Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0282-20040331

Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2004-03-31

2004R0282 — CS — 31.03.2004 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/2004

ze dne 18. února 2004,

kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 049, 19.2.2004, p.11)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 585/2004 ze dne 26. března 2004,

  L 91

17

30.3.2004
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/2004

ze dne 18. února 2004,

kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS ( 1 ), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle dřívějšího oznámení o zásilce zvířat ze třetích zemí se v zájmu hladkého provozu na stanovištích hraniční kontroly požaduje přijetí formálního dokumentu, který obsahuje informace týkající se celního prohlášení.

(2)

Postupy pro veterinární prohlídky zvířat na hranici a doklady o prohlášení o těchto zvířatech musí být uvedeny v soulad s postupy používanými pro produkty živočišného původu.

(3)

Jako součást tohoto souladu by měla být použita definice osoby odpovědné za náklad jak je stanoveno v čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Rady 97/78/ES ( 2 ).

(4)

Rozvoj integrovaného počítačového veterinárního systému Traces, zavedeného rozhodnutím Komise 2003/623/ES ( 3 ), zahrnuje standardizaci dokumentů vztahujících se k prohlášení a kontrolám, aby mohly být shromážděné údaje řádně spravovány a zpracovány za účelem zlepšení ochrany zdraví ve Společenství.

(5)

Proto by měla být aktualizována ustanovení rozhodnutí Komise 92/527/EHS ze dne 4. listopadu 1992, kterým se stanoví vzor osvědčení podle čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 91/496/EHS ( 4 ), a mělo být zrušeno rozhodnutí 92/527/EHS.

(6)

Protože při přistoupení budou zrušena stanoviště hraničních kontrol mezi stávajícími členskými státy a novými členskými státy, mělo by být přijato přechodné opatření na dobu jednoho měsíce, kdy by nové členské státy nemusely zavést nové administrativní postupy.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Oznámení o zásilce zvířat prostřednictvím společného veterinárního vstupního dokladu

1.  Při dovozu jakéhokoli zvířete uvedeného ve směrnici 91/496/EHS ze třetí země do Společenství musí osoba odpovědná za náklad ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES oznámit tento dovoz alespoň jeden pracovní den před očekávaným vstupem zvířete(zvířat) na území Společenství. Takové oznámení se činí inspekčním pracovníkům stanoviště hraniční kontroly za použití dokumentu podle vzoru společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) v příloze I.

2.  SVVD se vydává v souladu se obecnými pravidly osvědčování stanovenými v odpovídajících právních předpisech Společenství.

3.  SVVD se skládá z originálu a tolika kopií podle požadavku příslušného orgánu, aby bylo dosaženo souladu s tímto nařízením. Osoba odpovědná za náklad vyplní část 1 požadovaného počtu kopií SVVD a předá je úřednímu veterinárnímu lékaři příslušnému pro stanoviště hraniční kontroly.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 3, informace obsažené v dokladu mohou být po souhlasu příslušných orgánů dotčeného členského státu při dodávce předmětem dřívějšího oznámením prostřednictvím telekomunikačního systému nebo jiného systému přenosu dat. Pokud k tomu dojde, informace přenášené v elektronické formě musí být přesně shodné s těmi, které jsou požadovány v části 1 vzoru SVVD.

Článek 2

Veterinární kontroly

Veterinární kontroly a laboratorní rozbory se provádějí v souladu s rozhodnutím Komise 97/794/ES ( 5 ).

Článek 3

Postupy, které je třeba dodržovat po dokončení veterinárních kontrol

1.  Po dokončení veterinárních kontrol upřesněných v článku 4 směrnice 91/496/EHS vyplní úřední veterinární lékař příslušný pro stanoviště hraniční kontroly část 2 SVVD a podepíše ji nebo nechá podepsat jiným veterinárním lékařem pracujícím pod jeho dohledem.

V případě, kdy je dovoz zamítnut, vyplní se kolonka „Údaje o vrácení“ v části 3 SVVD, jakmile bude příslušná informace známa. Informace se zaznamená do systému výměny informací uvedeného v článku 20 směrnice Rady 90/425/EHS ( 6 ).

2.  Originál SVVD sestává z řádně vyplněných a podepsaných částí 1 a 2.

3.  Úřední veterinární lékař, dovozce nebo osoba odpovědná za náklad potom uvědomí celní orgány pro stanoviště hraniční kontroly o veterinárním rozhodnutí, které bylo o zásilce přijato, předložením originálu SVVD nebo jeho zasláním elektronickými prostředky.

4.  V případě, že je veterinární rozhodnutí příznivé a celní orgány souhlasí, originál SVVD se pohybuje se zvířaty na místo určení uvedené v dokladu.

5.  Kopie SVVD se uschová u úředního veterinárního lékaře na stanovišti hraniční kontroly.

6.  Kopie SVVD, a kde je to v souladu s článkem 7 směrnice 91/496/EHS vhodné, kopie veterinárního dovozního osvědčení, se předá dovozci nebo osobě odpovědné za náklad.

7.  Úřední veterinární lékař uchovává originál veterinárního osvědčení nebo dokumentaci doprovázející zvířata spolu s kopií SVVD nejméně po dobu tří let. Avšak u zvířat při tranzitu, jejichž konečné místo určení je mimo Společenství, originál veterinárního dokumentu doprovázejícího zvířata při dovozu bude zvířata dále doprovázet a kopie budou uschovány pouze na stanovišti hraniční kontroly.

Článek 4

Postupy, které je třeba dodržovat u zvířat pod celním dohledem nebo podléhajících zvláštnímu sledování

U zvířat vstupujících do Společenství, u kterých je přiznána odchylka od nutnosti podstoupit kontroly totožnosti a/nebo fyzické kontroly podle čl. 4 odst. 3 nebo čl. 8 odst. A č. I písm. b) bod ii) směrnice 91/496/EHS, a u kterých je uspokojivá kontrola dokumentace, úřední veterinární lékař na stanovišti hraniční kontroly vstupu do Společenství informuje úředního veterinárního lékaře na stanovišti hraniční kontroly místa určení. Takové oznámení se provede prostřednictvím systému výměny informací uvedeného v článku 20 směrnice 90/425/EHS. Úřední veterinární lékař na stanovišti hraniční kontroly místa určení vydá SVVD včetně konečného veterinárního rozhodnutí o přijetí zvířat. V případě, kdy zásilka nedorazí nebo se ukáží nesrovnalosti v množství nebo kvalitě, orgán příslušný pro stanoviště hraniční kontroly místa určení vyplní část 3 SVVD.

V případě tranzitu předloží osoba odpovědná za náklad zásilku úřednímu veterinárnímu lékaři na stanovišti hraniční kontroly místa výstupu. Úřední veterinární lékaři na stanovištích hraniční kontroly informovaní o tranzitu zvířat cestujících na místa určení ve třetí zemi vyplní při výstupu ze Společenství část 3 SVVD. Prostřednictvím SVVD informují úředního veterinárního lékaře na stanovišti hraniční kontroly, na kterém zvířata v tranzitu vstoupila do Společenství.

Úřední veterinární lékaři příslušného orgánu na místě určení informovaní o dovozu zvířat určených pro jatka, pro schválenou karanténní stanici ve smyslu rozhodnutí Komise 2000/666/ES ( 7 ) nebo pro úředně schválenou organizaci, institut nebo středisko ve smyslu směrnice Rady 92/65/EHS ( 8 ) nacházející se na území jejich pravomoci vyplní část 3 SVVD v případech, kdy zásilky nedorazí nebo kdy se ukáží nesrovnalosti v množství nebo kvalitě.

Článek 5

Koordinace mezi orgány příslušnými pro kontroly

Aby se zajistilo, že všechna zvířata, která vstoupí do Společenství, jsou podrobena veterinárním kontrolám, příslušné orgány a úřední veterinární lékaři každého členského státu pracují koordinovaně spolu s dalšími kontrolním službami, aby společně shromáždili všechny informace týkající se dovozu zvířat. To se týká zejména těchto informací:

a) informace dostupné celním útvarům;

b) informace v prohlášeních plavidel, vlaků nebo letadel;

c) další informační zdroje dostupné provozovatelům silnic, železnic, přístavů nebo letišť.

Článek 6

Přístup k databázím a účast na informačních systémech

Za účelem dosažení cíle stanoveného v článku 5 zorganizují příslušné orgány a celní útvary členských států vzájemnou výměnu údajů obsažených v jejich příslušných databázích. Systémy informační technologie používané příslušnými orgány budou, pokud to je možné a podle předpisů o bezpečnosti dat, koordinovány s údaji celních útvarů a s údaji obchodních provozovatelů, aby byl urychlen přenos informací.

Článek 7

Používání elektronického osvědčení

Výroba, užívání, přenos a uchovávání SVVD může být po souhlasu příslušného orgánu prováděno elektronickými prostředky.

Předávání informací mezi příslušnými orgány se děje pomocí systému výměny informací podle článku 20 směrnice 90/425/EHS.

▼M1

Článek 8

Až do 1. května 2004 se toto nařízení nevztahuje na stanoviště hraničních kontrol vyjmenovaná v příloze II, která mají být zrušena přistoupením České republiky, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska.

▼B

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí 92/527/EHS se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

image

image

▼B

image

image

image

image
PŘÍLOHA IIPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: IταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 
 

Prodotti NHC

NHC

 
 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: AustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 
 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/43/ES (Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 1).

( 2 ) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

( 3 ) Úř. věst. L 216, 28.8.2003, s. 58.

( 4 ) Úř. věst. L 332, 18.11.1992, s. 22.

( 5 ) Úř. věst. L 323, 26.11.1997, s. 31.

( 6 ) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

( 7 ) Úř. věst. L 278, 31.10.2000, s. 26.

( 8 ) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

Top