EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0543-20130701

Consolidated text: Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/543/2013-07-01

02008R0543 — CS — 01.07.2013 — 006.004


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 543/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

(Úř. věst. L 157 17.6.2008, s. 46)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 936/2008 ze dne 24. září 2008

  L 257

7

25.9.2008

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 508/2009 ze dne 15 června 2009,

  L 151

28

16.6.2009

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 557/2010 ze dne 24. června 2010,

  L 159

13

25.6.2010

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 576/2011 ze dne 16. června 2011,

  L 159

66

17.6.2011

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 652/2012 ze dne 13. července 2012

  L 190

1

19.7.2012

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1239/2012 ze dne 19. prosince 2012,

  L 350

63

20.12.2012

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 008, 13.1.2009, s.  33 (543/2008)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 297, 13.11.2009, s.  19 (543/2008)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 277, 22.10.2011, s.  36 (543/2008)

►C4

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)

►C5

Oprava, Úř. věst. L 102, 23.4.2018, s.  95 (č. 652/2012)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 543/2008

ze dne 16. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží masoČlánek 1

Produkty uvedené v čl. 1 odst. 121 písm. e) bodě ii) nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou definovány takto:

1)  Jatečně upravená těla drůbeže

a) KUR DOMÁCÍ (Gallus domesticus)

 kuře, brojler: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

 kohout, slepice (vhodné pro vývar): jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

 kapoun: mladý kohout chirurgicky vykastrovaný před dosažením pohlavní dospělosti a poražený ve věku nejméně 140 dnů; po kastraci musí být kapouni vykrmováni nejméně po dobu 77 dnů,

 kuřátko: kuře s hmotností jatečně upraveného těla nižší než 650 g (bez drobů, hlavy a běháků); kuře vážící od 650 g do 750 g může být nazýváno „kuřátko“, pokud při porážce není starší než 28 dní. Členské státy mohou pro kontrolu věku při porážce použít článek 12,

 kohoutek: samec kuřete nosnicového typu s tuhým, ne však zcela zkostnatělým hřbetem hrudní kosti, který může být poražen nejdříve ve věku 90 dnů;

b) KRŮTY (Meleagris gallopavo dom.)

 mladá krůta: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

 krůta: jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti;

c) KACHNY (Anas platyrhynchos dom., Cairina muschata), KACHNY KŘÍŽENÉ MULARD (Cairina muschata x Anas platyrhynchos)

 (mladá) kachna nebo kachňátko, (mladá) kachna pižmová, (mladá) kachna křížená mulard: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

 kachna, kachna pižmová, kachna křížená mulard: jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti;

d) HUSY (Anser anser dom.)

 mladá husa nebo house: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti. Vrstva podkožního tuku, která pokrývá celé tělo, musí být středně tenká až tenká; tuk může vykazovat odchylky v barvě podle způsobu výživy,

 husa: jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti; u hus středně silná až silná vrstva tuku pokrývá celé tělo;

e) PERLIČKY (Numida meleagris domesticus)

 mladá perlička: jedinec s ohebným, nezkostnatělým hřbetem hrudní kosti,

 perlička: jedinec s tuhým, zkostnatělým hřbetem hrudní kosti.

Pro účely tohoto nařízení se varianty názvů drůbeže obsažené v písmenech a) až e) týkající se jedinců opačného pohlaví považují za rovnocenné.

2)  Dělené drůbeží maso

a) půlka: půlka trupu získaná podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře;

b) čtvrtka: přední nebo zadní čtvrtka vzniklá příčným řezem půlky;

c) neoddělené zadní čtvrtky: obě zadní čtvrtky vcelku, spojené částí hřbetu s biskupem nebo bez něj;

d) prsa: prsní kost a žebra nebo jejich část, nacházející se po obou stranách této kosti, včetně okolní svaloviny. Prsa mohou být celá nebo půlená;

e) stehno: pánevní končetina zahrnující kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Řezy provedeny v kloubech;

f) stehno kuřete s částí hřbetu: hmotnost hřbetu může dosáhnout nejvýše 25 % hmotnosti celého dílu;

g) horní stehno: stehenní kost, obalená svalovinou. Řezy provedeny v kloubech;

h) spodní stehno: holenní a lýtková kost, obalené svalovinou. Řezy provedeny v kloubech;

i) křídlo: kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. U křídel krůt mohou být pažní kosti včetně svaloviny nebo vřetenní a loketní kosti včetně svaloviny uváděny do oběhu odděleně. Hřebeny včetně zápěstních kůstek mohou nebo nemusí být odděleny. Řezy provedeny v kloubech;

j) neoddělená křídla: obě křídla v jednom kuse, spojená částí hřbetu, která může dosáhnout podílu nejvýše 45 % hmotnosti celého dílu;

k) prsní řízek: celá nebo půlená vykostěná prsní část, tj. bez hrudní kosti a žeber. Prsní řízek krůty může být pouze z vnitřního hrudního svalu;

l) filety z prsou s klíční kostí: prsní filety bez kůže, pouze s klíční kostí a chrupavčitým hřbetem hrudní kosti; hmotnost klíční kosti a chrupavky může dosáhnout nejvýše 3 % z celkové hmotnosti tohoto dílu;

m) magret, maigret: filety z prsou kachen a hus podle bodu 3 tohoto článku, s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního;

n) u vykostěných krůtích stehen: horní stehna nebo spodní stehna, vykostěná, tj. bez stehenní, holenní a lýtkové kosti, celá, nakrájená na kostičky nebo na plátky.

U produktů uvedených v písmenech e), g) a h) se slovy „řezy provedeny v kloubech“ rozumí řezy provedené ve dvou přímkách ohraničujících klouby, jak je graficky znázorněno v příloze II.

Produkty uvedené v písm. d) až k) mohou být v úpravě s kůží nebo bez ní. Skutečnost, že produkty uvedené v písm. d) až j) nemají kůži nebo že produkty uvedené v písm. k) kůži mají, musí být uvedena na označení ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ( 1 ).

3)  Foie gras

Játra hus nebo kachen druhu Cairina muschata nebo Cairina muschata x Anas platyrynchos, které byly krmeny tak, aby vznikla tuková buněčná hypertrofie jater.

Drůbež, z které se tato játra vyjímají, musí být zcela vykrvená. Játra musí být rovnoměrně zbarvená.

Játra musí mít tuto hmotnost:

 kachní játra musí mít čistou hmotnost nejméně 300 g,

 husí játra musí mít čistou hmotnost minimálně 400 g.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „jatečně upraveným tělem“ celé tělo ptáka živočišného druhu podle čl. 1 bodu 1 po vykrvení, oškubání a vykuchání; vynětí ledvin není však povinné; vykuchané tělo lze prodávat s droby nebo bez nich, přičemž droby se rozumí srdce, játra, žaludek a krk vložené do dutiny břišní;

b) „částmi jatečně upravených těl“ drůbeží maso, u kterého lze na základě velikosti a charakteristických rysů souvislé svalové tkáně určit, z které části jatečně upraveného těla pochází;

c) „hotově baleným drůbežím masem“ drůbeží maso v obchodní úpravě podle podmínek stanovených v čl. 1 odst. 3 písm. b) směrnice 2000/13/ES;

d) „drůbežím masem nebaleným“ drůbeží maso, které je nabízeno k prodeji konečnému spotřebiteli bez hotového balení nebo je zabaleno v místě prodeje na žádost zákazníka;

e) „uváděním na trh“ držení nebo vystavování za účelem prodeje, nabízení k prodeji, prodej, dodávání nebo jakákoliv jiná forma uvádění na trh;

f) „šarží“ drůbeží maso stejného druhu a typu, stejné třídy jakosti, stejné výrobní série, ze stejných jatek nebo stejné bourárny, umístěných na témže místě, kde má být provedena kontrola. Pro účely článku 9 a příloh V a VI zahrnuje šarže pouze hotová balení stejné nominální hmotnostní kategorie.

Článek 3

1.  Jatečně upravená těla drůbeže musí být uváděna na trh v souladu s tímto nařízením, a proto jsou nabízena k prodeji v těchto úpravách:

 částečně vykuchaná (bez střev, svázaná),

 s droby,

 bez drobů.

Lze dodat slovo „vykuchaná“.

2.  Částečně vykuchaná jatečně upravená těla jsou těla, z nichž nebylo vyjmuto srdce, játra, plíce, svalnatý žaludek, vole ani ledviny.

3.  Pokud není odstraněna hlava, může při obchodní úpravě zůstat v jatečně upravených tělech průdušnice, jícen a vole.

4.  Mezi droby se řadí pouze tyto orgány:

Srdce, krk, svalnatý žaludek a játra, jakož i ostatní části považované za jedlé na trhu, na kterém je příslušný produkt určen ke konečné spotřebě. Játra musí být bez žlučníku. Ze žaludku musí být odstraněna rohovitá membrána a obsah žaludku musí být vyprázdněn. Srdce může být s osrdečníkem nebo bez něj. Pokud krk zůstane součástí jatečně upraveného těla, není řazen mezi droby.

Pokud se jatečně upravená těla běžně prodávají bez některého z těchto čtyř orgánů, je nezbytné tuto skutečnost uvést na obalu.

5.  Kromě náležitostí, které závazně stanoví vnitrostátní právní předpisy přijaté v souladu se směrnicí 2000/13/ES, musí průvodní obchodní dokumentace ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice obsahovat tyto dodatečné údaje:

a) třídu uvedenou v příloze XIV části B bodu III odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007;

b) stav, ve kterém je drůbeží maso uváděno na trh, podle přílohy XIV části B bodu III čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 a doporučenou skladovací teplotu.

Článek 4

1.  Názvy, pod kterými se prodávají produkty podle tohoto nařízení, ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 směrnice 2000/13/ES, jsou názvy uvedené v článku 1 tohoto nařízení a odpovídající výrazy v ostatních jazycích Společenství uvedené v příloze I tohoto nařízení a doplněné:

 v případě celých jatečně upravených těl odkazem na příslušnou obchodní úpravu podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení,

 v případě děleného drůbežího masa odkazem na příslušný živočišný druh.

2.  Názvy definované v čl. 1 bodech 1 a 2 mohou být doplněny jinými výrazy za předpokladu, že neuvedou spotřebitele v omyl a zejména neumožní, aby byly zaměněny s jinými produkty uvedenými v čl. 1 bodech 1 a 2 nebo s údaji vyznačovanými podle článku 11.

Článek 5

1.  Produkty jiné než produkty definované v článku 1 mohou být uváděny na trh v rámci Společenství pouze pod názvy, které neuvádějí spotřebitele v omyl tím, že by je považoval za produkty podle článku 1 nebo za údaje uváděné podle článku 11.

2.  Kromě náležitostí, které závazně stanoví vnitrostátní právní předpisy přijaté v souladu se směrnicí 2000/13/ES, musí označení, obchodní úprava a reklama drůbežího masa určeného pro konečného spotřebitele splňovat další požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.

3.  U čerstvého drůbežího masa se datum minimální trvanlivosti nahradí slovy „spotřebujte do“ s příslušným datem v souladu s čl. 10 směrnice 2000/13/ES.

4.  U hotově baleného drůbežího masa musí být na tomto balení nebo na nalepeném štítku uvedeny rovněž tyto údaje:

a) třída uvedená v příloze XIV části B bodu III odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007;

b) u čerstvého drůbežího masa celková cena a cena za hmotnostní jednotku v maloobchodním prodeji;

c) stav, ve kterém je drůbeží maso uváděno na trh podle přílohy XIV části B bodu III odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 a doporučená skladovací teplota;

d) registrační číslo jatek nebo bourárny přidělené v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ( 2 ) s výjimkou případů, kdy se porcování a vykosťování provádí v místě prodeje v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení;

e) u drůbežího masa dováženého ze třetích zemí označení země původu.

5.  Pokud se drůbeží maso prodává bez hotového balení, s výjimkou případů, kdy k porcování a vykosťování dochází v místě prodeje podle čl. 4 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004, a za předpokladu, že toto porcování a vykosťování se provádí na žádost spotřebitele a v jeho přítomnosti, je nezbytné uvádět podle článku 14 směrnice 2000/13/ES údaje uvedené v článku 4.

6.  Odchylně od čl. 3, odst. 5 a odstavců 2 až 5 toho článku není nutné klasifikovat drůbeží maso nebo uvádět doplňkové údaje podle uvedených článků v případě, že se jedná o dodávky do závodů na porcování a zpracování.

Článek 6

Na zmrazené drůbeží maso se podle přílohy XIV části B čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 vztahují tato doplňková ustanovení.

Teplota zmrazeného drůbežího masa podle tohoto nařízení musí být stálá a ve všech bodech produktu musí být udržována na – 12 °C nebo méně, s možností krátkodobého výkyvu směrem nahoru nejvýše o 3 °C. K těmto přípustným odchylkám v teplotě produktu může docházet v podmínkách dobré úrovně skladování a distribuce v rámci lokální distribuční sítě a v maloobchodních prodejních boxech.

Článek 7

1.  Jatečně upravená těla drůbeže a dělené drůbeží maso podle tohoto nařízení musí splňovat následující minimální požadavky, aby mohly být zařazeny do třídy jakosti A nebo B:

a) neporušená, berouce v úvahu obchodní úpravu;

b) čistá, bez cizích látek, znečištění nebo krve;

c) bez cizího zápachu;

d) bez viditelných skvrn krve, s výjimkou skvrn malých a nenápadných;

e) bez vyčnívajících zlomených kostí;

f) bez viditelných pohmožděnin.

Čerstvá drůbež nesmí vykazovat žádné stopy po předchozím mražení.

2.  Pro zařazení jatečně upravených těl drůbeže a děleného drůbežího masa do třídy jakosti A musí být kromě toho splněny tyto požadavky:

a) drůbež musí mít dobrou stavbu těla a musí být plně zmasilá. Prsa musí být dobře vyvinutá, široká, zaoblená a zmasilá, stehna musí být rovněž zmasilá. U kuřat, mladých kachen nebo káčhňátek a krůt musí být na prsou, hřbetu a horních stehnech tenká rovnoměrná vrstva podkožního tuku. U kohoutů, slepic, kachen a mladých hus je dovolena silnější vrstva tuku. U hus musí středně silná až silná vrstva tuku pokrývat celé tělo;

b) na prsou, stehnech, biskupu, stehenních kloubech a špičkách křídel může být několik malých pírek, špiček brk a chloupků (filopeří). U drůbeže určené k přípravě vývaru, kachen, krůt a hus se mohou zbytky opeření vyskytovat i na jiných částech;

c) slabé poškození, pohmožděniny a změna barvy jsou přípustné, pokud jsou v malém rozsahu a málo viditelné a nenacházejí se na prsou nebo stehnech. Konce křídel mohou být odstraněny. Přípustné je rovněž mírné zabarvení konců křídel a blan;

d) zmrazená nebo hluboce zmrazená drůbež nesmí vykazovat žádné stopy po spálení mrazem ( 3 ) mimo těch, jež jsou nahodilé, malé a nenápadné a nejsou na prsou a stehnech.

Článek 8

1.  Rozhodnutí, která se přijímají v případě nedodržení článků 1, 3 a 7, se musí vztahovat pouze na celou šarži, která byla zkontrolována podle tohoto článku.

2.  Vzorek sestávající z následujícího počtu jednotlivých produktů vymezených v článku 1 je náhodně odebrán z každé šarže, která má být zkontrolována na jatkách, v bourárnách, velkoobchodních a maloobchodních skladech nebo v jakékoli jiné fázi uvádění na trh zahrnující rovněž dopravu nebo při celním odbavení v případě dovozu ze třetích zemí.Velikost vzorku

Velikost vzorku

Přípustný počet nevyhovujících jednotek

Celkem

U čl. 1 bodů 1 (1) a 3 a čl. 7 odst. 1

1

2

3

4

100 až 500

30

5

2

501 až 3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

(1)   Přípustná odchylka v rámci jednoho druhu, nikoliv mezi jednotlivými druhy

3.  Při kontrole šarže drůbežího masa třídy jakosti A se uplatňuje celkový přípustný počet nevyhovujících jednotek uvedený ve sloupci 3 tabulky v odstavci 2. Tyto nevyhovující jednotky mohou v případě prsních řízků rovněž zahrnovat řízky obsahující až 2 % hmotnostní chrupavky (ohebný hřeben hrudní kosti).

Nicméně počet jednotek nevyhovujících ustanovením článku 1 bodů 1 a 3, jakož i článku 7 odst. 1 nesmí být vyšší než hodnoty uvedené ve sloupci 4 tabulky v odstavci 2.

Pokud jde o článek 1 bod 3, nelze považovat za přípustnou žádnou nevyhovující jednotku, pokud její hmotnost nedosahuje minimálně 240 g v případě kachních jater a minimálně 385 g v případě husích jater.

4.  Při kontrole šarže drůbežího masa třídy jakosti B se přípustný počet nevyhovujících jednotek zdvojnásobí.

5.  Pokud ze závěrů kontroly vyplyne, že určitá šarže nesplňuje stanovené požadavky, kontrolní orgán zakáže její uvedení na trh nebo dovoz, jestliže šarže pochází ze třetí země, a to do té doby, než bude řádně doloženo, že daná šarže již ustanovení článku 1 a 7 splňuje.

Článek 9

1.  Zmrazené nebo hluboce zmrazené drůbeží maso, v hotovém balení ve smyslu článku 2 směrnice 76/211/EHS, může být rozděleno do hmotnostních kategorií podle přílohy XIV části B bodu 3 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1234/2007. Hotová balení mohou být:

 hotová balení obsahující jedno jatečně upravené tělo nebo

 hotová balení obsahující jeden nebo více dílů děleného drůbežího masa téhož typu a téhož živočišného druhu, dle definice v článku 1.

2.  Na všech hotových baleních musí být podle odstavců 3 a 4 uvedena hmotnost produktu, kterou mají obsahovat a která se označuje jako „nominální hmotnost“.

3.  Hotová balení zmrazeného nebo hluboce zmrazeného drůbežího masa mohou být rozdělena do kategorií nominální hmotnosti takto:

a) jatečně upravená těla:

 do 1 100 g: hmotnostní kategorie po 50 g (1 050 , 1 000 , 950 atd.),

 od 1 100 do 2 400 g: hmotnostní kategorie po 100 g (1 100 , 1 200 , 1 300 atd.),

 od 2 400 g: hmotnostní kategorie po 200 g (2 400 , 2 600 , 2 800 atd.);

b) dělené drůbeží maso:

 do 1 100 g: hmotnostní kategorie po 50 g (1 050 , 1 000 , 950 atd.),

 od 1 100 g: hmotnostní kategorie po 100 g (1 100 , 1 200 , 1 300 atd.).

4.  Hotová balení uvedená v odstavci 1 musí být zhotovena tak, aby splňovala tyto požadavky:

a) skutečný obsah nesmí být v průměru nižší než nominální hmotnost;

b) podíl hotových balení se zápornou odchylkou větší, než jsou přípustné záporné odchylky stanovené v odstavci 9, musí být dostatečně malý, aby šarže hotových balení splňovaly požadavky kontrol podle odstavce 10;

c) žádné hotové balení se zápornou odchylkou dvojnásobně vyšší, než je odpovídající přípustná záporná odchylka uvedená v odstavci 9, nesmí být uvedeno na trh.

Na toto nařízení se vztahují definice nominální hmotnosti, skutečného obsahu a záporné odchylky stanovené v příloze I směrnice 76/211/EHS.

5.  Pokud jde o odpovědnost balíren nebo dovozců zmrazeného nebo hluboce zmrazeného drůbežího masa, jakož i kontroly prováděné příslušnými orgány, použijí se přiměřeně body 4, 5 a 6 přílohy I směrnice 76/211/EHS.

6.  Kontrola hotových balení je prováděna formou odběru vzorků a skládá se ze dvou částí:

 z kontroly skutečného obsahu každého hotového balení ve vzorku,

 z kontroly průměrného skutečného obsahu hotových balení ve vzorku.

Šarže hotových balení se považuje za přijatelnou, pokud výsledky obou zmíněných kontrol odpovídají kritériím pro schválení vymezeným v odstavcích 10 a 11.

7.  Šarži tvoří všechna hotová balení stejné nominální hmotnosti, stejného typu a stejné výrobní série, zabalená na stejném místě, kde má být šarže zkontrolována.

Velikost šarže je stanovena takto:

 pokud jsou hotová balení kontrolována na konci balicí linky, jejich počet v každé šarži se musí rovnat maximálnímu hodinovému výkonu balicí linky, aniž by velikost šarže byla nějakým způsobem omezena,

 v ostatních případech je velikost šarže nejvýše 10 000 hotových balení.

8.  Z každé šarže určené ke kontrole je namátkově odebrán vzorek sestávající z tohoto počtu hotových balení:Velikost vzorku

Velikost vzorku

100–500

30

501–3 200

50

> 3 200

80

Pokud je u šarží obsahujících méně než 100 hotových balení provedena nedestruktivní zkouška ve smyslu přílohy II směrnice 76/211/EHS, musí být její výsledky stoprocentní.

9.  U hotových balení jednotlivých jatečně upravených těl drůbeže se připouštějí tyto záporné odchylky:

▼M1(v gramech)

Nominální hmotnost

Přípustná záporná odchylka

Jatečně upravená těla

Dělené drůbeží maso

nižší než 1 100

25

25

1 100 – < 2 400

50

50

od 2 400

100

50

▼B

10.  Při kontrole skutečného obsahu každého hotového balení ve vzorku se přípustný minimální obsah vypočítá tak, že se od nominální hmotnosti hotového balení odečte záporná odchylka přípustná pro danou hmotnost.

Hotová balení ve vzorku, jejichž skutečný obsah je nižší než přípustný minimální obsah, musí být považována za vadná.

Kontrolovaná šarže hotových balení se považuje za přijatelnou, pokud počet zjištěných vadných jednotek ve vzorku je stejný jako počet stanovený v kritériích pro schválení nebo menší než tento počet v souladu s následující tabulkou; a naopak je zamítnuta, pokud počet vadných jednotek je stejný jako počet stanovený v kritériích pro zamítnutí nebo vyšší než tento počet.Velikost vzorku

Počet vadných jednotek

Kritéria pro schválení

Kritéria pro zamítnutí

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.  Při kontrole průměrného skutečného obsahu se šarže hotových balení považuje za přijatelnou, pokud je průměrný skutečný obsah hotových balení ve vzorku větší než obsah stanovený v kritériích pro schválení, která mají tyto hodnoty:Velikost vzorku

Kritéria pro schválení u průměrného skutečného obsahu

30

x— ≥ Qn – 0,503 s

50

x— ≥ Qn – 0,379 s

80

x— ≥ Qn – 0,295 s

x

=

průměrný skutečný obsah hotových balení,

Qn

=

nominální hmotnost hotových balení,

s

=

směrodatná odchylka skutečného obsahu hotových balení v šarži.

Směrodatná odchylka je stanovena postupem podle bodu 2.3.2.2 přílohy II směrnice 76/211/EHS.

12.  Údaj o nominální hmotnosti na hotových baleních podle tohoto článku může být doplněn dalšími údaji, a to tak dlouho, dokud užití těchto údajů umožňuje směrnice Rady 80/181/EHS ( 4 ).

13.  Drůbeží maso dovážené do Spojeného království z jiných členských států se namátkově kontroluje; kontroly se neprovádějí na hranicích.

Článek 10

Údaje o jedné z níže uvedených metod chlazení a odpovídající výrazy v ostatních jazycích Společenství uvedené v příloze III mohou být uvedeny na označení ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice 2000/13/ES:

 chlazení vzduchem: chlazení jatečně upravených těl drůbeže vychlazeným vzduchem,

 chlazení vzduchem s postřikem: chlazení jatečně upravených těl drůbeže vychlazeným vzduchem obsahujícím vodní mlhu nebo s vodním postřikem,

 chlazení ve vodní lázni ponořením: chlazení jatečně upravených těl drůbeže v nádržích s vodou nebo s vodou a ledem, s použitím protiproudové metody.

Článek 11

1.  K označení způsobu chovu, s výjimkou organického a biologického chovu, mohou být uvedeny na označení pouze níže uvedené výrazy a odpovídající výrazy v ostatních jazycích Společenství uvedené v příloze IV, a to ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice 2000/13/ES, pokud jsou splněny příslušné podmínky stanovené v příloze V tohoto nařízení:

▼C1

a) „Krmena z .... %, (čím) …. “;

b) „Extenzivní v hale“;

c) „Volný výběh“;

d) „Tradiční volný výběh“;

e) „Volný výběh – úplná volnost“.

▼B

Tyto výrazy mohou být doplněny údaji o charakteristice příslušného způsobu chovu.

Pokud je na obalu masa z kachen a hus určených k produkci „foie gras“ vyznačen chov ve volném výběhu (písmena c), d) a e)), pak je nutné rovněž uvést výraz „pocházející z produkce foie gras“.

2.  Údaj o věku při porážce nebo o délce výkrmu lze uvést pouze tehdy, je-li vyjádřen jedním z výrazů uvedených v odstavci 1 a pouze v případě, že tento věk není nižší než věková hranice stanovená v příloze V písm. b), c) nebo d). Toto ustanovení se však nevztahuje na zvířata uvedená ve čtvrté odrážce čl. 1 bod 1 písm. a).

3.  Odstavce 1 a 2 se použijí, aniž by byly dotčeny vnitrostátní technické normy, které stanoví náročnější požadavky než jsou minimální požadavky uvedené v příloze V a které se vztahují pouze na producenty příslušného členského státu, a to za předpokladu, že jsou slučitelné s právem Společenství a se společnými obchodními normami pro drůbeží maso.

4.  O vnitrostátních normách uvedených v odstavci 3 musí být informována Komise.

5.  Členské státy jsou povinny kdykoliv na žádost Komise poskytnout veškeré informace nezbytné pro posouzení slučitelnosti norem podle tohoto článku s právem Společenství a se společnými obchodními normami pro drůbeží maso.

Článek 12

1.  Jatka oprávněná používat výrazy podle článku 11 podléhají zvláštní registraci. Musí vést samostatné záznamy o jednotlivých způsobech chovu, v kterých je uvedeno:

a) jméno a adresa producentů dané drůbeže, kteří jsou zaregistrováni po kontrole provedené příslušným orgánem členského státu;

b) počet kusů drůbeže chovaných každým producentem v jednom výrobním cyklu, pokud o tuto informaci uvedený orgán požádá;

c) počet a celková živá hmotnost nebo hmotnost jatečně upraveného těla dodané a zpracované drůbeže;

d) podrobné údaje o prodeji včetně jména a adresy odběratelů po dobu nejméně šesti měsíců po odeslání.

2.  U producentů uvedených v odstavci 1 probíhá pravidelná kontrola. Nejméně po dobu šesti měsíců po odeslání musí uchovávat aktuální záznamy o počtu kusů drůbeže podle jednotlivých způsobů chovu, jakož i o počtu prodaných kusů a jménu a adrese odběratelů, o množství a zdroji dodaného krmiva.

Kromě toho musí producenti s produkcí ve volném výběhu vést rovněž záznamy o datu, kdy byl drůbeži poprvé umožněn vstup do volného výběhu.

3.  Výrobci a dodavatelé krmiv musí po dobu nejméně šesti měsíců od odeslání uchovávat záznamy, které prokáží, že složení krmiva dodaného producentům u způsobů chovu uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a) odpovídá vyznačeným údajům o použitém krmivu.

4.  Líhně musí vést záznamy o drůbeži považované za pomalu rostoucí druh a dodávané producentům u způsobů chovu uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. d) a e), a to po dobu nejméně šesti měsíců po odeslání.

5.  Pravidelná kontrola týkající se provádění článku 11 a odstavců 1 až 4 tohoto článku se vykonává:

a) na farmě: minimálně jednou během výrobního cyklu;

b) u výrobců a dodavatelů krmiva: minimálně jednou za rok;

c) na jatkách: minimálně čtyřikrát za rok;

d) v líhni: minimálně jednou za rok u způsobů chovu uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. d) a e).

▼M3

6.  Každý členský stát poskytne ostatním členským státům a Komisi všemi vhodnými prostředky, včetně zveřejnění na internetu, aktualizovaný seznam schválených jatek zaregistrovaných podle odstavce 1; v seznamu uvede název a adresu, jakož i číslo přidělené každým z nich.

▼B

Článek 13

V případě kontroly vyznačování způsobu chovu podle čl. 121 písm. e) bodu v) nařízení (ES) č. 1234/2007 musí subjekty pověřené členskými státy splňovat požadavky stanovené v evropské normě č. EN/45011 ze dne 26. června 1989 a současně je musí schválit a kontrolovat příslušné orgány jednotlivých členských států.

Článek 14

Drůbeží maso dovážené ze třetích zemí může být označeno jedním nebo více nepovinnými údaji uvedenými v článcích 10 a 11, pokud je přiloženo osvědčení vystavené příslušným orgánem země původu jako doklad, že dotčené produkty splňují požadavky příslušných ustanovení tohoto nařízení.

Na žádost třetí země vypracuje Komise seznam těchto orgánů.

Článek 15

1.  Aniž je dotčen čl. 16 odst. 5 a čl. 17 odst. 3, zmrazená a hluboce zmrazená kuřata mohou být uváděna na trh ve Společenství za účelem výkonu povolání nebo k obchodním účelům pouze tehdy, pokud obsah vody není vyšší než technicky nevyhnutelné hodnoty stanovené analytickou metodou popsanou v příloze VI (odkapávací metoda) nebo metodou popsanou v příloze VII (chemická metoda).

2.  Příslušné orgány pověřené každým členským státem zajistí, aby jatka přijala všechna nezbytná opatření ke splnění požadavků odstavce 1 a zejména aby

 byly odebírány vzorky pro sledování absorpce vody během chlazení a obsahu vody v zmrazených a hluboce zmrazených kuřatech,

 výsledky kontrol byly zaznamenány a uchovány po dobu jednoho roku,

 každá šarže byla označena tak, aby bylo možné zjistit datum její výroby; toto označení šarže musí být zapsané ve výrobních záznamech.

Článek 16

1.  Pravidelné kontroly absorbované vody podle přílohy IX nebo kontroly podle přílohy VI jsou prováděny na jatkách nejméně jednou za osmihodinový pracovní blok.

Pokud tyto kontroly zjistí, že množství absorbované vody je větší než povolený celkový obsah vody podle tohoto nařízení, přičemž se bere v úvahu voda absorbovaná jatečními těly během jednotlivých etap zpracování nepodléhajících kontrole, a pokud je množství absorbované vody větší než hodnoty uvedené v bodě 10 přílohy IX nebo v bodě 7 přílohy VI, musí jatka neprodleně provést nezbytné technické úpravy procesu zpracování.

2.  Ve všech případech uvedených ve druhém pododstavci odstavce 1 a v každém případě nejméně jednou za každé dva měsíce se provádí kontroly obsahu vody podle čl. 15 odst. 1 odběrem vzorků ze zmrazených a hluboce zmrazených kuřat z každých jatek podle přílohy VI nebo VII, podle rozhodnutí příslušného orgánu členského státu. Tyto kontroly se neprovádějí u jatečních těl, u kterých je příslušnému orgánu uspokojivě doloženo, že jsou určena výhradně pro vývoz.

3.  Za provádění kontrol uvedených v odstavcích 1 a 2 odpovídají příslušné orgány nebo orgány v jejich pravomoci. Příslušné orgány mohou ve zvláštních případech zvolit přísnější přístup při uplatňování odstavce 1, a zejména bodů 1 a 10 přílohy IX, jakož i odstavce 2 tohoto článku při kontrole určitých jatek, pokud bude nutné zajistit, aby celkový obsah vody odpovídal hodnotám stanoveným tímto nařízením.

Ve všech případech, kdy se zjistí, že určitá šarže zmrazených nebo hluboce zmrazených kuřat nevyhovuje tomuto nařízení, je možné znovu začít s prováděním kontrol v minimálních intervalech podle odstavce 2 teprve tehdy, až tři po sobě následující kontroly, provedené podle příloh VI nebo VII a zaměřené na vzorky odebrané během tří různých dnů produkce v období maximálně čtyř týdnů, prokáží negativní výsledky. Náklady na tyto kontroly hradí příslušná jatka.

4.  Pokud při chlazení vzduchem odpovídají výsledky kontroly podle odstavců 1 a 2 požadavkům stanoveným v přílohách VI až IX po dobu šesti měsíců, četnost kontrol podle odstavce 1 může být snížena na jednou za měsíc. Avšak neplnění požadavků stanovených v uvedených přílohách má za následek opětovné zavedení kontrol podle odstavce 1.

5.  Pokud výsledky kontroly podle odstavce 2 překračují přípustné hodnoty, příslušná šarže je považována za nevyhovující tomuto nařízení. V takovém případě však mohou příslušná jatka požádat, aby byla provedena druhá kontrolní analýza v referenční laboratoři daného členského státu s použitím metody, kterou zvolí příslušný orgán tohoto členského státu. Náklady na kontrolní analýzu hradí nabyvatel šarže.

6.  Pokud je po provedení uvedené kontrolní analýzy nezbytné považovat danou šarži za nevyhovující tomuto nařízení, přijmou příslušné orgány vhodná opatření, jejichž cílem je umožnit uvedení takové šarže na trh Společenství pouze pod podmínkou, že jednotlivá a skupinová balení jatečně upravených těl uvedou jatka na trh pod dohledem příslušného orgánu; tato balení musí být opatřena páskou nebo štítkem, na kterých je velkými červenými písmeny uveden nejméně jeden z údajů stanovených v příloze X.

Šarže uvedená v prvním pododstavci zůstává pod dohledem příslušného orgánu, dokud není označena podle tohoto odstavce nebo určena k jinému účelu. Šarže uvedená v prvním pododstavci zůstává pod dohledem příslušného orgánu, dokud není označena podle tohoto odstavce nebo určena k jinému účelu.

Pokud je příslušnému orgánu doloženo, že šarže uvedená v prvním pododstavci je určena k vývozu, přijme příslušný orgán všechna nezbytná opatření, aby uvedená šarže nemohla být uvedena na trh ve Společenství. Údaje uvedené v prvním pododstavci musí být vyznačeny na nápadném místě tak, aby byly snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné. Nesmí je žádným způsobem zakrývat, překrývat nebo přerušovat jiné nápisy nebo obrazové značení. Písmena musí být u jednotlivých balení nejméně 1 cm vysoká a u skupinových balení 2 cm.

Článek 17

1.  Pokud existuje vážné podezření, že by zásilka mohla být nevyhovující, může členský stát určení provést nediskriminační kontrolu zmrazených nebo hluboce zmrazených kuřat na základě odebraných vzorků, aby zjistil, zda zásilka splňuje požadavky stanovené v článcích 15 a 16.

2.  Kontrola podle odstavce 1 se provádí v místě určení zboží nebo na jiném vhodném místě za předpokladu, že toto místo se nenachází v prostoru hranic a co nejméně narušuje plynulost dodávky a že po odebrání vhodného vzorku může zboží normálně pokračovat do místa svého určení. Tyto produkty však nemohou být prodány konečnému spotřebiteli, dokud nejsou k dispozici výsledky kontroly.

Uvedené kontroly musí být prováděny co nejrychleji, aby nepatřičně neoddalovaly uvedení produktů na trh nebo nepůsobily zpoždění, která by mohla vést ke zhoršení jakosti.

Výsledky kontrol, všechna následná rozhodnutí, jakož i důvody přijetí těchto rozhodnutí musí být oznámeny odesílateli a příjemci nebo jejich zástupcům nejpozději do dvou pracovních dnů po odebrání vzorků. Rozhodnutí přijatá příslušným orgánem členského státu určení a zdůvodnění těchto rozhodnutí jsou oznámena příslušnému orgánu členského státu odeslání.

Pokud o to odesílatel nebo jeho zástupce požádá, jsou mu uvedená rozhodnutí a zdůvodnění sdělena písemně a zároveň je podrobně informován o právu na odvolání, kterého může využít v rámci platných právních předpisů členského státu určení, jakož i o příslušném postupu a příslušných lhůtách.

3.  Pokud výsledky kontroly podle odstavce 1 překračují přípustné hodnoty, může nabyvatel příslušné šarže požádat, aby byla provedena kontrolní analýza v jedné z referenčních laboratoří uvedených v příloze XI s použitím stejné metody jako při původním testu. Náklady spojené s kontrolní analýzou hradí nabyvatel šarže. Úkoly a pravomoci referenčních laboratoří jsou stanoveny v příloze XII.

4.  Pokud z výsledků kontroly provedené podle odstavců 1 a 2, případně rovněž z výsledků vyžádané kontrolní analýzy vyplyne, že zmrazená nebo hluboce zmrazená kuřata nesplňují požadavky stanovené v článcích 15 a 16, příslušný orgán členského státu určení uplatní postupy stanovené v čl. 16 odst. 6.

5.  V případech stanovených v odstavcích 3 a 4 se příslušný orgán členského státu určení neprodleně spojí s příslušnými orgány členského státu odeslání. Příslušné orgány členského státu odeslání přijmou všechna nezbytná opatření a informují příslušný orgán členského státu určení o zaměření provedených kontrol, o přijatých rozhodnutích, jakož i o důvodech, proč byla tato rozhodnutí přijata.

Pokud kontroly podle odstavců 1 a 3 prokáží opakované nedostatky nebo pokud podle názoru členského státu odeslání jsou tyto kontroly prováděny bez dostatečného zdůvodnění, příslušné orgány dotyčných členských států o tom uvědomí Komisi.

V míře nezbytné pro zajištění jednotného provádění tohoto nařízení nebo na žádost příslušného orgánu členského státu určení a podle charakteru zjištěných nedostatků Komise může

 vyslat do dotyčného zařízení skupinu odborníků a spolu s příslušnými orgány daného státu provést kontroly na místě nebo

 požádat příslušný orgán členského státu odeslání, aby vzorky produktů dotyčného podniku odebíral častěji a aby v případě nutnosti uplatnil sankce podle článku 194 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Komise uvědomí členské státy o svých závěrech. Členské státy, na jejichž území je kontrola prováděna, poskytnou odborníkům veškerou pomoc nezbytnou pro výkon jejich činnosti.

Dokud nejsou známy závěry Komise, musí členský stát odeslání, na žádost členského státu určení, zintenzivnit kontroly produktů pocházejících z dotyčného zařízení.

Pokud účelem těchto opatření je odstranit opakující se nedostatky zjištěné v určitém zařízení, Komise naúčtuje náklady vzniklé v souvislosti s použitím ustanovení odrážek třetího pododstavce dotyčnému podniku.

Článek 18

1.  Příslušné orgány členských států neprodleně informují příslušnou národní referenční laboratoř o výsledcích kontrol uvedených v článcích 15, 16 a 17, které provedly nebo které byly provedeny pod jejich dozorem.

▼M3

Národní referenční laboratoře předají výsledky kontrol uvedených v prvním pododstavci do 30. června každého roku. Zjištění jsou předkládána k posouzení řídícímu výboru uvedenému v čl. 195 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

▼B

2.  Členské státy přijmou praktická opatření k provádění kontrol podle článků 15, 16 a 17 ve všech fázích uvádění produktů na trh, včetně kontrol dovozů ze třetích zemí prováděných při celním odbavení podle příloh VI a VII. O těchto opatřeních uvědomí ostatní členské státy a Komisi. Všechny důležité změny musí být okamžitě oznámeny ostatním členským státům a Komisi.

Článek 19

Komise odborníků pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase působí jako koordinační orgán pro posuzování činností národních referenčních laboratoří. Skládá se ze zástupců Komise a národních referenčních laboratoří. Úkoly komise a národních referenčních laboratoří, jakož i organizační struktura komise jsou uvedeny v příloze XII.

Finanční pomoc se referenční laboratoři vyplácí podle podmínek smlouvy uzavřené mezi Komisí zastupující Společenství a laboratoří.

Generální ředitel generálního ředitelství pro zemědělství bude pověřen, aby smlouvu jménem Komise podepsal.

Článek 20

1.  Čerstvé, zmrazené nebo hluboce zmrazené dělené drůbeží maso uvedené níže může být uváděno na trh Společenství za účelem výkonu povolání nebo k obchodním účelům pouze za předpokladu, že obsah vody nepřekračuje technicky nevyhnutelné hodnoty stanovené analytickou metodou uvedenou v příloze VIII (chemický test). Týká se to těchto skupin děleného drůbežího masa:

a) kuřecí prsní řízek, s klíční kostí nebo bez ní, bez kůže;

b) kuřecí prsa, s kůží;

c) kuřecí horní stehna, spodní stehna, stehna, stehna spojená s částí hřbetu, zadní čtvrtky, s kůží;

d) krůtí prsní řízek, bez kůže;

e) krůtí prsa, s kůží;

f) krůtí horní stehna, spodní stehna, stehna, s kůží;

g) vykostěná krůtí stehna, bez kůže.

2.  Příslušné orgány pověřené členskými státy zajistí, aby jatka a porcovací závody, které mohou či nemusí být součástí jatek, přijaly veškerá opatření nezbytná pro splnění požadavků podle odstavce 1, a zejména aby:

a) absorpce vody byla na jatkách pravidelně kontrolována podle čl. 16 odst. 1 rovněž u jatečně upravených těl kuřat a krůt určených k produkci čerstvého, zmrazeného a hluboce zmrazeného děleného drůbežího masa podle odstavce 1 tohoto článku. Tyto kontroly se provádějí minimálně jednou za osmihodinovou pracovní dobu. Nicméně absorpce vody nemusí být pravidelně kontrolována u jatečně upravených těl krůt chlazených vzduchem. Limitní hodnoty uvedené v příloze IX bodu 10 se vztahují rovněž na jatečně upravená těla krůt;

b) výsledky kontrol byly zaznamenány a uchovány po dobu jednoho roku;

c) každá šarže byla označena tak, aby bylo možné zjistit datum její výroby; toto označení šarže musí být zapsané ve výrobních záznamech.

Pokud při chlazení kuřat vzduchem odpovídají výsledky kontrol podle písmene a) a odstavce 3 požadavkům stanoveným v přílohách VI až IX po dobu šesti měsíců, četnost kontrol podle písmene a) může být snížena na jednou za měsíc. Neplnění požadavků stanovených v přílohách VI až IX má za následek opětovné zavedení kontrol podle písmene a).

3.  Minimálně jednou za tři měsíce se provádějí kontroly obsahu vody ve zmrazeném a hluboce zmrazeném děleném drůbežím mase podle odstavce 1 na základě vzorků odebraných v každém porcovacím závodě, který dělené drůbeží maso vyrábí, a to způsobem stanoveným v příloze VIII. Tyto kontroly se neprovádějí u děleného drůbežího masa, u nějž je příslušnému orgánu uspokojivě doloženo, že je určeno výhradně na vývoz.

Pokud určitý porcovací závod splňuje požadavky stanovené v příloze VIII po dobu jednoho roku, snižuje se četnost kontrol na jednou za šest měsíců. Avšak neplnění uvedených požadavků má za následek opětovné zavedení kontrol podle prvního pododstavce.

4.  Ustanovení čl. 16 odst. 3 až 6 a články 17 a 18 se použijí přiměřeně na dělené drůbeží maso podle odstavce 1 tohoto článku.

▼M3

Článek 20a

Sdělení Komisi uvedená v čl. 11 odst. 4, čl. 11 odst. 5, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 1 a čl. 18 odst. 2 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ( 5 ).

▼B

Článek 21

Nařízení (EHS) č. 1538/91 se zrušuje od 1. července 2008.

Odkazy na zrušené nařízení a na nařízení (EHS) č. 1906/90 se považují za odkazy na toto nařízení, v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XIII.

Článek 22

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M5
PŘÍLOHA I

Názvy jatečně upravených těl drůbeže 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

►M7   ►C4  hr ◄  ◄

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

►M7   ►C4  Tovljeno pile, brojler ◄  ◄

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

►M7   ►C4  Pijetao, kokoš, kokoš za pečenje ili kuhanje ◄  ◄

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista (sautēšanai vai vārīšanai)

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

►M7   ►C4  Kopun ◄  ◄

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

►M7   ►C4  Mlado pile i mladi pijetao ◄  ◄

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

►M7   ►C4  Mladi pijetao ◄  ◄

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

►M7   ►C4  (Mladi) puran ◄  ◄

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

►M7   ►C4  Puran ◄  ◄

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

►M7   ►C4  (Mlada) patka, (mlada) mošusna patka, (mlada) patka mulard ◄  ◄

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand Avlsberberiand Avlsmulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

►M7   ►C4  Patka, mošusna patka, patka mulard ◄  ◄

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

►M7   ►C4  (Mlada) guska ◄  ◄

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

►M7   ►C4  Guska ◄  ◄

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

►M7   ►C4  (Mlada) biserka ◄  ◄

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

►M7   ►C4  Biserka ◄  ◄

Faraona

Pērļu vistiņa 

lt

►C5  hu ◄

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas, viščiukas broileris

►C5  Csirke, brojlercsirke ◄

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, gaidys (arba višta) troškinti arba virti

►C5  Kakas, tyúk, sütésre vagy főzésre szánt szárnyas ◄

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

►C5  Kappan ◄

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas tabaka (arba poussin (coquelet) tipo viščiukas)

►C5  Csibe ◄

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

►C5  Fiatal kakas ◄

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

►C5  (Fiatal) pulyka ◄

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

►C5  Pulyka ◄

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukas, muskusinis ančiukas, mulardinis ančiukas

►C5  Fiatal kacsa, (fiatal) pézsmakacsa, (fiatal) Mulard-kacsa ◄

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

►C5  Kacsa, pézsmakacsa, Mulard-kacsa ◄

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

►C5  (Fiatal) liba ◄

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

►C5  Liba ◄

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinis viščiukas

►C5  (Fiatal) gyöngytyúk ◄

Farghuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinė višta

►C5  Gyöngytyúk ◄

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

Názvy děleného drůbežího masa 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

►M7   ►C4  hr ◄  ◄

it

lv

(a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

►M7   ►C4  Polovica ◄  ◄

Metà

Puse

(b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

►M7   ►C4  Četvrt ◄  ◄

Quarto

Ceturtdaļa

(c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

►M7   ►C4  Neodvojene stražnje četvrti ◄  ◄

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturtdaļas

(d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

►M7   ►C4  Prsa ◄  ◄

Petto con osso

Krūtiņa

(e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

►M7   ►C4  Batak sa zabatkom ◄  ◄

Coscia

Kāja

(f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

►M7   ►C4  Pileći batak sa zabatkom s dijelom leđa ◄  ◄

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

(g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Kints

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

►M7   ►C4  Zabatak ◄  ◄

Sovraccoscia

ciska jeb šķiņķis

(h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

poolkoib

Κνήμη

Drumstick

Pilon

►M7   ►C4  Batak ◄  ◄

Fuso

Stilbs

(i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

►M7   ►C4  Krilo ◄  ◄

Ala

Spārns

(j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

►M7   ►C4  Neodvojena krila ◄  ◄

Ali non separate

Nesadalīti spārni

(k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

►M7   ►C4  File od prsa ◄  ◄

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

(l)

Филе от гърдите с «ядеца»

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

►M7   ►C4  File od prsa s prsnom kosti ◄  ◄

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar atslēgas kaulu

(m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha («magret» või «maigret»)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

►M7   ►C4  Magret ◄  ◄

Magret, maigret

Magret, maigret

(n)

Oбезкостен пуешки бут

Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada

U vykostěných krůtích stehen

Udbenet kød af hele kalkunlår

Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln

Kalkuni konditustatud koivaliha

Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο

Deboned turkey leg meat

Cuisse désossée de dinde

►M7   ►C4  Meso purećih bataka i zabataka bez kosti ◄  ◄

Carne di coscia di tacchino disossata

Atkaulota tītara kāju gaļa 

lt

►C5  hu ◄

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

(a)

Pusė

►C5  Fél ◄

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

(b)

Ketvirtis

►C5  Negyed ◄

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

(c)

Neatskirti ketvirčiai su šlaunelėmis

►C5  Összefüggő combnegyedek ◄

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos da coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

(d)

Krūtinėlė

►C5  Mell ◄

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

(e)

Kulšelė

►C5  Comb ◄

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

(f)

Viščiuko kulšelė su nugarėlės dalimi

►C5  Csirkecomb a hát egy részével ◄

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

(g)

Šlaunelė

►C5  Felsőcomb ◄

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

(h)

Blauzdelė

►C5  Alsócomb ◄

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

(i)

Sparnelis

►C5  Szárny ◄

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

(j)

Neatskirti sparneliai

►C5  Összefüggő szárnyak ◄

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

(k)

Krūtinėlės filė

►C5  Mellfilé ◄

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

(l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu

►C5  Mellfilé villacsonttal ◄

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

(m)

Magret, maigret tipo anties (arba žąsies) krūtinėlės filė

►C5  Bőrös kacsamellfilé vagy bőrös libamellfilé (magret, maigret) ◄

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

(n)

Kalakuto kulšelių mėsa

►C5  Kicsontozott pulykacomb ◄

Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat

Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been

Pozbawione kości mięso z nogi indyka

Carne desossada da perna inteira de peru

Pulpă dezosată de curcan

Vykostené morčacie stehno

Puranje bedro brez kosti

Kalkkunan luuton koipi-reisiliha

Urbenat kalkonkött av klubba

▼B
PŘÍLOHA II

Řez oddělující horní stehno / stehno a hřbet

 ohraničení kyčelního kloubu

  image

Řez oddělující horní stehno a dolní stehno

 ohraničení kolenního kloubu

  image

▼M5
PŘÍLOHA III

Metody chlazení 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

►M7   ►C4  hr ◄  ◄

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

►M7   ►C4  Hlađenje strujanjem zraka ◄  ◄

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Ōhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

►M7   ►C4  Hlađenje raspršivanjem zraka ◄  ◄

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar gaisu un smidzināšanu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

►M7   ►C4  Hlađenje uranjanjem u vodu ◄  ◄

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas oru

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas drėgnu oru

Permetezéses hűtés

Tkessih b'air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

▼C1
PŘÍLOHA IV

Způsoby chovu 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

►M7   ►C4  hr ◄  ◄

it

lv

a)

Хранен с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena z … % (čím) …

Husa krmená ovsem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Gefüttert mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

►M7   ►C4  
Hranjeno s … % …
Guska hranjena zobi  ◄  ◄

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Baroti ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt

(skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine

(lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor

(barnreared)

Élevé à l'intérieur:

système extensif

►M7   ►C4  Ekstenzivan uzgoj u zatvorenim objektima ◄  ◄

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās

(„Audzēti kūtī“)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Freilandhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

►M7   ►C4  Slobodan uzgoj ◄  ◄

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Freilandhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Παραδοσιακής ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

►M7   ►C4  Tradicionalni slobodan uzgoj ◄  ◄

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Unbegrenzter Auslauf

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Απεριόριστης ελεύθερης βοσκής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

►M7   ►C4  Slobodan uzgoj – neograničeni ispust ◄  ◄

Rurale in libertà

Brīvā turēšana – pilnīgā brīvībā 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

… %-ban …-val/vel etetve

Zabbal etetett liba

Mitmugħa bi … % ta’ …

Wiżża mitmugħa bilħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu … % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno z … %

gos, krmljena z ovsom

Ruokittu rehulla, joka sisältää … %

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Ekstensyvus paukščių auginimas patalpose

(tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Imrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Crescute în spații închise – sistem extensiv

Chované na hlbokej podstielke (chov v hale)

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai auginami paukščiai

Szabadtartás

Trobbija fil-beraħ

(free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Výbehový chov (chov v exteriéri)

Prosta reja

Vapaa laidun

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai auginami paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Trobbija fil-beraħ tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované navol'no

Tradicionalna prosta reja

Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje auginami paukščiai

Teljes szabadtartás

Trobbija fil-beraħ – libertà totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă totală

Úplne vol'ný chov

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus

Uppfödd i full frihet

▼B
PŘÍLOHA V

Podmínky uvedené v článku 11 jsou tyto:

a)  Krmena z … %, (čím) …

▼C1

Jednotlivé složky krmných směsí mohou být na produktu uvedeny pouze za předpokladu, že

 v případě obilovin představují nejméně 65 % hmotnostních krmné směsi podávané po většinu doby výkrmu; tato směs může rovněž obsahovat nejvýše 15 % vedlejších obilných produktů; pokud je však uveden jeden konkrétní druh obiloviny, musí představovat nejméně 35 % krmné směsi a v případě kukuřice nejméně 50 %,

 v případě luštěnin nebo zeleniny představují nejméně 5 % hmotnostních krmné směsi podávané po většinu doby výkrmu,

 v případě mléčných výrobků představují nejméně 5 % hmotnostních krmné směsi podávané v závěrečné fázi výkrmu.

Výraz „husa krmená ovsem“ však může být použit pouze tehdy, pokud jsou v posledních třech týdnech výkrmu husy krmeny nejméně 500 gramy ovsa denně.

b) Extenzivní v hale

▼C1

Tento výraz lze použít pouze tehdy, pokud

i) hustota ustájení drůbeže na metru čtverečním podlahové plochy není vyšší než:

 u kuřat, kohoutků, kapounů: nejvýše 15 kusů, nejvýše však 25 kg živé hmotnosti,

 u kachen, perliček a krůt: 25 kg živé hmotnosti,

 u hus: 15 kg živé hmotnosti,

ii) k porážce drůbeže dochází ve věku:

 kuřata: 56 dnů nebo později,

 krůty: 70 dnů nebo později,

 husy: 112 dnů nebo později,

 kachny pekingské: 49 dnů nebo později,

 kachny pižmové: 70 dnů nebo později u samiček, 84 dnů nebo později u samců,

 samičky kachen křížených mulard: 65 dnů nebo později,

 perličky: 82 dnů nebo později,

 mladé husy (nebo housata): 60 dnů nebo později,

 kohoutci: 90 dnů nebo později,

 kapouni: 140 dnů nebo později.

c) Volný výběh

Tento výraz lze použít pouze tehdy, pokud

i)  ►C3  hustota ustájení v hale a věk ◄ při porážce odpovídají požadavkům vymezeným v písmenu b), s výjimkou kuřat, u kterých může být hustota zvýšena na 13 kusů, nejvýše však na 27,5 kg živé hmotnosti na metr čtvereční a s výjimkou kapounů, u kterých hustota nesmí překračovat 7,5 na metr čtvereční a 27,5 kg živé hmotnosti na metr čtvereční,

ii) drůbež měla nejméně během poloviny života nepřetržitý přístup za denního světla k venkovním volným výběhům, jejichž plocha byla převážně pokryta vegetací v rozsahu nejméně

 1 m2 na kuře nebo perličku,

 2 m2 na kachnu nebo na kapouna,

 4 m2 na krůtu nebo husu,

u perliček mohou být venkovní výběhy nahrazeny prostorami vybavenými hřady, v kterých je podlahová plocha minimálně stejně velká jako podlahová plocha budovy a výška je nejméně 2 m. Hřady poskytují každému jedinci minimální prostor o celkové délce 10 cm (budova a prostory s hřady),

iii) krmná směs podávaná v závěrečné fázi výkrmu obsahuje nejméně 70 % obilovin,

iv)  ►C3  je hala vybavena vstupními otvory ◄ , jejichž celková délka se rovná nejméně 4 m na 100 m2 budovy.

d) Tradiční volný výběh

Tento výraz lze použít pouze tehdy, pokud

i)  ►C3  hustota vnitřního ustájení na metr čtvereční je: ◄

 u kuřat: nejvýše 12 kusů, nejvýše však 25 kg živé hmotnosti; ►C3  nicméně u pojízdných hal otevřených ◄ rovněž v noci a s podlahovou plochou nejvýše 150 m2 může být hustota ustájení zvýšena na 20 kuřat, nejvýše však 40 kg živé hmotnosti na metr čtvereční,

 u kapounů: nejvýše 6,25 (do věku 91 dnů 12) kusů, nejvýše však 35 kg živé hmotnosti,

 u samců kachny pižmové a kachny pekingské: 8 kusů, nejvýše však 35 kg živé hmotnosti, u kachny pižmové a kachny pekingské 10 kusů, nejvýše však 25 kg živé hmotnosti,

 u kachen křížených mulard: 8, nejvýše však 35 kg živé hmotnosti,

 u perliček: 13, nejvýše však 25 kg živé hmotnosti,

 u krůt: nejvýše 6,25 (do věku 7 dnů 10) kusů, nejvýše však 35 kg živé hmotnosti,

 u hus: 5 kusů (do věku 6 až 10 týdnů) a 3 kusy, pokud poslední 3 týdny výkrmu byly husy uzavřeny v klecích, nejvýše však 30 kg živé hmotnosti,

ii)  ►C3  celková užitná plocha hal jednoho zemědělského podniku je nejvýše 1 600 m2, ◄

iii)  ►C3  v každé hale je ustájeno nejvýše: ◄

 4 800 kuřat,

 5 200 perliček,

 4 000 kachen pižmových nebo pekingských nebo 3 200 samců těchto druhů nebo 3 200 kachen křížených mulard,

 2 500 kapounů, hus nebo krůt,

iv)  ►C3  je hala vybavena výstupními otvory, ◄ jejichž celková délka se rovná nejméně 4 m na 100 m2 budovy,

v) má drůbež za denního světla trvalý přístup k venkovnímu výběhu, a to minimálně od věku:

 šesti týdnů u kuřat a kapounů,

 osmi týdnů u kachen, hus, perliček a krůt,

vi) plocha venkovních výběhů je převážně pokryta vegetací o minimální rozloze:

 2 m2 na kuře, kachnu pižmovou nebo pekingskou, nebo perličku,

 3 m2 na kachnu kříženou mulard,

 4 m2 na kapouna od 92 dnů (2 m2 do 91 dnů),

 6 m2 na krůtu,

 10 m2 na husu.

U perliček mohou být venkovní výběhy nahrazeny prostorami vybavenými hřady, v kterých je podlahová plocha minimálně dvakrát větší než podlahová plocha budovy, výška je nejméně 2 m a hřady poskytují každému jedinci minimální prostor o celkové délce 10 cm (budova a prostory s hřady),

vii) vykrmovaná drůbež patří k plemeni považovanému za pomalu rostoucí,

viii) krmná směs užívaná v poslední fázi výkrmu obsahuje nejméně 70 % obilovin,

ix) minimální věk při porážce je:

 81 dnů u kuřat,

 150 dnů u kapounů,

 49 dnů u kachen pekingských,

 70 dnů u kachen pižmových,

 84 dnů u samců kachen pižmových,

 92 dnů u kachen křížených mulard,

 94 dnů u perliček,

 140 dnů u krůt a hus na pečení uváděných na trh nedělené,

 98 dnů u krůt určených k prodeji jako dělené krůtí maso,

 126 dnů u krocanů určených k prodeji jako dělené krocaní maso,

 95 dnů u hus určených k výrobě „foie gras“ (játrové paštiky) a „magret“ (prsních filetů),

 60 dnů u mladých hus (nebo housat),

x) pokud závěrečná doba výkrmu pod uzavřením v klecích je nejvýše:

 15 dnů u kuřat starších 90 dnů,

 4 týdny u kapounů,

 4 týdny u hus a kachen křížených mulard určených k výrobě „foie gras“ a „magret“ starších 70 dnů.

e) Volný výběh – úplná volnost

Tento výraz lze použít pouze tehdy, jsou-li splněny požadavky stanovené v písmenu d), jakož i požadavek, aby drůbež měla za denního světla trvalý přístup k venkovním výběhům neomezené rozlohy.

V případě omezení včetně veterinárních omezení přijatých podle právních předpisů Společenství za účelem ochrany veřejného zdraví a zdraví zvířat, jejichž účinkem je omezení přístupu drůbeže do venkovních výběhů, může být drůbež chovaná v souladu s metodami chovu popsanými v prvním odstavci písm. c), d) a e), s výjimkou perliček chovaných ve voliérách, nadále uváděna na trh s uvedením zvláštního odkazu na způsob chovu po dobu omezení, které však v žádném případě nesmí být delší než dvanáct týdnů.
PŘÍLOHA VI

STANOVENÍ MNOŽSTVÍ VODY UVOLNĚNÉ ROZMRAZOVÁNÍM

(Odkapávací test)

1.   Předmět a oblast působnosti

Tato metoda se používá ke stanovení množství vody uvolněné ze zmrazených nebo hluboce zmrazených kuřat během rozmrazování. Pokud množství vody uvolněné odkapáváním a vyjádřené hmotnostním procentem jatečně upraveného těla, včetně všech jedlých drobů obsažených v balení, překračuje limitní hodnotu uvedenou v odstavci 7, přebytek vody se považuje za absorbovaný během zpracování.

2.   Definice

Množství vody stanovené touto metodou se vyjadřuje procentem z celkové hmotnosti zmrazeného nebo hluboce zmrazeného jatečně opracovaného těla včetně jedlých drobů.

3.   Princip

Zmrazené nebo hluboce zmrazené jatečně upravené tělo, včetně vložených jedlých drobů, se nechá rozmrznout řízeným procesem, který umožňuje vypočítat hmotnost uvolněné vody.

4.   Přístroje a pomůcky

4.1 Váhy umožňující zvážit až 5 kg s přesností minimálně na 1 gram.

4.2 Igelitové sáčky dostatečně velké pro jatečně upravené tělo a vybavené úchytkami na upevnění.

4.3 Nádrž s vodou vybavená termostatem a zařízením schopným nést jatečně upravené tělo podle bodů 5.5 a 5.6. Nádrž musí obsahovat vodu o objemu nejméně osmkrát větším než je objem drůbeže určené ke kontrole a musí udržet teplotu vody na 42 °C, ± 2 °C.

4.4 Filtrační papír nebo jiné savé papírové ručníky.

5.   Postup

5.1 Z celkového množství drůbeže určeného ke kontrole se namátkově vybere dvacet jatečně upravených těl. Do zahájení kontroly podle bodů 5.2 až 5.11 musí být těla uchovávána při teplotě nejvýše do – 18 °C.

5.2 Vnější strana obalu se očistí, aby na něm nezůstal žádný led nebo voda. Obal a jeho obsah se zváží a naměřená hodnota se zaokrouhlí na celé gramy směrem k nejbližšímu číslu: tato hmotnost se označí M0.

5.3 Jatečně upravené tělo, případně i jedlé droby, které se prodávají spolu s ním, se vyjme z vnějšího obalu. Obal se vysuší, zváží a naměřená hodnota se zaokrouhlí na celé gramy směrem k nejbližšímu číslu: tato hmotnost se označí M1.

5.4 Hmotnost zmrazeného jatečně upraveného těla včetně drobů se vypočítá odečtením M1 od M0.

5.5 Jatečně upravené tělo včetně jedlých drobů se vloží do pevného, vodotěsného igelitového sáčku tak, aby dutina břišní směřovala ke spodnímu, uzavřenému konci sáčku. Sáček musí být dostatečně dlouhý, aby mohl být při vložení do nádrže s vodou dobře upevněn, avšak nesmí být příliš široký, aby umožnil vychýlení jatečně upraveného těla z vertikální pozice.

5.6 Část sáčku, která obsahuje jatečně upravené tělo a jedlé droby, se zcela ponoří do vodní lázně a zůstane otevřena, aby uniklo co nejvíce vzduchu. Sáček je přidržován vertikálně, v případě potřeby vodicími tyčkami nebo závažími vloženými do sáčku, aby voda z nádoby nemohla vniknout dovnitř. Jednotlivé sáčky se nesmí vzájemně dotýkat.

5.7 Sáček je ponechán v nádobě s vodou, jejíž teplota musí být udržována na 42 °C ± 2 °C; sáček musí být neustále v pohybu nebo musí docházet k trvalému míchání vody, dokud teplotní střed jatečně upraveného těla (nejhlubší část prsního svalu blízko prsní kosti u kuřat bez drobů nebo střed drobů u kuřat s droby) nedosáhne teploty + 4 °C, zjištěné měřením u dvou náhodně vybraných jatečně upravených těl. Jatečně upravená těla by neměla ve vodní lázni zůstat déle než je nutné k dosažení teploty + 4 °C. Požadovaná doba ponoření je u jatečně upravených těl skladovaných při – 18 °C řádově tato:Hmotnostní kategorie (g)

Hmotnost jatečně upraveného těla + droby (g)

Orientační doba ponoření v minutách

Kuřata bez drobů

Kuřata s droby

< 800

< 825

77

92

850

825 — 874

82

97

900

875 — 924

85

100

950

925 — 974

88

103

1 000

975 — 1 024

92

107

1 050

1 025 — 1 074

95

110

1 100

1 075 — 1 149

98

113

1 200

1 150 — 1 249

105

120

1 300

1 250 — 1 349

111

126

1 400

1 350 — 1 449

118

133

V případě hodnoty vyšší ne 1 400 g je nezbytné u každých dalších 100 g hmotnosti uvedenou dobu prodloužit o sedm minut. Pokud uvedená doba ponoření uplyne, aniž by u dvou vybraných jatečně upravených těl byla naměřena teplota + 4 °C, musí proces rozmrazování pokračovat, dokud není v teplotním středu dosaženo + 4 °C.

5.8 Sáček a jeho obsah se vyjme z vodní lázně; dno sáčku se propíchne, aby voda uvolněná rozmrazováním mohla odtéct. Sáček a jeho obsah se nechá odkapat po dobu jedné hodiny při teplotě okolí pohybující se mezi + 18 °C až + 25 °C.

5.9 Rozmražené jatečně upravené tělo se vyjme ze sáčku a z břišní dutiny se vyjme obal s droby (pokud do ní byly vloženy). Jatečně upravené tělo se vysuší uvnitř a vně filtračním papírem nebo papírovými ubrousky. Obal obsahující droby se propíchne a poté, co vyteče všechna voda, se obal i rozmražené droby důkladně osuší.

5.10 Celková hmotnost rozmraženého jatečně upraveného těla, drobů a obalu se stanoví se zaokrouhlením na celé gramy směrem k nejbližšímu číslu a tato hmotnost se označí M2.

5.11 Hmotnost obalu, který obsahuje droby, se stanoví se zaokrouhlením na celé gramy směrem k nejbližšímu číslu a tato hmotnost se označí M3.

6.   Výpočet výsledku

Množství vody uvolněné rozmrazováním vyjádřené procentem z celkové hmotnosti zmrazeného nebo hluboce zmrazeného jatečně opracovaného těla včetně jedlých drobů se vypočítá takto:

((M0 – M1 – M2)/(M0 – M1 – M3)) × 100

▼M6

7.   Hodnocení výsledku

Pokud průměrné množství vody uvolněné rozmrazením 20 jatečně upravených těl ve vzorku přesáhne níže uvedené procentuální hodnoty, množství vody absorbované během zpracování se považuje za větší, než je přípustná limitní hodnota.

Procentuální hodnoty v případě zmrazení jsou:

1,5 % u chlazení vzduchem,

3,3 % u chlazení vzduchem s postřikem,

5,1 % u chlazení ve vodní lázni ponořením,

1,5 % u jiné metody chlazení nebo u kombinace dvou nebo více metod definovaných v článku 10.

▼B
PŘÍLOHA VII

STANOVENÍ CELKOVÉHO OBSAHU VODY V KUŘATECH

(Chemický test)

1.   Předmět a oblast působnosti

Tato metoda se používá ke stanovení celkového obsahu vody ve zmrazených nebo hluboce zmrazených kuřatech. Zahrnuje stanovení obsahu vody a bílkovin u vzorků z homogenizovaných jatečně upravených těl drůbeže. Celkový stanovený obsah vody se porovná s limitní hodnotou vypočtenou podle vzorců v bodu 6.4, aby se zjistilo, zda během zpracování došlo k nadměrné absorpci vody či nikoliv. Pokud má osoba provádějící analýzu podezření na výskyt látek, které by mohly ovlivnit výsledky, musí přijmout veškerá nezbytná opatření.

2.   Definice

„Jatečně upravené tělo“: jatečně upravené tělo drůbeže s kostmi, chrupavkami a droby, které mohou být případně přiloženy.

„Droby“: játra, srdce, žaludek a krk.

3.   Princip

Obsah vody a bílkovin se stanoví s použitím uznávaných metod ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) nebo jinými metodami či analýzami schválenými Radou.

Nejvyšší přípustný celkový obsah vody v jatečně upraveném těle se stanoví na základě obsahu bílkovin v jatečním těle, který lze přirovnat k obsahu fyziologického roztoku.

4.   Přístroje, pomůcky a činidla

4.1 Váhy určené k vážení jatečně upravených těl a jejich obalů s přesností minimálně na 1 gram.

4.2 Sekáček nebo pilka na maso k porcování jatečně upravených těl na díly, které mohou být zpracovány v mlýnku na maso.

4.3 Výkonný mlýnek na maso a mixér schopný homogenizovat celé díly zmrazené nebo hluboce zmrazené drůbeže.

Poznámka:

Nedoporučuje se žádný speciální mlýnek. Měl by mít dostatečný výkon, aby nasekal zmrazené nebo hluboce zmrazené maso a kosti, a vytvořil tak homogenní směs, která by odpovídala směsi připravené v mlýnku na maso vybaveném kotoučem se 4 mm otvory.

4.4 Přístroje podle specifikace v ISO 1442 ke stanovení obsahu vody.

4.5 Přístroje podle specifikace v ISO 937 ke stanovení obsahu bílkovin.

5.   Postup

5.1 Z celkového množství drůbeže určeného ke kontrole se namátkově vybere sedm jatečně upravených těl, která až do zahájení analýzy podle bodů 5.2 až 5.6 musí zůstat zmrazená.

Lze provádět buď analýzu každého ze sedmi jatečně upravených těl, nebo analýzu celého vzorku sestávajícího ze sedmi jatečně upravených těl.

5.2 Příprava musí být zahájena do jedné hodiny po vyjmutí jatečních těl z mrazicího boxu.

5.3

 

a) Vnější strana obalu se očistí, aby na něm nezůstal žádný led nebo voda. Každé jatečně upravené tělo se zváží a vyjme z obalu. Po rozřezání jatečně upraveného těla na menší části se odstraní z jedlých drobů veškerý obalový materiál. Stanoví se celková hmotnost jatečně upraveného těla včetně drobů a ledu a odečte se od ní hmotnost odstraněného obalového materiálu; výsledná hodnota se zaokrouhlí na celé gramy směrem k nejbližšímu číslu a tato hmotnost se označí P1.

b) V případě analýzy složeného vzorku se stanoví celková hmotnost sedmi jatečně upravených těl postupem podle bodu 5.3 a) a výsledná hodnota se označí P7.

5.4

 

a) Celé jatečně upravené tělo, jehož hmotnost je P1, se naseká v mlýnku na maso podle bodu 4.3 (v případě potřeby se rovněž rozmixuje s použitím mixéru), aby se získala homogenní hmota, z níž může být odebrán reprezentativní vzorek z každého jatečně upraveného těla.

b) V případě analýzy složeného vzorku se všech sedm jatečně upravených těl o hmotnosti P7 naseká v mlýnku na maso podle bodu 4.3 (v případě potřeby se rovněž rozmixuje s použitím mixéru), aby se získala homogenní hmota, z níž mohou být odebrány dva reprezentativní vzorky ze sedmi jatečně upravených těl. Tyto dva vzorky se analyzují postupem podle bodů 5.5 a 5.6.

5.5 Odebere se vzorek homogenizovaného materiálu, který musí být okamžitě použit ke stanovení obsahu vody podle metody popsané v normě ISO 1442 vyjádřeném v „a %“.

5.6 Rovněž se odebere vzorek homogenizovaného materiálu, který musí být okamžitě použit ke stanovení obsahu dusíku podle metody popsané v normě ISO 937. Vynásobením koeficientem 6,25 se tento obsah dusíku převede na obsah surových proteinů „b %“.

▼M6

6.   Výpočet výsledků

6.1

 

a) Hmotnost vody (W) v každém jatečně upraveném těle je dána aP1/100 a hmotnost bílkovin (RP) je dána bP1/100, obojí vyjádřeno v gramech. Stanoví se celková hmotnost vody (W7) a hmotnost bílkovin (RP7) v sedmi analyzovaných jatečně upravených tělech.

b) V případě analýzy složeného vzorku se stanoví průměrný obsah vody (a %) a bílkovin (b %) u dvou analyzovaných vzorků. Hmotnost vody (W7) v sedmi jatečně upravených tělech je dána aP7/100 a hmotnost bílkovin (RP7) je dána bP7/100, obojí vyjádřeno v gramech.

6.2 Průměrná hmotnost vody (WA) a bílkovin (RPA) se vypočte vydělením W7 a RP7 sedmi.

6.3 Teoretický obsah fyziologického roztoku v gramech, stanovený touto metodou, může být vypočten podle tohoto vzorce:

kuřata:

image

.

6.4

 

a) Chlazení vzduchem

Za předpokladu, že minimální, technicky nevyhnutelné množství vody absorbované během přípravy představuje 2 % ( 6 ), pak je pro celkový obsah vody (WG) vyjádřený v gramech a stanovený touto metodou (včetně intervalu spolehlivosti) nejvyšší přípustná hodnota dána tímto vzorcem:

kuřata:

image

.

b) Chlazení vzduchem s postřikem

Za předpokladu, že minimální, technicky nevyhnutelné množství vody absorbované během přípravy představuje 4,5 % (6) , pak je pro celkový obsah vody (WG) vyjádřený v gramech a stanovený touto metodou (včetně intervalu spolehlivosti) nejvyšší přípustná hodnota dána tímto vzorcem:

kuřata:

image

.

c) Chlazení ve vodní lázni ponořením

Za předpokladu, že technicky nevyhnutelné množství vody absorbované během přípravy dosahuje výše 7 % (6) , pak je pro celkový obsah vody (WG) vyjádřený v gramech a stanovený touto metodou (včetně intervalu spolehlivosti) nejvyšší přípustná hodnota dána tímto vzorcem:

kuřata:

image

.

d) Jiné metody chlazení nebo kombinace dvou nebo více metod definovaných v článku 10

Za předpokladu, že minimální, technicky nevyhnutelné množství vody absorbované během přípravy představuje 2 % (6) , pak pro celkový obsah vody (WG) vyjádřený v gramech a stanovený touto metodou (včetně intervalu spolehlivosti) je nejvyšší přípustná hodnota dána tímto vzorcem:

kuřata:

image

.

6.5 Pokud průměrný obsah vody (WA) u sedmi jatečně upravených těl vypočítaný v bodě 6.2 nepřekračuje hodnotu (WG) danou v bodě 6.4, je zkontrolovaná drůbež považována za vyhovující.

▼B
PŘÍLOHA VIII

STANOVENÍ CELKOVÉHO OBSAHU VODY V DĚLENÉM DRŮBEŽÍM MASE

(Chemický test)

1.   Předmět a oblast působnosti

Tato metoda se používá ke stanovení celkového obsahu vody u některých skupin děleného drůbežího masa. Zahrnuje stanovení obsahu vody a bílkovin u vzorků z homogenizovaného děleného drůbežího masa. Celkový stanovený obsah vody se porovná s limitní hodnotou vypočtenou podle vzorců v bodu 6.4, aby se zjistilo, zda během zpracování došlo k nadměrné absorpci vody či nikoliv. Pokud má osoba provádějící analýzu podezření na výskyt látek, které by mohly ovlivnit výsledky, musí přijmout veškerá nezbytná opatření.

2.   Definice a odběry vzorků

Na dělené drůbeží maso podle článku 20 se vztahují definice uvedené v čl. 1 bodu 2. Velikost vzorku musí odpovídat:

 u kuřecích prsou: polovině prsou,

 u kuřecích prsních řízků: polovině vykostěných prsou bez kůže,

 u krůtích prsou, krůtích prsních řízků a vykostěných krůtích stehen: dílům o hmotnosti přibližně 100 gramů,

 ostatní: definované v čl. 1 odst. 2.

V případě volně ložených zmrazených a hluboce zmrazených produktů (dělené maso nebalené jednotlivě) mohou být velká balení, z nichž se odebírají vzorky, udržována při teplotě 0 °C, dokud nebude možné odebrat jednotlivé kusy děleného masa.

3.   Princip

Obsah vody a bílkovin se stanoví s použitím uznávaných metod ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) nebo jinými metodami či analýzami schválenými Radou.

Nejvyšší přípustný celkový obsah vody v děleném drůbežím mase se stanoví na základě obsahu bílkovin v děleném mase, který lze přirovnat k obsahu fyziologického roztoku.

4.   Přístroje, pomůcky a činidla

4.1 Váhy určené k vážení děleného drůbežího masa a jeho obalu s přesností minimálně na 1 gram.

4.2 Sekáček nebo pilka na maso k porcování děleného drůbežího masa na kusy, které mohou být zpracovány v mlýnku na maso.

4.3 Výkonný mlýnek na maso a mixér schopný homogenizovat dělené drůbeží maso.

Poznámka:

Nedoporučuje se žádný speciální mlýnek. Měl by mít dostatečný výkon, aby nasekal zmrazené nebo hluboce zmrazené maso a kosti, a vytvořil tak homogenní směs, která by odpovídala směsi připravené v mlýnku na maso vybaveném kotoučem se 4 mm otvory.

4.4 Přístroje podle specifikace v ISO 1442 ke stanovení obsahu vody.

4.5 Přístroje podle specifikace v ISO 937 ke stanovení obsahu bílkovin.

5.   Postup

5.1 Z celkového množství drůbeže určeného ke kontrole se namátkově vybere pět kusů děleného drůbežího masa, které až do zahájení analýzy podle bodů 5.2 až 5.6 musí zůstat zmrazené nebo chlazené.

Vzorky z volně ložených zmrazených a hluboce zmrazených výrobků podle bodu 2 mohou být do začátku analýzy uchovány při teplotě 0 °C.

Lze provádět buď analýzu každého z pěti kusů děleného masa, nebo analýzu celého vzorku sestávajícího z pěti kusů.

5.2 Příprava musí být zahájena do jedné hodiny po vyjmutí děleného masa z mrazicího nebo chladicího boxu.

5.3

 

a) Vnější strana obalu se očistí, aby na něm nezůstal žádný led nebo voda. Každý kus se zváží a vyjme z obalu. Po rozřezání kusů na menší kousky se stanoví hmotnost kusu se zaokrouhlením na celé gramy směrem k nejbližšímu číslu, a to po odečtení hmotnosti odstraněného obalového materiálu; vypočtená hmotnost se označí P1.

b) V případě analýzy složeného vzorku se stanoví celková hmotnost pěti kusů připravených podle bodu 5.3 a) a výsledná hodnota se označí P5.

5.4

 

a) Celý kus, jehož hmotnost je P1, se naseká v mlýnku na maso podle bodu 4.3 (v případě potřeby se rovněž rozmixuje s použitím mixéru), aby se získala homogenní hmota, z níž může být odebrán reprezentativní vzorek z každého kusu.

b) V případě analýzy složeného vzorku se všech pět kusů o hmotnosti P5 naseká v mlýnku na maso podle bodu 4.3 (v případě potřeby se rovněž rozmixuje s použitím mixéru), aby se získala homogenní hmota, z níž mohou být odebrány dva reprezentativní vzorky z pěti kusů.

Tyto dva vzorky se analyzují postupem podle bodů 5.5 a 5.6.

5.5 Odebere se vzorek homogenizovaného materiálu, který musí být okamžitě použit ke stanovení obsahu vody podle metody popsané v normě ISO 1442 vyjádřeném v „a %“.

5.6 Rovněž se odebere vzorek homogenizovaného materiálu, který musí být okamžitě použit ke stanovení obsahu dusíku podle metody popsané v normě ISO 937. Vynásobením koeficientem 6,25 se tento obsah dusíku převede na obsah surových proteinů „b %“.

▼M6

6.   Výpočet výsledků

6.1

 

a) Hmotnost vody (W) v každém kusu děleného masa je dána aP1/100 a hmotnost bílkovin (RP) je dána bP1/100, obojí vyjádřeno v gramech.

Stanoví se celková hmotnost vody (W5) a hmotnost bílkovin (RP5) z pěti analyzovaných kusů.

b) V případě analýzy složeného vzorku se stanoví průměrný obsah vody (a %) a bílkovin (b %) u dvou analyzovaných vzorků. Hmotnost vody (W5) u pěti kusů je dána aP5/100 a hmotnost bílkovin (RP5) je dána bP5/100, obojí vyjádřeno v gramech.

6.2 Průměrná hmotnost vody (WA) a bílkovin (RPA) se vypočte vydělením W5 a RP5 pěti.

6.3 Průměrný teoretický poměr hmotnosti vody W k hmotnosti bílkovin RP, stanovený touto metodou, je u:

kuřecích prsních řízků: 3,19 ± 0,12,

kuřecích stehen a zadních čtvrtek: 3,78 ± 0,19,

krůtích prsních řízků: 3,05 ± 0,15,

krůtích stehen: 3,58 ± 0,15,

vykostěných krůtích stehen: 3,65 ± 0,17.

6.4 Za předpokladu, že minimální, technicky nevyhnutelné množství vody absorbované během přípravy představuje 2 %, 4 % nebo 6 % ( 7 ), podle druhu produktů a použité metody chlazení, pak nejvyšší přípustný poměr W/RP stanovený touto metodou může dosahovat těchto hodnot: 

Chlazení vzduchem

Chlazení vzduchem s postřikem

Chlazení ve vodní lázni ponořením

Kuřecí prsní řízek, bez kůže

3,40

3,40

3,40

Kuřecí prsa, s kůží

3,40

3,50

3,60

Kuřecí horní stehna, spodní stehna, stehna, stehna spojená s částí hřbetu, zadní čtvrtky, s kůží

4,05

4,15

4,30

Krůtí prsní řízek, bez kůže

3,40

3,40

3,40

Krůtí prsa, s kůží

3,40

3,50

3,60

Krůtí horní stehna, spodní stehna, krůtí stehna, s kůží

3,80

3,90

4,05

Krůtí vykostěná stehna, bez kůže

3,95

3,95

3,95

V případě jiných metod chlazení nebo kombinace dvou nebo více metod definovaných v článku 10 se předpokládá, že nevyhnutelné množství vody představuje 2 % a nejvyšší přípustný poměr W/RP odpovídá poměru stanovenému pro metodu chlazení vzduchem uvedenému v tabulce.

Pokud průměrný poměr WA/RPA u daných pěti kusů vypočítaný na základě hodnot v bodě 6.2 není vyšší než poměrná čísla uvedená v bodě 6.4, pak je zkontrolovaný počet kusů považován za vyhovující.

▼B
PŘÍLOHA IX

KONTROLA ABSORPCE VODY PROVÁDĚNÁ V PRODUKČNÍM ZAŘÍZENÍ

(Testy na jatkách)

1. Nejméně jednou za osmihodinový pracovní blok:

se namátkově vybere z linky na kuchání drůbeže 25 jatečně upravených těl okamžitě po vykuchání a odstranění drobů a tuku a před prvním umytím.

2. V případě nutnosti se odstraní krk odříznutím a kůže krku se ponechá připojená k jatečně upravenému tělu.

3. Jednotlivá jatečně upravená těla se označí, zváží a jejich hmotnost se zaznamená se zaokrouhlením na celé gramy.

4. Jatečně upravená těla, která jsou předmětem kontroly, se znovu zavěsí na linku na kuchání drůbeže, aby prošla obvyklým procesem mytí, chlazení, odkapávání atd.

5. Na konci odkapávací linky se označená jatečně upravená těla sejmou, aby nemohla odkapávat déle než ostatní drůbež ze šarže, z které byl vzorek odebrán.

6. Vzorek se skládá z prvních 20 vyhovujících jatečních těl, která se znovu zváží. Jejich hmotnost se zaokrouhlí na celé gramy a zaznamená se vedle hmotnosti zjištěné při prvním vážení. Pokud se podaří získat méně než 20 vyhovujících označených jatečních těl, test je prohlášen za neplatný.

7. Ze vzorku jatečně upravených těl se odstraní identifikační znaky a nechají se obvyklým způsobem zabalit.

8. Procentuální hodnota absorpce vody se stanoví tak, že se celková hmotnost 20 testovaných jatečně upravených těl před prvním mytím odečte od jejich celkové hmotnosti po mytí, chlazení a odkapání a tento rozdíl se vydělí počáteční hmotností a vynásobí 100.

9. Místo ručního vážení jatečně upravených těl podle bodů 1 až 8 lze použít automatické váhy ke stanovení procenta absorbované vody u téhož počtu jatečně upravených těl a podle týchž zásad, a to za předpokladu, že příslušný orgán již automatické váhy pro tento účel schválil.

10. Výsledek nesmí být vyšší než níže uvedené procentuální hodnoty týkající se počáteční hmotnosti jatečně upraveného těla nebo musí vykázat jakoukoliv jinou hodnotu odpovídající maximálnímu celkovému obsahu absorbované vody:

chlazení vzduchem

:

0 %,

chlazení vzduchem s postřikem

:

2 %,

chlazení ve vodní lázni ponořením

:

4,5 %.

▼M6

11. V případech, kdy jsou jatečně upravená těla chlazená jinou metodou chlazení nebo kombinací dvou nebo více metod chlazení definovaných v článku 10, nesmí nejvyšší procentuální hodnota obsahu vody překročit 0 % původní hmotnosti jatečně upraveného těla.

▼B
PŘÍLOHA X

ÚDAJE UVEDENÉ V ČL. 16 ODST. 6

v bulharštině

:

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕО

ve španělštině

:

Contenido en agua superior al límite CE

v češtině

:

Obsah vody překračuje limit ES

v dánštině

:

Vandindhold overstiger EF-Normen

v němčině

:

Wassergehalt über dem EG-Höchstwert

v estonštině

:

Veesisaldus ületab EÜ normi

v řečtině

:

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΚ

v angličtině

:

Water content exceeds EC limit

ve francouzštině

:

Teneur en eau supérieure à la limite CE

▼C4

chorvatsky

:

Sadržaj vode prelazi ograničenje EZ

▼B

v italštině

:

Tenore d’acqua superiore al limite CE

v lotyštině

:

Ūdens saturs pārsniedz EK noteikto normu

v litevštině

:

Vandens kiekis viršija EB nustatytą ribą

v maďarštině

:

Víztartalom meghaladja az EK által előírt határértéket

v maltštině

:

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KE

v nizozemštině

:

Watergehalte hoger dan het EG-maximum

v polštině

:

Zawartość wody przekracza normę WE

v portugalštině

:

Teor de água superior ao limite CE

v rumunštině

:

Conținutul de apă depășește limita CE

ve slovenštině

:

Obsah vody presahuje limit ES

ve slovinštině

:

Vsebnost vode presega ES omejitev

ve finštině

:

Vesipitoisuus ylittää EY-normin

ve švédštině

:

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EG.

▼M4
PŘÍLOHA XI

SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH LABORATOŘÍ

Belgie

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

9090 Melle

BELGIQUE

Bulharsko

Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov s.)

1606София/Sofia

BULGARIA

Česká republika

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,

chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

ČESKÁ REPUBLIKA

Dánsko

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

4100 Ringsted

DANMARK

Německo

Max Rubner-Institut

Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel

(Federal Research Institute of Nutrition and Food)

– Institut für Sicherheit und Qualität bei Fleisch –

(Department of Safety and Quality of Meat)

E.-C.-Baumann-S. 20

95326 Kulmbach

DEUTSCHLAND

Estonsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

51006 Tartu

EESTI/ESTONIA

Irsko

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

IRELAND

Řecko

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

411 10 Larisa

GREECE

Španělsko

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

ESPAŇA

Francie

SCL Laboratoire de Montpellier

parc Euromédecine

205, rue de la Croix-Verte

34196 MONTPELLIER Cedex 5

FRANCE

Itálie

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone N. 29

41100 Modena

ITALIA

Kypr

Analytical Laboratories Section

Department of Agriculture

Ministry of agriculture, Natural Resources and Environment

Loukis Akritas Ave

1412 Nicosia

CYPRUS

Lotyšsko

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

LATVIA

Litva

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J. Kairiūkščio g. 10

LT-08409 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Lucembursko

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

LUXEMBOURG

Maďarsko

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

(Central Agricultural Office Food and Feed Safety Directorate)

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81

1465

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

▼M6

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta

▼M4

Nizozemsko

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Wageningen University and Research Centre

Akkermaalsbos 2, gebouw 123

6708 WB Wageningen

NEDERLAND

Rakousko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Spargelfeldstraße 191

1226 Wien

OSTERREICH

Polsko

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

60-791 Poznań

POLSKA/POLAND

Portugalsko

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

1050-070 Lisboa

PORTUGAL

Rumunsko

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

S. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

ROMANIA

Slovinsko

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

SLOVENIJA

Slovensko

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

842 52 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Finsko

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FI-00710 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Švédsko

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

SVERIGE

Spojené království

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY

UNITED KINGDOM

▼B
PŘÍLOHA XII

Úkoly a organizační struktura komise odborníků pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase

Komise odborníků uvedená v článku 19 plní tyto úkoly:

a) poskytuje informace národním referenčním laboratořím o analytických metodách a srovnávacích zkouškách týkajících se obsahu vody v drůbežím mase;

b) koordinuje využívání metod uvedených v písm. a) národními referenčními laboratořemi, zejména organizováním srovnávacích zkoušek a zkoušek odborné způsobilosti;

c) poskytuje podporu národním referenčním laboratořím při zkouškách odborné způsobilosti ve formě vědeckých podkladů pro vyhodnocování statistických údajů a vypracovávání zpráv;

d) koordinuje vývoj nových analytických metod a informuje národní referenční laboratoře o pokroku dosaženém v této oblasti;

e) poskytuje Komisi vědeckou a technickou pomoc, a to zejména v případech, kdy členské státy zpochybní výsledky analýz.

Složení komise odborníků uvedené v článku 19:

Komisi odborníků pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase tvoří zástupci Ústavu pro referenční materiály a měření (IRMM) generálního ředitelství „Společné výzkumné středisko“ (JRC), generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova a tří národních referenčních laboratoří. Předsedou komise je zástupce IRMM, který jmenuje národní referenční laboratoře na principu pravidelného střídání. Orgány členského státu, které jsou odpovědné za vybrané národní referenční laboratoře, následně jmenují pro práci v komisi jednotlivé odborníky na kontrolu obsahu vody v potravinách. Na základě pravidelného střídání nahradí každoročně jednu národní referenční laboratoř jiná, aby byla na určitém stupni zajištěna návaznost v práci komise. Náklady, které vzniknou při plnění úkolů odborníků a/nebo národních referenčních laboratoří členských států stanovených tímto oddílem této přílohy, ponesou dotyčné členské státy.

Úkoly národních referenčních laboratoří

Národní referenční laboratoře uvedené v příloze XI plní tyto úkoly:

a) koordinují činnost národních laboratoří provádějících analýzu obsahu vody v drůbežím mase;

b) pomáhají příslušným orgánům členských států vytvářet systém kontroly obsahu vody v drůbežím mase;

c) podílejí se na srovnávacích zkouškách (zkouškách odborné způsobilosti) mezi různými národními laboratořemi uvedenými v písm. a);

d) zajišťují, aby informace poskytované komisí odborníků byly dále předávány příslušnému orgánu daného členského státu a národním laboratořím uvedeným v písm. a);

e) spolupracují s komisí odborníků a v případě jmenování se zapojí do práce komise odborníků, připravují potřebné zkušební vzorky včetně zkoušek homogenity a zajišťují vhodnou přepravu.

▼M3 —————

▼B
PŘÍLOHA XIIISrovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1906/90

Nařízení (EHS) č. 1538/91

Toto nařízení

 

Článek 1

Článek 1

 

Článek 1a uvozovací věta

Čl. 2 uvozovací věta

Čl. 2 body 2, 3 a 4

 

Čl. 2 písm. a), b) a c)

čl. 2 odst. 8

 

Čl. 2 písm. d)

 

Čl. 1a první a druhá odrážka

Čl. 2 písm. e) a f)

 

Článek 2

Čl. 3 odst. 1 až 4

Článek 4

 

Čl. 3 odst. 5

 

Článek 3

Článek 4

 

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 až 4

 

Čl. 5 odst. 2 až 5

Článek 6

 

Čl. 5 odst. 6

 

Článek 5

Článek 6

 

Čl. 6 odst. 1 uvozovací věta

Čl. 7 odst. 1 uvozovací věta

 

Čl. 6 odst. 1 první až šestá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. a) až f)

 

Čl. 6 odst. 2 uvozovací věta

Čl. 7 odst. 2 uvozovací věta

 

Čl. 6 odst. 2 první až čtvrtá odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. a) až d)

 

Čl. 7 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

 

Čl. 7 odst. 3

Čl. 8 odst. 2

 

Čl. 7 odst. 4

Čl. 8 odst. 3

 

Čl. 7 odst. 5

Čl. 8 odst. 4

 

Čl. 7 odst. 6

Čl. 8 odst. 5

 

Čl. 8 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

 

Čl. 8 odst. 2

Čl. 9 odst. 2

 

Čl. 8 odst. 3 uvozovací věta

Čl. 9 odst. 3 uvozovací věta

 

Čl. 8 odst. 3 první odrážka

Čl. 9 odst. 3 písm. a)

 

Čl. 8 odst. 3 druhá odrážka

Čl. 9 odst. 3 písm. b)

 

Čl. 8 odst. 4 první pododstavec uvozovací věta

Čl. 9 odst. 4 první pododstavec uvozovací věta

 

Čl. 8 odst. 4 první pododstavec první až třetí odrážka

Čl. 9 odst. 4 první pododstavec písm. a) až c)

 

Čl. 8 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 4 druhý pododstavec

 

Čl. 8 odst. 5 až 12

Čl. 9 odst. 5 až 12

 

Čl. 8 odst. 13 první pododstavec

 

Čl. 8 odst. 13 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 13

 

Článek 9

Článek 10

 

Článek 10

Článek 11

 

Čl. 11 odst. 1 uvozovací věta

Čl. 12 odst. 1 uvozovací věta

 

Čl. 11 odst. 1 první až čtvrtá odrážka

Čl. 12 odst. 1 písm. a) až d)

 

Čl. 11 odst. 2

Čl. 12 odst. 2

 

Čl. 11 odst. 2a

Čl. 12 odst. 3

 

Čl. 11 odst. 2b

Čl. 12 odst. 4

 

Čl. 11 odst. 3 uvozovací věta

Čl. 12 odst. 5 uvozovací věta

 

Čl. 11 odst. 3 první až čtvrtá odrážka

Čl. 12 odst. 5 písm. a) až d)

 

Čl. 11 odst. 4

Čl. 12 odst. 6

 

Článek 12

Článek 13

 

Článek 13

Článek 14

 

Čl. 14a odst. 1 a 2

Článek 15

 

Čl. 14a odst. 3 až 5

Čl. 16 odst. 1 až 3

 

Čl. 14a odst. 5a

Čl. 16 odst. 4

 

Čl. 14a odst. 6

Čl. 16 odst. 5

 

Čl. 14a odst. 7 první pododstavec uvozovací věta

Čl. 16 odst. 6 první pododstavec

 

Čl. 14a odst. 7 první pododstavec odrážky

Příloha X

 

Čl. 14a odst. 7 druhý a třetí pododstavec

Čl. 16 odst. 6 druhý a třetí pododstavec

 

Čl. 14a odst. 8 až 12

Čl. 17 odst. 1 až 5

 

Čl. 14a odst. 12a

Čl. 18 odst. 1

 

Čl. 14a odst. 13

Čl. 18 odst. 2

 

Čl. 14a odst. 14

Článek 19

 

Čl. 14b odst. 1

Čl. 20 odst. 1

 

Čl. 14b odst. 2 první pododstavec uvozovací věta

Čl. 20 odst. 2 první pododstavec uvozovací věta

 

Čl. 14b odst. 2 první pododstavec první až třetí odrážka

Čl. 20 odst. 2 první pododstavec písm. a) až c)

 

Čl. 14b odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 20 odst. 2 druhý pododstavec

 

Článek 14b odst. 3 a 4

Čl. 20 odst. 3 a 4

 

Článek 15

 

Článek 21

 

Článek 22

 

Příloha I

Příloha I

 

Příloha Ia

Příloha II

 

Příloha II

Příloha III

 

Příloha III

Příloha IV

 

Příloha IV

Příloha V

 

Příloha V

Příloha VI

 

Příloha VI

Příloha VII

 

Příloha VIa

Příloha VIII

 

Příloha VII

Příloha IX

 

Příloha VIII

Příloha XI

 

Příloha IX

Příloha XII

 

Příloha XIII( 1 ) Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

( 2 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 3 ) Spálení mrazem: (ve smyslu zhoršení jakosti) je trvalá, více či méně lokálně omezená dehydratace kůže a masa, která se může projevit změnou

 původní barvy (většinou vyblednutím) nebo

 chuti a vůně (ztrátou chuti nebo zatuchlostí) nebo

 konzistence (vysušením, získáním houbovitého vzhledu).

( 4 ) Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40.

( 5 ) Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 6 ) Vypočteno na základě jatečně upraveného těla bez absorbované vody.

( 7 ) Vypočtený na základě dílu bez absorbované vody. Pro krůtí řízek bez kůže a pro krůtí vykostěná stehna jsou to 2 % u každé metody chlazení.

Top