EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1295-20120218

Consolidated text: Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (kodifikované znění)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1295/2012-02-18

2008R1295 — CS — 18.02.2012 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1295/2008

ze dne 18. prosince 2008

o dovozu chmele ze třetích zemí

(kodifikované znění)

(Úř. věst. L 340, 19.12.2008, p.45)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 267/2009 ze dne 1. dubna 2009,

  L 90

3

2.4.2009

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 117/2012 ze dne 10. února 2012,

  L 38

33

11.2.2012
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1295/2008

ze dne 18. prosince 2008

o dovozu chmele ze třetích zemí

(kodifikované znění)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) ( 1 ), a zejména na čl. 192 odst. 2 a čl. 195 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78 ze dne 21. prosince 1978 o dovozu chmele z třetích zemí ( 2 ) a nařízení Komise (EHS) č. 3077/78 ze dne 21. prosince 1978 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství ( 3 ) bylo několikrát podstatně změněno ( 4 ). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by proto uvedená nařízení měla být kodifikována sloučením do jediného textu.

(2)

Čl. 158 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že chmel a chmelové výrobky pocházející z třetích zemí mohou být dovezeny pouze tehdy, pokud jsou jejich znaky jakosti přinejmenším rovnocenné s těmi, které byly přijaty pro stejné produkty sklizené ve Společenství nebo z takových produktů získané. Odstavec 2 uvedeného článku však stanoví, že tyto produkty se považují za odpovídající uvedeným znakům, pokud je k nim přiložena ověřovací listina původu vydaná orgány země původu a uznaná za rovnocennou ověřovací listině původu požadované pro uvádění na trh chmele a chmelových výrobků pocházejících ze Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky ( 5 ), stanoví velmi přísné požadavky pro uvádění chmelových výrobků na trh, zejména pokud jde o směsi. V současnosti neexistuje žádná účinná metoda kontroly těchto požadavků na hranicích. Jedinou možnou náhradou za tuto kontrolu je záruka zemí vývozu, že tyto výrobky splňují požadavky Společenství pro uvádění na trh. Je proto nutné požadovat, aby byla k těmto výrobkům dováženým ze třetích zemí přiložena ověřovací listina původu podle čl. 158 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(4)

Za účelem zaručit dodržování právních předpisů Společenství pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel by měly členské státy ověřit, zda dovážený chmel splňuje minimální požadavky pro uvádění na trh stanovené nařízením (ES) č. 1850/2006.

(5)

Některé třetí země se zavázaly dodržovat stanovené pro uvádění chmele a chmelových výrobků na trh a oprávnit některé orgány k vydávání osvědčení o rovnocennosti. Je vhodné uznat tyto ověřovací listiny původu za rovnocenné s ověřovacími listinami původu Společenství a uvést příslušné produkty do volného oběhu.

(6)

Povinností příslušných orgánů třetích zemích je aktualizovat údaje uvedené v příloze I a sdělovat je Komisi.

(7)

Za účelem usnadnit příslušným orgánům členských států kontrolu je nutné předepsat formu a v případě nutnosti i obsah ověřovací listiny původu a pravidla pro její použití.

(8)

S ohledem na obchodní zvyklosti musí být příslušné orgány v případě rozdělení zásilky oprávněny nechat vystavit za jejich přímého dohledu výpis z ověřovací listiny původu pro každou novou zásilku, která na základě rozdělení vznikne.

(9)

Některé produkty by v souladu s režimem Společenství pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel měly být na základě svého použití osvobozeny od předložení ověřovacích listin původu stanovených tímto nařízením.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

1.  Uvedení produktů ze třetích zemí uvedených v čl. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007 do volného oběhu ve Společenství je podmíněno poskytnutím důkazu o splnění požadavků uvedených v čl. 158 odst. 1 uvedeného nařízení.

2.  Důkaz podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení se poskytuje předložením osvědčení podle čl. 158 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, dále „osvědčení o rovnocennosti“.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se „zásilkou“ rozumí množství produktů stejných vlastností, které jsou ve stejnou dobu odeslané jedním stejným odesílatelem jednomu stejnému příjemci.

Článek 3

Ověřovací listiny původu pro chmel a chmelové výrobky dovážené ze třetích zemí, které vydal příslušný orgán třetí země původu a uvedený v příloze I, jsou uznány za osvědčení o rovnocennosti.

Příloha I se upraví na základě údajů sdělených příslušnými třetími zeměmi.

Článek 4

1.  Osvědčení o rovnocennosti se vystavuje pro každou zásilku v jednom originále a dvou opisech na formuláři v souladu se vzorem přílohy II a podle pokynů uvedených v příloze IV.

2.  Osvědčení o rovnocennosti je platné pouze, pokud je řádně vyplněno a schváleno některým z orgánů uvedeným v příloze I.

3.  Řádně ověřené osvědčení musí obsahovat místo a datum vystavení, podpis a razítko příslušného orgánu.

Článek 5

1.  Na každém balení, pro které bylo vystaveno osvědčením o rovnocennosti, jsou v jednom z úředních jazyků Společenství uvedeny tyto údaje:

a) popis výrobku;

b) odrůda nebo odrůdy;

c) země původu;

d) značky a čísla uvedená v kolonce 9 osvědčení o rovnocennosti nebo jeho výpisu.

2.  Údaje uvedené v odstavci 1 jsou uvedeny čitelně, nesmazatelným písmem jednotné velikosti na vnější straně balení.

Článek 6

1.  Pokud je pro zásilku před jejím uvedením do volného oběhu vystaveno osvědčení o rovnocennosti a tato zásilka je po rozdělení znovu odeslána, vystavuje se pro každou novou zásilku vzniklou na základě tohoto rozdělení výpis z osvědčení.

Osvědčení je nahrazeno nezbytným počtem výpisů.

Výpis vystavuje příslušná strana v jednom originálu a dvou opisech na formuláři v souladu se vzorem přílohy III a podle ustanovení uvedených v příloze IV.

2.  Celní orgány náležitě potvrdí originál a dva opisy osvědčení o rovnocennosti a spolupodepíší originál a dvě kopie každého výpisu.

Ponechají si originál osvědčení o rovnocennosti, odešlou oba dva opisy příslušnému úřednímu subjektu podle článku 21 nařízení (ES) č. 1850/2006 a vrátí příslušné osobě originál a dva opisy každého výpisu.

Článek 7

Po splnění celních formalit požadovaných pro uvedení produktu do volného oběhu ve Společenství je nutné předložit originál a oba opisy osvědčení o rovnocennosti nebo výpisu celním orgánům, které je spolupodepíší a ponechají si originál. Celní orgány odešlou jeden opis příslušnému subjektu podle článku 21 nařízení (ES) č. 1850/2006 v členském státě, kde je produkt uveden do volného oběhu. Druhý opis je vrácen dovozci, který si ho musí ponechat nejméně tři roky.

Článek 8

Pokud je zásilka po uvedení do volného oběhu dále prodávána nebo rozdělena, musí být k produktu přiložena faktura nebo obchodní doklad, který vystavil prodejce a který uvádí číslo osvědčení o rovnocennosti nebo výpisu, jakož i název subjektu, který tato osvědčení a tyto výpisy vydal.

Faktura nebo obchodní doklad musí rovněž obsahovat tyto údaje převzaté z osvědčení o rovnocennosti nebo výpisu:

a) pro chmelové hlávky:

i) popis produktu;

i) hrubá hmotnost;

iii) místo produkce;

iv) sklizňový rok;

v) odrůda;

vi) země původu;

vii) značky a čísla uvedená v kolonce 9 osvědčení;

b) pro chmelové výrobky, kromě údajů uvedených v písm. a), místo a datum zpracování.

Článek 9

1.  Členské státy pravidelně provádějí náhodné kontroly za účelem ověřit, zda chmel dovážený podle článku 158 nařízení (ES) č. 1234/2007 odpovídá minimálním požadavkům pro uvádění na trh stanoveným v příloze I nařízení (ES) č. 1850/2006.

2.  Členské státy každoročně do 30. června předloží Komisi zprávu o četnosti, druhu a výsledku kontrol, které prováděly v průběhu roku před uvedeným datem. Kontroly by se měly týkat alespoň 5 % očekávaných zásilek chmele dovážených během příslušného roku ze třetí země do příslušného členského státu.

3.  Pokud příslušné orgány členských států stanoví, že kontrolované vzorky nesplňují minimální požadavky pro uvádění na trh uvedené v odstavci 1, nemohou být příslušné zásilky uvedeny na trh ve Společenství.

4.  Pokud členský stát stanoví, že vlastnosti produktu neodpovídají údajům uvedeným v osvědčení o rovnocennosti, které je přiloženo k produktu, oznámí to Komisi.

Postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozhodnuto, že orgán, který vydal osvědčení o rovnocennosti pro příslušné produkty, bude vyškrtnut ze seznamu uvedenému v příloze I tohoto nařízení.

Článek 10

Odchylně od tohoto nařízení se pro uvedení chmele nebo chmelových výrobků do volného oběhu nepožaduje ani předložení osvědčení uvedeného v čl. 1 odst. 2, ani soulad s ustanoveními článku 5 u následujícího chmele a chmelových výrobků, pokud hmotnost jednotlivého balíků není vyšší než 1 kilogram u chmelových hlávek a chmelového prášku a 300 gramů u chmelových extraktů a dodávky:

a) jsou v malých balíčcích, které jsou určeny pro prodej soukromým osobám pro jejich vlastní potřebu;

b) jsou určeny pro vědecké a technické pokusy;

c) jsou určeny pro veletrhy, na které se vztahuje zvláštní celní režim.

Popis, hmotnost a konečné použití výrobku musí být uvedeny na balení.

Článek 11

Nařízení (EHS) č. 3076/78 a (EHS) č. 3077/78 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M2
PŘÍLOHA IORGÁNY OPRÁVNĚNÉ K VYDÁVÁNÍ OVĚŘOVACÍCH LISTIN PRO

chmelové šištice, kód KN: ex12 10

chmelový prášek, kód KN: ex12 10

chmelové šťávy a výtažky, kód KN: 1302 13 00

Země původu

Oprávněné orgány

Adresa

Kód

Telefon

Fax

E-mail (nepovinný údaj)

Austrálie

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Čína

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Chorvatsko

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

Nový Zéland

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Srbsko

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operátor: 4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Jižní Afrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Švýcarsko

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukrajina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Spojené státy

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 ou 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw

▼B
PŘÍLOHA II

FORMULÁŘ OSVĚDČENÍ O ROVNOCENNOSTI

1. Odesílatel (jméno a úplná adresa)2. ČísloORIGINÁLOSVĚDČENÍ O ROVNOCENNOSTI PRO DOVOZ CHMELE A CHMELOVÝCH VÝROBKŮ DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ3. Příjemce (plné jméno a adresa)Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — a fordítást lásd a túlsó oldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Katso kääntöpuolella oleva käännös — För översättning se baksidanDŮLEŽITÉ POZNÁMKYA. Toto osvědčení a jeho dva opisy musí být předloženy celním orgánům ve Společenství při propouštění produktů do volného oběhu nebo při rozdělení zásilky před uvedením do volného oběhu.B. V případě rozdělení zásilky si po potvrzení osvědčení a obou opisů celní orgány ponechají originál a oba opisy odešlou orgánům odpovědným za chmel v příslušném členském státě.C. V případě uvedení do volného oběhu si po potvrzení osvědčení a obou opisů celní orgány ponechají osvědčení a jeden opis vrátí deklarantovi a druhý opis odešlou orgánům odpovědným za chmel v příslušném členském státě.4. Země původu5. Místo produkce chmele6. Sklizňový rok7. Místo zpracování8. Datum zpracování9. Značky, čísla, množství a druh balení – popis produktů – odrůda10. Hrubá hmotnost (kg)11. OSVĚDČENÍ VYSTAVUJÍCÍHO ORGÁNUJá, níže podepsaný potvrzuji, že výše uvedené produkty jsou v souladu s právní úpravou pro chmel a chmelové výrobky platnou v Evropském společenství.12. Vystavující orgán (jméno a úplná adresa)V …,Dne …(podpis)(razítko)13. VYHRAZENO PRO CELNÍ ORGÁNY SPOLEČENSTVÍVýše popsané produkty byly uvedeny do volného oběhu (1)Toto osvědčení bylo nahrazeno … výpisy (1)V …, dne …(podpis)(razítko)(1) Nehodící se škrtněte.
PŘÍLOHA III

FORMULÁŘ VÝPISU OSVĚDČENÍ

1. Odesílatel (jméno a úplná adresa)2. ČísloORIGINÁLVÝPIS Z OSVĚDČENÍ O ROVNOCENNOSTI PRO DOVOZ CHMELE A CHMELOVÝCH VÝROBKŮ DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ3. Příjemce (plné jméno a adresa)Виж превода на гърба Véase traducción al dorso Oversættelse se bagsiden Übersetzung siehe Rückseite Vaata tõlget pöördel Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα See translation overleaf Voir traduction au verso Vedi traduzione a tergo skatīt tulkojumu nākamajā lappusē Žr. vertimą kitame puslapyje A fordítást lásd a hátoldalon Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara Zie vertaling aan ommezijde Zob. tłumaczenie na odwrocie Ver tradução no verso A se vedea traducerea pe verso Pozri preklad na druhej strane Glej prevod na hrbtni strani Käännös kääntöpuolella För översättning se baksidanDŮLEŽITÉ POZNÁMKYA. Tento výpis a jeho dva opisy musí být předloženy celním orgánům ve Společenství při propouštění produktů do volného oběhu.B. Po potvrzení dokladů si celní orgány ponechají originál, jeden opis vrátí deklarantovi a druhý opis odešlou orgánům odpovědným za chmel v příslušném členském státě.4. Země původu5. Pěstitelskými oblastmi chmele6. Sklizňový rok7. Místo produkce chmele8. Datum zpracování9. Značky, čísla, množství a druh balení – popis produktů – odrůda10. Hrubá hmotnost (kg)11. PROHLÁŠENÍ ODESÍLATELEJá níže podepsaný potvrzuji, že na výše uvedené produkty se vztahuje osvědčení o rovnocennosti vystavené dne … číslo …, tímto orgánem: … (jméno a úplná adresa)V … dne …(podpis)12. POTVRZENÍ CELNÍMI ORGÁNYProhlášení je uznáno. Údaje v tomto výpisu odpovídají údajům příslušného osvědčení o rovnocennosti.13. Celní úřad (jméno a úplná adresa)V …dne …(podpis)(razítko)14. VYHRAZENO PRO CELNÍ ORGÁNY ČLENSKÉHO STÁTU, KDE JSOU PRODUKTY PROPOUŠTĚNY DO VOLNÉHO OBĚHUVýše popsané produkty byly propuštěny do volného oběhu.V … dne …(podpis)(razítko)
PŘÍLOHA IV

PRAVIDLA PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ UVEDENÝCH V ČLÁNCÍCH 4 A 6

I.   PAPÍR

Je nutné použít bílý papír o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2.

II.   FORMÁT

Formát je 210 × 297 mm.

III.   JAZYKY

A. Osvědčení o rovnocennosti musí být vystaveno v jednom z úředních jazyků Společenství; může být rovněž vytištěno v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků vystavující země.

B. Výpis z osvědčení o rovnocennosti musí být vystaveno v jednom z úředních jazyků Společenství, který stanoví příslušné orgány vystavujícího členského státu.

IV.   VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ

A. Formuláře se vyplňují na psacím stroji nebo ručně; pokud jsou vyplňovány ručně, musí být vyplněny čitelně, perem a tiskacím písmem.

B. Každý formulář má své číslo přidělené vystavujícím orgánem; číslo je stejné pro originál a příslušné dva opisy.

C. V případě osvědčení o rovnocennosti a jeho výpisů:

1. kolonka 5 se nevyplňuje u chmelových výrobků vyrobených z chmelových směsí;

2. kolonky 7 a 8 se vyplňují u všech chmelových výrobků;

3. popis produktů (kolonka 9):

a) „neupravený chmel“: chmel, který byl podroben pouze prvnímu sušení a prvnímu balení;

b) „upravený chmel“: chmel, který byl mimo jiné podroben konečnému sušení a konečnému balení;

c) „chmelový prášek“ (včetně chmelových pelet a obohaceného chmelového prášku);

d) „izomerizovaný chmelový extrakt“: extrakt, ve kterém byly kyseliny alfa téměř zcela izomerizovány;

e) „chmelové extrakty“: jiné extrakty než izomerizované chmelové extrakty;

f) „smíšené chmelové výrobky“: směs výrobků uvedených v písmenech c), d) a e), kromě chmele;

4. popis „neupravený chmel“ nebo „upravený chmel“ je následován slovy „bez pecek“, pokud obsah pecek není větší než 2 % hmotnosti chmele, a slovy „s peckami“ v ostatních případech;

5. v případech, kdy jsou chmelové výrobky získány z chmele různých odrůd nebo různých míst produkce, je nutné uvést tyto různé odrůdy nebo místa produkce v kolonce 9 společně s hmotnostními procenty každé odrůdy z každé pěstitelské oblasti, která se na směsi podílí.
PŘÍLOHA VZrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78

(Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 17)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 1465/79

(Úř. věst. L 177, 14.7.1979, s. 35)

pouze článek 2 a co se týče odkazů na článek 3 nařízení (EHS) č. 3076/78

Nařízení Komise (EHS) č. 4060/88

(Úř. věst. L 356, 24.12.1988, s. 42)

pouze článek 1

Nařízení Komise (EHS) č. 2264/91

(Úř. věst. L 208, 30.7.1991, s. 20)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2940/92

(Úř. věst. L 294, 10.10.1992, s. 8)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 717/93

(Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 45)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2918/93

(Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 37)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3077/78

(Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 28)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 673/79

(Úř. věst. L 85, 5.4.1979, s. 25)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 1105/79

(Úř. věst. L 138, 6.6.1979, s. 9)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 1466/79

(Úř. věst. L 177, 14.7.1979, s. 37)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3042/79

(Úř. věst. L 343, 31.12.1979, s. 5)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3093/81

(Úř. věst. L 310, 30.10.1981, s. 17)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 541/85

(Úř. věst. L 62, 1.3.1985, s. 57)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3261/85

(Úř. věst. L 311, 22.11.1985, s. 20)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3589/85

(Úř. věst. L 343, 20.12.1985, s. 19)

pouze čl. 1 odst. 2

Nařízení Komise (EHS) č. 1835/87

(Úř. věst. L 174, 1.7.1987, s. 14)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3975/88

(Úř. věst. L 351, 21.12.1988, s. 23)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 4060/88

(Úř. věst. L 356, 24.12.1988, s. 42)

pouze článek 2

Nařízení Komise (EHS) č. 2835/90

(Úř. věst. L 268, 29.9.1990, s. 88)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2238/91

(Úř. věst. L 204, 27.7.1991, s. 13)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2915/93

(Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 29)

 

Nařízení Komise (ES) č. 812/94

(Úř. věst. L 94, 13.4.1994, s. 4)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1757/94

(Úř. věst. L 183, 19.7.1994, s. 11)

 

Nařízení Komise (ES) č. 201/95

(Úř. věst. L 24, 1.2.1995, s. 121)

 

Nařízení Komise (ES) č. 972/95

(Úř. věst. L 97, 29.4.1995, s. 62)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2132/95

(Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 7)

 

Nařízení Komise (ES) č. 539/98

(Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 81/2005

(Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 52)

 

Nařízení Komise (ES) č. 495/2007

(Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 6)

 
PŘÍLOHA VISrovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 3076/78

Nařízení (EHS) č. 3077/78

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1 a 2

 

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 3

 

Článek 2

 

Čl. 1 první věta

Čl. 3 první pododstavec

 

Čl. 1 druhá věta

Čl. 3 druhý pododstavec

Článek 2

 

Článek 4

Čl. 3 odst. 1 úvodní věta

 

Čl. 5 odst. 1 úvodní věta

Čl. 3 odst. 1 první až čtvrtá odrážka

 

Čl. 5 odst. 1 písm. a) až d)

Čl. 3 odst. 2

 

Čl. 5 odst. 2

Článek 4

 

Čl. 5 odst. 1 první věta

 

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1 druhá věta

 

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2 první věta

 

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2 druhá věta

 

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 6

 

Článek 7

Čl. 7 první pododstavec první věta

 

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 7 první pododstavec druhá věta a bod 1

 

Čl. 8 druhý pododstavec úvodní věta

Čl. 7 bod 1 a) úvodní slova

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) úvodní slova

Čl. 7 bod 1 a) první odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 7 bod 1 a) druhá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 7 bod 1 a) třetí odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod iii)

Čl. 7 bod 1 a) čtvrtá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod iv)

Čl. 7 bod 1 a) pátá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod v)

Čl. 7 bod 1 a) šestá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod vi)

Čl. 7 bod 1 a) sedmá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod vii)

Čl. 7 bod 1 b)

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 7 bod 2

 

Čl. 7a první pododstavec první věta

 

Čl. 9 odstavec 1

Čl. 7a první pododstavec druhá věta

 

Čl. 9 odstavec 2

Čl. 7a druhý pododstavec

 

Čl. 9 odstavec 3

Čl. 7a třetí pododstavec první věta

 

Čl. 9 odstavec 4 první pododstavec

Čl. 7a třetí pododstavec druhá věta

 

Čl. 9 odstavec 4 druhý pododstavec

Článek 8

 

Článek 10

Článek 9

 
 

Článek 10

 

Článek 11

Článek 12

 

Příloha

Příloha I

Příloha I

 

Příloha II

Příloha II

 

Příloha III

Příloha III

 

Příloha IV

 

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI( 1 ) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 17.

( 3 ) Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 28.

( 4 ) Viz příloha V.

( 5 ) Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 72.

Top