Help Print this page 

Document 02006R1881-20160401

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2016-04-01
Multilingual display
Text

2006R1881 — CS — 01.04.2016 — 020.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 364 20.12.2006, s. 5)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1126/2007 ze dne 28. září 2007,

  L 255

14

29.9.2007

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 565/2008 ze dne 18. června 2008,

  L 160

20

19.6.2008

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 629/2008 ze dne 2. července 2008,

  L 173

6

3.7.2008

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 105/2010 ze dne 5. února 2010,

  L 35

7

6.2.2010

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 165/2010 ze dne 26. února 2010,

  L 50

8

27.2.2010

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 420/2011 ze dne 29. dubna 2011,

  L 111

3

30.4.2011

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 835/2011 ze dne 19. srpna 2011,

  L 215

4

20.8.2011

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1258/2011 ze dne 2. prosince 2011,

  L 320

15

3.12.2011

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1259/2011 ze dne 2. prosince 2011,

  L 320

18

3.12.2011

 M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 219/2012 ze dne 14. března 2012,

  L 75

5

15.3.2012

►M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 594/2012 ze dne 5. července 2012,

  L 176

43

6.7.2012

►M12

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1058/2012 ze dne 12. listopadu 2012,

  L 313

14

13.11.2012

►M13

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1067/2013 ze dne 30. října 2013,

  L 289

56

31.10.2013

►M14

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 212/2014 ze dne 6. března 2014,

  L 67

3

7.3.2014

 M15

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 362/2014 ze dne 9. dubna 2014,

  L 107

56

10.4.2014

►M16

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014,

  L 138

75

13.5.2014

►M17

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 696/2014 ze dne 24. června 2014,

  L 184

1

25.6.2014

►M18

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1327/2014 ze dne 12. prosince 2014,

  L 358

13

13.12.2014

►M19

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/704 ze dne 30. dubna 2015,

  L 113

27

1.5.2015

►M20

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1005 ze dne 25. června 2015,

  L 161

9

26.6.2015

►M21

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1006 ze dne 25. června 2015,

  L 161

14

26.6.2015

►M22

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1125 ze dne 10. července 2015,

  L 184

7

11.7.2015

►M23

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1137 ze dne 13. července 2015,

  L 185

11

14.7.2015

►M24

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1933 ze dne 27. října 2015,

  L 282

11

28.10.2015

►M25

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1940 ze dne 28. října 2015,

  L 283

3

29.10.2015

►M26

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/239 ze dne 19. února 2016,

  L 45

3

20.2.2016


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 303, 19.11.2010, s.  18 (165/2010)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Obecná ustanovení

1.  Potraviny uvedené v příloze se neuvedou na trh, pokud obsahují některou kontaminující látku uvedenou v příloze v množství, jež přesahuje maximální limit stanovený přílohou.

2.  Maximální limity stanovené v příloze se uplatní na jedlou část dané potraviny, nestanoví-li uvedená příloha jinak.

Článek 2

Sušené, naředěné, zpracované a vícesložkové potraviny

1.  Při uplatnění maximálních limitů stanovených v příloze na potraviny, které jsou sušené, naředěné, zpracované nebo složené z více než jedné složky, je nutno vzít v úvahu:

a) změny koncentrace kontaminující látky způsobené sušením nebo ředěním;

b) změny koncentrace kontaminující látky způsobené zpracováním;

c) relativní podíly složek ve výrobku;

d) analytickou mez kvantifikace.

2.  Při provádění úředních kontrol poskytne provozovatel potravinářského podniku příslušnému orgánu zvláštní faktory koncentrace a ředění pro dotčené operace sušení, ředění, zpracování nebo mísení nebo pro dotčené sušené, naředěné, zpracované nebo vícesložkové potraviny a rovněž poskytne odůvodnění jejich použití.

Pokud provozovatel potravinářského podniku neposkytne nezbytné údaje o faktorech koncentrace nebo ředění nebo pokud příslušný úřad shledá tento faktor s ohledem na poskytnuté odůvodnění nevhodným, stanoví tento faktor příslušný úřad sám na základě dostupných informací a s cílem maximální ochrany veřejného zdraví.

3.  Odstavec 1 a 2 se použije, pokud nejsou pro tyto sušené, naředěné, zpracované a vícesložkové výrobky stanoveny maximální limity Společenství.

4.  Pokud právní předpisy Společenství nestanoví zvláštní maximální limity pro potraviny určené pro kojence a malé děti, členské státy mohou stanovit přísnější limity.

Článek 3

Zákaz týkající se použití, mísení a detoxikace

1.  Potraviny, které nesplňují maximální limity stanovené v příloze, se nepoužijí jako potravinové složky.

2.  Potraviny, které splňují maximální limity stanovené v příloze, se nemísí s potravinami, jež tyto maximální limity překračují.

3.  Potraviny, které jsou podrobeny třídění nebo jiné metodě fyzikálního ošetření snižující úrovně kontaminace, se nemísí s potravinami určenými k přímé lidské spotřebě nebo s potravinami určenými k použití jako potravinová složka.

4.  Potraviny obsahující kontaminující látky uvedené v oddílu 2 přílohy (mykotoxiny) nelze záměrně detoxikovat chemickým ošetřením.

▼M5

Článek 4

Zvláštní ustanovení pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce, rýži a kukuřici

Jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce, rýže a kukuřice, jež nesplňují příslušné maximální limity aflatoxinů stanovené v bodech 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 přílohy, mohou být uvedeny na trh za předpokladu, že tyto potraviny:

a) nejsou určeny k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka;

b) splňují příslušné maximální limity stanovené v bodech 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 a 2.1.12 přílohy;

c) jsou podrobeny ošetření zahrnujícímu třídění nebo jiné fyzikální ošetření a po tomto ošetření nejsou překročeny maximální limity stanovené v bodech 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 a 2.1.11 přílohy, přičemž toto ošetření nezanechá jiná zdraví škodlivá rezidua;

d) jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich použití, a je na nich uvedeno označení „výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzikálně ošetřen za účelem snížení kontaminace aflatoxiny“. Toto označení se uvede na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na originálu průvodního dokladu. Na každém jednotlivém sáčku, krabici atd. zásilky a na originálu průvodního dokladu se nesmazatelně označí identifikační kód zásilky/označení šarže.

Článek 5

Zvláštní ustanovení pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, produkty z nich vyrobené a obiloviny

Na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na originálu průvodního dokladu musí být uvedeno jasné označení způsobu použití. Průvodní doklad musí obsahovat identifikační kód zásilky, jenž jej jednoznačně pojí se zásilkou a jenž je rovněž uveden na každém jednotlivém sáčku, krabici atd. zásilky. Dále musí být obchodní činnost příjemce zásilky uvedená na průvodním dokladu slučitelná s uvedeným způsobem použití.

Pokud chybí jasné označení, že produkty nemají být použity k lidské spotřebě, vztahují se maximální limity uvedené v bodech 2.1.5 a 2.1.11 přílohy na všechna jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, produkty z nich vyrobené a obiloviny uvedené na trh.

Pokud jde o výjimku týkající se jader podzemnice olejné a ostatních olejnatých semen na drcení a uplatňování maximálních limitů uvedených v bodě 2.1.1 přílohy, výjimka se uplatňuje pouze na zásilky, které jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich určení, a je na nich uvedena poznámka „produkt určený na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje“. Toto označení se uvede na štítku každého jednotlivého sáčku, krabice atd. a na průvodním dokladu/dokladech. Konečným místem určení musí být drtírna.

▼B

Článek 6

Zvláštní ustanovení pro hlávkový salát

Není-li hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem (skleníkový salát) označen jako skleníkový salát, použijí se maximální limity stanovené v příloze pro salát pěstovaný na otevřených plochách (polní salát).

Článek 7

▼M9

Odchylky

▼M8 —————

▼M9

4.  Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko, Švédsko a Lotyšsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího lososa obecného (Salmo salar) a produkty z něj, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího lososa obecného z oblasti Baltského moře a produktů z něj určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.

▼M9

5.  Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko a Švédsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm (Clupea harengus), uloveného volně žijícího sivena (Salvelinus spp.), ulovenou volně žijící mihuli říční (Lampetra fluviatilis) a uloveného volně žijícího pstruha obecného (Salmo trutta) a produkty z nich, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm, uloveného volně žijícího sivena, ulovené volně žijící mihule říční a uloveného volně žijícího pstruha obecného z oblasti Baltského moře a produktů z nich určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko a Švédsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící sleď obecný přesahující 17 cm, ulovený volně žijící siven, ulovená volně žijící mihule říční a ulovený volně žijící pstruh obecný a produkty z nich, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko a Švédsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ryby a rybí produkty, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.

▼M18

6.  Odchylně od článku 1 mohou Irsko, Španělsko, Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Finsko, Švédsko a Spojené království povolit uvádět na svůj trh tradičně uzené maso a uzené masné výrobky, které byly vyuzeny a určeny ke spotřebě na jejich území s úrovněmi polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.4 přílohy za předpokladu, že uvedené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu.

Uvedené členské státy dále sledují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích a tam, kde je to možné v mezích ekonomické proveditelnosti, a aniž by dotčené výrobky ztratily své typické organoleptické vlastnosti, zavedou programy za účelem uplatňování správných postupů uzení.

Do tří let od použitelnosti nařízení se situace znovu posoudí na základě všech dostupných informací za účelem vytvoření seznamu uzeného masa a uzených masných výrobků, v jejichž případě bude možné udělit pro místní výrobu a spotřebu výjimku bez časového omezení.

7.  Odchylně od článku 1 mohou Irsko, Lotyšsko, Rumunsko, Finsko, Švédsko a Spojené království povolit uvádět na svůj trh tradičně uzené ryby a uzené produkty rybolovu, které byly vyuzeny a určeny ke spotřebě na jejich území s úrovněmi polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.5 přílohy za předpokladu, že uvedené uzené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu.

Tyto členské státy dále přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu sledují a tam, kde je to možné v mezích ekonomické proveditelnosti, a aniž by dotčené výrobky ztratily své typické organoleptické vlastnosti, zavedou programy za účelem uplatňování správných postupů uzení.

Do tří let od použitelnosti tohoto nařízení se situace znovu posoudí na základě všech dostupných informací za účelem vytvoření seznamu uzených ryb a uzených produktů rybolovu, v jejichž případě bude možné udělit pro místní výrobu a spotřebu výjimku bez časového omezení.

▼B

Článek 8

Odběr vzorků a analýza

Odběr vzorků a analýza prováděné při úřední kontrole maximálních limitů stanovených v příloze se provádějí v souladu s nařízeními Komise (ES) č. 1882/2006 ( 38 ), (ES) č. 401/2006 ( 39 ) a (ES) č. 1883/2006 ( 40 ) a směrnicemi Komise 2001/22/ES ( 41 ), 2004/16/ES ( 42 ) a 2005/10/ES ( 43 ).

▼M25

Článek 9

Monitorování a předkládání zpráv

1.  Členské státy monitorují množství dusičnanů v zelenině, která je může obsahovat ve významném množství, zejména v zelené listové zelenině, a výsledky pravidelně sdělují úřadu EFSA.

2.  Členské státy předávají Komisi souhrn zjištění týkajících se aflatoxinů získaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ( 44 ), přičemž jednotlivé údaje o výskytu předávají členské státy úřadu EFSA.

3.  Členské státy a profesní organizace zúčastněných stran každoročně předloží Komisi výsledky provedených šetření a informace o pokroku při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace deoxynivalenolem, zearalenonem, fumonisiny B1 and B2, T-2 a HT-2 toxinem. Komise dá tyto výsledky k dispozici členským státům. Související údaje o výskytu se předávají úřadu EFSA.

4.  Členským státům a profesním organizacím zúčastněných stran se důrazně doporučuje, aby monitorovaly přítomnost námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin.

Členským státům a profesním organizacím zúčastněných stran se důrazně doporučuje, aby úřadu EFSA oznámily svá zjištění týkající se námelových alkaloidů do 30. září 2016. Tato zjištění musí obsahovat údaje o výskytu a konkrétní informace o vztahu mezi přítomností námelových sklerocií a úrovní jednotlivých námelových alkaloidů.

Komise dá tato zjištění k dispozici členským státům.

5.  Úřadu EFSA se mohou oznamovat rovněž údaje shromážděné členskými státy a profesními organizacemi zúčastněných stran, jež se týkají výskytu jiných kontaminujících látek než těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 4.

6.  Údaje o výskytu se úřadu EFSA předávají v jím stanoveném formátu pro předávání údajů v souladu s požadavky uvedenými v jeho pokynech o standardním popisu vzorku (SSD) u potravin a krmiv ( 45 ) a v souladu s dalšími konkrétními požadavky úřadu EFSA na podávání zpráv pro určité kontaminující látky. Údaje o výskytu od profesních organizací zúčastněných stran lze úřadu EFSA v případě potřeby předat ve zjednodušeném formátu pro předávání údajů, stanoveném úřadem EFSA.

▼B

Článek 10

Zrušení

Nařízení (ES) č. 466/2001 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 11

Přechodná opatření

▼M11

Toto nařízení se nevztahuje na produkty, jež byly uvedeny na trh před daty uvedenými v písmenech a) až f) v souladu s ustanoveními použitelnými k příslušnému datu:

▼B

a) 1. července 2006, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 a 2.5.7 přílohy;

▼M1

b) 1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10 přílohy;

▼B

c) 1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro fumonisiny B1 a B2 stanovené v bodě 2.6 přílohy;

d) 4. listopadu 2006, pokud jde o maximální limity pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem stanovené v bodě 5 přílohy;

▼M11

e) 1. ledna 2012, pokud jde o maximální limity pro PCB bez dioxinového efektu stanovené v oddíle 5 přílohy;

f) 1. ledna 2015, pokud jde o maximální limit pro ochratoxin A v Capsicum spp. stanovený v bodě 2.2.11 přílohy.

▼B

Prokázání toho, kdy byly produkty uvedeny na trh, je úkolem hospodářského subjektu v potravinářském odvětví.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (45) Oddíl 1:  Dusičnany

Potraviny (9)

Maximální limity (mg NO3/kg)

1.1

Čerstvý špenát (Spinacia oleracea(10)

 

3 500

1.2

Konzervovaný, hluboce zmrazený nebo zmrazený špenát

 

2 000

1.3

Čerstvý hlávkový salát (Lactuca sativa L.) (skleníkový a polní salát) kromě salátu uvedeného v bodě 1.4

Sklizeň od 1. října do 31. března:

 

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

5 000

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

4 000

Sklizeň od 1. dubna do 30. září:

 

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

4 000

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

3 000

1.4

Salát typu „Iceberg“

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

2 500

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

2 000

1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Sklizeň od 1. října do 31. března:

7 000

Sklizeň od 1. dubna do 30. září:

6 000

1.6

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11) (12)

 

200

▼BOddíl 2:  Mykotoxiny

Potraviny (9)

Maximální limity (μg/kg)

▼M5

2.1

Aflatoxiny

B1

Suma B1, B2, G1 a G2

M1

2.1.1

Jádra podzemnice olejné a ostatní olejnatá semena (43), jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena

s výjimkou

— jader podzemnice olejné a ostatních olejnatých semen určených na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje

8,0 (13)

15,0 (13)

2.1.2

Mandle, pistácie a meruňková jádra, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena

12,0 (13)

15,0 (13)

2.1.3

Lískové ořechy a para ořechy, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

8,0 (13)

15,0 (13)

 

2.1.4

Skořápkové plody, kromě skořápkových plodů uvedených v bodech 2.1.2 a 2.1.3, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

5,0 (13)

10,0 (13)

2.1.5

Jádra podzemnice olejné a ostatní olejnatá semena (43) a z nich zpracované výrobky určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka

s výjimkou

— surových rostlinných olejů určených na rafinaci

— rafinovaných rostlinných olejů

2,0 (13)

4,0 (13)

2.1.6

Mandle, pistácie a meruňková jádra určená k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka (44)

8,0 (13)

10,0 (13)

2.1.7

Lískové ořechy a para ořechy určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka (44)

5,0 (13)

10,0 (13)

 

2.1.8

►C1  Skořápkové plody, kromě skořápkových plodů uvedených v bodech 2.1.6 a 2.1.7, a z nich zpracované výrobky určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka ◄

2,0 (13)

4,0 (13)

▼M12

2.1.9

Sušené ovoce, kromě sušených fíků, jež má být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděno nebo jinak fyzikálně ošetřeno

5,0

10,0

2.1.10

Sušené ovoce, kromě sušených fíků, a výrobky z něj zpracované určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka

2,0

4,0

▼M5

2.1.11

Všechny druhy obilovin a všechny výrobky pocházející z obilovin včetně zpracovaných výrobků z obilovin, kromě potravin uvedených v bodech 2.1.12, 2.1.15 a 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12

Kukuřice a rýže, jež mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

5,0

10,0

2.1.13

Syrové mléko (14), tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků

0,050

2.1.14

Následující druhy koření:

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky)

Piper spp. (plody, včetně bílého a černého pepře)

Myristica fragrans (muškátový oříšek)

Zingiber officinale (zázvor)

Curcuma longa (kurkuma)

Směsi koření, které obsahují jedno či několik z výše uvedených koření

5,0

10,0

2.1.15

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11) (15)

0,10

2.1.16

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence (12) ►M20   (11)  ◄

0,025

2.1.17

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (11)  ◄  (16) určené speciálně pro kojence

0,10

0,025

▼M12

2.1.18

Sušené fíky

6,0

10,0

▼B

2.2

Ochratoxin A

 

2.2.1

Nezpracované obiloviny

5,0

▼M11

2.2.2.

Všechny produkty pocházející z nezpracovaných obilovin, včetně zpracovaných výrobků z obilovin a obilovin určených k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.2.9, 2.2.10 a 2.2.13

3,0

▼B

2.2.3

Sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky)

10,0

2.2.4

Pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy

5,0

2.2.5

Rozpustná káva (instantní káva)

10,0

2.2.6

Víno (včetně šumivého vína, s výjimkou likérového vína a vína s obsahem alkoholu nejméně 15 % objemových) a ovocné víno (17)

2,0  (18)

2.2.7

Aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (19)

2,0  (18)

2.2.8

Hroznová šťáva, rekonstituovaná koncentrovaná hroznová šťáva, hroznový nektar, rekonstituovaný hroznový mošt a rekonstituovaný koncentrovaný hroznový mošt určené pro lidskou spotřebu (20)

2,0  (18)

2.2.9

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11)(15)

0,50

2.2.10

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (11)  ◄ (16) určené speciálně pro kojence

0,50

▼M23

2.2.11

Koření, včetně sušeného koření

 

Piper spp. (plody, včetně bílého a černého pepře)

Myristica fragrans (muškátový oříšek)

Zingiber officinale (zázvor)

Curcuma longa (kurkuma)

15 μg/kg

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky)

20 μg/kg

Směsi koření obsahující jedno z výše uvedených koření

15 μg/kg

▼M4

2.2.12

Lékořice (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata a další druhy)

 

2.2.12.1

Kořen lékořice, složka bylinného čaje

20 μg/kg

2.2.12.2

Výtažek z lékořice (45) pro použití v potravinářských výrobcích, zejména v nápojích a cukrovinkách

80 μg/kg

▼M11

2.2.13.

Pšeničný lepek neprodávaný přímo spotřebiteli

8,0

▼B

2.3

Patulin

 

2.3.1

Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary (20)

50

2.3.2

Lihoviny (21), jablečné víno a jiné fermentované nápoje získané z jablek nebo obsahujících jablečnou šťávu

50

2.3.3

Pevné výrobky z jablek, včetně jablečného kompotu a jablečného pyré určené k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v 2.3.4 a 2.3.5

25

2.3.4

Jablečná šťáva a pevné výrobky z jablek, včetně jablečného kompotu a jablečného pyré, pro kojence a malé děti (22), takto označené a prodávané (12)

10,0

2.3.5

Jiné než obilné příkrmy pro kojence a malé děti (11)(12)

10,0

▼M1

2.4

Deoxynivalenol (23)

 

2.4.1

Nezpracované obiloviny (24) (25), jiné než pšenice tvrdá, oves a kukuřice

1 250

2.4.2

Nezpracovaná pšenice tvrdá a oves (24) (25)

1 750

2.4.3

Nezpracovaná kukuřice (24) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (40)

1 750  (26)

2.4.4

Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka, otruby a klíčky ve formě konečného výrobku uváděného na trh pro přímou lidskou spotřebu kromě potravin uvedených v bodech 2.4.7, 2.4.8 a 2.4.9

750

2.4.5

Těstoviny (v suchém stavu) (27)

750

2.4.6

Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

500

2.4.7

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11) (15)

200

2.4.8

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

750  (26)

2.4.9

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

1 250  (26)

2.5

Zearalenon (23)

 

2.5.1

Nezpracované obiloviny (24) (25), jiné než kukuřice

100

2.5.2

Nezpracovaná kukuřice (24) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (40)

350  (26)

2.5.3

Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka, otruby a klíčky ve formě konečného výrobku uváděného na trh pro přímou lidskou spotřebu kromě potravin uvedených v bodech 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10

75

2.5.4

Rafinovaný kukuřičný olej

400  (26)

2.5.5

Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie kromě svačinek z kukuřice a kukuřičných snídaňových cereálií

50

2.5.6

Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, svačinky z kukuřice a kukuřičné snídaňové cereálie

100  (26)

2.5.7

Obilné příkrmy (kromě kukuřičných příkrmů) a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11) (15)

20

2.5.8

Kukuřičné příkrmy pro kojence a malé děti (11) (15)

20  (26)

2.5.9

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

200  (26)

2.5.10

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

300  (26)

2.6

Fumonisiny

Suma B1 a B2

2.6.1

Nezpracovaná kukuřice (24) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (40)

4 000  (28)

2.6.2

Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, kukuřičné potraviny k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.6.3 a 2.6.4

1 000  (28)

2.6.3

Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky z kukuřice

800  (28)

2.6.4

Kukuřičné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11) (15)

200  (28)

2.6.5

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

1 400  (28)

2.6.6

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu 1904 10 10

2 000  (28)

▼B

2.7

T-2 a HT-2 toxin (23)

Suma T-2 a HT-2 toxinu

2.7.1

Nezpracované obiloviny (24) a výrobky z obilovin

 

▼M14

2.8

Citrinin

 

2.8.1

Doplňky stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus

2 000  (1)

▼M25

2.9

Námelové sklerocie a námelové alkaloidy

 

2.9.1

Námelové sklerocie

 

2.9.1.1

Nezpracované obiloviny (24) kromě kukuřice a rýže

0,5 g/kg (3)

2.9.2

Námelové alkaloidy (4)

 

2.9.2.1

Nezpracované obiloviny (24) kromě kukuřice a rýže

— (5)

2.9.2.2

Výrobky z mletých obilovin kromě výrobků z mleté kukuřice a rýže

— (5)

2.9.2.3

Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin, snídaňové cereálie a těstoviny

— (5)

2.9.2.4

Obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

— (5)

▼BOddíl 3:  Kovy

Potraviny (9)

Maximální limity

(mg/kg čerstvé hmotnosti)

▼M20

3.1

Olovo

 

3.1.1

Syrové mléko (14), tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků

0,020

3.1.2

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa

 

 

uváděná na trh ve formě prášku (11) (33)

0,050

 

uváděná na trh v tekuté formě (11) (33)

0,010

3.1.3

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11) (33), kromě příkrmů uvedených v bodě 3.1.5

0,050

3.1.4

Potraviny pro zvláštní léčebné účely (11) určené speciálně pro kojence a malé děti

 

 

uváděné na trh ve formě prášku (33)

0,050

 

uváděné na trh v tekuté formě (33)

0,010

3.1.5

Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a prodávané, kromě nápojů uvedených v bodech 3.1.2 a 3.1.4,

 

 

které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být rekonstituovány podle pokynů výrobce, včetně ovocných šťáv  (12)

0,030

 

které mají být připraveny louhováním nebo vařením (33)

1,50

3.1.6

Maso (s výjimkou drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže (14)

0,10

3.1.7

Droby ze skotu, ovcí, prasat a drůbeže (14)

0,50

3.1.8

Svalovina ryb (29) (30)

0,30

3.1.9

Hlavonožci (55)

0,30

3.1.10

Korýši (31) (47)

0,50

3.1.11

Mlži (31)

1,50

3.1.12

Obiloviny a luštěniny

0,20

3.1.13

Zelenina kromě košťálové zeleniny listové, kozí brady, listové zeleniny a čerstvých bylinek, hub, mořských řas a plodové zeleniny  (32) (56)

0,10

3.1.14

Košťálová zelenina listová, listová zelenina kromě čerstvých bylinek a tyto houby: Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake) (32)

0,30

3.1.15

Plodová zelenina

 

 

kukuřice cukrová (32)

0,10

 

jiná než kukuřice cukrová (32)

0,05

3.1.16

Ovoce kromě brusinek, rybízu, bezinek a plodů planiky (32)

0,10

3.1.17

Brusinky, rybíz, bezinky a plody planiky (32)

0,20

3.1.18

Tuky a oleje, včetně mléčného tuku

0,10

3.1.19

Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary

 

 

výhradně z bobulovin a jiného drobného ovoce (20)

0,05

 

z ovoce jiného než bobuloviny a jiné drobné ovoce (20)

0,03

3.1.20

Víno (včetně šumivého vína, s výjimkou likérového vína), jablečné, hruškové a ovocné víno (17)

 

 

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015

0,20

 

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2016

0,15

3.1.21

Aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (19)

 

 

produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015

0,20

 

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2016

0,15

3.1.22

Doplňky stravy (42)

3,0

3.1.23

Med

0,10

▼M16

3.2

Kadmium

 

3.2.1

Zelenina a ovoce, kromě kořenové a hlíznaté zeleniny, listové zeleniny, čerstvých bylinek, košťálové zeleniny listové, řapíkaté a stonkové zeleniny, hub a mořských řas (32)

0,050

3.2.2

Kořenová a hlíznatá zelenina (kromě celeru bulvového, pastináku, kozí brady a křenu), řapíkatá a stonková zelenina (kromě celeru řapíkatého) (32). V případě brambor se maximální limit vztahuje na loupané brambory.

0,10

3.2.3

Listová zelenina, čerstvé bylinky, košťálová zelenina listová, celer řapíkatý, celer bulvový, pastinák, kozí brada, křen a tyto houby (32): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake)

0,20

3.2.4

Houby, kromě hub uvedených v bodě 3.2.3 (32)

1,0

3.2.5

Obilná zrna kromě pšenice a rýže

0,10

3.2.6

— Pšeničná zrna, rýžová zrna

— Pšeničné otruby a pšeničné klíčky pro přímou spotřebu

— Sójové boby

0,20

3.2.7

Konkrétní níže uvedené kakaové a čokoládové výrobky (52):

 

—  Mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 30 %

0,10 od 1. ledna 2019

—  Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 50 %; mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 30 %

0,30 od 1. ledna 2019

—  Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 50 %

0,80 od 1. ledna 2019

—  Kakaový prášek prodávaný konečnému spotřebiteli nebo jako složka slazeného kakaového prášku prodávaného konečnému spotřebiteli (čokoláda k přípravě nápoje)

0,60 od 1. ledna 2019

3.2.8

Maso (kromě drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže (14)

0,050

3.2.9

Koňské maso kromě drobů (14)

0,20

3.2.10

Játra skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní (14)

0,50

3.2.11

Ledviny skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní (14)

1,0

3.2.12

Svalovina ryb (29) (30), kromě druhů uvedených v bodech 3.2.13, 3.2.14 a 3.2.15

0,050

3.2.13

Svalovina těchto ryb (29) (30):

makrela (Scomber spp.), tuňák (rodu Thunnus, Katsuwonus pelamis, rodu Euthynnus), hlaváč zaječí (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Svalovina těchto ryb (29) (30):

tuňák rodu Auxis

0,15

3.2.15

Svalovina těchto ryb (29) (30):

sardele (Engraulis spp.)

mečoun obecný (Xiphias gladius)

sardinka obecná (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Korýši (31): svalovina z končetin a břicha (47). V případě krabů a krabům podobných korýšů (Brachyura a Anomura) svalovina z končetin.

0,50

3.2.17

Mlži (31)

1,0

3.2.18

Hlavonožci (bez vnitřností) (31)

1,0

3.2.19

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa ►M20   (11)  ◄  (33):

 

—  kojenecká výživa v prášku vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin

0,010 od 1. ledna 2015

—  tekutá kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin

0,005 od 1. ledna 2015

—  kojenecká výživa v prášku vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,020 od 1. ledna 2015

—  tekutá kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,010 od 1. ledna 2015

3.2.20

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11) (33)

0,040 od 1. ledna 2015

3.2.21

Doplňky stravy (42), kromě doplňků stravy uvedených v bodě 3.2.22

1,0

3.2.22

Doplňky stravy (42) složené výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas, z produktů získávaných z mořských řas, nebo ze sušených mlžů

3,0

▼B

3.3

Rtuť

 

▼M6

3.3.1

Produkty rybolovu (31) a svalovina ryb (29) (30) kromě druhů uvedených v 3.3.2. V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (47). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

0,50

▼M3

3.3.2

Svalovina těchto ryb (29) (30):

ďasi (Lophius spp.)

vlkouš obecný (Anarhichas lupus)

pelamida obecná (Sarda sarda)

úhoři (Anguilla spp.)

ryby druhu Hoplostethus

hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris)

platýz obecný (Hippoglossus hippoglossus)

hruj kapská (Genypterus capensis)

marlíni (Makaira spp.)

pakambala (Lepidorhombus spp.)

parmice (Mullus spp.)

hruj černá (Genypterus blacodes)

štika obecná (Esox lucius)

palometa jednobarevná (Orcynopsis unicolor)

treska (Trisopterus minutus)

světloun bělooký (Centroscymnes coelolepis)

rejnoci (Raja spp.)

okouníci (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

plachetník širokoploutvý (Istiophorus platypterus)

tkaničnice (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

růžichy (Pagellus spp.)

žralok (všechny druhy)

makrelovité (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

jeseteři (Acipenser spp.)

mečoun obecný (Xiphias gladius)

tuňák (rodu Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Doplňky stravy (42)

0,10

▼B

3.4

Cín (anorganický)

 

3.4.1

Konzervované potraviny jiné než nápoje

200

3.4.2

Konzervované nápoje včetně ovocné a zeleninové štávy

100

3.4.3

Konzervované příkrmy a obilné příkrmy pro kojence a malé děti kromě sušených výrobků a výrobků v prášku (11)(33)

50

3.4.4

Konzervovaná počáteční a pokračovací kojenecká výživa (včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence) kromě sušených výrobků a výrobků v prášku ►M20   (11)  ◄ (33)

50

3.4.5

Konzervované dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (11)  ◄ (33) určené speciálně pro kojence, s výjimkou sušených a práškových výrobků

50

▼M21

3.5

Arsen (anorganický) (53) (54)

 

3.5.1

Nepředpařená omletá rýže (leštěná nebo bílá rýže)

0,20

3.5.2

Předpařená rýže a loupaná rýže

0,25

3.5.3

Pufované rýžové chlebíčky, rýžové oplatky, rýžové krekry (sušenky) a rýžové koláčky

0,30

3.5.4

Rýže určená pro výrobu potravin pro kojence a malé děti (11)

0,10

▼BOddíl 4:  3-chlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

Potraviny (9)

Maximální limity

(μg/kg)

4.1

Hydrolyzované rostlinné bílkoviny (34)

20

4.2

Sójová omáčka (34)

20

▼M9Oddíl 5:  Dioxiny a PCB (35)

Potraviny

Maximální limity

Suma dioxinů (WHO-PCDD/F-TEQ) (36)

Suma dioxinů A PCB s dioxinovým efektem (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (36)

SUMA PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 a PCB180 (ICES – 6) (36)

5.1

Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) z těchto zvířat (14):

 

 

 

—  skot a ovce

2,5 pg/g tuku (37)

4,0 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

—  drůbež

1,75 pg/g tuku (37)

3,0 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

—  prasata

1,0 pg/g tuku (37)

1,25 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

▼M13

5.2

Játra suchozemských zvířat uvedených v bodě 5.1 kromě jater ovcí a výrobků z nich

0,30 pg/g čerstvé hmotnosti

0,50 pg/g čerstvé hmotnosti

3,0 ng/g čerstvé hmotnosti

 

Ovčí játra a výrobky z nich

1,25 pg/g čerstvé hmotnosti

2,00 pg/g čerstvé hmotnosti

3,0 ng/g čerstvé hmotnosti

▼M19

5.3

Svalovina ryb a produktů rybolovu a výrobky z ní (30)  (38), kromě:

— uloveného volně žijícího úhoře říčního

— uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias)

— ulovených volně žijících sladkovodních ryb, s výjimkou diadromních druhů ulovených ve sladkých vodách

— rybích jater a produktů z nich vyrobených

— tuku z mořských živočichů

V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin a břicha (47). V případě krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin.

3,5 pg/g v syrovém stavu

6,5 pg/g v syrovém stavu

75 ng/g v syrovém stavu

▼M9

5.4

Svalovina ulovených volně žijících sladkovodních ryb, s výjimkou diadromních druhů ulovených ve sladkých vodách, a výrobky z ní (30)

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

6,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

125 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

▼M19

5.4a

Svalovina uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias) a výrobky z ní (38)

3,5 pg/g v syrovém stavu

6,5 pg/g v syrovém stavu

200 ng/g v syrovém stavu

▼M9

5.5

Svalovina uloveného volně žijícího úhoře říčního (Anguilla anguilla) a výrobky z ní

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

10,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

300 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

5.6

Rybí játra a produkty z nich vyrobené, s výjimkou tuku z mořských živočichů uvedeného v bodě 5.7

20,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu (41)

200 ng/g hmotnosti v syrovém stavu (41)

5.7

Tuk z mořských živočichů (rybí tuk, tuk z rybích jater a tuky z dalších mořských živočichů určené k lidské spotřebě)

1,75 pg/g tuku

6,0 pg/g tuku

200 ng/g tuku

5.8

Syrové mléko (14) a mléčné výrobky (14) včetně máselného tuku

2,5 pg/g tuku (37)

5,5 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

5.9

Slepičí vejce a vaječné výrobky (14)

2,5 pg/g tuku (37)

5,0 pg/g tuku (37)

40 ng/g tuku (37)

5.10

Tuk z těchto zvířat:

 

 

 

—  skot a ovce

2,5 pg/g tuku

4,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

—  drůbež

1,75 pg/g tuku

3,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

—  prasata

1,0 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.11

Směsné živočišné tuky

1,5 pg/g tuku

2,5 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.12

Rostlinné oleje a tuky

0,75 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.13

Potraviny pro kojence a malé děti (12)

0,1 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,2 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

1,0 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

▼M22Oddíl 6:  Polycyklické aromatické uhlovodíky

Potraviny

Maximální limity (μg/kg)

6.1

Benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen

Benzo[a]pyren

Suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu (48)

6.1.1

Oleje a tuky (s výjimkou kakaového másla a kokosového oleje) určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Kakaové boby a odvozené produkty s výjimkou produktů uvedených v bodě 6.1.11

5,0 μg/kg tuku od 1.4.2013

35,0 μg/kg tuku od 1.4.2013 do 31.3.2015

30,0 μg/kg tuku od 1.4.2015

▼M22

6.1.3

Kokosový olej určený k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka

2,0

20,0

6.1.4

Uzené maso a uzené masné výrobky

5,0 do 31.8.2014

2,0 od 1.9.2014

30,0 od 1.9.2012 do 31.8.2014

12,0 od 1.9.2014

6.1.5

Svalovina uzených ryb a uzené produkty rybolovu (30) (39), kromě produktů rybolovu uvedených v položkách 6.1.6 a 6.1.7. V případě uzených korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin a břicha (47). V případě uzených krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se limit vztahuje na svalovinu z končetin.

5,0 do 31.8.2014

2,0 od 1.9.2014

30,0 od 1.9.2012 do 31.8.2014

12,0 od 1.9.2014

6.1.6

Uzené šproty a konzervované uzené šproty (30) (50) (Sprattus sprattus); uzený sleď obecný baltický délky ≤ 14 cm a konzervovaný uzený sleď obecný baltický délky ≤ 14 cm (30) (50) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (sušený tuňák pruhovaný, Katsuwonus pelamis); mlži (čerství, chlazení nebo zmrazení) (31); tepelně ošetřené maso a tepelně ošetřené masné výrobky (49) prodávané konečnému spotřebiteli

5,0

30,0

6.1.7

Mlži (39) (uzení)

6,0

35,0

6.1.8

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (11) (33)

1,0

1,0

6.1.9

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

6.1.10

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely ►M20   (11)  ◄  (33) určené speciálně pro kojence

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Kakaová vláknina a produkty získané z kakaové vlákniny určené k použití jako složka potravin

3,0

15,0

6.1.12

Banánové lupínky

2,0

20,0

6.1.13

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky a přípravky z nich (42) (7) (8)

Doplňky stravy obsahující propolis, mateří kašičku a řasu spirulina nebo přípravky z nich (42)

10,0

50,0

6.1.14

Sušené byliny

10,0

50,0

6.1.15

Sušené koření s výjimkou kardamomu a uzené Capsicum spp.

10,0

50,0

▼M11Oddíl 7:  Melamin a strukturní analoga

Potraviny

Maximální limity

(mg/kg)

7.1.

Melamin

 

7.1.1.

Potraviny s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy (51)

2,5

7.1.2.

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa v prášku

1

▼M17Oddíl 8:  Toxické látky obsažené v rostlinách

Potraviny (9)

Maximální limity (g/kg)

8.1

Kyselina eruková

 

8.1.1

Rostlinné oleje a tuky

50 (2)

8.1.2

Potraviny obsahující přidané rostlinné oleje a tuky s výjimkou potravin uvedených v bodě 8.1.3

50 (2)

8.1.3

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa ►M20   (11)  ◄

10 (2)

▼M26Potraviny (9)

Maximální limit (μg/kg)

8.2

Tropanové alkaloidy (6)

 

 

Atropin

Skopolamin

8.2.1

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti obsahující proso, čirok, pohanku nebo produkty z nich odvozené (33)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

(1)   Tento maximální limit musí být přezkoumán před 1. lednem 2016 s ohledem na informace o expozici citrininu z jiných potravin a na aktualizované informace o toxicitě citrininu, zejména pokud jde o karcinogenitu a genotoxicitu.

(2)   Tento maximální limit odkazuje na limit kyseliny erukové vztažený na celkový obsah mastných kyselin v tukové složce potraviny.

(

3

)   Odběr vzorků se provádí podle bodu B přílohy I nařízení Komise (ES) č. 401/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analýza se provádí mikroskopickým vyšetřením.

(4)   Suma 12 námelových alkaloidů: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokryptin/ergokryptinin; ergometrin/ergometrinin; ergosin/ergosinin; ergokornin/ergokorninin.

(5)   Před 1. červencem 2017 je pro tyto příslušné kategorie potravin třeba zvážit přiměřené a dosažitelné maximální limity, kterými se zajistí vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.

(6)   Tropanové alkaloidy, na něž se odkazuje, jsou atropin a skopolamin. Atropin je racemická směs (–)-hyoscyaminu a (+)-hyoscyaminu, přičemž pouze (–)-enantiomer hyoscyaminu vykazuje anticholinergické účinky. Vzhledem k tomu, že z analytických důvodů není vždy možné rozlišit enantiomery hyoscyaminu, jsou maximální limity stanoveny pro atropin a skopolamin.

(7)   Rostlinné přípravky jsou přípravky získané z rostlin (např. celých rostlin, jejich částí, nasekaných nebo nařezaných rostlin) různými postupy (např. lisováním, vymačkáním, extrakcí, frakcionací, destilací, koncentrováním, sušením a fermentací). Tato definice zahrnuje rozdrcené nebo rozmělněné rostliny, části rostlin, řasy, houby, lišejníky, tinktury, extrakty, silice (kromě rostlinných olejů uvedených v bodě 6.1.1), vylisované šťávy a zpracované výluhy.

(8)   Maximální limit se nepoužije na doplňky stravy obsahující rostlinné oleje. Rostlinné oleje používané jako složka v doplňcích stravy by měly splňovat maximální limity stanovené v bodě 6.1.1.

(9)   Pokud jde o ovoce, zeleninu a obiloviny, odkazuje se na potraviny uvedené v příslušné kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 178/2006 (Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 3). To mimo jiné znamená, že pohanka (Fagopyrum spp.) je zahrnuta do „obilovin“ a výrobky z pohanky jsou zahrnuty do „výrobků z obilovin“. ►M3  Maximální limit pro ovoce se nevztahuje na ořechy. ◄

(10)   Maximální limity se nevztahují na čerstvý špenát, jenž je určen ke zpracování a jenž je přímo z pole dopravován volně ložený do zpracujícího závodu.

(11)   Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(12)   Maximální limity se vztahují na výrobky připravené k použití (prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

(13)    ►M5  Maximální limity se vztahují na jedlé části jader podzemnice olejné a skořápkových plodů. Při analýze jader podzemnice olejné a skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části, s výjimkou para ořechů. ◄

(14)   Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22).

(15)   Maximální limit se vztahuje na sušinu. Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

(16)   Maximální limit se v případě mléka a mléčných výrobků vztahuje na výrobky připravené k použití (prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce) a v případě jiných produktů než mléka a mléčných výrobků se vztahují na sušinu. Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

(17)   Víno a šumivá vína podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(18)   Maximální limit se vztahuje na produkty vyprodukované po sklizni z roku 2005.

(

19

)   Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

Maximální limit OTA pro tyto nápoje závisí na podílu vína a/nebo hroznového moštu v hotovém výrobku.

(20)   Potraviny uvedené v této kategorii podle směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58).

(21)   Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1), naposledy pozměněného Protokolem o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie.

(22)   Kojenci a malé děti podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(23)   Pro účely uplatňování maximálních limitů deoxynivalenolu, zearalenonu, T-2 a HT-2 toxinu stanovených v bodech 2.4, 2.5 a 2.7 není rýže zahrnuta do „obilovin“ a výrobky z rýže nejsou zahrnuty do „výrobků z obilovin“.

(

24

)   Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování.

„Prvotním zpracováním“ se rozumí jakékoliv fyzikální či tepelné ošetření zrna nebo jeho povrchu, jiné než sušení. Čištění, včetně odírání, třídění a sušení se nepovažují za „prvotní zpracování“, pokud celé zrno zůstane po čištění a třídění neporušené.

Odíráním se rozumí čištění obilovin důkladným kartáčováním a/nebo drhnutím.

Jestliže se v případě výskytu námelových sklerocií použije odírání, musí obiloviny před zahájením odírání projít první fází čištění. Po odírání, které se provádí v kombinaci s odsáváním prachu, následuje třídění podle barev před mletím.

Integrovanými systémy výroby a zpracování se rozumí systémy, jimiž se všechny zdrojové šarže obilovin čistí, třídí a zpracovávají ve stejném zařízení. V případě těchto integrovaných systémů výroby a zpracování se maximální limit vztahuje na nezpracované obiloviny po čištění a třídění, avšak před prvotním zpracováním.

Provozovatelé potravinářských podniků musí prostřednictvím svých postupů založených na zásadách HACCP zajistit, aby byl v tomto kritickém kontrolním bodě zaveden a prováděn účinný postup monitorování.

(25)   Maximální limit se vztahuje na obiloviny sklizené a nakoupené počínaje hospodářským rokem 2005/2006 v souladu s nařízením Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19.dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin (Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31) naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1068/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 65).

(26)   Maximální limit je platný od 1. října 2007.

(27)   Těstoviny (v suchém stavu) znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %.

(28)   Maximální limit je platný od 1.října 2007.

(29)   Ryby uvedené v této kategorii jsou definovány podle kategorie a) s výjimkou rybích jater kódu KN 03027000 ze seznamu v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22), naposledy pozměněné Aktem o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie a úpravami smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33). V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo vícesložkových potravin se použije čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2.

(30)   Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

(31)   Potraviny spadající do kategorie c) a i) ze seznamu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1), v příslušných případech (druhy podle příslušného záznamu). V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo vícesložkových potravin se použije čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2. V případě hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) se maximální limit vztahuje pouze na přitahovač a gonádu.

(32)   Maximální limit se vztahuje na ovoce nebo zeleninu po umytí a po oddělení jedlé části.

(33)   Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

(34)   Maximální limit se udává pro tekutý výrobek obsahující 40 % sušiny, což odpovídá maximálnímu limitu 50 μg/kg v sušině. Limity se upraví proporcionálně podle obsahu sušiny ve výrobcích.

(

35

)   

►M9

 Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-

p

-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxickém ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití faktorů toxické ekvivalence WHO (WHO-TEF)) a suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v toxickém ekvivalentu WHO za použití WHO-TEF). WHO-TEF pro posouzení rizik pro lidské zdraví jsou založeny na závěrech ze setkání odborníků Mezinárodního programu chemické bezpečnosti (IPCS) Světové zdravotnické organizace (WHO) pořádaného v Ženevě v červnu 2005 (Martin van den Berg et al.,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

. Toxicological Sciences 93(2), s. 223–241 (2006)).Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxiny („PCDD“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurany („PCDF“)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB „s dioxinovým efektem“ Non-ortho PCB + Mono-ortho PCB

Non-ortho PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-ortho PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Použité zkratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlordibenzodioxin; „CDF“ = chlordibenzofuran; „CB“ = chlorbifenyl.

 ◄

(36)   Horní meze koncentrací: horní meze koncentrací se vypočítají tak, že všechny koncentrace různých kongenerů, které jsou nižší než mez kvantifikace se určí jako rovny této mezi kvantifikace.

(

37

)   

►M9

 Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující < 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce:

Maximální limit vztažený na celý produkt pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku = maximální limit vztažený na tuk pro uvedené potraviny × 0,02.

 ◄

(38)   Potraviny uvedené v této kategorii podle a), b), c), e) a f) ze seznamu v článku 1 nařízení (ES) č. 104/2000, s výjimkou rybích jater uvedených v bodě 5.11.

(39)   Potraviny uvedené v této kategorii podle kategorií b), c) a i) ze seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 1379/2013.

(40)   Výjimka se týká pouze kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místo určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu).

(41)   V případě konzervovaných rybích jater se maximální limit vztahuje na veškerý jedlý obsah konzervy.

(42)   Maximální limit se vztahuje na příslušné doplňky stravy při prodeji.

(43)   Olejnatá semena kódů KN 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 a odvozené produkty KN 1208 ; semena melounu spadají pod kód ex 1207 99 .

(44)   V případě odvozených/zpracovaných výrobků z nich a odvozených/zpracovaných výhradně nebo téměř výhradně z příslušných skořápkových plodů se maximální limity stanovené pro příslušné skořápkové plody vztahují také na odvozené/zpracované výrobky. V ostatních případech se čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 vztahují na odvozené/zpracované výrobky z nich.

(45)   Maximální limit se použije na čistý neředěný výtažek, přičemž 1 kg výtažku se získá ze 3–4 kg kořenu lékořice.

(46)   Maximální limit pro listovou zeleninu se nevztahuje na čerstvé bylinky (spadající pod číselný kód 0256000 v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005).

(47)   Svalovina z koncových částí a břicha. Tato definice nezahrnuje hlavohruď korýšů. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (BrachyuraAnomura): svalovina z koncových částí.

(48)   Dolní meze koncentrací se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty všech čtyř látek, které jsou nižší než mez kvantifikace, jsou rovny nule.

(49)   Maso a masné produkty, které byly vystaveny tepelnému ošetření, jež může vést k tvorbě PAU, tj. výhradně grilování a rožnění.

(50)   V případě konzervovaného produktu se analýza provádí u celého obsahu konzervy. Pro maximální limit u celého složeného výrobku se použijí čl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 2.

(51)   Maximální limit se nevztahuje na potraviny, u nichž lze dokázat, že hladina melaminu převyšující hodnotu 2,5 mg/kg je důsledkem povoleného použití cyromazinu jako insekticidu. Hladina melaminu nesmí přesáhnout hladinu cyromazinu.

(52)   Pro konkrétní kakaové a čokoládové výrobky se použijí definice stanovené v oddíle A bodech 2, 3 a 4 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19).

(53)   Suma As(III) a As(V).

(54)   Rýže, loupaná rýže, omletá rýže a předpařená rýže podle definice v normě Codexu 198-1995.

(55)   Maximální limit se použije na zvíře při jeho prodeji bez vnitřností.

(56)   V případě brambor se maximální limit použije na loupané brambory.( 1 ) Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 2 ) Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 199/2006 (Úř. věst. L 32, 4.2.2006, s. 32).

( 3 ) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1662/2006 (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 1).

( 4 ) Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, řada 38, Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o dusičnanech a dusitanu, s. 1–33, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

( 5 ) Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, řada 35, Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o aflatoxinech, ochratoxinu A a patulinu, s. 45–50, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

( 6 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o ochratoxinu A (vydáno dne 17. září 1998), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

( 7 ) Zprávy o úkolech vědecké spolupráce, úkol 3.2.7 „Posouzení dietárního příjmu ochratoxinu A v členských státech EU“. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

( 8 ) Úř. věst. L 52, 4.3.1993, s. 18.

( 9 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se ochratoxinu A v potravinách, http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

( 10 ) Zápis ze 120. zasedání Vědeckého výboru pro potraviny konaného ve dnech 8.–9. března 2000 v Bruselu; zápis týkající se patulinu, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

( 11 ) Zprávy o úkolech vědecké spolupráce, úkol 3.2.8 „Posouzení dietárního příjmu patulinu v členských státech EU“. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

( 12 ) Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 34.

( 13 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o fusariových toxinech, část 1: Deoxynivalenol (DON), (vydáno dne 2. prosince 1999), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

( 14 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o fusariových toxinech, část 2: Zearalenon (ZEA), (vydáno dne 22. června 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

( 15 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o fusariových toxinech, část 3: Fumonisin B1 (FB1) (vydáno dne 17. října 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

( 16 ) Aktualizované stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o fumonisinu B1, B2 a B3 (vydáno dne 4. dubna 2003) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

( 17 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o fusariových toxinech, část 4: Nivalenol (vydáno dne 19. října 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

( 18 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o fusariových toxinech Část 5: T-2 toxin a HT-2 toxin (přijato dne 30. května 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

( 19 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o fusariových toxinech Část 6: Skupinové hodnocení T-2 toxinu, HT-2 toxinu, nivalenolu a deoxynivalenolu (přijaté dne 26. února 2002), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

( 20 ) Zprávy o úkolech vědecké spolupráce, úkol 3.2.10 „Sběr údajů o výskytu fusariových toxinů v potravinách a posouzení jejich dietárního příjmu v členských státech EU“, http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

( 21 ) Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 35.

( 22 ) Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, řada 32, Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny „Možné zdravotní riziko, jež představuje olovo v potravinách a nápojích“, s. 7–8, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

( 23 ) Zprávy o úkolech vědecké spolupráce, úkol 3.2.11 „Posouzení dietární expozice arzenu, kadmiu, olovu a rtuti v členských státech EU“, http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

( 24 ) Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, řada 36, Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o kadmiu, s. 67–70, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 25 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se rtuti a methylrtuti v potravinách (přijaté dne 24. února 2004), http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

( 26 ) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

( 27 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o zvýšeném riziku, jež představuje cín obsažený v konzervovaných potravinách (přijato dne 12. prosince 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

( 28 ) Stanovisko vědeckého výboru pro potraviny o 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD), které aktualizuje stanovisko vědeckého výboru pro potraviny z roku 1994 (přijaté dne 30. května 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

( 29 ) Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, řada 36, Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD), s. 31–34, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 30 ) Zprávy o úkolech vědecké spolupráce, úkol 3.2.9 „Sběr a shromáždění údajů o obsahu 3-MCPD a souvisejících látek v potravinách“, s. 256, http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

( 31 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o posouzení rizika dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v potravinách. Aktualizované stanovisko založené na nových vědeckých poznatcích dostupných po přijetí stanoviska Vědeckého výboru pro potraviny ze dne 22. listopadu 2000 (přijaté dne 30. května 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

( 32 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o posouzení rizika dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v potravinách (přijaté dne 22. listopadu 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

( 33 ) Zprávy o úkolech vědecké spolupráce, úkol 3.2.5 „Posouzení dietárního příjmu dioxinů a souvisejících PCB v členských státech EU“, http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

( 34 ) Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 26.

( 35 ) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o rizicích polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách pro lidské zdraví (vydáno dne 4. prosince 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

( 36 ) Hodnocení některých kontaminujících látek v potravinách – zpráva Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky. Šedesáté čtvrté zasedání, Řím, 8.–17. února 2005, s. 1–6 a s. 61–81.

Technická zpráva Světové zdravotnické organizace, řada 930, 2006 – WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 – http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

( 37 ) Zprávy o úkolech vědecké spolupráce, úkol 3.2.12 „Sběr údajů o výskytu polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách“, http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

( 38 ) Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 39 ) Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12.

( 40 ) Viz strana 32 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 41 ) Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 14. Směrnice pozměněně směrnici 2005/4/ES (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 50).

( 42 ) Úř. věst. L 42, 13.2.2004, s. 16.

( 43 ) Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 15.

( 44 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).

( 45 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( 46 ) Tento maximální limit musí být přezkoumán před 1. lednem 2016 s ohledem na informace o expozici citrininu z jiných potravin a na aktualizované informace o toxicitě citrininu, zejména pokud jde o karcinogenitu a genotoxicitu.

( 47 ) Tento maximální limit odkazuje na limit kyseliny erukové vztažený na celkový obsah mastných kyselin v tukové složce potraviny.

( 48 ) Odběr vzorků se provádí podle bodu B přílohy I nařízení Komise (ES) č. 401/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analýza se provádí mikroskopickým vyšetřením.

( 49 ) Suma 12 námelových alkaloidů: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokryptin/ergokryptinin; ergometrin/ergometrinin; ergosin/ergosinin; ergokornin/ergokorninin.

( 50 ) Před 1. červencem 2017 je pro tyto příslušné kategorie potravin třeba zvážit přiměřené a dosažitelné maximální limity, kterými se zajistí vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.

( 51 ) Tropanové alkaloidy, na něž se odkazuje, jsou atropin a skopolamin. Atropin je racemická směs (–)-hyoscyaminu a (+)-hyoscyaminu, přičemž pouze (–)-enantiomer hyoscyaminu vykazuje anticholinergické účinky. Vzhledem k tomu, že z analytických důvodů není vždy možné rozlišit enantiomery hyoscyaminu, jsou maximální limity stanoveny pro atropin a skopolamin.

( 52 ) Rostlinné přípravky jsou přípravky získané z rostlin (např. celých rostlin, jejich částí, nasekaných nebo nařezaných rostlin) různými postupy (např. lisováním, vymačkáním, extrakcí, frakcionací, destilací, koncentrováním, sušením a fermentací). Tato definice zahrnuje rozdrcené nebo rozmělněné rostliny, části rostlin, řasy, houby, lišejníky, tinktury, extrakty, silice (kromě rostlinných olejů uvedených v bodě 6.1.1), vylisované šťávy a zpracované výluhy.

( 53 ) Maximální limit se nepoužije na doplňky stravy obsahující rostlinné oleje. Rostlinné oleje používané jako složka v doplňcích stravy by měly splňovat maximální limity stanovené v bodě 6.1.1.

( 54 ) Pokud jde o ovoce, zeleninu a obiloviny, odkazuje se na potraviny uvedené v příslušné kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 178/2006 (Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 3). To mimo jiné znamená, že pohanka (Fagopyrum spp.) je zahrnuta do „obilovin“ a výrobky z pohanky jsou zahrnuty do „výrobků z obilovin“. ►M3  Maximální limit pro ovoce se nevztahuje na ořechy. ◄

( 55 ) Maximální limity se nevztahují na čerstvý špenát, jenž je určen ke zpracování a jenž je přímo z pole dopravován volně ložený do zpracujícího závodu.

( 56 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 57 ) Maximální limity se vztahují na výrobky připravené k použití (prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

( 58 ►M5  Maximální limity se vztahují na jedlé části jader podzemnice olejné a skořápkových plodů. Při analýze jader podzemnice olejné a skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části, s výjimkou para ořechů. ◄

( 59 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22).

( 60 ) Maximální limit se vztahuje na sušinu. Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

( 61 ) Maximální limit se v případě mléka a mléčných výrobků vztahuje na výrobky připravené k použití (prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce) a v případě jiných produktů než mléka a mléčných výrobků se vztahují na sušinu. Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

( 62 ) Víno a šumivá vína podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 63 ) Maximální limit se vztahuje na produkty vyprodukované po sklizni z roku 2005.

( 64 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

Maximální limit OTA pro tyto nápoje závisí na podílu vína a/nebo hroznového moštu v hotovém výrobku.

( 65 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58).

( 66 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1), naposledy pozměněného Protokolem o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie.

( 67 ) Kojenci a malé děti podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 68 ) Pro účely uplatňování maximálních limitů deoxynivalenolu, zearalenonu, T-2 a HT-2 toxinu stanovených v bodech 2.4, 2.5 a 2.7 není rýže zahrnuta do „obilovin“ a výrobky z rýže nejsou zahrnuty do „výrobků z obilovin“.

( 69 ) Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování.

„Prvotním zpracováním“ se rozumí jakékoliv fyzikální či tepelné ošetření zrna nebo jeho povrchu, jiné než sušení. Čištění, včetně odírání, třídění a sušení se nepovažují za „prvotní zpracování“, pokud celé zrno zůstane po čištění a třídění neporušené.

Odíráním se rozumí čištění obilovin důkladným kartáčováním a/nebo drhnutím.

Jestliže se v případě výskytu námelových sklerocií použije odírání, musí obiloviny před zahájením odírání projít první fází čištění. Po odírání, které se provádí v kombinaci s odsáváním prachu, následuje třídění podle barev před mletím.

Integrovanými systémy výroby a zpracování se rozumí systémy, jimiž se všechny zdrojové šarže obilovin čistí, třídí a zpracovávají ve stejném zařízení. V případě těchto integrovaných systémů výroby a zpracování se maximální limit vztahuje na nezpracované obiloviny po čištění a třídění, avšak před prvotním zpracováním.

Provozovatelé potravinářských podniků musí prostřednictvím svých postupů založených na zásadách HACCP zajistit, aby byl v tomto kritickém kontrolním bodě zaveden a prováděn účinný postup monitorování.

( 70 ) Maximální limit se vztahuje na obiloviny sklizené a nakoupené počínaje hospodářským rokem 2005/2006 v souladu s nařízením Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19.dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin (Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31) naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1068/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 65).

( 71 ) Maximální limit je platný od 1. října 2007.

( 72 ) Těstoviny (v suchém stavu) znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %.

( 73 ) Maximální limit je platný od 1.října 2007.

( 74 ) Ryby uvedené v této kategorii jsou definovány podle kategorie a) s výjimkou rybích jater kódu KN 03027000 ze seznamu v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22), naposledy pozměněné Aktem o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie a úpravami smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33). V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo vícesložkových potravin se použije čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2.

( 75 ) Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

( 76 ) Potraviny spadající do kategorie c) a i) ze seznamu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1), v příslušných případech (druhy podle příslušného záznamu). V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo vícesložkových potravin se použije čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2. V případě hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) se maximální limit vztahuje pouze na přitahovač a gonádu.

( 77 ) Maximální limit se vztahuje na ovoce nebo zeleninu po umytí a po oddělení jedlé části.

( 78 ) Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

( 79 ) Maximální limit se udává pro tekutý výrobek obsahující 40 % sušiny, což odpovídá maximálnímu limitu 50 μg/kg v sušině. Limity se upraví proporcionálně podle obsahu sušiny ve výrobcích.

( 80 ) Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxickém ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití faktorů toxické ekvivalence WHO (WHO-TEF)) a suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v toxickém ekvivalentu WHO za použití WHO-TEF). WHO-TEF pro posouzení rizik pro lidské zdraví jsou založeny na závěrech ze setkání odborníků Mezinárodního programu chemické bezpečnosti (IPCS) Světové zdravotnické organizace (WHO) pořádaného v Ženevě v červnu 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), s. 223–241 (2006)).

Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-

p

-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxickém ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití faktorů toxické ekvivalence WHO (WHO-TEF)) a suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v toxickém ekvivalentu WHO za použití WHO-TEF). WHO-TEF pro posouzení rizik pro lidské zdraví jsou založeny na závěrech ze setkání odborníků Mezinárodního programu chemické bezpečnosti (IPCS) Světové zdravotnické organizace (WHO) pořádaného v Ženevě v červnu 2005 (Martin van den Berg et al.,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

. Toxicological Sciences 93(2), s. 223–241 (2006)).Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxiny („PCDD“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurany („PCDF“)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB „s dioxinovým efektem“ Non-ortho PCB + Mono-ortho PCB

Non-ortho PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-ortho PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Použité zkratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlordibenzodioxin; „CDF“ = chlordibenzofuran; „CB“ = chlorbifenyl.

 ◄

( 81 ) Horní meze koncentrací: horní meze koncentrací se vypočítají tak, že všechny koncentrace různých kongenerů, které jsou nižší než mez kvantifikace se určí jako rovny této mezi kvantifikace.

( 82 ) Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující < 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce:

Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující < 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce:

Maximální limit vztažený na celý produkt pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku = maximální limit vztažený na tuk pro uvedené potraviny × 0,02.

 ◄

( 83 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle a), b), c), e) a f) ze seznamu v článku 1 nařízení (ES) č. 104/2000, s výjimkou rybích jater uvedených v bodě 5.11.

( 84 ) Potraviny uvedené v této kategorii podle kategorií b), c) a i) ze seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 1379/2013.

( 85 ) Výjimka se týká pouze kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místo určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu).

( 86 ) V případě konzervovaných rybích jater se maximální limit vztahuje na veškerý jedlý obsah konzervy.

( 87 ) Maximální limit se vztahuje na příslušné doplňky stravy při prodeji.

( 88 ) Olejnatá semena kódů KN 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 a odvozené produkty KN 1208 ; semena melounu spadají pod kód ex 1207 99 .

( 89 ) V případě odvozených/zpracovaných výrobků z nich a odvozených/zpracovaných výhradně nebo téměř výhradně z příslušných skořápkových plodů se maximální limity stanovené pro příslušné skořápkové plody vztahují také na odvozené/zpracované výrobky. V ostatních případech se čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 vztahují na odvozené/zpracované výrobky z nich.

( 90 ) Maximální limit se použije na čistý neředěný výtažek, přičemž 1 kg výtažku se získá ze 3–4 kg kořenu lékořice.

( 91 ) Maximální limit pro listovou zeleninu se nevztahuje na čerstvé bylinky (spadající pod číselný kód 0256000 v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005).

( 92 ) Svalovina z koncových částí a břicha. Tato definice nezahrnuje hlavohruď korýšů. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (BrachyuraAnomura): svalovina z koncových částí.

( 93 ) Dolní meze koncentrací se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty všech čtyř látek, které jsou nižší než mez kvantifikace, jsou rovny nule.

( 94 ) Maso a masné produkty, které byly vystaveny tepelnému ošetření, jež může vést k tvorbě PAU, tj. výhradně grilování a rožnění.

( 95 ) V případě konzervovaného produktu se analýza provádí u celého obsahu konzervy. Pro maximální limit u celého složeného výrobku se použijí čl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 2.

( 96 ) Maximální limit se nevztahuje na potraviny, u nichž lze dokázat, že hladina melaminu převyšující hodnotu 2,5 mg/kg je důsledkem povoleného použití cyromazinu jako insekticidu. Hladina melaminu nesmí přesáhnout hladinu cyromazinu.

( 97 ) Pro konkrétní kakaové a čokoládové výrobky se použijí definice stanovené v oddíle A bodech 2, 3 a 4 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19).

( 98 ) Suma As(III) a As(V).

( 99 ) Rýže, loupaná rýže, omletá rýže a předpařená rýže podle definice v normě Codexu 198-1995.

( 100 ) Maximální limit se použije na zvíře při jeho prodeji bez vnitřností.

( 101 ) V případě brambor se maximální limit použije na loupané brambory.

Top