Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0006-20100331

Nařízení Komise (ES) č. 6/2003 ze dne 30. prosince 2002 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/6/2010-03-31

2003R0006 — CS — 31.03.2010 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 6/2003

ze dne 30. prosince 2002

o šíření statistiky silniční přepravy zboží

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 001, 4.1.2003, p.45)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 202/2010 ze dne 10. března 2010,

  L 61

24

11.3.2010
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 6/2003

ze dne 30. prosince 2002

o šíření statistiky silniční přepravy zboží

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží ( 1 ), a zejména na články 6 a 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné co nejvíce využívat statistických údajů o silniční přepravě zboží, uvedených v nařízení (ES) č. 1172/98, při zachování důvěrného charakteru jednotlivých údajů.

(2)

Je nezbytné zajistit přiměřenou kvalitu šířených informací a návaznost na stávající statistické přehledy.

(3)

Je nezbytné zpřístupnit některé údaje členským státům, aby bylo možné doplnit rozsah statistik silniční přepravy na vnitrostátní úrovni.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Jednotlivé údaje, které členské státy předávají Komisi (Eurostat) v souladu s nařízením (ES) č. 1172/98, se použijí k sestavení statistických přehledů obsahujících úhrnné hodnoty získané součtem základních údajů. Komise (Eurostat) rozšíří výsledné statistické přehledy v souladu s články 2 a 3.

Článek 2

Povoluje se šíření statistických přehledů uvedených v příloze.

Článek 3

1.  Poskytování statistických přehledů jiným uživatelům než vnitrostátním orgánům členských států se uskutečňuje za podmínky, že hodnota každé buňky tabulky je v závislosti na znázorněné proměnné údajem nejméně za deset vozidel. Pokud buňka tabulky obsahuje hodnotové údaje za méně než deset vozidel, sloučí se s jinými buňkami nebo je nahrazena vhodným znakem. Na přehledy uvedené v bodě A přílohy se toto pravidlo nevztahuje.

2.  Statistické přehledy obsahující úhrnné hodnoty za méně než deset vozidel mohou být poskytnuty vnitrostátním orgánům členských států příslušným pro dopravní statistiku Společenství s výhradou, že vnitrostátní orgány uplatní vůči dalším uživatelům podmínku stanovenou v odstavci 1.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA

SEZNAM ŠÍŘENÝCH PŘEHLEDŮ

A.    Kontinuita stávajících přehledů

Z důvodu zachování kontinuity může Komise (Eurostat) šířit stávající statistické přehledy.

B.    Hlavní přehledy

Šířeny budou tyto hlavní a dílčí přehledy.Přehled

Popis

Pozn. 1

Sledované období

Jednotky

Pozn. 2

Poznámky

B1

Přehled činnosti podle druhu operace a druhu dopravy

Rok, čtvrtletí

1 000 t

milion tkm

vozokm

Pozn. 3

B2

Doprava, podle druhu operace

Rok, čtvrtletí

1 000 t

milion tkm

Pozn. 3

B3

Doprava, podle druhu přepravovaných věcí

Rok

1 000 t

milion tkm

 

B4.1

Mezinárodní doprava, podle země nakládky a vykládky (celkem za všechny vykazující země)

Rok

1 000 t

milion tkm

 

B4.2

Jako v buňce B4.1, ale s dalším členěním podle druhu přepravovaných věcí

Rok

1 000 t

milion tkm

 

B4.3

Mezinárodní doprava, podle země nakládky a vykládky (v členění podle vykazující země)

Rok

1 000 t

milion tkm

 

B4.4

Jako v buňce B4.3, ale s dalším členěním podle druhu přepravovaných věcí.

Rok

1 000 t

milion tkm

 

B5.1

Doprava, podle regionu nakládky

Rok

1 000 t

milion tkm

pohyby

Pozn. 4

B5.2

Doprava, podle regionu vykládky

Rok

1 000 t

milion tkm

pohyby

Pozn. 4

B6.1

Doprava, podle tříd vzdálenosti

Rok

1 000 t

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B6.2

Jako v buňce B6.1, ale s dalším členěním podle druhu přepravovaných věcí.

Rok

1 000 t

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B7

Doprava, podle uspořádání náprav

Rok

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B8

Doprava, podle stáří vozidla

Rok

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B9

Doprava, podle nejvyšší přípustné hmotnosti vozidla

Rok

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B10

Doprava, podle užitečné hmotnosti vozidla

Rok

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B11

Doprava, podle odvětví klasifikace NACE

Rok

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B12

Pohyby naložených a prázdných vozidel

Rok

milion vozokm

pohyby

 

B13.1

Tranzitní pohyby vozidel, podle tranzitní země, podle toho, zda je vozidlo naložené/prázdné, a podle nejvyšší přípustné hmotnosti vozidel (celková hodnota pro všechny vykazující země)

Rok, čtvrtletí

1 000 t

pohyby

 

B13.2

Tranzitní pohyby vozidel, podle tranzitní země (v členění podle vykazující země)

Rok

1 000 t

pohyby

 

B14

Přeprava nebezpečných věcí, podle druhu nebezpečných věcí

Rok

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B15

Doprava, podle druhu nákladu

Rok

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B16

Doprava, podle druhu nákladu a tříd vzdálenosti

Rok

1 000 t

milion tkm

milion vozokm

pohyby

 

B17

Vnitrostátní doprava, podle regionu nakládky a vykládky, podle vykazující země

Rok

1 000 t

milion tkm

pohyby

Pozn. 5

B18

Mezinárodní doprava, podle regionu nakládky a vykládky, celková hodnota pro všechny vykazující země

Rok

1 000 t

milion tkm

pohyby

Pozn. 6

Pozn. 1:  Pokud není stanoveno jinak, obsahují přehledy členění podle vykazující země.

Pozn. 2:  Následující hodnoty jsou vnitřně kalkulovány pro všechny přehledy:

1 000 t

Milion tunových kilometrů (tkm)

Milion vozových kilometrů (vozokm) (naložené/prázdné vozidlo)

Pohyby (naložených a prázdných vozidel)

Počet záznamů o vozidle použitých ke kalkulaci buňky v tabulce

V tomto sloupci jsou uvedeny hodnoty, které budou standardně nabízeny uživatelům. Na přání uživatelů dat mohou být šířeny i další hodnoty a jednotky.

Podle požadavků uživatelů dat mohou být přehledy založeny na proměnných týkajících se jízd (informace z datových souborů A2), nebo na operacích týkajících se přepravy věcí (informace z datových souborů A3) (viz nařízení (ES) č. 1172/98). Pohyby by se tedy označovaly jako počet jízd nebo počet základních dopravních operací. Tranzitní pohyby by byly označovány samostatně jako tranzitní pohyby.

Pozn. 3:  Druhy operací v tomto členění:

Vnitrostátní jízda: místa nakládky i vykládky ve vykazující zemi

Mezinárodní jízda: místa nakládky nebo vykládky, případně obě místa, jsou v jiné, než vykazující zemi (= součet čtyř následujících kategorií)

(z nichž)

do zahraničí (nakládka věcí ve vykazující zemi): jízda zahájena ve vykazující zemi, ukončena jinde

ze zahraničí (vykládka věcí ve vykazující zemi): jízda zahájena jinde, ukončena ve vykazující zemi

mezi třetími zeměmi: jízda mezi dvěma zeměmi, které nejsou vykazující zemí

kabotáž: jízda z jednoho místa do druhého v rámci jedné země, která není vykazující zemí.

Pozn. 4:  Údaje podle regionu nakládky nebo vykládky jsou zveřejněny na úrovni NUTS-3.

Pozn. 5:  Pro vnitrostátní dopravu jsou místa nakládky a vykládky zveřejněna na úrovni NUTS-2.

Pozn. 6:  Pro mezinárodní dopravu jsou místa nakládky a vykládky zveřejněna na úrovni NUTS-1.

C.    Přehledy kabotáže

Z důvodu poskytnutí informací o kabotáži, které jsou v souladu s údaji dostupnými na základě nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ( 2 ), mohou být šířeny tyto celkové i dílčí sestavy přehledů: 

Popis

Období

Jednotka

C1

Kabotáž provozovaná přepravci z každé vykazující země, podle vykazující země

Rok

1 000 t

milion tkm

C2

Kabotáž provozovaná přepravci ze všech vykazujících zemí, podle země, v níž je kabotáž prováděna

Rok

1 000 t

milion tkm

C3

Kabotáž podle vykazující země a země, v níž se kabotáž provádí

Rok

1 000 t

milion tkm

D.    Tabulky pro vnitrostátní orgány členských států

Aby mohly vnitrostátní orgány jiných členských států, než je vykazující země, sestavit úplné statistiky operací silniční dopravy na svém vnitrostátním území, mohou se vnitrostátním orgánům poskytnout tyto souhrnné soubory dat: 

Popis

Období

Souhrn podle

pozn.

Jednotky

D1.1

Přepravy ve vnitrostátním měřítku (jízdy naložených vozidel)

Rok

— vykazující země

— země nakládky

— země vykládky

— druh přepravovaných věcí

— druh přepravy

— stáří vozidla

— třída vzdálenosti

— uspořádání náprav

tuny

tkm

vozokm

pohyby

počet záznamů o vozidle

D1.2

Přeprava nebezpečných věcí ve vnitrostátním měřítku (jízdy naložených vozidel)

Rok

— vykazující země

— země nakládky

— země vykládky

— nebezpečné věci

— druh přepravy

tuny

tkm

vozokm

pohyby

počet záznamů o vozidle

D2

Přepravy ve vnitrostátním měřítku (jízdy prázdných vozidel)

Rok

— vykazující země

— země původu

— země určení

— druh přepravy

— stáří vozidla

— třída vzdálenosti

vozokm

pohyby

počet záznamů o vozidle

D3.1

Přepravy v regionálním měřítku (jízdy naložených vozidel)

Rok

— vykazující země

— region nakládky

— region vykládky

— uspořádání náprav

— druh nákladu

— stáří vozidla

tuny

tkm

vozokm

pohyby

počet záznamů o vozidle

D3.2

Přepravy v regionálním měřítku (jízdy naložených vozidel)

Rok

— vykazující země

— region nakládky

— druh věcí

— uspořádání náprav

— stáří vozidla

tuny

tkm

vozokm

pohyby

počet záznamů o vozidle

D3.3

Přepravy v regionálním měřítku (jízdy naložených vozidel)

Rok

— vykazující země

— region vykládky

— druh věcí

— uspořádání náprav

— stáří vozidla

tuny

tkm

vozokm

pohyby

počet záznamů o vozidle

D4

Přepravy v regionálním měřítku (jízdy prázdných vozidel)

Rok

— vykazující země

— region původu

— region určení

— uspořádání náprav

— stáří vozidla

vozokm

pohyby

počet záznamů o vozidle

D5

Tranzitní přeprava (jízdy naložených a prázdných vozidel)

Rok

— tranzitní země

— vykazující země

— naložené/prázdné vozidlo

— region původu

— region určení

tuny

pohyby

počet záznamů o vozidle

Pozn.:  Pro přehledy D bude použito následující rozdělení:

druh přepravy: na vlastní účet / na cizí účet

třída stáří: tři třídy

třída vzdálenosti: čtyři třídy

region: NUTS-3

uspořádání náprav: podle druhu vozidla (nákladní automobil, návěsová a přívěsová souprava).( 1 ) Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 279, 12.11.1993, s. 1.

Top