EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0294-20221128

Consolidated text: Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2008 o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 1256) (Text s významem pro EHP) (2008/294/ES)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/2022-11-28

02008D0294 — CS — 28.11.2022 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. dubna 2008

o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2008) 1256)

(Text s významem pro EHP)

(2008/294/ES)

(Úř. věst. L 098 10.4.2008, s. 19)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. listopadu 2013,

  L 303

48

14.11.2013

 M2

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2317 ze dne 16. prosince 2016,

  L 345

67

20.12.2016

►M3

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/2324 ze dne 23. listopadu 2022,

  L 307

262

28.11.2022
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. dubna 2008

o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2008) 1256)

(Text s významem pro EHP)

(2008/294/ES)Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat technické podmínky pro dostupnost a efektivní využívání rádiového spektra pro mobilní komunikační služby v letadlech v rámci Společenství.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena žádná jiná relevantní opatření Společenství, zejména není dotčeno nařízení (ES) č. 1702/2003 a doporučení 2008/295/ES.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

1) 

„mobilními komunikačními službami v letadlech (službami MCA)“ rozumí služby elektronických komunikací definované v čl. 2 písm. c) směrnice 2002/21/ES, poskytované podnikatelem k tomu, aby cestující mohli využívat veřejné komunikační sítě během letu aniž by docházelo ke spojení s pozemními mobilními sítěmi přímo;

2) 

„neinterferenčním a nechráněným základem“ rozumí, že žádné radiokomunikační službě nesmí být způsobováno škodlivé rušení a že nelze nárokovat ochranu těchto zařízení před škodlivým rušením ze strany radiokomunikačních služeb;

3) 

„základnovou stanicí letadla (palubní BTS)“ rozumí jedna nebo více mobilních komunikačních stanic umístěných v letadle využívajících kmitočtová pásma a systémy uvedené v tabulce 1 přílohy;

4) 

„síťovou řídicí jednotkou (NCU)“ rozumí zařízení v letadle, které zajišťuje, aby signály vysílané pozemními mobilními elektronickými komunikačními systémy uvedenými v tabulce 2 v příloze nebyly detekovatelné v kabině, a to prostřednictvím zvýšení šumového prahu v kabině v pásmech, které jsou mobilními komunikačními systémy používané pro příjem.

Článek 3

Členské státy co nejdříve a nejpozději do šesti měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost umožní využívání kmitočtových pásem uvedených v tabulce 1 v příloze na neinterferenčním a nechráněném základě pro služby MCA, pokud tyto služby splňují podmínky podle přílohy.

Článek 4

Členské státy v souladu s oddílem 3 přílohy stanoví minimální výšku nad zemí pro jakékoli vysílání z provozovaného systému MCA.

Členské státy smí stanovit vyšší minimální výšky provozování MCA, pokud je to odůvodněno vnitrostátními topografickými podmínkami a podmínkami používání pozemní sítě. Informace o této skutečnosti, společně s příslušným odůvodněním, musí být Komisi oznámena do čtyř měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí a musí být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Členské státy sledují využívání spektra pro služby MCA, zejména s ohledem na skutečné nebo potenciální škodlivé rušení a na to, zda nadále platí všechny podmínky uvedené v článku 3, a o svých zjištěních informují Komisi, aby mohlo být toto rozhodnutí v případě potřeby včas přezkoumáno.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

▼M3
PŘÍLOHA

1.    Kmitočtová pásma a systémy povolené pro služby MCATabulka 1

Typ

Kmitočet

Systém

GSM 1 800

1 710 –1 785 MHz (uplink) 1 805 –1 880 MHz (downlink)

GSM splňující požadavky norem GSM publikovaných ETSI, zejména EN 301 502, EN 301 511 a EN 302 480, nebo ekvivalentních specifikací

UMTS 2 100 (FDD)

1 920 –1 980 MHz (uplink) 2 110 –2 170 MHz (downlink)

UMTS splňující požadavky norem UMTS publikovaných ETSI, zejména EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 a EN 301 908-11, nebo ekvivalentních specifikací

LTE 1 800 (FDD)

1 710 –1 785 MHz (uplink) 1 805 –1 880 MHz (downlink)

LTE splňující požadavky norem LTE publikovaných ETSI, zejména EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 a EN 301 908-15, nebo ekvivalentních specifikací

5G NR non-AAS

1 710 –1 785 MHz (uplink) 1 805 –1 880 MHz (downlink)

5G NR non-AAS splňující požadavky norem 5G NR publikovaných ETSI, zejména EN 301 908-24 a EN 301 908-25, nebo ekvivalentních specifikací

2.    Zabránění připojení mobilních terminálů k pozemním sítím

a) 

Do 1. ledna 2026 musí být mobilním terminálům přijímajícím v kmitočtových pásmech a systémech uvedených v tabulce 2 zabráněno v pokusech zaregistrovat se do pozemních mobilních sítí UMTS:

— 
zabudováním síťové řídicí jednotky (NCU) do systému MCA, která zvýší šumový práh v kabině v pásmech, která jsou mobilními systémy používána pro příjem, a/nebo
— 
odstíněním trupu letadla, které dále omezí sílu signálu prostupujícího do trupu a vycházejícího z trupu.Tabulka 2

Kmitočtové pásmo (MHz)

Pozemní systémy

925 –960 MHz

UMTS

2 110 –2 170 MHz

UMTS

Po uvedeném datu se provozovatelé MCA mohou rozhodnout, zda NCU v kmitočtových pásmech a systémech uvedených v tabulce 2 nadále uplatní.

b) 

Kromě ustanovení písmene a) se provozovatelé MCA mohou rozhodnout, že uplatní NCU s ohledem na pozemní systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce 3.Tabulka 3

Kmitočtové pásmo (MHz)

460 –470 MHz

791 –821 MHz

925 –960 MHz

1 805 –1 880 MHz

2 110 –2 170 MHz

2 620 –2 690 MHz

2 570 –2 620 MHz

3.    Technické parametry

a) 

Mezní hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP), vně letadla, pocházejícího z NCU/palubní základnové stanice (BS)Tabulka 4

Výška nad zemí (m)

Maximální EIRP, vně letadla, v dBm/(šířka pásma kanálu)

NCU (1)

Palubní GSM a LTE BS

Palubní 5G NR non-AAS BS

Palubní UMTS BS a NCU

Pásmo: 900 MHz

Pásmo: 1 800 MHz

Pásmo: 1 800 MHz

Pásmo: 2 100 MHz

Šířka pásma kanálu = 3,84 MHz

Šířka pásma kanálu = 200 kHz (2)

Šířka pásma kanálu = 5 MHz (3)

Šířka pásma kanálu = 3,84 MHz

3 000

-6,2

-13,0

10

1,0

4 000

-3,7

-10,5

13

3,5

5 000

-1,7

-8,5

15

5,4

6 000

0,1

-6,9

16

7,0

7 000

1,2

-5,6

18

8,3

8 000

2,3

-4,4

19

9,5

(1)   

Palubní základnová stanice není v pásmu 900 MHz provozována, NCU je však zapotřebí, aby se zabránilo tomu, že se terminály využívající jiné kanály MCA připojí k pozemním sítím UMTS 900 MHz.

(2)   

V případě šířky pásma kanálu jiné než 200 kHz se k hodnotám EIRP přičte korekce vypočtená podle vzorce 10 × log10 (šířka pásma kanálu/200 kHz) dB.

(3)   

V případě šířky pásma kanálu jiné než 5 MHz se k hodnotám EIRP přičte korekce vypočtená podle vzorce 10 × log10 (šířka pásma kanálu/5 MHz) dB.

b) 

Mezní hodnoty EIRP, vně letadla, pocházejícího z mobilního terminálu na paluběTabulka 5

Výška nad zemí

Maximální EIRP, vně letadla, pocházející z mobilního terminálu GSM v dBm/200 kHz

Maximální EIRP, vně letadla, pocházející z mobilního terminálu LTE v dBm/5 MHz (1)

Maximální EIRP, vně letadla, pocházející z mobilního terminálu LTE a 5G NR v dBm/5 MHz (2) (3) (4)

Maximální EIRP, vně letadla, pocházející z mobilního terminálu UMTS v dBm/3,84 MHz

(m)

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

LTE a 5G NR 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

-3,3

1,7

0

3,1

4 000

-1,1

3,9

2

5,6

5 000

0,5

5

4

7

6 000

1,8

5

6

7

7 000

2,9

5

7

7

8 000

3,8

5

8

7

(1)   

Tyto podmínky platí pro provoz systémů MCA instalovaných do 31. prosince 2022.

(2)   

Tyto podmínky platí pro provoz systémů MCA instalovaných po 31. prosince 2022.

(3)   

V případě šířky pásma kanálu jiné než 5 MHz se k hodnotám EIRP přičte korekce vypočtená podle vzorce 10 × log10 (šířka pásma kanálu/5 MHz) dB.

(4)   

EIRP je specifikován pro každý kanál bez ohledu na použitou šířku pásma kanálu vzhledem k tomu, že by mohlo být provozováno více mobilních terminálů.

c) 

Mezní hodnoty EIRP, vně letadla, pocházejícího z NCU, v jiných relevantních kmitočtových pásmech

Pokud se provozovatelé služeb MCA rozhodnou použít NCU, aby mobilním terminálům zabránili v pokusech zaregistrovat se do pozemních mobilních sítí jiných než UMTS v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce 3, použijí se pro celkový EIRP vně letadla pocházející z NCU maximální hodnoty uvedené v tabulce 6 ve spojení s hodnotami uvedenými v tabulce 4.Tabulka 6

Výška nad zemí (m)

Maximální EIRP, vně letadla, pocházející z NCU

460 – 470 MHz

791 – 821 MHz

1 805 – 1 880 MHz

2 570 – 2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

-17,0

0,87

-13,0

1,9

4 000

-14,5

1,63

-10,5

4,4

5 000

-12,6

3,57

-8,5

6,3

6 000

-11,0

5,15

-6,9

7,9

7 000

-9,6

6,49

-5,6

9,3

8 000

-8,5

7,65

-4,4

10,4

d) 

Provozní požadavky

1) 

Minimální výška nad zemí, v níž je systém MCA v provozním režimu a jakékoliv jeho vysílání je ještě přípustné, musí být 3 000  metrů.

2) 

Palubní základnová stanice nacházející se v provozním režimu musí omezit vysílací výkon všech mobilních terminálů GSM provozovaných v pásmu 1 800 MHz na nominální hodnotu 0 dBm/200 kHz ve všech fázích komunikace, včetně počátečního přístupu.

3) 

Palubní základnová stanice nacházející se v provozním režimu musí omezit vysílací výkon všech mobilních terminálů LTE provozovaných v pásmu 1 800 MHz na nominální hodnotu 5 dBm/5 MHz ve všech fázích komunikace.

4) 

Palubní základnová stanice nacházející se v provozním režimu musí omezit vysílací výkon všech mobilních terminálů UMTS provozovaných v pásmu 2 100 MHz na nominální hodnotu –6 dBm/3,84 MHz ve všech fázích komunikace a maximální počet uživatelů by neměl překročit 20.

5) 

Palubní základnová stanice nacházející se v provozním režimu musí omezit vysílací výkon všech mobilních terminálů 5G NR provozovaných v pásmu 1 800 MHz na nominální hodnotu 5 dBm/kanál ve všech fázích komunikace, včetně počátečního přístupu.

Top