EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1059-20130701

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/2013-07-01

2003R1059 — CS — 01.07.2013 — 006.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1059/2003

ze dne 26. května 2003

o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1888/2005 ze dne 26. října 2005,

  L 309

1

25.11.2005

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 105/2007, ze dne 1. února 2007,

  L 39

1

10.2.2007

 M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 176/2008 ze dne 20. února 2008,

  L 61

1

5.3.2008

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 31/2011 ze dne 17. ledna 2011,

  L 13

3

18.1.2011

►M6

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1059/2003

ze dne 26. května 2003

o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů ( 3 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 4 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Uživatelé statistik vyjadřují zvýšenou potřebu harmonizace pro zajištění srovnatelných údajů v rámci Evropské unie. K řádnému fungování vnitřního trhu je zapotřebí statistických norem pro sběr, předávání a zveřejňování statistik jednotlivých členských států a Společenství, aby všichni účastníci jednotného trhu mohli mít k dispozici srovnatelné statistické údaje. V této souvislosti jsou klasifikace důležitým nástrojem pro sběr, sestavování a šíření srovnatelných statistik.

(2)

Regionální statistiky jsou základním prvkem Evropského statistického systému. Jsou používány k nejrůznějším účelům. Již mnoho let jsou evropské regionální statistické údaje sbírány, sestavovány a šířeny na základě společné regionální klasifikace, tzv. „klasifikace územních statistických jednotek“ (dále jen NUTS). Nyní je třeba zakotvit tuto regionální klasifikaci v právním rámci a stanovit jasná pravidla pro budoucí změny této klasifikace. Klasifikace NUTS by neměla bránit existenci dalších klasifikací a podrobnějšího členění.

(3)

Proto by všechny statistiky členských států předkládané Komisi, které jsou rozděleny podle územních jednotek, měly používat klasifikaci NUTS.

(4)

Komise by měla při své analytické a informační činnosti používat klasifikaci NUTS pro všechny statistiky klasifikované podle územních jednotek.

(5)

Pro regionální statistiky je zapotřebí různých úrovní v závislosti na účelu těchto statistik na úrovni členských států a Společenství. Pro evropskou regionální klasifikaci NUTS by měly být používány nejméně tři hierarchické úrovně členění. Členské státy mohou mít podle svého uvážení další úrovně členění NUTS.

(6)

Pro řádné vedení klasifikace NUTS je zapotřebí informací o stávajícím územním složení regionů úrovně NUTS 3, které je proto třeba pravidelně sdělovat Komisi.

(7)

Regiony je třeba stanovit na základě objektivních kritérií, aby byla zajištěna nestrannost při sestavování a používání regionálních statistik.

(8)

Uživatelé regionálních statistik potřebují nomenklaturu stabilní z časového hlediska. Klasifikace NUTS by proto neměla být měněna příliš často. Toto nařízení zaručuje větší stabilitu předpisů z časového hlediska.

(9)

Srovnatelnost regionálních statistik vyžaduje, aby byly regiony srovnatelné z hlediska počtu obyvatel. Pro dosažení tohoto cíle by úpravy klasifikace NUTS měly zajistit, aby byla regionální struktura homogennější z hlediska počtu obyvatel.

(10)

Rovněž je třeba respektovat politickou, správní a institucionální situaci. Nesprávní jednotky musí brát v úvahu hospodářská, sociální, historická, kulturní a zeměpisná hlediska a hlediska ochrany životního prostředí.

(11)

Měl by být prováděn odkaz na definici „počtu obyvatel“, na kterém je klasifikace založena.

(12)

Klasifikace NUTS je omezena na hospodářské území členských států a nepokrývá zcela území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství. Její využití pro účely Společenství je tedy třeba vyhodnocovat případ od případu. Hospodářské území každé země podle definice v rozhodnutí Komise 91/450/EHS ( 5 ) zahrnuje i mimoregionální území (extra-regio) tvořené částmi hospodářského území, které nemohou být připojeny k určitému regionu (vzdušný prostor, teritoriální vody a kontinentální šelf, teritoriální enklávy, zejména velvyslanectví, konzuláty a vojenské základny, ložiska ropy, zemního plynu atd. v mezinárodních vodách mimo kontinentální šelf, která jsou užívána rezidentskými jednotkami). Klasifikace NUTS musí umožňovat i statistiky pro mimoregionální území.

(13)

Každá změna klasifikace NUTS vyžaduje podrobné konzultace s členskými státy.

(14)

Protože cíle navrhovaného opatření, zejména harmonizace regionálních statistik, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovní Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(15)

Klasifikace NUTS stanovená tímto nařízením by měla nahradit „klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS)“ používanou v současnosti Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s národními statistickými úřady. Proto by se měly všechny odkazy na „klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS)“ v aktech Společenství chápat jako odkazy na klasifikaci NUTS stanovenou tímto nařízením.

(16)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 6 ) je referenčním rámcem pro ustanovení tohoto nařízení.

(17)

Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 7 ).

(18)

Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ( 8 ), byl konzultován v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Účel

1.  Účelem tohoto nařízení je založit společnou statistickou klasifikaci územních jednotek (dále jen „NUTS“), která by umožňovala sběr, sestavování a šíření harmonizovaných regionálních statistik ve Společenství.

2.  Klasifikace NUTS uvedená v příloze I nahrazuje „klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS)“ vypracovanou Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států.

Článek 2

Struktura

1.  Klasifikace NUTS rozděluje hospodářské území členských států, vymezené v rozhodnutí 91/450/EHS, na územní jednotky. Každé územní jednotce přiděluje určitý kód a název.

2.  Klasifikace NUTS je hierarchická. Jednotlivé členské státy rozděluje na územní jednotky úrovně NUTS 1, tyto jednotky se rozdělují na územní jednotky úrovně NUTS 2 a tyto jednotky jsou dále rozděleny na územní jednotky úrovně NUTS 3.

3.  Stejnou územní jednotku lze však zařadit na více úrovních NUTS.

4.  Na stejné úrovni NUTS nemohou být v jednom členském státu označeny stejným jménem dvě různé územní jednotky. Mají-li dvě územní jednotky v různých členských státech stejné jméno, připojuje se ke jménům územních jednotek identifikátor země.

5.  Každý členský stát může rozhodnout o dalších hierarchických úrovních dělení svého území, jimiž by se dále členila úroveň NUTS 3. Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost předá Komise po konzultaci s členskými státy Evropskému parlamentu a Radě sdělení o účelnosti stanovení pravidel vytváření podrobnějších úrovní klasifikace NUTS na evropské úrovni.

Článek 3

Klasifikační kritéria

1.  Současné správní jednotky v členských státech jsou prvním kritériem pro definici územních jednotek.

V této souvislosti se „správní jednotkou“ rozumí zeměpisná oblast se správním orgánem, který má pravomoc přijímat správní nebo politická rozhodnutí pro tuto oblast v právním a institucionálním rámci daného členského státu.

2.  Aby byla určena odpovídající úroveň NUTS, do níž má být zařazena daná třída správních jednotek v členském státě, musí průměrná velikost této třídy správních jednotek v členském státě ležet v těchto hranicích počtu obyvatel:Úroveň

Minimum

Maximum

NUTS 1

3 miliony

7 milionů

NUTS 2

800 000

3 miliony

NUTS 3

150 000

800 000

Je-li počet obyvatel celého členského státu menší než minimální hranice pro danou úroveň NUTS, tvoří celý členský stát jedinou územní jednotku NUTS pro tuto úroveň.

3.  Pro účely tohoto nařízení se počtem obyvatel územní jednotky rozumí osoby, jejichž obvyklé bydliště je v této oblasti.

▼M4

4.  Stávající správní jednotky, které se používají pro klasifikaci NUTS, jsou uvedeny v příloze II. Opatření upravující přílohu II, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.

▼B

5.  Neexistují-li v členském státě pro danou úroveň NUTS žádné správní jednotky vhodného rozsahu v souladu s kritérii podle odstavce 2, založí se tato úroveň NUTS sdružením vhodného počtu stávajících menších sousedních správních jednotek. Toto sdružení zohledňuje vhodná kritéria, jako jsou zeměpisná, sociální, hospodářská, historická nebo kulturní hlediska nebo hlediska ochrany životního prostředí.

Takto vzniklé sdružené jednotky jsou dále nazývány „nesprávní jednotky“. Rozsah nesprávních jednotek v členském státě pro danou úroveň NUTS leží v hranicích počtu obyvatel podle odstavce 2.

▼M4

Jednotlivé nesprávní jednotky se však mohou odchylovat od těchto hranic na základě zvláštních zeměpisných, sociálních, hospodářských, historických nebo kulturních hledisek nebo hledisek ochrany životního prostřední, zejména v ostrovních nebo nejvzdálenějších regionech. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.

▼B

Článek 4

Složky NUTS

1.  Do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise složky všech územních jednotek úrovně NUTS 3 s ohledem na menší správní jednotky uvedené v příloze III, které jí předají členské státy.

▼M4

Opatření upravující přílohu III, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.

▼B

2.  Během prvních šesti měsíců každého roku sdělí členské státy Komisi všechny změny složek za předchozí rok, které se mohou týkat hranic úrovně NUTS 3, přičemž dodrží elektronický formát údajů požadovaný Komisí.

Článek 5

Změny NUTS

1.  Členské státy informují Komisi o

a) všech změnách správních jednotek, týkají-li se klasifikace NUTS uvedené v příloze I nebo obsahu příloh II a III;

b) všech ostatních změnách na celostátní úrovni, týkají-li se klasifikace NUTS podle klasifikačních kritérií uvedených v článku 3.

2.  Změny hranic úrovně NUTS 3 na základě změn menších správních jednotek podle přílohy III:

a) se nepovažují za změny NUTS, představují-li demografický přesun nepřesahující jedno procento příslušné územní jednotky NUTS 3;

b) se považují za změnu NUTS v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, představují-li demografický přesun přesahující jedno procento příslušné územní jednotky NUTS 3.

3.  Změny NUTS u nesprávních jednotek v členském státě podle čl. 3 odst. 5 se mohou provádět, jestliže změna na příslušné úrovni NUTS snižuje standardní odchylku počtu obyvatel všech územních jednotek EU.

►M4  4.  Změny klasifikace NUTS se přijímají, ne častěji než každé tři roky, ve druhé polovině kalendářního roku na základě kritérií podle článku 3. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2. ◄ V případě zásadní reorganizace dotyčné správní struktury členského státu však mohou být změny klasifikace NUTS přijímány v intervalech kratších než tři roky.

Prováděcí opatření Komise podle prvního pododstavce vstupují v platnost s ohledem na předávání údajů Komisi 1. ledna druhého roku po jejich přijetí.

▼M4

5.  Při změně klasifikace NUTS předloží dotyčný členský stát Komisi časové řady nového regionálního rozdělení nahrazující již předané údaje. Seznam časových řad a jejich trvání stanovuje Komise, přičemž zohledňuje skutečnost, zda mohou být vůbec předloženy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2. Tyto časové řady se předkládají do dvou let od provedení změn klasifikace NUTS.

▼B

Článek 6

Správa

Komise přijme nezbytná opatření zajišťující jednotnou správu klasifikace NUTS. Tato opatření mohou zejména zahrnovat:

a) návrh a aktualizaci vysvětlivek NUTS;

b) prošetřování problémů vznikajících při zavádění NUTS do klasifikací územních jednotek členských států.

▼M4

Článek 7

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 8

Zpráva

Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M5
PŘÍLOHA I

Klasifikace NUTS (kód – název)

BELGIQUE-BELGIËKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BE

 
 
 

BE1

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 
 

BE10

 

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE100

 
 

Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad

BE2

VLAAMS GEWEST

 
 

BE21

 

Prov. (2) Antwerpen

 

BE211

 
 

Arr. Antwerpen

BE212

 
 

Arr. Mechelen

BE213

 
 

Arr. Turnhout

BE22

 

Prov. Limburg (BE)

 

BE221

 
 

Arr. Hasselt

BE222

 
 

Arr. Maaseik

BE223

 
 

Arr. Tongeren

BE23

 

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE231

 
 

Arr. Aalst

BE232

 
 

Arr. Dendermonde

BE233

 
 

Arr. Eeklo

BE234

 
 

Arr. Gent

BE235

 
 

Arr. Oudenaarde

BE236

 
 

Arr. Sint-Niklaas

BE24

 

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE241

 
 

Arr. Halle-Vilvoorde

BE242

 
 

Arr. Leuven

BE25

 

Prov. West-Vlaanderen

 

BE251

 
 

Arr. Brugge

BE252

 
 

Arr. Diksmuide

BE253

 
 

Arr. Ieper

BE254

 
 

Arr. Kortrijk

BE255

 
 

Arr. Oostende

BE256

 
 

Arr. Roeselare

BE257

 
 

Arr. Tielt

BE258

 
 

Arr. Veurne

BE3

RÉGION WALLONNE

 
 

BE31

 

Prov. Brabant Wallon

 

BE310

 
 

Arr. Nivelles

BE32

 

Prov. Hainaut

 

BE321

 
 

Arr. Ath

BE322

 
 

Arr. Charleroi

BE323

 
 

Arr. Mons

BE324

 
 

Arr. Mouscron

BE325

 
 

Arr. Soignies

BE326

 
 

Arr. Thuin

BE327

 
 

Arr. Tournai

BE33

 

Prov. Liège

 

BE331

 
 

Arr. Huy

BE332

 
 

Arr. Liège

BE334

 
 

Arr. Waremme

BE335

 
 

Arr. Verviers — communes francophones

BE336

 
 

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

BE34

 

Prov. Luxembourg (BE)

 

BE341

 
 

Arr. Arlon

BE342

 
 

Arr. Bastogne

BE343

 
 

Arr. Marche-en-Famenne

BE344

 
 

Arr. Neufchâteau

BE345

 
 

Arr. Virton

BE35

 

Prov. Namur

 

BE351

 
 

Arr. Dinant

BE352

 
 

Arr. Namur

BE353

 
 

Arr. Philippeville

BEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

BEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BEZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

(1)   „Arr.“ znamená „Arrondissement administratif“ ve francouzštině nebo „Administratief arrondissement“ v nizozemštině.

(2)   „Prov.“ znamená „Province“ ve francouzštině nebo „Provincie“ v nizozemštině.

БЪЛГАРИЯKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 
 
 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 
 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 
 

Видин

BG312

 
 

Монтана

BG313

 
 

Враца

BG314

 
 

Плевен

BG315

 
 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 
 

Велико Търново

BG322

 
 

Габрово

BG323

 
 

Русе

BG324

 
 

Разград

BG325

 
 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 
 

Варна

BG332

 
 

Добрич

BG333

 
 

Шумен

BG334

 
 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 
 

Бургас

BG342

 
 

Сливен

BG343

 
 

Ямбол

BG344

 
 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 
 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 
 

София (столица)

BG412

 
 

София

BG413

 
 

Благоевград

BG414

 
 

Перник

BG415

 
 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 
 

Пловдив

BG422

 
 

Хасково

BG423

 
 

Пазарджик

BG424

 
 

Смолян

BG425

 
 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

BGZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BGZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

ČESKÁ REPUBLIKAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CZ

 
 
 

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

 
 

CZ01

 

Praha

 

CZ010

 
 

Hlavní město Praha

CZ02

 

Střední Čechy

 

CZ020

 
 

Středočeský kraj

CZ03

 

Jihozápad

 

CZ031

 
 

Jihočeský kraj

CZ032

 
 

Plzeňský kraj

CZ04

 

Severozápad

 

CZ041

 
 

Karlovarský kraj

CZ042

 
 

Ústecký kraj

CZ05

 

Severovýchod

 

CZ051

 
 

Liberecký kraj

CZ052

 
 

Královéhradecký kraj

CZ053

 
 

Pardubický kraj

CZ06

 

Jihovýchod

 

CZ063

 
 

Vysočina

CZ064

 
 

Jihomoravský kraj

CZ07

 

Střední Morava

 

CZ071

 
 

Olomoucký kraj

CZ072

 
 

Zlínský kraj

CZ08

 

Moravskoslezsko

 

CZ080

 
 

Moravskoslezský kraj

CZZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

CZZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CZZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

DANMARKKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DK

 
 
 

DK0

DANMARK

 
 

DK01

 

Hovedstaden

 

DK011

 
 

Byen København

DK012

 
 

Københavns omegn

DK013

 
 

Nordsjælland

DK014

 
 

Bornholm

DK02

 

Sjælland

 

DK021

 
 

Østsjælland

DK022

 
 

Vest- og Sydsjælland

DK03

 

Syddanmark

 

DK031

 
 

Fyn

DK032

 
 

Sydjylland

DK04

 

Midtjylland

 

DK041

 
 

Vestjylland

DK042

 
 

Østjylland

DK05

 

Nordjylland

 

DK050

 
 

Nordjylland

DKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

DKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DKZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

DEUTSCHLANDKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DE

 
 
 

DE1

BADEN-WÜRTTEMBERG

 
 

DE11

 

Stuttgart

 

DE111

 
 

Stuttgart, Stadtkreis

DE112

 
 

Böblingen

DE113

 
 

Esslingen

DE114

 
 

Göppingen

DE115

 
 

Ludwigsburg

DE116

 
 

Rems-Murr-Kreis

DE117

 
 

Heilbronn, Stadtkreis

DE118

 
 

Heilbronn, Landkreis

DE119

 
 

Hohenlohekreis

DE11A

 
 

Schwäbisch Hall

DE11B

 
 

Main-Tauber-Kreis

DE11C

 
 

Heidenheim

DE11D

 
 

Ostalbkreis

DE12

 

Karlsruhe

 

DE121

 
 

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

 
 

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

 
 

Karlsruhe, Landkreis

DE124

 
 

Rastatt

DE125

 
 

Heidelberg, Stadtkreis

DE126

 
 

Mannheim, Stadtkreis

DE127

 
 

Neckar-Odenwald-Kreis

DE128

 
 

Rhein-Neckar-Kreis

DE129

 
 

Pforzheim, Stadtkreis

DE12A

 
 

Calw

DE12B

 
 

Enzkreis

DE12C

 
 

Freudenstadt

DE13

 

Freiburg

 

DE131

 
 

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

 
 

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

 
 

Emmendingen

DE134

 
 

Ortenaukreis

DE135

 
 

Rottweil

DE136

 
 

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137

 
 

Tuttlingen

DE138

 
 

Konstanz

DE139

 
 

Lörrach

DE13A

 
 

Waldshut

DE14

 

Tübingen

 

DE141

 
 

Reutlingen

DE142

 
 

Tübingen, Landkreis

DE143

 
 

Zollernalbkreis

DE144

 
 

Ulm, Stadtkreis

DE145

 
 

Alb-Donau-Kreis

DE146

 
 

Biberach

DE147

 
 

Bodenseekreis

DE148

 
 

Ravensburg

DE149

 
 

Sigmaringen

DE2

BAYERN

 
 

DE21

 

Oberbayern

 

DE211

 
 

Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212

 
 

München, Kreisfreie Stadt

DE213

 
 

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

 
 

Altötting

DE215

 
 

Berchtesgadener Land

DE216

 
 

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217

 
 

Dachau

DE218

 
 

Ebersberg

DE219

 
 

Eichstätt

DE21A

 
 

Erding

DE21B

 
 

Freising

DE21C

 
 

Fürstenfeldbruck

DE21D

 
 

Garmisch-Partenkirchen

DE21E

 
 

Landsberg am Lech

DE21F

 
 

Miesbach

DE21G

 
 

Mühldorf a. Inn

DE21H

 
 

München, Landkreis

DE21I

 
 

Neuburg-Schrobenhausen

DE21J

 
 

Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K

 
 

Rosenheim, Landkreis

DE21L

 
 

Starnberg

DE21M

 
 

Traunstein

DE21N

 
 

Weilheim-Schongau

DE22

 

Niederbayern

 

DE221

 
 

Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222

 
 

Passau, Kreisfreie Stadt

DE223

 
 

Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224

 
 

Deggendorf

DE225

 
 

Freyung-Grafenau

DE226

 
 

Kelheim

DE227

 
 

Landshut, Landkreis

DE228

 
 

Passau, Landkreis

DE229

 
 

Regen

DE22A

 
 

Rottal-Inn

DE22B

 
 

Straubing-Bogen

DE22C

 
 

Dingolfing-Landau

DE23

 

Oberpfalz

 

DE231

 
 

Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232

 
 

Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233

 
 

Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

DE234

 
 

Amberg-Sulzbach

DE235

 
 

Cham

DE236

 
 

Neumarkt i. d. OPf.

DE237

 
 

Neustadt a. d. Waldnaab

DE238

 
 

Regensburg, Landkreis

DE239

 
 

Schwandorf

DE23A

 
 

Tirschenreuth

DE24

 

Oberfranken

 

DE241

 
 

Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242

 
 

Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243

 
 

Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244

 
 

Hof, Kreisfreie Stadt

DE245

 
 

Bamberg, Landkreis

DE246

 
 

Bayreuth, Landkreis

DE247

 
 

Coburg, Landkreis

DE248

 
 

Forchheim

DE249

 
 

Hof, Landkreis

DE24A

 
 

Kronach

DE24B

 
 

Kulmbach

DE24C

 
 

Lichtenfels

DE24D

 
 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE25

 

Mittelfranken

 

DE251

 
 

Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252

 
 

Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253

 
 

Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254

 
 

Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255

 
 

Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256

 
 

Ansbach, Landkreis

DE257

 
 

Erlangen-Höchstadt

DE258

 
 

Fürth, Landkreis

DE259

 
 

Nürnberger Land

DE25A

 
 

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B

 
 

Roth

DE25C

 
 

Weißenburg-Gunzenhausen

DE26

 

Unterfranken

 

DE261

 
 

Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262

 
 

Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263

 
 

Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264

 
 

Aschaffenburg, Landkreis

DE265

 
 

Bad Kissingen

DE266

 
 

Rhön-Grabfeld

DE267

 
 

Haßberge

DE268

 
 

Kitzingen

DE269

 
 

Miltenberg

DE26A

 
 

Main-Spessart

DE26B

 
 

Schweinfurt, Landkreis

DE26C

 
 

Würzburg, Landkreis

DE27

 

Schwaben

 

DE271

 
 

Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272

 
 

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

 
 

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274

 
 

Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275

 
 

Aichach-Friedberg

DE276

 
 

Augsburg, Landkreis

DE277

 
 

Dillingen a.d. Donau

DE278

 
 

Günzburg

DE279

 
 

Neu-Ulm

DE27A

 
 

Lindau (Bodensee)

DE27B

 
 

Ostallgäu

DE27C

 
 

Unterallgäu

DE27D

 
 

Donau-Ries

DE27E

 
 

Oberallgäu

DE3

BERLIN

 
 

DE30

 

Berlin

 

DE300

 
 

Berlin

DE4

BRANDENBURG

 
 

DE40

 

Brandenburg

 

DE401

 
 

Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE402

 
 

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE403

 
 

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE404

 
 

Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE405

 
 

Barnim

DE406

 
 

Dahme-Spreewald

DE407

 
 

Elbe-Elster

DE408

 
 

Havelland

DE409

 
 

Märkisch-Oderland

DE40A

 
 

Oberhavel

DE40B

 
 

Oberspreewald-Lausitz

DE40C

 
 

Oder-Spree

DE40D

 
 

Ostprignitz-Ruppin

DE40E

 
 

Potsdam-Mittelmark

DE40F

 
 

Prignitz

DE40G

 
 

Spree-Neiße

DE40H

 
 

Teltow-Fläming

DE40I

 
 

Uckermark

DE5

BREMEN

 
 

DE50

 

Bremen

 

DE501

 
 

Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502

 
 

Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE6

HAMBURG

 
 

DE60

 

Hamburg

 

DE600

 
 

Hamburg

DE7

HESSEN

 
 

DE71

 

Darmstadt

 

DE711

 
 

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712

 
 

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713

 
 

Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714

 
 

Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715

 
 

Bergstraße

DE716

 
 

Darmstadt-Dieburg

DE717

 
 

Groß-Gerau

DE718

 
 

Hochtaunuskreis

DE719

 
 

Main-Kinzig-Kreis

DE71A

 
 

Main-Taunus-Kreis

DE71B

 
 

Odenwaldkreis

DE71C

 
 

Offenbach, Landkreis

DE71D

 
 

Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E

 
 

Wetteraukreis

DE72

 

Gießen

 

DE721

 
 

Gießen, Landkreis

DE722

 
 

Lahn-Dill-Kreis

DE723

 
 

Limburg-Weilburg

DE724

 
 

Marburg-Biedenkopf

DE725

 
 

Vogelsbergkreis

DE73

 

Kassel

 

DE731

 
 

Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732

 
 

Fulda

DE733

 
 

Hersfeld-Rotenburg

DE734

 
 

Kassel, Landkreis

DE735

 
 

Schwalm-Eder-Kreis

DE736

 
 

Waldeck-Frankenberg

DE737

 
 

Werra-Meißner-Kreis

DE8

MECKLENBURG-VORPOMMERN

 
 

DE80

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE801

 
 

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE802

 
 

Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt

DE803

 
 

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804

 
 

Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE805

 
 

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

 
 

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

 
 

Bad Doberan

DE808

 
 

Demmin

DE809

 
 

Güstrow

DE80A

 
 

Ludwigslust

DE80B

 
 

Mecklenburg-Strelitz

DE80C

 
 

Müritz

DE80D

 
 

Nordvorpommern

DE80E

 
 

Nordwestmecklenburg

DE80F

 
 

Ostvorpommern

DE80G

 
 

Parchim

DE80H

 
 

Rügen

DE80I

 
 

Uecker-Randow

DE9

NIEDERSACHSEN

 
 

DE91

 

Braunschweig

 

DE911

 
 

Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912

 
 

Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913

 
 

Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914

 
 

Gifhorn

DE915

 
 

Göttingen

DE916

 
 

Goslar

DE917

 
 

Helmstedt

DE918

 
 

Northeim

DE919

 
 

Osterode am Harz

DE91A

 
 

Peine

DE91B

 
 

Wolfenbüttel

DE92

 

Hannover

 

DE922

 
 

Diepholz

DE923

 
 

Hameln-Pyrmont

DE925

 
 

Hildesheim

DE926

 
 

Holzminden

DE927

 
 

Nienburg (Weser)

DE928

 
 

Schaumburg

DE929

 
 

Region Hannover

DE93

 

Lüneburg

 

DE931

 
 

Celle

DE932

 
 

Cuxhaven

DE933

 
 

Harburg

DE934

 
 

Lüchow-Dannenberg

DE935

 
 

Lüneburg, Landkreis

DE936

 
 

Osterholz

DE937

 
 

Rotenburg (Wümme)

DE938

 
 

Soltau-Fallingbostel

DE939

 
 

Stade

DE93A

 
 

Uelzen

DE93B

 
 

Verden

DE94

 

Weser-Ems

 

DE941

 
 

Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942

 
 

Emden, Kreisfreie Stadt

DE943

 
 

Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944

 
 

Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945

 
 

Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946

 
 

Ammerland

DE947

 
 

Aurich

DE948

 
 

Cloppenburg

DE949

 
 

Emsland

DE94A

 
 

Friesland (DE)

DE94B

 
 

Grafschaft Bentheim

DE94C

 
 

Leer

DE94D

 
 

Oldenburg, Landkreis

DE94E

 
 

Osnabrück, Landkreis

DE94F

 
 

Vechta

DE94G

 
 

Wesermarsch

DE94H

 
 

Wittmund

DEA

NORDRHEIN-WESTFALEN

 
 

DEA1

 

Düsseldorf

 

DEA11

 
 

Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

DEA12

 
 

Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13

 
 

Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14

 
 

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15

 
 

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16

 
 

Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17

 
 

Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18

 
 

Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19

 
 

Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1A

 
 

Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B

 
 

Kleve

DEA1C

 
 

Mettmann

DEA1D

 
 

Rhein-Kreis Neuss

DEA1E

 
 

Viersen

DEA1F

 
 

Wesel

DEA2

 

Köln

 

DEA22

 
 

Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23

 
 

Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24

 
 

Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA26

 
 

Düren

DEA27

 
 

Rhein-Erft-Kreis

DEA28

 
 

Euskirchen

DEA29

 
 

Heinsberg

DEA2A

 
 

Oberbergischer Kreis

DEA2B

 
 

Rheinisch-Bergischer Kreis

DEA2C

 
 

Rhein-Sieg-Kreis

DEA2D

 
 

Städteregion Aachen

DEA3

 

Münster

 

DEA31

 
 

Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32

 
 

Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33

 
 

Münster, Kreisfreie Stadt

DEA34

 
 

Borken

DEA35

 
 

Coesfeld

DEA36

 
 

Recklinghausen

DEA37

 
 

Steinfurt

DEA38

 
 

Warendorf

DEA4

 

Detmold

 

DEA41

 
 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42

 
 

Gütersloh

DEA43

 
 

Herford

DEA44

 
 

Höxter

DEA45

 
 

Lippe

DEA46

 
 

Minden-Lübbecke

DEA47

 
 

Paderborn

DEA5

 

Arnsberg

 

DEA51

 
 

Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52

 
 

Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53

 
 

Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54

 
 

Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55

 
 

Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56

 
 

Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57

 
 

Hochsauerlandkreis

DEA58

 
 

Märkischer Kreis

DEA59

 
 

Olpe

DEA5A

 
 

Siegen-Wittgenstein

DEA5B

 
 

Soest

DEA5C

 
 

Unna

DEB

RHEINLAND-PFALZ

 
 

DEB1

 

Koblenz

 

DEB11

 
 

Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12

 
 

Ahrweiler

DEB13

 
 

Altenkirchen (Westerwald)

DEB14

 
 

Bad Kreuznach

DEB15

 
 

Birkenfeld

DEB16

 
 

Cochem-Zell

DEB17

 
 

Mayen-Koblenz

DEB18

 
 

Neuwied

DEB19

 
 

Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB1A

 
 

Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B

 
 

Westerwaldkreis

DEB2

 

Trier

 

DEB21

 
 

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22

 
 

Bernkastel-Wittlich

DEB23

 
 

Eifelkreis Bitburg-Prüm

DEB24

 
 

Vulkaneifel

DEB25

 
 

Trier-Saarburg

DEB3

 

Rheinhessen-Pfalz

 

DEB31

 
 

Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32

 
 

Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33

 
 

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34

 
 

Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

DEB35

 
 

Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36

 
 

Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt

DEB37

 
 

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38

 
 

Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39

 
 

Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3A

 
 

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B

 
 

Alzey-Worms

DEB3C

 
 

Bad Dürkheim

DEB3D

 
 

Donnersbergkreis

DEB3E

 
 

Germersheim

DEB3F

 
 

Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G

 
 

Kusel

DEB3H

 
 

Südliche Weinstraße

DEB3I

 
 

Rhein-Pfalz-Kreis

DEB3J

 
 

Mainz-Bingen

DEB3K

 
 

Südwestpfalz

DEC

SAARLAND

 
 

DEC0

 

Saarland

 

DEC01

 
 

Regionalverband Saarbrücken

DEC02

 
 

Merzig-Wadern

DEC03

 
 

Neunkirchen

DEC04

 
 

Saarlouis

DEC05

 
 

Saarpfalz-Kreis

DEC06

 
 

St. Wendel

DED

SACHSEN

 
 

DED2

 

Dresden

 

DED21

 
 

Dresden, Kreisfreie Stadt

DED2C

 
 

Bautzen

DED2D

 
 

Görlitz

DED2E

 
 

Meißen

DED2F

 
 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

DED4

 

Chemnitz

 

DED41

 
 

Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED42

 
 

Erzgebirgskreis

DED43

 
 

Mittelsachsen

DED44

 
 

Vogtlandkreis

DED45

 
 

Zwickau

DED5

 

Leipzig

 

DED51

 
 

Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED52

 
 

Leipzig

DED53

 
 

Nordsachsen

DEE

SACHSEN-ANHALT

 
 

DEE0

 

Sachsen-Anhalt

 

DEE01

 
 

Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt

DEE02

 
 

Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

DEE03

 
 

Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE04

 
 

Altmarkkreis Salzwedel

DEE05

 
 

Anhalt-Bitterfeld

DEE06

 
 

Jerichower Land

DEE07

 
 

Börde

DEE08

 
 

Burgenlandkreis

DEE09

 
 

Harz

DEE0A

 
 

Mansfeld-Südharz

DEE0B

 
 

Saalekreis

DEE0C

 
 

Salzlandkreis

DEE0D

 
 

Stendal

DEE0E

 
 

Wittenberg

DEF

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 
 

DEF0

 

Schleswig-Holstein

 

DEF01

 
 

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

 
 

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

 
 

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04

 
 

Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05

 
 

Dithmarschen

DEF06

 
 

Herzogtum Lauenburg

DEF07

 
 

Nordfriesland

DEF08

 
 

Ostholstein

DEF09

 
 

Pinneberg

DEF0A

 
 

Plön

DEF0B

 
 

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

 
 

Schleswig-Flensburg

DEF0D

 
 

Segeberg

DEF0E

 
 

Steinburg

DEF0F

 
 

Stormarn

DEG

THÜRINGEN

 
 

DEG0

 

Thüringen

 

DEG01

 
 

Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02

 
 

Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03

 
 

Jena, Kreisfreie Stadt

DEG04

 
 

Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05

 
 

Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06

 
 

Eichsfeld

DEG07

 
 

Nordhausen

DEG09

 
 

Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0A

 
 

Kyffhäuserkreis

DEG0B

 
 

Schmalkalden-Meiningen

DEG0C

 
 

Gotha

DEG0D

 
 

Sömmerda

DEG0E

 
 

Hildburghausen

DEG0F

 
 

Ilm-Kreis

DEG0G

 
 

Weimarer Land

DEG0H

 
 

Sonneberg

DEG0I

 
 

Saalfeld-Rudolstadt

DEG0J

 
 

Saale-Holzland-Kreis

DEG0K

 
 

Saale-Orla-Kreis

DEG0L

 
 

Greiz

DEG0M

 
 

Altenburger Land

DEG0N

 
 

Eisenach, Kreisfreie Stadt

DEG0P

 
 

Wartburgkreis

DEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

DEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DEZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

EESTIKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EE

 
 
 

EE0

EESTI

 
 

EE00

 

Eesti

 

EE001

 
 

Põhja-Eesti

EE004

 
 

Lääne-Eesti

EE006

 
 

Kesk-Eesti

EE007

 
 

Kirde-Eesti

EE008

 
 

Lõuna-Eesti

EEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

EEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

EEZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

ÉIRE/IRELANDKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IE

 
 
 

IE0

IRELAND

 
 

IE01

 

Border, Midland and Western

 

IE011

 
 

Border

IE012

 
 

Midland

IE013

 
 

West

IE02

 

Southern and Eastern

 

IE021

 
 

Dublin

IE022

 
 

Mid-East

IE023

 
 

Mid-West

IE024

 
 

South-East (IE)

IE025

 
 

South-West (IE)

IEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

IEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

IEZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

ΕΛΛΑΔΑKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EL

 
 
 

EL1

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 
 

EL11

 

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

 

EL111

 
 

Έβρος

EL112

 
 

Ξάνθη

EL113

 
 

Ροδόπη

EL114

 
 

Δράμα

EL115

 
 

Καβάλα

EL12

 

Κεντρική Μακεδονία

 

EL121

 
 

Ημαθία

EL122

 
 

Θεσσαλονίκη

EL123

 
 

Κιλκίς

EL124

 
 

Πέλλα

EL125

 
 

Πιερία

EL126

 
 

Σέρρες

EL127

 
 

Χαλκιδική

EL13

 

Δυτική Μακεδονία

 

EL131

 
 

Γρεβενά

EL132

 
 

Καστοριά

EL133

 
 

Κοζάνη

EL134

 
 

Φλώρινα

EL14

 

Θεσσαλία

 

EL141

 
 

Καρδίτσα

EL142

 
 

Λάρισα

EL143

 
 

Μαγνησία

EL144

 
 

Τρίκαλα

EL2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 
 

EL21

 

Ήπειρος

 

EL211

 
 

Άρτα

EL212

 
 

Θεσπρωτία

EL213

 
 

Ιωάννινα

EL214

 
 

Πρέβεζα

EL22

 

Ιόνια Νησιά

 

EL221

 
 

Ζάκυνθος

EL222

 
 

Κέρκυρα

EL223

 
 

Κεφαλληνία

EL224

 
 

Λευκάδα

EL23

 

Δυτική Ελλάδα

 

EL231

 
 

Αιτωλοακαρνανία

EL232

 
 

Αχαΐα

EL233

 
 

Ηλεία

EL24

 

Στερεά Ελλάδα

 

EL241

 
 

Βοιωτία

EL242

 
 

Εύβοια

EL243

 
 

Ευρυτανία

EL244

 
 

Φθιώτιδα

EL245

 
 

Φωκίδα

EL25

 

Πελοπόννησος

 

EL251

 
 

Αργολίδα

EL252

 
 

Αρκαδία

EL253

 
 

Κορινθία

EL254

 
 

Λακωνία

EL255

 
 

Μεσσηνία

EL3

ATTIKΗ

 
 

EL30

 

Aττική

 

EL300

 
 

Aττική

EL4

NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ

 
 

EL41

 

Βόρειο Αιγαίο

 

EL411

 
 

Λέσβος

EL412

 
 

Σάμος

EL413

 
 

Χίος

EL42

 

Νότιο Αιγαίο

 

EL421

 
 

Δωδεκάνησος

EL422

 
 

Κυκλάδες

EL43

 

Κρήτη

 

EL431

 
 

Ηράκλειο

EL432

 
 

Λασίθι

EL433

 
 

Ρεθύμνη

EL434

 
 

Χανιά

ELZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

ELZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ELZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

ESPAÑAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

ES

 
 
 

ES1

NOROESTE

 
 

ES11

 

Galicia

 

ES111

 
 

A Coruña

ES112

 
 

Lugo

ES113

 
 

Ourense

ES114

 
 

Pontevedra

ES12

 

Principado de Asturias

 

ES120

 
 

Asturias

ES13

 

Cantabria

 

ES130

 
 

Cantabria

ES2

NORESTE

 
 

ES21

 

País Vasco

 

ES211

 
 

Álava

ES212

 
 

Guipúzcoa

ES213

 
 

Vizcaya

ES22

 

Comunidad Foral de Navarra

 

ES220

 
 

Navarra

ES23

 

La Rioja

 

ES230

 
 

La Rioja

ES24

 

Aragón

 

ES241

 
 

Huesca

ES242

 
 

Teruel

ES243

 
 

Zaragoza

ES3

COMUNIDAD DE MADRID

 
 

ES30

 

Comunidad de Madrid

 

ES300

 
 

Madrid

ES4

CENTRO (ES)

 
 

ES41

 

Castilla y León

 

ES411

 
 

Ávila

ES412

 
 

Burgos

ES413

 
 

León

ES414

 
 

Palencia

ES415

 
 

Salamanca

ES416

 
 

Segovia

ES417

 
 

Soria

ES418

 
 

Valladolid

ES419

 
 

Zamora

ES42

 

Castilla-La Mancha

 

ES421

 
 

Albacete

ES422

 
 

Ciudad Real

ES423

 
 

Cuenca

ES424

 
 

Guadalajara

ES425

 
 

Toledo

ES43

 

Extremadura

 

ES431

 
 

Badajoz

ES432

 
 

Cáceres

ES5

ESTE

 
 

ES51

 

Cataluña

 

ES511

 
 

Barcelona

ES512

 
 

Girona

ES513

 
 

Lleida

ES514

 
 

Tarragona

ES52

 

Comunidad Valenciana

 

ES521

 
 

Alicante / Alacant

ES522

 
 

Castellón / Castelló

ES523

 
 

Valencia / València

ES53

 

Illes Balears

 

ES531

 
 

Eivissa y Formentera

ES532

 
 

Mallorca

ES533

 
 

Menorca

ES6

SUR

 
 

ES61

 

Andalucía

 

ES611

 
 

Almería

ES612

 
 

Cádiz

ES613

 
 

Córdoba

ES614

 
 

Granada

ES615

 
 

Huelva

ES616

 
 

Jaén

ES617

 
 

Málaga

ES618

 
 

Sevilla

ES62

 

Región de Murcia

 

ES620

 
 

Murcia

ES63

 

Ciudad Autónoma de Ceuta

 

ES630

 
 

Ceuta

ES64

 

Ciudad Autónoma de Melilla

 

ES640

 
 

Melilla

ES7

CANARIAS

 
 

ES70

 

Canarias

 

ES703

 
 

El Hierro

ES704

 
 

Fuerteventura

ES705

 
 

Gran Canaria

ES706

 
 

La Gomera

ES707

 
 

La Palma

ES708

 
 

Lanzarote

ES709

 
 

Tenerife

ESZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

ESZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ESZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

FRANCEKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FR

 
 
 

FR1

ÎLE DE FRANCE

 
 

FR10

 

Île de France

 

FR101

 
 

Paris

FR102

 
 

Seine-et-Marne

FR103

 
 

Yvelines

FR104

 
 

Essonne

FR105

 
 

Hauts-de-Seine

FR106

 
 

Seine-Saint-Denis

FR107

 
 

Val-de-Marne

FR108

 
 

Val-d’Oise

FR2

BASSIN PARISIEN

 
 

FR21

 

Champagne-Ardenne

 

FR211

 
 

Ardennes

FR212

 
 

Aube

FR213

 
 

Marne

FR214

 
 

Haute-Marne

FR22

 

Picardie

 

FR221

 
 

Aisne

FR222

 
 

Oise

FR223

 
 

Somme

FR23

 

Haute-Normandie

 

FR231

 
 

Eure

FR232

 
 

Seine-Maritime

FR24

 

Centre

 

FR241

 
 

Cher

FR242

 
 

Eure-et-Loir

FR243

 
 

Indre

FR244

 
 

Indre-et-Loire

FR245

 
 

Loir-et-Cher

FR246

 
 

Loiret

FR25

 

Basse-Normandie

 

FR251

 
 

Calvados

FR252

 
 

Manche

FR253

 
 

Orne

FR26

 

Bourgogne

 

FR261

 
 

Côte-d’Or

FR262

 
 

Nièvre

FR263

 
 

Saône-et-Loire

FR264

 
 

Yonne

FR3

NORD-PAS DE CALAIS

 
 

FR30

 

Nord-Pas de Calais

 

FR301

 
 

Nord

FR302

 
 

Pas de Calais

FR4

EST

 
 

FR41

 

Lorraine

 

FR411

 
 

Meurthe-et-Moselle

FR412

 
 

Meuse

FR413

 
 

Moselle

FR414

 
 

Vosges

FR42

 

Alsace

 

FR421

 
 

Bas-Rhin

FR422

 
 

Haut-Rhin

FR43

 

Franche-Comté

 

FR431

 
 

Doubs

FR432

 
 

Jura

FR433

 
 

Haute-Saône

FR434

 
 

Territoire de Belfort

FR5

OUEST

 
 

FR51

 

Pays de la Loire

 

FR511

 
 

Loire-Atlantique

FR512

 
 

Maine-et-Loire

FR513

 
 

Mayenne

FR514

 
 

Sarthe

FR515

 
 

Vendée

FR52

 

Bretagne

 

FR521

 
 

Côtes-d’Armor

FR522

 
 

Finistère

FR523

 
 

Ille-et-Vilaine

FR524

 
 

Morbihan

FR53

 

Poitou-Charentes

 

FR531

 
 

Charente

FR532

 
 

Charente-Maritime

FR533

 
 

Deux-Sèvres

FR534

 
 

Vienne

FR6

SUD-OUEST

 
 

FR61

 

Aquitaine

 

FR611

 
 

Dordogne

FR612

 
 

Gironde

FR613

 
 

Landes

FR614

 
 

Lot-et-Garonne

FR615

 
 

Pyrénées-Atlantiques

FR62

 

Midi-Pyrénées

 

FR621

 
 

Ariège

FR622

 
 

Aveyron

FR623

 
 

Haute-Garonne

FR624

 
 

Gers

FR625

 
 

Lot

FR626

 
 

Hautes-Pyrénées

FR627

 
 

Tarn

FR628

 
 

Tarn-et-Garonne

FR63

 

Limousin

 

FR631

 
 

Corrèze

FR632

 
 

Creuse

FR633

 
 

Haute-Vienne

FR7

CENTRE-EST

 
 

FR71

 

Rhône-Alpes

 

FR711

 
 

Ain

FR712

 
 

Ardèche

FR713

 
 

Drôme

FR714

 
 

Isère

FR715

 
 

Loire

FR716

 
 

Rhône

FR717

 
 

Savoie

FR718

 
 

Haute-Savoie

FR72

 

Auvergne

 

FR721

 
 

Allier

FR722

 
 

Cantal

FR723

 
 

Haute-Loire

FR724

 
 

Puy-de-Dôme

FR8

MÉDITERRANÉE

 
 

FR81

 

Languedoc-Roussillon

 

FR811

 
 

Aude

FR812

 
 

Gard

FR813

 
 

Hérault

FR814

 
 

Lozère

FR815

 
 

Pyrénées-Orientales

FR82

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

FR821

 
 

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

 
 

Hautes-Alpes

FR823

 
 

Alpes-Maritimes

FR824

 
 

Bouches-du-Rhône

FR825

 
 

Var

FR826

 
 

Vaucluse

FR83

 

Corse

 

FR831

 
 

Corse-du-Sud

FR832

 
 

Haute-Corse

FR9

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 
 

FR91

 

Guadeloupe

 

FR910

 
 

Guadeloupe

FR92

 

Martinique

 

FR920

 
 

Martinique

FR93

 

Guyane

 

FR930

 
 

Guyane

FR94

 

Réunion

 

FR940

 
 

Réunion

FRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

FRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FRZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

▼M6

HRVATSKACode

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 
 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 
 

Primorsko-goranska županija

HR032

 
 

Ličko-senjska županija

HR033

 
 

Zadarska županija

HR034

 
 

Šibensko-kninska županija

HR035

 
 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 
 

Istarska županija

HR037

 
 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 
 

Grad Zagreb

HR042

 
 

Zagrebačka županija

HR043

 
 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 
 

Varaždinska županija

HR045

 
 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 
 

Međimurska županija

HR047

 
 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 
 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 
 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 
 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 
 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 
 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 
 

Karlovačka županija

HR04E

 
 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

▼M5

ITALIAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IT

 
 
 

ITC

NORD-OVEST

 
 

ITC1

 

Piemonte

 

ITC11

 
 

Torino

ITC12

 
 

Vercelli

ITC13

 
 

Biella

ITC14

 
 

Verbano-Cusio-Ossola

ITC15

 
 

Novara

ITC16

 
 

Cuneo

ITC17

 
 

Asti

ITC18

 
 

Alessandria

ITC2

 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 

ITC20

 
 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

 

Liguria

 

ITC31

 
 

Imperia

ITC32

 
 

Savona

ITC33

 
 

Genova

ITC34

 
 

La Spezia

ITC4

 

Lombardia

 

ITC41

 
 

Varese

ITC42

 
 

Como

ITC43

 
 

Lecco

ITC44

 
 

Sondrio

ITC46

 
 

Bergamo

ITC47

 
 

Brescia

ITC48

 
 

Pavia

ITC49

 
 

Lodi

ITC4A

 
 

Cremona

ITC4B

 
 

Mantova

ITC4C

 
 

Milano

ITC4D

 
 

Monza e della Brianza

ITF

SUD

 
 

ITF1

 

Abruzzo

 

ITF11

 
 

L’Aquila

ITF12

 
 

Teramo

ITF13

 
 

Pescara

ITF14

 
 

Chieti

ITF2

 

Molise

 

ITF21

 
 

Isernia

ITF22

 
 

Campobasso

ITF3

 

Campania

 

ITF31

 
 

Caserta

ITF32

 
 

Benevento

ITF33

 
 

Napoli

ITF34

 
 

Avellino

ITF35

 
 

Salerno

ITF4

 

Puglia

 

ITF43

 
 

Taranto

ITF44

 
 

Brindisi

ITF45

 
 

Lecce

ITF46

 
 

Foggia

ITF47

 
 

Bari

ITF48

 
 

Barletta-Andria-Trani

ITF5

 

Basilicata

 

ITF51

 
 

Potenza

ITF52

 
 

Matera

ITF6

 

Calabria

 

ITF61

 
 

Cosenza

ITF62

 
 

Crotone

ITF63

 
 

Catanzaro

ITF64

 
 

Vibo Valentia

ITF65

 
 

Reggio di Calabria

ITG

ISOLE

 
 

ITG1

 

Sicilia

 

ITG11

 
 

Trapani

ITG12

 
 

Palermo

ITG13

 
 

Messina

ITG14

 
 

Agrigento

ITG15

 
 

Caltanissetta

ITG16

 
 

Enna

ITG17

 
 

Catania

ITG18

 
 

Ragusa

ITG19

 
 

Siracusa

ITG2

 

Sardegna

 

ITG25

 
 

Sassari

ITG26

 
 

Nuoro

ITG27

 
 

Cagliari

ITG28

 
 

Oristano

ITG29

 
 

Olbia-Tempio

ITG2A

 
 

Ogliastra

ITG2B

 
 

Medio Campidano

ITG2C

 
 

Carbonia-Iglesias

ITH

NORD-EST

 
 

ITH1

 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (1)

 

ITH10

 
 

Bolzano-Bozen

ITH2

 

Provincia Autonoma di Trento

 

ITH20

 
 

Trento

ITH3

 

Veneto

 

ITH31

 
 

Verona

ITH32

 
 

Vicenza

ITH33

 
 

Belluno

ITH34

 
 

Treviso

ITH35

 
 

Venezia

ITH36

 
 

Padova

ITH37

 
 

Rovigo

ITH4

 

Friuli-Venezia Giulia

 

ITH41

 
 

Pordenone

ITH42

 
 

Udine

ITH43

 
 

Gorizia

ITH44

 
 

Trieste

ITH5

 

Emilia-Romagna

 

ITH51

 
 

Piacenza

ITH52

 
 

Parma

ITH53

 
 

Reggio nell’Emilia

ITH54

 
 

Modena

ITH55

 
 

Bologna

ITH56

 
 

Ferrara

ITH57

 
 

Ravenna

ITH58

 
 

Forlì-Cesena

ITH59

 
 

Rimini

ITI

CENTRO (IT)

 
 

ITI1

 

Toscana

 

ITI11

 
 

Massa-Carrara

ITI12

 
 

Lucca

ITI13

 
 

Pistoia

ITI14

 
 

Firenze

ITI15

 
 

Prato

ITI16

 
 

Livorno

ITI17

 
 

Pisa

ITI18

 
 

Arezzo

ITI19

 
 

Siena

ITI1A

 
 

Grosseto

ITI2

 

Umbria

 

ITI21

 
 

Perugia

ITI22

 
 

Terni

ITI3

 

Marche

 

ITI31

 
 

Pesaro e Urbino

ITI32

 
 

Ancona

ITI33

 
 

Macerata

ITI34

 
 

Ascoli Piceno

ITI35

 
 

Fermo

ITI4

 

Lazio

 

ITI41

 
 

Viterbo

ITI42

 
 

Rieti

ITI43

 
 

Roma

ITI44

 
 

Latina

ITI45

 
 

Frosinone

ITZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

ITZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ITZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

(1)   Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen a Provincia Autonoma di Trento tvoří region Trentino-Alto Adige/Südtirol.

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRISKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CY

 
 
 

CY0

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 
 

CY00

 

Κύπρος/Kıbrıs

 

CY000

 
 

Κύπρος/Kıbrıs

CYZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

CYZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CYZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

LATVIJAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LV

 
 
 

LV0

LATVIJA

 
 

LV00

 

Latvija

 

LV003

 
 

Kurzeme

LV005

 
 

Latgale

LV006

 
 

Rīga

LV007

 
 

Pierīga

LV008

 
 

Vidzeme

LV009

 
 

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

LVZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LVZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

LIETUVAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LT

 
 
 

LT0

LIETUVA

 
 

LT00

 

Lietuva

 

LT001

 
 

Alytaus apskritis

LT002

 
 

Kauno apskritis

LT003

 
 

Klaipėdos apskritis

LT004

 
 

Marijampolės apskritis

LT005

 
 

Panevėžio apskritis

LT006

 
 

Šiaulių apskritis

LT007

 
 

Tauragės apskritis

LT008

 
 

Telšių apskritis

LT009

 
 

Utenos apskritis

LT00A

 
 

Vilniaus apskritis

LTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

LTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LTZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

LUXEMBOURGKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LU

 
 
 

LU0

LUXEMBOURG

 
 

LU00

 

Luxembourg

 

LU000

 
 

Luxembourg

LUZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

LUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LUZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

MAGYARORSZÁGKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HU

 
 
 

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 
 

HU10

 

Közép-Magyarország

 

HU101

 
 

Budapest

HU102

 
 

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

 
 

HU21

 

Közép-Dunántúl

 

HU211

 
 

Fejér

HU212

 
 

Komárom-Esztergom

HU213

 
 

Veszprém

HU22

 

Nyugat-Dunántúl

 

HU221

 
 

Győr-Moson-Sopron

HU222

 
 

Vas

HU223

 
 

Zala

HU23

 

Dél-Dunántúl

 

HU231

 
 

Baranya

HU232

 
 

Somogy

HU233

 
 

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

 
 

HU31

 

Észak-Magyarország

 

HU311

 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

 
 

Heves

HU313

 
 

Nógrád

HU32

 

Észak-Alföld

 

HU321

 
 

Hajdú-Bihar

HU322

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

 

Dél-Alföld

 

HU331

 
 

Bács-Kiskun

HU332

 
 

Békés

HU333

 
 

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

HUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HUZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

MALTAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

MT

 
 
 

MT0

MALTA

 
 

MT00

 

Malta

 

MT001

 
 

Malta

MT002

 
 

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

MTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

MTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

MTZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

NEDERLANDKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NL

 
 
 

NL1

NOORD-NEDERLAND

 
 

NL11

 

Groningen

 

NL111

 
 

Oost-Groningen

NL112

 
 

Delfzijl en omgeving

NL113

 
 

Overig Groningen

NL12

 

Friesland (NL)

 

NL121

 
 

Noord-Friesland

NL122

 
 

Zuidwest-Friesland

NL123

 
 

Zuidoost-Friesland

NL13

 

Drenthe

 

NL131

 
 

Noord-Drenthe

NL132

 
 

Zuidoost-Drenthe

NL133

 
 

Zuidwest-Drenthe

NL2

OOST-NEDERLAND

 
 

NL21

 

Overijssel

 

NL211

 
 

Noord-Overijssel

NL212

 
 

Zuidwest-Overijssel

NL213

 
 

Twente

NL22

 

Gelderland

 

NL221

 
 

Veluwe

NL224

 
 

Zuidwest-Gelderland

NL225

 
 

Achterhoek

NL226

 
 

Arnhem/Nijmegen

NL23

 

Flevoland

 

NL230

 
 

Flevoland

NL3

WEST-NEDERLAND

 
 

NL31

 

Utrecht

 

NL310

 
 

Utrecht

NL32

 

Noord-Holland

 

NL321

 
 

Kop van Noord-Holland

NL322

 
 

Alkmaar en omgeving

NL323

 
 

IJmond

NL324

 
 

Agglomeratie Haarlem

NL325

 
 

Zaanstreek

NL326

 
 

Groot-Amsterdam

NL327

 
 

Het Gooi en Vechtstreek

NL33

 

Zuid-Holland

 

NL332

 
 

Agglomeratie 's-Gravenhage

NL333

 
 

Delft en Westland

NL337

 
 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL338

 
 

Oost-Zuid-Holland

NL339

 
 

Groot-Rijnmond

NL33A

 
 

Zuidoost-Zuid-Holland

NL34

 

Zeeland

 

NL341

 
 

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

 
 

Overig Zeeland

NL4

ZUID-NEDERLAND

 
 

NL41

 

Noord-Brabant

 

NL411

 
 

West-Noord-Brabant

NL412

 
 

Midden-Noord-Brabant

NL413

 
 

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

 
 

Zuidoost-Noord-Brabant

NL42

 

Limburg (NL)

 

NL421

 
 

Noord-Limburg

NL422

 
 

Midden-Limburg

NL423

 
 

Zuid-Limburg

NLZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

NLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

NLZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

ÖSTERREICHKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

AT

 
 
 

AT1

OSTÖSTERREICH

 
 

AT11

 

Burgenland (AT)

 

AT111

 
 

Mittelburgenland

AT112

 
 

Nordburgenland

AT113

 
 

Südburgenland

AT12

 

Niederösterreich

 

AT121

 
 

Mostviertel-Eisenwurzen

AT122

 
 

Niederösterreich-Süd

AT123

 
 

Sankt Pölten

AT124

 
 

Waldviertel

AT125

 
 

Weinviertel

AT126

 
 

Wiener Umland/Nordteil

AT127

 
 

Wiener Umland/Südteil

AT13

 

Wien

 

AT130

 
 

Wien

AT2

SÜDÖSTERREICH

 
 

AT21

 

Kärnten

 

AT211

 
 

Klagenfurt-Villach

AT212

 
 

Oberkärnten

AT213

 
 

Unterkärnten

AT22

 

Steiermark

 

AT221

 
 

Graz

AT222

 
 

Liezen

AT223

 
 

Östliche Obersteiermark

AT224

 
 

Oststeiermark

AT225

 
 

West- und Südsteiermark

AT226

 
 

Westliche Obersteiermark

AT3

WESTÖSTERREICH

 
 

AT31

 

Oberösterreich

 

AT311

 
 

Innviertel

AT312

 
 

Linz-Wels

AT313

 
 

Mühlviertel

AT314

 
 

Steyr-Kirchdorf

AT315

 
 

Traunviertel

AT32

 

Salzburg

 

AT321

 
 

Lungau

AT322

 
 

Pinzgau-Pongau

AT323

 
 

Salzburg und Umgebung

AT33

 

Tirol

 

AT331

 
 

Außerfern

AT332

 
 

Innsbruck

AT333

 
 

Osttirol

AT334

 
 

Tiroler Oberland

AT335

 
 

Tiroler Unterland

AT34

 

Vorarlberg

 

AT341

 
 

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

 
 

Rheintal-Bodenseegebiet

ATZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

ATZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ATZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

POLSKAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PL

 
 
 

PL1

REGION CENTRALNY

 
 

PL11

 

Łódzkie

 

PL113

 
 

Miasto Łódź

PL114

 
 

Łódzki

PL115

 
 

Piotrkowski

PL116

 
 

Sieradzki

PL117

 
 

Skierniewicki

PL12

 

Mazowieckie

 

PL121

 
 

Ciechanowsko-płocki

PL122

 
 

Ostrołęcko-siedlecki

PL127

 
 

Miasto Warszawa

PL128

 
 

Radomski

PL129

 
 

Warszawski-wschodni

PL12A

 
 

Warszawski-zachodni

PL2

REGION POŁUDNIOWY

 
 

PL21

 

Małopolskie

 

PL213

 
 

Miasto Kraków

PL214

 
 

Krakowski

PL215

 
 

Nowosądecki

PL216

 
 

Oświęcimski

PL217

 
 

Tarnowski

PL22

 

Śląskie

 

PL224

 
 

Częstochowski

PL225

 
 

Bielski

PL227

 
 

Rybnicki

PL228

 
 

Bytomski

PL229

 
 

Gliwicki

PL22A

 
 

Katowicki

PL22B

 
 

Sosnowiecki

PL22C

 
 

Tyski

PL3

REGION WSCHODNI

 
 

PL31

 

Lubelskie

 

PL311

 
 

Bialski

PL312

 
 

Chełmsko-zamojski

PL314

 
 

Lubelski

PL315

 
 

Puławski

PL32

 

Podkarpackie

 

PL323

 
 

Krośnieński

PL324

 
 

Przemyski

PL325

 
 

Rzeszowski

PL326

 
 

Tarnobrzeski

PL33

 

Świętokrzyskie

 

PL331

 
 

Kielecki

PL332

 
 

Sandomiersko-jędrzejowski

PL34

 

Podlaskie

 

PL343

 
 

Białostocki

PL344

 
 

Łomżyński

PL345

 
 

Suwalski

PL4

REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

 
 

PL41

 

Wielkopolskie

 

PL411

 
 

Pilski

PL414

 
 

Koniński

PL415

 
 

Miasto Poznań

PL416

 
 

Kaliski

PL417

 
 

Leszczyński

PL418

 
 

Poznański

PL42

 

Zachodniopomorskie

 

PL422

 
 

Koszaliński

PL423

 
 

Stargardzki

PL424

 
 

Miasto Szczecin

PL425

 
 

Szczeciński

PL43

 

Lubuskie

 

PL431

 
 

Gorzowski

PL432

 
 

Zielonogórski

PL5

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

 
 

PL51

 

Dolnośląskie

 

PL514

 
 

Miasto Wrocław

PL515

 
 

Jeleniogórski

PL516

 
 

Legnicko-głogowski

PL517

 
 

Wałbrzyski

PL518

 
 

Wrocławski

PL52

 

Opolskie

 

PL521

 
 

Nyski

PL522

 
 

Opolski

PL6

REGION PÓŁNOCNY

 
 

PL61

 

Kujawsko-pomorskie

 

PL613

 
 

Bydgosko-toruński

PL614

 
 

Grudziądzki

PL615

 
 

Włocławski

PL62

 

Warmińsko-mazurskie

 

PL621

 
 

Elbląski

PL622

 
 

Olsztyński

PL623

 
 

Ełcki

PL63

 

Pomorskie

 

PL631

 
 

Słupski

PL633

 
 

Trójmiejski

PL634

 
 

Gdański

PL635

 
 

Starogardzki

PLZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

PLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PLZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

PORTUGALKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PT

 
 
 

PT1

CONTINENTE

 
 

PT11

 

Norte

 

PT111

 
 

Minho-Lima

PT112

 
 

Cávado

PT113

 
 

Ave

PT114

 
 

Grande Porto

PT115

 
 

Tâmega

PT116

 
 

Entre Douro e Vouga

PT117

 
 

Douro

PT118

 
 

Alto Trás-os-Montes

PT15

 

Algarve

 

PT150

 
 

Algarve

PT16

 

Centro (PT)

 

PT161

 
 

Baixo Vouga

PT162

 
 

Baixo Mondego

PT163

 
 

Pinhal Litoral

PT164

 
 

Pinhal Interior Norte

PT165

 
 

Dão-Lafões

PT166

 
 

Pinhal Interior Sul

PT167

 
 

Serra da Estrela

PT168

 
 

Beira Interior Norte

PT169

 
 

Beira Interior Sul

PT16A

 
 

Cova da Beira

PT16B

 
 

Oeste

PT16C

 
 

Médio Tejo

PT17

 

Lisboa

 

PT171

 
 

Grande Lisboa

PT172

 
 

Península de Setúbal

PT18

 

Alentejo

 

PT181

 
 

Alentejo Litoral

PT182

 
 

Alto Alentejo

PT183

 
 

Alentejo Central

PT184

 
 

Baixo Alentejo

PT185

 
 

Lezíria do Tejo

PT2

Região Autónoma dos AÇORES

 
 

PT20

 

Região Autónoma dos Açores

 

PT200

 
 

Região Autónoma dos Açores

PT3

Região Autónoma da MADEIRA

 
 

PT30

 

Região Autónoma da Madeira

 

PT300

 
 

Região Autónoma da Madeira

PTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

PTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PTZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

ROMÂNIAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 
 
 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 
 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 
 

Bihor

RO112

 
 

Bistrița-Năsăud

RO113

 
 

Cluj

RO114

 
 

Maramureș

RO115

 
 

Satu Mare

RO116

 
 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 
 

Alba

RO122

 
 

Brașov

RO123

 
 

Covasna

RO124

 
 

Harghita

RO125

 
 

Mureș

RO126

 
 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 
 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 
 

Bacău

RO212

 
 

Botoșani

RO213

 
 

Iași

RO214

 
 

Neamț

RO215

 
 

Suceava

RO216

 
 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 
 

Brăila

RO222

 
 

Buzău

RO223

 
 

Constanța

RO224

 
 

Galați

RO225

 
 

Tulcea

RO226

 
 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 
 

RO31

 

Sud-Muntenia

 

RO311

 
 

Argeș

RO312

 
 

Călărași

RO313

 
 

Dâmbovița

RO314

 
 

Giurgiu

RO315

 
 

Ialomița

RO316

 
 

Prahova

RO317

 
 

Teleorman

RO32

 

București-Ilfov

 

RO321

 
 

București

RO322

 
 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 
 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 
 

Dolj

RO412

 
 

Gorj

RO413

 
 

Mehedinți

RO414

 
 

Olt

RO415

 
 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 
 

Arad

RO422

 
 

Caraș-Severin

RO423

 
 

Hunedoara

RO424

 
 

Timiș

ROZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

ROZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ROZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

SLOVENIJAKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SI

 
 
 

SI0

SLOVENIJA

 
 

SI01

 

Vzhodna Slovenija

 

SI011

 
 

Pomurska

SI012

 
 

Podravska

SI013

 
 

Koroška

SI014

 
 

Savinjska

SI015

 
 

Zasavska

SI016

 
 

Spodnjeposavska

SI017

 
 

Jugovzhodna Slovenija

SI018

 
 

Notranjsko-kraška

SI02

 

Zahodna Slovenija

 

SI021

 
 

Osrednjeslovenska

SI022

 
 

Gorenjska

SI023

 
 

Goriška

SI024

 
 

Obalno-kraška

SIZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

SIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SIZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

SLOVENSKOKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SK

 
 
 

SK0

SLOVENSKO

 
 

SK01

 

Bratislavský kraj

 

SK010

 
 

Bratislavský kraj

SK02

 

Západné Slovensko

 

SK021

 
 

Trnavský kraj

SK022

 
 

Trenčiansky kraj

SK023

 
 

Nitriansky kraj

SK03

 

Stredné Slovensko

 

SK031

 
 

Žilinský kraj

SK032

 
 

Banskobystrický kraj

SK04

 

Východné Slovensko

 

SK041

 
 

Prešovský kraj

SK042

 
 

Košický kraj

SKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

SKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SKZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

SUOMI/FINLANDKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FI

 
 
 

FI1

MANNER-SUOMI

 
 

FI19

 

Länsi-Suomi

 

FI193

 
 

Keski-Suomi

FI194

 
 

Etelä-Pohjanmaa

FI195

 
 

Pohjanmaa

FI196

 
 

Satakunta

FI197

 
 

Pirkanmaa

FI1B

 

Helsinki-Uusimaa

 

FI1B1

 
 

Helsinki-Uusimaa

FI1C

 

Etelä-Suomi

 

FI1C1

 
 

Varsinais-Suomi

FI1C2

 
 

Kanta-Häme

FI1C3

 
 

Päijät-Häme

FI1C4

 
 

Kymenlaakso

FI1C5

 
 

Etelä-Karjala

FI1D

 

Pohjois- ja Itä-Suomi

 

FI1D1

 
 

Etelä-Savo

FI1D2

 
 

Pohjois-Savo

FI1D3

 
 

Pohjois-Karjala

FI1D4

 
 

Kainuu

FI1D5

 
 

Keski-Pohjanmaa

FI1D6

 
 

Pohjois-Pohjanmaa

FI1D7

 
 

Lappi

FI2

ÅLAND

 
 

FI20

 

Åland

 

FI200

 
 

Åland

FIZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

FIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FIZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

SVERIGEKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SE

 
 
 

SE1

ÖSTRA SVERIGE

 
 

SE11

 

Stockholm

 

SE110

 
 

Stockholms län

SE12

 

Östra Mellansverige

 

SE121

 
 

Uppsala län

SE122

 
 

Södermanlands län

SE123

 
 

Östergötlands län

SE124

 
 

Örebro län

SE125

 
 

Västmanlands län

SE2

SÖDRA SVERIGE

 
 

SE21

 

Småland med öarna

 

SE211

 
 

Jönköpings län

SE212

 
 

Kronobergs län

SE213

 
 

Kalmar län

SE214

 
 

Gotlands län

SE22

 

Sydsverige

 

SE221

 
 

Blekinge län

SE224

 
 

Skåne län

SE23

 

Västsverige

 

SE231

 
 

Hallands län

SE232

 
 

Västra Götalands län

SE3

NORRA SVERIGE

 
 

SE31

 

Norra Mellansverige

 

SE311

 
 

Värmlands län

SE312

 
 

Dalarnas län

SE313

 
 

Gävleborgs län

SE32

 

Mellersta Norrland

 

SE321

 
 

Västernorrlands län

SE322

 
 

Jämtlands län

SE33

 

Övre Norrland

 

SE331

 
 

Västerbottens län

SE332

 
 

Norrbottens län

SEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

SEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SEZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3

UNITED KINGDOMKód

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

UK

 
 
 

UKC

NORTH EAST (ENGLAND)

 
 

UKC1

 

Tees Valley and Durham

 

UKC11

 
 

Hartlepool and Stockton-on-Tees

UKC12

 
 

South Teesside

UKC13

 
 

Darlington

UKC14

 
 

Durham CC

UKC2

 

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKC21

 
 

Northumberland

UKC22

 
 

Tyneside

UKC23

 
 

Sunderland

UKD

NORTH WEST (ENGLAND)

 
 

UKD1

 

Cumbria

 

UKD11

 
 

West Cumbria

UKD12

 
 

East Cumbria

UKD3

 

Greater Manchester

 

UKD31

 
 

Greater Manchester South

UKD32

 
 

Greater Manchester North

UKD4

 

Lancashire

 

UKD41

 
 

Blackburn with Darwen

UKD42

 
 

Blackpool

UKD43

 
 

Lancashire CC

UKD6

 

Cheshire

 

UKD61

 
 

Warrington

UKD62

 
 

Cheshire East

UKD63

 
 

Cheshire West and Chester

UKD7

 

Merseyside

 

UKD71

 
 

East Merseyside

UKD72

 
 

Liverpool

UKD73

 
 

Sefton

UKD74

 
 

Wirral

UKE

YORKSHIRE AND THE HUMBER

 
 

UKE1

 

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

 

UKE11

 
 

Kingston upon Hull, City of

UKE12

 
 

East Riding of Yorkshire

UKE13

 
 

North and North East Lincolnshire

UKE2

 

North Yorkshire

 

UKE21

 
 

York

UKE22

 
 

North Yorkshire CC

UKE3

 

South Yorkshire

 

UKE31

 
 

Barnsley, Doncaster and Rotherham

UKE32

 
 

Sheffield

UKE4

 

West Yorkshire

 

UKE41

 
 

Bradford

UKE42

 
 

Leeds

UKE44

 
 

Calderdale and Kirklees

UKE45

 
 

Wakefield

UKF

EAST MIDLANDS (ENGLAND)

 
 

UKF1

 

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF11

 
 

Derby

UKF12

 
 

East Derbyshire

UKF13

 
 

South and West Derbyshire

UKF14

 
 

Nottingham

UKF15

 
 

North Nottinghamshire

UKF16

 
 

South Nottinghamshire

UKF2

 

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKF21

 
 

Leicester

UKF22

 
 

Leicestershire CC and Rutland

UKF24

 
 

West Northamptonshire

UKF25

 
 

North Northamptonshire

UKF3

 

Lincolnshire

 

UKF30

 
 

Lincolnshire

UKG

WEST MIDLANDS (ENGLAND)

 
 

UKG1

 

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG11

 
 

Herefordshire, County of

UKG12

 
 

Worcestershire

UKG13

 
 

Warwickshire

UKG2

 

Shropshire and Staffordshire

 

UKG21

 
 

Telford and Wrekin

UKG22

 
 

Shropshire CC

UKG23

 
 

Stoke-on-Trent

UKG24

 
 

Staffordshire CC

UKG3

 

West Midlands

 

UKG31

 
 

Birmingham

UKG32

 
 

Solihull

UKG33

 
 

Coventry

UKG36

 
 

Dudley

UKG37

 
 

Sandwell

UKG38

 
 

Walsall

UKG39

 
 

Wolverhampton

UKH

EAST OF ENGLAND

 
 

UKH1

 

East Anglia

 

UKH11

 
 

Peterborough

UKH12

 
 

Cambridgeshire CC

UKH13

 
 

Norfolk

UKH14

 
 

Suffolk

UKH2

 

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH21

 
 

Luton

UKH23

 
 

Hertfordshire

UKH24

 
 

Bedford

UKH25

 
 

Central Bedfordshire

UKH3

 

Essex

 

UKH31

 
 

Southend-on-Sea

UKH32

 
 

Thurrock

UKH33

 
 

Essex CC

UKI

LONDON

 
 

UKI1

 

Inner London

 

UKI11

 
 

Inner London - West

UKI12

 
 

Inner London - East

UKI2

 

Outer London

 

UKI21

 
 

Outer London - East and North East

UKI22

 
 

Outer London - South

UKI23

 
 

Outer London - West and North West

UKJ

SOUTH EAST (ENGLAND)

 
 

UKJ1

 

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ11

 
 

Berkshire

UKJ12

 
 

Milton Keynes

UKJ13

 
 

Buckinghamshire CC

UKJ14

 
 

Oxfordshire

UKJ2

 

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ21

 
 

Brighton and Hove

UKJ22

 
 

East Sussex CC

UKJ23

 
 

Surrey

UKJ24

 
 

West Sussex

UKJ3

 

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ31

 
 

Portsmouth

UKJ32

 
 

Southampton

UKJ33

 
 

Hampshire CC

UKJ34

 
 

Isle of Wight

UKJ4

 

Kent

 

UKJ41

 
 

Medway

UKJ42

 
 

Kent CC

UKK

SOUTH WEST (ENGLAND)

 
 

UKK1

 

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

 

UKK11

 
 

Bristol, City of

UKK12

 
 

Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire

UKK13

 
 

Gloucestershire

UKK14

 
 

Swindon

UKK15

 
 

Wiltshire CC

UKK2

 

Dorset and Somerset

 

UKK21

 
 

Bournemouth and Poole

UKK22

 
 

Dorset CC

UKK23

 
 

Somerset

UKK3

 

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKK30

 
 

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

 

Devon

 

UKK41

 
 

Plymouth

UKK42

 
 

Torbay

UKK43

 
 

Devon CC

UKL

WALES

 
 

UKL1

 

West Wales and The Valleys

 

UKL11

 
 

Isle of Anglesey

UKL12

 
 

Gwynedd

UKL13

 
 

Conwy and Denbighshire

UKL14

 
 

South West Wales

UKL15

 
 

Central Valleys

UKL16

 
 

Gwent Valleys

UKL17

 
 

Bridgend and Neath Port Talbot

UKL18

 
 

Swansea

UKL2

 

East Wales

 

UKL21

 
 

Monmouthshire and Newport

UKL22

 
 

Cardiff and Vale of Glamorgan

UKL23

 
 

Flintshire and Wrexham

UKL24

 
 

Powys

UKM

SCOTLAND

 
 

UKM2

 

Eastern Scotland

 

UKM21

 
 

Angus and Dundee City

UKM22

 
 

Clackmannanshire and Fife

UKM23

 
 

East Lothian and Midlothian

UKM24

 
 

Scottish Borders

UKM25

 
 

Edinburgh, City of

UKM26

 
 

Falkirk

UKM27

 
 

Perth & Kinross and Stirling

UKM28

 
 

West Lothian

UKM3

 

South Western Scotland

 

UKM31

 
 

East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond

UKM32

 
 

Dumfries & Galloway

UKM33

 
 

East Ayrshire and North Ayrshire mainland

UKM34

 
 

Glasgow City

UKM35

 
 

Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

UKM36

 
 

North Lanarkshire

UKM37

 
 

South Ayrshire

UKM38

 
 

South Lanarkshire

UKM5

 

North Eastern Scotland

 

UKM50

 
 

Aberdeen City and Aberdeenshire

UKM6

 

Highlands and Islands

 

UKM61

 
 

Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty

UKM62

 
 

Inverness & Nairn and Moray, Badenoch & Strathspey

UKM63

 
 

Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

UKM64

 
 

Eilean Siar (Western Isles)

UKM65

 
 

Orkney Islands

UKM66

 
 

Shetland Islands

UKN

NORTHERN IRELAND

 
 

UKN0

 

Northern Ireland

 

UKN01

 
 

Belfast

UKN02

 
 

Outer Belfast

UKN03

 
 

East of Northern Ireland

UKN04

 
 

North of Northern Ireland

UKN05

 
 

West and South of Northern Ireland

UKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 
 

UKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

UKZZZ

 
 

Extra-Regio NUTS 3
PŘÍLOHA II

Stávající správní jednotky

Úroveň NUTS 1 pro Belgii „Gewesten/Régions“, pro Německo „Länder“, pro Portugalsko „Continente“, „Região dos Açores“ a „Região da Madeira“ a pro Spojené království „Scotland, Wales, Northern Ireland“ a „Government Office Regions of England“.

Úroveň NUTS 2 pro Belgii „Provincies/Provinces“, pro Dánsko „Regioner“, pro Německo „Regierungsbezirke“, pro Řecko „Periferies“, pro Španělsko „Comunidades y ciudades autónomas“, pro Francii „Régions“, pro Itálii „Regioni“, pro Nizozemsko „Provincies“, pro Rakousko „Länder“ a pro Polsko „Wojewodztwa“.

Úroveň NUTS 3 pro Belgii „Arrondissementen/Arrondissements“, pro Bulharsko „Области (Oblasti)“, pro Českou republiku „Kraje“, pro Německo „Kreise/Kreisfreie Städte“, pro Řecko „Nomoi“, pro Španělsko „Provincias, consejos insulares, cabildos“, pro Francii „Départements“, ►M6  pro Chorvatsko „Županije“, ◄ pro Itálii „Provincie“, pro Litvu „Apskritis“, pro Maďarsko „Megyék“, pro Rumunsko „Județe“, pro Slovenskou republiku „Kraje“, pro Finsko „Maakunnat/Landskap“ a pro Švédsko „Län“.
PŘÍLOHA III

Menší správní jednotky

Pro Belgii „Gemeenten/Communes“, pro Bulharsko „Населени места (Naseleni mesta)“, pro Českou republiku „Obce“, pro Dánsko „Kommuner“, pro Německo „Gemeinden“, pro Estonsko „Vald, Linn“, pro Řecko „Dimoi/Koinotites“, pro Španělsko „Municipios“, pro Francii „Communes“, ►M6  pro Chorvatsko „Gradovi i općine“, ◄ pro Irsko „Counties or county boroughs“, pro Itálii „Comuni“, pro Kypr „Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/Koinotites)“, pro Lotyšsko „Republikas pilsētas, novadi“, pro Litvu „Seniūnija“, pro Lucembursko „Communes“, pro Maďarsko „Települések“, pro Maltu „Localities“, pro Nizozemsko „Gemeenten“, pro Rakousko „Gemeinden“, pro Polsko „Gminy, miasta“, pro Portugalsko „Freguesias“, pro Rumunsko „Municipii, Orașe, Comune“, pro Slovinsko „Občine“, pro Slovenskou republiku „Obce“, pro Finsko „Kunnat/Kommuner“, pro Švédsko „Kommuner“ a pro Spojené království „Wards“.( 1 ) Úř. věst. C 180 E, 26. 6. 2001, s. 108.

( 2 ) Úř. věst. C 260, 17.9.2001, s. 57.

( 3 ) Úř. věst. C 107, 3.5.2002, s. 54.

( 4 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. října 2001 (Úř. věst. C 112 E, 9. 5. 2002, s. 146), společný postoj Rady ze dne 9. prosince 2002 (Úř. věst. C 32 E, 11. 2. 2003, s. 26) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 5 ) Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 36.

( 6 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

Top