EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0034-20190726

Consolidated text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/34/2019-07-26

02009L0034 — CS — 26.07.2019 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/34/ES

ze dne 23. dubna 2009

o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 106 28.4.2009, s. 7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/34/ES

ze dne 23. dubna 2009

o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Článek 1

1.  Tato směrnice se vztahuje:

a) na přístroje definované v odstavci 2;

b) na jednotky měření, na harmonizaci metod měření a na metrologickou kontrolu a popřípadě na prostředky potřebné pro použití těchto metod;

c) na předpisy, metody měření, metrologickou kontrolu a označování množství výrobků v hotovém balení.

2.  Pro účely této směrnice se „přístroji“ rozumějí měřicí přístroje, součástky měřicích přístrojů, doplňková zařízení a měřicí zařízení.

3.  Žádný členský stát nesmí na základě této směrnice a na základě zvláštních směrnic, které se k ní vztahují, bránit uvádění na trh nebo do provozu přístroje nebo výrobku popsaného v odstavci 1, zakazovat je ani je omezovat, pokud je tento přístroj nebo výrobek opatřen značkami nebo označením ES v souladu s podmínkami stanovenými v této směrnici a zvláštních směrnicích, které se na tento přístroj nebo výrobek vztahují.

4.  Členské státy přikládají stejnou váhu ES schválení typu a ES prvotnímu ověření jako odpovídajícím vnitrostátním opatřením.

5.  Zvláštní směrnice týkající se předmětů uvedených v odstavci 1 stanoví

 zejména postupy a metrologické vlastnosti a technické požadavky na konstrukci a činnost přístrojů podle odst. 1 písm. a),

 požadavky týkající se odst. 1 písm. b) a c).

6.  Zvláštní směrnice mohou stanovit datum, od kterého se stávající vnitrostátní předpisy nahrazují předpisy Společenství.KAPITOLA II

ES SCHVÁLENÍ TYPU

Článek 2

1.  Členské státy udělují ES schválení typu podle této směrnice a příslušných zvláštních směrnic.

2.  ES schválení typu pro přístroje představuje připuštění k ES prvotnímu ověření, a kde se toto ověření nevyžaduje, povolení uvést je na trh nebo do provozu. Jestliže zvláštní směrnice vztahující se na danou kategorii přístrojů tuto kategorii od ES schválení typu osvobozují, připustí se přístroje v této kategorii přímo k ES prvotnímu ověření.

3.  Pokud to jejich kontrolní zařízení dovoluje, členské státy udělí ES schválení typu každému přístroji, který splňuje požadavky této směrnice a zvláštních směrnic, které se na daný přístroj vztahují.

4.  Žádost o ES schválení typu může podat pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství. Pro jeden a týž přístroj je možné podat žádost pouze v jednom členském státě.

5.  Členský stát, který udělil ES schválení typu, přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl informován o každé změně schváleného typu nebo doplňku ke schválenému typu. O těchto změnách informuje ostatní členské státy.

Pro změny nebo doplňky ke schválenému typu se musí v případě, že tyto změny ovlivňují nebo by mohly ovlivnit výsledky měření nebo podmínky předepsané pro použití daného přístroje, získat dodatečné ES schválení typu od členského státu, který ES schválení typu udělil.

V případě změny typu se však místo dodatku k původnímu certifikátu ES schválení typu udělí nové ES schválení typu, pokud je typ změněn poté, co byla ustanovení této směrnice nebo příslušné zvláštní směrnice změněna nebo upravena tak, že by změněný typ mohl být schválen pouze podle těchto nových ustanovení.

Článek 3

Pokud je ES schválení typu uděleno pro pomocné zařízení, upřesní se v něm:

a) typy přístrojů, k nimž je možné toto zařízení připojit nebo do něhož je možné toto zařízení zabudovat;

b) obecné podmínky pro činnost všech přístrojů, pro něž je toto zařízení schváleno.

Článek 4

Jestliže přístroj úspěšně vyhověl přezkoušení pro ES schválení typu uvedenému v této směrnici a ve zvláštních směrnicích, které se na tento přístroj vztahují, vydá členský stát, který toto přezkoušení provedl, certifikát ES schválení typu.

Členský stát předá tento certifikát žadateli.

V případech uvedených v článku 11 této směrnice nebo ve zvláštní směrnici žadatel musí, a ve všech ostatních případech může, opatřit nebo nechat opatřit každý přístroj, který vyhovuje schválenému typu, značkou ES schválení typu znázorněnou v certifikátu.

Článek 5

1.  ES schválení typu platí deset let. Jeho platnost může být prodloužena na další období v délce deseti let. Počet přístrojů, které lze podle schváleného typu vyrobit, není omezen.

Platnost ES schválení typu uděleného na základě ustanovení této směrnice a zvláštní směrnice se nesmí prodloužit po dni vstupu v platnost jakékoliv změny nebo úpravy těchto předpisů Společenství, jestliže by tato ES schválení typu nemohla být udělena na základě uvedených nových ustanovení.

I pokud není platnost ES schválení typu prodloužena, použije se toto schválení nadále pro přístroje, které jsou již v provozu.

2.  Jestliže se používají nové postupy, které nejsou upraveny ve zvláštní směrnici, může být po předběžné konzultaci s ostatními členskými státy uděleno ES schválení typu s omezeným účinkem.

Může obsahovat tato omezení:

a) omezení počtu přístrojů zahrnutých do schválení;

b) povinnost oznámit příslušným orgánům místa instalace;

c) omezení použití;

d) zvláštní omezení týkající se použitého postupu.

Může však být uděleno, pouze pokud:

a) pro danou kategorii přístrojů vstoupila v platnost zvláštní směrnice;

b) nebyly překročeny maximální dovolené chyby stanovené ve zvláštních směrnicích.

Doba platnosti takového schválení nesmí být delší než dva roky. Může být prodloužena nejvýše o tři roky.

▼M1 —————

▼B

Článek 6

Jestliže se pro kategorii přístrojů, které splňují požadavky zvláštní směrnice, nevyžaduje ES schválení typu, může výrobce na svou odpovědnost opatřit přístroje v této kategorii zvláštní značkou popsanou v bodě 3.3 přílohy I.

Článek 7

1.  Členský stát, který udělil ES schválení typu, ho může odejmout:

a) jestliže přístroje, pro které bylo toto schválení uděleno, neodpovídají schválenému typu nebo příslušné zvláštní směrnici;

b) jestliže nejsou splněny metrologické požadavky uvedené v certifikátu schválení typu nebo není dodržen čl. 5 odst. 2;

c) jestliže zjistí, že schválení bylo uděleno nesprávným způsobem.

2.  Členský stát, který ES schválení typu udělil, ho odejme, pokud přístroje konstruované podle schváleného typu vykazují v provozu závadu obecné povahy, která způsobuje, že jsou pro určené použití nevhodné.

3.  Je-li členský stát, který udělil ES schválení typu, informován jiným členským státem o výskytu jednoho nebo více případů uvedených v odstavcích 1 a 2, rovněž přijme po konzultaci s tímto členským státem opatření uvedená ve zmíněných odstavcích.

4.  Členský stát, který prohlašuje, že se vyskytl případ uvedený v odstavci 2, může zakázat uvádění příslušných přístrojů na trh a do provozu až do dalšího oznámení.

O této skutečnosti neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody, na nichž je toto rozhodnutí založeno.

Stejný postup se použije v případech uvedených v odstavci 1 pro přístroje, které byly osvobozeny od ES prvotního ověření, jestliže výrobce po patřičné výstraze neuvede dané přístroje do souladu se schváleným typem nebo s požadavky příslušné zvláštní směrnice.

5.  Jestliže členský stát, který udělil ES schválení typu, nesouhlasí s tím, že nastal případ uvedený v odstavci 2, o němž byl informován, nebo namítá, že opatření přijatá podle odstavce 4 nejsou oprávněná, pokusí se příslušné členské státy tento spor urovnat.

Komise je průběžně informována. Je-li to nezbytné, vede vhodná jednání s cílem nalézt řešení.KAPITOLA III

ES PRVOTNÍ OVĚŘENÍ

Článek 8

1.  ES prvotní ověření představuje přezkoušení nového nebo renovovaného přístroje a potvrzení shody se schváleným typem nebo s požadavky této směrnice a zvláštních směrnic, které se na daný přístroj vztahují. Potvrzuje se značkou ES prvotního ověření.

2.  ES prvotní ověření u přístrojů lze v případech stanovených ve zvláštních směrnicích a stanoveným postupem provádět i jiným způsobem než přezkoušením každého jednotlivého přístroje.

3.  Pokud to jejich vybavení umožňuje, členské státy provádějí ES prvotní ověření těch předložených přístrojů, které mají podle údajů výrobce metrologické vlastnosti a splňují požadavky na technickou konstrukci a činnost stanovené ve zvláštních směrnicích pro tuto kategorii přístrojů.

4.  V případě přístrojů, které jsou opatřeny značku ES prvotního ověření, trvá povinnost uložená členským státům v čl. 1 odst. 3 do konce roku následujícího po připojení značky ES prvotního ověření, pokud zvláštní směrnice nestanoví delší období.

Článek 9

1.  Jestliže je přístroj předložen k ES prvotnímu ověření, určí členský stát, který toto přezkoušení provádí:

a) zda daný přístroj patří do kategorie osvobozené od ES schválení typu, a pokud tomu tak je, zda splňuje požadavky na technickou konstrukci a činnost stanovené ve zvláštních směrnicích pro tento přístroj;

b) zda daný přístroj obdržel ES schválení typu, a pokud tomu tak je, zda odpovídá schválenému typu a zvláštním směrnicím, které se na tento přístroj vztahují, platným ke dni vydání tohoto ES schválení typu.

2.  Přezkoušení provedené při ES prvotním ověření se v souladu se zvláštními směrnicemi týká zejména:

a) metrologických vlastností;

b) maximálních dovolených chyb;

c) konstrukce, a sice zda zaručuje, že metrologické vlastnosti pravděpodobně nebudou za obvyklých podmínek použití ve větší míře zhoršeny;

d) přítomnosti předepsaných nápisů a štítků se jmenovitými údaji nebo místa pro umístění značky ES prvotního ověření.

Článek 10

Jestliže byl přístroj úspěšně podroben ES prvotnímu ověření v souladu s požadavky této směrnice a zvláštních směrnic, opatří dotčený členský stát daný přístroj na svou odpovědnost značkou ES dílčího ověření nebo ES konečného ověření popsanou v bodě 3 přílohy II podle pravidel uvedených ve zmíněném bodě.

Článek 11

Jestliže se pro kategorii přístrojů, které splňují požadavky zvláštní směrnice, nevyžaduje ES prvotní ověření, opatří výrobce na svou odpovědnost přístroje v této kategorii zvláštní značkou popsanou v bodě 3.4 přílohy I.KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ES SCHVÁLENÍ TYPU A PRO ES PRVOTNÍ OVĚŘENÍ

Článek 12

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zabránily tomu, že na přístrojích budou použity značky a nápisy, které by mohly být zaměněny se značkami nebo označeními ES.

Článek 13

Každý členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi služby, agentury a instituce, které jsou náležitě pověřeny provádět přezkoušení uvedená v této směrnici a ve zvláštních směrnicích, vydávat certifikáty ES schválení typu a připojovat značky ES prvotního ověření.

Článek 14

Členské státy mohou požadovat, aby předepsané nápisy byly uvedeny v jejich úředním jazyce nebo jazycích.KAPITOLA V

KONTROLA PŘÍSTROJŮ V PROVOZU

Článek 15

Zvláštní směrnice stanoví požadavky na kontroly přístrojů v provozu, které jsou opatřeny značkami nebo označeními ES, a zejména maximální chyby dovolené za provozu. Jestliže vnitrostátní předpisy týkající se přístrojů, které nejsou opatřeny značkami nebo označeními ES, stanoví méně přísné požadavky, mohou tyto požadavky sloužit jako kritéria kontrol.KAPITOLA VI

PŘIZPŮSOBENÍ SMĚRNIC TECHNICKÉMU POKROKU

▼M1

Článek 16

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.

▼M1

Článek 16a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 26. července 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 16 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 1 ).

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 16 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Všechna rozhodnutí přijatá podle předpisů přijatých k provedení této směrnice a zvláštních směrnic pro dané přístroje a všechna zamítnutí udělení nebo rozšíření ES schválení typu, odejmutí takového schválení, zamítnutí provedení ES prvotního ověření nebo zákaz uvedení na trh nebo do provozu musí uvádět důvody, na nichž jsou založena. Takové zamítnutí, odejmutí nebo zákaz se oznámí příslušné osobě, která musí být současně informována o prostředcích právní nápravy dostupných podle právních předpisů platných v členských státech a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Článek 19

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 20

Směrnice 71/316/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy III se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy III.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 21

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 22

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

ES SCHVÁLENÍ TYPU

1.   Žádost o ES schválení typu

1.1 Žádost a korespondence, která se k ní vztahuje, se píší v úředním jazyce podle právních předpisů daného členského státu, ve kterému se žádost podává. Členský stát má právo požadovat, aby přiložené dokumenty byly rovněž napsány ve stejném úředním jazyce.

Žadatel současně zašle všem členským státům kopii své žádosti.

1.2 Žádost musí obsahovat tyto informace:

a) jméno a adresu výrobce nebo firmy nebo jejich zplnomocněného zástupce nebo žadatele;

b) kategorii přístroje;

c) určené použití;

d) metrologické vlastnosti;

e) obchodní označení, pokud existuje, nebo typ.

1.3 K žádosti se ve dvou vyhotoveních přiloží dokumenty, které jsou nutné pro vyhodnocení, a sice:

1.3.1 popis zejména:

a) konstrukce a činnosti přístroje;

b) ochranného uspořádání zajišťujícího správnou činnost;

c) zařízení pro ovládání a nastavení;

d) plánovaného umístění:

 ověřovacích značek,

 (případných) plomb;

1.3.2 nákresy obecného uspořádání a v případě potřeby podrobné nákresy důležitých součástek;

1.3.3 schematický nákres znázorňující principy činnosti a v případě potřeby také fotografii.

1.4 K žádosti se podle potřeby přiloží dokumenty, které se týkají již udělených vnitrostátních schválení typu.

2.   Přezkoušení pro ES schválení typu

2.1 Přezkoušení zahrnuje:

2.1.1 studium dokumentů a přezkoušení metrologických vlastností daného typu v laboratořích metrologické služby, ve schválených laboratořích nebo v místě výroby, dodávky nebo instalace;

2.1.2 jestliže jsou metrologické vlastnosti daného typu podrobně známy, pouze posouzení dokumentů.

2.2 Přezkoušení se týká celé činnosti daného přístroje za běžných podmínek použití. Za těchto podmínek si musí zařízení uchovat požadované metrologické vlastnosti.

2.3 Charakter a rozsah přezkoušení uvedeného v bodě 2.1 mohou upřesnit zvláštní směrnice.

2.4 Metrologický orgán může od žadatele požadovat, aby k provedení přezkoušení pro schválení typu poskytl etalony a vhodné materiální prostředky a pomocný personál.

3.   Certifikát a značka ES schválení typu

3.1 Certifikát udává závěry přezkoušení daného typu a upřesňuje další požadavky, které musí být splněny. Je doplněn popisy, nákresy a schématy nutnými pro identifikaci typu a pro objasnění jeho funkce. Značka schválení typu uvedená v článku 4 je ve tvaru stylizovaného písmene ε, které obsahuje:

 v horní části velké písmeno (velká písmena) pro rozlišení členského státu, který schválení udělil (B pro Belgii, BG pro Bulharsko, CZ pro Českou republiku, DK pro Dánsko, D pro Německo, EST pro Estonsko, IRL pro Irsko, EL pro Řecko, E pro Španělsko, F pro Francii, I pro Itálii, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, L pro Lucembursko, H pro Maďarsko, M pro Maltu, NL pro Nizozemsko, A pro Rakousko, PL pro Polsko, P pro Portugalsko, RO pro Rumunsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko, FI pro Finsko, S pro Švédsko, UK pro Spojené království), a poslední dvě číslice roku schválení,

 v dolní části označení stanovené metrologickým orgánem, který schválení udělil (identifikační číslo).

Příklad takové značky schválení typu je znázorněn v bodě 6.1.

3.2 V případě ES schválení typu s omezeným účinkem se před stylizované písmeno ε umístí písmeno P stejné velikosti.

Příklad značky schválení typu s omezeným účinkem je znázorněn v bodě 6.2.

3.3 Značka uvedená v článku 6 je stejná jako značka ES schválení typu s výjimkou toho, že upravené písmeno ε je zrcadlově symetrické podle svislé osy a neobsahuje žádný jiný údaj, pokud zvláštní směrnice nestanoví jinak.

Příklad této značky je znázorněn v bodě 6.3.

3.4 Značka uvedená v článku 11 je stejná jako značka ES schválení typu a je uvnitř šestiúhelníku.

Příklad této značky je znázorněn v bodě 6.4.

3.5 Značky uvedené v bodech 3.1 až 3.4, které připojí výrobce v souladu s touto směrnicí, musí být umístěny na viditelném místě každého přístroje a na všech přídavných zařízeních předložených k ověření a musí být čitelné a nesmazatelné. Jestliže jejich umístění představuje technické problémy, lze ve zvláštních směrnicích učinit výjimky nebo lze tyto výjimky přijmout po dosažení dohody mezi metrologickými orgány členských států.

4.   Uložení vzorku přístroje

V případech uvedených ve zvláštních směrnicích může služba, která udělila schválení typu, pokud to považuje za nezbytné, požadovat uložení vzorku přístroje, pro který bylo schválení uděleno. Místo tohoto vzorku přístroje může tato služba povolit uložení částí daného přístroje, modelů v příslušném měřítku nebo nákresů a tuto skutečnost uvede v certifikátu ES schválení typu.

5.   Oznámení o schválení typu

5.1 Současně s oznámením dotčené straně se kopie certifikátu ES schválení typu zašle Komisi a ostatním členským státům; tyto státy mohou rovněž obdržet kopie zpráv o metrologických kontrolách, pokud si to přejí.

5.2 Odejmutí ES schválení typu a jiná sdělení, která se týkají rozsahu a platnosti ES schválení typu, rovněž podléhají postupu oznámení uvedenému v bodě 5.1.

5.3 Členský stát, který odmítne udělit ES schválení typu, uvědomí o svém rozhodnutí ostatní členské státy a Komisi.

6.   Značky pro ES schválení typu

6.1 Značka ES schválení typuPříklad:

image

ES schválení typu udělené německým metrologickým orgánem v roce 1971 (viz bod 3.1, první odrážka).

Identifikační číslo ES schválení typu (viz bod 3.1, druhá odrážka).

6.2 Značka ES schválení typu s omezeným účinkem (viz bod 3.2)Příklad:

image

ES schválení typu s omezeným účinkem udělené německým metrologickým orgánem v roce 1971.

Identifikační číslo ES schválení typu s omezeným účinkem.

6.3 Značka osvobození od ES schválení typu (viz bod 3.3)Příklad:

image

6.4 Značka ES schválení typu pro zařízení osvobozené od ES prvotního ověření

(viz bod 3.4)Příklad:

image

ES schválení typu udělené německým metrologickým orgánem v roce 1971.

Identifikační číslo ES schválení typu.
PŘÍLOHA II

ES PRVOTNÍ OVĚŘENÍ

1.   Obecně

1.1 ES prvotní ověření může být provedeno v jedné nebo ve více etapách (většinou ve dvou).

1.2 S výhradou ustanovení zvláštních směrnic:

1.2.1 ES prvotní ověření se u přístrojů, které při opuštění výroby tvoří celek, neboli u přístrojů, které lze dopravit na místo jejich instalace, aniž by bylo nutné je předem rozmontovat, provede v jedné etapě;

1.2.2 ES prvotní ověření se u přístrojů, jejichž správná činnost závisí na podmínkách, v nichž jsou instalovány nebo používány, provede ve dvou etapách;

1.2.3 první etapa postupu ověření musí zajistit zejména to, že přístroj vyhovuje schválenému typu, nebo u zařízení osvobozených od ES schválení typu, že splňují příslušná ustanovení.

2.   Místo ES prvotního ověření

2.1 Jestliže zvláštní směrnice nestanoví místo, kde se má ověření provádět, ověří se přístroje, které se ověřují pouze v jedné etapě, na místě zvoleném příslušným metrologickým orgánem.

2.2 Přístroje, které se mají ověřit ve dvou nebo více etapách, ověří místně příslušný metrologický orgán.

2.2.1 Poslední etapa ověření musí být provedena na místě instalace.

2.2.2 Ostatní etapy ověření se provedou podle bodu 2.1.

2.3 Zejména tehdy, když se ověření provádí mimo ověřující orgán, může metrologický orgán, který toto ověření provádí, od žadatele požadovat, aby:

 pro provedení tohoto ověření dal k dispozici etalony a vhodné materiální prostředky a pomocný personál,

 dodal kopii certifikátu ES schválení typu.

3.   Značky ES prvotního ověření

3.1   Popis značek ES prvotního ověření

3.1.1 S výhradou ustanovení zvláštních směrnic jsou značky ES prvotního ověření, které se připojují podle bodu 3.3, tyto:

3.1.1.1 značka ES konečného ověření se skládá ze dvou razítek:

a) první z nich se skládá z malého písmene „e“, které obsahuje:

 v horní polovině velké písmeno (velká písmena) pro rozlišení členského státu, kde bylo prvotní ověření provedeno (B pro Belgii, BG pro Bulharsko, CZ pro Českou republiku, DK pro Dánsko, D pro Německo, EST pro Estonsko, IRL pro Irsko, EL pro Řecko, E pro Španělsko, F pro Francii, I pro Itálii, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, L pro Lucembursko, H pro Maďarsko, M pro Maltu, NL pro Nizozemsko, A pro Rakousko, PL pro Polsko, P pro Portugalsko, RO pro Rumunsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko, FI pro Finsko, S pro Švédsko, UK pro Spojené království), a tam, kde je třeba, společně s jedním nebo dvěma číslicemi určující územní nebo funkční členění,

 v dolní polovině identifikační číslo ověřovacího úředníka nebo úřadu;

b) druhá značka obsahuje dvě poslední číslice roku ověření umístěné v šestiúhelníku;

3.1.1.2 značka ES dílčího ověření obsahuje pouze první razítko. Tato značka slouží rovněž jako plomba.

3.2   Tvar a rozměry značek

3.2.1 Připojené nákresy ukazují tvar, rozměry a obrysy písmen a číslic pro značky ES prvotního ověření, jak bylo uvedeno v bodě 3.1; první dva nákresy ukazují různé části razítka a třetí představuje příklad razítka. Rozměry uvedené v nákresech jsou relativní hodnoty; jsou funkcí průměru kruhu opsaného kolem malého písmene „e“ a kolem šestiúhelníka.

Skutečné rozměry kruhů opsaných kolem značek jsou 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2 Metrologické orgány členských států si navzájem vymění původní nákresy značek ES prvotního ověření, které odpovídají tvarům v přiložených nákresech.

3.3   Připojení značek

3.3.1 Značka ES konečného ověření se připojí na určené místo na zařízení, jestliže toto zařízení bylo úplně ověřeno a bylo zjištěno, že odpovídá požadavkům ES.

3.3.2 Značka ES dílčího ověření se připojí:

3.3.2.1 při ověření prováděném v několika etapách na přístroj nebo na část přístroje, který splňuje podmínky, které nejsou předepsané pro místo instalace, na místo, kde je připevněn štítek, nebo na libovolné jiné místo stanovené ve zvláštních směrnicích;

3.3.2.2 ve všech případech, kdy slouží jako plomba, na místech stanovených ve zvláštních směrnicích.

image image image image
PŘÍLOHA III

ČÁST AZrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 20)

Směrnice Rady 71/316/EHS

(Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1).

 

Bod X.12 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1972

(Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 118).

 

Směrnice Rady 72/427/EHS

(Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 156).

 

Bod X.A přílohy I aktu o přistoupení z roku 1979

(Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 108).

 

Směrnice Rady 83/575/EHS

(Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 43).

 

Bod IX.A.7 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1985

(Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212).

 

Směrnice Rady 87/354/EHS

(Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43).

Pouze pokud jde o odkazy na směrnici 71/316/EHS v článku 1 a v bodě 4 přílohy

Směrnice Rady 87/355/EHS

(Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 46).

 

Směrnice Rady 88/665/EHS

(Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42).

Pouze čl. 1 bod 1

Bod XI.C.VII.1 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 211).

 

Nařízení Rady (ES) č. 807/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

Pouze bod 5 přílohy III

Bod I.D.1 přílohy II aktu o přistoupení z roku 2003

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 64).

 

Směrnice Rady 2006/96/ES

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 81).

Pouze pokud jde o odkazy na směrnici 71/316/EHS v článku 1 a v bodě B.1 přílohy

Směrnice Komise 2007/13/ES

(Úř. věst. L 73, 13.3.2007, s. 10).

 

ČÁST BLhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 20)

Směrnice

Lhůta pro provedení

71/316/EHS

30. ledna 1973

83/575/EHS

1. ledna 1985

87/354/EHS

31. prosince 1987

87/355/EHS

31. prosince 1987

2006/96/ES

1. ledna 2007

2007/13/ES

9. března 2008
PŘÍLOHA IVSROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 71/316/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1 písm. a)

Čl. 1 odst. 1 písm. a) a odst. 2

Čl. 1 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 odst. 1 písm. c)

Čl. 1 odst. 1 písm. c)

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 6

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 5

Čl. 2 odst. 5

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 návětí

Čl. 3 návětí

Čl. 3 první odrážka

Čl. 3 písm. a)

Čl. 3 druhá odrážka

Čl. 3 písm. b)

Čl. 4 první věta

Čl. 4 první a druhý pododstavec

Čl. 4 druhá věta

Čl. 4 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec třetí odrážka

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec návětí

Čl. 5, odst. 2 třetí pododstavec první odrážka

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec písm. a)

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec druhá odrážka

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec písm. b)

Čl. 5 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 5 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Článek 6

Článek 6

Čl. 7 odst. 1, 2 a 3

Čl. 7 odst. 1, 2 a 3

Čl. 7 odst. 4 první věta

Čl. 7 odst. 4 první pododstavec

Čl. 7 odst. 4 druhá věta

Čl. 7 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 4 třetí věta

Čl. 7 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 5

Čl. 7 odst. 5

Čl. 8 odst. 1 písm. a)

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 4

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 návětí

Čl. 9 odst. 2 návětí

Čl. 9 odst. 2 první odrážka

Čl. 9 odst. 2 písm. a)

Čl. 9 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 9 odst. 2 písm. b)

Čl. 9 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 9 odst. 2 písm. c)

Čl. 9 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 9 odst. 2 písm. d)

Články 10 a 11

Články 10 a 11

Články 12, 13 a 14

Články 12, 13 a 14

Článek 15

Článek 15

Čl. 16 první věta

Čl. 16 první odstavec

Čl. 16 druhá věta

Čl. 16 druhý odstavec

Článek 17

Čl. 18 odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec

Čl. 17 odst. 2

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 3

Článek 19

Článek 18

Čl. 20 odst. 1

Čl. 20 odst. 2

Článek 19

Články 20 a 21

Článek 21

Článek 22

Příloha I

Příloha I

Body 1 a 1.1

Body 1 a 1.1

Bod 1.2 návětí

Bod 1.2 návětí

Bod 1.2 první odrážka

Bod 1.2 písm. a)

Bod 1.2 druhá odrážka

Bod 1.2 písm. b)

Bod 1.2 třetí odrážka

Bod 1.2 písm. c)

Bod 1.2 čtvrtá odrážka

Bod 1.2 písm. d)

Bod 1.2 pátá odrážka

Bod 1.2 písm. e)

Bod 1.3

Bod 1.3

Bod 1.3.1 návětí

Bod 1.3.1 návětí

Bod 1.3.1 první odrážka

Bod 1.3.1 písm. a)

Bod 1.3.1 druhá odrážka

Bod 1.3.1 písm. b)

Bod 1.3.1 třetí odrážka

Bod 1.3.1 písm. c)

Bod 1.3.1 čtvrtá odrážka

Bod 1.3.1 písm. d)

Bod 1.3.2 až bod 5

Bod 1.3.2 až bod 5

Bod 5.2

Bod 5.1

Bod 5.3

Bod 5.2

Bod 5.4

Bod 5.3

Bod 6 až bod 6.4

Bod 6 až bod 6.4

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV( 1 ) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Top