Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0341-20161106

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/2016-11-06

2007R0341 — CS — 06.11.2016 — 009.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 341/2007

ze dne 29. března 2007

o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

(Úř. věst. L 090 30.3.2007, s. 12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 514/2008 ze dne 9. června 2008,

  L 150

7

10.6.2008

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 972/2008 ze dne 3. října 2008,

  L 265

6

4.10.2008

 M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 74/2010 ze dne 26. ledna 2010

  L 23

28

27.1.2010

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 328/2010 ze dne 21. dubna 2010,

  L 100

5

22.4.2010

 M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 531/2013 ze dne 10. června 2013,

  L 159

5

11.6.2013

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1333/2013 ze dne 13. prosince 2013,

  L 335

8

14.12.2013

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 628/2014 ze dne 12. června 2014,

  L 174

31

13.6.2014

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016,

  L 206

1

30.7.2016


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 341/2007

ze dne 29. března 2007

o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemíKAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Otevření celních kvót a příslušných cel

1.  V souladu s dohodami schválenými rozhodnutími 2001/404/ES a 2006/398/ES se otevírají celní kvóty pro dovoz čerstvého nebo chlazeného česneku kódu KN 0703 20 00 (dále jen „česnek“) do Společenství za podmínek stanovených v tomto nařízení. Objem každé celní kvóty, dovozní celní období a podobdobí, kterých se týká, a pořadové číslo jsou stanovené v příloze I tohoto nařízení.

2.  Valorické clo použitelné pro česnek dovezený v rámci kvót uvedených v odstavci 1 je stanoveno na 9,6 %.

Článek 2

Použití nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1. „dovozním celním kvótovým obdobím“ rozumí období od 1. června do 31. května následujícího roku;

2. „příslušnými orgány“ rozumí subjekt nebo subjekty určené členskými státy pro provádění tohoto nařízení.

Článek 4

Kategorie dovozců

1.  Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 žadatelé o licence „A“ ve smyslu čl. 5 odst. 2 musí dodržet příslušné požadavky stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.  „Tradičními dovozci“ se rozumí dovozci, kteří mohou dokázat, že:

a) obdrželi a užívali dovozní licence pro česnek podle nařízení (ES) č. 565/2002 nebo licence „A“ podle nařízení (ES) č. 1870/2005 nebo podle tohoto nařízení v každém z předchozích tří ukončených dovozních celních kvótových období a

▼M4

b) během posledního ukončeného dovozního celního kvótového období předcházejícího podání žádosti dovezli do Unie nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ( 1 ) nebo vyvezli nejméně 50 tun česneku do třetích zemí.

▼B

Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se pro dovozní celní kvótové období 2007/08:

a) písmeno a) prvního pododstavce nepoužije a

b) „dovozem do Společenství“ rozumí dovoz z jiných zemí původu nežli členských států Společenství ve složení k 31. prosinci 2006.

Pro Bulharsko a Rumunsko se pro dovozní celní kvótové období 2007/08, 2008/09, 2009/10 a 2010/11:

a) písmeno a) prvního pododstavce nepoužije a

b) „dovozem do Společenství“ rozumí dovoz z jiných zemí původu nežli členských států Společenství ve složení k 1. lednu 2007.

▼M6

Pro Chorvatsko se pro dovozní celní kvótové období 2013/14, 2014/15 a 2015/16:

a) písmeno a) prvního pododstavce nepoužije a

b) „dovozem do Unie“ rozumí dovoz z jiných zemí původu nežli členských států Unie ve složení k 1. červenci 2013.

▼B

3.   ►M4  „Novými dovozci“ se rozumí ostatní dovozci neuvedení v odstavci 2, kteří v každém ze dvou ukončených posledních celních kvótových období nebo v každém ze dvou posledních kalendářních roků předcházejících podání žádosti dovezli do Unie nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo vyvezli nejméně 50 tun česneku do třetích zemí. ◄

Členské státy vyberou a použijí pro všechny nové dovozce jednu ze dvou metod uvedených v prvním pododstavci v souladu s objektivními kritérii a způsobem, který zajistí rovné zacházení pro všechny hospodářské subjekty.

4.  Tradiční a noví dovozci předloží v okamžiku první žádosti o dovozní licence na dovozní celní kvótové období příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeni a v němž jsou registrováni pro účely DPH, doklad o tom, že splňují kritéria stanovená v odstavcích 2 a 3.

▼M4

Důkaz o obchodování se třetími zeměmi je třeba předložit výhradně v podobě celních dokladů o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněných celními orgány a obsahujících odkaz na dotyčného žadatele jako příjemce, nebo v podobě celního dokladu pro vývoz řádně vyplněného celními orgány;

▼M4

Celní deklaranti nebo jejich zástupci nesmějí žádat o dovozní licence v rámci kvót, na něž se vztahuje toto nařízení.

▼B

Článek 5

Předkládání dovozních licencí

▼M9 —————

▼B

2.  Dovozní licence pro česnek propuštěný do volného oběhu v rámci kvót uvedených v příloze I se dále uvádějí jako „licence ‚A‘“.

▼M9 —————

▼BKAPITOLA II

LICENCE „A“

Článek 6

Obecná ustanovení týkající se žádostí o licence a licencí „A“

▼M4

1.  Licence „A“ platí pouze na podobdobí, na které byly vydány. Kolonka 24 musí obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze III;

▼M1 —————

▼M4

2.  Jistota podle čl. 14 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 376/2008 činí 60 EUR za tunu.

▼B

3.  V kolonce 8 žádostí o licence a licencí „A“ se uvede země původu a slovo „ano“ se označí křížkem. Dovozní licence jsou platné pouze pro dovozy z uvedené země původu.

4.  Odchylně od čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 práva plynoucí z licencí „A“ nelze převést.

Článek 7

Přidělování celkových množství tradičním a novým dovozcům

Celkové množství přidělené Argentině, Číně a jiným třetím zemím podle přílohy I se rozdělí takto:

a) 70 % tradičním dovozcům;

b) 30 % novým dovozcům.

▼M4

Článek 8

Referenční množství tradičních dovozců

Pro účely této kapitoly se „referenčním množstvím“ rozumí průměr množství česneku skutečně dovezených tradičním dovozcem ve smyslu článku 4 během tří kalendářních roků předcházejících příslušné dovozní celní kvótové období.

▼B

Článek 9

Omezení použitelná pro žádosti o licenci „A“

1.  Celkové množství, na které se vztahují žádosti o licenci „A“ předložené tradičním dovozcem v určitém dovozním celním kvótovém období, nesmí přesáhnout referenční množství tohoto dovozce. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

2.  Celkové množství, o které požádá v žádostech o licenci „A“ nový dovozce v daném podobdobí, nesmí přesáhnout 10 % celkového referenčního množství uvedeného pro dané podobdobí a daný původ v příloze I. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

Článek 10

Podávání žádostí o licence „A“

▼M4

1.  Dovozci předloží své žádosti o licence „A“ během prvních sedmi kalendářních dní měsíce dubna na první podobdobí, během prvních sedmi kalendářních dní měsíce července na druhé podobdobí, během prvních sedmi kalendářních dní měsíce října na třetí podobdobí a během prvních sedmi kalendářních dní měsíce ledna na čtvrté podobdobí.

▼M4

Při prvním podání žádosti o dovozní licence na dané dovozní celní kvótové období v rámci tohoto nařízení předloží dovozci důkaz o skutečně dovezeném množství česneku za roky uvedené v článku 8.

▼B

2.  V kolonce 20 žádostí o licenci „A“ bude uvedeno „tradiční dovozce“ nebo „nový dovozce“ podle toho, kdo žádost předložil.

3.  Pokud v příloze I není pro určité podobdobí a pro určitý původ uvedeno žádné množství, nelze pro toto podobdobí a pro tento původ předložit žádné žádosti o licenci „A“.

4.  Pokud žadatel podá více než jednu žádost, jsou všechny žádosti nepřípustné a jistoty složené při podání žádostí propadnou ve prospěch dotyčného členského státu.

5.  Na žádost o licenci „A“ nesmí být vydána licence „B“.

▼M4

Článek 11

Vydávání licencí „A“

Licence „A“ vydávají příslušné orgány v období od 23. dne měsíce, ve kterém byly žádosti podány, nejpozději do konce tohoto měsíce.

▼B

Článek 12

▼M7

Oznámení a sdělení Komisi

▼M4

1.  Členské státy oznámí Komisi do 14. dne každého měsíce uvedeného v čl. 10 odst. 1 celková množství v kilogramech, včetně nulových, na která byly podány žádosti o licenci „A“ pro příslušné podobdobí.

Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi množství uvedená v čl. 11 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) uvedeného nařízení nejpozději do 10. května pro první podobdobí, do 10. srpna pro druhé podobdobí, do 10. listopadu pro třetí podobdobí a do 10. února pro čtvrté podobdobí.

▼B

Oznámení jsou členěna podle původu. V oznámeních se rovněž uvedou samostatné údaje o množství česneku požadovaném tradičními dovozci a novými dovozci.

2.  Členské státy předají Komisi seznam tradičních a nových dovozců, kteří požádali o licence „A“ pro příslušné podobdobí před uplynutím posledního dne každého měsíce, který je uveden v čl. 10 odst. 1. V případě seskupení hospodářských subjektů zřízených v souladu s vnitrostátními právními předpisy se rovněž uvedou hospodářské subjekty tvořící seskupení. ►M7  ————— ◄

▼M7

3.  Oznámení a sdělení se provádí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ( 2 ).

▼BKAPITOLA III

LICENCE „B“

▼M9 —————

▼BKAPITOLA IV

OSVĚDČENÍ O PŮVODU A PŘÍMÁ DOPRAVA

Článek 15

Osvědčení o původu

Česnek pocházející z třetí země uvedené v příloze IV se propustí do volného oběhu ve Společenství pouze při splnění těchto podmínek:

▼M4

a) předloží se osvědčení o původu vydané příslušnými vnitrostátními orgány dané země v souladu se články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

▼B

b) produkt byl dopraven z dané země přímo do Společenství v souladu s článkem 16.

Článek 16

Přímá doprava

1.  Za produkty dopravené ze třetích zemí uvedených v příloze IV přímo do Společenství se považují tyto produkty:

a) produkty, které při své dopravě nepřekročily území žádné jiné třetí země;

b) produkty dopravené přes území jedné nebo více třetích zemí jiných, než je země jejich původu, bez ohledu na to, zda byly v těchto zemích překládány nebo dočasně skladovány, za podmínky, že je tato přeprava odůvodněná zeměpisnými důvody nebo dopravními požadavky a že tyto produkty:

i) zůstaly pod dohledem celních orgánů tranzitní země/zemí nebo země/zemí dočasného skladování,

ii) nebyly tam uvedeny na trh nebo uvolněny ke spotřebě,

iii) nebyly tam podrobeny jiným operacím než vyložení a opětnému naložení nebo operacím zaručujícím jejich uchování v dobrém stavu.

2.  Důkaz o splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. b) se předkládá příslušným orgánům členského státu spolu s:

a) jedním přepravním dokladem vydaným v zemi původu, který se týkal přepravy přes zemi/země tranzitu, nebo

b) potvrzením vydaným celními orgány země nebo zemí tranzitu, které obsahuje:

i) přesný popis zboží,

ii) data jeho vyložení a opětovného naložení, včetně identifikačních údajů o použitých dopravních prostředcích,

iii) potvrzení o podmínkách uchování zboží, nebo

c) jakýmikoli jinými průkaznými dokumenty, pokud není možné předložit důkaz podle písmen a) či b).

Článek 17

Správní spolupráce s některými třetími zeměmi

1.  Jakmile každá třetí země uvedená v příloze IV tohoto nařízení zašle informace potřebné pro zahájení postupu správní spolupráce podle článků 63, 64 a 65 nařízení (EHS) č. 2454/93, zveřejní se sdělení o poskytnutí těchto informací v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

2.  Licence „A“ pro dovoz česneku pocházejícího ze zemí uvedených v příloze IV může být vydána pouze tehdy, jestliže dotyčná země zaslala Komisi informace uvedené v odstavci 1. Informace se považuje za zaslanou dnem svého zveřejnění, jak je stanoveno v odstavci 1.KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1870/2005 se zrušuje.

Nařízení (ES) č. 1870/2005 se však i nadále použije pro dovozní licence vydané v souladu s uvedeným nařízením pro dovozní celní kvótové období, které skončí dne 31. května 2007.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M8
PŘÍLOHA ICelní kvóty otevřené podle rozhodnutí 2001/404/ES, 2006/398/ES a 2014/116/EU pro dovoz česneku kódu KN 0703 20 00

Původ

Pořadové číslo

Kvóta (v tunách)

První podobdobí (červen–srpen)

Druhé podobdobí (září–listopad)

Třetí podobdobí (prosinec–únor)

Čtvrté podobdobí (březen–květen)

Celkem

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Tradiční dovozci

09.4104

9 590

3 813

 

Noví dovozci

09.4099

4 110

1 634

 

Celkem

 

13 700

5 447

 

Čína

 

 

 

 

 

46 075

Tradiční dovozci

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Noví dovozci

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Celkem

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Ostatní třetí země

 

 

 

 

 

6 023

Tradiční dovozci

09.4106

941

1 960

929

386

 

Noví dovozci

09.4102

403

840

398

166

 

Celkem

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Celkem

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
PŘÍLOHA III

Poznámky podle čl. 5 odst. 2

v bulharštině

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

ve španělštině

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

v češtině

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

v dánštině

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

v němčině

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

v estonštině

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

v řečtině

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

v angličtině

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

ve francouzštině

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼C1

chorvatsky

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

v irštině

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

v italštině

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

v lotyštině

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

v litevštině

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

v maďarštině

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

v maltštině

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

v nizozemštině

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

v polštině

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

v portugalštině

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

v rumunštině

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

ve slovenštině

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

v slovinštině

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

ve finštině

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

ve švédštině

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
PŘÍLOHA IV

Seznam třetích zemí uvedených v článcích 15, 16 a 17

Írán

Libanon

Malajsie

Tchaj-wan

Spojené arabské emiráty

Vietnam( 1 ) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

Top