Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0798-20081210

Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2008 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/757/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 6086) (Text s významem pro EHP) (2008/798/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/798/2008-12-10

2008D0798 — CS — 10.12.2008 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. října 2008,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/757/ES

(oznámeno pod číslem K(2008) 6086)

(Text s významem pro EHP)

(2008/798/ES)

(Úř. věst. L 273, 15.10.2008, p.18)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE 2008/921/ES ze dne 9. prosince 2008,

  L 331

19

10.12.2008
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. října 2008,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/757/ES

(oznámeno pod číslem K(2008) 6086)

(Text s významem pro EHP)

(2008/798/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin ( 1 ), a zejména na čl. 53 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002 je možné přijmout v zájmu ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí u potravin a krmiv dovezených ze třetí země vhodná mimořádná opatření Společenství, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Evropská komise byla nedávno informována, že v Číně bylo v kojeneckém mléku a v dalších mléčných výrobcích zjištěno vysoké množství melaminu. Melamin je chemický meziprodukt používaný při výrobě aminových pryskyřic a plastů a používá se jako monomer a jako přísada do plastů. Vysoké množství melaminu v potravinách může mít velmi závažné účinky na zdraví.

(3)

Do Společenství se nesmí dovážet mléko a mléčné výrobky, včetně sušeného mléka, pocházející z Číny; nicméně je možné, že se na trhy Evropské unie dostaly některé složené výrobky (tj. výrobky současně obsahující zpracovaný produkt živočišného původu i produkt neživočišného původu) obsahující složky ze zpracovaného mléka.

(4)

Přestože dostupné skutečnosti naznačují, že se žádné složené výrobky určené pro zvláštní výživu kojenců nebo malých dětí nedovážejí, mohly být určité složené výrobky, v závislosti na jejich konkrétním složení, a zejména na podílu obsahu mléčných výrobků, navrženy k dovozu, aniž by u nich byly provedeny systematické kontroly na hranicích podle rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES ( 2 ). Vzhledem k tomu, že takové výrobky představují primární a v některých případech jediný zdroj výživy pro kojence a malé děti, je vhodné zakázat dovoz veškerých takových výrobků pocházejících z Číny do Společenství. Členské státy by měly zajistit, aby veškeré takové výrobky, které se objeví na trhu, byly neprodleně zničeny.

(5)

Pokud jde o ostatní složené výrobky (například sušenky a čokoládu), které představují pouze menší podíl vyvážené stravy, vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) na základě žádosti Evropské komise o posouzení rizik souvisejících s přítomností melaminu ve složených výrobcích stanovisko, ve kterém dospěl k závěru, že největší riziko by představoval nejhorší scénář, kdy by u dětí s vysokou denní spotřebou sušenek a čokolády obsahujících nejvyšší podíl sušeného mléka (který se pohybuje od 16 % po více než 20 %), s kontaminací odpovídající nejvyššímu množství zjištěnému u sušeného mléka z Číny, mohl být případně překročen přijatelný denní příjem melaminu (0,5 mg/kg tělesné hmotnosti).

(6)

V zájmu omezení rizika pro zdraví, které může být spojeno s expozicí obsahu melaminu v případě takových složených výrobků, musí členské státy podle rozhodnutí Komise 2008/757/ES ( 3 ) zajistit, aby veškeré složené výrobky obsahující nejméně 15 % mléčných výrobků a pocházející z Číny byly před dovozem do Společenství systematicky testovány a aby byly veškeré výrobky, u nichž se zjistí obsah melaminu přesahující 2,5 mg/kg, neprodleně zničeny. Melamin pocházející z různých zdrojů, například z migrace z materiálů určených pro styk s potravinami, z použití pesticidů atd., může být v krmivech a potravinách přítomen. S ohledem na dostupné údaje o výskytu je množství 2,5 mg/kg vhodné pro rozlišení mezi nevyhnutelnou běžnou přítomností melaminu a nepřijatelným falšováním. Toto množství vychází rovněž z potřeby zajistit vysokou úroveň bezpečnosti. Členské státy oznámily, že se při stanovování přesného obsahu mléka nebo mléčného výrobku ve složených výrobcích setkávají se závažnými obtížemi. V důsledku toho nemá výše uvedená hodnota 15 % téměř žádný význam pro rozhodnutí, zda zásilka podléhá požadavkům na kontrolu před dovozem. Aby se zefektivnily a zjednodušily postupy pro dovozní kontroly, je tedy vhodné stanovit požadavek kontroly provádět, bez ohledu na přesné množství mléka nebo mléčného výrobku ve složených výrobcích.

(7)

Členské státy by rovněž měly zajistit, aby byly náležitě testovány a v případě potřeby staženy z trhu složené výrobky, které se již ve Společenství nacházejí. Náklady na testy při dovozu a náklady na úřední opatření přijatá v případě výrobků, u nichž se zjistí, že nesplňují dané maximální hodnoty, by měl nést provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku odpovědný za dané výrobky.

(8)

Aby Komise mohla v přiměřené době znovu posoudit vhodnost těchto opatření, měly by členské státy Komisi informovat o nepříznivých výsledcích prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva a měly by oznamovat příznivé výsledky každé dva týdny.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Pro účely tohoto rozhodnutí se odkazy na Čínu rozumí Čínská lidová republika.

Článek 2

Kontrolní opatření

 

Členské státy zakáží dovoz výrobků obsahujících mléko, mléčné výrobky, sóju nebo sójové výrobky, které jsou určeny pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí ve smyslu směrnice Rady 89/398/EHS o potravinách určených pro zvláštní výživu a které pocházejí nebo jsou zasílány z Číny, do Společenství. Členské státy rovněž zajistí, aby veškeré takové výrobky, jejichž přítomnost bude po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost zjištěna na trhu, byly z trhu neprodleně staženy a zničeny.

 ◄

 

Členské státy provádějí ověřování dokladů, kontrolu totožnosti a prohlídku zboží, včetně laboratorních rozborů, u všech zásilek hydrogenuhličitanu amonného určeného do potravin a krmiv a zásilek potravin a krmiv obsahujících mléko, mléčné výrobky, sóju nebo sójové výrobky a pocházejících nebo odesílaných z Číny.

Členské státy mohou provádět namátkové kontroly před dovozem ostatních krmiv a potravin pocházejících z Číny, které mají vysoký obsah bílkovin.

Tyto kontroly mají zejména zajistit, aby případný obsah melaminu nepřesahoval 2,5 mg/kg výrobku. Zásilky jsou zadrženy do té doby, dokud nejsou k dispozici výsledky laboratorních rozborů.

 ◄

3.  Ověřování, kontroly a prohlídky uvedené v odstavci 2 v prvním pododstavci jsou prováděny na kontrolních místech, která pro tento účel přímo určí členské státy. Členské státy zpřístupní seznam těchto kontrolních míst veřejnosti a sdělí jej Komisi.

4.  Členské státy oznámí veškeré nepříznivé výsledky laboratorních rozborů podle odstavce 2 prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva. Příznivé výsledky oznamují Komisi každé dva týdny.

5.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly u výrobků uvedených v odstavci 2, které již byly uvedeny trh, nebo krmiv a potravin s vysokým obsahem bílkovin, které již byly uvedeny trh, provedeny vhodné kontroly za účelem zjištění obsahu melaminu.

6.  Veškeré výrobky, u nichž byl na základě kontrol provedených v souladu s odstavci 2 a 5 zjištěn obsah melaminu přesahující 2,5 mg/kg výrobku, musí být neprodleně zničeny.

7.  Členské státy zajistí, aby náklady vynaložené na provádění odstavce 2 nesli provozovatelé odpovědní za dovoz a aby náklady na úřední opatření přijatá v případě výrobků, které nejsou v souladu s tímto rozhodnutím, nesl provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku odpovědný za daný výrobek.

Článek 3

Oznámení předem

▼M1

Provozovatelé krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jejich zástupci předem oznámí na kontrolní místa uvedená v čl. 2 odst. 3 předpokládané datum a čas příjezdu všech zásilek potravin a krmiv obsahujících mléko, mléčné výrobky, sóju nebo sójové výrobky a pocházejících nebo odesílaných z Číny.

▼B

Článek 4

Přezkum opatření

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí budou pravidelně posuzována s ohledem na výsledky kontrol prováděných členskými státy.

Článek 5

Rozhodnutí 2008/757/ES se zrušuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.( 1 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9.

( 3 ) Úř. věst. L 259, 27.9.2008, s. 10.

Top