Help Print this page 

Document 02004R0809-20130828

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/809/2013-08-28
Multilingual display
Text

2004R0809 — CS — 28.08.2013 — 008.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 809/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 149, 30.4.2004, p.3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1787/2006 ze dne 4. prosince 2006

  L 337

17

5.12.2006

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 211/2007 ze dne 27. února 2007,

  L 61

24

28.2.2007

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1289/2008 ze dne 12. prosince 2008,

  L 340

17

19.12.2008

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 311/2012 ze dne 21. prosince 2011,

  L 103

13

13.4.2012

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 486/2012 ze dne 30. března 2012,

  L 150

1

9.6.2012

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 862/2012 ze dne 4. června 2012,

  L 256

4

22.9.2012

 M7

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 621/2013 ze dne 21. března 2013

  L 177

14

28.6.2013

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 759/2013 ze dne 30. dubna 2013,

  L 213

1

8.8.2013
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 809/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES ( 1 ), a zejména na čl. 5 odst. 5, článek 7, čl. 10 odst. 4, čl. 11 odst. 3, čl. 14 odst. 8 a čl. 15 odst. 7 uvedené směrnice,

po konzultaci s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) ( 2 ) ve věci technického poradenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2003/71/ES stanoví zásady, které je nutno dodržovat při sestavování prospektů. Tyto zásady je třeba doplnit, pokud jde o údaje, které v nich mají být uváděny, úprava těchto dokumentů, způsoby jejich zveřejňování, údaje, které mohou být v prospektu uvedeny ve formě odkazů a šíření inzerátů.

(2)

Podle druhu emitenta a příslušných cenných papírů by měla být stanovena typologie minimálních požadavků na údaje, odpovídající programům, které se v praxi používají nejčastěji. Programy by měly vycházet z informací vyžadovaných ve standardech vypracovaných Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (MOKCP) pro zveřejňování v případě přeshraničních nabídek a prvního kotování (Disclosure Standards for cross-border offering and initial listings, část I) a ze stávajících programů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny ( 3 ).

(3)

Údaje předkládané podle tohoto nařízení emitentem, předkladatelem nabídky nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, by měly podléhat předpisům Evropské unie, která se týkají ochrany údajů.

(4)

Pokud se prospekt skládá ze samostatných dokumentů, je třeba dbát na to, aby se předešlo opakování údajů; proto by měly být stanoveny samostatné podrobné programy pro registrační dokument a pro popis cenných papírů, přizpůsobené konkrétnímu druhu emitenta a příslušných cenných papírů tak, aby zahrnovaly každý druh cenného papíru.

(5)

Emitent, předkladatel nabídky nebo osoby, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, jsou oprávněni do prospektu nebo základního prospektu zařadit doplňující údaje jdoucí nad rámec položek údajů stanovených v programech a modulech. Veškeré uvedené doplňující údaje by měly být vhodné pro daný druh cenných papírů nebo povahu příslušného emitenta.

(6)

Vzhledem k různorodosti emitentů, druhů cenných papírů, účasti či neúčasti třetí strany jako ručitele, kotování nebo nekotování cenných papírů atd., neposkytne investorovi jediný program ve většině případů vhodné informace pro jeho investiční rozhodnutí. Proto by měla být možná kombinace různých programů. Na pomoc emitentům při sestavování jejich prospektu by měla být vypracována nevyčerpávající tabulka uvádějící možné kombinace programů a modulů pro většinu různých druhů cenných papírů.

(7)

Program pro registrační dokument akcií by měl být použitelný na akcie a jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, ale rovněž i na další cenné papíry, které umožňují přístup ke kapitálu emitenta formou přeměny nebo výměny. V druhém případě by se tento program neměl použít v situaci, kdy podkladové akcie, které mají být poskytnuty, již byly emitovány před emisí cenných papírů umožňujících přístup ke kapitálu emitenta; tento program by se však měl použít v případě, kdy podkladové akcie, které mají být poskytnuty, již byly vydány, ale dosud nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

(8)

Dobrovolné zveřejnění prognóz zisku v registračním dokumentu akcií by mělo být uváděno konzistentně a srovnatelně a mělo by být doloženo vyjádřením nezávislých účetních nebo auditorů. Tyto údaje by neměly být směšovány se zveřejněním známých trendů či jiných faktických údajů s podstatným dopadem na vyhlídky emitenta. Kromě toho by mělo při doplnění prospektu nebo sestavování nového prospektu být poskytnuto vysvětlení veškerých změn politiky zveřejňování prognóz zisku.

(9)

Pro forma finanční údaje jsou nutné v případě významné hrubé změny situace emitenta v důsledku určité transakce, tzn. odchylky o více než 25 % u jednoho nebo více ukazatelů rozsahu činnosti emitenta, s výjimkou situací, kdy je požadováno účetnictví při fúzích.

(10)

Program pro popis cenných papírů by měl u akcií platit pro každý druh akcií, protože uvažuje údaje týkající se popisu práv spojených s cennými papíry a postupu pro výkon jakýchkoliv práv spojených s cennými papíry.

(11)

Některé dluhové cenné papíry, jako např. strukturované dluhopisy, v sobě obsahují určité znaky derivátového cenného papíru, proto by měly být do programu pro popis cenných papírů u dluhových cenných papírů zařazeny další požadavky na zveřejnění ohledně derivátové složky úrokové platby.

(12)

Doplňující „modul“ pro záruky by se měl použít na každý závazek týkající se jakéhokoli druhu cenného papíru.

(13)

Registrační dokument pro cenné papíry zajištěné aktivy by se neměl používat pro hypoteční zástavní listy podle čl. 5 odst. 4 písm. b) směrnice 2003/71/ES a jiné kryté dluhopisy. To by mělo platit i pro doplňující modul pro cenné papíry zajištěné aktivy, který musí být kombinován s popisem cenných papírů pro dluhové cenné papíry.

(14)

Velcí investoři by měli být schopni činit svá investiční rozhodnutí na základě jiných prvků než takových, o kterých uvažují malí investoři. Proto je nutný odlišný obsah prospektu pro dluhové a derivátové cenné papíry určené investorům, kteří kupují dluhové nebo derivátové cenné papíry o jednotkové jmenovité hodnotě nejméně 50 000 EUR nebo s jmenovitou hodnotou v jiné měně za předpokladu, že hodnota této minimální jmenovité hodnoty po převodu na eura činí nejméně 50 000. EUR.

(15)

U depozitních certifikátů by měl být kladen důraz na emitenta podkladových akcií, nikoli na emitenta depozitního certifikátu. V případě právního postihu depozitáře nad rámec porušení jeho fiduciárních či zprostředkovatelských povinností by měla část prospektu věnovaná rizikovým faktorům obsahovat úplné informace o této skutečnosti a o okolnostech tohoto postihu. Pokud je prospekt sestaven jako trojdílný dokument (tj. registrační dokument, popis cenných papírů a souhrn), měl by se registrační dokument omezit na údaje o depozitáři.

(16)

Program pro registrační dokument bank by se měl používat pro banky ze třetích zemí, které nespadají do definice úvěrové instituce uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu ( 4 ), ale mají statutární sídlo ve státě, který je členem OECD.

(17)

Pokud účelově založený subjekt emituje dluhopisové a derivátové cenné papíry zaručené bankou, neměl by používat program pro bankovní registrační dokument.

(18)

Program „popis cenných papírů u derivátových cenných papírů“ by se měl použít na cenné papíry, které nejsou zahrnuty v jiných programech a modulech. Rozsah tohoto programu je určen odkazem na další dvě druhové kategorie akcií a dluhových cenných papírů. Aby poskytli jasné a obsažné vysvětlení, které by investorům pomohlo pochopit, jak je hodnota jejich investice ovlivněna hodnotou podkladu, měli by být emitenti schopni použít vhodné příklady podle vlastní volby. Například u některých složitých derivátových cenných papírů by příklady mohly být nejúčinnějším způsobem vysvětlení povahy těchto cenných papírů.

(19)

„Modul“ doplňujících údajů o podkladových akciích určitých kapitálových cenných papírů by měl být připojen k popisu cenných papírů u dluhových cenných papírů nebo by měl nahradit položku týkající se „údajů požadovaných o podkladu“ v programu pro popis cenných papírů u derivátových cenných papírů, v závislosti na znacích emitovaných cenných papírů.

(20)

Členské státy a jejich regionální nebo místní orgány jsou mimo oblast působnosti směrnice 2003/71/ES. Mohou se však rozhodnout pro vydání prospektu v souladu s touto směrnicí. Státní emitenti ve třetích zemích a jejich regionální nebo místní orgány nejsou mimo oblast působnosti směrnice 2003/71/ES a jsou povinni vydat prospekt, pokud chtějí provést veřejnou nabídku cenných papírů ve Společenství nebo chtějí, aby jejich cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. V těchto případech by měly být použity zvláštní programy pro cenné papíry emitované státy, jejich regionálními nebo místními orgány a veřejnými mezinárodními subjekty.

(21)

Základní prospekt a jeho konečné podmínky by měly obsahovat stejné informace jako prospekt. Všechny obecné zásady platné pro prospekt platí rovněž pro konečné podmínky. Nicméně, pokud konečné podmínky nejsou zahrnuty do základního prospektu, nemusí být schváleny příslušným orgánem.

(22)

U některých kategorií emitentů by měl být příslušný orgán oprávněn požadovat upravené údaje jdoucí nad rámec údajů uvedených v programech a modulech z důvodu zvláštní povahy činností prováděných těmito emitenty. Je nezbytný přesný a restriktivní seznam emitentů, pro které lze upravené údaje požadovat. Požadavky na upravené údaje pro každou kategorii emitentů obsaženou v tomto seznamu by měly být vhodné a přiměřené druhu dotyčné činnosti. Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry by se mohl aktivně snažit dosáhnout sladění těchto požadavků na informace ve Společenství. Zařazení nových kategorií na seznam by mělo být omezeno na řádně odůvodněné případy.

(23)

U zcela nových druhů cenných papírů, které nemohou být pokryty stávajícími programy nebo jakoukoli jejich kombinací, by měl mít emitent přesto možnost požádat o schválení prospektu. V těchto případech by měl být schopen projednat obsah údajů, které mají být uvedeny, s příslušným orgánem. Prospekt schválený příslušným orgánem za takových okolností by měl využívat jediného schválení stanoveného ve směrnici 2003/71/ES. Příslušný orgán by se měl vždy snažit nalézt podobné znaky a co nejvíce využít stávající programy. Veškeré požadavky na doplňující údaje by měly být vhodné a přiměřené druhu dotčených cenných papírů.

(24)

Určité údaje požadované v programech a modulech nebo rovnocenné údaje se konkrétního cenného papíru netýkají, a proto je v některých zvláštních případech zřejmě nebude možné použít. V takových případech by měl mít emitent možnost tyto údaje vynechat.

(25)

Zvýšená pružnost formulování základního prospektu s konečnými podmínkami prospektu v porovnání s prospektem pro jednu emisi by neměla narušit snadný přístup investorů k podstatným údajům.

(26)

Pokud jde o základní prospekty mělo by být snadno rozlišitelným způsobem stanoveno, které druhy údajů bude nutno zařadit jako konečné podmínky. Tento požadavek by mělo být možno splnit řadou různých způsobů, například pokud základní prospekt obsahuje volná místa pro jakékoli údaje vkládané do konečných podmínek nebo pokud základní prospekt obsahuje seznam chybějících údajů.

(27)

Pokud jednotný dokument obsahuje více než jeden základní prospekt a každý základní prospekt by vyžadoval schválení odlišným příslušným orgánem domovského členského státu, měly by dané příslušné orgány spolupracovat a ve vhodných případech přenést schvalování prospektu v souladu s čl. 13 odst. 5 směrnice 2003/71/ES tak, aby bylo pro celý dokument dostačující schválení pouze jedním příslušným orgánem.

(28)

Historické finanční údaje požadované v programech by měly být zásadně uváděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů ( 5 ) nebo v souladu s účetními standardy členských států. Lze však stanovit zvláštní požadavky na emitenty ze třetích zemí.

(29)

Pro účely zveřejnění dokumentu uvedeného v článku 10 směrnice 2003/71/ES, by emitenti měli mít možnost zvolit si ze způsobů stanovených v článku 14 uvedené směrnice ten způsob zveřejnění, který považují za vhodný. Při výběru způsobu zveřejnění by měli přihlédnout k cíli dokumentu a ke skutečnosti, že by způsob měl investorům umožnit rychlý a nákladově efektivní přístup k údajům, které dokument obsahuje.

(30)

Cílem začlenění ve formě odkazu podle článku 11 směrnice 2003/71/ES je zjednodušit a snížit náklady na vypracování prospektu. Tohoto cíle však nelze dosáhnout na úkor ostatních zájmů, které má prospekt chránit. Například je třeba zohlednit skutečnost, že přirozeným místem požadovaných informací je prospekt, a že informace by měly být podány v jednoduché a srozumitelné formě. Zvláštní pozornost by měla být věnována jazyku použitému pro údaje začleněné ve formě odkazu, který musí být shodný s jazykem prospektu samotného. Údaje začleněné ve formě odkazu mohou odkazovat na historické údaje. Pokud však takové již nejsou významné vzhledem k podstatné změně, mělo by to být v prospektu jasně uvedeno a měly by být poskytnuty i odpovídající aktualizované údaje.

(31)

Pokud je prospekt zveřejněn v elektronické podobě, jsou v porovnání s tradičními způsoby zveřejnění nezbytná dodatečná bezpečnostní opatření, využívající dostupné osvědčené postupy, aby byla udržena celistvost údajů, aby se vyloučila manipulace nebo pozměnění ze strany neoprávněných osob, aby se vyloučilo narušení jejich srozumitelnosti a aby se předešlo případným negativním důsledkům různých přístupů k veřejné nabídce cenných papírů ve třetích zemích.

(32)

Deník zvolený pro zveřejnění prospektu by měl mít širokou oblast distribuce a vysoký náklad.

(33)

Domovský členský stát by měl mít možnost požadovat, aby bylo zveřejněno oznámení o tom, jak byl prospekt zpřístupněn a kde jej veřejnost může získat. V případě, že domovský členský stát ve svých právních předpisech požaduje, aby bylo oznámení zveřejněno, měl se by obsah tohoto oznámení omezit na nutné informační údaje, aby se předešlo zdvojení se souhrnem. Tyto domovské členské státy mohou rovněž požadovat, aby bylo zveřejněno další oznámení o konečných podmínkách základního prospektu.

(34)

Pro usnadnění centralizace užitečných informací pro investory by seznam schválených prospektů umístěný na internetové stránce příslušného orgánu domovského členského státu měl uvádět informaci o tom, jak byl prospekt zveřejněn a kde jej lze získat.

(35)

Členské státy by měly zajistit účinné dodržování inzertních pravidel pro veřejné nabídky a pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu. V přeshraničních nabídkách nebo přeshraničních přijetích k obchodování by mělo být dosaženo odpovídající spolupráce mezi příslušnými orgány.

(36)

Vzhledem k období mezi okamžikem vstupu nařízení (ES) č. 1606/2002 v platnost a okamžikem, kdy se projeví jeho některé účinky, by měla být stanovena řada přechodných opatření pro historické finanční údaje, které mají být začleněny do prospektu, aby se předešlo nadměrnému zatížení emitentů a aby tito emitenti mohli v přiměřené lhůtě po vstupu směrnice 2003/71/ES v platnost přizpůsobit způsob, jakým vypracovávají a prezentují historické finanční údaje.

(37)

Povinnost přepracovat v prospektu historické finanční údaje podle nařízení (ES) č. 1606/2002 nezahrnuje cenné papíry s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 50 000 EUR. V důsledku toho nejsou pro takové cenné papíry přechodná opatření nutná.

(38)

Z důvodů návaznosti je vhodné, aby toto nařízení platilo ode dne provedení směrnice 2003/71/ES.

(39)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví:

1. úpravu prospektu uvedenou v článku 5 směrnice 2003/71/ES;

2. požadavky na minimální údaje, které mají být zahrnuty do prospektu v souladu s článkem 7 směrnice 2003/71/ES;

▼M5 —————

▼B

4. postupy, podle nichž lze do prospektu začlenit údaje ve formě odkazu v souladu s článkem 11 směrnice 2003/71/ES;

5. způsoby zveřejnění prospektu, aby bylo zajištěno, že prospekt bude veřejně dostupný v souladu s článkem 14 směrnice 2003/71/ES;

6. způsoby šíření inzerátů uvedených v článku 15 směrnice 2003/71/ES.

Článek 2

Definice

Vedle definic uvedených ve směrnici 2003/71/ES se pro účely tohoto nařízení rozumí:

1. „programem“ seznam požadavků na minimální údaje, přizpůsobený konkrétní povaze různých druhů emitentů nebo různých druhů dotčených cenných papírů;

2. „modulem“ seznam požadavků na doplňující údaje, nezahrnuté do žádného z programů, které mají být případně doplněny k jednomu více programům, podle druhu nástroje nebo transakce, pro které je prospekt nebo základní prospekt vypracováván;

3. „rizikovými faktory“ seznam rizik specifických pro situaci emitenta nebo pro jeho cenné papíry a podstatných pro přijímání investičních rozhodnutí;

4. „účelově založeným subjektem“ emitent, jehož cílem a účelem je v první řadě emitování cenných papírů;

5. „cennými papíry zajištěnými aktivy“ cenné papíry, které

a) představují podíl na aktivech, včetně veškerých práv, která mají zajistit jejich obsluhu nebo obdržení či včasnost obdržení částek splatných z těchto aktiv jejich držiteli; nebo

b) jsou zajištěny aktivy, jejichž podmínky stanoví platby, které se týkají plateb nebo přiměřených prognóz plateb vypočtených s odkazem na identifikovaná nebo identifikovatelná aktiva;

6. „zastřešujícím subjektem kolektivního investování“ subjekt kolektivního investování jehož předmětem je investování do jednoho či více subjektů kolektivního investování a jehož aktiva jsou složena z cenných papírů samostatné třídy (samostatných tříd) nebo samostatného (samostatných) označení;

7. „subjektem kolektivního investování do nemovitostí“ subjekt kolektivního investování, jehož investičním cílem je účast v dlouhodobé držbě nemovitostí;

8. „veřejným mezinárodním subjektem“ právní subjekt veřejné povahy, zřízený mezinárodní úmluvou mezi svrchovanými státy, jehož členem je jeden či více členských států;

9. „inzerátem“ oznámení

a) týkající se konkrétní veřejné nabídky cenných papírů nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu a

b) zvláště určené k propagaci upisování nebo nabývání cenných papírů;

10. „prognózou zisku“ slovní formulace, která výslovně uvádí nebo implicitně naznačuje číselný údaj nebo minimální či maximální číselný údaj pro pravděpodobnou úroveň zisku či ztráty za stávající finanční období nebo finanční období následující po tomto období, nebo která obsahuje údaje, z nichž lze provést výpočet takového číselného údaje o budoucím zisku či ztrátě, i pokud není zmíněn žádný konkrétní číselný údaj a není použito slovo „zisk“;

11. „odhadem zisku“ prognóza zisku za finanční období, které uplynulo a za které dosud nebyly zveřejněny výsledky;

12. „regulovanými údaji“ veškeré údaje, které jsou emitent nebo kterákoli osoba, která požádala o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, povinni zveřejnit podle směrnice 2001/34/ES nebo podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ( 6 );

▼M5

13. „emisí s přednostním právem“ jakákoliv emise zákonných předkupních práv, která umožňují úpis nových akcií a jsou určena pouze stávajícím akcionářům. Emise s přednostním právem rovněž zahrnuje emisi předkupních práv, která nejsou zákonná a jsou nahrazena nástrojem nebo ustanovením, jež na stávající akcionáře přenáší tato práva, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) akcionářům jsou práva nabízena bezplatně;

b) akcionáři mají nárok převzít nové akcie v poměru ke své stávající účasti na společnosti nebo – v případě jiných cenných papírů zajišťujících právo účasti na emisi akcií – v poměru ke svým nárokům na podkladové akcie;

c) práva na úpis jsou obchodovatelná a převoditelná, nebo pokud tomu tak není, akcie s těmito právy spojené jsou prodány na konci nabídkového období ve prospěch těch akcionářů, kteří tyto nároky nepřevzali;

d) pokud jde o nároky uvedené v písmenu b), může u nich emitent stanovit limity, omezit je nebo vyloučit a přijmout opatření, jež považuje za vhodná, ve vztahu k vlastním akciím a částečným nárokům a požadavkům, jež v dané zemi nebo na daném území stanoví právní předpisy nebo regulační orgán;

e) minimální lhůta, během níž mohou být akcie převzaty, je stejná jako lhůta pro výkon zákonného předkupního práva stanoveného v čl. 29 odst. 3 směrnice Rady 77/91/EHS ( 7 );

f) po uplynutí doby pro uplatnění tato práva zanikají.

Článek 2a

Kategorie údajů v základním prospektu a konečných podmínkách

1.  Kategorie stanovené v příloze XX určují míru flexibility, s níž lze uvádět údaje v základním prospektu nebo konečných podmínkách. Uvedené kategorie jsou definovány takto:

a) „Kategorie A“ se rozumí příslušné údaje, které musí být v základním prospektu uvedeny. Tyto údaje nelze vynechat a doplnit později v konečných podmínkách;

b) „Kategorie B“ se rozumí, že základní prospekt musí obsahovat všechny obecné zásady týkající se požadovaných údajů a že vynechat a doplnit později v konečných podmínkách lze pouze podrobné údaje, které jsou v době schválení základního prospektu neznámé;

c) „Kategorie C“ se rozumí, že základní prospekt může obsahovat vyhrazený prostor k pozdějšímu doplnění těch údajů, které nebyly v době schválení základního prospektu známy. Tyto údaje musí být uvedeny v konečných podmínkách.

2.  Uplatní-li se podmínky čl. 16 odst. 1 směrnice 2003/71/ES, je třeba požadovat dodatek.

Pokud se tyto podmínky neuplatní, emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, zveřejní oznámení o této změně.

▼BKAPITOLA II

MINIMÁLNÍ ÚDAJE

▼M5

Článek 3

Minimální údaje, které mají být uvedeny v prospektu

Prospekt se sestavuje na základě jednoho z programů a modulů stanovených v tomto nařízení nebo jejich kombinace.

▼M6

Prospekt obsahuje údajové položky požadované v přílohách I až XVII a přílohách XX až XXX v závislosti na druhu dotyčného emitenta nebo emisí a cenných papírů. S výhradou čl. 4a odst. 1 příslušný orgán nevyžaduje, aby prospekt obsahoval údajové položky, které do příloh I až XVII ani do příloh XX až XXX zahrnuty nejsou.

▼M5

Pro zajištění souladu s povinností uvedenou v čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/71/ES může příslušný orgán domovského členského státu při schvalování prospektu v souladu s článkem 13 uvedené směrnice v jednotlivých případech požadovat, aby údaje, které poskytuje emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, byly u každé jednotlivé položky doplněny.

V případě, že je od emitenta, předkladatele nabídky nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu požadováno zahrnout v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2003/71/ES do prospektu souhrn, může příslušný orgán domovského členského státu při schvalování prospektu v souladu s článkem 13 uvedené směrnice v jednotlivých případech požadovat, aby určité údaje poskytnuté v prospektu, byly uvedeny v souhrnu.

▼B

Článek 4

Program pro registrační dokument akcií

1. Pro registrační dokument akcií budou údaje uvedeny v souladu s rozpisem stanoveným v příloze I.

2. Rozpis uvedený v odstavci 1 se použije pro:

1. akcie a jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím;

2. jiné cenné papíry, které splňují tyto podmínky:

a) lze je podle rozhodnutí emitenta nebo investora nebo na základě podmínek stanovených v okamžiku emise převést na akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím či je za ně vyměnit, nebo dávají jiným způsobem možnost nabytí akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím;a

b) tyto akcie či jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím jsou nebo budou emitovány emitentem cenného papíru a nejsou dosud obchodovány na regulovaném trhu nebo rovnocenném trhu mimo Společenství v době schválení prospektu pro dané cenné papíry a že podkladové akcie či jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím lze dodat s fyzickým vypořádáním.

▼M2

Článek 4a

Program pro registrační dokument akcií v případech se složitou finanční minulostí nebo s významným finančním závazkem

1.  V případě, že emitent cenného papíru, na který se vztahuje čl. 4 odst. 2, má složitou finanční minulost nebo přijal významný finanční závazek, a tudíž je nezbytné uvést v registračním dokumentu některé finanční údaje týkající se jiného subjektu než emitenta, aby se splnila povinnost stanovená v čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/71/ES, jsou uvedené finanční údaje brány jako údaje týkající se emitenta. Příslušný orgán domovského členského státu v takových případech požádá emitenta, předkladatele nabídky nebo osobu, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, aby zařadili uvedené údaje do registračního dokumentu.

Uvedené finanční údaje mohou zahrnovat pro forma údaje připravené podle přílohy II. Pokud v této souvislosti emitent přijal významný finanční závazek, pro forma údaje dokládají očekávané důsledky transakce, s jejímž provedením emitent souhlasil, a odkazy v příloze II na „transakci“ je třeba chápat podle toho.

2.   ►M5  Příslušný orgán zakládá každý požadavek podle odst. 1 prvního podstavce na požadavcích stanovených v bodě 20.1 přílohy I, bodě 15.1 přílohy XXIII, bodě 20.1 přílohy XXV, bodě 11.1 přílohy XXVII a bodě 20.1 přílohy XXVIII, pokud jde o obsah finančních údajů a použitelné účetní a auditorské zásady s výhradou změn, což je vhodné s ohledem na kterýkoli z následujících činitelů: ◄

a) povahu cenných papírů;

b) povahu a rozsah údajů, které jsou již zařazeny do prospektu, a existenci finančních údajů týkajících se jiného subjektu než emitenta v podobě, která může být zařazena do prospektu beze změn;

c) stav věcí, včetně ekonomické podstaty transakcí, jimiž emitent převzal nebo odprodal svou obchodní společnost nebo její část, a zvláštní povahy uvedeného podniku;

d) schopnost emitenta získat finanční údaje týkající se jiného subjektu s vynaložením přiměřeného úsilí.

Pokud lze v konkrétním případě splnit povinnost stanovenou v čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/71/ES více než jedním způsobem, přednost se dává způsobu, který je nejméně nákladný nebo obtížný.

3.  Odstavcem 1 není dotčena odpovědnost kterékoli jiné osoby, včetně osob uvedených v čl. 6 odst. 1 směrnice 2003/71/ES, za údaje obsažené v prospektu podle vnitrostátních právních předpisů. Uvedené osoby zejména odpovídají za to, že v registračním dokumentu jsou uvedeny všechny údaje požadované příslušným orgánem podle odstavce 1.

4.  Pro účely odstavce 1 se k emitentovi přistupuje jako k emitentovi se složitou finanční minulostí, pokud se na něj vztahují všechny z těchto podmínek:

▼M5

a) jeho celá obchodní společnost není v době, kdy se sestavuje prospekt, přesně popsána historickými finančními údaji, které je emitent povinen poskytnout podle bodu 20.1 přílohy I, bodu 15.1 přílohy XXIII, bodu 20.1 přílohy XXV, bodu 11.1 přílohy XXVII a bodu 20.1 přílohy XXVIII;

▼M2

b) uvedená nepřesnost bude ovlivňovat schopnost investorů podloženě hodnotit, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/71/ES, a

c) údaje týkající se jeho obchodní společnosti, které jsou nezbytné, aby investor mohl uvedeným způsobem hodnotit, jsou zařazeny ve finančních údajích týkajících se jiného subjektu.

5.  Pro účely odstavce 1 se k emitentovi přistupuje jako k emitentovi, který přijal významný finanční závazek, pokud uzavřel závaznou dohodu o provedení transakce, která po svém uskutečnění pravděpodobně vyvolá významnou hrubou změnu.

V této souvislosti skutečnost, že dohoda klade pro uskutečnění transakce podmínky, včetně podmínky schválení regulačním orgánem, nebrání tomu, aby se dohoda považovala za závaznou, pokud je v přiměřené míře jisté, že uvedené podmínky budou splněny.

K dohodě se zejména přistupuje jako k závazné, pokud podmiňuje uskutečnění transakce výsledkem nabídky cenných papírů, které jsou předmětem prospektu, nebo v případě navrhovaného převzetí, pokud nabídka cenných papírů, které jsou předmětem prospektu, má za cíl financovat uvedené převzetí.

▼M5

6.  Pro účely odstavce 5 tohoto článku a bodu 20.2 přílohy I, bodu 15.2 přílohy XXIII a bodu 20.2 přílohy XXV se „významnou hrubou změnou“ rozumí odchylka v situaci emitenta větší než 25 % vztahující se k jednomu nebo více ukazatelům velikosti emitentova podniku.

▼B

Článek 5

Modul pro forma finančních údajů

Pro forma finanční údaje budou uvedeny v souladu s modulem stanoveným v příloze II.

Pro forma finančním údajům by měl předcházet úvodní vysvětlující odstavec, jasně uvádějící účel zařazení těchto údajů do prospektu.

Článek 6

Program pro popis cenných papírů u akcií

1. Pro popis cenných papírů u akcií je nutné uvést údaje v souladu s programem stanoveným v příloze III.

2. Program se použije pro akcie a jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím.

▼M8

3. Pokud akcie s opčními listy poskytují právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.

▼B

Článek 7

Program pro registrační dokument dluhových a derivátových cenných papírů u cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než ►M5  100 000 ◄ EUR

Pro registrační dokument dluhových a derivátových cenných papírů u cenných papírů, které nezahrnuje článek 4 a s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než ►M5  100 000 ◄ EUR nebo v případě, jestliže neexistuje jednotlivá jmenovitá hodnota, u cenných papírů, které lze v okamžiku emise nabýt pouze za méně než ►M5  100 000 ◄ EUR za jeden cenný papír, se uvádí údaje v souladu s programem stanoveným v příloze IV.

Článek 8

Program pro popis cenných papírů u dluhových cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než ►M5  100 000 ◄ EUR

1. Pro popis cenných papírů u dluhových cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než ►M5  100 000 ◄ EUR se uvádí údaje v souladu s programem stanoveným v příloze V.

2. Program se použije pro dluhový cenný papír, u kterého má emitent od okamžiku emise závazek vyplatit investorovi 100 % jmenovité hodnoty, který také může být zvýšen o placení úroku.

▼M8

3. Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které již jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované podle bodu 4.2.2 programu stanoveného v příloze XII.

4. Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které jsou nebo budou vydány emitentem tohoto dluhového cenného papíru nebo subjektem, které patří do jeho skupiny, a tyto podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být také poskytnuty údaje o emitentovi podkladových akcií podle bodů 3.1 a 3.2 programu stanoveného v příloze III nebo případně přiměřeného programu stanoveného v příloze XXIV.

5. Pokud poskytují dluhové cenné papíry s opčními listy právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.

▼B

Článek 9

Modul pro záruky

U záruk se uvádí údaje v souladu s modulem stanoveným v příloze VI.

▼M5

Bod 3 přílohy VI se nepoužije, pokud členský stát jedná jako ručitel.

▼B

Článek 10

Program pro registrační dokument cenných papírů zajištěných aktivy

Pro registrační dokument cenných papírů zajištěných aktivy se uvádí údaje v souladu s programem stanoveným v příloze VII.

Článek 11

Modul pro cenné papíry zajištěné aktivy

Pro modul doplňujících údajů k popisu cenných papírů pro cenné papíry zajištěné aktivy se uvádí údaje v souladu s modulem stanoveným v příloze VIII.

Článek 12

Program pro registrační dokument dluhových a derivátových cenných papírů pro cenné papíry s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR

Pro registrační dokument dluhových a derivátových cenných papírů pro cenné papíry, které nejsou zahrnuty v článku 4, s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR, nebo v případě, že neexistuje jednotlivá jmenovitá hodnota, pro cenné papíry, které lze v okamžiku emise nabýt pouze nejméně za ►M5  100 000 ◄ EUR za jeden cenný papír, se uvádí údaje v souladu s programem stanoveným v příloze IX.

Článek 13

Program pro depozitní certifikáty

Pro depozitní certifikáty vydané na akcie se uvádí údaje v souladu s programem stanoveným v příloze X.

Článek 14

Program pro bankovní registrační dokument

1. Pro bankovní registrační dokument dluhových a derivátových cenných papírů a cenných papírů, které nejsou zahrnuty v článku 4, se uvádí údaje v souladu s programem stanoveným v příloze XI.

2. Program stanovený v odstavci 1 se použije na úvěrové instituce definované v čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice 2000/12/ES i na úvěrové instituce třetích zemí, které nespadají do této definice, ale mají sídlo ve státě, který je členem OECD.

Tyto subjekty mohou také alternativně využívat programů pro registrační dokumenty stanovených v článcích 7 a 12.

Článek 15

Program pro popis cenných papírů u derivátových cenných papírů

1. Pro popis cenných papírů u derivátových cenných papírů se uvádí údaje v souladu s programem stanoveným v příloze XII.

▼M8

2. Program se použije pro cenné papíry, které nespadají do oblasti působnosti jiných programů pro popisy cenných papírů uvedených v článcích 6, 8 a 16, s výjimkou případů uvedených v čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a 5 a v čl. 16 odst. 3 a 5. Program se použije pro určité cenné papíry, u kterých jsou povinnosti platby nebo dodání spojeny s podkladovým aktivem.

▼B

Článek 16

Program pro popis cenných papírů u dluhových cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR

1. Pro popis cenných papírů u dluhových cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR se uvádí údaje v souladu s programem stanoveným v příloze XIII.

2. Program se použije pro dluhový cenný papír, u kterého má emitent od okamžiku emise závazek vyplatit investorovi 100 % jmenovité hodnoty, který také může být zvýšen o placení úroku.

▼M8

3. Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které již jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované podle bodu 4.2.2 programu stanoveného v příloze XII.

4. Pokud jsou dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie, které jsou nebo budou vydány emitentem dluhového cenného papíru nebo subjektem, který patří do jeho skupiny, a tyto podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být také poskytnuty údaje o emitentovi podkladových akcií podle bodů 3.1 a 3.2 programu stanoveného v příloze III nebo případně přiměřeného programu stanoveného v příloze XXIV.

5. Pokud poskytují dluhové cenné papíry s opčními listy právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.

▼B

Článek 17

Modul doplňujících údajů u podkladových akcií

1. Pro doplňující údaje o podkladových akciích se popis podkladových akcií uvádí v souladu s modulem stanoveným v příloze XIV.

Vedle toho, pokud je emitentem podkladových akcií subjekt, který přísluší ke stejné skupině, udávají se o tomto emitentovi údaje požadované v programu uvedeném v článku 4.

2. Doplňující údaje uvedené v odst. 1prvním pododstavci se použijí pouze na ty cenné papíry, které splňují obě následující podmínky:

1. lze je podle rozhodnutí emitenta nebo investora nebo na základě podmínek stanoveným v okamžiku emise převést na akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím či je za ně vyměnit, nebo dávají jiným způsobem možnost nabytí akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím; a

▼M8

2. tyto akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím jsou nebo budou vydány emitentem cenného papíru, subjektem náležejícím do skupiny tohoto emitenta nebo třetí stranou a v době schválení prospektu pro cenné papíry dosud nejsou obchodovány na regulovaném trhu nebo rovnocenném trhu mimo Unii a podkladové akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím lze dodat s fyzickým vypořádáním.

▼B

Článek 18

Program registračního dokumentu pro subjekty kolektivního investování uzavřeného typu

1. Vedle údajů požadovaných podle bodů 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 přílohy I se údaje pro registrační dokument cenných papírů emitovaných subjekty kolektivního investování uzavřeného typu udávají v souladu s programem stanoveným v příloze XV.

2. Program se použije pro subjekty kolektivního investování uzavřeného typu, které drží portfolio aktiv jménem investorů a které:

1. jsou uznány vnitrostátním právem členského státu, ve kterém mají sídlo jako subjekty kolektivního investování uzavřeného typu; nebo

2. neovládají ani neřídí žádného z emitentů svých podkladových investic ani se o to nepokoušejí. V takovém případě lze ovládání nebo účast ve správních, řídících či dozorčích orgánech podkladového emitenta (podkladových emitentů) vykonávat, pokud je taková činnost náhodná ve vztahu k prvořadému investičnímu cíli, nutná k ochraně akcionářů a pouze za okolností, kdy subjekt kolektivního investování nebude významně ovládat činnost tohoto podkladového emitenta (těchto podkladových emitentů).

Článek 19

Program registračního dokumentu pro členské státy, třetí země a jejich regionální a místní orgány

1. U registračního dokumentu cenných papírů emitovaných členskými státy, třetími zeměmi a jejich regionálními a místními orgány se údaje uvádějí v souladu s programem stanoveným v příloze XVI.

2. Program se použije pro všechny druhy cenných papírů emitovaných členskými státy, třetími zeměmi a jejich regionálními nebo místními orgány.

Článek 20

Program registračního dokumentu pro veřejné mezinárodní orgány a emitenty dluhových cenných papírů zaručených členským státem OECD

1. U registračního dokumentu pro cenné papíry emitované veřejnými mezinárodními orgány a pro cenné papíry nepodmíněně a neodvolatelně zaručené na základě vnitrostátních právních předpisů státem, který je členem OECD, se údaje udávají v souladu s programem stanoveným v příloze XVII.

2. Program se použije pro:

 všechny druhy cenných papírů emitovaných veřejnými mezinárodními orgány,

 dluhové cenné papíry nepodmíněně a neodvolatelně zaručené na základě vnitrostátních právních předpisů státem, který je členem OECD.

▼M6

Článek 20a

Modul doplňujících údajů pro souhlas poskytnutý v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2003/71/ES

1.  Pro účely čl. 3 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2003/71/ES prospekt obsahuje:

a) doplňující údaje uvedené v oddílech 1 a 2 A přílohy XXX, pokud se souhlas poskytuje jednomu nebo více specifikovaných finančních zprostředkovatelů;

b) doplňující údaje uvedené v oddílech 1 a 2B přílohy XXX, pokud se emitent nebo osoba pověřená sestavením prospektu rozhodne poskytnout svůj souhlas všem finančním zprostředkovatelům.

2.  Pokud finanční zprostředkovatel nesplňuje podmínky připojené k souhlasu a zveřejněné v prospektu, požaduje se nový prospekt v souladu s čl. 3 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2003/71/ES.

▼B

Článek 21

Kombinace programů a modulů

1. Využití kombinací stanovených v tabulce uvedené v příloze XVIII je povinné při vypracovávání prospektů pro druhy cenných papírů, kterým tyto kombinace podle uvedené tabulky odpovídají.

Pro cenné papíry, které nejsou zahrnuty v těchto kombinacích, však lze použít kombinace další.

2. Nejobsažnější a nejpřísnější program registračního dokumentu, tj. rozpis nejnáročnější, pokud jde o počet položek údajů a rozsah informací v nich uváděných, lze vždy použít pro emisi cenných papírů, pro něž je stanoven méně obsažný a méně přísný program registračního dokumentu, v souladu s tímto pořadím programů:

1. program registračního dokumentu pro akcie;

2. program registračního dokumentu pro dluhové a derivátové cenné papíry u cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než ►M5  100 000 ◄ EUR;

3. program registračního dokumentu pro dluhové a derivátové cenné papíry u cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR.

▼M5

3. Emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, se mohou rozhodnout, že prospekt sestaví v souladu s přiměřenými programy stanovenými v přílohách XXIII až XXIX namísto programů stanovených v přílohách I, III, IV, IX, X a XI podle druhého pododstavce a za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky stanovené v článcích 26a, 26b a 26c.

Pokud se emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, takto rozhodnou:

a) odkaz na přílohu I v příloze XVIII je vykládán jako odkaz na přílohy XXIII nebo XXV;

b) odkaz na přílohu III v příloze XVIII je vykládán jako odkaz na přílohu XXIV;

c) odkaz na přílohu IV v příloze XVIII je vykládán jako odkaz na přílohu XXVI;

d) odkaz na přílohu IX v příloze XVIII je vykládán jako odkaz na přílohu XXVII;

e) odkaz na přílohu X v příloze XVIII je vykládán jako odkaz na přílohu XXVIII;

f) odkaz na přílohu XI v příloze XVIII je vykládán jako odkaz na přílohu XXIX.

▼B

Článek 22

Minimální údaje uváděné v základním prospektu a souvisejících konečných podmínkách

▼M5

1. Základní prospekt se sestavuje na základě jednoho programu a modulu nebo kombinace programů a modulů uvedených v tomto nařízení v souladu s kombinacemi pro jednotlivé druhy cenných papírů stanovenými v příloze XVIII.

Základní prospekt obsahuje údajové položky požadované v přílohách I až XVII, příloze XX a přílohách XXIII až XXX v závislosti na druhu dotyčného emitenta a cenných papírů. Příslušný orgán nemůže požadovat, aby základní prospekt obsahoval údajové položky, které v přílohách I až XVII, příloze XX ani přílohách XXIII až XXX obsaženy nejsou.

Pro zajištění souladu s povinností uvedenou v čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/71/ES může příslušný orgán domovského členského státu při schvalování základního prospektu v souladu s článkem 13 uvedené směrnice v jednotlivých případech požadovat, aby údaje, které poskytuje emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, byly u každé jednotlivé položky doplněny.

V případě, že je od emitenta, předkladatele nabídky nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, požadováno zahrnout v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2003/71/ES do základního prospektu souhrn, může příslušný orgán domovského členského státu při schvalování tohoto základního prospektu v souladu s článkem 13 uvedené směrnice v jednotlivých případech požadovat, aby určité údaje poskytnuté v základním prospektu, byly uvedeny i v souhrnu.

▼M5

1a. Základní prospekt může obsahovat volitelné možnosti týkající se údajů kategorizovaných jako Kategorie A, Kategorie B a Kategorie C, které jsou požadovány v příslušných programech pro popis cenných papírů a modulech a které jsou stanoveny v příloze XX. V konečných podmínkách se určí, které z těchto volitelných možností se vztahují ke konkrétní emisi, a to odkazem na příslušné oddíly základního prospektu nebo zopakováním těchto údajů.

▼B

2. Emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, může vynechat údaje, které nejsou v době schvalování základního prospektu známy a které lze zjistit až v okamžiku konkrétní emise.

3. Využití kombinací stanovených v tabulce v příloze XVIII je povinné při vypracovávání základních prospektů pro druhy cenných papírů, kterým tyto kombinace podle uvedené tabulky odpovídají.

Pro cenné papíry, které nejsou zahrnuty v těchto kombinacích, však lze použít kombinace další.

▼M5

4. Konečné podmínky připojené k základnímu prospektu obsahují pouze tyto údaje:

a) v rámci různých programů pro popis cenných papírů, podle nichž je základní prospekt sestaven, ty údajové položky kategorizované jako „Kategorie B“ a „Kategorie C“uvedené v seznamu v příloze XX. Pokud se některá položka k danému prospektu nevztahuje, uvede se u ní v konečných podmínkách „nepoužije se“;

b) dobrovolně jakékoli „doplňující údaje“ stanovené v příloze XXI;

c) zopakování volitelných možností nebo odkaz na tyto možnosti, které již byly uvedeny v základním prospektu a vztahují se i ke konkrétní emisi.

Konečné podmínky nesmí měnit ani nahrazovat žádné údaje v základním prospektu.

▼B

5. Vedle údajů stanovených v programech a modulech uvedených v článcích 4 až 20 se do základního prospektu zahrnují tyto informace:

1. informace o údajích, které budou zahrnuty do konečných podmínek;

▼M5

1a. oddíl obsahující vzor „podoba konečných podmínek“, který musí být vyplněn ke každé konkrétní emisi;

▼B

2. metoda zveřejnění konečných podmínek; pokud emitent v době schvalování prospektu není schopen určit způsob zveřejnění konečných podmínek, informace o tom, jak bude veřejnost informována o způsobu, který bude použit pro zveřejnění konečných podmínek;

3. obecný popis programu v případě emisí nekapitálových cenných papírů podle čl. 5 odst. 4 písm. a) směrnice 2003/71/ES.

6. V základním prospektu a souvisejících konečných podmínkách zahrnujících emise různých druhů cenných papírů mohou být obsaženy pouze tyto kategorie cenných papírů:

1. cenné papíry zajištěné aktivy;

2. opční listy, které splňují podmínky stanovené v článku 17;

3. nekapitálové cenné papíry uvedené v čl. 5 odst. 4 písm. b) směrnice 2003/71/ES;

4. všechny ostatní nekapitálové cenné papíry včetně opčních listů s výjimkou opčních listů uvedených v bodu 2.

Při vypracovávání základního prospektu emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, jasně oddělí specifické údaje o každém z různých cenných papírů zařazených do těchto kategorií.

7. Pokud dojde k události předpokládané v čl. 16 odst. 1 směrnice 2003/71/ES v době od okamžiku, kdy byl prospekt schválen, do konečného uzavření veřejné nabídky každé emise cenných papírů v základním prospektu nebo okamžiku zahájení obchodování těchto cenných papírů na regulovaném trhu, emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, zveřejní před konečným uzavřením nabídky nebo přijetím těchto cenných papírů k obchodování dodatek.

V případě, že emitent musí vypracovat dodatek k údajům v základním prospektu, které se vztahují pouze k jedné nebo několika konkrétním emisím, právo investorů na odvolání souhlasu podle čl. 16 odst. 2 směrnice 2003/71/ES se vztahuje pouze na příslušné emise a na žádné jiné emise cenných papírů v rámci základního prospektu.

Článek 23

Úpravy minimálních údajů uvedených v prospektech a základních prospektech

1. Bez ohledu na čl. 3 druhý pododstavec a čl. 22 odst. 1 druhý pododstavec, v případě, že činnost emitenta spadá do jedné z kategorií uvedených v příloze XIX, může příslušný orgán domovského členského státu při uvážení zvláštní povahy dotyčných činností požádat o upravené údaje, vedle údajů uvedených v programech a modulech stanovených v článcích 4 až 20, podle potřeby včetně ocenění nebo jiné zprávy znalce o aktivech emitenta, aby byla splněna povinnost uvedená v čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/71/ES. Příslušný orgán o tom ihned vyrozumí Komisi.

Aby dosáhl zařazení nové kategorie do seznamu v příloze XIX, oznámí členský stát svou žádost Komisi. Komise aktualizuje tento seznam postupem projednávání ve výboru podle článku 24 směrnice 2003/71/ES.

2. Odchylně od článků 3 až 22 v případě, že emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, požádá o schválení prospektu nebo základního prospektu pro cenný papír, který není totožný, ale je srovnatelný s různými druhy cenných papírů uvedenými v tabulce kombinací v příloze XVIII, emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, doplní příslušné údaje z jiného programu pro popis cenných papírů uvedeného v článcích 4 až 20 k hlavnímu zvolenému programu pro popis cenných papírů. Toto doplnění se provede v souladu s hlavními znaky cenných papírů veřejně nabízených nebo přijatých k obchodování na regulovaném trhu.

3. Odchylně od článků 3 až 22 v případě, že emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, požádá o schválení prospektu nebo základního prospektu pro nový druh cenného papíru, emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, podá návrh prospektu nebo základního prospektu příslušnému orgánu domovského členského státu.

Příslušný orgán po konzultaci s emitentem, předkladatelem nabídky nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, rozhodne, jaké údaje budou obsaženy v prospektu nebo základním prospektu, aby byla splněna povinnost uvedená v čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/71/ES. Příslušný orgán o tom ihned vyrozumí Komisi.

Odchylka uvedená v prvním pododstavci se použije pouze v případě nového druhu cenného papíru, jehož znaky jsou zcela odlišné od různých druhů cenných papírů uvedených v příloze XVIII, pokud jsou znaky tohoto nového cenného papíru takové, že jim nevyhovuje kombinace různých položek údajů uvedených v programech a modulech stanovených v článcích 4 až 20.

4. Odchylně od článků 3 až 22 v případech, kdy jedna z položek údajů vyžadovaných v jednom z programů nebo modulů uvedených v článcích 4 až 20 nebo rovnocenné údaje se netýkají daného emitenta, nabídky nebo cenných papírů, ke kterým se prospekt vztahuje, je možno takový údaj vynechat.

▼M5

Článek 24

Obsah souhrnu prospektu, základního prospektu a konkrétní emise

1.  Emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, určí podrobný obsah souhrnu uvedeného v čl. 5 odst. 2 směrnice 2003/71/ES v souladu s tímto článkem.

Souhrn musí obsahovat položky hlavních údajů stanovené v příloze XXII. Pokud se některá položka k danému prospektu nevztahuje, uvede se u ní v souhrnu „nepoužije se“. V délce souhrnu je zohledněna složitost emitenta a nabízených cenných papírů, nesmí však překročit 7 % délky prospektu a zároveň nesmí být delší než patnáct stran. Souhrn nesmí obsahovat křížové odkazy na jiné části prospektu.

Pořadí oddílů a prvků přílohy XXII je závazné. Souhrn musí být vypracován jasným jazykem, který hlavní údaje podává snadno přístupným a srozumitelným způsobem. Pokud emitent není povinen souhrn do prospektu podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2003/71/ES zahrnout, avšak vytvoří v prospektu oddíl obsahující přehled, nesmí tento oddíl nazvat jako „Souhrn“, pokud nesplňuje všechny požadavky na zveřejňování souhrnů stanovené v tomto článku a v příloze XXII.

2.  Souhrn základního prospektu může obsahovat tyto údaje:

a) údaje zahrnuté do základního prospektu;

b) volitelné možnosti u údajů požadovaných v programu pro popis cenných papírů a jeho modulu či modulech;

c) vynechané údaje požadované v programu pro popis cenných papírů a jeho modulu či modulech, které mají být doplněny v konečných podmínkách.

3.  V souhrnu konkrétní emise jsou uvedeny hlavní údaje ze souhrnu základního prospektu v kombinaci s příslušnými částmi konečných podmínek. Souhrn konkrétní emise musí obsahovat tyto údaje:

a) údaje ze souhrnu základního prospektu, které se vztahují pouze ke konkrétní emisi;

b) volitelné možnosti obsažené v základním prospektu, které se vztahují pouze ke konkrétní emisi, jak je stanoveno v konečných podmínkách;

c) příslušné údaje uvedené v konečných podmínkách, které byly v základním prospektu původně vynechány.

Pokud se konečné podmínky vztahují k několika cenným papírům, které se liší pouze ve velmi malém počtu detailů, jako je emisní cena nebo datum splatnosti, může být ke všem těmto cenným papírům přiložen jediný souhrn konkrétní emise, pokud jsou údaje vztahující se k různým cenným papírům jasně odděleny.

Na souhrn konkrétní emise se vztahují stejné požadavky jako na konečné podmínky a tento souhrn je k těmto podmínkám přiložen.

▼BKAPITOLA III

ÚPRAVA PROSPEKTU, ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU A DODATKŮ

Článek 25

Úprava prospektu

1. V případě, že se emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, rozhodne v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2003/71/ES vypracovat prospekt jako jednotný dokument, bude se prospekt skládat z následujících částí v tomto pořadí:

1. jasný a podrobný obsah;

2. souhrn uvedený v čl. 5 odst. 2 směrnice 2003/71/ES;

3. rizikové faktory spojené s emitentem a druhem cenného papíru v dané emisi;

4. jiné údaje zahrnuté do programů a modulů, podle nichž je prospekt sestavován.

2. V případě, že se emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, rozhodne v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2003/71/ES vypracovat prospekt složený ze samostatných dokumentů, budou se popis cenných papírů a registrační dokument každý skládat z následujících částí v tomto pořadí:

1. jasný a podrobný obsah;

2. podle potřeby rizikové faktory spojené s emitentem a druhem cenného papíru v dané emisi;

3. jiné údaje zahrnuté do programů a modulů, podle nichž je prospekt sestavován.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, mohou bez omezení definovat pořadí, ve kterém budou uvedeny požadované položky údajů obsažené v programech a modulech, podle nichž je prospekt vypracováván.

4. Pokud pořadí položek není shodné s pořadím údajů uvedeným v programech a modulech, podle nichž je prospekt vypracováván, může příslušný orgán domovského členského státu požádat emitenta, předkladatele nabídky nebo osobu, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, o poskytnutí seznamu křížových odkazů pro účely kontroly prospektu před schválením. Tento seznam označí strany, na kterých lze každou položku v prospektu nalézt.

5. Pokud musí být souhrn prospektu doplněn podle čl. 16 odst. 1 směrnice 2003/71/ES, emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, v každém jednotlivém případu rozhodne, zda nové údaje začlení do původního souhrnu tím, že vydá nový souhrn, nebo zda vydá dodatek k souhrnu.

Pokud je nový údaj začleněn do původního souhrnu, emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, zajistí, aby mohli investoři změny snadno zjistit, zejména pomocí poznámek pod čarou.

V každém případě není nutné znovu podávat konečné podmínky a k nim přiložený souhrn konkrétní emise v souvislosti s nabídkami učiněnými před sestavením nového souhrnu nebo dodatku k souhrnu.

Článek 26

Úprava základního prospektu a souvisejících konečných podmínek

1. V případě, že se emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, rozhodne podle čl. 5 odst. 4 směrnice 2003/71/ES vypracovat základní prospekt, bude se základní prospekt skládat z následujících částí v tomto pořadí:

1. jasný a podrobný obsah;

2. souhrn uvedený v čl. 5 odst. 2 směrnice 2003/71/ES;

3. rizikové faktory spojené s emitentem a druhem cenného papíru v dané emisi či emisích;

4. jiné údaje zahrnuté do programů a modulů, podle nichž je prospekt sestavován.

2. Bez ohledu na odstavec 1 může emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, bez omezení definovat pořadí prezentace požadovaných položek údajů zahrnutých do programů a modulů, podle nichž je prospekt vypracováván. Údaje o různých cenných papírech obsažené v základním prospektu budou zřetelně odděleny.

3. Pokud pořadí položek není shodné s pořadím údajů uvedeným v programech a modulech, podle nichž je prospekt vypracováván, může příslušný orgán domovského členského státu požádat emitenta, předkladatele nabídky nebo osobu, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, o poskytnutí seznamu křížových odkazů pro účely kontroly prospektu před schválením. Tento seznam označí strany, na kterých lze každou položku v prospektu nalézt.

4. V případě, že po podání registračního dokumentu pro určitý druh cenného papíru se emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, rozhodne v pozdější fázi sestavit základní prospekt v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 5 odst. 4 písm. a) a b) směrnice 2003/71/ES, bude základní prospekt obsahovat:

1. údaje obsažené v dříve nebo současně podaném a schváleném registračním dokumentu, který bude začleněn ve formě odkazu, podle podmínek uvedených v článku 28 tohoto nařízení;

2. údaje, které by jinak byly obsaženy v příslušném popisu cenných papírů bez konečných podmínek v případě, že konečné podmínky nejsou zahrnuty v základním prospektu.

▼M5

5. Konečné podmínky mají podobu samostatného dokumentu nebo jsou zahrnuty v základním prospektu. Konečné podmínky musí být vypracovány snadno analyzovatelnou a srozumitelnou formou.

Položky příslušného programu pro popis cenných papírů a jeho modulech, které jsou zahrnuty v základním prospektu, nelze v konečných podmínkách reprodukovat.

Emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, mohou do konečných podmínek zahrnout některé z doplňujících údajů stanovených v příloze XXI.

Konečné podmínky musí obsahovat jasné a nápadné prohlášení uvádějící:

a) že konečné podmínky byly vypracovány pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice 2003/71/ES a musí být vykládány ve spojení se základním prospektem a jeho dodatkem či dodatky;

b) kde jsou základní prospekt a jeho dodatek či dodatky zveřejněny v souladu s článkem 14 směrnice 2003/71/ES;

c) že úplné údaje lze získat, jen pokud je základní prospekt vykládán ve spojení s konečnými podmínkami;

d) že je ke konečným podmínkám přiložen souhrn konkrétní emise.

Konečné podmínky mohou zahrnovat podpis zákonného zástupce emitenta nebo osoby odpovědné za prospekt podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo podpis obou.

5a. Konečné podmínky a souhrn konkrétní emise musí být vypracovány v témže jazyce jako schválené znění vzoru konečných podmínek základního prospektu a jako souhrn základního prospektu.

Při sdělování konečných podmínek příslušnému orgánu hostitelského členského státu nebo v případě více než jednoho hostitelského členského státu příslušným orgánům hostitelských členských států, v souladu s čl. 5 odst. 4 směrnice 2003/71/ES se na konečné podmínky a přiložený souhrn uplatňují tato jazyková pravidla:

a) má-li být v souladu s článkem 19 směrnice 2003/71/ES přeložen souhrn základního prospektu, vztahují se na souhrn konkrétní emise přiložený ke konečným podmínkám stejné požadavky na překlad jako na souhrn základního prospektu;

b) má-li být v souladu s článkem 19 směrnice 2003/71/ES přeložen základní prospekt, vztahují se na konečné podmínky a k nim přiložený souhrn konkrétní emise stejné požadavky na překlad jako na základní prospekt.

Emitent tyto překlady spolu s konečnými podmínkami sdělí příslušnému orgánu hostitelského členského státu nebo v případě více než jednoho hostitelského členského státu, příslušným orgánům hostitelských členských států.

▼B

6. V případě, že se základní prospekt vztahuje k různým cenným papírům, zahrne emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, jednotný souhrn do základního prospektu pro všechny cenné papíry. Údaje o různých cenných papírech obsažené v souhrnu však budou jasně odděleny.

7. V případě, že souhrn základního prospektu musí být doplněn podle čl. 16 odst. 1 směrnice 2003/71/ES, emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, v jednotlivých případech rozhodne, zda nové údaje začlení do původního souhrnu tím, že vydá nový souhrn, nebo zda vydá dodatek k souhrnu.

Pokud je nový údaj začleněn do původního souhrnu základního prospektu vydáním nového souhrnu, pak emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, zajistí, aby mohli investoři změny snadno zjistit, zejména pomocí poznámek pod čarou.

8. Emitenti, předkladatelé nabídky nebo osoby, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, mohou do jednoho dokumentu zpracovat dva nebo více různých základních prospektů.

▼M5KAPITOLA IIIa

PŘIMĚŘENÝ REŽIM ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Článek 26a

Přiměřený program pro emise s přednostním právem

1.  Přiměřené programy stanovené v přílohách XXIII a XXIV se použijí na emise s přednostním právem za předpokladu, že emitent má akcie stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ( 8 ).

2.  Emitenti, jejichž akcie stejné třídy již byly přijaty k obchodování v mnohostranném obchodním systému, mohou program stanovený v přílohách XXIII a XXIV využívat, jen pokud pravidla tohoto mnohostranného obchodního systému obsahují následující:

a) ustanovení požadující, že emitenti musí zveřejnit roční účetní závěrku a zprávy o auditu do šesti měsíců po skončení každého finančního roku, pololetní účetní závěrku do čtyř měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců každého finančního roku a důvěrné informace definované v čl. 1 prvním pododstavci bodě 1 směrnice 2003/6/ES podle článku 6 uvedené směrnice;

b) ustanovení požadující, že emitenti musí zprávy a údaje uvedené v písmenu a) zpřístupnit veřejnosti na svých internetových stránkách;

c) ustanovení zamezující obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem v souladu se směrnicí 2003/6/ES.

3.  Na začátku prospektu musí být uvedeno jasné prohlášení, že emise s přednostním právem je určena akcionářům emitenta a že úroveň zveřejnění prospektu je k danému typu emise přiměřená.

Článek 26b

Přiměřené programy pro malé a střední podniky a společnosti s nižší tržní kapitalizací

Přiměřené programy stanovené v přílohách XXV až XXVIII se použijí, pokud cenné papíry vydané malými a středními podniky a společnostmi s nižší tržní kapitalizací jsou nabízeny veřejnosti nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státě.

Malé a střední podniky a společnosti s nižší tržní kapitalizací se však mohou místo toho rozhodnout, že prospekt sestaví v souladu s programy stanovenými v přílohách I až XVII a XX až XXIV.

Článek 26c

Přiměřené požadavky na emise úvěrových institucí uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. j) směrnice 2003/71/ES

Úvěrové instituce emitující cenné papíry uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. j) směrnice 2003/71/ES, které sestavují prospekt v souladu s čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice, se mohou rozhodnout, že do svého prospektu zahrnou historické finanční údaje pouze za poslední finanční rok nebo za kratší období, kdy emitent provozoval činnost, v souladu přílohou XXIX tohoto nařízení.

▼BKAPITOLA IV

ÚDAJE A UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ VE FORMĚ ODKAZU

▼M5 —————

▼B

Článek 28

Ustanovení pro uvádění údajů ve formě odkazu

1. Údaj lze začlenit ve formě odkazu do prospektu nebo základního prospektu, zejména pokud je obsažen v jednom z těchto dokumentů:

1. roční nebo mezitímní finanční údaje;

2. dokument vypracovaný při příležitosti zvláštní transakce jako je fúze nebo rozdělení;

3. zprávy auditorů a účetní závěrka;

4. společenská smlouva a stanovy;

5. dříve schválené a zveřejněné prospekty nebo základní prospekty;

6. regulované údaje;

7. oběžníky pro držitele cenných papírů.

2. Dokumenty obsahující údaje, které mohou být ve formě odkazu začleněny do prospektu nebo základního prospektu nebo do dokumentů, které jej tvoří, se zpracovávají podle článku 19 směrnice 2003/71/ES.

3. Pokud dokument, který může být začleněn ve formě odkazu, obsahuje údaje, které se podstatně změnily, prospekt nebo základní prospekt takové okolnosti jasně uvádí a obsahuje aktualizovaný údaj.

4. Emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, může údaj začlenit do prospektu nebo základního prospektu odkazem pouze na určité části dokumentu, pokud uvede, že nezačleněné části nejsou pro investora významné nebo jsou zpracovány na jiném místě v prospektu.

5. Při začlenění údajů ve formě odkazu se emitenti, předkladatelé nabídky nebo osoby, které žádají o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, snaží, aby neohrozili ochranu investora pokud jde o srozumitelnost a přístupnost informací.KAPITOLA V

ZVEŘEJNĚNÍ A ŠÍŘENÍ INZERÁTŮ

Článek 29

Zveřejnění v elektronické podobě

1. Zveřejnění prospektu nebo základního prospektu v elektronické podobě, buď podle čl. 14 odst. 2 písm. a), d) a e) směrnice 2003/71/ES, nebo jakožto dodatečný způsob zveřejnění, se řídí těmito požadavky:

1. prospekt nebo základní prospekt je při vstupu na internetovou stránku snadno přístupný;

2. formát souboru je takový, aby nebylo možné prospekt nebo základní prospekt upravit;

3. prospekt nebo základní prospekt neobsahuje hypertextové odkazy, s výjimkou odkazů na elektronické adresy, na kterých jsou k dispozici údaje začleněné ve formě odkazu;

4. investoři mají možnost si prospekt nebo základní prospekt stáhnout a vytisknout.

Výjimka uvedená v bodě 3 prvního pododstavce je platná pouze pro dokumenty začleněné ve formě odkazu; tyto dokumenty musí být přístupné pomocí snadných a okamžitých technických opatření.

2. Pokud je prospekt nebo základní prospekt veřejné nabídky cenných papírů zpřístupněn na internetových stránkách emitentů a finančních zprostředkovatelů nebo regulovaných trhů, přijmou tyto subjekty opatření k tomu, aby se vyhnuly oslovování rezidentů v členských státech nebo třetích zemích, ve kterých veřejná nabídka cenných papírů neprobíhá, například zařazením upozornění na to, komu je nabídka adresována.

Článek 30

Zveřejnění v denících

1. Pro splnění čl. 14 odst. 2 písm. a) směrnice 2003/71/ES bude zveřejnění prospektu nebo základního prospektu provedeno v deníku obecného nebo finančního zaměření šířeném v národním nebo nadregionálním rozsahu.

2. Pokud se příslušný orgán domnívá, že deník zvolený pro zveřejnění nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 1, určí deník, jehož šíření je pro tento účel považováno za vhodné, s přihlédnutím zejména k zeměpisné oblasti, počtu obyvatel a zvyklostem čtenářů v každém členském státě.

Článek 31

Zveřejnění oznámení

1. Pokud členský stát využije možnost uvedenou v čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/71/ES a požaduje, aby bylo zveřejněno oznámení uvádějící, jak byl prospekt nebo základní prospekt zpřístupněn a kde jej veřejnost může získat, bude toto oznámení zveřejněno v deníku, který splňuje požadavky na zveřejnění prospektů podle článku 30 tohoto nařízení.

Pokud se oznámení vztahuje k prospektu nebo základnímu prospektu zveřejněnému pouze pro účely přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu v případě, kdy jsou cenné papíry stejné třídy již přijaty, lze oznámení alternativně zařadit do věstníku tohoto regulovaného trhu, bez ohledu na to, zda je tento věstník v tištěné nebo elektronické podobě.

2. Oznámení se zveřejní nejpozději v pracovní den následující po dni zveřejnění prospektu nebo základního prospektu podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2003/71/ES.

3. Oznámení obsahuje tyto údaje:

1. totožnost emitenta;

2. druh, třída a částka cenných papírů, které budou nabídnuty nebo u kterých se žádá o přijetí k obchodování, za předpokladu, že tyto údaje jsou v okamžiku zveřejnění oznámení známé;

3. plánovaný harmonogram nabídky/přijetí k obchodování;

4. prohlášení o tom, že prospekt nebo základní prospekt byl zveřejněn a kde jej lze získat;

5. pokud byl prospekt nebo základní prospekt zveřejněn v tištěné podobě, adresy, na kterých budou tyto výtisky k dispozici veřejnosti a dobu, po kterou budou k dispozici;

6. pokud byl prospekt nebo základní prospekt zveřejněn v elektronické podobě, adresy, na kterých mohou investoři požádat o výtisk;

7. datum oznámení.

Článek 32

Seznam schválených prospektů

Seznam schválených prospektů a základních prospektů zveřejněný na internetové stránce příslušného orgánu v souladu s čl. 14 odst. 4 směrnice 2003/71/ES uvádí, jak byly tyto prospekty zpřístupněny veřejnosti a kde je lze získat.

Článek 33

Zveřejnění konečných podmínek základních prospektů

Způsob zveřejnění konečných podmínek k základnímu prospektu nemusí být shodný se způsobem použitým pro základní prospekt, pokud je použitý způsob zveřejnění jedním ze způsobů uvedených v článku 14 směrnice 2003/71/ES.

Článek 34

Šíření inzerátů

Inzeráty vztahující se k veřejné nabídce cenných papírů nebo k přijetí k obchodování na regulovaném trhu mohou být veřejně šířeny zúčastněnými osobami jako jsou emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí, finanční zprostředkovatelé, kteří se účastní umísťování nebo upisování cenných papírů, a to zejména jedním z následujících způsobů komunikace:

1. adresná nebo neadresná tiskovina;

2. elektronická zpráva nebo inzerát přijatý prostřednictvím mobilního telefonu nebo pageru;

3. standardní dopis;

4. inzerce v tisku s objednávkovým formulářem nebo bez něj;

5. katalog;

6. telefon se zprostředkováním pomocí operátora nebo bez něj;

7. semináře a prezentace;

8. rozhlas;

9. videofon;

10. videotext;

11. elektronická pošta;

12. fax;

13. televize;

14. oznámení;

15. vývěska;

16. plakát;

17. brožura;

18. internetová inzerce včetně internetových bannerů.

▼M5

Není-li v souladu se směrnicí 2003/71/ES vyžadován prospekt, musí inzerát obsahovat za tímto účelem upozornění, ledaže se emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, rozhodne zveřejnit prospekt, který je v souladu s požadavky směrnice 2003/71/ES a tímto nařízením.

▼BKAPITOLA VI

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 35

Historické finanční údaje

1. Povinnost emitentů ze Společenství přepracovat v prospektu historické finanční údaje v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002, stanovená v příloze I bodu 20.1, příloze IV bodu 13.1, příloze VII bodu 8.2, příloze X bodu 20.1 a v příloze XI bodu 11.1, se nepoužije na žádné období před 1. lednem 2004 nebo, pokud má emitent cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu ke dni 1. července 2005, dokud emitent nezveřejní svou první konsolidovanou roční účetní závěrku v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002.

2. V případě, že pro emitenta ze Společenství platí přechodné vnitrostátní předpisy přijaté podle článku 9 nařízení (ES) č. 1606/2002, nevztahuje se povinnost přepracovat historické finanční údaje v prospektu na žádné období před 1. lednem 2006, nebo pokud má emitent cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu ke dni 1. července 2005, dokud emitent nezveřejní svou první konsolidovanou roční účetní závěrku v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002.

3. Do 1. ledna 2007 se povinnost přepracovat v prospektu historické finanční údaje v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002, stanovená v příloze I bodu 20.1, příloze IV bodu 13.1, příloze VII bodu 8.2, příloze X bodu 20.1 a v příloze XI bodu 11.1 nepoužije na emitenty ze třetích zemí,

1. jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ke dni 1. ledna 2007; a

2. kteří uvedli a zpracovali historické finanční údaje podle vnitrostátních účetních standardů třetí země.

V takovém případě budou historické finanční údaje doplněny podrobnějšími nebo doplňujícími údaji, pokud účetní závěrka zahrnutá do prospektu nepodává pravdivý a věrný obraz aktiv a závazků, finanční situace a zisku a ztrát emitenta.

4. Emitenti ze třetích, kteří zpracovali historické finanční údaje v souladu s mezinárodně přijatými standardy uvedenými v článku 9 nařízení (ES) č. 1606/2002, mohou tyto údaje použít v kterémkoli prospektu podaném přede dnem 1. ledna 2007, aniž by pro ně platila povinnost údaje přepracovat.

▼M3

5. Ode dne 1. ledna 2009 předkládají emitenti ze třetích zemí své historické finanční údaje v souladu s jedním z následujících účetních standardů:

a) Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví přijaté podle nařízení (ES) č. 1606/2002;

b) Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví za předpokladu, že poznámky k auditovaným účetním závěrkám, které tvoří součást historických finančních údajů, obsahují výslovné a bezvýhradné prohlášení o souladu uvedených účetních závěrek s Mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví v souladu s IAS 1 Prezentace účetní závěrky;

c) Obecně uznávané účetní zásady Japonska;

d) Obecně uznávané účetní zásady Spojených států amerických.

Kromě standardů uvedených v prvním pododstavci mohou od 1. ledna 2012 emitenti ze třetích zemí předkládat své historické finanční údaje v souladu s těmito standardy:

a) obecně uznávanými účetními zásadami Čínské lidové republiky;

b) obecně uznávanými účetními zásadami Kanady;

c) obecně uznávanými účetními zásadami Korejské republiky.

▼M5

5a. Emitenti ze třetích zemí nejsou povinni podle bodu 20.1 přílohy I, bodu 13.1 přílohy IV, bodu 8.2 přílohy VII, bodu 20.1 přílohy X, bodu 11.1 přílohy XI, bodu 15.1 přílohy XXIII, bodu 20.1 přílohy XXV, bodu 13.1 přílohy XXVI, bodu 20.1 přílohy XXVIII nebo bodu 11 přílohy XXIX přepracovat historické finanční údaje zahrnuté do prospektu a týkající se finančních roků před finančním rokem počínajícím dne 1. ledna 2015 nebo po tomto dni, ani nejsou povinni podle bodu 8.2a přílohy VII, bodu 11.1 přílohy IX, bodu 20.1a přílohy X, bodu 11.1 přílohy XXVII nebo bodu 20.1 přílohy XXVIII poskytnout popis rozdílů mezi mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví přijatými podle nařízení (ES) č. 1606/2002 a účetními zásadami, v souladu s nimiž byly tyto údaje vypracovány s ohledem na finanční roky před finančním rokem počínajícím dne 1. ledna 2015 nebo po tomto dni, za předpokladu, že historické finanční údaje jsou vypracovány v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami Indické republiky.

▼M3 —————

▼B

6. Tento článek se použije i na přílohu VI bod 3.

Článek 36

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v členských státech v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHY

Přílohy I až XVII: Programy a moduly

Příloha XVIII: Tabulka kombinací programů a modulů

Příloha XIX: Seznam specializovaných emitentů
PŘÍLOHA I

Minimální požadavky na zveřejnění údajů v registračním dokumentu akcií (program)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v registračním dokumentu případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a statutární sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za registrační dokumentu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v registračním dokumentu správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam registračního dokumentu. Popřípadě prohlášení osob odpovědných za určité části registračního dokumentu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části registračního dokumentu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části registračního dokumentu.

2.

OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

2.1.

Jména a adresy auditorů emitenta pro období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje (spolu s jejich členstvím v profesní organizaci).

2.2.

Pokud v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, auditoři odstoupili, byli odvoláni nebo nebyli znovu jmenováni, uveďte podrobnosti, pokud jsou podstatné.

3.

VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE

3.1.

Vybrané historické finanční údaje o emitentovi za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, a za každé následující mezitímní finanční období, ve stejné měně jako finanční údaje.

Vybrané historické finanční údaje musí uvádět hlavní čísla shrnující finanční situaci emitenta.

3.2.

Pokud jsou uvedeny vybrané finanční údaje za mezitímní období, musí být uvedeny i komparativní údaje ze stejného období předcházejícího finančního roku, pokud není požadavek na komparativní rozvahové údaje splněn uvedením rozvahových údajů ke konci roku.

4.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Jasné zveřejnění rizikových faktorů specifických pro emitenta nebo jeho odvětví v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

5.

ÚDAJE O EMITENTOVI

5.1.

Historie a vývoj emitenta

5.1.1.

Obchodní firma nebo název emitenta.

5.1.2.

Místo registrace a registrační číslo emitenta.

5.1.3.

Datum založení a doba trvání emitenta, pokud nejde o dobu neurčitou.

5.1.4.

Sídlo a právní forma emitenta, právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti, země jeho sídla a adresa a telefonní číslo jeho statutárního sídla (nebo hlavního místa výkonu činnosti, pokud se liší od jeho statutárního sídla).

5.1.5.

Důležité události ve vývoji podnikání emitenta.

5.2.

Investice

5.2.1.

Popis (včetně částky) hlavních investic emitenta v každém finančním roce v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, až do data registračního dokumentu.

5.2.2.

Popis hlavních probíhajících investic emitenta, včetně zeměpisného rozložení těchto investic (v domovském státě a v zahraničí) a metody financování (vnitřní nebo vnější).

5.2.3.

Údaje o hlavních budoucích investicích emitenta, ke kterým se jeho řídící orgány již pevně zavázaly.

6.

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

6.1.

Hlavní činnosti

6.1.1.

Popis povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, včetně hlavních souvisejících faktorů, s uvedením hlavních kategorií prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje; a

6.1.2.

uvedení všech významných nových zavedených produktů nebo služeb a uvedení stavu vývoje v rozsahu, v jakém byl vývoj nových produktů nebo služeb zveřejněn.

6.2.

Hlavní trhy

Popis hlavních trhů, na kterých emitent soutěží, včetně členění celkových příjmů podle kategorie činnosti a zeměpisného trhu za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje.

6.3.

V případě, že údaje uvedené podle bodů 6.16.2 byly ovlivněny výjimečnými faktory, tuto skutečnost uveďte.

6.4.

Pokud je to podstatné pro podnikání nebo ziskovost emitenta, souhrnné údaje o míře, v jaké je emitent závislý na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních postupech.

6.5.

Základ všech prohlášení emitenta o jeho postavení v hospodářské soutěži.

7.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

7.1.

Pokud je emitent součástí skupiny, stručný popis skupiny a postavení emitenta ve skupině.

7.2.

Seznam významných dceřiných společností emitenta, včetně názvu, země, jejímž právem se řídí nebo země sídla, velikosti majetkové účasti a velikosti držených hlasovacích práv, pokud se liší.

8.

NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ

8.1.

Údaje o stávajících nebo plánovaných významných hmotných dlouhodobých aktivech, včetně pronajatých nemovitostí a jejich významných věcných břemen.

8.2.

Popis veškerých problémů v oblasti životního prostředí, které mohou ovlivnit využití hmotných dlouhodobých aktiv ze strany emitenta.

9.

PROVOZNÍ A FINANČNÍ PŘEHLED

9.1.

Finanční situace

Pokud není obsažen na jiném místě v registračním dokumentu, uveďte popis finanční situace emitenta, vývoj finanční situace a hospodářské výsledky za každý rok a mezitímní období, za které jsou požadovány historické finanční údaje, včetně důvodů podstatných meziročních změn finančních údajů, v míře nezbytné k pochopení podnikání emitenta jako celku.

9.2.

Provozní výsledky

9.2.1.

Údaje o významných faktorech, včetně neobvyklých a zřídkavých událostí nebo nových okolností, podstatně ovlivňujících provozní zisk emitenta, s uvedením rozsahu, v jakém byl zisk takto ovlivněn.

9.2.2.

Pokud účetní závěrka uvádí podstatné změny čistých tržeb nebo výnosů, uveďte slovní rozbor příčin takových změn.

9.2.3.

Informace o vládní, hospodářské, rozpočtové, měnové či obecné politice nebo faktorech, které podstatně ovlivnily nebo mohly podstatně ovlivnit, přímo či nepřímo, provoz emitenta.

10.

ZDROJE KAPITÁLU

10.1.

Údaje o zdrojích kapitálu emitenta (krátkodobých i dlouhodobých).

10.2.

Vysvětlení zdrojů a částek a slovní rozbor peněžních toků emitenta.

10.3.

Údaje o požadavcích na výpůjčky a struktuře financování emitenta.

10.4.

Údaje o všech omezeních využití zdrojů kapitálu, které podstatně ovlivnily nebo mohly podstatně ovlivnit, přímo či nepřímo, provoz emitenta.

10.5.

Údaje o očekávaných zdrojích financování nutných ke splnění závazků uvedených v bodech 5.2.3 a 8.1.

11.

VÝZKUM A VÝVOJ, PATENTY A LICENCE

Pokud je to podstatné, uveďte popis politiky emitenta pro výzkum a vývoj v každém finančním roce v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, včetně částky vynaložené na výzkumné a vývojové činnosti sponzorované emitentem.

12.

INFORMACE O TRENDECH

12.1.

Nejvýznamnější poslední trendy ve výrobě, prodeji a zásobách a nákladech a prodejních cenách od konce posledního finančního roku do data registračního dokumentu.

12.2.

Informace o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, závazcích nebo událostech, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky emitenta nejméně na běžný finanční rok.

13.

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Pokud se emitent rozhodne zahrnout prognózu zisku nebo odhad zisku, musí registrační dokument obsahovat údaje stanovené v bodech 13.1 a 13.2.

13.1.

Prohlášení uvádějící základní předpoklady, na nichž emitent svou prognózu nebo odhad založil.

Musí být jasně rozlišeno mezi předpoklady o faktorech, které mohou členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů ovlivnit, a předpoklady o faktorech, které jsou zcela mimo vliv členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů; předpoklady musí být pro investory snadno srozumitelné, konkrétní a přesné a nesmí se vztahovat k obecné přesnosti odhadů, na kterých je prognóza založena.

▼M6

13.2.

Zpráva vypracovaná nezávislými účetními nebo auditory uvádějící, že podle názoru nezávislých účetních nebo auditorů byly prognóza nebo odhad řádně vypracovány na uvedeném základě a že základ účetnictví použitý k prognóze či odhadu zisku je v souladu s účetními postupy emitenta.

Pokud se finanční údaje vztahují k předchozímu finančnímu roku a obsahují pouze čísla, která nejsou zavádějící a jsou obecně v souladu s konečnými čísly, která se mají zveřejnit v příští auditované roční účetní závěrce za předchozí finanční rok, jakož i vysvětlující údaje nezbytné k posouzení těchto čísel, zpráva se nepožaduje, pokud prospekt obsahuje všechna tato prohlášení:

a)  uvedené údaje schválila osoba odpovědná za tyto finanční údaje, pokud se liší od osoby odpovědné za prospekt obecně;

b)  nezávislí účetní nebo auditoři souhlasili s tím, že tyto údaje jsou obecně v souladu s konečnými čísly, která se mají zveřejnit v příští auditované roční účetní závěrce;

c)  tyto finanční údaje neprošly auditem.

▼B

13.3.

Prognóza nebo odhad zisku musí být vypracovány na základě srovnatelném s historickými finančními údaji.

13.4.

Pokud byla v dosud otevřeném prospektu zveřejněna prognóza zisku, uveďte prohlášení, zda tato prognóza je či není stále platná tak, jako v době registračního dokumentu, a pokud ne, vysvětlení, proč taková prognóza již správná není.

14.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY A VRCHOLOVÉ VEDENÍ

14.1.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u emitenta, následujících osob a uvedení hlavních činností, které tyto osoby provádějí vně tohoto emitenta v případě, že jsou pro daného emitenta významné:

a)  členové správních, řídících a dozorčích orgánů;

b)  komplementáři v komanditní společnosti;

c)  zakladatelé, pokud byl emitent zřízen před méně než pěti lety; a

d)  každý vrcholový manažer, kterého lze uvést při hodnocení toho, zda má emitent vhodné odborné znalosti a zkušenosti pro řízení svého podnikání.

Povaha veškerých příbuzenských vztahů mezi kterýmikoli z těchto osob.

U každého člena správních, řídících a dozorčích orgánů emitenta a u každé z osob uvedených v prvním pododstavci písm. b) a d) podrobné informace o příslušných manažerských odborných znalostech a zkušenostech těchto osob a následující údaje:

a)  názvy všech obchodních a osobních společností, v nichž taková osoba byla členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli v předešlých pěti letech s uvedením toho, zda tato osoba stále je či není členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem. Není nutné uvádět výčet všech dceřiných společností emitenta, ve kterých je daná osoba rovněž členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů;

b)  veškerá odsouzení za podvodné trestné činy nejméně za předešlých pět let;

c)  údaje o veškerých konkursních řízeních, správách nebo likvidacích, se kterými byla nejméně v předešlých pěti letech spojena osoba popsaná v prvním pododstavci písm. a) a d), která jednala v kterékoli z funkcí popsaných v prvním pododstavci písm. a) a d);

d)  údaje o jakémkoli úředním veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů (včetně určených profesních orgánů) a o tom, zda byla taková osoba někdy soudně zbavena způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta nebo funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoli emitenta nejméně v posledních pěti letech.

Pokud takové údaje ke zveřejnění neexistují, musí o tom být vydáno prohlášení.

14.2.

Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholového vedení

Musí být jasně uvedeny možné střety zájmů mezi povinnostmi osob uvedených v bodu 14.1 k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. V případě, že žádné takové střety neexistují, musí o tom být vydáno prohlášení.

Jakékoli ujednání nebo dohoda s hlavními akcionáři, zákazníky, dodavateli či jinými subjekty, podle které byla osoba uvedená v bodu 14.1 prvním pododstavci vybrána jako člen správních, řídících a dozorčích orgánů nebo člen vrcholového vedení.

Údaje o jakýchkoli omezeních sjednaných s osobami uvedenými v bodu 14.1 o disponování s jejich podíly na cenných papírech emitenta po určitou dobu.

15.

ODMĚNY A VÝHODY

Za poslední celý finanční rok u osob uvedených v bodu 14.1 prvním pododstavci písm. a) a d):

15.1.

Částka vyplacených odměn (včetně všech podmíněných nebo odložených odměn) a věcných plnění, která emitent a jeho dceřiné společnosti vyplatili za služby jakéhokoli druhu poskytnuté emitentovi a jeho dceřiným společnostem touto osobou.

Tyto údaje musí být poskytovány jednotlivě, s výjimkou případů, kdy domovská země emitenta jednotlivé zveřejnění nepožaduje a emitent tyto údaje jinak nezveřejňuje.

15.2.

Celkové částky, které si emitent nebo jeho dceřiné společnosti ukládají nebo vyhrazují na výplaty penzijních, důchodových nebo podobných dávek.

16.

POSTUPY DOZORČÍ POPŘ. SPRÁVNÍ RADY

Za poslední dokončený finanční rok emitenta, není-li upřesněno jinak, u osob uvedených v bodu 14.1 prvním pododstavci písm. a):

16.1.

Datum uplynutí stávajícího funkčního období, pokud existuje, a období, v němž osoba tuto funkci vykonávala.

16.2.

Údaje o pracovních smlouvách členů správních, řídících a dozorčích orgánů s emitentem nebo jeho dceřinými společnostmi, s uvedením výhod při ukončení zaměstnání, nebo prohlášení o tom, že takové smlouvy neexistují.

16.3.

Údaje o emitentově kontrolním výboru a výboru pro odměny, včetně jmen členů výboru a souhrnu pravomocí tohoto výboru.

16.4.

Prohlášení o tom, zda emitent dodržuje či nedodržuje režim (režimy) řádného řízení a správy společnosti (corporate governance) platný v jeho zemi. V případě, že emitent takový režim nedodržuje, musí být o tom uvedeno prohlášení spolu s vysvětlením, proč emitent tento režim nedodržuje.

17.

ZAMĚSTNANCI

17.1.

Buď počet zaměstnanců na konci období, nebo průměr za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, až do data registračního dokumentu (a změny těchto počtů, pokud jsou podstatné), a pokud je to možné a podstatné, rovněž členění zaměstnaných osob podle hlavní kategorie činnosti a zeměpisného umístění. Pokud emitent zaměstnává velký počet dočasných zaměstnanců, uveďte průměrný počet dočasných zaměstnanců v posledním finančním roce.

17.2.

Držba akcií a akciové opce

U každé osoby uvedené v bodu 14.1 prvním pododstavci písm. a) a d) uveďte údaje o vlastnictví akcií a opcích na akcie emitenta k poslednímu možnému datu.

17.3.

Popis všech ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta.

18.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

18.1.

V míře známé emitentovi jméno každé osoby kromě členů správních, řídících a dozorčích orgánů, která má přímo či nepřímo účast na kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, oznamovanou podle vnitrostátních právních předpisů emitenta, spolu s výší každého takového podílu, nebo prohlášení o tom, že takové osoby neexistují.

18.2.

Zda mají hlavní akcionáři emitenta odlišná hlasovací práva nebo prohlášení o tom, že taková odlišná práva neexistují.

18.3.

V míře známé emitentovi uvedení toho, zda je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým, popis povahy této kontroly a popis přijatých opatření, která mají zajistit, aby této kontroly nebylo zneužito.

18.4.

Popis všech emitentovi známých ujednání, která mohou následně vést ke změně kontroly nad emitentem.

19.

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Údaje o transakcích se spřízněnými stranami (kterými jsou pro tento účel strany uvedené ve standardech přijatých podle nařízení (ES) č. 1606/2002), do kterých emitent vstoupil v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, do data registračního dokumentu, musí být případně zveřejněny v souladu s příslušným standardem přijatým podle nařízení (ES) č. 1606/2002.

Pokud tyto standardy pro emitenta neplatí, musí být zveřejněny tyto údaje:

a)  povaha a rozsah veškerých transakcí, které jsou - jako jediná transakce nebo jejich souhrn - pro emitenta podstatné. Pokud takové transakce se spřízněnými stranami nejsou uzavírány za obvyklých podmínek, uveďte proč. U nesplacených půjček včetně záruk jakéhokoli druhu uveďte nesplacenou částku;

b)  částka nebo procento, v nichž transakce se spřízněnými stranami tvoří část obratu emitenta.

20.

FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA

20.1.

Historické finanční údaje

Ověřené historické finanční údaje nejméně za poslední 3 finanční roky (nebo takové kratší období, ve kterém emitent provozoval činnost) a zpráva auditora za každý rok. ►M2  Pokud emitent změnil rozhodný účetní den během období, pro které se požadují historické finanční údaje, musí zahrnovat auditované historické údaje přinejmenším třicet šest měsíců nebo celé období, po které emitent provozoval činnost, a to podle toho, která doba je kratší. ◄ Pro emitenty ze Společenství musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu. U emitentů ze třetích zemí musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Pokud tyto finanční údaje těmto standardům rovnocenné nejsou, musí být uvedeny ve formě přepracované účetní závěrky.

Ověřené historické finanční údaje za poslední dva roky musí být prezentovány a zpracovány formou slučitelnou s formou, kterou bude mít příští zveřejněná roční účetní závěrka emitenta, pokud jde o účetní standardy a postupy a právní předpisy platné pro takovou roční účetní závěrku.

Pokud emitent vykonával činnost ve své současné oblasti hospodářské činnosti po dobu kratší než jeden rok, musí být ověřené historické finanční údaje za toto období zpracovány v souladu se standardy platnými pro roční účetní závěrku podle nařízení (ES) č. 1606/2002, nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu, pokud je emitent emitentem ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být historické finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo v souladu s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Tyto historické finanční údaje musí být ověřeny.

Pokud jsou ověřené finanční údaje zpracovány v souladu s vnitrostátními účetními standardy, musí finanční údaje vyžadované v této položce obsahovat alespoň:

a)  rozvahu;

b)  výsledovku;

c)  výkaz uvádějící buď všechny změny vlastního kapitálu nebo změny vlastního kapitálu jiné než ty, které vyplývají z kapitálových transakcí s vlastníky a z rozdělování mezi vlastníky;

d)  výkaz peněžních toků;

e)  účetní postupy a komentáře k účetním výkazům.

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.

20.2.

Pro forma finanční údaje

V případě významné velké změny popis toho, jak by mohla transakce ovlivnit aktiva a závazky a zisky emitenta, kdyby byla transakce provedena na začátku vykazovaného období nebo k datu výkazu.

Tento požadavek bude obvykle splněn zařazením pro forma finančních údajů.

Tyto pro forma finanční údaje mají být uvedeny v podobě stanovené v příloze II a musí obsahovat údaje tam uvedené.

Pro forma finanční údaje musí být doprovázeny zprávou vypracovanou nezávislými účetními nebo auditory.

20.3.

Účetní závěrka

Pokud emitent zpracovává vlastní i konsolidovanou roční účetní závěrku, bude do registračního dokumentu zařazena alespoň konsolidovaná roční účetní závěrka.

20.4.

Ověření historických ročních finančních údajů

20.4.1.

Prohlášení o tom, že historické finanční údaje byly ověřeny. Pokud oprávnění auditoři odmítli vypracovat zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady či varování týkající se nemožnosti vyjádřit stanovisko, musí být toto odmítnutí nebo tyto výhrady či varování uvedena v plném rozsahu a s odůvodněním.

20.4.2.

V registračním dokumentu se uvedou další údaje, které byly ověřeny auditory.

20.4.3.

Pokud nejsou finanční údaje v registračním dokumentu čerpány z ověřené účetní závěrky emitenta, uveďte zdroj údajů a to, že údaje nebyly ověřeny.

20.5.

Stáří posledních finančních údajů

20.5.1.

Poslední rok, pro který byly finanční údaje ověřeny, nesmí být starší než:

a)  18 měsíců od data registračního dokumentu, pokud emitent zahrne do registračního dokumentu ověřenou mezitímní účetní závěrku; nebo

b)  15 měsíců od data registračního dokumentu, pokud emitent zahrne do registračního dokumentu neověřenou mezitímní účetní závěrku.

20.6.

Mezitímní a jiné finanční údaje

20.6.1.

Pokud emitent zveřejnil čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje od data své poslední ověřené účetní závěrky, musí být tyto finanční údaje zařazeny do registračního dokumentu. Pokud byly čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje přezkoumány nebo ověřeny, musí být přiložena i zpráva o přezkumu nebo o auditu. Pokud jsou čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje neověřené nebo nebyly přezkoumány, uveďte tuto skutečnost.

20.6.2.

Pokud je registrační dokument datován více než devět měsíců po konci posledního ověřeného finančního roku, musí obsahovat mezitímní finanční údaje nejméně za prvních šest měsíců finančního roku, které mohou být neověřené (v takovém případě musí být tato skutečnost uvedena).

Mezitímní finanční údaje musí zahrnovat srovnávací výkazy za stejné období v předešlém finančním roce, pouze požadavek na srovnávací rozvahové údaje lze splnit uvedením rozvahy ke konci roku.

20.7.

Dividendová politika

Popis politiky emitenta ohledně rozdělování dividend a veškerá příslušná omezení.

20.7.1.

Výše dividendy na akcii za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje v případě, že počet akcií emitenta se změnil, případně upravená pro účely porovnatelnosti.

20.8.

Soudní a rozhodčí řízení

Údaje o všech státních, soudních nebo rozhodčích řízeních (včetně veškerých emitentovi známých řízení, která probíhají nebo hrozí) za období nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo skupiny, nebo prohlášení o tom, že taková řízení neexistují.

20.9.

Významná změna finanční nebo obchodní situace emitenta

Popis každé významné změny finanční nebo obchodní situace skupiny, ke které došlo od konce posledního finančního období, za které byly zveřejněny ověřené finanční údaje nebo mezitímní finanční údaje, nebo prohlášení o tom, že k takové změně nedošlo.

21.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

21.1.

Základní kapitál

Následující údaje k datu nejnovější rozvahy zahrnuté do historických finančních údajů:

21.1.1.

Částka upsaného kapitálu a pro každý druh akcií:

a)  počet schválených akcií;

b)  počet akcií emitovaných a plně splacených a akcií emitovaných a dosud nesplacených;

c)  jmenovitá hodnota akcie nebo skutečnost, že akcie nemají jmenovitou hodnotu; a

d)  odsouhlasení počtu akcií v oběhu na počátku a konci roku. Pokud bylo více než 10 % kapitálu v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, splaceno aktivy jinými než peněžní prostředky, uveďte tuto skutečnost.

21.1.2.

Pokud existují akcie nepředstavující kapitál, uveďte počet a hlavní znaky takových akcií.

21.1.3.

Počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota akcií emitenta, které jsou v držení emitenta nebo v držení jménem emitenta nebo v držení dceřiných společností emitenta.

21.1.4.

Částka všech převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy, s uvedením podmínek a postupů pro převod, výměnu nebo upsání.

21.1.5.

Údaje a podmínky týkající se veškerých nabývacích práv nebo závazků ke schválenému, ale neupsanému kapitálu nebo závazku navýšit kapitál.

21.1.6.

Údaje o veškerém kapitálu kteréhokoli člena skupiny, pro který platí opce nebo podmíněná či nepodmíněná dohoda o opci a podrobnosti o takových opcích včetně údajů o osobách, kterých se dané opce týkají.

21.1.7.

Historie základního kapitálu, se zdůrazněním informací o všech změnách v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje.

21.2.

Společenská smlouva a stanovy

21.2.1.

Popis předmětu a účelu činnosti emitenta a uvedení, kde ve společenské smlouvě a stanovách mohou být nalezeny.

21.2.2.

Souhrn všech ustanovení společenské smlouvy a stanov emitenta ohledně členů správních, řídících a dozorčích orgánů.

21.2.3.

Popis práv, výhod a omezení platných pro každý druh stávajících akcií.

21.2.4.

Popis postupu nutného ke změně práv držitelů akcií, s uvedením případů, ve kterých jsou podmínky přísnější, než vyžaduje zákon.

21.2.5.

Popis podmínek upravujících způsob, jakým se svolávají výroční valné hromady a mimořádné valné hromady akcionářů, včetně podmínek účasti.

21.2.6.

Stručný popis všech ustanovení společenské smlouvy a stanov emitenta, která by mohla způsobit zdržení, odložení změny kontroly nad emitentem nebo by jí mohla zabránit.

21.2.7.

Uvedení případných ustanovení společenské smlouvy a stanov upravujících limit vlastnictví, při jehož přesažení musí být zveřejněno jméno akcionáře.

21.2.8.

Popis podmínek, které stanoví společenská smlouva a stanovy pro změny kapitálu, pokud jsou tyto podmínky přísnější, než požaduje zákon.

22.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Shrnutí každé významné smlouvy kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání, ve které je smluvní stranou emitent nebo kterýkoli člen skupiny, za dva roky těsně předcházející zveřejnění registračního dokumentu.

Shrnutí jakékoli jiné smlouvy (nikoli smlouvy uzavřené v rámci běžného podnikání), kterou uzavřel kterýkoli člen skupiny a která obsahuje jakékoli ustanovení, podle kterého má kterýkoli člen skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou k datu registračního dokumentu pro skupinu podstatné.

23.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

23.1.

Pokud je do registračního dokumentu zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu, odbornou způsobilost a případný významný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části registračního dokumentu.

23.2.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc označte zdroj (zdroje) informací.

24.

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

Prohlášení o tom, že po dobu platnosti registračního dokumentu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):

a)  společenská smlouva a stanovy emitenta;

b)  všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, historické finanční údaje, ocenění a prohlášení vypracovaná znalcem na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je součástí registračního dokumentu nebo je v něm uveden na ni odkaz;

c)  historické finanční údaje emitenta nebo v případě skupiny historické finanční údaje emitenta a jeho dceřiných podniků za každý ze dvou finančních roků předcházejících zveřejnění registračního dokumentu.

Uvedení místa, kde lze do zveřejněných dokumentů ve fyzické nebo elektronické podobě nahlédnout.

25.

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH

 

Údaje o podnicích, ve kterých emitent drží podíl na kapitálu, který by mohl mít významný dopad na hodnocení jeho vlastních aktiv a závazků, finanční situace nebo zisků či ztrát.
PŘÍLOHA II

Modul pro forma finančních údajů1.

Pro forma údaje musí obsahovat popis transakce, zúčastněné podniky nebo subjekty a období, kterého se údaje týkají, a musí jasně uvádět:

a)  účel, ke kterému byly zpracovány;

b)  skutečnost, že byly zpracovány pouze pro informativní účely;

c)  skutečnost, že díky své povaze se pro forma finanční údaje týkají hypotetické situace a proto nepředstavují skutečnou finanční situaci nebo výsledky společnosti.

2.

Pro prezentaci pro forma finančních údajů lze podle okolností zařadit rozvahu, výsledovku a komentář k účetním výkazům.

3.

Pro forma finanční údaje musí být obvykle uvedeny ve formě sloupců, které tvoří:

a)  historické neupravené údaje;

b)  pro forma úpravy; a

c)  v posledním sloupci pro forma finanční údaje vyplývající z těchto úprav.

Musí být uvedeny zdroje pro forma finančních údajů a v případě potřeby musí být do prospektu začleněna účetní závěrka nabytých podniků nebo subjektů.

4.

Pro forma finanční údaje musí být zpracovány způsobem slučitelným s účetními postupy emitenta, které použil v jeho poslední účetní závěrce nebo použije v příští účetní závěrce a musí uvádět:

a)  základ, podle něhož byly zpracovány;

b)  zdroj každé údajové položky a důvod každé provedené úpravy.

5.

Pro forma údaje lze zveřejnit pouze pro:

a)  běžné finanční období;

b)  nejnověji skončené finanční období nebo

c)  nejnovější mezitímní období, pro které byly nebo budou nebo ve stejném dokumentu jsou zveřejněny příslušné neupravené údaje.

6.

Pro forma úpravy týkající se pro forma finančních údajů musí být:

a)  jasně uvedeny a vysvětleny;

b)  přímo přiřaditelné k dané transakci;

c)  podložitelné fakty.

Vedle toho musí být v případě pro forma výsledovky nebo pro forma výkazu peněžních toků jasně označeno, u kterých úprav se očekává, že jejich vliv na emitenta bude pokračovat a u kterých nikoli.

7.

Zpráva vypracovaná nezávislými účetními nebo auditory musí uvádět, zda podle jejich názoru:

a)  byly pro forma finanční údaje řádně zpracovány na uvedeném základě;

b)  je základ v souladu s účetními postupy emitenta.
PŘÍLOHA III

Minimální požadavky na zveřejnění v popisu cenných papírů u akcií (program)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v prospektu případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za prospekt, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části prospektu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části prospektu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části prospektu.

2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

 

Jasné zveřejnění rizikových faktorů podstatných pro nabízené či k obchodování přijímané cenné papíry, aby bylo umožněno posouzení tržního rizika spojeného s uvedenými cennými papíry, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

▼M6

3.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

▼B

3.1.

Prohlášení o provozním kapitálu

Prohlášení emitenta, že podle jeho názoru je provozní kapitál dostatečný pro současné požadavky emitenta, nebo v případě, že dostatečný není, o tom, jak navrhuje dodatečný potřebný provozní kapitál zajistit.

3.2.

Kapitalizace a zadluženost

Prohlášení o kapitalizaci a zadluženosti (rozlišující mezi zaručenou a nezaručenou, zajištěnou a nezajištěnou zadlužeností) k datu ne staršímu než 90 dnů před datem dokumentu. Zadluženost zahrnuje rovněž zadluženost nepřímou a podmíněnou.

3.3.

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na emisi/nabídce

Popis jakéhokoli zájmu včetně zájmů konfliktních, který je podstatný pro emisi/nabídku, s upřesněním zúčastněných osob a povahy zájmu.

3.4.

Důvody nabídky a použití výnosů

Důvody nabídky a případně odhadovaná čistá částka výnosů členěná podle každého hlavního zamýšleného způsobu použití a řazená podle prioritního pořadí takového použití. Pokud si je emitent vědom, že očekávané výnosy nebudou dostatečné pro financování veškerého navrhovaného použití, uveďte částku a zdroje dalších potřebných finančních prostředků. Musí být uvedeny podrobnosti o použití výnosů, zejména v případě, že jsou použity pro nabývání aktiv mimo rámec běžného podnikání, k financování ohlášeného nabývání jiných podniků nebo k vyrovnání, snížení nebo splacení zadluženosti.

4.

ÚDAJE O NABÍZENÝCH/K OBCHODOVÁNÍ PŘIJÍMANÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

4.1.

Popis druhu a třídy nabízených nebo k obchodování přijímaných cenných papírů včetně ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) nebo jiného identifikačního kódu.

4.2.

Právní předpisy, podle kterých byly cenné papíry vytvořeny.

4.3.

Uvedení toho, zda jsou cenné papíry ve formě na jméno nebo na doručitele a zda jsou cenné papíry v listinné nebo zaknihované podobě. U zaknihovaných cenných papírů uveďte název a adresu subjektu, který je pověřen vedením záznamů.

4.4.

Měna emise cenných papírů.

4.5.

Popis práv spojených s cennými papíry, včetně všech omezení těchto práv a postupu pro výkon těchto práv.

Práva na dividendy:

— pevné datum (data) vzniku nároku,

— lhůta, po které je nárok na dividendu promlčen a určení osoby, v jejíž prospěch promlčení platí,

— omezení dividend a postupy pro držitele - nerezidenty,

— sazba dividendy nebo způsob jejího výpočtu, periodicita a kumulativnost či nekumulativnost plateb.

— Hlasovací práva.

— Předkupní práva v nabídkách k upsání cenných papírů stejné třídy.

— Právo na podíl na zisku emitenta.

— Právo na podíl na zůstatku v případě likvidace.

— Ustanovení o zpětném odkupu.

— Ustanovení o přeměně.

4.6.

U nových emisí prohlášení o usneseních, povoleních a schváleních, na jejichž základě cenné papíry byly nebo budou vytvořeny nebo emitovány.

4.7.

U nových emisí očekávané datum emise cenných papírů.

4.8.

Popis veškerých omezení volné převoditelnosti cenných papírů.

4.9.

Uvedení veškerých povinných nabídek převzetí nebo pravidel pro převzetí cenných papírů hlavním akcionářem (squeeze-out) a povinné odkoupení (sell-out) cenných papírů.

4.10.

Uvedení veřejných nabídek převzetí učiněných třetími stranami vůči kapitálu emitenta, ke kterým došlo v posledním finančním roce a v běžném finančním roce. Musí být uvedena cena nebo podmínky směny pro tyto nabídky a jejich výsledek.

4.11.

Ohledně země sídla emitenta a země (zemí), kde je podávána nabídka nebo kde je žádáno o přijetí k obchodování:

— údaje o daních z příjmu z cenných papírů srážených u zdroje,

— uvedení, zda emitent přebírá odpovědnost za srážku daně u zdroje.

5.

PODMÍNKY NABÍDKY

5.1.

Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a způsoby žádostí o nabídku

5.1.1.

Podmínky platné pro nabídku.

5.1.2.

Celková částka emise/nabídky, s rozlišením cenných papírů nabízených k prodeji a cenných papírů nabízených k upisování; pokud částka není pevně stanovena, popis způsobu a uvedení okamžiku zveřejnění konečné částky nabídky.

5.1.3.

Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena, a popis postupu pro žádost.

5.1.4.

Kdy a za jakých podmínek lze nabídku odvolat nebo pozastavit a zda lze nabídku odvolat po zahájení obchodování.

5.1.5.

Popis možnosti snížení upisovaných částek a způsob náhrady přeplatku, který žadatelé zaplatili.

5.1.6.

Údaje o minimální nebo maximální částce žádosti (v počtu cenných papírů nebo v souhrnné částce k investování).

5.1.7.

Lhůta, v níž lze žádost stáhnout za předpokladu, že investoři mohou stáhnout své upisované částky.

5.1.8.

Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro doručení cenných papírů.

5.1.9.

Úplný popis způsobu a data zveřejnění výsledků nabídky.

5.1.10.

Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s nevykonanými upisovacími právy.

5.2.

Plán rozdělení a přidělování cenných papírů

5.2.1.

Různé kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny. Pokud je nabídka současně prováděna na trzích dvou nebo více zemí a pokud byla nebo je pro některé cenné papíry vyhrazena tranše, uveďte takovou tranši.

5.2.2.

V rozsahu známém emitentovi se uvede, zda hlavní akcionáři nebo členové správních, řídících a dozorčích orgánů emitenta hodlali v rámci nabídky upisovat nebo zda kterákoli osoba hodlá upisovat více než pět procent nabídky.

5.2.3.

Zveřejnění před přidělováním:

a)  rozdělení nabídky na tranše včetně institucionálních, maloobchodních tranší a tranší pro zaměstnance emitenta a jiných;

b)  podmínky, za nichž je možné použití zpětné pohledávky, maximální velikost takové zpětné pohledávky a platné minimální procento pro jednotlivé tranše;

c)  metoda nebo metody přidělování, které budou použity pro maloobchodní tranše a tranše zaměstnanců emitenta v případě překročení upisování těchto tranší;

d)  popis jakéhokoli předem stanoveného preferenčního zacházení s určitými druhy investorů nebo určitými skupinami osob (včetně programů pro přátele a rodiny) při přidělování, procento nabídky vyhrazené pro takový preferenční režim a kritéria pro zařazení do takových tříd nebo skupin;

e)  zda režim upisování nebo nabídek k upisování v přídělu lze určit podle společnosti, která je provádí, nebo prostřednictvím které jsou prováděny;

f)  případný cílový minimální jednotlivý příděl v maloobchodní tranši;

g)  podmínky uzavření nabídky i datum, kdy může být nabídka nejdříve uzavřena;

h)  zda jsou akceptována vícečetná upisování a pokud ne, jak budou vícečetná upisování zpracována.

5.2.4.

Postup pro oznámení přidělené částky žadatelům a zda může obchodování začít před učiněním oznámení.

5.2.5.

Nadlimitní úpis a opce „green shoe“ (zajišťovací opce):

a)  existence a velikost jakékoli možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce;

b)  doba existence možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce;

c)  podmínky využití možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce.

5.3.

Stanovení ceny

5.3.1.

Uvedení ceny, za kterou budou cenné papíry nabídnuty. Pokud cena není známa nebo pokud pro cenné papíry neexistuje zavedený nebo likvidní trh, uveďte metodu určení nabídkové ceny včetně prohlášení o tom, kdo stanovil kritéria nebo kdo je za jejich stanovení úředně odpovědný. Uvede se částka veškerých nákladů a veškerých daní zvláště účtovaná na vrub upisovatele nebo kupujícího.

5.3.2.

Postup zveřejnění nabídkové ceny.

5.3.3.

Pokud mají držitelé kapitálových podílů předkupní právo a toto právo je omezeno nebo staženo, uveďte základ emisní ceny z hotovostní emise, spolu s důvody takového omezení či stažení a těmi, komu svědčí.

5.3.4

Pokud existuje nebo by mohla existovat podstatná nerovnost mezi cenou veřejné nabídky a skutečnými hotovostními náklady členů správních, řídících a dozorčích orgánů nebo vrcholového vedení či přidružené osoby u cenných papírů, které tyto osoby nabyly v transakcích během minulého roku nebo na jejichž nabytí mají právo, uveďte srovnání veřejných vkladů v navrhované veřejné nabídce a skutečných hotovostních vkladů takových osob.

5.4.

Umístění a upisování

5.4.1

Název a adresa koordinátora (koordinátorů) celkové nabídky a jednotlivých částí nabídky a v míře známé emitentovi nebo předkladateli nabídky i umisťovatelů v různých zemích, ve kterých je nabídka prováděna.

5.4.2

Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi.

5.4.3.

Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuté upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuté upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Uveďte podstatné znaky dohod včetně kvót. Pokud není upisována celá emise, prohlášení o nekryté části. Uveďte celkovou částku provize za upsání a provize za umístění.

5.4.4.

Kdy byla nebo bude uzavřena dohoda o upisování.

6.

PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

6.1.

Uveďte, zda nabízené cenné papíry jsou nebo budou předmětem žádosti o přijetí k obchodování pro jejich distribuci na regulovaném trhu nebo jiných rovnocenných trzích, s uvedením dotčených trhů. Tato okolnost musí být zmíněna, aniž by byl vytvořen dojem, že přijetí k obchodování bude nutně schváleno. Nejbližší data, pokud jsou známa, kdy budou cenné papíry přijaty k obchodování.

6.2.

Všechny regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na nichž jsou podle vědomostí emitenta již přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako cenné papíry, které mají být nabídnuty nebo přijaty k obchodování.

6.3.

Pokud jsou současně nebo téměř současně s vytvořením cenných papírů, u kterých je žádáno o přijetí na regulovaný trh, cenné papíry stejné třídy upsány nebo umístěny soukromě nebo pokud jsou vytvořeny cenné papíry jiných tříd pro veřejné nebo soukromé umístění, uveďte podrobnosti o povaze takových operací a o počtu a znacích cenných papírů, kterých se týkají.

6.4.

Podrobnosti o subjektech, které se pevně zavázaly jednat jako zprostředkovatel v sekundárním obchodování, se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji, popis hlavních podmínek jejich závazku.

6.5.

Stabilizace: pokud emitent nebo prodávající akcionář poskytl opci na nadlimitní úpis nebo je jinak navrženo zahájení cenových stabilizačních opatření v souvislosti s nabídkou:

6.5.1.

skutečnost, že lze provést stabilizaci, že není zajištěno, že bude provedena a že ji lze kdykoli zastavit,

6.5.2.

začátek a konec období, v němž může dojít ke stabilizaci,

6.5.3.

totožnost osoby odpovědné za stabilizaci v každé příslušné zemi, pokud není známa v okamžiku zveřejnění,

6.5.4.

skutečnost, že stabilizační transakce mohou vést k tržní ceně vyšší než by byla cena,které by bylo dosaženo bez stabilizační transakce.

7.

PRODÁVAJÍCÍ DRŽITELÉ CENNÝCH PAPÍRŮ

7.1.

Název a obchodní adresa osoby nebo subjektu nabízejícího cenné papíry k prodeji, povahu postavení, funkce nebo jiného podstatného vztahu, který měly prodávající osoby v posledních třech letech k emitentovi nebo kterémukoli jeho předchůdci či přidruženému podniku.

7.2.

Počet a třída cenných papírů nabízených každým z prodávajících držitelů cenných papírů.

7.3.

Dohody o blokování

Zúčastněné strany.

Obsah a výjimky z dohody.

Uvedení období blokování.

8.

NÁKLADY SPOJENÉ S EMISÍ/NABÍDKOU

8.1.

Celkové čisté výnosy a odhad celkových nákladů emise/nabídky.

9.

ZŘEDĚNÍ

9.1.

Částka a procento okamžitého zředění vyplývajícího z nabídky.

9.2.

V případě nabídky k upisování stávajícím držitelům kapitálových podílů částka a procento okamžitého zředění v případě, že novou nabídku neupíší.

10.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

10.1.

Pokud jsou poradci spojení s emisí uvedeni v popisu cenných papírů, prohlášení o funkci, v níž poradci vystupovali.

10.2.

V popisu cenných papírů se uvedou další údaje, které ověřili a přezkoumali oprávnění auditoři a u kterých auditoři vydali zprávu. Reprodukce zprávy nebo s povolením příslušného orgánu souhrn zprávy.

10.3.

V případě, že popis cenných papírů obsahuje prohlášení nebo zprávu osoby v postavení znalce, uveďte jméno této osoby, adresu, odbornou způsobilost a jakýkoli případný podstatný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části popisu cenných papírů.

10.4.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc označte zdroj (zdroje) informací.
PŘÍLOHA IV

Minimální požadavky na zveřejnění v regstračním dokumentu pro dluhové a derivátové cenné papíry (program)

(Dluhové a derivátové cenné papíry s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než ►M5  100 000 ◄ EUR)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v registračním dokumentu případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za registrační dokument, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v registračním dokumentu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam registračního dokumentu. Popřípadě prohlášení osob odpovědných za určité části registračního dokumentu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části registračního dokumentu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části registračního dokumentu.

2.

OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

2.1.

Jména a adresy auditorů emitenta pro období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje (spolu s jejich členstvím v profesní organizaci).

2.2.

Pokud v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, auditoři odstoupili, byli odvoláni nebo nebyli znovu jmenováni, uveďte podrobnosti, pokud jsou podstatné.

3.

VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE

3.1.

Vybrané historické finanční údaje o emitentovi za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, a za každé následující mezitímní finanční období, ve stejné měně jako finanční údaje.

Vybrané historické finanční údaje musí uvádět hlavní čísla shrnující finanční situaci emitenta.

3.2.

Pokud jsou uvedeny vybrané finanční údaje za mezitímní období, musí být uvedeny i komparativní údaje ze stejného období předcházejícího finančního roku, pokud není požadavek na komparativní rozvahové údaje splněn uvedením rozvahových údajů ke konci roku.

4.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Jasné zveřejnění rizikových faktorů, které mohou ovlivnit emitentovu schopnost plnit jeho závazky, které mu ukládají jeho cenné papíry vůči investorům, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

5.

ÚDAJE O EMITENTOVI

5.1.

Historie a vývoj emitenta

5.1.1.

Obchodní firma nebo název emitenta

5.1.2.

Místo registrace a registrační číslo emitenta

5.1.3.

Datum založení a doba trvání emitenta, pokud nejde o dobu neurčitou

5.1.4.

Sídlo a právní forma emitenta, právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti, země jeho sídla a adresa a telefonní číslo jeho statutárního sídla (nebo hlavního místa výkonu činnosti, pokud se liší od jeho statutárního sídla)

5.1.5.

Veškeré události specifické pro emitenta, které mají podstatný význam při hodnocení platební schopnosti emitenta.

5.2.

Investice

5.2.1.

Popis hlavních investic provedených od data poslední zveřejněné účetní závěrky.

5.2.2.

Údaje o hlavních budoucích investicích emitenta, ke kterým se jeho řídící orgány již pevně zavázaly.

5.2.3.

Údaje o očekávaných zdrojích finančních prostředků nutných ke splnění závazků uvedených v bodu 5.2.2.

6.

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

6.1.

Hlavní činnosti

6.1.1.

Popis hlavních činností emitenta s uvedením hlavních kategorií prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb; a

6.1.2.

uvedení významných nových produktů nebo služeb.

6.2.

Hlavní trhy

Stručný popis hlavních trhů, na kterých emitent soutěží.

6.3.

Základ všech prohlášení emitenta o jeho postavení v hospodářské soutěži.

7.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

7.1.

Pokud je emitent součástí skupiny, stručný popis skupiny a postavení emitenta ve skupině.

7.2.

Pokud je emitent závislý na jiných subjektech ve skupině, musí to být jasně uvedeno i s vysvětlením této závislosti.

8.

INFORMACE O TRENDECH

8.1.

Poskytněte prohlášení o tom, že nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek emitenta od data jeho poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky.

Pokud emitent není schopen takové prohlášení vydat, uveďte podrobnosti o takové podstatné negativní změně.

8.2.

Informace o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, závazcích nebo událostech, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky emitenta nejméně na běžný finanční rok.

9.

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Pokud se emitent rozhodne zahrnout do něj prognózu zisku nebo odhad zisku, musí registrační dokument obsahovat údaje stanovené v bodech 9.1 a 9.2:

9.1.

Prohlášení uvádějící základní předpoklady, na nichž emitent svou prognózu nebo odhad založil.

Musí být jasně rozlišeno mezi předpoklady o faktorech, které mohou členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů ovlivnit, a předpoklady o faktorech, které jsou zcela mimo vliv členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů; předpoklady musí být pro investory snadno srozumitelné, konkrétní a přesné a nesmí se vztahovat k obecné přesnosti odhadů, na kterých je prognóza založena.

▼M6

9.2.

Zpráva vypracovaná nezávislými účetními nebo auditory uvádějící, že podle názoru nezávislých účetních nebo auditorů byly prognóza nebo odhad řádně vypracovány na uvedeném základě a že základ účetnictví použitý k prognóze či odhadu zisku je v souladu s účetními postupy emitenta.

Pokud se finanční údaje vztahují k předchozímu finančnímu roku a obsahují pouze čísla, která nejsou zavádějící a jsou obecně v souladu s konečnými čísly, která se mají zveřejnit v příští auditované roční účetní závěrce za předchozí finanční rok, jakož i vysvětlující údaje nezbytné k posouzení těchto čísel, zpráva se nepožaduje, pokud prospekt obsahuje všechna tato prohlášení:

a)  uvedené údaje schválila osoba odpovědná za tyto finanční údaje, pokud se liší od osoby odpovědné za prospekt obecně;

b)  nezávislí účetní nebo auditoři souhlasili s tím, že tyto údaje jsou obecně v souladu s konečnými čísly, která se mají zveřejnit v příští auditované roční účetní závěrce;

c)  tyto finanční údaje neprošly auditem.

▼B

9.3.

Prognóza nebo odhad zisku musí být vypracovány na základě srovnatelném s historickými finančními údaji.

10.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY

10.1.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u emitenta, následujících osob a uvedení hlavních činností, které tyto osoby provádějí vně tohoto emitenta v případě, že jsou pro daného emitenta významné:

a)  členové správních, řídících a dozorčích orgánů;

b)  komplementáři v komanditní společnosti;

10.2.

Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů

Musí být jasně uvedeny možné střety zájmů mezi povinnostmi osob uvedených v bodu 10.1 k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. V případě, že žádné takové střety neexistují, musí o tom být vydáno prohlášení.

11.

POSTUPY DOZORČÍ, POPŘ. SPRÁVNÍ RADY

11.1.

Údaje o emitentově kontrolním výboru , včetně jmen členů výboru a souhrnu pravomocí tohoto výboru.

11.2.

Prohlášení o tom, zda emitent dodržuje či nedodržuje režim (režimy) řádného řízení a správy společnosti (corporate governance) platný v jeho zemi. V případě, že emitent takový režim nedodržuje, musí být o tom uvedeno prohlášení spolu s vysvětlením, proč emitent tento režim nedodržuje.

12.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

12.1.

V míře známé emitentovi uvedení toho, zda je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým, a popis povahy této kontroly a přijatých opatření, která mají zajistit, aby této kontroly nebylo zneužito.

12.2.

Popis všech emitentovi známých ujednání, která mohou následně vést ke změně kontroly nad emitentem.

13.

FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A O ZTRÁTÁCH EMITENTA

13.1.

Historické finanční údaje

Ověřené historické finanční údaje nejméně za poslední 2 finanční roky (nebo takové kratší období, ve kterém emitent provozoval činnost) a zpráva auditora za každý rok. ►M2  Pokud emitent změnil rozhodný účetní den během období, pro které se požadují historické finanční údaje, musí zahrnovat auditované historické údaje přinejmenším dvacet čtyři měsíců nebo celé období, po které emitent provozoval činnost, a to podle toho, která doba je kratší. ◄ Tyto finanční údaje musí být vypracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu pro emitenty ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Pokud tyto finanční údaje těmto standardům rovnocenné nejsou, musí být uvedeny ve formě přepracované účetní závěrky.

Historické finanční údaje za poslední rok musí být prezentovány a zpracovány formou slučitelnou s formou, kterou bude mít příští zveřejněná roční účetní závěrka emitenta, pokud jde o účetní standardy a postupy a právní předpisy platné pro takovou roční účetní závěrku.

Pokud emitent vykonával činnost ve své současné oblasti hospodářské činnosti po dobu kratší než jeden rok, musí být ověřené historické finanční údaje za toto období zpracovány v souladu se standardy platnými pro roční účetní závěrku podle nařízení (ES) č. 1606/2002, nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu, pokud je emitent emitentem ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být historické finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo v souladu s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Tyto historické finanční údaje musí být ověřeny.

Pokud jsou ověřené finanční údaje zpracovány v souladu s vnitrostátními účetními standardy, musí finanční údaje vyžadované v této položce obsahovat alespoň:

a)  rozvahu;

b)  výsledovku;

c)  výkaz peněžních toků; a

d)  účetní postupy a komentáře účetním výkazům.

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.

13.2.

Účetní závěrka

Pokud emitent zpracovává vlastní i konsolidovanou roční účetní závěrku, bude do registračního dokumentu zařazena alespoň konsolidovaná roční účetní závěrka.

13.3.

Ověření historických ročních finančních údajů

13.3.1.

Prohlášení o tom, že historické finanční údaje byly ověřeny. Pokud oprávnění auditoři odmítli vypracovat zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady či varování týkající se nemožnosti vyjádřit stanovisko, musí být toto odmítnutí nebo tyto výhrady či varování uvedena v plném rozsahu a s odůvodněním.

13.3.2.

V registračním dokumentu se uvedou další údaje, které byly ověřeny auditory.

13.3.3.

Pokud nejsou finanční údaje v registračním dokumentu čerpány z ověřené účetní závěrky emitenta, uveďte zdroj údajů a to, že údaje nebyly ověřeny.

13.4.

Stáří posledních finančních údajů

13.4.1.

Poslední rok, pro který byly finanční údaje ověřeny, nesmí být starší než 18 měsíců od data registračního dokumentu.

13.5.

Mezitímní a jiné finanční údaje

13.5.1.

Pokud emitent zveřejnil čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje od data své poslední ověřené účetní závěrky, musí být tyto finanční údaje zařazeny do registračního dokumentu. Pokud byly čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje přezkoumány nebo ověřeny, musí být přiložena i zpráva o přezkumu nebo o auditu. Pokud jsou čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje neověřené nebo nebyly přezkoumány, uveďte tuto skutečnost.

13.5.2.

Pokud je registrační dokument datován více než devět měsíců po konci posledního ověřeného finančního roku, musí obsahovat mezitímní finanční údaje nejméně za prvních šest měsíců finančního roku. Pokud jsou mezitímní finanční údaje neověřené, uveďte tuto skutečnost.

Mezitímní finanční údaje musí zahrnovat srovnávací výkazy za stejné období v předešlém finančním roce, pouze požadavek na srovnávací rozvahové údaje lze splnit uvedením rozvahy ke konci roku.

13.6.

Soudní a rozhodčí řízení

Údaje o všech státních, soudních nebo rozhodčích řízeních (včetně veškerých emitentovi známých řízení, která probíhají nebo hrozí) za období nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo skupiny, nebo prohlášení o tom, že taková řízení neexistují.

13.7.

Významná změna finanční nebo obchodní situace emitenta

Popis každé významné změny finanční nebo obchodní situace skupiny, ke které došlo od konce posledního finančního období, za které byly zveřejněny ověřené finanční údaje nebo mezitímní finanční údaje, nebo prohlášení o tom, že k takové změně nedošlo.

14.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

14.1.

Základní kapitál

14.1.1.

Částka upsaného kapitálu, počet a druhy akcií, které jej tvoří, s údaji o jejich základních znacích, údaje o části dosud nesplaceného upsaného kapitálu s uvedením počtu nebo celkové jmenovité hodnoty a druhu dosud nesplacených akcií, případně v členění podle míry, v jaké byly dosud splaceny.

14.2.

Společenská smlouva a stanovy

14.2.1.

Rejstřík a registrační číslo v rejstříku, pokud existuje, a popis cílů a účelů emitenta a místa jejich uvedení ve společenské smlouvě a stanovách.

15.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Stručné shrnutí všech významných smluv kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání, které by mohly vést ke vzniku závazku nebo nároku kteréhokoli člena skupiny, který by byl podstatný pro schopnost emitenta plnit závazky k držitelům cenných papírů na základě emitovaných cenných papírů.

16.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

16.1.

Pokud je do registračního dokumentu zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu, odbornou způsobilost a případný významný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části registračního dokumentu.

16.2.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc emitent označí zdroj (zdroje) informací.

17.

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

Prohlášení o tom, že po dobu platnosti registračního dokumentu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):

a)  společenská smlouva a stanovy emitenta;

b)  všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, historické finanční údaje, ocenění a prohlášení vypracovaná znalcem na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je součástí registračního dokumentu nebo je v něm uveden na ni odkaz;

c)  historické finanční údaje emitenta nebo v případě skupiny historické finanční údaje emitenta a jeho dceřiných podniků za každý ze dvou finančních roků předcházejících zveřejnění registračního dokumentu.

Uvedení místa, kde lze do zveřejněných dokumentů ve fyzické nebo elektronické podobě nahlédnout.
PŘÍLOHA V

Minimální požadavky na zveřejnění v popisu cenných papírů u dluhových cenných papírů (program)

(Dluhové cenné papíry s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než ►M5  100 000 ◄ EUR)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v prospektu případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za prospekt, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části prospektu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části prospektu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části prospektu.

2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

2.1.

Jasné zveřejnění rizikových faktorů podstatných pro nabízené či k obchodování přijímané cenné papíry, aby bylo umožněno posouzení tržního rizika spojeného s uvedenými cennými papíry, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

▼M6

3.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

▼B

3.1.

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce

Popis jakéhokoli zájmu včetně zájmů konfliktních, který je podstatný pro emisi/nabídku, s upřesněním zúčastněných osob a povahy zájmu.

3.2.

Důvody nabídky a použití výnosů

Důvody nabídky, pokud se liší od dosažení zisku nebo zajištění určitých rizik. Pokud je to možné, zveřejnění odhadu celkových nákladů emise/nabídky a odhadované čisté částky výnosů. Tyto náklady a výnosy budou členěny podle každého hlavního zamýšleného způsobu použití a řazeny podle prioritního pořadí takového použití. Pokud si je emitent vědom, že očekávané výnosy nebudou dostatečné pro financování veškerého navrhovaného použití, uveďte částku a zdroje dalších potřebných finančních prostředků.

4.

ÚDAJE O NABÍZENÝCH/K OBCHODOVÁNÍ PŘIJÍMANÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

4.1.

Popis druhu a třídy nabízených nebo k obchodování přijímaných cenných papírů včetně ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) nebo jiného identifikačního kódu.

4.2.

Právní předpisy, podle kterých byly cenné papíry vytvořeny.

4.3.

Uvedení toho, zda jsou cenné papíry ve formě na jméno nebo na doručitele a zda jsou cenné papíry v listinné nebo zaknihované podobě. U zaknihovaných cenných papírů uveďte název a adresu subjektu, který je pověřen vedením záznamů.

4.4.

Měna emise cenných papírů.

4.5.

Zařazení nabízených nebo k obchodování přijímaných cenných papírů, včetně souhrnů všech doložek, které mají ovlivnit řazení nebo podřídit cenný papír současným nebo budoucím závazkům emitenta.

4.6.

Popis práv spojených s cennými papíry, včetně všech omezení těchto práv a postupu pro výkon těchto práv.

▼M5

4.7.

Nominální úroková sazba a ustanovení o splatném úroku:

— Datum, od kterého se úrok stává splatným, a data splatnosti úroku;

— Časové omezení platnosti nároků na úrok a lhůta pro splacení jistiny.

Pokud sazba není pevně stanovena, prohlášení uvádějící druh podkladového nástroje a popis podkladového nástroje, od kterého je odvozena, popis metody použité pro vztah podkladového nástroje a sazby a uvedení místa, kde lze získat informace o minulém a dalším vývoji podkladového nástroje a jeho nestálosti.

— Popis jakýchkoli případů narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují podkladový nástroj;

— Pravidla pro úpravy pro události týkající se podkladového nástroje;

— Název zástupce pro výpočty.

Pokud má cenný papír derivátovou složku platby úroku, uveďte jasné a obsažné vysvětlení, které investorům pomůže pochopit, jak je hodnota jejich investice ovlivněna hodnotou podkladového nástroje nebo nástrojů, zejména za okolností, kdy jsou rizika velmi zjevná.

▼B

4.8.

Datum splatnosti a ustanovení o umořování půjčky, včetně postupů splácení. Pokud se předpokládá umoření v předstihu, z podnětu emitenta nebo držitele, bude popsáno a budou uvedeny podmínky umoření.

4.9.

Uvedení výnosu. V souhrnné formě popište metodu, kterou je výnos vypočten.

4.10.

Zastoupení držitelů dluhových cenných papírů včetně označení organizace zastupující investory a ustanovení o tomto zastoupení. Uvedení místa, kde může mít veřejnost přístup ke smlouvám o těchto formách zastoupení.

4.11.

U nových emisí prohlášení o usneseních, povoleních a schváleních, na jejichž základě cenné papíry byly nebo budou vytvořeny nebo emitovány.

4.12.

U nových emisí očekávané datum emise cenných papírů.

4.13.

Popis veškerých omezení volné převoditelnosti cenných papírů.

4.14.

Ohledně země sídla emitenta a země (zemí), kde je podávána nabídka nebo kde je žádáno o přijetí k obchodování:

— údaje o daních z příjmu z cenných papírů srážených u zdroje,

— uvedení toho, zda emitent přebírá odpovědnost za srážku daně u zdroje.

5.

PODMÍNKY NABÍDKY

5.1.

Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a podmínky žádosti o nabídku

5.1.1.

Podmínky platné pro nabídku.

5.1.2.

Celková částka emise/nabídky; pokud částka není pevně stanovena, popis způsobu a uvedení okamžiku zveřejnění konečné částky nabídky.

5.1.3.

Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena, a popis postupu pro žádost.

5.1.4.

Popis možnosti snížení upisovaných částek a způsob náhrady přeplatku, který žadatelé zaplatili.

5.1.5.

Údaje o minimální nebo maximální částce žádosti (v počtu cenných papírů nebo v souhrnné částce k investování).

5.1.6.

Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro doručení cenných papírů.

5.1.7.

Úplný popis způsobu a data zveřejnění výsledků nabídky.

5.1.8.

Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy.

5.2.

Plán rozdělení a přidělování cenných papírů

5.2.1.

Různé kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny. Pokud je nabídka současně prováděna na trzích dvou nebo více zemí a pokud byla nebo je pro některé cenné papíry vyhrazena tranše, uveďte takovou tranši.

5.2.2.

Postup pro oznámení přidělené částky žadatelům a zda může obchodování začít před učiněním oznámení.

5.3.

Stanovení ceny

5.3.1.

Uvedení očekávané ceny, za kterou budou cenné papíry nabídnuty, nebo metody určení ceny a postupu jejího zveřejnění. Uveďte částku všech nákladů a daní zvláště účtovaných na vrub upisovatele nebo kupujícího.

5.4.

Umístění a upisování

5.4.1.

Název a adresa koordinátora (koordinátorů) celkové nabídky a jednotlivých částí nabídky a v míře známé emitentovi nebo předkladateli nabídky i umisťovatelů v různých zemích, ve kterých je nabídka prováděna.

5.4.2.

Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi.

5.4.3.

Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuté upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuté upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Uveďte podstatné znaky dohod včetně kvót. Pokud není upisována celá emise, prohlášení o nekryté části. Uveďte celkovou částku provize za upsání a provize za umístění.

5.4.4.

Kdy byla nebo bude uzavřena dohoda o upisování.

6.

PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

6.1.

Uveďte, zda nabízené cenné papíry jsou nebo budou předmětem žádosti o přijetí k obchodování pro jejich distribuci na regulovaném trhu nebo jiných rovnocenných trzích, s uvedením dotčených trhů. Tato okolnost musí být zmíněna, aniž by byl vytvořen dojem, že přijetí k obchodování bude nutně schváleno. Nejbližší data, pokud jsou známa, kdy budou cenné papíry přijaty k obchodování.

6.2.

Všechny regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na nichž jsou podle vědomostí emitenta již přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako cenné papíry, které mají být nabídnuty nebo přijaty k obchodování.

6.3.

Názvy a adresy subjektů, které se pevně zavázaly jednat jako zprostředkovatel v sekundárním obchodování, se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji, popis hlavních podmínek jejich závazku.

7.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

7.1.

Pokud jsou poradci spojení s emisí uvedeni v popisu cenných papírů, prohlášení o funkci, v níž poradci vystupovali.

7.2.

V popisu cenných papírů se uvedou další údaje, které ověřili a přezkoumali oprávnění auditoři a u kterých auditoři vydali zprávu. Reprodukce zprávy nebo s povolením příslušného orgánu souhrn zprávy.

7.3.

V případě, že popis cenných papírů obsahuje prohlášení nebo zprávu osoby v postavení znalce, uveďte jméno této osoby, adresu, odbornou způsobilost a případný podstatný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části popisu cenných papírů.

7.4.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc označte zdroj (zdroje) informací.

7.5.

Úvěrová hodnocení (rating) přiřazená emitentovi nebo jeho dluhovým cenným papírům na žádost emitenta nebo ve spolupráci s ním v procesu hodnocení. Stručné vysvětlení významu hodnocení, pokud je již poskytovatel hodnocení dříve zveřejnil.
PŘÍLOHA VI

Minimální požadavky na zveřejnění u záruk

(Doplňující modul)1.

Povaha záruky

Popis jakéhokoli ujednání, které má zajistit řádné plnění povinnosti podstatné pro emisi, ve formě záruky, jistoty, dohody o hospodaření dceřiné společnosti („Keep well agreement“), pojištění specializovaného na jedno odvětví („mono-line“) nebo jiného rovnocenného závazku (dále budou pro zjednodušení jednotně označované jako „záruky“ a jejich poskytovatel jako „ručitel“). Aniž je dotčena obecnost výše uvedeného, zahrnují tyto záruky závazek zajistit povinnosti splatit dluhové cenné papíry nebo platbu úroku a popis stanoví, jak má ujednání řádné plnění zaručených plateb zajistit.

2.

Rozsah záruky

Uvedou se podrobnosti o podmínkách a rozsahu záruky. Aniž je dotčena obecnost výše uvedeného, měly by tyto podrobnosti postihovat veškeré podmíněné případy použití záruky v případě neplnění podmínek cenného papíru a podstatných podmínek jakéhokoli pojištění specializovaného na jedno odvětví nebo dohody o hospodaření dceřiné společnosti mezi emitentem a ručitelem. Musí být uvedeny i podrobnosti o jakémkoli právu veta ručitele ohledně změn práv držitelů cenného papíru, jaké se často vyskytuje u pojištění specializovaného na jedno odvětví.

3.

Údaje zveřejňované o ručiteli

Ručitel musí zveřejnit údaje o sobě, jako kdyby byl emitentem stejného druhu cenného papíru, jaký je předmětem záruky.

4.

Zveřejněné dokumenty

Uvedení míst, kde má veřejnost přístup k významným smlouvám a jiným dokumentům týkajícím se záruky.
PŘÍLOHA VII

Minimální požadavky na zveřejnění v registračním dokumentu cenných papírů zajištěných aktivy (program)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v registračním dokumentu a případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za registrační dokument, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v registračním dokumentu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam registračního dokumentu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části registračního dokumentu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části registračního dokumentu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části registračního dokumentu.

2.

OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

2.1.

Jména a adresy auditorů emitenta pro období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje (spolu s jejich členstvím v příslušné profesní organizaci).

3.

RIZIKOVÉ FAKTORY

3.1.

Dokument musí v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“ jasně zveřejňovat rizikové faktory specifické pro emitenta a jeho odvětví.

4.

ÚDAJE O EMITENTOVI

4.1.

Prohlášení o tom, zda byl emitent zřízen jako subjekt zvláštního určení nebo subjekt pro účely emise cenných papírů zajištěných aktivy.

4.2.

Obchodní firma nebo název emitenta.

4.3.

Místo registrace a registrační číslo emitenta.

4.4.

Datum založení a doba trvání emitenta, pokud nejde o dobu neurčitou.

4.5.

Sídlo a právní forma emitenta, právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti, země jeho sídla a adresa a telefonní číslo jeho statutárního sídla (nebo hlavního místa výkonu činnosti, pokud se liší od jeho statutárního sídla).

4.6.

Uveďte výši upsaného a emitovaného kapitálu emitenta a výši jakékoli emise kapitálu, která byla dohodnuta, počet a třídy cenných papírů, z nich je složen.

5.

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

5.1.

Stručný popis hlavních činností emitenta.

5.2.

Celkový přehled účastníků programu sekuritizace včetně údajů o přímém nebo nepřímém vlastnictví nebo ovládání mezi těmito subjekty.

6.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY

6.1.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u emitenta, následujících osob a uvedení hlavních činností, které tyto osoby provádějí vně tohoto emitenta v případě, že jsou pro daného emitenta významné:

a)  členové správních, řídících a dozorčích orgánů;

b)  komplementáři v komanditní společnosti.

7.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

7.1.

V míře známé emitentovi uvedení toho, zda je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým, a popis povahy této kontroly a popis opatření, která mají zajistit, aby této kontroly nebylo zneužito.

8.

FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A O ZTRÁTÁCH EMITENTA

8.1.

Pokud od data registrace nebo zřízení emitent nezahájil činnost a k datu registračního dokumentu nebyla sestavena žádná účetní závěrka, uvede se o tom v registračním dokumentu prohlášení.

8.2.

Historické finanční údaje

Pokud od data registrace nebo zřízení emitent zahájil činnost a byla sestavena účetní závěrka, musí registrační dokument obsahovat ověřené historické finanční údaje za poslední 2 finanční roky (nebo takové kratší období, ve kterém emitent provozoval činnost) a zprávu auditora za každý rok. ►M2  Pokud emitent změnil rozhodný účetní den během období, pro které se požadují historické finanční údaje, musí zahrnovat auditované historické údaje přinejmenším dvacet čtyři měsíců nebo celé období, po které emitent provozoval činnost, a to podle toho, která doba je kratší. ◄ Tyto finanční údaje musí být vypracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu pro emitenty ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Pokud tyto finanční údaje těmto standardům rovnocenné nejsou, musí být uvedeny ve formě přepracované účetní závěrky.

Historické finanční údaje za poslední rok musí být prezentovány a zpracovány formou slučitelnou s formou, kterou bude mít příští zveřejněná roční účetní závěrka emitenta, pokud jde o účetní standardy a postupy a právní předpisy platné pro takovou roční účetní závěrku.

Pokud emitent vykonával činnost ve své současné oblasti hospodářské činnosti po dobu kratší než jeden rok, musí být ověřené historické finanční údaje za toto období zpracovány v souladu se standardy platnými pro roční účetní závěrku podle nařízení (ES) č. 1606/2002, nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu, pokud je emitent emitentem ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být historické finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo v souladu s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Tyto historické finanční údaje musí být ověřeny.

 

Pokud jsou ověřené finanční údaje zpracovány v souladu s vnitrostátními účetními standardy, musí finanční údaje vyžadované v této položce obsahovat alespoň:

a)  rozvahu;

b)  výsledovku;

c)  účetní postupy a komentáře k účetním výkazům.

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.

8.2a

Tento odstavec lze použít pouze pro emise cenných papírů zajištěných aktivy s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR.

Pokud od data registrace nebo zřízení emitent zahájil činnost a byla sestavena účetní závěrka, musí registrační dokument obsahovat ověřené historické finanční údaje za poslední 2 finanční roky (nebo takové kratší období, ve kterém emitent provozoval činnost) a zprávu auditora za každý rok. ►M2  Pokud emitent změnil rozhodný účetní den během období, pro které se požadují historické finanční údaje, musí zahrnovat auditované historické údaje přinejmenším dvacet čtyři měsíců nebo celé období, po které emitent provozoval činnost, a to podle toho, která doba je kratší. ◄ Tyto finanční údaje musí být vypracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu pro emitenty ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. V opačném případě musí být do registračního dokumentu zařazeny tyto údaje:

a)  jasné prohlášení o tom, že finanční údaje uvedené v registračním dokumentu nebyly vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002, a o tom, že ve finančních údajích mohou být podstatné rozdíly, kdyby bylo na historické finanční údaje uplatněno nařízení (ES) č. 1606/2002;

b)  ihned za historické finanční údaje slovní popis rozdílů mezi mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 a účetními zásadami, které emitent použil při sestavení své roční účetní závěrky.

Historické finanční údaje za poslední rok musí být prezentovány a zpracovány formou slučitelnou s formou, kterou bude mít příští roční účetní závěrka emitenta, pokud jde o účetní standardy a postupy a právní předpisy platné pro takovou roční účetní závěrku.

Pokud jsou ověřené finanční údaje zpracovány v souladu s vnitrostátními účetními standardy, musí finanční údaje vyžadované v této položce obsahovat alespoň:

 

a)  rozvahu;

b)  výsledovku;

c)  účetní postupy a komentáře k účetním výkazům.

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou. V opačném případě musí být do registračního dokumentu zařazeny tyto údaje:

a)  jasné prohlášení o tom, jaké normy pro audit byly použity;

b)  vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních norem pro audit.

8.3.

Soudní a rozhodčí řízení

Údaje o všech státních, soudních nebo rozhodčích řízeních (včetně veškerých emitentovi známých řízení, která probíhají nebo hrozí) za období nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo skupiny, nebo prohlášení o tom, že taková řízení neexistují.

8.4.

Podstatná negativní změna finanční situace emitenta

V případě, že emitent zpracoval účetní závěrku, uveďte prohlášení, že nedošlo k žádné podstatné negativní změně finanční situace nebo vyhlídek emitenta od data jeho poslední zveřejněné a ověřené účetní závěrky. Pokud k podstatné negativní změně došlo, musí být uvedena v registračním dokumentu.

9.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

9.1.

Pokud je do registračního dokumentu zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu, odbornou způsobilost a případný významný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o této žádosti a o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části registračního dokumentu.

9.2.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc emitent označí zdroj (zdroje) informací.

10.

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

10.1.

Prohlášení o tom, že po dobu platnosti registračního dokumentu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):

a)  společenská smlouva a stanovy emitenta;

b)  všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, historické finanční údaje, ocenění a prohlášení vypracovaná znalcem na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je součástí registračního dokumentu nebo je v něm uveden na ni odkaz;

 

c)  historické finanční údaje emitenta nebo v případě skupiny historické finanční údaje emitenta a jeho dceřiných podniků za každý ze dvou finančních roků předcházejících zveřejnění registračního dokumentu.

Uvedení místa, kde lze do zveřejněných dokumentů ve fyzické nebo elektronické podobě nahlédnout.
PŘÍLOHA VIII

Minimální požadavky na zveřejnění pro doplňující modul cenných papírů zajištěných aktivy1.

CENNÉ PAPÍRY

1.1.

Minimální jednotková jmenovitá hodnota emise.

1.2.

V případě zveřejnění údajů o podniku/dlužníkovi, který není účastníkem emise, uveďte potvrzení, že údaje o podniku/dlužníkovi byly přesně reprodukovány podle údajů, které zveřejnil podnik/dlužník. Pokud je známo emitentovi a pokud může zjistit z údajů, které zveřejnil podnik/dlužník, nebyly opomenuty žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované údaje byly zavádějící.

Kromě toho označte zdroj (zdroje) údajů v popisu cenných papírů, které byly reprodukovány podle údajů, jež zveřejnil podnik/dlužník.

2.

PODKLADOVÁ AKTIVA

2.1

Potvrzení toho, že sekuritizovaná aktiva zajišťující emisi mají znaky, které prokazují schopnost produkovat finanční prostředky pro platby dlužné a splatné z cenných papírů.

2.2

U sdružených jednotlivých aktiv zajišťujících emisi:

2.2.1.

příslušný právní řád platný pro sdružená aktiva;

2.2.2.

a)  v případě menšího počtu snadno určitelných dlužníků obecný popis každého dlužníka;

b)  ve všech ostatních případech popis obecných charakteristik dlužníků a hospodářského prostředí i celkové statistické údaje o sekuritizovaných aktivech.

2.2.3.

právní povaha aktiv;

2.2.4.

datum (data) zániku nebo splatnosti aktiv;

2.2.5.

částka aktiv;

2.2.6.

poměr půjčky a hodnoty nebo úroveň zajištění cennými papíry;

2.2.7.

metoda vzniku nebo vytvoření aktiv a u půjček a úvěrových smluv hlavní přidělovací kritéria a uvedení všech půjček nesplňujících tato kritéria a práv či závazků k provedení dalších výplat půjček;

2.2.8.

uvedení významných prohlášení a zajištění daných emitentovi ve vztahu k aktivům;

2.2.9.

veškerá práva na náhradu aktiv a popis jejího možného způsobu a druhu aktiv, u kterých je taková náhrada možná; pokud existuje možnost náhrady aktiv odlišnou třídou nebo jakostí aktiv, prohlášení o této skutečnosti spolu s popisem dopadu takové náhrady;

2.2.10.

popis veškerých příslušných pojistných smluv týkajících se aktiv. Musí být zveřejněna jakákoli koncentrace u jednoho pojistitele, pokud je pro transakci podstatná.

2.2.11.

Pokud aktiva obsahují závazky 5 nebo méně dlužníků, kterými jsou právnické osoby, nebo pokud na dlužníka připadá 20 % nebo více aktiv nebo pokud na dlužníka připadá podstatná část aktiv, uveďte, pokud je emitentovi známo nebo pokud to může zjistit z informací zveřejněných dlužníkem (dlužníky):

a)  údaje o každém dlužníkovi, jako kdyby byl emitentem sestavujícím registrační dokument pro dluhové a derivátové cenné papíry s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR;

b)  nebo pokud má dlužník nebo ručitel cenné papíry již přijaté k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu nebo pokud jsou závazky zaručeny subjektem přijatým k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu, jméno, adresa, země sídla, povaha podnikání a název trhu, na který jsou cenné papíry přijaty.

2.2.12.

Pokud existuje pro emisi podstatný vztah mezi emitentem, ručitelem a dlužníkem, popis hlavních podmínek tohoto vztahu.

2.2.13.

Pokud aktiva obsahují závazky, které nejsou obchodovány na regulovaném nebo rovnocenném trhu, popis hlavních podmínek těchto závazků.

2.2.14.

Pokud aktiva obsahují kapitálové cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu, uveďte:

a)  popis cenných papírů;

b)  popis trhu, na kterém jsou obchodovány včetně data jeho vzniku, způsob zveřejňování údajů o cenách, údaje o denních objemech obchodování, údaje o postavení trhu v zemi a název regulatorního orgánu daného trhu;

c)  frekvenci zveřejňování cen příslušných cenných papírů.

2.2.15.

Pokud více než deset (10) procent aktiv obsahuje kapitálové cenné papíry neobchodované na regulovaném nebo rovnocenném trhu, popis těchto kapitálových cenných papírů a údaje o každém emitentovi těchto cenných papírů rovnocenné údajům obsaženým v programu pro registrační dokument akcií.

2.2.16.

Pokud je podstatná část aktiv zajištěna nebo podložena nemovitostmi, zpráva o ocenění těchto nemovitostí, uvádějící ocenění nemovitostí i peněžní toky/zisky.

Toto zveřejnění se nepožaduje v případě, že je emise cenných papírů zajištěna hypotečními půjčkami se zajištěním v podobě nemovitostí, pokud nedošlo k přecenění nemovitostí pro účely emise a je jasně uvedeno, že citovaná ocenění jsou k datu vzniku původní počáteční hypoteční půjčky.

2.3.

U aktivně řízeného sdružení aktiv zajišťujících emisi:

2.3.1.

v případě menšího počtu snadno určitelných dlužníků obecný popis každého dlužníka;

2.3.2.

v případě menšího počtu snadno určitelných dlužníků obecný popis každého dlužníka; v případě menšího počtu snadno určitelných dlužníků obecný popis každého dlužníka;

2.4.

Pokud emitent navrhuje emisi dalších cenných papírů zajištěných stejnými aktivy, jasná prohlášení o této skutečnosti, a pokud tyto další cenné papíry nejsou zastupitelné za třídy cenných papírů stávajícího dluhu nebo jim podřízené, popis toho, jak budou držitelé cenných papírů této třídy informováni.

3.

STRUKTURA A PENĚŽNÍ TOKY

3.1.

Popis struktury transakce, případně včetně strukturního diagramu.

3.2.

Popis subjektů zúčastněných v emisi a popis funkcí, které mají plnit.

3.3.

Popis způsobu a data prodeje, převodu, novace nebo postoupení aktiv nebo jakýchkoli práv nebo závazků z aktiv ve prospěch emitenta nebo případně způsobu a lhůty pro úplné investování výnosů z emise emitentem.

3.4.

Vysvětlení toku finančních prostředků včetně:

3.4.1.

způsobu, jakým budou peněžní toky z aktiv plnit závazky emitenta k držitelům cenných papírů, podle potřeby včetně tabulky finanční služby a popisu předpokladů použitých při přípravě tabulky;

3.4.2.

údajů o navýšení úvěru, informace o tom, zda může dojít k významným nedostatkům likvidity a o veškerých dostupných podporách pro likviditu a o opatřeních ke krytí úrokových rizik/rizik významného nedostatku;

3.4.3.

aniž je dotčen bod 3.4.2, údajů o financování jakéhokoli podřízeného dluhu;

3.4.4.

uvedení investičních parametrů pro investování dočasných přebytků likvidity a popis stran odpovědných za takové investice;

3.4.5.

způsobu, jakým jsou platby z aktiv inkasovány;

3.4.6.

pořadí priorit plateb emitenta držitelům dotčených cenných papírů;

3.4.7.

údajů o jakémkoli jiném režimu, na kterém závisejí platby úroku a jistiny investorům.

3.5.

Jméno, adresa a významná podnikatelská činnost původců sekuritizovaných aktiv.

3.6.

Pokud jsou výnosy z cenného papíru nebo splátka cenného papíru spojeny s výkonností nebo hodnocením jiných aktiv, která nejsou aktivy emitenta, jsou body 2.2 a 2.3 nezbytné.

3.7.

Jméno, adresa a významná podnikatelská činnost správce, zástupce pro výpočty nebo rovnocenné osoby, spolu se souhrnem odpovědností správce/zástupce pro výpočty, jejich vztah k původci nebo tvůrci aktiv a souhrn ustanovení o ukončení jmenování správce/zástupce pro výpočty a jmenování alternativního správce/zástupce pro výpočty.

3.8.

Jména a adresy a stručný popis:

a)  všech protistran ve swapových transakcích a poskytovatelů jiných významných forem zvyšování hodnocení/likvidity;

b)  bank, u kterých jsou vedeny hlavní účty týkající se transakcí.

4.

VÝKAZNICTVÍ PO EMISI

4.1.

V prospektu se uvede, zda emitent hodlá nebo nehodlá po emisi poskytovat transakční informace o cenných papírech, které mají být přijaty k obchodování a o výkonnosti podkladového zajištění. Pokud emitent uvedl, že takové informace hodlá podávat, upřesněte v prospektu, jaké informace budou vykazovány, kde lze takové informace získat a s jakou frekvencí budou tyto informace vykazovány.
PŘÍLOHA IX

Minimální požadavky na zveřejnění v registračním dokumentu dluhových a derivátových cenných papírů (program)

(Dluhové a derivátové cenné papíry s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v registračním dokumentu a případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za registrační dokument, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v registračním dokumentu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam registračního dokumentu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části registračního dokumentu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části registračního dokumentu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části registračního dokumentu.

2.

OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

2.1.

Jména a adresy auditorů emitenta pro období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje (spolu s jejich členstvím v profesní organizaci).

2.2.

Pokud v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, auditoři odstoupili, byli odvoláni nebo nebyli znovu jmenováni, uveďte podrobnosti, pokud jsou podstatné.

3.

RIZIKOVÉ FAKTORY

3.1.

Jasné zveřejnění rizikových faktorů, které mohou ovlivnit schopnost emitenta plnit jeho závazky z cenných papírů k investorům, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

4.

ÚDAJE O EMITENTOVI

4.1.

Historie a vývoj emitenta

4.1.1.

Obchodní firma nebo název emitenta.

4.1.2.

Místo registrace a registrační číslo emitenta.

4.1.3.

Datum založení a doba trvání emitenta, pokud nejde o dobu neurčitou.

4.1.4.

Sídlo a právní forma emitenta, právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti, země jeho sídla a adresa a telefonní číslo jeho statutárního sídla (nebo hlavního místa výkonu činnosti, pokud se liší od jeho statutárního sídla).

4.1.5.

Veškeré nedávné události specifické pro emitenta, které mají podstatný význam při hodnocení platební schopnosti emitenta.

5.

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

5.1.

Hlavní činnosti

5.1.1.

Stručný popis hlavních činností emitenta s uvedením hlavních kategorií prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb.

5.1.2.

Základ všech prohlášení emitenta v registračním dokumentu o jeho postavení v hospodářské soutěži.

6.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

6.1.

Pokud je emitent součástí skupiny, stručný popis skupiny a postavení emitenta ve skupině.

6.2.

Pokud je emitent závislý na jiných subjektech ve skupině, musí to být jasně uvedeno i s vysvětlením této závislosti.

7.

INFORMACE O TRENDECH

7.1.

Poskytněte prohlášení o tom, že nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek emitenta od data jeho poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky.

Pokud emitent není schopen takové prohlášení vydat, uveďte podrobnosti o takové podstatné negativní změně.

8.

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Pokud se emitent rozhodne zahrnout do něj prognózu zisku nebo odhad zisku, musí registrační dokument obsahovat v informativních bodech 8.1 a 8.2:

8.1.

Prohlášení uvádějící základní předpoklady, na nichž emitent svou prognózu nebo odhad založil.

Musí být jasně rozlišeno mezi předpoklady o faktorech, které mohou členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů ovlivnit, a předpoklady o faktorech, které jsou zcela mimo vliv členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů; předpoklady musí být pro investory snadno srozumitelné, konkrétní a přesné a nesmí se vztahovat k obecné přesnosti odhadů, na kterých je prognóza založena.

8.2.

Ke každé prognóze zisku uvedené v registračním dokumentu musí být přiloženo prohlášení potvrzující, že uvedená prognóza byla řádně vypracována na uvedeném základě, a že použitý základ účetnictví je v souladu s účetními postupy emitenta.

8.3.

Prognóza nebo odhad zisku musí být vypracovány na základě srovnatelném s historickými finančními údaji.

9.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY

9.1.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u emitenta, následujících osob a uvedení hlavních činností, které tyto osoby provádějí vně tohoto emitenta v případě, že jsou pro daného emitenta významné:

a)  členové správních, řídících a dozorčích orgánů;

b)  komplementáři v komanditní společnosti.

9.2.

Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů

Musí být jasně uvedeny možné střety zájmů mezi povinnostmi osob uvedených v bodu 9.1 k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. V případě, že žádné takové střety neexistují, musí o tom být vydáno prohlášení.

10.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

10.1.

V míře známé emitentovi uvedení toho, zda je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým, a popis povahy této kontroly a přijatých opatření, která mají zajistit, aby této kontroly nebylo zneužito.

10.2.

Popis všech emitentovi známých ujednání, která mohou následně vést ke změně kontroly nad emitentem.

11.

FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A O ZTRÁTÁCH EMITENTA

11.1.

Historické finanční údaje

Ověřené historické finanční údaje nejméně za poslední 2 finanční roky (nebo takové kratší období, ve kterém emitent provozoval činnost) a zpráva auditora za každý rok. ►M2  Pokud emitent změnil rozhodný účetní den během období, pro které se požadují historické finanční údaje, musí zahrnovat auditované historické údaje přinejmenším dvacet čtyři měsíců nebo celé období, po které emitent provozoval činnost, a to podle toho, která doba je kratší. ◄ Tyto finanční údaje musí být vypracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu pro emitenty ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo v souladu s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. V opačném případě musí být do registračního dokumentu zařazeny tyto údaje:

a)  jasné prohlášení o tom, že finanční údaje uvedené v registračním dokumentu nebyly vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002, a o tom, že ve finančních údajích mohou být podstatné rozdíly, kdyby bylo na historické finanční údaje uplatněno nařízení (ES) č. 1606/2002;

b)  ihned za historické finanční údaje slovní popis rozdílů mezi mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 a účetními zásadami, které emitent použil při sestavení své roční účetní závěrky.

Historické finanční údaje za poslední rok musí být prezentovány a zpracovány formou slučitelnou s formou, kterou bude mít příští roční účetní závěrka emitenta, pokud jde o účetní standardy a postupy a právní předpisy platné pro takovou roční účetní závěrku.

Pokud jsou ověřené finanční údaje zpracovány v souladu s vnitrostátními účetními standardy, musí finanční údaje vyžadované v této položce obsahovat alespoň:

a)  rozvahu;

b)  výsledovku;

c)  účetní postupy a komentáře k účetním výkazům.

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou. V opačném případě musí být do registračního dokumentu zařazeny tyto údaje:

a)  jasné prohlášení o tom, jaké normy pro audit byly použity;

b)  vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních norem pro audit.

11.2.

Účetní závěrka

Pokud emitent zpracovává vlastní i konsolidovanou roční účetní závěrku, bude do registračního dokumentu zařazena alespoň konsolidovaná roční účetní závěrka.

11.3.

Ověření historických ročních finančních údajů

11.3.1.

Prohlášení o tom, že historické finanční údaje byly ověřeny. Pokud oprávnění auditoři odmítli vypracovat zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady či varování týkající se nemožnosti vyjádřit stanovisko, musí být toto odmítnutí nebo tyto výhrady či varování uvedena v plném rozsahu a s odůvodněním.

11.3.2.

V registračním dokumentu se uvedou další údaje, které byly ověřeny auditory.

11.3.3.

Pokud nejsou finanční údaje v registračním dokumentu čerpány z ověřené účetní závěrky emitenta, uveďte zdroj údajů a to, že údaje nebyly ověřeny.

11.4.

Stáří posledních finančních údajů

11.4.1.

Poslední rok, pro který byly finanční údaje ověřeny, nesmí být starší než 18 měsíců od data registračního dokumentu.

11.5.

Soudní a rozhodčí řízení

Údaje o všech státních, soudních nebo rozhodčích řízeních (včetně veškerých emitentovi známých řízení, která probíhají nebo hrozí) za období nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo rentabilitu emitenta nebo skupiny, nebo prohlášení o tom, že taková řízení neexistují.

11.6.

Významná změna finanční nebo obchodní situace emitenta

Popis každé významné změny finanční nebo obchodní situace skupiny, ke které došlo od konce posledního finančního období, za které byly zveřejněny ověřené finanční údaje nebo mezitímní finanční údaje, nebo prohlášení o tom, že k takové změně nedošlo.

12.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Stručné shrnutí všech významných smluv kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání emitenta, které by mohly vést ke vzniku závazku nebo nároku kteréhokoli člena skupiny, který by byl podstatný pro schopnost emitenta plnit závazky k držitelům cenných papírů na základě emitovaných cenných papírů.

13.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

13.1.

Pokud je do registračního dokumentu zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu, odbornou způsobilost a případný významný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o této žádosti a o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části registračního dokumentu.

13.2.

Informace třetích stran

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc označte zdroj (zdroje) informací.

14.

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

Prohlášení o tom, že po dobu platnosti registračního dokumentu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):

a)  společenská smlouva a stanovy emitenta;

b)  všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, historické finanční údaje, ocenění a prohlášení vypracovaná znalcem na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je součástí registračního dokumentu nebo je v něm uveden na ni odkaz;

c)  historické finanční údaje emitenta nebo v případě skupiny historické finanční údaje emitenta a jeho dceřiných podniků za každý ze dvou finančních roků předcházejících zveřejnění registračního dokumentu.

Uvedení místa, kde lze do zveřejněných dokumentů ve fyzické nebo elektronické podobě nahlédnout.
PŘÍLOHA X

Minimální požadavky na zveřejnění pro depozitní certifikáty vydané na akcie (program) 

ÚDAJE O EMITENTOVI PODKLADOVÝCH AKCIÍ

1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v prospektu a případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za prospekt, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části prospektu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části prospektu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části prospektu.

2.

OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

2.1.

Jména a adresy auditorů emitenta pro období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje (spolu s jejich členstvím v profesní organizaci).

2.2.

Pokud v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, auditoři odstoupili, byli odvoláni nebo nebyli znovu jmenováni, uveďte podrobnosti, pokud jsou podstatné.

3.

VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE

3.1.

Vybrané historické finanční údaje o emitentovi za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, a za každé následující mezitímní finanční období, ve stejné měně jako finanční údaje. Vybrané historické finanční údaje musí uvádět hlavní čísla shrnující finanční situaci emitenta.

3.2.

Pokud jsou uvedeny vybrané finanční údaje za mezitímní období, musí být uvedeny i komparativní údaje ze stejného období předcházejícího finančního roku, pokud není požadavek na komparativní rozvahové údaje splněn uvedením rozvahových údajů ke konci roku.

4.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Jasné zveřejnění rizikových faktorů specifických pro emitenta nebo jeho odvětví v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

5.

ÚDAJE O EMITENTOVI

5.1.

Historie a vývoj emitenta

5.1.1.

Obchodní firma nebo název emitenta.

5.1.2.

Místo registrace a registrační číslo emitenta.

5.1.3.

Datum založení a doba trvání emitenta, pokud nejde o dobu neurčitou.

5.1.4.

Sídlo a právní forma emitenta, právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti, země jeho sídla a adresa a telefonní číslo jeho statutárního sídla (nebo hlavní provozovny, pokud se liší od jeho statutárního sídla).

5.1.5.

Důležité události ve vývoji podnikání emitenta.

5.2.

Investice

5.2.1.

Popis (včetně částky) hlavních investic emitenta v každém finančním roce v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, až do data prospektu.

5.2.2.

Popis hlavních právě probíhajících investic emitenta, včetně zeměpisného rozložení těchto investic (v domovském státě a v zahraničí) a metody financování (vnitřní nebo vnější).

5.2.3.

Údaje o hlavních budoucích investicích emitenta, ke kterým se jeho řídící orgány již pevně zavázaly.

6.

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

6.1.

Hlavní činnosti

6.1.1.

Popis povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, včetně hlavních souvisejících faktorů, s uvedením hlavních kategorií prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje.

6.1.2.

Uvedení všech významných nových zavedených produktů nebo služeb a uvedení stavu vývoje v rozsahu, v jakém byl vývoj nových produktů a služeb zveřejněn.

6.2.

Hlavní trhy

Popis hlavních trhů, na kterých emitent soutěží, včetně členění celkových příjmů podle kategorie činnosti a zeměpisného trhu za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje.

6.3.

V případě, že údaje uvedené podle bodů 6.1 a 6.2 byly ovlivněny výjimečnými faktory, tuto skutečnost uveďte.

6.4.

Pokud je to podstatné pro podnikání nebo ziskovost emitenta, uveďte souhrnné údaje o míře, v jaké je emitent závislý na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních postupech.

6.5.

Základ všech prohlášení emitenta o jeho postavení v hospodářské soutěži.

7.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

7.1.

Pokud je emitent součástí skupiny, stručný popis skupiny a postavení emitenta ve skupině.

7.2.

Seznam významných dceřiných společností emitenta, včetně názvu, země sídla nebo bydliště, velikosti majetkové účasti a velikosti držených hlasovacích práv, pokud se liší.

8.

NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ

8.1.

Údaje o stávajících nebo plánovaných významných hmotných dlouhodobých aktivech, včetně pronajatých nemovitostí a jejich významných věcných břemen.

8.2.

Popis veškerých problémů v oblasti životního prostředí, které mohou ovlivnit využití hmotných dlouhodobých aktiv ze strany emitenta.

9.

PROVOZNÍ A FINANČNÍ PŘEHLED

9.1.

Finanční situace

Pokud není obsažen na jiném místě v registračním dokumentu, uveďte popis finanční situace emitenta, vývoj finanční situace a hospodářské výsledky za každý rok a mezitímní období, za které jsou požadovány historické finanční údaje, včetně důvodů podstatných meziročních změn finančních údajů, v míře nezbytné k pochopení podnikání emitenta jako celku.

9.2.

Provozní výsledky

9.2.1.

Údaje o významných faktorech, včetně neobvyklých a zřídkavých událostí nebo nových okolností, podstatně ovlivňujících provozní zisk emitenta, s uvedením rozsahu, v jakém byl zisk takto ovlivněn.

9.2.2.

Pokud účetní závěrka uvádí podstatné změny čistých tržeb nebo výnosů, uveďte slovní rozbor příčin takových změn.

9.2.3.

Informace o vládní, hospodářské, rozpočtové, měnové či obecné politice nebo faktorech, které podstatně ovlivnily nebo mohly podstatně ovlivnit, přímo či nepřímo, provoz emitenta.

10.

ZDROJE KAPITÁLU

10.1.

Údaje o zdrojích kapitálu emitenta (krátkodobých i dlouhodobých).

10.2.

Vysvětlení zdrojů a částek a slovní rozbor peněžních toků emitenta.

10.3.

Údaje o požadavcích na výpůjčky a struktuře financování emitenta.

10.4.

Údaje o všech omezeních využití zdrojů kapitálu, které podstatně ovlivnily nebo mohly podstatně ovlivnit, přímo či nepřímo, provoz emitenta.

10.5.

Údaje o očekávaných zdrojích financování nutných ke splnění závazků uvedených v bodech 5.2.3 a 8.1.

11.

VÝZKUM A VÝVOJ, PATENTY A LICENCE

Pokud je to podstatné, uveďte popis politiky emitenta pro výzkum a vývoj v každém finančním roce v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, včetně částky vynaložené na výzkumné a vývojové činnosti sponzorované emitentem.

12.

INFORMACE O TRENDECH

12.1.

Nejvýznamnější poslední trendy ve výrobě, prodeji a zásobách a nákladech a prodejních cenách od konce posledního finančního roku do data prospektu.

12.2.

Informace o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, závazcích nebo událostech, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky emitenta nejméně na běžný finanční rok.

13.

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Pokud se emitent rozhodne zahrnout prognózu zisku nebo odhad zisku, musí registrační dokument obsahovat údaje stanovené v bodech 13.1 a 13.2.

13.1.

Prohlášení uvádějící základní předpoklady, na nichž emitent svou prognózu nebo odhad založil.

Musí být jasně rozlišeno mezi předpoklady o faktorech, které mohou členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů ovlivnit, a předpoklady o faktorech, které jsou zcela mimo vliv členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů; předpoklady musí být pro investory snadno srozumitelné, konkrétní a přesné a nesmí se vztahovat k obecné přesnosti odhadů, na kterých je prognóza založena.

▼M6

13.2.

Zpráva vypracovaná nezávislými účetními nebo auditory uvádějící, že podle názoru nezávislých účetních nebo auditorů byly prognóza nebo odhad řádně vypracovány na uvedeném základě a že základ účetnictví použitý k prognóze či odhadu zisku je v souladu s účetními postupy emitenta.

Pokud se finanční údaje vztahují k předchozímu finančnímu roku a obsahují pouze čísla, která nejsou zavádějící a jsou obecně v souladu s konečnými čísly, která se mají zveřejnit v příští auditované roční účetní závěrce za předchozí finanční rok, jakož i vysvětlující údaje nezbytné k posouzení těchto čísel, zpráva se nepožaduje, pokud prospekt obsahuje všechna tato prohlášení:

a)  uvedené údaje schválila osoba odpovědná za tyto finanční údaje, pokud se liší od osoby odpovědné za prospekt obecně;

b)  nezávislí účetní nebo auditoři souhlasili s tím, že tyto údaje jsou obecně v souladu s konečnými čísly, která se mají zveřejnit v příští auditované roční účetní závěrce;

c)  tyto finanční údaje neprošly auditem.

▼B

13.3.

Prognóza nebo odhad zisku vypracované na základě srovnatelném s historickými finančními údaji.

13.4.

Pokud emitent v dosud otevřeném prospektu zveřejnil prognózu zisku, uveďte prohlášení, zda tato prognóza je či není stále platná tak, jako v době prospektu, a pokud ne, vysvětlení, proč taková prognóza již správná není.

14.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY A VRCHOLOVÉ VEDENÍ

14.1.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u emitenta, následujících osob a uvedení hlavních činností, které tyto osoby provádějí vně tohoto emitenta v případě, že jsou pro daného emitenta významné:

a)  členové správních, řídících a dozorčích orgánů;

b)  komplementáři v komanditní společnosti;

c)  zakladatelé, pokud byl emitent zřízen před méně než pěti lety; a

d)  každý vrcholový manažer, kterého lze uvést při hodnocení toho, zda má emitent vhodné odborné znalosti a zkušenosti pro řízení svého podnikání.

Povaha veškerých příbuzenských vztahů mezi kterýmikoli z těchto osob.

U každého člena správních, řídících a dozorčích orgánů emitenta a u každé z osob uvedených v prvním pododstavci písm. b) a d) podrobné informace o příslušných manažerských odborných znalostech a zkušenostech těchto osob a následující údaje:

a)  názvy všech obchodních a osobních společností, v nichž taková osoba byla členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli v předešlých pěti letech, s uvedením toho, zda tato osoba stále je či není členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem. Není nutné uvádět výčet všech dceřiných společností emitenta, ve kterých je daná osoba rovněž členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů;

b)  veškerá odsouzení za podvodné trestné činy nejméně za předešlých pět let;

c)  údaje o veškerých konkursních řízeních, správách nebo likvidacích, se kterými byla nejméně v předešlých pěti letech spojena osoba popsaná v prvním pododstavci písm. a) a d), která jednala v kterékoli z funkcí popsaných v prvním pododstavci písm. a) a d);

d)  údaje o jakémkoli úředním veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů (včetně určených profesních orgánů) a o tom, zda byla taková osoba někdy soudně zbavena způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta nebo funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoli emitenta nejméně v posledních pěti letech.

Pokud takové údaje ke zveřejnění neexistují, musí o tom být vydáno prohlášení.

14.2.

Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholového vedení

Musí být jasně uvedeny možné střety zájmů mezi povinnostmi osob uvedených v bodu 14.1 k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. V případě, že žádné takové střety neexistují, musí o tom být vydáno prohlášení.

Jakékoli ujednání nebo dohoda s hlavními akcionáři, zákazníky, dodavateli či jinými subjekty, podle které byla osoba uvedená v bodu 14.1 prvním pododstavci vybrána jako člen správních, řídících a dozorčích orgánů nebo člen vrcholového vedení.

15.

ODMĚNY A VÝHODY

Za poslední celý finanční rok u osob uvedených v bodu 14.1 prvním pododstavci písm. a) a d):

15.1.

Částka vyplacených odměn (včetně všech podmíněných nebo odložených odměn) a věcných plnění, která emitent a jeho dceřiné společnosti vyplatili těmto osobám za služby jakéhokoli druhu poskytované emitentovi a jeho dceřiným společnostem touto osobou.

Tyto údaje musí být poskytovány jednotlivě, s výjimkou případů, kdy domovská země emitenta jednotlivé zveřejnění nepožaduje a emitent tyto údaje jinak nezveřejňuje.

15.2.

Celkové částky, které si emitent nebo jeho dceřiné společnosti ukládají nebo vyhrazují na výplaty penzijních, důchodových nebo podobných dávek.

16.

POSTUPY DOZORČÍ POPŘ. SPRÁVNÍ RADY

Za poslední dokončený finanční rok emitenta, není-li upřesněno jinak, u osob uvedených v bodu 14.1 prvním pododstavci písm. a):

16.1.

Datum uplynutí stávajícího funkčního období, pokud existuje, a období, v němž osoba tuto funkci vykonávala.

16.2.

Údaje o pracovních smlouvách členů správních, řídících a dozorčích orgánů s emitentem nebo jeho dceřinými společnostmi, s uvedením výhod při ukončení zaměstnání, nebo prohlášení o tom, že takové smlouvy neexistují.

16.3.

Údaje o kontrolním výboru a výboru pro odměny emitenta, včetně jmen členů výboru a souhrnu pravomocí tohoto výboru.

16.4.

Prohlášení o tom, zda emitent dodržuje či nedodržuje režim (režimy) řádného řízení a správy společnosti (corporate governance) platný v jeho zemi. V případě, že emitent takový režim nedodržuje, musí být o tom uvedeno prohlášení spolu s vysvětlením, proč emitent tento režim nedodržuje.

17.

ZAMĚSTNANCI

17.1.

Buď počet zaměstnanců na konci období nebo průměr za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, až do data prospektu (a změny těchto počtů, pokud jsou podstatné), a pokud je to možné a podstatné, rovněž členění zaměstnaných osob podle hlavní kategorie činnosti a zeměpisného umístění. Pokud emitent zaměstnává velký počet dočasných zaměstnanců, uveďte průměrný počet dočasných zaměstnanců v posledním finančním roce.

17.2.

Držba akcií a akciové opce

U každé osoby uvedené v bodu 14.1 prvním pododstavci písm. a) a b) uveďte údaje o vlastnictví akcií a opcích na akcie emitenta k poslednímu možnému datu.

17.3.

Popis všech ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta.

18.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

18.1.

V míře známé emitentovi jméno každé osoby kromě členů správních, řídících a dozorčích orgánů, která má přímo či nepřímo účast na kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, oznamovanou podle vnitrostátních právních předpisů emitenta, spolu s výší každého takového podílu, nebo prohlášení o tom, že takové osoby neexistují.

18.2.

Zda mají hlavní akcionáři emitenta odlišná hlasovací práva nebo prohlášení o tom, že taková odlišná práva neexistují.

18.3.

V míře známé emitentovi uvedení toho, zda je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým, a popis povahy této kontroly a popis přijatých opatření, která mají zajistit, aby této kontroly nebylo zneužito.

18.4.

Popis všech emitentovi známých ujednání, která mohou následně vést ke změně kontroly nad emitentem.

19.

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Údaje o transakcích se spřízněnými stranami (kterými jsou pro tento účel strany uvedené ve standardech přijatých podle nařízení (ES) č. 1606/2002), do kterých emitent vstoupil v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, do data prospektu, musí být případně zveřejněny v souladu s příslušným standardem přijatým podle nařízení (ES) č. 1606/2002.

Pokud tyto standardy pro emitenta neplatí, musí být zveřejněny tyto údaje:

a)  povaha a rozsah veškerých transakcí, které jsou - jako jediná transakce nebo jejich souhrn - pro emitenta podstatné. Pokud takové transakce se spřízněnými stranami nejsou uzavírány za obvyklých podmínek, uveďte proč. U nesplacených půjček včetně záruk jakéhokoli druhu uveďte nesplacenou částku;

b)  částka nebo procento, v nichž transakce se spřízněnými stranami tvoří část obratu emitenta.

20.

FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A O ZTRÁTÁCH EMITENTA

20.1.

Historické finanční údaje

Ověřené historické finanční údaje nejméně za poslední 3 finanční roky (nebo takové kratší období, ve kterém emitent provozoval činnost) a zpráva auditora za každý rok. ►M2  Pokud emitent změnil rozhodný účetní den během období, pro které se požadují historické finanční údaje, musí zahrnovat auditované historické údaje přinejmenším třicet šest měsíců nebo celé období, po které emitent provozoval činnost, a to podle toho, která doba je kratší. ◄ Pro emitenty ze Společenství musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu. U emitentů ze třetích zemí musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Pokud tyto finanční údaje těmto standardům rovnocenné nejsou, musí být uvedeny ve formě přepracované účetní závěrky.

Ověřené historické finanční údaje za poslední dva roky musí být prezentovány a zpracovány formou slučitelnou s formou, kterou bude mít příští zveřejněná roční účetní závěrka emitenta, pokud jde o účetní standardy a postupy a právní předpisy platné pro takovou roční účetní závěrku.

Pokud emitent vykonával činnost ve své současné oblasti hospodářské činnosti po dobu kratší než jeden rok, musí být ověřené historické finanční údaje za toto období zpracovány v souladu se standardy platnými pro roční účetní závěrku podle nařízení (ES) č. 1606/2002, nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu, pokud je emitent emitentem ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být historické finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo v souladu s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Tyto historické finanční údaje musí být ověřeny.

 

Pokud jsou ověřené finanční údaje zpracovány v souladu s vnitrostátními účetními standardy, musí finanční údaje vyžadované v této položce obsahovat alespoň:

a)  rozvahu;

b)  výsledovku;

c)  výkaz uvádějící buď všechny změny vlastního kapitálu nebo změny vlastního kapitálu jiné než ty, které vyplývají z kapitálových transakcí s vlastníky a z rozdělování mezi vlastníky;

d)  výkaz peněžních toků;

e)  účetní postupy a komentáře k účetním výkazům.

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely prospektu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.

20.1a

Tento odstavec lze použít pouze pro emise depozitních certifikátů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR.

Ověřené historické finanční údaje nejméně za poslední tři finanční roky (nebo takové kratší období, ve kterém emitent provozoval činnost) a zpráva auditora za každý rok. ►M2  Pokud emitent změnil rozhodný účetní den během období, pro které se požadují historické finanční údaje, musí zahrnovat auditované historické údaje přinejmenším třicet šest měsíců nebo celé období, po které emitent provozoval činnost, a to podle toho, která doba je kratší. ◄ Pro emitenty ze Společenství musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu. U emitentů ze třetích zemí musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. V opačném případě musí být do prospektu zařazeny tyto údaje:

a)  jasné prohlášení o tom, že finanční údaje uvedené v registračním dokumentu nebyly vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002, a o tom, že ve finančních údajích mohou být podstatné rozdíly, kdyby bylo na historické finanční údaje uplatněno nařízení (ES) č. 1606/2002;

b)  ihned za historické finanční údaje slovní popis rozdílů mezi mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 a účetními zásadami, které emitent použil při sestavení své roční účetní závěrky.

Ověřené historické finanční údaje za poslední dva roky musí být prezentovány a zpracovány formou slučitelnou s formou, kterou bude mít příští zveřejněná roční účetní závěrka emitenta, pokud jde o účetní standardy a postupy a právní předpisy platné pro takovou roční účetní závěrku.

Pokud jsou ověřené finanční údaje zpracovány v souladu s vnitrostátními účetními standardy, musí finanční údaje vyžadované v této položce obsahovat alespoň:

a)  rozvahu;

b)  výsledovku;

c)  výkaz uvádějící buď všechny změny vlastního kapitálu nebo změny vlastního kapitálu jiné než ty, které vyplývají z kapitálových transakcí s vlastníky a rozdělování mezi vlastníky;

d)  výkaz peněžních toků;

e)  účetní postupy a komentáře k účetním výkazům.

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely prospektu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.V opačném případě musí být do prospektu zařazeny tyto údaje:

a)  jasné prohlášení o tom, jaké normy pro audit byly použity;

b)  vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních norem pro audit.

20.2.

Účetní závěrka

Pokud emitent zpracovává vlastní i konsolidovanou roční účetní závěrku, bude do prospektu zařazena alespoň konsolidovaná roční účetní závěrka.

20.3.

Ověření historických ročních finančních údajů

20.3.1.

Prohlášení o tom, že historické finanční údaje byly ověřeny. Pokud oprávnění auditoři odmítli vypracovat zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady či varování týkající se nemožnosti vyjádřit stanovisko, musí být toto odmítnutí nebo tyto výhrady či varování reprodukována v plném rozsahu a s odůvodněním.

20.3.2.

V prospektu se uvedou další údaje, které byly ověřeny auditory.

20.3.3.

Pokud nejsou finanční údaje v prospektu čerpány z ověřené účetní závěrky emitenta, uveďte zdroj údajů a to, že údaje nebyly ověřeny.

20.4.

Stáří posledních finančních údajů

20.4.1.

Poslední rok, pro který byly finanční údaje ověřeny, nesmí být starší než:

a)  18 měsíců od data prospektu, pokud emitent zahrne do prospektu ověřenou mezitímní účetní závěrku; nebo

b)  15 měsíců od data prospektu, pokud emitent zahrne do prospektu mezitímní účetní závěrku.

20.5.

Mezitímní a jiné finanční údaje

20.5.1.

Pokud emitent zveřejnil čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje od data své poslední ověřené účetní závěrky, musí být tyto finanční údaje zařazeny do prospektu. Pokud byly čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje přezkoumány nebo ověřeny, musí být přiložena i zpráva o auditu nebo přezkumu. Pokud jsou čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje neověřené nebo nebyly přezkoumány, uveďte tuto skutečnost.

20.5.2.

Pokud je prospekt datován více než devět měsíců po konci posledního ověřeného finančního roku, musí obsahovat mezitímní finanční údaje nejméně za prvních šest měsíců finančního roku, které mohou být neověřené (v takovém případě musí být tato skutečnost uvedena).

Mezitímní finanční údaje musí zahrnovat srovnávací výkazy za stejné období v předešlém finančním roce, pouze požadavek na srovnávací rozvahové údaje lze splnit uvedením rozvahy ke konci roku.

20.6.

Dividendová politika

Popis politiky emitenta pro rozdělování dividend a veškerá příslušná omezení.

20.6.1.

Výše dividendy na akcii za každý finanční rok v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje v případě, že počet akcií emitenta se změnil, případně upravená pro účely porovnatelnosti.

20.7.

Soudní a rozhodčí řízení

Údaje o všech státních, soudních nebo rozhodčích řízeních (včetně veškerých emitentovi známých řízení, která probíhají nebo hrozí) za období nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo skupiny, nebo prohlášení o tom, že taková řízení neexistují.

20.8.

Významná změna finanční nebo obchodní situace emitenta

Popis každé významné změny finanční nebo obchodní situace skupiny, ke které došlo od konce posledního finančního období, za které byly zveřejněny ověřené finanční údaje nebo mezitímní finanční údaje, nebo prohlášení o tom, že k takové změně nedošlo.

21.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

21.1.

Základní kapitál

Následující údaje k datu nejnovější rozvahy zahrnuté do historických finančních údajů:

21.1.1.

částka emitovaného kapitálu a pro každý druh akcií:

a)  počet schválených akcií;

b)  počet akcií emitovaných a plně splacených a akcií emitovaných a dosud nesplacených;

c)  jmenovitá hodnota akcie nebo skutečnost, že akcie nemají jmenovitou hodnotu;

d)  odsouhlasení počtu akcií v oběhu na počátku a konci roku. Pokud bylo více než 10 % kapitálu v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, splaceno aktivy jinými než peněžní prostředky, uveďte tuto skutečnost.

21.1.2.

Pokud existují akcie nepředstavující kapitál, uveďte počet a hlavní znaky takových akcií.

21.1.3.

Počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota akcií emitenta, které jsou v držení emitenta nebo v držení jménem emitenta nebo v držení dceřiných společností emitenta.

21.1.4.

Částka všech převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy, s uvedením podmínek a postupů pro převod, výměnu nebo upsání.

21.1.5.

Údaje a podmínky týkající se veškerých nabývacích práv nebo závazků ke schválenému, ale nesplacenému kapitálu nebo závazku navýšit kapitál.

21.1.6.

Údaje o veškerém kapitálu kteréhokoli člena skupiny, pro který platí opce nebo podmíněná či nepodmíněná dohoda o opci, a podrobnosti o takových opcích včetně údajů o osobách, kterých se dané opce týkají.

21.1.7.

Historie základního kapitálu, se zdůrazněním informací o všech změnách v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje.

21.2.

Společenská smlouva a stanovy

21.2.1.

Popis předmětu a účelu činnosti emitenta a kde ve společenské smlouvě a stanovách mohou být nalezeny.

21.2.2.

Souhrn všech ustanovení společenské smlouvy a stanov emitenta ohledně členů správních, řídících a dozorčích orgánů.

21.2.3.

Popis práv, výhod a omezení platných pro každý druh stávajících akcií.

21.2.4.

Popis postupu nutného ke změně práv držitelů akcií, s uvedením případů ve kterých jsou podmínky přísnější, než vyžaduje zákon.

21.2.5.

Popis podmínek upravujících způsob, jakým se svolávají výroční valné hromady a mimořádné valné hromady akcionářů, včetně podmínek účasti.

21.2.6.

Stručný popis všech ustanovení společenské smlouvy a stanov emitenta, která by mohla způsobit zdržení, odložení změny kontroly nad emitentem nebo by jí mohla zabránit.

21.2.7.

Uvedení případných ustanovení společenské smlouvy a stanov upravujících limit vlastnictví, při jehož přesažení musí být zveřejněno jméno akcionáře.

21.2.8.

Popis podmínek, které stanoví společenská smlouva a stanovy pro změny kapitálu, pokud jsou tyto podmínky přísnější, než požaduje zákon.

22.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Shrnutí každé významné smlouvy kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání, ve které je smluvní stranou emitent nebo kterýkoli člen skupiny, za dva roky těsně předcházející zveřejnění prospektu.

Shrnutí jakékoli jiné smlouvy (nikoli smlouvy uzavřené v rámci běžného podnikání), kterou uzavřel kterýkoli člen skupiny a která obsahuje jakékoli ustanovení, podle kterého má kterýkoli člen skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou k datu prospektu pro skupinu podstatné.

23.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN, PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

23.1.

Pokud je do prospektu zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu, odbornou způsobilost a případný významný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části prospektu.

23.2.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc emitent označí zdroj (zdroje) informací.

24.

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

Prohlášení o tom, že po dobu platnosti prospektu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):

a)  společenská smlouva a stanovy emitenta;

b)  všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, historické finanční údaje, ocenění a prohlášení vypracovaná znalcem na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je součástí prospektu nebo je v něm uveden na ni odkaz;

c)  historické finanční údaje emitenta nebo v případě skupiny historické finanční údaje emitenta a jeho dceřiných podniků za každý ze dvou finančních roků předcházejících zveřejnění prospektu.

Uvedení místa, kde lze do zveřejněných dokumentů ve fyzické nebo elektronické podobě nahlédnout.

25.

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH

25.1.

Údaje o podnicích, ve kterých emitent drží podíl na kapitálu, který by mohl mít významný dopad na hodnocení jeho vlastních aktiv a závazků, finanční situace nebo zisků či ztrát.

26.

ÚDAJE O EMITENTOVI DEPOZITNÍCH CERTIFIKÁTŮ

26.1.

Název, sídlo a hlavní správní sídlo, pokud se liší od sídla.

26.2.

Datum založení a doba trvání emitenta, pokud nejde o dobu neurčitou.

26.3.

Právní předpisy, podle nichž emitent provozuje činnost, a právní forma, kterou podle těchto právních předpisů přijal.

27.

ÚDAJE O PODKLADOVÝCH AKCIÍCH

27.1.

Popis druhu a třídy podkladových akcií včetně ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru ) nebo jiného identifikačního kódu.

27.2.

Právní předpisy, podle kterých byly podkladové akcie vytvořeny.

27.3.

Uvedení toho, zda jsou podkladové akcie ve formě na jméno nebo na doručitele a zda jsou podkladové akcie v listinné nebo zaknihované podobě. U zaknihovaných podkladových akcií uveďte název a adresu subjektu, který je pověřen vedením záznamů.

27.4.

Měna podkladových akcií.

27.5.

Popis práv spojených s podkladovými akciemi, včetně všech omezení těchto práv a postupu pro výkon těchto práv.

27.6.

Práva na dividendy:

a)  pevné datum (data) vzniku nároku,

b)  lhůta, po které je nárok na dividendu promlčen a určení osoby, v jejíž prospěch promlčení platí,

c)  omezení dividend a postupy pro držitele - nerezidenty,

d)  sazba dividendy nebo metoda jejího výpočtu, periodicita a kumulativnost či nekumulativnost plateb.

27.7.

Hlasovací práva

Předkupní práva v nabídkách k upsání cenných papírů stejné třídy

Právo na podíl na zisku emitenta

Právo na podíl na případném zůstatku z likvidace

Ustanovení o zpětném odkupu

Ustanovení o přeměně.

27.8.

Datum emise podkladových akcií, pokud jsou pro emisi depozitních certifikátů vytvářeny nové podkladové akcie a pokud tyto akcie v okamžiku emise depozitních certifikátů neexistují.

27.9.

Pokud jsou pro emisi depozitních certifikátů vytvářeny nové podkladové akcie, uveďte usnesení, povolení a souhlasy, na jejichž základě byly nebo budou nové podkladové akcie vytvořeny nebo vydány.

27.10.

Popis veškerých omezení volné převoditelnosti podkladových akcií.

27.11.

Ohledně země sídla emitenta a země (zemí), kde je podávána nabídka nebo kde je žádáno o přijetí k obchodování:

a)  údaje o daních z příjmu z podkladových akcií srážených u zdroje,

b)  uvedení toho, zda emitent přebírá odpovědnost za srážku daně u zdroje.

27.12.

Uvedení veškerých povinných nabídek k převzetí nebo pravidel pro převzetí cenných papírů hlavním akcionářem (squeeze-out) a povinné odkoupení (sell-out) podkladových akcií.

27.13.

Uvedení veřejných nabídek převzetí učiněných třetími stranami vůči kapitálu emitenta, ke kterým došlo v posledním finančním roce a v běžném finančním roce. Musí být uvedena cena nebo podmínky směny pro tyto nabídky a jejich výsledek.

27.14.

Dohody o blokování

— zúčastněné strany;

— obsah a výjimky z dohody;

— uvedení období blokování.

27.15.

Údaje o případných prodávajících držitelích akcií

27.15.1.

Název a obchodní adresa osoby nebo subjektu nabízejícího podkladové akcie k prodeji, povahu postavení, funkce nebo jiného podstatného vztahu, který měly prodávající osoby v posledních třech letech k emitentovi podkladových akcií nebo kterémukoli jeho předchůdci či přidruženému podniku.

27.16.

Zředění

27.16.1.

Částka a procento okamžitého zředění vyplývajícího z nabídky depozitních certifikátů.

27.16.2.

V případě nabídky k upisování depozitních certifikátů stávajícím akcionářům uveďte částku a procento okamžitého zředění v případě, že novou nabídku depozitních certifikátů neupíší.

27.17.

Doplňující údaje v případě, že existuje souběžná nebo téměř souběžná nabídka nebo přijetí k obchodování stejné třídy podkladových akcií jako jsou podkladové akcie, ke kterým jsou vydávány depozitní certifikáty.

27.17.1.

Pokud jsou současně nebo téměř současně s vytvořením depozitních certifikátů, u kterých je žádáno o přijetí na regulovaný trh, podkladové akcie stejné třídy jako akcie, ke kterým jsou vydány depozitní certifikáty, upsány nebo umístěny soukromě, uveďte podrobnosti o takových operacích a o počtu a znacích podkladových akcií, kterých se týkají.

27.17.2.

Uveďte všechny regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na kterých jsou podle vědomostí emitenta depozitních certifikátů emitovány nebo k obchodování přijímány podkladové akcie stejné třídy jako jsou akcie, ke kterým jsou vydávány depozitní certifikáty.

27.17.3.

V rozsahu známém emitentovi depozitních certifikátů se uvede, zda hlavní akcionáři nebo členové správních, řídících a dozorčích orgánů emitenta hodlali v rámci nabídky upisovat nebo zda kterákoli osoba hodlá upisovat více než pět procent nabídky.

28.

ÚDAJE O DEPOZITNÍCH CERTIFIKÁTECH

28.1.

Popis druhu a třídy nabízených nebo k obchodování přijímaných depozitních certifikátů.

28.2.

Právní předpisy, podle kterých byly depozitní certifikáty vytvořeny.

28.3.

Uvedení toho, zda jsou depozitní certifikáty ve formě na jméno nebo na doručitele a zda jsou depozitní certifikáty v listinné nebo zaknihované podobě. U zaknihovaných depozitních certifikátů uveďte název a adresu subjektu, který je pověřen vedením záznamů.

28.4.

Měna depozitních certifikátů.

28.5.

Popište práva spojená s depozitními certifikáty, včetně všech omezení těchto práv spojených s depozitními certifikáty a případného postupu pro výkon těchto práv.

28.6.

Pokud se práva na dividendy spojená s depozitními certifikáty liší od práv na dividendy zveřejněných pro podklad, uveďte o právech na dividendy tyto informace:

a)  pevné datum (data) vzniku nároku,

b)  lhůta, po které je nárok na dividendu promlčen a určení osoby, v jejíž prospěch promlčení platí,

c)  omezení dividend a postupy pro držitele - nerezidenty,

d)  sazba dividendy nebo metoda jejího výpočtu, periodicita a kumulativnost či nekumulativnost plateb.

28.7.

Pokud se hlasovací práva spojená s depozitními certifikáty liší od hlasovacích práv zveřejňovaných u podkladových akcií uveďte o těchto právech tyto informace:

— hlasovací práva;

— předkupní práva v nabídkách k upsání cenných papírů stejné třídy;

— právo na podíl na zisku emitenta;

— právo na podíl na případném zůstatku z likvidace;

— ustanovení o zpětném odkupu;

— ustanovení o přeměně.

28.8.

Popište výkon práv spojených s podkladovými akciemi a prospěch z nich, zejména hlasovací práva, podmínky, za nichž může emitent depozitních certifikátů tato práva vykonávat a opatření, kterými se mají získat příkazy držitelů depozitních certifikátů - a právo na podíl na zisku a zůstatku z likvidace, nepřecházející na držitele depozitního certifikátu.

28.9.

Očekávané datum emise depozitních certifikátů.

28.10.

Popis veškerých omezení volné převoditelnosti depozitních certifikátů.

28.11.

Ohledně země sídla emitenta a země (zemí), kde je podávána nabídka nebo kde je žádáno o přijetí k obchodování:

a)  údaje o daních z příjmu z depozitních certifikátů srážených u zdroje,

b)  uvedení toho, zda emitent přebírá odpovědnost za srážku daně u zdroje.

28.12.

Bankovní či jiné záruky spojené s depozitními certifikáty, které mají zajistit závazky emitenta.

28.13.

Možnost získat výměnu depozitních certifikátů za původní akcie a postup této přeměny.

29.

ÚDAJE O PODMÍNKÁCH NABÍDKY DEPOZITNÍCH CERTIFIKÁTŮ

29.1.

Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a podmínky žádosti o nabídku

29.1.1.

Celková částka emise/nabídky, s rozlišením cenných papírů nabízených k prodeji a cenných papírů nabízených k upisování; pokud částka není pevně stanovena, popis způsobu a uvedení okamžiku zveřejnění konečné částky nabídky.

29.1.2.

Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena, a popis postupu pro žádost.

29.1.3.

Kdy a za jakých podmínek lze nabídku odvolat nebo pozastavit a zda lze nabídku odvolat po zahájení obchodování.

29.1.4.

Popis možnosti snížení upisovaných částek a způsob náhrady přeplatku, který žadatelé zaplatili.

29.1.5.

Údaje o minimální nebo maximální částce žádosti (v počtu cenných papírů nebo v souhrnné částce k investování).

29.1.6.

Lhůta, v níž lze žádost stáhnout za předpokladu, že investoři mohou stáhnout své upisované částky.

29.1.7.

Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro doručení cenných papírů.

29.1.8.

Úplný popis způsobu a data zveřejnění výsledků nabídky.

29.1.9.

Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy.

29.2.

Plán rozdělení a přidělování cenných papírů

29.2.1.

Různé kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny. Pokud je nabídka současně prováděna na trzích dvou nebo více zemí a pokud byla nebo je pro některé cenné papíry vyhrazena tranše, uveďte takovou tranši.

29.2.2.

V rozsahu známém emitentovi se uvede, zda hlavní akcionáři nebo členové správních, řídících a dozorčích orgánů emitenta hodlali v rámci nabídky upisovat nebo zda kterákoli osoba hodlá upisovat více než pět procent nabídky.

29.2.3.

Zveřejnění před přidělováním:

29.2.3.1.

rozdělení nabídky na tranše včetně institucionálních, maloobchodních tranší a tranší pro zaměstnance emitenta a jiných.

29.2.3.2.

Podmínky, za nichž je možné využití zpětné pohledávky, maximální velikost takové zpětné pohledávky a platné minimální procento pro jednotlivé tranše.

29.2.3.3.

Metoda nebo metody přidělování, které budou použity pro maloobchodní tranše a tranše zaměstnanců emitenta v případě překročení upisování těchto tranší.

29.2.3.4.

Popis jakéhokoli předem stanoveného preferenčního režimu pro určité druhy investorů nebo určité skupiny osob (včetně programů pro přátele a rodiny) při přidělování, procento nabídky vyhrazené pro takový preferenční režim a kritéria pro zařazení do takových tříd nebo skupin.

29.2.3.5.

Zda režim upisování nebo nabídek k upisování v přídělu lze určit podle společnosti, která je provádí, nebo prostřednictvím které jsou prováděny.

29.2.3.6.

Případný cílový minimální jednotlivý příděl v maloobchodní tranši.

29.2.3.7.

Podmínky uzavření nabídky i datum, kdy může být nabídka nejdříve uzavřena.

29.2.3.8.

Zda jsou akceptována vícečetná upisování a pokud ne, jak budou vícečetná upisování zpracována.

29.2.3.9.

Postup pro oznámení přidělené částky žadatelům a zda může obchodování začít před učiněním oznámení.

29.2.4.

Nadlimitní úpis a opce „green shoe“ (zajišťovací opce):

29.2.4.1.

Existence a velikost jakékoli možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce.

29.2.4.2.

Doba existence možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce.

29.2.4.3.

Podmínky využití možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce.

29.3.

Stanovení ceny

29.3.1.

Uvedení ceny, za kterou budou cenné papíry nabídnuty. Pokud cena není známa nebo pokud pro cenné papíry neexistuje zavedený nebo likvidní trh, uveďte metodu určení nabídkové ceny včetně prohlášení o tom, kdo stanovil kritéria nebo kdo je za jejich stanovení formálně odpovědný. Uvede se částka veškerých nákladů a daní zvláště účtovaná na vrub upisovatele nebo kupujícího.

29.3.2.

Postup zveřejnění nabídkové ceny.

29.3.3.

Pokud existuje nebo by mohla existovat podstatná nerovnost mezi cenou veřejné nabídky a skutečnými hotovostními náklady členů správních, řídících a dozorčích orgánů nebo vrcholového vedení či přidružené osoby u cenných papírů, které tyto osoby získaly v transakcích během minulého roku nebo na jejichž nabytí mají právo, uveďte srovnání veřejných vkladů v navrhované veřejné nabídce a skutečných hotovostních vkladů takových osob.

29.4.

Umístění a upisování

29.4.1.

Název a adresa koordinátora (koordinátorů) celkové nabídky a jednotlivých částí nabídky a v míře známé emitentovi i umisťovatelů v různých zemích, ve kterých je nabídka prováděna.

29.4.2.

Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi.

29.4.3.

Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Uveďte podstatné znaky dohod včetně kvót. Pokud není upisována celá emise, prohlášení o nekryté části. Uveďte celkovou částku provize za upsání a provize za umístění.

29.4.4.

Kdy byla nebo bude uzavřena dohoda o upisování.

30.

PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ DEPOZITNÍCH CERTIFIKÁTŮ

30.1.

Uveďte, zda nabízené cenné papíry jsou nebo budou předmětem žádosti o přijetí k obchodování pro jejich distribuci na regulovaném trhu nebo jiných rovnocenných trzích, s uvedením dotčených trhů. Tato okolnost musí být zmíněna, aniž by byl vytvořen dojem, že přijetí k obchodování bude nutně schváleno. Nejbližší data, pokud jsou známa, kdy budou cenné papíry přijaty k obchodování.

30.2.

Všechny regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na nichž jsou podle vědomostí emitenta již přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako cenné papíry, které mají být nabídnuty nebo přijaty k obchodování.

30.3.

Pokud jsou současně nebo téměř současně s vytvořením cenných papírů, u kterých je žádáno o přijetí na regulovaný trh, cenné papíry stejné třídy upsány nebo umístěny soukromě nebo pokud jsou vytvořeny cenné papíry jiných tříd pro veřejné nebo soukromé umístění, uveďte podrobnosti o povaze takových operací a o počtu a znacích cenných papírů, kterých se týkají.

30.4.

Název a adresu subjektů, které se pevně zavázaly jednat jako zprostředkovatel v sekundárním obchodování, se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji, popis hlavních podmínek jejich závazku.

30.5.

Stabilizace: pokud emitent nebo prodávající akcionář poskytl opci na nadlimitní úpis nebo je jinak navrženo zahájení cenových stabilizačních opatření v souvislosti s nabídkou:

30.6.

uvést skutečnost, že lze provést stabilizaci, že není zajištěno, že bude provedena a že ji lze kdykoli zastavit,

30.7.

uvést začátek a konec období, v němž může dojít ke stabilizaci,

30.8.

totožnost osoby odpovědné za stabilizaci v každé příslušné zemi, pokud není známa v okamžiku zveřejnění,

30.9.

skutečnost, že stabilizační transakce mohou vést k tržní ceně vyšší než by byla cena, které by bylo dosaženo bez stabilizační transakce.

▼M6

31.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O EMISI DEPOZITNÍCH CERTIFIKÁTŮ

▼B

31.1.

Důvody nabídky a použití výnosů

31.1.1.

Důvody nabídky a případně odhadovaná čistá částka výnosů členěná podle každého hlavního zamýšleného způsobu užití a řazená podle prioritního pořadí takového použití. Pokud si je emitent vědom, že očekávané výnosy nebudou dostatečné pro financování veškerého navrhovaného použití, uveďte částku a zdroje dalších nutných finančních prostředků. Musí být uvedeny podrobnosti o použití výnosů, zejména v případě, že jsou použity pro nabývání aktiv, mimo rámec běžného podnikání, k financování ohlášeného nabývání jiných podniků nebo k vyrovnání, snížení nebo splacení zadluženosti.

31.2.

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce

31.2.1.

Popis jakéhokoli zájmu včetně zájmů konfliktních, který je podstatný pro emisi/nabídku, s upřesněním zúčastněných osob a povahy zájmu.

31.3.

Rizikové faktory

31.3.1.

Jasné zveřejnění rizikových faktorů podstatných pro nabízené nebo k obchodování přijímané cenné papíry pro posouzení tržního rizika spojeného s těmito cennými papíry, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

32.

NÁKLADY EMISE/NABÍDKY DEPOZITNÍCH CERTIFIKÁTŮ

32.1.

Celkové čisté výnosy a odhad celkových nákladů emise/nabídky.
PŘÍLOHA XI

Minimální požadavky na zveřejnění v bankovním registračním dokumentu (program)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v registračním dokumentu případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za registrační dokument, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v registračním dokumentu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam registračního dokumentu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části registračního dokumentu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části registračního dokumentu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části registračního dokumentu.

2.

OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

2.1.

Jména a adresy auditorů emitenta pro období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje (spolu s jejich členstvím v profesní organizaci).

2.2.

Pokud v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, auditoři odstoupili, byli odvoláni nebo nebyli znovu jmenováni, uveďte podrobnosti, pokud jsou podstatné.

3.

RIZIKOVÉ FAKTORY

3.1.

Jasné zveřejnění rizikových faktorů, které mohou ovlivnit schopnost emitenta plnit jeho závazky z cenných papírů k investorům, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

4.

ÚDAJE O EMITENTOVI

4.1.

Historie a vývoj emitenta

4.1.1.

Obchodní firma nebo název emitenta.

4.1.2.

Místo registrace a registrační číslo emitenta.

4.1.3.

Datum založení a doba trvání emitenta, pokud nejde o dobu neurčitou.

4.1.4.

Sídlo a právní forma emitenta, právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti, země jeho sídla a adresa a telefonní číslo jeho statutárního sídla (nebo hlavního místa výkonu činnosti, pokud se liší od jeho statutárního sídla).

4.1.5.

Veškeré nedávné události specifické pro emitenta, které mají podstatný význam při hodnocení platební schopnosti emitenta.

5.

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

5.1.

Hlavní činnosti

5.1.1.

Stručný popis hlavních činností emitenta s uvedením hlavních kategorií prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb.

5.1.2.

Uvedení významných nových zavedených produktů nebo činností.

5.1.3.

Hlavní trhy

Stručný popis hlavních trhů, na kterých emitent soutěží.

5.1.4.

Základ všech prohlášení emitenta v registračním dokumentu o jeho postavení v hospodářské soutěži.

6.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

6.1.

Pokud je emitent součástí skupiny, stručný popis skupiny a postavení emitenta ve skupině.

6.2.

Pokud je emitent závislý na jiných subjektech ve skupině, musí to být jasně uvedeno i s vysvětlením této závislosti.

7.

INFORMACE O TRENDECH

7.1.

Poskytněte prohlášení o tom, že nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek emitenta od data jeho poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky.

Pokud emitent není schopen takové prohlášení vydat, uveďte podrobnosti o takové podstatné negativní změně.

7.2.

Informace o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, závazcích nebo událostech, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky emitenta nejméně na běžný finanční rok.

8.

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Pokud se emitent rozhodne zahrnout prognózu zisku nebo odhad zisku, musí registrační dokument obsahovat údaje stanovené v bodech 8.1 a 8.2.

8.1.

Prohlášení uvádějící základní předpoklady, na nichž emitent svou prognózu nebo odhad založil.

Musí být jasně rozlišeno mezi předpoklady o faktorech, které mohou členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů ovlivnit, a předpoklady o faktorech, které jsou zcela mimo vliv členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů; předpoklady musí být pro investory snadno srozumitelné, konkrétní a přesné a nesmí se vztahovat k obecné přesnosti odhadů, na kterých je prognóza založena.

▼M6

8.2.

Zpráva vypracovaná nezávislými účetními nebo auditory uvádějící, že podle názoru nezávislých účetních nebo auditorů byly prognóza nebo odhad řádně vypracovány na uvedeném základě a že základ účetnictví použitý k prognóze či odhadu zisku je v souladu s účetními postupy emitenta.

Pokud se finanční údaje vztahují k předchozímu finančnímu roku a obsahují pouze čísla, která nejsou zavádějící a jsou obecně v souladu s konečnými čísly, která se mají zveřejnit v příští auditované roční účetní závěrce za předchozí finanční rok, jakož i vysvětlující údaje nezbytné k posouzení těchto čísel, zpráva se nepožaduje, pokud prospekt obsahuje všechna tato prohlášení:

a)  uvedené údaje schválila osoba odpovědná za tyto finanční údaje, pokud se liší od osoby odpovědné za prospekt obecně;

b)  nezávislí účetní nebo auditoři souhlasili s tím, že tyto údaje jsou obecně v souladu s konečnými čísly, která se mají zveřejnit v příští auditované roční účetní závěrce;

c)  tyto finanční údaje neprošly auditem.

▼B

8.3.

Prognóza nebo odhad zisku musí být vypracovány na základě srovnatelném s historickými finančními údaji.

9.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY

9.1.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u emitenta, následujících osob a uvedení hlavních činností, které tyto osoby provádějí vně tohoto emitenta v případě, že jsou pro daného emitenta významné:

a)  členové správních, řídících a dozorčích orgánů;

b)  komplementáři v komanditní společnosti.

9.2.

Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů

Musí být jasně uvedeny možné střety zájmů mezi povinnostmi osob uvedených v bodu 9.1 k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. V případě, že žádné takové střety neexistují, musí o tom být vydáno prohlášení.

10.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

10.1.

V míře známé emitentovi uveďte, zda je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým, a popište povahu této kontroly a popište přijatá opatření, která mají zajistit, aby této kontroly nebylo zneužito.

10.2.

Popis všech emitentovi známých ujednání, která mohou následně vést ke změně kontroly nad emitentem.

11.

FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A O ZTRÁTÁCH EMITENTA

11.1.

Historické finanční údaje

Ověřené historické finanční údaje nejméně za poslední dva finanční roky (nebo takové kratší období, ve kterém emitent provozoval činnost) a zpráva auditora za každý rok. ►M2  Pokud emitent změnil rozhodný účetní den během období, pro které se požadují historické finanční údaje, musí zahrnovat auditované historické údaje přinejmenším dvacet čtyři měsíců nebo celé období, po které emitent provozoval činnost, a to podle toho, která doba je kratší. ◄ Pro emitenty ze Společenství musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu. U emitentů ze třetích zemí musí být tyto finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo s vnitrostátními účetními standardy třetích zemí rovnocennými těmto standardům. Pokud tyto finanční údaje těmto standardům rovnocenné nejsou, musí být uvedeny ve formě přepracované účetní závěrky.

Historické finanční údaje za poslední rok musí být prezentovány a zpracovány formou slučitelnou s formou, kterou bude mít příští zveřejněná roční účetní závěrka emitenta, pokud jde o účetní standardy a postupy a právní předpisy platné pro takovou roční účetní závěrku.

Pokud emitent vykonával činnost ve své současné oblasti hospodářské činnosti po dobu kratší než jeden rok, musí být ověřené historické finanční údaje za toto období zpracovány v souladu se standardy platnými pro roční účetní závěrku podle nařízení (ES) č. 1606/2002, nebo pokud se uvedené nařízení nepoužije, s vnitrostátními účetními standardy členského státu, pokud je emitent emitentem ze Společenství. U emitentů ze třetích zemí musí být historické finanční údaje vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 3 nařízení (ES) č. 1606/2002 nebo v souladu s vnitrostátními účetními standardy třetí země rovnocennými těmto standardům. Tyto historické finanční údaje musí být ověřeny.

Pokud jsou ověřené finanční údaje zpracovány v souladu s vnitrostátními účetními standardy, musí finanční údaje vyžadované v této položce obsahovat alespoň:

a)  rozvahu;

b)  výsledovku;

c)  v případě přijetí cenných papírů k obchodování jen na regulovaném trhu výkaz peněžních toků;

d)  účetní postupy a komentáře k účetním výkazům.

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.

11.2.

Účetní závěrka

Pokud emitent zpracovává vlastní i konsolidovanou roční účetní závěrku, bude do registračního dokumentu zařazena alespoň konsolidovaná roční účetní závěrka.

11.3.

Ověření historických ročních finančních údajů

11.3.1.

Prohlášení o tom, že historické finanční údaje byly ověřeny. Pokud oprávnění auditoři odmítli vypracovat zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady či varování týkající se nemožnosti vyjádřit stanovisko, musí být toto odmítnutí nebo tyto výhrady či varování reprodukována v plném rozsahu a s odůvodněním.

11.3.2.

V registračním dokumentu se uvedou další údaje, které byly ověřeny auditory.

11.3.3.

Pokud nejsou finanční údaje v registračním dokumentu čerpány z ověřené účetní závěrky emitenta, uveďte zdroj údajů a to, že údaje nebyly ověřeny.

11.4.

Stáří posledních finančních údajů

11.4.1.

Poslední rok, pro který byly finanční údaje ověřeny, nesmí být starší než 18 měsíců od data registračního dokumentu.

11.5.

Mezitímní a jiné finanční údaje

11.5.1

Pokud emitent zveřejnil čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje od data své poslední ověřené účetní závěrky, musí být tyto finanční údaje zařazeny do registračního dokumentu. Pokud byly čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje přezkoumány nebo ověřeny, musí být přiložena i zpráva o auditu nebo přezkumu. Pokud jsou čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje neověřené nebo nebyly přezkoumány, uveďte tuto skutečnost.

11.5.2.

Pokud je registrační dokument datován více než devět měsíců po konci posledního ověřeného finančního roku, musí obsahovat mezitímní finanční údaje nejméně za prvních šest měsíců finančního roku. Pokud jsou mezitímní finanční údaje neověřené, uveďte tuto skutečnost.

Mezitímní finanční údaje musí zahrnovat srovnávací výkazy za stejné období v předešlém finančním roce, pouze požadavek na srovnávací rozvahové údaje lze splnit uvedením rozvahy ke konci roku.

11.6.

Soudní a rozhodčí řízení

Údaje o všech státních, soudních nebo rozhodčích řízeních (včetně veškerých emitentovi známých řízení, která probíhají nebo hrozí) za období nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo skupiny, nebo prohlášení o tom, že taková řízení neexistují.

11.7.

Významná změna finanční situace emitenta

Popis každé významné změny finanční situace skupiny, ke které došlo od konce posledního finančního období, za které byly zveřejněny ověřené finanční údaje nebo mezitímní finanční údaje, nebo prohlášení o tom, že k takové změně nedošlo.

12.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Stručné shrnutí všech významných smluv kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání emitenta, které by mohly vést ke vzniku závazku nebo nároku kteréhokoli člena skupiny, který by byl podstatný pro schopnost emitenta plnit závazky k držitelům cenných papírů na základě emitovaných cenných papírů.

13.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

13.1.

Pokud je do registračního dokumentu zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu, odbornou způsobilost a případný významný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o této žádosti a o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části registračního dokumentu.

13.2.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Vedle toho emitent označí zdroj (zdroje) informací.

14.

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

Prohlášení o tom, že po dobu platnosti registračního dokumentu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):

a)  společenská smlouva a stanovy emitenta;

b)  všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, historické finanční údaje, ocenění a prohlášení vypracovaná znalcem na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je součástí registračního dokumentu nebo je v něm uveden na ni odkaz;

c)  historické finanční údaje emitenta nebo v případě skupiny historické finanční údaje emitenta a jeho dceřiných podniků za každý ze dvou finančních roků předcházejících zveřejnění registračního dokumentu.

Uvedení místa, kde lze do zveřejněných dokumentů ve fyzické nebo elektronické podobě nahlédnout.
PŘÍLOHA XII

Minimální požadavky na zveřejnění v popisu cenných papírů u derivátových cenných papírů (program)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v prospektu případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za prospekt, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části prospektu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části prospektu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části prospektu.

2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

 

Jasné zveřejnění rizikových faktorů podstatných pro nabízené či k obchodování přijímané cenné papíry, aby bylo umožněno posouzení tržního rizika spojeného s uvedenými cennými papíry, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“. Musí být uvedeno i varování, že investoři mohou ztratit hodnotu celé své investice nebo případně její části nebo pokud není odpovědnost investora omezena na hodnotu jeho investice, prohlášení o takové skutečnosti spolu s popisem okolností, za jakých taková dodatečná odpovědnost vzniká, a s pravděpodobným finančním důsledkem.

▼M6

3.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

▼B

3.1.

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce

Popis jakéhokoli zájmu včetně zájmů konfliktních, který je podstatný pro emisi/nabídku, s upřesněním zúčastněných osob a povahy zájmu.

3.2.

Důvody nabídky a použití výnosů, pokud se nejedná o dosažení zisku nebo zajištění určitých rizik

Pokud jsou zveřejněny důvody nabídky a použití výnosů, uveďte celkové čisté výnosy a odhad celkových nákladů emise/nabídky.

4.

ÚDAJE O NABÍZENÝCH/K OBCHODOVÁNÍ PŘIJÍMANÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

4.1.

Údaje o cenných papírech

4.1.1.

Popis druhu a třídy nabízených nebo k obchodování přijímaných cenných papírů včetně ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) nebo jiného identifikačního kódu.

4.1.2.

Jasné a obsažné vysvětlení, které má investorům pomoci pochopit, jak je hodnota jejich investice ovlivněna hodnotou podkladového nástroje (nástrojů), zejména za okolností, kdy jsou rizika velmi zjevná, pokud není jednotková jmenovitá hodnota cenných papírů nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR nebo je lze nabýt nejméně za ►M5  100 000 ◄ EUR za jeden cenný papír.

4.1.3.

Právní předpisy, podle kterých byly cenné papíry vytvořeny.

4.1.4.

Uvedení toho, zda jsou cenné papíry ve formě na jméno nebo na doručitele a zda jsou cenné papíry v listinné nebo zaknihované podobě. U zaknihovaných cenných papírů uveďte název a adresu subjektu, který je pověřen vedením záznamů.

4.1.5.

Měna emise cenných papírů.

4.1.6.

Zařazení nabízených nebo k obchodování přijímaných cenných papírů, včetně souhrnů všech doložek, které mají ovlivnit řazení nebo podřídit cenný papír současným nebo budoucím závazkům emitenta.

4.1.7.

Popis práv spojených s cennými papíry, včetně všech omezení těchto práv a postupu pro výkon těchto práv.

4.1.8.

U nových emisí prohlášení o usneseních, povoleních a schváleních, na jejichž základě cenné papíry byly nebo budou vytvořeny nebo emitovány.

4.1.9.

Datum emise cenných papírů.

4.1.10.

Popis veškerých omezení volné převoditelnosti cenných papírů.

4.1.11.

— datum (data) zániku nebo splatnosti derivátových cenných papírů;

— datum realizace nebo konečné referenční datum.

4.1.12.

Popis postupu vypořádání derivátových cenných papírů.

4.1.13.

Popis metody realizace výnosu z derivátových cenných papírů, datum platby nebo dodání a způsob výpočtu výnosu.

4.1.14.

Ohledně země sídla emitenta a země (zemí), kde je podávána nabídka nebo kde je žádáno o přijetí k obchodování:

a)  údaje o daních z příjmu z cenných papírů srážených u zdroje,

b)  uvedení toho, zda emitent přebírá odpovědnost za srážku daně u zdroje.

4.2.

Údaje o základu

4.2.1.

Realizační cena nebo konečná referenční cena základu.

4.2.2.

Prohlášení uvádějící druh základu a podrobnosti o tom, kde lze získat informace o základu:

— kde lze získat informace o minulých a dalších výsledcích základu a jeho nestálosti,

— pokud je základem cenný papír,

— 

— název emitenta cenného papíru,

— ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) nebo jiný identifikační kód,

►M6  

— pokud je podkladovým nástrojem index,

— 

— název indexu,

— popis indexu, pokud jej tvoří emitent nebo jakákoli právnická osoba patřící do stejné skupiny,

— popis indexu poskytnutý právnickou nebo fyzickou osobou jednající ve spojení s emitentem nebo jeho jménem, pokud prospekt neobsahuje tato prohlášení:

— 

— úplný soubor pravidel indexu a informace o výkonnosti indexu jsou volně dostupné na internetových stránkách emitenta nebo poskytovatele indexu,

— a

— pravidla řízení (včetně metodiky indexu pro výběr a vyvážení složek indexu, popisu případů narušení trhu a pravidel pro úpravy) jsou založena na předem určených a objektivních kritériích.

— Pokud index netvoří emitent, údaj o tom, kde lze údaje o indexu získat.

 ◄

— pokud je základem úroková sazba,

— — 

—  popis úrokové sazby

— jiné:

— — pokud základ nespadá do výše uvedených kategorií, obsahuje rovnocenné informace popis cenných papírů;

— pokud je základem koš základů,

— 

— zveřejnění příslušných vah každého základu v koši.

4.2.3.

Popis jakéhokoli narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují základ.

4.2.4.

Pravidla pro úpravy pro události týkající se základu.

5.

PODMÍNKY NABÍDKY

5.1.

Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a podmínky žádosti o nabídku

5.1.1.

Podmínky platné pro nabídku.

5.1.2.

Celková částka emise/nabídky; pokud částka není pevně stanovena, popis způsobu a uvedení okamžiku zveřejnění konečné částky nabídky.

5.1.3.

Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena, a popis postupu pro žádost.

5.1.4.

Údaje o minimální nebo maximální částce žádosti (v počtu cenných papírů nebo v souhrnné částce k investování).

5.1.5.

Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro doručení cenných papírů.

5.1.6.

Úplný popis způsobu a data zveřejnění výsledků nabídky.

5.2.

Plán rozdělení a přidělování cenných papírů

5.2.1.

Různé kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny. Pokud je nabídka současně prováděna na trzích dvou nebo více zemí a pokud byla nebo je pro některé cenné papíry vyhrazena tranše, uveďte takovou tranši.

5.2.2.

Postup pro oznámení přidělené částky žadatelům a zda může obchodování začít před učiněním oznámení.

5.3.

Stanovení ceny

 

Uvedení očekávané ceny, za kterou budou cenné papíry nabídnuty, nebo metody určení ceny a postupu jejího zveřejnění. Uvede se částka veškerých nákladů a daní zvláště účtovaná na vrub upisovatele nebo kupujícího.

5.4.

Umístění a upisování

5.4.1.

Název a adresa koordinátora (koordinátorů) celkové nabídky a jednotlivých částí nabídky a v míře známé emitentovi nebo předkladateli nabídky i umisťovatelů v různých zemích, ve kterých je nabídka prováděna.

5.4.2.

Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi.

5.4.3.

Údaje o subjektech, se kterými bylo dohodnuté upisování emise na základě pevného závazku, a o subjektech, se kterými bylo dohodnuté upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Pokud není upisována celá emise, prohlášení o nekryté části.

5.4.4.

Kdy byla nebo bude uzavřena dohoda o upisování.

5.4.5.

Název a adresa zástupce pro výpočty.

6.

PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

6.1.

Uveďte, zda nabízené cenné papíry jsou nebo budou předmětem žádosti o přijetí k obchodování pro jejich distribuci na regulovaném trhu nebo jiných rovnocenných trzích, s uvedením dotčených trhů. Tato okolnost musí být zmíněna, aniž by byl vytvořen dojem, že přijetí k obchodování bude nutně schváleno. Nejbližší data, pokud jsou známa, kdy budou cenné papíry přijaty k obchodování.

6.2.

Všechny regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na nichž jsou podle vědomostí emitenta již přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako cenné papíry, které mají být nabídnuty nebo přijaty k obchodování.

6.3.

Názvy a adresy subjektů, které se pevně zavázaly jednat jako zprostředkovatel v sekundárním obchodování, se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji, popis hlavních podmínek jejich závazku.

7.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

7.1.

Pokud jsou poradci spojení s emisí uvedeni v popisu cenných papírů, prohlášení o funkci, v níž poradci vystupovali.

7.2.

V popisu cenných papírů se uvedou další údaje, které ověřili a přezkoumali oprávnění auditoři a u kterých auditoři vydali zprávu. Reprodukce zprávy nebo s povolením příslušného orgánu souhrn zprávy.

7.3.

V případě, že popis cenných papírů obsahuje prohlášení nebo zprávu osoby v postavení znalce, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu, odbornou způsobilost a případný podstatný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části popisu cenných papírů.

7.4.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc emitent označí zdroj (zdroje) informací.

7.5.

V prospektu se uvede zda emitent hodlá nebo nehodlá poskytovat informace po emisi. Pokud emitent uvedl, že hodlá takové informace vykazovat, emitent v prospektu upřesní, jaké informace budou vykazovány a kde je bude možné získat.
PŘÍLOHA XIII

Minimální požadavky na zveřejnění v popisu cenných papírů u dluhových cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR (program)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v prospektu případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za prospekt, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části prospektu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části prospektu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části prospektu.

2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

 

Jasné zveřejnění rizikových faktorů podstatných pro cenné papíry přijímané k obchodování, aby bylo umožněno posouzení tržního rizika spojeného s uvedenými cennými papíry, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

▼M6

3.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

▼B

 

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi

Popis jakéhokoli zájmu včetně zájmů konfliktních, který je podstatný pro emisi, s upřesněním zúčastněných osob a povahy zájmu.

4.

ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH PŘIJÍMANÝCH K OBCHODOVÁNÍ

4.1.

Celková částka cenných papírů přijímaných k obchodování.

4.2.

Popis druhu a třídy k obchodování přijímaných cenných papírů včetně ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) nebo jiného identifikačního kódu.

4.3.

Právní předpisy, podle kterých byly cenné papíry vytvořeny.

4.4.

Uvedení toho, zda jsou cenné papíry ve formě na jméno nebo na doručitele a zda jsou cenné papíry v listinné nebo zaknihované podobě. U zaknihovaných cenných papírů uveďte název a adresu subjektu, který je pověřen vedením záznamů.

4.5.

Měna emise cenných papírů.

4.6.

Zařazení nabízených nebo k obchodování přijímaných cenných papírů, včetně souhrnů všech doložek, které mají ovlivnit řazení nebo podřídit cenný papír současným nebo budoucím závazkům emitenta.

4.7.

Popis práv spojených s cennými papíry, včetně všech omezení těchto práv a postupu pro výkon těchto práv.

▼M5

4.8.

Nominální úroková sazba a ustanovení o splatném úroku:

— Datum, od kterého se úrok stává splatným, a data splatnosti úroku;

— Časové omezení platnosti nároků na úrok a lhůta pro splacení jistiny.

Pokud sazba není pevně stanovena, prohlášení uvádějící druh podkladového nástroje a popis podkladového nástroje, od kterého je odvozena, a popis metody použité pro vztah podkladového nástroje a sazby.

— Popis jakýchkoli případů narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují podkladový nástroj;

— Pravidla pro úpravy pro události týkající se podkladového nástroje;

— Název zástupce pro výpočty.

▼B

4.9.

Datum splatnosti a ustanovení o umořování půjčky, včetně postupů splácení. Pokud se předpokládá umoření v předstihu, z podnětu emitenta nebo držitele, bude popsáno a budou uvedeny podmínky umoření.

4.10.

Uvedení výnosu.

4.11.

Zastoupení držitelů dluhových cenných papírů včetně označení organizace zastupující investory a ustanovení o tomto zastoupení. Uvedení místa, kde může mít veřejnost přístup ke smlouvám o těchto formách zastoupení.

4.12.

Prohlášení o usneseních, povoleních a schváleních, na jejichž základě byly cenné papíry vytvořeny nebo vydány.

4.13.

Datum emise cenných papírů.

4.14.

Popis veškerých omezení volné převoditelnosti cenných papírů.

5.

PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

5.1.

Uvede se trh, kde budou cenné papíry obchodovány a pro který byl vydán prospekt. Pokud jsou známa, uveďte nejbližší data, kdy budou cenné papíry přijaty k obchodování.

5.2.

Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi.

6.

NÁKLADY NA PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

 

Odhad celkových nákladů na přijetí k obchodování.

7.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

7.1.

Pokud jsou poradci uvedeni v popisu cenných papírů, prohlášení o funkci, v níž poradci vystupovali.

7.2.

V popisu cenných papírů se uvedou další údaje, které ověřili a přezkoumali oprávnění auditoři a u kterých auditoři vydali zprávu. Reprodukce zprávy nebo s povolením příslušného orgánu souhrn zprávy.

7.3.

V případě, že popis cenných papírů obsahuje prohlášení nebo zprávu osoby v postavení znalce, uveďte jméno této osoby, obchodní adresu, odbornou způsobilost a případný podstatný zájem v emitentovi. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části popisu cenných papírů.

7.4.

Pokud informace pocházejí od třetí strany, poskytněte potvrzení o tom, že tyto informace byly přesně reprodukovány a že podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Navíc označte zdroj (zdroje) informací.

7.5.

Úvěrová hodnocení přidělená emitentovi nebo jeho dluhovým cenným papírům na žádost emitenta v procesu hodnocení nebo ve spolupráci s ním.
PŘÍLOHA XIV

▼M8

Modul doplňujících údajů pro podkladové akcie

▼B

1. Popis podkladových akcií

1.1. Popište druh a třídu akcií.

1.2. Právní předpisy, podle kterých byly nebo budou akcie vytvořeny.

1.3. Uvedení toho, zda jsou cenné papíry ve formě na jméno nebo na doručitele a zda jsou cenné papíry v listinné nebo zaknihované podobě. U zaknihovaných cenných papírů uveďte název a adresu subjektu, který je pověřen vedením záznamů.

1.4. Uvedení měny emise akcií.

1.5. Popis práv spojených s cennými papíry, včetně všech omezení těchto práv a postupu pro výkon těchto práv.

 Práva na dividendy:

 

 pevné datum (data) vzniku nároku,

 lhůta, po které je nárok na dividendu promlčen a určení osoby, v jejíž prospěch promlčení platí,

 omezení dividend a postupy pro držitele - nerezidenty,

 sazba dividendy nebo metoda jejího výpočtu, periodicita a kumulativnost či nekumulativnost plateb.

 Hlasovací práva.

 Předkupní práva v nabídkách k upsání cenných papírů stejné třídy.

 Právo na podíl na zisku emitenta.

 Právo na podíl na případném zůstatku z likvidace.

 Ustanovení o zpětném odkupu.

 Ustanovení o přeměně.

1.6. U nových emisí prohlášení o usneseních, povoleních a schváleních, na jejichž základě cenné papíry byly nebo budou vytvořeny nebo emitovány, s uvedením data emise.

1.7. Kdy a kde byly nebo budou akcie přijaty k obchodování.

1.8. Popis veškerých omezení volné převoditelnosti akcií.

1.9. Uvedení veškerých případných pravidel pro povinné nabídky převzetí nebo pravidel pro převzetí cenných papírů hlavním akcionářem (squeeze-out) a pro povinné odkoupení (sell-out) akcií.

1.10. Uvedení veřejných nabídek převzetí učiněných třetími stranami vůči kapitálu emitenta, ke kterým došlo v posledním finančním roce a v běžném finančním roce. Musí být uvedena cena nebo podmínky směny pro tyto nabídky a jejich výsledek.

1.11. Vliv výkonu práva na emitenta podkladových akcií a možný účinek zředění pro akcionáře.

2. Pokud je emitent podkladových akcií subjekt, který přísluší ke stejné skupině, poskytují se o tomto emitentovi údaje požadované v programu pro registrační dokument akcií.
PŘÍLOHA XV

Minimální požadavky na zveřejnění v registračním dokumentu cenných papírů vydaných subjekty kolektivního investování uzavřeného typu (program) 

Vedle údajů vyžadovaných v tomto programu musí subjekty kolektivního investování uvést následující údaje požadované podle odstavců a bodů 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 v příloze I (program minimálních požadavků na zveřejnění v registračním dokumentu akcií).

1.

Investiční cíl a politika

1.1.

Podrobný popis investičního cíle a politiky, kterými se bude subjekt kolektivního investování řídit, a popis toho, jak se mohou investiční cíle a politika lišit, včetně okolností, kdy taková odchylka vyžaduje schválení investory. Popis technik a nástrojů, které lze použít při řízení subjektu kolektivního investování.

1.2.

Limity půjček nebo zadlužení subjektu kolektivního investování. Pokud takové limity neexistují, uveďte o tom prohlášení.

1.3.

Regulační postavení subjektu kolektivního investování spolu s názvem regulačního orgánu v zemi sídla.

1.4.

Profil typického investora, kterému je subjekt kolektivního investování určen.

2.

Investiční omezení

2.1.

Prohlášení o případných investičních omezeních platných pro subjekt kolektivního investování a uvedení způsobu, jakým budou držitelé cenných papírů informováni o opatřeních, která investiční manažer přijme v případě, že budou omezení porušena.

2.2.

Pokud může být více než 20 % hrubých aktiv subjektu kolektivního investování (s výjimkou případů, kdy platí bod 2.3 nebo 2.5):

a)  přímo či nepřímo investováno nebo půjčeno jedinému podkladovému emitentovi (včetně dceřiných nebo přidružených podniků podkladového emitenta); nebo

b)  investováno do jednoho nebo více subjektů kolektivního investování, které mohou investovat více než 20 % svých hrubých aktiv do jiných subjektů kolektivního investování (otevřených nebo uzavřených); nebo

c)  vystaveno riziku bonity nebo platební schopnosti kterékoli protistrany (včetně jejích dceřiných nebo přidružených podniků);

musí být zveřejněny tyto údaje:

i)  údaje o každém podkladovém emitentovi/subjektu kolektivního investování/protistraně, jako kdyby byl (byla) emitentem pro účely minimálních požadavků na zveřejnění pro rozpis registračního dokumentu (v případě podle písmene a)) nebo minimálních požadavků na zveřejnění pro rozpis registračního dokumentu cenných papírů emitovaných subjektem kolektivního investování uzavřeného typu (v případě podle písmene b)) nebo minimálních požadavků na zveřejnění pro rozpis registračního dokumentu dluhových a derivátových cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně ►M5  100 000 ◄ EUR (v případě podle písmene c)); nebo

 

ii)  pokud již byly cenné papíry emitované podkladovým emitentem/subjektem kolektivního investování/protistranou přijaty k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu nebo pokud jsou závazky zaručeny subjektem přijatým k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu, název, adresa, země sídla, povaha podnikání a název trhu, na který jsou jeho cenné papíry přijaty.

Tento požadavek se nepoužije v případě, že je podíl 20 % přesažen z důvodu zhodnocení nebo znehodnocení, změn směnných kurzů nebo z důvodu přijetí práv, bonusů, kapitálových plateb nebo z důvodu jiného opatření, které ovlivní každého držitele dané investice, za předpokladu, že investiční manažer při zvažování změn v investičním portfoliu přihlíží k prahové hodnotě.

2.3.

Pokud může subjekt kolektivního investování investovat více než 20 % svých hrubých aktiv do jiného subjektu kolektivního investování (otevřeného nebo uzavřeného), popis rizika a jeho rozložení u těchto investic. Navíc se souhrnně použije bod 2.2 na podkladové investice, jako kdyby tyto investice byly provedeny přímo.

2.4.

S odkazem na bod 2.2 písm. c), pokud je poskytnuto zajištění pro krytí dané části rizik ve prospěch kterékoli protistrany nad 20 % hrubých aktiv subjektu kolektivního investování, podrobnosti o tomto zajištění.

2.5.

Pokud může subjekt kolektivního investování investovat více než 40 % svých hrubých aktiv do jiného subjektu kolektivního investování, musí být zveřejněny tyto informace:

a)  údaje o každém podkladovém subjektu kolektivního investování, jako by byl emitentem podle minimálních požadavků na zveřejnění v rozpisu registračního dokumentu pro cenné papíry emitované subjektem kolektivního investování uzavřeného typu;

b)  nebo, pokud byly cenné papíry emitované podkladovým subjektem kolektivního investování již přijaty k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu nebo pokud jsou závazky zaručeny subjektem přijatým k obchodování na regulovaném nebo rovnocenném trhu, název, adresa, země sídla, povaha podnikání a název trhu, na který jsou jeho cenné papíry přijaty.

2.6.

Fyzické komodity

Pokud subjekt kolektivního investování investuje přímo do fyzických komodit, zveřejnění této skutečnosti a procentuální podíl, který bude takto investován.

2.7.

Subjekty kolektivního investování do nemovitostí

Pokud je subjekt kolektivního investování subjektem kolektivního investování do nemovitostí, zveřejnění této skutečnosti, procent jeho portfolia, která budou investována do nemovitostí, i popis nemovitostí a podstatných nákladů týkajících se nabytí a držby takových nemovitostí. Navíc musí být uvedeno ocenění nemovitostí.

Zveřejnění podle bodu 4.1. se použije na:

a)  subjekt, který provedl ocenění;

b)  jakýkoli jiný subjekt odpovědný za správu nemovitostí.

2.8.

Derivátové finanční nástroje/nástroje peněžního trhu/měny

Pokud subjekt kolektivního investování investuje do derivátových finančních nástrojů, nástrojů peněžního trhu nebo měn jinak nežli pro účely efektivního řízení portfolia (tj. výhradně pro účely snížení, převodu nebo vyloučení investičního rizika podkladových investic subjektu kolektivního investování, včetně jakékoli techniky nebo nástroje použitých k ochraně proti kurzovému a úvěrovému riziku), prohlášení o tom, zda jsou tyto investice použity pro účely zajištění nebo účely investiční, a popis toho, zda a jak je riziko u těchto investic rozloženo.

2.9.

Bod 2.2 se nepoužije na investice do cenných papírů emitovaných nebo zaručených vládou, veřejnou agenturou nebo institucí členského státu, jeho regionálními nebo místními orgány nebo členského státu OECD.

▼M6

2.10.

Bod 2.2 písm. a) se nepoužije na subjekt kolektivního investování, jehož investičním cílem je sledovat bez významných úprav široce založený a uznávaný zveřejňovaný index. Uvede se prohlášení obsahující podrobnosti o tom, kde lze informace o indexu získat.

▼B

3.

Poskytovatelé služeb pro žadatele

3.1.

Skutečná nebo odhadovaná maximální částka všech významných poplatků splatných přímo nebo nepřímo ze strany subjektu kolektivního investování za veškeré služby v rámci dohod uzavřených k datu a před datem registračního dokumentu a popis výpočtu těchto poplatků.

3.2.

Popis veškerých poplatků splatných přímo nebo nepřímo ze strany subjektu kolektivního investování, které nelze kvantifikovat podle bodu 3.1 a které jsou nebo mohou být významné.

3.3.

Pokud kterýkoli poskytovatel služeb subjektu kolektivního investování přijímá prospěch od třetích stran (kromě subjektu kolektivního investování) za poskytování jakýchkoli služeb subjektu kolektivního investování a tento prospěch se nenačítá subjektu kolektivního investování, prohlášení o této skutečnosti, název dané třetí strany, pokud je k dispozici, a popis povahy prospěchu.

3.4.

Název poskytovatele služeb, který je odpovědný za určení a výpočet hodnoty čistého obchodního jmění subjektu kolektivního investování.

3.5.

Popis všech důležitých možných střetů zájmů kteréhokoli poskytovatele služeb subjektu kolektivního investování mezi jeho povinností k subjektu kolektivního investování a povinnostmi ke třetím stranám a jeho jinými zájmy. Popis opatření zavedených pro řešení takových možných střetů.

4.

Investiční manažer/poradci

4.1.

U každého investičního manažera údaje požadované podle bodů 5.1.1 až 5.1.4, a pokud jsou podstatné, údaje podle bodu 5.1.5 přílohy I spolu s popisem jeho regulačního statusu a zkušeností.

4.2.

U každého subjektu poskytujícího poradenství ohledně aktiv subjektu kolektivního investování název a stručný popis takového subjektu.

5.

Úschova

5.1.

Úplný popis toho, jak budou aktiva subjektu kolektivního investování držena a kým a fiduciárního nebo podobného vztahu mezi subjektem kolektivního investování a třetí stranou ohledně úschovy.

Pokud je jmenován opatrovník, svěřenský správce nebo jiný fiduciář:

a)  údaje požadované pro zveřejnění podle bodů 5.1.1 až 5.1.4, a pokud jsou podstatné, údaje podle bodu 5.1.5 přílohy I;

b)  popis povinností takové strany ze smlouvy o úschově či podobné smlouvy;

c)  opatření u delegované úschovy;

d)  regulatorní status takové strany a delegovaných osob.

5.2.

Pokud jakákoli aktiva subjektu kolektivního investování drží jiná osoba nežli subjekty uvedené v bodu 5.1, popis toho, jako jsou tato aktiva držena spolu s popisem veškerých dalších rizik.

6.

Ocenění

6.1.

Popis toho, jak často a podle jakých zásad a metody bude určována hodnota čistého obchodního jmění subjektu kolektivního investování, s rozlišením mezi kategoriemi investic, a prohlášení o tom, jak bude tato hodnota čistého obchodního jmění sdělována investorům.

6.2.

Podrobnosti o všech okolnostech, za kterých mohou být oceňování pozastavena, a prohlášení o tom, jak bude toto pozastavení sdělováno nebo dáváno k dispozici investorům.

7.

Křížová odpovědnost

7.1.

V případě zastřešujícího subjektu kolektivního investování prohlášení o jakékoli křížové odpovědnosti, která může vzniknout mezi třídami nebo investicemi do jiných subjektů kolektivního investování, a o všech opatřeních přijatých k omezení takové odpovědnosti.

8.

Finanční údaje

8.1.

Pokud od data registrace nebo zřízení subjekt kolektivního investování nezahájil činnost a k datu registračního dokumentu nebyla sestavena žádná účetní závěrka, uvede se o tom v registračním dokumentu prohlášení.

Pokud subjekt kolektivního investování zahájil činnost, použijí se bod 20 přílohy I o minimálních požadavcích na zveřejnění pro registrační dokument akcií.

8.2.

Úplná a smysluplná analýza portfolia subjektu kolektivního investování (pokud nebyla ověřena, bude to jasně uvedeno).

8.3.

Program popisu cenných papírů musí uvádět poslední hodnotu čistého obchodního jmění na jeden cenný papír (pokud nebyla ověřena, bude to jasně uvedeno).
PŘÍLOHA XVI

Minimální požadavky na zveřejnění v registračním dokumentu cenných papírů emitovaných členskými státy, třetími zeměmi a jejich regionálními a místními orgány (program)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v registračním dokumentu a případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za registrační dokument, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v registračním dokumentu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam registračního dokumentu. Popřípadě prohlášení osob odpovědných za určité části registračního dokumentu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části registračního dokumentu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části registračního dokumentu.

2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Jasné zveřejnění rizikových faktorů, které mohou ovlivnit schopnost emitenta plnit jeho závazky z cenných papírů k investorům, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

3.

ÚDAJE O EMITENTOVI

3.1.

Obchodní firma nebo název emitenta a stručný popis postavení emitenta ve vnitrostátním správním rámci.

3.2.

Sídlo nebo zeměpisné určení a právní forma emitenta a jeho kontaktní adresa a telefonní číslo.

3.3.

Veškeré nedávné události významné pro hodnocení platební schopnosti emitenta

3.4.

Popis hospodářství emitenta včetně:

a)  struktury hospodářství s údaji o hlavních odvětvích hospodářství;

b)  hrubého domácího produktu s členěním podle hospodářských odvětví emitenta za předchozí dva finanční roky.

3.5.

Obecný popis politického zřízení a vlády emitenta včetně údajů o orgánu vlády emitenta.

4.

VEŘEJNÉ FINANCE A OBCHOD

Údaje o níže uvedených položkách za dva finanční roky před datem registračního dokumentu:

a)  daňové a rozpočtové systémy;

b)  hrubý státní dluh včetně souhrnu dluhu, struktury splatnosti nesplaceného dluhu (zejména s uvedením dluhu se zbytkovou splatností kratší než jeden rok) a historie splácení dluhu, a části dluhu denominované v národní měně emitenta a v cizí měně;

c)  údaje o zahraniční obchodní bilanci a platební bilanci;

d)  devizová rezerva včetně případného zatížení takových devizových rezerv, např. forwardovými smlouvami a deriváty;

e)  finanční situace a zdroje včetně likvidních vkladů v národní měně;

f)  údaje o příjmech a výdajích.

Popis veškerých postupů pro audit nebo nezávislou kontrolu účetnictví emitenta.

5.

VÝZNAMNÁ ZMĚNA

5.1.

Popis všech významných změn údajů uvedených podle bodu 4, ke kterým došlo od konce posledního finančního roku, nebo prohlášení o tom, že k takové změně nedošlo.

6.

SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

6.1.

Údaje o všech státních, soudních nebo rozhodčích řízeních (včetně veškerých emitentovi známých řízení, která probíhají nebo hrozí) za období nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo skupiny, nebo prohlášení o tom, že taková řízení neexistují.

6.2.

Údaje o jakékoli případné imunitě emitenta v soudních řízeních.

7.

PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

Pokud je do registračního dokumentu zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu a odbornou způsobilost. Pokud došlo k vpracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o této žádosti a o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, se souhlasem osoby, která schválila obsah dané části registračního dokumentu.

V míře známé emitentovi se uvedou údaje o jakémkoli zájmu týkajícím se daného znalce, který by mohl ovlivnit nezávislost znalce při vypracování zprávy.

8.

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

Prohlášení o tom, že po dobu platnosti registračního dokumentu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):

a)  finanční zprávy a zprávy auditora pro emitenta za poslední dva finanční roky a rozpočet na běžný finanční rok;

b)  všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, ocenění a prohlášení vypracovaná znalcem na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je součástí registračního dokumentu nebo je v něm uveden na ni odkaz.

Uvedení místa, kde lze do zveřejněných dokumentů ve fyzické nebo elektronické podobě nahlédnout.
PŘÍLOHA XVII

Minimální požadavky na zveřejnění v registračním dokumentu cenných papírů emitovaných veřejnými mezinárodními orgány a dluhových cenných papírů zaručených členským státem OECD (program)1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v registračním dokumentu a případně za jejich určité části, ve druhém případě s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za registrační dokument, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v registračním dokumentu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam registračního dokumentu. Popřípadě prohlášení osob odpovědných za určité části registračního dokumentu, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jejich nejlepšího vědomí údaje obsažené v části registračního dokumentu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části registračního dokumentu.

2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

 

Jasné zveřejnění rizikových faktorů, které mohou ovlivnit schopnost emitenta plnit jeho závazky z cenných papírů k investorům, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.

3.

ÚDAJE O EMITENTOVI

3.1.

Právní označení emitenta a stručný popis právního postavení emitenta.

3.2.

Umístění hlavního sídla a právní forma emitenta a jeho kontaktní adresa a telefonní číslo.

3.3.

Údaje o řídícím orgánu emitenta a popis jeho případných opatření pro správu a řízení.

3.4.

Stručný popis účelu a funkcí emitenta.

3.5.

Zdroje financování, záruky a jiné závazky členů emitenta v jeho prospěch.

3.6.

Veškeré nedávné události významné pro hodnocení platební schopnosti emitenta.

3.7.

Seznam členů emitenta

4.

FINANČNÍ ÚDAJE

4.1.

Dvě poslední zveřejněné ověřené roční účetní závěrky vypracované v souladu s účetními a auditorskými zásadami, které emitent přijal, a stručný popis těchto účetních a auditorských zásad.

Údaje o všech významných změnách finanční situace emitenta od konce poslední zveřejněné ověřené roční účetní závěrky nebo prohlášení o tom, že k takové změně nedošlo.

5.

SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

5.1.

Údaje o všech státních, soudních nebo rozhodčích řízeních (včetně veškerých emitentovi známých řízení, která probíhají nebo hrozí) za období nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo skupiny, nebo prohlášení o tom, že taková řízení neexistují.

5.2.

Údaje o jakékoli případné imunitě emitenta v soudních řízeních podle jeho zakladatelského dokumentu.

6.

PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

 

Pokud je do registračního dokumentu zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jako znalec, uveďte jméno této osoby, její obchodní adresu a odbornou způsobilost. Pokud došlo k vypracování prohlášení nebo zprávy na žádost emitenta, uvede se prohlášení o této žádosti a o tom, že jsou takové prohlášení nebo zpráva zařazeny, o formě a kontextu, ve kterých jsou zařazeny, a to se souhlasem této osoby.

V míře známé emitentovi se uvedou údaje o jakémkoli zájmu týkajícím se daného znalce, který by mohl ovlivnit nezávislost znalce při vypracování zprávy.

7.

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

 

Prohlášení o tom, že po dobu platnosti registračního dokumentu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):

a)  emitentovy roční zprávy a zprávy auditora za každý z posledních dvou finančních roků vypracované v souladu s účetními a auditorskými zásadami, které emitent přijal;

b)  všechny zprávy, pošta a jiné dokumenty, ocenění a prohlášení vypracovaná znalcem provedená na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je součástí registračního dokumentu nebo je v něm uveden na ni odkaz;

c)  zakladatelský dokument emitenta.

Uvedení místa, kde lze do zveřejněných dokumentů ve fyzické nebo elektronické podobě nahlédnout.

▼M8
PŘÍLOHA XVIII

ČÁST I

Tabulka kombinacíČ.

PŘÍLOHA XVIII

Část I

REGISTRAČNÍ DOKUMENT

PROGRAMY

MODUL

PROGRAMY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry a deriváty

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry a deriváty

(> nebo = 100 000 EUR)

Cenné papíry zajištěné aktivy

Bankovní dluhové cenné papíry a deriváty

Pro forma údaje

(v případě potřeby)

Subjekt kolektivního investování uzavřeného typu

Státy a jejich regionální a místní orgány

Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné papíry zaručené členským státem OECD

1

Akcie (prioritní akcie, umořitelné akcie, akcie s prioritními upisovacími právy, atd.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než 100 000 EUR

 

nebo

 
 

nebo

 
 
 
 

3

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 100 000 EUR

 
 

nebo

 

nebo

 
 
 
 

4

Dluhové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

5

Derivátové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

6

Cenné papíry zajištěné aktivy

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany či akcie emitenta nebo skupiny přijaté k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

8

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Emitent vyměnitelných nebo konvertibilních dluhových cenných papírů

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

Emitent (podkladových) akcií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Emitent vyměnitelných nebo konvertibilních dluhových cenných papírů

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

Emitent (podkladových) akcií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

Dluhové cenné papíry s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

Akcie s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

Derivátové cenné papíry opravňující k nabytí akcií skupiny nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

15

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nebo skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a derivátové cenné papíry spojené s jiným podkladem než akciemi emitenta nebo skupiny nepřijatými k obchodování na regulovaném trhu (včetně derivátových cenných papírů opravňujících k vypořádání v hotovosti)

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část I

POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ

PROGRAMY

DOPLŇUJÍCÍ MODULY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry

(> nebo = 100 000 EUR)

Derivátové cenné papíry

Záruky

Cenné papíry zajištěné aktivy

Podkladové akcie

1

Akcie (prioritní akcie, umořitelné akcie, akcie s prioritními upisovacími právy, atd.)

 
 
 
 
 
 
 

2

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než 100 000 EUR

 
 
 
 
 
 
 

3

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 100 000 EUR

 
 
 
 
 
 
 

4

Dluhové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 
 
 
 

5

Derivátové cenné papíry zaručené třetí stranou

 
 
 
 
 
 
 

6

Cenné papíry zajištěné aktivy

 

nebo

nebo

 
 
 
 

7

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany či akcie emitenta nebo skupiny přijaté k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a pouze bod 4.2.2

 
 
 

8

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 
 
 
 

(Podkladové) akcie

 
 
 
 
 
 

a vyjma bodu 2

9

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 
 
 
 

10

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 
 
 
 

(Podkladové) akcie

a pouze body 3.1 a 3.2

 
 
 
 
 
 

11

Dluhové cenné papíry s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a vyjma bodu 4.2.2

 
 
 

12

Akcie s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 
 
 

a vyjma bodu 4.2.2

 
 
 

13

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 
 
 

a vyjma bodu 4.2.2

 
 
 

14

Derivátové cenné papíry opravňující k nabytí akcií skupiny nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 
 
 

a vyjma bodu 4.2.2

 
 
 

15

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nebo skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a derivátové cenné papíry spojené s jiným podkladem než akciemi emitenta nebo skupiny nepřijatými k obchodování na regulovaném trhu (včetně derivátových cenných papírů opravňujících k vypořádání v hotovosti)

 
 
 
 
 
 
 

ČÁST II

Tabulka kombinací týkající se emisí přednostních práv na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie emitenta a emisí dluhových cenných papírů převoditelných nebo vyměnitelných za akcie emitenta v případě, že taková práva a dluhové cenné papíry jsou emitovány malými a středními podniky nebo společnostmi s nižší tržní kapitalizací (přiměřený režim zveřejňování)

Emitenti však mohou prospekt vypracovat v souladu s plnohodnotným režimem zveřejňování.Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část II: Přiměřený režim zveřejňování

REGISTRAČNÍ DOKUMENT

PROGRAMY

MODUL

PROGRAMY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry a deriváty

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry a deriváty

(> nebo = 100 000 EUR)

Cenné papíry zajištěné aktivy

Bankovní dluhové cenné papíry a deriváty

Pro forma údaje

(v případě potřeby)

Subjekt kolektivního investování uzavřeného typu

Státy a jejich regionální a místní orgány

Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné papíry zaručené členským státem OECD

1

Emise přednostních práv na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie emitenta za předpokladu, že emitent má akcie stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26a odst. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nebo akcie emitenta či skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

3

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

(Podkladové) akcie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

nebo

 
 
 
 

(Podkladové) akcie

 
 
 
 
 
 
 
 
 Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část II: Přiměřený režim zveřejňování

POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ

PROGRAMY

DOPLŇUJÍCÍ MODULY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry

(> nebo = 100 000 EUR)

Derivátové cenné papíry

Záruky

Cenné papíry zajištěné aktivy

Podkladové akcie

1

Emise přednostních práv na dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta za předpokladu, že emitent má akcie stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26a odst. 2

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 
 
 

a vyjma bodu 2

2

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nebo akcie emitenta či skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a pouze bod 4.2.2

 
 
 

3

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 
 
 
 

(Podkladové) akcie

 
 
 
 
 
 

a vyjma bodu 2

4

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 
 
 
 

5

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 
 
 
 

(Podkladové) akcie

a pouze body 3.1 a 3.2

 
 
 
 
 
 

▼B
PŘÍLOHA XIX

Seznam specializovaných emitentů

 Realitní společnosti

 Těžební společnosti

 Investiční společnosti

 Společnosti pro vědecký výzkum

 Společnost existující méně než tři roky (nově založené společnosti)

 Společnosti lodní dopravy.

▼M5
PŘÍLOHA XXSeznam programů pro popis cenných papírů a modulů

 

Příloha V

Pokyny

1.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

 

1.1.

Všechny osoby odpovědné za údaje uvedené v prospektu, případně za některé jeho části, s označením těchto částí. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů emitenta uveďte jméno a funkci osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

Kategorie A

1.2.

Prohlášení osob odpovědných za prospekt, že údaje obsažené v prospektu jsou za vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného a podle jejich nejlepšího vědomí v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu. Případně prohlášení osob odpovědných za určité části prospektu, že údaje obsažené v části prospektu, za kterou jsou dané osoby odpovědné, jsou za vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného a podle jejich nejlepšího vědomí v souladu se skutečností a že v ní nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této části prospektu.

Kategorie A

2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

 

2.1.

Jasné zveřejnění rizikových faktorů významných pro nabízené a/nebo k obchodování přijímané cenné papíry, aby bylo umožněno posouzení tržního rizika spojeného s uvedenými cennými papíry, v oddíle s nadpisem „Rizikové faktory“.

Kategorie A

▼M6

3.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

▼M5

3.1.

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce

 

Popis jakéhokoli zájmu včetně zájmů konfliktních, který je pro emisi/nabídku významný, s upřesněním zúčastněných osob a povahy zájmu.

Kategorie C

3.2.

Důvody nabídky a použití výnosů

 

Důvody nabídky, pokud se liší od dosažení zisku a/nebo zajištění určitých rizik. Pokud je to možné, zveřejnění odhadu celkových nákladů emise/nabídky a odhadované čisté částky výnosů. Tyto náklady a výnosy budou členěny podle každého hlavního zamýšleného způsobu použití a řazeny podle prioritního pořadí takového použití. Pokud si je emitent vědom, že očekávané výnosy nebudou dostatečné pro financování veškerého navrhovaného použití, uveďte částku a zdroje dalších nutných finančních prostředků.

Kategorie C

4.

ÚDAJE O NABÍZENÝCH/K OBCHODOVÁNÍ PŘIJÍMANÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

 

4.1.

i)  Popis druhu a třídy nabízených a/nebo k obchodování přijímaných cenných papírů.

Kategorie B

ii)  ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenných papírů) nebo jiný identifikační kód cenných papírů.

KAT. C

4.2.

Právní předpisy, podle kterých byly cenné papíry vytvořeny.

Kategorie A

4.3.

i)  Uvedení toho, zda jsou cenné papíry ve formě na jméno nebo na doručitele a zda jsou cenné papíry v listinné nebo zaknihované podobě.

Kategorie A

ii)  U zaknihovaných cenných papírů uveďte název a adresu subjektu, který je pověřen vedením záznamů.

Kategorie C

4.4.

Měna emise cenných papírů.

Kategorie C

4.5.

Zařazení nabízených a/nebo k obchodování přijímaných cenných papírů, včetně souhrnů všech doložek, které mají ovlivnit řazení nebo podřídit cenný papír současným nebo budoucím závazkům emitenta.

Kategorie A

4.6.

Popis práv spojených s cennými papíry, včetně veškerých omezení těchto práv, a postupu pro výkon těchto práv.

Kategorie B

4.7.

i)  Nominální úroková sazba.

Kategorie C

ii)  Ustanovení o splatném úroku.

Kategorie B

iii)  Datum, od kterého se úrok stává splatným.

Kategorie C

iv)  Data splatnosti úroku.

Kategorie C

v)  Časové omezení platnosti nároků na úrok a lhůta pro splacení jistiny.

Kategorie B

Pokud sazba není pevně stanovena,

 

vi)  prohlášení uvádějící druh podkladového nástroje;

Kategorie A

vii)  popis podkladového nástroje, od kterého je odvozena;

Kategorie C

viii)  popis metody použité pro vztah obou veličin;

Kategorie B

ix)  uvedení místa, kde lze získat údaje o minulém a dalším vývoji podkladového nástroje a jeho nestálosti;

Kategorie C

x)  popis jakýchkoli případů narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují podkladový nástroj;

Kategorie B

xi)  pravidla pro úpravy pro události týkající se podkladového nástroje;

Kategorie B

xii)  název zástupce pro výpočty;

Kategorie C

xiii)  pokud má cenný papír derivátovou složku platby úroku, uveďte jasné a obsažné vysvětlení, které investorům pomůže pochopit, jak je hodnota jejich investice ovlivněna hodnotou podkladového nástroje (nástrojů), zejména za okolností, kdy jsou rizika velmi zjevná.

Kategorie B

4.8.

i)  Datum splatnosti.

Kategorie C

ii)  Ustanovení o umořování půjčky, včetně postupů splácení. Pokud se předpokládá umoření v předstihu z podnětu emitenta nebo držitele, musí být popsáno a musí být uvedeny podmínky umoření.

Kategorie B

4.9.

i)  Uvedení výnosu.

Kategorie C

ii)  V souhrnné formě popište metodu, kterou je výnos vypočten.

Kategorie B

4.10.

Zastoupení držitelů dluhových cenných papírů včetně označení organizace zastupující investory a ustanovení o tomto zastoupení. Uvedení místa, kde může mít veřejnost přístup ke smlouvám o těchto formách zastoupení.