EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0054-20220901

Consolidated text: Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/2022-09-01

02002L0054 — CS — 01.09.2022 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 2002/54/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění osiva řepy na trh

(Úř. věst. L 193 20.7.2002, s. 12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE RADY 2003/61/ES ze dne 18. června 2003,

  L 165

23

3.7.2003

►M2

SMĚRNICE RADY 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004,

  L 14

18

18.1.2005

►M3

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016,

  L 60

72

5.3.2016

►M4

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/971 ze dne 16. června 2021,

  L 214

62

17.6.2021
▼B

SMĚRNICE RADY 2002/54/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění osiva řepy na trhČlánek 1

Tato směrnice se vztahuje na produkci osiva řepy určeného k uvedení na trh a na jeho uvádění na trh ve Společenství.

Nevztahuje se na osivo řepy, které je prokazatelně určeno k vývozu do třetích zemí.

Článek 2

1.  

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) 

„uvedením na trh“ prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji a každé zcizení, dodání nebo převod osiva ve prospěch třetí osoby, za úplatu nebo bezplatně, k obchodnímu využití.

Za uvedení na trh se nepovažuje takové nakládání s osivem, jehož účelem není obchodní využití odrůdy, například tato jednání:

— 
dodání osiva úředním zkušebnám a kontrolním subjektům,
— 
dodání osiva poskytovatelům služeb za účelem zpracování nebo balení, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu žádná práva.

Za uvedení na trh se za určitých podmínek nepovažuje dodání osiva poskytovatelům služeb na výrobu určitých zemědělských surovin k průmyslovým účelům nebo na množení osiva k tomuto účelu, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu nebo materiálu z něj žádná práva. Dodavatel osiva předloží uznávajícímu orgánu kopii příslušných částí smlouvy uzavřené s poskytovatelem služeb a tato smlouva musí odkazovat na normy a podmínky, které dodané osivo splňuje.

Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení se stanoví postupem podle čl. 28 odst. 2;

b) 

„řepou“ cukrová řepa a krmná řepa druhu Beta vulgaris L.;

c) 

„základním osivem“ osivo,

i) 

které bylo vypěstováno na odpovědnost pěstitele podle přísných zásad šlechtění odrůdy;

ii) 

které je určeno k produkci osiva kategorie „certifikované osivo“;

iii) 

které, s výhradou článku 5, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v příloze I, a

▼M2

iv) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků uvedených v bodech i), ii) a iii);

▼B

d) 

„certifikovaným osivem“ osivo,

i) 

které pochází bezprostředně ze základního osiva;

ii) 

které je určeno k produkci řepy;

iii) 

které, s výhradou čl. 5 písm. b), vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v příloze 1, a

▼M2

iv) 

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);

▼B

e) 

„jednoklíčkovým osivem“ geneticky jednoklíčkové osivo;

f) 

„osivem pro přesný výsev“ osivo určené pro použití k přesnému výsevu, které v souladu s přílohou I částí B bodem 3 písm. b) podbody bb) a cc) dává jedinou sazečku;

g) 

„úředními opatřeními“ opatření přijatá

i) 

státními orgány nebo

ii) 

právnickou osobou zřízenou na základě veřejného nebo soukromého práva, jednající jménem státu nebo

iii) 

v případě pomocných činností, které rovněž podléhají dohledu státu, přísežnou fyzickou osobou

za předpokladu, že osoby uvedené v bodech ii) a iii) nemají osobní zájem na výsledku těchto opatření;

h) 

„malými baleními ES“ balení, která obsahují tato certifikovaná osiva:

i) 

jednoklíčkové osivo nebo osivo pro přesný výsev: do celkového počtu 100 000 klubíček či semen nebo do celkové čisté hmotnosti 2,5 kg, s výjimkou případných granulovaných pesticidů, granulovacích látek nebo jiných tuhých přídavných látek;

ii) 

osiva s výjimkou jednoklíčkového osiva a osiva pro přesný výsev: do celkové čisté hmotnosti 10 kg, s výjimkou případných granulovaných pesticidů, granulovacích látek nebo jiných tuhých přídavných látek.

2.  
Typy odrůd, včetně komponentů, určené k uznání podle této směrnice lze určit a definovat postupem podle čl. 28 odst. 2.

▼M2

3.  

Při provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 písm. c) bodu iv) a písm. d) bodu iv) musí být splněny tyto požadavky:

A. 

Přehlídka

a) 

Inspektoři

i) 

mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii) 

nemají na provádění zkoušek osobní zájem,

iii) 

jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv) 

provádějí přehlídky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední přehlídky.

b) 

Množitelské porosty, které jsou předmětem přehlídky, pocházejí z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky.

c) 

Část množitelských porostů je předmětem přehlídky prováděné úředními inspektory. Tato část činí nejméně 5 %.

d) 

Část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

e) 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení podle písm. a) bodu iii), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

B. 

Zkoušení osiva

a) 

Zkoušení osiva se provádí ve zkušebních laboratořích schválených k tomuto účelu orgánem příslušným k uznávání osiva dotyčného členského státu za podmínek stanovených v písmenech b) až d).

b) 

V laboratoři je analytik osiva, který je přímo odpovědný za technické operace laboratoře a má potřebnou kvalifikaci pro technickou správu laboratoře provádějící zkoušky osiva.

Tito analytici osiva mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední analytiky osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Laboratoř se nachází v prostorách, které i s jejich vybavením považují příslušné orgány k uznávání osiva za uspokojivé pro provádění zkoušek osiva v rozsahu schválení.

Zkoušení osiva se provádí v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c) 

Laboratoře pro zkoušení osiva jsou:

i) 

nezávislé laboratoře

nebo

ii) 

laboratoře patřící semenářskému podniku.

V případě uvedeném v bodě ii) může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem semenářského podniku, kterému laboratoř patří, není-li mezi tímto semenářským podnikem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d) 

Laboratorní zkoušky osiva podléhají vhodnému dohledu orgánu příslušného k uznávání osiva.

e) 

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) se určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky kontrolně přezkouší úředním zkoušením osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %.

f) 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným zkušebním laboratořím úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

▼B

4.  
Další opatření pro provádění zkoušek pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 28 odst. 2.

▼M2 —————

▼B

Článek 3

1.  
Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze osivo řepy, které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.
2.  
Členské státy zajistí, aby úřední zkoušky osiva probíhaly v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.

Článek 4

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1, členské státy stanoví, že na trh může být uváděno:

— 
šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu a
— 
nezpracované osivo uváděné na trh ke zpracování, pokud je zajištěna pravost tohoto osiva.

Článek 5

Členské státy mohou odchylně od článku 3 povolit,

a) 

aby bylo úředně uznáno a uváděno na trh základní osivo, které nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze I; za tímto účelem se přijmou veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil určitou klíčivost, kterou při uvádění na trh uvede na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno, adresu a číslo partie;

b) 

aby v zájmu rychlejšího zásobování osivem bylo úředně uznáno a uváděno na trh až po prvního obchodního příjemce osivo kategorií „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“, u kterého dosud nebyly ukončeny úřední zkoušky týkající se vyhovění požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze I. Uznání se provede pouze po předložení předběžného protokolu o analýze osiva a za podmínky, že je uvedeno jméno a adresa prvního příjemce; budou přijata veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil klíčivost vyplývající z předběžné analýzy; tuto klíčivost uvede dodavatel při uvádění na trh na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno a adresu a číslo partie.

S výjimkou případů množení mimo Společenství uvedených v článku 22 se tato ustanovení nevztahují na osivo dovážené ze třetích zemí.

Členské státy, které využijí odchylky podle písmena a) nebo b), si při kontrole vzájemně poskytují správní pomoc.

Článek 6

1.  

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1, mohou členské státy povolit producentům usazeným na svém území, aby uváděli na trh:

a) 

malá množství osiva pro vědecké účely nebo pro účely šlechtění;

b) 

přiměřená množství osiva pro jiné testovací nebo pokusné účely, pokud osivo náleží k odrůdě, pro kterou byla v daném členském státě podána žádost o zápis do katalogu odrůd.

V případě geneticky modifikovaného materiálu může být povolení uděleno pouze tehdy, pokud byla učiněna veškerá vhodná opatření k tomu, aby se předešlo nepříznivým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí. Na posuzování rizika pro životní prostředí, které je k tomuto účelu třeba provést, se použije přiměřeně čl. 7 odst. 4 směrnice 2002/53/ES.

2.  
Účely, pro které lze udělit povolení podle odst. 1 písm. b), předpisy o označování balení, množství a podmínky, za kterých mohou členské státy povolení udělovat, se stanoví postupem podle čl. 28 odst. 2.
3.  
Povolení, která členské státy udělily producentům usazeným na svém území pro účely uvedené v odstavci 1 před 14. prosincem 1998, zůstávají v platnosti do doby, než budou přijaty předpisy uvedené v odstavci 2. Od uvedeného okamžiku musí být všechna povolení v souladu s předpisy přijatými podle odstavce 2.

Článek 7

Pokud jde o požadavky uvedené v příloze I, mohou členské státy stanovit pro uznávání tuzemské produkce dodatečné nebo přísnější požadavky.

Článek 8

Členské státy stanoví, že popis genetických komponent, pokud se vyžaduje, je na žádost pěstitele považován za důvěrný.

Článek 9

▼M2

1.  
Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání musí být vzorky odebírány úředně nebo pod úředním dohledem pomocí vhodných metod. Odběr vzorků osiva pro účely kontrol podle článku 25 však musí být prováděn úředně.

▼M2

1a.  

Při odběru vzorků osiva pod úředním dohledem podle odstavce 1 musí být splněny tyto požadavky:

a) 

Odběr vzorků osiva provádějí odběratelé vzorků, kteří k tomu byli zmocněni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b), c) a d).

b) 

Odběratelé vzorků mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední odběratele vzorků osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c) 

Odběratelé vzorků osiva jsou:

i) 

nezávislé fyzické osoby,

ii) 

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti nepatří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva ani prodej osiva,

nebo

iii) 

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti patří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva nebo prodej osiva.

V případě uvedeném v bodě iii) může odběratel vzorků osiva provádět odběr vzorků osiva pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem jeho zaměstnavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d) 

Odběr vzorků osiva prováděný těmito odběrateli vzorků podléhá řádnému dohledu, který vykonává orgán příslušný k uznávání osiva. Při provádění automatického odběru vzorků je nutno dodržovat vhodné postupy a zajistit úřední dohled.

e) 

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) je určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky předmětem kontrolního odběru vzorků úředními odběrateli vzorků osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %. Kontrolní odběr vzorků se nevztahuje na automatický odběr vzorků.

Členské státy porovnají úředně odebrané vzorky osiva se vzorky shodné partie osiva odebranými pod úředním dohledem.

f) 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným odběratelům vzorků úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání odebraného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

1b.  
Další opatření pro odběr vzorků osiva pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 28 odst.2.

▼B

2.  
Při zkouškách osiva pro uznání musí být vzorky odebírány z homogenních partií; maximální hmotnost partie a minimální hmotnost vzorku jsou uvedeny v příloze II.

Článek 10

1.  
Členské státy stanoví, že základní a certifikované osivo smí být uváděno na trh pouze v dostatečně homogenních partiích a v uzavřených baleních, která jsou opatřena uzávěrem a označena podle článků 11, 12 nebo 13.
2.  
Členské státy mohou pro prodej malých množství konečnému spotřebiteli stanovit odchylky od odstavce 1 týkající se balení, uzávěru a označování.

Článek 11

1.  
Členské státy stanoví, že balení základního a certifikovaného osiva, s výjimkou certifikovaného osiva v podobě malých balení ES, musí být uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem tak, aby nemohla být otevřena bez znehodnocení uzávěru nebo bez zanechání stop po manipulaci na úřední návěsce podle článku 12 nebo na balení.

Aby bylo uzavření zajištěno, musí uzavírací systém zahrnovat alespoň buď připevnění úřední návěsky, nebo připevnění úřední plomby.

Opatření uvedená v druhém pododstavci nejsou nezbytná, pokud se použije uzavírací systém na jedno použití.

Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci.

2.  
Členské státy stanoví, že s výjimkou malých balení ES, smějí být balení jednou nebo víckrát znovu uzavřena pouze úředně nebo pod úředním dohledem. V takovém případě se na návěsce podle článku 12 uvede také údaj o posledním uzavření, datum a orgán, který toto uzavření provedl.
3.  
Členské státy stanoví, že malá balení ES musí být uzavřena tak, aby nemohla být otevřena bez znehodnocení uzávěru nebo bez zanechání stop po manipulaci na návěsce nebo balení. Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci. Balení smějí být jednou nebo víckrát znovu otevřena pouze pod úředním dohledem.

Článek 12

Členské státy stanoví, že balení základního a certifikovaného osiva, s výjimkou certifikovaného osiva v podobě malých balení ES:

a) 

musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou, která splňuje podmínky stanovené v příloze III části A a obsahuje údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá a pro certifikované osivo modrá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Pokud v případech uvedených v čl. 5 písm. a) základní osivo nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze I, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) 

musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené pro návěsku v příloze III části A oddílu I bodech 3, 5, 6, 11 a 12. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

Článek 13

1.  

Členské státy stanoví, že malá balení ES:

a) 

musí být na vnější straně opatřena návěskou dodavatele podle přílohy III části B, tištěným nápisem nebo otiskem razítka v některém z úředních jazyků Společenství; u průhledných obalů může být návěska umístěna uvnitř, pokud je čitelná skrze obal; barva návěsky je pro základní osivo bílá a pro certifikované osivo modrá;

b) 

musí nést na vnější straně nebo na návěsce dodavatele podle písmene a) úředně přidělené pořadové číslo; pokud se použije úřední nálepka, je barva nálepky pro základní osivo bílá a pro certifikované osivo modrá; způsoby vyznačení pořadového čísla mohou být stanoveny postupem podle čl. 28 odst. 2.

2.  
Členské státy mohou stanovit, že pro označování malých balení ES balených na jejich území musí být používána úřední nálepka obsahující všechny nebo některé údaje uvedené v příloze III části B; pokud jsou tyto údaje uvedeny na nálepce, není vyžadováno značení podle odst. 1 písm. a).

Článek 14

Členské státy mohou stanovit, že se malá balení ES certifikovaného osiva na žádost uzavírají a označují úředně nebo pod úředním dohledem podle čl. 11 odst. 1 a článku 12.

Článek 15

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby u malých balení byla zajištěna kontrola pravosti osiva, zejména při dělení partií osiva. K tomuto účelu mohou vyžadovat, aby malá balení rozdělovaná na jejich území byla uzavírána úředně nebo pod úředním dohledem.

Článek 16

1.  
Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze stanovit, že balení základního nebo certifikovaného osiva všech kategorií musí být opatřena návěskou dodavatele (jež může být odlišná od úřední návěsky nebo může mít podobu údajů dodavatele natištěných na obalu) i v jiných případech, než které stanoví tato směrnice. Údaje, které musí návěska obsahovat, budou rovněž stanoveny postupem podle čl. 28 odst. 2.
2.  
Návěska podle odstavce 1 musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle článku 12.

Článek 17

U osiva geneticky modifikované odrůdy musí být na každé návěsce, úřední nebo jiné, nebo na každém úředním nebo jiném doprovodném dokladu podle této směrnice zřetelně vyznačeno, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

Článek 18

Členské státy stanoví, že každé chemické ošetření základního nebo certifikovaného osiva musí být uvedeno buď na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele, a na balení nebo uvnitř balení.

Článek 19

Aby byla nalezena možnost zlepšení některých ustanovení této směrnice, lze postupem podle čl. 28 odst. 2 rozhodnout, že se za zvláštních podmínek uspořádají na úrovni Společenství časově omezené testy.

V rámci takovýchto testů mohou být členské státy osvobozeny od určitých povinností stanovených v této směrnici. Rozsah osvobození se stanoví odkazem na požadavky, kterých se osvobození týká. Trvání jednoho testu nepřekročí sedm let.

Článek 20

Členské státy zajistí, aby uvádění osiva na trh podle závazných nebo nezávazných ustanovení této směrnice podléhalo pouze těm omezením na základě jeho vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato nebo jiná směrnice.

Článek 21

Šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu lze uvádět na trh podle článku 4 první odrážky za podmínky, že:

a) 

je orgán příslušný k uznávání zkontroloval v souladu s předpisy pro uznávání základního osiva;

b) 

se nachází v balení v souladu s touto směrnicí a

c) 

balení jsou opatřena úřední návěskou uvádějící alespoň tyto údaje:

— 
uznávající orgán a členský stát nebo jejich zkratky,
— 
číslo partie,
— 
měsíc a rok uzavření, nebo
— 
měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání,
— 
druh, uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu,
— 
odrůda uvedená alespoň latinským písmem,
— 
označení „osivo předcházející základnímu osivu“,
— 
počet předchozích generací osiva kategorie „certifikované osivo“.

Návěska je bílá se šikmým fialovým pruhem.

Článek 22

1.  

Členské státy stanoví, že osivo řepy, které

— 
pochází bezprostředně ze základního osiva úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 23 odst. 1 písm. b), a
— 
bylo sklizeno v jiném členském státě,

musí být na žádost, a aniž je dotčena směrnice 2002/53/ES, úředně uznáno jako certifikované osivo v každém členském státě, pokud bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v příloze I části A pro danou kategorii, a pokud bylo úředními zkouškami ověřeno, že splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v příloze I části B.

Pochází-li v těchto případech osivo přímo z úředně uznaného osiva generací předcházejících základnímu osivu, mohou členské státy povolit také úřední uznávání jako základní osivo, pokud jsou splněny požadavky stanovené pro základní osivo.

2.  

Osivo řepy, které bylo sklizeno ve Společenství a které je určeno k uznání podle odstavce 1, je:

— 
zabaleno podle čl. 11 odst. 1 a opatřeno úřední návěskou podle přílohy IV části A a B a
— 
provázeno úřední doložkou podle přílohy IV části C.

Ustanovení prvního pododstavce týkající se balení a opatřování návěskou se případně nepoužijí, pokud orgány odpovědné za inspekci, orgány, které vypracovaly podklady pro uznání osiva, které dosud nebylo s konečnou platností uznáno, a orgány odpovědné za uznávání jsou totožné, nebo pokud se dohodnou na výjimce.

▼M2

3.  

Členské státy rovněž stanoví, že osivo řepy sklizené ve třetí zemi musí být na žádost úředně uznáno, jestliže:

a) 

pochází bezprostředně ze základního osiva úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 23 odst. 1 písm. b);

b) 

bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti přijatém podle čl. 23 odst. 1 písm. a) pro danou kategorii;

c) 

úřední zkouškou bylo zjištěno, že splňuje požadavky stanovené v příloze I části B pro danou kategorii.

▼B

Článek 23

1.  

Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí, zda:

a) 

v případě uvedeném v článku 22 inspekce prováděné v některé třetí zemi vyhovují požadavkům stanoveným v příloze I části A;

▼M2

b) 

osivo řepy sklizené v určité třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, označování a kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné osivu, které bylo sklizeno ve Společenství a které odpovídá této směrnici.

▼B

2.  
Odstavec 1 se použije rovněž v případě nového členského státu ode dne jeho přistoupení až do dne, do kterého musí uvést v platnost své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 24

1.  
K překonání přechodných obtíží ve všeobecném zásobování základním nebo certifikovaným osivem ve Společenství, které nelze odstranit jinak, může být postupem podle čl. 28 odst. 2 rozhodnuto, že členské státy povolí na stanovené období na celém území Společenství uvádění na trh osiva kategorie vyhovující méně přísným požadavkům nebo osiva odrůd nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo v národních katalozích odrůd jednotlivých členských států v množství nezbytném pro překonání zásobovacích obtíží.
2.  
Pokud jde o kategorii osiva určité odrůdy, použije se úřední návěska stanovená pro odpovídající kategorii; v případě osiva odrůd, které nejsou zapsány ve výše uvedených katalozích, je barva úřední návěsky hnědá. V každém případě musí být na návěsce uvedeno, že se jedná o osivo kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.
3.  
Prováděcí pravidla k odstavci 1 mohou být stanovena postupem podle čl. 28 odst. 2.

Článek 25

1.  
Členské státy zajistí, aby osivo řepy bylo v průběhu uvádění na trh úředně kontrolováno, alespoň namátkově, s ohledem na dodržování požadavků a podmínek stanovených touto směrnicí.
2.  

Aniž je dotčen volný pohyb osiva ve Společenství, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby jim při uvádění na trh množství přesahujících 2 kg osiva dovezeného ze třetí země byly uváděny tyto údaje:

a) 

druh;

b) 

odrůda;

c) 

kategorie;

d) 

země produkce a orgán úřední kontroly;

e) 

země odeslání;

f) 

dovozce;

g) 

množství osiva.

Způsob, jakým mají být tyto údaje uvedeny, může být stanoven postupem podle čl. 28 odst. 2.

▼M1

Článek 26

1.  

Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky a testy Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků osiva řepy uváděného na trh podle závazných i nezávazných ustanovení této směrnice. Srovnávací zkoušky a testy se mohou týkat:

— 
osiva sklizeného ve třetích zemích,
— 
osiva vhodného pro ekologické zemědělství,
— 
osiva uváděného na trh s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin.
2.  
Tyto srovnávací zkoušky a testy se využívají k harmonizaci technických metod uznávání a ke kontrole dodržování podmínek, kterým musí osivo vyhovovat.
3.  
Komise vydá postupem podle čl. 28 odst. 2 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek a testů. O přijatých technických opatřeních k provádění zkoušek a testů a o jejich výsledcích Komise informuje výbor uvedený v čl. 28 odst. 1.
4.  
Společenství může poskytovat finanční příspěvky na provádění zkoušek a testů uvedených v odstavcích 1 a 2.

Finanční příspěvek je poskytován v mezích ročního objemu finančních prostředků schválených rozpočtovým orgánem.

5.  
Zkoušky a testy, na které lze poskytnout finanční příspěvek Společenství, a pravidla pro poskytování těchto příspěvků se stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 28 odst. 2.
6.  
Zkoušky a testy uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou provádět pouze státní orgány nebo právnické osoby jednající jménem státu.

▼B

Článek 27

Změny obsahu příloh, nezbytné s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, se přijímají postupem podle čl. 28 odst. 2.

Článek 28

1.  
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zřízený podle článku 1 rozhodnutí Rady 66/399/EHS ( 1 ).
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  
Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 29

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy odůvodněné ochranou života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 30

1.  

Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze stanovit zvláštní podmínky pro zohlednění vývoje v těchto oblastech:

a) 

podmínky, za kterých lze uvádět na trh chemicky ošetřené osivo;

b) 

podmínky, za kterých lze osivo uvádět na trh s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, včetně směsí osiva z odrůd, které obsahují také odrůdy uvedené v článku 1 směrnice 2002/53/ES, jež jsou spojeny se specifickými přirozenými a polopřirozenými biotypy a jež jsou ohroženy genetickou erozí;

c) 

podmínky, za kterých lze uvádět na trh osivo vhodné pro ekologické zemědělství.

2.  

Zvláštní podmínky podle odst. 1 písm. b) zahrnují zejména tyto body:

a) 

původ osiva těchto druhů je znám a schválen orgány příslušnými v jednotlivých členských státech pro uvádění osiv na trh ve vymezených oblastech;

b) 

vhodná množstevní omezení.

▼M2

Článek 30a

Členský stát může být na vlastní žádost postupem podle čl. 28 odst. 2 zcela nebo zčásti osvobozen od povinnosti používat tuto směrnici s výjimkou článku 20, pokud má na jeho území pěstování řepy a uvádění osiva řepy na trh minimální hospodářský význam.

▼B

Článek 31

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 32

Nejpozději 1. února 2004 předloží Komise podrobné vyhodnocení týkající se zjednodušení postupu uznávání zavedeného článkem 1 směrnice 98/96/ES. Vyhodnocení se soustředí zejména na případné důsledky pro jakost osiva.

Článek 33

1.  
Směrnice 66/400/EHS ve znění směrnic uvedených v příloze V části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení stanovených v příloze V části B.
2.  
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici a musí být vykládány v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VI.

Článek 34

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 35

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

PODMÍNKY PRO UZNÁVÁNÍ

A.   Množitelský porost

1.

Předchozí porosty na množitelské ploše byly slučitelné s produkcí osiva Beta vulgaris odrůdy daného porostu a pole je dostatečně prosto rostlin, jež vzešly z předchozích porostů.

2.

Množitelský porost vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

3.

Pěstitel osiva předloží uznávajícímu orgánu k přezkoušení veškeré generace dané odrůdy osiva.

4.

U certifikovaného osiva všech kategorií se provede alespoň jedna inspekce v terénu, buď úřední, nebo pod úředním dohledem, a u základního osiva alespoň dvě úřední inspekce v terénu, jedna u sazeček a jedna u semenic.

5.

Pěstební stav a vývojový stupeň množitelského porostu umožňují dostatečnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

▼M4

5a.

V případě, kdy po provedení bodů 2 až 5 stále existují pochybnosti, pokud jde o odrůdovou pravost osiva, může uznávající orgán pro přezkoušení této pravosti použít mezinárodně uznávanou a reprodukovatelnou biochemickou nebo molekulární techniku v souladu s platnými mezinárodními normami.

▼B

6.

Minimální vzdálenost od sousedních zdrojů pylu je:Množitelský porost

Minimální vzdálenost

1.

Pro produkci základního osiva:

 

–  od zdrojů pylu rodu Beta

1 000 m

2.

Pro produkci certifikovaného osiva:

 

a)  cukrové řepy:

 

–  od všech níže neuvedených zdrojů pylu rodu Beta

1 000 m

–  je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od tetraploidních zdrojů pylu cukrové řepy

600 m

–  je-li předpokládaný opylovač výlučně tetraploidní, od diploidních zdrojů pylu cukrové řepy

600 m

–  od zdrojů pylu cukrové řepy, u nichž je ploidita neznámá

600 m

–  je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od diploidních zdrojů pylu cukrové řepy

300 m

–  je-li předpokládaný opylovač výlučně tetraploidní, od tetraploidních zdrojů pylu cukrové řepy

300 m

–  mezi dvěma množitelskými poli pro produkci osiva cukrové řepy bez samčí sterility

300 m

b)  krmné řepy:

 

–  od všech níže neuvedených zdrojů pylu rodu Beta

1 000 m

–  je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od tetraploidních zdrojů pylu krmné řepy

600 m

–  je-li předpokládaný opylovač výlučně tetraploidní, od diploidních zdrojů pylu krmné řepy

600 m

–  od zdrojů pylu krmné řepy, u nichž je ploidita neznámá

600 m

–  je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od diploidních zdrojů pylu krmné řepy

300 m

–  je-li předpokládaný opylovač výlučně tetraploidní, od tetraploidních zdrojů pylu krmné řepy

300 m

–  mezi dvěma množitelskými poli pro produkci osiva krmné řepy bez samčí sterility

300 m

Tyto vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení. Mezi množitelskými porosty s týmiž opylovači není nutná žádná izolace.

Ploidita u semenonosných a prášících částí množitelského porostu pro produkci osiva se stanoví podle Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin zřízeného na základě směrnice 2002/53/ES, nebo s ohledem na národní katalogy odrůd sestavené na základě uvedené směrnice. Pokud tyto údaje nejsou pro některou odrůdu uvedeny, pak se ploidita považuje za neznámou a je stanovena minimální izolační vzdálenost 600 m.

B.   Osivo

1.

Osivo vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

2.

Výskyt chorob, které snižují užitnou hodnotu osiva, je omezen na nejnižší možnou míru.

3.

Osivo dále vyhovuje těmto požadavkům:

a)  

Minimální technická čistota (v % hmotnostních) (1)

Minimální klíčivost (v % klubíček nebo čistých semen)

Maximální obsah vlhkosti (v % hmotnostních) (1)

aa)  Cukrová řepa

–  jednoklíčkové osivo

97

80

15

–  osivo pro přesný výsev

97

75

15

–  víceklíčkové osivo odrůd s více než 85 % diploidů

97

73

15

–  ostatní osivo

97

68

15

bb)  Krmná řepa

–  víceklíčkové osivo odrůd s více než 85 % diploidů, jednoklíčkové osivo, osivo pro přesný výsev

97

73

15

–  ostatní osivo

97

68

15

Podíl ostatního osiva nesmí být vyšší než 0,3 procent hmotnostních.

(1)   

S případným vyloučením granulovaných pesticidů, granulovacích látek a jiných tuhých přídavných látek.

b) 

dodatečné podmínky pro jednoklíčkové osivo a osivo pro přesný výsev:

aa) 

jednoklíčkové osivo:

Alespoň 90 % klíčících klubíček musí dávat jednu sazečku.
Množství klubíček dávajících tři nebo více sazeček nesmí překročit 5 % v přepočtu na klíčící klubíčka;
bb) 

osivo cukrové řepy pro přesný výsev:

Alespoň 70 % klíčících klubíček musí dávat jednu sazečku. Množství klubíček dávajících tři nebo více sazeček nesmí překročit 5 % v přepočtu na klíčící klubíčka;
cc) 

osivo krmné řepy pro přesný výsev:

U odrůd, u nichž podíl diploidů překračuje 85 %, dává alespoň 58 % klíčících klubíček jedinu sazečku. U všech ostatních osiv dává alespoň 63 % klíčících klubíček jedinou sazečku. Podíl klubíček dávajících tři nebo více sazeček nepřekročuje 5 % v přepočtu na klíčící klubíčka;
dd) 

u osiva kategorie „základní osivo“ nepřekračuje hmotnostní podíl nečistot 1,0 %. U osiva kategorie „certifikované osivo“ nepřekračuje tento podíl 0,5 %. U ošetřeného osiva obou kategorií se dodržování tohoto požadavku kontroluje na základě vzorků odebraných v souladu s čl. 9 odst. 1 z částečně loupaného (obrušovaného nebo rozmělněného) osiva, které ještě nebylo ošetřeno, aniž je dotčena úřední zkouška minimální technické čistoty ošetřeného osiva;

c) 

ostatní dodatečné podmínky:

Členské státy zajistí, aby osivo řepy bylo dováženo do oblastí, které jsou vhodnými postupy Společenství uznány za „prosté rizomanie“ pouze tehdy, jestliže hmotnostní podíl nečistot nepřekračuje 0,5 %.
PŘÍLOHA II

Maximální hmotnost partie: 20 tun

Minimální hmotnost vzorku: 500 gramů

Maximální hmotnost partie nesmí překročit 5 %.
PŘÍLOHA III

OZNAČOVÁNÍ

A.   Úřední návěska

I.   Povinné údaje

1.

„Pravidla a normy ES“.

2.

Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

▼M3

2a.

Úředně přidělené pořadové číslo.

▼B

3.

Číslo partie.

4.

Měsíc a rok uzavření, vyjádřeno slovy: „uzavřeno… (měsíc a rok)“, nebo

měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřeno slovy: „odběr vzorků proveden… (měsíc a rok)“.

5.

Druh uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu.

6.

Odrůda uvedená alespoň latinským písmem.

7.

Kategorie.

8.

Země produkce.

9.

Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet klubíček nebo čistých semen.

10.

Pokud je vyznačena hmotnost a použijí se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností.

11.

U jednoklíčkového osiva: údaj „jednoklíčkové“.

12.

U osiva pro přesný výsev: údaj „pro přesný výsev“.

13.

Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova „přezkoušeno … (měsíc a rok)“ a orgán odpovědný za toto přezkoušení. Tyto údaje mohou být uvedeny na úřední nálepce připevněné na úřední návěsce.

II.   Minimální rozměry

110 mm × 67 mm.

B.   Návěska dodavatele nebo nápis na balení (malé balení ES)

Povinné údaje

1.

„Malé balení ES“.

2.

Jméno a adresa dodavatele odpovědného za označení nebo jeho identifikační značka.

3.

Úředně přidělené pořadové číslo.

4.

Orgán, který přidělil pořadové číslo, a členský stát nebo jejich značky.

5.

Číslo, pokud úřední pořadové číslo neumožňuje identifikaci partie.

6.

Druh uvedený alespoň latinským písmem; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu.

7.

Odrůda uvedená alespoň latinským písmem.

8.

„Kategorie“.

9.

Čistá nebo hrubá hmotnost klubíček nebo čistých semen.

10.

Pokud je vyznačena hmotnost a použijí se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností.

11.

U jednoklíčkového osiva: údaj „jednoklíčkové“.

12.

U osiva pro přesný výsev: údaj „pro přesný výsev“.
PŘÍLOHA IV

NÁVĚSKA A DOLOŽKA PRO DOSUD NEUZNANÉ OSIVO SKLIZENÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

A.   Povinné údaje na návěsce

— 
orgán příslušný k přehlídce a členský stát nebo jejich značky,

▼M3

— 
úředně přidělené pořadové číslo,

▼B

— 
druh uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu,
— 
odrůda uvedená alespoň latinským písmem,
— 
kategorie,
— 
číslo pole nebo partie,
— 
deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost,
— 
údaj „dosud neuznané osivo“.

B.   Barva návěsky

Barva návěsky je šedá.

C.   Povinné údaje na doložce

— 
vystavující orgán,

▼M3

— 
úředně přidělené pořadové číslo,

▼B

— 
druh uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu,
— 
odrůda uvedená alespoň latinským písmem,
— 
kategorie,
— 
číslo použitého osiva a země, které toto osivo uznaly,
— 
číslo pole nebo partie,
— 
pěstební plocha partie, na kterou se potvrzení vztahuje,
— 
množství sklizeného osiva a počet balení,
— 
potvrzení, že množitelský porost, ze kterého osivo pochází, vyhověl stanoveným požadavkům,
— 
případně výsledky předběžné analýzy osiva.
PŘÍLOHA V

ČÁST A

ZRUŠENÁ SMĚRNICE A JEJÍ NÁSLEDNÉ ZMĚNY

(podle článku 33)Směrnice 66/400/EHS (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2290/66)

 

Směrnice Rady 69/61/EHS (Úř. věst. L 48, 26.2.1969, s. 4)

 

Směrnice Rady 71/162/EHS (Úř. věst. L 87, 17.4.1971, s. 24)

pouze článek 1

Směrnice Rady 72/274/EHS (Úř. věst. L 171, 29.7.1972, s. 37)

pouze odkazy na ustanovení směrnice 66/400/EHS v článcích 1 a 2

Směrnice Rady 72/418/EHS (Úř. věst. L 287, 26.12.1972, s. 22)

pouze článek 1

Směrnice Rady 73/438/EHS (Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 79)

pouze článek 1

Směrnice Rady 75/444/EHS (Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 6)

pouze článek 1

Směrnice Komise 76/331/EHS (Úř. věst. L 83, 30.3.1976, s. 34)

 

Směrnice Rady 78/55/EHS (Úř. věst. L 16, 20.1.1978, s. 23)

pouze článek 1

Směrnice Rady 78/692/EHS (Úř. věst. L 236, 26.8.1978, s. 13)

pouze článek 1

Směrnice Komise 87/120/EHS (Úř. věst. L 49, 18.2.1987, s. 39)

pouze článek 1

Směrnice Komise 88/95/EHS (Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 42)

 

Směrnice Rady 88/332/EHS (Úř. věst. L 151, 17.6.1988, s. 82)

pouze článek 1

Směrnice Rady 88/380/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 31)

pouze článek 1

Směrnice Rady 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48)

pouze odkazy na ustanovení směrnice 66/400/EHS v článku 2 a příloha II oddíl 1 bod 1 písm. a)

Směrnice Rady 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10)

pouze čl. 1 bod 1

Směrnice Rady 98/95/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 1)

pouze článek 1 a čl. 9 odst. 2

Směrnice Rady 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27)

pouze článek 1, čl. 8 odst. 2 a článek 9

ČÁST B

LHŮTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU

(podle článku 33)Směrnice

Lhůta pro provedení

Směrnice 66/400/EHS

1. červenec 1968 (čl. 14 odst. 1)

1. červenec 1969 (ostatní ustanovení) (1) (2)

Směrnice 69/61/EHS

1. červenec 1969 (3)

Směrnice 71/162/EHS

1. červenec 1970 (čl. 1 odst. 3)

1. červenec 1972 (čl. 1 odst. 1)

1. červenec 1971 (ostatní ustanovení) (1)

Směrnice 72/274/EHS

1. červenec 1972 (článek 1)

1. leden 1973 (článek 2)

Směrnice 72/418/EHS

1. červenec 1973

Směrnice 73/438/EHS

1. červenec 1973 (čl. 1 odst. 1)

1. leden 1974 (čl. 1 odst. 2)

Směrnice 75/444/EHS

1. červenec 1977

Směrnice 76/331/EHS

1. červenec 1978 (článek 1)

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení)

Směrnice 78/55/EHS

1. červenec 1979

Směrnice 78/692/EHS

1. červenec 1977 (článek 1)

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení)

Směrnice 87/120/EHS

1. červenec 1988

Směrnice 88/95/EHS

1. červenec 1988

Směrnice 88/332/EHS

 

Směrnice 88/380/EHS

1. červenec 1992 (čl. 1 odst. 8)

1. červenec 1990 (ostatní ustanovení)

Směrnice 90/654/EHS

 

Směrnice 96/72/ES

1. červenec 1997 (3)

Směrnice 98/95/ES

1. únor 2000 (oprava, Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 23)

Směrnice 98/96/ES

1. únor 2000

(1)   

Pro Dánsko, Irsko a Spojené království 1. červenec 1973 pro čl. 14 odst. 1, 1. červenec 1974 pro jiná ustanovení o základním osivu a 1. červenec 1976 pro ostatní ustanovení.

(2)   

1. leden 1986 pro Řecko, 1. březen 1986 pro Španělsko, 1. leden 1991 pro Portugalsko a 1. leden 1995 pro Rakousko, Finsko a Švédsko.

(3)   

Zbývající úřední návěsky se zkratkou „EHS“ lze používat až do 31. prosince 2001.
PŘÍLOHA VISROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 66/400/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Čl. 1 první pododstavec

Článek 18

Čl. 1 druhý pododstavec

Článek 1a

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 bod A

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod i)

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. d)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iv)

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod i)

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. d) podbod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod iv) první odrážka

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. d) podbod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod iv) druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 bod D

Čl. 2 odst. 1 písm. e)

Čl. 2 odst. 1 bod E

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Čl. 2 odst. 1 bod F písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod i)

Čl. 2 odst. 1 bod F písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 bod F písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 bod G, první odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod i)

Čl. 2 odst. 1 bod G, druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod ii)

Čl. 2 odst. 1a

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3 bod i)

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. a)

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. b)

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. c)

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) bod iii)

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. d)

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) bod iv)

Čl. 2 odst. 3 bod ii)

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 3 bod iii)

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. c)

Čl. 2 odst. 3 bod iv)

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. d)

Čl. 2 odst. 3 bod v)

Čl. 2 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 4

Článek 3

Článek 3

Článek 3a

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 4a

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 11a

Článek 13

Článek 11b

Článek 14

Článek 11c

Článek 15

Článek 12

Článek 16

Článek 12a

Článek 17

Článek 13

Článek 18

Článek 13a

Článek 19

Čl. 14 odst. 1

Článek 20

Článek 14a

Článek 21

Článek 15

Článek 22

Čl. 16 odst. 1

Čl. 23 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 23 odst. 2

Čl. 16 odst. 4

Článek 17

Článek 24

Článek 19

Článek 25

Článek 20

Článek 26

Článek 21a

Článek 27

Článek 21

Článek 28

Článek 22

Článek 29

Čl. 22a odst. 1

Čl. 30 odst. 1

Čl. 22a odst. 2 bod i)

Čl. 30 odst. 2 písm. a)

Čl. 22a odst. 2 bod ii)

Čl. 30 odst. 2 písm. b)

Článek 31 (1)

Článek 32 (2)

Článek 33

Článek 34

Článek 35

PŘÍLOHA I, část A bod 01

PŘÍLOHA I, část A bod 1

PŘÍLOHA I, část A bod 1

PŘÍLOHA I, část A bod 2

PŘÍLOHA I, část A bod 2

PŘÍLOHA I, část A bod 3

PŘÍLOHA I, část A bod 3

PŘÍLOHA I, část A bod 4

PŘÍLOHA I, část A bod 4

PŘÍLOHA I, část A bod 5

PŘÍLOHA I, část A bod 5

PŘÍLOHA I, část A bod 6

PŘÍLOHA I, část B bod 1

PŘÍLOHA I, část B bod 1

PŘÍLOHA I, část B bod 2

PŘÍLOHA I, část B bod 2

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. a)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. a)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno aa)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno aa)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno aa) a)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno bb)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno bb)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno cc)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno cc)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno dd)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. c)

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. c)

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA III, část A bod I.1

PŘÍLOHA III, část A bod I.1

PŘÍLOHA III, část A bod I.2

PŘÍLOHA III, část A bod I.2

PŘÍLOHA III, část A bod I.3

PŘÍLOHA III, část A bod I.3

PŘÍLOHA III, část A bod I.3a

PŘÍLOHA III, část A bod I.4

PŘÍLOHA III, část A bod I.4

PŘÍLOHA III, část A bod I.5

PŘÍLOHA III, část A bod I.5

PŘÍLOHA III, část A bod I.6

PŘÍLOHA III, část A bod I.6

PŘÍLOHA III, část A bod I.7

PŘÍLOHA III, část A bod I.7

PŘÍLOHA III, část A bod I.8

PŘÍLOHA III, část A bod I.8

PŘÍLOHA III, část A bod I.9

PŘÍLOHA III, část A bod I.9

PŘÍLOHA III, část A bod I.10

PŘÍLOHA III, část A bod I.10

PŘÍLOHA III, část A bod I.11

PŘÍLOHA III, část A bod I.11

PŘÍLOHA III, část A bod I.12

PŘÍLOHA III, část A bod I.12

PŘÍLOHA III, část A bod I.13

PŘÍLOHA III, část A bod II

PŘÍLOHA III, část A bod II

PŘÍLOHA III, část B

PŘÍLOHA III, část B

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA VI

(1)   

98/95/ES, čl. 9 odst. 2 a 98/96/ES, čl. 8 odst. 2.

(2)   

98/96/ES, článek 9.( 1 ) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

Top