EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0002-20161217

Consolidated text: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2001 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů, kterou poskytuje kanadský zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) (oznámeno pod číslem K(2001) 4539) (2002/2/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/2016-12-17

02002D0002 — CS — 17.12.2016 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. prosince 2001

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů, kterou poskytuje kanadský zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

(oznámeno pod číslem K(2001) 4539)

(2002/2/ES)

(Úř. věst. L 002 4.1.2002, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2295 Text s významem pro EHP ze dne 16. prosince 2016,

  L 344

83

17.12.2016
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. prosince 2001

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů, kterou poskytuje kanadský zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

(oznámeno pod číslem K(2001) 4539)

(2002/2/ES)Článek 1

Pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice 95/46/ES se Kanada považuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných ze Společenství příjemcům podléhajícím zákonu o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) (dále jen „kanadský zákon“).

Článek 2

Toto rozhodnutí se vztahuje výlučně na odpovídající úroveň ochrany zajišťovanou v Kanadě kanadským zákonem s cílem splnit požadavky čl. 25 odst. 1 směrnice 95/46/ES a nedotýká se uplatňování ostatních podmínek nebo omezení provádějících ostatní ustanovení zmíněné směrnice, které se vztahují na zpracování osobních údajů v členských státech.

▼M1

Článek 3

Pokud příslušné orgány v členských státech uplatní pravomoci podle čl. 28 odst. 3 směrnice 95/46/ES a to povede k dočasnému nebo trvalému zákazu toku údajů k příjemci v Kanadě, jehož činnosti spadají do oblasti působnosti kanadského zákona o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech, za účelem ochrany fyzických osob s ohledem na zpracování jejich osobních údajů, oznámí dotčený členský stát tuto skutečnost bezodkladně Komisi, která tyto informace předá ostatním členským státům.

▼M1

Článek 3a

1.  Komise průběžně monitoruje vývoj kanadského právního řádu, který by mohl ovlivnit fungování tohoto rozhodnutí, včetně vývoje v oblasti přístupu k osobním údajům ze strany orgánů veřejné moci, s cílem posoudit, zda Kanada nadále zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

2.  Členské státy a Komise se rovněž vzájemně informují o případech, kdy opatření přijatá subjekty pověřenými zajištěním toho, aby byl dodržován standard ochrany v Kanadě, nejsou dostatečná.

3.  Členské státy a Komise se vzájemně informují o jakýchkoli známkách toho, že zásahy kanadských orgánů veřejné moci odpovědných za národní bezpečnost, prosazování práva nebo jiné veřejné zájmy do práva fyzických osob na ochranu jejich osobních údajů přesahují rámec toho, co je striktně nezbytné, nebo že proti takovým zásahům není účinné právní ochrany.

4.  Pokud z důkazů vyplývá, že odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna, a to i v situacích, na něž se vztahuje odstavec 2 a 3 tohoto článku, uvědomí o tom Komise příslušný kanadský orgán a, bude-li třeba, předloží návrh opatření postupem podle čl. 31 odst. 2 směrnice 95/46/ES s cílem zrušit toto rozhodnutí, pozastavit je nebo omezit jeho oblast působnosti.

▼B

Článek 4

1.  Toto rozhodnutí lze kdykoli upravit s ohledem na zkušenosti s jeho uplatňováním nebo na změny kanadských právních předpisů, včetně opatření týkajících se zjištění toho, že kanadská provincie má v podstatě shodné právní předpisy. Komise zhodnotí provádění tohoto rozhodnutí na základě dostupných informací tři roky po jeho oznámení členským státům a jakékoli relevantní poznatky sdělí výboru zřízenému podle článku 31 směrnice 95/46/ES, a zejména jakékoli důkazy, které by mohly mít vliv na hodnocení, prováděné podle článku 1 tohoto rozhodnutí, zda je úroveň ochrany v Kanadě odpovídající ve smyslu článku 25 směrnice 95/46/ES, a jakékoli důkazy, že se toto rozhodnutí uplatňuje diskriminačním způsobem.

2.  Komise předloží, je-li to nezbytné, návrhy opatření postupem podle čl. 31 odst. 2 směrnice 95/46/ES.

Článek 5

Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím nejpozději do devadesáti dnů ode dne jeho oznámení členským státům.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Top