Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1979-20170101

Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/2017-01-01

02006R1979 — CS — 01.01.2017 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1979/2006

ze dne 22. prosince 2006

o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

(Úř. věst. L 368 23.12.2006, s. 91)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 113/2008 ze dne 6. února 2008,

  L 33

5

7.2.2008

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 637/2014 ze dne 13. června 2014,

  L 175

20

14.6.2014

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2244 ze dne 13. prosince 2016,

  L 339

4

14.12.2016
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1979/2006

ze dne 22. prosince 2006

o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemíČlánek 1

Otevření celních kvót a platných cel

1.  Celní kvóty jsou tímto otevřeny v souvislosti s dovozem konzervovaných hub rodu Agaricus, které spadají pod kódy KN 0711 51 00 , 2003 10 20 a 2003 10 30 (dále jen „konzervované houby“) do Společenství, za podmínek stanovených v tomto nařízení. Objem každé z celních kvót, jejich pořadová čísla a období jejich platnosti jsou uvedeny v příloze I.

2.  Sazba valorického cla se stanoví ve výši 12 % pro produkty kódu KN 0711 51 00 a 23 % pro produkty kódů KN 2003 10 20 a 2003 10 30 .

Článek 2

Použití nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 3

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se „příslušnými orgány“ rozumí orgán jmenovaný nebo orgány jmenované členským státem pro provádění tohoto nařízení.

2.  Pro účely tohoto nařízení se „referenčním objemem“ rozumí maximální objem (čistá hmotnost po odkapání) konzervovaných hub dovezených za kalendářní rok tradičním dovozcem během jednoho z posledních tří kalendářních roků.

Dovozy konzervovaných hub pocházejících ze členských států Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006 nebo pocházejících z Bulharska a Rumunska nebudou při výpočtu referenčního objemu brány v úvahu.

Objemy konzervovaných hub, které spadají pod celní kvóty uvedenými v čl. 1 odst. 1 a které během dovozního celního kvótového období nemohly být z důvodu vyšší moci dovezeny, by se měly při výpočtu referenčních objemů také zohlednit.

Článek 4

Kategorie dovozců

1.  Odchylně od čl. 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 se „tradičními dovozci“ rozumí dovozci, kteří mohou prokázat, že:

a) dováželi do Společenství konzervované houby nejméně ve dvou ze tří předcházejících kalendářních roků;

b) do Společenství během roku předcházejícího jejich žádosti dovezli nejméně 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

2.  Odchylně od čl. 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 se „novými dovozci“ rozumí ostatní dovozci, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1 tohoto článku, kteří v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli do Společenství nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, které jsou uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

3.  Tradiční a noví dovozci předloží v okamžiku první žádosti na dovozní celní kvótové období příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeni a v němž jsou registrováni pro účely DPH, doklad o tom, že splňují kritéria stanovená v odstavcích 1 a 2.

Důkaz o obchodování se třetími zeměmi je třeba předložit výhradně v podobě celních dokladů o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněných celními orgány a obsahujících odkaz na dotyčného žadatele jako adresáta.

Článek 5

Žádosti o licence a licence

1.  Dovozní licence (dále jen „licence“) platí od data jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

2.  Výše jistoty je 40 EUR na tunu (čistá hmotnost po odkapání).

3.  Země původu se uvede v kolonce 8 žádosti o licenci a licence a výraz „ano“ se označí křížkem. Licence platí pouze pro dovozy pocházející z uvedené země.

4.  Odchylně od čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí přenosná.

Článek 6

Rozdělení celkových objemů mezi tradiční a nové dovozce

1.  Celkový objem přidělený Číně a jiným třetím zemím podle přílohy I bude rozdělen takto:

a) 95 % pro tradiční dovozce;

b) 5 % novým dovozcům.

2.  Pokud nedojde k úplnému vyčerpání objemu přiděleného Číně a jiným třetím zemím jednou z kategorií dovozců, přidělí se zbytek do druhé kategorie.

3.  V kolonce 20 žádostí o licenci bude uvedeno „tradiční dovozce“ nebo „nový dovozce“ podle toho, kdo žádost předložil.

Článek 7

Omezení platná pro žádosti

1.  Celkový objem (čistá hmotnost po odkapání) uvedený v žádosti o licenci pro dovoz konzervovaných hub do Společenství předkládané tradičním dovozcem nesmí přesáhnout 150 % referenčního objemu.

2.  Celkový objem (čistá hmotnost po odkapání) uvedený v žádosti o licenci pro dovoz konzervovaných hub do Společenství předkládané novým dovozcem pro určité místo původu nesmí přesáhnout 1 % referenčního objemu uvedeného v příloze I pro dané místo původu.

Článek 8

Podávání žádostí o licence dovozci

1.  Dovozci předloží své žádosti o licence během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna.

2.  Pokud noví dovozci získali v předchozím kalendářním roce licence podle nařízení (ES) č. 1864/2004 nebo tohoto nařízení, předloží také doklad o tom, že alespoň 50 % z jim přiděleného objemu bylo skutečně propuštěno do volného oběhu ve Společenství.

Článek 9

Oznámení žádostí o licenci

Členské státy informují Komisi o objemech, na které byly podány žádosti o licence, nejpozději do desátého pracovního dne měsíce ledna, objemy se uvedou v kilogramech.

Oznámení jsou členěna podle kódu KN a podle původu a budou obsahovat také samostatné údaje o objemu každého produktu podle toho, zda žádost podal tradiční nebo nový vývozce.

Článek 10

Vydávání licencí

Licence vydávají příslušné orgány členských států sedmý pracovní den po lhůtě pro podání oznámení podle čl. 9 odst. 1.

▼M1 —————

▼B

Článek 12

Správní spolupráce mezi členskými státy

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění vzájemné správní spolupráce s cílem zajistit řádné použití tohoto nařízení.

Článek 13

Přechodná opatření pro roky 2007 a 2008

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a odst. 2 platí pro roky 2007 a 2008 a pouze v Bulharsku a Rumunsku následující definice:

1. „Tradičními dovozci“ se rozumí dovozci, kteří mohou prokázat, že:

a) dováželi konzervované houby nejméně ve dvou ze tří předcházejících kalendářních roků;

b) dovezli během předešlého kalendářního roku nejméně 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96;

c) dovozy uvedené v písmenech a) a b) proběhly v Bulharsku nebo Rumunsku, kde má dotčený dovozce své ústředí.

2. „Novými dovozci“ se rozumí ostatní dovozci neuvedení v odstavci 1, kteří v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 do Rumunska a Bulharska.

Článek 14

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1864/2004 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2007.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 13 se použije s výhradou a ode dne vstupu v platnost smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M3
PŘÍLOHA I

Objem, pořadová čísla a doba použití celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 v tunách (čistá hmotnost po odkapání)Země původu

Pořadová čísla

1. ledna až 31. prosince každého roku

Čína

Tradiční dovozci: 09.4157

30 400

Noví dovozci: 09.4193

Ostatní třetí země

Tradiční dovozci: 09.4158

5 030

Noví dovozci: 09.4194

▼M1 —————

Top