EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R2252-20090626

Consolidated text: Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2252/2009-06-26

2004R2252 — CS — 26.06.2009 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2252/2004

ze dne 13. prosince 2004

o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy

(Úř. věst. L 385, 29.12.2004, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009,

  L 142

1

6.6.2009


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 311, 26.11.2005, s. 44  (2252/04)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2252/2004

ze dne 13. prosince 2004

o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státyRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 bod 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 potvrdila nezbytnost jednotného přístupu Evropské unie k biometrickým identifikátorům nebo biometrickým údajům pro doklady státních příslušníků třetích zemí, cestovní pasy občanů Evropské unie a informační systémy (VIS a SIS II).

(2)

Minimální bezpečnostní normy pro cestovní pasy byly zavedeny usnesením zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 17. října 2000 ( 3 ). Nyní je vhodné zvýšit právní sílu uvedeného usnesení opatřením Společenství, aby bylo dosaženo zdokonalených harmonizovaných bezpečnostních norem pro ochranu cestovních pasů a cestovních dokladů před pozměňováním. Zároveň by do cestovních pasů nebo cestovních dokladů měly být za účelem zavedení spolehlivého spojení mezi pravým držitelem pasu a dokladem začleněny biometrické identifikátory.

(3)

Harmonizace bezpečnostních prvků a začlenění biometrických identifikátorů je důležitým krokem směrem k používání nových prvků s ohledem na budoucí vývoj na evropské úrovni, který by měl učinit cestovní doklady bezpečnějšími a zavést spolehlivější spojení mezi držitelem a cestovním pasem a cestovním dokladem jako důležitý příspěvek k zajištění jeho ochrany před podvodným použitím. Je třeba zohlednit specifikace Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), a zejména specifikace stanovené v dokumentu č. 9303 o strojově čitelných cestovních dokladech.

(4)

Toto nařízení je omezeno na harmonizaci bezpečnostních prvků včetně biometrických identifikátorů v cestovních pasech a cestovních dokladech členských států. Určení orgánů a subjektů, které mají právo na přístup k osobním údajům obsaženým v uchovávacím médiu dokladů, je věcí vnitrostátních právních předpisů s výhradou odpovídajících ustanovení práva Společenství, práva Evropské unie nebo mezinárodních dohod.

(5)

Toto nařízení by mělo stanovit pouze specifikace, které nejsou tajné. Tyto specifikace je třeba doplnit specifikacemi, které budou uchovány v tajnosti, aby se předešlo riziku padělání a pozměňování. Takové další technické specifikace by měly být přijaty podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 4 ).

(6)

Komisi by měl být nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz ( 5 ).

(7)

Aby bylo zajištěno, že uvedené informace nebudou dostupné více osobám, než je nezbytné, je také důležité, aby každý členský stát určil nejvýše jeden subjekt odpovědný za vyhotovování cestovních pasů a cestovních dokladů, přičemž členské státy mohou tento subjekt v případě potřeby změnit. Z bezpečnostních důvodů by měl každý členský stát sdělit Komisi a ostatním členským státům název příslušného subjektu.

(8)

Pokud jde o osobní údaje zpracovávané v souvislosti s cestovními pasy a cestovními doklady, použije se směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 6 ). Mělo by být zajištěno, že v cestovním pase nebudou uloženy žádné další informace, pokud toto nařízení nebo jeho příloha nestanoví jinak nebo pokud to nebude v daném cestovním dokladu uvedeno.

(9)

V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné k dosažení základních cílů zavedení společných bezpečnostních norem a interoperabilních biometrických identifikátorů stanovit pravidla pro všechny členské státy, které provádějí Úmluvu k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 ( 7 ). Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení stanoveného cíle, v souladu s čl. 5 třetím pododstavcem Smlouvy.

(10)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(11)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis ( 8 ). Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(12)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis ( 9 ). Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(13)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis ( 10 ), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody ( 11 ).

(14)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis ( 12 ), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu uvedené dohody jménem Evropské unie a podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení ( 13 ),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

▼M1

1.  Cestovní pasy a cestovní doklady vydávané členskými státy musí splňovat minimální bezpečnostní normy stanovené v příloze.

Vydávají se jako osobní doklady.

Komise předloží do 26. června 2012 zprávu o požadavcích týkajících se dětí, které cestují samy nebo v doprovodu a překračují vnější hranice členských států, a v případě potřeby navrhne vhodná opatření, která zajistí jednotný přístup, pokud jde o pravidla ochrany dětí překračujících vnější hranice členských států.

2.  Cestovní pasy a cestovní doklady musí obsahovat velmi bezpečné médium pro uchování údajů, které obsahuje zobrazení obličeje. Členské státy musí rovněž zahrnout dva ploché otisky prstů v interoperabilních formátech. Údaje musí být zabezpečeny a médium pro jejich uchování musí mít dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, pravost a utajení údajů.

2a.  Od požadavku poskytovat otisky prstů jsou osvobozeny

a) děti mladší dvanácti let.

Stanovení věkové hranice dvanácti let je dočasné. Zpráva uvedená v článku 5a bude obsahovat přezkum této věkové hranice, doprovázený v případě potřeby návrhem na její změnu.

Aniž jsou dotčeny důsledky uplatňování článku 5a, členské státy, které ve svých vnitrostátních předpisech přijatých do 26. června 2009 stanoví věkovou hranici nižší než dvanáct let, ji mohou uplatňovat během přechodného období až do doby čtyř let po 26. června 2009. Věková hranice v přechodném období však nesmí být nižší než šest let;

b) osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné.

2b.  V případech, kdy je pořízení otisků určených prstů dočasně nemožné, povolí členské státy pořízení otisků jiných prstů. Pokud je dočasně nemožné pořídit i otisky jakýchkoli jiných prstů, mohou členské státy vydat dočasný cestovní pas s platností dvanáct měsíců a méně.

▼B

3.  Toto nařízení se vztahuje na cestovní pasy a cestovní doklady vydávané členskými státy. Nevztahuje se na průkazy totožnosti, které vydávají členské státy svým státním příslušníkům, ani na dočasné cestovní pasy a cestovní doklady ►C1  s platností dvanáct měsíců a méně. ◄

▼M1

Článek 1a

1.  Biometrické identifikátory pořizují kvalifikovaní a řádně zmocnění pracovníci vnitrostátních orgánů, které jsou příslušné pro vydávání cestovních pasů a cestovních dokladů.

2.  Členské státy shromažďují biometrické identifikátory žadatele v souladu se zárukami stanovenými v Úmluvě Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod a v Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte. Členské státy zajistí, aby v případě potíží se snímáním otisků prstů byly k dispozici vhodné postupy, které zaručí, že nebude dotčena důstojnost dotyčné osoby.

▼M1

Článek 2

Postupem podle čl. 5 odst. 2 se stanoví další technické specifikace pro cestovní pasy a cestovní doklady podle mezinárodních norem, mezi něž patří zejména doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), které se budou týkat

a) dalších bezpečnostních prvků a požadavků, včetně zdokonalených norem na ochranu proti padělání, napodobování a pozměňování;

b) technických specifikací média pro uchování biometrických prvků a jeho zabezpečení, včetně zabránění neoprávněnému přístupu;

c) požadavků na kvalitu a společné technické normy pro zobrazení obličeje a otisky prstů.

▼B

Článek 3

1.  Postupem podle čl. 5 odst. 2 lze rozhodnout, že specifikace uvedené v článku 2 jsou tajné a nezveřejňují se. V tom případě se sdělují pouze subjektům určeným členskými státy pro tisk a osobám řádně pověřeným členským státem nebo Komisí.

2.  Každý členský stát určí jeden subjekt, který bude odpovědný za tisk cestovních pasů a cestovních dokladů. Název tohoto subjektu sdělí Komisi a ostatním členským státům. Tentýž subjekt může být určen dvěma nebo více členskými státy. Každý členský stát je oprávněn změnit jím určený subjekt. Uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

Článek 4

1.  Aniž jsou dotčena pravidla o ochraně údajů, mají osoby, jimž je vydán cestovní pas nebo cestovní doklad, právo ověřit osobní údaje obsažené v cestovním pase nebo cestovním dokladu a případně požadovat provedení opravy nebo výmazu.

2.  V cestovním pase nebo cestovním dokladu nesmějí být obsaženy žádné údaje ve strojově čitelné formě, pokud toto nařízení nebo jeho příloha nestanoví jinak nebo pokud to vydávající stát neuvede v cestovním pase nebo cestovním dokladu v souladu se svým vnitrostátním právem.

▼M1

3.  Biometrické údaje jsou shromaždovány a uchovávány v paměťovém médiu cestovních pasů a cestovních dokladů za účelem vydání těchto dokladů. Pro účely tohoto nařízení se biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech použijí pouze k ověřování

a) pravosti cestovního pasu nebo cestovního dokladu;

b) totožnosti držitele pomocí přímo dostupných srovnatelných prvků v případech, kdy musí být cestovní pas nebo cestovní doklad podle právních předpisů předložen.

Kontrola dalších bezpečnostních prvků je prováděna, aniž je dotčen čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) ( 14 ). Neshoda při srovnávání prvků nemá sama o sobě vliv na platnost cestovního pasu nebo cestovního dokladu pro účely překročení vnějších hranic.

▼B

Článek 5

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1683/95.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼M1

Článek 5a

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 26. června 2012 zprávu, která bude vycházet z rozsáhlé a podrobné studie nezávislého orgánu pod dohledem Komise a která prověří, mimo jiné vyhodnocením přesnosti používaných systémů, spolehlivost a technickou proveditelnost snímání otisků prstů u dětí mladších dvanácti let za účelem identifikace a ověřování, a současně porovná míru chybného odmítnutí v každém členském státě a na základě výsledků dané studie provede analýzu potřebnosti společných pravidel pro určování shody. V případě potřeby ke zprávě přiloží návrhy na úpravu tohoto nařízení.

▼B

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

▼M1

Členské státy toto nařízení použijí:

a) pokud jde o zobrazení obličeje, nejpozději 18 měsíců, a

b) pokud jde o otisky prstů, nejpozději 36 měsíců

od přijetí dalších technických specifikací uvedených v článku 2. Platnost již vydaných cestovních pasů a cestovních dokladů však není dotčena.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 druhého pododstavce se provede do 26. června 2012. Původní platnost pro držitele dokladu však není dotčena.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.
PŘÍLOHA

MINIMÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY CESTOVNÍCH PASŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ VYDÁVANÝCH ČLENSKÝMI STÁTY

Úvod

Tato příloha stanoví minimální úroveň zabezpečení, kterou musí splňovat cestovní pasy a cestovní doklady členských států. Ustanovení této přílohy se vztahují především na stránku s biografickými údaji. Generické bezpečnostní prvky se vztahují i na ostatní části cestovních pasů a cestovních dokladů.

Stránka s biografickými údaji se může skládat z různých základních materiálů. Tato příloha stanoví minimální úroveň zabezpečení pro konkrétní použitý materiál.

1.   Materiál

Papír použitý na ty oddíly cestovního pasu nebo cestovního dokladu, které udávají osobní nebo jiné údaje, musí splňovat tyto minimální požadavky:

 žádné optické zjasňovače,

▼C1

 dvoutónové vodoznaky,

▼B

 bezpečnostní činidla na ochranu před pozměňováním chemickým výmazem,

 barevná vlákna (částečně viditelná a částečně fluorescenční pod UV světlem nebo neviditelná a fluorescenční nejméně ve dvou barvách),

 doporučují se UV fluorescenční planšety (u štítků jsou povinné),

▼C1

 doporučuje se používat průhledový proužek.

▼B

Pokud má stránka s biografickými údaji podobu štítku, může být od vodoznaku na papíru použitém pro tuto stránku upuštěno. Od vodoznaku může být také upuštěno u papíru použitého pro vnitřní stranu desek cestovního pasu. Bezpečnostní činidla jsou požadována na vnitřní straně desek pouze tehdy, pokud jsou zde zapisovány údaje.

Prošívací niť by měla být chráněna před vyměněním.

Pokud je karta určená k uložení osobních údajů do cestovního pasu nebo cestovního dokladu celá z umělé hmoty, není obvykle možné začlenit veškeré autentizační znaky používané pro papír cestovních pasů a cestovních dokladů. V případě štítků a karet musí být nedostatek znaků v materiálu nahrazen opatřeními bezpečnostního tisku, použitím prvku na ochranu proti kopírování nebo techniky vydávání podle oddílů 3, 4 a 5, která přesahuje dále uvedené minimální normy.

2.   Stránka s biografickými údaji

Cestovní pas obsahuje strojově čitelnou stránku s biografickými údaji, která musí splňovat specifikace části 1 (o strojově čitelných cestovních pasech) dokumentu ICAO 9303 a postupy vydávání musí splňovat specifikace, které uvedený dokument stanoví pro strojově čitelné doklady.

Podobenka držitele je rovněž na této stránce a nepřipevňuje se, ale začleňuje do materiálu stránky s biografickými údaji technikami vydávání podle oddílu 5.

Biografické údaje se zapisují na stránku následující v cestovním pase nebo cestovním dokladu po titulní stránce. V každém případě se již vnitřní strana desek nesmí používat pro biografické údaje.

Grafická úprava stránek s biografickými údaji musí být taková, aby byla rozlišitelná od ostatních stránek.

3.   Techniky tisku

Užívají se tyto techniky tisku:

A. Tisk pozadí:

 dvoubarevné giloše nebo rovnocenné struktury,

 duhové zbarvení, pokud možno fluorescenční,

 UV fluorescenční přetisk,

 účinné ochranné motivy proti padělání a pozměňování (zejména na stránce s biografickými údaji) s volitelným použitím mikrotisku,

 na papírové stránky cestovního pasu nebo cestovního dokladu a na štítky se musí používat reaktivní barvy,

 je-li papír cestovního pasu nebo cestovního dokladu dobře chráněn před pokusy o padělání nebo pozměnění, není použití reaktivní barvy povinné.

B. Tisk formuláře:

se začleněným mikrotiskem (pokud již není obsažen v tisku pozadí).

C. Číslování:

Na všechny stránky uvnitř cestovního pasu nebo cestovního dokladu by se mělo tisknout (pokud možno speciálním fontem a UV fluorescenční barvou) nebo perforovat vlastní číslo dokladu, anebo v případě cestovních pasů – karet by se vlastní číslo dokladu mělo začlenit s použitím téže techniky jako pro biografické údaje. Doporučuje se, aby u cestovních pasů – karet bylo vlastní číslo dokladu viditelné na obou stranách karty. Pokud je pro biografické údaje použit štítek, mělo by se vlastní číslo dokladu vytisknout s použitím fluorescenční barvy, přičemž použití speciálního fontu je povinné.

Pokud jsou pro biografické údaje použity štítky nebo vnitřní stránky z nelaminovaného papíru, použije se také hlubotisk se skrytým obrazem, mikrotext a barvy s opticky proměnlivými vlastnostmi, jakož i difrakční opticky proměnlivý obrazový prvek (Diffractive Optically Variable Image Device – DOVID). Další opticky proměnlivé bezpečnostní prvky se rovněž použijí v cestovních pasech – kartách zcela vyrobených z umělé hmoty, přinejmenším pomocí prvku DOVID nebo rovnocenných opatření.

4.   Ochrana proti kopírování

Opticky proměnlivý prvek (optically variable device – OVD) nebo rovnocenný prvek, který poskytuje stejnou úroveň identifikace a bezpečnosti jako prvky v současnosti používané v jednotném vzoru víz, se použije na stránce s biografickými údaji, a to ve formě difrakčních struktur, které se mění při pohledu z různých úhlů (prvek DOVID), začleněných do vrstvy laminované za tepla anebo do rovnocenné (co nejtenčí) laminované vrstvy nebo jako horní vrstva prvku OVD, anebo ve štítku nebo na vnitřní stránce z nelaminovaného papíru jako metalizovaný nebo částečně demetalizovaný prvek OVD (s hlubotiskovým přetiskem) nebo rovnocenné prvky.

Prvky OVD by se měly začlenit do dokladu jako prvek vrstvené struktury, která účinně chrání proti padělání a pozměňování. V papírových dokladech by měly být začleněny po celém povrchu jako prvek vrstvy laminované za tepla nebo rovnocenné (co nejtenčí) laminované vrstvy nebo jako bezpečnostní horní vrstva, jak je popsáno v oddílu 5. V dokladech z umělé hmoty by měly být začleněny do co největšího rozsahu povrchu karty.

Je-li karta z umělé hmoty personalizována laserovým rytím, do kterého je začleněn proměnlivý laserový obrazec, použije se difrakční prvek OVD, přinejmenším ve formě umístěného metalizovaného nebo průhledného prvku DOVID, za účelem dosažení posílené ochrany proti kopírování.

Je-li stránka s biografickými údaji zhotovena z umělé hmoty s papírovým středem, použije se k dosažení posílené ochrany proti kopírování difrakčního prvku OVD, přinejmenším ve formě umístěného metalizovaného nebo průhledného prvku DOVID.

5.   Techniky vydávání

Aby se zajistila řádná ochrana údajů v cestovních pasech proti pokusům o padělání a pozměňování, začlení se biografické údaje, obsahující podobenku držitele, podpis držitele a hlavní údaje o vydání dokladu, do základního materiálu dokladu. Konvenční metody připojení fotografie se nadále nepoužijí.

Lze používat tyto techniky vydávání:

 laserový tisk,

 tepelný přenos,

 inkoustový tryskový tisk,

 fotografie,

▼C1

 laserové gravírování, které účinně proniká do vrstev karty nesoucí bezpečnostní znaky.

▼B

Za účelem zajištění odpovídající ochrany biografických údajů a údajů o vydání proti pokusům o padělání a pozměňování je při použití techniky laserového tisku, tepelného přenosu a fotografie povinné laminování za tepla nebo rovnocenné (co nejtenčí) laminování s prvkem na ochranu proti kopírování.

Cestovní doklady musí být vydávány ve strojově čitelné formě. Grafická úprava stránky s biografickými údaji musí splňovat specifikace části 1 dokumentu ICAO 9303 a postupy vydávání musí splňovat specifikace, které tento dokument stanoví pro strojově čitelné doklady.( 1 ) Úř. věst. C 98, 23.4.2004, s. 39.

( 2 ) Stanovisko ze dne 2. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 3 ) Úř. věst. C 310, 28.10.2000, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 5 ) Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

( 6 ) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 7 ) Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19. Úmluva naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 871/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 29).

( 8 ) Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

( 9 ) Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

( 10 ) Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

( 11 ) Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

( 12 ) Dokument Rady 13054/04 dostupný na: http://register.consilium.eu.int

( 13 ) Dokumenty Rady 13464/04 a 13466/04 dostupné na: http://register.consilium.eu.int

( 14 ) Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.

Top