EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0782-20090420

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/782/2009-04-20

2003R0782 — CS — 20.04.2009 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

ze dne 14. dubna 2003

o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech

(Úř. věst. L 115, 9.5.2003, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 536/2008 ze dne 13. června 2008,

  L 156

10

14.6.2008

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

ze dne 14. dubna 2003

o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlechEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství je vážně znepokojeno škodlivými účinky organických sloučenin cínu užívaných na plavidlech jako protihnilobné přípravky na životní prostředí, zejména nátěry tributyltinem (dále jen TBT).

(2)

Mezinárodní úmluva o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech (dále jen „úmluva AFS“) byla přijata dne 5. října 2001 na diplomatické konferenci (dále jen „konference AFS“), konané pod záštitou Mezinárodní námořní organizace (dále jen „IMO“) za účasti členských států Společenství.

(3)

Úmluva AFS je rámcová úmluva, která v souladu s řádně definovanými postupy a s patřičným ohledem na zásadu předběžné opatrnosti vyjádřenou v prohlášení z Ria o životním prostředí a rozvoji umožňuje zakázat používání škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech.

(4)

V tomto okamžiku úmluva AFS zakazuje pouze používání organických sloučenin cínu na plavidlech.

(5)

V úmluvě AFS jsou stanoveny tyto pevné lhůty: 1. leden 2003 pro zákaz používání organických sloučenin cínu na plavidlech a 1. leden 2008 pro zákaz výskytu organických sloučenin cínu na plavidlech.

(6)

Úmluva AFS vstoupí v platnost až 12 měsíců pro své ratifikaci nejméně 25 státy, které zastupují alespoň 25 % světové tonáže.

(7)

Členské státy by měly úmluvu AFS ratifikovat co nejdříve.

(8)

Členským státům má být umožněno co nejlepší výchozí postavení pro rychlou ratifikaci úmluvy AFS. Odstraněny mají být všechny překážky, které by mohly ratifikaci bránit.

(9)

Konference AFS, vědoma si, že čas zbývající do 1. ledna 2003 nemusí být dostatečný pro vstup úmluvy AFS k uvedenému dni v platnost, a přejíce si, aby organické sloučeniny cínu skutečně přestaly být od 1. ledna 2003 v lodní dopravě používány, požádala ve své rezoluci č. 1 členské státy IMO, aby učinily vše nutné pro přípravu provedení úmluvy AFS jako naléhavé záležitosti, a vyzvala dotyčný průmyslová odvětví, aby k tomuto dni přestaly organické sloučeniny cínu uvádět na trh, prodávat a používat.

(10)

Komise okamžitě následně po konferenci AFS přijala směrnici Komise 2002/62/ES ze dne 9. července 2002, kterou se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění některých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání (organické sloučeniny cínu) ( 4 ), s cílem zakázat od 1. ledna 2003 uvádění organických sloučenin cínu na trh a jejich užívání v protihnilobných přípravcích na všech plavidlech bez ohledu na jejich délku.

(11)

S ohledem na rezoluci konference AFS č. 1 jsou nezbytné další kroky pro provedení opatření týkajících se organických sloučenin cínu, aby ke dni stanoveném úmluvou AFS bylo dosaženo všeobecného zákazu nátěrů TBT užívaných na plavidlech v celém Společenství a v okolních mořích.

(12)

Nařízení je vhodným právním nástrojem, protože přímo a v krátkém časovém rámci ukládá vlastníkům plavidel a členským státům přesné požadavky, které mají být ve Společenství provedeny ve stejnou dobu a stejným způsobem. Toto nařízení, které má výlučně usilovat o zákaz organických sloučenin cínu, však nemá zdvojovat úmluvu AFS.

(13)

Tímto nařízením nemají být dotčena omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (organických sloučenin cínu), která stanoví směrnice 76/769/EHS ( 5 ).

(14)

Nejistota ohledně úplného zákazu aktivních nátěrů TBT by na úrovni Společenství neměla přetrvávat; celosvětový průmysl lodní dopravy, který musí plánovat údržbu svých plavidel, musí být jasně a včas informován, že od 1. ledna 2008 nebudou plavidla s nátěrem aktivního TBT na svých trupech do přístavů Společenství vpuštěna.

(15)

Třetí země, zejména pokud nemohou mít prospěch z přidané hodnoty nadnárodního nařízení, by mohly mít právně-technické potíže, až by svými vnitrostátními právními předpisy ukládaly zákaz používat nátěry TBT na svých plavidlech ode dne, kdy zákaz obsažený v tomto nařízení nabude účinku. Uplatňování zákazu, který je obsažen v tomto nařízení a který se týká používání nátěrů TBT, by proto mělo být pozastaveno pro plavidla plující pod vlajkou třetích států na přechodné období ode dne 1. července 2003 do dne vstupu úmluvy AFS v platnost.

(16)

Státy vlajky, které zakázaly užívání nátěrů TBT na svých plavidlech, mají hospodářský zájem na tom, aby úmluva AFS vstoupila v platnost co nejdříve, za účelem zajištění celosvětově rovných podmínek hospodářské soutěže. Toto nařízení, které všem plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu přikazuje, aby co nejdříve přestaly používat nátěry TBT, má být pro státy vlajky podnětem k ratifikaci úmluvy AFS.

(17)

Definice používané v tomto nařízení a požadavky ukládané tímto nařízením se mají co možno nejvíce zakládat na definicích a požadavcích úmluvy AFS.

(18)

Aby se zajistilo uplatňování tohoto nařízení na mořské plošiny, mělo by se toto nařízení vztahovat rovněž na plavidla provozovaná pod pravomocí členského státu. Nemá být použito pro jakékoliv válečné lodě nebo jiná státní plavidla, protože nakládání s těmito plavidly je dostatečně kryto úmluvou AFS.

(19)

Uložení zákazu používat od 1. července 2003 aktivní nátěr TBT u všech plavidel, která jsou oprávněna plout po vlajkou členského státu a jejichž protihnilobný přípravek je používán, měněn nebo nahrazován po tomto dni, má být pro průmysl lodní dopravy podnětem k uplatňování doporučení, které je obsaženo v rezoluci č. 1 konference AFS.

(20)

Je vhodné stanovit stejný způsob prohlídek a udělování osvědčení jako ten, který je stanovený úmluvou AFS. Podle tohoto nařízení mají být všechna plavidla o hrubé prostornosti 400 a více prohlížena bez ohledu na plavbu, kterou podnikají, zatímco plavidla dlouhá 24 metrů a více, ale o hrubé prostornosti nižší než 400, mají mít pouze prohlášení o shodě s tímto nařízením nebo s úmluvou AFS. Společenství má mít právo zavést pro tato plavidla harmonizovaný způsob prohlídek, jestliže se to později ukáže nezbytné.

(21)

Pro plavidla o délce menší než 24 metrů není nutno požadovat zvláštní prohlídku nebo prohlášení, protože tato plavidla, hlavně rekreační čluny a rybářská plavidla, budou dostatečně zahrnuta do ustanovení směrnice 76/769/EHS.

(22)

Osvědčení a doklady vydané v souladu s tímto nařízením by měly být uznávány, stejně jako osvědčení AFS a prohlášení AFS vydaná smluvními stranami úmluvy AFS.

(23)

Jestliže úmluva AFS nevstoupí v platnost do 1. ledna 2007, měla by být Komisi zmocněna přijmout vhodná opatření, včetně prostředků kontroly jejich provádění, na jejichž základě by plavidla plující pod vlajkou třetího státu mohla prokázat dodržování tohoto nařízení.

(24)

Nejvhodnější způsob kontroly plnění zákazu nátěrů TBT na plavidlech a plnění požadavků úmluvy AFS je ten, který je stanoven směrnicí Rady 95/21/ES o uplatňování mezinárodních norem pro bezpečnost lodí, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodích, které využívají přístavy Společenství a plují ve výsostných vodách členských států (státní přístavní inspekce) ( 6 ), přičemž tato směrnice by měla být ve vhodnou dobu poměněna. Vzhledem ke zvláštní oblasti působnosti uvedené směrnice by měly být rovnocenné předpisy použity pro plavidla, která v přechodném období plují pod vlajkou členského státu.

(25)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 7 ).

(26)

K posouzení pokroku při dosahování cíle tohoto nařízení by měla Komise podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu a navrhnout, pokud bude třeba, vhodné úpravy tohoto nařízení.

(27)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost tak, aby co možná nejdříve umožnilo účinný zákaz organických sloučenin cínu na plavidlech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je snížit nebo vyloučit nepříznivé účinky na námořní prostředí a lidské zdraví, které jsou způsobovány organickými sloučeninami cínu působícími jako aktivní biocidy v protihnilobných přípravcích užívaných na plavidlech plujících pod vlajkou členského státu nebo provozovaných pod pravomocí členského státu a na lodích, která bez ohledu na svou vlajku vplouvají do přístavů členských států nebo z těchto přístavů vyplouvají.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „protihnilobným přípravkem“ nátěr, barva, úprava vnějšího povrchu, vnější povrch nebo zařízení užívané k tomu, aby bylo ztíženo nebo zabráněno přilnutí nežádoucích organismů na plavidlo;

2. „hrubou prostorností“ hrubá prostornost vypočítaná v souladu s předpisy pro měření prostornosti, které jsou obsaženy v příloze 1 Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí, 1969 nebo jakékoli následné smlouvě;

3. „délkou plavidla“ délka plavidla podle definice v Mezinárodní úmluvě o nákladové značce ve znění protokolu z roku 1988 k této úmluvě nebo podle jakékoli následné smlouvy;

4. „plavidlem“ konstrukce jakéhokoliv druhu provozovaná v námořním prostředí, včetně křídlových lodí, vznášedel, ponorných zařízení, plovoucích zařízení, pevných nebo plovoucích plošin, plovoucích zásobovacích plošin (FSU) a plovoucích výrobních, zásobovacích a vykládacích plošin (FPSO);

5. „úmluvou AFS“ Mezinárodní úmluva o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech přijatá 5. října 2001, bez ohledu na to, zda vstoupila v platnost;

6. „uznaným subjektem“ subjekt uznaný v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES ze dne 22. listopadu 1994, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a dohledem nad nimi a pro související činnosti námořní správy ( 8 );

7. „osvědčením AFS“ osvědčení vydané plavidlům v souladu s přílohou 4 úmluvy AFS nebo v přechodném období osvědčení vydané v souladu s formulářem v příloze II tohoto nařízení, jestliže je vydáno státní správou členského státu nebo uznaným subjektem jednajícím jeho jménem;

8. „prohlášením AFS“ prohlášení vyhotovené podle přílohy 4 úmluvy AFS nebo v přechodném období prohlášení podepsané vlastníkem nebo jeho pověřeným zástupcem a vyhotovené v souladu s formulářem v příloze III tohoto nařízení;

▼M1

9. „evropským prohlášením o shodě AFS“ doklad potvrzující shodu s přílohou 1 úmluvy AFS a vydaný uznaným subjektem jménem státní správy členského státu;

▼B

10. „přechodným obdobím“ doba ode dne 1. července 2003 do dne vstupu úmluvy AFS v platnost.

Článek 3

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje na:

a) plavidla plující pod vlajkou členského státu,

b) plavidla neplující pod vlajkou členského státu, ale provozovaná v pravomoci členského státu, a

c) plavidla vplouvající do přístavů a příbřežních terminálů členského státu, ale neuvedená v písmenu a) nebo b).

2.  Toto nařízení se nevztahuje na válečné lodě, pomocná válečná ani jiná plavidla vlastněná nebo provozovaná státem a v daném okamžiku užívaná pouze pro vládní a neobchodní účely.

Článek 4

Zákaz používání organických sloučenin cínu působících jako biocidy

Ode dne 1. července 2003 se organické sloučeniny cínu působící jako biocidy v protihnilobných přípravcích nesmějí používat ani znovu nepoužívat na plavidla.

Během přechodného období se však toto ustanovení vztahuje jen na plavidla uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b).

Článek 5

Zákaz výskytu organických sloučenin cínu působících jako biocidy na vnějších částech plavidel

1.  Plavidla, která jsou ode dne 1. července 2003 oprávněna plout pod vlajkou členského státu a jejichž protihnilobný přípravek byl použit, změněn nebo nahrazen po tomto dni, nesmějí mít na svých trupech nebo vnějších částech a vnějším povrchu organické sloučeniny cínu, jestliže nemají nátěr zabraňující těmto sloučeninám vymývání z podkladového nevyhovujícího protihnilobného přípravku.

2.  Plavidla uvedená v čl. 3 odst. 1 nesmějí mít ode dne 1. ledna 2008 na svých trupech nebo vnějších částech a vnějším povrchu organické sloučeniny cínu působící jako biocidy v protihnilobných přípravcích, nebo mohou mít nátěr zabraňující těmto sloučeninám vymývání z podkladového nevyhovujícího protihnilobného přípravku.

3.  Odstavce 1 a 2 se nepoužijí pro pevné ani plovoucí plošiny, plovoucí zásobovací plošiny (FSU) ani plovoucí výrobní, zásobovací a vykládací plošiny (FPSO) vyrobené před 1. červencem 2003, které nebyly v suchém doku k tomuto dni nebo po tomto dni.

Článek 6

Prohlídky a osvědčení

1.  Pro prohlídky a osvědčení plavidel plujících pod vlajkou členského státu se použijí tato ustanovení:

a) Plavidla o hrubé prostornosti 400 a více, kromě pevných nebo plovoucích plošin, plovoucích zásobovacích plošin (FSU) nebo plovoucích výrobních, zásobovacích a vykládacích plošin (FPSO), se ode dne 1. července 2003 prohlížejí a je jim vydáváno osvědčení v souladu s požadavky přílohy I předtím, než je plavidlo po prvé uvedeno do provozu, nebo jakmile jsou protihnilobné přípravky změněny nebo nahrazeny.

b) Plavidla o délce 24 metrů nebo více, ale o hrubé prostornosti menší než 400, kromě pevných nebo plovoucích plošin, plovoucích zásobovacích plošin (FSU) nebo plovoucích výrobních, zásobovacích a vykládacích plošin (FPSO), musí mít prohlášení AFS k prokázání souladu s články 4 a 5.

V případě potřeby může Komise pro tato plavidla stanovit harmonizovaný postup prohlídek a udělování osvědčení. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

c) Členské státy mohou stanovit vhodná opatření pro plavidla neuvedená v písmenech a) a b) s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení.

2.  Pro uznávání osvědčení, prohlášení AFS a prohlášení AFS o shodě se použijí tato ustanovení:

a) od 1. července 2003 uznají členské státy každé osvědčení AFS;

▼M1

b) po uplynutí jednoho roku po dni uvedeném v písmenu a) uznají členské státy každé Evropské prohlášení AFS o shodě;

▼B

c) od 1. července 2003 uznají členské státy každé prohlášení AFS.

Tato prohlášení jsou doprovázena vhodnými doklady (jako je účet za barvy nebo faktura dodavatele) nebo obsahují vhodné potvrzení.

▼M2

3.  Jestliže úmluva AFS nevstoupí v platnost do dne 1. ledna 2007, přijme Komise vhodná opatření s cílem umožnit plavidlům plujícím pod vlajkou třetího státu prokázat soulad s článkem 5. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

▼B

Článek 7

Státní přístavní inspekce

Pro plavidla o hrubé prostornosti 400 a více plující pod vlajkou členského státu použijí členské státy během přechodného období kontrolní opatření, která jsou rovnocenná opatřením podle směrnice 95/21/ES. Pokud jde o inspekce a zjišťování porušování předpisů, řídí se členské státy článkem 11 úmluvy AFS.

▼M2

Jestliže úmluva AFS nevstoupí v platnost do dne 1. ledna 2007, stanoví Komise vhodné postupy pro tyto kontroly. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

Článek 8

Ke zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, a zejména v Mezinárodní námořní organizaci (IMO), nebo ke zvýšení účinnosti tohoto nařízení na základě zkušeností může Komise změnit odkazy na úmluvu AFS, na osvědčení AFS, na prohlášení AFS a na prohlášení AFS o shodě a přílohy tohoto nařízení včetně odpovídajících řídících zásad IMO vztahujících se k článku 11 úmluvy AFS. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

Článek 9

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 9 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 10

Vyhodnocení

Do dne 10. května 2004 podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu ratifikace úmluvy AFS a poskytne informaci o rozsahu, ve kterém jsou organické sloučeniny cínu působící jako biocidy v protihnilobných přípravcích na plavidlech stále používány na plavidlech, která neplují pod vlajkou členského státu a vplouvají do přístavů Společenství nebo z těchto přístavů vyplouvají. Na základě této zprávy může Komise případně navrhnout změny s cílem zajistit, aby na plavidlech, která neplují pod vlajkou členského státu, byl urychleně snížen výskyt škodlivých protihnilobných sloučenin ve vodách v pravomoci členských států.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Požadavky na prohlídky a osvědčení co se týče protihnilobných přípravků na plavidlech plujících pod vlajkou členského státu

1.   Prohlídky

1.1

Plavidla o hrubé prostornosti 400 a více, kromě pevných nebo plovoucích plošin, plovoucích zásobovacích plošin (FSU) nebo plovoucích výrobních, zásobovacích a vykládacích plošin (FPSO), se ode dne 1. července 2003 musí podrobit:

a) počáteční prohlídce před uvedením plavidla do provozu, nebo jestliže je plavidlo poprvé v suchém doku za účelem požití protihnilobných přípravků; a

b) prohlídce při změně nebo nahrazení protihnilobného přípravku. Tyto prohlídky musí být potvrzeny v osvědčení požadovaném podle bodu 2.1.

1.2

Způsob provedení prohlídky zaručuje plný soulad protihnilobného přípravku plavidla s články 4 a 5 tohoto nařízení.

1.3

Prohlídky provádí úředníci řádně pověření státní správou členského státu nebo jiného členského státu nebo smluvní stranou úmluvy AFS, nebo inspektor jmenovaný pro tento účel jednou z těchto správ, nebo uznané subjekty jednající jménem státní správy.

1.4

Nestanoví-li toto nařízení jinak, dodržují členské státy pro prohlídky podle bodu 1.1 požadavky stanovené v příloze 4 úmluvy AFS a zásady pro prohlídky a osvědčení vztahující se k protihnilobným přípravkům na plavidlech uvedené v příloze rezoluce ►M1  MEPC 102 (48) ◄ , přijaté dne 11. října 2002 Výborem IMO pro ochranu mořského prostředí.

2.   Vydávání osvědčení

2.1

Po dokončení prohlídky podle bodu 1.1 písm. a) nebo b) vydá členský stát, který dosud není smluvní stranou úmluvy AFS, osvědčení odpovídající formuláři uvedenému v příloze II. Členský stát, který je smluvní stranou úmluvy AFS, vydá osvědčení AFS.

2.2

Členský stát může k prokázání shody s požadavky článků 4 a 5 tohoto nařízení použít prohlášení AFS o shodě. Toto prohlášení AFS je nejpozději jeden rok po dni uvedenému v bodě 1.1 nahrazeno osvědčením podle bodu 2.1.

2.3

Členské státy požadují, aby plavidlo uvedené v bodě 1.1 mělo osvědčení vydané v souladu s bodem 2.1.

2.4

Pro účely vydání osvědčení podle bodu 2.1 dodrží členské státy požadavky stanovené v příloze 4 úmluvy AFS.
PŘÍLOHA II

Formulář osvědčení a specifikace protihnilobných přípravků

image

image

image

image
PŘÍLOHA III

PROHLÁŠENÍ O PROTIHNILOBNÉM PŘÍPRAVKU PRO PLAVIDLA O DÉLCE 24 METRŮ NEBO VÍCE, ALE O HRUBÉ PROSTORNOSTI MÉNĚ NEŽ 400

image( 1 ) Úř. věst. C 262 E, 29.10.2002, s. 492.

( 2 ) Stanovisko ze dne 11. prosince 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. března 2003.

( 4 ) Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 58.

( 5 ) Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/3/ES (Úř. věst. L 4, 9.1.2003, s. 12).

( 6 ) Úř. věst. L 157, 7.7.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES (Uř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 53).

( 7 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES.

( 9 ) Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

Top