Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20150708

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2015-07-08

2008R1235 — CS — 08.07.2015 — 016.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1235/2008

ze dne 8. prosince 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Úř. věst. L 334 12.12.2008, s. 25)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 537/2009 ze dne 19. června 2009,

  L 159

6

20.6.2009

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 471/2010 ze dne 31. května 2010,

  L 134

1

1.6.2010

 M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011,

  L 161

9

21.6.2011

 M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1084/2011 ze dne 27. října 2011,

  L 281

3

28.10.2011

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1267/2011 ze dne 6. prosince 2011,

  L 324

9

7.12.2011

 M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012,

  L 41

5

15.2.2012

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 508/2012 ze dne 20. června 2012,

  L 162

1

21.6.2012

 M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 751/2012 ze dne 16. srpna 2012,

  L 222

5

18.8.2012

►M9

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 125/2013 ze dne 13. února 2013,

  L 43

1

14.2.2013

 M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M11

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 567/2013 ze dne 18. června 2013,

  L 167

30

19.6.2013

►M12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 586/2013 ze dne 20. června 2013,

  L 169

51

21.6.2013

►M13

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014,

  L 106

15

9.4.2014

►M14

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 442/2014 ze dne 30. dubna 2014,

  L 130

39

1.5.2014

►M15

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 644/2014 ze dne 16. června 2014,

  L 177

42

17.6.2014

►M16

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 829/2014 ze dne 30. července 2014,

  L 228

9

31.7.2014

►M17

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014,

  L 348

1

4.12.2014

►M18

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015,

  L 23

1

29.1.2015

►M19

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/931 ze dne 17. června 2015,

  L 151

1

18.6.2015


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 324, 7.12.2011, s.  38 (590/2011)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 028, 4.2.2015, s.  48 (1287/2014)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1235/2008

ze dne 8. prosince 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemíKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 ( 1 ), a zejména na čl. 33 odst. 2, čl. 38 písm. d) a článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 stanovují obecná ustanovení pro dovoz ekologických produktů. Aby bylo zajištěno, že tato ustanovení budou použita správným a jednotným způsobem, měla by být vytýčena podrobná pravidla a postupy pro jejich použití.

(2)

Od roku 1992 se podařilo nashromáždit značné zkušenosti s dovozem produktů poskytujících rovnocenné záruky, a proto by mělo být kontrolním subjektům a kontrolním orgánům poskytnuto relativně krátké období na podání žádosti o jejich zařazení do seznamu pro účely rovnocennosti podle článku 33 nařízení (ES) č. 834/2007. Protože však dosud nejsou žádné zkušenosti s přímým použitím pravidel Společenství pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů mimo území Společenství, je třeba kontrolním subjektům a kontrolním orgánům, které chtějí požádat o zařazení do tohoto seznamu pro účely shody s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007, poskytnout více času. Z tohoto důvodu by měla být poskytnuta delší doba na zaslání žádostí a na jejich přezkoumání.

(3)

V případě produktů dovážených podle článku 32 nařízení (ES) č. 834/2007 by měly být dotčené hospodářské subjekty schopny předložit osvědčení. Je nutné stanovit vzor tohoto osvědčení. Na produkty dovážené podle článku 33 nařízení (ES) č. 834/2007 by se mělo vztahovat potvrzení o kontrole. Je nutné stanovit podrobná pravidla pro vydávání tohoto potvrzení. Kromě toho by měl být stanoven postup sloužící pro koordinaci určitých kontrol prováděných na úrovni Společenství, které se týkají produktů dovážených ze třetích zemí a určených k uvedení na trh Společenství jako ekologické.

(4)

Argentina, Austrálie, Kostarika, Indie, Izrael, Nový Zéland a Švýcarsko byly dříve uvedeny na seznamu třetích zemí, z nichž dovážené produkty mohly být uvedeny na trh Společenství jako ekologické podle nařízení Komise (ES) č. 345/2008 ze dne 17. dubna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin ( 2 ). Komise znovu přezkoumala situaci těchto zemí na základě kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 834/2007 s přihlédnutím k uplatňovaným pravidlům produkce a zkušenostem získaným z dovozu ekologických produktů z těchto třetích zemí, dříve uvedených na seznamu podle čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91. Z toho je vyvozen závěr, že podmínky pro zařazení Argentiny, Austrálie, Kostariky, Indie, Izraele a Nového Zélandu na seznam třetích zemí pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 jsou splněny.

(5)

Evropské společenství a Švýcarská konfederace uzavřely dohodu o obchodu se zemědělskými produkty ( 3 ) schválenou rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES ( 4 ). Příloha 9 uvedené dohody se vztahuje na ekologicky produkované zemědělské produkty a potraviny a stanoví, že strany musí přijmout nezbytná opatření zajišťující, aby ekologické produkty splňující požadavky právních a jiných předpisů obou stran mohly být dováženy a uváděny na trh. V zájmu jasnosti by mělo být Švýcarsko také uvedeno na seznamu třetích zemí pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007.

(6)

Orgány členských států získaly značné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti povolování přístupu dováženého ekologického zboží na území Společenství. Při sestavování a vedení seznamů třetích zemí, kontrolních subjektů a kontrolních orgánů by měly být využity tyto zkušenosti a Komise by měla zohledňovat zprávy předložené členskými státy a dalšími odborníky. Související úkoly by měly být rozděleny spravedlivě a úměrně.

(7)

Měla by být také přijata ustanovení pro přechodná opatření vztahující se na žádosti třetích zemí doručené Komisi před 1. lednem 2009, tj. datem, od kterého se používá nařízení (ES) č. 834/2007.

(8)

Aby nebyl narušen mezinárodní obchod a zároveň aby byl usnadněn přechod mezi pravidly stanovenými nařízením (EHS) č. 2092/91 a pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 834/2007, je nutné prodloužit pravomoc členských států nadále případ od případu udělovat dovozcům povolení pro uvedení produktů na trh Společenství, a to do doby, než budou zavedena opatření nezbytná pro použití nových dovozních pravidel, zejména pokud jde o uznávání kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uvedených v čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. Tato pravomoc by měla být v průběhu vytváření seznamu kontrolních subjektů, který je zmíněn v uvedeném článku, postupně omezována.

(9)

Za účelem zlepšení transparentnosti a zajištění použití tohoto nařízení by mělo být stanoveno využití elektronického systému výměny informací mezi Komisí, členskými státy, třetími zeměmi a kontrolními subjekty a kontrolními orgány.

(10)

Podrobná pravidla stanovená v tomto nařízení nahrazují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 345/2008 a v nařízení Komise (ES) č. 605/2008 ze dne 20. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin ( 5 ). Uvedená nařízení by proto měla být zrušena a nahrazena novým nařízením.

(11)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro dovoz vyhovujících produktů a dovoz produktů poskytujících rovnocenné záruky, jak je stanoveno v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1) „potvrzením o kontrole“ rozumí osvědčení o kontrole, které je uvedeno v čl. 33 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 834/2007 a které se týká jedné zásilky;

2) „osvědčením“ rozumí dokument uvedený v článku 68 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ( 6 ) a článku 6 tohoto nařízení, jehož vzor je stanoven v příloze II tohoto nařízení;

3) „zásilkou“ rozumí množství produktů jednoho nebo více kódů kombinované nomenklatury, na které se vztahuje jedno osvědčení o kontrole, je přepravováno stejným dopravním prostředkem a dovezeno ze stejné třetí země;

4) „prvním příjemcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba ve smyslu čl. 2 odst. d) nařízení (ES) č. 889/2008;

5) „ověřením zásilky“ rozumí ověřování osvědčení o kontrole příslušnými orgány členských států tak, aby se vyhovělo článku 13 tohoto nařízení, a tam, kde to tyto orgány pokládají za vhodné, ověřování produktů ve vztahu k požadavkům nařízení (ES) č. 834/2007, nařízení (ES) č. 889/2008 a tohoto nařízení;

6) „příslušnými orgány členských států“ rozumějí celní orgány nebo jiné orgány jmenované členskými státy;

7) „hodnotící zprávou“ rozumí hodnotící zpráva uvedená v čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, sestavená nezávislou třetí stranou splňující požadavky normy ISO 17011 nebo příslušným orgánem, která obsahuje informace o přezkumech dokumentů včetně popisů uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. b) a čl. 11 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení, a dále informace o auditech úřadu včetně kritických lokalit a o svědeckých auditech zaměřených na rizika, které se provádějí v reprezentativních třetích zemích.HLAVA II

DOVOZ VYHOVUJÍCÍCH PRODUKTŮKAPITOLA 1

Seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody

Článek 3

Sestavení a obsah seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody

1.  Komise sestaví seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uznaných pro účely shody podle čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. Tento seznam je zveřejněn v příloze I tohoto nařízení. Postupy pro sestavování seznamu a provádění jeho změn jsou stanoveny v článcích 4, 16 a 17 tohoto nařízení. Seznam se zpřístupní veřejnosti na internetu v souladu s čl. 16 odst. 4 a článkem 17 tohoto nařízení.

2.  Seznam obsahuje všechny informace o každém kontrolním subjektu či kontrolním orgánu, které jsou nezbytné pro ověření, zda produkty uvedené na trh Společenství byly zkontrolovány kontrolním subjektem či orgánem uznaným podle čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, a to zejména:

a) název a adresu kontrolního subjektu či kontrolního orgánu, včetně e-mailu a internetové adresy, spolu s jeho číselným kódem;

b) dotčené třetí země a země, ze kterých dané produkty pocházejí;

c) dotčené kategorie produktů pro každou třetí zemi;

d) dobu trvání zařazení na seznam;

e) internetovou adresu, na které je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému včetně jejich statusu certifikace a dotčených kategorií produktů, stejně jako seznam hospodářských subjektů a produktů, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena.

Článek 4

Postup pro žádosti o zařazení na seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody

▼M19

1.  Komise posoudí, zda uzná a zařadí kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán na seznam uvedený v článku 3, po doručení žádosti o zařazení zaslané zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. Pro účely sestavování prvního seznamu se posoudí pouze kompletní žádosti doručené před 31. říjnem 2016.

▼B

2.  Žádost mohou předkládat kontrolní subjekty a kontrolní orgány se sídlem ve Společenství nebo ve třetí zemi.

3.  Žádost zahrnuje technickou dokumentaci obsahující všechny informace, které Komise vyžaduje, aby se ujistila, že byly splněny podmínky stanovené v čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 834/2007 pro všechny ekologické produkty, které mají být vyváženy do Společenství, a sice:

a) přehled činností kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu v dotčené třetí zemi či dotčených třetích zemích, včetně odhadovaného počtu zapojených hospodářských subjektů a údajů o předpokládaném charakteru a množstvích zemědělských produktů a potravin pocházejících z dotčené třetí země či dotčených třetích zemí a určených pro vývoz do Společenství podle pravidel stanovených v čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 834/2007;

b) podrobný popis způsobu, jak byla v dotčené třetí zemi nebo v každé z dotčených třetích zemí provedena ustanovení hlav II, III a IV nařízení (ES) č. 834/2007 a ustanovení nařízení (ES) č. 889/2008;

c) kopie hodnotící zprávy uvedené v čl. 32 odst. 2 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 834/2007:

i) prokazující, že byla uspokojivě posouzena schopnost kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu splnit podmínky uvedené v čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 834/2007,

ii) poskytující záruky ohledně prvků uvedených v čl. 27 odst. 2, 3, 5, 6 a 12 nařízení (ES) č. 834/2007,

iii) zajišťující, že kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán splňuje kontrolní požadavky a bezpečnostní opatření stanovená v hlavě IV nařízení (ES) č. 889/2008 a

iv) potvrzující, že účinně provedl své kontrolní činnosti v souladu s těmito podmínkami a požadavky;

d) důkaz o tom, že kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán oznámil své činnosti orgánům dotčené třetí země, a jeho závazek dodržovat právní požadavky, které na něj kladou orgány dotčené třetí země;

e) internetovou adresu, na které je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, o dotčených kategoriích produktů a dále informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena;

f) závazek dodržovat ustanovení článku 5 tohoto nařízení;

g) veškeré další informace, které kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán či Komise považují za podstatné.

4.  Při posuzování žádosti kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o zařazení na seznam a také kdykoli po jeho zařazení může Komise požadovat další informace, včetně předložení jedné či více zpráv o šetření na místě, vypracované nezávislými odborníky. Kromě toho je Komise oprávněna na základě posouzení rizik a v případě podezřelých nesrovnalostí nařídit šetření na místě, které provedou odborníci určení Komisí.

5.  Komise posoudí, zda technická dokumentace uvedená v odstavci 3 a informace uvedené v odstavci 4 jsou dostatečné, a následně může rozhodnout o uznání a zařazení kontrolního subjektu či kontrolního orgánu na seznam. Rozhodnutí se vydává v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Článek 5

Vedení a přezkum seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody

1.  Kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán může být zařazen na seznam uvedený v článku 3, pouze pokud plní následující povinnosti:

a) jestliže poté, co byl kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zařazen na seznam, dojde ke změnám opatření prováděných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem, tento kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán oznámí tyto změny Komisi; stejně tak oznámí Komisi i žádosti o provedení změn informací o kontrolním subjektu nebo orgánu, které jsou stanoveny v čl. 3 odst. 2;

b) kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zařazený na seznam vede a na první požádání předává veškeré informace týkající se jeho kontrolních činností ve třetí zemi; odborníkům určeným Komisí poskytuje přístup do svých kanceláří a zařízení;

c) do 31. března každého roku kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zašle Komisi stručnou výroční zprávu; výroční zpráva aktualizuje informace o technické dokumentaci uvedené v čl. 4 odst. 3; popisuje zejména kontrolní činnosti prováděné kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem ve třetích zemích v předchozím roce, dosažené výsledky, zjištěné nesrovnalosti a porušení předpisů a přijatá nápravná opatření; dále obsahuje nejnovější hodnotící zprávu nebo aktualizaci této zprávy, která uvádí výsledky pravidelných hodnocení na místě, dohledu a víceletého přehodnocování, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007; Komise může požadovat veškeré další informace, které jsou považovány za nezbytné;

d) na základě získaných informací může Komise kdykoli změnit specifikace týkající se kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu a dočasně zrušit zápis tohoto subjektu nebo orgánu na seznamu uvedeném v článku 3; obdobné rozhodnutí může být přijato i v případech, kdy kontrolní subjekt nebo orgán nedodal požadované informace nebo kdy nesouhlasil s provedením šetření na místě;

e) kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zájemcům zpřístupní na internetových stránkách průběžně aktualizovaný seznam hospodářských subjektů a produktů schválených jako ekologické.

2.  Jestliže kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nezašle výroční zprávu uvedenou v odst. 1 písm. c), nevede nebo nepředává všechny informace týkající se jeho technické dokumentace, kontrolního systému nebo aktualizovaného seznamu hospodářských subjektů a produktů schválených jako ekologické nebo nesouhlasí s provedením šetření na místě poté, co byl Komisí požádán, aby tak učinil ve lhůtě, kterou Komise stanoví v závislosti na závažnosti problému a která obecně nemůže být kratší než 30 dní, daný kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán může být vyřazen ze seznamu kontrolních subjektů a kontrolních orgánů v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Nepřijme-li kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán vhodná a včasná nápravná opatření, Komise jej ze seznamu neprodleně vyřadí.KAPITOLA 2

Osvědčení požadovaná pro dovoz vyhovujících produktů

Článek 6

Osvědčení

1.  Osvědčení požadovaná pro dovoz vyhovujících produktů uvedených v čl. 32 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 834/2007 se v souladu s čl. 17 odst. 2 tohoto nařízení vyhotovují podle vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení a obsahují přinejmenším prvky, které jsou součástí uvedeného vzoru.

2.  Originál osvědčení vyhotoví kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který byl uznán pro vydávání daného osvědčení na základě rozhodnutí uvedeného v článku 4.

3.  Orgán nebo subjekt vydávající osvědčení se řídí pravidly stanovenými v čl. 17 odst. 2 a podle vzoru, poznámek a pokynů zpřístupněných Komisí prostřednictvím výpočetního systému sloužícího pro elektronickou výměnu informací podle čl. 17 odst. 1.HLAVA III

DOVOZ PRODUKTŮ POSKYTUJÍCÍCH ROVNOCENNÉ ZÁRUKYKAPITOLA 1

Seznam uznaných třetích zemí

Článek 7

Sestavení a obsah seznamu třetích zemí

1.  Komise sestaví seznam uznaných třetích zemí v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. Seznam uznaných zemí je uveden v příloze III tohoto nařízení. Postupy pro sestavování seznamu a provádění jeho změn jsou definovány v článcích 8 a 16 tohoto nařízení. Změny seznamu jsou veřejnosti zpřístupněny na internetu podle čl. 16 odst. 4 a článku 17 tohoto nařízení.

2.  Seznam obsáhne všechny informace o každé třetí zemi, které jsou nezbytné pro ověření, zda produkty uvedené na trh Společenství podléhaly kontrolnímu systému třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, a zejména:

a) dotčené kategorie produktů;

b) původ produktů;

c) odkaz na normy produkce používané ve třetí zemi;

d) příslušný orgán ve třetí zemi, který nese odpovědnost za kontrolní systém, jeho adresu, včetně e-mailové a internetové adresy;

▼M7

e) názvy a internetové adresy kontrolního orgánu či kontrolních orgánů nebo kontrolního subjektu či kontrolních subjektů uznaných příslušným orgánem uvedeným v písmeni d) pro provádění kontrol;

f) názvy, internetové adresy a číselné kódy orgánu či orgánů nebo kontrolního subjektu či kontrolních subjektů nesoucích ve třetí zemi odpovědnost za vydávání potvrzení za účelem dovozu do Unie;

▼B

g) dobu trvání zařazení na seznam.

Článek 8

Postup pro žádosti o zařazení na seznam třetích zemí

▼M14

1.  Komise posoudí, zda po doručení žádosti o zařazení na tento seznam zaslané zástupcem dotčené třetí země zařadí třetí zemi na seznam stanovený v článku 7, za předpokladu, že je taková žádost podána před 1. červencem 2014.

▼B

2.  Komise posoudí pouze takovou žádost o zařazení, která splňuje následující požadavky.

Žádost o zařazení musí být doprovázena technickou dokumentací obsahující všechny informace, které Komise potřebuje, aby se ujistila, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 pro produkty určené k vývozu do Společenství, zejména:

a) všeobecné informace o vývoji ekologické produkce ve třetí zemi, produkovaných produktech, pěstitelské oblasti, výrobních regionech, počtu producentů a prováděném zpracování potravin;

b) údaje o předpokládaném charakteru a množstvích ekologických zemědělských produktů a potravin určených k vývozu do Společenství;

c) normy produkce používané ve třetí zemi a posouzení jejich rovnocennosti s normami používanými ve Společenství;

d) kontrolní systém používaný ve třetí zemi, včetně činností týkajících se sledování a dohledu, které vykonávají příslušné orgány ve třetí zemi, stejně jako posouzení, zda je účinnost tohoto kontrolního systému rovnocenná účinnosti kontrolního systému používaného ve Společenství;

e) internetovou či jinou adresu, na které je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace a o dotčených kategoriích produktů;

f) informace, které třetí země navrhuje zařadit na seznam uvedený v článku 7;

g) závazek dodržovat ustanovení článku 9;

h) veškeré další informace, které třetí země nebo Komise považují za podstatné.

3.  Při posuzování žádosti o zařazení na seznam uznaných třetích zemí a také kdykoli po jejím zařazení, může Komise požadovat další informace, včetně předložení jedné či více zpráv o šetření na místě vypracované či vypracovaných nezávislými odborníky. Kromě toho může Komise, na základě posouzení rizik a v případě podezřelých nesrovnalostí, nařídit šetření na místě, které provedou odborníci určení Komisí.

▼M9

Komise může přizvat odborníky z jiných třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, aby se účastnili šetření na místě jako pozorovatelé.

▼M7

4.  Komise posoudí, zda technická dokumentace uvedená v odstavci 2 a informace uvedené v odstavci 3 jsou dostatečné, a následně může rozhodnout o uznání a zařazení třetí země na seznam na období tří let. Pokud se Komise domnívá, že podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 834/2007 a v tomto nařízení jsou nadále splněny, může rozhodnout, že prodlouží období zařazení třetí země po uplynutí této tříleté lhůty.

Rozhodnutí uvedená v prvním pododstavci budou přijata postupem stanoveným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

▼B

Článek 9

Vedení a přezkum seznamu třetích zemí

1.  Komise posoudí žádost o zařazení pouze tehdy, pokud se třetí země zaváže přijmout následující podmínky:

a) jestliže poté, co byla třetí země zařazena na seznam, došlo k jakýmkoli změnám opatření platných v této třetí zemi nebo ke změnám jejich provádění, a zejména ke změnám jejího kontrolního systému, daná třetí země tyto změny oznámí Komisi; stejně tak oznámí Komisi i žádosti o provedení změn informací o třetí zemi stanovených v čl. 7 odst. 2;

b) výroční zpráva uvedená v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 aktualizuje informace technické dokumentace uvedené v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení; popisuje zejména činnosti týkající se sledování a dohledu, které vykonává příslušný orgán třetí země, získané výsledky a přijatá nápravná opatření;

c) na základě získaných informací může Komise kdykoli změnit specifikace týkající se třetí země a dočasně zrušit zápis dané země na seznamu uvedeném v článku 7; obdobné rozhodnutí může být přijato i v případech, kdy třetí země nedodala požadované informace nebo kdy nesouhlasila s provedením šetření na místě.

2.  Jestliže třetí země nezašle výroční zprávu uvedenou v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, nevede nebo nepředává všechny informace týkající se její technické dokumentace či kontrolního systému nebo nesouhlasí s provedením šetření na místě poté, co byla Komisí požádána, aby tak učinila ve lhůtě, kterou Komise stanoví v závislosti na závažnosti problému a která obecně nemůže být kratší než 30 dní, daná třetí země může být vyřazena ze seznamu v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.KAPITOLA 2

Seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti

Článek 10

Sestavení a obsah seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti

1.  Komise sestaví seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uznaných pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. Seznam je zveřejněn v příloze IV tohoto nařízení. Postupy pro sestavování seznamu a provádění jeho změn jsou definovány v článcích 11, 16 a 17 tohoto nařízení. Seznam bude veřejnosti zpřístupněn na internetu podle čl. 16 odst. 4 a článku 17 tohoto nařízení.

2.  Seznam obsáhne všechny informace o každém kontrolním subjektu nebo orgánu, které jsou nezbytné pro ověření, zda produkty uvedené na trh Společenství byly zkontrolovány kontrolním subjektem nebo orgánem uznaným podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, a to zejména:

a) název, adresu a číselný kód kontrolního subjektu či orgánu a případně jeho e-mailové a internetové adresy;

b) třetí země nezařazené na seznam stanovený v článku 7, ze kterých produkty pocházejí;

c) dotčené kategorie produktů pro každou třetí zemi;

d) dobu trvání zařazení na seznam;

▼M12

e) internetovou adresu, na které je k dispozici aktualizovaný seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému s uvedením jejich statusu certifikace a dotčených kategorií produktů, stejně jako kontaktní místo, kde jsou přístupné informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrųšena a

▼M12

f) internetovou adresu, na které je k dispozici úplný přehled norem produkce a kontrolních opatření uplatňovaných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem v třetí zemi.

▼B

3.  Odchylně od odst. 2 písm. b) mohou být produkty pocházející ze třetích zemí zařazených na seznam uznaných třetích zemí uvedený v článku 7, které patří do kategorie neuvedené v daném seznamu, zařazeny na seznam uvedený v tomto článku.

Článek 11

Postup pro žádosti o zařazení na seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti

▼M19

1.  Komise posoudí, zda uzná a zařadí kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán na seznam uvedený v článku 10, po doručení žádosti o zařazení zaslané zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. Pro účely aktualizování seznamu se posoudí pouze úplné žádosti.

▼B

2.  Žádost mohou předkládat kontrolní subjekty a kontrolní orgány zřízené ve Společenství nebo ve třetí zemi.

3.  Žádost o zařazení zahrnuje technickou dokumentaci obsahující všechny informace, které Komise potřebuje, aby se ujistila, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 pro produkty určené k vývozu do Společenství, zejména:

a) přehled činností kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu ve třetí zemi či třetích zemích, včetně odhadovaného počtu zapojených hospodářských subjektů a údajů o předpokládaném charakteru a množstvích zemědělských produktů a potravin určených pro vývoz do Společenství podle pravidel stanovených v čl. 33 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007;

b) popis norem produkce a kontrolních opatření používaných ve třetích zemích, včetně posouzení rovnocennosti těchto norem a opatření v porovnání s hlavami III, IV a V nařízení (ES) č. 834/2007 a souvisejícími prováděcími pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 889/2008;

c) kopie hodnotící zprávy uvedené v čl. 33 odst. 3 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 834/2007:

i) prokazující, že byla uspokojivě posouzena schopnost kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu plnit podmínky uvedené v čl. 33 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007,

ii) potvrzující, že účinně provedl své kontrolní činnosti v souladu s těmito podmínkami a

iii) prokazující a potvrzující rovnocennost norem produkce a kontrolních opatření uvedených v písm. b) tohoto odstavce;

d) důkaz o tom, že kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán oznámil orgánům všech dotčených třetích zemí své činnosti a svůj závazek dodržovat právní požadavky, které na něj kladou orgány všech dotčených třetích zemí;

e) internetovou adresu, na které může být nalezen seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, o dotčených kategoriích produktů a dále informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena;

f) závazek dodržovat ustanovení článku 12;

g) veškeré další informace, které kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán či Komise považují za podstatné.

4.  Při posuzování žádosti kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o zařazení na seznam a také kdykoli po jeho zařazení může Komise požadovat další informace, včetně předložení jedné či více zpráv o šetření na místě, vypracované nezávislým odborníkem. Kromě toho Komise může na základě posouzení rizik a v případě podezřelých nesrovnalostí nařídit šetření na místě, které provedou odborníci určení Komisí.

5.  Komise posoudí, zda technická dokumentace uvedená v odstavci 2 a informace uvedené v odstavci 3 jsou dostatečné, a následně může rozhodnout o uznání a zařazení kontrolního subjektu či kontrolního orgánu na seznam. Rozhodnutí se vydává v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Článek 12

Vedení a přezkum seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti

1.  Kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán může být zařazen na seznam uvedený v článku 10, pouze pokud plní následující povinnosti:

a) jestliže poté, co byl kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zařazen na seznam, dojde ke změnám opatření prováděných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem, tento kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán oznámí tyto změny Komisi; stejně tak oznámí Komisi i žádosti o provedení změn informací o kontrolním subjektu nebo orgánu, které jsou stanoveny v čl. 10 odst. 2;

b) do ►M12  28. února ◄ každého roku kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zašle Komisi stručnou výroční zprávu. Výroční zpráva aktualizuje informace technické dokumentace uvedené v čl. 11 odst. 3; popisuje zejména kontrolní činnosti prováděné kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem ve třetích zemích za předchozí rok, dosažené výsledky, zjištěné nesrovnalosti a porušení předpisů a přijatá nápravná opatření; dále obsahuje nejnovější hodnotící zprávu nebo aktualizaci této zprávy, která uvádí výsledky pravidelných hodnocení na místě, dohledu a víceletého přehodnocování, jak je uvedeno v čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007; Komise může požadovat veškeré další informace považované za nezbytné;

c) na základě získaných informací může Komise kdykoli změnit specifikace týkající se kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu a dočasně zrušit zápis daného subjektu nebo orgánu na seznam uvedený v článku 10; obdobné rozhodnutí může být přijato i v případech, kdy kontrolní subjekt nebo orgán nedodal požadované informace nebo kdy nesouhlasil s provedením šetření na místě;

d) kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zájemcům zpřístupní na internetových stránkách průběžně aktualizovaný seznam hospodářských subjektů a produktů schválených jako ekologické.

▼M5

2.  V souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 lze kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nebo odkaz na konkrétní kategorii produktu nebo na konkrétní třetí zemi ve vztahu k uvedenému kontrolnímu subjektu nebo kontrolnímu orgánu vyřadit ze seznamu uvedeného v článku 10 tohoto nařízení v těchto případech:

a) pokud Komise do ►M12  28. února ◄ od subjektu či orgánu neobdržela výroční zprávu uvedenou v odst. 1 písm. b);

b) pokud subjekt nebo orgán Komisi včas neoznámí změny své technické dokumentace;

c) pokud subjekt nebo orgán během šetření nesrovnalostí Komisi neposkytne informace;

d) pokud subjekt nebo orgán nepřijme přiměřená opatření k nápravě zjištěných nesrovnalostí a porušení předpisů;

e) pokud subjekt nebo orgán nesouhlasí s šetřením na místě požadovaným Komisí nebo pokud jsou při šetření na místě zjištěny negativní výsledky v důsledku systematického nesprávného fungování kontrolních opatření;

f) v jakékoli jiné situaci, která představuje riziko, že spotřebitel bude uveden v omyl ohledně skutečné povahy produktů certifikovaných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem.

Pokud kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření na žádost Komise ve lhůtě, kterou Komise stanoví s ohledem na závažnost problému a která nesmí být zpravidla kratší než 30 dní, vyřadí ho Komise bez prodlení ze seznamu v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. Rozhodnutí o vyřazení ze seznamu bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Komise co nejdříve veřejnosti zpřístupní pozměněný seznam odpovídajícími technickými prostředky, včetně jeho zveřejnění na internetu.

▼BKAPITOLA 3

Uvádění produktů dovážených v souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 834/2007 do volného oběhu

Článek 13

Potvrzení o kontrole

1.  Uvedení zásilky produktů, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a dovezeny v souladu s článkem 33 uvedeného nařízení, do volného oběhu ve Společenství je podmíněno:

a) předložením originálu potvrzení o kontrole příslušnému orgánu členského státu a

b) ověřením zásilky příslušným orgánem členského státu a podpisem potvrzení o kontrole podle odstavce 8 tohoto článku.

2.  Originál potvrzení o kontrole se vyhotovuje v souladu s čl. 17 odst. 2 a odstavci 3 až 7 tohoto článku, podle vzoru a poznámek uvedených v příloze V. Tento vzor, poznámky a pokyny uvedené v čl. 17 odst. 2 budou Komisí zpřístupněny prostřednictvím výpočetního systému sloužícího pro elektronickou výměnu informací podle článku 17.

3.  Má-li být potvrzení o kontrole akceptováno, musí být vystaveno:

a) kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, který byl schválen pro vydávání potvrzení o kontrole, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 2, ze třetí země uznané podle čl. 8 odst. 4, nebo

b) kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem ve třetí zemi uvedeným na seznamu pro dotčenou uznanou třetí zemi podle čl. 11 odst. 5.

4.  Orgán nebo subjekt vydávající potvrzení o kontrole vydá toto potvrzení a podepíše prohlášení v kolonce 15 potvrzení pouze poté, co

a) provedl dokumentační kontrolu na základě všech příslušných kontrolních dokumentů, které zahrnují zejména plán produkce pro dotčené produkty, přepravní doklady a obchodní doklady,

b) buď fyzicky zkontroloval zásilku nebo obdržel výslovné prohlášení vývozce, v němž se prohlašuje, že dotčená zásilka byla vyprodukována a/nebo připravena v souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 834/2007; provede ověření důvěryhodnosti tohoto prohlášení se zaměřením na rizika, a

▼M9

c) ověřil u kontrolních subjektů uznaných podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, že produkty, na které se vztahuje potvrzení, a u zpracovaných zemědělských produktů určených k použití jako potraviny a krmiva, všechny ekologické složky těchto výrobků, byly certifikovány kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení nebo kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem uznaným podle čl. 33 odst. 3 uvedeného nařízení či byly vyprodukovány a certifikovány v Unii v souladu s uvedeným nařízením. Na žádost Komise nebo příslušného orgánu členského státu neprodleně zpřístupní seznam všech hospodářských subjektů v řetězci ekologické produkce a příslušných orgánů nebo kontrolních subjektů, jejichž kontrole podřídily tyto hospodářské subjekty své operace.

▼B

Dále každému vydanému potvrzení přidělí pořadové číslo a vede seznam vydaných potvrzení v chronologickém pořadí.

5.  Potvrzení o kontrole se vyhotovuje v úředních jazycích Společenství a vyplňuje se, s výjimkou razítek a podpisů, buď celé hůlkovým písmem, nebo celé na stroji.

Potvrzení o kontrole se vyhotovuje v jednom z úředních jazyků členského státu určení. Příslušné orgány členského státu si mohou v případě potřeby vyžádat překlad potvrzení o kontrole v jednom ze svých úředních jazyků.

Nepotvrzené změny nebo vymazání činí potvrzení neplatným.

6.  Potvrzení o kontrole se vypracovává v jednom originálním vyhotovení.

První příjemce nebo případně dovozce může vytvořit kopii pro účely informování kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů v souladu s článkem 83 nařízení (ES) č. 889/2008. Každá taková kopie nese označení „KOPIE“ nebo „DUPLIKÁT“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

7.  V případě produktů dovážených podle přechodných pravidel stanovených v článku 19 tohoto nařízení platí následující:

a) potvrzení o kontrole uvedené v odst. 3 písm. b) v době předložení v souladu s odstavcem 1 obsahuje v kolonce 16 prohlášení příslušného orgánu v členském státě, který udělil povolení postupem podle článku 19;

b) příslušný orgán v členském státě, který udělil povolení, může svěřit pravomoc ohledně prohlášení v kolonce 16 kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu, který kontroluje dovozce v souladu s kontrolními opatřeními stanovenými v hlavě V nařízení (ES) č. 834/2007, nebo orgánům definovaným jako příslušné orgány členského státu;

c) prohlášení v kolonce 16 se nevyžaduje:

i) pokud dovozce předloží originál dokladu, který vydal příslušný orgán členského státu, jenž udělil povolení v souladu s článkem 19 tohoto nařízení, a který prokazuje, že se toto povolení týká této zásilky, nebo

ii) pokud orgán členského státu, jenž udělil povolení uvedené v článku 19, podal přímo orgánu, který je zodpovědný za ověřování zásilky, dostatečný důkaz o tom, že se toto povolení týká této zásilky; tento postup přímého informování je pro členský stát, který udělil povolení, volitelný;

d) dokument podávající důkaz požadovaný v písm. c bodech i) a ii) obsahuje:

i) referenční číslo dovozního povolení a datum, kdy končí jeho platnost,

ii) název (jméno) a adresu dovozce,

iii) třetí zemi původu,

iv) podrobné informace o vydávajícím subjektu nebo orgánu a v případě, že se liší, podrobné informace o kontrolním subjektu nebo orgánu ve třetí zemi,

v) názvy dotčených produktů.

8.  Při ověřování zásilky se příslušné orgány členského státu podepisují v kolonce 17 originálu potvrzení o kontrole, které se vrací osobě, jež potvrzení předložila.

9.  První příjemce při přijetí zásilky vyplní kolonku 18 originálu potvrzení o kontrole, aby potvrdil, že zásilka byla přijata v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 889/2008.

První příjemce poté zašle originál potvrzení o kontrole dovozci uvedenému v kolonce 11 potvrzení, a to za účelem splnění požadavku stanoveného v čl. 33 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 834/2007, pokud toto potvrzení nadále nemusí doprovázet zásilku uvedenou v odstavci 1 tohoto článku.

10.  Potvrzení o kontrole může být vyhotoveno elektronickými prostředky s využitím postupu, který kontrolním orgánům nebo kontrolním subjektům dal k dispozici dotyčný členský stát. Příslušné orgány členských států mohou požadovat, aby elektronické potvrzení o kontrole bylo doprovázeno zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ( 7 ). Ve všech ostatních případech požadují příslušné orgány elektronický podpis skýtající rovnocenné záruky ohledně požadované funkčnosti podpisu za použití týchž pravidel a podmínek, které jsou vymezeny v Ustanoveních Komise o elektronických a digitálních dokumentech, uvedených v rozhodnutí Komise 2004/563/ES, Euratom ( 8 ).

Článek 14

Zvláštní celní režimy

1.  Pokud byla zásilka přicházející z třetí země propuštěna k uskladnění v celním skladu nebo k aktivnímu zušlechťovacímu styku v podmíněném systému, jak je stanoveno v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ( 9 ), a podléhá jedné nebo více přípravám, jak je definována v čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 834/2007, potom zásilka před provedením první přípravy podléhá opatřením uvedeným v čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.

Příprava může zahrnovat operace jako:

a) balení nebo přebalování nebo

b) označování, které odkazuje na ekologické metody produkce.

Po této přípravě zásilku doprovází podepsaný originál potvrzení o kontrole, který se předkládá příslušnému orgánu členského státu, jenž ověřuje zásilku za účelem jejího propuštění do volného oběhu.

Po tomto postupu se originál potvrzení o kontrole v případě potřeby vrací dovozci zásilky, který je uveden v kolonce 11 potvrzení, aby byl splněn požadavek stanovený v čl. 33 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 834/2007.

2.  Pokud je, na základě podmíněného celního režimu podle nařízení (EHS) č. 2913/92, zásilka pocházející ze třetí země určena k tomu, aby se před propuštěním do volného oběhu ve Společenství podrobila v členském státě rozdělení na různé partie, potom zásilka předtím, než dojde k rozdělení, podléhá opatřením uvedeným v čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.

Příslušnému orgánu členského státu se ohledně každé partie, která vyplynula z rozdělení, předloží výpis z potvrzení o kontrole, a to v souladu se vzorem a poznámkami v příloze VI. Výpis z potvrzení o kontrole podepisují příslušné orgány členských států v kolonce 14.

Kopii každého podepsaného výpisu z potvrzení o kontrole uchovává společně s originálem potvrzení o kontrole osoba, která je označena jako původní dovozce zásilky a která je uvedena v kolonce 11 potvrzení o kontrole. Taková kopie nese označení „KOPIE“ nebo „DUPLIKÁT“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

Po rozdělení doprovází podepsaný originál každého výpisu z potvrzení o kontrole dotčenou partii a předkládá se příslušnému orgánu členského státu, který ověřuje dotčenou partii za účelem jejího propuštění do volného oběhu.

Příjemce partie při jejím přijetí vyplní originál výpisu z potvrzení o kontrole v kolonce 15, aby potvrdil, že přijetí partie bylo provedeno v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 889/2008.

Příjemce partie uchovává výpis z potvrzení o kontrole, aby byl k dispozici pro kontrolní subjekty a/nebo kontrolní orgány nejméně po dobu dvou let.

3.  Operace související s přípravou a rozdělováním uvedené v odstavcích 1 a 2 se provádějí v souladu s příslušnými ustanoveními hlavy V nařízení (ES) č. 834/2007 a hlavy IV nařízení (ES) č. 889/2008.

▼M5

Článek 15

Nevyhovující produkty

1.  Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky přijaté v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007 a/nebo nařízením (ES) č. 889/2008, je propuštění produktů, které nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, do volného oběhu v Unii podmíněno odstraněním odkazů na ekologickou produkci z označení, propagace a doprovodných dokumentů.

2.   ►M9  Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky, které mají být přijaty v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007, přijme dovozce v případě podezření z porušení předpisů a nesrovnalostí týkajících se souladu ekologických produktů dovezených ze třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo dovezených ekologických produktů zkontrolovaných kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznanými podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení veškerá nezbytná opatření podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008. ◄

Dovozce a kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydal potvrzení o kontrole uvedené v článku 13 tohoto nařízení, neprodleně vyrozumí kontrolní subjekty, kontrolní orgány a příslušné orgány dotyčných členských států a třetích zemí zapojených do ekologické produkce dotyčných produktů a případně i Komisi. Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt mohou požadovat, aby produkt nebyl na trh uveden se zmínkou ekologické metody produkce, pokud není z informací získaných od hospodářských subjektů či z jiných zdrojů zřejmé, že byly vyvráceny jakékoliv obavy.

▼M9

3.  Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky, které mají být přijaty v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007, pokud má kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt členského státu nebo třetí země důvodné podezření, že jsou porušovány předpisy nebo existují nesrovnalosti, pokud jde o soulad ekologických produktů dovezených ze třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo dovezených ekologických produktů zkontrolovaných kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznanými podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení, přijme veškerá nezbytná opatření podle čl. 91 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008 a neprodleně vyrozumí kontrolní subjekty, kontrolní orgány a příslušné orgány dotyčných členských států a třetích zemí zapojených do ekologické produkce dotyčných produktů a Komisi.

▼M9

4.  Oznámí-li Komise příslušnému orgánu třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu uznanému podle čl. 33 odst. 3 uvedeného nařízení, že od členského státu obdržela sdělení, v němž ji informuje o důvodném podezření, že jsou porušovány předpisy nebo existují nesrovnalosti, pokud jde o soulad dovezených ekologických produktů s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení nebo v tomto nařízení, prošetří původ podezřelé nesrovnalosti nebo porušení a informuje o výsledku šetření a o krocích, které mají být přijaty, Komisi a členský stát, který zaslal původní sdělení. Tyto informace musí být zaslány do 30 kalendářních dnů ode dne odeslání původního oznámení ze strany Komise.

Členský stát, který zaslal úvodní sdělení, může Komisi požádat, aby si případně vyžádala doplňující informace, které se zašlou Komisi a dotyčnému členskému státu. V každém případě po obdržení odpovědi nebo doplňující informace zanese členský stát, který zaslal původní sdělení, do výpočetního systému podle čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 potřebné údaje a provede nezbytnou aktualizaci.

▼BHLAVA IV

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Článek 16

Posouzení žádostí a zveřejnění seznamů

1.  Komise přezkoumá žádosti doručené v souladu s články 4, 8 a 11 za pomoci Výboru pro ekologickou produkci uvedeného v čl. 37 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 (dále „výbor“). Pro tyto účely výbor přijme zvláštní vnitřní jednací řád.

Při přezkoumávání žádostí a při vedení a revidování seznamů bude Komisi nápomocna odborná skupina ustanovená Komisí, složená z odborníků z vládního a soukromého sektoru.

2.  Pro každou doručenou žádost a po vhodné konzultaci s členskými státy v souladu se specifickým vnitřním jednacím řádem Komise jmenuje dva členské státy, které budou spolupracovat na sestavení zprávy. Komise rozdělí žádosti mezi členské státy úměrně k počtu hlasů, které má každý členský stát ve Výboru pro ekologickou produkci. Členské státy spolupracující na sestavení zprávy přezkoumají dokumentaci a informace uvedené v článcích 4, 8 a 11, které se týkají žádosti, a sestaví zprávu. Při vedení a revidování seznamů také přezkoumají výroční zprávy a veškeré další informace uvedené v článcích 5, 9 a 12, které se týkají záznamů na seznamu.

3.  S přihlédnutím k výsledkům přezkumu provedeného členskými státy spolupracujícími na sestavení zprávy Komise rozhodne, v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, o uznání třetích zemí, kontrolních subjektů nebo kontrolních orgánů, o jejich zařazení na seznamy nebo o úpravách seznamů, včetně přidělení číselného kódu uvedeným subjektům a orgánům. Rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

4.  Komise tyto seznamy zpřístupní veřejnosti za využití vhodných technických prostředků, včetně zveřejnění na internetu.

Článek 17

Sdělení

1.  Při předávání dokumentů či jiných informací, které jsou uvedeny v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 a v tomto nařízení, Komisi nebo členským státům používají příslušné orgány třetích zemí, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty elektronický přenos. Jestliže Komise nebo členské státy poskytnou zvláštní elektronické přenosové systémy, budou používat tyto systémy. Komise a členské státy budou také používat tyto systémy za účelem vzájemného poskytování dotčených dokumentů.

2.  Pokud jde o formu a obsah dokumentů a informací uvedených v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 a v tomto nařízení, Komise stanoví pokyny, vzory a případně dotazníky a zpřístupní je ve výpočetních systémech uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto pokyny, vzory a dotazníky Komise upravuje a aktualizuje poté, co o tom informovala členské státy a příslušné úřady třetích zemí, stejně jako kontrolní orgány a kontrolní subjekty uznané v souladu s tímto nařízením.

3.  Výpočetní systém uvedený v odstavci 1 je schopen shromažďovat žádosti, dokumenty a informace uvedené v tomto nařízení, včetně povolení udělených podle článku 19.

4.  Podpůrné dokumenty uvedené v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 a v tomto nařízení, zejména v článcích 4, 8 a 11, uchovávají příslušné orgány třetích zemí a kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty pro potřeby Komise a členských států minimálně po dobu tří let následujících po roku, ve kterém proběhly kontroly nebo ve kterém byla dodána potvrzení o kontrole a osvědčení.

5.  Pokud dokument nebo postup uvedený v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo v prováděcích pravidlech pro jeho použití vyžaduje podpis zplnomocněné osoby nebo schválení některou osobou v jedné nebo více fázích daného postupu, výpočetní systémy zřízené pro přenos těchto dokumentů musí umožňovat jednoznačnou identifikaci každé osoby a poskytovat přiměřenou záruku, že obsah dokumentů nelze měnit, a to i pokud se týče jednotlivých fází postupu, v souladu s právními předpisy Společenství, a zejména s rozhodnutím 2004/563/ES, Euratom.HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ PRAVIDLA

Článek 18

Přechodná pravidla pro seznam třetích zemí

S žádostmi o zařazení předloženými třetími zeměmi v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 345/2008 před 1. lednem 2009 bude nakládáno jako s žádostmi podle článku 8 tohoto nařízení.

První seznam uznaných zemí zahrnuje Argentinu, Austrálii, Kostariku, Indii, Izrael, Nový Zéland a Švýcarsko. Neobsahuje číselné kódy uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení. Tyto číselné kódy budou doplněny před 1. červencem 2010 aktualizací seznamu v souladu s čl. 17 odst. 2.

Článek 19

Přechodná pravidla pro rovnocenný dovoz produktů, které nepocházejí ze třetích zemí zařazených na seznam

1.  V souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 834/2007 může příslušný orgán členského státu povolit dovozci v daném členském státě, kde dovozce oznámil svou činnost v souladu se článkem 28 uvedeného nařízení, uvést na trh produkty dovezené z třetích zemí, které nejsou zařazeny na seznamu uvedeném v čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení, za předpokladu, že dovozce poskytne dostatečné důkazy o tom, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení. ►M7  Příslušný orgán členského státu může rovněž udělovat taková povolení za stejných podmínek pro produkty dovezené ze třetí země, která je zařazena na seznam uvedený v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, pokud dotyčné dovážené produkty představují zboží, na které se nevztahují kategorie a/nebo původ uvedené v seznamu pro danou zemi. ◄

Pokud poté, co dotčenému dovozci či jakékoli jiné dotčené osobě umožnil se vyjádřit, je členský stát přesvědčen o tom, že tyto podmínky již nadále nejsou splněny, povolení odejme.

▼M5

Platnost povolení končí nejpozději 12 měsíců po jejich udělení, s výjimkou těch, která již byla udělena před 1. červencem 2012 na delší období. ►M7  Platnost povolení udělených přede dnem 1. července 2012 vyprší nejpozději dne 1. července 2014. ◄

▼B

Na dovážený produkt se vztahuje potvrzení o kontrole uvedené v článku 13, vydané kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, který příslušný orgán povolujícího členského státu schválil pro vydávání potvrzení o kontrole. Originál potvrzení musí doprovázet zboží do provozoven prvního příjemce. Poté musí dovozce uchovávat potvrzení pro potřeby kontrolního subjektu a případně kontrolního orgánu po dobu minimálně dvou let.

▼M9

2.  Každý členský stát podá ostatním členským státům a Komisi informace o každém povolení uděleném podle tohoto článku, včetně informací o dotčených normách produkce a kontrolních opatřeních, do 15 dní ode dne jeho vydání.

▼B

3.  Na žádost členského státu nebo z podnětu Komise bude povolení udělené podle tohoto článku přezkoumáno Výborem pro ekologickou produkci. Jestliže tento přezkum ukáže, že podmínky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 834/2007 nejsou splněny, Komise požádá členský stát, který povolení udělil, aby je odejmul.

▼M5

4.  Od 1. července 2013 členské státy již neudělují povolení uvedená v odstavci 1 tohoto článku, ledaže

 předmětné dovážené produkty jsou zbožím, jehož ekologickou produkci ve třetí zemi zkontroloval kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán, který není na seznamu sestaveném v souladu s článkem 10 nebo

 předmětné dovážené produkty jsou zbožím, jehož ekologickou produkci ve třetí zemi zkontroloval kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán, který je na seznamu sestaveném v souladu s článkem 10, ale zboží nespadá do žádné kategorie produktů, jejichž seznam je ve vztahu ke kontrolnímu subjektu nebo kontrolnímu orgánu v dané třetí zemi uveden v příloze IV.

▼B

5.  Od ►M5  1. července 2014 ◄ členské státy nebudou udělovat žádná další povolení uvedená v odstavci 1.

▼M7 —————

▼B

Článek 20

Zrušení

Nařízení (ES) č. 345/2008 a (ES) č. 605/2008 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

SEZNAM KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ PRO ÚČELY SHODY A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 3
PŘÍLOHA II

image

▼M7
PŘÍLOHA III

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 7

ARGENTINA

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

Kromě hospodářských zvířat a živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Kromě živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

(2)   Kromě vína a kvasnic.

2.

Původ : Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Argentině.

3.

Norma produkce : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“.

4.

Příslušný orgán : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

AUSTRÁLIE

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

(2)   Kromě vína a kvasnic.

2.

Původ : Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vypěstovány v Austrálii.

3.

Norma produkce : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Příslušný orgán : Department of Agriculture www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

KANADA

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (1)

D

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

E

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě vína.

2.

Původ : Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D a E, které byly vypěstovány v Kanadě.

3.

Norma produkce : Organic Products Regulation.

4.

Příslušný orgán : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

▼M15

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

▼M7

KOSTARIKA

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Pouze zpracované rostlinné produkty

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

(2)   Kromě vína a kvasnic.

2.

Původ : Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Kostarice.

3.

Norma produkce : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Příslušný orgán : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Subjekty vydávající potvrzení : Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

▼M9

INDIE

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

2.

Původ : produkty kategorie A a F, které byly vypěstovány v Indii.

▼M7

3.

Norma produkce : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Příslušný orgán : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

IZRAEL

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

(2)   Kromě vína a kvasnic.

2.

Původ :

Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Izraeli nebo byly do Izraele dovezeny:

 buď z Unie,

 nebo ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou.

▼M17

3.

Norma produkce : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, a související předpisy

▼M7

4.

Příslušný orgán : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

JAPONSKO

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

(2)   Kromě vína.

▼M9

2.

Původ :

produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vypěstovány v Japonsku nebo byly do Japonska dovezeny:

 buď z Unie,

 nebo ze třetí země, v jejímž případě Japonsko uznalo, že produkty byly vyprodukovány a zkontrolovány v této třetí zemi v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným japonskými právními předpisy.

▼M7

3.

Normy produkce : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Oznámení č. 1605 ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu ze dne 27. října 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Oznámení č. 1606 ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu ze dne 27. října 2005).

4.

Příslušné orgány : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture. Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html a Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis‘ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

▼M12

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

▼M7

ŠVÝCARSKO

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

S výjimkou produktů vyprodukovaných během přechodného období

Živá zvířata a nezpracované živočišné produkty

B

S výjimkou produktů vyprodukovaných během přechodného období

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny

D

S výjimkou produktů, které obsahují složku zemědělského původu vyprodukovanou během přechodného období

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

E

S výjimkou produktů, které obsahují složku zemědělského původu vyprodukovanou během přechodného období

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

2.

Původ :

Produkty kategorie A a F a ekologicky vyprodukované složky v produktech kategorie D a E, které byly vyprodukovány ve Švýcarsku nebo byly do Švýcarska dovezeny:

 buď z Unie,

 nebo ze třetí země, v jejímž případě Švýcarsko uznalo, že produkty byly vyprodukovány a zkontrolovány v dané zemi v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným švýcarskými právními předpisy.

3.

Norma produkce : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Příslušný orgán : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

TUNISKO

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

(2)   Kromě vína a kvasnic.

2.

Původ : Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vypěstovány v Tunisku.

3.

Normy produkce : Zákon č. 99-30 ze dne 5. dubna 1999 o ekologickém zemědělství; vyhláška ministra zemědělství ze dne 28. února 2001, kterou se schvalují standardní specifikace ekologického pěstování plodin.

4.

Příslušný orgán : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn

▼M17

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

▼M19

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

▼M7

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

Podmínkou dovozu jablek a hrušek je předložení zvláštního potvrzení příslušného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o tom, že byly vyprodukovány bez použití antibiotik proti spále růžovitých (jako je tetracyklin a streptomycin).

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (1)

D

Podmínkou dovozu zpracovaných jablek a hrušek je předložení zvláštního potvrzení příslušného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o tom, že byly vyprodukovány bez použití antibiotik proti spále růžovitých (jako je tetracyklin a streptomycin).

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

E

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Víno zahrnuto od 1. srpna 2012.

▼M12

2.

Původ :

Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D a E, které:

 byly vypěstovány ve Spojených státech, nebo

 byly do Spojených států dovezeny a byly zpracovány nebo zabaleny ve Spojených státech v souladu s právními předpisy Spojených států.

▼M7

3.

Normy produkce : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Příslušný orgán : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

▼M19

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

▼M7

NOVÝ ZÉLAND

1.

Kategorie produktů :Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

Kromě hospodářských zvířat a živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce.

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Kromě živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce.

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

(1)   Kromě mořských řas.

(2)   Kromě kvasinek.

2.

Původ :

Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány na Novém Zélandu nebo byly na Nový Zéland dovezeny:

 buď z Unie,

 nebo ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou,

 nebo ze třetí země, jejíž pravidla produkce a kontrola byly uznány za rovnocenné s Programem pro zajištění ekologických potravin MAF na základě ujištění a informací poskytnutých příslušným orgánem této země v souladu s ustanoveními zavedenými MAF a za předpokladu, že dováženy budou pouze organicky vyprodukované složky určené pro produkty kategorie D připravené na Novém Zélandu, až do maxima 5 % produktů zemědělského původu.

3.

Norma produkce : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Příslušný orgán :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Kontrolní subjekty :Číselný kód

Název

Internetová adresa

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Subjekty vydávající potvrzení : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Doba trvání zařazení : neurčena.

▼M18

KOREJSKÁ REPUBLIKA

1.

Kategorie produktů

:Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny

D

 

2.

Původ

:

ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Korejské republice nebo které byly dovezeny do Korejské republiky:

 buď z Unie,

 nebo ze třetí země, v jejímž případě Korejská republika uznala, že produkty jsou v dané zemi produkovány a kontrolovány v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným jihokorejskými právními předpisy.

3.

Normy produkce : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

▼M19

4.

Příslušný orgán : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Kontrolní subjekty

:Číselný kód

Název

Internetová adresa

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Subjekty a orgány vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

7.

Doba trvání zařazení : do 31. ledna 2018.

▼M7
PŘÍLOHA IV

SEZNAM KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ PRO ÚČELY ROVNOCENNOSTI A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 10

Pro účely této přílohy se kategorie produktů označují těmito kódy:

A : Nezpracované rostlinné produkty

B : Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

C : Produkty pocházející z akvakultury a mořské řasy

D : Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny ( 10 )

E : Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo (10) 

F : Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

Internetové stránky podle čl. 10 odst. 2 písm. e), na nichž je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, dotčených kategoriích produktů a dále informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena, lze nalézt na internetové adrese uvedené pro každý kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán v bodu 2, není-li stanoveno jinak.

▼M9

Abcert AG

1. Adresa: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Německo

2. Internetová adresa: http://www.abcert.de

▼M13

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albánie

AL-BIO-137

x

x

Arménie

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Ázerbájdžán

AZ-BIO-137

x

x

Bělorusko

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosna a Hercegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Gruzie

GE-BIO-137

x

x

Írán

IR-BIO-137

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosovo ()

XK-BIO-137

x

x

Kyrgyzstán

KG -BIO-137

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldavsko

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Černá Hora

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Rusko

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Srbsko

RS-BIO-137

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistán

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ukrajina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Uzbekistán

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

▼M9

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Adresa: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Jižní Afrika

▼M9

2. Internetová adresa: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mosambik

MZ-BIO-155

x

x

Namibie

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Jižní Afrika

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Svazijsko

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambie

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Výjimky: produkty z přechodného období

▼M9

5. Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.

▼M7

„Agreco R.F. Göderz GmbH“

1. Adresa: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2. Internetová adresa: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolívie

BO-BIO-151

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodža

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Kapverdy

CV-BIO-151

x

Kolumbie

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-151

x

Ekvádor

EC-BIO-151

x

Egypt

EG-BIO-151

x

Etiopie

ET-BIO-151

x

x

Fidži

FJ-BIO-151

x

Gruzie

GE-BIO-151

x

▼M13

Ghana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonésie

ID-BIO-151

x

Írán

IR-BIO-151

x

Kazachstán

KZ-BIO-151

x

Keňa

KE-BIO-151

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-151

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Mexiko

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldavsko

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Černá Hora

ME-BIO-151

x

▼M13

Maroko

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepál

NP-BIO-151

x

x

Nikaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigérie

NG-BIO-151

x

x

Papua Nová Guinea

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipíny

PH-BIO-151

x

x

Salvador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Srbsko

RS-BIO-151

x

Šalamounovy ostrovy

SB-BIO-151

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-151

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-151

x

x

Surinam

SR-BIO-151

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-151

x

Thajsko

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistán

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukrajina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Uruguay

UY-BIO-151

x

Uzbekistán

UZ-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M12

Albinspekt

1. Adresa: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albánie

2. Internetová adresa: http://www.albinspekt.com

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Adresa: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B“, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Internetová adresa: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Chile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4. Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Adresa: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nový Zéland

2. Internetová adresa: http://www.organiccertification.co.nz

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Nový Zéland

NZ-BIO-156

x

x

Cookovy ostrovy

CK-BIO-156

x

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5. Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Adresa: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Austrálie

2. Internetová address: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrálie

AU-BIO-107

x

x

x

Čína

CN-BIO-107

x

x

Cookovy ostrovy

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandské ostrovy

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonésie

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-107

x

x

Malajsie

MY-BIO-107

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-107

x

x

Thajsko

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Adresa: 2/9, Frederik Sopen S., 1000 Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

▼M9

2. Internetová adresa: http://www.balkanbiocert.mk

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-157

x

x

x

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5. Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Adresa: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima – Peru

▼M9

2. Internetová adresa: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mexiko

MX-BIO-118

x

x

Nikaragua

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, Itálie

▼M12

2. Internetová adresa: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazílie

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Čína

CN-BIO-132

x

x

Ekvádor

EC-BIO-132

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-132

x

x

Indie

IN-BIO-132

x

▼M19

Írán

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepál

NP-BIO-132

x

x

Mexiko

MX-BIO-132

x

x

x

Maroko

MA-BIO-132

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Srbsko

RS-BIO-132

x

x

►M18  Ko-rejská republika ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Thajsko

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turecko

TR-BIO-132

x

x

Ukrajina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Address: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nový Zéland

2. Internetová adresa: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malajsie

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Adresa: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švýcarsko

2. Internetová adresa: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Arménie

AM-BIO-161

x

x

Albánie

AL-BIO-161

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazílie

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-161

x

x

Etiopie

ET-BIO-161

x

x

Gruzie

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonésie

ID-BIO-161

x

x

Írán

IR-BIO-161

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-161

x

x

Keňa

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-161

x

x

Kyrgyzstán

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldavsko

MD-BIO-161

x

x

Filipíny

PH-BIO-161

x

x

Rusko

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Ko-rejská republika ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tanzanie

TZ-BIO-161

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-161

x

x

Turecko

TR-BIO-161

x

x

Ukrajina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

▼M9

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5. Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2016.

▼M7

„Bolicert Ltd.“

1. Adresa: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívie

2. Internetová adresa: http://www.bolicert.org

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-126

x

x

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M7

„Caucacert Ltd“

▼M15

1. Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzie

▼M7

2. Internetová adresa: http://www.caucascert.ge

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Gruzie

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Výjimky: produkty z přechodného období

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M7

„CCOF Certification Services“

1. Adresa: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Internetová adresa: http://www.ccof.org

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Mexiko

MX-BIO-105

x

x

x

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M7

„CCPB Srl“

▼M19

1. Adresa: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Itálie

▼M7

2. Internetová adresa: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Čína

CN-BIO-102

x

x

Egypt

EG-BIO-102

x

x

x

Irák

IQ-BIO-102

x

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Maroko

MA-BIO-102

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Sýrie

SY-BIO-102

x

x

Tunisko

TN-BIO-102

x

Turecko

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Adresa: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Německo

2. Internetová adresa: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-140

x

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolívie

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhútán

BT-BIO-140

x

x

Brazílie

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodža

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Čína

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Kolumbie

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-140

x

x

x

Egypt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonésie

ID-BIO-140

x

x

x

Írán

IR-BIO-140

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-140

x

x

Keňa

KE-BIO-140

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Malajsie

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mosambik

MZ-BIO-140

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibie

NA-BIO-140

x

x

Nikaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-140

x

x

x

Rusko

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

Salvador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Saúdská Arábie

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Srbsko

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Svatá Lucie

LC-BIO-140

x

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-140

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Východní Timor

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Turecko

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Uzbekistán

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Výjimky: produkty z přechodného období

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Adresa: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, C.P. 68026

2. Internetová adresa: http://www.certimexsc.com

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Kolumbie

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominikánská republika

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Mexiko

MX-BIO-104

x

x

x

Salvador

SV-BIO-104

x

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M7

„Certisys“

1. Adresa: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgie

2. Internetová adresa: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

▼M19

5. Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.

▼M13

„Company of Organic Agriculture in Palestine“

1. Adresa: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2. Internetová adresa: http://coap.org.ps

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupované palestinské území

PS-BIO-163

x

x

4. Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5. Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.

▼M7

„Control Union Certifications“

1. Adresa: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Nizozemsko

2. Internetová adresa: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albánie

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Alžírsko

DZ-BIO-149

x

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermudy

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhútán

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolívie

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brazílie

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

▼M19

Chile

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Čína

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-149

x

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egypt

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambie

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Guinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Indie

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Írán

IR-BIO-149

x

x

x

x