EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0110-20180113

Consolidated text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/2018-01-13

02009L0110 — CS — 13.01.2018 — 001.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/110/ES

ze dne 16. září 2009

o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 267 10.10.2009, s. 7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2366 Text s významem pro EHP ze dne 25. listopadu 2015

  L 337

35

23.12.2015


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 102, 23.4.2018, s.  97 (2015/2366)
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/110/ES

ze dne 16. září 2009

o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES

(Text s významem pro EHP)HLAVA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Tato směrnice stanoví pravidla pro výkon činnosti vydávání elektronických peněz; za tímto účelem členské státy rozlišují následující kategorie vydavatelů elektronických peněz:

a) úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice 2006/48/ES, včetně, v souladu s vnitrostátním právem, poboček, ve smyslu čl. 4 bodu 3 uvedené směrnice, úvěrových institucí s ústředím mimo Společenství, které se nacházejí ve Společenství v souladu s článkem 38 uvedené směrnice;

b) instituce elektronických peněz ve smyslu čl. 2 bodu 1 této směrnice, včetně, v souladu článkem 8 této směrnice a s vnitrostátním právem, poboček institucí elektronických peněz s ústředím mimo Společenství, které se nacházejí ve Společenství;

c) poštovní žirové instituce, které jsou podle vnitrostátního práva oprávněny vydávat elektronické peníze;

d) Evropská centrální banka a národní centrální banky, pokud nejednají jako měnový orgán nebo jiný orgán veřejné moci;

e) členské státy a jejich regionální a místní orgány, pokud jednají jako orgány veřejné moci.

2.  Hlava II této směrnice stanoví pravidla pro přístup k činnosti institucí elektronických peněz, její výkon a obezřetnostní dohled nad touto činností.

3.  Členské státy mohou upustit od uplatňování všech nebo části ustanovení hlavy II této směrnice na instituce uvedené v článku 2 směrnice 2006/48/ES, s výjimkou institucí uvedených v první a druhé odrážce zmíněného článku.

4.  Tato směrnice se nevztahuje na peněžní hodnotu uchovávanou na nástrojích, pro něž platí výjimka podle čl. 3 písm. k) směrnice 2007/64/ES.

5.  Tato směrnice se nevztahuje na peněžní hodnotu, která je použita na platební transakce, pro něž platí výjimka podle čl. 3 písm. l) směrnice 2007/64/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) „institucí elektronických peněz“ právnická osoba, jíž bylo podle hlavy II uděleno povolení vydávat elektronické peníze;

2) „elektronickými penězi“ elektronicky, a to i magneticky, uchovávaná peněžní hodnota vyjádřená pohledávkou za vydavatelem, vydaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí vymezených v čl. 4 bodě 5 směrnice 2007/64/ES a přijímaná jinou fyzickou či právnickou osobou, než je vydavatel elektronických peněz;

3) „vydavatelem elektronických peněz“ subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1, instituce, kterým byla udělena výjimka podle čl. 1 odst. 3, nebo právnické osoby, kterým byla udělena výjimka podle článku 9;

4) „průměrem elektronických peněz v oběhu“ průměrná celková výše finančních závazků z elektronických peněz vydaných na konci každého kalendářního dne za předcházejících šest kalendářních měsíců, jež je vypočítána prvního kalendářního dne každého kalendářního měsíce a používána pro tento kalendářní měsíc.HLAVA II

POŽADAVKY NA PŘÍSTUP K ČINNOSTI INSTITUCÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ, NA JEJÍ VÝKON A OBEZŘETNOSTNÍ DOHLED NAD NÍ

Článek 3

Obecná obezřetnostní pravidla

▼M1

1.  Aniž je dotčena tato směrnice, použijí se článek 5, články 11 až 17, čl. 19 odst. 5 a 6 a články 20 až 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ( 1 ), včetně aktů v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 15 odst. 4, čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice obdobně na instituce elektronických peněz.

▼B

2.  Instituce elektronických peněz informují příslušné orgány předem o každé podstatné změně opatření přijatých na ochranu peněžních prostředků, které obdržely výměnou za vydané elektronické peníze.

3.  Každá fyzická nebo právnická osoba, která se rozhodla nabýt nebo držet, přímo nebo nepřímo, kvalifikovanou účast ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice 2006/48/ES v instituci elektronických peněz nebo tuto kvalifikovanou účast dále zvýšit nebo snížit, přímo nebo nepřímo, čímž by její podíl na kapitálu nebo na hlasovacích právech dosáhl nebo překročil hranice 20 %, 30 % nebo 50 % anebo pod ně poklesl, anebo pokud by se tím instituce elektronických peněz stala nebo přestala být její dceřinou společností, informuje příslušné orgány předem o svém záměru nabýt, držet, zvýšit nebo snížit kvalifikovanou účast.

Navržený nabyvatel poskytne příslušnému orgánu informace o výši zamýšlené účasti a příslušné informace uvedené v čl. 19a odst. 4 směrnice 2006/48/ES.

Jestliže je pravděpodobné, že vliv osob uvedených ve druhém pododstavci bude mít nepříznivý dopad na řádné a obezřetné řízení instituce, vyjádří příslušné orgány nesouhlas nebo učiní jiná vhodná opatření nezbytná k ukončení tohoto stavu. Tato opatření mohou zahrnovat soudní příkazy, sankce proti vedoucím osobám nebo pozastavení hlasovacích práv spojených s podíly drženými dotyčnými společníky nebo členy.

Podobná opatření se uplatní na fyzické nebo právnické osoby, které nesplní povinnost předem poskytnout informace stanovené v tomto odstavci.

Pokud je podíl nabyt přes nesouhlas příslušných orgánů, přijmou tyto orgány bez ohledu na jakékoli další přijaté sankce opatření, kterými se buď pozastaví výkon hlasovacích práv nabyvatele, nebo zajistí neplatnost odevzdaných hlasů nebo možnost jejich zrušení.

Členské státy mohou osvobodit instituce elektronických peněz, které vykonávají jednu nebo více činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. e), od některých nebo všech povinností podle tohoto odstavce nebo umožnit svým příslušným orgánům, aby je od nich osvobodily.

▼M1

4.  Členské státy umožní institucím elektronických peněz, aby distribuovaly elektronické peníze a prováděly jejich zpětnou výměnu prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které jednají jejich jménem. Jestliže instituce elektronických peněz distribuuje elektronické peníze v jiném členském státě a využívá přitom takovéto fyzické nebo právnické osoby, použijí se na tyto instituce elektronických peněz obdobně články 27 až 31 s výjimkou čl. 29 odst. 4 a 5 směrnice (EU) 2015/2366, včetně aktů v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice.

5.  Bez ohledu na odstavec 4 tohoto článku nesmějí instituce elektronických peněz vydávat elektronické peníze prostřednictvím zástupců. Instituce elektronických peněz mohou poskytovat platební služby uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) této směrnice prostřednictvím zástupců pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 19 směrnice (EU) 2015/2366.

▼B

Článek 4

Počáteční kapitál

Členské státy vyžadují, aby počáteční kapitál institucí elektronických peněz složený z položek stanovených v čl. 57 písm. a) a b) směrnice 2006/48/ES činil při udělení povolení nejméně 350 000 EUR.

Článek 5

Kapitál

1.  Kapitál instituce elektronických peněz ve smyslu článků 57 až 61, 63, 64 a 66 směrnice 2006/48/ES nesmí klesnout pod vyšší z částek požadovaných podle odstavců 2 až 5 tohoto článku nebo podle článku 4 této směrnice.

2.  Ve vztahu k činnostem uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. a), které nejsou spojeny s vydáváním elektronických peněz, se požadavky na kapitál instituce elektronických peněz vypočítají jednou ze tří metod (A, B nebo C) stanovených v čl. 8 odst. 1 a 2 směrnice 2007/64/ES. Vhodnou metodu určí příslušné orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Ve vztahu k činnosti vydávání elektronických peněz se požadavky na kapitál instituce elektronických peněz vypočítají metodou D stanovenou v odstavci 3.

Instituce elektronických peněz musí mít vždy kapitál, který je nejméně roven součtu požadavků stanovených v prvním a druhém pododstavci.

3.  Metoda D: Kapitál instituce elektronických peněz pro vydávání elektronických peněz činí nejméně 2 % průměru elektronických peněz v oběhu.

4.  Pokud instituce elektronických peněz vykonává některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), která není spojena s vydáváním elektronických peněz, nebo některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až e) a částka elektronických peněz v oběhu není předem známa, povolí příslušné orgány této instituci vypočítat požadavky na svůj kapitál na základě reprezentativní části, jež má být podle předpokladu použita na vydávání elektronických peněz, pod podmínkou, že tuto reprezentativní část lze rozumným způsobem odhadnout na základě dřívějších údajů a že to příslušné orgány považují za uspokojivé. Pokud instituce elektronických peněz nevyvíjela činnost po dostatečně dlouhou dobu, vypočítají se její požadavky na kapitál na základě předpokládané výše elektronických peněz v oběhu doložené obchodním plánem, s výhradou úprav tohoto plánu požadovaných příslušnými orgány.

5.  Příslušné orgány mohou na základě vyhodnocení postupů pro řízení rizik, databází ztrát z rizik a vnitřních kontrolních mechanismů instituce elektronických peněz požadovat, aby tato instituce měla kapitál až o 20 % vyšší, než je částka stanovená pomocí příslušné metody v souladu s odstavcem 2, nebo povolit, aby instituce elektronických peněz měla kapitál až o 20 % nižší, než je částka stanovená pomocí příslušné metody v souladu s odstavcem 2.

6.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se předešlo vícenásobnému použití prvků způsobilých pro výpočet kapitálu:

a) pokud instituce elektronických peněz patří do stejné skupiny jako jiná instituce elektronických peněz, úvěrová instituce, platební instituce, investiční podnik, společnost pro správu aktiv, pojišťovna nebo zajišťovna;

b) pokud instituce elektronických peněz vykonává jiné činnosti než vydávání elektronických peněz.

7.  Jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 69 směrnice 2006/48/ES, mohou se členské státy nebo jejich příslušné orgány rozhodnout neuplatňovat odstavce 2 a 3 tohoto článku na instituce elektronických peněz, které jsou zahrnuty do konsolidovaného dohledu nad mateřskou úvěrovou institucí podle směrnice 2006/48/ES.

Článek 6

Činnosti

1.  Instituce elektronických peněz jsou vedle vydávání elektronických peněz oprávněny vykonávat i kteroukoli z těchto činností:

a) poskytování platebních služeb uvedených v příloze směrnice 2007/64/ES;

b) poskytování úvěrů souvisejících s platebními službami uvedenými v bodech 4, 5 nebo 7 přílohy směrnice 2007/64/ES, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 16 odst. 3 a 5 uvedené směrnice;

c) poskytování provozních služeb a úzce spojených doplňkových služeb souvisejících s vydáváním elektronických peněz nebo s poskytováním platebních služeb uvedených v písmenu a);

d) provozování platebních systémů ve smyslu čl. 4 bodu 6 směrnice 2007/64/ES, aniž je dotčen článek 28 uvedené směrnice;

e) obchodní činnosti jiné než vydávání elektronických peněz s ohledem na platné právo Společenství a vnitrostátní právo.

Úvěr podle prvního pododstavce písm. b) nesmí být poskytován z peněžních prostředků přijatých výměnou za elektronické peníze a držených v souladu s čl. 7 odst. 1.

2.  Instituce elektronických peněz nesmí od veřejnosti přijímat vklady ani jiné splatné peněžní prostředky ve smyslu článku 5 směrnice 2006/48/ES.

3.  Veškeré peněžní prostředky, které instituce elektronických peněz získá od držitele elektronických peněz, musí být neprodleně vyměněny za elektronické peníze. Tyto peněžní prostředky nepředstavují vklad ani jiné splatné peněžní prostředky přijaté od veřejnosti ve smyslu článku 5 směrnice 2006/48/ES.

4.  Ustanovení čl. 16 odst. 2 a 4 směrnice 2007/64/ES se vztahují na peněžní prostředky obdržené na činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku, které nejsou spojeny s vydáváním elektronických peněz.

Článek 7

Požadavky na ochranu peněžních prostředků

1.  Členské státy vyžadují, aby instituce elektronických peněz chránila peněžní prostředky, které získala výměnou za vydané elektronické peníze v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2007/64/ES. Peněžní prostředky získané formou platby prostřednictvím platebního nástroje nemusí být chráněny až do doby, kdy jsou připsány na platební účet instituce elektronických peněz nebo dány instituci elektronických peněz jinak k dispozici, v souladu s případnými požadavky na lhůty pro provedení transakce stanovenými ve směrnici 2007/64/ES. V každém případě jsou tyto peněžní prostředky chráněny nejpozději po uplynutí pěti pracovních dní ve smyslu čl. 4 bodu 27 uvedené směrnice od vydání elektronických peněz.

2.  Pro účely odstavce 1 jsou bezpečnými aktivy s nízkým rizikem položky aktiv spadající do kategorií v tabulce 1 bodě 14 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí ( 2 ), u nichž kapitálový požadavek pro specifické riziko nepřekračuje 1,6 %, avšak s vyloučením jiných kvalifikujících položek, jak jsou definovány v bodě 15 uvedené přílohy.

Pro účely odstavce 1 jsou bezpečnými aktivy s nízkým rizikem rovněž podílové jednotky v subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), který investuje pouze do aktiv uvedených v prvním pododstavci.

Za výjimečných okolností, a existuje-li řádné zdůvodnění, mohou příslušné orgány na základě zhodnocení bezpečnosti, splatnosti, hodnoty nebo jiných rizikových prvků aktiv, které jsou uvedeny v prvním a druhém pododstavci, určit, která z těchto aktiv nepředstavují pro účely odstavce 1 bezpečná aktiva s nízkým rizikem.

3.  Článek 9 směrnice 2007/64/ES se vztahuje na instituce elektronických peněz pro činnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) této směrnice, které nejsou spojeny s vydáváním elektronických peněz.

4.  Pro účely odstavců 1 a 3 mohou členské státy nebo jejich příslušné orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy určit, kterou metodu mají instituce elektronických peněz použít pro ochranu peněžních prostředků.

Článek 8

Vztahy se třetími zeměmi

1.  Členské státy neuplatňují vůči pobočkám institucí elektronických peněz s ústředím mimo Společenství v případě, že zahajují nebo provozují činnost, ustanovení, jež by je ve výsledku zvýhodňovala před institucí elektronických peněz s ústředím ve Společenství.

2.  Příslušné orgány oznámí Komisi veškerá povolení vydaná institucím elektronických peněz s ústředím mimo Společenství pro jejich pobočky.

3.  Aniž je dotčen odstavec 1, může Společenství v dohodách uzavřených s jednou nebo více třetími zeměmi sjednat použití ustanovení, jež zajistí pobočkám instituce elektronických peněz s ústředím mimo Společenství stejné zacházení v celém Společenství.

Článek 9

Volitelné výjimky

1.  Členské státy mohou upustit od uplatňování nebo umožnit svým příslušným orgánům, aby upustily od uplatňování, všech nebo některých částí postupů a podmínek stanovených v článcích 3, 4, 5 a 7 této směrnice, s výjimkou článků 20, 22, 23 a 24 směrnice 2007/64/ES, a umožnit právnickým osobám zápis do rejstříku institucí elektronických peněz, pokud splňují oba tyto požadavky:

a) veškeré obchodní činnosti vytvářejí průměr elektronických peněz v oběhu, který nepřekračuje limit stanovený členským státem a v žádném případě není vyšší než 5 000 000 EUR, a

b) žádná z fyzických osob odpovědných za řízení nebo provoz podniku nebyla odsouzena za trestné činy související s praním peněz nebo financováním terorismu nebo jiné finanční trestné činy.

Pokud instituce elektronických peněz vykonává některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), která není spojena s vydáváním elektronických peněz, nebo některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až e) a částka elektronických peněz v oběhu není předem známa, povolí příslušné orgány této instituci elektronických peněz používat první pododstavec písm. a) na základě reprezentativní části, jež má být podle předpokladu použita na vydávání elektronických peněz, pod podmínkou, že tuto reprezentativní část lze rozumným způsobem odhadnout na základě dřívějších údajů a že to příslušné orgány považují za uspokojivé. Pokud instituce elektronických peněz nevyvíjela obchodní činnost po dostatečně dlouhou dobu, je splnění tohoto požadavku hodnoceno na základě předpokládané výše elektronických peněz v oběhu doložené obchodním plánem, s výhradou úprav tohoto plánu požadovaných příslušnými orgány.

Členské státy mohou rovněž podmínit udělení volitelných výjimek splněním dalšího požadavku na maximální částku uchovávanou na platebním prostředku nebo platebním účtu spotřebitele, na němž jsou elektronické peníze uchovávány.

Právnická osoba zapsaná v rejstříku v souladu s tímto odstavcem může poskytovat platební služby nesouvisející s elektronickými penězi vydanými v souladu s tímto článkem pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 26 směrnice 2007/64/ES.

2.  Právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 je povinna mít ústředí v členském státě, ve kterém svou činnost skutečně vykonává.

3.  Na právnickou osobu zapsanou v rejstříku podle odstavce 1 se pohlíží jako na instituci elektronických peněz. Ustanovení čl. 10 odst. 9 a článku 25 směrnice 2007/64/ES se však na ni nepoužijí.

4.  Členské státy mohou stanovit, že právnická osoba zapsaná v rejstříku podle odstavce 1 smí vykonávat pouze některé z činností uvedených v čl. 6 odst. 1.

5.  Právnická osoba uvedená v odstavci 1:

a) oznámí příslušným orgánům všechny změny své situace, jež mají význam pro podmínky uvedené v odstavci 1, a

b) nejméně jednou ročně ke dni stanovenému příslušnými orgány podá hlášení o průměrné výši elektronických peněz v oběhu.

6.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby v případě, že podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 a 4 přestanou být plněny, dotyčná právnická osoba požádala o povolení do 30 kalendářních dnů v souladu s článkem 3. Každé takové osobě, která nepožádá o povolení v této lhůtě, je v souladu s článkem 10 vydávání elektronických peněz zakázáno.

7.  Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány měly dostatečné pravomoci ke kontrole průběžného plnění požadavků stanovených v tomto článku.

8.  Tento článek se nepoužije na směrnici 2005/60/ES ani na vnitrostátní právní předpisy proti praní peněz.

9.  Jestliže členský stát využije výjimku uvedenou v odstavci 1, oznámí to Komisi do 30. dubna 2011. Neprodleně jí oznámí veškeré následné změny. Kromě toho členský stát sdělí Komisi počet dotčených právnických osob a uvědomí ji každoročně o celkové částce elektronických peněz vydaných k 31. prosinci každého kalendářního roku v oběhu, jak je uvedeno v odstavci 1.HLAVA III

VYDÁVÁNÍ A ZPĚTNÁ VÝMĚNA ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Článek 10

Zákaz vydávání elektronických peněz

Aniž je dotčen článek 18, zakáží členské státy vydávat elektronické peníze fyzickým nebo právnickým osobám, které nejsou vydavateli elektronických peněz.

Článek 11

Vydávání a zpětná výměna

1.  Členské státy zajistí, aby vydavatelé elektronických peněz vydávali elektronické peníze proti přijetí peněžních prostředků ve jmenovité hodnotě odpovídající výši přijatých peněžních prostředků.

2.  Členské státy zajistí, aby vydavatelé elektronických peněz na žádost držitele elektronických peněz provedli kdykoli zpětnou výměnu peněžní hodnoty držených elektronických peněz ve výši odpovídající jejich jmenovité hodnotě.

3.  Smlouva mezi vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz jasně a zřetelně stanoví podmínky pro zpětnou výměnu, včetně jakýchkoli s tím spojených poplatků, a držitel elektronických peněz je o těchto podmínkách informován před tím, než je vázán jakoukoli smlouvou nebo nabídkou.

4.  Zpětná výměna může podléhat poplatku pouze tehdy, pokud je tak stanoveno ve smlouvě v souladu s odstavcem 3, a pouze v některém z těchto případů:

a) je-li zpětná výměna požadována před ukončením smlouvy;

b) je-li ve smlouvě uveden den ukončení smlouvy a držitel elektronických peněz vypoví smlouvu před tímto datem nebo

c) je-li zpětná výměna požadována více než jeden rok po dni ukončení smlouvy.

Každý takovýto poplatek musí být přiměřený a úměrný skutečným nákladům vynaloženým vydavatelem elektronických peněz.

5.  Pokud je zpětná výměna požadována před ukončením smlouvy, může držitel elektronických peněz požadovat zpětnou výměnu části nebo všech elektronických peněz.

6.  Pokud držitel elektronických peněz požaduje zpětnou výměnu v den ukončení smlouvy nebo do jednoho roku od tohoto dne:

a) je zpětně vyměněna celková peněžní hodnota držených elektronických peněz nebo

b) v případě, že instituce elektronických peněz provozuje jednu nebo více činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. e) a není předem známo, jaká část peněžních prostředků bude použita jako elektronické peníze, jsou zpětně vyměněny veškeré peněžní prostředky, které držitel elektronických peněz vyžaduje.

7.  Bez ohledu na odstavce 4, 5 a 6 upravuje práva osoby přijímající elektronické peníze jiné než spotřebitele na zpětnou výměnu smlouva mezi vydavatelem elektronických peněz a touto osobou.

Článek 12

Zákaz úročení

Členské státy zakáží poskytování úroků nebo jakéhokoli jiného prospěchu spojeného s dobou, během níž držitel elektronických peněz tyto peníze drží.

Článek 13

Mimosoudní postupy vyřizování stížností a zjednávání nápravy s cílem urovnání sporů

Aniž je dotčena tato směrnice, použije se kapitola 5 hlavy IV směrnice 2007/64/ES obdobně na vydavatele elektronických peněz ve vztahu k jejich povinnostem vyplývajícím z této hlavy.HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

Článek 14

Prováděcí opatření

1.  Komise může přijmout opatření, která jsou nezbytná k aktualizaci této směrnice s cílem zohlednit inflaci nebo technologický vývoj a vývoj trhu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.

2.  Komise přijme opatření, aby zajistila konvergentní uplatňování výjimek uvedených v čl. 1 odst. 4 a 5. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Platební výbor, zřízený článkem 85 směrnice 2007/64/ES.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 16

Plná harmonizace

1.  Aniž je dotčen čl. 1 odst. 3, čl. 3 odst. 3 šestý pododstavec, čl. 5 odst. 7, čl. 7 odst. 4, článek 9 a čl. 18 odst. 2, a v míře, ve které tato směrnice stanoví harmonizaci, nesmějí členské státy zachovávat ani zavádět jiná ustanovení, než která jsou stanovena v této směrnici.

2.  Členské státy zajistí, aby se vydavatelé elektronických peněz neodchylovali v neprospěch držitelů elektronických peněz od ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí ustanovení této směrnice nebo která jim odpovídají, není-li v nich výslovně stanoveno jinak.

Článek 17

Přezkum

Do 1. listopadu 2012 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance zprávu o uplatňování a dopadu této směrnice, zejména o uplatňování obezřetnostních požadavků na instituce elektronických peněz, popřípadě doplněnou návrhem na její změnu.

Článek 18

Přechodná ustanovení

1.  Členské státy povolí institucím elektronických peněz, které před 30. dubnem 2011 zahájily činnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími směrnici 2000/46/ES v členském státě, ve kterém mají ústředí, aby pokračovaly v těchto činnostech v daném členském státě a v jakémkoli jiném členském státě v souladu s úpravou vzájemného uznávání obsaženou ve směrnici 2000/46/ES, aniž by byly povinny žádat o povolení podle článku 3 této směrnice a splňovat ostatní ustanovení hlavy II této směrnice nebo ustanovení, na něž uvedená hlava odkazuje.

Členské státy uloží těmto institucím elektronických peněz povinnost předložit veškeré potřebné informace příslušným orgánům, které do 30. října 2011 posoudí, zda tyto instituce splňují požadavky této směrnice, a pokud ne, jaká opatření musí být přijata, aby bylo jejich splnění zajištěno, nebo zda je vhodné povolení odejmout.

Institucím elektronických peněz, které splňují požadavky, se udělí povolení, zapíší se do rejstříku a jsou povinny splňovat požadavky stanovené v hlavě II. Pokud instituce elektronických peněz nesplní požadavky stanovené v této směrnici do 30. října 2011, je jim zakázáno vydávat elektronické peníze.

2.  Členské státy mohou stanovit, že instituce elektronických peněz automaticky získají povolení a zapíší se do rejstříku uvedeného v článku 3, pokud příslušné orgány již mají doklad, že dotčená instituce elektronických peněz splňuje požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5. Příslušné orgány vyrozumí dotčené instituce elektronických peněz před udělením povolení.

3.  Členské státy povolí institucím elektronických peněz, které před 30. dubnem 2011 zahájily činnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 8 směrnice 2000/46/ES, aby pokračovaly ve své činnosti na území dotčeného členského státu v souladu se směrnicí 2000/46/ES do 30. dubna 2012, aniž by byly povinny žádat o povolení podle článku 3 této směrnice a splňovat ostatní ustanovení hlavy II této směrnice nebo ustanovení, na něž uvedená hlava odkazuje. Institucím elektronických peněz, kterým v uvedené lhůtě není uděleno povolení ani výjimka podle článku 9, je zakázáno vydávat elektronické peníze.

▼M1

4.  Členské státy povolí institucím elektronických peněz, které před 13. lednem 2018 zahájily činnost v souladu s touto směrnicí a směrnicí 2007/64/ES v členském státě, ve kterém mají ústředí, aby v této činnosti pokračovaly v daném členském státě nebo v jiném členském státě, aniž jsou povinny žádat o povolení podle článku 3 této směrnice nebo splnit do 13. července 2018 ostatní požadavky stanovené v hlavě II této směrnice nebo požadavky, na něž uvedená hlava odkazuje.

Členské státy požadují, aby instituce elektronických peněz uvedené v prvním pododstavci předložily příslušným orgánům veškeré potřebné informace, které těmto orgánům umožní do 13. července 2018 posoudit, zda tyto instituce elektronických peněz splňují požadavky stanovené v hlavě II této směrnice, a pokud ne, jaká opatření musí být přijata, aby bylo jejich splnění zajištěno, nebo zda je vhodné povolení odejmout.

Instituce elektronických peněz uvedené v prvním pododstavci, u nichž příslušné orgány ověří, že splňují požadavky stanovené v hlavě II, získají povolení a zapíší se do rejstříku. Pokud tyto instituce elektronických peněz požadavky stanovené v hlavě II nesplní do 13. července 2018, je jim zakázáno vydávat elektronické peníze.

▼B

Článek 19

Změny směrnice 2005/60/ES

Směrnice 2005/60/ES se mění takto:

1) V čl. 3 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) podnik jiný než úvěrová instituce, který provádí jednu nebo více operací uvedených v bodech 2 až 12 a v bodech 14 a 15 přílohy I směrnice 2006/48/ES, včetně činností směnáren;“.

2) V čl. 11 odst. 5 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) elektronických peněz ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností ( *1 ), pokud maximální částka elektronicky uchovávaná na médiu nepřekračuje 250 EUR a toto médium nelze dobíjet, nebo pokud lze médium dobíjet, je pro kalendářní rok stanoven celkový limit transakcí ve výši 2 500 EUR, s výjimkou případů, kdy je na žádost držitele elektronických peněz v témže kalendářním roce v souladu s článkem 11 směrnice 2009/110/ES zpětně vyměněna částka 1 000 EUR nebo vyšší. Pokud jde o vnitrostátní platební transakce, mohou členské státy nebo jejich příslušné orgány zvýšit částku 250 EUR uvedenou v tomto písmenu na 500 EUR.

Článek 20

Změny směrnice 2006/48/ES

Směrnice 2006/48/ES se mění takto:

1) Článek 4 se mění takto:

a) bod 1 se nahrazuje tímto:

„1) ‚úvěrovou instituci‘ se rozumí podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;“;

b) bod 5 se nahrazuje tímto:

„5) ‚finanční institucí‘ se rozumí podnik jiný než úvěrová instituce, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v příloze I bodech 2 až 12 a 15;“.

2) V příloze I se doplňuje nový bod, který zní:

„15. Vydávání elektronických peněz“.

Článek 21

Zrušení

Směrnice 2000/46/ES se zrušuje s účinkem ode dne 30. dubna 2011, aniž je dotčen čl. 18 odst. 1 a 3 této směrnice.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 22

Provedení

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2011. Jejich znění sdělí neprodleně Komisi.

Budou tyto předpisy používat ode dne 30. dubna 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 23

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 24

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ►C1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES ◄ (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

( 2 ) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.

( *1 ) Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7“.

Top