EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1925-20221221

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1925/2022-12-21

02006R1925 — CS — 21.12.2022 — 011.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006

ze dne 20. prosince 2006

o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

(Úř. věst. L 404 30.12.2006, s. 26)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 108/2008 ze dne 15. ledna 2008,

  L 39

11

13.2.2008

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009,

  L 314

36

1.12.2009

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1161/2011 ze dne 14. listopadu 2011,

  L 296

29

15.11.2011

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011

  L 304

18

22.11.2011

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 119/2014 ze dne 7. února 2014,

  L 39

44

8.2.2014

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/403 ze dne 11. března 2015,

  L 67

4

12.3.2015

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1203 ze dne 5. července 2017,

  L 173

9

6.7.2017

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/649 ze dne 24. dubna 2019,

  L 110

17

25.4.2019

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/650 ze dne 24. dubna 2019,

  L 110

21

25.4.2019

►M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/468 ze dne 18. března 2021,

  L 96

6

19.3.2021

►M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/860 ze dne 1. června 2022,

  L 151

37

2.6.2022

►M12

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2340 ze dne 30. listopadu 2022,

  L 310

7

1.12.2022
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006

ze dne 20. prosince 2006

o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravinKAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  
Toto nařízení sbližuje právní a správní předpisy členských států, které upravují přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin, za účelem zajištění účinného fungování vnitřního trhu při současném zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele.
2.  
Ustanovení tohoto nařízení týkající se vitaminů a minerálních látek se nevztahují na doplňky stravy, na něž se vztahuje směrnice 2002/46/ES.
3.  

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení právních předpisů Společenství, která se týkají

a) 

potravin určených pro zvláštní výživu, a neexistují-li zvláštní ustanovení, požadavků na složení těchto výrobků, které nezbytně vyplývají ze zvláštních výživových potřeb osob, pro něž jsou určeny;

b) 

nových potravin a nových složek potravin;

c) 

geneticky modifikovaných potravin;

d) 

potravinářských přídatných látek a aromatických látek;

e) 

povolených enologických postupů a procesů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„úřadem“ Evropský úřad pro bezpečnost potravin, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin ( 1 );

2) 

„další látkou“ jiná látka než vitamín nebo minerální látka, která má nutriční nebo fyziologický účinek.KAPITOLA II

PŘIDÁVÁNÍ VITAMINŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK

Článek 3

Požadavky na přidávání vitaminů a minerálních látek

1.  
Do potravin smějí být při dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení přidávány pouze vitaminy nebo minerální látky uvedené v seznamu obsaženém v příloze I ve formách uvedených v seznamu obsaženém příloze II.
2.  

Vitaminy a minerální látky lze přidávat do potravin ve formě biologicky přijatelné pro lidské tělo bez ohledu na to, zda jsou v nich běžně obsaženy, aby se zejména vzalo v úvahu,

a) 

že u obyvatelstva nebo u určitých skupin obyvatelstva existuje nedostatek jednoho nebo více vitaminů nebo minerálních látek, který je možné klinicky nebo subklinicky prokázat nebo pro nějž svědčí předpokládané malé množství přijímání živin, nebo

b) 

že je možné zlepšit stav výživy obyvatelstva nebo určitých skupin obyvatelstva nebo napravit případné nedostatky v příjmu vitaminů nebo minerálních látek v potravě způsobené změnami stravovacích návyků, nebo

c) 

že došlo k pokroku u obecně uznávaných vědeckých poznatků o úloze vitaminů a minerálních látek ve výživě a z toho vyplývajících vlivů na zdraví.

▼M1

3.  

Změny seznamů uvedených v odstavci 1 tohoto článku se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 s přihlédnutím ke stanovisku úřadu.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 14 odst. 4 k vypuštění vitaminu nebo minerální látky ze seznamů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Před provedením těchto změn Komise konzultuje dotčené osoby, zejména provozovatele potravinářských podniků a sdružení spotřebitelů.

▼B

Článek 4

Omezení týkající se přidávání vitaminů a minerálních látek

Vitaminy a minerální látky se nesmějí přidávat do

a) 

nezpracovaných potravin, například ovoce, zeleniny, masa, drůbeže a ryb;

b) 

nápojů obsahujících více než 1,2 % obj. alkoholu, s výjimkou a odchylně od čl. 3 odst. 2 výrobků

i) 

uvedených v čl. 44 odst. 6 a 13 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem ( 2 ), a

ii) 

které byly uvedeny na trh před přijetím tohoto nařízení, a

iii) 

které některý z členských států oznámí Komisi v souladu s článkem 11,

pokud na nich nejsou uvedena výživová a zdravotní tvrzení.

▼M1

Opatření k určení dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat některé vitaminy nebo minerální látky a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mohou být přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 s ohledem na vědecké důkazy při zohlednění jejich výživové hodnoty.

▼B

Článek 5

Kritéria pro čistotu

▼M1

1.  
Opatření stanovící kritéria pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze II, a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3, pokud se nepoužijí podle odstavce 2 tohoto článku.

▼B

2.  
Použijí se kritéria pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze II, která stanoví právní předpisy Společenství pro jejich použití při výrobě potravin pro účely, na které se nevztahuje toto nařízení.
3.  
Na formy vitaminů a minerálních látek uvedené v příloze II, pro něž právní předpisy Společenství nestanoví kritéria pro čistotu, se až do přijetí zvláštních předpisů vztahují obecně uznávaná kritéria pro čistotu doporučovaná mezinárodními subjekty a lze zachovat vnitrostátní pravidla stanovující přísnější kritéria pro čistotu.

Článek 6

Podmínky pro přidávání vitaminů a minerálních látek

▼M1

1.  
Je-li do potravin přidáván vitamin nebo minerální látka, nesmí celkové množství daného vitaminu nebo minerální látky v prodávané potravině v žádném případě přesáhnout nejvyšší přípustné množství. Opatření, kterými se uvedené množství stanoví a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3. Komise může za tímto účelem předložit návrh opatření pro nejvyšší přípustné množství do 19. ledna 2009. U koncentrovaných a sušených výrobků je nejvyšší přípustné množství stanoveno jako množství, jež je v nich obsaženo v okamžiku, kdy jsou připraveny ke spotřebě podle pokynů výrobce.
2.  
Případné podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky do potraviny nebo do skupiny potravin, a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

▼B

3.  

Nejvyšší přípustná množství podle odstavce 1 a podmínky podle odstavce 2 se stanoví s ohledem na

a) 

nejvyšší bezpečné úrovně vitaminů a minerálních látek stanovené vědeckým posouzením rizik založeným na obecně uznávaných vědeckých údajích, přičemž se podle potřeby zohlední různý stupeň citlivosti různých skupin spotřebitelů; a

b) 

příjem vitaminů a minerálních látek z jiných zdrojů stravy.

4.  
Při stanovení nejvyšších přípustných množství podle odstavce 1 a podmínek podle odstavce 2 se také náležitě zohlední referenční příjem vitaminů a minerálních látek pro obyvatelstvo.
5.  

Při stanovení nejvyšších přípustných množství podle odstavce 1 a podmínek podle odstavce 2 pro vitaminy a minerální látky, jejichž referenční příjem u obyvatelstva se blíží nejvyšší bezpečné úrovni, se podle potřeby zohlední

a) 

podíl jednotlivých výrobků na celkové výživě obyvatelstva obecně nebo na výživě určitých skupin obyvatelstva,

b) 

výživový profil výrobku stanovený na základě nařízení (ES) č. 1924/2006.

▼M1

6.  
Přidání vitaminu nebo minerální látky do potraviny musí vést k přítomnosti daného vitaminu nebo minerální látky v potravině alespoň ve významném množství, je-li stanoveno v příloze směrnice 90/496/EHS. Odchylně od výše uvedených významných množství se opatření, kterými se stanoví nejnižší přípustná množství včetně případných nižších množství pro určité potraviny nebo skupiny potravin a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení.

▼B

Článek 7

Označování, obchodní úprava a reklama

▼M1

1.  
Označení, obchodní úprava a reklama u potravin, do kterých byly přidány vitaminy a minerální látky, nesmějí obsahovat žádnou zmínku uvádějící ani naznačující, že vyvážená a pestrá strava nemůže zajistit odpovídající množství živin. Pokud je to vhodné, může být pro konkrétní živinu regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 přijata odchylka, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení.

▼B

2.  
Označování, obchodní úprava a reklama u potravin, do nichž byly přidány vitaminy a minerální látky, nesmějí uvádět v omyl ani klamat spotřebitele ohledně výživové hodnoty potraviny, která by mohla být důsledkem přidání těchto živin.

▼M4

3.  
Výživové označování výrobků, do kterých byly přidány vitaminy a minerální látky a na něž se vztahuje toto nařízení, je povinné. Poskytované údaje musí obsahovat informace podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ( 3 ) a celkové množství obsažených vitaminů a minerálních látek v okamžiku jejich přidání do potraviny.

▼B

4.  
Označení výrobků, do nichž byly přidány vitaminy a minerální látky, může obsahovat poznámku o tomto přidání za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1924/ 2006.
5.  
Tento článek se použije, aniž jsou dotčena jiná ustanovení právních předpisů v oblasti potravin týkající se zvláštních skupin potravin.
6.  
Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou být stanovena postupem podle čl. 14 odst. 2.KAPITOLA III

PŘIDÁVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH LÁTEK

Článek 8

Látky podléhající zákazu, omezení nebo přezkumu Společenství

1.  
Pokud se do potravin přidává nebo při výrobě potravin používá jiná látka než vitaminy nebo minerální látky anebo složka obsahující jinou látku než vitaminy a minerální látky za podmínek, které by vedly k požívání této látky v množství, které podstatně překračuje množství v rozumné míře předpokládaná při požívání za běžných podmínek spotřeby při vyvážené a pestré stravě nebo které by mohlo představovat jiné možné nebezpečí pro spotřebitele, použije se postup podle tohoto článku.

▼M1

2.  

Komise může z vlastního podnětu nebo na základě informací poskytnutých členskými státy přijmout rozhodnutí, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, a to vždy po posouzení dostupných informací úřadem a regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3, zařadit, je-li to nutné, látku nebo složku do přílohy III. Zejména

a) 

pokud byl zjištěn škodlivý účinek na zdraví, zařadí se látka nebo složka látku obsahující

i) 

do části A přílohy III a její přidávání do potravin nebo její použití při výrobě potravin se zakáže nebo

ii) 

do části B přílohy III a její přidávání do potravin nebo její použití při výrobě potravin se povolí pouze za podmínek stanovených v uvedené části;

b) 

pokud je zjištěn možný škodlivý účinek na zdraví, ale ještě není vědecky prokázán, zařadí se látka do části C přílohy III.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 14 odst. 4 k zařazení látky nebo složky do části A nebo B přílohy III.

▼B

3.  
Předpisy Společenství týkající se určitých potravin mohou stanovit omezení nebo zákaz používání některých jiných látek než těch, které jsou uvedeny v tomto nařízení.
4.  
Provozovatelé potravinářských podniků nebo jiné zúčastněné osoby mohou kdykoli předložit úřadu k posouzení dokumentaci obsahující vědecké údaje prokazující bezpečnost látky uvedené v části C přílohy III za podmínek jejího použití v potravinách nebo ve skupině potravin a vysvětlující účel takového použití. Úřad o předložení neprodleně uvědomí členské státy a Komisi a dokumentaci jim zpřístupní.

▼M1

5.  

Do čtyř let ode dne zařazení látky na seznam do části C přílohy III se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 a se zřetelem na stanovisko úřadu ke všem dokumentacím předloženým k posouzení podle odstavce 4 tohoto článku přijme rozhodnutí, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, zda bude používání dané látky uvedené na seznamu v části C přílohy III obecně povoleno, nebo zda bude tato látka zařazena na seznam v části A nebo B přílohy III.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 14 odst. 4 za účelem zařazení látky nebo složky do části A nebo B přílohy III.

▼B

6.  
Komise přijme postupem podle čl. 14 odst. 2 prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro předkládání dokumentace uvedené v odstavci 4 tohoto článku.KAPITOLA IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Rejstřík Společenství

1.  
Komise zřídí a vede rejstřík Společenství týkající se přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin (dále jen „rejstřík“).
2.  

Rejstřík zahrnuje

a) 

vitaminy a minerální látky, které mohou být přidány do potravin, uvedené v příloze I,

b) 

formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidány do potravin, uvedené v příloze II,

c) 

nejvyšší a nejnižší přípustná množství vitaminů a minerálních látek, která mohou být přidána do potravin, a veškeré s tím související podmínky stanovené v souladu s článkem 6,

d) 

informace o vnitrostátních předpisech uvedených v článku 11 pro povinné přidávání vitaminů a minerálních látek,

e) 

veškerá omezení přidávání vitaminů a minerálních látek stanovená v článku 4,

f) 

látky, pro něž byla předložena dokumentace v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b),

g) 

informace o látkách uvedených v příloze III a o důvodech pro jejich zařazení do zmíněné přílohy,

h) 

informace o látkách uvedených v části C přílohy III, jejichž použití je obecně povoleno podle čl. 8 odst. 5.

3.  
Rejstřík je přístupný veřejnosti.

Článek 10

Volný pohyb zboží

Aniž je dotčena Smlouva, a zejména její články 28 a 30, nesmějí členské státy obchodování s potravinami, které jsou v souladu s tímto nařízením a akty Společenství přijatými k jeho provedení, omezit ani zakázat prostřednictvím uplatňování neharmonizovaných vnitrostátních předpisů o přidávání vitaminů a minerálních látek do potravin.

Článek 11

Vnitrostátní předpisy

1.  
Do 19. července 2007 uvědomí členské státy Komisi o platných vnitrostátních předpisech o povinném přidávání vitaminů a minerálních látek a o výrobcích, na které se vztahuje odchylka obsažená v čl. 4 písm. b).
2.  

Pokud se některý členský stát v případě neexistence předpisů Společenství domnívá, že je nutné přijmout nové právní předpisy

a) 

týkající se povinného přidávání vitaminů a minerálních látek do určitých potravin nebo skupin potravin nebo

b) 

týkající se zákazu nebo omezení používání některých jiných látek při výrobě určitých potravin,

oznámí to Komisi postupem podle článku 12.

Článek 12

Oznamovací postup

1.  
Pokud členský stát považuje za nezbytné přijmout nové právní předpisy, oznámí zamýšlená opatření Komisi a ostatním členským státům a uvede důvody pro jejich přijetí.
2.  
Komise se poradí s výborem uvedeným v čl. 14 odst. 1, pokud se domnívá, že je tato konzultace užitečná, nebo pokud o ni požádá členský stát, a vydá k zamýšleným opatřením stanovisko.
3.  
Dotyčný členský stát může přijmout zamýšlená opatření šest měsíců po oznámení uvedeném v odstavci 1 za předpokladu, že stanovisko Komise není nepříznivé.

Vydá-li Komise nepříznivé stanovisko, rozhodne postupem podle čl. 14 odst. 2 a před uplynutím lhůty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce, zda smějí být zamýšlená opatření provedena. Komise může vyžadovat, aby byly v zamýšlených opatřeních provedeny změny.

Článek 13

Ochranná opatření

1.  
Pokud má některý členský stát závažné důvody se domnívat, že výrobek ohrožuje lidské zdraví, ačkoli je v souladu s tímto nařízením, může uplatňování dotčených ustanovení na svém území pozastavit nebo omezit.

Neprodleně o tom vyrozumí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody pro své rozhodnutí.

2.  
Rozhodnutí se přijme postupem podle čl. 14 odst. 2, případně po obdržení stanoviska úřadu.

Komise může tento postup zahájit z vlastního podnětu.

3.  
Členský stát uvedený v odstavci 1 může zachovat uvedené pozastavení nebo omezení, dokud mu není oznámeno rozhodnutí podle odstavce 2.

▼M1

Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002.
2.  

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
4.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 15

Monitoring

Pro usnadnění účinného monitoringu potravin, do nichž byly přidány vitaminy a minerální látky, a potravin obsahujících látky uvedené v částech B a C přílohy III mohou členské státy požadovat, aby výrobce nebo osoba, která tyto potraviny na jejich území uvádí na trh, toto uvedení na trh oznámily příslušnému orgánu tím, že mu předají vzor označení použitého u výrobku. V tom případě mohou být rovněž požadovány informace o stažení výrobku z trhu.

Článek 16

Hodnocení

Do 1. července 2013 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dopadu uplatňování tohoto nařízení, zejména pokud jde o vývoj na trhu potravin, do kterých jsou přidávány vitaminy a minerální látky, o jejich spotřebu, o nutriční příjmy u obyvatelstva, o změny ve stravovacích návycích a o přidávání některých dalších látek, spolu s případnými návrhy změn tohoto nařízení, které považuje za nezbytné. V souvislosti s tím poskytnou členské státy Komisi nutné významné informace do 1. července 2012. Prováděcí pravidla k tomuto článku budou přijata postupem podle čl. 14 odst. 2.

Článek 17

Přechodná opatření

1.  

Odchylně od čl. 3 odst. 1 mohou členské státy na svém území do 19. ledna 2014 povolit použití vitaminů a minerálních látek neuvedených v příloze I nebo ve formách neuvedených v příloze II, pokud

a) 

se dotyčná látka používá jako doplněk k potravinám uváděným na trh Společenství k 19. lednu 2007 a

b) 

úřad nevydá nepříznivé stanovisko k používání této látky nebo k jejímu používání v dané formě při výrobě potravin na základě dokumentace podporující použití dané látky, kterou mají Komisi předložit členské státy do 19. ledna 2010.

2.  
Do 19. ledna 2014 mohou členské státy v souladu s ustanoveními Smlouvy nadále uplatňovat stávající vnitrostátní omezení nebo zákazy pro obchod s potravinami, do nichž byly přidány vitaminy a minerální látky, jež nejsou uvedeny na seznamu v příloze I nebo jež jsou ve formách neuvedených v příloze II.
3.  
Členské státy mohou v souladu s ustanoveními Smlouvy nadále uplatňovat stávající vnitrostátní předpisy o nejvyšších a nejnižších přípustných množstvích vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze I přidávaných do potravin a o podmínkách platných pro takové přidání, a to až do přijetí odpovídajících opatření Společenství v souladu s článkem 6 nebo podle jiných zvláštních předpisů Společenství.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007.

Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 1. červencem 2007, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou na trhu zůstat do data jejich spotřeby, ne však déle než do 31. prosince 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIDÁVÁNY DO POTRAVIN

1.   Vitaminy

vitamin A

vitamin D

vitamin E

vitamin K

vitamin B1 (thiamin)

vitamin B2 (riboflavin)

niacin

kyselina pantothenová

vitamin B6 (pyridoxin)

kyselina listová

vitamin B12 (kobalamin)

biotin

vitamin C

2.   Minerální látky

vápník

hořčík

železo

měď

jód

zinek

mangan

sodík

draslík

selen

chrom

molybden

fluor

chlor

fosfor

▼M2

Bór

▼M2
PŘÍLOHA II

Formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin

1.    Formy vitaminů

VITAMIN A

retinol

retinyl-acetát

retinyl-palmitát

β-karoten

VITAMIN D

cholekalciferol

ergokalciferol

VITAMIN E

D-α-tokoferol

DL-α-tokoferol

D-α-tokoferyl-acetát

DL-α-tokoferyl-acetát

D-α-tokoferyl-sukcinát

VITAMIN K

fyllochinon (fytomenadion)

menachinon ( *1 )

VITAMIN B1

thiamin-hydrochlorid

thiamin-mononitrát

VITAMIN B2

riboflavin

riboflavin-5′-fosfát, sodná sůl

NIACIN

kyselina nikotinová

nikotinamid

KYSELINA PANTOTHENOVÁ

D-pantothenát vápenatý

D-pantothenát sodný

dexpanthenol

VITAMIN B6

pyridoxin-hydrochlorid

pyridoxin-5′-fosfát

pyridoxin-dipalmitát

KYSELINA LISTOVÁ

kyselina pteroylmonoglutamová

L-methylfolát vápenatý

VITAMIN B12

kyanokobalamin

hydroxokobalamin

BIOTIN

D-biotin

VITAMIN C

L-askorbová kyselina

L-askorbát sodný

L-askorbát vápenatý

L-askorbát draselný

L-askorbyl-6-palmitát

2.    Minerální látky

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

citrát-malát vápenatý

vápenaté soli kyseliny citrónové

glukonan vápenatý

glycerofosfát vápenatý

mléčnan vápenatý

vápenaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné

hydroxid vápenatý

jablečnan vápenatý

oxid vápenatý

síran vápenatý

▼M7

vápenatá sůl fosforylovaných oligosacharidů

▼M2

octan hořečnatý

uhličitan hořečnatý

chlorid hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny citrónové

glukonan hořečnatý

glycerofosfát hořečnatý

hořečnaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné

mléčnan hořečnatý

hydroxid hořečnatý

oxid hořečnatý

citrát draselno-hořečnatý

síran hořečnatý

bisglycinát železnatý

uhličitan železnatý

citrát železnatý

citrát amono-železitý

glukonan železnatý

fumarát železnatý

difosforečnan sodno-železitý

mléčnan železnatý

síran železnatý

▼M3

fosforečnan železnatoamonný

železito-sodná sůl EDTA

▼M2

difosforečnan železitý

sacharát železitý

elementární železo (karbonylové železo a elektrolyticky nebo vodíkem redukované železo)

uhličitan měďnatý

citrát měďnatý

glukonan měďnatý

síran měďnatý

komplex mědi s lysinem

jodid sodný

jodičnan sodný

jodid draselný

jodičnan draselný

octan zinečnatý

bisglycinát zinečnatý

chlorid zinečnatý

citrát zinečnatý

glukonan zinečnatý

mléčnan zinečnatý

oxid zinečnatý

uhličitan zinečnatý

síran zinečnatý

uhličitan manganatý

chlorid manganatý

citrát manganatý

glukonan manganatý

glycerofosfát manganatý

síran manganatý

hydrogenuhličitan sodný

uhličitan sodný

citrát sodný

glukonan sodný

mléčnan sodný

hydroxid sodný

sodné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

kvasnice obohacené selenem ( *2 )

selenan sodný

hydrogenseleničitan sodný

seleničitan sodný

fluorid sodný

fluorid draselný

hydrogenuhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

citrát draselný

glukonan draselný

glycerofosfát draselný

mléčnan draselný

hydroxid draselný

draselné soli kyseliny trihydrogenfosforečné

chlorid chromitý a jeho hexahydrát

síran chromitý a jeho hexahydrát

▼M3

chrom-pikolinát

▼M5

mléčnan chromitý

▼M2

molybdenan amonný

molybdenan sodný

kyselina boritá

boritan sodný

▼B
PŘÍLOHA III

LÁTKY, JEJICHž POUžÍVÁNÍ V POTRAVINÁCH JE ZAKÁZÁNO, OMEZENO NEBO PODLÉHÁ PŘEZKUMU SPOLEČENSTVÍ

Část A – Látky podléhající zákazu

▼M10

Aloe-emodin a všechny přípravky, v nichž je tato látka přítomna

Danthron a všechny přípravky, v nichž je tato látka přítomna

„Emodin a všechny přípravky, v nichž je tato látka přítomna

▼M6

Chvojník (Ephedra spp.) a přípravky z něj pocházející z druhů rodu Ephedra

▼M10

Přípravky z listu druhu Aloe obsahující deriváty hydroxyanthracenu

▼M9

Kůra bujarníku johimbe a přípravky z ní pocházející z bujarníku johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille)

▼M8

ČÁST B

Látky podléhající omezeníLátka podléhající omezení

Podmínky použití

Dodatečné požadavky

▼M12

Extrakty ze zeleného čaje obsahující (-)-epigallokatechin-3-gallát (1)

Denní porce potraviny musí obsahovat méně než 800 mg (-)-epigallokatechin-3-gallátu

Na etiketě musí být uveden maximální počet porcí potraviny ke každodenní konzumaci a varování před konzumací 800 mg (-)-epigallokatechin-3-gallátu nebo více za den.

Na etiketě musí být uveden obsah (-)-epigallokatechin-3-gallátu v jedné porci potraviny.

Etiketa musí obsahovat tato upozornění:

„Výrobek byste neměli konzumovat, pokud tentýž den konzumujete jiné výrobky, které obsahují zelený čaj.“

„Výrobek by neměly konzumovat těhotné nebo kojící ženy a děti mladší 18 let.“

„Výrobek byste neměli konzumovat nalačno“.

▼M11

Monakoliny z červené fermentované rýže

Jednotlivá porce výrobku ke každodenní konzumaci musí obsahovat méně než 3 mg monakolinů z červené fermentované rýže.

Na etiketě musí být uveden počet jednotlivých porcí výrobku ke každodenní konzumaci a varování před konzumací 3 mg monakolinů nebo více za den.

Na etiketě musí být uveden obsah monakolinů v porci výrobku.

Etiketa musí obsahovat tato upozornění:

„Výrobek by neměly konzumovat těhotné a kojící ženy, děti mladší 18 let a dospělí ve věku nad 70 let.“

„Pokud máte zdravotní problémy, poraďte se ohledně konzumace tohoto výrobku s lékařem.“;

„Výrobek byste neměli konzumovat, pokud užíváte léky ke snížení hladiny cholesterolu.“;

„Výrobek byste neměli konzumovat, pokud již konzumujete jiné výrobky, které obsahují červenou fermentovanou rýži.“

▼M8

Transmastné kyseliny jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu

Maximálně 2 g na 100 g tuku v potravinách určených pro konečného spotřebitele a v potravinách určených pro maloobchod

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří dodávají jiným provozovatelům potravinářských podniků potraviny neurčené pro konečné spotřebitele ani pro maloobchod, musí zajistit, aby provozovatelé potravinářských podniků, kterým jsou potraviny dodávány, měli informace o množství transmastných kyselin, jiných než transmastných kyselin přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu, pokud toto množství přesahuje 2 g na 100 g tuku.

(1)   

kromě vodných extraktů ze zeleného čaje obsahujících (-)-epigallokatechin-3-gallát, které mají po rekonstituci v nápojích složení srovnatelné s tradičními odvary ze zeleného čaje.

▼B

Část C – Látky podléhající přezkumu Společenství

▼M12

Extrakty ze zeleného čaje obsahující (-)-epigallokatechin-3-gallát ( 4 )

▼M11

Monakoliny z červené fermentované rýže

▼M10

Přípravky z kůry Rhamnus frangula L., Rhamnus purshiana DC. obsahující deriváty hydroxyanthracenu

Přípravky z listu nebo plodu Cassia senna L. obsahující deriváty hydroxyanthracenu

Přípravky z kořene nebo oddenku Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon a jejich kříženců obsahujících deriváty hydroxyanthracenu

▼M9 —————( 1 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).

( 2 ) Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

( 3 ) Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18

( *1 ) Menachinon vyskytující se zejména jako menachinon-7 a v menší míře jako menachinon-6.

( *2 ) Kvasnice obohacené selenem vyprodukované v kultuře za přítomnosti seleničitanu sodného jako zdroje selenu a obsahující v sušené formě, která je uváděna na trh, ne více než 2,5 mg Se/g. Převládajícím organickým typem selenu v kvasnicích je selenomethionin (mezi 60 a 85 % celkového obsahu extrahovaného selenu ve výrobku). Obsah ostatních organických sloučenin selenu včetně selenocysteinu nepřesahuje 10 % celkového obsahu extrahovaného selenu. Obsah anorganického selenu obvykle nepřesahuje 1 % celkového obsahu extrahovaného selenu.

( 4 ) kromě vodných extraktů ze zeleného čaje obsahujících (-)-epigallokatechin-3-gallát, které mají po rekonstituci v nápojích složení srovnatelné s tradičními odvary ze zeleného čaje.

Top