EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1177-20130701

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1177/2013-07-01

2003R1177 — CS — 01.07.2013 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1177/2003

ze dne 16. června 2003

o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 165, 3.7.2003, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1553/2005 ze dne 7. září 2005,

  L 255

6

30.9.2005

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1177/2003

ze dne 16. června 2003

o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC)

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrhy Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro úkolů, které jí byly uloženy, zejména na zasedáních Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000, v Nice v prosinci 2000, ve Stockholmu v březnu 2001 a v Laekenu v prosinci 2001, by Komise měla být průběžně informována o rozdělení příjmů a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení v členských státech.

(2)

Nová otevřená metoda koordinace v oblasti sociálního vyloučení, jakož i strukturální ukazatele, které mají být vypracovány pro roční souhrnnou zprávu, zvyšují potřebu srovnatelných a včasných průřezových a panelových údajů o rozdělení příjmů a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení k provedení spolehlivých a relevantních srovnání mezi členskými státy.

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 50/2002/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se zavádí akční program Společenství pro podporu spolupráce členských států v boji proti sociálnímu vyloučení ( 4 ), stanoví v rámci akce 1.2 oblasti 1, týkající se „rozboru sociálního vyloučení“, nezbytné podmínky pro financování opatření souvisejících se sběrem a šířením srovnatelných statistik, a zejména zkvalitnění šetření a rozborů chudoby a sociálního vyloučení.

(4)

Nejlepší metodou hodnocení situace v oblasti příjmů, chudoby a sociálního vyloučení je tvorba statistik Společenství pomocí harmonizovaných metod a definic. Některé členské státy mohou potřebovat delší lhůty pro přizpůsobení svých systémů těmto harmonizovaným metodám a definicím.

(5)

Uvedené statistiky je třeba každoročně aktualizovat, aby odrážely změny struktury příjmů a stupně a struktury chudoby a sociálního vyloučení.

(6)

Ke zkoumání závažnějších otázek sociální oblasti, zejména nových otázek, které vyžadují zvláštní průzkum, potřebuje Komise průřezová a panelová mikrodata na úrovni domácností a jednotlivých osob.

(7)

Priorita by měla být dána vypracovávání včasných a srovnatelných ročních průřezových údajů o příjmech, chudobě a sociálním vyloučení.

(8)

Je třeba podporovat pružnost, pokud jde o zdroje údajů, zejména používání dosavadních vnitrostátních zdrojů údajů ze šetření nebo registrů, vypracovávání vnitrostátních plánů výběrových šetření a integraci těchto nových zdrojů do zavedených vnitrostátních statistických systémů.

(9)

Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely ( 5 ), stanoví podmínky, za kterých je možný přístup k důvěrným údajům sdělovaným orgánu Společenství za účelem získání statistických závěrů pro vědecké účely.

(10)

Vypracovávání konkrétních statistik Společenství se řídí pravidly stanovenými nařízením Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 6 ).

(11)

Opatření nezbytná k provedení toho nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 7 ).

(12)

Výbor pro statistické programy (VSP) byl konzultován podle článku 3 rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom ( 8 ),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je vytvořit společný rámec pro systematickou tvorbu statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (dále jen „EU-SILC“) zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství.

Srovnatelnost údajů za jednotlivé členské státy je základním cílem a bude zajišťována prostřednictvím vypracování metodických studií od začátku sběru údajů pro EU-SILC v úzké spolupráci členských států a Eurostatu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „statistikou Společenství“ statistika definovaná v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 322/97,

b) „vypracováváním statistiky“ vypracovávání definované v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 322/97,

c) „rokem šetření“ rok, ve kterém byl proveden sběr údajů nebo převážná část sběru údajů pro šetření,

d) „šetřením v terénu“ období, ve kterém jsou shromažďovány údaje pro šetření,

e) „referenčním obdobím“ období, ke kterému se daný údaj vztahuje,

f) „domácností“ samostatně žijící osoba nebo skupina osob žijících společně, které bydlí v samostatné bytové jednotce a podílejí se společně na výdajích, zejména na obstarávání základních životních potřeb,

g) „průřezovými údaji“ údaje vztahující se k danému času nebo určitému období. Průřezové údaje lze zjišťovat buď z průřezového výběrového šetření, s rotační panelovou složkou nebo bez ní, nebo z čistého panelového výběrového šetření (za podmínky, že je zaručena průřezová reprezentativnost). Tyto údaje lze kombinovat s údaji z registru (údaje o osobách, domácnostech nebo o bytových jednotkách, sestavené ze správního nebo statistického registru na úrovni jednotky),

h) „panelovými údaji“ údaje na úrovni jednotlivců, které se mění v čase a které jsou sledovány pravidelně po stanovené období. Panelové údaje mohou pocházet buď z průřezového šetření s rotační panelovou složkou, v jehož rámci jsou jednou vybrané osoby dále dotazovány, nebo z čistého panelového šetření; lze je kombinovat s údaji z registru;

i) „osobami ve výběru“ osoby vybrané za účelem sestavení souboru první vlny panelu. Mohou zahrnovat všechny členy počátečního výběrového souboru domácností (včetně jednočlenných domácností) nebo jejich reprezentativní výběrový soubor,

j) „primárními cílovými oblastmi“ šetřené oblasti, ve kterých mají být sbírány údaje každý rok,

k) „sekundárními cílovými oblastmi“ šetřené oblasti, ve kterých mají být sbírány údaje každý čtvrtý rok nebo méně často,

l) „hrubým příjmem“ celkový peněžní i nepeněžní příjem domácnosti za vymezené „období sledování příjmů“ před srážkou daně z příjmu, daně z majetku, příspěvků zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a případně nezaměstnaných na povinné sociální pojištění, příspěvků zaměstnavatelů na sociální pojištění, avšak včetně přijatých transferů mezi domácnostmi,

m) „disponibilním příjmem“ hrubý příjem bez daně z příjmu, daně z majetku, příspěvků zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a případně nezaměstnaných na povinné sociální pojištění, příspěvků zaměstnavatelů na sociální pojištění a poskytnutých transferů mezi domácnostmi.

Článek 3

Oblast působnosti

EU-SILC zahrnuje průřezové údaje o příjmech, chudobě, sociálním vyloučení a dalších životních podmínkách, jakož i panelové údaje omezené na příjmy, práci a na omezený počet nepeněžních ukazatelů sociálního vyloučení.

Článek 4

Časový plán

1.  Průřezové a panelové údaje se zpracovávají každoročně počínaje rokem 2004. Sběr údajů se provádí v každém daném členském státě v jednotlivých letech pokud možno podle stejného časového plánu.

▼M1

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou Česká republika, Německo, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené království zahájit sběr ročních průřezových a panelových údajů v roce 2005.

Toto povolení je podmíněno tím, že uvedené členské státy zašlou srovnatelné údaje za rok 2004 za společné průřezové ukazatele Evropské unie, které byly přijaty Radou před 1. lednem 2003 v rámci otevřené metody koordinace a které lze získat nástrojem EU-SILC.

▼B

3.  Obdobím sledování příjmů je dvanáctiměsíční období. Může jím být pevně stanovené dvanáctiměsíční období (např. předchozí kalendářní nebo daňový rok), nebo pohyblivé dvanáctiměsíční období (např. 12 měsíců před dotazováním), anebo období stanovené srovnatelným způsobem.

4.  Použije-li se pro šetření příjmů pevně stanovené referenční období, provede se šetření v terénu během omezeného období, které je co nejbližší období sledování příjmů nebo referenčnímu období pro daňové přiznání, aby se příjmové a běžné proměnné časově co nejvíce překrývaly.

Článek 5

Charakteristiky údajů

1.  Všechny údaje za domácnosti a osoby musí být možné korelovat v průřezové složce za účelem umožnění multidimenzionální analýzy na úrovni domácností a osob a zejména zkoumání nových závažnějších sociálních otázek, které vyžadují zvláštní výzkum.

Podobně musí být možné korelovat všechny údaje za domácnosti a osoby také v panelové složce.

U panelových mikrodat se nevyžaduje možnost jejich korelace s průřezovými mikrodaty.

Panelová složka zahrnuje přinejmenším čtyřleté období.

2.  Aby se snížilo zatížení zpravodajských jednotek, mají vnitrostátní orgány přístup k vhodným administrativním zdrojům údajů za účelem pomoci při postupech imputace příjmů a pro přezkoušení kvality údajů podle nařízení Rady (ES) č. 322/97.

Článek 6

Požadované údaje

1.  Primární cílové oblasti a odpovídající referenční období, které mají být pokryty průřezovými a panelovými složkami, jsou stanoveny v příloze I.

▼M3

2.  Sekundární cílové oblasti jsou každým rokem počínaje rokem 2005 zahrnuty pouze v průřezové složce. V každém roce je pokryta jedna sekundární oblast. Opatření definující tyto cílové oblasti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

▼B

Článek 7

Zpravodajská jednotka

1.  Referenční populací pro EU-SILC jsou všechny domácnosti a jejich současní členové, kteří mají v době sběru údajů trvalé bydliště na území daného členského státu.

2.  Nejdůležitější zjišťované údaje se týkají

a) domácností, včetně údajů o velikosti a složení domácností a o základních charakteristikách jejich současných členů,

b) osob ve věku 16 a více let.

3.  Zpravodajskou jednotku a způsob sběru údajů za domácnost a osoby uvádí příloha I.

Článek 8

Pravidla pro výběr a dohledávání

1.  Průřezové a panelové údaje jsou založeny na vnitrostátních reprezentativních náhodných výběrových souborech.

2.  Odchylně od odstavce 1 zašle Německo průřezové údaje založené na vnitrostátním reprezentativním náhodném výběrovém souboru poprvé za rok 2008. Za rok 2005 zašle údaje, z nichž 25 % bude založeno na náhodném výběru a 75 % na kvótním výběru; tyto údaje budou postupně nahrazeny náhodným výběrem, aby bylo do roku 2008 dosaženo plně reprezentativního náhodného výběrového souboru.

Pro panelovou složku zašle Německo za rok 2006 panelové údaje, z nichž bude jedna třetina (týkajících se let 2005 a 2006) založena na náhodném výběru a dvě třetiny na kvótním výběru. Z panelových údajů za rok 2007 (týkajících se let 2005, 2006 a 2007) bude jedna polovina založena na náhodném výběru a druhá polovina na kvótním výběru. Po roce 2007 budou všechny panelové údaje založeny na náhodném výběru.

▼M3

3.  Osoby zahrnuté v panelové složce do počátečního výběrového souboru, tj. výběrové osoby, jsou sledovány po dobu trvání panelu. Každá z výběrových osob, která se přestěhovala do domácnosti nacházející se na území daného členského státu, je sledována na novém místě podle pravidel a postupů pro dohledávání, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

▼B

Článek 9

Velikost výběrového souboru

1.  Na základě různých statistických a praktických úvah a požadavků na přesnost se u nejkritičtějších proměnných uvedených v tabulce přílohy II stanoví minimální efektivní velikost výběrového souboru.

2.  Velikost výběrového souboru pro panelovou složku odpovídá u každé dvojice počtu domácností, které byly úspěšně dotazovány v prvním ze dvou po sobě jdoucích let; úspěšné dotazování předpokládá, že všichni jejich členové ve věku 16 a více let nebo přinejmenším jejich většina byli úspěšně dotazováni v obou daných letech.

3.  Členské státy, které používají pro zjišťování příjmových a jiných údajů registry, mohou používat při šetření formou dotazování výběrový soubor jednotlivců namísto celých domácností. Minimální efektivní velikostí výběrového souboru ve smyslu počtu osob ve věku 16 a více let, které mají být podrobně dotazovány, se rozumí 75 % počtů uvedených ve sloupcích 3 a 4 tabulky přílohy II, v průřezové i panelové složce.

Příjmové a jiné údaje se zjišťují také za domácnost každého vybraného respondenta a za všechny členy této domácnosti.

Článek 10

Předávání údajů

1.  Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) ve formě souborů mikrodat zpracované vážené průřezové a panelové údaje, které byly plně přezkoušeny, s imputovanými údaji o příjmech.

Členské státy předávají údaje v elektronické formě a ve vhodném technickém formátu, který se stanoví postupem podle čl. 14 odst. 2.

2.  Pokud jde o průřezovou složku, předávají členské státy Komisi (Eurostatu) soubory mikrodat pro zjišťovaný rok N, a to pokud možno do 11 měsíců po skončení sběru údajů. Pro členské státy, v nichž se sběr údajů provádí koncem roku N nebo kontinuálním šetřením anebo čerpáním údajů z registrů, platí jako lhůta pro předání mikrodat Eurostatu 30. listopad roku N + 1, a pro ostatní členské státy platí lhůta k 1. říjnu roku N + 1.

Členské státy předávají spolu se soubory mikrodat ukazatele sociální soudržnosti získané na základě průřezového výběrového souboru roku N, které budou zahrnuty do roční jarní zprávy v roce N + 2 předkládané Evropské radě.

Lhůty pro předání údajů se vztahují také na předání srovnatelných údajů pro vypracování společných průřezových ukazatelů EU za ty členské státy, které zahájí roční sběr údajů po roce 2004 podle čl. 14 odst. 2.

3.  Pokud jde o panelovou složku, předávají členské státy Komisi (Eurostatu) soubory mikrodat za rok N a za předchozí léta, a to pokud možno do 15 měsíců od skončení terénní fáze šetření. Závazným termínem pro předání mikrodat Eurostatu je konec března roku N + 2, přičemž každý rok začíná druhým rokem statistiky EU-SILC.

První předání údajů zahrnující panelově korelované údaje týkající se

 let šetření 2004 a 2005 se uskuteční v případě členských států, které zahájí roční sběr údajů v roce 2004, do konce března roku 2007,

 let šetření 2005 a 2006 se v případě členských států, které zahájí roční sběr údajů v roce 2005, uskuteční do konce března 2008.

Další předání zahrne první tři roky šetření, 2004–2006 (2005–2007), a uskuteční se do konce března 2008, popřípadě 2009.

V následujících letech budou každý rok předávány panelové údaje, které zahrnou předcházející čtyři roky šetření (v případě potřeby s úpravou předchozích vydání údajů).

Článek 11

Zveřejňování

Za průřezovou složku zveřejní Komise (Eurostat) do konce června roku N + 2 roční průřezovou zprávu na úrovni Společenství, vypracovanou na základě údajů shromážděných v roce N.

Za ty členské státy, které zahájí roční sběr údajů po roce 2004 v souladu s čl. 4 odst. 2, uvede průřezová zpráva za rok 2004 společné průřezové ukazatele EU.

Počínaje rokem 2006 uvede průřezová zpráva dostupné výsledky metodických studií uvedených v článku 16.

Článek 12

Přístup k důvěrným údajům EU-SILC pro vědecké účely

1.  Instituce Společenství (Eurostat) může povolit přístup k důvěrným údajům ve svých prostorách nebo zveřejnit soubory anonymizovaných mikrodat ze zdrojů EU-SILC pro vědecké účely a za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 831/2002.

2.  Za průřezovou složku mohou do být konce února roku N + 2 zpřístupněny pro vědecké účely soubory mikrodat na úrovni Společenství za údaje shromážděné během roku N.

3.  Za panelovou složku mohou být do konce července roku N + 2 zpřístupněny pro vědecké účely soubory mikrodat na úrovni Společenství za údaje shromážděné během roku N a v předchozích letech.

První vydání panelových souborů mikrodat za ty členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2004, zahrne roky 2004 a 2005 a uskuteční se koncem července 2007.

Druhé vydání se uskuteční v červenci 2008 a zahrne roky 2004–2006 za ty členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2004, a roky 2005 a 2006 za ty členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2005.

Třetí vydání se uskuteční v červenci 2009 a zahrne roky 2004–2007 za ty členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2004, a roky 2005–2007 za ty členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2005.

Potom každé červencové vydání zahrne panelové údaje na úrovni Společenství za poslední čtyři roky, za které jsou k dispozici.

4.  Zprávy vypracované vědeckým společenstvím na základě průřezových souborů mikrodat za údaje shromážděné během roku N nebudou zveřejněny před červencem roku N + 2.

Zprávy vypracované vědeckým společenstvím na základě panelových souborů mikrodat za rok šetření N nebudou zveřejněny před červencem roku N + 3.

Článek 13

Financování

1.  Po první čtyři roky sběru údajů v každém členském státě obdrží dotčený stát od Společenství finanční příspěvek na úhradu nákladů na práce s tím spojené.

2.  Výše každoročně vyhrazených rozpočtových položek na finanční příspěvky uvedené v odstavci 1 se stanoví v průběhu ročního rozpočtového procesu.

3.  Rozpočtový orgán přidělí dostupné rozpočtové položky na každý rok.

▼M1

4.  Odchylně od odstavce 1 obdrží Estonsko od Společenství finanční příspěvek na úhradu nákladů na práce spojené se sběrem údajů pro první čtyři roky od roku 2005.

5.  Financování pro rok 2007 musí být ještě zajištěno budoucím programem Společenství.

▼B

Článek 14

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M3

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 15

Prováděcí opatření

1.  Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení, včetně opatření, která mají zohlednit hospodářské a technické změny, budou přijata nejpozději do 12 měsíců před začátkem roku šetření ►M3  ————— ◄ .

2.  Tato opatření se budou týkat

a) stanovení seznamu cílových primárních proměnných, které mají být zahrnuty v každé oblasti za průřezovou složku, a seznamu cílových proměnných zahrnutých v panelové složce, včetně specifikace kódů proměnných a technického formátu pro předávání údajů Eurostatu,

b) podrobného obsahu zprávy o kvalitě (průběžná a závěrečná zpráva),

c) stanovení a aktualizace definic, zejména zavedení definic příjmů uvedených v čl. 2 písm. l) a m) (včetně časového plánu zahrnování různých příjmových proměnných),

d) aspektů výběru včetně pravidel pro dohledávání,

e) aspektů šetření v terénu a postupů imputace,

f) seznamu cílových sekundárních oblastí a proměnných.

3.  Opatření, včetně těch, která berou v úvahu hospodářské a technické změny, nezbytná pro provedení tohoto nařízení, pokud jde o sběr údajů za rok 2004, se týkají výjimečně pouze odst. 2 písm. a) až e) a budou přijata nejpozději do šesti měsíců před začátkem roku šetření.

4.  Celková doba trvání dotazování (v domácnosti a u jednotlivce), týkajícího se primárních i sekundárních cílových proměnných průřezové složky, nesmí přesáhnout v průměru jednu hodinu.

▼M3

5.  Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 nejméně dvanáct měsíců před začátkem roku šetření.

▼B

Článek 16

Zprávy a studie

1.  Členské státy předloží do konce roku N + 1 průběžné zprávy o kvalitě společných průřezových ukazatelů EU založených na průřezové složce roku N.

Členské státy předloží do konce roku N + 2 závěrečnou zprávu o kvalitě, která zahrne průřezovou i panelovou složku za rok šetření N se zaměřením na vnitřní přesnost. Zpráva za rok 2004 (za členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2004) a zpráva za rok 2005 (za členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2005) výjimečně zahrne jen průřezovou složku.

Malé odchylky od společných definic, např. odchylky týkající se definice domácnosti a období sledování příjmů, se povolují, pokud se dotýkají srovnatelnosti jen okrajově. Jejich vliv na srovnatelnost se uvádí ve zprávách o kvalitě.

2.  Komise (Eurostat) předloží do konce června roku N + 2 průběžnou srovnávací zprávu o kvalitě společných průřezových ukazatelů EU za rok N.

Komise (Eurostat) předloží do 30. června roku N + 3 závěrečnou srovnávací zprávu o kvalitě, která zahrne průřezovou i panelovou složku za rok šetření N. Zpráva za rok 2004 (za členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2004) a zpráva za rok 2005 (za členské státy, které zahájí sběr údajů v roce 2005) výjimečně zahrne jen průřezovou složku.

3.  Zprávu o práci vykonané podle tohoto nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2007.

4.  Komise (Eurostat) bude od roku 2004 organizovat metodické studie k provedení odborného odhadu vlivu zdrojů použitých vnitrostátních údajů na srovnatelnost a k identifikaci nejlepších postupů, které by měly být následovány. Výsledky těchto studií budou zahrnuty do zprávy uvedené v odstavci 3.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

PRIMÁRNÍ OBLASTI ZAHRNUTÉ V PRŮŘEZOVÉ SLOŽCE A OBLASTI ZAHRNUTÉ V PANELOVÉ SLOŽCE

1.   Údaje o domácnostechJednotka

(osoby nebo domácnosti)

Způsob sběru

Sféra

Oblasti

Referenční období

Průřezová (X) a/nebo panelová (L) oblast

Domácnost

Informace shromážděné od člena domácnosti ve věku 16 a více let nebo údaje získané z registru

Základní údaje

Základní údaje o domácnosti, včetně stupně urbanizace

Běžné období

X, L

Příjem

Celkový příjem domácnosti (hrubý (1) a disponibilní)

Období sledování příjmů

X, L

Položky hrubého příjmu na úrovni domácnosti

Období sledování příjmů

X, L

Sociální vyloučení

Nedoplatky a opožděné platby související s bydlením a jiné opožděné platby

Posledních 12 měsíců

X, L

Nepeněžní ukazatele strádání domácnosti, včetně problémů vystačit s příjmem, výše dluhů a vynucený nedostatek základních potřeb

Běžné období

X, L

Fyzické a sociální prostředí

Běžné období

X

Informace o práci

Péče o děti

Běžné období

X

Bydlení

Typ obydlí, majetkové vztahy a podmínky bydlení

Běžné období

X, L

Vybavení bytové jednotky

Běžné období

X

Náklady na bydlení

Běžné období

X

(1)   Položky hrubého příjmu zahrnují hrubý příjem (peněžní i nepeněžní) zaměstnance a samostatně výdělečné osoby, hrubé příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení, imputované nájemné, důchod z vlastnictví, přijaté hrubé běžné transfery, jiné hrubé příjmy a výplaty úroků.

2.   Osobní údajeJednotka

(osoby nebo domácnosti)

Způsob sběru

Sféra

Oblast

Referenční období

Průřezová (X) a/nebo panelová (L) oblast

Všechny osoby mladší 16 let

Osobní údaje získané od člena domácnosti ve věku 16 nebo více let anebo údaje získané z registru

Základní údaje

Demografické údaje

Běžné období

X, L

Bývalí členové domácnosti

Demografické údaje

Období sledování příjmů

L

Všechny osoby ve věku 16 a více let v domácnosti

Osobní údaje získané od všech členů domácnosti ve věku 16 a více let (zástupce výjimečně u osob dočasně nepřítomných nebo v neschopnosti) nebo údaje získané z registru

Příjem

Hrubý osobní příjem celkem a jeho složky na osobní úrovni

Období sledování příjmů

X, L

Nejlépe osobně, avšak zástupce akceptován jako normální praxe nebo údaje získané z registru

Základní údaje

Základní osobní údaje

Běžné období

X, L

Demografické údaje

Běžné období

X, L

Vzdělání

Vzdělání včetně nejvyšší dosažené úrovně podle ISCED

Běžné období

X, L

Informace o práci

Základní informace o pracovní činnosti – o současném ekonomickém postavení a současném hlavním zaměstnání, u nezaměstnaných informace o posledním hlavním zaměstnání

Běžné období

X, L

Základní informace o ekonomickém postavení v období sledování příjmů

Období sledování příjmů

X

Celkový počet odpracovaných hodin v současném druhém, třetím a dalším zaměstnání

Běžné období

X

Alespoň jeden člen domácnosti ve věku 16 let nebo více (vybraný respondent)

Osobní údaje získané od jednotlivce(ů) (výjimečně od zástupce) nebo údaje získané z registru

Zdraví

Zdraví včetně zdravotního stavu a chronické nemoci nebo onemocnění

Běžné období

X, L

Přístup ke zdravotní péči

Posledních 12 měsíců

X

Informace o práci

Podrobné informace o práci

Běžné období

X, L

Minulá činnost

Pracovní život

L

Pracovní kalendář

Období sledování příjmů

L

▼M1
PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ EFEKTIVNÍ VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU 

Domácnosti

Dotazované osoby ve věku 16 a více let

Průřezový

Panelový

Průřezový

Panelový

 

1

2

3

4

Členské státy EU

Belgie

4 750

3 500

8 750

6 500

▼M2

Bulharsko

4 500

3 500

10 000

7 500

▼M1

Česká republika

4 750

3 500

10 000

7 500

Dánsko

4 250

3 250

7 250

5 500

Německo

8 250

6 000

14 500

10 500

Estonsko

3 500

2 750

7 750

5 750

Řecko

4 750

3 500

10 000

7 250

Španělsko

6 500

5 000

16 000

12 250

Francie

7 250

5 500

13 500

10 250

▼M4

Chorvatsko

4 250

3 250

9 250

7 000

▼M1

Irsko

3 750

2 750

8 000

6 000

Itálie

7 250

5 500

15 500

11 750

Kypr

3 250

2 500

7 500

5 500

Lotyšsko

3 750

2 750

7 650

5 600

Litva

4 000

3 000

9 000

6 750

Lucembursko

3 250

2 500

6 500

5 000

Maďarsko

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Nizozemsko

5 000

3 750

8 750

6 500

Rakousko

4 500

3 250

8 750

6 250

Polsko

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugalsko

4 500

3 250

10 500

7 500

▼M2

Rumunsko

5 250

4 000

12 750

9 500

▼M1

Slovinsko

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovensko

4 250

3 250

11 000

8 250

Finsko

4 000

3 000

6 750

5 000

Švédsko

4 500

3 500

7 500

5 750

Spojené království

7 500

5 750

13 750

10 500

▼M4

Celkem členské státy EU

135 000

101 500

282 150

210 850

▼M1

Island

2 250

1 700

3 750

2 800

Norsko

3 750

2 750

6 250

4 650

▼M4

Celkem včetně Islandu a Norska

141 000

105 950

292 150

218 300

Poznámka:Odkaz se týká efektivní velikosti výběrového souboru, což je velikost vyžadovaná v případě, že šetření je založeno na použití prostého náhodného výběrového souboru (efektivnost výběrového souboru šetření ve vztahu k proměnné „míra rizika chudoby“ = 1,0). Skutečné velikosti výběrového souboru budou muset být větší úměrně překročení efektivnosti výběrového souboru 1,0 a kompenzovat neposkytnutí odpovědi všeho druhu. Velikost výběrového souboru navíc odpovídá počtu platných domácností, jimiž jsou domácnosti, za které a za jejichž všechny členy byly získány všechny nebo téměř všechny požadované údaje.( 1 ) Úř. věst. C 103 E, 30.4.2002, s. 198 a pozměněný návrh ze dne 15. listopadu 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

( 2 ) Úř. věst. C 149, 21.6.2002, s. 24.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 6. března 2003 (Úř. věst. 107 E, 6.5.2003, s. 26) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 4 ) Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 7.

( 6 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s.47.

Top