřebního zboží a zachovat vhodné bezpečnostní normy;

d) sledování pravidel příslušnými orgány a umožnění přístupu k prostředkům právní ochrany v případě sporů;

e) výměnu informací o nebezpečných produktech.

Článek 79

Pracovní podmínky a rovné příležitosti

Černá Hora postupně sladí své právní předpisy s právními předpisy Společenství v oblasti pracovních podmínek, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovných příležitostí.HLAVA VII

SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST

Článek 80

Posílení institucí a právního státu

Při spolupráci v oblastech spravedlnosti, svobody a bezpečnosti strany přikládají velký význam upevnění právního státu a posílení institucí na všech úrovních veřejné správy obecně, zvláště pak v oblasti vymáhání práva a výkonu spravedlnosti. Spolupráce se zaměří zejména na posílení nezávislosti soudnictví a zlepšení jeho efektivity, zlepšení práce policie a dalších donucovacích orgánů, poskytnutí odpovídající odborné přípravy a na boj proti korupci a organizaované trestné činnosti.

Článek 81

Ochrana osobních údajů

Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora sladí své právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů s právními předpisy Společenství a dalšími evropskými a mezinárodními právními předpisy o ochraně soukromí. Černá Hora ustaví jeden nebo více nezávislých kontrolních orgánů s dostatečnými finančními i lidskými zdroji s cílem účinně monitorovat a zaručovat vymáhání vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Strany spolupracují na dosažení tohoto cíle.

Článek 82

Víza, správa hranic, azyl a migrace

Strany spolupracují v oblasti víz, hraničních kontrol, azylu a migrace a stanoví rámec spolupráce v těchto oblastech, a to i na regionální úrovni, přičemž v případě potřeby vezmou v potaz a plně využijí stávající iniciativy v této oblasti.

Spolupráce ve výše uvedených záležitostech bude založena na vzájemných konzultacích a těsné koordinaci mezi stranami a měla by zahrnovat technickou a správní pomoc pro:

a) výměnu informací o právních předpisech a postupech;

b) vypracování právních předpisů;

c) zlepšení výkonnosti institucí;

d) odbornou přípravu personálu;

e) bezpečnost cestovních dokladů a odhalování falešných dokladů;

f) správu hranic.

Spolupráce se zaměří zejména na:

a) v oblasti azylu na provádění vnitrostátních právních předpisů tak, aby odpovídaly ustanovením Úmluvy o právním postavení uprchlíků přijaté 28. července 1951 v Ženevě a Protokolu o právním postavení uprchlíků přijatém 31. ledna 1967 v New Yorku, čímž se zajistí dodržování jak zásady nenavracení, tak i dalších práv žadatelů o azyl a uprchlíků;

b) v oblasti legální migrace na pravidla přijímání a práva a status přijatých osob. Pokud jde o migraci, strany se dohodly na rovném zacházení se státními příslušníky jiných zemí, kteří se legálně zdržují na jejich území, a na podpoře integrační politiky směřující k tomu, aby jejich práva a povinnosti byly srovnatelné s právy a povinnostmi jejich vlastních občanů.

Článek 83

Prevence a kontrola ilegálního přistěhovalectví; zpětné přebírání

1.  Strany spolupracují za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví. Za tímto účelem Černá Hora a členské státy převezmou zpět své státní příslušníky, kteří ilegálně pobývají na území druhé strany, a strany také souhlasí, že uzavřou a budou plně provádět dohodu o zpětném přebírání osob, včetně povinnosti zpětného přebírání státních příslušníků jiných zemí a osob bez státní příslušnosti.

Členské státy a Černá Hora poskytnou svým státním příslušníkům odpovídající doklady totožnosti a poskytnou jim za tímto účelem nezbytné správní prostředky.

Zvláštní postupy pro účely zpětného přebírání státních příslušníků, státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti jsou uvedeny v Dohodě mezi Společenstvím a Černou Horou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

2.  Černá Hora souhlasí s uzavřením dohod o zpětném přebírání osob s dalšími zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení a zavazuje se, že přijmet veškerá nezbytná opatření, aby zajistila pružné a rychlé provádění všech dohod uvedených v tomto článku.

3.  Rada stabilizace a přidružení stanoví další společné kroky, které by mohly být provedeny za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví, včetně obchodu s lidmi a fungování sítí ilegální migrace.

Článek 84

Praní peněz a financování terorismu

1.  Strany budou spolupracovat, aby zabránily využívání svých finančních systémů k praní výnosů z trestné činnosti obecně, zejména však z trestné činnosti související s drogami a pro účely financování terorismu.

2.  Spolupráce v této oblasti může zahrnout správní a technickou pomoc, jejichž účelem je rozvíjet provádění předpisů a účinné fungování vhodných norem a mechanismů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, které jsou rovnocenné normám a mechanismům, jež v této oblasti přijalo Společenství a mezinárodní fóra, zejména skupina pro finanční činnost (FATF).

Článek 85

Spolupráce v oblasti nedovolených drog

1.  Strany v rámci své pravomoci a působnosti spolupracují, aby zajistily vyvážený a integrovaný přístup k drogové problematice. Protidrogové politiky a opatření se zaměří na posílení struktur pro boj s nedovolenými drogami, na snížení nabídky nedovolených drog, obchodu s nimi a poptávky po nich a na vyrovnávání se se zdravotními a sociálními důsledky zneužívání drog a rovněž na účinnější kontrolu prekurzorů.

2.  Strany se dohodnou na nezbytných metodách spolupráce k dosažení těchto cílů. Základem opatření jsou společně dohodnuté zásady v souladu s protidrogovou strategií EU.

Článek 86

Prevence a boj proti organizovanému zločinu a jiným protiprávním činnostem

Strany spolupracují v oblasti prevence a boje proti trestné činnosti a protiprávním činnostem, organizovaným i neorganizovaným, jako jsou:

a) převaděčství a obchod s lidmi;

b) protiprávní ekonomické činnosti, zejména padělání peněz a nepeněžních platebních prostředků, protiprávní transakce s produkty, jako je průmyslový odpad, radioaktivní materiál a transakce zahrnující zakázané produkty nebo padělky a pirátské produkty;

c) korupce, jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, zejména spojená s neprůhlednými správními postupy;

d) daňové podvody;

e) krádež identity;

f) nedovolené obchodování s omamnými a psychotropními látkami;

g) nedovolené obchodování se zbraněmi;

h) padělání dokumentů;

i) pašování a nedovolené obchodování se zbožím, včetně automobilů;

j) počítačová trestná činnost.

Pokud jde o padělání měny, Černá Hora úzce spolupracuje se Společenstvím s cílem bojovat proti padělání bankovek a mincí a potlačovat a trestat padělání bankovek a mincí, ke kterému by mohlo docházet na tomto území. Na úrovni prevence bude Černá Hora usilovat o provádění opatření, která jsou rovnocenná opatřením stanoveným v příslušných právních předpisech Společenství a o přistoupení k mezinárodním úmluvám týkajícím se této oblasti práva. Černá Hora by mohla využít podpory Společenství k výměně, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání. V boji proti organizovanému zločinu bude podporována regionální spolupráce a soulad s uznávanými mezinárodními normami.

Článek 87

Boj proti terorismu

V souladu s mezinárodními úmluvami, jichž jsou smluvními stranami, a svými příslušnými právními a správními předpisy se strany dohodly, že budou spolupracovat, aby potlačily teroristické činy včetně jejich financování a zabránily jim:

a) v rámci plného provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001) a dalších příslušných rezolucí OSN, mezinárodních úmluv a nástrojů;

b) výměnou informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích v souladu s mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy;

c) výměnou zkušeností ohledně prostředků a metod boje proti terorismu, jakož i zkušeností v technických oblastech, v odborné přípravě a v oblasti prevence terorismu.HLAVA VIII

POLITIKY SPOLUPRÁCE

Článek 88

1.  Společenství a Černá Hora naváží úzkou spolupráci s cílem přispět k rozvoji a růstovému potenciálu Černé Hory. Tato spolupráce posílí stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

2.  Politiky a další opatření budou pojaty tak, aby vedly k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji Černé Hory. Tyto politiky by měly zajistit, že budou od počátku rovněž plně začleněna hlediska ochrany životního prostředí a že budou spojena s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3.  Politiky spolupráce budou zasazeny do regionálního rámce spolupráce. Zvláštní pozornost bude muset být věnována opatřením, která posilují spolupráci mezi Černou Horou a sousedními zeměmi včetně členských států, což rovněž přispěje k regionální stabilitě. Rada stabilizace a přidružení může v souladu s evropským partnerstvím určit priority mezi níže uvedenými politikami spolupráce a v jejich rámci.

Článek 89

Hospodářská a obchodní politika

Společenství a Černá Hora usnadní proces hospodářských reforem spoluprací směřující k lepšímu pochopení základních prvků svých ekonomik a formulování a provádění hospodářské politiky v tržním hospodářství.

Za tímto účelem spolupracuje Společenství a Černá Hora při:

a) výměně informací o makroekonomickém vývoji a vyhlídkách a o rozvojových strategiích;

b) společné analýze hospodářských otázek společného zájmu včetně vytváření rámcové hospodářské politiky a nástrojů k jejímu provádění;

c) podpoře širší spolupráce zaměřené na urychlení předávání know-how a přístupu k novým technologiím.

Černá Hora bude usilovat o vytvoření fungující tržní ekonomiky a o postupné sbližování své politiky s politikami hospodářské a měnové unie zaměřenými na stabilitu. Na žádost orgánů Černé Hory může Společenství poskytnout pomoc určenou na podporu úsilí Černé Hory.

Spolupráce se rovněž zaměří na posílení právního státu v obchodní sféře prostřednictvím vytvoření stabilního a nediskriminačního obchodněprávního rámce.

Spolupráce v této oblasti zahrnuje také výměnu informací týkajících se zásad a fungování Evropské hospodářské a měnové unie.

Článek 90

Statistická spolupráce

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti statistiky, včetně hospodářské, obchodní, měnové a finanční oblasti. Zaměří se zejména na vývoj účinného a udržitelného statistického systému schopného poskytovat spolehlivé, objektivní a přesné údaje, které jsou nezbytné pro plánování a sledování procesu transformace a reforem v Černé Hoře. Rovněž by měla statistickému úřadu v Černé Hoře umožnit lépe reagovat na potřeby svých zákazníků v zemi (jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru). Statistický systém by měl odpovídat základním statistickým zásadám vydaným OSN, evropskému kodexu statistiky a ustanovení evropských právních předpisů z oblasti statistiky a rozvíjet se směrem k acquis Společenství. Strany spolupracují zejména za účelem zajištění důvěryhodnosti jednotlivých údajů, postupného zvyšování sběru dat a jejich přenosu do Evropského statistického systému, poskytování informací o metodách, přenosu know-how a odborné přípravě.

Článek 91

Bankovnictví, pojišťovnictví a ostatní finanční služby

Spolupráce mezi Černou Horou a Společenstvím se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb. Strany spolupracují s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec podpory bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v Černé Hoře, založený na řádné hospodářské soutěži a zajišťující nezbytné rovné sotěžní podmínky.

Článek 92

Spolupráce v oblasti vnitřní kontroly a externího auditu

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti veřejné vnitřní finanční kontroly (PIFC) a externího auditu. Strany spolupracují zejména s cílem rozvíjet, prostřednictvím vypracování a přijetí příslušných předpisů, transparentní, účinnou a hospodárnou veřejnou vnitřní finanční kontrolu (PICF), včetně finanční správy a kontroly a funkčně nezávislého vnitřního auditu a systémů nezávislých vnitřních auditů v Černé Hoře, v souladu s mezinárodně uznávanými normami a metodikami a osvědčenými postupy EU. Spolupráce se také soustředí na budování kapacit nejvyššího kontrolního orgánu v Černé Hoře. Aby bylo možné plnit povinnosti v oblasti spolupráce a harmonizace vycházející z výše uvedených požadavků, musí se spolupráce zaměřit na vytvoření a posílení ústředních jednotek pro harmonizaci s působností pro finanční správu a kontrolu a interní audit.

Článek 93

Podpora a ochrana investic

V rámci svých příslušných pravomocí strany spolupracují v oblasti podpory a ochrany investic s cílem vytvořit prostředí příznivé pro soukromé investice, jak domácí, tak zahraniční, které je základem pro hospodářské a průmyslové oživení v Černé Hoře. Cílem spolupráce je v Černé Hoře zejména zlepšení právního rámce pro podporu a ochranu investic.

Článek 94

Průmyslová spolupráce

Cílem spolupráce je podpora modernizace a restrukturalizace průmyslu a jednotlivých odvětví v Černé Hoře. Týká se též průmyslové spolupráce mezi hospodářskými subjekty s cílem posílit soukromý sektor za podmínek zajišťujících ochranu životního prostředí.

Iniciativy průmyslové spolupráce odrážejí priority stanovené oběma stranami. Vezmou v úvahu regionální aspekty průmyslového rozvoje a případně podpoří nadnárodní partnerství. Iniciativy by především měly usilovat o zřízení vhodného rámce pro podniky, zlepšení řízení a know-how, jakož i o podporu trhů, transparentnost trhů a podnikatelského prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována zavedení účinných opatření na podporu vývozu v Černé Hoře.

Spolupráce náležitě zohlední acquis Společenství v oblasti průmyslové politiky.

Článek 95

Malé a střední podniky

Strany v rámci své spolupráce usilují o rozvoj a posílení malých a středních podniků soukromého sektoru, o vytváření nových podniků v oblastech s růstovým potenciálem a spolupráci mezi malými a středními podniky ve Společenství a v Černé Hoře. Spolupráce náležitě zohlední prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti malých a středních podniků a deset obecných zásad zakotvených v Evropské chartě pro malé podniky.

Článek 96

Cestovní ruch

Cílem spolupráce mezi stranami v oblasti cestovního ruchu je zejména posílení toku informací o cestovním ruchu (prostřednictvím mezinárodních sítí, databank apod.), podpora rozvoje infrastruktury, která příznivě ovlivňuje investice do odvětví cestovního ruchu, a účast Černé Hory v důležitých evropských organizacích cestovního ruchu. Jejím cílem je též prozkoumat možnosti pro společné činnosti a posílení spolupráce mezi podniky působícími v cestovním ruchu, odborníky, vládami a jejich příslušnými orgány v oblasti cestovního ruchu a přenášet know-how (prostřednictvím odborné přípravy, výměn a seminářů). Spolupráce náležitě zohlední acquis Společenství týkající se tohoto odvětví.

Spolupráce může být zasazena do regionálního rámce spolupráce.

Článek 97

Zemědělství a zemědělsko-průmyslové odvětví

Spolupráce mezi stranami bude rozvíjena ve všech prioritních oblastech spojených s acquis v oblasti zemědělství a veterinární a fytosanitární oblasti. Cílem spolupráce je zejména modernizace a restrukturalizace zemědělství a zemědělsko-průmyslového odvětví, především dosažení hygienických požadavků Společenství, zlepšení hospodaření s vodou, rozvoj venkova a rozvoj lesnictví v Černé Hoře a podpora postupné harmonizace právních předpisů a postupů Černé Hory s pravidly a normami Společenství.

Článek 98

Rybolov

Strany prověří možnost stanovení vzájemně prospěšných oblastí společného zájmu v odvětví rybolovu. Spolupráce náležitě zohlední prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti rybolovu, včetně plnění mezinárodních závazků týkajících se pravidel mezinárodních a regionálních rybářských organizací pro zachování a řízení rybolovných zdrojů.

Článek 99

Cla

Strany spolupracují v této oblasti, aby zajistily dodržování všech ustanovení, která mají být přijata v oblasti obchodu, a dosáhly sblížení černohorského celního systému a celního systému Společenství, a napomohly tak usnadnit liberalizaci plánovanou podle této dohody a postupné sblížení černohorského práva v celní oblasti s acquis.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti cel.

Protokol 6 stanoví pravidla vzájemné správní pomoci mezi stranami v oblasti cel.

Článek 100

Daně

Strany spolupracují v oblasti daní včetně opatření, která směřují k další reformě černohorského daňového systému a restrukturalizaci daňové správy, za účelem zajištění efektivního vybírání daní a boje proti daňovým podvodům.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti daní a boje proti škodlivé daňové soutěži. Odstranění škodlivé daňové soutěže by mělo být provedeno na základě zásad kodexu chování pro zdaňování podniků schváleného Radou dne 1. prosince 1997.

Spolupráce by se měla rovněž vztahovat na zlepšení transparentnosti a boj proti korupci a zahrnovat výměnu informací s členskými státy, aby se usnadnilo prosazování opatření, která mají zabránit daňovým podvodům, daňových únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Černá Hora doplní síť dvoustranných dohod s členskými státy v souladu s poslední aktualizací vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a na základě vzorové dohody OECD o výměně informací o daňových záležitostech, pokud je požadující členský stát schválil.

Článek 101

Sociální spolupráce

Pokud jde o zaměstnanost, zaměří se spolupráce mezi stranami zejména na modernizaci služeb v oblasti vyhledávání zaměstnání a personálního poradenství, podporu místního rozvoje při podpoře restrukturalizace průmyslu a trhu práce a na zavedení odpovídajících podpůrných opatření. Zahrnuje rovněž opatření jako jsou studie, vysílání odborníků, informační a školicí akce.

Strany spolupracují, aby usnadnily reformu politiky zaměstnanosti v Černé Hoře v souvislosti s posílenou hospodářskou reformou a integrací. Cílem spolupráce je též podpora přizpůsobení černohorského systému sociálního zabezpečení novým hospodářským a sociálním požadavkům a zahrnuje úpravu právních předpisů v Černé Hoře týkajících se pracovních podmínek a rovných příležitostí pro ženy a muže, zdravotně postižených osob a osob patřících k menšinovým skupinám a zlepšení úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, přičemž se jako měřítko použije úroveň ochrany existující ve Společenství. Černá Hora přistoupí k základním úmluvám Mezinárodní organizace práce (ILO) a zajistí jejich účinné provádění.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Článek 102

Vzdělání, odborná příprava a školení

Strany spolupracují s cílem zvýšit úroveň všeobecného vzdělání, odborného vzdělávání a odborné přípravy v Černé Hoře a rovněž i úroveň politiky v oblasti mládeže a práce s mládeží, včetně mimoškolního vzdělávání. Prioritou systémů vysokoškolského vzdělávání je dosažení cílů Boloňské deklarace v rámci mezivládního Boloňského procesu.

Strany rovněž spolupracují s cílem zajistit, aby byl přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy v Černé Hoře prostý jakékoli diskriminace založené na pohlaví, rase, etnickém původu nebo náboženském vyznání.

Příslušné programy a nástroje Společenství přispějí k modernizaci vzdělávacích a školících struktur a činností v Černé Hoře.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Článek 103

Kulturní spolupráce

Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Tato spolupráce mimo jiné slouží ke zvýšení vzájemného porozumění a úcty mezi jednotlivci, společenstvími a národy. Strany se také zavazují spolupracovat s cílem podpořit kulturní rozmanitost, zejména v rámci Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů.

Článek 104

Spolupráce v audiovizuální oblasti

Strany spolupracují, aby podpořily audiovizuální průmysl v Evropě a koprodukci v oblasti filmu a televize.

Spolupráce by mohla zahrnout, mimo jiné, programy a zařízení pro školení novinářů a dalších mediálních odborníků a také technickou pomoc veřejnoprávním a soukromým sdělovacím prostředkům, aby byla posílena jejich nezávislost, profesionalita a vztahy s evropskými sdělovacími prostředky.

Černá Hora sjednotí své politiky týkající se regulace obsahu přeshraničního vysílání s politikami ES a harmonizuje své právní předpisy s acquis EU. Černá Hora klade zvláštní důraz na záležitosti spojené s nabýváním práv duševního vlastnictví pro programy a vysílání prostřednictvím satelitu, kabelového přenosu a pozemních frekvencí.

Článek 105

Informační společnost

Spolupráce bude rozvíjena v oblastech spojených s acquis Společenství v oblasti informační společnosti. Podporuje především postupné sbližování politik a právních předpisů Černé Hory v tomto odvětví s předpisy Společenství.

Strany rovněž spolupracují za účelem dalšího rozvoje informační společnosti v Černé Hoře. Obecnými cíli jsou příprava celé společnosti na digitální věk, přilákání investic a zajištění interoperability sítí a služeb.

Článek 106

Služby a sítě elektronických komunikací

V rámci spolupráce se přihlíží především k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti. Strany zejména posílí spolupráci v oblasti sítí a služeb elektronických komunikací, s konečným cílem, aby Černá Hora přijala acquis Společenství v tomto odvětví 3 roky po vstupu této dohody v platnost.

Článek 107

Informace a komunikace

Společenství a Černá Hora přijmou nezbytná opatření na podporu vzájemné výměny informací. Prioritu budou mít programy zaměřené na poskytování základních informací o Společenství široké veřejnosti a specializovanějších informací odborným kruhům v Černé Hoře.

Článek 108

Doprava

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti dopravy.

Spolupráce může mít za cíl zejména restrukturalizaci a modernizaci prostředků dopravy v Černé Hoře, zlepšení volného pohybu cestujících a zboží, podporu přístupu k dopravnímu trhu a zařízením včetně přístavů a letišť. Spolupráce může dále podporovat rozvoj multimodální infrastruktury ve spojení s hlavními transevropskými sítěmi, zejména za účelem posílení regionálních spojů v jihovýchodní Evropě v souladu s memorandem o porozumění o rozvoji základní regionální dopravní sítě. Cílem spolupráce je dosažení provozních norem srovnatelných s normami Společenství, rozvoj dopravního systému v Černé Hoře, který bude slučitelný a sladěný se systémem Společenství, a zlepšení ochrany životního prostředí v dopravě.

Článek 109

Energie

Spolupráce se zaměří na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti energie. Jejím základem je Smlouva o Energetickém společenství a bude rozvíjena s ohledem na postupnou integraci Černé Hory do evropských trhů s energií. Spolupráce může zahrnovat zejména:

a) formulaci a plánování energetické politiky včetně modernizace infrastruktury, zlepšení a diverzifikace nabídky a zlepšení přístupu na trh s energií včetně zlepšení tranzitu, přenosu a distribuce energie a obnovy propojení elektrických sítí regionálního významu se sousedními zeměmi;

b) podporu úspor energie, energetické účinnosti, obnovitelné energie a studia vlivu výroby a spotřeby energie na životní prostředí;

c) formulaci rámcových podmínek pro restrukturalizaci energetických společností a spolupráci mezi podniky v tomto odvětví.

Článek 110

Jaderná bezpečnost

Strany spolupracují v oblasti jaderné bezpečnosti a bezpečnostních opatření. Spolupráce může zahrnovat tyto oblasti:

a) aktualizace právních předpisů stran v oblasti radiační ochrany, jaderné bezpečnosti a účetní evidence jaderného materiálu a kontrola a posílení orgánů dozoru a jejich zdrojů;

b) podpora dohod mezi členskými státy nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii a Černou Horou o včasném hlášení a výměně informací v případě jaderných havárií, o připravenosti na mimořádné události a o obecných otázkách jaderné bezpečnosti, je-li to vhodné

c) odpovědnost třetích stran v oblasti jaderné energie.

Článek 111

Životní prostředí

Strany rozvíjejí a posilují svou spolupráci v oblasti životního prostředí, přičemž základním úkolem je zastavit další zhoršování životního prostředí a zahájit jeho zlepšování s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje.

Cílem spolupráce stran je zejména posílení správních struktur a postupů k zajištění strategického plánování otázek životního prostředí a koordinace mezi příslušnými subjekty a zaměření se na sbližování černohorských právních předpisů s acquis Společenství. Spolupráce by se rovněž mohla zaměřit na tvorbu strategií k významnému snížení místního, regionálního a přeshraničního znečištění vzduchu a vody, k vytvoření systému účinné, čisté, udržitelné a obnovitelné výroby a spotřeby energie a k provedení posouzení vlivu na životní prostředí a strategického environmentálního posouzení. Zvláštní pozornost je věnována ratifikaci a provádění Kjótského protokolu.

Článek 112

Spolupráce v oblasti výzkumu a technického rozvoje

Strany podporují spolupráci v civilním vědeckém výzkumu a technologickém rozvoji na základě vzájemné výhodnosti a s ohledem na dostupnost zdrojů, a přiměřený přístup ke svým programům, s výhradou vhodné úrovně účinné ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti výzkumu a technického vývoje.

Článek 113

Regionální a místní rozvoj

Strany usilují o posílení spolupráce v oblasti regionálního a místního rozvoje s cílem napomoci hospodářskému rozvoji a snížení nerovnováhy mezi regiony. Zvláštní pozornost je věnována přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti regionálního rozvoje.

Článek 114

Veřejná správa

Cílem spolupráce je zajistit rozvoj účinné a odpovědné veřejné správy v Černé Hoře, zejména za účelem provádění zásad právního státu, řádného fungování státních orgánů ve prospěch všech obyvatel Černé Hory a hladkého rozvoje vztahů mezi EU a Černou Horou.

Spolupráce v této oblasti se týká zejména budování institucí, včetně tvorby a provádění transparentních a nestranných náborových postupů, řízení lidských zdrojů a kariérního růstu ve veřejné správě, průběžné odborné přípravy a podpory etiky ve veřejné správě. Spolupráce zahrnuje všechny úrovně veřejné správy, včetně místní správy.HLAVA IX

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 115

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 5, 116 a 118 může Černá Hora získat finanční pomoc Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček od Evropské investiční banky. Pomoc Společenství je podmíněna dalším pokrokem v plnění kodaňských politických kritérií, a zejména pokrokem v plnění konkrétních priorit evropského partnerství. Zohlední se rovněž výsledky ročních hodnocení zemí procesu stabilizace a přidružení, zejména ve vztahu k závazku příjemců provádět demokratické, hospodářské a institucionální reformy, a ostatní závěry Rady týkající se zejména dodržování programů úprav. Pomoc bude Černé Hoře poskytována na základě potřeby, dohodnutých priorit, schopnosti jejího využití a splacení a na základě opatření, která povedou k reformě a restrukturalizaci hospodářství.

Článek 116

Finanční pomoc ve formě grantů bude prováděna prostřednictvím opatření uvedených v příslušném nařízení Rady v rámci víceletého orientačního rámce a na základě ročního akčního programu, které Společenství zřídí po konzultacích s Černou Horou.

Finanční pomoc se může týkat všech odvětví spolupráce, zvláštní pozornost bude věnována především oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, sbližování právních předpisů, hospodářskému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Článek 117

Na žádost Černé Hory a v případě zvláštní potřeby může Společenství v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi přezkoumat možnost výjimečně poskytnout makrofinanční pomoc podléhající určitým podmínkám, s ohledem na dostupnost všech finančních zdrojů. Tato pomoc může být poskytnuta po splnění podmínek, které budou stanoveny v souvislosti s programem dohodnutým mezi Černou Horou a Mezinárodním měnovým fondem.

Článek 118

S cílem umožnit optimální využití dostupných zdrojů zajistí strany, aby se příspěvky Společenství poskytovaly v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů, jako jsou členské státy, ostatní země a mezinárodní finanční instituce.

Za tímto účelem si strany pravidelně vyměňují informace o všech zdrojích pomoci.HLAVA X

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 119

Zřizuje se Rada stabilizace a přidružení, která dohlíží na uplatňování a provádění této dohody. Schází se na příslušné úrovni v pravidelných intervalech a když to vyžadují okolnosti. Zabývá se veškerými důležitými otázkami, které vzniknou v rámci této dohody, a jakýmikoli dalšími dvoustrannými nebo mezinárodními otázkami společného zájmu.

Článek 120

1.  Rada stabilizace a přidružení se skládá z členů Rady Evropské unie a členů Evropské komise na jedné straně a členů vlády Černé Hory na straně druhé.

2.  Rada stabilizace a přidružení přijme svůj jednací řád.

3.  Členové Rady stabilizace a přidružení se mohou nechat zastupovat v souladu s podmínkami, které budou stanoveny v jejím jednacím řádu.

4.  V předsednictví Rady stabilizace a přidružení se střídají zástupce Společenství a zástupce Černé Hory v souladu s ustanoveními jejího jednacího řádu, který bude přijat.

5.  Evropská investiční banka se účastní práce Rady stabilizace a přidružení jako pozorovatel v otázkách, které se jí týkají.

Článek 121

Rada stabilizace a přidružení je oprávněna za účelem dosažení cílů této dohody přijímat rozhodnutí v rámci oblasti působnosti této dohody v případech v ní uvedených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k jejich provedení. Rada stabilizace a přidružení může také vydávat vhodná doporučení. Svá rozhodnutí přijímá a doporučení vydává na základě dohody obou stran.

Článek 122

1.  Radě stabilizace a přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro stabilizaci a přidružení, složený ze zástupců Rady Evropské unie a zástupců Evropské komise na jedné straně a ze zástupců vlády Černé Hory na straně druhé.

2.  Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví povinnosti Výboru pro stabilizaci a přidružení, mezi něž patří příprava zasedání Rady stabilizace a přidružení, a určí způsob práce výboru.

3.  Rada stabilizace a přidružení může delegovat kteroukoli ze svých pravomocí na Výbor pro stabilizaci a přidružení. V tomto případě přijímá Výbor pro stabilizaci a přidružení svá rozhodnutí v souladu s podmínkami stanovenými v článku 121.

Článek 123

Výbor pro stabilizaci a přidružení může vytvářet podvýbory. Před uplynutím prvního roku po vstupu této dohody v platnost Výbor pro stabilizaci a přidružení vytvoří podvýbory nezbytné pro odpovídající provádění této dohody.

Bude zřízen podvýbor pro otázky migrace.

Článek 124

Rada stabilizace a přidružení se může rozhodnout zřídit další zvláštní výbory či orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností. Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví složení a povinnosti těchto výborů nebo orgánů a způsob jejich fungování.

Článek 125

Zřizuje se Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení. Představuje fórum pro členy černohorského parlamentu a Evropského parlamentu, na kterém se budou scházet a vyměňovat si názory. Schází se ve lhůtách, které si sám určí.

Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení se skládá z členů Evropského parlamentu a členů černohorského parlamentu.

Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení přijme svůj jednací řád.

Parlamentnímu výboru pro stabilizaci a přidružení předsedají střídavě zástupce Evropského parlamentu a zástupce černohorského parlamentu v souladu s ustanoveními jeho jednacího řádu, který bude přijat.

Článek 126

V rámci působnosti této dohody se obě strany zavazují zajistit, aby fyzické a právnické osoby druhé strany neměly ve srovnání s vlastními státními příslušníky znevýhodněný přístup k příslušným soudům a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a vlastnická práva.

Článek 127

Tato dohoda nebrání jedné ze stran přijmout opatření:

a) která považuje za nezbytná pro zabránění zveřejnění informací, které by bylo v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy;

b) která se týkají výroby zbraní, munice a válečného materiálu nebo obchodu s nimi nebo výzkumu, vývoje a výroby nezbytné pro obranné účely, pokud taková opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o produkty, které nejsou určeny výhradně pro vojenské účely;

c) která považuje za zásadní pro zajištění vlastní bezpečnosti v případě závažných vnitřních nepokojů majících vliv na zachování zákonnosti a pořádku v zemi, v době války nebo vážného mezinárodního napětí představujícího hrozbu války nebo z důvodu plnění závazků přijatých k zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 128

1.  V oblastech upravených touto dohodou a aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní ustanovení v ní obsažená:

a) nesmí úprava uplatňovaná Černou Horou vůči Společenství působit žádné znevýhodnění mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky,

b) nesmí úprava uplatňovaná Společenstvím vůči Černé Hoře působit žádné znevýhodnění mezi černohorskými státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky.

2.  Odstavcem 1 není dotčeno právo stran uplatňovat odpovídající opatření svých daňových předpisů vůči daňovým poplatníkům, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, pokud jde o jejich bydliště.

Článek 129

1.  Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro plnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Zajistí, aby bylo dosaženo cílů stanovených touto dohodou.

2.  Strany souhlasí s tím, že na žádost jedné ze stran bezodkladně zahájí vhodnými cestami konzultace za účelem projednání veškerých záležitostí, které se týkají výkladu nebo provádění této dohody či dalších souvisejících hledisek vztahů mezi stranami.

3.  Kterákoli ze stran předloží Radě stabilizace a přidružení jakýkoliv spor týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody. V tomto případě se použije článek 130, popřípadě protokol 7.

Rada stabilizace a přidružení může urovnat tento spor formou závazného rozhodnutí.

4.  Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana neplní své závazky vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Před jejich přijetím, kromě zvlášť naléhavých případů, poskytne Radě stabilizace a přidružení veškeré související údaje nezbytné pro náležité posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření je třeba dát přednost těm, která co nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a, pokud si to druhá strana vyžádá, budou předmětem konzultací v Radě stabilizace a přidružení, ve Výboru pro stabilizaci a přidružení nebo v jiném orgánu zřízením na základě článků 123 nebo 124.

5.  Odstavci 2, 3 a 4 nejsou nijak dotčeny ani ovlivněny články 32, 40, 41, 42, 46 a protokol 3 (definice pojmu původní produkty a metod správní spolupráce).

Článek 130

1.  Vznikne-li mezi stranami spor ohledně výkladu nebo provádění této dohody, informuje každá strana druhou stranu a Výbor pro stabilizaci a přidružení o formální žádosti o vyřešení sporu.

Pokud se strana domnívá, že opatření přijaté druhou stranou či nečinnost druhé strany představují porušení jejích povinností podle této dohody, musí formální žádost o řešení sporu obsahovat odůvodnění tohoto názoru a popřípadě uvést, že strany mohou přijmout opatření, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 4.

2.  Strany usilují o vyřešení sporu prostřednictvím konzultací v dobré víře v rámci Rady stabilizace a přidružení a jiných orgánů uvedených v odstavci 3 s cílem dosáhnout vzájemné dohody na společně přijatelném řešení.

3.  Strany poskytnou Radě stabilizace a přidružení veškeré podstatné informace potřebné pro náležité zhodnocení situace.

Dokud není spor vyřešen, bude projednáván na každém zasedání Rady stabilizace a přidružení, pokud nebude zahájeno rozhodčí řízení, jak je uvedeno v protokolu 7. Spor se považuje za vyřešený, pokud Rada stabilizace a přidružení přijala závazné rozhodnutí k vyřešení záležitosti, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 3, nebo pokud prohlásila, že spor již netrvá.

Konzultace o sporu mohou probíhat také na zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení nebo jiného příslušného výboru či orgánu zřízeného na základě článků 123 nebo 124, na kterých se strany dohodnou nebo na žádost jedné ze stran. Konzultace mohou probíhat také písemně.

Veškeré informace sdělené během konzultací zůstanou důvěrné.

4.  Pokud jde o záležitosti spadající do působnosti protokolu 7, mohou strany spornou věc urovnat prostřednictvím rozhodčího řízení v souladu s tímto protokolem, pokud strany nedospěly k vyřešení sporu do dvou měsíců od zahájení řízení pro řešení sporů podle odstavce 1.

Článek 131

Dokud nebude dosaženo rovnocenných práv pro jednotlivce a hospodářské subjekty na základě této dohody, nejsou touto dohodou dotčena práva, která jim jsou poskytnuta na základě stávajících dohod mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a Černou Horou na straně druhé.

Článek 132

Obecné zásady pro účast Černé Hory v programech Společenství jsou stanoveny v Protokolu 8.

Přílohy I až VII a protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 133

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět oznámením druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců ode dne takového oznámení.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět s okamžitým účinkem v případě, kdy druhá strana nedodržuje jeden z podstatných prvků této dohody.

Článek 134

Pro účely této dohody se pojmem „strany“ rozumí Společenství nebo jeho členské státy nebo Společenství a jeho členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi na jedné straně a Černá Hora na straně druhé.

Článek 135

Tato dohoda se vztahuje na území, na něž se vztahují smlouvy o založení Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, a to za podmínek stanovených v těchto smlouvách, na jedné straně a na území Černé Hory na straně druhé.

Článek 136

Depozitářem dohody je generální tajemník Rady Evropské unie.

Článek 137

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském a v úředním jazyce používaném Černé Hory, přičemž všechna znění jsou stejně závazná.

Článek 138

Strany schválí tuto dohodu v souladu s vlastními postupy.

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni, kdy si strany navzájem oznámí ukončení postupů uvedených v odstavci 1.

Článek 139

Prozatímní dohoda

V případě, že před dokončením postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost ustanovení některých částí této dohody, zejména částí týkajících se volného pohybu zboží a příslušná ustanovení o dopravě, nabudou účinnosti na základě prozatímních dohod mezi Společenstvím a Černou Horou, se strany dohodly, že za takových okolností se pro účely hlavy IV článků 73, 74 a 75 této dohody, protokolů 1, 2, 3, 5, 6 a 7 této dohody a příslušných ustanovení protokolu 4 této dohody slovy „dnem vstupu této dohody v platnost“ rozumí den vstupu v platnost příslušné prozatímní dohody, pokud jde o povinnosti obsažené ve výše uvedených ustanoveních.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Għal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

U ime Republike Crne Gore

signatory

PŘÍLOHA I
PŘÍLOHA I A

ČERNOHORSKÁ CELNÍ KONCESE PRO PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY SPOLEČENSTVÍ

(uvedené v Článku 21)

Sazby cla budou sníženy následovně:

a) dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 80 % základního cla;

b) od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 50 % základního cla;

c) od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 25 % základního cla;

d) od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla ruší.Kód KN

Popis zboží

2515

Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru:

 

–  Mramor a travertin:

2515 11 00

– –  Surový nebo hrubě opracovaný

2515 12

– –  rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového tvaru)

2515 12 20

– – –  o tloušťce nepřesahující 4 cm

2515 12 50

– – –  o tloušťce převyšující 4 cm, avšak nepřesahující 25 cm

2515 12 90

– – –  Ostatní

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825 :

2522 20 00

–  hašené vápno

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků:

 

–  portlandský cement:

2523 29 00

– –  Ostatní

3602 00 00

Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože

3603 00

Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky:

3603 00 10

–  Zápalnice; bleskovice

3603 00 90

–  Ostatní

3820 00 00

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce):

4406 90 00

–  Ostatní

4410

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy:

 

–  Ze dřeva:

4410 12

– –  Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB):

4410 12 10

– – –  Neopracované nebo jinak neopracované než broušené pískem

4410 19 00

– –  Ostatní

4412

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo:

4412 10 00

–  Z bambusu

 

–  Ostatní:

4412 94

– –  Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky:

4412 94 10

– – –  Nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva

4412 94 90

– – –  Ostatní

4412 99

– –  Ostatní:

4412 99 70

– – –  Ostatní

6403

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně:

 

–  Ostatní obuv se zevní podešví z usně:

6403 51

– –  Překrývající kotník:

 

– – –  Ostatní:

 

– – – –  Pokrývající kotník, ale žádnou část lýtka, se stélkou o délce:

 

– – – – –  24 cm nebo více:

6403 51 15

– – – – – –  Pánská

6403 51 19

– – – – – –  Dámská

 

– – – –  Ostatní, se stélkou o délce:

 

– – – – –  24 cm nebo více:

6403 51 95

– – – – – –  Pánská

6403 51 99

– – – – – –  Dámská

6405

Ostatní obuv:

6405 10 00

–  Se svrškem z usně nebo kompozitní usně

7604

Hliníkové tyče, pruty a profily:

7604 10

–  Z nelegovaného hliníku:

7604 10 90

– –  Profily

 

–  Ze slitin hliníku:

7604 29

– –  Ostatní:

7604 29 90

– – –  Profily

7616

Ostatní výrobky z hliníku:

 

–  Ostatní:

7616 99

– –  Ostatní:

7616 99 90

– – –  Ostatní

8415

Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně:

 

–  Ostatní:

8415 81 00

– –  S vestavěnou chladicí jednotkou a ventilem pro střídání chladicího a tepelného cyklu (vratná tepelná čerpadla):

8507

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (včetně čtvercových):

8507 20

–  Ostatní olovněné akumulátory:

 

– –  Ostatní:

8507 20 98

– – –  Ostatní

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo příjímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě); jiné vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443 , 8525 , 8527 nebo 8528 :

 

–  Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě:

8517 12 00

– –  Telefonní přístroje pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702 ), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů:

 

–  Ostatní vozidla, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním:

8703 22

– –  S obsahem válců převyšujícím 1 000 cm3, avšak nepřesahujícím 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –  Nová:

ex 8703 22 10

– – – –  Osobní motorová vozidla

8703 22 90

– – –  Použitá

8703 23

– –  S obsahem válců převyšujícím 1 500 cm3, avšak nepřesahujícím 3 000 cm3:

 

– – –  Nová:

8703 23 19

– – – –  Ostatní:

ex 8703 23 19

– – – – –  Osobní motorová vozidla

8703 23 90

– – –  Použitá

 

–  Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou):

8703 32

– –  S obsahem válců převyšujícím 1 500 cm3, avšak nepřesahujícím 2 500 cm3:

 

– – –  Nová:

8703 32 19

– – – –  Ostatní:

ex 8703 32 19

– – – – –  Osobní motorová vozidla

8703 32 90

– – –  Použitá

8703 33

– –  S obsahem válců převyšujícím 2 500  cm3:

 

– – –  Nová:

8703 33 11

– – – –  Motorové karavany

8703 33 19

– – – –  Ostatní:

ex 8703 33 19

– – – – –  Osobní motorová vozidla

8703 33 90

– – –  Použitá
PŘÍLOHA I. B

ČERNOHORSKÁ CELNÍ KONCESE PRO PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY SPOLEČENSTVÍ

(uvedené v Článku 21)

Sazby cla budou sníženy následovně:

a) dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 85 % základního cla;

b) od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 70 % základního cla;

c) od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 55 % základního cla;

d) od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 40 % základního cla;

e) od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 20 % základního cla;

f) od 1. ledna pátého roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla ruší.Kód KN

Popis zboží

2501

Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda: mořská voda:

 

–  Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda:

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Ostatní:

2501 00 91

– – – –  Sůl vhodná k lidskému požívání

3304

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru:

 

–  Ostatní:

3304 99 00

– –  Ostatní

3305

Přípravky na vlasy:

3305 10 00

–  Šampony

3305 90

–  Ostatní:

3305 90 90

– –  Ostatní

3306

Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních past a prášků; niť k čištění mezizubních prostor (zubní niť), v samostatném balení pro drobný prodej:

3306 10 00

–  Přípravky na čištění zubů

3401

Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech, též obsahující mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve formě tekutiny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též obsahující mýdlo; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:

 

–  Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech a papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:

3401 11 00

– –  pro toaletní účely (včetně medicinálních výrobků)

3402

Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401 :

3402 20

–  Přípravky upravené pro drobný prodej:

3402 20 20

– –  Povrchově aktivní přípravky

3402 20 90

– –  Prací prostředky a čisticí prostředky

3402 90

–  Ostatní:

3402 90 90

– –  Prací prostředky a čisticí prostředky

3923

Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry, z plastů:

 

–  Pytle a sáčky (včetně kornoutů):

3923 21 00

– –  Z polymerů ethylenu

3923 29

– –  z ostatních plastů:

3923 29 10

– – –  Z poly(vinylchloridu)

3923 90

–  Ostatní:

3923 90 10

– –  Vytlačované síťoviny trubkovitého tvaru

3923 90 90

– –  Ostatní

3926

Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914 :

3926 90

–  Ostatní:

 

– –  Ostatní:

3926 90 97

– – –  Ostatní

4011

Nové pneumatiky z kaučuku:

4011 10 00

–  Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)

4202

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem:

 

–  Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky:

4202 11

– –  S vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně:

4202 11 10

– – –  Diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky

4202 11 90

– – –  Ostatní

4203

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně:

4203 10 00

–  Oděvy a oděvní doplňky

 

–  Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů:

4203 29

– –  Ostatní:

4203 29 10

– – –  Ochranné pro všechny profese

4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva:

4418 10

–  Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně:

4418 10 50

– –  jehličnaté porosty

4418 10 90

– –  Ostatní

4418 20

–  Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy:

4418 20 50

– –  jehličnaté porosty

4418 20 80

– –  Z jiného dřeva

4418 40 00

–  Bednění pro betonování

4418 90

–  Ostatní:

4418 90 10

– –  Dřevo provrstvené klihem

4418 90 80

– –  Ostatní

4802

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803 ; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka:

 

–  Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými postupy nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních:

4802 55

– –  S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m2, v kotoučích:

4802 55 15

– – –  S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 60 g/m2:

ex 4802 55 15

– – – –  Jiný než hrubý dekorační papír

4802 55 25

– – –  S plošnou hmotností 60 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 75 g/m2:

ex 4802 55 25

– – – –  Jiný než hrubý dekorační papír

4802 55 30

– – –  S plošnou hmotností 75 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 80 g/m2:

ex 4802 55 30

– – – –  Jiný než hrubý dekorační papír

4802 55 90

– – –  S plošnou hmotností 80 g/m2 nebo vyšší:

ex 4802 55 90

– – – –  Jiný než hrubý dekorační papír

4819

Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken; krabicové pořadače, dopisové přihrádky a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky, používané v kancelářích, obchodech a podobně:

4819 10 00

–  Kartóny, bedny a krabice, z vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky

4819 20 00

–  Skládací kartóny, bedny a krabice, z nezvlněného papíru, kartónu nebo lepenky

4819 30 00

–  Pytle, sáčky a tašky, jejichž spodní část má šířku 40 cm nebo více

4819 40 00

–  Ostatní pytle, sáčky a tašky (včetně kornoutů)

4820

Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky:

4820 10

–  Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky:

4820 10 10

– –  Rejstříky, účetní knihy, objednávkové knihy a příjmové knihy

4820 20 00

–  Sešity

4820 90 00

–  Ostatní

4821

Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné:

4821 10

–  Potištěné:

4821 10 10

– –  Samolepicí

4821 90

–  Ostatní:

4821 90 10

– –  Samolepicí:

4910 00 00

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků

4911

Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií:

4911 10

–  Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky:

4911 10 10

– –  Obchodní katalogy

4911 10 90

– –  Ostatní

 

–  Ostatní:

4911 99 00

– –  Ostatní

5111

Tkaniny z mykané vlny nebo z mykaných jemných zvířecích chlupů:

 

–  Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů:

5111 19

– –  Ostatní:

5111 19 10

– – –  O plošné hmotnosti převyšující 300 g/m2, avšak nepřesahující 450 g/m2

5111 19 90

– – –  O plošné hmotnosti převyšující 450 g/m2

5112

Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů:

 

–  Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů:

5112 11 00

– –  O plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m2

5112 19

– –  Ostatní:

5112 19 10

– – –  O plošné hmotnosti převyšující 200 g/m2, avšak nepřesahující 375 g/m2

5112 19 90

– – –  O plošné hmotnosti převyšující 375 g/m2

5209

Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2:

 

–  Bělené:

5209 21 00

– –  V plátnové vazbě

5209 22 00

– –  Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru

5209 29 00

– –  Ostatní tkaniny

 

–  Barvené:

5209 31 00

– –  V plátnové vazbě

5209 32 00

– –  Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru

5209 39 00

– –  Ostatní tkaniny

 

–  Z různobarevných nití:

5209 41 00

– –  V plátnové vazbě

5209 43 00

– –  Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru

5209 49 00

– –  Ostatní tkaniny

6101

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6103 :

6101 90

–  Z ostatních textilních materiálů:

6101 90 20

– –  Kabáty, pláště, pláštěnky a podobné výrobky:

ex 6101 90 20

– – –  Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

6101 90 80

– –  Větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky:

ex 6101 90 80

– – –  Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

6115

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčochového zboží s postupným stlačením (například punčochy na křečové žíly) a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované:

 

–  Ostatní:

6115 95 00

– –  Z bavlny

6115 96

– –  Ze syntetických vláken:

6115 96 10

– – –  Podkolenky

 

– – –  Ostatní:

6115 96 99

– – – –  Ostatní

6205

Pánské nebo chlapecké košile:

6205 20 00

–  Z bavlny

6205 30 00

–  Z chemických vláken

6205 90

–  Z ostatních textilních materiálů:

6205 90 10

– –  Z lnu nebo ramie

6205 90 80

– –  Ostatní

6206

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky:

6206 10 00

–  Z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6206 20 00

–  Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

6206 30 00

–  Z bavlny

6206 40 00

–  Z chemických vláken

6206 90

–  Z ostatních textilních materiálů:

6206 90 10

– –  Z lnu nebo ramie

6206 90 90

– –  Ostatní

6207

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky:

 

–  Slipy a spodky:

6207 11 00

– –  Z bavlny

6207 19 00

– –  Z ostatních textilních materiálů

 

–  Noční košile a pyžama:

6207 21 00

– –  Z bavlny

6207 22 00

– –  Z chemických vláken

6207 29 00

– –  Z ostatních textilních materiálů

 

–  Ostatní:

6207 91 00

– –  Z bavlny

6207 99

– –  Z ostatních textilních materiálů

6207 99 10

– – –  Z chemických vláken

6207 99 90

– – –  Ostatní

6208

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky:

 

–  Kombiné a spodničky:

6208 11 00

– –  Z chemických vláken

6208 19 00

– –  Z ostatních textilních materiálů

 

–  Noční košile a pyžama:

6208 21 00

– –  Z bavlny

6208 22 00

– –  Z chemických vláken

6208 29 00

– –  Z ostatních textilních materiálů

 

–  Ostatní:

6208 91 00

– –  Z bavlny

6208 92 00

– –  Z chemických vláken

6208 99 00

– –  Z ostatních textilních materiálů

6211

Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety, plavky; ostatní oděvy:

 

–  Ostatní oděvy, pánské nebo chlapecké:

6211 32

– –  Z bavlny:

6211 32 10

– – –  Pracovní oděvy

 

– – –  Teplákové soupravy s podšívkou:

6211 32 31

– – – –  Ze stejné jediné vnější textilie

 

– – – –  Ostatní:

6211 32 41

– – – – –  Horní části

6211 32 42

– – – – –  Dolní části

 

–  Ostatní oděvy, dámské nebo dívčí:

6211 42

– –  Z bavlny:

6211 42 10

– – –  Zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy (též vhodné pro použití v domácnosti)

 

– – –  Teplákové soupravy s podšívkou:

6211 42 31

– – – –  Ze stejné jediné vnější textilie

 

– – – –  Ostatní:

6211 42 41

– – – – –  Horní části

6211 42 42

– – – – –  Dolní části

6211 42 90

– – –  Ostatní

6211 43

– –  Z chemických vláken:

6211 43 10

– – –  Zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy (též vhodné propoužití v domácnosti)

 

– – –  Teplákové soupravy s podšívkou:

6211 43 31

– – – –  Ze stejné jediné vnější textilie

 

– – – –  Ostatní:

6211 43 41

– – – – –  Horní části

6211 43 42

– – – – –  Dolní části

6211 43 90

– – –  Ostatní

6301

Přikrývky a plédy:

6301 20

–  Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky) a plédy, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů:

6301 20 10

– –  Pletené nebo háčkované

6301 20 90

– –  Ostatní

6301 90

–  Ostatní přikrývky a plédy:

6301 90 10

– –  Pletené nebo háčkované

6301 90 90

– –  Ostatní

6302

Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské:

 

–  Ostatní ložní prádlo, potištěné:

6302 21 00

– –  Z bavlny

 

–  Ostatní ložní prádlo:

6302 31 00

– –  Z bavlny

 

–  Ostatní stolní prádlo:

6302 51 00

– –  Z bavlny

6302 53

– –  Z chemických vláken:

6302 53 90

– – –  Ostatní

6403

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně:

 

–  Ostatní obuv se zevní podešví z usně:

6403 59

– –  Ostatní:

 

– – –  Ostatní:

 

– – – –  Obuv s nártem vyrobeným z řemínků, nebo s jedním nebo několika výřezy:

 

– – – – –  Ostatní, se stélkou o délce:

 

– – – – – –  24cm nebo více:

6403 59 35

– – – – – – –  Pánská

6403 59 39

– – – – – – –  Dámská

 

– – – –  Ostatní, se stélkou o délce:

 

– – – – –  24 cm nebo více:

6403 59 95

– – – – – –  Pánská

6403 59 99

– – – – – –  Dámská

6802

Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801 ; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice):

 

–  Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich, jednoduše rozsekané nebo rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem:

6802 21 00

– –  Mramor, travertin a alabastr

6802 23 00

– –  Žula

6802 29 00

– –  Ostatní kameny:

ex 6802 29 00

– – –  Ostatní vápenaté kameny

 

–  Ostatní:

6802 91

– –  Mramor, travertin a alabastr:

6802 91 10

– – –  Leštěné, zdobené nebo jinak opracované, ne však vyřezávané

6802 91 90

– – –  Ostatní

6802 93

– –  Žula

6802 93 10

– – –  Leštěná, zdobená nebo jinak opracovaná, ne však vyřezávaná, o čisté hmotnosti 10 kg nebo více.

6802 93 90

– – –  Ostatní

6810

Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené:

 

–  Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky:

6810 11

– –  Tvárnice a cihly:

6810 11 10

– – –  Z lehkého betonu (se základem z rozdrcené pemzy, granulované strusky atd.)

6810 11 90

– – –  Ostatní

 

–  Ostatní výrobky:

6810 91

– –  Prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební inženýrství:

6810 91 90

– – –  Ostatní

6810 99 00

– –  Ostatní

6904

Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky:

6904 10 00

–  Stavební cihly

6904 90 00

–  Ostatní

6905

Střešní tašky, komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby a jiné stavební keramické výrobky:

6905 10 00

–  Střešní tašky

7207

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli:

 

–  Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:

7207 11

– –  Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:

7207 11 90

– – –  Kované

7207 12

– –  Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu:

7207 12 90

– – –  Kované

7207 19

– –  Ostatní

 

– – –  S kruhovým nebo polygonálním (mnohoúhelníkovým) průřezem:

7207 19 12

– – – –  Válcované nebo získané kontinuálním litím

7207 19 19

– – – –  Kované

7207 19 80

– – –  Ostatní

7207 20

–  Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku:

 

– –  Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:

 

– – –  Válcované nebo získané kontinuálním litím:

 

– – – –  Ostatní, obsahující:

7207 20 15

– – – – –  0,25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku

7207 20 17

– – – – –  0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku

7207 20 19

– – –  Kované

 

– –  Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu:

7207 20 32

– – –  Válcované nebo získané kontinuálním litím

7207 20 39

– – –  Kované

 

– –  S kruhovým nebo polygonálním (mnohoúhelníkovým) průřezem:

7207 20 52

– – –  Válcované nebo získané kontinuálním litím

7207 20 59

– – –  Kované

7207 20 80

– –  Ostatní

7213

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli:

7213 10 00

–  S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování

 

–  Ostatní:

7213 91

– –  S kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm:

7213 91 10

– – –  Typu používaného pro vyztužení betonu

 

– – –  Ostatní:

7213 91 49

– – – –  Obsahující více než 0,06 %, avšak méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:

ex 7213 91 49

– – – – –  Jiné než o průměru 8 mm nebo menším

7213 99

– –  Ostatní:

7213 99 10

– – –  Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku

7213 99 90

– – –  Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku

7214

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny:

7214 10 00

–  Kované

7214 20 00

–  S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování krouceny

 

–  Ostatní:

7214 99

– –  Ostatní:

 

– – –  Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:

7214 99 10

– – – –  Typu používaného pro vyztužení betonu

 

– – – –  Ostatní, s kruhovým příčným průřezem o průměru:

7214 99 31

– – – – –  80 mm nebo větším

7214 99 39

– – – – –  Menším než 80 mm

7214 99 50

– – – –  Ostatní

 

– – –  Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku:

 

– – – –  S kruhovým příčným průřezem o průměru:

7214 99 71

– – – – –  80 mm nebo větším

7214 99 79

– – – – –  Menším než 80 mm

7214 99 95

– – – –  Ostatní

7215

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli:

7215 10 00

–  Z automatové oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované

7215 50

–  Ostatní, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované:

 

– –  Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:

7215 50 11

– – –  Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu

7215 50 19

– – –  Ostatní

7215 50 80

– –  Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku

7215 90 00

–  Ostatní

7224

Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované oceli:

7224 10

–  Ingoty a jiné primární formy:

7224 10 10

– –  Z nástrojové oceli

7224 10 90

– –  Ostatní

7224 90

–  Ostatní:

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu:

 

– – – –  Válcované nebo získané kontinuálním litím:

 

– – – – –  Jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:

7224 90 05

– – – – – –  Obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemík; obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole

7224 90 07

– – – – – –  Ostatní

7224 90 14

– – – – –  Ostatní

7224 90 18

– – – –  Kované

 

– – –  Ostatní:

 

– – – –  Válcované nebo získané kontinuálním litím:

7224 90 31

– – – – –  Obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní ohromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu.

7224 90 38

– – – – –  Ostatní

7224 90 90

– – – –  Kované

7228

Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli:

7228 20

–  Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli:

7228 20 10

– –  Pravúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran

 

– –  Ostatní:

7228 20 99

– – –  Ostatní

7228 30

–  Ostatní tyče a pruty, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované:

7228 30 20

– –  Z nástrojové oceli

 

– –  Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu:

7228 30 41

– – –  S kruhovým příčným průřezem o průměru 80 mm nebo větším

7228 30 49

– – –  Ostatní

 

– –  Ostatní:

 

– – –  S kruhovým příčným průřezem o průměru:

7228 30 61

– – – –  80 mm nebo větším

7228 30 69

– – – –  Menším než 80 mm

7228 30 70

– – –  Pravúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyřstran

7228 30 89

– – –  Ostatní

7228 40

–  Ostatní tyče a pruty, po kování již dále neopracované:

7228 40 10

– –  Z nástrojové oceli

7228 40 90

– –  Ostatní

7228 60

–  Ostatní tyče a pruty:

7228 60 20

– –  Z nástrojové oceli

7228 60 80

– –  Ostatní

7314

Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu; plechová mřížovina ze železa nebo oceli:

7314 20

–  Mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů, z drátů, jejichž největší rozměr příčného průřezu je 3 mm nebo větší, s velikostí ok 100 cm2 nebo větší:

7314 20 90

– –  Ostatní

 

–  Ostatní mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů:

7314 39 00

– –  Ostatní

7317 00

Hřebíky, cvočky, napínáčky, vlnité hřebíky, skoby, svorky a sponky (jiné než čísla 8305 ) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, též s hlavičkou z jiného materiálu, avšak kromě výrobků s hlavičkou z mědi:

 

–  Ostatní:

 

– –  Lisované z drátu za studena:

7317 00 40

– – –  Hřebíky z oceli obsahující 0,5 % hmotnostních nebo více uhlíku, tvrzené

 

– – –  Ostatní:

7317 00 69

– – – –  Ostatní

7317 00 90

– –  Ostatní

7605

Hliníkové dráty:

 

–  Z nelegovaného hliníku:

7605 11 00

– –  Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 7mm

7605 19 00

– –  Ostatní

7606

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm:

 

–  Pravoúhlé (včetně čtvercových):

7606 11

– –  Z nelegovaného hliníku:

 

– – –  Ostatní, o tloušťce:

7606 11 91

– – – –  Menší než 3 mm

7606 11 93

– – – –  Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm

7606 11 99

– – – –  Nejméně 6 mm

7606 12

– –  Ze slitin hliníku:

 

– – –  Ostatní:

 

– – – –  Ostatní, o tloušťce:

7606 12 91

– – – – –  Menší než 3 mm

7606 12 93

– – – – –  Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm

7606 12 99

– – – – –  Nejméně 6 mm

7607

Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm:

 

–  Bez podložky:

7607 11

– –  Válcované, avšak dále neopracované:

7607 11 10

– – –  O tloušťce menší než 0,021 mm

7607 11 90

– – –  O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm

7607 19

– –  Ostatní:

7607 19 10

– – –  O tloušťce menší než 0,021 mm

 

– – –  O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –  Ostatní

7607 20

–  Na podložce:

7607 20 10

– –  O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) menší než 0,021 mm

 

– –  O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm:

7607 20 99

– – –  Ostatní

7610

Hliníkové konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406 ) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); hliníkové desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky, připravené pro použití v konstrukcích:

7610 10 00

–  Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

7610 90

–  Ostatní:

7610 90 90

– –  Ostatní

7614

Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované:

7614 10 00

–  S ocelovým jádrem (duší)

7614 90 00

–  Ostatní

8311

Dráty, pruty, trubky, desky, elektrody a podobné výrobky, z obecných kovů nebo z karbidů kovů, povlečené nebo plněné tavidly, k pájení, pájení na tvrdo, svařování nebo nanášení kovů nebo karbidů kovů; dráty a pruty, z aglomerovaného prášku z obecného kovu, pro metalizaci stříkáním:

8311 10

–  Povlečené elektrody z obecných kovů, pro svařování elektrickým obloukem:

8311 10 10

– –  Svařovací elektrody s jádrem ze železa nebo oceli a povlečené žáruvzdorným materiálem

8311 10 90

– –  Ostatní

8311 20 00

–  Plněné dráty z obecných kovů, pro svařování elektrickým obloukem

8418

Chladničky, mrazicí boxy a ostatní chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415 :

8418 10

–  Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky:

8418 10 20

– –  S objemem převyšujícím 340 litrů:

ex 8418 10 20

– – –  Jiná než pro použití v civilním letectví

8418 10 80

– –  Ostatní:

ex 8418 10 80

– – –  Jiná než pro použití v civilním letectví

 

–  Chladničky, typu používaného v domácnostech:

8418 21

– –  Kompresorového typu:

 

– – –  Ostatní:

 

– – – –  Ostatní, s objemem:

8418 21 91

– – – – –  Nepřesahujícím 250 litrů

8418 21 99

– – – – –  Převyšujícím 250 litrů, avšak nepřesahujícím 340 litrů

8418 30

–  Mrazničky pultového typu, s objemem nepřesahujícím 800 litrů:

8418 30 20

– –  S objemem nepřesahujícím 400 litrů:

ex 8418 30 20

– – –  Jiná než pro použití v civilním letectví

8418 30 80

– –  S objemem převyšujícím 400 litrů, avšak nepřesahujícím 800 litrů:

ex 8418 30 80

– – –  Jiná než pro použití v civilním letectví

8418 40

–  Mrazničky skříňového typu, s objemem nepřesahujícím 900 litrů:

8418 40 20

– –  S objemem nepřesahujícím 250 litrů:

ex 8418 40 20

– – –  Jiná než pro použití v civilním letectví

8418 40 80

– –  S objemem převyšujícím 250 litrů, avšak nepřesahujícím 900 litrů:

ex 8418 40 80

– – –  Jiná než pro použití v civilním letectví

8422

Myčky nádobí; stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů; stroje a přístroje k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic, pytlů nebo jiných obalů; stroje a přístroje na uzavírání lahví, sklenic, tub a podobných obalů kapslemi; ostatní balicí stroje a přístroje nebo zařízení obalové techniky (včetně strojů a přístrojů na balení tepelným smršťováním); stroje a přístroje k nasycování nápojů oxidem uhličitým:

 

–  Myčky nádobí:

8422 11 00

– –  Pro domácnost

8426

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky:

 

–  Ostatní:

8426 91

– –  Konstruované k připevnění na silniční vozidla:

8426 91 10

– – –  Hydraulické jeřáby konstruované pro nakládání a vykládání vozidel

8426 91 90

– – –  Ostatní

8450

Pračky pro domácnost nebo prádelny, včetně praček se sušičkami:

 

–  Pračky s obsahem suchého prádla nepřesahujícím 10 kg:

8450 11

– –  Plně automatické pračky:

 

– – –  S obsahem suchého prádla nepřesahujícím 6 kg:

8450 11 11

– – – –  S plněním zepředu

8483

Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříněa jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů):

8483 30

–  Ložisková pouzdra bez valivých ložisek; ložiskové pánve:

8483 30 80

– –  Ložisková pouzdra

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702 ), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů:

 

–  Ostatní vozidla, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním:

8703 24

– –  S obsahem válců převyšujícím 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –  Nová:

ex 8703 24 10

– – – –  Osobní motorová vozidla

8703 24 90

– – –  Použitá

 

–  Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou):

8703 33

– –  S obsahem válců převyšujícím 2 500 cm3:

 

– – –  Nová:

8703 33 19

– – – –  Ostatní:

ex 8703 33 19

– – – – –  Osobní motorová vozidla

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402 ), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti:

9401 40 00

–  Sedadla, jiná než kempinková nebo venkovní, proměnitelná v lůžka

 

–  Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou:

9401 61 00

– –  Vycpávaná

9401 69 00

– –  Ostatní

 

–  Ostatní sedadla s kovovou kostrou:

9401 71 00

– –  Vycpávaná

9401 79 00

– –  Ostatní

9401 80 00

–  Ostatní

9403

Ostatní nábytek a jeho části a součásti:

9403 40

–  Kuchyňský dřevěný nábytek:

9403 40 90

– –  Ostatní

9403 50 00

–  Ložnicový dřevěný nábytek

9403 60

–  Ostatní dřevěný nábytek:

9403 60 10

– –  Dřevěný nábytek používaný v bytových jídelnách a obývacích pokojích

9403 60 90

– –  Ostatní dřevěný nábytek

9404

Pružné vložky do postelí; ložní potřeby a podobné výrobky (například matrace, prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky), pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem nebo z lehčeného kaučuku nebo lehčených plastů, též povlečené:

 

–  Matrace:

9404 29

– –  Z ostatních materiálů:

9404 29 10

– – –  S kovovými pružinami

9404 90

–  Ostatní:

9404 90 90

– –  Ostatní

9406 00

Montované stavby:

 

–  Ostatní:

9406 00 20

– –  Ze dřeva

PŘÍLOHA II

DEFINICE PRODUKTŮ „BABY BEEF“

(uvedených v Čl. 26 odst. 3)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního zacházení současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.Kód KN

Dělení TARIC

Popis zboží

0102

 

Živý skot:

0102 90

 

–  Ostatní:

 

 

– –  Domácí druhy:

 

 

– – –  O hmotnosti vyšší než 300 kg:

 

 

– – – –  Jalovice (skot samičího pohlaví, který se nikdy neotelil):

ex 0102 90 51

 

– – – – –  Jateční:

 

10

–  Dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti 320 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –  Ostatní:

 

11

21

31

91

–  Dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti 320 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 470 kg (1)

 

 

– – – –  Ostatní:

ex 0102 90 71

 

– – – – –  Jateční:

 

10

–  Býci a voli dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti 350 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –  Ostatní:

 

21

91

–  Býci a voli dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti 350 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 500 kg (1)

0201

 

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené:

ex 0201 10 00

 

–  Jatečně upravená těla nebo půlky

 

91

–  V celku o hmotnosti 180 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 300 kg a půlené o hmotnosti 90 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 150 kg, s nízkým stupněm osifikace chrupavek (zejména chrupavek spony stydké a páteřních apofýz) a masem světle růžové barvy a velmi jemným lojem bílé až světle žluté barvy (1)

0201 20

 

–  Ostatní nevykostěné maso:

ex 0201 20 20

 

– –  Kompenzované čtvrti:

 

91

–  „Kompenzované čtvrti“ o hmotnosti 90 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 150 kg, s nízkým stupněm osifikace chrupavek (zejména chrupavek spony stydké a páteřních apofýz) a masem světle růžové barvy a velmi jemným lojem bílé až světle žluté barvy (1)

ex 0201 20 30

 

– –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti:

 

91

–  Oddělené přední čtvrti o hmotnosti 45 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 75 kg, s nízkým stupněm osifikace chrupavek (zejména chrupavek páteřních apofýz) a masem světle růžové barvy a velmi jemným lojem bílé až světle žluté barvy (1)

ex 0201 20 50

 

– –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:

 

91

–  Oddělené zadní čtvrti o hmotnosti 45 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 75 kg (o hmotnosti 38 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 68 kg v případě řezů „pistola“), s nízkým stupněm osifikace chrupavek (zejména chrupavek páteřních apofýz) a masem světle růžové barvy a velmi jemným lojem bílé až světle žluté barvy (1)

(1)   Zápis do této podpoložky podléhá podmínkám stanoveným příslušnými předpisy Společenství.

PŘÍLOHA III a

ČERNOHORSKÉ CELNÍ KONCESE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRIMÁRNÍ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

(podle čl. 27 odst. 2 písm. a)

Osvobození od dovozního cla pro neomezená množství ode dne vstupu této dohody v platnostKód KN

Popis zboží

0101

Živí koně, osli, muly a mezci:

0101 90

–  Ostatní:

 

– –  Koně:

0101 90 11

– – –  K porážce

0101 90 19

– – –  Ostatní

0101 90 30

– –  Osli

0101 90 90

– –  Muly a mezci

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky:

 

–  O hmotnosti nepřesahující 185 g:

0105 12 00

– –  Krocani

0105 19

– –  Ostatní:

0105 19 20

– – –  Husy

0105 19 90

– – –  Kachny a perličky

0106

Ostatní živá zvířata:

 

–  Savci:

0106 19

– –  Ostatní:

0106 19 10

– – –  Domácí králíci

0106 19 90

– – –  Ostatní

0106 20 00

–  Plazi (včetně hadů a želv)

 

–  Ptáci:

0106 39

– –  Ostatní:

0106 39 10

– – –  Holubi

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

0205 00 20

–  Čerstvé nebo chlazené

0205 00 80

–  Zmrazení

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

0206 10

–  Hovězí, čerstvé nebo chlazené:

0206 10 10

– –  K výrobě farmaceutických výrobků

 

– –  Ostatní:

0206 10 91

– – –  Játra

0206 10 95

– – –  Okruží a bránice

0206 10 99

– – –  Ostatní

 

Hovězí, zmrazené:

0206 21 00

– –  Jazyky

0206 22 00

– –  Játra

0206 29

– –  Ostatní:

0206 29 10

– – –  K výrobě farmaceutických výrobků

 

– – –  Ostatní:

0206 29 91

– – – –  Okruží a bránice

0206 29 99

– – – –  Ostatní

0206 30 00

–  Vepřové, čerstvé nebo chlazené

 

–  Vepřové, zmrazené:

0206 41 00

– –  Játra

0206 49

– –  Ostatní:

0206 49 20

– – –  Z domácích vepřů

0206 49 80

– – –  Ostatní

0206 80

–  Ostatní, čerstvé nebo chlazené:

0206 80 10

– –  K výrobě farmaceutických výrobků

 

– –  Ostatní:

0206 80 91

– – –  Koňské, oslí, z mul a mezků

0206 80 99

– – –  Skopové a kozí

0206 90

–  Ostatní, zmrazené:

0206 90 10

– –  K výrobě farmaceutických výrobků

 

– –  Ostatní:

0206 90 91

– – –  Koňské, oslí, z mul a mezků

0206 90 99

– – –  Skopové a kozí

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

0208 10

–  Králičí nebo zaječí:

 

– –  Z domácích králíků:

0208 10 11

– – –  Čerstvé nebo chlazené

0208 10 19

– – –  zmrazené

0208 10 90

– – –  Ostatní

0208 30 00

–  Z primátů

0208 40

–  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia)

0208 40 10

– –  Velrybí maso

0208 40 90

– –  Ostatní

0208 50 00

–  Z plazů (včetně hadů a želv)

0208 90

–  Ostatní

0208 90 10

– –  Z domácích holubů

 

– –  Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců:

0208 90 20

– – –  Z křepelek

0208 90 40

– – –  Ostatní

0208 90 55

– –  Z tuleňů

0208 90 60

– –  Ze sobů

0208 90 70

– –  Žabí stehýnka

0208 90 95

– –  Ostatní

0210

Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů

 

–  Ostatní, včetně poživatelných mouček a prášků z masa nebo drobů:

0210 91 00

– –  Z primátů

0210 92 00

– –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia)

0210 93 00

– –  Z plazů (včetně hadů a želv)

0210 99

– –  Ostatní:

 

– – –  Maso:

0210 99 10

– – – –  Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené

 

– – – –  Skopové a kozí:

0210 99 21

– – – – –  Nevykostěné

0210 99 29

– – – – –  Vykostěné

0210 99 31

– – – –  Ze sobů

0210 99 39

– – – –  Ostatní

 

– – –  Droby:

 

– – – –  Z domácích vepřů:

0210 99 41

– – – – –  Játra

0210 99 49

– – – – –  Ostatní

 

– – – –  Z hovězího masa:

0210 99 51

– – – – –  Okruží a bránice

0210 99 59

– – – – –  Ostatní

0210 99 60

– – – –  Skopové a kozí

 

– – – –  Ostatní:

 

– – – – –  Drůbeží játra:

0210 99 71

– – – – – –  Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu

0210 99 79

– – – – – –  Ostatní

0210 99 80

– – – – –  Ostatní

0210 99 90

– – –  Poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

 

–  Z domácí drůbeže:

 

– –  Násadová:

0407 00 11

– – –  Krůtí nebo husí

0407 00 19

– – –  Ostatní

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

–  Žloutky:

0408 11

– –  Sušené:

0408 11 20

– – –  Nevhodné pro lidskou spotřebu

0408 19

– –  Ostatní:

0408 19 20

– – –  Nevhodné pro lidskou spotřebu

 

–  Ostatní:

0408 91

– –  Sušené:

0408 91 20

– – –  Nevhodné pro lidskou spotřebu

0408 99

– –  Ostatní:

0408 99 20

– – –  Nevhodné pro lidskou spotřebu

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

0601

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212 :

0601 10

–  Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu:

0601 10 10

– –  Hyacinty

0601 10 20

– –  Narcisy

0601 10 30

– –  Tulipány

0601 10 40

– –  Gladioly

0601 10 90

– –  Ostatní

0601 20

–  Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky:

0601 20 10

– –  Sazenice, rostliny a kořeny čekanky

0601 20 30

– –  Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipány

0601 20 90

– –  Ostatní

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí:

0602 90

–  Ostatní:

0602 90 10

– –  Podhoubí

0602 90 20

– –  Sazenice a rostliny ananasu

0604

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené:

 

–  Ostatní:

0604 91

– –  Čerstvé:

0604 91 20

– – –  Vánoční stromky

0604 91 40

– – –  Větve jehličnanů

0604 91 90

– – –  Ostatní

0604 99

– –  Ostatní:

0604 99 10

– – –  Sušené, dále neupravené

0604 99 90

– – –  Ostatní

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené:

0713 33

– –  Fazole obecné (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –  Ostatní

0713 39 00

– –  Ostatní

0713 40 00

–  Čočka

0713 50 00

–  Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

–  Ostatní

0714

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

0714 10

–  Maniokové kořeny:

0714 10 10

– –  Pelety získané z mouky a krupice

 

– –  Ostatní:

0714 10 91

– – –  Používané pro lidskou výživu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 28 kg, buď čerstvé a celé, nebo bez slupky a zmrazené, též rozřezané na plátky

0714 10 99

– – –  Ostatní

0714 20

–  Sladké brambory:

0714 20 10

– –  Čerstvé, celé, určené k lidskému požívání

0714 20 90

– –  Ostatní

0714 90

–  Ostatní:

 

– –  Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:

0714 90 11

– – –  Používané pro lidskou výživu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 28 kg, buď čerstvé a celé, nebo bez slupky a zmrazené, též rozřezané na plátky

0714 90 19

– – –  Ostatní

0714 90 90

– –  Ostatní

0801

Kokosové ořechy, para ořechy a kešú ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:

 

–  Kokosové ořechy:

0801 11 00

– –  Sušený kokos

0801 19 00

– –  Ostatní

0802

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:

 

–  Mandle:

0802 11

– –  Neloupaná:

0802 11 10

– – –  Hořké

0802 11 90

– – –  Ostatní

0802 12

– –  Bez skořápky:

0802 12 10

– – –  Hořké

0802 12 90

– – –  Ostatní

 

–  Lískové ořechy (Corylus spp.):

0802 21 00

– –  Neloupané

0802 22 00

– –  Bez skořápky:

ex 0802 22 00

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5kg:

ex 0802 22 00

– – –  Ostatní

 

–  Vlašské ořechy:

0802 31 00

– –  Neloupané

0802 32 00

– –  Bez skořápky

0802 40 00

–  Jedlé kaštany (Castanea spp.)

0802 50 00

–  Pistácie

0802 60 00

–  Makadamia ořechy

0802 90

–  Ostatní:

0802 90 20

– –  Arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a pekanové ořechy

0802 90 50

– –  Piniové oříšky

0802 90 85

– –  Ostatní

0804

Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené:

0804 10 00

–  Datle

0804 30 00

–  Ananasy

0804 40 00

–  Avokádo

0804 50 00

–  Kvajávy, manga a mangostany

0806

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené:

0806 20

–  Sušené:

0806 20 10

– –  Korintky

0806 20 30

– –  Sultánky

0806 20 90

– –  Ostatní

0810

Ostatní ovoce, čerstvé:

0810 60 00

–  Duriany

0810 90

–  Ostatní:

0810 90 30

– –  Tamarindy (indické datle), jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty

0810 90 40

– –  Mučenky (passiflora), karamboly a pitahaje

 

– –  Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:

0810 90 50

– – –  Černý rybíz

0810 90 60

– – –  Červený rybíz

0810 90 70

– – –  Ostatní

0810 90 95

– –  Ostatní

0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

0811 90

–  Ostatní:

 

– –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

 

– – –  S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

0811 90 11

– – – –  Tropické ovoce a tropické ořechy

0811 90 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  Ostatní:

0811 90 31

– – – –  Tropické ovoce a tropické ořechy

0811 90 39

– – – –  Ostatní

 

– –  Ostatní:

0811 90 50

– – –  Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – –  Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – –  Tropické ovoce a tropické ořechy

0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání:

0812 90

–  Ostatní:

0812 90 70

– –  Kvajávy, manga, mangostany, tamarindy (indické datle), jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty, mučenky (passiflora), karamboly, pitahaje a tropické ořechy

0813

Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806 ; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:

0813 40

–  Ostatní ovoce:

0813 40 50

– –  Papáje

0813 40 60

– –  Tamarindy (indické datle)

0813 40 70

– –  Jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty, mučenky (passiflora), karamboly a pitahaje

0813 40 95

– –  Ostatní

0813 50

–  Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:

 

– –  Směsi sušeného ovoce, jiné než čísel 0801 až 0806 :

 

– –  Bez švestek:

0813 50 12

– – – –  Z papájí, tamarind (indických datlí), jablek kešú, liči (čínských švestek), jackfruit, sapot, mučenek (passiflora), karambol a pitahají

0813 50 15

– – – –  Ostatní

0813 50 19

– – –  Se švestkami

 

– –  Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802 :

0813 50 31

– – –  Z tropických ořechů

0813 50 39

– – –  Ostatní

 

– –  Ostatní směsi:

0813 50 91

– – –  Bez švestek nebo fíků

0813 50 99

– – –  Ostatní

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:

 

–  Nepražená káva:

0901 11 00

– –  S kofeinem:

0901 12 00

– –  Dekofeinovaná

0902

Čaj, též aromatizovaný:

0902 10 00

–  Zelený čaj (nefermentovaný), v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3kg

0902 20 00

–  Ostatní zelený čaj (nefermentovaný)

0902 30 00

–  Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3kg

0902 40 00

–  Ostatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní částečně fermentovaný čaj

0904

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo Pimenta:

 

–  Pepř:

0904 11 00

– –  Nedrcené ani nemleté

0904 12 00

– –  Drcené nebo mleté

0904 20

–  Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené nebo drcené nebo mleté:

 

– –  Nedrcené ani nemleté:

0904 20 10

– – –  Sladká paprika

0904 20 30

– – –  Ostatní

0904 20 90

– –  Drcené nebo mleté

0905 00 00

Vanilka

0906

Skořice a květy skořicovníku:

 

–  Nedrcené ani nemleté:

0906 11 00

– –  Skořice (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –  Ostatní

0906 20 00

–  Drcené nebo mleté

0907 00 00

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

0908

Muškátový oříšek, muškátový květ, amomy a kardamomy:

0908 10 00

–  Muškátový oříšek

0908 20 00

–  Muškátový květ

0908 30 00

–  Amomy a kardamomy

0909

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky:

0909 10 00

–  Semena anýzu nebo badyánu

0909 20 00

–  Semena koriandru

0909 30 00

–  Semena kmínu

0909 40 00

–  Semena kořenného kmínu

0909 50 00

–  Semena fenyklu; jalovcové bobulky

0910

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření:

0910 10 00

–  Zázvor

0910 20

–  Šafrán:

0910 20 10

– –  Nedrcené ani nemleté

0910 20 90

– –  Drcené nebo mleté

0910 30 00

–  Kurkuma

 

–  Ostatní koření:

0910 91

– –  Směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) k této kapitole

0910 91 10

– – –  Nedrcené ani nemleté

0910 91 90

– – –  Drcené nebo mleté

0910 99

– –  Ostatní:

0910 99 10

– – –  Semena pískavice

 

– – –  Tymián:

 

– – – –  Nedrcené ani nemleté:

0910 99 31

– – – – –  Mateřídouška (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –  Ostatní

0910 99 39

– – – –  Drcené nebo mleté

0910 99 50

– – –  Bobkový list

0910 99 60

– – –  Kari

 

– – –  Ostatní:

0910 99 91

– – – –  Nedrcené ani nemleté

0910 99 99

– – – –  Drcené nebo mleté

1006

Rýže:

1006 10

–  Rýže v plevách (neloupaná nebo surová):

1006 10 10

– –  K setí

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Předpařená:

1006 10 21

– – – –  Kulatozrnná

1006 10 23

– – – –  Střednězrnná

 

– – – –  Dlouhozrnná:

1006 10 25

– – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 10 27

– – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším

 

– – –  Ostatní:

1006 10 92

– – – –  Kulatozrnná

1006 10 94

– – – –  Střednězrnná

 

– – – –  Dlouhozrnná:

1006 10 96

– – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 10 98

– – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším

1006 20

–  Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže):

 

– –  Předpařená:

1006 20 11

– – –  Kulatozrnná

1006 20 13

– – –  Střednězrnná

 

– – –  Dlouhozrnná:

1006 20 15

– – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 20 17

– – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším

 

– –  Ostatní:

1006 20 92

– – –  Kulatozrnná

1006 20 94

– – –  Střednězrnná

 

– – –  Dlouhozrnná:

1006 20 96

– – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 20 98

– – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším

1006 30

–  Rýže poloomletá nebo celoomletá, též leštěná nebo hlazená:

 

– –  Poloomletá rýže:

 

– – –  Předpařená:

1006 30 21

– – – –  Kulatozrnná

1006 30 23

– – – –  Střednězrnná

 

– – – –  Dlouhozrnná:

1006 30 25

– – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 30 27

– – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším

 

– – –  Ostatní:

1006 30 42

– – – –  Kulatozrnná

1006 30 44

– – – –  Střednězrnná

 

– – – –  Dlouhozrnná:

1006 30 46

– – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 30 48

– – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším

 

– –  Celoomletá rýže

 

– – –  Předpařená:

1006 30 61

– – – –  Kulatozrnná

1006 30 63

– – – –  Střednězrnná

 

– – – –  Dlouhozrnná:

1006 30 65

– – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 30 67

– – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším

 

– – –  Ostatní:

1006 30 92

– – – –  Kulatozrnná

1006 30 94

– – – –  Střednězrnná

 

– – – –  Dlouhozrnná:

1006 30 96

– – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 30 98

– – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším

1006 40 00

–  Zlomková rýže

1007

Zrna čiroku:

1007 00 10

–  Hybridy k setí

1007 00 90

–  Ostatní

1008

Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny:

1008 10 00

–  Pohanka

1008 20 00

–  Proso

1008 30 00

–  Lesknice kanárská

1008 90

–  Jiné obiloviny:

1008 90 10

– –  Tritikale

1008 90 90

– –  Ostatní

1102

Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze soureže:

1102 10 00

–  Žitná mouka

1102 20

–  Kukuřičná mouka:

1102 20 10

– –  S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

1102 20 90

– –  Ostatní

1102 90

–  Ostatní:

1102 90 10

– –  Ječná mouka

1102 90 30

– –  Ovesná mouka

1102 90 50

– –  Rýžová mouka

1102 90 90

– –  Ostatní

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin:

 

–  Krupice a krupička:

1103 11

– –  Pšeničné:

1103 11 10

– – –  Penice tvrdá

1103 11 90

– – –  Pšenice obecná a špalda

1103 13

– –  Kukuřičné:

1103 13 10

– – –  S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

1103 13 90

– – –  Ostatní

1103 19

– –  Z ostatního obilí:

1103 19 10

– – –  Ze žita

1103 19 30

– – –  Z ječmene

1103 19 40

– – –  Z ovsa

1103 19 50

– – –  Rýžové

1103 19 90

– – –  Ostatní

1103 20

–  Tablety:

1103 20 10

– –  Ze žita

1103 20 20

– –  Z ječmene

1103 20 30

– –  Z ovsa

1103 20 40

– –  Z kukuřice

1103 20 50

– –  Rýžové

1103 20 60

– –  Pšeničné

1103 20 90

– –  Ostatní

1104

Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006 ; obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté:

 

–  Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách:

1104 12

– –  Z ovsa:

1104 12 10

– – –  Rozválcovaná

1104 12 90

– – –  Ve vločkách

1104 19

– –  Z ostatního obilí:

1104 19 10

– – –  Pšeničné

1104 19 30

– – –  Ze žita

1104 19 50

– – –  Z kukuřice

 

– – –  Z ječmene:

1104 19 61

– – – –  Rozválcovaná

1104 19 69

– – – –  Ve vločkách

 

– – –  Ostatní:

1104 19 91

– – – –  Rýžové vločky

1104 19 99

– – – –  Ostatní

 

–  Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná):

1104 22

– –  Z ovsa:

1104 22 20

– – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)

1104 22 30

– – –  Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná „Grütze“ nebo „grutten“)

1104 22 50

– – –  Perlovitá

1104 22 90

– – –  Jinak nezpracovaná než šrotovaná

1104 22 98

– – –  Ostatní

1104 23

– –  Kukuřičné:

1104 23 10

– – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná

1104 23 30

– – –  Perlovitá

1104 23 90

– – –  Jinak nezpracovaná než šrotovaná

1104 23 99

– – –  Ostatní

1104 29

– –  Z ostatního obilí:

 

– – –  Z ječmene:

1104 29 01

– – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)

1104 29 03

– – – –  Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná „Grütze“ nebo „grutten“)

1104 29 05

– – – –  Perlovitá

1104 29 07

– – – –  Jinak nezpracovaná než šrotovaná

1104 29 09

– – – –  Ostatní

 

– – –  Ostatní:

 

– – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná:

1104 29 11

– – – – –  Pšeničné

1104 29 18

– – – – –  Ostatní

1104 29 30

– – – –  Perlovitá

 

– – – –  Jinak nezpracovaná než šrotovaná:

1104 29 51

– – – – –  Pšeničné

1104 29 55

– – – – –  Ze žita

1104 29 59

– – – – –  Ostatní

 

– – – –  Ostatní:

1104 29 81

– – – – –  Pšeničné

1104 29 85

– – – – –  Ze žita

1104 29 89

– – – – –  Ostatní

1104 30

–  Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:

1104 30 10

– –  Pšeničné

1104 30 90

– –  Z ostatního obilí

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor:

1105 10 00

–  Mouka, krupice a prášek

1105 20 00

–  Vločky, granule a pelety

1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 , ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8:

1106 10 00

–  Ze sušených luštěnin čísla 0713

1106 20

–  Ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 :

1106 20 10

– –  Denaturovaná

1106 20 90

– –  Ostatní

1106 30

–  Z produktů kapitoly 8:

1106 30 10

– –  Z banánů

1106 30 90

– –  Ostatní

1107

Slad, též pražený:

1107 10

–  Nepražený:

 

– –  Pšeničné:

1107 10 11

– – –  Ve formě mouky

1107 10 19

– – –  Ostatní

 

– –  Ostatní:

1107 10 91

– – –  Ve formě mouky

1107 10 99

– – –  Ostatní

1107 20 00

–  Pražené

1108

Škroby; inulin:

 

–  Škroby:

1108 11 00

– –  Pšeničný škrob

1108 12 00

– –  Kukuřičný škrob

1108 13 00

– –  Bramborový škrob

1108 14 00

– –  Maniokový škrob

1108 19

– –  Ostatní škroby:

1108 19 10

– – –  Rýžový škrob:

1108 19 90

– – – –  Ostatní

1108 20 00

–  Inulin

1109 00 00

Pšeničný lepek, též sušený

1502 00

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503 :

1502 00 10

–  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu:

1502 00 90

–  Ostatní

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené:

 

–  Stearin z vepřového sádla a oleostearin:

1503 00 11

– –  Pro průmyslové účely

1503 00 19

– –  Ostatní

1503 00 30

–  Olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1503 00 90

– –  Ostatní

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

1504 10

–  Oleje z rybích jater a jejich frakce:

1504 10 10

– –  S obsahem vitaminu A nepřesahujícím 2 500 mezinárodních jednotek na gram

 

– –  Ostatní:

1504 10 91

– – –  Z platýse

1504 10 99

– – –  Ostatní

1504 20

–  Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater:

1504 20 90

– –  Ostatní

1504 30

–  Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savců:

1504 30 90

– –  Ostatní

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený:

1507 10

–  Surový olej, též odslizený:

1507 10 10

– –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1507 90

–  Ostatní:

1507 90 10

– –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený:

1508 10

–  Surové oleje:

1508 10 10

– –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1508 10 90

– –  Ostatní

1508 90

–  Ostatní:

1508 90 10

– –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1508 90 90

– –  Ostatní

1510 00

Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509 :

1510 00 10

–  Surové oleje

1510 00 90

–  Ostatní

1512

Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

–  Bavlníkový olej a jeho frakce:

1512 21

– –  Surový olej, též zbavený gossypolu:

1512 21 10

– – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1512 21 90

– – –  Ostatní

1512 29

– –  Ostatní:

1512 29 10

– – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1512 29 90

– – –  Ostatní

1514

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

–  Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce:

1514 11

– –  Surové oleje:

1514 11 10

– – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1514 11 90

– – –  Ostatní

1514 19

– –  Ostatní:

1514 19 10

– – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1514 19 90

– – –  Ostatní

 

–  Ostatní:

1514 91

– –  Surové oleje:

1514 91 10

– – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1514 91 90

– – –  Ostatní

1514 99

– –  Ostatní:

1514 99 10

– – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1514 99 90

– – –  Ostatní

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

1516 20

–  Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Ostatní:

 

– – – –  Ostatní:

1516 20 98

– – – – –  Ostatní

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516 ; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

–  Rostlinné oleje stálé, tekuté, jednoduše smíšené, pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1518 00 31

– –  Surový

1518 00 39

– –  Ostatní

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

 

–  Zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

 

– –  Obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje:

1522 00 31

– – –  Mýdlové kaly

1522 00 39

– – –  Ostatní

 

– –  Ostatní:

1522 00 91

– – –  Destilační zbytky a usazeniny olejů, mýdlové kaly

1522 00 99

– – –  Ostatní

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

–  Laktóza a laktózový sirup:

1702 11 00

– –  Obsahující 99 % hmotnostních nebo více laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině

1702 19 00

– –  Ostatní

1702 20

–  Javorový cukr a javorový sirup:

1702 20 10

– –  Javorový cukr v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

1702 20 90

– –  Ostatní

1702 30

–  Glukosa a glukosový sirup neobsahující fruktosu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktosy v sušině:

1702 30 10

– –  Isoglukóza

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Obsahující nejméně 99 % hmotnostních glukosy v sušině:

1702 30 51

– – – –  Ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná

1702 30 59

– – – –  Ostatní

 

– – –  Ostatní:

1702 30 91

– – – –  Ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná

1702 30 99

– – – –  Ostatní

1702 40

–  Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru

1702 40 10

– –  Isoglukóza

1702 40 90

– –  Ostatní

1702 60

–  Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, s výjimkou invertního cukru:

1702 60 10

– –  Isoglukóza

1702 60 80

– –  Inulinový sirup

1702 60 95

– –  Ostatní

1702 90

–  Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

1702 90 30

– –  Isoglukóza

1702 90 50

– –  Maltodextrin a maltodextrinový sirup:

 

– –  Karamel:

1702 90 71

– – –  Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy v sušině

 

– – –  Ostatní:

1702 90 75

– – – –  V prášku, též aglomerovaný

1702 90 79

– – – –  Ostatní

1702 90 80

– –  Inulinový sirup

1702 90 99

– –  Ostatní

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:

1902 20

–  Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak nepřipravené:

1902 20 30

– –  Obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků, z masa a drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuků všeho druhu nebo původu

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

 

–  Ostatní:

2007 99

– –  Ostatní:

 

– – –  Ostatní:

2007 99 98

– – – –  Ostatní

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

–  Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 19

– –  Ostatní, včetně směsí:

 

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

 

– – – –  Ostatní:

2008 19 19

– – – – –  Ostatní

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

 

–  Pomerančová šťáva:

2009 11

– –  Mražené:

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 11 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 11 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  S hodnotou Brix nepřesahující 67:

2009 11 91

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 11 99

– – – –  Ostatní

2009 19

– –  Ostatní:

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 19 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 19 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

2009 19 91

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 19 98

– – – –  Ostatní

 

–  Grapefruitová šťáva (včetně pomelové):

2009 29

– –  Ostatní:

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 29 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 29 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

2009 29 91

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 29 99

– – – –  Ostatní

 

–  Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce

2009 39

– –  Ostatní:

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 39 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 39 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

 

– – – –  V hodnotě převyšující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:

2009 39 31

– – – – –  S přídavkem cukru

2009 39 39

– – – – –  Bez přídavku cukru:

 

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:

 

– – – – –  Citrónová šťáva:

2009 39 51

– – – – – –  S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 39 55

– – – – – –  S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních

2009 39 59

– – – – – –  Bez přídavku cukru

 

– – – – –  Ostatní šťávy z citrusových plodů:

2009 39 91

– – – – – –  S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 39 95

– – – – – –  S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních

2009 39 99

– – – – – –  Bez přídavku cukru

 

–  Ananasová šťáva:

2009 49

– –  Ostatní:

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 49 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 49 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

2009 49 30

– – – –  V hodnotě převyšující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru

 

– – – –  Ostatní:

2009 49 91

– – – – –  S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 49 93

– – – – –  S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních

2009 49 99

– – – – –  Bez přídavku cukru:

 

–  Hroznová šťáva (včetně vinného moštu):

2009 69

– –  Ostatní:

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 69 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 69 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 30, avšak nepřesahující 67:

 

– – – –  V hodnotě převyšující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti:

2009 69 51

– – – – –  Koncentrovaný

2009 69 59

– – – – –  Ostatní

 

– – – –  V hodnotě nepřesahující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti:

 

– – – – –  S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:

2009 69 71

– – – – – –  Koncentrovaný

2009 69 79

– – – – – –  Ostatní

2009 69 90

– – – – –  Ostatní

 

–  Jablečná šťáva:

2009 79

– –  Ostatní:

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 79 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 79 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

2009 79 30

– – – –  V hodnotě převyšující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru

 

– – – –  Ostatní:

2009 79 91

– – – – –  S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 79 93

– – – – –  S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních

2009 79 99

– – – – –  Bez přídavku cukru:

2009 80

–  Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního ovoce nebo zeleniny:

 

– –  S hodnotou Brix převyšující 67:

 

– – –  Hrušková šťáva:

2009 80 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 80 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  Ostatní:

 

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:

2009 80 34

– – – – –  Šťáva z tropického ovoce

2009 80 35

– – – – –  Ostatní

 

– – – –  Ostatní:

2009 80 36

– – – – –  Šťáva z tropického ovoce

2009 80 38

– – – – –  Ostatní

2009 90

–  Směsi šťáv:

 

– –  S hodnotou Brix převyšující 67:

 

– – –  Směsi šťávy jablečné a hruškové:

2009 90 11

– – – –  V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 90 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  Ostatní:

2009 90 21

– – – –  V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti

2009 90 29

– – – –  Ostatní

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

2106 90

–  Ostatní:

 

– –  Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv:

2106 90 30

– – –  Z isoglukózy

 

– – –  Ostatní:

2106 90 51

– – –  Z laktózy

2106 90 55

– – – –  Z glukózy nebo maltodextrinu

2106 90 59

– – – –  Ostatní

2302

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin.

2302 10

–  Kukuřičné:

2302 10 10

– –  S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních

2302 10 90

– –  Ostatní

2302 30

–  Pšeničné:

2302 30 10

– –  S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních, a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší

2302 30 90

– –  Ostatní

2302 40

–  Z ostatního obilí:

 

– –  Rýžové:

2302 40 02

– – –  S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních

2302 40 08

– – –  Ostatní

 

– –  Ostatní:

2302 40 10

– – –  S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních, a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší

2302 40 90

– – –  Ostatní

2302 50 00

–  Luštěninové

2303

Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet:

2303 10

–  Škrobárenské a podobné zbytky:

 

– –  Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině:

2303 10 11

– – –  Převyšujícím 40 % hmotnostních

2303 10 19

– – –  Nepřesahujícím 40 % hmotnostních

2303 20

–  Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady:

2303 20 90

– –  Ostatní

2303 30 00

–  Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady

2304 00 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje

2305 00 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2306

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 nebo 2305 :

2306 10 00

–  Z bavlníkových semen

2306 20 00

–  Ze lněných semen

2306 30 00

–  Ze slunečnicových semen

 

–  Ze semen řepky nebo řepky olejky:

2306 41 00

– –  Ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové

2306 49 00

– –  Ostatní

2306 90

–  Ostatní:

2306 90 05

– –  Z kukuřičných klíčků

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje:

2306 90 11

– – – –  S obsahem 3 % hmotnostní nebo méně olivového oleje

2306 90 19

– – – –  S obsahem převyšujícím 3 % hmotnostní olivového oleje

2306 90 90

– – –  Ostatní

2308 00

Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

–  Výlisky z hroznů (matoliny):

2308 00 11

– –  Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 4,3 % hm. a o obsahu sušiny nejméně 40 % hm.

2308 00 19

– –  Ostatní

2308 00 40

–  Žaludy a koňské kaštany; ovocné výlisky nebo matoliny, jiné než z hroznů

2308 00 90

–  Ostatní

2309

Přípravky používané k výživě zvířat:

2309 90

–  Ostatní:

2309 90 10

– –  Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců

2309 90 20

– –  Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 k této kapitole

 

– –  Ostatní, včetně premixů:

 

– – –  Obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky:

 

– – – –  Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup:

 

– – – – –  Neobsahující škrob nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních škrobu:

2309 90 31

– – – – – –  Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 33

– – – – – –  Obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 35

– – – – – –  Obsahující nejméně 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 39

– – – – – –  Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků

 

– – – – –  Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu:

2309 90 41

– – – – – –  Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 43

– – – – – –  Obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 49

– – – – – –  Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků

 

– – – – –  Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu:

2309 90 51

– – – – – –  Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 53

– – – – – –  Obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 59

– – – – – –  Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 70

– – – –  Neobsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky

 

– – –  Ostatní:

2309 90 91

– – – –  Řepné řízky s přídavkem melasy

 

– – – –  Ostatní:

2309 90 95

– – – – –  Obsahující 49 % hmotnostních nebo více cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu

2309 90 99

– – – – –  Ostatní

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

 

–  Vonné silice z citrusového ovoce:

3301 12

– –  Pomerančové:

3301 12 10

– – –  Nedeterpenované

3301 12 90

– – –  Deterpenované

3301 13

– –  Citronové:

3301 13 10

– – –  Nedeterpenované

3301 13 90

– – –  Deterpenované

3301 19

– –  Ostatní:

3301 19 20

– – –  Nedeterpenované

3301 19 80

– – –  Deterpenované

 

–  Vonné silice, jiné než z citrusového ovoce:

3301 24

– –  Z máty peprné (Mentha piperita):

3301 24 10

– – –  Nedeterpenované

3301 24 90

– – –  Deterpenované

3301 25

– –  Z ostatních druhů máty:

3301 25 10

– – –  Nedeterpenované

3301 25 90

– – –  Deterpenované

3301 29

– –  Ostatní:

 

– – –  Hřebíčkové, niaouliové a ylan–ylangové:

3301 29 11

– – – –  Nedeterpenované

3301 29 31

– – – –  Deterpenované

 

– – –  Ostatní:

3301 29 41

– – – –  Nedeterpenované

 

– – – –  Deterpenované:

3301 29 71

– – – – –  Geraniové; jasmínové; vetiverové

3301 29 79

– – – – –  Levandulové nebo lavandinové

3301 29 91

– – – – –  Ostatní

3301 30 00

–  Pryskyřice

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:

3302 10

–  používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

– –  Druhy používané k výrobě nápojů:

3302 10 40

– – –  Ostatní

3302 10 90

– –  Druhy používané v potravinářském průmyslu

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:

3501 90

–  Ostatní:

3501 90 10

– –  Kaseinové klihy

3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu:

 

–  Vaječný albumin:

3502 11

– –  Sušené:

3502 11 10

– – –  Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání

3502 11 90

– – –  Ostatní

3502 19

– –  Ostatní:

3502 19 10

– – –  Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání

3502 19 90

– – –  Ostatní

3502 20

–  Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů:

3502 20 10

– –  Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání

 

– –  Ostatní:

3502 20 91

– – –  Sušený (například ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)

3502 20 99

– – –  Ostatní

3502 90

–  Ostatní:

 

– –  Albuminy, jiné než vaječný albumin a mléčný albumin (laktalbumin):

3502 90 20

– – –  Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání

3502 90 70

– – –  Ostatní

3502 90 90

– –  Albumináty a ostatní deriváty albuminu

3503 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501 :

3503 00 10

–  Želatina a její deriváty

3503 00 80

–  Ostatní

3504 00 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

–  Dextriny a jiné modifikované škroby:

 

– –  Ostatní modifikované škroby:

3505 10 50

– – –  Esterifikované a etherifikované škroby

4101

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené), též odchlupené nebo štípané:

4101 20

–  Celé kůže a kožky, o jednotkové hmotnosti nepřesahující 8 kg, jsou-li sušené jednoduchým způsobem, 10 kg, jsou-li suchosolené, nebo 16 kg, jsou-li čerstvé, mokrosolené nebo jinak konzervované:

4101 20 10

– –  Čerstvé

4101 20 30

– –  Mokrosolené

4101 20 50

– –  Sušené nebo suchosolené

4101 20 90

– –  Ostatní

4101 50

–  Celé kůže a kožky o hmotnosti převyšující 16 kg:

4101 50 10

– –  Čerstvé

4101 50 30

– –  Mokrosolené

4101 50 50

– –  Sušené nebo suchosolené

4101 50 90

– –  Ostatní

4101 90 00

–  Ostatní, včetně kruponů, půlkruponů a krajin

4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) k této kapitole:

4102 10

–  Neodchlupené:

4102 10 10

– –  Jehňat:

4102 10 90

– –  Ostatní

 

–  Odchlupené:

4102 21 00

– –  Piklované

4102 29 00

– –  Ostatní

4103

Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 b) nebo 1 c) k této kapitole:

4103 20 00

–  Plazů

4103 30 00

–  Prasat

4103 90

–  Ostatní:

4103 90 10

– –  Koz nebo kůzlat

4103 90 90

– –  Ostatní

4301

Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101 , 4102 nebo 4103 :

4301 10 00

–  Norkové, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

4301 30 00

–  Jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián a podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

4301 60 00

–  Liščí, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

4301 80

–  Ostatní kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek:

4301 80 30

– –  Ze svišťů

4301 80 50

– –  Volně žijících kočkovitých šelem

4301 80 80

– –  Ostatní

4301 90 00

–  Hlavy, ohony, nožky a jiné části použitelné v kožešnictví

5001 00 00

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

5002 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5003 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

PŘÍLOHA III b

ČERNOHORSKÉ CELNÍ KONCESE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRIMÁRNÍ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

(uvedené v čl. 27 odst. 2 písm. b))

Cla pro výrobky uvedené v této příloze budou snížena a odstraněna v souladu s časovým rozvrhem uvedeným pro každý produkt v této příloze

 dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 80 % cla

 od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 60 % cla

 od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 40 % cla

 od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 20 % cla

 od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 0 % claKód KN

Popis zboží

0102

Živý skot:

0102 90

–  Ostatní:

 

– –  Domácí druhy:

0102 90 05

– – –  O hmotnosti nepřesahující 80 kg

 

– – –  O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg:

0102 90 21

– – – –  K porážce

0102 90 29

– – – –  Ostatní

 

– – –  O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg:

0102 90 41

– – – –  K porážce

0102 90 49

– – – –  Ostatní

 

– – –  O hmotnosti převyšující 300 kg:

 

– – –  Jalovice (skot samičího pohlaví, který se nikdy neotelil):

0102 90 51

– – – – –  K porážce

0102 90 59

– – – – –  Ostatní

 

– – – –  Krávy:

0102 90 61

– – – – –  K porážce

0102 90 69

– – – – –  Ostatní

 

– – – –  Ostatní:

0102 90 71

– – – – –  K porážce

0102 90 79

– – – – –  Ostatní

0102 90 90

– –  Ostatní

0103

Živá prasata:

 

–  Ostatní:

0103 91

– –  O hmotnosti menší než 50 kg:

0103 91 10

– – –  Domácí druhy

0103 91 90

– – –  Ostatní

0103 92

– –  O hmotnosti 50 kg nebo vyšší:

 

– – –  Domácí druhy:

0103 92 11

– – – –  Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg

0103 92 19

– – – –  Ostatní

0103 92 90

– – –  Ostatní

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky:

 

–  O hmotnosti nepřesahující 185 g:

0105 11

– –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus:

 

– – –  Samičí kuřata chovná a reprodukční:

0105 11 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  Ostatní:

0105 11 99

– – – –  Ostatní

 

–  Ostatní:

0105 94 00

– –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

0105 99

– –  Ostatní:

0105 99 10

– – –  Kachny

0105 99 20

– – –  Husy

0105 99 30

– – –  Krocani

0105 99 50

– – –  Perličky

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

 

–  čerstvé nebo chlazené:

0203 11

– –  Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl:

0203 11 10

– – –  Z domácích vepřů

0203 11 90

– – –  Ostatní

0203 12

– –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:

 

– – –  Z domácích vepřů:

0203 12 11

– – – –  Kýty a kusy z nich

0203 12 19

– – – –  Plece a kusy z nich

0203 12 90

– – –  Ostatní

0203 19

– –  Ostatní:

 

– – –  Z domácích vepřů:

0203 19 11

– – – –  Přední části a kusy z nich

0203 19 13

– – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich

0203 19 15

– – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

 

– – – –  Ostatní:

0203 19 55

– – – – –  Vykostěné

0203 19 59

– – – – –  Ostatní

0203 19 90

– – –  Ostatní

 

–  Zmrazení:

0203 21

– –  Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl:

0203 21 10

– – –  Z domácích vepřů

0203 21 90

– – –  Ostatní

0203 22

– –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:

 

– – –  Z domácích vepřů:

0203 22 11

– – – –  Kýty a kusy z nich

0203 22 19

– – – –  Plece a kusy z nich

0203 22 90

– – –  Ostatní

0203 29

– –  Ostatní:

 

– – –  Z domácích vepřů:

0203 29 11

– – – –  Přední části a kusy z nich

0203 29 13

– – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich

0203 29 15

– – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

 

– – – –  Ostatní:

0203 29 55

– – – – –  Vykostěné

0203 29 59

– – – – –  Ostatní

0203 29 90

– – –  Ostatní

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 , čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

 

–  Z krůt:

0207 24

– –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené:

0207 24 10

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

0207 24 90

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

0207 25

– –  Nedělené, zmrazené:

0207 25 10

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

0207 25 90

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

0207 26

– –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:

 

– – –  Dělené maso:

0207 26 10

– – – –  Vykostěné

 

– – – –  Nevykostěné:

0207 26 20

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky

0207 26 30

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

0207 26 40

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

0207 26 50

– – – – –  Prsa a jejich části

 

– – – – –  Stehna a jejich části:

0207 26 60

– – – – – –  Spodní stehna a jejich části

0207 26 70

– – – – – –  Ostatní

0207 26 80

– – – – –  Ostatní

 

– – –  Droby:

0207 26 91

– – – –  Játra

0207 26 99

– – – –  Ostatní

0207 27

– –  Dělené maso a droby, zmrazené:

 

– – –  Dělené maso:

0207 27 10

– – – –  Vykostěné

 

– – – –  Nevykostěné:

0207 27 20

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky

0207 27 30

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

0207 27 40

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

0207 27 50

– – – – –  Prsa a jejich části

 

– – – – –  Stehna a jejich části:

0207 27 60

– – – – – –  Spodní stehna a jejich části

0207 27 70

– – – – – –  Ostatní

0207 27 80

– – – – –  Ostatní

 

– – –  Droby:

0207 27 91

– – – –  Játra

0207 27 99

– – – –  Ostatní

 

–  Z kachen, hus nebo perliček:

0207 32

– –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené:

 

– – –  Z kachen:

0207 32 11

– – –  „85 % kachny“ - oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky

0207 32 15

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

0207 32 19

– – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 63 %“, nebo jinak předkládané

 

– – –  Z hus:

0207 32 51

– – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

0207 32 59

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

0207 32 90

– – –  Z perliček

0207 33

– –  Nedělené, zmrazené:

 

– – –  Z kachen:

0207 33 11

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

0207 33 19

– – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 63 %“, nebo jinak předkládané

 

– – –  Z hus:

0207 33 51

– – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

0207 33 59

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

0207 33 90

– – –  Z perliček

0207 34

– –  Tučná játra, čerstvá nebo chlazená:

0207 34 10

– – –  Z hus

0207 34 90

– – –  Z kachen

0207 35

– –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené:

 

– – –  Dělené maso:

 

– – – –  Vykostěné:

0207 35 11

– – – – –  Z hus

0207 35 15

– – – – –  Z kachen nebo perliček

 

– – – –  Nevykostěné:

 

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky:

0207 35 21

– – – – – –  Z kachen

0207 35 23

– – – – – –  Z hus

0207 35 25

– – – – – –  Z perliček

0207 35 31

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

0207 35 41

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

 

– – – – –  Prsa a jejich části:

0207 35 51

– – – – – –  Z hus

0207 35 53

– – – – – –  Z kachen nebo perliček

 

– – – – –  Stehna a jejich části:

0207 35 61

– – – – – –  Z hus

0207 35 63

– – – – – –  Z kachen nebo perliček

0207 35 71

– – – – –  Husí nebo kachní paleta

0207 35 79

– – – – –  Ostatní

 

– – –  Droby:

0207 35 91

– – – –  Játra, jiná než tučná

0207 35 99

– – – –  Ostatní

0207 36

– –  Ostatní, zmrazené:

 

– – –  Dělené maso:

 

– – – –  Vykostěné:

0207 36 11

– – – – –  Z hus

0207 36 15

– – – – –  Z kachen nebo perliček

 

– – – –  Nevykostěné:

 

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky:

0207 36 21

– – – – – –  Z kachen

0207 36 23

– – – – – –  Z hus

0207 36 25

– – – – – –  Z perliček

0207 36 31

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

0207 36 41

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

 

– – – – –  Prsa a jejich části:

0207 36 51

– – – – – –  Z hus

0207 36 53

– – – – – –  Z kachen nebo perliček

 

– – – – –  Stehna a jejich části:

0207 36 61

– – – – – –  Z hus

0207 36 63

– – – – – –  Z kachen nebo perliček

0207 36 71

– – – – –  Husí nebo kachní paleta

0207 36 79

– – – – –  Ostatní

 

– – –  Droby:

 

– – – –  Játra:

0207 36 81

– – – – –  Tučná játra z hus

0207 36 85

– – – – –  Tučná játra z kachen

0207 36 89

– – – – –  Ostatní

0207 36 90

– – – –  Ostatní

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený:

 

–  Podkožní vepřový tuk:

0209 00 11

– –  Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu

0209 00 19

– –  Sušené nebo uzené

0209 00 30

–  Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19

0209 00 90

–  Drůbeží tuk

0404

syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

0404 10

–  Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

 

– –  Sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě:

 

– – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):

 

– – – –  Nejvýše 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 02

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 04

– – – – –  Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0404 10 06

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

– – – –  Vyšším než 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 12

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 14

– – – – –  Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0404 10 16

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

– – –  Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):

 

– – – –  Nejvýše 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 26

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 28

– – – – –  Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0404 10 32

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

– – – –  Vyšším než 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 34

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 36

– – – – –  Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0404 10 38

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):

 

– – – –  Nejvýše 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 48

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 52

– – – – –  Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0404 10 54

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

– – – –  Vyšším než 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 56

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 58

– – – – –  Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0404 10 62

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

– – –  Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):

 

– – – –  Nejvýše 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 72

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 74

– – – – –  Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0404 10 76

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

– – – –  Vyšším než 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 78

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 82

– – – – –  Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0404 10 84

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

0404 90

–  Ostatní:

 

– –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku:

0404 90 21

– – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 90 23

– – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 90 29

– – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

– –  Ostatní, o obsahu tuku:

0404 90 81

– – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 90 83

– – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 90 89

– – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

 

–  Z domácí drůbeže:

0407 00 30

– –  Ostatní

0407 00 90

–  Ostatní

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

–  Žloutky:

0408 11

– –  Sušené:

0408 11 80

– – –  Ostatní

0408 19

– –  Ostatní:

 

– – –  Ostatní:

0408 19 81

– – –  Tekuté

0408 19 89

– – – –  Ostatní, včetně zmrazených

 

–  Ostatní:

0408 91

– –  Sušené:

0408 91 80

– – –  Ostatní

0408 99

– –  Ostatní:

0408 99 80

– – –  Ostatní

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí:

0602 10

–  Nekořenovité řízky a rouby:

0602 10 90

– –  Ostatní

0602 20

–  Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy:

0602 20 10

– –  Rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité

0602 30 00

–  Rododendrony a azalky, též roubované

0602 40

–  Růže, též roubované:

0602 40 10

– –  Neočkované ani neroubované

0602 40 90

– –  Očkované nebo roubované

0602 90

–  Ostatní:

0602 90 30

– –  Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníku

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Venkovní rostliny:

 

– – – –  Stromy, keře a keříky:

0602 90 41

– – – – –  Lesní stromy

 

– – – – –  Ostatní:

0602 90 45

– – – – – –  Zakořeněné řízky a mladé rostliny

0602 90 49

– – – – – –  Ostatní

 

– – – –  Ostatní venkovní rostliny:

0602 90 51

– – – – –  Víceleté (trvalky)

0602 90 59

– – – – –  Ostatní

 

– – –  Pokojové rostliny:

0602 90 70

– – – –  Zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů:

 

– – – –  Ostatní:

0602 90 91

– – – – –  Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, kromě kaktusů

0602 90 99

– – – – –  Ostatní

0603

Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené:

 

–  Čerstvé:

0603 11 00

– –  Růže

0603 12 00

– –  Karafiáty

0603 13 00

– –  Orchideje

0603 14 00

– –  Chryzantémy

0603 19

– –  Ostatní:

0603 19 10

– – –  Gladioly

0603 19 90

– – –  Ostatní

0603 90 00

–  Ostatní

0703

Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená:

0703 10

–  Cibule a šalotka:

 

– –  Cibule kuchyňská:

0703 10 11

– – –  Soupravy (sady)

0703 10 19

– – –  Ostatní

0703 10 90

– –  Šalotka

0703 20 00

–  Česnek

0703 90 00

–  Pór a jiná cibulová zelenina

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé a chlazené:

0704 90

–  Ostatní:

0704 90 90

– –  Ostatní

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené:

 

–  Polníček:

0705 11 00

– –  Hlávkový salát

0705 19 00

– –  Ostatní

 

–  Čekanka:

0705 21 00

– –  Čekanka salátová (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– –  Ostatní

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené:

0706 10 00

–  Mrkev, vodnice a tuřín

0706 90

–  Ostatní:

0706 90 10

– –  Celer bulvový

0706 90 30

– –  Křen (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

– –  Ostatní

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené:

0708 10 00

–  Hrách (Pisum sativum)

0708 20 00

–  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00

–  Ostatní luštěniny

0709

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená:

0709 20 00

–  Chřest

0709 30 00

–  Lilek

0709 40 00

–  Celer, jiný než bulvový

 

–  Houby a lanýže:

0709 51 00

– –  Houby rodu Agaricus (žampióny)

0709 59

– –  Ostatní:

0709 59 10

– – –  Lišky

0709 59 30

– – –  Hřiby

0709 59 50

– – –  Lanýže

0709 59 90

– – –  Ostatní

0709 90

–  Ostatní:

0709 90 10

– –  Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)

0709 90 20

– –  Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)

 

– –  Olivy:

0709 90 31

– – –  K jiným účelům než pro výrobu oleje

0709 90 39

– – –  Ostatní

0709 90 40

– –  Kapary

0709 90 50

– –  Fenykl sladký

0709 90 60

– –  Kukuřice cukrová

0709 90 70

– –  Cukety

0709 90 80

– –  Artyčoky

0709 90 90

– –  Ostatní

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710 10 00

–  Brambory

 

–  Luštěniny, též vyluštěné:

0710 21 00

– –  Hrách (Pisum sativum)

0710 22 00

– –  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –  Ostatní

0710 30 00

–  Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní

0710 80

–  Ostatní zelenina:

0710 80 10

– –  Olivy

 

– –  Plody rodu Capsicum nebo Pimenta:

0710 80 51

– – –  Sladká paprika

0710 80 59

– – –  Ostatní

 

– –  Houby:

0710 80 61

– – –  Rodu Agaricus (žampiony)

0710 80 69

– – –  Ostatní

0710 80 70

– –  Rajčata

0710 80 80

– –  Artyčoky

0710 80 85

– –  Chřest

0710 80 95

– –  Ostatní

0710 90 00

–  Zeleninové směsi

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

0711 20

–  Olivy:

0711 20 10

– –  K jiným účelům než pro výrobu oleje

0711 20 90

– –  Ostatní

0711 40 00

–  Okurky salátové a okurky nakládačky

 

–  Houby a lanýže:

0711 51 00

– –  Houby rodu Agaricus (žampióny)

0711 59 00

– –  Ostatní

0711 90

–  Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

– –  Zelenina:

0711 90 10

– – –  Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, s výjimkou plodů sladké papriky

0711 90 50

– – –  Cibule kuchyňská

0711 90 80

– – –  Ostatní

0711 90 90

– –  Zeleninové směsi

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná:

0712 20 00

–  Cibule kuchyňská

 

–  Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže:

0712 31 00

– –  Houby rodu Agaricus (žampióny)

0712 32 00

– –  Ucho jidášovo (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –  Rosolovka (Tremella spp.)

0712 39 00

– –  Ostatní

0712 90

–  Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

0712 90 05

– –  Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené

 

– –  Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –  Ostatní

0712 90 30

– –  Rajčata

0712 90 50

– –  Mrkev

0712 90 90

– –  Ostatní

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené:

0713 10

–  Hrách (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  Ostatní

0713 20 00

–  Cizrna (garbanzos)

 

–  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –  Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –  Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis)

0803 00

Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené:

 

–  Čerstvé:

0803 00 11

– –  Banány plantejny

0803 00 19

– –  Ostatní

0803 00 90

–  Sušené

0804

Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené:

0804 20

–  Fíky:

0804 20 10

– –  Čerstvé

0804 20 90

– –  Sušené

0805

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené:

0805 10

–  Pomeranče:

0805 10 20

– –  Sladké, čerstvé:

0805 10 80

– –  Ostatní

0805 40 00

–  Grapefruity, včetně pomel (šedoků)

0805 50

–  Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 10

– –  Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– –  Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 00

–  Ostatní

0807

Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé:

 

–  Melouny (včetně melounů vodních):

0807 19 00

– –  Ostatní

0807 20 00

–  Papáje

0810

Ostatní ovoce, čerstvé:

0810 40

–  Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium:

0810 40 10

– –  Brusinky (plody druhu Vaccinium vitis-idaea)

0810 40 30

– –  Borůvky plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 50

– –  Plody druhů Vaccinium macrocarponVaccinium corymbosum

0810 40 90

– –  Ostatní

0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

0811 10

–  Jahody:

 

– –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

0811 10 11

– – –  S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

0811 10 19

– – –  Ostatní

0811 10 90

– –  Ostatní

0811 20

–  Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:

 

– –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

0811 20 11

– – –  S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

0811 20 19

– – –  Ostatní

 

– –  Ostatní:

0811 20 31

– – –  Maliny

0811 20 39

– – –  Černý rybíz

0811 20 51

– – –  Červený rybíz

0811 20 59

– – –  Ostružiny a moruše

0811 20 90

– – –  Ostatní

0811 90

–  Ostatní:

 

– –  Ostatní:

 

– – –  Třešně a višně:

0811 90 75

– – – –  Višně (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – –  Ostatní

0811 90 95

– – –  Ostatní:

ex 0811 90 95

– – – –  Meruňky

ex 0811 90 95

– – – –  Broskve

ex 0811 90 95

– – – –  Ostatní

0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání:

0812 10 00

–  Třešně a višně

0812 90

–  Ostatní:

0812 90 10

– –  Meruňky

0812 90 20

– –  Pomeranče

0812 90 30

– –  Papáje

0812 90 40

– –  Borůvky plody druhu Vaccinium myrtillus

0812 90 98

– –  Ostatní:

ex 0812 90 98

– – –  Ostružiny

ex 0812 90 98

– – –  Maliny

ex 0812 90 98

– – –  Ostatní

0813

Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806 ; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:

0813 10 00

–  Meruňky

0813 20 00

–  Švestky

0813 30 00

–  Jablka

0813 40

–  Ostatní ovoce:

0813 40 10

– –  Broskve, včetně nektarinek

0813 40 30

– –  Hrušky

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:

 

–  Pražená káva:

0901 21 00

– –  S kofeinem

0901 22 00

– –  Dekofeinovaná

0901 90

–  Ostatní:

0901 90 10

– –  Kávové slupky a pulpy

0901 90 90

– –  Kávové náhražky obsahující kávu

1101 00

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže:

 

–  Pšeničná mouka:

1101 00 11

– –  Z pšenice durum

1101 00 15

– –  Z obyčejné pšenice a pšenice špaldy

1101 00 90

–  Mouka ze sourži

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503 :

1501 00 90

–  Drůbeží tuk

1603 00

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých:

1603 00 10

–  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1kg

1603 00 80

–  Ostatní

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

1702 90

–  Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

1702 90 60

– –  Umělý med, též smíšený s přírodním medem

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou:

2001 10 00

–  Okurky salátové a okurky nakládačky

2001 90

–  Ostatní:

2001 90 10

– –  „Chutney“ z manga

2001 90 20

– –  Plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky

2001 90 50

– –  Houby

2001 90 65

– –  Olivy

2001 90 70

– –  Sladká paprika

2001 90 91

– –  Tropické ovoce a tropické ořechy

2001 90 93

– –  Cibule kuchyňská

2001 90 99

– –  Ostatní

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové:

2002 10

–  Rajčata celá nebo kousky rajčat:

2002 10 10

– –  Loupaná

2002 10 90

– –  Ostatní

2002 90

–  Ostatní:

 

– –  S obsahem sušiny nižším než 12 % hmotnostních:

2002 90 11

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg

2002 90 19

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

 

– –  S obsahem sušiny nejméně 12 % hmotnostních, avšak ne více než 30 % hmotnostních:

2002 90 31

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg

2002 90 39

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

 

– –  S obsahem sušiny vyšším než 30 % hmotnostních:

2002 90 91

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg

2002 90 99

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2003

Houby a lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové:

2003 10

– –  Houby rodu Agaricus (žampióny):

2003 10 20

– –  Prozatímně konzervované, zcela uvařené

2003 10 30

– –  Ostatní

2003 20 00

–  Lanýže

2003 90 00

–  Ostatní

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006 :

2004 10

–  Brambory:

2004 10 10

– –  Vařené, jinak neupravené

 

– –  Ostatní:

2004 10 99

– – –  Ostatní

2004 90

–  Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004 90 30

– –  Kysané zelí, kapary a olivy

2004 90 50

– –  Hrách (Pisum sativum) a zelené fazole (Phaseolus spp.) v lusku

 

– –  Ostatní, včetně směsí:

2004 90 91

– – –  Cibulky vařené, jinak neupravené

2004 90 98

– – –  Ostatní

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006 :

2005 10 00

–  Homogenizovaná zelenina

2005 20

–  Brambory:

 

– –  Ostatní:

2005 20 20

– – –  Tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech, vhodné k okamžité spotřebě

2005 20 80

– – –  Ostatní

2005 40 00

–  Hrách (Pisum sativum)

 

–  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –  Vyloupané fazole

2005 59 00

– –  Ostatní

2005 60 00

–  Chřest

2005 70

–  Olivy:

2005 70 10

– –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg

2005 70 90

– –  Ostatní

 

–  Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2005 91 00

– –  Bambusové výhonky

2005 99

– –  Ostatní:

2005 99 10

– – –  Plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky

2005 99 20

– – –  Kapary

2005 99 30

– – –  Artyčoky

2005 99 40

– – –  Mrkev

2005 99 50

– – –  Zeleninové směsi

2005 99 60

– – –  Kysané zelí

2005 99 90

– – –  Ostatní

2006 00

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním):

2006 00 10

–  Zázvor

 

–  Ostatní:

 

– –  S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

2006 00 31

– – –  Třešně a višně

2006 00 35

– – –  Tropické ovoce a tropické ořechy

2006 00 38

– – –  Ostatní

 

– –  Ostatní:

2006 00 91

– – –  Tropické ovoce a tropické ořechy

2006 00 99

– – –  Ostatní

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

2007 10

–  Homogenizované přípravky:

2007 10 10

– –  S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

 

– –  Ostatní:

2007 10 91

– – –  Z tropického ovoce

2007 10 99

– – –  Ostatní

 

–  Ostatní:

2007 91

– –  Citrusové plody:

2007 91 10

– – –  S obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:

2007 91 30

– – –  S obsahem cukru převyšujícím 13 %, avšak nepřesahujícím 30 % hmotnostních

2007 91 90

– – –  Ostatní

2007 99

– –  Ostatní:

 

– – –  S obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:

2007 99 10

– – –  Protlaky (pyré) a pasty ze švestek, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 100 kg, pro průmyslové zpracování

2007 99 20

– – – –  Protlaky (pyré) a pasty z jedlých kaštanů

 

– – – –  Ostatní:

2007 99 31

– – – – –  Z třešní

2007 99 33

– – – – –  Z jahod

2007 99 35

– – – – –  Z malin

2007 99 39

– – – – –  Ostatní

 

– – –  S obsahem cukru převyšujícím 13 %, avšak nepřesahujícím 30 % hmotnostních:

2007 99 55

– – – –  Jablečné protlaky, včetně kompotů

2007 99 57

– – – –  Ostatní

 

– – –  Ostatní:

2007 99 91

– – – –  Jablečné protlaky, včetně kompotů

2007 99 93

– – – –  Z tropického ovoce a tropických ořechů

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

–  Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 11

– –  Arašídy (burské oříšky):

 

– – –  Ostatní, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:

 

– – – –  Převyšujícím 1 kg hmotnostních:

2008 11 92

– – – – –  Pražené

2008 11 94

– – – – –  Ostatní

 

– – – –  Nepřesahujícím 1 kg hmotnostních:

2008 11 96

– – – – –  Pražené

2008 11 98

– – – – –  Ostatní

2008 19

– –  Ostatní, včetně směsí:

 

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 19 11

– – –  Tropické ořechy; směsi obsahující 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce

 

– – – –  Ostatní:

2008 19 13

– – – – –  Pražené mandle a pistácie

 

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 19 91

– – –  Tropické ořechy; směsi obsahující 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce

 

– – – –  Ostatní:

 

– – – – –  Pražené ořechy:

2008 19 93

– – – – – –  Pražené mandle a pistácie

2008 19 95

– – – – – –  Ostatní

2008 19 99

– – – – –  Ostatní

2008 20

–  Ananasy:

 

– –  Obsahující přidaný alkohol:

 

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 20 11

– – – –  S obsahem cukru převyšujícím 17 % hmotnostních:

2008 20 19

– – – –  Ostatní

 

– – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 20 31

– – – –  S obsahem cukru převyšujícím 19 % hmotnostních:

2008 20 39

– – – –  Ostatní

 

– –  Bez přídavku alkoholu:

 

– – –  S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 20 51

– – – –  S obsahem cukru převyšujícím 17 % hmotnostních:

2008 20 59

– – – –  Ostatní

 

– – –  S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 20 71

– – – –  S obsahem cukru převyšujícím 19 % hmotnostních:

2008 20 79

– – – –  Ostatní

2008 20 90

– – –