EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20150205

Consolidated text: Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2015-02-05

2006R0865 — CS — 05.02.2015 — 004.002


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼C1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006

ze dne 4. května 2006

o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

▼B

(Úř. věst. L 166 19.6.2006, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 100/2008 ze dne 4. února 2008,

  L 31

3

5.2.2008

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 791/2012 ze dne 23. srpna 2012,

  L 242

1

7.9.2012

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012,

  L 242

13

7.9.2012

 M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1283/2013 ze dne 10. prosince 2013,

  L 332

14

11.12.2013

 M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/56 ze dne 15. ledna 2015,

  L 10

1

16.1.2015

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/870 ze dne 5. června 2015,

  L 142

3

6.6.2015


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 211, 11.8.2007, s.  30 (865/2006)
▼B

▼C1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006

ze dne 4. května 2006

o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

▼BKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

▼M2

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ( 1 ), a zejména na čl. 19 odst. 2, 3 a 4 uvedeného nařízení,

▼B

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mají být přijata ustanovení pro provádění nařízení (ES) č. 338/97 a k zajištění plného souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“).

(2)

V zájmu zajištění jednotného provádění nařízení (ES) č. 338/97 je nezbytné stanovit podrobné podmínky a kritéria k posuzování žádostí o povolení a potvrzení a k vydávání, platnosti a používání takových dokladů. Je proto vhodné stanovit vzory, jimž musí uvedené formuláře odpovídat.

(3)

Je dále nezbytné stanovit podrobná pravidla týkající se podmínek a kritérií pro nakládání s exempláři živočišných druhů, které se narodily a byly odchovány v zajetí, a exempláři rostlinných druhů, které byly uměle vypěstovány, aby se zajistilo jednotné provádění odchylek vztahujících se na takové exempláře.

(4)

Odchylky týkající se exemplářů, které jsou osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, vyžadují, aby byla specifikována opatření, která by zajistila soulad s čl. VII odst. 3 úmluvy.

(5)

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování obecných odchylek od zákazů vnitřního obchodu obsažených v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97, je nezbytné stanovit podmínky a kritéria pro jejich definice.

(6)

Je nezbytné zavést postupy označování určitých exemplářů druhů za účelem usnadnění jejich identifikace a zajištění provádění příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 338/97.

(7)

Měla by být určena ustanovení týkající se obsahu, úpravy a předkládání pravidelných zpráv podle nařízení (ES) č. 338/97.

(8)

V zájmu posuzování budoucích změn ►C1  příloh nařízení ◄ (ES) č. 338/97 by měly být k dispozici veškeré příslušné informace, zejména pokud jde o biologický a obchodní status druhů, jejich využití a metody kontroly obchodu.

(9)

Na dvanáctém zasedání konference smluvních stran úmluvy, která se konala v Santiagu (Chile) ve dnech 3. až 15. listopadu 2002, byla přijata řada usnesení týkajících se mimo jiné zjednodušených postupů pro vydávání povolení a potvrzení, zvláštního potvrzení k usnadnění přesunu exemplářů určitých kategorií, které jsou součástí putovní výstavy, dodatečných odchylek týkajících se exemplářů, které jsou osobního charakteru, aktualizovaných požadavků na značení nádob s kaviárem štítkem, a dalších opatření běžného a technického charakteru, včetně úprav kódů použitých na povoleních a potvrzeních, a změn v seznamu standardních příruček použitém k určení názvů druhů zařazených do příloh úmluvy, a je proto nezbytné tato usnesení zohlednit.

(10)

Vzhledem ke správním nákladům vyplývajícím z regulování vývozu a dovozu živých živočichů v osobním vlastnictví, které se narodily a byly odchovány v zajetí, a živočichů v osobním vlastnictví dovezených do Společenství předtím, než se na území členského státu začalo používat nařízení (ES) č. 338/97, nařízení Rady (EHS) č. 3626/82 ze dne 3. prosince 1982 o provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství ( 2 ) nebo vnitrostátní právní předpisy provádějící úmluvu, a vzhledem ke skutečnosti, že takové vývozy a dovozy nepředstavují překážku pro ochranu druhů volně žijících živočichů, mělo by být k těmto účelům vytvořeno zvláštní potvrzení.

(11)

Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ( 3 ) by proto mělo být podstatným způsobem změněno. Vzhledem k rozsahu těchto změn a z důvodu přehlednosti by mělo být toto nařízení nahrazeno v celém rozsahu.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definicí stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 338/97použijí rovněž tyto definice:

▼M6

1. „datem získání“ se rozumí datum, k němuž byl příslušný exemplář odebrán z přírody, narodil se v zajetí nebo byl uměle vypěstován, nebo v případě, že takové datum není známo, nejstarší prokazatelné datum, k němuž nějaká osoba daný exemplář získala do vlastnictví;

▼B

2. „potomstvem druhé generace (F2)“ a „potomstvem další generace (F3, F4, atd.)“ se rozumějí exempláře odchované v kontrolovaném prostředí z rodičů, kteří byli rovněž odchováni v kontrolovaném prostředí, ►C1  na rozdíl od exemplářů odchovaných ◄ v kontrolovaném prostředí z rodičů, z nichž nejméně jeden byl počat v přírodě nebo odebrán z přírody (potomstvo první generace (F1));

3. „chovným stádem (hejnem)“ se rozumějí všichni živočichové v chovném zařízení, kteří jsou používáni k rozmnožování;

4. „kontrolovaným prostředím“ se rozumí prostředí, které je řízeno pro účely chovu živočichů určitého druhu, má hranice, jež mají bránit tomu, aby živočichové, vejce nebo gamety druhu vstoupily dovnitř nebo je opustily, a jehož obecné charakteristiky mohou mimo jiné obsahovat umělé umístění (ustájení), odstraňování exkrementů, veterinární péči, ochranu před predátory a uměle dodávanou potravu;

▼M2

4a. „pěstovanou rodičovskou kulturou“ se rozumějí všechny rostliny pěstované za kontrolovaných podmínek, které jsou používány k rozmnožování a v jejichž případě bylo nutné příslušnému výkonnému orgánu dotčeného členského státu, který konzultoval příslušný vědecký orgán, uspokojivým způsobem prokázat, že pěstovaná rodičovská kultura byla:

i) založena v souladu s ustanoveními úmluvy CITES a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy způsobem, který není na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě a

ii) udržována v dostatečném množství pro účely rozmnožování s cílem minimalizovat nebo odstranit potřebu doplňování exemplářů z volné přírody, přičemž toto doplňování by mělo zůstat pouze výjimkou a mělo by být omezeno na množství nezbytné k zachování životaschopnosti a produktivity pěstované rodičovské kultury;

4b. „loveckou trofejí“ se rozumí celý živočich nebo jeho snadno rozpoznatelná část nebo odvozenina, která je uvedena na připojeném povolení nebo potvrzení CITES a která splňuje tyto podmínky:

i) nachází se v surové, zpracované nebo vyrobené podobě,

ii) lovec ji získal zákonným způsobem lovem k osobnímu využití,

iii) je lovcem nebo jeho jménem v konečné fázi dovezena, vyvezena nebo zpětně vyvezena v rámci přepravy ze země jejího původu do země, v níž má lovec obvyklé bydliště;

▼B

5. „osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství“ se rozumí osoba, která žije ve Společenství nejméně 185 dnů v každém kalendářním roce z důvodu pracovních vazeb, nebo v případě osoby, která pracovní vazby nemá, z důvodu osobních vazeb, které vykazují těsné vztahy mezi touto osobou a místem, kde žije;

▼M6

6. „putovní výstavou“ se rozumí soubor vzorků, cirkus, zvěřinec, výstava rostlin, vystoupení orchestru nebo muzejní výstava využité k veřejnému vystavování pro komerční účely;

▼M1

7. „potvrzením specifickým pro transakci“ se rozumí potvrzení vydaná v souladu s článkem 48, která jsou platná pouze pro jednu či více specifikovaných transakcí;

▼B

8.  ►C1  „potvrzeními specifickými pro exemplář“ se rozumějí ◄ potvrzení vydaná podle článku 48, jiná než potvrzení specifická pro transakci;

▼M1

9. „souborem vzorků“ se rozumí soubor zákonně získaných neživých exemplářů, jejich částí či odvozenin, které se převážejí přes hranici pro účely prezentace;

10. „exemplářem získaným před použitelností úmluvy“ se rozumí exemplář získaný dříve, než byl příslušný druh poprvé zahrnut do příloh k úmluvě.

▼BKAPITOLA II

FORMULÁŘE A TECHNICKÉ POŽADAVKY

▼M3 —————

▼B

Článek 4

Vyplňování formulářů

▼M2

1.  Formuláře uvedené v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ( 4 ) se vyplňují strojopisem.

▼M6

Žádosti o dovozní a vývozní povolení, o potvrzení o zpětném vývozu, o potvrzení uvedená v čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97, o potvrzení o osobním vlastnictví, o potvrzení o souboru vzorků, o potvrzení o hudebním nástroji a o potvrzení o putovní výstavě, jakož i oznámení o dovozu, listy pokračování a štítky však mohou být vyplněny ručně, inkoustem a hůlkovým písmem, pokud je to provedeno čitelně.

▼M2

2.  Formuláře 1 až 4 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, formuláře 1 a 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, formuláře 1 a 2 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, formuláře 1 a 2 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, listy pokračování uvedené v čl. 2 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 a štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 nesmějí obsahovat žádné výmazy nebo změny, pokud tyto výmazy nebo změny nebyly ověřeny razítkem a podpisem vydávajícího výkonného orgánu. V případě oznámení o dovozu podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 a listů pokračování podle čl. 2 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 lze výmazy nebo změny rovněž ověřit razítkem a podpisem vstupního celního úřadu.

▼B

Článek 5

Obsah povolení, potvrzení a žádostí o vydání takových dokladů

Informace a odkazy v povolení a potvrzení, jakož i v žádosti o vydání takových dokladů se řídí těmito požadavky:

1. popis exemplářů musí, kde je tak stanoveno, zahrnovat jeden z kódů uvedených v příloze VII;

2. k označení jednotek množství a čisté hmotnosti se musí používat jednotky uvedené v příloze VII;

3. taxonomická jednotka, ke které exempláře patří, se musí označovat na úrovni druhu, s výjimkou případů, kdy je druh rozlišován na úrovni poddruhu v souladu s přílohami nařízení (ES) č. 338/97 nebo kdy konference smluvních stran úmluvy rozhodla, že rozlišování na vyšší taxonomickou úroveň je dostačující;

4. k označení vědeckých názvů taxonomických jednotek se musí používat standardní názvoslovné příručky uvedené v příloze VIII tohoto nařízení;

5. účel transakce se, ►C1  pokud je požadován ◄ , musí vyznačovat za použití jednoho z kódů uvedených v bodě 1 přílohy IX tohoto nařízení;

6. původ exemplářů se musí označovat pomocí jednoho z kódů uvedených v bodě 2 přílohy IX tohoto nařízení.

V případě, kdy je použití kódů uvedených v bodu 6 podmíněno splněním kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 338/97 nebo kritérií stanovených v tomto nařízení, musí být tyto kódy v souladu s uvedenými kritérii.

▼M1

Článek 5a

Specifický obsah povolení, potvrzení a žádostí týkajících se exemplářů rostlin

▼M2

U exemplářů rostlin, na které se podle „Poznámek k výkladu příloh A, B, C a D“ v příloze nařízení (ES) č. 338/97 přestane vztahovat výjimka z ustanovení úmluvy či nařízení (ES) č. 338/97, na jejímž základě byly zákonně vyvezeny či dovezeny, může být zemí, která se má uvést v kolonce 15 formulářů v přílohách I a III prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, v kolonce 4 formulářů v příloze II nařízení (EU) č. 792/2012 a v kolonce 10 formulářů v příloze V nařízení (EU) č. 792/2012, země, ve které se na dané exempláře přestala vztahovat výjimka.

▼M1

V takovýchto případech bude kolonka v povolení či potvrzení, která je vyčleněna pro zápis „zvláštních podmínek“, obsahovat prohlášení ‚Zákonně dovezeno na základě výjimky z ustanovení úmluvy CITES‘ a uvádět, na kterou výjimku toto prohlášení odkazuje.

▼M2

Článek 6

Přílohy formulářů

1.  Jestliže je příloha připojená ke kterémukoli formuláři uvedenému v článku 2 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 jeho nedílnou součástí, musí být tato skutečnost a počet stran jasně vyznačeny na příslušném povolení nebo potvrzení a každá strana přílohy zahrnuje:

a) číslo povolení nebo potvrzení a datum jejich vydání;

b) podpis a razítko nebo pečeť výkonného orgánu, který povolení nebo potvrzení vydal.

2.  Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 používá pro více než jeden druh v zásilce, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého druhu v zásilce reprodukuje kolonky 8 až 22 příslušného formuláře a rovněž řádky obsažené v kolonce 27 takového formuláře pro „množství/čisté hmotnosti skutečně dovážené nebo (zpětně) vyvážené“, popřípadě i „počet uhynulých živočichů při příjezdu“.

3.  Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 používá pro více než jeden druh, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého z druhů reprodukuje kolonky 8 až 18 příslušného formuláře.

4.  Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 používá pro více než jeden druh, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého z druhů reprodukuje kolonky 4 až 18 příslušného formuláře.

▼B

Článek 7

Povolení a potvrzení vydané třetími zeměmi

1.  Ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 bodů 3, 4 a 5 a článku 6 se použijí v případě rozhodnutí o přijatelnosti povolení a potvrzení vydaných třetími zeměmi pro exempláře, jež se mají dovézt do Společenství.

2.  Pokud se povolení a potvrzení uvedená v odstavci 1 týkají exemplářů podléhajících dobrovolně stanoveným vývozním kvótám nebo vývozním kvótám stanoveným konferencí smluvních stran úmluvy, mohou být přijaty pouze tehdy, jestliže uvádějí celkový počet exemplářů již vyvezených v běžném roce včetně těch, které spadají pod dané povolení, a kvótu příslušného druhu.

3.  Potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi mohou být přijata pouze tehdy, jestliže uvádějí zemi původu a číslo a datum vydání příslušného vývozního povolení, a pokud situace vyžaduje, zemi posledního zpětného vývozu a číslo a datum vydání příslušného potvrzení o zpětném vývozu, anebo pokud obsahují uspokojivé zdůvodnění opomenutí takových informací.

▼M1

4.  Povolení a potvrzení s kódem původu „O“, která byla vydána třetími zeměmi, budou přijata pouze tehdy, pokud se vztahují na exempláře, které odpovídají definici exempláře získaného před použitelností úmluvy stanovené v čl. 1 odst. 10 a obsahují buď datum získání exemplářů, nebo prohlášení, že dané exempláře byly získány před určitým datem.

▼M2

5.  Úředník země vývozu nebo zpětného vývozu potvrdí vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu uvedením množství, podpisem a razítkem v kolonce dokladu týkající se vývozu. Jestliže doklad o vývozu nebyl potvrzen v době vývozu, měl by se výkonný orgán země dovozu spojit s výkonným orgánem země vývozu s cílem rozhodnout, zda je doklad při zohlednění případných polehčujících okolností nebo dokladů přípustný.

▼M6

6.  Vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi budou přijata pouze tehdy, pokud příslušný orgán dotyčné třetí země poskytne v případě vyžádání uspokojivé informace o tom, že exempláře byly získány v souladu s právními předpisy o ochraně dotyčných druhů.

▼BKAPITOLA III

VYDÁNÍ, POUŽITÍ A PLATNOST DOKLADŮ

Článek 8

Vydání a použití dokladů

▼M2

1.  Doklady se vydávají a používají v souladu s ustanoveními a podle podmínek stanovených v tomto nařízení a v nařízení (ES) č. 338/97, zejména v jeho čl. 11 odst. 1 až 4. Povolení a potvrzení mohou být vydávána v tištěné nebo elektronické podobě.

▼B

V zájmu zajištění souladu s těmito nařízeními a s vnitrostátními právními předpisy přijatými k jejich provádění může ►C1  vydávající ◄ výkonný orgán předepsat výhrady, podmínky a požadavky, které se stanoví v dotčených dokladech.

2.  Použitím dokladů nejsou dotčeny jakékoli jiné formality vztahující se k pohybu zboží v rámci Společenství, dovozu zboží do Společenství anebo jeho vývozu nebo zpětnému vývozu ze Společenství nebo vydání dokladů použitých k takovým formalitám.

3.  Obecně rozhodují výkonné orgány o vydání povolení a potvrzení do jednoho měsíce ode dne předložení vyplněné žádosti.

Avšak pokud vydávající výkonný orgán konzultuje třetí strany, takové rozhodnutí lze přijmout pouze po uspokojivém završení takové konzultace. Žadatelé jsou vyrozuměni o výraznějších průtazích v projednávání jejich žádostí.

▼M6

Článek 9

Zásilky exemplářů

Aniž jsou dotčeny články 31, 38, 44b, 44i a 44p, vydává se pro každou zásilku exemplářů zasílaných společně jako součást jednoho nákladu samostatné dovozní povolení, oznámení o dovozu, vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

Článek 10

Platnost dovozních a vývozních povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o souboru vzorků a potvrzení o hudebním nástroji

▼B

1.  Doba platnosti dovozních povolení vydaných v souladu s čl. 20 a 21 nepřesáhne dvanáct měsíců. Dovozní povolení však není platné, pokud chybí platný odpovídající doklad ze země vývozu nebo zpětného vývozu.

▼M1

Pro kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) ze společně využívaných populací podléhajících vývozním kvótám, na který se vztahuje vývozní povolení, skončí platnost dovozních povolení podle prvního pododstavce nejpozději posledním dnem kvótového roku, ve kterém byl kaviár odebrán a zpracován, nebo posledním dnem dvanáctiměsíčního období podle prvního pododstavce, a to dnem, který nastane dříve.

Pro kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.), na který se vztahuje potvrzení o zpětném vývozu, skončí platnost dovozních povolení podle prvního pododstavce nejpozději posledním dnem osmnáctiměsíčního období po dni vydání příslušného původního vývozního povolení, nebo posledním dnem dvanáctiměsíčního období podle prvního pododstavce, a to dnem, který nastane dříve.

▼B

2.  Doba platnosti vývozních povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaných v souladu s článkem 26 nepřesáhne šest měsíců.

▼M1

Pro kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) ze společně využívaných populací podléhajících vývozním kvótám skončí platnost vývozních povolení podle prvního pododstavce nejpozději posledním dnem kvótového roku, ve kterém byl kaviár odebrán a zpracován, nebo posledním dnem šestiměsíčního období podle prvního pododstavce, a to dnem, který nastane dříve.

Pro kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) skončí platnost potvrzení o zpětném vývozu podle prvního pododstavce nejpozději posledním dnem osmnáctiměsíčního období po dni vydání příslušného původního vývozního povolení, nebo posledním dnem šestiměsíčního období podle prvního pododstavce, a to dnem, který nastane dříve.

2a.  Pro účely odst. 1 druhého pododstavce a odst. 2 druhého pododstavce se za kvótový rok považuje rok stanovený na konferenci stran úmluvy.

▼M6

3.  Doba platnosti potvrzení o putovní výstavě vydaného v souladu s článkem 30, potvrzení o osobním vlastnictví vydaného v souladu s článkem 37 a potvrzení o hudebním nástroji vydaného v souladu s článkem 44h nepřesáhne tři roky.

▼M1

3a.  Doba platnosti potvrzení o souboru vzorků vydaného v souladu s článkem 44a nepřesáhne 6 měsíců. Doba platnosti potvrzení o souboru vzorků nesmí být delší než doba platnosti karnetu ATA, který je k potvrzení přiložen.

▼M1

4.  Po uplynutí doby platnosti jsou povolení a potvrzení podle odstavců 1, 2, 3 a 3a považována za neplatná.

▼M6

5.  Potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví nebo potvrzení o hudebním nástroji přestanou být platná, pokud je exemplář prodán, dojde-li k jeho ztrátě, zničení nebo odcizení, nebo je-li vlastnictví exempláře jiným způsobem převedeno, nebo v případě živého exempláře, jestliže uhyne, unikne nebo je-li vypuštěn do volné přírody.

6.  Držitel bez zbytečného odkladu vrátí vydávajícímu výkonnému orgánu originál a veškeré kopie dovozního povolení, vývozního povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o souboru vzorků nebo potvrzení o hudebním nástroji, jejichž doba platnosti uplynula, jež nebyla použita nebo jsou neplatná.

▼B

Článek 11

Platnost použitých dovozních povolení a potvrzení podle článků 47, 48, 49, 60 a 63

1.  Kopie použitých dovozních povolení pro držitele přestanou být platná:

a) jestliže živé exempláře v nich uvedené uhynuly;

b) jestliže živí živočichové v nich uvedení unikli nebo byli vypuštěni do volné přírody;

▼M6

c) jestliže exempláře v nich uvedené byly ztraceny, zničeny nebo odcizeny;

▼B

d) jestliže jakákoli z položek v kolonkách 3, 6 nebo 8 již neodráží skutečný stav.

2.  Potvrzení podle čl. 47, 48, 49 a 63 přestanou být platná:

a) jestliže živé exempláře v nich uvedené uhynuly;

b) jestliže živí živočichové v nich uvedení unikli nebo byli vypuštěni do volné přírody;

▼M6

c) jestliže exempláře v nich uvedené byly ztraceny, zničeny nebo odcizeny;

▼B

d) jestliže jakákoli z položek v kolonkách 2 a 4 již neodráží skutečný stav;

▼M1

e) jestliže přestane být plněna jakákoli ze zvláštních podmínek v kolonce 20.

▼M2

3.  Potvrzení vydaná v souladu s články 48 a 63 jsou specifická pro transakci, pokud exempláře, které spadají pod taková potvrzení, nejsou jedinečně a trvale označeny nebo pokud nejsou – v případě neživých exemplářů, jež nelze označit – identifikovány jiným způsobem.

▼B

Výkonný orgán členského státu, ve kterém se exemplář nachází, může rovněž po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem rozhodnout o vydání potvrzení specifického pro transakci v případě, kdy se předpokládá existence dalších faktorů souvisejících se zachováním druhu, které mluví proti vydávání potvrzení specifického pro exemplář.

▼M1

Pokud je potvrzení specifické pro transakci vydáno s cílem povolit více transakcí, bude platné pouze na území členského státu, který je vydal. Pokud mají být potvrzení specifická pro transakci použita v jiném členském státě než ve státě, který je vydal, budou vydána pouze pro jedinou transakci a doba jejich platnosti bude omezena na dobu trvání této transakce. V kolonce 20 se uvede, zda se potvrzení vztahuje na jednu či více transakcí, a uvede se i členský stát (členské státy), na jehož (jejichž) území je potvrzení platné.

▼B

4.  Potvrzení uvedená v čl. 48 odst. 1 písm. d) a v článku 60 přestanou být platná, pokud zápis v kolonce 1 již neodráží skutečný stav.

▼M1

5.  Doklady, které pozbývají platnosti v souladu s tímto článkem, se bez zbytečného odkladu vrátí vydávajícímu výkonnému orgánu, který může případně vydat potvrzení odrážející požadované změny v souladu s článkem 51.

▼B

Článek 12

►C1  Zrušené, ztracené, odcizené, zničené doklady ◄ nebo doklady, jimž uplynula doba platnosti

1.  Jestliže je povolení nebo potvrzení vydáno jako náhrada dokladu, který byl zrušen, ztracen, odcizen nebo zničen, anebo kterému v případě povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu uplynula doba platnosti, uvede se číslo nahrazeného dokladu a důvod nahrazení v kolonce pro „zvláštní podmínky“.

2.  Jestliže bylo vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu zrušeno, ztraceno, odcizeno nebo zničeno, vydávající výkonný orgán o tom uvědomí výkonný orgán země určení a sekretariát úmluvy.

Článek 13

Doba předložení žádosti o dokumenty týkající se dovozu, vývozu či zpětného vývozu a způsobilost k celnímu odbavení

1.  Žádosti o dovozní povolení, vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, s ohledem na čl. 8 odst. 3, je třeba podávat v dostatečném předstihu, aby se zajistilo jejich vydání ještě před dovozem exemplářů do Společenství anebo před jejich vývozem nebo zpětným vývozem ze Společenství.

2.  Propuštění exemplářů do určitého celního režimu nemůže být schváleno, dokud nejsou předloženy požadované doklady.

Článek 14

Platnost dokladů ze třetích zemí

V případě dovozu exemplářů do Společenství mohou být požadované doklady ze třetích zemí považovány za platné pouze tehdy, pokud byly vydány pro vývoz nebo zpětný vývoz z této země a použity pro tento účel ještě před uplynutím posledního dne platnosti a použije se jich k dovozu exemplářů do Společenství ne později než šest měsíců od data jejich vydání.

▼M6

Potvrzení o původu exemplářů druhů uvedených v příloze C nařízení (ES) č. 338/97 však lze použít k dovozu exemplářů do Unie až do dvanácti měsíců od jejich vydání a potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví a potvrzení o hudebním nástroji mohou být použita k dovozu exemplářů do Unie a pro účely žádosti o příslušná potvrzení v souladu s články 30, 37 a 44h tohoto nařízení až do tří let od jejich vydání.

▼B

Článek 15

Vydávání určitých dokladů se zpětnou platností

1.  Odchylně od čl. 13 odst. 1 a článku 14 tohoto nařízení a za předpokladu, že dovozce či vývozce (zpětný vývozce) uvědomí příslušný výkonný orgán při doručení či před odesláním zásilky o důvodech, jež vedly k tomu, že požadované doklady nejsou k dispozici, mohou být doklady pro exempláře druhů zařazených do přílohy B nebo C nařízení (ES) č. 338/97 a rovněž doklady pro exempláře druhů zařazených do přílohy A uvedeného nařízení a podle jeho čl. 4 odst. 5 výjimečně vydány se zpětnou platností.

2.  Odchylka stanovená v odstavci 1 se použije tehdy, jestliže příslušný výkonný orgán členského státu, v nutných případech po konzultaci s příslušnými orgány třetí země, je ubezpečen, že případné nesrovnalosti nelze přičítat dovozci či vývozci (zpětnému vývozci), a že dovoz či vývoz (zpětný vývoz) dotyčných exemplářů je jinak ►C1  v souladu s nařízením (ES) č. 338/97, s úmluvou a s příslušnými právními předpisy třetí země ◄ .

▼M1

Pokud jde o exempláře, které byly dovezeny či (zpětně) vyvezeny jako exempláře osobního a rodinného charakteru, na něž se vztahují ustanovení kapitoly XIV, a o živé živočichy v osobním vlastnictví, kteří byli získáni zákonným způsobem a jsou drženi pro osobní nekomerční účely, uplatní se odchylka podle odstavce 1 rovněž tehdy, pokud je příslušný výkonný orgán členského státu po konzultaci s příslušným donucovacím orgánem ubezpečen, že existují důkazy o tom, že došlo ke zřejmému omylu a nikoli k pokusu o podvod a že je dovoz nebo (zpětný) vývoz příslušných exemplářů v souladu s nařízením (ES) č. 338/97, s úmluvou a s příslušnými právními předpisy třetí země.

▼B

3.  Na dokladech vydaných podle odstavce 1 je zřetelně uvedeno, ►C1  že byly vydány ◄ se zpětnou platností, a uvedou se rovněž důvody takového vydání.

V případě dovozních povolení Společenství, vývozních povolení Společenství a potvrzení Společenství o zpětném vývozu se tato skutečnost uvádí v kolonce 23.

▼M2

3a.  V případě živých živočichů v osobním vlastnictví, kteří byli získáni zákonným způsobem a jsou drženi pro osobní nekomerční účely a pro které je podle odst. 2 druhého pododstavce vydáno dovozní povolení, jsou po dobu 2 let od data vydání povolení zakázány obchodní činnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 a v tomto období nebudou uděleny žádné výjimky pro exempláře druhů uvedených v příloze A, jak stanoví čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

V případě dovozních povolení vydaných podle odst. 2 druhého pododstavce pro živé živočichy v osobním vlastnictví a pro exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, na které odkazuje čl. 4 odst. 5 písm. b) uvedeného nařízení, se v kolonce 23 uvede toto prohlášení: „Odchylně od čl. 8 odst. 3 nebo 5 nařízení (ES) č. 338/97 se po dobu nejméně 2 let od data vydání tohoto povolení zakazují obchodní činnosti podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení.

▼B

4.  Sekretariát úmluvy je informován o vydání vývozních povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaných v souladu s odstavci 1, 2 a 3.

Článek 16

Exempláře v tranzitu přes území Společenství

Ustanovení čl. 14 a 15 tohoto nařízení se použijí přiměřeně na exempláře druhů zařazených do příloh A a B nařízení (ES) č. 338/97, které jsou v tranzitu přes území Společenství, ►C1  pokud je tento tranzit ◄ jinak v souladu s uvedeným nařízením.

Článek 17

Rostlinolékařská osvědčení

1.  V případě uměle vypěstovaných rostlin druhů zařazených do přílohy B a C nařízení (ES) č. 338/97 a uměle vypěstovaných hybridů získaných z druhů zařazených do přílohy A uvedeného nařízení, u kterých není uvedeno v poznámce jinak, platí toto:

a) členské státy mohou stanovit, že místo vývozního povolení ►C1  se má vydat rostlinolékařské osvědčení ◄ ;

b) rostlinolékařská osvědčení vydaná třetími státy se přijímají namísto vývozního povolení.

2.   ►C1  Pokud je vydáno rostlinolékařské osvědčení ◄ podle odstavce 1, zahrnuje vědecký název na úrovni druhu, anebo pokud to není pro taxonomické jednotky zahrnuté jako čeleď ►C1  do příloh nařízení ◄ (ES) č. 338/97 možné, na úrovni rodu.

Uměle vypěstované orchideje nebo kaktusy zahrnuté v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 však mohou být uvedeny jako takové.

Rostlinolékařská osvědčení rovněž zahrnují typ a množství exemplářů a jsou opatřena razítkem, pečetí anebo jiným specifickým označením s textem, že „exempláře byly uměle vypěstovány, jak stanoví definice CITES“.

Článek 18

Zjednodušené postupy s ohledem na určitý obchod s biologickými vzorky

1.  V případě obchodu, který nebude mít žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených druhů, ►C1  lze pro biologické vzorky typu a velikosti určených v příloze XI uplatnit na základě předem vydaných povolení a potvrzení zjednodušené postupy, ◄ pokud tyto vzorky musí být nutně použity způsobem určeným v této příloze, a za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) každý členský stát musí zřídit a vést registr osob a subjektů, které mohou využívat zjednodušené postupy (dále jen „evidované osoby a subjekty“) a také registr druhů, se kterými mohou obchodovat na základě takovýchto postupů, a zajistit, že tento registr je každých pět let přezkoumán výkonným orgánem;

b) členské státy musí evidovaným osobám a subjektům poskytnout částečně vyplněná povolení a potvrzení;

c) členské státy musí oprávnit evidované osoby nebo subjekty ke vkládání specifických údajů na první stranu povolení nebo potvrzení, pokud výkonný orgán příslušného členského státu do kolonky 23 nebo na místo stejného významu nebo ►C1  do přílohy povolení ◄ nebo potvrzení zahrnul:

i) seznam kolonek, které jsou evidované osoby nebo subjekty oprávněny vyplnit pro každou zásilku,

ii) místo pro podpis osoby, která doklad vyplnila.

Jestliže seznam ►C1  uvedený v písm. c) ◄ bodu i) zahrnuje vědecké názvy, zahrne výkonný orgán na první stranu povolení nebo potvrzení nebo do přílohy k nim soupis schválených druhů.

2.  Osoby a subjekty mohou být evidovány ►C1  v registru pro určité druhy ◄ pouze po oznámení příslušného vědeckého orgánu v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 2 písm. a), čl. 5 odst. 2 písm. a) a čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97, že vícenásobné transakce, které se týkají biologických vzorků zařazených do přílohy XI tohoto nařízení, nebudou mít škodlivý účinek na zachování daných druhů.

3.  Nádoba, v níž jsou biologické vzorky uvedené v odstavci 1 přepravovány, ponese štítek, který uvádí „Muestras biológicas CITES“ nebo „CITES Biological Samples“ nebo „ ►C1  Échantillons ◄ biologiques CITES“ a číslo dokladu ►C1  vydaného v souladu ◄ s úmluvou.

Článek 19

Zjednodušené postupy s ohledem na vývoz a zpětný vývoz neživých exemplářů

1.  V případě vývozu a zpětného vývozu neživých exemplářů druhů zařazených do příloh B a C nařízení (ES) č. 338/97 včetně jakýchkoliv jejich částí nebo odvozenin mohou členské státy stanovit uplatnění zjednodušených postupů na základě předem vydaných ►C1  vývozních povolení ◄ nebo potvrzení o zpětném vývozu za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) příslušný vědecký orgán musí oznámit, že takový vývoz nebo zpětný vývoz nebude mít škodlivý účinek na zachování daných druhů;

b) každý členský stát musí zřídit a vést registr osob a subjektů, které mohou využívat zjednodušené postupy (dále jen „evidované osoby a subjekty“) a také registr druhů, se kterými mohou obchodovat na základě takovýchto postupů, a zajistit, že tento registr je každých pět let přezkoumán výkonným orgánem;

c) členské státy musí evidovaným osobám a subjektům poskytnout částečně vyplněná vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu;

d) členské státy musí oprávnit evidované osoby nebo subjekty ke vkládání specifických údajů do kolonek 3, 5, 8 a 9 nebo 10 na povolení nebo potvrzení za předpokladu, že tyto osoby nebo subjekty splní tyto povinnosti:

i) podepíší vyplněné povolení nebo potvrzení do kolonky 23,

ii) bez prodlení pošlou kopii povolení nebo potvrzení vydávajícímu výkonnému orgánu,

iii) vedou záznamy, které na požádání předloží příslušnému výkonnému orgánu a které obsahují podrobné informace o prodaných exemplářích včetně názvu druhu, typu exemplářů, původu exemplářů, ►C1  dat prodeje a jmen a adres osob, ◄ jimž byly exempláře prodány.

2.  Vývoz nebo zpětný vývoz uvedený v odstavci 1 musí být jinak v souladu s čl. 5 odst. 4 a čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 338/97.KAPITOLA IV

DOVOZNÍ POVOLENÍ

Článek 20

Žádosti

1.  Ve vhodných případech vyplní žadatel o dovozní povolení kolonky 1, 3 až 6 a 8 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 3, 4, 5 a 8 až 22 originálu a veškerých kopií. Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplnit pouze formulář žádosti a v tomto případě se taková žádost může vztahovat k více než jedné zásilce.

2.  Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu určení a obsahuje takové informace a musí být doprovozeny písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda na základě článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 má být povolení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.  Jestliže se podává ►C1  žádost o dovozní povolení ◄ vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

4.  Pokud jde o dovozní povolení týkající se exemplářů podle čl. 64 odst. 1 písm. a) až f), ubezpečí žadatel výkonný orgán, že podmínky značení stanovené v článku 66 byly splněny.

▼M1

Článek 20a

Zamítnutí žádostí o dovozní povolení

Členské státy zamítnou žádosti o dovozní povolení pro kaviár a maso druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) ze společně využívaných populací, pokud nebyly vývozní kvóty pro druh stanoveny v souladu s postupem schváleným konferencí stran úmluvy.

▼B

Článek 21

Dovozní povolení vydané pro exempláře druhů zahrnutých do přílohy I úmluvy a zařazených do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97

V případě dovozního povolení vydaného pro exempláře druhů zahrnutých do přílohy I úmluvy a zařazených do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 se může kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi vrátit žadateli k předložení výkonnému orgánu země vývozu nebo zpětného vývozu pro účely vydání vývozního povolení ►C1  nebo ◄ potvrzení o zpětném vývozu. Originál dovozního povolení se v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) uvedeného nařízení zadrží až do předložení příslušného vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

Pokud se kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi žadateli nevrátí, obdrží žadatel písemné vyjádření, že dovozní povolení bude vydáno a za jakých podmínek.

Článek 22

Doklady, které má dovozce odevzdat celnímu úřadu

Aniž je dotčen článek 53, dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá hraničnímu celnímu úřadu v místě dovozu do Společenství, ►C1  který je určen ◄ v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 tyto doklady:

1. originál dovozního povolení (formulář č. 1);

2. kopii pro držitele (formulář č. 2);

3. pokud je to upřesněno v dovozním povolení, jakékoli doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu.

Ve vhodných případech uvede dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce v kolonce 26 číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

Článek 23

Zpracování celním úřadem

Celní úřad uvedený v článku 22 nebo popřípadě v čl. 53 odst. 1 po vyplnění kolonky 27 originálu dovozního povolení (formulář č. 1) a kopie pro držitele (formulář č. 2) vrátí kopii pro držitele dovozci anebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Originál dovozního povolení (formulář č. 1) a jakékoli dokumenty ze země vývozu nebo zpětného vývozu se předávají v souladu s článkem 45.KAPITOLA V

OZNÁMENÍ O DOVOZU

Článek 24

Doklady, které má dovozce odevzdat celnímu úřadu

1.  Dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce vyplní ve vhodných případech kolonky 1 až 13 originálu oznámení o dovozu (formulář č. 1) a kopie pro dovozce (formulář č. 2), ►C1  a, aniž je dotčen článek 25, odevzdá je ◄ spolu s jakýmikoli doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu na hraničním celním úřadě v místě dovozu do Společenství určeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

2.  V případě oznámení o dovozu, ►C1  která se vztahují k exemplářům ◄ druhů zařazených do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97, může celní úřad v případě potřeby ►C1  zadržet takové exempláře ◄ až do ověření platnosti doprovodných dokladů podle čl. 4 odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení.

Článek 25

Zpracování celním úřadem

Celní úřad uvedený v článku 24 nebo popřípadě v čl. 53 odst. 1 po vyplnění kolonky 14 originálu oznámení o dovozu (formulář č. 1) a kopie pro dovozce (formulář č. 2) vrátí kopii pro dovozce dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Originál oznámení o dovozu (formulář č. 1) a jakékoli dokumenty ze země vývozu nebo zpětného vývozu se předávají v souladu s článkem 45.KAPITOLA VI

VÝVOZNÍ POVOLENÍ A POTVRZENÍ O ZPĚTNÉM VÝVOZU

Článek 26

Žádosti

1.  Ve vhodných případech vyplní žadatel o vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu kolonky 1, 3, 4, 5 a 8 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 3, 4 a 5 a 8 až 22 originálu a veškerých kopií. Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může vztahovat k více než jedné zásilce.

2.  Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí, a obsahuje takové informace a musí být doprovázen takovými písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda na základě článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 má být povolení nebo potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.  Jestliže se podává žádost o vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

4.  Pokud jde o vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu týkající se exemplářů podle článku 65, ubezpečí žadatel výkonný orgán, že podmínky značení stanovené v článku 66 byly splněny.

5.  Pokud se na podporu žádosti o potvrzení o zpětném vývozu předloží kopie pro držitele dovozního povolení nebo kopie pro dovozce oznámení o dovozu nebo potvrzení vydané na jejich podkladě, vrátí se takové doklady žadateli pouze po opravě počtu exemplářů, ve vztahu k nimž zůstává doklad platný.

Takový doklad se žadateli nevrátí, jestliže potvrzení o zpětném vývozu je uděleno na celkový počet exemplářů, pro něž je doklad platný, nebo pokud je doklad nahrazen v souladu s článkem 51.

6.  Výkonný orgán zjistí platnost jakýchkoli podpůrných dokladů, v nutných případech po konzultaci s výkonným orgánem jiného členského státu.

7.   ►C1  Odstavce 5 a 6 ◄ se použijí, pokud se potvrzení předkládá na podporu žádosti o vývozní povolení.

8.  Pokud byly exempláře pod dohledem výkonného orgánu členského státu individuálně označeny tak, aby bylo umožněno jednoduché srovnání s doklady uváděnými v odst. 5 a 7, není třeba tyto doklady fyzicky předkládat spolu se žádostí, jsou-li jejich čísla uvedena v žádosti.

9.  Pokud nejsou k dispozici podpůrné doklady podle odst. 5 až 8, výkonný orgán zjistí zákonnost dovozu do Společenství nebo získání ve Společenství těch exemplářů, které se mají vyvézt nebo zpětně vyvézt, v nutných případech po poradě s výkonným orgánem jiného členského státu.

10.  Pokud pro účely odst. 3 až 9 konzultuje výkonný orgán s výkonným orgánem jiného členského státu, podá konzultovaný orgán odpověď ve lhůtě jednoho týdne.

▼M1

Článek 26a

Zamítnutí žádostí o vývozní povolení

Členské státy zamítnou žádosti o vývozní povolení pro kaviár a maso druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) ze společně využívaných populací, pokud nebyly vývozní kvóty pro druh stanoveny v souladu s postupem schváleným konferencí stran úmluvy.

▼B

Článek 27

Doklady, které má vývozce či zpětný vývozce odevzdat celnímu úřadu

Vývozce nebo zpětný vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá originál vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu (formulář č. 1), kopii pro držitele (formulář č. 2) a kopii k zaslání zpět ►C1  vydávajícímu výkonnému orgánu (formulář č. 3) celnímu úřadu určenému ◄ v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Ve vhodných případech uvede vývozce nebo zpětný vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce v kolonce 26 číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

Článek 28

Zpracování celním úřadem

Celní úřad podle článku 27 vrátí po vyplnění kolonky 27 originál vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu (formulář č. 1) a kopii pro držitele (formulář č. 2) vývozci nebo zpětnému vývozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Kopie k zaslání zpět vydávajícímu výkonnému orgánu (formulář č. 3) vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu se předá v souladu s článkem 45.

Článek 29

Předem vydaná povolení pro pěstební zařízení

Pokud členský stát v souladu s doporučeními schválenými konferencí smluvních stran úmluvy eviduje pěstební zařízení, která vyvážející uměle vypěstované exempláře druhů zahrnutých do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, může dát k dispozici dotčeným pěstebním zařízením předem vydaná vývozní povolení pro druhy zařazené do přílohy A nebo B uvedeného nařízení.

V kolonce 23 těchto předem vydaných vývozních povolení se uvede evidenční číslo pěstebního zařízení a rovněž tento text:

Povolení je platné pouze pro uměle vypěstované rostliny, jak stanoví usnesení CITES Conf.11.11. (Rev. CoP13) Platné pouze pro tyto taxonomické jednotky: . . . . . . . . . . .“KAPITOLA VII

POTVRZENÍ O PUTOVNÍ VÝSTAVĚ

Článek 30

Vydávání

1.  Členské státy mohou vydávat potvrzení o putovní výstavě, pokud jde o exempláře, které byly získány zákonným způsobem, které tvoří součást putovní výstavy a které splňují některé z těchto kritérií:

a) narodily se a byly odchovány v zajetí v souladu s články 54 a 55 nebo byly uměle vypěstovány v souladu s článkem 56;

b) byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

2.  V případě živých živočichů se potvrzení o putovní výstavě vztahuje pouze na jeden exemplář.

3.  K potvrzení o putovní výstavě se přikládá list pokračování pro použití v souladu s článkem 35.

▼M2

4.  V případě jiných exemplářů než živých živočichů připojí výkonný orgán k potvrzení o putovní výstavě list se soupisem, který pro každý exemplář uvádí údaje požadované v kolonkách 8 až 18 vzoru formuláře uvedeného v příloze III prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012.

▼B

Článek 31

Použití

Potvrzení o putovní výstavě lze použít jako:

1. dovozní povolení v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 338/97;

2. vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 338/97;

▼M1

3. potvrzení v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů pro komerční účely.

▼B

Článek 32

Vydávající orgán

1.  Pokud putovní výstava pochází ze Společenství, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o putovní výstavě výkonný orgán členského státu, ze kterého putovní výstava pochází.

2.  Pokud putovní výstava pochází ze třetí země, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o putovní výstavě výkonný orgán členského státu prvního určení a vydání tohoto potvrzení musí být ►C1  založeno na poskytnutí ekvivalentního potvrzení ◄ vydaného touto třetí zemí.

3.   ►C1  Pokud živočich, na kterého se vztahuje potvrzení o putovní výstavě, ◄ porodí během pobytu v členském státě, je tato skutečnost oznámena výkonnému orgánu tohoto členského státu, který případně vydá povolení nebo potvrzení.

Článek 33

Požadavky na exempláře

1.  Pokud se na exemplář vztahuje potvrzení o putovní výstavě, musí být splněny všechny tyto požadavky:

a) exemplář musí být evidován vydávajícím výkonným orgánem;

b) před uplynutím doby platnosti potvrzení se exemplář musí vrátit do členského státu, ve kterém je evidován;

c)  ►C1  exemplář musí být jedinečně a trvale označen, v případě živých živočichů v souladu s článkem 66, nebo jinak identifikován, aby mohly orgány ◄ každého členského státu, do kterého exemplář vstupuje, ověřit, že potvrzení odpovídá dováženému nebo vyváženému exempláři.

2.  V případě potvrzení o putovní výstavě vydaných v souladu s čl. 32 odst. 2 se nepoužije odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku. V takových případech se v kolonce 20 potvrzení uvede tento text:

„Toto potvrzení není platné, pokud není doprovázeno originálním potvrzením o putovní výstavě vydaným třetí zemí.“

Článek 34

Žádost

1.  Ve vhodných případech vyplní žadatel o potvrzení o putovní výstavě kolonky 3 a 9 až 18 formuláře žádosti (formulář č. 3) a kolonky 3 a 9 až 18 originálu a veškerých kopií.

Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

2.  Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí, nebo v případě uvedeném v čl. 32 odst. 2 výkonnému orgánu členského státu prvního místa určení, spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.  Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o takové skutečnosti uvědomí.

Článek 35

Doklady, které má držitel potvrzení odevzdat celnímu úřadu

1.   ►C1  V případě potvrzení o putovní výstavě vydaného ◄ v souladu s čl. 32 odst. 1 odevzdá držitel nebo jeho zplnomocněný zástupce originál tohoto potvrzení (formulář č. 1) a originál a kopii listu pokračování pro účely ověření ►C1  na celním úřadě určeném ◄ v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Celní úřad vrátí po vyplnění listu pokračování originální doklady držiteli nebo jeho zplnomocněnému zástupci, potvrdí kopii listu pokračování a předá tuto potvrzenou kopii příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 45.

2.   ►C1  V případě potvrzení o putovní výstavě vydaného ◄ v souladu s čl. 32 odst. 2 se použije odstavec 1 tohoto článku, s výjimkou toho, že držitel nebo jeho zplnomocněný zástupce rovněž předá originální potvrzení a list pokračování vydané třetí zemí pro účely ověření.

Celní úřad vrátí po vyplnění obou listů pokračování originální potvrzení o putovní výstavě a listy pokračování dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci a předá potvrzenou kopii listu ►C1  pokračování potvrzení vydaného ◄ výkonným orgánem členského státu tomuto orgánu v souladu s článkem 45.

Článek 36

Náhradní potvrzení

Potvrzení o putovní výstavě, které se ztratilo, bylo odcizeno nebo zničeno, může být nahrazeno pouze orgánem, který toto potvrzení vydal.

▼M1

Náhradní potvrzení má pokud možno stejné číslo a stejné datum platnosti jako původní doklad a v kolonce 20 obsahuje jedno z následujících prohlášení:

„Toto potvrzení je věrnou kopií originálu“ nebo „Toto potvrzení zrušuje a nahrazuje originál s číslem XXXX, který byl vydán dne xx/xx/xxxx“.

▼BKAPITOLA VIII

POTVRZENÍ O OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Článek 37

Vydávání

▼M2

1.  Členské státy mohou vydat potvrzení o osobním vlastnictví zákonnému majiteli živých živočichů, kteří byli získáni zákonným způsobem a jsou drženi pro osobní nekomerční účely.

▼B

2.  Potvrzení o osobním vlastnictví se vztahuje pouze na jeden exemplář.

3.  K potvrzení se přikládá list pokračování pro použití v souladu s článkem 42.

Článek 38

Použití

Je-li exemplář, na který se vztahuje potvrzení o osobním vlastnictví, ►C1  doprovázen svým zákonným majitelem, ◄ může být potvrzení použito takto:

1. jako dovozní povolení v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 338/97;

2. jako vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 338/97 v zemích určení, které s tím souhlasí.

Článek 39

Vydávající orgán

1.  Pokud exemplář pochází ze Společenství, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o osobním vlastnictví výkonný orgán členského státu, ve kterém se exemplář nachází.

2.  Je-li exemplář dovážen z třetí země, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o osobním vlastnictví výkonný orgán členského státu prvního určení a vydání tohoto potvrzení musí být založeno ►C1  na poskytnutí ekvivalentního dokladu vydaného ◄ touto třetí zemí.

3.  Potvrzení o osobním vlastnictví zahrnuje v kolonce 23 nebo v příslušné příloze potvrzení tento text:

„Platné pro více přesunů přes hranice, pokud exemplář doprovází jeho majitel. Zákonný majitel si ponechá originál.

Exemplář, na nějž se vztahuje toto potvrzení, nesmí být prodán nebo jiným způsobem převeden, kromě případu v souladu s článkem 43 nařízení Komise (ES) č. 865/2006. Toto potvrzení je nepřenosné. Jestliže exemplář uhyne, je odcizen, zničen nebo ztracen, nebo jestliže je prodán nebo vlastnictví exempláře je jiným způsobem převedeno, musí se toto potvrzení neprodleně vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu.

Toto potvrzení není platné, pokud ho nedoprovází list pokračování, který musí být orazítkován a podepsán celním úředníkem při každém přechodu hranic.

Tímto potvrzením není nikterak dotčeno právo přijmout přísnější vnitrostátní opatření, pokud jde o omezení nebo podmínky pro vlastnictví či držení živých živočichů.“

4.  Pokud živočich, na kterého se vztahuje potvrzení o osobním vlastnictví, porodí během pobytu v členském státě, je tato skutečnost oznámena výkonnému ►C1  orgánu tohoto státu, který případně vydá ◄ povolení nebo potvrzení.

Článek 40

Požadavky na exempláře

1.   ►C1  Pokud se na exemplář vztahuje potvrzení ◄ o osobním vlastnictví, musí být splněny tyto požadavky:

a)  ►C1  exemplář musí být evidován výkonným ◄ orgánem členského státu, ve kterém má majitel obvyklé bydliště;

b) před vypršením platnosti potvrzení ►C1  se exemplář musí vrátit do členského státu, ve kterém je evidován ◄ ;

c)  ►C1  exemplář nesmí být použit ke komerčním účelům, s výjimkou případů ◄ podléhajících podmínkám stanoveným v článku 43;

d)  ►C1  exemplář musí být jedinečně a trvale označen ◄ v souladu s článkem 66.

2.  V případě potvrzení o osobním vlastnictví vydaných v souladu s čl. 39 odst. 2 se nepoužije odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku.

V takových případech se v kolonce 23 potvrzení uvede text:

„Toto potvrzení není platné, pokud není doprovázeno originálním potvrzením o osobním vlastnictví vydaným třetí zemí a pokud není exemplář, ke kterému se potvrzení vztahuje, doprovázen svým majitelem.“

Článek 41

Žádosti

1.  Ve vhodných případech vyplní žadatel o potvrzení o osobním vlastnictví kolonky 1, 4 a 6 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 4 a 6 až 22 originálu a veškerých kopií.

Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplnit pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

2.  Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí, nebo v případě uvedeném v čl. 39 odst. 2 výkonnému orgánu členského státu prvního místa určení spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

Článek 42

Doklady, které má držitel potvrzení odevzdat celnímu úřadu

1.  V případě dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu ►C1  exempláře, na který se vztahuje potvrzení o osobním vlastnictví vydané v souladu s čl. 39 odst. 1 ◄ , odevzdá držitel potvrzení originál tohoto potvrzení (formulář č. 1) a originál a kopii listu pokračování pro účely ověření ►C1  na celním úřadě určeném ◄ v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Celní úřad vrátí po vyplnění listu pokračování originální doklady držiteli, potvrdí kopii listu pokračování a předá tuto potvrzenou kopii příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 45 tohoto nařízení.

2.   ►C1  V případě potvrzení o osobním vlastnictví vydaného ◄ v souladu s čl. 39 odst. 2 se použije odstavec 1 tohoto článku, s výjimkou toho, že držitel rovněž předá originální potvrzení vydané třetí zemí pro účely ověření.

Celní úřad vrátí po vyplnění obou listů pokračování originální doklady držiteli a předá potvrzenou kopii listu ►C1  pokračování potvrzení vydaného ◄ výkonným orgánem členského státu tomuto orgánu v souladu s článkem 45.

Článek 43

Prodej exemplářů, na něž se vztahuje potvrzení o osobním vlastnictví

►C1  Pokud si držitel potvrzení o osobním vlastnictví vydaného ◄ v souladu s čl. 39 odst. 1 tohoto nařízení přeje exemplář prodat, nejdříve odevzdá potvrzení vydávajícímu výkonnému orgánu, a pokud exemplář náleží k druhům zařazeným do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, požádá příslušný orgán o potvrzení podle čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 44

Náhradní potvrzení

Potvrzení o osobním vlastnictví, které se ztratilo, bylo odcizeno nebo zničeno, může být nahrazeno pouze orgánem, který toto potvrzení vydal.

▼M1

Náhradní potvrzení má pokud možno stejné číslo a stejné datum platnosti jako původní doklad a v kolonce 23 obsahuje jedno z následujících prohlášení:

„Toto potvrzení je věrnou kopií originálu“ nebo „Toto potvrzení zrušuje a nahrazuje originál s číslem XXXX, který byl vydán dne xx/xx/xxxx“.

▼M1KAPITOLA VIIIa

POTVRZENÍ O SOUBORU VZORKŮ

Článek 44a

Vydávání

Členské státy mohou vydat potvrzení o souboru vzorků, pokud se na daný soubor vzorků vztahuje platný karnet ATA a soubor obsahuje exempláře, části či odvozeniny druhů uvedených v přílohách A, B nebo C nařízení (ES) č. 338/97.

Pro účely prvního odstavce musejí být exempláře, části či odvozeniny druhů uvedených v příloze A v souladu s kapitolou XIII tohoto nařízení.

Článek 44b

Použití

Pokud je soubor vzorků, na nějž se vztahuje potvrzení o souboru vzorků, provázen platným karnetem ATA, lze potvrzení vydané v souladu s článkem 44a použít následujícími způsoby:

1. jako dovozní povolení v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 338/97;

2. jako vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 338/97 v zemích určení, které uznávají karnety ATA a povolují jejich používání;

3. jako potvrzení v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů pro komerční účely.

Článek 44c

Vydávající orgán

1.  Pokud soubor vzorků pochází ze Společenství, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o souboru vzorků výkonný orgán členského státu, ze kterého soubor vzorků pochází.

2.  Pokud soubor vzorků pochází ze třetí země, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o souboru vzorků výkonný orgán členského státu prvního určení a vydání tohoto potvrzení musí být založeno na předložení ekvivalentního dokladu vydaného touto třetí zemí.

Článek 44d

Požadavky

1.  Soubor vzorků, na který se vztahuje potvrzení o souboru vzorků, musí být zpětně dovezen do Společenství před datem uplynutí platnosti potvrzení.

2.  Exempláře, na které se vztahuje potvrzení o souboru vzorků, nesmějí být během pobytu mimo území státu, který potvrzení vydal, prodány či jinak převedeny.

3.  Potvrzení o souboru vzorku je nepřenosné. Jsou-li exempláře, na které se vztahuje potvrzení o souboru vzorků, odcizeny, zničeny nebo ztraceny, je neprodleně informován vydávající výkonný orgán a výkonný orgán země, ve které k uvedeným událostem došlo.

4.  V potvrzení o souboru vzorků bude uvedeno, že dokument je pro „ostatní: soubor vzorků“ a v kolonce 23 bude obsahovat číslo přiloženého karnetu ATA.

V kolonce 23 nebo v příslušné příloze k potvrzení se uvede text, který zní:

„Pro soubor vzorků provázený karnetem ATA č.: xxx

Toto potvrzení se vztahuje na soubor vzorků a je platné pouze tehdy, je-li k němu přiložen platný karnet ATA. Toto potvrzení je nepřenosné. Exempláře, na které se vztahuje toto potvrzení, nesmějí být během pobytu mimo území státu, který tento doklad vydal, prodány či jinak převedeny. Toto potvrzení lze použít pro (zpětný) vývoz z/ze [uveďte zemi (zpětného) vývozu] do [uveďte země, které mají být navštíveny] pro účely prezentace a pro dovoz zpět do [uveďte zemi (zpětného) vývozu].“

5.  U potvrzení o souboru vzorků vydaného v souladu s čl. 44c odst. 2 se odstavce 1 a 4 tohoto článku nepoužijí. V takových případech se v kolonce 23 potvrzení uvede text:

„Toto potvrzení je platné pouze tehdy, je-li provázeno originálem dokumentu CITES vydaným třetí zemí v souladu s ustanoveními sjednanými na konferenci smluvních stran úmluvy.“

Článek 44e

Žádosti

1.  Ve vhodných případech vyplní žadatel o potvrzení o souboru vzorků kolonky 1, 3, 4 a 7 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 3, 4 a 7 až 22 originálu a veškerých kopií. Zápisy v kolonkách 1 a 3 musejí být totožné. Seznam zemí, které mají být navštíveny, se musí uvést v kolonce 23.

Členské státy však mohou stanovit, že má být vyplněn pouze formulář žádosti.

2.  Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí, nebo v případě uvedeném v čl. 44c odst. 2 výkonnému orgánu členského státu prvního místa určení spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.  Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

Článek 44f

Doklady, které má držitel potvrzení odevzdat celnímu úřadu

1.  V případě potvrzení o souboru vzorků vydaného v souladu s čl. 44c odst. 1 odevzdá držitel potvrzení nebo jeho zplnomocněný zástupce originál potvrzení (formulář č. 1) a kopii tohoto potvrzení a případně kopii pro držitele (formulář č. 2) a kopii pro navrácení vydávajícímu výkonnému orgánu (formulář č. 3), jakož i originál platného karnetu ATA pro účely ověření na celním úřadě určeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Po zpracování karnetu ATA v souladu s celními pravidly obsaženými v nařízení (ES) č. 2454/93 a, je-li to nutné, po zapsání čísla průvodního karnetu ATA do originálu a kopie potvrzení o souboru vzorků vrátí celní úřad originální doklady držiteli nebo jeho zplnomocněnému zástupci, potvrdí kopii potvrzení o souboru vzorků a předá tuto potvrzenou kopii příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 45.

Při prvním vývozu ze Společenství však celní úřad po vyplnění kolonky 27 vrátí originál potvrzení o souboru vzorků (formulář č. 1) a kopii pro držitele (formulář č. 2) držiteli nebo jeho zplnomocněnému zástupci a předá kopii pro navrácení vydávajícímu výkonnému orgánu (formulář č. 3) v souladu s článkem 45.

2.  V případě potvrzení o souboru vzorků vydaného v souladu s čl. 44c odst. 2 se použije odstavec 1 tohoto článku, až na to, že držitel nebo jeho zplnomocněný zástupce pro účely ověření předloží rovněž originální potvrzení vydané třetí zemí.

Článek 44g

Náhradní potvrzení

Potvrzení o souboru vzorků, které se ztratilo, bylo odcizeno nebo zničeno, může být nahrazeno pouze orgánem, který toto potvrzení vydal.

Náhradní potvrzení má pokud možno stejné číslo a stejné datum platnosti jako původní doklad a v kolonce 23 obsahuje jedno z následujících prohlášení:

„Toto potvrzení je věrnou kopií originálu“ nebo „Toto potvrzení zrušuje a nahrazuje originál s číslem XXXX, který byl vydán dne xx/xx/xxxx“.

▼M6KAPITOLA VIIIb

POTVRZENÍ O HUDEBNÍM NÁSTROJI

Článek 44h

Vydávání

1.  Členské státy mohou vydat potvrzení o hudebním nástroji pro nekomerční přesun hudebních nástrojů přes hranice mimo jiné za účelem osobního využití, vystoupení, produkce (nahrávek), vysílání, výuky, vystavování nebo soutěže, pokud tyto nástroje splňují všechny tyto požadavky:

a) pocházejí z jiných druhů vyjmenovaných v přílohách A, B nebo C nařízení (ES) č. 338/97, než jsou exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, které byly získány po zařazení tohoto druhu do příloh k úmluvě;

b) exemplář použitý při výrobě hudebního nástroje byl získán zákonným způsobem;

c) hudební nástroj byl vhodným způsobem identifikován.

2.  K potvrzení se přikládá list pokračování pro použití v souladu s článkem 44m.

Článek 44i

Použití

Potvrzení může být použito jedním z těchto způsobů:

a) jako dovozní povolení v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 338/97;

b) jako vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 44j

Vydávající orgán

1.  Orgánem vydávajícím potvrzení o hudebním nástroji je výkonný orgán státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště.

2.  Potvrzení o hudebním nástroji obsahuje v kolonce 23 nebo v příslušné příloze potvrzení tento text:

„Platné pro více přesunů přes hranice. Originál si ponechá jeho držitel.

Hudební nástroj, na který se vztahuje toto potvrzení, jež umožňuje vykonat vícenásobné přesuny přes hranice, je určen pro nekomerční využití mimo jiné k účelům osobního využití, vystoupení, produkce (nahrávek), vysílání, výuky, vystavování nebo soutěže. Hudební nástroj, na který se vztahuje toto potvrzení, nesmí být během pobytu mimo území státu, v němž bylo potvrzení vydáno, prodán ani nesmí být jeho vlastnictví převedeno.

Toto potvrzení musí být vráceno výkonnému orgánu státu, který jej vydal, před uplynutím jeho doby platnosti.

Toto potvrzení není platné, pokud ho nedoprovází list pokračování, který musí být orazítkován a podepsán celním úředníkem při každém přechodu hranic.“

Článek 44k

Požadavky na exempláře

Pokud se na exemplář vztahuje potvrzení o hudebním nástroji, musí být splněny tyto požadavky:

a) hudební nástroj musí být evidován vydávajícím výkonným orgánem;

b) před vypršením platnosti potvrzení se hudební nástroj musí vrátit do členského státu, ve kterém je evidován;

c) exemplář nesmí být prodán ani nesmí být jeho vlastnictví převedeno během pobytu mimo stát obvyklého bydliště žadatele, s výjimkou případů podléhajících podmínkám stanoveným v článku 44n;

d) hudební nástroj musí být vhodným způsobem identifikován.

Článek 44l

Žádosti

1.  Žadatel o potvrzení o hudebním nástroji poskytne informace v souladu s články 44h a 44k a případně vyplní kolonky 1, 4 a 7 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 4 a 7 až 22 originálu a veškerých kopií.

Členské státy mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

2.  Náležitě vyplněný formulář žádosti se předloží výkonnému orgánu členského státu obvyklého bydliště žadatele spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Neuvedení informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.  Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

Článek 44m

Doklady, které má držitel potvrzení odevzdat celnímu úřadu

Pokud je exemplář, na který se vztahuje potvrzení o hudebním nástroji vydané v souladu s článkem 44j, dovážen do Unie, vyvážen nebo zpětně vyvážen z Unie, odevzdá držitel potvrzení originál tohoto potvrzení a originál a kopii listu pokračování pro účely ověření na celním úřadě určeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Celní úřad vrátí po vyplnění listu pokračování originální doklady držiteli, potvrdí kopii listu pokračování a předá tuto potvrzenou kopii příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 45.

Článek 44n

Prodej exemplářů, na něž se vztahuje potvrzení

Pokud si držitel potvrzení o hudebním nástroji vydaném v souladu s článkem 44j tohoto nařízení přeje exemplář prodat, nejdříve odevzdá potvrzení vydávajícímu výkonnému orgánu, a pokud exemplář náleží k druhům zařazeným do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, požádá příslušný orgán o potvrzení podle čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 44o

Náhradní potvrzení

Potvrzení o hudebním nástroji, které se ztratilo, bylo odcizeno nebo zničeno, může být nahrazeno pouze orgánem, který toto potvrzení vydal.

Náhradní potvrzení má pokud možno stejné číslo a stejné datum platnosti jako původní doklad a v kolonce 23 obsahuje jedno z následujících prohlášení:

„Toto potvrzení je věrnou kopií originálu“ nebo „Toto potvrzení zrušuje a nahrazuje originál s číslem xxxx, který byl vydán dne xx/xx/xxxx“.

Článek 44p

Dovoz hudebních nástrojů do Unie s potvrzeními vydanými třetími zeměmi

Při dovozu hudebního nástroje do Unie se nevyžaduje předložení vývozního dokladu ani dovozního povolení, pokud se na něj vztahuje potvrzení o hudebním nástroji vydané třetí zemí za podobných podmínek, které jsou uvedeny v článcích 44h a 44j. Při zpětném vývozu tohoto hudebního nástroje se nevyžaduje předložení potvrzení o zpětném vývozu.

▼BKAPITOLA IX

CELNÍ ODBAVOVÁNÍ

Článek 45

Postoupení dokladů, jež byly předloženy celnímu úřadu

1.  Celní úřady neprodleně postoupí příslušnému výkonnému orgánu svého členského státu veškeré doklady, které jim byly předloženy v souladu s nařízením (ES) č. 338/97 a tímto nařízením.

▼M2

Po obdržení takových dokumentů zašlou výkonné orgány neprodleně příslušným výkonným orgánům dokumenty, které byly vydány jinými členskými státy, a přiloží veškeré podpůrné doklady vydané v souladu s úmluvou. Pro účely podání zprávy se originál oznámení o dovozu předává rovněž výkonným orgánům země dovozu, jestliže není totožná se zemí, přes níž byl exemplář dovezen do Unie.

▼B

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou celní úřady ►C1  předložení dokladů vydaných výkonným orgánem jejich členského státu potvrdit v elektronické podobě ◄ .KAPITOLA X

POTVRZENÍ PODLE ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. b), ODST. 3 A 4, ČL. 8 ODST. 3 A ČL. 9 ODST. 2 PÍSM. b) NAŘÍZENÍ (ES) č. 338/97

Článek 46

Vydávající orgán

Výkonný orgán členského státu, v němž se exempláře nacházejí, může po obdržení žádosti v souladu s článkem 50 tohoto nařízení vydat potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 47

Potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 338/97 (potvrzení požadovaná pro vývoz a zpětný vývoz)

Potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 338/97 uvede, který z následujících bodů se uplatní v případech exemplářů, na které se vztahuje:

1. byly odebrány z volné přírody v souladu s právními předpisy členského státu původu;

2. jsou opuštěné nebo uniklé exempláře, které byly zachráněny v souladu s právními předpisy členského státu, kde došlo k jejich zachránění;

3. byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny v souladu s nařízením (ES) č. 338/97;

4. byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny před 1. červnem 1997 v souladu s nařízením (EHS) č. 3626/82;

5. byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny před 1. lednem 1984 v souladu s úmluvou;

6.  ►C1  byly získány na území členského státu ◄ nebo byly dovezeny na území členského státu předtím, než se obě nařízení uvedená v odst. 3 nebo 4 nebo úmluva pro ně staly použitelnými nebo se staly použitelnými v tomto členském státě.

Článek 48

Potvrzení podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 (potvrzení pro komerční použití)

1.  Potvrzení pro účely čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 obsahuje prohlášení, že exempláře druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení jsou osvobozeny od jednoho nebo více zákazů stanovených v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení ►C1  z jakéhokoliv ◄ z těchto důvodů:

a) byly získány ve Společenství nebo do něho byly dovezeny předtím, než se ustanovení vztahující se k druhům zahrnutým ►C1  v příloze A nařízení ◄ (ES) č. 338/97 nebo v příloze I úmluvy nebo v příloze C1 nařízení (EHS) č. 3626/82 ►C1  pro ně stala použitelnými ◄ ;

b) pocházejí z členského státu a byly odebrány z volné přírody v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;

c) jsou živočichy narozenými a odchovanými v zajetí nebo jsou částmi nebo jsou odvozeny z takových živočichů;

d) jsou povoleny pro použití k jednomu z účelů podle čl. 8 odst. 3 písm. c) a e) až g) nařízení (ES) č. 338/97.

2.  Příslušný výkonný orgán členského státu může dovozní povolení považovat za přijatelné jako potvrzení pro účely čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 po předložení kopie pro držitele (formulář 2), jestliže tento formulář stanoví, že exempláře jsou osvobozeny od jednoho nebo více zákazů v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 49

Potvrzení podle čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 (potvrzení pro přesun živých exemplářů)

Potvrzení pro účely čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 obsahuje prohlášení, že je povolen přesun živých exemplářů druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení z předepsaného místa označeného v dovozním povolení anebo v již dříve vydaném potvrzení.

Článek 50

Žádost o potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97

1.  Žadatel o potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 vyplní ve vhodných případech ►C1  kolonky 1, 2 a 4 až 19 ◄ formuláře žádosti a kolonky 1 a 4 až 18 originálu a všech kopií.

Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

2.  Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, v němž se exempláře nacházejí, spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

Článek 51

Změny povolení, oznámení a potvrzení

1.  V případě rozdělení zásilky, na niž se vztahuje kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozního povolení nebo kopie pro dovozce (formulář č. 2) oznámení o dovozu nebo ►C1  potvrzení ◄ , nebo v případě, že z jiných důvodů položky uvedených dokladů již neodrážejí skutečnou situaci, může výkonný orgán podniknout některý z těchto kroků:

a) může učinit nezbytné změny uvedených dokladů v souladu s čl. 4 odst. 2;

b) může vydat jedno nebo více odpovídajících potvrzení pro účely uvedené v článcích 47 a 48.

Pro účely písmene b) musí výkonný orgán nejprve zjistit platnost dokladu, který se má nahradit, v případně nutnosti po konzultaci s výkonným orgánem jiného členského státu.

2.  Pokud jsou vydána potvrzení, která mají nahradit kopii pro držitele (formulář č. 2) dovozního povolení, kopii pro dovozce (formulář č. 2) oznámení o dovozu nebo již dříve vydané potvrzení, výkonný orgán vydávající potvrzení si nahrazovaný dokument ponechá.

3.  Povolení, oznámení nebo potvrzení, která se ztratila, byla odcizena nebo zničena, může nahradit pouze orgán, který je vydal.

4.  Pokud pro účely odstavce 1 konzultuje výkonný orgán s výkonným orgánem jiného členského státu, podá konzultovaný orgán odpověď ve lhůtě jednoho týdne.KAPITOLA XI

ŠTÍTKY

Článek 52

Použití štítků

▼M2

1.  Štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 se používají pouze pro přesun mezi řádně evidovanými vědci a vědeckými institucemi, pokud jde o nekomerční zápůjčky, dary a výměny herbářových exemplářů, muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živého rostlinného materiálu pro vědecká studia.

▼B

2.  Evidenční číslo vědcům a ►C1  vědeckým institucím podle odstavce 1 přiřadí ◄ výkonný orgán členského státu, v němž se nacházejí.

Evidenční číslo se skládá z pěti znaků, z nichž prvé dva jsou dvoumístným ISO kódem země příslušného členského státu a zbývající tři jedinečným číslem přiřazeným každé instituci příslušným výkonným orgánem.

3.  Příslušní vědci a vědecké instituce vyplňují kolonky 1 až 5 štítku a vrácením té části štítku, která je pro tento účel určena, neprodleně uvědomí výkonný orgán, u něhož jsou evidováni, o veškerých podrobnostech týkajících se použití každého štítku.KAPITOLA XII

ODCHYLKY OD CELNÍHO ODBAVOVÁNÍ PODLE ČL. 4 ODST. 7 NAŘÍZENÍ (ES) č. 338/97

Článek 53

Jiné celní úřady než úřady na hraničních přechodech v místě dovozu

1.  Pokud zásilka určená do Společenství dorazí na hraniční celní úřad námořní, leteckou nebo železniční cestou a má být stejným druhem přepravy a bez meziuskladnění dopravena do jiného ►C1  celního úřadu ve Společenství určeného ◄ v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97, uskuteční se kontroly a předložení dovozních dokladů v tomto jiném celním úřadě.

2.  Pokud byla zásilka zkontrolována ►C1  v celním úřadě určeném ◄ v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 a je odeslána do jiného celního úřadu ►C1  k následnému celnímu odbavení ◄ , tento celní úřad požaduje předložení kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozního povolení vyplněného v souladu s článkem 23 tohoto nařízení, anebo kopie pro dovozce (formulář č. 2) oznámení o dovozu vyplněného v souladu s článkem 24 tohoto nařízení, a může provést jakékoli kontroly, které bude v zájmu dodržení nařízení (ES) č. 338/97 a tohoto nařízení považovat za nezbytné.KAPITOLA XIII

EXEMPLÁŘE NAROZENÉ A ODCHOVANÉ V ZAJETÍA EXEMPLÁŘE UMĚLE VYPĚSTOVANÉ

Článek 54

►C1  Exempláře živočišných druhů ◄ narozené a odchované v zajetí

Aniž je dotčen článek 55, exemplář živočišného druhu je možné považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, ►C1  že jsou splněna tato kritéria: ◄

1. exemplář je potomstvem nebo je odvozen z potomstva narozeného nebo jinak vyprodukovaného v kontrolovaném prostředí ►C1  z některé z těchto kategorií rodičů: ◄

a) z rodičů, ►C1  kteří kopulovali nebo jejichž gamety byly ◄ jinak přeneseny v kontrolovaném prostředí, jestliže se jedná o pohlavní rozmnožování;

b) z rodičů, kteří se nacházeli v kontrolovaném prostředí, když započal vývoj potomstva, jestliže se jedná o nepohlavní rozmnožování;

2.  ►C1  chovné stádo (hejno) bylo založeno ◄ v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání a způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě;

3. chovné stádo (hejno) je udržováno bez doplňování exemplářů z volné přírody, s výjimkou příležitostného doplňování živočichy, vejci nebo gametami, v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a způsobem, který není na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě, pouze ►C1  pro jeden ◄ nebo více z těchto účelů:

a) pro zabránění nebo zmírnění škodlivého vlivu příbuzenské plemenitby, přičemž objem takového doplňování je dán potřebou nového genetického materiálu;

b) k použití zabavených živočichů v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97;

c) výjimečně k použití jako chovné stádo (hejno);

4. chovné stádo (hejno) samo v kontrolovaném prostředí vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další generace (F2, F3 atd.) nebo je spravováno způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí.

Článek 55

Stanovení rodového původu

Pokud pro účely článku 54, čl. 62 odst. 1 nebo čl. 63 odst. 1 považuje příslušný orgán za nezbytné zjistit rodový původ (předky) živočicha pomocí analýzy krve nebo jiné tkáně, zajišťuje se taková analýza nebo nezbytné vzorky způsobem stanoveným tímto orgánem.

Článek 56

Exempláře rostlinného druhu uměle vypěstované

1.  Exemplář rostlinného druhu je možné považovat za uměle vypěstovaný pouze tehdy, jestliže příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu usoudí, že jsou splněna tato kritéria:

a) exemplář je rostlinou nebo je odvozen z rostlin vypěstovaných ze semen, řízků, odnoží, kalusových tkání nebo z jiných rostlinných tkání, spor nebo jiných rozmnožovacích částí rostlin za kontrolovaných podmínek;

▼M2

b) pěstovaná rodičovská kultura je založena a udržována v souladu s definicí uvedenou v čl. 1 bodě 4a;

▼M2 —————

▼M2

d) v případě roubovaných rostlin byly jak podnože tak štěpy (rouby) uměle vypěstovány v souladu s písmeny a) a b).

▼M6

Pro účely písmene a) se kontrolované podmínky vztahují k nepřírodnímu prostředí, které je intenzivně usměrňováno lidskými zásahy, což může zahrnovat mimo jiné obdělávání půdy, hnojení, kontrolu plevele, zavlažování nebo zahradnické postupy, jako je pěstování v květináčích, záhonech a ochrana před vlivy počasí. Taxony produkující orlí dřevo (též „agarwood“), které jsou pěstovány ze semen, řízků, vzdušným hřížením, z odnoží, kalusových tkání nebo z jiných rostlinných tkání, spor nebo jiných rozmnožovacích částí rostlin „za kontrolovaných podmínek“, se rozumí vysazené stromy, včetně jiného nepřírodního prostředí, které je usměrňováno lidskými zásahy za účelem produkce rostlin nebo jejich částí a odvozenin.

▼M2

2.  Dřevo a jiné části nebo odvozeniny ze stromů vypěstovaných na monokulturních plantážích je považováno za uměle vypěstované v souladu s odstavcem 1.

▼M6

3.  Taxony produkující orlí dřevo vypěstované ve výsadbách, jako jsou:

a) zahrady (soukromá anebo komunitní zahrada);

b) státní, soukromé nebo komunitní produkční plantáže buď monokulturních, nebo smíšených druhů,

jsou považovány za uměle vypěstované v souladu s odstavcem 1.

▼BKAPITOLA XIV

EXEMPLÁŘE OSOBNÍHO NEBO RODINNÉHO CHARAKTERU

Článek 57

Dovoz a zpětný dovoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru do Společenství

1.  Odchylka od článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení se nevztahuje na exempláře, které jsou užívány k obchodnímu zisku, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji, nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji.

Tato odchylka se vztahuje pouze na exempláře, včetně loveckých trofejí, které splňují některou z těchto podmínek:

a) jsou uloženy v osobních zavazadlech cestovatelů přijíždějících ze třetí země;

b) jsou uloženy v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze třetí země do Společenství;

c) jsou loveckými trofejemi, které cestovatel ulovil, a jsou dováženy později.

2.  Odchylka od článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru dle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení se nevztahuje na exempláře druhů, které jsou uvedeny v příloze A uvedeného nařízení v případě, že jsou poprvé dováženy do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství nebo osobou, která ►C1  si ve Společenství zřizuje bydliště ◄ .

3.  Při prvním dovozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení dovozního povolení celním orgánům v případě, kdy je předložen originál vývozního dokladu nebo dokladu o zpětném vývozu a jeho kopie.

Celní orgány postoupí originál v souladu s článkem 45 tohoto nařízení a orazítkovanou kopii vrátí držiteli.

▼M6

3a.  Odchylně od odstavce 3 se na první dovoz loveckých trofejí, které jsou exempláře druhů nebo populací uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 a v příloze XIII tohoto nařízení, do Unie vztahuje článek 4 nařízení (ES) č. 338/97.

▼B

4.  Při zpětném dovozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení dovozního povolení celním orgánům za předpokladu, že je předložen některý z těchto dokladů:

a) celnicí potvrzená kopie pro držitele (formulář č. 2) dříve použitého povolení dovozu nebo vývozu do nebo ze Společenství;

b) kopie dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu ►C1  uvedeného ◄ v odstavci 3;

c) důkaz, že exempláře byly získány ve Společenství.

▼M1

5.  Odchylně od odstavců 3 a 4 se u dovozu nebo zpětného dovozu do Společenství u následujících položek uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 nevyžaduje předložení dokladu o vývozu nebo (zpětném) vývozu nebo dovozního povolení:

a) kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 125 gramů na osobu, v nádobách jednotlivě označených v souladu s čl. 66 odst. 6;

b) dešťové hole (rainsticks) druhů kaktusů (Cactaceae spp.) do počtu tří na osobu;

c) neživé zpracované exempláře druhů krokodýlů (Crocodylia spp.) do počtu čtyř na osobu (vyjma masa a loveckých trofejí);

d) ulity křídlatce velkého (Strombus gigas) do počtu tří na osobu;

e) mořští koníčci (Hippocampus spp.) do počtu čtyř neživých exemplářů na osobu;

f) lastury zévovitých (Tridacnidae spp.) do počtu tří exemplářů na osobu nepřesahující dohromady celkovou hmotnost 3 kg, kde exemplářem může být jedna neporušená lastura, nebo dvě k sobě patřící poloviny (misky) lastury;

▼M6

g) exempláře orlího dřeva („agarwood“) (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) – až do 1 kg dřevní štěpky, 24 ml oleje a dvou sad korálků nebo růženců (či dvou náhrdelníků nebo náramků) na jednu osobu.

▼B

Článek 58

Vývoz a zpětný vývoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru ze Společenství

1.  Odchylka od článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení se nevztahuje na exempláře, které jsou užívány k obchodnímu zisku, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji, nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji.

Tato odchylka se vztahuje pouze na exempláře, které splňují některou z těchto podmínek:

a) jsou obsaženy v osobních zavazadlech cestovatelů jedoucích do třetí země;

b) nachází se v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze Společenství do třetí země.

2.  V případě vývozu odchylka od článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení neplatí pro exempláře druhů, které jsou uvedeny v příloze A nebo B uvedeného nařízení.

3.  Při zpětném vývozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně osobních loveckých trofejí, osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení potvrzení o zpětném vývozu celním orgánům za předpokladu, že je předložen některý z těchto dokladů:

a) celním úřadem potvrzená kopie pro držitele (formulář č. 2) dříve použitého dovozního nebo vývozního povolení Společenství;

b) kopie dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu podle čl. 57 odst. 3 ►C1  tohoto nařízení ◄ ;

c) důkaz, že exempláře byly získány ve Společenství.

▼M6

Ustanovení předchozího pododstavce se nepoužijí pro zpětný vývoz rohu nosorožce nebo slonoviny v exemplářích osobního nebo rodinného charakteru; u těchto exemplářů musí být celním orgánům předloženo potvrzení o zpětném vývozu.

▼M6

3a.  V případě, že osoba, jež nemá obvyklé bydliště v Unii, zpětně vyváží exempláře osobního nebo rodinného charakteru získané mimo zemi svého obvyklého bydliště, včetně osobních loveckých trofejí, které jsou exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, musí celním orgánům předložit potvrzení o zpětném vývozu. Tentýž požadavek platí i pro zpětný vývoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru v případě rohu nosorožce nebo slonoviny, které pocházejí z populací uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97.

4.  Odchylně od odstavců 2 a 3 se u vývozu nebo zpětného vývozu položek uvedených v čl. 57 odst. 5 písm. a) až g) nevyžaduje předložení dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu.

▼M2

Článek 58a

Komerční použití exemplářů osobního a rodinného charakteru v rámci Unie

▼M6

1.  Obchodní činnosti pro exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, které jsou do Unie dovezeny v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, může výkonný orgán členského státu povolit pouze za těchto podmínek:

▼M2

a) žadatel musí prokázat, že exemplář byl do Unie dovezen alespoň dva roky předtím, než smí být použit ke komerčním účelům, a

b) výkonný orgán dotčeného členského státu ověřil, že daný exemplář mohl být dovezen ke komerčním účelům v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 338/97 v době, kdy byl dovezen do Unie.

Jakmile jsou tyto podmínky splněny, vydá výkonný orgán písemné prohlášení dokládající, že uvedený exemplář může být použit ke komerčním účelům.

▼M6

2.  Jsou zakázány obchodní činnosti u exemplářů druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, které byly do Unie dovezeny v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, nebo u exemplářů druhů uvedených v příloze I úmluvy nebo v příloze C1 nařízení (EHS) č. 3626/82 a dovezených do Unie jako exempláře osobního a rodinného charakteru.

▼BKAPITOLA XV

VÝJIMKY A ODCHYLKY

Článek 59

Výjimky z čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 upravené v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení

1.  Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že byly splněny podmínky podle uvedeného nařízení a podle článku 48 tohoto nařízení.

▼M2

1a.  Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že dané exempláře byly získány v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

▼B

2.  Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel ubezpečil příslušný výkonný orgán, který konzultoval příslušný vědecký orgán, že byly splněny podmínky podle článku 48 tohoto nařízení, a že dané exempláře se narodily a byly odchovány v zajetí nebo byly uměle vypěstovány v souladu s články 54, 55 a 56 tohoto nařízení.

3.  Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. e), f) a g) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel ubezpečil příslušný výkonný orgán, který konzultoval příslušný vědecký orgán, že byly splněny podmínky podle uvedeného nařízení a podle článku 48 tohoto nařízení.

4.  Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. h) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že dané exempláře byly odebrány z volné přírody v členském státě v souladu s jeho právními předpisy.

5.  Výjimka podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, pokud jde o živé obratlovce, je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že byla splněna příslušná ustanovení článku 66 tohoto nařízení.

Článek 60

Odchylka od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 ve prospěch vědeckých institucí

Aniž je dotčen článek 9 nařízení (ES) č. 338/97, odchylka od zákazu stanoveného v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení se může udělit vědeckým institucím, které výkonný orgán po konzultaci s vědeckým orgánem schválil, vydáním potvrzení vztahujícího se na všechny exempláře v jejich sbírce, pokud jde o druhy zahrnuté v příloze A uvedeného nařízení, které jsou určeny k některému z těchto účelů:

1. pro chov v zajetí nebo k umělému pěstování, z něhož vyplynou výhody pro zachování dotčených druhů;

2. k výzkumu nebo vzdělávání pro ochranu nebo zachování dotčených druhů.

Exempláře, na něž se takové potvrzení vztahuje, lze prodat pouze vědeckým institucím, které jsou držiteli takového potvrzení.

Článek 61

Výjimky z čl. 8 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 338/97

Aniž je dotčen článek 9 nařízení (ES) č. 338/97, zákaz podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení, a to zákaz nákupu, nabízení k nákupu nebo získání exemplářů druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení pro komerční účely a ustanovení v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení, podle kterého se výjimky z těchto zákazů mají udělovat případ od případu vydáním potvrzení, se nevztahuje na případy, kdy příslušné ►C1  exempláře splňují některé z těchto kritérií: ◄

1.  ►C1  vztahuje se na ně jedno ◄ z potvrzení specifických pro exemplář stanovených v článku 48;

2.  ►C1  vztahuje se na ně jedna ◄ z obecných výjimek stanovených v článku 62.

Článek 62

Všeobecné výjimky z čl. 8 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 338/97

Ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, podle kterého ►C1  se mají výjimky ze zákazů v čl. 8 odst. 1 udělovat případ od případu vydáním potvrzení, se nevztahují na tyto případy, pro které se žádné potvrzení nevyžaduje: ◄

1. exempláře narozené a odchované ►C1  v zajetí živočišných druhů uvedených v příloze X tohoto nařízení a jejich kříženci ◄ za předpokladu, že exempláře druhů, u kterých je uvedena příslušná poznámka, jsou označeny v souladu s čl. 66 odst. 1 tohoto nařízení;

2. uměle vypěstované exempláře rostlinných druhů;

3. zpracované exempláře získané před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97;

▼M2

4. neživé exempláře druhů krokodýlů (Crocodylia) uvedených v příloze A s kódem původu D za předpokladu, že jsou označeny nebo identifikovány jiným způsobem v souladu s tímto nařízením;

5. kaviár jesetera druhu Acipenser brevirostrum a jeho hybridů s kódem původu D za předpokladu, že je obsažen v nádobě označené v souladu s tímto nařízením.

▼B

Článek 63

Předem vydaná potvrzení podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97

1.  Pro účely čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 338/97 může dát členský stát k dispozici chovatelům, kteří byli pro tento účel schváleni výkonným orgánem, předem vydaná potvrzení za předpokladu, že chovatelé povedou chovatelské záznamy a předloží je na vyžádání příslušnému výkonnému orgánu.

Taková potvrzení v kolonce 20 uvádějí toto prohlášení:

„Potvrzení je platné pouze pro tyto taxonomické jednotky: ….“.

2.  Pro účely čl. 8 odst. 3 písm. d) a h) nařízení (ES) č. 338/97 může dát členský stát k dispozici osobám, které byly pro tento účel schváleny výkonným orgánem, předem vydaná potvrzení, na jejichž základě mohou tyto osoby prodávat uhynulé exempláře odchované v zajetí a/nebo menší počet uhynulých exemplářů, které byly odebrány zákonným způsobem z volné přírody ve Společenství, za předpokladu, že každá taková osoba splňuje tyto požadavky:

a) vede záznamy, které na vyžádání předloží příslušnému výkonnému orgánu a které obsahují podrobné údaje o prodaných exemplářích a druzích, příčině smrti (pokud je známa), o osobách, od nichž byly exempláře získány, a o osobách, kterým byly prodány;

b) předloží příslušnému výkonnému orgánu výroční zprávu, která obsahuje podrobnosti o prodejích uskutečněných v příslušném roce, o typu a počtech exemplářů a příslušných druzích a o způsobu, jakým byly tyto exempláře získány.

▼M2

3.  Předem vydaná potvrzení jsou platná pouze v případě, že byla dovyplněna žadatelem a žadatel zaslal vydávajícímu výkonnému orgánu kopii potvrzení.

▼BKAPITOLA XVI

PODMÍNKY ZNAČENÍ

Článek 64

Značení exemplářů pro účely dovozu a obchodní činnost v rámci Společenství

1.  Pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil o tom, že exempláře byly jednotlivě označeny v souladu s čl. 66 odst. 6, se vydá dovozní povolení pro tyto položky:

a) exempláře, které pocházejí z chovných zařízení, které byly schváleny konferencí smluvních stran úmluvy;

b) exempláře, které pocházejí ►C1  z farem (ranching) schválených ◄ konferencí smluvních stran úmluvy;

c) exempláře z populace druhu uvedeného v příloze I úmluvy, ►C1  pro nějž byla ◄ konferencí smluvních stran úmluvy schválena vývozní kvóta;

d) neopracované surové kly slona afrického a řezané části těchto klů, které přesahují 20 cm délky a zároveň 1 kg hmotnosti;

e) surové, vydělané a/nebo zpracované krokodýlí kůže, boky, ocasy, krky, končetiny, hřbetní části a ostatní části těla krokodýlů, které se vyvážejí do Společenství, a celé surové, vydělané nebo zpracované krokodýlí kůže a boky, které se do Společenství zpětně vyvážejí;

f) živí obratlovci druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, kteří tvoří součást putovních výstav;

g) jakákoliv nádoba s kaviárem druhu Acipenseriformes spp. včetně plechovek, sklenic nebo krabic, do kterých je takový kaviár přímo balen.

2.  Pro účely čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 338/97 se všechny ►C1  nádoby s kaviárem vymezené ◄ v odst. 1 písm. g) tohoto článku značí v souladu s čl. 66 odst. 6 tohoto nařízení, s výhradou dodatečných požadavků stanovených v čl. 66 odst. 7 tohoto nařízení.

Článek 65

Značení exemplářů pro účely vývozu a zpětného vývozu

1.  Potvrzení o zpětném vývozu pro exempláře označené v souladu s čl. 64 odst. 1 písm. a) až d) a f), které nebyly zásadním způsobem pozměněny, se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže výkonnému orgánu, že originální značky jsou neporušené.

2.  Potvrzení o zpětném vývozu pro celé surové, vydělané a/nebo zpracované krokodýlí kůže a boky se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže výkonnému orgánu, že originální visačky jsou neporušené, nebo v případech, kdy se tyto visačky ztratily nebo byly odejmuty, byly exempláře opatřeny visačkami pro zpětný vývoz.

3.  Vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu pro jakoukoliv ►C1  nádobu s kaviárem vymezenouv ◄ čl. 64 odst. 1 písm. g) se vydávají pouze tehdy, jestliže je nádoba označena v souladu s čl. 66 odst. 6.

4.   ►C1  Vývozní povolení pro živé obratlovce ◄ druhů zařazených do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže příslušnému výkonnému orgánu, že byly splněny příslušné požadavky stanovené v článku 66 tohoto nařízení. ►M2  To se nevztahuje na exempláře druhů uvedených v příloze X tohoto nařízení s výjimkou případů, kdy je podle poznámky v příloze X povinné značení. ◄

Článek 66

Značkovací metody

1.  Pro účely čl. 33 odst. 1, čl. 40 odst. 1, čl. 59 odst. 5 a čl. 65 odst. 4 se použijí odst. 2 a 3 tohoto článku.

2.  Ptáci narození a odchovaní v zajetí jsou označováni v souladu s odstavcem 8 nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu vzhledem k fyzickým vlastnostem živočicha nebo přirozenému chování, které je pro takového živočicha typické, nelze používat, jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E).

3.  Živí obratlovci, jiní než v zajetí narození a odchovaní ptáci, jsou označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu nelze používat vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické, označují se příslušné exempláře pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování nebo podobných prostředků, nebo musí být identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

4.  Ustanovení čl. 33 odst. 1, čl. 40 odst. 1, čl. 48 odst. 2, čl. 59 odst. 5 a čl. 65 odst. 4 se nepoužijí v případě, kdy je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že fyzické vlastnosti dotyčných exemplářů v době vydání příslušného potvrzení nedovolují bezpečné použití jakékoli značkovací metody.

Pokud tento případ nastane, vydá dotčený výkonný orgán potvrzení specifické pro transakci a zaznamená tuto skutečnost v kolonce 20 potvrzení, nebo v případě, že lze značkovací metodu bezpečně používat v pozdějším termínu, vloží tamtéž příslušnou podmínku.

▼M2

Potvrzení specifická pro exemplář, potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví se v případě živých exemplářů, na něž se vztahuje tento odstavec, nevydávají.

▼B

5.  Exempláře, které byly před 1. lednem 2002 označeny mikročipovým transpondérem, který nesplňuje normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), nebo před 1. červnem 1997 jednou z metod podle odstavce 3 nebo před dovozem exemplářů do Společenství byly označeny v souladu s odstavcem 6, se považují za exempláře, které byly označeny v souladu s odstavci 2 a 3.

▼M1

6.  Exempláře uvedené v článcích 64 a 65 se označují v souladu s metodou schválenou nebo doporučenou pro příslušné exempláře konferencí smluvních stran úmluvy, a obzvláště nádoby s kaviárem uvedené v čl. 57 odst. 5 písm. a), čl. 64 odst. 1 písm. g), čl. 64 odst. 2 a čl. 65 odst. 3 se jednotlivě označí jednorázovými štítky připevněnými ke každé prvotní nádobě. Pokud prvotní nádoba není zapečetěna jednorázovým štítkem, musí být kaviár zabalen takovým způsobem, aby bylo v případech jakéhokoliv otevření na pohled patrné, že nádoba byla otevřena.

▼M6

Do prvotní nádoby nesmí být přimíchán kaviár z různých druhů řádu Acipenseriformes, s výjimkou lisovaného kaviáru (tedy kaviáru složeného z neoplozených vajíček (jiker) jednoho nebo více druhů jeseterovitých, který zůstává po zpracování a přípravě kaviáru vyšší kvality).

▼M1

7.  Pouze závody na zpracování a balení či přebalování s licencí od výkonného orgánu v členském státě jsou oprávněny ke zpracování a balení či přebalování kaviáru pro vývoz, zpětný vývoz nebo obchod v rámci Společenství.

Licencované závody na zpracování a balení či přebalování musí vést podle potřeby patřičné záznamy o množství dováženého, vyváženého nebo zpětně vyváženého kaviáru, kaviáru zpracovaného na místě nebo uskladněného kaviáru. Tyto záznamy musí být zpřístupněny ke kontrole výkonným orgánem v příslušném členském státě.

Výkonný orgán přiřadí každému takovému závodu na zpracování nebo balení či přebalování jedinečný evidenční kód.

Seznam zařízení, kterým byla vydána licence v souladu s tímto odstavcem, a všechny jeho změny, se oznámí sekretariátu úmluvy a Komisi.

Pro účely tohoto odstavce zahrnují závody na zpracování i provozy akvakultury zaměřené na produkci kaviáru.

▼B

8.  Ptáci narození a odchovaní v zajetí stejně jako jiní ptáci narození v kontrolovaném prostředí se označují pomocí individuálně značeného bezešvého uzavřeného kroužku na noze.

Bezešvým uzavřeným kroužkem na nohu se rozumí kroužek nebo pásek v souvislém kruhu, ►C1  bez přerušení nebo spoje, který nebyl žádným způsobem porušen a jehož velikost neumožňuje jej sejmout, až končetina plně doroste, pokud byl nasazen v prvních dnech života ptáka, a který byl pro tento účel komerčně vyroben ◄ .

Článek 67

Humánní značkovací metody

Pokud značení živých živočichů na území Společenství vyžaduje buď připojení visačky, pásku, kroužku nebo jiného zařízení, nebo značení části těla živočicha, nebo vložení mikročipového transpondéru, je třeba postupovat s náležitým ohledem na humánní péči, dobré životní podmínky a přirozené chování dotyčného exempláře.

Článek 68

Vzájemné uznání značkovacích metod

1.  Příslušné orgány členských států uznávají značkovací metody schválené příslušnými orgány ostatních členských států, které jsou v souladu s článkem 66.

2.  V případě, že podle tohoto nařízení je takový doklad požadován, uvádějí se na povolení nebo ►C1  potvrzení všechny podrobné údaje o značení exempláře ◄ .KAPITOLA XVII

ZPRÁVY A INFORMACE

Článek 69

Zprávy o dovozech, vývozech a zpětných vývozech

1.  Členské státy shromažďují údaje o dovozech do Společenství a vývozech a zpětných vývozech ze Společenství, jež se uskutečnily na základě povolení a potvrzení vydaných jejich výkonnými orgány, bez ohledu na skutečné místo dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu.

Členské státy zašlou v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 338/97 a podle časového rozvrhu stanoveného v odstavci 4 tohoto článku zprávu s těmito informacemi Komisi za kalendářní rok pro druhy uvedené v přílohách A, B a C uvedeného nařízení v počítačové podobě a v souladu se směrnicemi pro přípravu a předkládání výročních zpráv CITES vydanými sekretariátem úmluvy.

Zprávy zahrnou informace o zadržených a zabavených zásilkách.

2.  Informace podle odstavce 1 se předkládají ve dvou oddělených částech tímto způsobem:

a) jedna část se týká dovozů, vývozů a zpětných vývozů exemplářů druhů uvedených v přílohách úmluvy;

b) druhá část se týká dovozů, vývozů a zpětných vývozů exemplářů ostatních druhů uvedených v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 a dovozů exemplářů druhů uvedených v příloze D uvedeného nařízení do Společenství.

3.  U dovozů zásilek obsahujících živé živočichy si členské státy podle možností vedou záznamy o procentu exemplářů druhů uvedených v příloze A a B nařízení (ES) č. 338/97, které byly v době dovozu do Společenství mrtvé.

4.  Informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 je třeba sdělovat Komisi za každý kalendářní rok do 15. června následujícího roku podle jednotlivých druhů a podle země vývozu nebo zpětného vývozu.

5.  Informace podle čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 338/97 zahrnují podrobné údaje o právních, regulačních a správních opatřeních přijatých v zájmu provádění a prosazování nařízení (ES) č. 338/97 a tohoto nařízení.

Navíc členské státy podávají zprávy o těchto skutečnostech:

a) osobách a subjektech evidovaných v souladu s čl. 18 a 19 tohoto nařízení;

b) vědeckých institucích evidovaných v souladu s článkem 60 tohoto nařízení;

c) chovatelích schválených v souladu s článkem 63 tohoto nařízení;

d)  ►C1  závodech na balení či přebalování ◄ kaviáru s licencí v souladu s čl. 66 odst. 7 tohoto nařízení;

e) použití rostlinolékařských osvědčení podle článku 17 tohoto nařízení;

▼M1

f) případech, kdy byla vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydána se zpětnou platností v souladu s článkem 15 nařízení.

6.  Informace uvedené v odstavci 5 se předkládají v elektronické podobě a v souladu s „formátem pro předkládání dvouročních zpráv“ vydaným sekretariátem úmluvy a pozměněným Komisí, a to do 15. června každého druhého roku, a odpovídají dvouletému období končícímu 31. prosince předcházejícího roku.

▼B

Článek 70

Změny příloh nařízení (ES) č. 338/97

1.  S ohledem na přípravu změn nařízení (ES) č. 338/97 podle čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení zašlou členské státy Komisi u ►C1  druhů již zařazených do příloh ◄ uvedeného nařízení a druhů, jež by mohly být způsobilé k zařazení do ►C1  těchto ◄ příloh, veškeré vhodné informace týkající se těchto skutečností:

a) jejich biologického a obchodního statutu;

b) způsobů využívání exemplářů takového druhu;

c) metod kontroly obchodovaných exemplářů.

2.  Jakékoliv předlohy změn příloh B nebo D nařízení (ES) č. 338/97 podle čl. 3 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo čl. 3 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení předkládá Komise Vědecké prověřovací skupině uvedené v článku 17 uvedeného nařízení k vyjádření před jejich postoupením výboru.KAPITOLA XVIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

▼M1

Článek 71

Zamítnutí žádostí o dovozní povolení po zavedení omezení

▼B

1.  Neprodleně při vyhlášení omezení v souladu s čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 a do doby, než bude zrušeno, zamítají členské státy žádosti o dovozní povolení týkající se exemplářů vyvážených z dotčené země nebo zemí původu.

2.  Odchylně od odstavce 1 dovozní povolení může být vydáno, pokud byla žádost o dovozní povolení předložena před vyhlášením omezení, a pokud je příslušný výkonný orgán členského státu ubezpečen, že existuje smlouva nebo objednávka, za niž byla poukázána platba nebo v jejímž důsledku již byly exempláře odeslány.

3.  Doba platnosti dovozního povolení vydaného podle odstavce 2 nepřesáhne jeden měsíc.

4.  Není-li stanoveno jinak, omezení uvedená v odstavci 1 ►C1  se nevztahují ◄ na tyto exempláře:

a) exempláře narozené a odchované v zajetí v souladu s články 54 a 55 nebo exempláře uměle vypěstované v souladu s článkem 56;

b) exempláře dovážené za účely uvedenými v čl. 8 odst. 3 písm. e), f) nebo g) nařízení (ES) č. 338/97;

c) živé či neživé exempláře, které jsou součástí rodinného majetku osob, které se stěhují do Společenství, aby si zde zřídily bydliště.

Článek 72

Přechodná opatření

1.  Potvrzení vydaná v souladu s článkem 11 nařízení (EHS) č. 3626/82 a článkem 22 nařízení Komise (EHS) č. 3418/83 ( 5 ) se mohou nadále používat pro účely čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3 písm. b), c) a d), čl. 5 odst. 4 a čl. 8 odst. 3 písm. a) a d) až h) nařízení (ES) č. 338/97.

2.  Udělené výjimky ze zákazů stanovených v čl. 6 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3626/82 zůstávají platné až do posledního dne platnosti, pokud byla doba platnosti stanovena.

▼M6

3.  Členské státy mohou nadále vydávat dovozní a vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví ve formě stanovené v přílohách I, III a IV, oznámení o dovozu ve formě stanovené v příloze II a potvrzení EU ve formě stanovené v příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 do jednoho roku od vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/57 ( 6 ) v platnost.

▼B

Článek 73

Oznámení prováděcích opatření

Každý členský stát oznámí Komisi a sekretariátu úmluvy opatření, jež přijal specificky za účelem provádění tohoto nařízení, a rovněž veškeré použité právní nástroje a přijatá opatření k jejich provádění a prosazování tohoto nařízení. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Článek 74

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 1808/2001.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XII.

Článek 75

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost ►C1  dvacátým dnem ◄ po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M3 —————

▼B
PŘÍLOHA VII

Kódy, které mají být uvedeny v popisu exemplářů, a jednotky množství, které se mají používat na povoleních a potvrzeních podle čl. 5 bodů 1 a 2Popis

Kód

Doporučené jednotky

Alternativní jednotky

Vysvětlivky

Bok

SID

počet

 

Kůže z boků nebo slabin; nezahrnuje krokodýlí rámy „tinga“ (viz „kůže“)

Celé

WHO

kg

počet

Celý živočich nebo rostlina (mrtví nebo živí)

Dráp

CLA

počet

kg

Drápy – např. druhů ze skupiny Felidae, Ursidae nebo Crocodylia (pozn.: „želví drápy“ jsou obvykle šupiny, nikoli skutečné drápy)

Dřevo

TIM

m3

kg

Surové dřevo s výjimkou řezaných klád (kulatiny) a řeziva

Dýha

— loupaná dýha

— krájená dýha

VEN

m3, m2

kg

Tenké vrstvy nebo pláty jednotné tloušťky, obvykle o tloušťce do 6 mm, obvykle loupané (loupaná dýha) nebo krájené (krájená dýha), pro výrobu překližky, dýhování nábytku, dýhovaných nádob atd.

Extrakt

EXT

kg

l

Extrakt – obvykle rostlinné extrakty

Genitálie

GEN

kg

počet

Kastráty a sušené penisy

Kalipí

CAL

kg

 

Kalipí nebo kalipaš (želví chrupavky na polévku)

Kaviár

CAV

kg

 

Neoplodněná mrtvá zpracovaná vejce od všech druhů jeseterů (Acipenseriformes); také známy jako jikry

Kel

TUS

počet

kg

V podstatě celé kly, opracované nebo neopracované, včetně klů slona, hrocha, mrože, narvala, ale nepatří sem ostatní zuby

Klády

LOG

m3

 

Veškeré neopracované dřevo, zbavené kůry či nikoli nebo bělové dřevo, nebo hrubě hraněné, ke zpracování hlavně na řezivo, vlákninu nebo dýhové pláty; pozn.: obchod kládami dřev pro zvláštní účely, kterými se obchoduje podle váhy (např. lignum vitae, Guaiacum spp.) by měl být veden v kg

Korál (surový)

COR

kg

počet

Mrtvé korály a korálové útesy; pozn.: obchod by měl být evidován podle počtu kusů pouze v případě, že exempláře byly převáženy ve vodě

Kořen

ROO

počet

kg

Kořeny, cibule, oddenky, bulvy nebo hlízy

Kost

BON

kg

počet

Kosti včetně čelistí

Kostra

SKE

počet

 

V podstatě celé kostry

Kousek kůže

SKP

počet

 

Kousky kůže – včetně odstřižků, surové nebo vydělané

Kousky – kosti

BOP

kg

 

Kousky kostí, nezpracované

Kousky – rohy

HOP

kg

 

Kousky rohů (parohů), nezpracované včetně odřezků

Kousky – slonovina

IVP

kg

 

Kousky slonoviny, nezpracované včetně odřezků

Kultura

CUL

počet lahviček, apod.

 

Kultury uměle vypěstovaných rostlin

Kůra

BAR

kg

 

Stromová kůra (surová, sušená nebo drcená; nezpracovaná)

Kůže

SKI

počet

 

V podstatě celé kůže, surové nebo zpracované včetně krokodýlích rámů „tinga“ (kůže krokodýlů, ze které jsou vyříznuty hřbet a břicho)

Květ

FLO

kg

 

Květy

Květináč

FPT

počet

 

Květináče vyrobené z částí rostlin, např. z vláken stromových kapradin (pozn.: živé rostliny dodávané ve „společných květináčích“ by měly být vedeny jako „živé rostliny“ a nikoli jako květináče)

Látka, sukno

CLO

m2

kg

Látka – pokud není látka zhotovena pouze čistě ze srsti druhu chráněného CITES, měla by být hmotnost srsti toho druhu, pokud možno, uvedena pod kódem HAI namísto CLO

Lebka

SKU

počet

 

Lebky

Léčiva

MED

kg/l

 

Léčiva

List

LVS

počet

kg

Listy

Lodyha

STE

počet

kg

Lodyhy rostlin

Maso

MEA

kg

 

Maso včetně rybího masa, nejde-li o celé (viz „tělo“)

Moučka

POW

kg

 

Moučka

Noha (chodidlo)

FOO

počet

 

Noha, chodidlo – např. ze slona, nosorožce, hrocha, lva, krokodýla, apod.

Ocas

TAI

počet

kg

Ocasy – například z kajmana (na kůži) nebo lišky (na ozdoby oděvních doplňků, límce, boa atd..)

Oděvní doplňky

GAR

počet

 

Oděvní doplňky – včetně rukavic a klobouků, ale nikoli boty; též včetně obroubení nebo ozdob na oděvních doplňcích

Odvozeniny

DER

kg/l

 

Odvozeniny (kromě těch, které jsou uvedeny na jiném místě v této tabulce)

Olej (tuk)

OIL

kg

l

Olej – například z mořských želv, ploutvonožců, kytovců, ryb, různých rostlin

Pancíř (karapax)

CAP

počet

kg

Surové nebo nezpracované vrchní krunýře druhů želv (Testudinata)

Peří

FEA

kg/počet křídel

počet

Peří – v případě předmětů vyrobených z peří (např. obrazy) uvést počet předmětů

Piliny

CHP

kg

 

Dřevěné piliny, zejména z Aquilaria malaccensis a Pterocarpus santalinus

Pižmo

MUS

g

 

Pižmo

Pláty

PLA

m2

 

Pláty kožešin (sešité kůže) – včetně předložek a pokrývek vyrobených z několika kůží

Plody, ovoce

FRU

kg

 

Plody, ovoce

Ploutev

FIN

kg

 

Čerstvé, mražené nebo sušené ploutve nebo části ploutví

Plovací měchýř

SWI

kg

 

Hydrostatický orgán, včetně vyziny / klíhu z jesetera

Plůdky

FIG

kg

počet

Nedospělé ryby ve věku jednoho nebo dvou let pro akvaristiku, odchovny ryb nebo pro vypuštění

Podnož

GRS

počet

 

Podnože (bez roubů)

Polévka

SOU

kg

l

Polévka – například z želvy

Roh

HOR

počet

kg

Rohy – včetně parohů

Řezba

CAR

kg

m3

Řezby (včetně ze dřeva a včetně hotových výrobků ze dřeva, například nábytku, hudebních nástrojů a řemeslných výrobků). pozn.: z některých druhů může být vyřezáno více než jeden typ výrobků (např. z rohu a kosti); v případě nutnosti by měl popis ozřejmit typ výrobku (např. řezba z rohu)

Řezivo

SAW

m3

 

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané; obvykle nad 6 mm tloušťky; pozn.: obchod řezivem dřev pro zvláštní účely, kterými se obchoduje podle váhy (např. lignum vitae, Guaiacum spp.) by měl být veden v kg

Semena

SEE

kg

 

Semena

Skořápky, lastury, ulity

SHE

počet

kg

Surové nebo neopracované skořápky (lastury, ulity)

Sušená rostlina

DPL

počet

 

Sušené rostliny – například herbářové exempláře

Šupiny

SCA

kg

 

Šupiny – např. z mořských želv, jiných plazů, ryb, luskounů

Tělo

BOD

počet

kg

V podstatě celí mrtví živočichové včetně čerstvých nebo zpracovaných ryb, preparovaných želv, konzervovaných motýlů, plazů v alkoholu, celých preparovaných loveckých trofejí apod.

Trofej

TRO

počet

 

Trofej – všechny trofejní části z jednoho zvířete, pokud jsou vyváženy společně:

například: rohy (2), lebka, kápě (kůže z lebky), hřbetní kůže, ocas a nohy (tj. 10 exemplářů) tvoří jednu trofej; avšak, jestliže na příklad lebka a rohy jsou jedinými vyváženými exempláři, pak mají být tyto položky uvedeny jako jedna trofej. Jinak musí být položky uvedeny odděleně. Celé preparované tělo se uvádí pod kódem BOD. Samotná kůže se uvádí pod kódem SKI.

Ucho

EAR

počet

 

Ucho – obvykle ze slona

Vejce

EGG

počet

kg

Celá mrtvá nebo vyfouknutá vejce (viz také „kaviár“)

Vejce (živá)

EGL

počet

kg

Živá vejce – obvykle ptačí a plazí, ale včetně ryb a bezobratlých

Vlákno

FIB

kg

m

Vlákna – například rostlinná vlákna, ale patří sem též struny tenisových raket

Vlas

HAI

kg

g

Vlas – včetně srsti všech živočichů, např. slona, jaka, vikuni, huanako

Vosk

WAX

kg

 

Vosk, včetně ambry (spermacetu)

Výrobek z kůže (malý)

LPS

počet

 

Malé výrobky z kůže, např. opasky, řemeny, sedla na jízdní kola, obaly na šekové knížky a kreditní karty, náušnice, kabelky, přívěsky na klíče, zápisníky, peněženky, tabatěrky, náprsní tašky, řemínky k hodinkám

Výrobek z kůže (velký)

LPL

počet

 

Velké výrobky z kůže – například aktovky, nábytek, kufry, cestovní kufry

Vzorek (vědecký)

SPE

kg / l / ml

 

Vědecké vzorky – včetně krve, tkání (např. ledviny, slezina atd.), histologické preparáty atd.

Zub

TEE

počet

kg

Zuby – např. zuby kytovců, lva, hrocha, krokodýla, atd.

Žabí stehýnka (nohy)

LEG

kg

 

Žabí stehýnka

Živé

LIV

počet

 

Živí živočichové a rostliny; exempláře živých korálů převážené ve vodě by měly být evidovány pouze v počtu kusů

Žluč

GAL

kg

 

Žluč

Žlučník

GAB

počet

kg

Žlučník

Klíč k jednotkám (lze použít ekvivalentní jednotky nemetrické soustavy)

g = gramy

kg = kilogramy

l = litry

cm3 = krychlové centimetry

ml = mililitry

m = metry

m2 = čtvereční metry

m3 = krychlové metry

počet = počet exemplářů

▼M6
PŘÍLOHA VIII

Standardní názvoslovné příručky, které se používají podle čl. 5 bodu 4 k označení vědeckých názvů druhů na povoleních a potvrzeních

ŽIVOČICHOVÉ

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pro všechny savce – s výjimkou uznání následujících názvů volně žijících forem (s prioritou názvů domácích druhů): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion a s výjimkou níže uvedených druhů]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [pro Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723-741. [pro Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [pro Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [pro Sotalia fluviatilis a Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [pro Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [pro Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [pro Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [pro Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [pro Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pro Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [pro Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [pro Physeter macrocephalus a Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [pro Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [pro Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [pro Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [pro Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [pro Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [pro Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe a Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [pro názvy řádů a čeledí ptáků]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [pro všechny ptačí druhy s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek a pro Lophura imperialis, na jehož exempláře by se mělo pohlížet jako na exempláře L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (available on the CITES website) [společně s DICKINSON 2003 pro všechny ptačí druhy – s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [pro Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pro Psittacula intermedia a Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [pro Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [pro Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [pro Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [pro Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [pro Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [pro Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [pro Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [pro Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [pro Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [pro Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131. [pro Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [pro Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [pro Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [pro Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [pro Calumma vatosoa a Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [pro Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [pro Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [pro Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [pro Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [pro Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [pro Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [pro Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [pro Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal of Herpetology, 55(2): 123-141. [pro Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [pro Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [pro Cordylus spp.]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pro Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pro Tupinambis spp.]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [pro Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [pro Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [pro Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [pro Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [pro Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [pro Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez dodatku; pro Testudines u názvů druhů a čeledí – s výjimkou zachování těchto názvů: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [pro Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [pro Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [pro Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [pro Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [pro Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [pro Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [pro Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [pro Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [pro Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [pro Phelsuma spp., avšak se zachováním druhu Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [pro Morelia clastolepis, Morelia nauta a Morelia tracyae a povýšení Morelia kinghorni na úroveň druhu]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [pro Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [pro Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [pro Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [pro Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [pro Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pro Iguanidae kromě uznání Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense a P. wigginsi jako platných druhů]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [pro Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [pro Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pro Python breitensteini a Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [pro Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [pro Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo a Furcifer – s výjimkou druhu Bradypodion změněného na Kinyongia a Nadzikambia, a s výjimkou uznání Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi a C. marojezense jako platných druhů]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [pro Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [pro Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [pro Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [pro Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [pro Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [pro Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [pro Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [pro Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pro Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [pro Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae a Viperidae – kromě zachování rodů Acrantophis, Sanzinia, Calabaria a Lichanura a uznání Epicrates maurus a Tropidophis xanthogaster jako platných druhů]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [pro Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [pro Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [pro Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [pro Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [pro Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [pro Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KORENY, L., KOPECNA, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [pro Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [pro Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [pro vymezení čeledí v rámci ještěrů (Sauria)]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [pro Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [pro Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [pro Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [pro Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [pro Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [pro Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [pro Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [pro Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [pro Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [pro Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [pro Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [pro Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [pro Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [pro Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pro Chamaeleo balebicornutus a Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [pro Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [pro Trioceros spp.]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [pro správný způsob psaní Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [pro Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [pro Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [pro Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [pro Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [pro Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [pro Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pro řádová jména Testudines, Crocodylia a Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [pro Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [pro Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix a Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [pro Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) verze 5.5 z prosince 2011

v kombinaci s BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [pro všechny druhy obojživelníků]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9. ledna 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII A SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version downloaded 30 November 2011. [pro všechny druhy žraloků a ryb, kromě rodu Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [pro Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pro Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pro Hippocampus spp.]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pro Hippocampus spp.]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pro Hippocampus spp.]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [pro Hippocampus spp.]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [pro Hippocampus spp.]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [pro Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pro Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [pro Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [pro štíry rodu Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [pro Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 k 7. dubnu 2006 [pro Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [pro Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pro motýly rodu Ornithoptera, Trogonoptera a Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pro Hirudo medicinalis a Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA A HYDROZOA

Taxonomický přehled všech druhů korálů uvedených na seznamu CITES, na základě informací sestavených UNEP-WCMC v roce 2012.

ROSTLINY

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (dotisk s opravami 1998) (pro rodové názvy všech rostlin obsažených v přílohách úmluvy, pokud nejsou nahrazeny standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pro rodová synonyma, která nejsou zmíněna v The Plant-Book, pokud nejsou nahrazena standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran, jak se na ně odkazuje v níže uvedených odstavcích.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cyclamen (Primulaceae) a Galanthus a Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999 compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jako příručka při odkazování na názvy druhů Dionaea, Nepenthes a Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizace: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] jako příručka při odkazování na názvy druhů Aloe a Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) jako příručka při odkazování na názvy druhů Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione a Sophronitis (Volume 1, 1995) a Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula a Encyclia (Volume 2, 1997) a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides a Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda a Vandopsis (Volume 3, 2001); a Aerides, Coelogyne, Comparettia a Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) jako příručka při odkazování na názvy druhů sukulentních pryšců/euforbií.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) jako příručka při odkazování na názvy druhů Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa jako příručka při odkazování na názvy druhů Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 jako příručka při odkazování na názvy druhů Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorů: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) jako příručka při odkazování na názvy druhů Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 a jeho aktualizace) publikováno UNEP — WCMC lze použít jako neoficiální přehled vědeckých názvů, který přijala konference smluvních stran pro druhy živočichů zahrnutých do příloh nařízení (ES) č. 338/97, a jako neoficiální přehled informací obsažených ve standardních příručkách, které byly přijaty pro názvosloví CITES.

▼B
PŘÍLOHA IX

1. Kódy pro vyznačení účelu transakce v povoleních a potvrzeních podle ►C1  čl. 5 bodu 5 ◄

B

Chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

Výchova a vzdělání

G

Botanické zahrady

H

Lovecké trofeje

L

Prosazování právních předpisů

M

Biolékařský výzkum

N

Znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

Osobní účel

▼M6

Q

Putovní výstavy (soubor vzorků, cirkus, zvěřinec, výstava rostlin, vystoupení orchestru nebo muzejní výstava využité k veřejnému vystavování pro komerční účely)

▼B

S

Vědecký účel

T

Komerční účel

Z

Zoologické zahrady

2. Kódy pro vyznačení původu exempláře v povoleních a potvrzeních podle ►C1  čl. 5 bodu 6 ◄

W

Exempláře odebrané z volné přírody

▼M2

R

Exempláře živočichů chovaných v kontrolovaném prostředí, odebraných z volné přírody jako vejce nebo mláďata v případech, kdy by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

Živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin

▼B

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin

▼M2

C

Živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin

▼B

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria dle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin

I

Zabavené nebo odebrané exempláře ( 7 )

O

Exemplář získaný v době před přistoupením k úmluvě (7) 

U

Neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

▼M6

X

Exempláře odebrané z mořského prostředí, jež nespadá do jurisdikce žádného státu

▼M1
PŘÍLOHA X

ŽIVOČIŠNÉ DRUHY UVEDENÉ V ČL. 62 ODST. 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis (kachna laysanská)

Anas querquedula (čírka modrá)

Aythya nyroca (polák malý)

Branta ruficollis (berneška rudokrká)

Branta sandvicensis (berneška havajská)

Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia (holub skalní)

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii (bažant Wallichův)

Colinus virginianus ridgwayi (křepel virginský, poddruh ridgwayi)

Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský)

Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský)

►M6  Lophophorus impejanus  ◄ (bažant lesklý)

Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)

Lophura swinhoii (bažant Swinhoeův, b. sedlatý)

Polyplectron napoleonis (bažant palawanský)

Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)

Syrmaticus humiae (bažant Humeové)

Syrmaticus mikado (bažant mikado)

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata (čížek ohnivý)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki rudočelý)

Psephotus dissimilis (papoušek žlutokřídlý)

▼B
PŘÍLOHA XI

Typy biologických vzorků uvedených v čl. 18 a jejich použitíTyp vzorku

Typická velikost vzorku

Použití vzorku

Krev, tekutina

Kapky nebo 5 ml celé krve ve zkumavce s antikoagulantem; může se zkazit za 36 hodin

Hematologie a standardní biochemické testy k diagnostice choroby; taxonomický výzkum; biolékařský výzkum

Krev, suchá (stěr)

Kapka krve rozetřená na mikroskopickém sklíčku, obvykle fixovaná chemickým fixačním prostředkem

Krevní obrazy a vyšetření na parazitární choroby

Krev, sražená (sérum)

5 ml krve ve zkumavce s krevní sraženinou nebo bez ní

Sérologie a zjišťování protilátek na důkaz choroby; biolékařský výzkum

Tkáně, fixované

5 mm3 kousků tkání ve fixačním prostředku

Histologie a elektronová mikroskopie za účelem zjišťování známek choroby; taxonomický výzkum; biolékařský výzkum

Tkáně, čerstvé (kromě vajíček, spermií a embryí)

5 mm3 kousků tkání, někdy zmrazené

Mikrobiologie a toxikologie za účelem zjišťování organismů a jedů; taxonomický výzkum; biolékařský výzkum

Výtěry

Maličké kousky tkáně na tampónu ve zkumavce

Pěstování bakterií, plísní, atd. k určení choroby

Vlasy / chlupy, kůže, peří, šupiny

Malé, někdy maličké kousky z povrchu kůže ve zkumavce (až 10 ml v objemu) s fixačním prostředkem nebo bez něho

Genetické a soudní zkoušky a zjišťování parazitů a patogenů a jiné zkoušky

Buněčné linie a tkáňové kultury

Bez omezení velikosti vzorku

Buněčné linie jsou umělé produkty kultivované buď jako primární nebo kontinuální buněčné linie, které jsou značně používány při testování výroby vakcín nebo jiných lékařských výrobků a v taxonomickém výzkumu (např. studie chromozómů a extrahování DNA)

DNA (deoxyribonukleová kyselina)

Mmalé množství krve (až 5 ml), vlasy / chlupy, folikul z pera, svalová nebo orgánová tkáň (např. játra, srdce, atd.), čištěná DNA, atd.

►C1  Určení ◄ pohlaví; určení totožnosti; soudní vyšetřování; taxonomický výzkum; biolékařský výzkum

Sekrety (sliny, jed, mléko)

1–5 ml v lahvičkách

Výzkum fylogeneze, výroba protijedů, biolékařský výzkum
PŘÍLOHA XII

Srovnávací tabulkaNařízení (ES) č. 1808/2001

Toto nařízení

Čl. 1 písm. a) a b)

Čl. 1 body 1 a 2

Čl. 1 písm. c)

Čl. 1 písm. d), e) a f)

Čl. 1 body 3, 4 a 5

Čl. 1 body 6, 7 a 8

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 3 a 4

Čl. 2 odst. 3 a 4

Čl. 2 odst. 5 a 6

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 5 první pododstavec body 1 a 2

Čl. 5 první pododstavec bod 3

Čl. 4 odst. 3 písm. c), d) a e)

Čl. 5 první pododstavec body 4, 5 a 6

Čl. 4 odst. 4

Článek 6

Čl. 4 odst. 5

Článek 7

Článek 5

Článek 8

Článek 6

Článek 9

Čl. 7 odst. 1

Článek 10

Čl. 7 odst. 2

Článek 11

Čl. 7 odst. 3 a 4

Článek 12

Čl. 8 odst. 1

Článek 13

Čl. 8 odst. 2

Článek 14

Čl. 8 odst. 3

Čl. 15 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 4

Čl. 15 odst. 3 a 4

Čl. 8 odst. 5

Článek 16

Čl. 8 odst. 6 a 7

Článek 17

Čl. 18–19

Článek 9

Článek 20

Článek 10

Článek 21

Článek 11

Článek 22

Článek 12

Článek 23

Článek 13

Článek 24

Článek 14

Článek 25

Článek 15

Článek 26

Článek 16

Článek 27

Článek 17

Článek 28

Článek 18

Článek 29

Čl. 30–44

Článek 19

Článek 45

Čl. 20 odst. 1

Článek 46

Čl. 20 odst. 2

Článek 47

Čl. 20 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 48 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 20 odst. 3 písm. c)

Čl. 20 odst. 3 písm. d) a e)

Čl. 48 odst. 1 písm. c) a d)

Čl. 20 odst. 4

Článek 49

Čl. 20 odst. 5 a 6

Čl. 50 odst. 1 a 2

Článek 21

Článek 51

Článek 22

Článek 52

Článek 23

Článek 53

Článek 24

Článek 54

Článek 25

Článek 55

Článek 26

Článek 56

Čl. 27 odst. 1 první a druhá odrážka a následný text

Čl. 57 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 27 odst. 2, 3 a 4

Čl. 57 odst. 2, 3 a 4

Čl. 27 odst. 5 písm. a) a b)

Čl. 57 odst. 5 písm. a) a b)

Čl. 57 odst. 5 písm. c) a d)

Čl. 28 odst. 1 první a druhá odrážka

Čl. 58 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 28 odst. 2 a 3

Čl. 58 odst. 2 a 3

Čl. 28 odst. 4 písm. a) a b)

Čl. 58 odst. 4

Článek 29

Článek 59

Článek 30

Článek 60

Článek 31

Článek 61

Článek 32

Článek 62

Článek 33

Článek 63

Čl. 34 odst. 1

Čl. 34 odst. 2 písm. a) až f)

Čl. 64 odst. 1 písm. a) až f)

Čl. 34 odst. 2 písm. g) a h)

Čl. 64 odst. 2

Čl. 35 odst. 1 a 2

Čl. 65 odst. 1 a 2

Čl. 35 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 65 odst. 3

Čl. 65 odst. 4

Čl. 36 odst. 1

Čl. 66 odst. 1, 2 a 3

Čl. 36 odst. 2

Čl. 66 odst. 4

Čl. 36 odst. 3 a 4

Čl. 66 odst. 5 a 6

Čl. 66 odst. 7

Čl. 36 odst. 5

Čl. 66 odst. 8

Článek 37

Článek 67

Článek 38

Článek 68

Článek 39

Článek 69

Článek 40

Článek 70

Článek 41

Článek 71

Článek 42

Článek 74

Článek 43

Článek 72

Článek 44

Článek 73

Článek 45

Článek 75

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha III

Příloha V

Příloha IV

Příloha VI

Příloha V

Příloha VII

Příloha VI

Příloha VIII

Příloha VII

Příloha IX

Příloha VIII

Příloha X

Příloha XI

Příloha XII

▼M6
PŘÍLOHA XIII

DRUHY A POPULACE UVEDENÉ V ČL. 57 ODST. 3a

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 384, 31.12.1982, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2727/95 (Úř. věst. L 284, 28.11.1995, s. 3).

( 3 ) Úř. věst. L 250, 19.9.2001, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13.

( 5 ) Úř. věst. L 344, 7.12.1983, s. 1.

( 6 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a v nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 (Úř. věst. L 10, 16.1.2015, s. 19).

( 7 ) Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

Top