EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002E0402-20110801

Consolidated text: Společný postoj Rady ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti členům organizace Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny (2002/402/SZBP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/402/2011-08-01

2002E0402 — CS — 01.08.2011 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼M1

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

ze dne 27. května 2002

o omezujících opatřeních proti členům organizace Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny

(2002/402/SZBP)

▼B

(Úř. věst. L 139, 29.5.2002, p.4)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ RADY 2011/487/SZBP ze dne 1. srpna 2011,

  L 199

73

2.8.2011
▼B

▼M1

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

ze dne 27. května 2002

o omezujících opatřeních proti členům organizace Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny

(2002/402/SZBP)

▼BRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. října 2001 Evropská rada prohlásila, že je odhodlána bojovat proti terorismu ve všech jeho formách na celém světě a že bude pokračovat ve svém úsilí o posílení koalice mezinárodního společenství, aby byl terorismus poražen ve všech svých aspektech a formách.

(2)

Dne 16. ledna 2002 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1390(2002) (dále jen „rezoluce 1390(2002)“), ve které jsou vymezena opatření, která je třeba učinit proti Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a proti dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny.

(3)

Rezoluce 1390(2002) upravuje oblast působnosti sankcí týkajících se zmrazení prostředků, zákazu udělování víz a embarga na dodávky, prodej nebo převod zbraní, jakož i embarga na technické poradenství, pomoc nebo školení v souvislosti s vojenskými činnostmi uvalených prostřednictvím rezolucí 1267(1999) a 1333(2000).

(4)

Podle odstavce 3 rezoluce 1390(2002) budou výše uvedená opatření přezkoumána Radou bezpečnosti OSN 12 měsíců po přijetí rezoluce a na konci této lhůty Rada bezpečnosti buď schválí jejich pokračování, nebo rozhodne o jejich zdokonalení.

(5)

Rezoluce 1390(2002) ukládá zákaz cestování Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, které jsou s nimi spojeny.

(6)

Sankce týkající se zákazu letů a embarga na prodej acetanhydridu, uvalené prostřednictvím rezoluce 1267(1999) a 1333(2000), již podle odstavce 23 rezoluce 1333(2000) a odstavce 1 rezoluce 1390(2002) neplatí. Kromě toho veškerá omezující opatření proti Ariana Afghan Airlines byla ukončena na základě rezoluce 1388(2002) ze dne 15. ledna 2002.

(7)

Proto by měla být omezující opatření Evropské unie přijatá na základě rezolucí 1267(1999) a 1333(2000) upravena v souladu s rezolucí 1390(2002).

(8)

Omezující opatření Evropské unie obsažená v odpovídajících společných postojích Rady by měla být v zájmu srozumitelnosti a průhlednosti shrnuta do jednoho právního nástroje a společné postoje 96/746/SZBP ( 1 ), 1999/727/SZBP ( 2 ), 2001/154/SZBP ( 3 ) a 2001/771/SZBP ( 4 ) by proto měly být zrušeny.

(9)

K provedení některých z níže uvedených opatření třeba akce Společenství,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:▼M1

Článek 1

Tento společný postoj se vztahuje na členy organizace Al-Kajdá a další osoby, skupiny, podniky a subjekty s nimi spojené, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném na základě rezolucí 1267(1999) a 1333 (2000), který by měl být pravidelně aktualizován výborem zřízeným podle rezoluce 1267 (1999).

▼B

Článek 2

1.  Přímé nebo nepřímé dodávky, prodej a převod výzbroje a podobného materiálu jakéhokoli druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a výzbroje, polovojenské výzbroje a náhradních dílů k výše uvedené výzbroji, osobám, skupinám, podnikům a subjektům uvedeným v odstavci 1 z území členských států nebo při využití jejich vlajkových lodí či letadel nebo prostřednictvím státních příslušníků členských států nacházejících se mimo jejich území je za podmínek stanovených v rezoluci 1390(2002) zakázáno.

2.  Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států při výkonu jejich veřejné moci, zabraňuje Evropské společenství v rámci pravomocí, které mu byly svěřeny Smlouvou o založení Evropského společenství, přímým nebo nepřímým dodávkám, prodeji a převodu technického poradenství, pomoci nebo školení v souvislosti s vojenskými činnostmi osobám, skupinám, podnikům a subjektům uvedeným v článku 1 z území členských států nebo při využití jejich vlajkových lodí či letadel nebo prostřednictvím státních příslušníků členských států nacházejících se mimo jejich území za podmínek stanovených v rezoluci 1390(2002).

Článek 3

V rámci pravomocí, které mu byly svěřeny Smlouvou o založení Evropského společenství,

 nařizuje Evropské společenství zmrazení prostředků a jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů osob, skupin, podniků a subjektů uvedených v článku 1,

 zajistí Evropské společenství, aby prostředky, finanční aktiva nebo hospodářské zdroje nebyly přímo nebo nepřímo zpřístupněny osobám, skupinám, podnikům a subjektům uvedeným v článku 1 nebo v jejich prospěch.

Článek 4

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily osobám uvedeným v článku 1 ve vstupu na své území nebo v průjezdu přes ně za podmínek stanovených v odst. 2 písm. b) rezoluce 1390(2002).

Článek 5

Zrušují se společné postoje 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP.

Článek 6

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Tento společný postoj bude průběžně přezkoumáván.

Článek 7

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku.( 1 ) Úř. věst. L 342, 31.12.1996, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 294, 16.11.1999, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 57, 27.2.2001, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 289, 6.11.2001, s. 36.

Top