EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0072-20200701

Consolidated text: Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/2020-07-01

02008L0072 — CS — 01.07.2020 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 2008/72/ES

ze dne 15. července 2008

o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)

(Úř. věst. L 205 1.8.2008, s. 28)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 2013/166/EU ze dne 2. dubna 2013,

  L 94

8

4.4.2013

 M2

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/45/EU Text s významem pro EHP ze dne 7. srpna 2013,

  L 213

20

8.8.2013

►M3

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/990 Text s významem pro EHP ze dne 17. června 2019,

  L 160

14

18.6.2019
▼B

SMĚRNICE RADY 2008/72/ES

ze dne 15. července 2008

o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)Článek 1

1.  Tato směrnice se vztahuje na uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo uvnitř Společenství.

2.  Články 2 až 20 a článek 23 se vztahují na rody a druhy uvedené v příloze II, jakož i na jejich hybridy.

Zmíněné články se vztahují rovněž na podnože a ostatní části rostlin jiných rodů nebo druhů nebo jejich hybridy, je-li nebo má-li na ně být naroubován materiál některého ze zmíněných rodů nebo druhů nebo jejich hybridů.

3.  Změny v seznamu rodů a druhů v příloze II se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 3.

Článek 2

Aniž jsou dotčeny zdravotní předpisy stanovené směrnicí 2000/29/ES, nevztahuje se tato směrnice na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny, který je prokazatelně určen k vývozu do třetích zemí, pokud je jako takový řádně označen a dostatečně oddělen.

Prováděcí opatření k prvnímu pododstavci, týkající se zejména značení a oddělování, budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 3

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) 

„rozmnožovacím materiálem“ části rostlin a veškerý rostlinný materiál, včetně podnoží, určený k rozmnožování a produkci zeleniny;

b) 

„sadbou“ celé rostliny, části rostlin a u roubovaných rostlin též podnože, určené k pěstování pro účely produkce zeleniny;

c) 

„dodavatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která profesionálně vykonává přinejmenším jednu z následujících činností týkajících se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny: rozmnožování, pěstování, ochranu nebo zpracování a uvádění na trh;

d) 

„uváděním na trh“ držení k volnému použití nebo ve skladu, vystavování nebo nabízení k prodeji, prodej nebo dodávání sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny v jakékoli formě jiné osobě;

e) 

„příslušným úředním subjektem“:

i) 

jediný ústřední orgán zřízený nebo pověřený členským státem nacházející se pod dohledem vlády členského státu a odpovědný za otázky týkající se jakosti,

ii) 

jakýkoli veřejný orgán zřízený:

— 
buď na úrovni členského státu,
— 
nebo na regionální úrovni pod dohledem orgánů členského státu v mezích stanovených vnitrostátními právními předpisy daného členského státu.

Subjekty uvedené v bodech i) a ii) mohou v souladu s vnitrostátními předpisy přenést úkoly, které mají být podle této směrnice provedeny jimi nebo pod jejich dohledem, na jakoukoli veřejnoprávní či soukromoprávní právnickou osobu, která je na základě úředně schválených stanov pověřena výhradně zvláštními úkoly veřejného zájmu, pod podmínkou, že tato právnická osoba a její členové nemají žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Členské státy zajistí úzkou spolupráci mezi subjekty uvedenými v bodu i) a subjekty uvedenými v bodu ii).

Postupem podle čl. 21 odst. 2 lze dále schválit jakoukoli jinou právnickou osobu založenou subjektem uvedeným v bodech i) a ii) a jednající pod řízením a dohledem tohoto subjektu pod podmínkou, že tato osoba nemá žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Členské státy oznámí Komisi své příslušné úřední subjekty. Komise tuto informaci předá ostatním členským státům;

f) 

„úředními opatřeními“ opatření přijatá příslušným úředním subjektem;

g) 

„úřední inspekcí“ inspekce prováděná příslušným úředním subjektem;

h) 

„úředním prohlášením“ prohlášení vydané příslušným úředním subjektem nebo na jeho odpovědnost;

i) 

„partií“ určitý počet jednotek jednoho druhu zboží identifikovatelný na základě stejnorodosti složení a původu;

j) 

„laboratoří“ subjekt veřejného nebo soukromého práva provádějící rozbory a stanovující správné diagnózy, které pěstiteli umožňují sledovat jakost produkce.

Článek 4

Postupem podle čl. 21 odst. 3 se v příloze I stanoví průvodka pro každý rod nebo druh uvedený v příloze II nebo pro podnože jiných rodů nebo druhů, je-li nebo má-li na ně být naroubován materiál některého ze zmíněných rodů nebo druhů; k průvodce se vztahují rostlinolékařské podmínky stanovené směrnicí 2000/29/ES, které se vztahují na dané rody nebo druhy, určující

a) 

podmínky, které musí splňovat sadba, týkající se zejména jakosti a čistoty sklizně a případně odrůdových charakteristik. Tyto podmínky se připojí do části A přílohy I;

b) 

podmínky, které musí splňovat rozmnožovací materiál, týkající se zejména použitého rozmnožovacího postupu, čistoty pěstebního porostu a případně odrůdových charakteristik. Tyto podmínky se uvedou v části B přílohy I.

Článek 5

1.  Členské státy zajistí, aby dodavatelé učinili všechna opatření nezbytná k zajištění souladu s normami stanovenými touto směrnicí na všech stupních produkce a uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny.

2.  Pro účely odstavce 1 dodavatelé sami nebo prostřednictvím schválených dodavatelů nebo příslušného úředního subjektu provádějí kontroly založené na těchto zásadách:

— 
určení kritických bodů pěstebního postupu na základě použitých produkčních metod,
— 
vypracování a zavedení metod sledování a kontroly kritických bodů uvedených v první odrážce,
— 
odběr vzorků k rozboru v laboratoři schválené příslušným úředním subjektem pro účely kontroly souladu s normami zavedenými touto směrnicí,
— 
vedení písemných nebo jiných trvalých záznamů údajů uvedených v první, druhé a třetí odrážce a vedení záznamů o produkci a uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, které mají být volně přístupné příslušnému úřednímu subjektu. Tyto doklady a záznamy musí být uchovávány po dobu nejméně jednoho roku.

Dodavatelé, jejichž činnost se v této souvislosti omezuje pouze na šíření sadby a rozmnožovacího materiálu vypěstovaného a baleného mimo jejich vlastní zařízení, jsou však povinni vést pouze písemné nebo jiné trvalé záznamy o nákupu a prodeji nebo dodání těchto produktů.

Tento odstavec se nevztahuje na dodavatele, jejichž činnost se v této oblasti omezuje na dodání malého množství sadby a rozmnožovacího materiálu neprofesionálním konečným spotřebitelům.

3.  Jestliže výsledky vlastních kontrol nebo informace dostupné dodavatelům podle odstavce 1 odhalí přítomnost jednoho nebo více škodlivých organismů uvedených ve směrnici 2000/29/ES nebo přítomnost organismů vymezených odpovídající průvodkou podle článku 4 této směrnice v množství větším, než je běžně povoleno pro splnění norem, oznámí to dodavatel ihned příslušnému úřednímu subjektu a provede opatření uložená tímto orgánem nebo každé další opatření nezbytné pro snížení nebezpečí šíření těchto škodlivých organismů. Dodavatel vede záznamy o veškerých objevech škodlivých organismů ve svých provozovnách a o všech opatřeních přijatých v této souvislosti.

4.  Prováděcí pravidla k odst. 2 druhému pododstavci budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 6

1.  Příslušný úřední subjekt udělí dodavateli schválení, jakmile shledá, že jeho produkční metody a jeho zařízení splňují požadavky této směrnice týkající se povahy prováděných činností. Schválení musí být obnoveno, pokud se dodavatel rozhodne provádět jiné činnosti, než pro které mu bylo schválení uděleno.

2.  Příslušný úřední subjekt udělí schválení laboratořím, jakmile shledá, že tyto laboratoře, jejich metody a jejich zařízení splňují požadavky této směrnice, které budou upřesněny postupem podle čl. 21 odst. 2 s ohledem na prováděné činnosti. Schválení musí být obnoveno, pokud se laboratoř rozhodne provádět jiné činnosti, než pro které jí bylo schválení uděleno.

3.  Pokud nejsou plněny požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2, přijme příslušný úřední subjekt potřebná opatření. K tomuto účelu přihlédne zejména k závěrům kontrol provedených v souladu s článkem 7.

4.  Dohled nad dodavateli, zařízeními a laboratořemi a jejich kontrola jsou prováděny pravidelně příslušným úředním subjektem nebo na jeho odpovědnost, přičemž tento subjekt musí mít po celou dobu volný přístup do všech provozoven zařízení za účelem zajištění souladu s požadavky této směrnice. Prováděcí pravidla týkající se dohledu a sledování budou případně přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Jestliže tento dohled nebo sledování odhalí, že nejsou plněny požadavky této směrnice, učiní příslušný úřední subjekt vhodná opatření.

Článek 7

1.  Odborníci Komise mohou, případně za spolupráce s příslušnými úředními subjekty členských států, vykonávat kontroly na místě, pokud je to nezbytné k zajištění jednotného uplatňování této směrnice a zejména k ověření, zda dodavatelé skutečně plní požadavky této směrnice. Členský stát, na jehož území se kontrola provádí, poskytne odborníkům při plnění jejich povinností veškerou potřebnou pomoc. Komise uvědomí členské státy o výsledku provedených šetření.

2.  Prováděcí pravidla k odstavci 1 budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 8

1.  Sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mohou uvádět na trh pouze schválení dodavatelé, jestliže splňují požadavky stanovené v průvodce podle článku 4.

2.  Aniž je dotčena směrnice 2000/29/ES, nevztahuje se odstavec l na sadbu a rozmnožovací materiál určený:

a) 

k pokusům nebo vědeckým účelům nebo

b) 

ke šlechtění nebo

c) 

k uchování genetické rozmanitosti.

3.  Prováděcí pravidla k písmenům a), b) a c) odstavce 2 budou případně přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 9

1.  Aniž je dotčen článek 2, lze ve Společenství uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny rodů nebo druhů vyjmenovaných v příloze II, na které se zároveň vztahuje směrnice 2002/55/ES, pouze v případě, že náležejí k odrůdě uznané podle zmíněné směrnice.

2.  Aniž jsou dotčeny článek 2 a odstavec 3 tohoto článku, nelze ve Společenství uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny rodů nebo druhů vyjmenovaných v příloze II, na které se nevztahuje směrnice 2002/55/ES, pokud nepatří k odrůdě úředně uznané alespoň v jednom členském státě.

Pokud jde o podmínky pro uznání odrůdy, použijí se články 4 a 5 a čl. 9 odst. 3 směrnice 2002/55/ES.

Postupy a pravidla vztahující se k uznávání a udržovacímu šlechtění se řídí přiměřeně čl. 3 odst. 2 a 4, články 6, 7 a 8, čl. 9 odst. 1, 2 a 4 a články 10 až 15 uvedené směrnice.

V každém případě mohou být vzaty v úvahu výsledky neúředních zkoušek i praktické informace získané během pěstování.

3.  Odrůdy úředně uznané podle odstavce 2 se zapisují do Společného katalogu odrůd druhů zeleniny, uvedeného v článku 17 směrnice 2002/55/ES. Ustanovení čl. 16 odst. 2 a článků 17, 18 a 19 uvedené směrnice se použijí přiměřeně.

Článek 10

1.  Během růstu a vytrhávání nebo odnímání z matečného materiálu se sadba a rozmnožovací materiál zeleniny uchovává v oddělených partiích.

2.  Jestliže je sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny různého původu dán dohromady nebo smíchán během balení, skladování, přepravy nebo při dodání, zaznamená dodavatel tyto údaje: složení partie a původ jejích jednotlivých složek.

3.  Členské státy zajistí soulad s požadavky uvedenými v odstavcích 1 a 2 prováděním úředních inspekcí.

Článek 11

1.  Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2, je sadba a rozmnožovací materiál zeleniny uváděn na trh výhradně v dostatečně stejnorodých partiích, pokud jsou uznány za splňující požadavky této směrnice a pokud jsou provázeny doklady vystavenými dodavatelem v souladu s podmínkami stanovenými v průvodce podle článku 4. Je-li na tomto dokladu úřední prohlášení, musí být zřetelně odděleno od všech dalších informací uvedených na dokladu.

Požadavky týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, pokud jde o značení nebo uzavírání a balení, budou uvedeny v průvodce podle článku 4.

2.  V případě maloobchodní dodávky sadby nebo rozmnožovacího materiálu zeleniny neprofesionálnímu konečnému spotřebiteli mohou být požadavky týkající se značení omezeny na vhodné informace o produktu.

Článek 12

1.  Členské státy mohou vyjmout

a) 

z používání článku 11 malé producenty, jejichž veškerá produkce a prodej sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny jsou určeny ke konečnému užití osobami na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby („místní oběh“);

b) 

z kontrol a úředních inspekcí podle článku 18 místní oběh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vypěstovaného osobami, u kterých je učiněna výjimka.

2.  Prováděcí pravidla vztahující se na ostatní požadavky, které se týkají výjimek uvedených v odstavci 1, zejména pokud jde o pojmy „malí producenti“ a „místní trh“ a příslušné postupy budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 13

Aniž jsou dotčena rostlinolékařská pravidla stanovená směrnicí 2000/29/ES, mohou být v případě přechodných zásobovacích obtíží u sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, který splňuje požadavky této směrnice, postupem podle čl. 21 odst. 2 přijata opatření, na jejichž základě bude uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny podrobeno méně přísným požadavkům.

Článek 14

1.  Kromě omezení stanovených touto směrnicí nepodléhá sadba a rozmnožovací materiál zeleniny, který splňuje požadavky a podmínky této směrnice, žádnému omezení uvádění na trh v souvislosti s dodavatelem, rostlinolékařským stavem rostlin, růstovým prostředím a režimem inspekcí.

2.  Uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny odrůd, které jsou zapsány ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny, nepodléhá žádnému omezení s ohledem na odrůdu kromě těch, která stanoví tato směrnice.

Článek 15

U produktů uvedených v příloze II se členské státy zdrží uložení přísnějších podmínek nebo omezení uvádění na trh jiných, než které jsou obsaženy v průvodce podle článku 4 nebo než které existují ke dni 28. dubna 1992.

Článek 16

1.  Postupem podle čl. 21 odst. 2 se rozhodne, zda jsou sadba a rozmnožovací materiál zeleniny jiný než osivo, vypěstovaný ve třetí zemi a poskytující stejné záruky, pokud se jedná o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí, značení a uzavírání, ve všech těchto směrech rovnocenné sadbě a rozmnožovacímu materiálu zeleniny jinému než osivo pěstovanému ve Společenství, který splňuje požadavky a podmínky této směrnice.

2.  Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2000/29/ES, mohou členské státy až do rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 do ►M1  31. prosince 2022 ◄ uplatňovat na dovoz sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny ze třetích zemí podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám stanoveným dočasně nebo trvale v průvodce podle článku 4 této směrnice. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny v průvodce, musí být dovozní podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám uplatňovaným na produkci v daném členském státě.

Postupem podle čl. 21 odst. 2 lze lhůtu uvedenou v prvním pododstavci tohoto odstavce před rozhodnutím podle odstavce 1 tohoto článku pro jednotlivé třetí země prodloužit.

Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny dovezený členským státem v souladu s rozhodnutím, které tento členský stát učinil na základě prvního pododstavce, nepodléhá žádnému omezení uvádění na trh v jiném členském státě založenému na vlastnostech uvedených v odstavci 1.

Článek 17

Členské státy zajistí, aby sadba a rozmnožovací materiál zeleniny byly během produkce a uvádění na trh podrobeny namátkové úřední inspekci, která prověří soulad s požadavky a podmínkami stanovenými v této směrnici.

Článek 18

Prováděcí pravidla týkající se kontrol podle článku 5 a úředních inspekcí podle článků 10 a 17, včetně metod odběru vzorků, budou přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 19

1.  Jestliže je během dohledu a kontroly podle čl. 6 odst. 4, během úředních inspekcí podle článku 17 nebo zkoušek podle článku 20 zjištěno, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny nesplňuje požadavky této směrnice, učiní příslušný úřední subjekt členského státu všechna vhodná opatření k zajištění jejich souladu s touto směrnicí, a není-li to možné, zakáže uvádění sadby nebo rozmnožovacího materiálu na trh ve Společenství.

2.  Jestliže se zjistí, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny prodávaný určitým dodavatelem nevyhovuje požadavkům a podmínkám této směrnice, zajistí daný členský stát, aby byla proti dodavateli učiněna vhodná opatření. Jestliže je dodavateli zakázáno uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny, uvědomí o tom členský stát Komisi a příslušné vnitrostátní orgány členských států.

3.  Opatření přijaté na základě odstavce 2 bude zrušeno, jakmile se s dostatečnou jistotou prokáže, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny určený k uvádění na trh dodavatelem bude v budoucnu splňovat požadavky a podmínky této směrnice.

Článek 20

1.  Zkoušky nebo případně testy se provádějí v členských státech na vzorcích s účelem ověřit, zda sadba a rozmnožovací materiál zeleniny vyhovují požadavkům a podmínkám této směrnice, včetně rostlinolékařských podmínek. Komise může organizovat kontrolu těchto zkoušek, kterou provádějí zástupci členských států a Komise.

2.  Ve Společenství mohou být prováděny srovnávací zkoušky a testy Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny uváděných na trh podle závazných i nezávazných ustanovení této směrnice, včetně ustanovení týkajících se ochrany rostlin. Srovnávací zkoušky a testy se mohou týkat:

— 
sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vyprodukovaných ve třetích zemích,
— 
sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vhodných pro ekologické zemědělství,
— 
sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny uváděných na trh v souvislosti s opatřeními pro zachování genetické různorodosti.

3.  Tyto srovnávací zkoušky a testy se využívají k harmonizaci technických metod kontroly sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny a k ověření dodržování podmínek, které musí materiál splňovat.

4.  Komise vydá postupem podle čl. 21 odst. 2 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek a testů. O přijatých technických opatřeních k provádění těchto zkoušek a testů a o jejich výsledcích Komise uvědomí výbor uvedený v čl. 21 odst. 1. Nastanou-li problémy ohledně zdraví rostlin, uvědomí Komise Stálý rostlinolékařský výbor.

5.  Společenství může poskytovat finanční příspěvky na provádění srovnávacích zkoušek a testů uvedených v odstavcích 2 a 3.

Finanční příspěvek se poskytuje v mezích ročního objemu finančních prostředků schválených rozpočtovým orgánem.

6.  Srovnávací zkoušky a testy, na které lze poskytnout finanční příspěvek Společenství, a pravidla pro poskytování těchto příspěvků se stanoví v souladu s postupem podle čl. 21 odst. 2.

7.  Srovnávací zkoušky a testy uvedené v odstavcích 2 a 3 mohou provádět pouze státní orgány nebo právnické osoby jednající jménem státu.

Článek 21

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví (dále jen „výbor“).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 22

Změny průvodek podle článku 4 a podmínek a podrobných pravidel přijatých k provedení této směrnice se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 23

1.  Členské státy zajistí, aby sadba a rozmnožovací materiál zeleniny pěstovaný na jejich území a určený k uvedení na trh splňoval požadavky stanovené touto směrnicí.

2.  Pokud se během úřední inspekce zjistí, že sadbu nebo rozmnožovací materiál zeleniny nelze z důvodu nesplnění podmínek týkajících se rostlinolékařského stavu rostlin uvést na trh, přijme daný členský stát vhodná úřední opatření k odstranění veškerého rostlinolékařského nebezpečí, které z toho může vyplynout.

Článek 24

Pokud jde o články 5 až 11, 14, 15, 17, 19 a 23, stanoví se den jejich použitelnosti pro každý rod nebo druh uvedený v příloze II postupem podle čl. 21 odst. 2 při sestavování průvodky podle článku 4.

Článek 25

Směrnice 92/33/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy III se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v části B přílohy III.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IV.

Článek 26

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 27

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

Podmínky, které mají být stanoveny podle článku 4

ČÁST A

Podmínky, které musí splňovat sadba.

ČÁST B

Průvodky týkající se rodů a druhů neuvedených ve směrnici 2002/55/ES a obsahující podmínky, které musí splňovat rozmnožovací materiál zeleniny.

▼M3
PŘÍLOHA II

Seznam rodů a druhů podle čl. 1 odst. 2

Allium cepa L.
— 
skupina Cepa (Cibule, Echalion)
— 
skupina Aggregatum (Šalotka)
Allium fistulosum L. (Cibule sečka)
— 
všechny odrůdy
Allium porrum L. (Pór)
— 
všechny odrůdy
Allium sativum L. (Česnek)
— 
všechny odrůdy
Allium schoenoprasum L. (Pažitka)
— 
všechny odrůdy
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kerblík)
— 
všechny odrůdy
Apium graveolens L.
— 
skupina Celer řapíkatý
— 
skupina Celer bulvový
Asparagus officinalis L. (Chřest)
— 
všechny odrůdy
Beta vulgaris L.
— 
skupina Řepa zeleninová (Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“)
— 
skupina Mangold
Brassica oleracea L.
— 
skupina Kadeřávek
— 
skupina Květák
— 
skupina Capitata (Zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené)
— 
skupina Kapusta růžičková
— 
skupina Kedluben
— 
skupina Kapusta hlávková
— 
skupina Brokolice (květáková a výhonková)
— 
skupina Kapusta listová
— 
skupina Portugalské zelí
Brassica rapa L.
— 
skupina Zelí pekingské
— 
skupina Vodnice
Capsicum annuum L. (Chilli nebo paprika)
— 
všechny odrůdy
Cichorium endivia L. (Endivie)
— 
všechny odrůdy
Cichorium intybus L.
— 
skupina Čekanka pro puky
— 
skupinka Čekanka listová (Čekanka hlávková)
— 
skupina Čekanka průmyslová (kořenová)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Meloun vodní)
— 
všechny odrůdy
Cucumis melo L. (Meloun cukrový)
— 
všechny odrůdy
Cucumis sativus L.
— 
skupina Okurka salátová
— 
skupina Okurka nakládačka
Cucurbita maxima Duchesne (Tykev velkoplodá)
— 
všechny odrůdy
Cucurbita pepo L. (Tykev obecná, včetně zralé tykve a patizonu, nebo cuketa, včetně nezralého patizonu)
— 
všechny odrůdy
Cynara cardunculus L.
— 
skupina Artyčok
— 
skupina Karda
Daucus carota L. (Mrkev a Mrkev krmná)
— 
všechny odrůdy
Foeniculum vulgare Mill. (Fenykl)
— 
skupina Azoricum
Lactuca sativa L. (Salát)
— 
všechny odrůdy
Solanum lycopersicum L. (Rajče)
— 
všechny odrůdy
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
— 
skupina Petržel listová
— 
skupina Petržel kořenová
Phaseolus coccineus L. (Fazol šarlatový)
— 
všechny odrůdy
Phaseolus vulgaris L.
— 
skupina Fazol obecný keříčkový
— 
skupina Fazol obecný pnoucí
Pisum sativum L.
— 
skupina Hrách kulatosemenný
— 
skupina Hrách dřeňový
— 
skupina Hrách cukrový
Raphanus sativus L.
— 
skupina Ředkvička
— 
skupina Ředkev
Rheum rhabarbarum L. (Reveň)
— 
všechny odrůdy
Scorzonera hispanica L. (Hadí mord španělský neboli černý kořen)
— 
všechny odrůdy
Solanum melongena L. (Lilek vejcoplodý)
— 
všechny odrůdy
Spinacia oleracea L. (Špenát)
— 
všechny odrůdy
Valerianella locusta (L.) Laterr. (Kozlíček polníček)
— 
všechny odrůdy
Vicia faba L. (Bob zahradní)
— 
všechny odrůdy
Zea mays L.
— 
skupina Kukuřice cukrová
— 
skupina Kukuřice pukancová.

▼B
PŘÍLOHA III

ČÁST AZrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedených v článku 25)

Směrnice Rady 92/33/EHS

(Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1).

 

Rozhodnutí Komise 93/400/EHS

(Úř. věst. L 177, 21.7.1993, s. 27).

 

Rozhodnutí Komise 94/152/ES

(Úř. věst. L 66, 10.3.1994, s. 33).

 

Rozhodnutí Komise 95/25/ES

(Úř. věst. L 36, 16.2.1995, s. 34).

 

Rozhodnutí Komise 97/109/ES

(Úř. věst. L 39, 8.2.1997, s. 21).

 

Rozhodnutí Komise 1999/29/ES

(Úř. věst. L 8, 14.1.1999, s. 29).

 

Rozhodnutí Komise 2002/111/ES

(Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 43).

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

Pouze bod 6 přílohy II a bod 27 přílohy III

Směrnice Rady 2003/61/ES

(Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

Pouze čl. 1 bod 4

Rozhodnutí Komise 2005/55/ES

(Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 17).

 

Směrnice Komise 2006/124/ES

(Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 12).

Pouze článek 1 a příloha

Rozhodnutí Komise 2007/699/EHS

(Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 33).

 

ČÁST BLhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 25)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

92/33/EHS

31. prosince 1992

2003/61/ES

10. října 2003

2006/124/ES

30. června 2007

1. července 2007 (1)

(1)   V souladu s druhým pododstavcem čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/124/ES: „Budou tyto předpisy používat ode dne 1. července 2007. Mohou však až do 31. prosince 2009 odložit uplatňování ustanovení pro úřední uznání odrůd Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. a Zea mays L.“
PŘÍLOHA IVSROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 92/33/EHS

Tato směrnice

Články 1, 2 a 3

Články 1, 2 a 3

Článek 4 návětí

Článek 4 návětí

Čl. 4 body i) a ii)

Čl. 4 písm. a) a b)

Články 5, 6 a 7

Články 5, 6 a 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 3

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 3

Čl. 9 odst. 4 první pododstavec

Čl. 9 odst. 3

Čl. 9 odst. 4 druhý pododstavec

Články 10 a 11

Články 10 a 11

Čl. 12 první pododstavec návětí

Čl. 12 odst. 1 návětí

Čl. 12 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 12 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 12 druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 2

Články 13 až 20

Články 13 až 20

Čl. 21 odst. 1 a 2

Čl. 21 odst. 1 a 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 21 odst. 4

Čl. 22 odst. 1

Čl. 22 odst. 2

Čl. 21 odst. 3

Článek 23

Článek 22

Článek 24

Článek 23

Čl. 25 odst. 1

Čl. 25 odst. 2

Článek 24

Článek 25

Článek 26

Článek 26

Článek 27

Přílohy I a II

Přílohy I a II

Přílohy III a IV

Top