Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0037-20140409

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/37/2014-04-09

2003L0037 — CS — 09.04.2014 — 008.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/37/ES

ze dne 26. května 2003

o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 171, 9.7.2003, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE RADY 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004,

  L 168

35

1.5.2004

►M2

SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES Text s významem pro EHP ze dne 21. února 2005,

  L 55

35

1.3.2005

►M3

SMĚRNICE KOMISE 2005/67/ES Text s významem pro EHP ze dne 18. října 2005,

  L 273

17

19.10.2005

►M4

SMĚRNICE RADY 2006/96/ES ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

81

20.12.2006

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M6

SMĚRNICE KOMISE 2010/22/EU Text s významem pro EHP ze dne 15. března 2010,

  L 91

1

10.4.2010

►M7

SMĚRNICE KOMISE 2010/62/EU Text s významem pro EHP ze dne 8. září 2010,

  L 238

7

9.9.2010

►M8

SMĚRNICE RADY 2013/15/EU ze dne 13. května 2013,

  L 158

172

10.6.2013

►M9

SMĚRNICE KOMISE 2014/44/EU Text s významem pro EHP ze dne 18. března 2014,

  L 82

20

20.3.2014
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/37/ES

ze dne 26. května 2003

o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci harmonizace postupů schvalování typu se stalo nezbytným přizpůsobit směrnici Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů ( 4 ) směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ( 5 ) a směrnici Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel ( 6 ).

(2)

Směrnice 74/150/EHS omezuje oblast působnosti postupu schvalování typu Společenství na kolové zemědělské a lesnické traktory, a proto je také důležité rozšířit její oblast působnosti na jiné kategorie zemědělských a lesnických vozidel. Tato směrnice je proto prvním krokem k právní úpravě pro ostatní motorová zemědělská vozidla.

(3)

Je třeba také brát v úvahu skutečnost, že by bylo třeba zavést postupy pro výjimky pro určitá vozidla vyrobená v malých sériích, vozidla z výběhu série nebo taková vozidla, která se vyznačují technickým pokrokem, který není zachycen ve zvláštních směrnicích.

(4)

Tato směrnice je založena na úplné harmonizaci, a proto by období předcházející povinnému ES schvalování typu mělo být dostatečně dlouhé, aby umožnilo výrobcům těchto vozidel přizpůsobit se novým harmonizovaným postupům.

(5)

V důsledku rozhodnutí Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise OSN o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) ( 7 ) musí být dodržovány různé mezinárodní předpisy, k nimž Společenství přistoupilo. Některé zkoušky by také měly být harmonizovány se zkouškami stanovenými kodexy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

(6)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 8 ).

(7)

Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie jako základní zásady práva Společenství.

(8)

Směrnice 74/150/EHS byla různě a podstatně měněna, a měla by být proto v zájmu jednoznačnosti a přehlednosti znovu vydána,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice se vztahuje na schvalování typu vozidel montovaných v jediném stupni nebo ve více stupních. Vztahuje se na vozidla uvedená v článku 2 písm. d) s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km/h.

Směrnice se také vztahuje na ES schvalování typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.

2.  Tato směrnice se nevztahuje:

a) na schvalování jednotlivých vozidel;

tento postup se však může využít u určitých kategorií vozidel, které spadají do oblasti působnosti této směrnice a pro které je ES schvalování typu povinné;

b) na stroje konstruované speciálně pro užití v lesnictví, jako jsou vlečná zařízení a dopravníky definované v normy ISO 6814:2000;

c) na lesnické stroje postavené na podvozku pro zemní práce definované v normě ISO 6165:2001;

d) na výměnné stroje, které jsou celé zdviženy nad zemí, pokud je vozidlo, ke kterému jsou stroje připojeny, provozováno na pozemní komunikaci.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „ES schvalováním typu“ správní postup, kterým členský stát osvědčuje, že určitý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku splňuje technické požadavky této směrnice; ES schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku může být také označováno jako „dílčí ES schválení typu“;

b) „vícestupňovým ES schvalováním typu“ správní postup, kterým jeden nebo více členských států osvědčuje, že určitý typ nedokončeného nebo dokončeného vozidla splňuje technické požadavky této směrnice v závislosti na stupni rozpracovanosti;

c) „schvalováním jednotlivého vozidla“ správní postup, kterým členský stát osvědčuje, že jednotlivě schválené vozidlo splňuje jeho vnitrostátní technické požadavky;

d) „vozidlem“ traktor, přípojné vozidlo nebo výměnný přípojný stroj, úplné, nedokončené, nebo dokončené, které jsou určeny pro užití v zemědělství nebo v lesnictví;

e) „kategorií vozidla“ každá sada vozidel, která mají stejné konstrukční vlastnosti;

f) „typem vozidla“ vozidla určité kategorie, která se neliší v podstatných hlediscích stanovených v kapitole A přílohy II; typ vozidla může zahrnovat různé varianty a verze obsažené v kapitole A přílohy II;

g) „základním vozidlem“ každé nedokončené vozidlo, jež si v průběhu následných stupňů vícestupňového ES schválení typu ponechává své identifikační číslo vozidla (VIN);

h) „nedokončeným vozidlem“ každé vozidlo, jehož dokončení vyžaduje ještě minimálně jeden stupeň k tomu, aby vozidlo splnilo všechny odpovídající technické požadavky této směrnice;

i) „dokončeným vozidlem“ každé vozidlo, které prošlo postupem vícestupňového ES schvalování typu a které splňuje všechny odpovídající požadavky této směrnice;

j) „traktorem“ každé motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km/h, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, nesení a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických přípojných vozidel; může být přizpůsobeno k tomu, aby při zemědělských nebo lesnických pracích neslo náklad nebo může být vybaveno sedadly pro spolujezdce;

k) „přípojným vozidlem“ každé zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo určené hlavně k nesení nákladu a konstruované k tomu, aby bylo taženo traktorem pro zemědělské nebo lesnické účely; přípojná vozidla, u nichž je část jejich naložené hmotnosti nesena tažným vozidlem, spadají do této kategorie; každé vozidlo připojené k traktoru a zahrnující nástroj se musí považovat za zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo, pokud je poměr celkové technicky přípustné hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla roven 3,0 nebo větší a pokud nebylo vozidlo konstruováno ke zpracování materiálů;

l) „výměnným taženým strojem“ každý nástroj užívaný v zemědělství nebo lesnictví, který je konstruován tak, aby byl tažen traktorem, a který mění nebo doplňuje jeho funkce; stroj může mít ložnou plošinu konstruovanou a vyrobenou k tomu, aby přijala nějaký nástroj a zařízení potřebné pro využití tohoto stroje, a může dočasně uskladnit jakýkoli materiál vytvořený nebo potřebný v průběhu prací; každé vozidlo určené k tomu, aby bylo taženo traktorem, a zahrnující trvale nástroj nebo konstruované ke zpracovávání materiálů se považuje za výměnný tažený stroj, pokud je poměr celkové technicky přípustné hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla roven 3,0 nebo větší.

m) „systémem“ každá sada zařízení vestavěných ve vozidle k výkonu zvláštních funkcí;

n) „konstrukční částí“ zařízení určené k tomu, aby bylo částí vozidla, které může být schváleno jako typ nezávisle na vozidle;

o) „samostatným technickým celkem“ zařízení určené k tomu, aby bylo částí vozidla, které může být schváleno jako typ nezávisle, ale pouze ve vztahu k jednomu nebo k více určeným typům vozidel;

p) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která orgánu pro ES schvalování typu odpovídá za postup schvalování typu a za zajištění shodnosti výroby nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku; za výrobce se také považují:

i) každá fyzická nebo právnická osoba, která koncipovala, koncipuje, vyrábí nebo vyrobila pro vlastní potřebu vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek;

ii) každá fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za to, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v době uvádění na trh nebo do provozu vyhovují této směrnici;

Zástupcem výrobce je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství a pověřená výrobcem k jeho zastupování ve vztahu k příslušnému orgánu a k jednání jménem výrobce v oblasti působnosti této směrnice.

V dalším je třeba „výrobcem“ rozumět výrobce nebo jeho zástupce;

q) „uvedením do provozu“ první užití každého vozidla pro účely, ke kterým je ve Společenství určeno, pokud již vozidlo nevyžaduje před prvním užitím montáž nebo seřízení výrobcem nebo jím určenou třetí osobou; datum registrace nebo prvního uvedení na trh se považuje za datum uvedení do provozu;

r) „orgánem pro ES schvalování typu“ orgán členského státu příslušný pro všechna hlediska schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, který vydává a popřípadě odejímá ES schválení typu, který slouží jako styčné místo pro orgány pro ES schvalování typu ostatních členských států a který ověřuje opatření přijatá výrobcem pro zajištění shodnosti výroby;

s) „technickou zkušebnou“ organizace nebo subjekt určené jako zkušební laboratoř pro zkoušky nebo kontroly jménem orgánu pro ES schvalování typu členského státu; tuto činnost může rovněž vykonávat orgán pro ES schvalování typu sám;

t) „zvláštními směrnicemi“ směrnice uvedené v seznamu v kapitole B přílohy II;

u) „certifikátem ES schválení typu“ jeden z formulářů uvedených v kapitole C přílohy II nebo v odpovídající příloze zvláštní směrnice, v nichž jsou stanoveny údaje, které musí poskytnout orgán pro ES schvalování typu;

v) „informačním dokumentem“ jeden z formulářů uvedených v příloze I této směrnice nebo v odpovídající příloze zvláštní směrnice, v nichž jsou stanoveny údaje, které musí poskytnout žadatel;

w) „dokumentací výrobce“ úplný soubor nebo spis, které obsahují údaje, výkresy a fotografie požadované v příloze I a předávané žadatelem technické zkušebně nebo orgánu pro ES schvalování typu podle údajů informačního dokumentu ve zvláštní směrnici nebo v této směrnici;

x) „schvalovací dokumentací“ dokumentace výrobce se všemi zkušebními protokoly nebo jinými dokumenty, které přiložila technická zkušebna nebo orgán pro ES schvalování typu k dokumentaci výrobce v průběhu výkonu svých funkcí;

y) „seznamem schvalovací dokumentace“ dokument, ve kterém je uveden souhrnný obsah schvalovací dokumentace ve vhodném číslování nebo jiném značení pro jednoznačnou identifikaci všech stránek;

z) „prohlášením o shodě“ doklad stanovený v příloze III, kterým výrobce osvědčuje, že určité vozidlo, které je schváleno jako typ podle této směrnice, splňuje veškeré právní požadavky použitelné v době jeho výroby a který potvrzuje, že vozidlo může být bez dalších ověřování registrováno nebo uvedeno do provozu ve všech členských státech.

Článek 3

Žádost o ES schválení typu

1.  Žádost o ES schválení typu vozidla podává výrobce schvalovacímu orgánu členského státu. K žádosti musí být přiložena dokumentace výrobce, která obsahuje informace požadované v příloze I.

V případě ES schválení typu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků musí být orgánu pro ES schvalování typu až do udělení nebo odmítnutí ES schválení typu poskytnuta také dokumentace výrobce.

2.  V případě vícestupňového ES schvalování typu musí žadatel poskytnout:

a) v prvním stupni ty části dokumentace výrobce a certifikáty ES schválení typu požadované pro úplné vozidlo, které odpovídají stavu výroby základního vozidla;

b) ve druhém a dalších stupních ty části dokumentace výrobce a certifikáty ES schválení typu požadované pro dokončené vozidlo, které odpovídají současnému stavu výroby, a kopie certifikátů ES schválení typu nedokončeného vozidla, které byly vydány v předchozím stupni; výrobce musí dále dodat podrobný seznam změn a doplňků, které provedl na nedokončeném vozidle;

3.  Žádost o ES schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podává výrobce orgánu pro ES schvalování typu členského státu. K žádosti musí být přiložena dokumentace výrobce v souladu se zvláštní směrnicí.

4.  Žádost o ES schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku smí být podána pouze v jednom členském státě. Pro každý typ, který má být schválen, musí být podána samostatná žádost.

Článek 4

Postup ES schvalování typu

1.  Každý členský stát udělí:

a) ES schválení typu typům vozidel, které se shodují s údaji v dokumentaci výrobce a které podle své kategorie splňují technické požadavky všech zvláštních směrnic uvedených v kapitole B přílohy II;

b) vícestupňové ES schválení typu typům základních, nedokončených nebo dokončených vozidel, které se shodují s údaji v dokumentaci výrobce a které splňují technické požadavky všech zvláštních směrnic uvedených v kapitole B přílohy II;

c) ES schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku všem typům systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které se shodují s údaji v dokumentaci výrobce a které splňují technické požadavky obsažené v odpovídající zvláštní směrnici uvedené v kapitole B přílohy II;

Pokud schvalovaný systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek plní svou funkci jen ve spojení s jinými částmi vozidla a z tohoto důvodu je možné ověřit shodu s jedním nebo více požadavky, pouze pokud schvalovaný systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek pracují ve spojení s jinými částmi vozidla, skutečnými nebo simulovanými, musí být rozsah ES schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku odpovídajícím způsobem omezen.

Certifikát ES schválení typu tohoto systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku musí pak uvádět případná omezení jejich užití a musí udávat případné podmínky pro jejich montáž. Dodržování těchto omezení a podmínek musí být při ES schvalování typu vozidla ověřováno.

2.  Pokud členský stát zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, které vyhovují odstavci 1, přesto vážně ohrožují bezpečnost provozu po pozemních komunikacích, životní prostředí nebo bezpečnost osádky, může udělení ES schválení typu odmítnout. Uvědomí o tom neprodleně ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody svého rozhodnutí.

3.  Schvalovací orgán každého členského státu zašle do jednoho měsíce schvalovacím orgánům ostatních členských států kopie certifikátu ES schválení typu s přílohami podle kapitoly C přílohy II pro každý typ vozidla, pro který ES schválení typu udělil, odmítl udělit nebo odejmul.

4.  Orgány pro ES schvalování typu každého členského státu zasílají měsíčně orgánům pro ES schvalování typu ostatních členských států seznam obsahující údaje o ES schválení typu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přílohy VI, která udělily, odmítly udělit nebo odejmuly v průběhu daného měsíce.

Na žádost orgánu pro ES schvalování typu jiného členského státu mu zašlou ihned kopii certifikátu ES schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku nebo schvalovací dokumentaci pro každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, kterým bylo ES schválení typu uděleno, odmítnuto nebo odejmuto.

Článek 5

Změny ES schválení typu

1.  Členský stát, který udělí ES schválení typu, přijme nezbytná opatření, aby byl informován o každé změně údajů uvedených ve schvalovací dokumentaci.

2.  Žádost o změnu ES schválení typu musí být podána výlučně členskému státu, který udělil původní ES schválení typu.

3.  Pokud se v případě ES schválení typu změní údaje uvedené ve schvalovací dokumentaci, vydá orgán pro ES schvalování typu členského státu, který udělil původní ES schválení typu, podle potřeby revidované stránky schvalovací dokumentace a na každé revidované stránce zřetelně vyznačí povahu změny a datum jejího nového vydání.

Za splnění tohoto požadavku se také považuje vydání sjednocené a aktualizované verze schvalovací dokumentace spolu s podrobným popisem změny.

4.  Při každém vydání revidovaných stránek nebo sjednocené a aktualizované verze musí být současně upraven i seznam schvalovací dokumentace, který se přikládá k certifikátu ES schválení typu, tak, aby uváděl datum posledních změn nebo datum vydání sjednocené a aktualizované verze.

5.  Změna se považuje za „rozšíření“ a orgán schvalování typu v členském státu, který vydal původní ES schválení typu, vydá revidovaný certifikát ES schválení typu označený číslem rozšíření a který v dále uvedených případech zřetelně uvede důvod rozšíření a datum svého vydání,

a) pokud jsou požadovány nové inspekce;

b) pokud se změnila jakákoli informace v certifikátu ES schválení typu s výjimkou jeho příloh;

c) pokud se od doby uvedené v certifikátu ES schválení typu změnily požadavky zvláštní směrnice na den, od kterého je zakázáno první uvedení do provozu.

6.  Pokud orgán pro ES schvalování typu v členském státu, který udělil původní ES schválení typu, shledá, že změna schvalovací dokumentace vyžaduje novou inspekci nebo nové zkoušky či nová ověření, informuje o tom výrobce a dokumenty uvedené v odstavcich 3, 4 a 5 vydá, pouze pokud nové zkoušky nebo ověření proběhnou s uspokojivými výsledky.

Článek 6

Prohlášení o shodě a značka ES schválení typu

1.  Výrobce jako držitel certifikátu ES schválení typu vystaví prohlášení o shodě.

Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze III, musí provázet každé vozidlo, úplné nebo nedokončené, které bylo vyrobeno ve shodě se schváleným typem vozidla.

2.  Členské státy však mohou pro účely zdaňování a registrace, poté co nejméně tři měsíce předem upozorní Komisi a ostatní členské státy, vyžadovat doplnění prohlášení o údaje, které nejsou uvedeny v příloze III, za podmínky, že tyto údaje jsou výslovně uvedeny ve schvalovací dokumentaci nebo z ní mohou být odvozeny jednoduchým výpočtem.

3.  Výrobce jako držitel certifikátu ES schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku umístí na každou konstrukční část nebo samostatný technický celek vyrobené ve shodě se schváleným typem svou výrobní nebo obchodní značku, označení typu nebo, pokud to vyžaduje odpovídající zvláštní směrnice, číslo nebo značku ES schválení typu.

4.  Výrobce jako držitel certifikátu ES schválení typu obsahujícího omezení pro užití daného systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle čl. 4 odst. 1 písm. c) musí s každým vyrobeným systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem poskytnout podrobné informace o těchto omezeních a uvede případné podmínky pro jejich montáž.

Článek 7

Registrace, prodej a uvádění do provozu

1.  Každý členský registruje nová vozidla schváleného typu nebo povolí jejich prodej nebo uvádění do provozu z hlediska jejich konstrukce a funkce, pouze pokud jsou vybavena platným prohlášením o shodě.

V případě nedokončených vozidel musí každý členský stát povolit jejich prodej, může však do doby jejich dokončení odmítnout jejich trvalou registraci nebo uvedení do provozu.

2.  Každý členský stát povolí prodej nebo uvádění do provozu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, pouze pokud splňují požadavky odpovídajících zvláštních směrnic a požadavky uvedené v čl. 6 odst. 3.

Článek 8

Výjimky

1.  Požadavky čl. 7 odst. 1 se nevztahují na vozidla určená k užití v ozbrojených silách, v civilní obraně, požární službě a ve službách zajišťujících udržování veřejného pořádku ani na vozidla schválená jako typ podle odstavce 2 tohoto článku.

2.  Na žádost výrobce může každý členský stát osvobodit vozidla podle článků 9, 10 a 11 od uplatňování jednoho nebo více ustanovení jedné nebo více zvláštních směrnic.

Členské státy zašlou Komisi a ostatním členským státům každý rok seznam udělených výjimek.

Článek 9

Vozidla vyráběná v malých sériích

U vozidel vyráběných v malých sériích musí být počet vozidel registrovaných, nabízených k prodeji nebo uvedených do provozu každý rok a v každém členském státu omezen nejvýše na počet kusů uvedený v oddílu A přílohy V.

Členské státy zašlou každý rok Komisi seznam ES schválení těchto vozidel. Členský stát, který udělí takové ES schválení typu, zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států označeným výrobcem kopii informačních dokumentů a certifikátů ES schválení typu a všech jejich příloh s uvedením povahy výjimek, které byly uděleny. Tyto členské státy rozhodnou do tří měsíců, zda a případně pro kolik kusů přijmou ES schválení typu pro registraci vozidel na svém území.

Článek 10

Vozidla z výběhu série

1.  U vozidel z výběhu série mohou členské státy na žádost výrobce v početních mezích podle oddílu B přílohy V a po omezenou dobu podle třetího pododstavce registrovat nová vozidla shodná s typem vozidla, jehož schválení typu již pozbylo platnosti, nebo povolit jejich prodej nebo uvedení do provozu.

První pododstavec se vztahuje pouze na vozidla, která:

a) se nacházejí na území Společenství a

b) jsou doprovázena platným prohlášením o shodě vystaveným v době, kdy bylo ES schválení typu dotyčného vozidla ještě platné, ale vozidlo bylo registrováno nebo uvedeno do provozu až poté, co toto schválení typu pozbylo platnosti.

Tato možnost se omezuje na dobu 24 měsíců pro úplná vozidla a na dobu 30 měsíců pro vozidla dokončená ode dne, ke kterému ES schválení typu pozbylo platnosti.

2.  Aby mohl být odstavec 1 použit na jeden nebo více typů vozidel dané kategorie, musí výrobce podat žádost příslušným orgánům každého členského státu, kterého se bude uvádění těchto typů vozidel do provozu týkat. Žádost musí uvádět technické nebo ekonomické důvody, na kterých je založena.

Tyto členské státy rozhodnou do tří měsíců, zda povolí nebo nepovolí registraci daného typu vozidla na svém území, a pokud registraci povolí, pro kolik kusů.

Každý členský stát, kterého se uvádění těchto typů vozidel do provozu týká, zajistí, aby výrobce vozidel dodržoval oddíl B přílohy V.

Článek 11

Neshodnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

U vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků konstruovaných technologií nebo principy neslučitelnými s jedním nebo více požadavky jedné nebo více zvláštních směrnic:

a) může členský stát udělit prozatímní ES schválení typu. V tom případě zašle členský stát do jednoho měsíce kopii certifikátu ES schválení typu a jeho příloh schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi. Současně zašle Komisi žádost o povolení k udělení ES schválení typu podle této směrnice.

K žádosti musí být přiloženy podklady, které obsahují tyto údaje:

i) důvody, proč technologie nebo principy konstrukce brání vozidlu, systému, konstrukční části nebo samostatnému technického celku ve splnění požadavků jedné nebo více odpovídajících zvláštních směrnic;

ii) popis vzniklých problémů pro bezpečnost provozu po pozemních komunikacích, ochranu životního prostředí nebo bezpečnost osádky a přijatá opatření;

iii) popis zkoušek a jejich výsledků, které dokládají, že úroveň bezpečnosti provozu po pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí nebo bezpečnosti osádky je nejméně rovnocenná úrovni, kterou zaručují požadavky jedné nebo více odpovídajících zvláštních směrnic.

b) Komise předloží do tří měsíců ode dne, kdy obdrží veškeré podklady, návrh rozhodnutí výboru uvedenému v čl. 20 odst. 1. Komise rozhodne postupem podle čl. 20 odst. 2, zda členskému státu povolí, aby udělil ES schválení typu podle této směrnice.

Členským státům se zašle pouze žádost o povolení a návrh rozhodnutí v jejich úředním jazyce nebo jazycích;

c) pokud je žádost schválena, smí členský stát udělit ES schválení typu podle této směrnice. V tom případě musí rozhodnutí také stanovit, zda je třeba uložit omezení platnosti dotyčného ES schválení typu. V žádném případě nesmí být doba platnosti ES schválení typu kratší než 36 měsíců;

d) pokud byly zvláštní směrnice přizpůsobeny technickému pokroku takovým způsobem tak, že vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, kterým byla udělena ES schválení typu podle tohoto článku, splňují požadavky změněné směrnice, přemění členské státy tato ES schválení typu na ES schválení typu, která odpovídají této směrnici, s poskytnutím doby nezbytné pro potřebnou úpravu konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, zejména pro odstranění odkazů na omezení nebo výjimky;

e) pokud nebyla přijata opatření nezbytná k přizpůsobení zvláštních směrnic, je možné prodloužit platnost ES schválení typu udělených podle tohoto článku dalším rozhodnutím Komise na žádost členského státu, který udělil ES schválení typu;

f) z výjimky udělené poprvé podle tohoto článku může výbor uvedený v čl. 20 odst. 1 vycházet při rozhodování o obdobných žádostech.

Článek 12

Rovnocennost

1.  Na návrh Komise může Rada kvalifikovanou většinou uznat v rámci mnohostranných dohod nebo dvoustranných dohod Společenství se třetími zeměmi rovnocennost podmínek nebo předpisů pro ES schvalování typu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků stanovenými touto směrnicí a zvláštními směrnicemi s postupy stanovenými mezinárodními předpisy nebo předpisy třetích zemí.

2.  Uznává se rovnocennost ES schválení typu udělených na základě zvláštních směrnic pro motorová vozidla definovaná ve směrnici 70/156/EHS a v příloze II kapitole B části II.A této směrnice.

3.  Uznává se rovnocennost schválení typů udělených na základě předpisů EHK OSN připojených k revidované dohodě z roku 1958 a uvedených v příloze II kapitole B části II.B této směrnice.

4.  Uznává se rovnocennost zkušebních bulletinů vydávaných na podkladě normalizovaných kodexů OECD podle přílohy II kapitoly B části II.C této směrnice jako alternativa ke zkušebním protokolům vypracovaným podle zvláštních směrnic.

Článek 13

Opatření pro shodnost výroby

1.  Členský stát, který uděluje ES schválení typu, přijme pro takové schválení typu opatření stanovená v příloze IV, aby ověřil popřípadě ve spolupráci s orgány pro ES schvalování typu ostatních členských států, že byla přijata vhodná opatření k zajištění shody vyráběných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.

2.  Členský stát, který udělil ES schválení typu, přijme pro takové schválení typu opatření stanovená v příloze IV, aby ověřil, popřípadě ve spolupráci s orgány pro ES schvalování typu ostatních členských států, zda jsou opatření uvedená v odstavci 1 nadále odpovídající a zda se vyráběná vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nadále shodují se schváleným typem.

Ověřování, že se výrobky shodují se schváleným typem, se omezuje na postupy stanovené v bodě 2 přílohy IV.

Článek 14

Informační povinnost

Příslušné orgány pro ES schvalování typu členských států se do jednoho měsíce vzájemně informují o každém odejmutí ES schválení typu s uvedením důvodů.

Článek 15

Ochranná doložka

1.  Pokud členský stát zjistí, že vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky určitého typu představují vážné ohrožení bezpečnosti provozu po pozemních komunikacích nebo bezpečnosti osádky, třebaže jsou vybaveny platným prohlášením o shodě nebo jsou řádně označeny, může na dobu nejvýše šesti měsíců odmítnout registrovat taková vozidla nebo zakázat prodej nebo uvedení do provozu takových vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků na svém území.

O tomto rozhodnutí neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede jeho důvody.

2.  V případě uvedeném v odstavci 1 Komise co nejdříve zahájí konzultace s dotyčnými stranami.

Jestliže Komise po těchto konzultacích zjistí,

a) že opatření je důvodné, neprodleně o tom uvědomí členský stát, který vydal podnět, a ostatní členské státy;

b) že opatření není důvodné, neprodleně o tom uvědomí členský stát, který vydal podnět, a výrobce.

Je-li rozhodnutí podle odstavce 1 důvodné v důsledku nedostatku v některé zvláštní směrnici, je rozhodnutí o jeho zachování přijato postupem podle čl. 20 odst. 2.

Článek 16

Neshodnost se schváleným typem

1.  Neshodnosti se schváleným typem nastává, pokud jsou zjištěny odchylky od údajů uvedených v certifikátu ES schválení typu nebo ve schvalovací dokumentaci, jež nebyly členským státem, který udělil ES schválení typu, povoleny podle čl. 5 odst. 3.

Vozidlo se nepovažuje za neshodné se schváleným typem, jsou-li dodrženy tolerance stanovené zvláštními směrnicemi.

2.  Pokud členský stát, který udělil ES schválení typu, zjistí, že se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě nebo opatřené značkou ES schválení typu neshodují s typem, který schválil, přijme nezbytná opatření, aby byla znovu zajištěna shodnost vyráběných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.

O přijatých opatřeních, která mohou vést až k odejmutí ES schválení typu, uvědomí orgány pro ES schvalování typu takového členského státu odpovídající orgány ostatních členských států a Komisi.

3.  Orgány příslušné pro ES schválení typu takového vozidla požádají členské státy, které udělily ES schválení typu systému, konstrukční části, samostatného technického celku nebo nedokončeného vozidla, o přijetí nezbytných opatření, aby byla zajištěna shoda vyráběných vozidla se schváleným typem, v případě

a) ES schválení typu vozidla, je-li zjištěná neshodnost způsobena výlučně neshodností systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, nebo

b) vícestupňového ES schválení typu, je-li neshodnost dokončeného vozidla způsobena výlučně neshodností systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku obsaženého v nedokončeném vozidle nebo je-li způsobena neshodností samotného nedokončeného vozidla.

Dotyčný orgán o tom ihned uvědomí Komisi a použije se odstavec 2.

Článek 17

Ověření neshodnosti

Pokud některý členský stát zjistí, že se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě nebo opatřené značkou ES schválení typu neshodují s typem, který byl schválen, může požádat členský stát, který ES schválení typu udělil, aby ověřil, zda se vyráběná vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky shodují se schváleným typem.

Toto ověření musí být provedeno co nejdříve a v každém případě do šesti měsíců ode dne podání žádosti.

Článek 18

Oznamování rozhodnutí a opravných prostředků

Veškerá rozhodnutí o odmítnutí nebo odejmutí ES schválení typu, odmítnutí registrace nebo zákazu uvedení do provozu nebo prodeje přijatá na základě předpisů přijatých k provedení této směrnice musí být řádně odůvodněna.

Rozhodnutí se oznamuje dotčené osobě s uvedením možnosti podat opravné prostředky, které jsou jí podle platných právních předpisů členských států k dispozici, a lhůt pro jejich podání.

Článek 19

Změny příloh této směrnice a zvláštních směrnic

▼M5

1.  Následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, která jsou nezbytná pro provedení této směrnice a která se týkají níže uvedeného předmětu, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3:

▼B

a) změny potřebné k přizpůsobení příloh této směrnice nebo

b) změny potřebné k přizpůsobení technických ustanovení zvláštních směrnic nebo

c) začlenění ustanovení týkajících se ES schvalování typu samostatných technických celků do zvláštních směrnic.

▼M5

2.  Komise přizpůsobí přílohy této směrnice, pokud jsou podle rozhodnutí 97/836/ES zavedeny nové předpisy nebo změny stávajících předpisů, které Společenství přijalo. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

▼B

Článek 20

Výbor

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M5

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 21

Oznamování orgánů pro ES schvalování typu a technických zkušeben

1.  Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům názvy a adresy

a) orgánů pro ES schvalování typu a popřípadě oblastí jejich působnosti a

b) jimi určených technických zkušeben s uvedením, pro které zkušební postupy každou tuto zkušebnu určily.

Oznámené technické zkušebny musí splňovat harmonizované normy pro práci zkušebních laboratoří (EN-ISO/IEC 17025:2000) s těmito podmínkami:

i) výrobce může být určen jako technická zkušebna pouze tehdy, pokud to zvláštní směrnice nebo alternativní technické předpisy výslovně připouštějí;

ii) se souhlasem orgánu pro ES schvalování typu je technická zkušebna oprávněna užívat externí zařízení.

2.  U oznámené technické zkušebny se předpokládá, že splňuje harmonizovanou normu uvedenou v odst. 1 písm. b).

Komise však může případně požádat členský stát, aby to prokázal.

3.  Technické zkušebny třetích zemí mohou být oznámeny jako určené technické zkušebny pouze v rámci dvoustranné nebo mnohostranné dohody mezi Společenstvím a danou třetí zemí.

Článek 22

Zavedení

1.  Členské státy do 31. prosince 2004 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2005.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 23

Opatření pro uplatnění ES schválení typu

1.  U vozidel kategorií T1, T2 a T3 uplatňují členské státy tuto směrnici

a) od 1. července 2005 na nové typy vozidel,

b) od 1. července 2009 na všechna nová vozidla uváděná do provozu.

2.  U vozidel jiných kategorií než uvedených v odstavci 1, jakmile jsou přijaty všechny zvláštní směrnice pro danou kategorii vozidel definovanou v příloze II, uplatňují členské státy tuto směrnici:

a) tři roky ode dne vstupu v platnost poslední zvláštní směrnice, která měla být přijata, pro nové typy vozidel,

b) šest let ode dne vstupu v platnost poslední zvláštní směrnice, která měla být přijata, pro všechna vozidla uváděná do provozu.

3.  Členské státy mohou na žádost výrobce použít tuto směrnici na nový typ vozidla ode dne vstupu všech dotyčných zvláštních směrnic v platnost.

Článek 24

Zrušení

1.  Směrnice 74/150/EHS se zrušuje od 1. července 2005.

2.  Odkazy na směrnici 74/150/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici a v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VIII této směrnice.

Článek 25

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 26

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
SEZNAM PŘÍLOHPříloha I:

Vzor informačních dokumentů

Příloha II:

 

— Kapitola A

Definice kategorií a typů vozidel

— Kapitola B

Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru

Dodatek 1

Definice vozidel zvláštního určení a požadavky pro schválení typu vozidla. Použitelnost zvláštních směrnic pro vozidla zvláštního určení.

Dodatek 2

Postupy při ES schvalování typu vozidla

— Kapitola C

Certifikát ES schválení typu vozidla

Dodatek 1

Systém číslování certifikátů ES schválení typu

Příloha III

ES prohlášení o shodě

Příloha IV

Postupy zabezpečování shodnosti výroby

Příloha V

Omezení malých sérií a výběhu série

Příloha VI

Seznam ES schválení typu vydaných podle zvláštních směrnic

Příloha VII

Postupy, které je třeba dodržet při vícestupňovém ES schvalování typu

Příloha VIII

Srovnávací tabulka
PŘÍLOHA I ( 9 )

VZOR INFORMAČNÍCH DOKUMENTŮ

(Veškeré informační dokumenty v této směrnici a ve zvláštních směrnicích musí být pouze výtahem z tohoto úplného seznamu a musí dodržovat systém číslování jeho bodů s vyloučením bodů, které nebyly využity).

Následující informace, přicházejí-li v úvahu, se spolu se soupisem obsahu dodávají trojmo. Předkládají-li se výkresy, musí být kresleny ve vhodném měřítku na formátu A4 a musí být dostatečně podrobné, nebo musí být na tento formát složeny. Předkládají-li se fotografie, musí zobrazovat dostatečně podrobně.

VZOR A

Úplný soupis

Vzor A by se měl3.1 použít, pokud není k dispozici certifikát ES schválení typu podle zvláštní směrnice pro daný předmět.

0.   OBECNĚ

0.1 Značka (značky) (registrovaná výrobcem): …

0.2 Typ (uveďte všechny varianty a verze): …

0.2.0 Stav vzhledem k dokončení vozidla:

pro úplné/dokončené/nedokončené vozidlo ( 10 )

u dokončeného vozidla uveďte jméno a adresu předchozího výrobce a číslo schválení typu nedokončeného nebo úplného vozidla.

0.2.1 (Případný) Obchodní název (názvy): …

0.3 Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen:

0.3.1 Štítek výrobce (umístění a způsob připevnění): …

0.3.2 Identifikační číslo podvozku (umístění): …

0.4 Kategorie vozidla ( 11 ): …

0.5 Jméno a adresa výrobce: …

0.6 Umístění povinných štítků a údajů a způsob jejich připevnění (fotografie nebo výkres): …

0.7 U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu: …

0.8 Adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …

1.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

(Připojte fotografii vozidla reprezentujícího verzi z tříčtvrtinového pohledu zepředu a zezadu a kótovaný výkres celého vozidla)

1.1 Počet náprav a kol: …

1.1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol (je-li užita): …

1.1.2 Počet a umístění řízených náprav: …

1.1.3 Hnané nápravy (počet, umístění, propojení): …

1.1.4 Brzděné nápravy (počet, umístění): …

1.2 Umístění a uspořádání motoru: …

1.3 Umístění volantu (vlevo/vpravo/ve středu) ( 12 ):

1.4 Otočné pracoviště řidiče: ano/ne (12) 

1.5 Podvozek: páteřový/šasi s podélníky/kloubový podvozek/jiný (12) 

1.6 Vozidlo je zkonstruováno pro pravostranný/levostranný (12)  silniční provoz

2.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY ( 13 ) (údaje v kg a mm) (případně uveďte odkaz na výkres)

2.1 Nenaložená hmotnost (hmotnosti)

2.1.1 Hmotnost (hmotnosti) v pohotovostním stavu ( 14 )

(slouží jako referenční údaj pro různé zvláštní směrnice) (včetně ochranné konstrukce chránící při převrácení, s výjimkou volitelného příslušenství, ale včetně chladicí kapaliny, maziva, paliva, nářadí a řidiče) ( 15 ):

 maximální: …

 minimální: …

2.1.1.1 Rozložení této hmotnosti (hmotností) na nápravy a u návěsu (nebo u výměnných tažených strojů) nebo u přívěsu s nápravou uprostřed (nebo u výměnných tažených strojů) hmotnost působící na spojovací bod: …

2.2 Maximální hmotnost (hmotnosti) podle výrobce: …

2.2.1 Maximální technicky přípustná nenaložená hmotnost (hmotnosti) podle specifikace pneumatik: …

2.2.2 Rozložení této hmotnosti (hmotností) na nápravy a u návěsu (nebo u výměnných tažených strojů) nebo u přívěsu s nápravou uprostřed (nebo u výměnných tažených strojů) hmotnost působící na spojovací bod: …

2.2.3 Omezení rozložení této hmotnosti (hmotností) na nápravy (uveďte minimální mezní hodnoty na přední nápravu a na zadní nápravu v procentech) u návěsu (nebo u výměnných tažených strojů) nebo u přívěsu s nápravou uprostřed (nebo u výměnných tažených strojů) hmotnost působící na spojovací bod: …

2.2.3.1 Hmotnost (hmotnosti) a pneumatika (pneumatiky):Náprava č.

Pneumatiky (rozměry)

Únosnost

Maximální technicky přípustná hmotnost na nápravu

Maximální technicky přípustná hmotnost působící svisle na spojovací bod (1)

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Hmotnost zatěžující vztažný střed spojovacího zařízení za statických podmínek.

2.2.4 Užitečné (užitečná) zatížení ( 16 ): …

2.3 Hmotnosti přídavných závaží (celková hmotnost, materiál, počet částí): …

2.3.1 Rozložení této hmotnosti (hmotností) na nápravy:: …

▼M6

2.4 Technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti) (podle druhu spojovacího zařízení)

2.4.1 Nebrzděná přípojná hmotnost: …

2.4.2 Nezávisle brzděná přípojná hmotnost: …

2.4.3 Nájezdově brzděná přípojná hmotnost: …

2.4.4 Přípojná hmotnost vybavená hydraulickou nebo pneumatickou brzdou: …

2.4.5 Technicky přípustná celková hmotnost (hmotnosti) soupravy traktor/přípojné vozidlo pro každý systém brzdění přípojného vozidla: …

2.4.6 Umístění spojovacího bodu

2.4.6.1 Výška nad vozovkou

2.4.6.1.1 Maximální výška: …

2.4.6.1.2 Minimální výška: …

2.4.6.2 Vzdálenost od svislé roviny procházející osou zadní nápravy

2.4.6.2.1 Maximální: …

2.4.6.2.2 Minimální: …

2.4.6.3 Maximální statické svislé zatížení/technicky přípustná hmotnost ve spojovacím bodě:

2.4.6.3.1 

 traktoru: …

2.4.6.3.2 

 návěsu (výměnného taženého stroje) nebo přívěsu s nápravami uprostřed (výměnného taženého stroje): …

▼B

2.5 Rozvor náprav ( 17 ):

2.5.1 U návěsů (výměnných tažených strojů):

2.5.1.1 

 vzdálenost mezi spojovacím čepem a první zadní nápravou: …

2.5.1.2 

 vzdálenost mezi spojovacím čepem a zadní částí návěsu (výměnného taženého stroje): …

2.6 Maximální a minimální rozchod kol u každé nápravy (měřeno mezi rovinami symetrie obvykle montovaných jednoduchých pneumatik nebo pneumatik v dvojité montáži) (stanoví výrobce) ( 18 ): …

2.7 Rozměry vozidla (celkové vnější rozměry a rozměry pro silniční provoz)

2.7.1 U podvozku bez nástavby

2.7.1.1 Délka ( 19 ): …

2.7.1.1.1 Maximální přípustná délka dokončeného vozidla: …

2.7.1.1.2 Minimální přípustná délka dokončeného vozidla: …

2.7.1.2 Šířka ( 20 ): …

2.7.1.2.1 Maximální přípustná šířka dokončeného vozidla: …

2.7.1.2.2 Minimální přípustná šířka dokončeného vozidla: …

2.7.1.3 Výška (v provozním stavu) ( 21 ) (v případě výškově nastavitelného zavěšení náprav uveďte obvyklou jízdní polohu): …

2.7.1.4 Přední převis ( 22 ): …

2.7.1.4.1 Přední nájezdový úhel: … stupňů

2.7.1.5 Zadní převis ( 23 ): …

2.7.1.5.1 Zadní nájezdový úhel: … stupňů

2.7.1.5.2 Minimální a maximální přípustný převis spojovacího bodu (23) : …

2.7.1.6 Světlá výška ( 24 ):

2.7.1.6.1 mezi nápravami: …

2.7.1.6.2 pod přední nápravou (nápravami): …

2.7.1.6.3 pod zadní nápravou (nápravami): …

2.7.1.7 Přípustné krajní polohy těžiště karoserie/nástavby nebo vnitřního vybavení nebo výstroje nebo užitečného zatížení: …

▼M6

2.7.2 Celkové rozměry traktoru, včetně spojovacího zařízení

2.7.2.1 Délka pro silniční užití (24) :

maximální: …

minimální: …

2.7.2.2 Šířka pro silniční užití (24) :

maximální: …

minimální: …

2.7.2.3 Výška pro silniční užití (24) :

maximální: …

minimální:. …

2.7.2.4 Přední převis (24) :

maximální: …

minimální: …

2.7.2.5 Zadní převis (24) :

maximální: …

minimální: …

2.7.2.6 Světlá výška nad vozovkou (24) :

maximální: …

minimální: …

▼M2

3. MOTORČást 1 – Obecně3.1. Základní motor/typ motoru (1) (3) (21)3.1.1. Značka (značky) (obchodní název výrobce):3.1.2. Typ a obchodní název základního motoru a případně rodiny motoru (motorů) (1):3.1.3. Způsob označení typu na motoru (motorech) výrobcem a způsob připevnění:3.1.3.1. Umístění, označení a způsob připevnění identifikačního čísla typu motoru:3.1.3.2. Umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu konstrukční části:3.1.4. Název a adresa výrobce:3.1.5. Adresa (adresy) montážního závodu (závodů):3.1.6. Pracovní princip:zážehový/vznětový (1)přímé/nepřímé vstřikování (1)dvoutaktní-čtyřtaktní (1)3.1.7. PalivoNafta/benzin/PLB/ostatní (1)Oddíl 2 – Typ motoru v rodině3.2. Základní vlastnosti základního motoru rodiny (3)3.2.1. Popis vznětového motoru3.2.1.1. Výrobce:3.2.1.2. Číslo motoru přidělené výrobcem a připojené k motoru:3.2.1.3. Cyklus: čtyřtaktní/dvoutaktní (1)3.2.1.4. Vrtání: mm3.2.1.5. Zdvih: mm3.2.1.6. Počet a uspořádání válců:3.2.1.7. Zdvihový objem: cm33.2.1.8. Jmenovité otáčky: ot/min

3.2.1.9. Otáčky při maximálním točivém momentu: ot/min3.2.1.10. Kompresní poměr (2):3.2.1.11. Popis spalovacího systému:3.2.1.12. Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu:3.2.1.13. Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím:3.2.1.14. Chladicí systém3.2.1.14.1. Chladicí médium3.2.1.14.1.1. Druh chladicího média:3.2.1.14.1.2. Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne (1)3.2.1.14.1.3. Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):3.2.1.14.1.4. Převodový poměr (poměry) (lze-li uvést):3.2.1.14.2. Vzduch3.2.1.14.2.1. Dmychadlo: ano/ne (1)3.2.1.14.2.2. Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):3.2.1.14.2.3. Převodový poměr (poměry) (lze-li uvést):3.2.1.15. Teplota povolená výrobcem:3.2.1.15.1. Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu:3.2.1.15.2. Chlazení vzduchem: referenční bod:Maximální teplota v referenčním bodě: K3.2.1.15.3. Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu mezichladiče (přichází-li v úvahu): K3.2.1.15.4. Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: K3.2.1.15.5. Teplota maziva: minimální: K maximální: K3.2.1.16. Přeplňovací dmychadlo: ano/ne (1)3.2.1.16.1. Značka:3.2.1.16.2. Typ:3.2.1.16.3. Popis systému (např. maximální plnicí tlak, přepouštěcí ventil, přichází-li v úvahu):3.2.1.16.4. Mezichladič: ano/ne (1)3.2.1.17. Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: kPa3.2.1.18. Výfukový systém: maximální dovolený protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: kPa

▼M9

3.2.2   Opatření proti znečišťování ovzduší

3.2.2.1 Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (1)

3.2.2.2 Doplňková zařízení k omezení znečišťujících látek (pokud existují a nejsou uvedena v jiném bodě)

3.2.2.2.1 Katalyzátor: ano/ne (1)

3.2.2.2.1.1 Značka/značky: …

3.2.2.2.1.2 Typ (typy): …

3.2.2.2.1.3 Počet katalyzátorů a jejich částí …

3.2.2.2.1.4 Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …

3.2.2.2.1.5 Druh katalytické činnosti: …

3.2.2.2.1.6 Celková náplň drahých kovů: …

3.2.2.2.1.7 Poměrná koncentrace: …

3.2.2.2.1.8 Nosič (struktura a materiál): …

3.2.2.2.1.9 Hustota komůrek: …

3.2.2.2.1.10 Typ pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

3.2.2.2.1.11 Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo/místa a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

3.2.2.2.1.12 Normální rozmezí provozní teploty (K): …

3.2.2.2.1.13 Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …

3.2.2.2.1.13.1 Typ a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

3.2.2.2.1.13.2 Normální rozmezí pracovní teploty činidla: …

3.2.2.2.1.13.3 Mezinárodní norma (v relevantních případech): …

3.2.2.2.1.14 Snímač NOx: ano/ne (1)

3.2.2.2.2 Snímač kyslíku: ano/ne (1)

3.2.2.2.2.1 Značka (značky): …

3.2.2.2.2.2 Typ: …

3.2.2.2.2.3 Umístění: …

3.2.2.2.3 Přípusť vzduchu: ano/ne (1)

3.2.2.2.3.1 Typ (pulzující vzduch, vzduchové čerpadlo atd.): …

3.2.2.2.4 Recirkulace výfukových plynů: ano/ne (1)

3.2.2.2.4.1 Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …

3.2.2.2.5 Filtr částic: ano/ne (1)

3.2.2.2.5.1 Rozměry a objem filtru částic: …

3.2.2.2.5.2 Typ a konstrukce filtru částic: …

3.2.2.2.5.3 Umístění (místo/místa a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

3.2.2.2.5.4 Postup nebo systém regenerace, popis nebo výkres: …

3.2.2.2.5.5 Normální rozmezí provozní teploty (K) a tlaku (kPa): …

3.2.2.2.6 Jiné systémy: ano/ne (1)

3.2.2.2.6.1 Popis a provoz: …

▼M2

3.2.3. Palivový systém3.2.3.1. Palivové čerpadloTlak (2) nebo charakteristický diagram: kPa3.2.3.2. Vstřikovací systém3.2.3.2.1. Čerpadlo3.2.3.2.1.1. Značka (značky):3.2.3.2.1.2. Typ (typy):3.2.3.2.1.3. Dodávka: mm3 (2) na zdvih nebo cyklus při otáčkách čerpadla: ot/min (jmenovitých) a při ot/min (při maximálním točivém momentu) nebo charakteristický diagramUveďte použitý způsob: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (1)3.2.3.2.1.4. Předvstřik3.2.3.2.1.4.1. Křivka předvstřiku (2):3.2.3.2.1.4.2. Časování (2):3.2.3.2.2. Vstřikovací potrubí3.2.3.2.2.1. Délka mm3.2.3.2.2.2. Vnitřní průměr mm3.2.3.2.3. Vstřikovač (vstřikovače)3.2.3.2.3.1. Značka (značky):3.2.3.2.3.2. Typ (typy):3.2.3.2.3.3. Otevírací tlak (2) nebo charakteristický diagram:3.2.3.2.4. Regulátor3.2.3.2.4.1. Značka (značky):3.2.3.2.4.2. Typ (typy):3.2.3.2.4.3. Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (2): ot/min3.2.3.2.4.4. Maximální otáčky v nezatíženém stavu (2): ot/min3.2.3.2.4.5. Volnoběžné otáčky (2): ot/min3.2.3.3. Systém pro studený start3.2.3.3.1. Značka (značky):3.2.3.3.2. Typ (typy):3.2.3.3.3. Popis:3.2.4. Časování ventilů3.2.4.1. Maximální zdvih a úhel otevření a zavření ve vztahu k horní úvrati nebo rovnocenné údaje:3.2.4.2. Referenční vůle a/nebo rozsah nastavení (1)

►(1) M9  

3.2.4.3. Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)3.2.4.3.1. Typ: plynulý nebo zap/vyp3.2.4.3.2. Úhel fázového posunu vačky:3.2.5. Uspořádání kanálů3.2.5.1. Poloha, velikost a počet:3.2.6. Elektronické řídicí funkceJestliže má motor elektronicky řízené funkce, musí být uvedeny tyto údaje:3.2.6.1. Značka:3.2.6.2. Typ:3.2.6.3. Číslo dílu:3.2.6.4. Umístění elektronické řídicí jednotky motoru:3.2.6.4.1. Sledované parametry:3.2.6.4.2. Řízené parametry:Část 3 – Rodina vznětových motorů3.3. Základní vlastnosti rodiny motorů3.3.1. Seznam typů motorů v rodině motorů3.3.1.1. Název rodiny motorů:

►(1) M9  

▼M9 

Základní motor (1)

Motory v rodině (2)

Typ motoru

 
 
 
 
 

Počet válců

 
 
 
 
 

Jmenovité otáčky (min–1)

 
 
 
 
 

Dodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při jmenovitém netto výkonu

 
 
 
 
 

Jmenovitý netto výkon (kW)

 
 
 
 
 

Otáčky při maximálním výkonu (min–1)

 
 
 
 
 

Maximální netto výkon (kW)

 
 
 
 
 

Otáčky při maximálním točivém momentu (min–1)

 
 
 
 
 

Dodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při maximálním točivém momentu

 
 
 
 
 

Maximální točivý moment (Nm)

 
 
 
 
 

Dolní volnoběžné otáčky (min–1)

 
 
 
 
 

Zdvihový objem (v % zdvihového objemu základního motoru)

100

 
 
 
 

(1)   Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v bodě 3.2.

(2)   Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v bodě 3.4.

▼M2

Část 4 – Typ motoru3.4. Základní vlastnosti typu motoru3.4.1. Popis motoru3.4.1.1. Výrobce:3.4.1.2. Číslo motoru přidělené výrobcem a připojené k motoru:3.4.1.3. Cyklus: čtyřtaktní/dvoutaktní (1)3.4.1.4. Vrtání: mm3.4.1.5. Zdvih: mm3.4.1.6. Počet a uspořádání válců:3.4.1.7. Zdvihový objem: cm33.4.1.8. Jmenovité otáčky: ot/min3.4.1.9. Otáčky při maximálním točivém momentu: ot/min3.4.1.10. Kompresní poměr (2):3.4.1.11. Spalovací systém:3.4.1.12. Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu:3.4.1.13. Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím:3.4.1.14. Chladicí systém3.4.1.14.1. Chladicí médium3.4.1.14.1.1. Druh chladicího média:3.4.1.14.1.2. Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne (1)3.4.1.14.1.3. Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):3.4.1.14.1.4. Převodový poměr (poměry) (lze-li uvést):3.4.1.14.2. Vzduch3.4.1.14.2.1. Dmychadlo: ano/ne (1)3.4.1.14.2.2. Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):3.4.1.14.2.3. Převodový poměr (poměry) (lze-li uvést):3.4.1.15. Teplota povolená výrobcem:3.4.1.15.1. Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu: K3.4.1.15.2. Chlazení vzduchem: referenční bod:Maximální teplota v referenčním bodě:3.4.1.15.3. Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu mezichladiče (přichází-li v úvahu): K3.4.1.15.4. Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: K3.4.1.15.5. Teplota maziva: minimální: K maximální: K

3.4.1.16. Přeplňovací dmychadlo: ano/ne (1)3.4.1.16.1. Značka:3.4.1.16.2. Typ:3.4.1.16.3. Popis systému (např. maximální plnicí tlak, přepouštěcí ventil, přichází-li v úvahu):3.4.1.16.4. Mezichladič: ano/ne (1)3.4.1.17. Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: kPa3.4.1.18. Výfukový systém: maximální dovolený protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: kPa (2)

▼M9

3.4.2   Opatření proti znečišťování ovzduší

3.4.2.1 Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (1) …

3.4.2.2 Doplňková zařízení k omezení znečišťujících látek (pokud existují a nejsou uvedena v jiném bodě)

3.4.2.2.1 Katalyzátor: ano/ne (1)

3.4.2.2.1.1 Značka (značky): …

3.4.2.2.1.2 Typ (typy): …

3.4.2.2.1.3 Počet katalyzátorů a jejich částí …

3.4.2.2.1.4 Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …

3.4.2.2.1.5 Druh katalytické činnosti: …

3.4.2.2.1.6 Celková náplň drahých kovů: …

3.4.2.2.1.7 Poměrná koncentrace: …

3.4.2.2.1.8 Nosič (struktura a materiál): …

3.4.2.2.1.9 Hustota komůrek: …

3.4.2.2.1.10 Typ pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

3.4.2.2.1.11 Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo/místa a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

3.4.2.2.1.12 Normální rozmezí provozní teploty (K): …

3.4.2.2.1.13 Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …

3.4.2.2.1.13.1 Typ a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

3.4.2.2.1.13.2 Normální rozmezí pracovní teploty činidla: …

3.4.2.2.1.13.3 Mezinárodní norma (v relevantních případech): …

3.4.2.2.1.14 Snímač NOx: ano/ne (1)

3.4.2.2.2 Snímač kyslíku: ano/ne (1)

3.4.2.2.2.1 Značka (značky): …

3.4.2.2.2.2 Typ: …

3.4.2.2.2.3 Umístění: …

3.4.2.2.3 Přípusť vzduchu: ano/ne (1)

3.4.2.2.3.1 Typ (pulzující vzduch, vzduchové čerpadlo atd.): …

3.4.2.2.4 Recirkulace výfukových plynů: ano/ne (1)

3.4.2.2.4.1 Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …

3.4.2.2.5 Filtr částic: ano/ne (1)

3.4.2.2.5.1 Rozměry a objem filtru částic: …

3.4.2.2.5.2 Typ a konstrukce filtru částic: …

3.4.2.2.5.3 Umístění (místo/místa a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

3.4.2.2.5.4 Postup nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: …

3.4.2.2.5.5 Normální rozmezí provozní teploty (K) a tlaku (kPa): …

3.4.2.2.6 Jiné systémy: ano/ne (1)

3.4.2.2.6.1 Popis a provoz: …

▼M2

3.4.3. Palivový systém3.4.3.1. Palivové čerpadloTlak (2) nebo charakteristický diagram: kPa3.4.3.2. Vstřikovací systém3.4.3.2.1. Čerpadlo3.4.3.2.1.1. Značka (značky):3.4.3.2.1.2. Typ (typy):3.4.3.2.1.3. Dodávka: a mm3 (2) na zdvih nebo cyklus při otáčkách čerpadla: ot/min (jmenovitých) a při ot/min (při maximálním točivém momentu) nebo charakteristický diagramUveďte použitý způsob: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (1)3.4.3.2.1.4. Předvstřik3.4.3.2.1.4.1. Křivka předvstřiku (2):3.4.3.2.1.4.2. Časování (2):3.4.3.2.2. Vstřikovací potrubí3.4.3.2.2.1. Délka: mm3.4.3.2.2.2. Vnitřní průměr: mm3.4.3.2.3. Vstřikovač (vstřikovače)3.4.3.2.3.1. Značka (značky):3.4.3.2.3.2. Typ (typy):3.4.3.2.3.3. Otevírací tlak (2) nebo charakteristický diagram (1):

3.4.3.2.4. Regulátor (regulátory)3.4.3.2.4.1. Značka (značky):3.4.3.2.4.2. Typ (typy):3.4.3.2.4.3. Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (2): ot/min3.4.3.2.4.4. Maximální otáčky v nezatíženém stavu (2): ot/min3.4.3.2.4.5. Volnoběžné otáčky (2): ot/min3.4.4. Systém pro studený start3.4.4.1. Značka (značky):3.4.4.2. Typ (typy):3.4.4.3. Popis:3.4.5. Časování ventilů3.4.5.1. Maximální zdvih a úhel otevření a zavření ve vztahu k horní úvrati nebo rovnocenné údaje:3.4.5.2. Referenční vůle a/nebo rozsah nastavení (1):3.4.5.3. Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)3.4.5.3.1. Typ: plynulý nebo zap/vyp3.4.5.3.2. Úhel fázového posunu vačky:3.4.6. Uspořádání kanálů3.4.6.1. Pozice, velikost a počet:3.4.7. Elektronické řídicí funkceJestliže má motor má elektronicky řízené funkce, musí být uvedeny tyto údaje:3.4.7.1. Značka:3.4.7.2. Typ:3.4.7.3. Číslo dílu:3.4.7.4. Umístění elektronické řídicí jednotky motoru:3.4.7.4.1. Sledované parametry:3.4.7.4.2. Řízené parametry:

►(1) M9  

▼M9

3.5.   Výkon motoru

3.5.1 Maximální netto výkon motoru: … kW, při … min–1 (podle směrnice 97/68/ES ( 25 ))

3.5.2 Jmenovitý netto výkon motoru: … kW, při … min–1 (podle směrnice 97/68/ES)

3.5.3 Volitelně: Případný výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých otáčkách (podle kodexu OECD 2 nebo normy ISO 789-1:1990)Standardní otáčky vývodového hřídele

(min–1)

Odpovídající otáčky motoru

(min–1)

Výkon

(kW)

1–540

 
 

2–1 000

 
 

3–540 ECO

 
 

4–1 000 ECO

 
 

▼B

4.   PŘEVODY ( 26 )

4.1 Výkres převodového ústrojí: …

4.2 Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atd.): …

4.2.1 Stručný popis elektrických/elektronických částí (popřípadě): …

4.3 Moment setrvačnosti setrvačníku motoru: …

4.3.1 Přídavné momenty setrvačnosti při nezařazeném převodu: …

4.4 Spojka (druh) (je-li použita): …

4.4.1 Maximální změna momentu (lze-li uvést): …

4.5 Převodovka (druh, přímý chod, způsob ovládání)

4.6 Převodové poměry, s přídavnou převodovkou nebo bez ní ( 27 )Stupeň

Převodový poměr převodovky

Převodový poměr (poměry) přídavné převodovky

Koncový převod

Celkový převod

Maximum pro mechanismus změny (1)

1

2

3

 
 
 
 

Minimum pro mechanismus změny (1)

Zpětný chod

1

 
 
 
 

(1)   pro plynule měnitelný převod (CVT = continuously variable transmission)

4.6.1 Maximální rozměry pneumatik na hnaných nápravách: …

4.7 Maximální vypočtená konstrukční rychlost traktoru při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele užité při výpočtu) (27) : … km/h

4.7.1 Naměřená maximální rychlost: … km/h

4.8 Skutečná dopředná vzdálenost odpovídající jedné úplné otáčce hnaných kol: …

4.9 Regulátor otáček/výkonu: ano/ne ( 28 )

4.9.1 Popis: …

4.10 Rychloměr, tachograf, měřič provozních hodin (jsou-li namontovány)

4.10.1 Rychloměr (popřípadě):

4.10.1.1 Způsob činnosti a popis mechanismu jeho pohonu: …

4.10.1.2 Konstanta přístroje: …

4.10.1.3 Dovolená odchylka měřicího mechanismu: …

4.10.1.4 Celkový převodový poměr: …

4.10.1.5 Výkres stupnice rychloměru nebo jiných způsobů zobrazení jeho údajů: …

4.10.1.6 Stručný popis elektrických/elektronických součástí: …

4.10.2 Tachograf, měřič provozních hodin (jsou-li namontovány): ano/ne (28) 

4.11 Uzávěr diferenciálu (je-li namontován): ano/ne ( 29 )

4.12 Vývodový hřídel (hřídele) (otáčky za minutu, poměr těchto otáček k otáčkám motoru) (počet, typ a umístění)

4.12.1 

 hlavní vývodový hřídel: …

4.12.2 

 ostatní: …

4.12.3 Ochrana (ochrany) vývodového hřídele (hřídelů) (popis, rozměry, výkresy, fotografie): …

4.13 Ochrana částí motoru, výčnělků a kol (popis, výkresy, skicy, fotografie):

4.13.1 Jednostranná ochrana povrchu: …

4.13.2 Vícestranná ochrana povrchu: …

4.13.3 Ochrana úplným kapotováním: …

4.14 Stručný popis elektrických/elektronických součástí (jsou-li užity): …

5.   NÁPRAVY

5.1 Popis každé nápravy: …

5.2 Značka (lze-li uvést): …

5.3 Typ (lze-li uvést): …

6.   ZAVĚŠENÍ (lze-li uvést)

6.1 Mezní kombinace (maximum-minimum) pneumatika/kolo (lze-li uvést) (rozměry, vlastnosti, tlak v pneumatice určené pro silniční provoz, maximální přípustné zatížení, rozměry kol a přední/zadní kombinace): …

6.2 Způsob zavěšení (popřípadě) každé nápravy nebo kola: …

6.2.1 Seřizování výšky: ano/ne/volitelné (29) 

6.2.2 Stručný popis elektrických/elektronických částí (popřípadě): …

6.3 Jiná zařízení (popřípadě): …

7.   ŘÍZENÍ (nákres)

7.1 Druh mechanismu řízení: manuální/s posilovačem/servořízení (29) 

7.1.1 Otočné pracoviště řidiče (popis): …

7.2 Převod a ovládání

7.2.1 Druh převodu řízení (popřípadě uveďte zvlášť pro přední a zadní kola): …

7.2.2 Spojení s koly (včetně jiného spojení než mechanického; popřípadě uveďte zvlášť pro přední a zadní kola): …

7.2.2.1 Stručný popis elektrických/elektronických částí (jsou-li užity): …

7.2.3 Způsob posílení (je-li užito): …

7.2.3.1 Způsob a schéma činnosti, značka (značky) a typ (typy): …

7.2.4 Schematický nákres úplného řídicího mechanismu s udáním umístění různých zařízení na vozidle, která ovlivňují chování řízení: …

7.2.5 Schematický výkres (výkresy) ovládacích prvků řízení: …

7.2.6 Rozsah a způsob seřízení ovládacího prvku řízení: …

7.3 Maximální úhel rejdu kol (popřípadě)

7.3.1 vprav o … stupňů;

počet otáček volantu: …

7.3.2 vlevo … stupňů;

počet otáček volantu: …

7.4 Minimální kruh otáčení (bez brzdění) ( 30 ):

7.4.1 vpravo: … mm

7.4.2 vlevo: … mm

7.5 Postup seřízení ovládacího orgánu řízení (popřípadě): …

7.6 Stručný popis elektrických/elektronických částí (popřípadě): …

8.   BRZDY (celkový výkres a funkční schéma) ( 31 )

8.1 Systém provozního brzdění: …

8.2 Systém nouzového brzdění: …

8.3 Systém parkovacího brzdění: …

8.4 Přídavné brzdové zařízení (zvláště odlehčovací brzda): …

8.5 U vozidel s protiblokovacími systémy popis činnosti systému (včetně všech elektronických částí), elektrické blokové schéma, schéma hydraulických nebo pneumatických obvodů: …

8.6 Seznam všech řádně označených částí brzdového systému: …

8.7 Rozměry největších přípustných pneumatik na brzděných nápravách: …

8.8 Výpočty systému brzd (stanovení poměru celkových brzdných sil na obvodu kol k síle působící na ovládač brzdění): …

8.9 Blokování ovládače brzdění na levé a na pravé straně: …

8.10 Vnější zdroj (zdroje) energie (je-li užit) (vlastnosti, kapacita zásobníků energie, maximální a minimální tlak, tlakoměr a výstražné zařízení signalizující na přístrojové desce minimální tlak, podtlakové zásobníky a plnicí ventil, plnicí kompresor, shoda s ustanoveními pro tlaková zařízení): …

8.11 Vozidla vybavená zařízením pro brzdění přípojných vozidel:

8.11.1 Ovládač brzdění přípojného vozidla (popis, vlastnosti): …

8.11.2 Mechanické/hydraulické/pneumatické propojení ( 32 )

8.11.3 Konektory, spojky, bezpečnostní zařízení (popis, výkres, schéma): …

8.11.4 Propojení jednohadicové nebo dvouhadicové (32) :

8.11.4.1 Plnicí tlak (jednohadicový systém):… kPa

8.11.4.2 Plnicí tlak (dvouhadicový systém):… kPa

9.   POLE VÝHLEDU, ZASKLENÍ, STÍRAČE ČELNÍHO SKLA A ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

9.1 Pole výhledu

9.1.1 Výkres (výkresy) nebo fotografie, ukazující umístění částí dopředného pole výhledu: …

9.2 Zasklení

9.2.1 Údaje pro rychlou identifikaci vztažného bodu: …

9.2.2 Čelní sklo (skla)

9.2.2.1 Užitý materiál: …

9.2.2.2 Způsob montáže: …

9.2.2.3 Úhel sklonu: … stupňů

9.2.2.4 Číslo (čísla) schválení typu konstrukční části: …

9.2.2.5 Příslušenství čelního skla, jeho umístění a výstižný popis všech elektrických/elektronických součástí: …

9.2.3 Ostatní okna

9.2.3.1 Umístění: …

9.2.3.2 Užitý materiál (materiály): …

9.2.3.3 Číslo (čísla) schválení typu konstrukční části: …

9.2.3.4 Stručný popis elektrických/elektronických částí mechanismu spouštění oken (jsou-li užity): …

9.3 Stírače čelního skla: ano/ne ( 33 ) (popis, počet, frekvence stírání): …

9.4 Zpětné zrcátko (zrcátka)

9.4.1 Třídy: …

9.4.2 Značka schválení typu konstrukční části: …

9.4.3 Umístění ve vztahu ke konstrukci vozidla (výkresy): …

9.4.4 Způsob (způsoby) připevnění: …

9.4.5 Volitelné vybavení, které může ovlivnit výhled dozadu: …

9.4.6 Stručný popis elektrických/elektronických částí seřizovacího mechanismu (jsou-li užity): …

9.5 Odmrazování a odmlžování

9.5.1 Technický popis: …

10.   OCHRANNÉ KONSTRUKCE CHRÁNÍCÍ PŘI PŘEVRÁCENÍ, OCHRANA PŘED VLIVEM POVĚTRNOSTI, SEDADLA, LOŽNÉ PLOŠINY

10.1 Ochranné konstrukce chránící při převrácení (kótované výkresy, fotografie, popis)

10.1.1 Rám (rámy)

10.1.1.0 Namontován (namontovány): ano/ne (33) 

10.1.1.1 Výrobní značka (značky): …

10.1.1.2 Značka (značky) ES schválení typu konstrukční části: …

10.1.1.3 Vnitřní a vnější rozměry: …

10.1.1.4 Materiál (materiály) a výrobní technologie: …

10.1.2 Kabina (kabiny)

10.1.2.0 Namontována (namontovány): ano/ne (33) 

10.1.2.1 Obchodní název (názvy): …

10.1.2.2 Značka (značky) ES schválení typu konstrukční části: …

10.1.2.3 Dveře (počet, rozměry, směr otevírání, zámky a závěsy): …

10.1.2.4 Okna a únikový východ (východy) (počet, rozměry, umístění): …

10.1.2.5 Jiné způsoby ochrany před vlivem povětrnosti (popis): …

10.1.2.6 Vnitřní a vnější rozměry: …

10.1.3 Ochranný oblouk (oblouky) otevřeného vozidla, namontován vpředu/vzadu (33) , sklopný dolů nebo nesklopný (33) :

10.1.3.0 Namontován: ano/ne ( 34 )

10.1.3.1 Popis (umístění, upevnění atd.): …

10.1.3.2 Výrobní nebo obchodní značka (značky): …

10.1.3.3 Značka (značky) ES schválení typu konstrukční části: …

10.1.3.4 Rozměry: …

10.1.3.5 Materiál (materiály) a výrobní technologie: …

10.2 Pracovní prostor a přístup do kabiny řidiče (popis, vlastnosti nebo kótované výkresy): …

10.3 Sedadla a opěrky nohou

10.3.1 Sedadlo (sedadla) řidiče (výkresy, fotografie, popis): …

10.3.1.1 Výrobní nebo obchodní značka (značky): …

10.3.1.2 Značka (značky) ES schválení typu konstrukční části: …

10.3.1.3 Kategorie typu sedadla: kategorie A třídy I/II/III, kategorie B (34) 

10.3.1.4 Umístění a hlavní vlastnosti: …

10.3.1.5 Systém seřizování: …

10.3.1.6 Systém přestavení a zajištění: …

10.3.2 Sedadla spolujezdců (počet, rozměry, umístění a vlastnosti): …

10.3.3 Opěrky nohou (počet, rozměry a umístění): …

10.4 Ložná plošina

10.4.1 Rozměry: … mm

10.4.2 Umístění: …

10.4.3 Technicky přípustné naložení: … kg

10.4.4 Rozložení zatížení na nápravy: … kg

10.5 Potlačení vysokofrekvenčního rušení

10.5.1 Popis a výkresy/fotografie tvaru a materiálu částí karoserie, která tvoří motorový prostor a jemu nejbližší část prostoru pro cestující: …

10.5.2 Výkresy nebo fotografie polohy kovových částí v motorovém prostoru (např. topná zařízení, náhradní kolo, filtr sání, řídicí mechanismus atd.): …

10.5.3 Tabulka a výkres odrušovacích prostředků: …

10.5.4 Údaje o jmenovitých hodnotách stejnosměrného odporu a u odporových zapalovacích kabelů o jejich jmenovitém odporu na 1 m: …

11.   ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI (kótované výkresy vnějšku vozidla s údaji o umístění svítících ploch všech zařízení; počet svítilen, jejich přívody, značky schválení typu a barva jimi vyzařovaného světla)

11.1 Povinná zařízení

11.1.1 Potkávací světlomety: …

11.1.2 Přední obrysové svítilny: …

11.1.3 Zadní obrysové svítilny: …

11.1.4 Směrové svítilny:

 přední: …

 zadní: …

 boční: …

11.1.5 Zadní odrazky: …

11.1.6 Svítilna zadní registrační tabulky: …

11.1.7 Brzdové svítilny: …

11.1.8 Výstražný signál: …

11.2 Volitelná zařízení:

11.2.1 Dálkové světlomety: …

11.2.2 Přední mlhové světlomety: …

11.2.3 Zadní mlhové svítilny: …

11.2.4 Zpětný světlomet: …

11.2.5 Pracovní světlomet: …

11.2.6 Parkovací svítilny: …

11.2.7 Doplňkové obrysové svítilny: …

11.2.8 Varovná svítilna (svítilny) pro směrové svítilny přípojného vozidla: …

11.3 Stručný popis elektrických/elektronických součástí jiných, než jsou svítilny (popřípadě): …

12.   RŮZNÉ

12.1 Zvukové výstražné (zvuková výstražná) zařízení (umístění): …

12.1.1 Značka (značky) ES schválení typu konstrukční části: …

12.2 Mechanické spojovací zařízení mezi traktorem a taženým vozidlem:

12.2.1 Typ (typy) spojovacího zařízení: …

12.2.2 Výrobní značka (značky): …

12.2.3 Číslo (čísla) schválení typu konstrukční části: …

12.2.4 Zařízení konstruováno pro maximální vodorovné zatížení hmotností … kg a pro maximální svislé zatížení hmotností … kg (lze-li uvést) ( 35 )

12.3 Hydraulický zvedák: tříbodové spojení: ano/ne ( 36 )

12.4 Přípojka pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na přípojném vozidle (popis): …

12.5 Montáž, umístění, funkce a označení ovládačů (popis, fotografie nebo náčrty): …

12.6 Umístění zadní registrační tabulky (tvar a rozměry): …

12.7 Odtahový úchyt (tvar a rozměry): …

12.8 Popis palubní elektroniky užité k provozu a ovládání nářadí namontovaného na vozidle nebo taženého nářadí: …

VZOR B

Zjednodušený informační dokument pro ES schvalování typu vozidla

ČÁST I

Vzor B se užije, jestliže je k dispozici jeden nebo více certifikátů ES schválení typu nebo ES schválení typu konstrukční části vydaných podle zvláštních směrnic.

Čísla odpovídajících certifikátů ES schválení typu nebo ES schválení typu konstrukční části musí být uvedeny v tabulce v části III.

Informace podle přílohy III (prohlášení o shodě) musí být vypracovány pro každou z níže uvedených položek 1 – 12 a pro každý typ/variantu/verzi vozidla.

Pokud nejsou k dispozici certifikáty ES schválení typu nebo ES schválení typu konstrukční části vydané podle zvláštních směrnic, musí být poskytnuty informace z odpovídajících bodů informačního dokumentu podle vzoru A.0.

OBECNĚ

0.1

Značka (značky) (registrované výrobcem): …

0.2

Typ (uveďte všechny varianty a verze): …

0.2.0

Stav vzhledem k stupni dokončení vozidla:

pro úplné/dokončené/nedokončené vozidlo (1)

U dokončeného vozidla uveďte jméno a adresu předchozího výrobce a číslo schválení nedokončeného nebo dokončeného vozidla.

0.2.1

(Případný) Obchodní název: …

0.3

Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen:

0.3.1

Štítek výrobce (umístění a způsob připevnění): …

0.3.2

Identifikační číslo podvozku (umístění): …

0.4

Kategorie vozidla (1): …

0.5

Jméno a adresa výrobce: …

0.7

U konstrukčních částí nebo u samostatných technických celků umístění značky schválení typu a způsob jejího připevnění: …

0.8

Adresa montážního závodu (závodů): …

1.

OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

(Připojte fotografii vozidla reprezentujícího verzi z tříčtvrtinového pohledu zepředu a zezadu a kótovaný výkres celého vozidla)

2.

HMOTNOSTI A ROZMĚRY

3.

MOTOR

4.

PŘEVODY

5.

NÁPRAVY

6.

ZAVĚŠENÍ

7.

ŘÍZENÍ

8.

BRZDOVÁ ZAŘÍZENÍ

9.

POLE VÝHLEDU, ZASKLENÍ, STÍRAČE ČELNÍHO SKLA A ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

10.

KONSTRUKCE OCHRANY PŘI PŘEKLOPENÍ, OCHRANA PŘED POVĚTRNOSTÍ, SEDADLA, LOŽNÉ PLOŠINY

11.

ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI

12.

RŮZNÉ

(1)   Klasifikace podle definic v kapitole A přílohy II směrnice 2003/37/ES.

ČÁST II

V následující tabulce jsou uvedeny povolené kombinace těch konstrukčních částí, u nichž byly do části I uvedeny vícenásobné údaje. V případě vícenásobných údajů musí být každému jednotlivému údaji přiděleno rozlišovací písmeno, které se do tabulky uvede tak, aby bylo zřejmé, který údaj (údaje) o určité konstrukční části platí pro kterou verzi.

Pro každou variantu typu je třeba vyplnit samostatnou tabulku.

Vícenásobné údaje, které nejsou v rámci určité varianty omezeny z hlediska kombinací, se vepíší do sloupce „Všechny verze“.

image

Pokud je splněn původní účel, mohou být tyto informace uvedeny v jiném formátu nebo v jiném uspořádání.

Každá varianta a verze musí být označena číselným a písmenným kódem, který musí být pro příslušné vozidlo rovněž uveden v prohlášení o shodě (příloha III).

ČÁST III

Čísla ES schválení typu podle zvláštních směrnic

Do následující tabulky zapište požadované informace ( 37 ) o vlastnostech týkajících se vozidla.

Pro účely ES schválení typu musí být zahrnuty a schvalujícím orgánům předloženy veškeré příslušné certifikáty schválení typu vozidla nebo schválení typu konstrukční části (spolu s jejich přílohami).Účel

Číslo ES schválení typu nebo ES schválení typu konstrukční části

Datum ES schválení typu nebo ES schválení typu konstrukční části

Platí pro typ (typy),

variantu (varianty),

verzi (verze)

Příklad

 
 
 

Brzdový systém

E1*76/432*97/54*0026*00

3.2.2000

MF/320/U

E4*76/432*97/54*0039*00

1.3.2000

MF/320/F

Podpis: …

Funkce: …

Datum: …
PŘÍLOHA II

KAPITOLA A

Definice kategorií a typů vozidel

A.   Kategorie vozidel jsou definovány takto:

1.   Kategorie T: Kolové traktory:

 Kategorie T1: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s nápravou nejbližší řidiči ( 38 ) mající minimální rozchod kol větší než 1 150 mm, s hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1 000 mm.

 Kategorie T2: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s minimálním rozchodem kol menším než 1 150 mm, s hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Jestliže však výška těžiště traktoru ( 39 ) (měřeno vzhledem k vozovce) dělená střední hodnotou minimálního rozchodu kol u všech náprav je větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h.

 Kategorie T3: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h a s hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.

 Kategorie T4: kolové traktory pro zvláštní účely s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h (podle definice v dodatku 1).

 Kategorie T5: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h.

2.   Kategorie C: Pásové traktory:

Pásové traktory jsou poháněny a řízeny nekonečnými pásy a jejich kategorie C1 až C5 jsou definovány analogicky ke kategoriím T1 až T5.

3.   Kategorie R: přípojná vozidla

 Kategorie R1: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 1 500 kg.

 Kategorie R2: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 3 500 kg.

 Kategorie R3: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 21 000 kg.

 Kategorie R4: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu převyšuje 21 000 kg.

Podle konstrukční rychlosti se označuje každá kategorie přípojného vozidla ještě písmenem „a“ nebo „b“:

 „a“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h nebo nižší,

 „b“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h.

Příklad: Rb3 je kategorie přípojného vozidla, u kterého je součet technicky přípustných hmotností na nápravu vyšší než 3 500 kg, ale nepřevyšuje 21 000 kg, a které je konstruováno k tažení traktorem kategorie T5.

4.   Kategorie S: výměnný tažený stroj

 Kategorie S1: Výměnný tažený stroj určený pro zemědělské nebo lesnické užití, u kterého součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 3 500 kg.

 Kategorie S2: Výměnný tažený stroj určený pro zemědělské nebo lesnické užití, u kterého součet technicky přípustných hmotností na nápravu převyšuje 3 500 kg.

Podle konstrukční rychlosti se označuje každá kategorie výměnného taženého stroje ještě písmenem „a“ nebo „b“:

 „a“ platí pro výměnný tažený stroj s maximální konstrukční rychlostí rovnou hodnotě 40 km/h nebo nižší,

 „b“ platí pro výměnný tažený stroj s maximální konstrukční rychlostí převyšující hodnotu 40 km/h.

Příklad: Sb2 je kategorie výměnného taženého stroje, u kterého je součet technicky přípustných hmotností na nápravu vyšší než 3 500 kg a který je konstruován k tažení traktorem kategorie T5.

B.   Definice typů vozidel

1.   Kolové traktory:

Pro účely této směrnice:

„typem“ se rozumějí traktory shodné kategorie, které se vzájemně neliší alespoň z těchto hledisek:

 výrobce,

 označení typu výrobcem,

 základní koncepční a konstrukční znaky:

 

 páteřový rám/rám s podélníky/kloubové šasi (zřejmé a základní rozdíly),

 hnací jednotka (spalovací/elektrický/hybridní pohon),

 nápravy (počet);

„variantou“ se rozumějí traktory stejného typu, které se neliší alespoň z těchto hledisek:

 hnací jednotka:

 

 pracovní princip,

 počet a uspořádání válců,

 rozdíl výkonu menší než 30 % (nejvyšší výkon nesmí být více než 1,3násobkem nejmenšího výkonu),

 rozdíl ve zdvihovém objemu motoru menší než 20 % (nejvyšší hodnota nesmí být více než 1,2násobkem hodnoty nejnižší);

 hnané nápravy (počet, umístění, propojení),

 řízené nápravy (počet a umístění),

 rozdíl v maximální naložené hmotnosti nepřevyšující 10 %,

 převody (typ),

 konstrukce ochrany při překlopení,

 brzděné nápravy (počet);

„verzí“ varianty se rozumějí traktory, které jsou tvořeny kombinací bodů uvedených ve schvalovací dokumentaci podle přílohy I.

2.

Pásové traktory: shodně jako pro kolové traktory

3.

Přípojná vozidla:

„typem“ se rozumějí přípojná vozidla shodné kategorie, která se vzájemně neliší alespoň z těchto hledisek:

 výrobce,

 označení typu výrobcem,

 základní koncepční a konstrukční znaky a:

 páteřový rám/rám s podélníky/kloubové šasi (ve smyslu zřejmých nebo základních rozdílů),

 nápravy (počet);

„variantou“ se rozumějí přípojná vozidla stejného typu, která se vzájemně neliší alespoň z těchto hledisek:

 řízené nápravy (počet a umístění),

 rozdíl v maximální naložené hmotnosti nepřevyšující 10 %,

 brzděné nápravy (počet).

4.

Výměnné tažené stroje: shodně jako pro přípojná vozidla.

KAPITOLA B

Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru

Část I

Seznam zvláštních směrnicČ.

Předmět

Základní směrnice a přílohy

Úř. Věstník L

Platnost

(pro T4 a C4 viz dodatek 1)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

1.1

Maximální naložená hmotnost

74/151/EHS, I

84, 28.3.1974, s. 25

×

×

×

×

(×)

(×)

(×)

1.2

Registrační tabulka

74/151/EHS, II

×

×

×

×

I

(×)

(×)

1.3

Palivová nádrž

74/151/EHS, III

×

×

×

×

I

1.4

Přídavná závaží

74/151/EHS, IV

×

×

 

(×)

I

1.5

Zvukové výstražné zařízení

74/151/EHS, V

×

×

×

×

I

1.6

Hladina akustického tlaku (vnějšího)

74/151/EHS, VI

×

×

×

(×)

I

2.1

Maximální konstrukční rychlost

74/152/EHS, příloha, bod 1

84, 28.3.1974,s. 33

×

×

×

(×)

I

2.2

Ložné plošiny

74/152/EHS, příloha, bod 2

×

×

×

(×)

I

3.1

Zpětná zrcátka

74/346/EHS

191, 15.7.1974, s. 1

×

×

 

(×)

I

4.1

Pole výhledu a stírače čelního skla

74/347/EHS

191, 15.7.1974, s. 5

×

×

×

(×)

I

5.1

Mechanismus řízení

75/321/EHS

147, 9.6.1975, s. 24

×

×

×

(×)

(×)

6.1

Potlačení vf. rušení

75/322/EHS

147, 9.6.1975, s. 28

×

×

×

×

I

7.1

Brzdová zařízení

76/432/EHS

122, 8.5.1976, s. 1

×

×

×

(×)

(×)

(×)

 
 

71/320/EHS

202, 6.9.1971, s. 37

×

8.1

Sedadla spolujezdců

76/763/EHS

262, 27.9.1976, s. 135

×

×

(×)

I

9.1

Hladina akustického tlaku (vnitřního)

77/311/EHS

105, 28.4.1977, s. 1

×

×

×

(×)

I

10.1

Ochranné konstrukce chránící při převrácení

77/536/EHS

220, 29.8.1977, s. 1

×

(×)

(×)

12.1

Sedadlo řidiče

78/764/EHS

255, 18.9.1978, s. 1

×

×

×

(×)

(×)

13.1

Montáž světelné techniky

78/933/EHS

325, 20.11.1978, s. 16

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

14.1

Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

79/532/EHS

145, 13.6.1979, s. 16

×

×

×

×

×

(×)

(×)

15.1

Odtahové úchyty a zpětný chod

79/533/EHS

145, 13.6.1979, s. 20

×

×

×

(×)

I

16.1

Ochranné konstrukce chránící při převrácení – statická zkouška

79/622/EHS

179, 17.7.1979, s. 1

×

(×)

I

17.1

Pracovní prostor, přístup k řízení

80/720/EHS

194, 28.7.1980, s. 1

×

×

(×)

I

18.1

Vývodové hřídele

86/297/EHS

186, 8.7.1986, s. 19

×

×

×

►M7  × ◄

I

19.1

Zadní ochranné konstrukce chránící při převrácení (úzkorozchodné traktory)

86/298/EHS

186, 8.7.1986, s. 26

×

(×)

I

20.1

Montáž ovládačů

86/415/EHS

249, 26.8.1986, s. 1

×

×

×

(×)

I

21.1

Přední ochranné konstrukce chránící při převrácení (úzkorozchodné traktory)

87/402/EHS

220, 8.8.1987, s. 1

×

(×)

I

22.1

Rozměry a přípojná hmotnost

89/173/EHS, I

67, 10.3.1989, s. 1

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.2

Zasklení

89/173/EHS, III

×

×

×

I

 
 

92/22/EHS

129, 14.5.1992, s. 11

×

22.3

Regulátor otáček/výkonu

89/173/EHS, II, 1

×

×

×

(×)

I

22.4

Ochrana konstrukčních částí pohonu

89/173/EHS, II, 2

×

×

×

(×)

I

22.5

Mechanická spojovací zařízení

89/173/EHS, IV

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.6

Povinné štítky

89/173/EHS, V

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.7

Ovládání a spojení brzd traktoru a přípojného vozidla

89/173/EHS, VI

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

23.1

Emise znečisťujících látek

2000/25/ES

173, 12.7.2000, s. 1

×

×

×

×

×

24.1

Pneumatiky (1)

[.…/…/ES]

×

×

×

×

(×)

(×)

25.1

Stabilita (1)

[.…/…/ES]

ZS

26.1

►M3  Kotevní úchyty bezpečnostních pásůk (3)  ◄

76/115/EHS

24, 30.1.1976, s. 6

×

×

×

×

×

27.1

Bezpečnostní pásy

77/541/EHS

220, 29.8.1977, s. 95

×

28.1

Zpětný chod a rychloměr

75/443/EHS

196, 26.7.1975, s. 1

×

29.1

Systémy proti rozstřiku

91/226/EHS

103, 23.4.1991, s. 5

×

(×)

30.1

Omezovače rychlosti

92/24/EHS

129, 14.5.1992, s. 154

×

31.1

Ochrana proti podjetí zezadu (1)

[. …/ …/ES]

SD

32.1

Boční ochranné zařízení

89/297/EHS

124, 5.5.1989

×

(×)

(1)   Dosud projednávané směrnice o pneumatikách, o stabilitě a o ochraně proti podjetí zezadu; neexistence zvláštní směrnice nebrání udělení schválení typu vozidla jako celku.

(2)   Pro udělení ES schválení typu musí být závorky odstraněny.

(3)   Minimální počet kotevních úchytů požadovaných pro traktory kategorií T1, T2, T3, C1, C2 a C3 je dva, jak stanoví dodatek 1 přílohy I směrnice 76/115/EHS pro střední místa k sedění směřující dopředu ve vozidlech kategorie N3. Zkušební síly stanovené v bodech 5.4.3 a 5.4.4 přílohy I uvedené směrnice pro vozidla kategorie N3 se použijí pro tyto kategorie traktorů.

Legenda:

× = směrnice se použije v plném znění.

(X) = směrnice je použitelná až po změně (2).

ZS = zvláštní směrnice.

– = nepoužije se.

I = shodný s T, vždy podle kategorie.

Část I A

Technické požadavky zvláštních směrnic pro „motorová vozidla“ (ve znění nejnovějších platných změn k datu ES schválení typu) podle následující tabulky mohou být použity místo požadavků odpovídajících zvláštním směrnicím pro „zemědělské a lesnické traktory“.Číslo položky uvedené v tabulce v části I

(zvláštní směrnice)

Číslo základní směrnice pro motorová vozidla

Úřední věstník L

1.5

Zvukové výstražné zařízení

70/388/EHS

176, 10.8.1970, s. 12

1.6

Hladina akustického tlaku (vnějšího)

70/157/EHS

42, 23.2.1970, s. 16

4.1

Pole výhledu a stírače čelního skla

77/649/EHS

284, 10.10.1978, s. 11

5.1

Mechanismus řízení

70/311/EHS

133, 18.6.1970, s. 10

6.1

Potlačení vf. rušení

72/245/EHS

152, 6.7.1972, s. 15

7.1

Brzdová zařízení

71/320/EHS

202, 6.9.1971, s. 37

14.1

Zadní odrazky

76/757/EHS

262, 27.9.1976, s. 32

14.1

Zadní svítilny

76/758/EHS

262, 27.9.1976, s. 54

14.1

Směrové svítilny

76/759/EHS

262, 27.9.1976, s. 71

14.1

Svítilna zadní registrační tabulky

76/760/EHS

262, 27.9.1976, s. 85

14.1

Světlomety

76/761/EHS

262, 27.9.1976, s. 96

14.1

Potkávací světlomety

76/761/EHS

14.1

Přední mlhové světlomety

76/762/EHS

262, 27.9.1976, s. 122

14.1

Zadní mlhové svítilny

77/538/EHS

220, 29.8.1977, s. 60

14.1

Zpětné světlomety

77/539/EHS

220, 29.8.1977, s. 72

22.2

Bezpečnostní zasklení

92/22/EHS

129, 14.5.1992, s. 11

23.1

Emise znečisťujících látek

88/77/EHS

36, 9.2.1988, s. 33

ČÁST I B

Dále uvedené předpisy převzaté z příloh revidované dohody z roku 1958 a uznávané v jejich nejnovější verzi Společenstvím v jeho působnosti jako smluvní strany uvedené dohody ke dni ES schválení typu podle odpovídající zvláštní směrnice, mohou být užity místo odpovídajících zvláštních směrnic pro „zemědělské a lesnické traktory“ a pro „motorová vozidla“ uvedených v tabulce v části IIA.Číslo položky uvedené v tabulce v části I

(zvláštní směrnice)

Číslo předpisu EHK OSN

1.5

Zvukové výstražné zařízení

R 28

1.6

Hladina akustického tlaku (vnějšího)

R 51

4.1

Pole výhledu a stírače čelního skla

R 71

5.1

Mechanismus řízení

R 79

6.1

Potlačení vf. rušení

R 10

7.1

Brzdová zařízení

R 13

13.1

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

R 86 (1)

14.1

Zadní odrazky

R 3

14.1

Zadní svítilny

R 7

14.1

Směrové svítilny

R 6

14.1

Svítilna zadní registrační tabulky

R 4

14.1

Světlomety

R 1 – R 8 – R 20 – R 98

14.1

Potkávací světlomety

R 1 – R 8 – R 20 – R 98

14.1

Přední mlhové světlomety

R 19

14.1

Zadní mlhové svítilny

R 38

14.1

Zpětné světlomety

R 23

22.2

Bezpečnostní zasklení

R 43 (2)

23.1

Emise znečisťujících látek

R 49/R 96 (3)

(1)   Pouze pro zařízení uvedená v odpovídající směrnici.

(2)   S výjimkou skleněných čelních skel.

(3)   Pouze pro stupně uvedené v odpovídající směrnici.

▼M3

Část II. C

Souvztažnost s normalizovanými kodexy OECD

Zkušební protokoly (úplné), které odpovídají níže uvedeným kodexům OECD, mohou být používány místo zkušebních protokolů vypracovaných podle odpovídajících samostatných směrnic.Číslo uvedené v tabulce v části I (zvláštní směrnice)

Předmět

Kodexy OECD (1)

10.1.

77/536/EHS

Úřední zkoušky ochranných konstrukcí chránících při převrácení zemědělských a lesnických traktorů (dynamické zkoušky)

Kodex 3

26.1.

76/115/EHS

16.1.

79/622/EHS

Úřední zkoušky ochranných konstrukcí chránících při převrácení zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

Kodex 4

26.1.

76/115/EHS

19.1.

86/298/EHS

Úřední zkoušky zadních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

Kodex 7

26.1.

76/115/EHS

21.1.

87/402/EHS

Úřední zkoušky předních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

Kodex 6

26.1.

76/115/EHS

 

SD (2)

Úřední zkoušky ochranných konstrukcí chránících při převrácení pásových zemědělských a lesnických traktorů

Kodex 8

26.1.

76/115/EHS

(1)   Zkušební protokoly musí být v souladu s rozhodnutím Rady OECD C(2008) 128 z října 2008. Rovnocennost zkušebních protokolů může být uznána pouze pro vyzkoušené kotevní úchyty bezpečnostních pásů. Zkušební protokoly v souladu s kodexy podle rozhodnutí Rady OECD C(2000) 59 naposledy pozměněného rozhodnutím Rady OECD C(2005) 1 budou i nadále platné. Ode dne provedení této směrnice do vnitrostátního práva musí být nové zkušební protokoly založeny na novém znění kodexů.

(2)   SD: bude řešeno zvláštní směrnicí.

▼B

Dodatek 1

ČÁST I

DEFINICE VOZIDEL ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A POŽADAVKY PRO SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

Pro provoz ve zvláštních situacích existují dále uvedená vozidla zvláštního určení:

1.   Traktory T4

1.1   T4.1 Traktory s velkou světlou výškou:

Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vinnou révou. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jednoho řádku nebo více řádků plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na ložné plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řádky plodiny vyšší než 1 000 mm. Pokud je poměr výšky těžiště traktoru ( 40 ) měřené vzhledem k zemi (při užití obvykle montovaných pneumatik) a střední hodnoty minimálního rozchodu kol u všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km/h.

1.2   T4.2 Zvláště široké traktory

Traktory charakteristické svými velkými rozměry a přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.

1.3   T4.3 Traktory s nízkou světlou výškou

Zemědělské nebo lesnické traktory s pohonem čtyř kol, s výměnným zařízením určeným k zemědělskému nebo lesnickému užití, s nosným rámem vybaveným jedním nebo více vývodovými hřídeli, s technicky přípustnou hmotnost nižší než 10 t a s poměrem této hmotnosti k maximální hmotnosti v provozním stavu nižším než 2,5. Těžiště těchto traktorů (40)  (při užití obvykle montovaných pneumatik) musí být níže než 850 mm nad vozovkou.

2.   Kategorie C4

C4.1: pásové traktory s velkou světlou výškou: jsou definovány analogicky ke kategorii T4.1.

ČÁST II

POUŽITELNOST ZVLÁŠTNÍCH SMĚRNIC PRO VOZIDLA ZVLÁŠTNÍHO URČENÍČ.

Předmět

Základní směrnice a přílohy

Platnost pro

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1

1.1

Maximální naložená hmotnost

74/151/EHS I

×

×

×

×

1.2

Registrační tabulka

74/151/EHS II

(×)

(×)

×

(×)

1.3

Palivová nádrž

74/151/EHS III

×

×

×

×

1.4

Přídavná závaží

74/151/EHS IV

×

×

×

×

1.5

Zvukové výstražné zařízení

74/151/EHS V

×

×

×

×

1.6

Hladina akustického tlaku (vnějšího)

74/151/EHS VI

(×)

(×)

×

(×)

2.1

Maximální konstrukční rychlost

74/152/EHS, příloha, bod 1

×

×

×

×

2.2

Ložné plošiny

74/152/EHS, příloha, bod 2

(×)

×

►M7  × ◄

(×)

3.1

Zpětná zrcátka

74/346/EHS

(×)

×

×

(×)

4.1

Pole výhledu a stírače čelního skla

74/347/EHS

(×)

(×)

×

(×)

5.1

Mechanismus řízení

75/321/EHS

×

×

×

ZS

6.1

Potlačení vysokofrekvenčního rušení

75/322/EHS

×

×

×

×

7.1

Brzdová zařízení

76/432/EHS

(×)

×

×

(×)

8.1

Sedadla spolujezdců

76/763/EHS

×

×

×

×

9.1

Hladina akustického tlaku (vnitřního)

77/311/EHS

(×)

×

×

(×)

10.1

Ochranné konstrukce chránící při převrácení

77/536/EHS

ZS

×

×

ZS

12.1

Sedadlo řidiče

78/764/EHS

(×)

×

×

(×)

13.1

Montáž světelné techniky

78/933/EHS

(×)

(×)

×

(×)

14.1

Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

79/532/EHS

×

×

×

×

15.1

Zařízení ke spojení a zpětný chod

79/533/EHS

(×)

×

×

(×)

16.1

Ochranné konstrukce chránící při převrácení – statická zkouška

79/622/EHS

ZS

×

×

ZS

17.1

Pracovní prostor, přístup k řízení

80/720/EHS

(×)

(×)

►M7  × ◄

(×)

18.1

Vývodové hřídele

86/297/EHS

×

×

×

×

19.1

Zadní ochranné konstrukce chránící při převrácení (úzkorozchodné traktory)

86/298/EHS

20.1

Montáž ovládačů

86/415/EHS

×

×

×

×

21.1

Přední ochranné konstrukce chránící při převrácení (úzkorozchodné traktory)

87/402/EHS

22.1

Rozměry a přípojná hmotnost

89/173/EHS I

(×)

×

×

(×)

22.2

Zasklení

89/173/EHS III

×

×

×

×

22.3

Regulátor otáček/výkonu

89/173/EHS II, bod 1

×

×

×

×

22.4

Ochrana konstrukčních částí pohonu

89/173/EHS II, bod 2

(×)

×

×

(×)

22.5

Mechanická spojovací zařízení

89/173/EHS IV

×

(×)

×

×

22.6

Povinné štítky

89/173/EHS V

×

×

×

×

22.7

Ovládání a spojení brzd traktoru a přípojného vozidla

89/173/EHS VI

×

(×)

×

×

23.1

Emise znečisťujících látek

2000/25/ES

×

×

×

×

24.1

Pneumatiky (1)

[ …/ …/ES]

ZS

ZS

ZS

25.1

Stabilita (1)

[ …/ …/ES]

ZS

ZS

(1)   Dosud projednávané směrnice o pneumatikách a stabilitě; neexistence zvláštní směrnice nebrání udělení schválení typu vozidla jako celku.

(2)   Pro udělení ES schválení typu musí být závorky odstraněny.

Legenda:

X = směrnice se uplatní v plném znění.

(X) = směrnice se uplatní v pozměněném tvaru (2).

ZS = zvláštní směrnice.

– = neuplatní se.

Dodatek 2

POSTUPY PŘI SCHVALOVÁNÍ TYPU VOZIDLA

1. Při žádosti podané podle článku 3 (příloha I, vzor B) musí orgán pro ES schvalování typu:

a) ověřit, zda jsou použitelná ES schválení typu konstrukčních částí a ES schválení typu vydaná podle zvláštních směrnic, a zajistit, aby byly provedeny všechny zkoušky a kontroly požadované ve zvláštních směrnicích, jichž se zmíněná schválení typu netýkají;

b) ujistit se podle dokumentace, že požadavky na vozidlo a údaje zahrnuté v části I informačního dokumentu o vozidle jsou obsaženy ve schvalovací dokumentaci nebo v certifikátu schválení typu podle odpovídajících zvláštních směrnic, a pokud není některý bod z části I informačního dokumentu zahrnut ve schvalovací dokumentaci žádné zvláštní směrnice, ověřit, že daná konstrukční část nebo vlastnost odpovídají údajům v dokumentaci výrobce;

c) na vybraném vzorku vozidel ke schválení typu zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat konstrukční části vozidel a systémy pro ověření, že vyrobené vozidlo nebo vozidla z hlediska všech schválení typu udělených podle zvláštních směrnic odpovídá údajům v potvrzené schvalovací dokumentaci;

d) případně provést nebo nechat provést nezbytnou kontrolu montáže samostatných technických celků.

2. Počet vozidel kontrolovaných pro účely bodu 1 písm. c) musí být takový, aby postačoval pro náležitou kontrolu různých schvalovaných kombinací z hlediska následujících kritérií:

 motor,

 převodovka,

 hnané nápravy (počet, umístění, propojení),

 řízené nápravy (počet a umístění),

 brzděné nápravy (počet),

 ochranná konstrukce chránící při převrácení.

3. V případě žádosti podané podle článku 3 (příloha I vzor A) musí schvalovací orgán:

a) provést potřebné zkoušky a kontroly podle požadavků každé z dotyčných zvláštních směrnic;

b) ověřit, že vozidlo odpovídá údajům v dokumentaci výrobce vozidla a že splňuje technické požadavky každé z dotyčných zvláštních směrnic;

c) případně provést nebo nechat provést nezbytné kontroly montáže samostatných technických celků.

KAPITOLA C

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

VZOR: [Maximální formát: A4 (210 × 297 mm) nebo složeno na formát A4]

ČÁST I

image

image

image

image

ČÁST II

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

(Vyplní orgán pro ES schvalování typu a připojí k certifikátu ES schválení typu vozidla)

1.   Výsledky zkoušek hladin akustického tlaku (vnějšího)

Číslo základní směrnice a poslední změny platné pro ES schválení typu. U směrnice se dvěma nebo více etapami provedení uveďte, o kterou etapu se jedná.…Varianta/verze:

– za jízdy:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

– na místě:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

– při otáčkách:

… (1/min)

… (1/min)

… (1/min)

▼M9

2.   Výsledky zkoušek výfukových emisí

Číslo základní směrnice a poslední změny platné pro ES schválení typu. U směrnic se dvěma nebo více etapami provedení uveďte, o kterou etapu se jedná:

Varianta/verze: …

a) konečné výsledky zkoušek NRSC/ESC/WHSC (40)  včetně faktoru zhoršení (g/kWh) 

Varianta/verze

Varianta/verze

Varianta/verze

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b) konečné výsledky zkoušek NRTC/ETC/WHTC ( 41 ) včetně faktoru zhoršení (g/kWh) ( 42 ) 

Varianta/verze

Varianta/verze

Varianta/verze

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Emise CO2 při teplém cyklu zkoušky NRTC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Práce při teplém cyklu zkoušky NRTC

… kWh

… kWh

… kWh

▼B

3.   Hladina akustického tlaku působícího na řidiče

Číslo základní směrnice a poslední změny platné pro ES schválení typu. U směrnice se dvěma nebo více etapami provedení uveďte, o kterou etapu se jedná: …Varianta/verze:

 

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Užitý zkušební postup (příloha I nebo II směrnice Rady 77/311/EHS)

Dodatek 1

SYSTÉM ČÍSLOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ES SCHVÁLENÍ TYPU

Certifikáty ES schválení typu musí být číslovány tímto způsobem.

1.

Číslo schválení typu sestává ze čtyř částí pro schválení typu úplného vozidla a v případě schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku z pěti částí podle dále uvedeného rozpisu. Konstrukční části a samostatné technické celky musí být označeny podle ustanovení odpovídajících zvláštních směrnic. Ve všech případech jsou části čísla odděleny hvězdičkou.

 Část 1: malé písmeno „e“, za nímž následuje rozlišovací číslo členského státu, který uděluje schválení typu:

 1 pro Německo, 2 pro Francii, 3 pro Itálii, 4 pro Nizozemsko, 5 pro Švédsko, 6 pro Belgii, ►M1  7 pro Maďarsko, 8 pro Českou republiku, ◄ 9 pro Španělsko, 11 pro Spojené království, 12 pro Rakousko, 13 pro Lucembursko, 17 pro Finsko, 18 pro Dánsko, ►M4   19 pro Rumunsko, ◄ ►M1  20 pro Polsko, ◄ 21 pro Portugalsko, 23 pro Řecko, 24 pro Irsko ►M1  , ►M8  25 pro Chorvatsko, ◄ 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko, 29 pro Estonsko, 32 pro Lotyšsko, ►M4   34 pro Bulharsko, ◄ 36 pro Litvu, CY pro Kypr, MT pro Maltu ◄ .

 Část 2: číslo základní směrnice: …

 Část 3: číslo poslední pozměňující směrnice, která se na schválení typu vztahuje: …

 V případě schválení typu vozidla se tím rozumí poslední směrnice, která mění článek (nebo články) směrnice 2003/37/ES.

 V případě schválení podle zvláštní směrnice se tím rozumí poslední směrnici, která obsahuje aktuální ustanovení, jimž musí systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vyhovět.

 Pokud směrnice obsahuje různé lhůty pro provedení pro různé technické požadavky, připojí se abecední znak. Tento znak určí technický požadavek, na jehož základě bylo schválení typu uděleno.

 Část 4: čtyřmístné pořadové číslo (popřípadě s předřazenými nulami), které označuje základní číslo schválení typu. Pořadí začíná pro každou základní směrnici od čísla 0001.

 Část 5: dvoumístné pořadové číslo (popřípadě s předřazenou nulou) pro označení rozšíření. Pořadí začíná pro každé základní číslo schválení typu od čísla 00.

2.

V případě schválení typu úplného vozidla se část 2 vynechává.

3.

Část 5 se vynechává pouze na povinném štítku (štítcích).

4.

Příklad pro třetí schválení typu (dosud bez rozšíření) uděleného Francií podle směrnice 80/720/EHS: e 2*80/720*88/414*0003*00

v případě, že jde o směrnici se dvěma etapami provedení, A a B.

5.

Příklad pro druhé rozšíření čtvrtého schválení typu vozidla uděleného Spojeným královstvím: e 11*97/54*0004*02,

kdy je směrnice 97/54/ES je poslední směrnice pozměňující články základní směrnice 74/150/ES.

6.

Příklad čísla schválení typu vyraženého na povinném štítku vozidla: e11*97/54*0004.
PŘÍLOHA III

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ČÁST I

Vzory

[Maximální formát: A4 (210 × 297 mm) nebo složeno na formát A4]

(Prohlášení musí být vyhotoveno na papíru s hlavičkou výrobce tak, aby bylo vyloučeno veškeré padělání. Z tohoto důvodu musí být prohlášení tištěno na papíru chráněném barevnou grafikou nebo vodotiskem s identifikačním označením výrobce.)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

pro úplná/dokončená vozidla ( 43 )

image

image

image

image

►(1) M9  

image

image

►(1) M9  

image

►(2) M8  

►(2) M9  

image

image

image

►(1) M8  

image

image

image

►(1) M8  

ČÁST II

Vzory:

[Maximální formát: A4 (210 × 297 mm) nebo složeno na formát A4]

(Prohlášení musí být vyhotoveno na papíru s hlavičkou výrobce tak, aby bylo vyloučeno veškeré padělání. Z tohoto důvodu musí být prohlášení tištěno na papíru chráněném barevnou grafikou nebo vodotiskem s identifikačním označením výrobce.)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

pro nedokončená vozidla

image

image

image

image

image

►(1) M8  

image

image

image

►(1) M8  
PŘÍLOHA IV

POSTUPY ZAJIŠTĚNÍ SHODNOSTI VÝROBY

1.   ÚVODNÍ POSOUZENÍ

1.1 Než orgán pro ES schvalování členského státu udělí ES schválení typu, musí ověřit, že existují uspokojivá opatření a postupy k zajištění takové účinné kontroly, aby vyráběné konstrukční části, systémy, samostatné technické celky nebo vozidla byly shodné se schvalovaným typem.

1.2 Požadavky bodu 1.1 ověřuje orgán, který uděluje ES schválení typu. Ověření může jménem orgánu, který uděluje ES schválení typu, provést orgán pro ES schvalování typu v jiném členském státu. V takovém případě musí tento druhý orgán vystavit prohlášení o shodě, v němž uvede úseky a výrobní zařízení, které považuje za odpovídající pro výrobek (výrobky), který má být schválen jako typ.

1.3 Jako vyhovění bodu 1.1 uzná orgán pro ES schvalování typu rovněž osvědčení výrobce podle harmonizované normy EN-ISO 9001:2000, případně s vyloučením požadavků na koncepci konstrukce a vývoje v bodě 7.3 „Spokojenost zákazníka a průběžné zlepšování“ (jejíž oblast působnosti se týká výrobku nebo výrobků, které mají být schváleny jako typ), nebo osvědčení podle odpovídající akreditační normy. Výrobce musí předložit podrobné údaje o registraci a zavázat se, že bude schvalovací orgány informovat o každé změně platnosti nebo oblasti působnosti osvědčení.

1.4 Jakmile orgán pro ES schvalování typu obdrží žádost odpovídajícího orgánu jiného členského státu, zašle neprodleně prohlášení o shodě zmíněné v odstavci 1.2 nebo upozorní, že není schopen takové prohlášení vystavit.

2.   SHODNOST VÝROBY

2.1

Každé vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek schválené jako typ podle této směrnice nebo podle odpovídající zvláštní směrnice musí být vyrobeny tak, aby byly shodné se schváleným typem, tzn. splňovat požadavky této směrnice nebo odpovídající zvláštní směrnice uvedené v úplném soupisu v kapitole B přílohy II.

2.2

Orgán pro ES schvalování typu členského státu musí při udělení schválení typu ověřit, že pro každé ES schválení typu existují s výrobcem dohodnutá uspokojivá opatření a dokumentované plány takových zkoušek, které se budou provádět ve stanovených intervalech, nebo přidružených kontrol, které jsou nezbytné pro ověření, že shodnost se schvalovaným typem trvá, a které popřípadě zahrnují zkoušky stanovené zvláštními směrnicemi.

2.3

Držitel ES schválení typu musí zejména:

2.3.1 zabezpečit postupy účinné kontroly shodnosti výrobků (vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků) se schváleným typem;

2.3.2 mít přístup ke zkušebnímu vybavení nezbytnému pro ověřování shodnosti s každým schváleným typem;

2.3.3 zajistit, aby výsledky zkoušek byly zaznamenávány a aby připojené doklady byly dostupné po dobu stanovenou v dohodě s orgánem pro ES schvalování typu. Toto období nesmí přesáhnout 10 let;

2.3.4 analyzovat výsledky každého druhu zkoušky tak, aby se ověřila a zajistila stabilita vlastností výrobku v přípustných odchylkách průmyslové výroby;

2.3.5 zajistit, aby pro každý typ výrobku byly prováděny alespoň zkoušky předepsané touto směrnicí a zkoušky předepsané v odpovídajících zvláštních směrnicích uvedených v soupisu v příloze II;

2.3.6 zajistit, aby každý odběr vzorků nebo zkušebních dílů, který vykáže neshodnost při daném druhu zkoušky, vyvolal nový odběr a nové zkoušení. Musí být přijata veškerá nezbytná opatření k obnovení shodnosti dané výroby;

2.3.7 v případě ES schválení typu vozidla se ověřování podle bodu 2.3.5 musí omezit na kontrolu správných vlastností jeho konstrukce ve vztahu k ES schválení typu.

2.4

Orgán, který udělil ES schválení typu, může kdykoli ověřovat kontrolní postupy shodnosti, které jsou používány v každém výrobním provozu. Obvyklá četnost ověřování schvalovacím orgánem musí být v souladu s podmínkami případně přijatými podle odstavců 1.2 nebo 1.3 této přílohy a musí zajišťovat, že odpovídající kontroly budou obnovovány po časovém úseku odpovídajícím stupni důvěry schvalovacího orgánu.

2.4.1 Při každé inspekci musí být zkušební knihy a záznamy o výrobě přístupné inspektorovi, který se dostaví k inspekci.

2.4.2 Pokud to podstata zkoušek umožňuje, může inspektor nahodile odebírat vzorky ke zkoušení v laboratoři výrobce (nebo v technické zkušebně, pokud tak vyžaduje zvláštní směrnice). Minimální počet vzorků může být určen podle výsledků vlastních kontrol výrobce.

2.4.3 Pokud je úroveň kontroly neuspokojivá nebo pokud je třeba ověřit platnost zkoušek podle bodu 2.4.2, musí inspektor odebrat vzorky, které se odešlou do technické zkušebny, jež zajišťovala zkoušky při ES schvalování typu.

2.4.4 Orgán pro ES schvalování typu může provést jakékoli ověření nebo zkoušku předepsanou touto směrnicí nebo odpovídající zvláštní směrnicí uvedenou v soupisu v kapitole B přílohy II.

2.4.5 V případě, že jsou v průběhu inspekce zjištěny nevyhovující výsledky, musí orgán pro ES schvalování typu zajistit, aby byla co nejdříve přijata veškerá nezbytná opatření pro obnovení shodnosti výroby.
PŘÍLOHA V

A –   OMEZENÍ MALÝCH SÉRIÍKategorie

Kusů (pro každý typ)

T

150

C

50

R

75

S

50

B –   OMEZENÍ VÝBĚHU SÉRIE

Maximální počet vozidel jednoho nebo několika typů uvedených do provozu v každém členském státě postupem podle článku 10 nesmí překročit 10 % počtu vozidel všech dotyčných typů uvedených do provozu ve dvou předchozích letech v daném členském státě; nesmí však být menší než 20.

Do prohlášení o shodě vozidel uvedených do provozu tímto postupem musí být o této skutečnosti učiněn zvláštní záznam.
PŘÍLOHA VI

SEZNAM ES SCHVÁLENÍ TYPU VYDANÝCH PODLE ZVLÁŠTNÍCH SMĚRNIC

image

Seznam číslo: …

Za období od … do …

Pro každé ES schválení typu udělené, odmítnuté nebo odejmuté v uvedeném období se uvedou tyto informace:

Výrobce: …

ES schválení typu č.: …

Značka: …

Typ: …

Datum vydání: …

Datum prvního vydání (v případě rozšíření): …
PŘÍLOHA VII

POSTUPY, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽET PŘI VÍCESTUPŇOVÉM ES SCHVALOVÁNÍ TYPU

1.   OBECNĚ

1.1

Uspokojivý průběh postupu vícestupňového ES schválení typu vyžaduje součinnost všech zúčastněných výrobců. Proto musí orgán pro ES schvalování typu dříve, než udělí schválení v prvním a v následujících stupních, zajistit, aby mezi různými výrobci byly uzavřeny takové potřebné dohody o dodávání a výměně dokladů a informací, aby dokončené vozidlo splňovalo technické požadavky všech odpovídajících zvláštních směrnic uvedených v kapitole B přílohy II.

Takové informace musí obsahovat podrobnosti o daných schváleních typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a dále o dílech vozidla, které tvoří konstrukční část nedokončeného vozidla, avšak nebyly dosud schváleny jako typ.

1.2

ES schválení typu podle této přílohy se udělují pro současný stav výroby typu vozidla a zahrnují veškerá ES schválení typu udělená v dřívějších stupních.

1.3

V postupu vícestupňového schválení typu odpovídá za ES schválení typu a shodnost výroby všech systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků každý výrobce, který je vyrobil nebo doplnil k předchozímu stupni výroby. Výrobce neodpovídá za prvky, které byly schváleny jako typ v předchozích stupních, kromě případů, kdy dotyčnou konstrukční část změnil natolik, že se předcházející udělené ES schválení typu stává neplatným.

2.   POSTUPY

U žádosti podle čl. 4 odst. 2 musí orgán pro ES schvalování typu:

a) ověřit, zda všechna schválení typu podle odpovídajících zvláštních směrnic odpovídají platným požadavkům těchto zvláštních směrnic;

b) zajistit, aby byly do dokumentace výrobce zahrnuty veškeré potřebné údaje, s ohledem na stav dokončování vozidla;

c) s odvoláním na dokumentaci zajistit, aby byly požadavky na vozidla a údaje uvedené v části I dokumentace výrobce vozidla převedeny do údajů ve schvalovací dokumentaci nebo v certifikátech ES schválení typu vystavených podle odpovídajících zvláštních směrnic; a v případě úplného vozidla potvrdit, že daná část nebo vlastnost odpovídá údajům v dokumentaci výrobce, pokud není některý bod v části I dokumentace výrobce zahrnut ve schvalovací dokumentaci pro kteroukoli ze zvláštních směrnic;

d) na odebraném vzorku vozidel typu, který má být schválen, zkontrolovat nebo zajistit kontrolu konstrukčních částí a systémů vozidla, aby se ověřilo, že vozidlo nebo vozidla jsou vyrobena v souladu s odpovídajícími údaji v potvrzené schvalovací dokumentaci, pokud jde o schválení typu podle zvláštních směrnic;

e) případně zkontrolovat nebo zajistit kontrolu odpovídající montáže samostatných technických celků.

3.   POČET KONTROLOVANÝCH VOZIDEL

Počet vozidel kontrolovaných pro účely bodu 2 písm. d) musí být takový, aby postačoval pro náležitou kontrolu různých schvalovaných kombinací podle stupně výroby vozidla a následujících kritérií:

 motor,

 převodovka,

 hnané nápravy (počet, umístění, propojení),

 řízené nápravy (počet a umístění),

 brzděné nápravy (počet a umístění),

 ochranné konstrukce chránící při převrácení.

4.   OZNAČENÍ VOZIDLA

Každý výrobce musí ve druhém a následujících stupních jako doplněk k povinnému štítku předepsanému směrnicí 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů ( 44 ) upevnit na vozidlo doplňkový štítek.

Tento štítek musí být řádně připevněn na dobře viditelném a snadno přístupném místě na konstrukční části, která se při užívání vozidla nevyměňuje. Štítek musí zřetelně a nesmazatelně udávat v uvedeném pořadí tyto informace:

 jméno výrobce,

 část 1, 3 a 4 čísla ES schválení typu,

 stupeň ES schválení typu,

 výrobní číslo vozidla,

 maximální přípustnou hmotnost naloženého vozidla,

 maximální přípojnou hmotnost,

 maximální přípustnou hmotnost naložené jízdní soupravy (pokud může vozidlo táhnout přípojné vozidlo) ( 45 ),

 maximální přípustnou hmotnost na každou nápravu v pořadí zpředu dozadu (45) ,

 maximální přípustnou hmotnost působící na spojovací zařízení (45) .
PŘÍLOHA VIII

SROVNÁVACÍ TABULKASměrnice 74/150/EHS

Tato směrnice

Článek 1 odst. 1

Článek 2

Článek 1 odst. 2

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5 odst. 1

Článek 4 odst. 4

Článek 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 3

Článek 6

Článek 6 odst. 1, čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3

Článek 5

Článek 6 odst. 4

Článek 10

Článek 7 odst. 1

Článek 7 odst. 1

Článek 7 odst. 2 první pododstavec

Článek 15

Článek 7 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 16 odst. 1

Článek 8 odst. 1

Článek 16 odst. 2

Článek 8 odst. 2

Článek 14

Článek 8 odst. 3

Článek 9

Článek 15

Článek 9 písm. a)

Článek 4 odst. 1

Článek 10

Článek 11

Článek 19

Článek 12 a 13

Článek 20

Článek 14

Článek 18

Článek 15

Článek 22

Článek 16

Článek 26

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III( 1 ) Úř. věst. C 151 E, 25.6.2002, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. C 221, 17.9.2002, s. 5.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. dubna 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společné stanovisko Rady ze dne 16. prosince 2002 (Úř. věst. C 84 E, 8.4.2003, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 4 ) Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/3/ES (Úř. věst. L 28, 30.1.2001, s. 1).

( 5 ) Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/116/ES (Úř. věst. L 18, 21.1.2002, s. 1).

( 6 ) Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 72. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/7/ES (Úř. věst. L 106, 3.5.2000, s. 1).

( 7 ) Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78.

( 8 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) Jestliže byl schválen typ některé konstrukční části, nemusí být tato konstrukční část popisována, uvede-li se odkaz na toto schválení. Obdobně nemusí být konstrukční část popisována, je-li její konstrukce jasně patrná z přiložených schémat nebo výkresů. V každém bodě, kdy musí být přiloženy výkresy nebo fotografie, udejte čísla přiložených dokumentů.

( 10 ) Nehodící se škrtněte.

( 11 ) Klasifikace podle definic uvedených v kapitole A přílohy II směrnice 2003/37/ES.

( 12 ) Nehodící se škrtněte.

( 13 ) Norma ISO 612:1978 a 1176:1990.

( 14 ) Požadované informace je třeba dodat pro všechny možné varianty.

( 15 ) Hmotnost řidiče se uvažuje v hodnotě 75 kg.

( 16 ) Požadované informace je třeba dodat pro všechny možné varianty.

( 17 ) Norma ISO 612/-6.4:1978.

( 18 ) Norma ISO 4004:1983.

( 19 ) Norma ISO 612/-6.1:1978.

( 20 ) Norma ISO 612/-6.2:1978.

( 21 ) Norma ISO 612/-6.3:1978.

( 22 ) Norma ISO 612/-6.6:1978.

( 23 ) Norma ISO 612/-6.7:1978.

( 24 ►M6  Standard ISO 612/ 6.8:1978. ◄

( 25 ) Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1.

( 26 ) Požadované informace je třeba dodat pro všechny možné varianty.

( 27 ) Povolena je odchylka 5 %. Toto ustanovení musí být podloženo měřením při rychlosti nepřevyšující rychlost 43 km/h včetně povolené odchylky 3 km/h (viz směrnice 98/89/ES).

( 28 ) Nehodící se škrtněte.

( 29 ) Nehodící se škrtněte.

( 30 ) Norma ISO 789-3:1993.

( 31 ) Pro každé brzdové zařízení se uvedou následující údaje:

 typ a popis brzd (kótovaný výkres)) (bubny nebo kotouče atd., brzděná kola, převod na tato kola, třecí plochy, vlastnosti a účinné plochy, poloměr bubnů, čelistí nebo kotoučů, hmotnost bubnů a seřizovací zařízení),

 převod a ovládače (připojte schéma) (konstrukce, seřízení, pákové převody, přístupnost ovládačů a jejich umístění, u mechanického převodu rohatkové ovládače, vlastnosti hlavních částí převodu, ovládací válce a písty, brzdové válce).

( 32 ) Nehodící se škrtněte.

( 33 ) Nehodící se škrtněte.

( 34 ) Nehodící se škrtněte.

( 35 ) Mechanické pevnostní hodnoty spojovacího zařízení.

( 36 ) Nehodící se škrtněte.

( 37 ) Informace, které jsou uvedeny na odpovídajícím certifikátu schválení typu z hlediska montáže, nemusí být zde opakovány.

( 38 ) U traktorů s otočným pracovištěm řidiče (otočné sedadlo a otočný volant) se za nápravu nejbližší řidiči musí považovat náprava s namontovaným největším průměrem pneumatik.

( 39 ) Podle normy ISO 789-6:1982.

( 40 ) Podle ISO normy 789-6:1982.

( 41 ) Nehodící se škrtněte.

( 42 ) V relevantních případech.

( 43 ) Nehodící se škrtněte.

( 44 ) Úř. věst. L 67, 10.3.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2000/1/ES (Úř. věst. L 21, 26.1.2000, s. 16).

( 45 ) Pouze v případě, kdy tato hodnota byla v průběhu právě prováděného schvalovacího stupně změněna.

Top