EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0456-20110308

Consolidated text: Rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2008) 789) (Pouze anglické, bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné) (2008/456/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/456/2011-03-08

2008D0456 — CS — 08.03.2011 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. března 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem

(oznámeno pod číslem K(2008) 789)

(Pouze anglické, bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2008/456/ES)

(Úř. věst. L 167, 27.6.2008, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2009,

  L 180

20

11.7.2009

►M2

Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010,

  L 36

30

9.2.2010

►M3

Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2011,

  L 61

28

8.3.2011
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. března 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem

(oznámeno pod číslem K(2008) 789)

(Pouze anglické, bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2008/456/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ ( 1 ), a zejména na článek 25, čl. 33 odst. 5, čl. 35 odst. 6 a čl. 37 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nutné stanovit podmínky, za kterých by členské státy měly provádět akce Fondu, zejména určit, za jakých okolností mohou projekty provádět přímo odpovědné orgány. Další opatření by měla být stanovena i pro pověřené orgány.

(2)

Je nutné určit seznam postupů a/nebo praktických opatření, které mají různé pověřené orgány stanovit a respektovat při provádění Fondu.

(3)

Je nutné stanovit povinnosti, které by měly mít odpovědné orgány v souvislosti s konečnými příjemci ve fázi vedoucí k výběru a schválení projektů, které budou financovány a v souvislosti s aspekty, které budou zahrnuty do postupů a ověření výdajů vykazovaných konečným příjemcem a/nebo partnery v projektu, včetně správního ověření žádostí o úhradu a ověření jednotlivých projektů na místě.

(4)

V zájmu zajištění řádné kontroly výdajů v rámci ročních programů je nezbytné stanovit kritéria, jimž by měly odpovídat auditní stopy, aby bylo možné je pokládat za dostatečnou.

(5)

Audity projektů a systémů jsou prováděny v odpovědnosti auditního orgánu. Aby se zaručilo, že audity mají odpovídající rozsah a účinnost a že jsou ve všech členských státech prováděny podle stejných norem, je nezbytné stanovit podmínky, které by měly audity splňovat, včetně základu pro výběr vzorků.

(6)

Členské státy musejí Komisi spolu s víceletým programem předkládat také popis řídicích a kontrolních systémů. Vzhledem k tomu, že tento doklad patří mezi klíčové prvky, na něž se Komise v souvislosti se sdíleným řízením rozpočtu Společenství spoléhá a ujišťuje se tak, že členské státy využívají dotčenou finanční pomoc v souladu s platnými pravidly a zásadami nezbytnými k ochraně finančních zájmů Společenství, je nezbytné podrobně stanovit, jaké informace by takovýto doklad měl obsahovat.

(7)

Aby bylo možné harmonizovat normy pro programování, sledování provádění fondu, provádění auditů a ověřování výdajů, je nutné jasně stanovit obsah víceletého programu, ročního programu, zprávy o pokroku, závěrečné zprávy, žádostí o platbu a také auditní strategie, výroční auditní zprávy, prohlášení o platnosti a ověření výdajů.

(8)

Vzhledem k tomu, že se od členských států vyžaduje, aby podávaly zprávy, sledovaly nesrovnalosti a získávaly zpět částky neoprávněně vyplacené v souvislosti s financováním z fondu, je nezbytné definovat požadavky na údaje, které mají být Komisi zasílány.

(9)

Ze zkušeností vyplývá, že občané Evropské unie nemají dostatečné povědomí o úloze Společenství v programech financování. Je proto vhodné podrobně vymezit informační a propagační opatření nutná k překlenutí této mezery v komunikaci a informovanosti.

(10)

Aby se zaručilo, že se informace o případných možnostech financování dostanou ke všem zúčastněným stranám, a aby se zajistila transparentnost, měla by být stanovena minimální opatření nutná k tomu, aby byli případní koneční příjemci informováni o možnostech financování, které Společenství spolu s členskými státy prostřednictvím fondu nabízí. Aby bylo využívání fondu transparentnější, měl by být zveřejněn seznam konečných příjemců, názvy projektů a částka z veřejných zdrojů přidělená na tyto projekty.

(11)

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 2 ) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ( 3 ) je nezbytné zajistit, aby v souvislosti s informačními a propagačními opatřeními a s audity podle tohoto rozhodnutí Komise a členské státy předcházely jakémukoli neoprávněnému zveřejnění osobních údajů nebo možnosti přístupu k nim, a určit, k jakému účelu Komise a členské státy mohou tyto údaje zpracovávat.

(12)

Používání elektronických prostředků k výměně informací a finančních údajů mezi členskými státy a Komisí vede ke zjednodušení, vyšší účinnosti, transparentnosti a k časovým úsporám. Aby byly tyto výhody plně využity a současně se zachovala bezpečnost výměn, může Komise vytvořit společný počítačový systém.

(13)

Aby se zaručilo, že členské státy provádějí fond účinně a v souladu se zásadami řádného finančního řízení, měl by být přijat soubor společných pravidel pro způsobilost výdajů z fondu. Aby se snížila administrativní zátěž konečných příjemců a určených orgánů, měly by být za určitých podmínek způsobilé paušální sazby pro nepřímé náklady.

(14)

Je nezbytné stanovit prováděcí pravidla pro podporu na provádění zvláštního režimu průjezdu zřízeného nařízením Rady (ES) č. 693/2003 ( 4 ) a nařízením Rady (ES) č. 694/2003 ( 5 ).

(15)

V souladu s články 1 a 2 protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství není pro Dánsko toto rozhodnutí závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí č. 574/2007/ES navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(16)

Toto rozhodnutí rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterého se Spojené království neúčastní, v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis ( 6 ), a v souladu s následným rozhodnutím Rady 2004/926/ES ze dne 22. prosince 2004 o uvedení v platnost částí schengenského acquis pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( 7 ). Rozhodnutí proto není pro Spojené království závazné ani použitelné.

(17)

Toto rozhodnutí rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterého se Irsko neúčastní v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis ( 8 ). Rozhodnutí proto není pro Irsko závazné ani použitelné.

(18)

Ve vztahu k Islandu a Norsku se rozhodnutím č. 574/2007/ES, které spadá do oblasti upravené v bodech A a B článku 1 rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, rozvíjí ustanovení schengenského acquis ( 9 ) ve smyslu dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis ( 10 ).

(19)

Ve vztahu ke Švýcarsku je rozhodnutí č. 574/2007/ES rozpracováním ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis ( 11 ), jež spadá do oblasti uvedené v čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady o podpisu této smlouvy za Evropské společenství a o prozatímním uplatňování některých jejích ustanovení.

(20)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem řídícího výboru fondu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:OBSAH

Část I

Úvod

Kapitola I

Předmět a definice

Článek 1

Předmět

Článek 2

Definice

Část II

Ustanovení, která jsou pro čtyři fondy společná

Kapitola 1

Určené orgány

Článek 3

Společné orgány

Článek 4

Pověřený orgán

Článek 5

Zadávání úkolů externím smluvním partnerům

Kapitola 2

Řídicí a kontrolní systémy

Článek 6

Příručka pro postupy

Článek 7

Provádění fondu odpovědným orgánem

Článek 8

Podmínky, za nichž odpovědný orgán jedná jako výkonný orgán

Článek 9

Výběrové řízení a řízení při udělení grantu, při nichž odpovědný orgán jedná jako veřejný zadavatel

Článek 10

Dohody o grantech s konečnými příjemci, kdy odpovědný orgán jedná jako veřejný zadavatel

Článek 11

Prováděcí smlouvy

Článek 12

Stanovení konečného příspěvku Společenství

Článek 13

Technická pomoc

Článek 14

Výdaje na technickou pomoc, jde-li o společný orgán

Článek 15

Ověření prováděná odpovědným orgánem

Článek 16

Auditní stopa

Článek 17

Audit systémů a audit projektů

Článek 18

Ověření prováděná certifikačním orgánem

Kapitola 3

Informace, které mají být poskytnuty o využívání fondu

Článek 19

Zásada proporcionality

Článek 20

Popis řídicích a kontrolních systémů

Článek 21

Přepracování popisu řídicích a kontrolních systémů

Článek 22

Programové dokumenty

Článek 23

Přepracování finančního rozdělení v rámci ročních programů

Článek 24

Zprávy o pokroku a závěrečné zprávy o provádění ročních programů a žádosti o platbu

Článek 25

Dokumenty vypracované auditním orgánem

Článek 26

Dokumenty vypracované certifikačním orgánem

Kapitola 4

Hlášení nesrovnalostí

Článek 27

Počáteční hlášení – odchylky

Článek 28

Hlášení o následných krocích – případy, kdy se nepodaří získat částky zpět

Článek 29

Kontakty s členskými státy

Článek 30

Využití informací

Kapitola 5

Informovanost a propagace

Článek 31

Informace pro případné konečné příjemce

Článek 32

Informace pro konečné příjemce

Článek 33

Povinnosti odpovědného orgánu týkající se informovanosti široké veřejnosti a propagace

Článek 34

Odpovědnosti konečných příjemců týkající se informovanosti široké veřejnosti a propagace

Článek 35

Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření týkajících se dané operace

Kapitola 6

Osobní údaje

Článek 36

Ochrana osobních údajů

Kapitola 7

Elektronická výměna dokumentů

Článek 37

Elektronická výměna dokumentů

Článek 38

Počítačový systém pro výměnu dokumentů

Část III

Ustanovení specifická pro fond pro vnější hranice

Kapitola 1

Pravidla pro způsobilost

Článek 39

Pravidla pro způsobilost

Kapitola 2

Zvláštní režim průjezdu

Článek 40

Podpora provádění zvláštního režimu průjezdu

Část IV

Závěrečná ustanovení

Článek 41

Určení

PŘÍLOHYČÁST I

ÚVODKAPITOLA I

Předmět a definice

Článek 1

Předmět

1.  Tímto rozhodnutím se stanoví pravidla provádění fondu, pokud jde o

a) určené orgány;

b) řídicí a kontrolní systémy;

c) informace o využívání fondu, které mají členské státy poskytovat Komisi;

d) hlášení nesrovnalostí;

e) informace a propagaci;

f) osobní údaje;

g) elektronickou výměnu dokumentů.

2.  Níže uvedená ustanovení se použijí, aniž je dotčeno nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem ( 12 ).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

 „základní akt“: Rozhodnutí č. 574/2007/ES,

 „fond“: Fond pro vnější hranice zřízený základním aktem,

 „čtyři fondy“: Evropský uprchlický fond, Fond pro vnější hranice, Evropský návratový fond a Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, zřízené rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES ( 13 ), č. 574/2007/ES a č. 575/2007/ES ( 14 ) a rozhodnutím Rady 2007/435/ES ( 15 ) jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“,

 „odpovědný orgán“: orgán určený členským státem podle čl. 27 odst. 1 písm. a) základního aktu,

 „certifikační orgán“: orgán určený členským státem podle čl. 27 odst. 1 písm. b) základního aktu,

 „auditní orgán“: orgán určený členským státem podle čl. 27 odst. 1 písm. c) základního aktu,

 „pověřený orgán“: orgán určený členským státem podle čl. 27 odst. 1 písm. d) základního aktu,

 „určené orgány“: všechny orgány určené členským státem podle článku 27 základního aktu,

 „akce“: akce Fondu, jako jsou akce uvedené ve zvláštních cílech uvedených v článku 4 a akce uvedené v článku 6 základního aktu,

 „projekt“: konkrétní praktický prostředek použitý konečnými příjemci grantů k provedení části akce nebo celé akce,

 „konečný příjemce“: právnická osoba odpovědná za provádění projektů, např. nevládní organizace, federální, vnitrostátní, regionální či místní orgány, jiné neziskové organizace, soukromé či veřejnoprávní společnosti nebo mezinárodní organizace,

 „partner v rámci projektu“: jakákoli právnická osoba, která s konečným příjemcem spolupracuje na projektu, a to tím, že na projekt poskytuje zdroje a prostřednictvím konečného příjemce získává část příspěvku Společenství,

 „strategické pokyny“: rámec pro zásah ze strany fondu, přijatý rozhodnutím Komise 2007/599/ES ( 16 ),

 „priorita“: soubor akcí, které jsou ve strategických pokynech definovány jako prioritní,

 „zvláštní priorita“: soubor akcí, které jsou ve strategických pokynech definovány jako zvláštní priority a které umožňují spolufinancování ve vyšším poměru v souladu s čl. 16 odst. 4 základního aktu,

 „prvotní správní nebo soudní zjištění“: první písemné posouzení, v němž příslušný správní nebo soudní orgán dospěl na základě konkrétních skutečností k závěru, že došlo k nesrovnalosti, přičemž není dotčena možnost, aby byl tento závěr následně přepracován či stažen v důsledku vývoje správního či soudního řízení,

 „nesrovnalost“: jakékoli porušení ustanovení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu Společenství,

 „podezření na podvod“: nesrovnalost, která zavdává podnět k zahájení správního nebo soudního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání, a zejména zda došlo k podvodu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) Úmluvy, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ( 17 ),

 „úpadek“: úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ( 18 ),

 „dohoda o grantu“: dohoda nebo rovnocenná forma právního nástroje, na jehož základě členské státy poskytují konečnému příjemci granty na provádění projektu v rámci fondu.ČÁST II

USTANOVENÍ, KTERÁ JSOU PRO ČTYŘI FONDY SPOLEČNÁKAPITOLA 1

Určené orgány

Článek 3

Společné orgány

Členské státy mohou pro dva či více ze čtyř fondů určit stejný odpovědný orgán, auditní orgán nebo certifikační orgán.

Článek 4

Pověřený orgán

1.  Při svěřování úkolů musí být dodržena zásada řádného finančního řízení, která vyžaduje účinnou a účelnou vnitřní kontrolu, musí být zajištěno dodržování zásady nediskriminace a zaručena viditelnost financování ze strany Společenství. Při plnění svěřených úkolů nesmí docházet ke střetu zájmů.

2.  Rozsah úkolů, které odpovědný orgán svěřil pověřenému orgánu, a podrobné postupy provádění svěřených úkolů se úředně písemně zaznamenají.

2.  Pověřovací akt obsahuje alespoň

a) odkazy na související právní předpisy Společenství;

b) úkol svěřený pověřenému orgánu;

c) práva a povinnosti pověřeného orgánu a závazky, které přijímá;

d) závazek pověřeného orgánu, že vytvoří a bude udržovat organizační strukturu a řídicí a kontrolní systém uzpůsobený plnění daných povinností;

e) záruku, která má být poskytnuta, pokud jde o řádné finanční řízení a o skutečnost, zda jsou svěřené úkoly zákonné a v souladu s právními předpisy.

3.  Vedením komunikace s Komisí podle čl. 27 odst. 1 písm. a) základního aktu nelze žádný subjekt pověřit. Pověřený orgán s Komisí komunikuje prostřednictvím odpovědného orgánu.

4.  Pokud pověřený orgán není orgán veřejné správy nebo subjekt podléhající soukromému právu členského státu a pověřený veřejnou službou, nesmí mu odpovědný orgán svěřit žádné výkonné pravomoci, se kterými je spojena značná míra uvážení, jež předpokládá politickou volbu.

5.  Svěření úkolu pověřeným orgánům nemá vliv na odpovědnost odpovědného orgánu, který i nadále odpovídá za úkoly, které svěřil.

6.  Pokud odpovědný orgán svěřil úkoly pověřenému orgánu, veškerá ustanovení tohoto rozhodnutí, která se týkají odpovědného orgánu, se obdobným způsobem vztahují na pověřený orgán.

Článek 5

Zadávání úkolů externím smluvním partnerům

Určené orgány mohou některé ze svých úkolů zadat externím smluvním partnerům, za tyto úkoly však zůstávají odpovědné v souladu s povinnostmi vymezenými v článcích 29, 31 a 32 základního aktu.KAPITOLA 2

Řídicí a kontrolní systémy

Článek 6

Příručka pro postupy

V souladu s čl. 33 odst. 2 základního aktu a s ohledem na zásadu proporcionality vypracují členské státy příručku, v níž stanoví postupy a praktická opatření pro

a) fungování určených orgánů;

b) opatření, která zaručují patřičné oddělení jednotlivých funkcí;

c) případné monitorování pověřených orgánů a dalších úkolů zadaných externím smluvním partnerům;

d) vypracování víceletých a ročních programů;

e) vypracování auditní strategie a ročních auditních plánů;

f) výběr projektů, udělování grantů a monitorování a finanční řízení projektů;

g) řízení v případě nesrovnalostí, finančních oprav a zpětného získávání prostředků;

h) přípravu a provádění auditu;

i) přípravu auditních zpráv a prohlášení;

j) potvrzování výdajů;

k) hodnocení programu;

l) podávání zpráv Komisi;

m) auditní stopu.

Článek 7

Provádění fondu odpovědným orgánem

1.  Při provádění fondu může odpovědný orgán jednat jako veřejný zadavatel a/nebo jako výkonný orgán.

2.  Odpovědný orgán jedná jako veřejný zadavatel zpravidla v případech, kdy projekty provádí na základě ročních otevřených výzev k předkládání návrhů.

2.  Odpovědný orgán ani žádný pověřený orgán nejsou oprávněny podat žádost v reakci na tyto výzvy k předkládání návrhů.

2.  V řádně odůvodněných případech, včetně případů pokračování víceletých projektů podle čl. 16 odst. 6 základního aktu, které byly vybrány po předcházející výzvě k předkládání návrhů nebo v mimořádných situacích, lze granty udělit i bez výzvy k předkládání návrhů.

3.  Odpovědný orgán jedná jako výkonný orgán v případech, kdy se rozhodne provést projekty přímo, neboť vzhledem k povaze projektu není možné provést jej jinak, např. v situaci právně daného monopolu nebo z bezpečnostních důvodů. V těchto případech se pravidla týkající se konečného příjemce vztahují obdobným způsobem i na odpovědný orgán.

Článek 8

Podmínky, za nichž odpovědný orgán jedná jako výkonný orgán

1.  Určí se důvody, na jejichž základě odpovědný orgán jedná při provádění projektů jako orgán výkonný, a sdělí se Komisi v rámci příslušného ročního programu.

2.  Odpovědný orgán při provádění projektů zaručí, že je respektována zásada ekonomické výhodnosti, a zabrání střetu zájmů.

3.  Odpovědný orgán může projekty určené v souladu s čl. 7 odst. 3 provádět přímo a/nebo ve sdružení s jakýmkoli vnitrostátním orgánem, který je kompetentní z hlediska odborných znalostí, vysokého stupně specializace nebo správních pravomocí. Hlavní vnitrostátní orgány, které se na provádění projektu podílejí, budou rovněž uvedeny v příslušném ročním programu.

4.  Správní rozhodnutí o spolufinancování projektu v rámci fondu obsahuje informace nezbytné k monitorování spolufinancovaných produktů a služeb a ke kontrole vzniklých výdajů. Všechna související ustanovení, která jsou pro dohodu o grantu stanovena v čl. 10 odst. 2, jsou upřesněna v právním nástroji rovnocenné formy.

5.  Závěrečná zpráva o provádění ročního programu obsahuje informace o použitých postupech a metodách, jež mají zaručit odpovídající oddělení funkcí, účinnou kontrolu a uspokojivou ochranu finančních zájmů Evropských společenství, a rovněž objasňuje, jakým způsobem bylo zabráněno střetu zájmů.

6.  Pokud se očekává, že u projektů, které jsou spolufinancovány fondem, odpovědný orgán pravidelně jedná jako orgán výkonný

a) auditní orgán není součástí stejného subjektu jako odpovědný orgán, vyjma případů, kdy je zaručena jeho auditní nezávislost a kdy rovněž podává zprávy jinému subjektu mimo rámec subjektu, jehož je spolu s odpovědným orgánem součástí;

b) úkoly odpovědného orgánu definované v článku 29 základního aktu tím nejsou ovlivněny v případě, že odpovědný orgán rovněž provádí projekty přímo.

7.  Pokud se od pověřeného orgánu očekává, že bude v případě projektů spolufinancovaných fondem jednat jako orgán výkonný, nesmí být tento pověřený orgán jediným konečným příjemcem prostředků, jejichž správa mu byla svěřena.

Článek 9

Výběrové řízení a řízení při udělení grantu, při nichž odpovědný orgán jedná jako veřejný zadavatel

1.  Výzvy k předkládání návrhů definované v čl. 7 odst. 2 se zveřejňují takovým způsobem, aby byla zaručena co nejvyšší informovanost případných příjemců. ►M3  Za stejných podmínek se rovněž zveřejňují jakékoli důležité změny obsahu výzev k předkládání návrhů. ◄

1.  Výzvy k předkládání návrhů upřesňují

a) cíle;

b) výběrová kritéria, která odpovídají čl. 16 odst. 5 základního aktu, a příslušné související doklady;

c) režimy financování ze strany Společenství, případně financování na vnitrostátní úrovni;

d) opatření a konečné datum pro předkládání návrhů.

2.  Pro účely výběru projektů a udělování grantů odpovědný orgán zaručí, že jsou případní příjemci informováni o následujících zvláštních podmínkách týkajících se projektů, které mají být provedeny

a) o pravidlech pro způsobilost výdajů;

b) o časových lhůtách provádění a

c) o finančních a jiných informacích, které mají být uchovávány a sdělovány.

2.  Před rozhodnutím o udělení grantu se odpovědný orgán přesvědčí, že konečný příjemce a/nebo partneři v rámci projektu jsou schopni tyto podmínky splnit.

3.  Odpovědný orgán zaručí, že projekty, jimž jsou uděleny granty, jsou podrobeny formální, technické a rozpočtové analýze a kvalitativnímu posouzení za použití kritérií stanovených ve výzvě k předkládání návrhů. Důvody pro zamítnutí ostatních projektů se zaznamenají.

4.  Členské státy určí, kdo má pravomoc udělovat granty na projekty, a zaručí, že v žádném případě nedojde ke střetu zájmů, a to zejména v případech, kdy jsou žadateli vnitrostátní subjekty.

5.  Rozhodnutí o udělení grantu uvádí alespoň jméno konečného příjemce a/nebo partnerů v rámci projektu, základní podrobnosti o projektu a jeho provozních cílech, maximální částku spolufinancování ze strany fondu a maximální míru spolufinancování celkových způsobilých nákladů.

6.  Všem žadatelům jsou písemně sděleny výsledky výběrového řízení s odůvodněním výběrových rozhodnutí. Pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, je uvedeno patřičné přezkumné řízení.

Článek 10

Dohody o grantech s konečnými příjemci, kdy odpovědný orgán jedná jako veřejný zadavatel

1.  Odpovědný orgán stanoví podrobné postupy řízení projektu, které se mimo jiné týkají

a) podpisu dohody o grantu vybranými konečnými příjemci;

b) kroků navazujících na dohodu a jakýchkoli změn dohody, a to zřízením systému správního monitorování projektů (výměna korespondence, provádění a monitorování změn a upomínek, přijímání a zpracování zpráv atd.).

2.  Dohody o grantech mimo jiné stanoví

a) nejvyšší částky grantu;

b) maximální procentní podíl příspěvku Společenství v souladu s čl. 16 odst. 4 základního aktu;

c) podrobný popis a harmonogram podporovaného projektu;

d) případně část úkolů a souvisejících nákladů, které konečný příjemce hodlá zadat třetím stranám;

e) dohodnutý předběžný rozpočet a plán financování projektu včetně pevně stanoveného procentního podílu nepřímých nákladů definovaných v příloze 11, pokud jde o pravidla pro způsobilost výdajů;

f) harmonogram a prováděcí ustanovení k dohodě (povinnosti týkající se podávání zpráv, změn a ukončení);

g) provozní cíle projektu a ukazatele, které mají být použity;

h) vymezení způsobilých nákladů;

i) podmínky týkající se platby grantu a požadavky na vedení účetnictví;

j) podmínky týkající se auditní stopy;

k) patřičná ustanovení pro ochranu údajů;

l) patřičná ustanovení pro propagaci.

3.  V případě potřeby koneční příjemci zaručí, že se na všechny partnery v rámci projektu vztahují stejné závazky jako na ně samotné. Partneři přijímají povinnosti prostřednictvím konečného příjemce, který však nese konečnou odpovědnost za to, že on sám i všichni partneři v rámci projektu dodrží smluvní podmínky.

3.  Koneční příjemci uchovávají ověřené kopie účetních dokumentů, které zdůvodňují příjmy a výdaje vzniklé partnerům v souvislosti s příslušným projektem.

4.  Dohody o grantech musejí výslovně zmocnit Komisi a Účetní dvůr k provádění kontrol dokladů a kontrol na místě u všech konečných příjemců, partnerů v rámci projektu a subdodavatelů.

▼M3

Článek 11

Prováděcí smlouvy

Při uzavírání smluv za účelem realizace projektů jednají stát, regionální či místní orgány, veřejnoprávní instituce, asociace tvořené jedním nebo několika takovými orgány či několika takovými veřejnoprávními institucemi v souladu s právem a zásadami Unie a vnitrostátním právem a zásadami, které upravují zadávání veřejných zakázek.

Ostatní subjekty, které nejsou uvedené v prvním odstavci, uzavírají smlouvy za účelem realizace projektů až po příslušném zveřejnění, aby se zajistilo dodržování zásad transparentnosti, nediskriminačního přístupu a rovného zacházení. Smlouvy, jejichž hodnota je nižší než 100 000 EUR, mohou být uzavřeny za předpokladu, že si příslušný subjekt vyžádá alespoň tři nabídky. Aniž jsou dotčena vnitrostátní pravidla, na smlouvy, jejichž hodnota je nižší než 5 000 EUR, se nevztahují žádné procesní povinnosti.

▼B

Článek 12

Stanovení konečného příspěvku Společenství

Pro výpočet závěrečné platby konečnému příjemci se použije celkový příspěvek Společenství na každý projekt, jehož částka je z následujících tří možností nejnižší:

a) maximální částka uvedená v dohodě o grantu;

b) maximální spolufinancování vyplývající z vynásobení celkových způsobilých nákladů na příslušný projekt procentním podílem stanoveným v čl. 16 odst. 4 základního aktu (tj. 50 % nebo 75 %) a

c) částka vyplývající z uplatnění zásady neziskovosti definované v bodě I.3.3 přílohy 11.

Článek 13

Technická pomoc

1.  Technická pomoc z podnětu Komise, definovaná v článku 17 základního aktu, může být fondem financována až do 100 %.

2.  Technická pomoc z podnětu členských států, definovaná v článku 18 základního aktu, může být fondem financována až do 100 %.

3.  Pokud technická pomoc z podnětu Komise nebo členských států splňuje pravidla pro způsobilost vymezená v části III kapitoly 1, může mít formu veřejných zakázek, honorářů odborníků a/nebo správních výdajů.

Článek 14

Výdaje na technickou pomoc, jde-li o společný orgán

1.  Jsou-li jeden či více určených orgánů společné pro dva či více ze čtyř fondů, lze položky výdajů na technickou pomoc v rámci jednotlivých ročních programů zčásti nebo zcela sloučit.

2.  Výdaje na technickou pomoc se rozdělí mezi příslušné fondy, a to pokud možno na základě jednoduchého a reprezentativního vzorce pro rozdělení. Uplatněním vzorce nesmí být zvýšena maximální částka výdajů na technickou pomoc v rámci příslušných ročních programů.

Článek 15

Ověření prováděná odpovědným orgánem

1.  Ověření prováděná podle čl. 29 odst. 1 písm. g) základního aktu odpovědným orgánem nebo na jeho odpovědnost zahrnují podle potřeby správní, finanční, technické a hmotné aspekty projektu.

1.  Ověřením je zaručeno, že jsou vykázané výdaje skutečné a z hlediska projektu odůvodněné, že projekty, jimž byl udělen grant, byly provedeny v souladu s dohodou o grantu, že je příspěvek Společenství v souladu s pravidly, a to zejména pokud jde o strukturu financování definovanou v článku 16 základního aktu, že žádosti konečného příjemce o úhradu jsou správné a že projekty a výdaje jsou v souladu s pravidly Společenství a vnitrostátními pravidly, rovněž je zaručeno, že nedojde ke dvojímu financování výdajů z jiných režimů Společenství nebo vnitrostátních režimů a za jiná programová období.

1.  Ověření kromě toho zahrnuje tyto postupy:

a) správní a finanční ověření každé žádosti o úhradu, kterou podal konečný příjemce;

b) ověření alespoň reprezentativního vzorku podkladů týkajících se všech okruhů rozpočtu přiloženého k dohodě o grantu, ohledně vhodnosti, přesnosti a způsobilosti výdajů, příjmů a nákladů účelově vázaných příjmů, které koneční příjemci vykázali;

c) ověření jednotlivých projektů na místě, a to alespoň na reprezentativním vzorku, který zahrnuje vhodnou kombinaci typů a velikostí projektů, a s ohledem na všechny určené rizikové faktory, s cílem získat s přihlédnutím k míře rizika stanovené odpovědným orgánem rozumné záruky ohledně zákonnosti souvisejících transakcí a jejich souladu s právními přepisy.

1.  Ověření uvedená v písmenech a) a b) není třeba provádět, pokud je konečnému příjemci uložena povinnost předložit osvědčení o auditu, který byl proveden nezávislým auditorem a vztahuje se na všechny aspekty uvedené v písmenech a) a b).

2.  O každém ověření je veden záznam uvádějící provedené činnosti, datum, výsledky a opatření přijatá k odstranění zjištěných chyb. Odpovědný orgán zajistí, aby byly všechny podklady týkající se provedených ověření uchovávány k dispozici Komisi a Účetnímu dvoru po dobu pěti let po ukončení projektu. Běh této lhůty se přeruší buď v případě soudního řízení, nebo na řádně odůvodněnou žádost Komise.

3.  Pokud odpovědný orgán jedná v rámci ročního programu jako orgán výkonný, jak je definováno v čl. 7 odst. 3, provádějí se ověření uvedená v odstavci 1 v souladu se zásadou náležitého oddělení funkcí.

Článek 16

Auditní stopa

1.  Pro účely čl. 29 odst. 1 písm. k) základního aktu se auditní stopa považuje za náležitou, pokud splňuje tato kritéria:

a) umožňuje, aby souhrnné částky certifikované Komisi souhlasily s podrobnými účetními záznamy a s podklady certifikačního orgánu, odpovědného orgánu, pověřených orgánů a konečných příjemců, pokud jde o projekty spolufinancované fondem;

b) umožňuje ověřit vyplacení příspěvku z veřejných zdrojů konečnému příjemci, přidělení a převod finančních prostředků Společenství poskytnutých v rámci fondu a zdroje spolufinancování projektu;

c) umožňuje ověřit uplatňování výběrových kritérií vypracovaných pro roční program;

d) pro každý projekt podle potřeby obsahuje technické specifikace a plán financování, dokumenty týkající se schválení grantu, dokumenty vztahující se na postupy zadávání veřejných zakázek a zprávy o provedených ověřeních a auditech.

2.  Odpovědný orgán zaručí, že je veden záznam o umístění všech dokumentů týkajících se specifických plateb učiněných v rámci fondu.

Článek 17

Audit systémů a audit projektů

1.  Audity uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. a) a b) základního aktu se provádějí prostřednictvím řídicích a kontrolních systémů zřízených členskými státy a na vzorku projektů vybraných metodou, která byla schválena auditním orgánem.

1.  Metoda výběru vzorků

a) zahrnuje vhodnou kombinaci projektů odlišného druhu a rozsahu;

b) zohledňuje všechny rizikové faktory, které byly během vnitrostátních kontrol nebo kontrol Společenství určeny, a rovněž aspekty hospodárnosti zvažované při ověřování.

1.  Vzorek bude také zahrnovat alespoň poměrné množství projektů prováděných odpovědným orgánem, který jedná jako orgán výkonný.

1.  Metoda použitá pro výběr vzorku bude zdokumentována.

2.  Auditu řídicích a kontrolních systémů bude do roku 2013 alespoň jednou podroben každý z následujících procesů: programování, svěřování úkolů, výběr projektů a udělení grantu, monitorování projektů, platby, certifikace výdajů, podávání zpráv Komisi, zjišťování a náprava případných nesrovnalostí a vyhodnocování programů.

3.  Audit projektů se provádí na místě na základě dokumentace a záznamů konečného příjemce a/nebo partnerů v rámci projektu. Audity ověří, že

a) projekt splňuje výběrová kritéria ročního programu, byl proveden v souladu s dohodou o grantu a splňuje všechny platné podmínky týkající se funkčnosti či využití nebo cílů, jichž má být dosaženo;

b) vykázané výdaje odpovídají účetním záznamům a podkladům konečného příjemce a/nebo partnerů v rámci projektu a že tyto záznamy odpovídají podkladům odpovědného orgánu či jakéhokoli pověřeného orgánu;

c) výdaje odpovídají požadavkům na způsobilost stanoveným v příloze 11, požadavkům upřesněným v průběhu vnitrostátního výběrového řízení, podmínkám dohody o grantu, dále skutečně provedeným pracím a případně dalším pravidlům Společenství či vnitrostátním pravidlům;

d) využití nebo zamýšlené využití projektu je v souladu s cíli, akcí či opatřeními stanovenými v článcích 3, 4, 5, 6 a 18 základního aktu;

e) veřejné či soukromé příspěvky byly konečnému příjemci vyplaceny v souladu s čl. 16 odst. 2 základního aktu;

f) je prováděna náležitá auditní stopa;

g) nedochází k žádnému střetu zájmů a bylo dosaženo ekonomické výhodnosti, a to zejména v případech, kdy odpovědný orgán jedná jako výkonný orgán projektu.

4.  Pouze výdaje v rozsahu auditu prováděného podle odstavce 3 se započtou do částky výdajů podrobených auditu pro účely čl. 32 odst. 1 písm. b) základního aktu. Pokud se audit provádí před ukončením projektu, zohlední se pro výpočet míry hrazení pouze výdaje, které byly skutečně podrobeny auditu.

5.  Pokud jsou zjištěné problémy zřejmě systémové povahy, a mohou tudíž ohrozit další projekty, auditní orgán zajistí, aby bylo provedeno další šetření včetně dodatečných auditů v případech, kdy je to nezbytné, aby se stanovil rozsah těchto problémů. Příslušné orgány přijmou nezbytná preventivní a nápravná opatření.

6.  Auditní orgán vypracuje na základě výsledků auditu výdajů vykázaných Komisi závěry a sdělí je Komisi ve výroční auditní zprávě. U ročních programů, u nichž se četnost chyb nachází nad úrovní významnosti ve výši 2 % příspěvku Společenství, provede auditní orgán analýzu významu této chyby a učiní nezbytná opatření včetně vhodných doporučení, která budou sdělena přinejmenším prostřednictvím výroční auditní zprávy.

Článek 18

Ověření prováděná certifikačním orgánem

1.  V případech, kdy auditní orgán vydá kvalifikované stanovisko či nepříznivé stanovisko k fungování řídicího a kontrolního systému, certifikační orgán ověří, zda byly tyto informace zaslány Komisi. Certifikační orgán také zajistí, že odpovědný orgán provede odpovídající akční plán, aby účinně obnovil fungování řídicího a kontrolního systému a posoudil dopad nefunkčnosti na prohlášení o výdajích.

2.  Pokud žádost o platbu či prohlášení o splatné úhradě není auditním orgánem pro účely závěrečné zprávy o provádění ročního programu schváleno, certifikační orgán zajistí, aby byly správná žádost o platbu či správné prohlášení o úhradě neprodleně vypracovány.KAPITOLA 3

Informace, které mají být poskytnuty o využívání fondu

Článek 19

Zásada proporcionality

1.  Podle čl. 10 odst. 2 základního aktu může být rozsah, v němž jsou informace, jež mají členské státy o využívání fondu k dispozici, předávány Komisi prostřednictvím dokumentů uvedených v této kapitole, úměrný částce příspěvku Společenství, která byla přidělena příslušnému členskému státu, případně lze tyto informace poskytnout formou shrnutí.

2.  Na žádost Komise však členské státy poskytnou podrobnější informace. Komise může o takovéto informace požádat, je-li to nezbytné, aby mohla účinně plnit své závazky podle základního aktu a finančního nařízení.

Článek 20

Popis řídicích a kontrolních systémů

1.  Popis řídicích a kontrolních systémů podle čl. 33 odst. 4 a čl. 34 odst. 2 základního aktu se předloží v souladu se vzorem uvedeným v příloze 1.

2.  Odpovědný orgán schválí popis systému vypracovaný pověřeným orgánem. Každý určený orgán potvrdí přesnost popisu řídicích a kontrolních systémů, které se na něj vztahují. Kromě toho auditní orgán potvrdí úplnost popisu.

3.  Při zkoumání popisu může Komise požádat o vyjasnění a navrhnout opatření, aby byla dodržena ustanovení vymezená v základním aktu. Je-li to nezbytné, mohou úředníci Komise či oprávnění zástupci Komise provádět kontroly na místě.

4.  Pokud je odpovědný orgán stejný pro dva či více ze čtyř fondů nebo pokud se společné systémy vztahují na dva či více fondů, mohou být v popisu společných řídicích a kontrolních systémů případně zvýrazněny specifické rysy.

Článek 21

Přepracování popisu řídicích a kontrolních systémů

▼M3

1.  Odpovědný orgán oznámí Komisi prostřednictvím formálního dopisu jakoukoli významnou změnu týkající se řídicího a kontrolního systému a přepracovaný popis řídicího a kontrolního systému zašle Komisi co nejdříve, nejpozději v době, kdy takové změny nabudou účinku.

▼B

2.  Důležité změny jsou změny, které mohou ovlivnit oddělení funkcí, účinnost výběru, udělování grantů, kontrolní a platební mechanismy a komunikaci s Komisí. Zahrnují zejména změny některého z určených orgánů, změny v účetním systému, v platbě a v certifikaci.

3.  Při přepracování řídicích a kontrolních systémů se uplatní tytéž postupy jako postupy stanovené v článku 20.

Článek 22

Programové dokumenty

1.  Členské státy předkládají Komisi v souladu se vzorem v příloze 2 víceletý program uvedený v článku 21 základního aktu.

2.  Členské státy předkládají Komisi v souladu se vzorem v příloze 3 roční programy uvedené v článku 23 základního aktu.

3.  Finanční plány spojené s víceletým programem obsahují rozdělení částek v rozpočtu podle priorit, jak je definováno ve strategických pokynech.

3.  Finanční plány spojené s ročními programy obsahují rozdělení částek v rozpočtu podle kategorie dané akce, jak je definováno v čl. 3 odst. 1 základního aktu, s odkazem na dané priority.

Článek 23

Přepracování finančního rozdělení v rámci ročních programů

▼M1

1.  Pro účely přepracování ročního programu schváleného Komisí podle čl. 23 odst. 4 základního aktu předloží příslušné členské státy Komisi návrh přepracovaného ročního programu nejpozději tři měsíce před skončením období způsobilosti. Komise přepracovaný návrh posoudí a co nejdříve schválí postupem podle čl. 23 odst. 4 základního aktu.

▼B

2.  Změny finančního rozdělení v případech, kdy nedojde k přepracování ročního programu podle odstavce 1, nepřesáhnou 10 % celkového příspěvku z fondu a budou povoleny pouze za okolností, jejichž vznik nemohl odpovědný orgán ovlivnit. Tyto změny budou odpovídajícím způsobem vysvětleny ve zprávách o pokroku a/nebo v závěrečné zprávě o provádění ročního programu.

Článek 24

►M2  Zprávy o pokroku a závěrečné zprávy o provádění ročních programů a žádosti o platbu ◄

1.  Členské státy předkládají Komisi zprávy o pokroku při provádění ročního programu a žádosti o platbu, jak stanoví čl. 41 odst. 4 základního aktu v souladu se vzorem uvedeným v příloze 4.

2.  Členské státy předkládají Komisi závěrečné zprávy o provádění ročního programu a žádosti o platbu, jak stanoví čl. 42 odst. 1 písm. b) základního aktu v souladu se vzorem uvedeným v příloze 5.

▼M3

3.  Finanční tabulky spojené se zprávami o pokroku a závěrečnými zprávami obsahují rozdělení částek jak podle priorit, tak i zvláštních priorit, tak jak je určeno ve strategických pokynech.

▼M2

4.  S odvoláním na čl. 41 odst. 3 a 4 základního aktu nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb poukázaných členskému státu 90 % celkové částky přidělené tomuto členskému státu rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program.

Pokud členský stát učinil na vnitrostátní úrovni závazky ve výši menší, než je celková částka přidělená rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program, nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb 90 % výše částky, v jaké byly členským státem závazky učiněny.

▼B

Článek 25

Dokumenty vypracované auditním orgánem

1.  Auditní strategie uvedená v čl. 32 odst. 1 písm. c) základního aktu se vypracuje podle vzoru v příloze 6. ►M3   Jakékoli změny týkající se auditní strategie, které byly předloženy podle čl. 32 odst. 1 písm. c) základního právního aktu a které Komise přijala, se zasílají Komisi co nejdříve. Přepracovaná auditní strategie se sestaví v souladu se vzorem v příloze VI, s vyznačením zavedených změn. ◄

▼M3

2.  Vyjma případů, kdy oběma posledním ročním programům přijatým Komisí odpovídá roční příspěvek Společenství, který je nižší než 1 milion EUR, předkládá auditní orgán výroční auditní plán každoročně do 15. únorem, a to počínaje rokem 2010. Auditní plán se sestaví v souladu s postupy uvedenými ve vzoru v příloze VI. Pokud členské státy předkládají výroční auditní plány, nemusí znovu předkládat auditní strategii. Jedná-li se o kombinovanou auditní strategii podle čl. 32 odst. 2 základního právního aktu, může být předložen kombinovaný auditní plán.

▼B

3.  Auditní zpráva a stanoviska podle čl. 32 odst. 3 písm. a) a b) základního aktu vycházejí z auditů systémů a auditů projektů prováděných v souladu s auditní strategií a jsou vypracovány podle vzorů v přílohách 7.A a 7.B.

4.  Prohlášení o platnosti uvedené v čl. 32 odst. 3 písm. c) základního aktu vychází z veškerých auditních činností provedených auditním orgánem, případně z dodatečných kontrol. Prohlášení o platnosti se vypracuje v souladu se vzorem uvedeným v příloze 7.C.

5.  Pokud je rozsah šetření jakkoli omezen nebo neumožňuje-li zjištěná výše neoprávněných výdajů provést stanovisko bez výhrad v rámci výročního stanoviska uvedeného v čl. 32 odst. 3 písm. b) základního aktu nebo v prohlášení uvedeném v písmeni c) téhož článku, uvede auditní orgán důvody a odhadne rozsah problému a jeho finanční dopad.

▼M3

Článek 26

Dokumenty vypracované certifikačním orgánem

1.  Certifikační orgán podle čl. 41 odst. 4 základního právního aktu sestaví a předá Komisi certifikace týkající se žádosti o druhou předběžnou platbu ve formátu podle přílohy VIII.

2.  Certifikaci týkající se žádosti o závěrečnou platbu podle čl. 42 odst. 1 písm. a) základního aktu sestaví certifikační orgán a odpovědný orgán ji předá Komisi ve formátu podle přílohy IX.

▼BKAPITOLA 4

Hlášení nesrovnalostí

Článek 27

Počáteční hlášení – odchylky

1.  V souladu se vzory v přílohách 4 a 5 nahlásí členské státy prostřednictvím zpráv o pokroku nebo závěrečných zpráv o provádění ročních programů Komisi veškeré nesrovnalosti, které se staly předmětem prvotního správního nebo soudního zjištění.

1.  Zpráva uvede

a) fond, roční program a příslušný projekt;

b) ustanovení, které bylo porušeno;

c) datum a zdroj první informace vedoucí k podezření, že došlo k nesrovnalosti;

d) postupy použité při vzniku nesrovnalosti;

e) případně zda tato praktika vzbuzuje podezření na podvod;

f) způsob, jakým byla nesrovnalost odhalena;

g) příslušnou částku příspěvku Společenství.

1.  Není však třeba hlásit následující případy, vyjma tehdy, existuje-li podezření na podvod:

a) případy, kdy se nesrovnalosti týkají částek menších než 10 000 EUR ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství;

b) případy, kdy k nesrovnalosti došlo pouze kvůli selhání při provádění celé nebo části projektu, který je součástí ročního programu, a to z důvodu úpadku konečného příjemce;

c) případy, na něž konečný příjemce dobrovolně upozornil odpovědný orgán dříve, než je tento orgán sám zaznamenal, ať již před, nebo po vyplacení příspěvku z veřejných zdrojů;

d) případy zjištěné a opravené odpovědným orgánem před vyplacením příspěvku z veřejných zdrojů konečnému příjemci a před zahrnutím daných výdajů do výkazu výdajů předloženého Komisi.

2.  Na žádost Komise poskytnou členské státy ke všem případům další podrobné údaje o

a) případných ostatních zúčastněných členských státech a třetích zemích;

b) období, během něhož k nesrovnalosti došlo, nebo čase, kdy k nesrovnalosti došlo;

c) vnitrostátních orgánech nebo subjektech, které vypracovaly úřední zprávu o nesrovnalosti, a o orgánech, které jsou pověřeny se nesrovnalostí zabývat z administrativního nebo soudního hlediska;

d) datu prvotního administrativního nebo soudního zjištění nesrovnalosti;

e) totožnosti fyzických a právnických osob nebo jiných zúčastněných subjektů, kromě případů, kdy tato informace není důležitá pro účely potírání nesrovnalostí vzhledem k povaze dané nesrovnalosti;

f) celkovém rozpočtu a příspěvku z veřejných zdrojů schváleném pro projekt a o rozdělení jeho spolufinancování mezi příspěvek Společenství a příspěvek členských států;

g) výši příspěvku z veřejných zdrojů, kterého se nesrovnalost týká, a výši příslušného ohroženého příspěvku Společenství;

h) částkách, které by bývaly byly neoprávněně vyplaceny, pokud by nesrovnalost nebyla zjištěna, v případech, kdy nebyl vyplacen příspěvek z veřejných zdrojů podle písmene g) osobám nebo jiným zjištěným subjektům;

i) případném odložení plateb a možnostech získání příspěvku zpět;

j) povaze neoprávněného výdaje.

3.  Pokud některé z informací uvedených v odstavci 2, zejména ty, které se týkají praktik použitých při vzniku nesrovnalosti a způsobu, jakým byla nesrovnalost odhalena, nejsou dostupné, doplní je členské státy v co největším rozsahu při předložení následujících zpráv o nesrovnalostech Komisi.

Článek 28

Podávání hlášení o následných krocích – případy, kdy se nepodaří získat částky zpět

1.  Členské státy informují Komisi o řízeních zahájených v souvislosti se všemi nesrovnalostmi, které již dříve oznámily, a o významných změnách, které z nich vyplývají, přičemž upozorní na všechny předchozí zprávy, které předložily podle článku 27. Tyto informace jsou v souladu se vzory v přílohách 4 a 5 uvedeny ve zprávách o pokroku nebo v závěrečných zprávách o provádění ročních programů.

1.  Zpráva obsahuje částky, které byly získány zpět nebo u kterých se to předpokládá.

2.  Na žádost Komise poskytnou členské státy ke všem případům další podrobné údaje o

a) předběžných opatřeních přijatých členskými státy k zajištění zpětného získání neoprávněně vyplacených částek;

b) jakýchkoli soudních a správních řízeních zahájených za účelem získání neoprávněně vyplacených částek zpět a uložení sankcí;

c) důvodech pro upuštění od postupů navrácení;

d) důvodech pro upuštění od trestního stíhání.

2.  Členské státy oznámí Komisi veškerá správní nebo soudní rozhodnutí nebo jejich hlavní body týkající se ukončení těchto řízení a uvedou zejména, zda lze na základě zjištěných údajů pojmout podezření na podvod či nikoli.

Článek 29

Kontakty s členskými státy

1.  Komise udržuje s dotčenými členskými státy příslušné kontakty za účelem doplnění předložených údajů o nesrovnalostech uvedených v článku 27 a o řízeních uvedených v článku 28 týkajících se možností zpětného získání částek.

2.  Nezávisle na kontaktech uvedených v odstavci 1 Komise uvědomí členské státy, vede-li povaha nesrovnalosti k podezření, že by ke stejným nebo podobným praktikám mohlo dojít v ostatních členských státech.

Článek 30

Využití informací

1.  Komise může využít všech informací obecné nebo provozní povahy, které členské státy sdělují podle tohoto rozhodnutí, aby provedla analýzy rizik a na základě obdržených informací vypracovala zprávy a systémy včasného varování pro větší efektivitu při zjišťování rizik.

2.  Komise pravidelně informuje dotčené členské státy o využití informací podle odstavce 1.KAPITOLA 5

Informovanost a propagace

Článek 31

Informace pro případné konečné příjemce

1.  Odpovědný orgán zajistí, že jsou klíčové údaje o víceletých a ročních programech patřičným způsobem šířeny, že obsahují údaje o příslušných finančních příspěvcích a jsou k dispozici všem zúčastněným stranám.

1.  Odpovědný orgán se však může rozhodnout, že z důvodů veřejné bezpečnosti uchová v důvěrnosti vnitřní řídicí opatření stanovená ve víceletém programu nebo v ročních programech a jakékoli další informace týkající se provádění fondu.

2.  Odpovědný orgán poskytne případným konečným příjemcům alespoň tyto informace:

a) podmínky způsobilosti, které je třeba splnit pro získání finančních prostředků v rámci ročního programu;

b) popis postupů hodnocení žádostí o financování a popis daných časových období;

c) kritéria výběru projektů, které budou financovány;

d) kontaktní údaje osob, které mohou poskytnout informace o ročních programech.

2.  Kromě toho informuje odpovědný orgán případné konečné příjemce o zveřejnění podle čl. 33 odst. 2 písm. b).

Článek 32

Informace pro konečné příjemce

Odpovědný orgán informuje konečné příjemce, že přijetím finančních prostředků rovněž souhlasí se svým zahrnutím do seznamu konečných příjemců, který se zveřejní v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. b).

Článek 33

Odpovědnosti odpovědných orgánů týkající se informovanosti široké veřejnosti a propagace

1.  Odpovědný orgán zajistí, aby byla informační a propagační opatření prováděna se zaměřením na co možná nejširší zastoupení v médiích a s použitím různých forem a metod komunikace na příslušné územní úrovni.

2.  Odpovědný orgán zorganizuje přinejmenším tato informační a propagační opatření:

a) alespoň jednu hlavní informační činnost za rok počínaje rokem 2008, která propaguje zahájení víceletého programu nebo představuje úspěchy ročního programu (ročních programů);

b) každoroční zveřejnění, alespoň na internetových stránkách, seznamu konečných příjemců, názvů projektů a částky finančních prostředků z veřejných zdrojů a finančních prostředků Společenství, které byly na tyto projekty poskytnuty. Adresa internetových stránek se sdělí Komisi.

Článek 34

Odpovědnosti konečných příjemců týkající se informovanosti široké veřejnosti a propagace

1.  Konečný příjemce je odpovědný za informování veřejnosti o pomoci získané z fondu prostřednictvím opatření stanovených v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.  Konečný příjemce trvale vyvěsí nápadnou tabulku výrazných rozměrů, a to nejpozději do tří měsíců po dokončení projektu, pokud splňuje tato kritéria:

a) celkový příspěvek Společenství na daný projekt přesahuje 100 000 EUR a

b) daná operace sestává z nákupu hmotného předmětu nebo z financování infrastruktury nebo stavebních projektů.

2.  Na tabulce bude uveden typ a název projektu. A navíc informace uvedené v článku 35 zaberou nejméně 25 % tabulky.

3.  Pokud projekt získal finanční prostředky v rámci ročního programu spolufinancovaného fondem, konečný příjemce zajistí, aby byli účastníci projektu o tomto financování informováni.

4.  Jakýkoli doklad, včetně potvrzení o účasti nebo jiného potvrzení, který se týká takového projektu, musí obsahovat prohlášení o tom, že je projekt spolufinancován fondem.

Článek 35

Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření týkajících se dané operace

Veškerá informační a propagační opatření zaměřená na konečné příjemce, případné konečné příjemce a veřejnost obsahují tyto údaje:

1) symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze 10 a odkaz na Evropskou unii;

2) odkaz na fond;

3) prohlášení, které vybere odpovědný orgán a které zdůrazňuje přidanou hodnotu příspěvku Společenství.

Pokud jde o malé propagační předměty nebo o propagační předměty, které se týkají dvou či více ze čtyř fondů, body 1 a 3 se nepoužijí.KAPITOLA 6

Osobní údaje

Článek 36

Ochrana osobních údajů

1.  Členské státy a Komise přijmou veškerá nezbytná opatření, aby předešly jakémukoli neoprávněnému zveřejnění informací uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. h) základního aktu, informací shromážděných Komisí v průběhu kontrol na místě a informací uvedených v kapitole 4 nebo nezákonnému přístupu k nim.

2.  Informace uvedené v kapitole 4 nesmějí být sděleny jiným osobám než těm, které jsou v členských státech nebo v orgánech Společenství oprávněny je znát z titulu své funkce, s výjimkou případů, kdy k tomu členský stát, který informace sdělil, dal výslovný souhlas.KAPITOLA 7

Elektronická výměna dokumentů

▼M3

Článek 37

Elektronická výměna dokumentů

Kromě řádně podepsaných dokumentů v tištěné podobě uvedených v kapitole 3 se informace zasílají také v elektronické podobě.

▼B

Článek 38

Počítačový systém pro výměnu dokumentů

1.  Pokud Komise vyvíjí počítačový systém pro bezpečnou výměnu údajů mezi Komisí a jednotlivými členskými státy při provádění fondu, jsou o tom členské státy informovány a na vlastní žádost se mohou do vývoje takového počítačového systému zapojit.

2.  V počítačovém systému uvedeném v odstavci 1 zaznamenávají Komise a určené orgány společně se subjekty, jimž byly svěřeny úkoly, dokumenty uvedené v kapitole 3.

3.  Kromě toho mohou být členské státy vyzvány, aby dobrovolně prostřednictvím stávajícího specifického systému, který spravuje Komise a jehož účelem je shromažďovat nesrovnalosti zjištěné v rámci strukturálních fondů, poskytly informace uvedené v článcích 27 a 28.

4.  Jakékoli náklady na rozhraní mezi běžným počítačovým systémem a celostátními, regionálními a místními počítačovými systémy a jakékoli náklady na přizpůsobení celostátních, regionálních a místních systémů technickým požadavkům společného systému jsou způsobilé podle článku 18 základního aktu.ČÁST III

USTANOVENÍ SPECIFICKÁ PRO FOND PRO VNĚJŠÍ HRANICEKAPITOLA 1

Pravidla pro způsobilost

Článek 39

Pravidla pro způsobilost

1.  Ke stanovení způsobilosti výdajů na akci financovanou v rámci ročních programů uvedených v čl. 37 odst. 4 základního aktu se použijí pravidla stanovená v příloze 11.

2.  Tato pravidla se použijí na konečné příjemce a vztahují se obdobným způsobem na partnery v rámci projektu.

3.  Členské státy jsou oprávněny používat přísnější vnitrostátní pravidla pro určení způsobilosti, než jaká jsou stanovena tímto rozhodnutím.

3.  Komise vyhodnotí, zda použitelná vnitrostátní pravidla pro způsobilost tuto podmínku splňují.KAPITOLA 2

Zvláštní režim průjezdu

Článek 40

Podpora provádění zvláštního režimu průjezdu

1.  V rámci víceletého programu Litevské republiky má být zřízena podpora na provádění zvláštního tranzitního režimu, na který se odkazuje v článku 6 základního aktu, a tato podpora bude prováděna na základě ročních plánů Litevské republiky.

1.  Pravidla uvedená v základním aktu a v tomto rozhodnutí, která se týkají provádění ročních programů, se obdobným způsobem vztahují na podporu na provádění zvláštního režimu průjezdu. Z fondu budou hrazeny veškeré dodatečné náklady vzniklé při provádění zvláštního ustanovení acquis týkajícího se takového průjezdu.

2.  Částka, která má být na tuto podporu přidělena, se pro každý roční program stanoví v souladu s článkem 6 základního aktu a v mezích rozpočtových položek uvedených v čl. 14 odst. 12 základního aktu.

3.  Pokud jde o ušlé poplatky, akce bude probíhat od 1. ledna roku uvedeného ve finančním rozhodnutí, kterým se schvaluje roční program, až do 31. prosince tohoto roku.

3.  Pokud jde o dodatečné náklady, akce bude probíhat od 1. ledna roku uvedeného ve finančním rozhodnutí, kterým se schvaluje roční program:

a) pokud jde o platy zaměstnanců konkrétně provádějící zvláštní režim průjezdu, do 31. prosince tohoto roku;

▼M3

b) pokud jde o všechny další dodatečné náklady, do 30. června roku N ( 19 ) + 2

▼B

4.  Částka, jež má být přidělena na tuto podporu v rámci každého ročního programu, nesmí být použita na jinou akci.ČÁST IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 41

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice a Švédskému království.
PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I

Vzor popisu řídicích a kontrolních systémů

PŘÍLOHA II

Vzor víceletého programu

PŘÍLOHA III

Vzor ročního programu

PŘÍLOHA IV

Vzor zprávy o pokroku v provádění ročního programu

A.

Technická zpráva

B.

Žádost o druhou předběžnou platbu

PŘÍLOHA V

Vzor závěrečné zprávy o pokroku v provádění ročního programu

A.

Technická zpráva

B.

Žádost o vyplacení zůstatku/prohlášení o splatné úhradě

PŘÍLOHA VI

Vzor auditní strategie

Příloha (přílohy) k auditní strategii: Roční plány

PŘÍLOHA VII

Vzor zprávy auditního orgánu

A.

Výroční auditní zpráva

B.

Stanovisko k fungování řídicích a kontrolních systémů

C.

Ověření platnosti žádosti o platbu

PŘÍLOHA VIII

Vzor certifikace pro druhé předběžné financování

PŘÍLOHA IX

Vzor certifikace pro závěrečnou platbu

PŘÍLOHA X

Pokyny k používání znaku a a definice standardních barev

PŘÍLOHA XI

Pravidla pro způsobilost výdajů fond pro vnější hranice
PŘÍLOHA I

VZOR POPISU ŘÍDICÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ

 prvotní verze

 přepracovaná verze (číslo, datum ve tvaru den/měsíc/rok) po diskusi s Komisí

 verze přepracovaná z jiných důvodů

ČLENSKÝ STÁT:

FOND(Y):

HLAVNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO:

POSKYTNUTÉ INFORMACE POPISUJÍ SITUACI KE DNI:

1.   IDENTIFIKACE URČENÝCH ORGÁNŮ

1.1 Obecné informace o určených orgánech

1.1.1 Stručný popis možností zvolených při určování různých orgánů

1.1.2 Uvedení, zda se řídicí a kontrolní systémy používají

Pokud se nepoužívají, uvedení data, kdy se začnou používat.

1.1.3 Informace o tom, zda Komise pro dané řídicí a kontrolní systémy vydala povolení čerpat jiné finanční nástroje Společenství (připadá-li toto v úvahu)

1.2 Organizační schéma (popř. schémata) celé instituce (popř. institucí), v jejímž rámci určené orgány fungují

1.3 Odpovědný orgán

1.3.1 Datum a způsob formálního určení odpovědného orgánu

1.3.2 Právní forma odpovědného orgánu

1.3.3 Specifikace funkcí vykonávaných odpovědným orgánem přímo a (připadá-li v úvahu či se plánuje) ostatními institucemi spadajícími pod odpovědný orgán (zadávání úkolů externím subjektům s výjimkou úkolů svěřených pověřenému orgánu, popř. pověřeným orgánům podle bodu 1.4)

1.3.4 Organizační schéma a vymezení funkcí jednotlivých oddělení (včetně orientačního počtu přidělených míst)

1.3.5 Informace o tom, zda může odpovědný orgán u projektů spolufinancovaných tímto fondem rovněž jednat jako výkonný orgán

1.3.6 Pokud pod jeden odpovědný orgán spadá více než jeden ze čtyř fondů, popis společných funkcí a systémů

1.4 Pověřený orgán, popř. pověřené orgány

1.4.1 Důvody pro zřízení pověřeného orgánu

1.4.2 Datum a způsob formálního určení pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů

1.4.3 Právní forma pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů

1.4.4 Specifikace funkcí vykonávaných pověřeným orgánem (popř. pověřenými orgány) přímo a (připadá-li v úvahu nebo se plánuje) ostatními institucemi spadajícími pod pověřený orgán (popř. pověřené orgány) (zadávání úkolů externím subjektům)

1.4.5 Organizační schéma a vymezení funkcí jednotlivých oddělení (včetně orientačního počtu přidělených míst)

1.4.6 Informace o tom, zda může pověřený orgán (popř. pověřené orgány) u projektů spolufinancovaných z tohoto fondu rovněž jednat jako výkonný orgán

1.4.7 Pokud pod jeden pověřený orgán (popř. pověřené orgány) spadá více než jeden ze čtyř fondů, popis společných funkcí a systémů

1.5 Certifikační orgán

1.5.1 Datum a způsob formálního určení certifikačního orgánu

1.5.2 Právní forma certifikačního orgánu

1.5.3 Specifikace funkcí vykonávaných certifikačním orgánem přímo a (připadá-li v úvahu nebo se plánuje) ostatními institucemi spadajícími pod certifikační orgán (zadávání úkolů externím subjektům)

1.5.4 Organizační schéma a vymezení funkcí jednotlivých oddělení (včetně orientačního počtu přidělených míst)

1.5.5 Pokud pod jeden certifikační orgán spadá více než jeden ze čtyř fondů, popis společných funkcí a systémů

1.6 Auditní orgán

1.6.1 Datum a způsob formálního určení auditního orgánu

1.6.2 Právní forma auditního orgánu

1.6.3 Specifikace funkcí vykonávaných auditním orgánem přímo a (připadá-li v úvahu nebo se plánuje) ostatními institucemi spadajícími pod auditní orgán (zadávání úkolů externím subjektům)

1.6.4 Organizační schéma a vymezení funkcí jednotlivých oddělení (včetně orientačního počtu přidělených míst)

1.6.5 Kvalifikace zaměstnanců auditního orgánu a (přichází-li v úvahu nebo se plánuje) ostatních institucí, které budou pravděpodobně vykonávat auditní činnost (zadávání úkolů externím subjektům)

1.6.6 Pokud pod jeden auditní orgán spadá více než jeden ze čtyř fondů, popis společných funkcí a systémů

1.6.7 Pokud může odpovědný orgán u projektů spolufinancovaných z daného fondu jednat rovněž jako výkonný orgán, popis opatření zajišťujících nezávislost auditního orgánu podle ustanovení článku 8.

Pokyny pro oddíly 2–4

První část každé tabulky

Popis procesů by měl obsahovat úkoly, které by měl vykonávat každý určený orgán (či instituce, za niž nese odpovědnost) a interakci mezi danými orgány. Tento popis by měl být stručný, nicméně by měl srozumitelně vysvětlovat způsob fungování daných procesů v praxi.

Druhá část každé tabulky

V kontrolním seznamu by se mělo vyznačit, zda bylo daného cíle dosaženo či ne, a dále by se zde měly uvést jakékoli relevantní informace. Pokud cíle dosaženo nebylo, podejte prosím vysvětlení, případně uveďte datum očekávaného splnění úkolu.

V případě formalizované formy postupů je nutné dodat odkaz na příslušný dokument.

2.   FUNGOVÁNÍ URČENÝCH ORGÁNŮ2.1  Stanovení určených orgánů a dohled nad nimi

Stručný popis procesu zakládání jednotlivých určených orgánů

[Týká se všech orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Pravidla upravující vztahy mezi členskými státy a určenými orgány stanoví jejich povinnosti.

ANO/NE

 

2

Členské státy poskytly určeným orgánům pokyny k zajištění řádného finančního řízení (v podobě školení či příruček).

ANO/NE

 

3

Každý orgán svým pracovníkům sdělí úkoly dané organizace, jejich pracovní náplň a výsledky, které se od nich očekávají.

ANO/NE

 

4

Byla přijata opatření s cílem zajistit, aby počet zaměstnanců daného orgánu, jejich odborná zkušenost i pracovní zařazení v hierarchii odpovídaly funkcím těchto orgánů.

ANO/NE

 2.2  Oddělení funkcí

Stručný popis opatření pro zajištění správného oddělení funkcí

[Týká se všech orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Byla stanovena pravidla pro podepisování smluv či dohod o grantech, která mají zajistit správné rozdělení funkcí mezi účastníky v rámci odpovědného orgánu.

ANO/NE

 

2

Byla stanovena pravidla pro zahajování finančních transakcí, jejich ověřování a udělování souhlasu s nimi, aby se zajistilo správné rozdělení funkcí mezi účastníky v rámci odpovědného orgánu.

ANO/NE

 

3

Auditní orgán bude funkčně nezávislý na odpovědném i certifikačním orgánu.

ANO/NE

 

4

Certifikační orgán se nebude účastnit výběrového řízení, provádění ani finančních transakcí týkajících se zdrojů Společenství.

ANO/NE

 2.3  Případná kontrola pověřeného orgánu (pověřených orgánů)

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Jsou jasně stanoveny úkoly, které budou delegovány.

ANO/NE

 

2

Byly zavedeny postupy týkající se delegovaných úkolů a byl zkontrolován jejich soulad s pravidly definovanými v základním aktu či v prováděcích pravidlech.

ANO/NE

 

3

Budou provedena kontrolní šetření, která mají zajistit, že úkoly jsou vykonávány v souladu se stanovenými postupy.

ANO/NE

 2.4  Případná kontrola ostatních úkolů nevykonávaných samotnými orgány

Stručný popis procesu

[Týká se všech orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

U institucí, za jejichž jednání odpovídá odpovědný orgán, avšak které nejsou považovány za orgán pověřený, probíhá dohled zajišťující řádné finanční řízení.

ANO/NE

 

2

V případě externího dodavatele auditorských služeb a v případě institucí jednajících v rámci odpovědnosti auditního orgánu je prováděn dohled k zajištění jednotné metodiky auditu a konzistence auditních prací.

ANO/NE

 

3

V případě externího dodavatele certifikačních služeb a v případě institucí jednajících v rámci odpovědnosti certifikačního orgánu je prováděn dohled k zajištění jednotného certifikačního přístupu.

ANO/NE

 

4

V případě externích soukromých subjektů bez pověření veřejnou službou jsou stanoveny mechanismy zajišťující, aby úkoly, jež mohou být zadány, nezahrnovaly výkon orgánu veřejné moci ani nevyžadovaly použití pravomocí rozhodnout se dle vlastního uvážení.

ANO/NE

 

3.   PROVOZNÍ A FINANČNÍ PROCESY3.1  Sestavení víceletých programů

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Plánují se opatření, která mají zajistit provádění zásady partnerství v souladu s platnými vnitrostátními pravidly a postupy.

ANO/NE

 

2

Jsou stanoveny postupy, které mají kontrolovat konzistentnost víceletého programu se strategickými pokyny a jeho soulad s právem Společenství, a to zejména s těmi předpisy Společenství, jejichž záměrem je zabezpečit volný pohyb osob ve spojení s přímo souvisejícími doprovodnými opatřeními, které se týkají kontrol na vnějších hranicích, azylu a přistěhovalectví.

ANO/NE

 

3

Víceletý program bude schválen řádně oprávněnou osobou.

ANO/NE

 3.2  Sestavení ročních programů

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Jsou vytvořeny postupy k zajištění:

— konzistentnosti ročních programů s víceletým programem

— způsobilosti akcí uvedených v ročních programech

— návaznosti těchto akcí na jiné vnitrostátní a komunitární nástroje a toho, aby se vzájemně doplňovaly

— souladu s pravidly podílu spolufinancování

— návaznosti na priority, popř. zvláštní priority uvedené v strategických pokynech.

ANO/NE

 

2

Jsou vytvořeny postupy umožňující úpravu ročního programu v případě řádně odůvodněných mimořádných situací uvedených v základním aktu (připadá-li v úvahu).

ANO/NE

 

3

Jsou vytvořeny procesy umožňující předložení úpravy ročního programu v případě, že je to vyžadováno podle čl. 23 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

ANO/NE

 

4

Jakákoli úprava finančního rozdělení ročního programu a její důvody jsou doloženy.

ANO/NE

 

5

Jakákoli úprava způsobu provádění ročního programu, jež se nevztahuje k finančnímu rozpisu (např. úprava podoby a data výzvy k předložení návrhů nebo rozsah technické pomoci), a důvod pro ni jsou doloženy.

ANO/NE

 3.3  Sestavení auditní strategie a ročních auditních plánů

Stručný popis procesu

(Týká se auditního orgánu.)

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Jsou stanovena pravidla k zajištění transparentní a řádné komunikace mezi odpovědným orgánem a auditním orgánem ve věci prováděných řídicích procesů a projektů prováděných před programovým obdobím a během něho.

ANO/NE

 

2

Jsou vytvořeny postupy, na jejichž základě se definují roční auditní plány (které budou každoročně přikládány k auditní strategii) a díky nimž je zajištěno včasné zaslání těchto plánů Komisi (připadá-li v úvahu).

ANO/NE

 

3

Auditní strategie a roční auditní plány odsouhlasila řádně pověřená osoba.

ANO/NE

 3.4  Odpovědný orgán jedná jako výkonný orgán – připadá-li v úvahu

Stručný popis důvodů, na jejichž základě odpovědný orgán provádí projekty přímo, a konkrétních opatření plánovaných k posílení řídicích a kontrolních systémů

[Týká se všech orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Zdůvodnění potřeby provádět projekty ze strany příslušného orgánu bude doloženo a schváleno na příslušné úrovni.

ANO/NE

 

2

Jsou přijata zvláštní opatření, která mají zajistit, aby povaha a cíle daných projektů odpovídaly ustanovením definovaným pro fond.

 
 

3

Jsou přijata zvláštní opatření s cílem zabránit střetu zájmů u projektů, které provádí odpovědný orgán.

ANO/NE

 

4

Jsou přijata zvláštní opatření s cílem zajistit, že se při provádění projektů ze strany odpovědného orgánu zachovává ekonomická výhodnost.

ANO/NE

 

5

Jsou stanoveny postupy k zajištění jednoznačnosti a úplnosti smluvních podmínek, jimiž se dané projekty řídí, především podmínek financování, platebních podmínek, pravidel způsobilosti a závazků týkajících se provozního a finančního výkaznictví.

ANO/NE

 

6

Jsou přijata zvláštní opatření s cílem zajistit, že hlavní úkoly odpovědného orgánu stanovené v základním aktu nejsou prováděním projektů ze strany tohoto orgánu dotčeny.

ANO/NE

 

7

Pokud plní odpovědný orgán funkci výkonnou, auditní orgán je umístěn v jiné instituci mimo odpovědný orgán (pokud tomu tak není, uveďte dodatečné záruky, jež byly přijaty k zajištění řádné nezávislosti auditního orgánu).

ANO/NE

 

8

Auditní strategie se bude zabývat konkrétními riziky, jež mohou souviset s prováděním projektů ze strany odpovědného orgánu.

ANO/NE

 3.5  Výběr a provádění projektů (odpovědný orgán jedná jako veřejný zadavatel)

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

V případě výzvy k podávání návrhů (či nabídek v rámci nabídkového řízení) jsou stanovena pravidla zaručující volnou hospodářskou soutěž a odpovídající publicitu.

ANO/NE

 

2

Kritéria výběru budou splňovat minimální požadavky stanovené v základním aktu.

ANO/NE

 

3

Jsou stanoveny postupy pro přijetí návrhů (nebo nabídek v rámci nabídkového řízení).

ANO/NE

 

4

Jsou stanoveny postupy, jež zajišťují, aby byly návrhy (nebo nabídky v rámci nabídkového řízení) posuzovány transparentním a nediskriminačním způsobem podle předem definovaných pravidel a kritérií.

ANO/NE

 

5

Rozhodnutí o udělení grantu a smlouvy či dohody o grantech budou schváleny řádně pověřenou osobou.

ANO/NE

 

6

Jsou stanoveny postupy zajišťující následné poskytnutí příslušných informací o výsledcích výběrového řízení účastníkům.

ANO/NE

 

7

Jsou stanoveny postupy, pomocí nichž se sleduje, zda je plnění dohod o grantech či smluv v souladu se smluvními podmínkami.

ANO/NE

 3.6  Kontrola projektů prováděných konečnými příjemci

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

U každého projektu se určí základní provozní a finanční indikátory, jež budou sledovány a sdělovány příslušnému orgánu.

ANO/NE

 

2

Plánuje se ověřování na místě, které bude provádět odpovědný orgán s cílem umožnit kontrolu daných projektů (z hlediska provozního i finančního).

ANO/NE

 

3

Odpovědný orgán se postará o to, aby koneční příjemci používali vhodný elektronický účetní systém.

ANO/NE

 

4

Odpovědný orgán zajistí, aby koneční příjemci uplatňovali ustanovení týkající se viditelnosti finančního příspěvku EU.

ANO/NE

 3.7  Finanční řízení projektu

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Finanční transakce budou schváleny řádně pověřenými osobami.

ANO/NE

 

2

Před poskytnutím finančních prostředků či zpětným získáním částek bude provedena kontrola ověřující zejména:

— přesnost a řádnost žádosti o platbu s ohledem na pravidla způsobilosti týkající se daného fondu (daných fondů)

— zda výrobky či služby spolufinancované v rámci projektu byly skutečně dodány

— přesnost, úplnost a skutečné vyplacení ostatních příspěvků poskytnutých z veřejných či soukromých zdrojů

— zda byly zohledněny výsledky auditní činnosti.

ANO/NE

 

3

Budou provedena ověření, jejichž cílem je získat přiměřenou jistotu ohledně legálnosti a správnosti podkladových operací.

ANO/NE

 

4

Během programového období budou prováděna kontrolní šetření s cílem zajistit, aby byly dodržovány stanovené finanční postupy.

ANO/NE

 

5

Bude se ověřovat, jak program doplňuje ostatní finanční programy Společenství, aby se předešlo dvojímu financování.

ANO/NE

 3.8  Nesrovnalosti, nápravy a navrácení částek

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů, a certifikačního orgánu.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Jsou definovány nesrovnalosti a dané definice odpovídají požadavkům Společenství.

ANO/NE

 

2

Byly vytvořeny mechanismy, které mají zajistit včasné zjištění nesrovnalostí a bezprostřední přijetí nápravných opatření.

ANO/NE

 

3

Jsou stanoveny postupy k zajištění informovanosti Komise o zjištěných nesrovnalostech, popř. přijatých nápravných opatřeních podle závazků stanovených v tomto rozhodnutí.

ANO/NE

 

4

Byly stanoveny postupy, které mají zajistit řádné sledování vydaných příkazů k navrácení prostředků, popř. úroku z prodlení.

ANO/NE

 

5

Pokud nelze příkaz k navrácení prostředků proplatit, budou zjištěny příčiny této situace s cílem posoudit, zda by měl členský stát dané finanční prostředky proplatit do rozpočtu Společenství či nikoliv.

ANO/NE

 3.9  Příprava a provádění auditu

Stručný popis procesu

[Týká se auditního orgánu, dále odpovědného orgánu a pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů, coby potenciálních subjektů auditu a certifikačního orgánu coby příjemce výsledků.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Auditní postupy jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.

ANO/NE

 

2

Pro auditory existuje auditní příručka vycházející z požadavků stanovených základním aktem.

ANO/NE

 

3

Audity budou prováděny za účelem ověření účinného fungování řídicích a kontrolních systémů.

ANO/NE

 

4

Kontroly způsobilosti výdajů budou vycházet z vhodného vzorku případů a budou zahrnovat přinejmenším 10 % způsobilých nákladů.

ANO/NE

 

5

Ověření způsobilých výdajů se bude soustředit alespoň na dodržování, účinnost a účelnost následujících prvků: výběrového řízení, cílů projektu, reálnosti dosažení výsledků, způsobilosti výdajů, platnosti dokladů týkajících se výdajů, vnitrostátního spolufinancování, auditní stopy.

ANO/NE

 

6

Pravidelně bude prováděna následná kontrola dřívějších doporučení.

ANO/NE

 

7

Projekty prováděné odpovědným orgánem budou předmětem pečlivého zkoumání.

ANO/NE

 3.10  Auditní zpráva o ročních programech a související prohlášení

Stručný popis procesu

[Týká se auditního orgánu.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

U každého ročního programu jsou stanoveny postupy pro konsolidaci závěrů auditu systémů a auditu projektů.

ANO/NE

 

2

Budou provedeny kontroly hodnotící platnost žádostí o platbu.

ANO/NE

 

3

V případě výskytu systémových chyb či chyb překračujících úroveň významnosti bude zahájeno další šetření.

ANO/NE

 

4

Auditní zpráva a související prohlášení budou schváleny řádně oprávněnou osobou.

ANO/NE

 3.11  Potvrzování výdajů

Stručný popis procesu

[Týká se především certifikačního orgánu, ale rovněž odpovědného a pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Jsou stanoveny postupy, které zajišťují, aby byly od odpovědného orgánu získány informace potřebné pro potvrzování výdajů.

ANO/NE

 

2

Jsou definovány postupy, jež mají zajistit doručení auditní zprávy o každém ročním programu a souvisejících prohlášeních od auditního orgánu.

ANO/NE

 

3

Jsou stanoveny postupy, které zajišťují, aby se při konečném prohlášení výdajů zohledňovaly zpětně vrácené částky a aby pokračovalo probíhající právní řízení či správní odvolací řízení s odkladným účinkem související s vrácením prostředků.

ANO/NE

 

4

Ověření budou prováděna s cílem zajistit přesnost a úplnost prohlášení o výdajích (zejména o jakýchkoli úrocích získaných z předběžného financování od Komise jakož i o jejich skutečném využití jako vnitrostátního příspěvku).

ANO/NE

 

5

U místní měny odpovídají metody používané pro výpočet v eurech pravidlům určeným Komisí.

ANO/NE

 3.12  Hodnocení programu

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Pokyny z Komise týkající se hodnocení jsou šířeny a poskytovány všem případným konečným příjemcům a jiným zainteresovaným stranám.

ANO/NE

 

2

Budou zaznamenávány hlavní provozní a finanční ukazatele dodávané konečnými příjemci, aby bylo možné měřit dosažené výsledky projektu.

ANO/NE

 

3

Odpovědný orgán či pověřené orgány zajistí, aby poskytnuté ukazatele byly vhodné pro posouzení výstupu a výsledků jednotlivých projektů.

ANO/NE

 

4

Existují postupy, které zajišťují, aby bylo v souladu s požadavky základního aktu provedeno potřebné hodnocení.

ANO/NE

 

4.   SPRÁVA INFORMACÍ4.1  Zdokumentování postupů

Stručný popis procesu

[Týká se všech orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Dané orgány zajistí, aby byly zavedené postupy uvedené v článku 7 tohoto rozhodnutí v souladu s vnitrostátním právním řádem i právem Společenství (např. veřejné zakázky, účetní pravidla atd.).

ANO/NE

 

2

Tyto postupy jsou schvalovány řádně pověřenou osobou.

ANO/NE

 

3

Stanovené postupy podávají jasné instrukce týkající se hlavních operací a vysvětlují rozhodovací procesy týkající se výkonu funkcí.

ANO/NE

 

4

Jsou zavedena opatření, která zajišťují informovanost všech příslušných pracovníků o stanovených postupech.

ANO/NE

 

5

Tyto postupy mohou případně zahrnovat použití kontrolních seznamů shrnujících zásadní kontroly, které je nutné provést.

ANO/NE

 

6

Jsou zavedena opatření pro ochranu osobních údajů.

ANO/NE

 4.2  Účtování a vedení účetnictví

Stručný popis procesu

[Týká se jak odpovědného orgánu, tak pověřeného orgánu, popř. pověřených orgánů, a certifikačního orgánu.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Jsou přijata opatření, která zajišťují úplnost, spolehlivost a správnost účetních záznamů. Účetní systém umožní zejména následující:

— kompletní zpětnou dohledatelnost zdrojů Společenství na úrovni konečných příjemců i projektů

— identifikaci jakýchkoli úroků vzniklých na základě předběžného financování od Komise

— identifikaci vydaných příkazů k navrácení prostředků, popř. zda byly tyto proplaceny.

ANO/NE

 

2

Systém vedení účetnictví i finančního výkaznictví je v souladu s vnitrostátní právní úpravou ochrany údajů.

ANO/NE

 

3

Systém vedení účetnictví i finančního výkaznictví, který bude používán, bude mít elektronickou podobu.

ANO/NE

 

4

Existuje zálohový systém, který v případě potřeby zaručí kontinuitu operací.

ANO/NE

 

5

U místní měny odpovídají metody používané pro výpočet v eurech pravidlům určeným Komisí.

ANO/NE

 4.3  Podávání zpráv Komisi

Stručný popis procesu

[Týká se všech orgánů.]

 

Hlavní cíle

Bylo cíle dosaženo?

Poznámky

1

Byly stanoveny povinnosti podávání zpráv a identifikován jejich dopad na zdroje.

ANO/NE

 

2

Zavedené postupy umožňují určeným orgánům správné, včasné a úplné dodání informací.

ANO/NE

 

3

Tyto zprávy jsou schvalovány řádně pověřenou osobou.

ANO/NE

 4.4  Auditní stopa (audit trail)

Stručný popis procesu

[Týká se všech orgánů.]

Kde jsou uchovávány následující dokumenty?

Odpovědný orgán/oddělení

Jak dlouho?

Popis řídicích a kontrolních systémů včetně příručky (příruček) týkající se postupů

 
 

Strategie auditu

 
 

Vnitrostátní víceletý program a případné úpravy

 
 

Vnitrostátní roční programy a případné úpravy

 
 

Rozhodnutí Evropské komise o víceletých a ročních programech

 
 

Výzvy k podávání návrhů/výzvy k podávání nabídek

 
 

Podklady týkající se žadatele/podklady týkající se smlouvy

 
 

Administrativní, technická a finanční analýza obdržených návrhů/nabídek (hodnotící tabulky) a zprávy hodnotícího výboru

 
 

Rozhodnutí o financování nebo jeho zamítnutí

 
 

Dohody o financování projektu

 
 

Rozhodnutí o příslibu finančních prostředků pro jednotlivé projekty

 
 

Zprávy o pokroku a závěrečné zprávy předložené příjemci finančních prostředků

 
 

Finanční zprávy a žádosti o platbu k financování projektu

 
 

Podklady pro výdaje a příjmy financovaného projektu

 
 

Povolení k úhradě nebo inkasu finančních prostředků (předložen důkaz o ověření)

 
 

Platební příkazy/příkazy k navrácení prostředků

 
 

Doklad o vyplacení/navrácení finančních prostředků

 
 

Dokumentace týkající se metody odběru vzorků pro auditní činnost

 
 

Zprávy o auditech prováděných v případě projektů

 
 

Zprávy o auditech řídicích a kontrolních systémů prováděných na vnitrostátní úrovni

 
 

Auditní zprávy o ročních programech

 
 

Výroky auditora ohledně řídicích a kontrolních systémů

 
 

Prohlášení auditora ohledně platnosti žádostí o platbu

 
 

Žádosti o platbu zaslané Evropské komisi

 
 

Potvrzení o výdajích zaslané Evropské komisi

 
 

Zprávy o pokroku v provádění zaslané Evropské komisi

 
 

Závěrečné zprávy o provádění zaslané Evropské komisi

 
 

Doklad o platbě obdržený od Evropské komise

 
 

Hodnotící zprávy zaslané Evropské komisi

 
 

5.   SCHVÁLENÍ POPISU ŘÍDICÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮOrgán

Prohlášení

Datum a podpis

Odpovědný orgán

Potvrzuji přesnost a úplnost informací týkajících se totožnosti a interních kontrolních systémů tohoto odpovědného orgánu.

Jméno:

Funkce:

Datum:

 
 

podpis

Certifikační orgán

Potvrzuji přesnost a úplnost informací týkajících se totožnosti a interních kontrolních systémů tohoto certifikačního orgánu.

Jméno:

Funkce:

Datum:

 
 

podpis

Auditní orgán

Potvrzuji přesnost a úplnost informací týkajících se totožnosti a interních kontrolních systémů tohoto auditního orgánu

a

současně mohu potvrdit, že uvedené popisy poskytují spolehlivé informace o veškerých systémech řízení a kontroly.

Jméno:

Funkce:

Datum:

 
 

podpis
PŘÍLOHA II

VZOR VÍCELETÉHO PROGRAMU

 prvotní verze

 přepracovaná verze (číslo, datum ve tvaru den/měsíc/rok) po diskusi s Komisí

 verze přepracovaná na základě hodnocení či problémů souvisejících s prováděním

 verze přepracovaná po úpravě strategických pokynů

ČLENSKÝ STÁT:

FOND:

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

PŘEDMĚTNÉ OBDOBÍ:

1.   SITUACE V ČLENSKÉM STÁTĚ

Popis výchozí situace členského státu ohledně politiky, která spadá do cílů fondu.

1.1 Vnitrostátní situace a vliv migrace

1.2 Příslušná opatření, která členský stát doposud přijal

1.3 Celkový objem přidělených národních zdrojů

2.   ANALÝZA POŽADAVKŮ V ČLENSKÉM STÁTĚ

2.1 Požadavky členského státu v souvislosti s výchozí situací

2.2 Provozní cíle členského státu navržené s cílem splnit dané požadavky

3.   STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA DOSAŽENÍ CÍLŮ

Popis způsobu, kterým fond přispívá k plnění daných požadavků, a dále popis toho, jaké byly stanoveny priority a z jakého důvodu

3.1 Priorita 1

3.2 Priorita 2

3.3 atd.

Rozdělení použité při prezentaci informací o stanovených prioritách

a) Cíle strategie a příklady hlavních akcí

b) Popis daných cílů a užitých ukazatelů

c) Uvedení případných hlavních akcí, které lze považovat za akce, jimiž se realizují zvláštní priority v rámci stanovené priority

4.   SLUČITELNOST S JINÝMI NÁSTROJI

Uvedení způsobu, jakým je tato strategie slučitelná s jinými regionálními, vnitrostátními a komunitárními nástroji

4.1 Priorita 1

4.2 Priorita 2

4.3 atd.

5.   RÁMEC PRO UPLATŇOVÁNÍ STRATEGIE

5.1 Zveřejnění programu

5.2 Zvolený přístup k uplatňování zásady partnerství

6.   ORIENTAČNÍ FINANČNÍ PLÁN

6.1 Příspěvek Společenství

6.1.1 TabulkaVíceletý program – návrh finančního plánu

Tabulka 1

Příspěvek Společenství

Členský stát: […]

Fond: […]

(v tis. EUR – běžné ceny)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Priorita 1: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Priorita 2: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Priorita 3: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Priorita .…: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Technická pomoc

 
 
 
 
 
 
 

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2 Poznámky k číselným údajům/trendům

6.2 Celkový finanční plán

6.2.1 TabulkaVíceletý program – návrh finančního plánu

Tabulka 2

Celkový finanční plán

Členský stát: […]

Fond: […]

(v tis. EUR – běžné ceny)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Příspěvek Společenství

 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejné spolufinancování

 
 
 
 
 
 
 
 

Soukromé spolufinancování

 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

Příspěvek Společenství v %

%

%

%

%

%

%

%

%

6.2.2 Poznámky k číselným údajům/trendům

[podpis odpovědné osoby]
PŘÍLOHA III

VZOR ROČNÍHO PROGRAMU

 prvotní verze

 přepracovaná verze (číslo, datum ve tvaru den/měsíc/rok) po diskusi s Komisí

 verze přepracovaná z jiných důvodů

ČLENSKÝ STÁT:

FOND:

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

PŘEDMĚTNÝ ROK:

1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU

▼M3 —————

▼B

3.   AKCE, KTERÉ PROGRAM NA ZÁKLADĚ STANOVENÝCH PRIORIT PODPORUJÍ

3.1 Akce provádějící prioritu 1

3.2 Akce provádějící prioritu 2

3.3 Atd.

Při prezentování akcí uvedených v bodech 3.1 až atd. případně uveďte rozdělení podle popisu kategorií akcí uvedených v základním aktu.

Aspekty akcí představených při popisu jednotlivých akcí uvedených v bodech 3.1 až atd.

1. Účel a oblast použití dané akce

2. Očekávaní příjemci grantu

3. Případné uvedení důvodů v případě provádění projektu(ů) přímo ze strany odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu

4. Očekávané kvantifikované výsledky a ukazatele, které budou užity

5. Viditelnost prostředků ES

6. Případný doplňkový charakter k podobným akcím financovaným z ostatních nástrojů ES

7. Finanční údaje

4.   TECHNICKÁ POMOC

4.1 Účel technické pomoci

▼M3 —————

▼B

4.3 Viditelnost prostředků ES

5.   NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNURoční program – návrh finančního plánu

Tabulka 1

Přehled

Členský stát: […]

Předmětný roční program: […]

Fond: […]

 

Ref. priorita

Ref. zvláštní priorita (1)

Příspěvek Společenství

Přidělené veřejné prostředky

Přidělené soukromé prostředky

Celkem

% ES

Podíl na celku

(veškeré číselné údaje uvedeny v EUR)

 
 

a)

b)

c)

(d = a + b + c)

(e = a/d)

(d/celkové d)

Akce 1: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akce 2: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akce 3: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akce 4: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akce 5: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akce …: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Akce N: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Technická pomoc

 
 
 
 
 

0

 
 

Ostatní transakce (2)

 
 
 
 
 

0

 
 

Celkem

 
 

0

0

0

0

%

100 %

(1)   Pokud je relevantní.

(2)   Pokud je relevantní.

[podpis odpovědné osoby]
PŘÍLOHA IV

VZOR ZPRÁVY O POKROKU V PROVÁDĚNÍ ROČNÍHO PROGRAMU

ČLENSKÝ STÁT:

FOND:

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

PŘEDMĚTNÝ ROK:

A.   Technická zpráva

1.   OPERATIVNÍ PROVÁDĚNÍ

1.1 Časový harmonogram provádění programu

▼M3

1.2 Popis procesu výběru projektů (na úrovni odpovědného orgánu/pověřeného orgánu či přidružených subjektů) a jejich výsledků.

▼B

1.3 Pokrok v provádění jednotlivých akcí programu podle stanovených priorit

1.3.1 Akce provádějící prioritu 1

1.3.2 Akce provádějící prioritu 2

atd.

1.4 Využití technické pomoci

1.5 Zjištěné problémy a přijatá opatření

2.   FINANČNÍ PROVÁDĚNÍZpráva o pokroku v provádění ročního programu

Tabulka 1

Finanční zpráva

Členský stát: […]

Předmětný roční program: […]

Situace k: [den/měsíc/rok]

Platba(y) předběžného financování ze zdrojů ES: [částka]

(veškeré hodnoty jsou uvedeny v EUR)

Ref. priorita

Ref. zvláštní priorita (1)

Plánované prostředky členského státu

Závazky členského státu

Příspěvek ES vyplacený členským státem konečným příjemcům

►M3  Způsobilé  ◄ náklady celkem doposud vynaložené konečnými příjemci

Plánované náklady celkem

Příspěvek ES

Příspěvek ES v %

Způsobilé náklady celkem

Příspěvek ES

Příspěvek ES v %

 
 
 

a)

b)

(c = b/a)

d)

e)

(f = e/d)

 
 

Akce 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce 2: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce 3: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce 4: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce 5: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní transakce (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem

 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bylo obdrženo > 60 % předběžné finanční platby (předběžných finančních plateb)?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano/Ne

Ano/Ne

(1)   Pokud je relevantní.

(2)   Pokud je relevantní.

3.   OHLAŠOVÁNÍ NESROVNALOSTÍDošlo k oznámení nových nesrovnalostí (1)?

Ne

Ano (Pokud ano, vyplňte tabulku 2)

Zpráva o pokroku v provádění ročního programu

Tabulka 2

Prvotní oznámení nesrovnalostí

Členský stát: […]

Situace k: [den/měsíc/rok]

Fond: […]

Reference

Roční program

Projekt

Porušené ustanovení

Druh nesrovnalosti

Datum/zdroj prvotních informací

Způsob zjištění

Možnost podvodu (ANO/NE)

Příslušná částka v EUR (příspěvek Společenství)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Od chvíle, kdy došlo k zaslání poslední zprávy o pokroku či závěrečné zprávy Komisi.Byly učiněny kroky v návaznosti na předchozí nesrovnalosti?

Ne

Ano (Pokud ano, vyplňte tabulku č. 3.)

Zpráva o pokroku v provádění ročního programu

Tabulka 3

Hlášení následných kroků ve vztahu k nesrovnalostem

Členský stát: […]

Situace k: [den/měsíc/rok]

Fond: […]

Reference

Roční program

Projekt

Porušené ustanovení

Příslušná částka (příspěvek ES) v EUR

Následné kroky

Příkaz k navrácení prostředků (částky uvedeny v EUR)

Zrušení příspěvku ES

Vydaný

Vyplacený

Úroky z prodlení

Odvolaný

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.   Žádost o druhou předběžnou platbu

Já, níže podepsaný/á [jméno odpovědné osoby velkými tiskacími písmeny],

zástupce odpovědného orgánu pro řízení a provádění [název fondu], žádám o vyplacení následující částky coby druhé předběžné platby.EUR (1)

 

(1)   Celková částka požadovaná k doplnění první předběžné platby.

[přesný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa]

Tato žádost o platbu je přípustná, protože:

a) byla Komisi předložena zpráva o pokroku v provádění ročního programu nebo je k tomuto dokumentu přiložena;

b) bylo sepsáno a předloženo certifikované prohlášení o výdajích pokrývajících minimálně 60 % první předběžné platby, popř. je k tomuto dokumentu přiloženo;

c) roční program byl prováděn v souladu se zásadou řádného finančního řízení a existuje přiměřená jistota, že dané transakce jsou legální a správné;

d) Komise nevydala žádné odůvodněné stanovisko o porušení podle článku 226 Smlouvy, pokud jde o akce, na něž byly výdaje vykázány v žádosti o platbu.

Komise by měla platby poskytnout následujícímu subjektu:Orgán odpovídající za obdržení plateb

 

Banka

 

Bankovní účet č.

 

Držitel účtu (nejedná-li se o orgán odpovídající za obdržení plateb)

 Dne

Jméno (velkými tiskacími písmeny), razítko, funkce a podpis příslušného orgánu
PŘÍLOHA V

VZOR ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ ROČNÍHO PROGRAMU

ČLENSKÝ STÁT:

FOND:

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

PŘEDMĚTNÝ ROK:

A.   Technická zpráva

1.   OPERATIVNÍ PROVÁDĚNÍ

1.1 Časový harmonogram provádění programu

▼M3

1.2 Aktualizované informace ze zprávy o pokroku týkající se popisu organizace výběru projektů (na úrovni odpovědného orgánu/pověřeného orgánu či přidružených subjektů) a případně jejich výsledků.

▼B

1.3 Dosažené výsledky v provádění jednotlivých akcí programu podle stanovených priorit

1.3.1 Akce provádějící prioritu 1

1.3.2 Akce provádějící prioritu 2

1.3.3 Atd.

Charakteristika konkrétní akce při popisu jednotlivých akcí v bodech 1.3 až atd.

1. Účel a oblast použití dané akce

2. Případné změny v programu schváleném Komisí

3. Sledování činností prováděných během realizace a po ní

4. Konkrétní výsledky

5. Hodnocení konkrétních výsledků a jejich srovnání s cíli a ukazateli stanovenými v programu

1.4 Výsledky technické pomoci

1.5 Problémy s prováděním programu a přijatá opatření

1.6 Postupy používané v případě, že odpovědný orgán provádí projekt (projekty) přímo v rámci své funkce výkonného orgánu (připadá-li v úvahu)

1.7 Návaznost na ostatní nástroje a jejich doplňkový charakter

▼M3

1.8 Potvrzení, že v řídicím a kontrolním systému nedošlo od poslední revize oznámené Komisi dne … k žádným významným změnám.

▼B

2. HODNOCENÍ POKROKU V PROVÁDĚNÍ VÍCELETÉHO PROGRAMU

3.   OPATŘENÍ PŘIJATÁ S CÍLEM POSKYTNOUT INFORMACE O PROGRAMU

3.1 Opatření přijatá s cílem zveřejnit víceletý ( 20 ) a roční program

3.2 Prosazování zásady viditelnosti

▼M3

4.   FINANČNÍ PLNĚNÍZávěrečná zpráva o realizaci ročního programu

Tabulka 1

Podrobná finanční zpráva

(veškeré hodnoty jsou uvedeny v EUR)

Plánované prostředky členského státu (shodné s prostředky schváleného ročního programu Komise)

Závazky členského státu

Údaje o skutečných částkách přijatých odpovědným orgánem

(náklady vynaložené příjemci a konečný příspěvek ES)

Opatření

Projekty

Ref. priorita

Ref. zvláštní priorita (1)

Plánované náklady celkem

a)

Příspěvek Společenství

b)

Příspěvek Společenství v %

(c = b: a)

Způsobilé náklady celkem

d)

Příspěvek Společenství v %

e)

Příspěvek Společenství v %

(f = e: d)

Způsobilé náklady celkem

g)

Příspěvek Společenství v %

h)

Příspěvek Společenství v %

(i = h: g)

Příspěvky třetích stran

j)

Příjmy z daného projektu

k)

Platba/zpětné získání má být učiněno ze strany: RA

l)

Opatření 1: […]

Projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření 1 celkem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření …: […]

Projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření … celkem: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření N: […]

Projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření N celkem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická pomoc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiné operace (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELKEM

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 
 

(1)   Pokud je stanovena.

▼B

4.1  ►M1  Seznam veškerých částek, které nebyly do šesti měsíců po uplynutí lhůty pro způsobilost výdajů vráceny zpět ◄Závěrečná zpráva o provádění ročního programu

Tabulka 2

Seznam nevyřízených příkazů k navrácení prostředků

Členský stát: […]

Fond: […]

Situace k: [den/měsíc/rok]

Reference

Roční program

Projekt

Celková částka, která má být vrácena

Příspěvek ES, který má být vrácen

Odvozeno z příslušné finanční zprávy (ANO/NE)

Důvody k navrácení prostředků

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Seznam příkazů k navrácení prostředků, které nejsou obsaženy ve finančních zprávách minulých ročních programů (pokud je relevantní)Závěrečná zpráva o provádění ročního programu

Tabulka 3

Seznam příkazů k navrácení prostředků, které ještě nebyly odečteny od předešlých prohlášení o výdajích

Členský stát: […]

Fond: […]

Situace k: [den/měsíc/rok]

Reference

Roční program

Projekt

Celková částka, která má být vrácena

Příspěvek ES, který má být vrácen

Datum vrácení částky

Důvody k navrácení prostředků

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   OHLAŠOVÁNÍ NESROVNALOSTÍDošlo k oznámení nových nesrovnalostí (1)?

Ne

Ano (Pokud ano, vyplňte tabulku č. 4.)

Závěrečná zpráva o provádění ročního programu

Tabulka 4

Prvotní oznámení nesrovnalosti

Členský stát: […]

Situace k: [den/měsíc/rok]

Fond: […]

Reference

Roční program

Projekt

Porušené ustanovení

Druh nesrovnalosti

Datum/zdroj prvotních informací

Způsob zjištění

Možnost podvodu

(ANO/NE)

Příslušná částka v EUR (příspěvek Společenství)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Od chvíle, kdy došlo k zaslání poslední zprávy o pokroku či závěrečné zprávy Komisi.Byly učiněny kroky v návaznosti na předchozí nesrovnalosti?

Ne

Ano (Pokud ano, vyplňte tabulku 5)

Závěrečná zpráva o provádění ročního programu

Tabulka 5

Hlášení následných kroků ve vztahu k nesrovnalostem

Členský stát: […]

Situace k: [den/měsíc/rok]

Fond: […]

Reference

Roční program

Projekt

Porušené ustanovení

Příslušná částka

Následné kroky

Příkaz k navrácení prostředků (částky uvedeny v EUR)

Zrušení příspěvku ES

(příspěvek ES) v EUR

Vydaný

Vyplacený

Úroky z prodlení

Odvolaný

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M3

6.   PŘÍLOHY

Soulad způsobilých výdajů na projekt a příjmů z projektu se zásadou neziskovosti a souhrnným popisem projektu.Závěrečná zpráva o realizaci ročního programu

Tabulka 6 A

Způsobilé náklady na projekt a zdroje příjmů. Dodržování zásady neziskovosti stanovené v bodě I.3.3 přílohy XI

 

Způsobilé náklady

Zdroje příjmů

 

Přímé náklady

Nepřímé náklady

Způsobilé náklady celkem

Příspěvek EU

Příspěvek třetích stran

Příjmy z daného projektu

Celkové příjmy

(podle přílohy XI bodu I.3.3)

 

a)

b)

c) = a) + b)

e)

f)

g)

h) = e) + f) + g)

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

atd.

 
 
 
 
 
 
 

OPATŘENÍ 1 CELKEM

 
 
 
 
 
 
 

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

atd.

 
 
 
 
 
 
 

OPATŘENÍ 2 CELKEM

 
 
 
 
 
 
 

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

Referenční číslo projektu

 
 
 
 
 
 
 

atd.

 
 
 
 
 
 
 

OPATŘENÍ N CELKEM

 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ POMOC

 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍ PROGRAM CELKEM

 
 
 
 
 
 
 

image

▼B

B.   Žádost o vyplacení zůstatku/prohlášení o splatné úhradě

Já, níže podepsaný/á [jméno odpovědné osoby velkými tiskacími písmeny],

jako zástupce orgánu odpovědného za [název fondu],

 požaduji vyplacení následující částky:

 EUR (1)

+

(1)   Celková částka požadovaná jako doplněk předběžné platby, popř. předběžných plateb.

 [přesný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa]

  NEBO

 oznamuji navrácení následující částky:

 EUR (1)

-

(1)   Celková částka k inkasu po vyrovnání předběžné platby, popř. předběžných plateb.

 [přesný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa]

Tato částka je výsledkem rozdílu mezi celkovou částkou předběžné platby (popř. předběžných plateb), která byla pro tento roční program obdržena, a skutečně vykázanými náklady.

Tato žádost o platbu je přípustná, protože:

a) byla Komisi předložena závěrečná zpráva o provádění ročního programu nebo je k tomuto dokumentu přiložena;

b) bylo předloženo certifikované prohlášení o výdajích nebo je k tomuto dokumentu přiloženo;

c) byla předložena výroční auditní zpráva, stanovisko auditora o fungování řídicího a kontrolního systému a prohlášení o platnosti žádosti o platbu sestavené auditním orgánem, či jsou k tomuto dokumentu přiloženy;

d) v ročním programu byly zahrnuty veškeré úroky z předběžných plateb, jelikož se považují za vnitrostátní příspěvek, a byly rovněž zohledněny v prohlášení o výdajích;

e) roční program byl prováděn v souladu se zásadou řádného finančního řízení a existuje přiměřená jistota, že dané transakce jsou legální a správné;

f) Komise nevydala žádné odůvodněné stanovisko s ohledem na porušení podle článku 226 Smlouvy, pokud jde o akce, na něž byly výdaje vykázány v žádosti o platbu.

Komise by měla platby poskytnout následujícímu subjektu:Orgán odpovídající za obdržení plateb

 

Banka

 

Bankovní účet č.

 

Držitel účtu (nejedná-li se o orgán odpovídající za obdržení plateb)

 Dne

Jméno (velkými tiskacími písmeny), razítko, funkce a podpis příslušného orgánu
PŘÍLOHA VI

VZOR AUDITNÍ STRATEGIE

ČLENSKÝ STÁT:

FOND(Y):

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

1.   REVIDOVANÉ OBLASTI

1.1 Rozsah strategie (zahrnuté fondy)

1.2 Období, kterého se strategie týká

1.3 Použité auditorské standardy

2.   POSOUZENÍ RIZIK

2.1 Zjištění a posouzení rizik

2.2 Řešení rizik a zbylá rizika

3.   CÍLE A PRIORITY

3.1 Cíle auditů

3.2 Priority auditů

4.   KONCEPCE AUDITU

4.1   Audity systémů

4.1.1 Orgán(y) odpovídající za audit

4.1.2 Orgány, které budou předmětem auditu

4.1.3 Horizontální záležitosti, kterými se budou audity systémů zabývat

4.1.4 Orientační víceletý plán pro audity systémů (v případě možnosti)

4.2   Audity projektů

4.2.1 Orgán(y) odpovídající za audit

4.2.2 Popis metody sběru vzorků

5.   PLÁNY AUDITŮ PRO KALENDÁŘNÍ ROKY 2007 A 2008

5.1   Rok 2007 ( 21 )Rok 2007

Audity systémů

Fondy

Auditované orgány

Auditované postupy

Rozsah auditu

Člověkodny

Plánování

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audity projektů

Fondy

Rok programu

Priorita

Projekt

Konečný příjemce

Celkové způsobilé náklady projektu

Auditované náklady

Člověkodny

Plánování

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2   Rok 2008

Zde vložte údaje na základě vzorové tabulky pro rok 2007

Příloha (přílohy) k auditní strategii ( 22 ) : Roční plány

ČLENSKÝ STÁT:

FOND:

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

PŘEDMĚTNÝ KALENDÁŘNÍ ROK:

1. PŘÍPADNÉ ZMĚNY AUDITNÍ STRATEGIE

2. HLAVNÍ VÝSLEDKY AUDITŮ Z MINULÉHO ROKU

3. PLÁN AUDITU PRO ROK 20XX

Zde vložte údaje na základě vzorové tabulky pro rok 2007
PŘÍLOHA VII

VZOR ZPRÁVY AUDITNÍHO ORGÁNU

ČLENSKÝ STÁT:

FOND:

ODPOVĚDNÝ ORGÁN:

ROČNÍ PROGRAM, NA KTERÝ SE TATO ZPRÁVA VZTAHUJE:

A.   Výroční auditní zpráva

1.   VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Orgány, které se podílely na přípravě této zprávy

1.2 Zjištění a odůvodnění hlavních změn v provádění plánů auditu, které se vztahují na daný roční program

1.3 Tabulka s přehledem výsledků auditůAuditní zpráva

Členský stát: […]

Předmětný roční program: […]

Situace k: [den/měsíc/rok]

AUDITY SYSTÉMŮ UKONČENÉ OD PŘEDLOŽENÍ POSLEDNÍ ZPRÁVY

Fond(y)

Auditované orgány

Auditované postupy

Rozsah auditu

Vynaložené člověkodny

Datum vydání závěrečné zprávy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITY PROJEKTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ROČNÍMU PROGRAMU 20xx

Fond(y)

Projekt

Konečný příjemce

Celkové způsobilé náklady

Auditované způsobilé náklady

Finanční oprava

Míra chybovosti

 
 
 

a)

b)

c)

(d = c/b)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem

0

0

0

%

Roční program celkem

e)

f)

Míra krytí: (= f/e)

2.   AUDITY SYSTÉMŮ

2.1 Orgány, které audit provedly

2.2 Souhrnný seznam provedených auditů

2.3 Zásadní zjištění, doporučení a závěry vyplývající z auditů řídicích a kontrolních systémů

2.4 Finanční dopad auditních zjištění

2.5 Případné dodatečné práce

2.6 Údaje o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a popis přijatých opatření, včetně vyčíslení případných finančních oprav

2.7 Informace o následných krocích učiněných na základě doporučení auditora

3.   AUDITY PROJEKTŮ

3.1 Orgány, které auditní práce provedly

3.2 Souhrnný seznam provedených auditů a procento kontrolovaných výdajů ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům oznámeným Komisi

3.3 Zásadní zjištění, doporučení a závěry auditů týkající se prováděných projektů

3.4 Závěry ohledně účinnosti řídicích a kontrolních systémů, které vyplývají z výsledků auditů

3.5 Finanční dopad auditních zjištění

3.6 Případné dodatečné práce

3.7 Informace o následných krocích učiněných na základě doporučení auditora

3.8 Údaje o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a popis přijatých opatření, včetně vyčíslení případných finančních oprav

4.   PŘÍPADNÉ KROKY UČINĚNÉ V NÁVAZNOSTI NA AUDITNÍ ČINNOSTI, JEŽ BYLY PŘEDMĚTEM PŘEDCHOZÍCH ZPRÁV

4.1 Informace o následných krocích učiněných v návaznosti na doporučení vyplývající z předchozího auditu systémů

4.2 Informace o výsledcích auditů akcí systémové povahy z předchozích ročních programů

[podpis odpovědné osoby]

B.   Stanovisko k fungování řídicích a kontrolních systémů

Evropské komisi,

1.   ÚVOD

Já, níže podepsaný/á, zástupce [název auditního orgánu určeného členským státem], jsem posoudil/a fungování řídicích a kontrolních systémů v rámci [název fondu] s ohledem na akce prováděné v rámci ročního programu na rok [20XX], abych vydal/a stanovisko, zda dané systémy fungovaly účinně, a poskytují tak přiměřenou jistotu, že prohlášení o výdajích předložená Komisi jsou správná, a z toho vyplývající přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a správné.

2.   ROZSAH POSOUZENÍ

Posouzení proběhlo v souladu s auditní strategií týkající se tohoto fondu, a to v období od [den/měsíc/rok] do [den/měsíc/rok], a jeho výsledky jsou obsaženy v části A výroční auditní zprávy.

Buď

Nedošlo k omezení rozsahu posouzení.

Nebo

Rozsah posouzení byl omezen těmito faktory:

a) (…)

b) (…)

c) atd.

(Uveďte jakékoli omezení rozsahu posouzení, např. všechny systémové problémy, nedostatky řídicího a kontrolního systému, chybějící podklady, případy projednávané před soudem atd., a odhadněte výši výdajů a příspěvek Společenství, na něž se omezení vztahuje. Domnívá-li se auditní orgán, že omezení na vykázané výdaje dopad nemají, měl by toto uvést.)

3.   STANOVISKO

Buď (Stanovisko bez výhrad)

Na základě uvedeného posouzení se domnívám, že ve výše zmíněném ročním programu byly řídicí a kontrolní systémy zřízené pro účely [název fondu] v souladu s platnými požadavky základního aktu č. 574/2007/ES [a rozhodnutí Komise (ES) 2008/456/ES] a fungovaly účinně a poskytly tak přiměřenou jistotu, že prohlášení o výdajích předložená Komisi jsou správná, a z toho vyplývající přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a správné.

Nebo (Stanovisko s výhradou)

Na základě uvedeného posouzení se domnívám, že ve výše zmíněném ročním programu byly řídicí a kontrolní systémy zřízené pro účely [název fondu] v souladu s platnými požadavky základního aktu č. 574/2007/ES [a rozhodnutí Komise (ES) 2008/456/ES] a fungovaly účinně a poskytly tak přiměřenou jistotu, že prohlášení o výdajích předložená Komisi jsou správná, a z toho vyplývající přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a správné, s výjimkou následujících aspektů:

a) (…)

b) (…)

c) atd.

K názoru, že tento aspekt/tyto aspekty systémů nesplnil(y) požadavky a/nebo nefungoval(y) tak, aby poskytl(y) přiměřenou jistotu, že jsou prohlášení o výdajích předložená Komisi správná, mě vedou tyto důvody:

a) (…)

b) (…)

c) atd.

Dopad výhrad(y) odhaduji na […] % celkových oznámených výdajů. Příspěvek Společenství, na něhož se dopady vztahují, tudíž činí […].

Nebo (Záporné stanovisko)

Na základě výše uvedeného posouzení se domnívám, že ve výše zmíněném ročním programu nebyly řídicí a kontrolní systémy zřízené pro účely [název fondu] v souladu s platnými požadavky článků […] základního aktu č. 574/2007/ES a [rozhodnutí Komise (ES) 2008/456/ES] a nefungovaly účinně tak, aby poskytly přiměřenou jistotu, že prohlášení o výdajích předložená Komisi jsou správná, a z toho vyplývající přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a správné.

Záporné stanovisko se zakládá na …:

a) (…)

b) (…)

c) atd.

Datum

Podpis

[podpis odpovědné osoby]

C.   Ověření platnosti žádosti o platbu

Evropské komisi,

1.   ÚVOD

Já, níže podepsaný/á, zástupce (název auditního orgánu určeného členským státem), jsem prověřil/a výsledky auditních prací týkajících se ročního programu pro rok [20xx] fondu [název fondu] [a provedl dodatečné práce, které jsem považoval/a za nutné, jak je uvedeno v dané zprávě].

Dané práce jsem si naplánoval/a a provedl/a s cílem posoudit, zda je žádost o platbu zůstatku příspěvku Společenství pro roční program [20xx] platná a zda jsou související transakce zahrnuté v prohlášeních o výdajích týkajících se tohoto ročního programu legální a správné.

2.   ROZSAH POSOUZENÍ

Buď

Nedošlo k omezení rozsahu posouzení.

Nebo

Rozsah posouzení byl omezen těmito faktory:

a) (…)

b) (…)

c) atd.

3.   STANOVISKO

Buď (Stanovisko bez výhrad)

Na základě výše uvedeného posouzení se domnívám, že předložená prohlášení o výdajích zachycují výdaje učiněné během ročního programu ve všech zásadních ohledech věrně a že žádost o platbu zůstatku příspěvku Společenství pro daný roční program je platná.

Nebo (Stanovisko s výhradou)

Na základě výše uvedeného posouzení se domnívám, že předložená prohlášení o výdajích zachycují výdaje učiněné během ročního programu ve všech zásadních ohledech věrně a že žádost o platbu zůstatku příspěvku Společenství pro daný roční program je platná, s výjimkou následujících bodů:

a) (…)

b) (…)

c) atd.

Dopad těchto výhrad odhaduji na … celkových vykázaných výdajů. Příspěvek Společenství, jehož se dopady týkají, tudíž činí … .

Nebo (Záporné stanovisko)

Na základě výše uvedeného posouzení se domnívám, že předložená prohlášení o výdajích nezachycují výdaje učiněné během ročního programu ve všech zásadních ohledech věrně a že žádost o platbu zůstatku příspěvku Společenství pro daný roční program není platná.

Datum

Podpis

[podpis odpovědné osoby]
PŘÍLOHA VIII

▼M3

VZOR CERTIFIKACE PRO DRUHÉ PŘEDBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ

▼B

ČLENSKÝ STÁT:

FOND:

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN:

ROČNÍ PROGRAM ZAHRNUTÝ DO CERTIFIKACE:

Já, níže podepsaný/á [jméno odpovědné osoby],

jako zástupce certifikačního orgánu určeného pro [název fondu],

tímto potvrzuji, že veškeré výdaje uvedené ve zprávě o pokroku v provádění ročního programu činí:EUR (1)

 

(1)   Celkové ►M3   způsobilé ◄ výdaje vynaložené konečnými příjemci nebo použité na technickou pomoc.

[přesný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa]

Rovněž potvrzuji, že akce probíhají v souladu s cíli stanovenými v rozhodnutí Komise, jímž se schválil roční program, a to v souladu se základním aktem a jeho prováděcími pravidly, a zejména že

1) prohlášení o výdajích je přesné, vychází ze spolehlivých účetních systémů a z ověřitelných podkladů;

▼M3

2) Vykázané výdaje byly vynaloženy v souvislosti s opatřeními, která byla zvolena pro financování podle kritérií týkajících se ročního programu.

▼B

3) pro účel certifikace jsem obdržel náležité informace od odpovědného orgánu o postupech a ověřeních provedených v souvislosti s výdaji uvedenými ve výkazech výdajů;

4) prohlášení o výdajích a žádost o druhou předběžnou platbu případně zohledňují jakékoli částky vrácené zpět a jakékoli úroky získané v rámci ročního programu.

Toto prohlášení o výdajích je založeno na účetních výkazech předběžně uzavřených dne [dd/mm/20rr].

V souladu s článkem 45 základního aktu jsou a nadále budou podkladové dokumenty k dispozici po dobu minimálně pěti let po uzavření ročního programu ze strany Komise.Datum

Jméno (velkými tiskacími písmeny), razítko, funkce a podpis certifikačního orgánu
PŘÍLOHA IX

▼M3

VZOR CERTIFIKACE PRO ZÁVĚREČNOU PLATBU

▼B

ČLENSKÝ STÁT:

FOND:

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN:

ROČNÍ PROGRAM ZAHRNUTÝ DO CERTIFIKACE:

Já, níže podepsaný/á [jméno odpovědné osoby],

jako zástupce certifikačního orgánu určeného pro [název fondu],

tímto potvrzuji, že veškeré výdaje uvedené v závěrečné zprávě o provádění ročního programu činí:EUR (1)

 

(1)   Celkové způsobilé výdaje vynaložené konečnými příjemci nebo použité na technickou pomoc.

[přesný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa]

Rovněž potvrzuji, že akce probíhají v souladu s cíli stanovenými v rozhodnutí Komise, jímž se schvaluje roční program, a to v souladu se základním aktem, a zejména že

1) prohlášení o výdajích je přesné, vychází ze spolehlivých účetních systémů a z ověřitelných podkladů;

2) vykázané výdaje jsou v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy a byly vynaloženy v souvislosti s akcemi, které byly zvoleny pro financování podle kritérií týkajících se ročního programu a platných předpisů Společenství jakož i vnitrostátních předpisů, zvláště pak pravidel pro zadávání veřejných zakázek;

3) získal jsem přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a správné;

4) pro účel certifikace jsem obdržel náležité informace od odpovědného orgánu o postupech a ověřeních provedených v souvislosti s výdaji uvedenými ve výkazech výdajů;

5) výsledky všech auditů provedených auditním orgánem nebo v rámci jeho odpovědnosti byly řádně zohledněny;

6) prohlášení o výdajích a žádost o platbu zůstatku případně zohledňují jakékoli částky vrácené zpět a jakékoli úroky získané v rámci ročního programu.

Toto prohlášení o výdajích je založeno na účetních výkazech uzavřených dne [dd/mm/20rr].

V souladu s článkem 45 základního aktu jsou a nadále budou podkladové dokumenty k dispozici po dobu minimálně pěti let po uzavření ročního programu ze strany Komise.Datum

Jméno (velkými tiskacími písmeny), razítko, funkce a podpis certifikačního orgánu
PŘÍLOHA X

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ ZNAKU A DEFINICE STANDARDNÍCH BAREV

Obrazný popis

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

Heraldický popis

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.

Geometrický popis

image

Znak má formu modré obdélníkové vlajky, jejíž delší strana je jedenapůlnásobkem strany kratší. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná jedné třetině výšky kratší strany obdélníku. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny po obvodu pomyslného kruhu, jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky kratší strany obdélníku. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. horní cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, aby umístění hvězd odpovídalo hodinám na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

Předepsané barvy

Emblém je v těchto barvách: PANTONE REFLEX BLUE pro plochu obdélníku, PANTONE YELLOW pro hvězdy.

Čtyřbarevný tisk

Použije-li se čtyřbarevný tisk, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného tisku. PANTONE YELLOW se získá použitím 100 % barvy „Process Yellow“. PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním 100 % barvy „Process Cyan“ a 80 % barvy „Process Magenta“.

Internet

V barevné paletě používané pro internetové stránky odpovídá PANTONE REFLEX BLUE barvě RGB:0/0/153 (hexadecimálně: 000099) a PANTONE YELLOW barvě RGB:255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

Postup monochromatického zobrazení

Při použití černé barvy ohraničte obdélník černě a vytiskněte hvězdy černě na bílém pozadí.

image

Při použití modré barvy (Reflex Blue) ji aplikujte jako 100 % barvu a hvězdy zobrazte negativní bílou.

image

Zobrazení na barevném pozadí

Pokud je nutné použít barevné pozadí, použijte kolem obdélníku bílý rámeček, jehož šíře tvoří 1/25 výšky obdélníku.

image

▼M3
PŘÍLOHA XI

PRAVIDLA PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ FOND PRO VNĚJŠÍ HRANICE

I.    Obecné zásady

I.1    Základní principy

1. V souladu se základním aktem musí způsobilé výdaje splňovat následující podmínky:

a) musí spadat do působnosti fondu a jeho cílů, jak je popsáno v článcích 1 a 3 základního právního aktu;

b) musí být vynaloženy na způsobilé akce jmenované v článcích 4 a 6 základního aktu;

c) musí být potřebné k uskutečnění vykonání činností, kterých se týká projekt tvořící součást víceletých a ročních programů schválených Komisí;

d) musí být přiměřené a splňovat zásady řádného finančního řízení, zejména pokud jde o poměr mezi kvalitou a vynaloženými prostředky a o efektivitu nákladů;

e) musí být vynaloženy konečným příjemcem a/nebo společníky projektu, kteří musí mít sídlo v jednom z členských států EU, kde musí být rovněž zapsáni do obchodního rejstříku, s výjimkou mezinárodních vládních organizací vytvořených mezivládními dohodami a zvláštních agentur vytvořených takovými organizacemi, dále s výjimkou Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. S ohledem na článek 39 tohoto rozhodnutí se pravidla týkající se konečného příjemce budou obdobně týkat i partnerů v rámci daného projektu;

f) musí být vynaloženy v souladu se zvláštními ustanoveními dohody o grantu.

2. V případě víceletých opatření ve smyslu čl. 16 odst. 6 základního právního aktu se za projekt vhodný pro použití těchto pravidel způsobilosti považuje pouze ta část opatření, která je spolufinancována z ročního programu.

3. Projekty financované z fondu nejsou financovány z jiných zdrojů rozpočtu Společenství. Projekty podporované fondem budou spolufinancovány z veřejných či soukromých zdrojů.

I.2    Rozpočet projektu

Rozpočet projektu je předkládán v této podobě:Výdaje

Příjmy

+  přímé náklady (PN)

+  nepřímé náklady (pevné procento z PN uvedené v dohodě o grantu)

+  příspěvek ES (definovaný jako nejnižší ze tří částek uvedených v článku 12 tohoto rozhodnutí)

+  příspěvek od konečného příjemce a společníků podílejících se na projektu

+  příspěvek třetích stran

+  příjmy z daného projektu

=  způsobilé náklady celkem (ZNC)

=  příjmy celkem (PC)

Rozpočet je vyrovnaný: celkové způsobilé náklady se rovnají celkovým příjmům.

I.3    Příjmy a zásada neziskovosti

1. Projekty financované z fondu musí být neziskové. Jestliže na konci projektu zdroje příjmů, včetně výše uvedených příjmů z projektu, přesáhnou výdaje, příspěvek z fondu určený na projekt bude úměrně snížen. Všechny zdroje příjmů musí být zaneseny v účetnictví konečného příjemce nebo uvedeny v daňových podkladech a musí být zjistitelné a ověřitelné.

2. Příjmy projektu se skládají z finančních příspěvků poskytnutých na realizaci projektu z fondu, z veřejných nebo ze soukromých zdrojů, včetně vlastního příspěvku konečného příjemce, jakož i ze všech příjmů z projektu. Termín „příjmy z projektu“ pro účely tohoto pravidla zahrnuje výnosy získané z projektu během období způsobilosti uvedeného v bodě I.4, dále z tržeb, pronájmů, poskytovaných služeb, zápisného či jiných podobných příjmů.

3. Příspěvek Společenství vyplývající z použití zásady neziskovosti, jak je uvedeno v čl. 12 písm. c) tohoto rozhodnutí, bude činit částku „celkových způsobilých nákladů“ po odečtení „příspěvku třetích stran“ a „příjmů z projektu“.

I.4    Období způsobilosti

1. Náklady spojené s projektem musí vzniknout po 1. lednu roku uvedeného ve finančním rozhodnutí schvalujícím roční programy členských států, přičemž příslušné platby budou učiněny rovněž po tomto datu (kromě odpisů). Období způsobilosti trvá do 30. června roku N ( 23 ) + 2, což znamená, že náklady spojené s projektem musí vzniknout před tímto datem.

2. Výjimka z období způsobilosti uvedeného v odstavci 1 se uplatní na technickou pomoc pro členské státy (viz bod IV.3).

I.5    Záznam výdajů

1. Výdaje odpovídají platbám, které provedl konečný příjemce. S výjimkou odpisů musí mít formu (hotovostních) finančních transakcí.

2. Výdaje musí být zpravidla podloženy oficiálními fakturami. Nelze-li tyto faktury přiložit, jsou platby doloženy účetními doklady nebo podklady s rovnocennou průkazností.

3. Náklady musí být možné identifikovat a ověřit. Zejména:

a) musí být zaznamenány v účetnictví konečného příjemce;

b) musí být stanoveny v souladu s platnými účetními standardy země, v níž má konečný příjemce sídlo, a dále musí odpovídat běžným postupům při vyúčtování nákladů konečného příjemce a dále

c) musí být vykázány v souladu s požadavky platné daňové a sociální legislativy.

4. Pokud je to nezbytné, jsou koneční příjemci povinni ponechat si ověřené kopie účetních dokladů, které prokazují výši příjmů a výdajů partnerů, kteří se na projektu podílí.

5. Uložení a zpracování záznamů uvedených v odstavcích 2 až 4 musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy pro ochranu údajů.

I.6    Územní oblast působnosti

1. Výdaje na akce popsané v článcích 4 a 6 základního aktu musí být uskutečněny na území členských států konečnými příjemci uvedenými v bodě I.1.1 písm. e) s výjimkou:

 výdajů na provádění akcí týkajících se obecného cíle uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. d) základního aktu. Výdaje na tyto akce mohou vzniknout na území členského státu a ve třetích zemích,

 akcí týkajících se kontroly vnějších hranic. Tyto akce se mohou uskutečnit na území i mimo území členských států.

2. Partneři v rámci projektu, kteří mají sídlo ve třetí zemi, kde jsou i zapsáni v obchodním rejstříku, se mohou projektů účastnit pouze bez nákladů, s výjimkou mezinárodních veřejných organizací zřízených na základě mezivládních dohod a specializovaných agentur zřízených těmito organizacemi, Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) a Mezinárodní federaci společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

II.    Kategorie způsobilých nákladů (v rámci projektu)

II.1    Přímé způsobilé náklady

Přímými způsobilými náklady na projekt se rozumí náklady, které lze s ohledem na všeobecné podmínky způsobilosti uvedené v části I specifikovat jako zvláštní náklady přímo spojené s realizací daného projektu. Přímé náklady budou zahrnuty v odhadovaném celkovém rozpočtu daného projektu.

Mezi způsobilé přímé náklady se řadí:

II.1.1   Náklady na zaměstnance

1. Náklady na zaměstnance vyčleněné na projekt, které zahrnují skutečné mzdy a výdaje na sociální zabezpečení a jiné zákonné náklady, jsou způsobilé, pokud odpovídají sazbám, které příjemce běžně používá při odměňování zaměstnanců.

2. U mezinárodních organizací způsobilé náklady na zaměstnance mohou zahrnovat položky na pokrytí zákonných povinností a nároků spojených s odměňováním.

3. Příslušné náklady na platy zaměstnanců veřejných subjektů jsou způsobilé pouze v míře, ve které se týkají nákladů na činnosti, které by příslušný veřejný orgán neprováděl, kdyby se dotyčný projekt neuskutečnil; těmto zaměstnancům se provádění projektu přiděluje nebo se jeho prováděním pověřují prostřednictvím písemného rozhodnutí konečného příjemce.

4. Rozpis nákladů na zaměstnance bude uveden v předběžném rozpočtu, včetně rozdělení kompetencí a počtu zaměstnanců.

II.1.2   Náklady na dopravu a pobyt

1. Náklady na dopravu a pobyt jsou přímé způsobilé náklady na zaměstnance či jiné osoby, které se účastní aktivit spojených s projektem a cestují, neboť je to nezbytné pro provádění projektu.

2. Cestovné je způsobilé na základě skutečně vzniklých nákladů. Sazby pro náhradu cestovného vychází z cenově nejvýhodnějšího způsobu veřejné dopravy, přičemž dopravu letadlem lze zpravidla povolit pouze u cest delších než 800 km (cesta tam a zpět) či v těch případech, kdy použití letecké dopravy odůvodňuje zeměpisná poloha cílového místa. V případě cestování vlastním osobním automobilem se náhrada cestovného zpravidla poskytuje na základě nákladů na veřejnou dopravu či na základě sazeb odvíjejících se od najetých kilometrů v souladu se zveřejněnými oficiálními pravidly v daném členském státě či pravidly užívanými konečným příjemcem.

3. Náklady na pobyt jsou způsobilé buď na základě skutečných nákladů, nebo na základě denních příspěvků. Má-li organizace své vlastní sazby pro příspěvky (denní příspěvky), nepřekročí tyto sazby maximální výši stanovenou členským státem v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Denní příspěvky obvykle zahrnují místní dopravu (včetně taxislužby), ubytování, stravu, místní telefonní hovory a jiné drobné výdaje.

II.1.3   Vybavení

II.1.3.1   Obecná pravidla

Náklady vztahující se ke koupi vybavení (založené na: nájmu, leasingu, koupi na základě plných či částečných nákladů nebo odpisech nakoupených aktiv) jsou způsobilé pouze tehdy, jsou-li tyto náklady k provádění daného projektu nezbytné. Vybavení musí mít technické vlastnosti nezbytné pro projekt a splňovat platné normy a standardy.

II.1.3.2   Nájem a leasing

Výdaje spojené s nájmem a leasingem jsou způsobilé pro spolufinancování, podléhají však pravidlům platným v daném členském státě, vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem, jakož i podmínkám týkajícím se doby trvání nájmu či leasingu pro účely daného projektu.

II.1.3.3   Nákup

1. Náklady vztahující se k pořízení vybavení (systémy, provozní zařízení, dopravní prostředky, uvedené mimo jiné v čl. 5 odst. 1 písm. c) až f) základního aktu) jsou způsobilé v souladu s vnitrostátními pravidly. Takové náklady jsou způsobilé ke spolufinancování na základě plné či částečné pořizovací ceny, pokud

a) jsou přímo spojené s prováděním projektu;

b) jsou uskutečněny v souladu s vnitrostátními pravidly pro zadávací řízení v členském státě;

c) vybavení má technické vlastnosti nezbytné pro projekt a splňuje použitelné normy;

d) vybavení bude dále používáno ke stejným cílům uvedeným v projektu, a to po dni koupě a na minimální dobu:

 tří a více let, pokud jde zařízení informační a komunikační technologie,

 pěti a více let pro ostatní typy zařízení, jako jsou např. provozní zařízení a dopravní prostředky, s výjimkou zařízení uvedených níže,

 deseti let, pokud jde o helikoptéry, plavidla a letadla.

2. Náklady na výše uvedená zařízení mohou být případně způsobilé na základě odpisu v souladu s vnitrostátními pravidly. V tomto případě platí podmínky uvedené výše v odst. 1 písm. a), b) a c). Kromě toho musí být splněny tyto podmínky:

a) Pokud je vybavení nakupováno před zahájením projektu nebo během něho, část odpisů zařízení je způsobilá na základě délky jeho používání pro daný projekt a míry skutečného využití pro daný projekt.

b) Vybavení, které bylo koupeno před zahájením projektu, ale které je pro účely daného projektu používáno, je způsobilé na základě odpisů. Tyto náklady však nejsou způsobilé tehdy, pokud bylo dané zařízení původně zakoupeno z prostředků grantu Společenství.

c) Náklady na nákup vybavení odpovídají obvyklým tržním cenám a hodnota dotčených částí vybavení bude odepisována v souladu s daňovými a účetními pravidly platnými pro konečného příjemce.

II.1.4   Nemovitosti

II.1.4.1   Obecná pravidla

V případě nákupu, výstavby či renovace nebo nájmu musí nemovitost mít technické vlastnosti nezbytné pro projekt a splňovat platné normy a standardy.

II.1.4.2   Nákup, výstavba a renovace

1. Pokud je pořízení nemovitosti pro provádění projektu nezbytné a pokud je jednoznačně spojené s cíli projektu, nákup nemovitosti, tj. již postavené budovy, či její výstavba jsou způsobilé ke spolufinancování na základě plných či částečných nákladů nebo na základě odpisu za níže uvedených podmínek, aniž je dotčeno použití přísnějších vnitrostátních pravidel:

a) je nutné získat potvrzení od nezávislého odborného odhadce či řádně pověřeného úředního orgánu, v němž bude uvedeno, že daná cena nepřekračuje tržní hodnotu, a to buď prostřednictvím prohlášení, že daná nemovitost je v souladu s vnitrostátními právními předpisy, či je nutné uvést body, v nichž v souladu není a u nichž konečný příjemce hodlá provést nápravu v rámci projektu;

b) nemovitost nebyla pořízena z grantu Společenství před prováděním daného projektu;

c) po dobu nejméně deseti let po ukončení projektu musí být nemovitost používána pouze za účelem stanoveným v projektu, pokud Komise v případě spolufinancování plných nebo částečných nákladů nevydá souhlas s jiným konkrétním užíváním; v případě spolufinancování na základě odpisu se tato doba snižuje na pět let;

d) nákup nemovitostí respektuje zásady ekonomické výhodnosti a efektivity nákladů a považuje se za odpovídající cíli, jehož má být provedením projektu dosaženo;

e) v případě spolufinancování na základě odpisu je způsobilá pouze ta část odpisů daných aktiv, která odpovídá době trvání projektu a míře jejich skutečného používání u daného projektu; výpočet odpisů bude proveden podle vnitrostátních účetních pravidel.

2. Náklady na renovaci nemovitostí jsou způsobilé ke spolufinancování na základě plných nebo částečných nákladů nebo na základě odpisu. V případě nákladů na renovaci platí pouze podmínky uvedené v odst. 1 písm. c) a e).

II.1.4.3   Pronájem

Pronájem nemovitosti splňuje podmínky spolufinancování, pokud existuje jasná vazba mezi tímto pronájmem a cíli příslušného projektu, přičemž je nutné dodržet podmínky uvedené níže, aniž by bylo dotčeno uplatnění přísnějších vnitrostátních pravidel:

a) Nemovitost nebyla předtím zakoupena z grantu Společenství.

b) Nemovitost se má používat pouze pro provádění projektu. Pokud tomu tak není, bude způsobilá pouze ta část nákladů, která se odpovídá využití pro účely projektu.

II.1.5   Pomocné materiály, zásoby a obecné služby

Náklady na pomocné materiály, zásoby a obecné služby splňují podmínky způsobilosti, pokud jsou zjistitelné a přímo nezbytné pro provádění daného projektu.

II.1.6   Smlouvy o subdodávkách

1. Koneční příjemci musí být zpravidla schopni provést projekty sami. V dohodě o grantu musí být jasně určena výše nákladů na úkoly, které mají být v rámci projektu zadány subdodavatelům.

2. Výdaje vztahující se k následujícím subdodavatelským smlouvám nesplňují podmínky spolufinancování z fondu:

a) smlouvy o subdodávkách, které plní úkoly vztahující se k celkovému řízení projektu;

b) smlouvy o subdodávkách, které zvyšují náklady na projekt, aniž by k projektu úměrným způsobem přispívaly;

c) smlouvy o subdodávkách uzavřené se zprostředkovateli nebo poradci, ve kterých je platba stanovena na základě procenta z celkových nákladů na projekt, ledaže by tuto platbu konečný příjemce odůvodnil odkazem na skutečnou hodnotu poskytnutých prací nebo služeb.

3. Subdodavatelé se ve všech subdodavatelských smlouvách zavazují, že všem auditním a kontrolním orgánům poskytnou veškeré nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.

II.1.7   Náklady vyplývající přímo z požadavků vztahujících se k spolufinancování Unií

Náklady, které je nutné vynaložit ke splnění požadavků vztahujících se ke spolufinancování Unií, jako je například publicita, transparentnost, hodnocení projektu, externí audit, bankovní záruky, náklady na překlad atd., jsou přímé způsobilé náklady.

II.1.8   Honoráře odborníků

Honoráře za právní poradenství, notářské poplatky a náklady na technické a finanční odborníky splňují podmínky způsobilosti.

II.2    Nepřímé způsobilé náklady

1. Nepřímými způsobilými náklady na činnost se rozumí náklady, které s ohledem na podmínky způsobilosti uvedené v bodu I.1.1 není možné označit jako konkrétní náklady přímo spojené s realizací projektu.

2. Odchylně od bodu I.1.1 písm. e) a bodu I.5, mohou být nepřímé náklady vynaložené při provádění akce způsobilé na základě procentně stanovené paušální částky, která nesmí překročit 2,5 % celkových přímých způsobilých nákladů.

3. Organizace, které z rozpočtu Unie obdrží grant na provozní náklady, nemohou do svého předběžného rozpočtu nepřímé náklady zahrnout.

III.    Nezpůsobilé náklady

Podmínky způsobilosti nesplňují výdaje na:

a) DPH, s výjimkou případů, kdy příjemce prokáže, že nemůže získat DPH zpět;

b) výnosy z kapitálu, dluhy a poplatky za dluhové služby, debetní úroky, provize za směnu peněz a kursové ztráty, rezervy na ztrátu či případné budoucí závazky, dlužné úroky, pochybné závazky, pokuty, peněžité sankce, náklady na soudní spory a nepřiměřené či neuvážené výdaje;

c) náklady na reprezentaci výhradně pro pracovníky podílející se na projektu; povolují se přiměřené náklady na organizaci společenských setkání pořádaných v souvislosti s projektem, například akce při příležitosti dokončení projektu nebo schůzek řídící skupiny projektu;

d) náklady vykázané konečným příjemcem a hrazené z grantu Společenství poskytnutého pro jiný projekt nebo pracovní program;

e) nákup pozemků;

f) příspěvky ve formě věcných plnění.

IV.    Technická pomoc z podnětu členských států

1. Všechny náklady, které jsou nezbytné pro provádění fondu ze strany odpovědného orgánu, pověřeného orgánu, auditního orgánu, ověřujícího orgánu či subjektů poskytujících pomoc při vykonávání úkolů vyjmenovaných v odstavci 2, jsou v rámci technické pomoci při zohlednění omezení popsaných v článku 18 základního právního aktu způsobilé.

2. To zahrnuje následující opatření:

a) výdaje na přípravu, výběr, posouzení, řízení a kontrolu akcí;

b) výdaje na audity a kontroly akcí a projektů na místě;

c) výdaje na hodnocení akcí či projektů;

d) výdaje na poskytování a šíření informací a zaručení transparentnosti akcí;

e) výdaje na pořízení, instalaci a údržbu počítačových systémů pro řízení, kontrolu a hodnocení fondů;

f) výdaje na jednání kontrolních výborů a podvýborů v souvislosti s realizací akcí; tyto výdaje mohou rovněž zahrnovat náklady na účast odborníků a jiných účastníků na jednáních těchto výborů, včetně účastníků ze třetích zemí, pokud se jejich přítomnost považuje v souvislosti s účinným prováděním akcí za zásadní;

g) výdaje na posílení správní kapacity pro provádění fondu.

3. Činnosti spojené s technickou pomocí musí být provedeny po 1. lednu roku uvedeného ve finančním rozhodnutí schvalujícím roční programy členských států, přičemž příslušné platby budou učiněny rovněž po tomto datu. Období způsobilosti trvá do termínu předložení konečné zprávy o provádění ročního programu.

4. Veškerá zadávací řízení musí proběhnout v souladu s vnitrostátními pravidly pro zadávací řízení vydanými daným členským státem.

5. Členské státy mohou provádět opatření technické pomoci týkající se tohoto fondu společně s opatřeními technické pomoci, jež se vztahují k jednomu ze čtyř fondů či ke všem z nich. V tomto případě však pro financování z tohoto fondu bude způsobilá pouze ta část nákladů, která se využila na provádění společného opatření tohoto fondu, přičemž členské státy musí zajistit, že:

a) část nákladů na společná opatření se účtuje na odpovídající fond přiměřeným a prokazatelným způsobem a dále

b) dvojí financování nákladů je vyloučeno.

V.    Zvláštní režim průjezdu

V souladu s čl. 40 odst. 1 se pravidla uvedená v základním aktu a v tomto rozhodnutí, která se týkají provádění ročních programů, obdobným způsobem vztahují na podporu na provádění zvláštního režimu průjezdu. Pokud jde však o pravidla způsobilosti obsažená v této příloze, platí pro zvláštní režim průjezdu tato zvláštní pravidla:

a) období způsobilosti výdajů je v souladu s čl. 40 odst. 3 tohoto rozhodnutí;

b) na základě čl. 6 odst. 2 písm. c) základního aktu jsou personální náklady veřejnoprávních orgánů způsobilé, pokud vychází ze skutečných dodatečných nákladů souvisejících s prováděním zvláštního režimu průjezdu a jsou k operaci přiděleny podle odůvodněné a nestranné metody; výdaje musí být certifikovány na základě dokladů, které umožňují identifikaci skutečných nákladů uhrazených veřejnoprávním orgánem v souvislosti se zvláštním režimem průjezdu, vyplývajících z úkolů jdoucích nad rámec jeho zákonných povinností nebo každodenních úkolů.( 1 ) Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22.

( 2 ) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 3 ) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 8.

( 5 ) Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 15.

( 6 ) Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

( 7 ) Úř. věst. L 395, 31.12.2004, s. 70.

( 8 ) Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

( 9 ) Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

( 10 ) Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

( 11 ) Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78.

( 12 ) Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

( 13 ) Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 1.

( 14 ) Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 45.

( 15 ) Úř. věst. L 168, 28.6.2007, s. 18.

( 16 ) Úř. věst. L 233, 5.9.2007, s. 3.

( 17 ) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 49.

( 18 ) Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 681/2007 (Úř. věst. L 159, 20.6.2007, s. 1).

( 19 ) Přičemž „N“ zde zastupuje rok uvedený ve finančním rozhodnutí schvalujícím roční programy členských států.

( 20 ) Týká se pouze závěrečné zprávy o provádění prvního ročního programu.

( 21 ) Připadá-li v úvahu.

( 22 ) Budou předloženy po provedení auditní strategie podle čl. 25 odst. 2.

( 23 ) Přičemž „N“ zde zastupuje rok uvedený ve finančním rozhodnutí schvalujícím roční programy členských států.

Top