EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(04)-20151231

Consolidated text: Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

2002A4430 — CS — 31.12.2015 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

(Úř. věst. L 114 30.4.2002, s. 132)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

DECISION No 2/2003 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 25 November 2003 (*)

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DECISION No 3/2004 OF THE JOINT COMMITTEE of 29 April 2004 (*)

  L 151

125

30.4.2004

 M3

DECISION No 1/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 28 April 2004 (*)

  L 160

115

30.4.2004

 M4

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VETERINÁRNÍHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY č.2/2004 ze dne 9. prosince 2004

  L 17

1

20.1.2005

 M5

ROZHODNUTÍ č. 2/2005 SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ ze dne 1. března 2005

  L 78

50

24.3.2005

 M6

ROZHODNUTÍ č. 1/2005 SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU S ZEMEDĚLSKÝMI PRODUKTY ze dne 25. února 2005

  L 131

43

25.5.2005

 M7

ROZHODNUTÍ 3/2005 SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY ze dne 19. prosince 2005

  L 346

33

29.12.2005

 M8

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 4/2005 ze dne 19. prosince 2005

  L 346

44

29.12.2005

►M9

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VETERINÁRNÍHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMEDĚLSKÝMI PRODUKTY Č. 1/2006 ze dne 1. prosince 2006

  L 32

91

6.2.2007

►M10

ROZHODNUTÍ č. 1/2007 SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY ze dne 15. června 2007

  L 173

31

3.7.2007

 M11

ROZHODNUTÍ č. 1/2008 SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY ze dne 15. ledna 2008

  L 27

21

31.1.2008

►M12

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY č. 2/2008 ze dne 24. června 2008

  L 228

3

27.8.2008

►M13

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VETERINÁRNÍHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY č. 1/2008 ze dne 23. prosince 2008

  L 6

89

10.1.2009

►M14

DOHODA mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

  L 136

2

30.5.2009

 M15

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 1/2009 ze dne 9. prosince 2009

  L 115

33

8.5.2010

►M16

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VETERINÁRNÍHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY č. 1/2010 ze dne 1. prosince 2010

  L 338

50

22.12.2010

►M17

ROZHODNUTÍ č. 1/2010 SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY ze dne 13. prosince 2010

  L 32

9

8.2.2011

►M18

DOHODA mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

  L 297

3

16.11.2011

►M19

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 1/2012 ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY ze dne 3. května 2012

  L 155

1

15.6.2012

►M20

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 2/2012 ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY ze dne 3. května 2012

  L 155

99

15.6.2012

►M21

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VETERINÁRNÍHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY č. 1/2013 ze dne 22. února 2013

  L 264

1

5.10.2013

►M22

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 1/2013 ze dne 28. listopadu 2013

  L 332

49

11.12.2013

►M23

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 1/2014 ze dne 9. dubna 2014

  L 180

21

20.6.2014

►M24

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 2/2015 ze dne 19. listopadu 2015

  L 323

29

9.12.2015(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produktyEVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“,

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,

dále jen „Švýcarsko“,

společně dále jen „strany“,

ROZHODNUTY postupně odstranit překážky podstatné části vzájemného obchodu v souladu s ustanoveními o zřizování oblastí volného obchodu v Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace,

VZHLEDEM K TOMU, že v článku 15 Dohody o volném obchodu ze dne 22. července 1972 strany vyjádřily připravenost podporovat v souladu se svými zemědělskými politikami harmonický rozvoj obchodu se zemědělskými produkty, na které se uvedená dohoda nevztahuje,

SE DOHODLY TAKTO:Článek 1

Cíl

1.  Cílem této dohody je posílení volného obchodu mezi stranami zlepšením přístupu každé z nich na trh se zemědělskými produkty druhé strany.

2.  „Zemědělskými produkty“ se rozumějí produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží. Pro účely příloh 1, 2 a 3 této dohody se produkty, na něž se vztahuje kapitola 3, ty, na něž se vztahuje položka 16.04 nebo 16.05 harmonizovaného systému, a produkty kódů KN 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10 a 2301 20 00 nepovažují za zemědělské produkty.

3.  Tato dohoda se nevztahuje na zboží, na které se vztahuje protokol 2 Dohody o volném obchodu, s výjimkou příslušných koncesí udělených v přílohách 1 a 2 této dohody.

Článek 2

Celní koncese

1.  V příloze 1 k této dohodě jsou uvedeny celní koncese, které uděluje Švýcarsko Společenství, aniž jsou dotčeny koncese stanovené v příloze 3.

2.  V příloze 2 k této dohodě jsou uvedeny celní koncese, které uděluje Společenství Švýcarsku, aniž jsou dotčeny koncese stanovené v příloze 3.

Článek 3

Koncese týkající se sýru

V příloze 3 k této dohodě jsou uvedena zvláštní ustanovení pro obchod se sýrem.

Článek 4

Pravidla původu

Pravidla původu, která platí pro obě strany podle příloh 1, 2 a 3 k této dohodě, odpovídají pravidlům stanoveným v protokolu 3 Dohody o volném obchodu.

Článek 5

Odstranění technických překážek obchodu

1.   ►M18  Přílohy 4 až 12 k této dohodě stanoví způsob, jakým mají být odstraněny technické překážky obchodu se zemědělskými produkty v následujících oblastech: ◄

 Příloha 4 o rostlinolékařské péči,

 Příloha 5 o krmivech,

 Příloha 6 o osivu,

 Příloha 7 o obchodu s vinařskými produkty,

 Příloha 8 o vzájemném uznávání a ochraně názvů lihovin a aromatizovaných vinných nápojů,

 Příloha 9 o ekologicky vyprodukovaných zemědělských produktech a potravinách,

 Příloha 10 o uznávání kontrol dodržování obchodních norem pro ovoce a zeleninu,

 Příloha 11 o veterinárních a zootechnických opatřeních v obchodu se živými zvířaty a živočišnými produkty,

▼M18

 Příloha 12 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

▼B

2.  Pro přílohu 11 neplatí čl. 1 odst. 2 a 3 a články 6, 7, 8 a 10 až 13 dohody.

Článek 6

Společný výbor pro zemědělství

1.  Zřizuje se společný výbor (dále jen „výbor“) složený ze zástupců stran.

2.  Výbor odpovídá za správu této dohody a zajišťuje její řádné provádění.

3.  Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí v případech stanovených touto dohodou a jejími přílohami. Strany provádějí rozhodnutí společného výboru v souladu se svými právními předpisy.

4.  Výbor přijme svůj jednací řád.

5.  Výbor jedná po vzájemné dohodě.

6.  Pro účely řádného provádění dohody se strany na žádost kterékoliv z nich vzájemně radí v rámci výboru.

7.  Výbor zřizuje pracovní skupiny potřebné pro správu příloh k této dohodě. Jednací řád výboru upraví zejména složení a pracovní postup pracovních skupin.

▼M18

8.  Výbor je oprávněn schvalovat závazná znění dohody v nových jazycích.

▼B

Článek 7

Řešení sporů

Kterákoliv ze stran může výboru předložit spornou záležitost, která se týká výkladu nebo používání této dohody. Výbor se snaží o vyřešení sporu. Výboru musejí být poskytnuty veškeré informace, které mohou sloužit důkladnému prošetření situace za účelem nalezení přijatelného řešení. Za tímto účelem výbor prověří veškeré možnosti zachování správného fungování dohody.

Článek 8

Výměna informací

1.  Strany si vyměňují veškeré významné informace s ohledem na provádění a používání dohody.

2.  Strany se navzájem informují o všech zamýšlených změnách právních a správních předpisů v oblasti působnosti této dohody a oznamují druhé straně co nejdříve znění nových ustanovení.

Článek 9

Důvěrnost údajů

Představitelé, odborníci a ostatní zástupci stran jsou povinni i po skončení výkonu svých funkcí nešířit informace získané v rámci této dohody, na které se vztahuje služební tajemství.

Článek 10

Ochranná opatření

1.  Způsobí-li nebo hrozí-li dovoz produktů pocházejících z jedné smluvní strany způsobit v souvislosti s používáním příloh 1, 2 a 3 k této dohodě a s ohledem na zvláštní citlivost zemědělských trhů obou stran vážnou poruchu trhů druhé strany, zahájí strany neprodleně konzultace za účelem nalezení vhodného řešení. Do nalezení tohoto řešení může příslušná strana přijmout opatření, která považuje za nezbytná.

2.  Jestliže jsou přijímána ochranná opatření předvídaná odstavcem 1 nebo přílohami k této dohodě:

a) platí, nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, tyto postupy:

 zamýšlí-li některá strana zavést ochranná opatření ve vztahu k části území druhé strany nebo k celému jejímu území, uvědomí o tom předem tuto stranu s uvedením důvodů,

 přijímá-li některá strana ochranná opatření ve vztahu k části vlastního území nebo k celému vlastnímu území nebo k území třetí země, uvědomí o tom co nejdříve druhou stranu,

 aniž je dotčena možnost okamžitého vstupu zamýšlených opatření v platnost, zahájí se co nejdříve mezi oběma stranami konzultace za účelem nalezení vhodných řešení,

 přijímá-li členský stát Společenství ochranná opatření ve vztahu ke Švýcarsku, jinému členskému státu nebo třetí zemi, uvědomí o tom Společenství co nejdříve Švýcarsko;

b) musí být dána přednost opatřením, která nejméně narušují fungování této dohody.

▼M14

Článek 11

Změny

Výbor může rozhodnout o změně příloh a dodatků k přílohám dohody.

▼B

Článek 12

Přezkum

1.  Přeje-li si některá strana přezkum této dohody, předloží druhé straně odůvodněnou žádost.

2.  Strany mohou výboru uložit, aby tuto žádost zvážil a případně jim poskytl doporučení, zejména s ohledem na zahájení jednání.

3.  Dohody, které vzniknou z jednání uvedených v odstavci 2, podléhají ratifikaci nebo schválení stran podle jejich vlastních postupů.

Článek 13

Doložka dalšího vývoje

1.  Strany se zavazují, že budou pokračovat ve snaze dosáhnout stále širší liberalizace vzájemného obchodu se zemědělskými produkty.

2.  Za tímto účelem strany v rámci výboru pravidelně přezkoumávají podmínky vzájemného obchodu se zemědělskými produkty.

3.  Na základě výsledků těchto přezkoumání a jejich vlastních zemědělských politik a berouce v úvahu citlivost zemědělských trhů mohou strany zahájit vyjednávání podle této dohody s cílem dalšího odstraňování překážek obchodu se zemědělskými produkty na základě vzájemných a oboustranně výhodných preferencí.

4.  Dohody, které vzniknou z jednání uvedených v odstavci 3, podléhají ratifikaci nebo schválení stran podle jejich vlastních postupů.

Článek 14

Provádění dohody

1.  Strany přijmou veškerá obecná i zvláštní opatření k plnění závazků vyplývajících z této dohody.

2.  Strany se zdrží jakýchkoliv opatření, která by ohrozila dosažení cílů dohody.

Článek 15

Přílohy

Přílohy k této dohodě, včetně dodatků k nim, tvoří její nedílnou součást.

Článek 16

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území Švýcarska.

Článek 17

Vstup v platnost a trvání dohody

1.  Tuto dohodu ratifikují nebo schválí strany v souladu se svými postupy. Vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po posledním oznámení o uložení listin o ratifikaci nebo schálení všech následujících sedmi dohod:

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty

Dohoda o volném pohybu osob

Dohoda o letecké dopravě

Dohoda o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody

Dohoda o určitých aspektech vládních zakázek

Dohoda o vědecké a technické spolupráci

2.  Tato dohoda se uzavírá na počáteční dobu sedmi let. Bude obnovena na dobu neurčitou, pokud před uplynutím počátečního období Společenství nebo Švýcarsko neoznámí druhé straně jinak. Jestliže je předloženo toto oznámení, použije se odstavec 4.

3.  Společenství nebo Švýcarsko může vypovědět tuto dohodu oznámením o svém rozhodnutí druhé straně. Jestliže je předloženo toto oznámení, použije se odstavec 4.

4.  Sedm dohod uvedených v odstavci 1 zaniká šest měsíců po přijetí oznámení o neobnovení dohody podle odstavce 2 nebo o výpovědi dohody podle odstavce 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

OBSAH 

 

 

 

PŘÍLOHA 1:

Koncese udělené Švýcarskem

PŘÍLOHA 2:

Koncese udělené Společenstvím

PŘÍLOHA 3:

Koncese týkající se sýru

Dodatek 1:

Koncese udělené Společenstvím

Dodatek 2:

Koncese udělené Švýcarskem

Dodatek 3:

Seznam názvů sýru „Italico“, které mohou být dováženy do Švýcarska

Dodatek 4:

Popis sýrů

PŘÍLOHA 4

o rostlinolékařské péči

Dodatek 1:

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Dodatek 2:

Právní předpisy

Dodatek 3:

Orgány, které na požádání poskytnou seznam subjektů příslušných pro vydávání rostlinolékařských pasů

Dodatek 4:

Oblasti uvedené v článku 4 a zvláštní požadavky, které se na ně vztahují

Dodatek 5:

Výměna informací

PŘÍLOHA 5

o krmivech

Dodatek 1

 

Dodatek 2:

Seznam právních předpisů uvedených v článku 9

PŘÍLOHA 6

o osivu

Dodatek 1:

Právní předpisy

Dodatek 2:

Kontrola osiva a certifikační orgány

Dodatek 3:

Odchylky pro Společenství poskytnuté Švýcarskem

Dodatek 4:

Seznam třetích zemí

PŘÍLOHA 7

o obchodu s vinařskými produkty

Dodatek 1:

Vinařské produkty podle článku 2

Dodatek 2:

Zvláštní ustanovení uvedená v čl. 3 písm. a) a b)

Dodatek 3:

Seznam právních aktů a technických předpisů uvedených v článku 4, které se týkají vinařských produktů

Dodatek 4:

Chráněné názvy uvedené v článku 5

Dodatek 5:

Podmínky a postupy podle čl. 8 odst. 9 a čl. 25 odst. 1 písm. b)

PŘÍLOHA 8

o vzájemném uznávání a ochraně názvů lihovin a aromatizovaných vinných nápojů

Dodatek 1:

Zeměpisná označení lihovin pocházejících z evropské unie

Dodatek 2:

Chráněné názvy lihovin pocházejících ze Švýcarska

Dodatek 3:

Chráněné názvy aromatizovaných nápojů pocházejících ze Společenství

Dodatek 4:

Chráněné názvy aromatizovaných nápojů pocházejících ze Švýcarska

Dodatek 5:

Seznam právních aktů uvedených v článku 2 vztahujících se na lihoviny, aromatizované víno a aromatizované nápoje

PŘÍLOHA 9

o ekologicky vyprodukovaných zemědělských produktech a potravinách

Dodatek 1:

Seznam právních aktů uvedených v článku 3 a týkajících se ekologicky vyprodukovaných zemědělských produktů a potravin

Dodatek 2:

Prováděcí pravidla

PŘÍLOHA 10

O uznávání kontrol dodržování obchodních podmínek pro ovoce a zeleninu

Dodatek 1:

Švýcarské kontrolní orgány oprávněné k vydávání osvědčení o kontrole podle přílohy 10 čl. 3

Dodatek 2

 

PŘÍLOHA 11

o veterinárních a zootechnických opatřeních v obchodu se živými zvířaty a živočišnými produkty

Dodatek 1:

Tlumení/hlášení nákaz

Dodatek 2:

Zdraví zvířat: obchod a uvádění na trh

Dodatek 3:

Dovoz živých zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí

Dodatek 4:

Zootechnické předpisy, včetně dovozu ze třetích zemí

Dodatek 5:

Živá zvířata, sperma, vajíčka a embrya: hraniční kontroly a poplatky

Dodatek 6:

Živočišné produkty

Dodatek 7:

Příslušné orgány

Dodatek 8:

Přizpůsobení regionálním podmínkám

Dodatek 9:

Pokyny pro provádění kontroly

Dodatek 10:

Živočišné produkty: hraniční kontroly a poplatky

Dodatek 11:

Kontaktní místa

PŘÍLOHA 12

o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin

Dodatek 1:

Seznam příslušných zeměpisných označení, na která se vztahuje ochrana druhé strany

Dodatek 2:

Právní předpisy stran

▼M12

PŘÍLOHA 1

Koncese udělené Švýcarskem

Švýcarsko uděluje pro níže uvedené produkty pocházející ze Společenství tyto celní koncese, popřípadě v mezích stanoveného ročního množství.Celní položka Švýcarska

Popis zboží

Platná celní sazba

(CHF/100 kg hrubé hmotnosti)

Roční množství v čisté hmotnosti

(tuny)

0101 90 95

Živí koně (kromě čistokrevných plemenných a jatečných zvířat) (počet kusů)

0

100 kusů

0204 50 10

Kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

40

100

0207 14 81

Prsa z drůbeže druhu kur domácí, zmrazená

15

2 100

0207 14 91

Dělené maso a poživatelné droby z drůbeže druhu kur domácí, včetně jater (kromě prsou), zmrazené

15

1 200

0207 27 81

Prsa z krocanů a krůt, zmrazená

15

800

0207 27 91

Dělené maso a poživatelné droby z krocanů a krůt, včetně jater (kromě prsou), zmrazené

15

600

0207 33 11

Kachny, nedělené, zmrazené

15

700

0207 34 00

Tučná játra z kachen, hus nebo perliček, čerstvá nebo chlazená

9,5

20

0207 36 91

Dělené maso a poživatelné droby z kachen, hus nebo perliček, zmrazené (kromě tučných jater)

15

100

0208 10 00

Maso a poživatelné droby králičí nebo zaječí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

11

1 700

0208 90 10

Maso a poživatelné droby ze zvěřiny, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (kromě masa a poživatelných drobů ze zajíců a divokých prasat)

0

100

ex 0210 11 91

Kýty a kusy z nich, nevykostěné, z prasat (jiných než divokých prasat), solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

osvobozeno

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Kotleta, vykostěná, ve slaném nálevu a uzená

osvobozeno

0210 20 10

Hovězí maso, sušené

osvobozeno

200  (2)

ex 0407 00 10

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

47

150

ex 0409 00 00

Přírodní med z akátů

8

200

ex 0409 00 00

Ostatní přírodní med (kromě z akátů)

26

50

0602 10 00

Nekořenovité řízky a rouby

osvobozeno

bez omezení

 

Sazenice ve formě podnoží jádrového ovoce (ze setby nebo rostlinného rozmnožování):

osvobozeno

 (3)

0602 20 11

—  roubované, s obnaženými kořeny

0602 20 19

—  roubované, s hroudou zeminy

0602 20 21

—  neroubované, s obnaženými kořeny

0602 20 29

—  neroubované, s hroudou zeminy

 

Sazenice ve formě podnoží peckového ovoce (ze setby nebo rostlinného rozmnožování):

osvobozeno

 (3)

0602 20 31

—  roubované, s obnaženými kořeny

0602 20 39

—  roubované, s hroudou zeminy

0602 20 41

—  neroubované, s obnaženými kořeny

0602 20 49

—  neroubované, s hroudou zeminy

 

Sazenice, jiné než ve formě podnoží jádrového nebo peckového ovoce (ze setby nebo rostlinného rozmnožování), plodící jedlé ovoce nebo ořechy:

osvobozeno

bez omezení

0602 20 51

—  s obnaženými kořeny

0602 20 59

—  jiné než s obnaženými kořeny

 

Stromy, keře a keříky, plodící jedlé ovoce nebo ořechy, s obnaženými kořeny:

osvobozeno

 (3)

0602 20 71

—  jádrového ovoce

0602 20 72

—  peckového ovoce

0602 20 79

—  jiné než jádrového nebo peckového ovoce

osvobozeno

bez omezení

 

Stromy, keře a keříky, plodící jedlé ovoce nebo ořechy, s hroudou zeminy:

osvobozeno

 (3)

0602 20 81

—  jádrového ovoce

0602 20 82

—  peckového ovoce

0602 20 89

—  jiné než jádrového nebo peckového ovoce

osvobozeno

bez omezení

0602 30 00

Rododendrony a azalky, též roubované

osvobozeno

bez omezení

 

Růže, též roubované:

osvobozeno

bez omezení

0602 40 10

—  šípkové růže a stonkové šípkové růže

 

—  jiné než šípkové růže a stonkové šípkové růže:

0602 40 91

—  s obnaženými kořeny

0602 40 99

—  jiné než s obnaženými kořeny, s hroudou zeminy

 

Sazenice užitkových rostlin (ze setby nebo rostlinného rozmnožování); podhoubí:

osvobozeno

bez omezení

0602 90 11

—  rostliny zeleniny a kobercový trávník

0602 90 12

—  podhoubí

0602 90 19

—  jiné než rostliny zeleniny, kobercový trávník a podhoubí

 

Ostatní živé rostliny (včetně kořenů):

osvobozeno

bez omezení

0602 90 91

—  s obnaženými kořeny

0602 90 99

—  jiné než s obnaženými kořeny, s hroudou zeminy

0603 11 10

Řezané růže na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října

osvobozeno

1 000

0603 12 10

Řezané karafiáty na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října

0603 13 10

Řezané orchideje na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října

0603 14 10

Řezané chryzantémy na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října

 

Řezané květy a poupata (jiné než karafiáty, růže, orchideje nebo chryzantémy) na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října:

0603 19 11

—  dřevnaté

0603 19 19

—  jiné než dřevnaté

0603 12 30

Řezané karafiáty na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna

osvobozeno

bez omezení

0603 13 30

Řezané orchideje na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna

0603 14 30

Řezané chryzantémy na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna

0603 19 30

Řezané tulipány na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna

 

Jiné řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna:

osvobozeno

bez omezení

0603 19 31

—  dřevnaté

0603 19 39

—  jiné než dřevnaté

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

osvobozeno

10 000

 

—  třešňová rajčata (cherry):

0702 00 10

—  od 21. října do 30. dubna

 

—  rajčata Peretti (podlouhlý tvar):

0702 00 20

—  od 21. října do 30. dubna

 

—  ostatní rajčata o průměru nejméně 80 mm (dužinatá rajčata):

0702 00 30

—  od 21. října do 30. dubna

 

—  ostatní:

0702 00 90

—  od 21. října do 30. dubna

 

Ledový salát bez vnějšího listu:

osvobozeno

2 000

0705 11 11

—  od 1. ledna do konce února

 

Čekanka salátová, čerstvá nebo chlazená:

osvobozeno

2 000

0705 21 10

—  od 21. května do 30. září

0707 00 10

Okurky salátové, od 21. října do 14. dubna

5

200

0707 00 30

Okurky ke konzervaci, o délce > 6 cm, avšak ≤ 12 cm, čerstvé nebo chlazené, od 21. října do 14. dubna

5

100

0707 00 31

Okurky ke konzervaci, o délce > 6 cm, avšak ≤ 12 cm, čerstvé nebo chlazené, od 15. dubna do 20. října

5

2 100

0707 00 50

Okurky nakládačky, čerstvé nebo chlazené

3,5

800

 

Lilek, čerstvý nebo chlazený:

osvobozeno

1 000

0709 30 10

—  od 16. října do 31. května

0709 51 00

0709 59 00

Houby, čerstvé nebo chlazené, rodu Agaricus (žampiony) nebo jiné, kromě lanýžů

osvobozeno

bez omezení

 

Papriky, čerstvé nebo chlazené:

2,5

bez omezení

0709 60 11

—  od 1. listopadu do 31. března

0709 60 12

Papriky, čerstvé nebo chlazené, od 1. dubna do 31. října

5

1 300

 

Cukety (včetně květů cuket), čerstvé nebo chlazené:

osvobozeno

2 000

0709 90 50

—  od 31. října do 19. dubna

ex 0710 80 90

Houby, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

osvobozeno

bez omezení

0711 90 90

Zelenina a zeleninové směsi, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodné ke spotřebě

0

150

0712 20 00

Cibule, sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

0

100

0713 10 11

Hrách (Pisum sativum), sušený, vyluštěný, celozrnný, nezpracovaný, k výživě zvířat

snížení o 0,9 z použitého cla

1 000

0713 10 19

Hrách (Pisum sativum), sušený, vyluštěný, celozrnný, nezpracovaný (kromě hrachu k výživě zvířat, pro technické účely nebo k výrobě piva)

0

1 000

 

Lískové ořechy (Corylus spp.), čerstvé nebo sušené:

osvobozeno

bez omezení

0802 21 90

—  bez skořápky, jiné než k výživě zvířat nebo k extrakci oleje

0802 22 90

—  bez skořápky, jiné než k výživě zvířat nebo k extrakci oleje

0802 32 90

Ořechy

osvobozeno

100

ex 0802 90 90

Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené

osvobozeno

bez omezení

0805 10 00

Pomeranče, čerstvé nebo sušené

osvobozeno

bez omezení

0805 20 00

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma); wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené

osvobozeno

bez omezení

0807 11 00

Melouny vodní, čerstvé

osvobozeno

bez omezení

0807 19 00

Melouny, čerstvé, jiné než vodní melouny

osvobozeno

bez omezení

 

Meruňky, čerstvé, nebalené:

osvobozeno

2 100

0809 10 11

—  od 1. září do 30. června

 

jinak balené:

0809 10 91

—  od 1. září do 30. června

0809 40 13

Švestky, čerstvé, nebalené, od 1. července do 30. září

0

600

0810 10 10

Jahody, čerstvé, od 1. září do 14. května

osvobozeno

10 000

0810 10 11

Jahody, čerstvé, od 15. května do 31. srpna

0

200

0810 20 11

Maliny, čerstvé, od 1. června do 14. září

0

250

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

osvobozeno

bez omezení

ex 0811 10 00

Jahody, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, neupravené v maloobchodním balení, určené k průmyslovému zpracování

10

1 000

ex 0811 20 90

Maliny, ostružiny, moruše, ostružino-maliny, černý, bílý a červený rybíz a angrešt, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, neupravené v maloobchodním balení, určené k průmyslovému zpracování

10

1 200

0811 90 10

Borůvky, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

0

200

0811 90 90

Jedlé plody, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (kromě jahod, malin, ostružin, moruší, ostružino-malin, černého, bílého a červeného rybízu, angreštu, borůvek a tropického ovoce)

0

1 000

0904 20 90

Plody papriky druhu Capsicum nebo druhu Pimenta, sušené, drcené nebo v prášku, zpracované

0

150

0910 20 00

Šafrán

osvobozeno

bez omezení

1001 90 60

Pšenice a sourež (kromě pšenice tvrdé), denaturované, k výživě zvířat

snížení o 0,6 z použitého cla

50 000

1005 90 30

Kukuřice k výživě zvířat

snížení o 0,5 z použitého cla

13 000

 

Olivový olej, panenský, jiný než k výživě zvířat:

 

 

1509 10 91

—  ve skleněných nádobách o objemu nejvýše 2 l

60,60  (4)

bez omezení

1509 10 99

—  ve skleněných nádobách o objemu vyšším než 2 l nebo v jiných nádobách

86,70  (4)

bez omezení

 

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, avšak chemicky neupravený, jiný než k výživě zvířat:

 

 

1509 90 91

—  ve skleněných nádobách o objemu nejvýše 2 l

60,60  (4)

bez omezení

1509 90 99

—  ve skleněných nádobách o objemu vyšším než 2 l nebo v jiných nádobách

86,70  (4)

bez omezení

ex 0210 19 91

Kýta, ve slaném nálevu, vykostěná, zabalená v měchýři nebo umělém střevě

osvobozeno

3 715

ex 0210 19 91

Kotleta, vykostěná, uzená

1601 00 11

1601 00 21

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků ze zvířat pod čísly 0101 až 0104 s výjimkou divokých prasat

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Vepřová krkovička, sušená na vzduchu, též ochucená, v celku, v kusech nebo jemných plátcích

 

Rajčata celá nebo kousky rajčat, upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou:

 

 

2002 10 10

—  v nádobách o obsahu více než 5 kg

2,50

bez omezení

2002 10 20

—  v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

4,50

bez omezení

 

Rajčata upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat:

osvobozeno

bez omezení

2002 90 10

—  v nádobách o obsahu více než 5 kg

2002 90 21

Rajčatové řízky, protlaky a koncentráty v hermeticky uzavřených nádobách, jejichž obsah sušiny je vyšší než 25 % hmotnostních, skládající se z rajčat a vody, též obsahující přidanou sůl nebo koření, v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

osvobozeno

bez omezení

2002 90 29

Rajčata upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat a jiná než rajčatové řízky, protlaky a koncentráty:

— v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

osvobozeno

bez omezení

2003 10 00

Houby rodu Agaricus (žampiony), upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou

0

1 700

 

Artyčoky upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené, jiné než produkty čísla 2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  v nádobách o obsahu více než 5 kg

17,5

bez omezení

ex 2004 90 49

—  v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

24,5

bez omezení

 

Chřest upravený nebo konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazený, jiný než produkty čísla 2006 :

osvobozeno

bez omezení

2005 60 10

—  v nádobách o obsahu více než 5 kg

2005 60 90

—  v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

 

Olivy upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené, jiné než produkty čísla 2006 :

osvobozeno

bez omezení

2005 70 10

—  v nádobách o obsahu více než 5 kg

2005 70 90

—  v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

 

Kapary a artyčoky upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené, jiné než produkty čísla 2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  v nádobách o obsahu více než 5 kg

17,5

bez omezení

ex 2005 99 41

—  v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

24,5

bez omezení

2008 30 90

Citrusové plody, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

osvobozeno

bez omezení

2008 50 10

Meruňkové dřeně, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

10

bez omezení

2008 50 90

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

15

bez omezení

2008 70 10

Broskvové dřeně, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

osvobozeno

bez omezení

2008 70 90

Broskve, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

osvobozeno

bez omezení

 

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu jiného citrusového ovoce, kromě pomerančové šťávy, grapefruitové šťávy a šťávy z šedoku (pomela), nezkvašená, bez přídavku alkoholu:

 

 

ex 2009 39 19

—  bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, zahuštěná

6

bez omezení

ex 2009 39 20

—  s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, zahuštěná

14

bez omezení

 

Dezertní vína, speciality a mistely v nádobách o objemu:

 

 

2204 21 50

—  nejvýše 2 l (5)

8,5

bez omezení

2204 29 50

—  vyšším než 2 l (5)

8,5

bez omezení

ex 2204 21 50

Porto, v nádobách o objemu nejvýše 2 l, podle popisu (6)

osvobozeno

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (řecké bílé víno), v nádobách o objemu nejvýše 2 l, podle popisu (7)

osvobozeno

500 hl

 

Retsina (řecké bílé víno), v nádobách o objemu vyšším než 2 l, podle popisu (7), o obsahu alkoholu v % objemových:

ex 2204 29 21

—  vyšším než 13 % objemových

ex 2204 29 22

—  nejvýše 13 % objemových

(1)   Včetně 480 t parmské šunky a šunky San Daniele, podle výměny dopisů mezi Společenstvím a Švýcarskem ze dne 25. ledna 1972.

(2)   Včetně 170 t masného výrobku Bresaola, podle výměny dopisů mezi Společenstvím a Švýcarskem ze dne 25. ledna 1972.

(3)   V mezích celkové roční kvóty 60 000 rostlin.

(4)   Včetně příspěvku do záručního fondu na povinné skladování.

(5)   Vztahuje se pouze na produkty ve smyslu přílohy 7 dohody.

(6)   Popis: vínem „Porto“ se rozumí jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti Portugalska (Oporto), které nese tento název ve smyslu nařízení (ES) č. 1493/1999.

(7)   Popis: vínem „Retsina“ se rozumí stolní víno ve smyslu právních předpisů Společenství uvedených v bodu A.2 přílohy VII nařízení (ES) č. 1493/1999.

PŘÍLOHA 2

Koncese udělené Společenstvím

Společenství uděluje pro níže uvedené produkty pocházející ze Švýcarska tyto celní koncese, popřípadě v mezích stanoveného ročního množství.Kód KN

Popis zboží

Platná celní sazba

(EUR/100 kg hrubé hmotnosti)

Roční množství v čisté hmotnosti

(tuny)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Živý skot o hmotnosti vyšší než 160 kg

0

4 600 kusů

ex 0210 20 90

Hovězí maso, vykostěné, sušené

osvobozeno

1 200

ex 0401 30

Smetana, o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních

osvobozeno

2 000

0403 10

Jogurty

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených přepravních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 500 g, o obsahu tuku vyšším než 10 % hmotnostních (1)

43,8

bez omezení

0602

Ostatní živé rostliny (včetně kořenů), řízky a rouby; podhoubí

osvobozeno

bez omezení

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé

osvobozeno

bez omezení

0701 10 00

Brambory sadbové, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

4 000

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

osvobozeno (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Cibule, jiná než cibule sazečka, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

osvobozeno

5 000

0704 10 00

0704 90

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, kromě růžičkové kapusty, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

5 500

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

3 000

0706 10 00

Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, kromě křenu (Cochlearia armoracia), čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

3 000

0707 00 05

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno (2)

1 000

0708 20 00

Fazole (Vigna, spp., Phaseolus spp.), čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

1 000

0709 30 00

Lilek, čerstvý nebo chlazený

osvobozeno

500

0709 40 00

Celer, jiný než bulvový, čerstvý nebo chlazený

osvobozeno

500

0709 51 00

0709 59

Houby a lanýže, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

bez omezení

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

1 000

0709 90 10

Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

1 000

0709 90 20

Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)

osvobozeno

300

0709 90 50

Fenykl, čerstvý nebo chlazený

osvobozeno

1 000

0709 90 70

Cukety, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno (2)

1 000

0709 90 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

osvobozeno

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Houby, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

osvobozeno

bez omezení

0712 90

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, též získaná z předem vařené zeleniny, avšak jinak neupravovaná, kromě cibule, hub a lanýžů

osvobozeno

bez omezení

ex 0808 10 80

Jablka, jiná než moštová jablka, čerstvá

osvobozeno (2)

3 000

0808 20

Hrušky a kdoule, čerstvé

osvobozeno (2)

3 000

0809 10 00

Meruňky, čerstvé

osvobozeno (2)

500

0809 20 95

Třešně, jiné než višně (Prunus cerasus), čerstvé

osvobozeno (2)

1 500  (2)

0809 40

Švestky a trnky, čerstvé

osvobozeno (2)

1 000

0810 10 00

Jahody

osvobozeno

200

0810 20 10

Maliny, čerstvé

osvobozeno

100

0810 20 90

Moruše, ostružiny a ostružino-maliny, čerstvé

osvobozeno

100

1106 30 10

Mouka, krupice a prášek z banánů

osvobozeno

5

1106 30 90

Mouka, krupice a prášek z ostatního ovoce kapitoly 8

osvobozeno

bez omezení

ex 0210 19 50

Kýta, ve slaném nálevu, vykostěná, zabalená v měchýři nebo umělém střevě

osvobozeno

1 900

ex 0210 19 81

Kotleta, vykostěná, uzená

ex 1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků ze zvířat pod čísly 0101 až 0104 s výjimkou divokých prasat

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Vepřová krkovička, sušená na vzduchu, též ochucená, v celku, v kusech nebo jemných plátcích

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Prášek ze sušených rajčat, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

2003 90 00

Houby, jiné než rodu Agaricus (žampiony), upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou

osvobozeno

bez omezení

0710 10 00

Brambory, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

osvobozeno

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené, jiné než produkty čísla 2006 , kromě ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 20 80

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené, jiné než produkty čísla 2006 , kromě úpravy ve formě mouky, krupice nebo vloček a úpravy na tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené a ochucené, v hermeticky uzavřeném obalu, vhodné k okamžité spotřebě

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Prášek připravovaný ze zeleniny a zeleninových směsí, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 30

Vločky a prášek z citrusových plodů, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 40

Vločky a prášek z hrušek, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 50

Vločky a prášek z meruněk, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

2008 60

Třešně a višně, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

osvobozeno

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Třešně a višně, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

0811 90 80

Třešně, jiné než višně (Prunus cerasus), též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

ex 2008 70

Vločky a prášek z broskví, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 80

Vločky a prášek z jahod, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 99

Vločky a prášek z ostatního ovoce, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 19

Pomerančová šťáva v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Grapefruitová šťáva v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 31

ex 2009 39

Šťáva z jakéhokoliv jiného citrusového ovoce v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 41

ex 2009 49

Ananasová šťáva v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 71

ex 2009 79

Jablečná šťáva v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 80

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu jiného ovoce nebo zeleniny v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

(1)   Při uplatňování této podpoložky se „speciálním mlékem pro kojence“ rozumějí produkty zbavené patogenních a toxických zárodků, obsahující méně než 10 000 aerobních aktivních bakterií a méně než dvě koliformní bakterie v jednom gramu.

(2)   Případně se použije specifické clo jiné, než je minimální clo.

(3)   Včetně 1 000 t podle výměny dopisů ze dne 14. července 1986.

(4)   Viz Společné prohlášení o sazebním zařazení zeleninových prášků a ovocných prášků.

▼B

PŘÍLOHA 3

KONCESE TÝKAJÍCÍ SE SÝRŮ

1. Společenství a Švýcarsko se zavazují do pěti let po vstupu dohody v platnost postupně liberalizovat vzájemný obchod se sýry, na něž se vztahuje položka 0406 harmonizovaného systému.

2. Postup liberalizace se stanoví takto:

a)  Dovoz do Společenství

V prvním roce po vstupu dohody v platnost Společenství zruší nebo postupně odstraní, popřípadě v rámci určitého ročního množství, dovozní cla na sýry pocházející ze Švýcarska. Základní celní sazby a základní roční množství pro různé druhy sýrů jsou uvedeny v dodatku 1 této přílohy.

i) Společenství sníží základní celní sazby podle tabulky v dodatku 1 o 20 % ročně. První snížení se uskuteční jeden rok po vstupu dohody v platnost.

ii) Společenství zvýší celní kvótu podle tabulky v dodatku 1 o 1 250  tun ročně; první zvýšení se uskuteční jeden rok po vstupu dohody v platnost. Obchod bude plně liberalizován na počátku šestého roku.

iii) Švýcarsko je osvobozeno od povinnosti dodržovat ceny s dodáním na hranice stanovené v popisu zboží kódu KN 0406 společného celního sazebníku.

b)  Vývoz ze Společenství

Společenství nepoužije vývozní náhrady pro vývoz do Švýcarska u sýrů, na něž se vztahuje položka 0406 harmonizovaného systému.

c)  Dovoz do Švýcarska

V prvním roce po vstupu dohody v platnost Švýcarsko zruší nebo postupně odstraní, popřípadě v rámci určitého ročního množství, dovozní cla na sýry pocházející ze Společenství. Základní celní sazby a základní roční množství pro různé druhy sýrů jsou uvedeny v dodatku 2 písm. a) této přílohy.

i) Švýcarsko sníží základní celní sazby podle tabulky v dodatku 2 písm. a) o 20 % ročně. První snížení se uskuteční jeden rok po vstupu dohody v platnost.

ii) Švýcarsko zvýší veškeré celní kvóty podle tabulky v dodatku 2 písm. a) o 2 500  tun ročně. První zvýšení se uskuteční jeden rok po vstupu dohody v platnost. Nejméně čtyři měsíce před začátkem každého roku Společenství stanoví druh nebo druhy sýrů, na které se toto zvýšení vztahuje. Obchod bude plně liberalizován na počátku šestého roku.

d)  Vývoz ze Švýcarska

V prvním roce po vstupu dohody v platnost Švýcarsko postupně odstraní vývozní subvence u zásilek sýrů do Společenství takto:

i) Částky, na jejichž základě se postupné odstraňování uskutečňuje ( 1 ), jsou uvedeny v dodatku 2 písm. b) této přílohy.

ii) Tyto základní částky se snižují takto:

 jeden rok po vstupu dohody v platnost o 30 %,

 dva roky po vstupu dohody v platnost o 55 %,

 tři roky po vstupu dohody v platnost o 80 %,

 čtyři roky po vstupu dohody v platnost o 90 %,

 pět let po vstupu dohody v platnost o 100 %.

3. Společenství a Švýcarsko učiní nutné kroky k zajištění toho, aby se dovozní licence rozdělovaly způsobem, který zaručí pravidelný dovoz s ohledem na požadavky trhu.

4. Společenství a Švýcarsko zajistí, aby vzájemně udělené výhody nebyly narušeny jinými opatřeními, která ovlivňují dovoz a vývoz.

5. Způsobí-li vývoj cen a/nebo dovozu narušení trhu některé ze stran, zahájí se v rámci výboru zřízeného podle článku 6 dohody na žádost některé strany co nejdříve konzultace za účelem nalezení vhodného řešení. V této souvislosti se strany dohodly na pravidelné výměně informací o cenách a ostatních příslušných informací o trzích s místně vyráběnými i dováženými sýry.

Dodatek 1

Koncese udělené SpolečenstvímDovoz do Společenství

Kód KN

Popis zboží

Základní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Základní roční množství

(tuny)

ex 0406 20

Strouhané sýry nebo práškové sýry, o obsahu vody nepřesahujícím 400 g/kg sýra

bez cla

bez omezení

0406 30

Tavené sýry

bez cla

bez omezení

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

Ementál, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse a Appenzell

6,58

bez omezení

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or a Tête de Moine

bez cla

bez omezení

0406 90 19

Sýry Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“)

bez cla

bez omezení

ex 0406 90 87

Fromage des Grisons

bez cla

bez omezení

0406 90 25

Tilsit

bez cla

bez omezení

ex  04 06

Jiné než výše uvedené sýry

bez cla

3000

(1)    Synonymum: Vacherin fribourgeois.

Dodatek 2

Koncese udělené Švýcarskem

a)   Dovoz do ŠvýcarskaČíslo švýcarského celního sazebníku

Popis zboží

Základní clo

(CHF/100 kg hrubé hmotnosti)

Základní roční množství

(tuny)

0406 10 10

Mascarpone a Ricotta Romana, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu

bez cla

bez omezení

ex 0406 20

Strouhané sýry nebo práškové sýry, o obsahu vody nepřesahujícím 400 g/kg sýra

bez cla

bez omezení

0406 40

–  Danish Blue, Gorgonzola a Roquefort, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu

–  Roquefort, jiný než podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu, s důkazem původu

– Sýry s modrou plísní, jiné než Danish Blue, Gorgonzola a Roquefort

bez cla

bez omezení

0406 90 11

Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola a Stracchino, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu

bez cla

bez omezení

ex 0406 90 19

Feta, podle popisu v dodatku 4

bez cla

bez omezení

ex 0406 90 19

Bílý sýr z ovčího mléka, ve slaném nálevu, podle popisu v dodatku 4

bez cla

bez omezení

0406 90 21

Sýry s bylinkami, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk nepřesahujícím 65 %

bez cla

bez omezení

04069031

04069039

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, ostatní Pecorino) a Provolone, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu

bez cla

bez omezení

04069051

04069059

–  Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) a Saint-Nectaire, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu

bez cla

5000

ex 0406 90 91

– Sýry druhu Raclette, podle popisu v dodatku 4

0406 90 60

Cantal, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu

bez cla

bez omezení

ex04069091

ex04069099

Manchego, Idiazabal a Roncal, podle popisu v dodatku 4

bez cla

bez omezení

ex 0406 90 99

Parmigiano Reggiano a Grana Padano, kusy, též bez kůry, minimálně s uvedením názvu sýra, obsahu tuku, jména balírny a země výroby na obalu, o obsahu tuku převyšujícím 32 % v sušině

Parmigiano Reggiano: o obsahu vody nepřevyšujícím 32 %

Grana Padano: o obsahu vody nepřevyšujícím 33,2 %

bez cla

bez omezení

ex 0406 10 90

Sýry druhu Mozzarella, jiné než podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu

bez cla

500

ex04069091

ex04069099

Sýry druhu Provolone, jiné než podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk nepřevyšujícím 65 %

bez cla

500

ex  04 06

Jiné než výše uvedené tvrdé a polotvrdé sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk nepřevyšujícím 65 %

bez cla

5000

ex  04 06

Jiné než výše uvedené sýry

bez cla

1000

0406 10 20

Mozzarella, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu, v konzervačním nálevu, podle popisu v dodatku 4 (2)

185

bez omezení

0406 30

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

180,55

bez omezení

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) a Saint-Nectaire, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu, mimo roční kvótu 5 000  t

289

bez omezení

0406 90 91

Ostatní polotvrdé sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk převyšujícím 54 %, ale nepřevyšujícím 65 %

315

bez omezení

(1)   Přípustné názvy měkkých sýrů „Italico“ pro dovoz do Švýcarska jsou uvedeny v dodatku 3.

(2)   V případě mozzarelly bez konzervačního nálevu, podle seznamu LIX Švýcarsko – Lichtenštejnsko v příloze Marrakešského protokolu, platí normální clo podle seznamu LIX.

b)   Vývoz ze Švýcarska

Základní částky uvedené v bodu 2 písm. d) této přílohy se stanoví takto:Číslo švýcarského celního sazebníku

Popis zboží

Maximální (1) podpora vývozu (2)

(CHF/100 kg čisté hmotnosti)

0406 30

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

0

0406 20

Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or

204

0406 90 21

Sýry Glarus s bylinkami

139

ex 0406 90 99

Ementál

343

ex 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de Moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

ex04069091

ex04069099

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyere

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex  04 06

Jiné než výše uvedené sýry

 

– Čerstvé a měkké sýry

219

– Polotvrdé sýry

274

– Tvrdé a velmi tvrdé sýry

343

(1)   Do úplné liberalizace, kromě sýrů kódu KN 0406 90 01 určených ke zpracování a dovážených do Společenství na základě plánu minimálního přístupu.

(2)   Včetně částek v rámci všech ostatních opatření s rovnocenným účinkem.

Dodatek 3

Seznam názvů sýru „Italico“, které mohou být dováženy do Švýcarska

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Dodatek 4

Popis sýrů

Na níže uvedené sýry se vztahuje smluvní clo, pouze pokud se shodují s níže uvedeným popisem, mají stanovené typické vlastnosti a dovážejí se pod příslušným označením.1.  Feta

Název

Feta

Výrobní oblasti

Thrákie, Makedonie, Thessalie, Epirus, kontinentální Řecko, Peloponés a Lesbos (Řecko)

Tvar a velikost

Kostky nebo pravoúhlé plátky různé velikosti

Vlastnosti

Měkký sýr bez kůry; bílý, měkký, ale kompaktní a mírně drolivý, s mírně nakyslou a slanou chutí; vyrobený výhradně z ovčího mléka nebo s přídavkem až 30 % kozího mléka, doba zrání: nejméně dva měsíce

Obsah tuku v sušině

Nejméně 43 %

Obsah sušiny

Nejméně 44 %

2.  Bílý sýr z ovčího mléka, ve slaném nálevu

Popis

Bílý sýr z ovčího mléka, země původu, ve slaném nálevu, vyrobeno výhradně z ovčího mléka nebo

Bílý sýr z ovčího mléka, země původu, ve slaném nálevu, vyrobeno z ovčího a kozího mléka

Výrobní oblast

Členské státy Evropské unie

Tvar a velikost

Kostky nebo pravoúhlé plátky různé velikosti

Vlastnosti

Měkký sýr bez kůry; bílý, měkký, ale kompaktní a mírně drolivý, s mírně nakyslou a slanou chutí. Sýr je vyroben výhradně z ovčího mléka nebo s přídavkem až 10 % kozího mléka, doba zrání: nejméně dva měsíce

Obsah tuku v sušině

Nejméně 43 %

Obsah sušiny

Nejméně 44 %

Na sýr se vztahuje smluvní clo, pouze je-li na každém jednotlivém balení uvedena úplná adresa výrobce a skutečnost, že sýr byl vyroben výhradně z ovčího mléka, případně s přídavkem kozího mléka.

3.  Manchego

Název

Manchego

Výrobní oblasti

Autonomní oblast Kastilie – La Mancha (provincie Albacete, Ciudad Real, Cuenca a Toledo)

Tvar, velikost a hmotnost

Válcovité bochníky s téměř rovnými horními a spodními plochami. Výška: 7 cm až 12 cm. Průměr: 9 cm až 22 cm. Kusová hmotnost: 1 kg až 3,5 kg

Vlastnosti

Tvrdá kůra, nažloutlá nebo zelenavě černá; pevná, kompaktní hmota, bílá až nažloutlá, případně s malými, nepravidelně rozmístěnými dírami; typická vůně a chuť. Tvrdý nebo polotvrdý sýr, vyrobený výhradně z mléka ovcí plemene Manchego, syrový nebo pasterizovaný, srážený přirozeným syřidlem nebo jinými přípustnými srážecími enzymy při teplotě 28 – 32 °C po dobu 45 – 60 minut; doba zrání: nejméně 60 dnů

Obsah tuku v sušině

Nejméně 50 %

Obsah sušiny

Nejméně 55 %

4.  Idiazabal

Název

Idiazabal

Výrobní oblasti

Provincie Guipuzcoa, Navarra, Alava a Vizcaya

Tvar, velikost a hmotnost

Válcovité bochníky s téměř rovnými horními a spodními plochami. Výška: 8 cm až 12 cm. Průměr: 10 cm až 30 cm. Kusová hmotnost: 1 kg až 3 kg

Vlastnosti

Tvrdá kůra, nažloutlá nebo u uzeného sýra tmavě hnědá; pevná, kompaktní hmota, bílá až nažloutlá, případně s malými, nepravidelně rozmístěnými dírami; typická vůně a chuť. Sýr vyrobený výhradně ze syrového mléka ovcí plemene Lacha a Carranzana, srážený přirozeným syřidlem nebo jinými přípustnými srážecími enzymy při teplotě 28 – 32 °C po dobu 20 – 45 minut; doba zrání: nejméně 60 dnů

Obsah tuku v sušině

Nejméně 45 %

Obsah sušiny

Nejméně 55 %

5.  Roncal

Název

Roncal

Výrobní oblasti

Údolí Roncal (Navarra)

Tvar, velikost a hmotnost

Válcovité bochníky s téměř rovnými horními a spodními plochami. Výška: 8 cm až 12 cm. Různý průměr a hmotnost

Vlastnosti

Tvrdá, drsná a tlustá slámově žlutá kůra; pevná, kompaktní hmota, pórovitá, ale bez děr, bílá až nažloutlá; typická vůně a chuť. Tvrdý a polotvrdý sýr, vyrobený výhradně z ovčího mléka, srážený přirozeným syřidlem nebo jinými přípustnými srážecími enzymy při teplotě 32 – 37 °C

Obsah tuku v sušině

Nejméně 50 %

Obsah sušiny

Nejméně 60 %

6.  Sýry druhu Raclette

Popis

Země původu, např. německý sýr druhu Raclette nebo francouzský sýr druhu Raclette

Výrobní oblast

Členské státy Evropské unie

Tvar, velikost a hmotnost

Bochníky nebo kvádry. Výška: 5,5 cm až 8 cm; průměr: 28 cm až 42 cm nebo šířka: 28 cm až 36 cm. Kusová hmotnost: 4,5 kg až 7,5 kg

Vlastnosti

Polotvrdý sýr s kompaktní, zlatavou až světle hnědou kůrou, částečně s šedavými skvrnami; měkký sýr, vhodný pro tavení, žlutobílý nebo žlutavý, kompaktní, částečně s dírami; typická vůně a chuť, od jemné po silnou; vyrobený z pasterizovaného, tepelně upraveného nebo syrového kravského mléka, srážený mléčnými fermenty nebo jinými srážedly. Sýřenina se lisuje; obvykle se omývá. Doba zrání: nejméně osm týdnů

Obsah tuku v sušině

Nejméně 45 %

Obsah sušiny

Nejméně 55 %

7.  Mozzarella v nálevu

Na sýr se vztahuje smluvní clo, pouze jsou-li bochníky nebo kusy konzervovány v nálevu a vzduchotěsně uzavřeny. Nálev představuje nejméně 25 % celkové hmotnosti, včetně bochníků nebo kusů sýra, roztoku a balení pro okamžitou spotřebu.

PŘÍLOHA 4

O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI

Článek 1

Cíl

►M14  1. ◄   Cílem této přílohy je zjednodušení obchodu mezi stranami s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, na které se vztahují rostlinolékařská opatření, pocházejícími z jejich území nebo dováženými ze třetích zemí a uvedenými v dodatku 1, který vypracuje výbor v souladu s článkem 11 dohody.

▼M14

2.  Odchylně od článku 1 dohody se tato příloha vztahuje na všechny rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v dodatku 1, jak je uvedeno v odstavci 1.

▼B

Článek 2

Zásady

1.  Strany konstatují, že mají srovnatelné právní předpisy o ochranných opatřeních proti zavlékání a šíření škodlivých organismů rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty, které mají srovnatelné účinky pokud jde o ochranu podle článku 1 proti zavlékání a šíření organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům uvedeným v dodatku 1. Totéž platí o rostlinolékařských opatřeních týkajících se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů dovážených ze třetích zemí.

2.  Právní předpisy uvedené v odstavci 1 jsou vyjmenovány v dodatku 2, který vypracuje výbor v souladu s článkem 11 dohody.

▼M14

3.  Strany vzájemně uznávají rostlinolékařské pasy vydávané organizacemi schválenými příslušnými orgány. Pravidelně aktualizovaný seznam těchto organizací lze obdržet od orgánů uvedených v dodatku 3. Tyto pasy podle odstavce 2 osvědčují soulad s právními předpisy uvedenými v dodatku 2 a vyhovují požadavkům na doklady stanovené v těchto předpisech, které se vyžadují pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v dodatku 1 podle článku 1 po příslušném území stran.

▼B

4.  Obchod s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty uvedenými v dodatku 1 podle článku 1, na které se nevztahují pravidla o rostlinolékařských pasech používaná v obchodu na území obou stran, se uskutečňuje bez rostlinolékařského pasu, aniž se to však týká ostatních dokladů vyžadovaných podle příslušných právních předpisů stran, a zejména dokladů, které slouží sledování původu těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

Článek 3

1.  Obchod s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které nejsou výslovně uvedené v dodatku 1 podle článku 1 a na které se nevztahují rostlinolékařská opatření žádné ze stran, se uskutečňuje bez kontrol dokladů a totožnosti a rostlinolékařských kontrol prováděných v souvislosti s rostlinolékařskými opatřeními.

2.  Jestliže některá strana zamýšlí přijmout rostlinolékařské opatření pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v odstavci 1, uvědomí o tom druhou stranu.

3.  Podle čl. 10 odst. 2 rostlinolékařská pracovní skupina vyhodnotí důsledky změn podle odstavce 2 pro tuto přílohu s cílem popřípadě navrhnout změny příslušných dodatků.

Článek 4

Regionální požadavky

1.  Strany mohou na základě srovnatelných kritérií stanovit zvláštní požadavky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, bez ohledu na jejich původ, v rámci oblastí a do oblastí na svém území, opravňuje-li to rostlinolékařská situace v těchto oblastech.

2.  Dodatek 4, který vypracuje výbor v souladu s článkem 11 dohody, stanoví oblasti podle odstavce 1 a zvláštní požadavky, které se na ně vztahují.

Článek 5

Kontrola dovozů

1.  Strany provádějí namátkové rostlinolékařské kontroly odběrem vzorků v počtu, který nepřesahuje určité procento zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v dodatku 1 podle článku 1. Toto procento, které navrhuje rostlinolékařská pracovní skupina a stanoví výbor, se určuje pro jednotlivé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v závislosti na rostlinolékařském riziku. Ke dni vstupu této přílohy v platnost činí uvedená procentuální sazba 10 %.

2.  Podle čl. 10 odst. 2 této přílohy může výbor na návrh rostlinolékařské pracovní skupiny rozhodnout o snížení počtu kontrol podle odstavce 1.

3.  Odstavce 1 a 2 platí pouze pro rostlinolékařské kontroly v obchodu s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty mezi oběma stranami.

4.  Odstavce 1 a 2 platí s výhradou článku 11 dohody a článků 6 a 7 této přílohy.

Článek 6

Ochranná opatření

Ochranná opatření se přijímají v souladu s postupy podle čl. 10 odst. 2 dohody.

Článek 7

Odchylná ustanovení

1.  Jestliže některá strana zamýšlí uplatňovat odchylná ustanovení pro celé území druhé strany nebo jeho část, uvědomí o tom předem druhou stranu s udáním důvodů. Aniž je dotčena možnost okamžitého vstupu zamýšlených odchylek v platnost, zahájí se co nejdříve mezi oběma stranami konzultace za účelem nalezení vhodných řešení.

2.  Uplatňuje-li některá strana odchylná ustanovení pro část svého území nebo vůči třetí zemi, uvědomí o tom předem druhou stranu s udáním důvodů. Aniž je dotčena možnost okamžitého vstupu zamýšlených odchylek v platnost, zahájí se co nejdříve mezi oběma stranami konzultace za účelem nalezení vhodných řešení.

Článek 8

Společné kontroly

1.  Každá strana souhlasí, aby na žádost druhé strany byly prováděny společné kontroly za účelem vyhodnocení rostlinolékařské situace a opatření podle článku 2 se srovnatelným účinkem.

2.  Při společných kontrolách se na hranicích ověřuje dodržování rostlinolékařských požadavků u zásilek pocházejících z některé strany.

3.  Tyto kontroly se provádějí v souladu s postupem přijatým výborem na návrh rostlinolékařské pracovní skupiny.

Článek 9

Výměna informací

1.  Podle článku 8 dohody si strany vyměňují veškeré relevantní informace o provádění a používání svých právních a správních předpisů, na které se vztahuje tato příloha, a o oznámeních uvedených v dodatku 5.

2.  S cílem zajistit rovnocennost v používání prováděcích pravidel k předpisům podle této přílohy každá strana na žádost druhé strany umožní návštěvy odborníků druhé strany na svém území, které se provádějí ve spolupráci s rostlinolékařským orgánem příslušným pro dotyčné území.

Článek 10

Rostlinolékařská pracovní skupina

1.  Rostlinolékařská pracovní skupina, dále jen „pracovní skupina“, zřízená podle čl. 6 odst. 7 dohody se zabývá všemi záležitostmi souvisejícími s touto přílohou a jejím prováděním.

2.  Pracovní skupina pravidelně hodnotí stav právních a správních předpisů stran podle této přílohy. Zejména může předkládat výboru návrhy na úpravu a aktualizaci dodatků k této příloze.

▼M17

Dodatek 1

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

A.    Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející z území jedné ze stran, pro které obě strany mají obdobné právní předpisy vedoucí k rovnocenným výsledkům a pro které uznávají rostlinolékařský pas

1.    Rostliny a rostlinné produkty

1.1    Rostliny určené k výsadbě, kromě semen

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., kromě Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., kromě Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2    Rostliny kromě plodů a semen, avšak včetně živého pylu k opylování

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3    Rostliny výběžkatých a hlízovitých druhů určené k výsadbě

Solanum L. a hybridy

1.4    Rostliny, kromě plodů

Vitis L.

1.5    Dřevo, které si zcela nebo částečně zachovalo svůj přirozený oblý povrch, též odkorněné, nebo které se předkládá ve formě štěpků, třísek, pilin, dřevěných zbytků nebo dřevěného odpadu

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch,

a

b) pokud odpovídá některému z těchto popisů stanovených v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( 2 ):Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

ex 4401 30 80

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

4403 10 00

Surové dřevo natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex 4403 99

Jiné než jehličnaté dřevo surové (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.) dřeva), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, nenatřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex 4404 20 00

Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva: dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

2.    Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyprodukované producenty oprávněnými je prodávat osobám, které se profesionálně zabývají rostlinnou výrobou, kromě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů připravených k prodeji konečnému spotřebiteli, u nichž je zaručeno, že jejich produkce je přísně oddělena od produkce ostatních produktů

2.1    Rostliny určené k výsadbě, kromě semen

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. a hybridy

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: všechny odrůdy hybridů z Nové Guineje

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

a ostatní rostliny bylinných druhů, jiné než rostliny čeledi Gramineae, cibule, hlízy a oddenky.

2.2    Rostliny určené k výsadbě, kromě semen

Solanaceae, jiné než rostliny uvedené v položce 1.3

2.3    Zakořeněné rostliny nebo rostliny s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4    Semena a cibule určené k výsadbě

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5    Rostliny určené k výsadbě

Allium porrum L.

Rostliny Palmae, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do těchto rodů nebo druhů:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6    Cibule a cibulové oddenky určené k výsadbě

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: zakrslé formy a jejich hybridy, jako G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. a G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející z jiného území než území stran, u kterých rostlinolékařské předpisy obou stran vztahující se na dovoz vedou k rovnocenným výsledkům a se kterými lze obchodovat mezi stranami s rostlinolékařským pasem, pokud jsou uvedeny v části A tohoto dodatku, nebo volně, pokud v ní uvedeny nejsou

1.    Aniž jsou dotčeny rostliny v části C tohoto dodatku, všechny rostliny určené k výsadbě, kromě semen

2.    Semena

2.1    Semena pocházející z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu nebo Uruguaye

Cruciferae

Gramineae kromě Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2    Semena nepocházející z území stran

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3    Semena pocházející z Afghánistánu, Indie, Íránu, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky nebo Spojených států

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.    Části rostlin, kromě plodů a semen

Acer saccharum Marsh., pocházející ze Spojených států amerických a Kanady

Apium graveolens L. (listová zelenina)

Aster spp., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Camellia sp.

Jehličnany (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Gypsophila L.

Hypericum L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Lisianthus L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Ocimum L. (listová zelenina)

Orchidaceae (řezané květiny)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., pocházející z neevropských zemí

Rhododendron spp., kromě Rhonodendron simsii Planch.

Rosa L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., pocházející z neevropských zemí (řezané květiny)

Viburnum spp.

4.    Ovoce

Annona L., pocházející z neevropských zemí

Cydonia L., pocházející z neevropských zemí

Diospyros L., pocházející z neevropských zemí

Malus Mill., pocházející z neevropských zemí

Mangifera L., pocházející z neevropských zemí

Momordica L.

Passiflora L., pocházející z neevropských zemí

Prunus L., pocházející z neevropských zemí

Psidium L., pocházející z neevropských zemí

Pyrus L., pocházející z neevropských zemí

Ribes L., pocházející z neevropských zemí

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., pocházející z neevropských zemí

Vaccinium L., pocházející z neevropských zemí

5.    Hlízy jiné než k výsadbě

Solanum tuberosum L.

6.

Dřevo, které si zcela nebo částečně zachovalo svůj přirozený oblý povrch, též odkorněné, dovážené ve formě štěpků, třísek, pilin, dřevěných zbytků nebo dřevěného odpadu

a) pokud bylo získáno zcela, nebo zčásti z některého z následujících řádů, rodů nebo druhů, kromě dřevěného obalového materiálu v podobě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, používaného pro přepravu předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce nepřesahující 6 mm, a kromě zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací, původem z jiného území než je území stran:

  Quercus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze Spojených států amerických, kromě dřeva, které odpovídá popisu zboží uvedenému v písmeni b) kódu KN 4416 00 00 , a v případě, že existují doložené důkazy o tom, že dřevo bylo zpracováno či vyrobeno pomocí tepelné úpravy, při které je třeba dosahovat minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,

  Platanus L, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze Spojených států amerických nebo Arménie,

  Populus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze zemí amerického kontinentu,

  Acer saccharum Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející ze Spojených států amerických a Kanady,

 jehličnany (Coniferales), včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka,

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, pocházející z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických,

a

b) pokud odpovídá některému z těchto popisů stanovených v příloze I druhé části nařízení (EHS) č. 2658/87:Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

4401 30 40

Piliny

ex 4401 30 90

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

ex 4403 10 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4403 20

Jehličnaté surové dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4403 91

Surové dubové dřevo (Quercus spp.), jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex 4403 99

Jiné než jehličnaté dřevo surové (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.) dřeva), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, nenatřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex  44 04

Štípané tyče: dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 10

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 91

Dubové dřevo (Quercus spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 93

Javorové dřevo (Acer saccharum Marsh), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 95

Jasanové dřevo (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.) nebo jasanového (Fraxinus spp.) dřeva), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva

4416 00 00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

9406 00 20

Montované stavby ze dřeva

c)

 

 dřevěný obalový materiál v podobě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, používané pro přepravu předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce nepřesahující 6 mm a zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací,

 dřevo používané pro podkládání nebo podpírání nedřevěného nákladu, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, kromě surového dřeva o tloušťce nepřesahující 6 mm a zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací.

7.

Zemina a pěstební substrát

a) Zemina a pěstební substrát jako takový, tvořený zcela, nebo zčásti zeminou nebo organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, kromě substrátu, který je tvořený výhradně z rašeliny;

b) zemina a pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo připojený k rostlinám, tvořený zcela, nebo zčásti z hmoty uvedené v písmenu a) nebo tvořený zcela, nebo zčásti z jakékoli pevné anorganické hmoty, určený k udržení životaschopnosti rostlin, pocházející z:

 Turecka,

 Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska nebo Ukrajiny,

 neevropských zemí, jiných než Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko nebo Tunisko.

8.

Samostatná kůra

 jehličnany (Coniferales), pocházející z neevropských zemí,

  Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L., kromě Quercus suber L.,

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pocházející z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických.

9.

Obiloviny těchto druhů, pocházející z Afghánistánu, Indie, Íránu, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky nebo Spojených států

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.    Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející z území jedné ze stran, pro které strany nemají obdobné právní předpisy a pro které neuznávají rostlinolékařský pas

1.    Rostliny a rostlinné produkty pocházející ze Švýcarska, které musí při dovozu členským státem Společenství doprovázet rostlinolékařské osvědčení

1.1    Rostliny určené k výsadbě, kromě semen

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2    Části rostlin, kromě plodů a semen

1.3    Semena

Oryza spp.

1.4    Ovoce

Citrus L. a hybridy

Fortunella Swingle a hybridy

Poncirus Raf. a hybridy

2.    Rostliny a rostlinné produkty pocházející z členského státu Společenství, které musí při dovozu do Švýcarska doprovázet rostlinolékařské osvědčení

3.    Rostliny a rostlinné produkty pocházející ze Švýcarska, jejichž dovoz do členského státu Společenství je zakázán

3.1    Rostliny, kromě plodů a semen

Citrus L. a hybridy

Fortunella Swingle a hybridy

Poncirus Raf. a hybridy

4.    Rostliny a rostlinné produkty pocházející z členského státu Společenství, jejichž dovoz do Švýcarska je zakázán

4.1    Rostliny

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Dodatek 2

Právní předpisy ( 3 )

Předpisy Evropského společenství

 směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru

 směrnice Rady 74/647/EHS ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obaleči hvozdíkovému

 rozhodnutí Komise 91/261/EHS ze dne 2. května 1991, kterým se Austrálie uznává za prostou Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

 směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství

 směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci

 směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování

 rozhodnutí Komise 93/359/EHS ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L. pocházejícího ze Spojených států amerických

 rozhodnutí Komise 93/360/EHS ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L. pocházejícího z Kanady

 rozhodnutí Komise 93/365/EHS ze dne 2. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně tepelně ošetřeného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro tepelně ošetřené dřevo

 rozhodnutí Komise 93/422/EHS ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle vysušené dřevo

 rozhodnutí Komise 93/423/EHS ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů pocházejícího ze Spojených států amerických a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle vysušené dřevo

 směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru

 směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí

 směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru

 směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin

 směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech než jsou místa určení

 směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 rozhodnutí Komise 98/109/ES ze dne 2. února 1998, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření třásněnky Thrips palmi Karny vůči Thajsku

 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

 rozhodnutí Komise 2002/757/ES ze dne 19. září 2002 o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‚t Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

 rozhodnutí Komise 2002/499/ES ze dne 26. června 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky

 rozhodnutí Komise 2002/887/ES ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska

 rozhodnutí Komise 2003/766/ES ze dne 24. října 2003 o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území Společenství

 rozhodnutí Komise 2004/4/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu

 rozhodnutí Komise 2004/200/ES ze dne 27. února 2004 o opatřeních proti zavlékání viru Pepino mosaic do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

 směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES

 rozhodnutí Komise 2005/51/ES ze dne 21. ledna 2005, kterým se členským státům povoluje dočasně poskytovat odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami za účelem dekontaminace

 rozhodnutí Komise 2005/359/ES ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Rady 2000/29/ES, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických

 rozhodnutí Komise 2006/133/ES ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost

 rozhodnutí Komise 2006/464/ES ze dne 27. června 2006 o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

 rozhodnutí Komise 2006/473/ES ze dne 5. července 2006, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus)

 směrnice Rady 2006/91/ES ze dne 7. listopadu 2006 o ochraně proti štítence zhoubné (kodifikované znění)

 rozhodnutí Komise 2007/365/ES ze dne 25. května 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

 rozhodnutí Komise 2007/410/ES ze dne 12. června 2007 o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství

 rozhodnutí Komise 2007/433/ES ze dne 18. června 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

 rozhodnutí Komise 2007/847/ES ze dne 6. prosince 2007, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Vitis L., kromě plodů, pocházející z Chorvatska nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

 směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat

 rozhodnutí Komise 2008/840/ES ze dne 7. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

Předpisy Švýcarska

 nařízení ze dne 28. února 2001 o ochraně rostlin (RS 916.20)

 nařízení DFE ze dne 15. dubna 2002 o zakázaných rostlinách (RS 916205.1)

 nařízení OFAG ze dne 25. února 2004 o dočasných rostlinolékařských opatřeních (RS 916202.1)

▼M14

Dodatek 3

Orgány, které na požádání poskytnou seznam subjektů příslušných pro vydávání rostlinolékařských pasů

A.   Evropské společenstvÍ:

jeden orgán pro každý členský stát, podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 ( 4 ).Belgie:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRUSSELS

Bulharsko:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev, blvd., floor 5

BG – SOFIA 1040

Česká republika:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ – 170 00 PRAHA 7

Dánsko:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK – 2800 Kgs. LYNGBY

Německo:

Julius Kühn-Institut

— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit -

Messeweg 11/12

D-38104 Braunschweig

Estonsko:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Irsko:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Řecko:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR – 176 71 ATHENS

Španělsko:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/Alfonso XII, no 62 – 2a planta

E – 28071 MADRID

Francie:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous Direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F – 75732 PARIS CEDEX 15

Itálie:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I – 00187 ROMA

Kypr:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY – 1412 LEFKOSIA

Lotyšsko:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV – 1981 RIGA

Litva:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT – 2005 VILNIUS

Lucembursko:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch – BP 1904

L – 1019 LUXEMBOURG

Maďarsko:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT – LIJA, LJA 915

Nizozemsko:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL – 6700 HC WAGENINGEN

Rakousko:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A – 1012 WIEN

Polsko:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL – 01-171 WARSAW

Portugalsko:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT – 1949-002 LISBOA

Rumunsko:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO – BUCHAREST

Slovinsko:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI – 1000 LJUBLJANA

Slovensko:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK – 812 66 BRATISLAVA

Finsko:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND

Švédsko:

Jordbruks Verket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S – 55182 JÖNKÖPING

Spojené království:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK – YORK YO1 7PX

B.   Švýcarsko:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M17

Dodatek 4 ( 5 )

OBLASTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ SE NA NĚ VZTAHUJÍ

Oblasti uvedené v článku 4 a zvláštní požadavky, které se na ně vztahují a kterým musí vyhovět obě strany, jsou vymezeny v příslušných právních a správních předpisech obou stran uvedených níže.

Předpisy Evropského společenství

 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

 nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení

Předpisy Švýcarska

 Příloha 4 část B nařízení ze dne 28. února 2001 o ochraně rostlin (RS 916.20)

▼B

Dodatek 5

Výměna informací

Oznámeními uvedenými v čl. 9 odst. 1 se myslí:

 oznámení o zadržení zásilek a škodlivých organismů ze třetích zemí nebo z části území stran, které představují bezprostřední rostlinolékařské nebezpečí podle směrnice 94/3/EHS,

 oznámení podle článku 15 směrnice 77/93/EHS.

PŘÍLOHA 5

O KRMIVECH

Článek 1

Cíl

1.  Strany se zavazují sbližovat své předpisy o krmivech, aby zjednodušily vzájemný obchod s těmito produkty.

2.  Seznam produktů a skupin produktů, u kterých právní předpisy stran mají podle jejich názoru srovnatelné účinky, popřípadě seznam právních předpisů stran, které mají podle názoru stran srovnatelné účinky, je uveden v dodatku 1, který vypracuje výbor v souladu s článkem 11 dohody.

▼M14

2a.  Odchylně od článku 1 dohody se tato příloha vztahuje na veškeré produkty, na něž se vztahují právní předpisy uvedené v dodatku 1, jak je uvedeno v odstavci 2.

▼B

3.  Strany zruší hraniční kontroly u výrobků a skupin výrobků uvedených v dodatku 1 podle odstavce 2.

Článek 2

Definice

Pro účely této přílohy se:

a) „produktem“ rozumí krmivo nebo každá v něm použitá látka;

b) „podnikem“ rozumí jednotka, která vyrábí nebo zpracovává produkt nebo skladuje produkt ve stadiu meziproduktu před jeho propuštěním do volného oběhu, včetně stadia zpracování a balení, nebo která uvádí výrobek na trh;

c) „příslušným orgánem“ rozumí orgán strany pověřený prováděním úředních kontrol krmiv.

Článek 3

Výměna informací

Podle článku 8 dohody si strany navzájem sdělují:

 informace o příslušném orgánu nebo příslušných orgánech, jejich územní a věcné působnosti,

 seznam laboratoří pověřených prováděním analýz pro účely kontrol,

 případně seznam vstupních míst na svém území pro různé druhy produktů,

 své programy kontrol zajišťujících shodu produktů s jejich předpisy o krmivech.

Programy podle čtvrté odrážky musejí brát úvahu zvláštní podmínky stran a zejména musejí stanovit druh a četnost pravidelně prováděných kontrol.

Článek 4

Obecná ustanovení o kontrolách

Strany podniknou veškeré nutné kroky k zajištění, aby produkty, které mají být dovezeny do druhé strany, byly kontrolovány stejně pečlivě jako produkty uváděné na trh v rámci jejich vlastního území; zejména zajistí, aby kontroly:

 byly prováděny pravidelně, pokud je podezření z nesouladu s předpisy, způsobem přiměřeným sledovanému cíli, a to především podle míry rizik a získaných zkušeností,

 se vztahovaly na všechna stadia produkce a výroby, na stadia mezi výrobou a uvedením na trh a na stadia uvedení produktů do oběhu včetně jejich dovozu a užívání,

 byly prováděny ve stadiu, které nejlépe vyhovuje jejich účelům,

 byly zásadně prováděny bez předchozího oznámení,

 se rovněž týkaly zakázaného použití produktů ve výživě zvířat.

Článek 5

Kontroly v místě původu

1.  Strany zajistí, aby příslušné orgány prováděly kontroly v provozovnách, aby bylo zaručeno, že plní své povinnosti a že produkty, které mají být uvedeny na trh, vyhovují právním předpisům uvedeným v dodatku 1 podle článku 1 a platným na území původu.

2.  Je-li důvodné podezření, že tyto požadavky nejsou plněny, příslušný orgán provede další kontroly a pokud se podezření potvrdí, přijme vhodná opatření.

Článek 6

Kontroly v místě určení

1.  Příslušné orgány strany určení mohou kontrolovat produkty v místě určení prostřednictvím nediskriminačního odběru vzorků za účelem zjištění, zda vyhovují ustanovením této přílohy.

2.  Má-li však příslušný orgán strany určení informaci o protiprávním jednání, může provádět kontroly rovněž během přepravy produktů na svém území.

3.  Zjistí-li příslušné orgány dotyčné strany při kontrole zásilky na místě určení nebo během přepravy, že produkty nevyhovují ustanovením této přílohy, učiní vhodné kroky a vyzve odesílatele, příjemce nebo jakoukoliv jinou dotčenou stranu, aby:

 ve stanovené lhůtě uvedli produkty do souladu s předpisy,

 popřípadě je dekontaminovali,

 naložili s nimi jiným vhodným způsobem,

 je použili pro jiné účely,

 zaslali produkty zpět straně původu a předem o tom uvědomili příslušný orgán této strany nebo

 produkty zničili.

Článek 7

Kontroly produktů z jiných území než území stran

1.  Bez ohledu na první odrážku čl. 4 strany učiní veškerá potřebná opatření k tomu, aby při vstupu produktů na celní území stran z jiných oblastí, než jsou oblasti definované v článku 16 dohody, příslušné orgány prováděly u každé šarže kontrolu dokladů a náhodnou kontrolu identity s cílem ověřit:

 jejich druh,

 jejich původ a,

 jejich zeměpisné místo určení,

tak, aby bylo možné určit celní režim, který se na ně vztahuje.

2.  Strany učiní veškeré nezbytné kroky, aby zajistily formou fyzické kontroly na základě náhodného odběru vzorků soulad produktů s požadavky právních předpisů před jejich propuštěním do volného oběhu.

Článek 8

Spolupráce v případě zjištění protiprávního jednání

1.  Strany spolupracují způsobem a za podmínek stanovených v této příloze. Zajišťují řádné uplatňování právních předpisů, které se vztahují na produkty používané k výživě zvířat, zejména prostřednictvím vzájemné pomoci a odhalováním a vyšetřováním porušení těchto předpisů.

2.  Spoluprací podle tohoto článku nejsou dotčeny předpisy o trestním řízení a justiční spolupráci mezi stranami v trestních věcech.

Článek 9

Produkty podléhající předchozímu schválení

1.  Strany usilují o to, aby byly jejich seznamy produktů, na které se vztahují právní předpisy uvedené v dodatku 2, totožné.

2.  Strany se vzájemně informují o podaných žádostech o schválení produktů podle odstavce 1.

Článek 10

Konzultace a ochranná opatření

1.  Jestliže kterákoliv ze stran má za to, že druhá strana nesplnila závazky vyplývající z této přílohy, strany zahájí konzultace.

2.  Strana, která požádala o konzultace, poskytne druhé straně veškeré informace nezbytné pro podrobné prošetření dotyčného případu.

3.  Ochranná opatření podle právních předpisů, které se vztahují na produkty a skupiny produktů a jsou uvedeny v dodatku 1 podle článku 1, se přijímají v souladu s postupem stanoveným v čl. 10 odst. 2 dohody.

4.  Jestliže při konzultacích podle odstavce 1 a třetí odrážky čl. 10 odst. 2 písm. a) dohody nedosáhly strany dohody, může strana, která požádala o konzultace nebo která přijala opatření podle odstavce 3, přijmout vhodná dočasná ochranná opatření umožňující uplatňování této přílohy.

Článek 11

Pracovní skupina pro krmiva

1.  Pracovní skupina pro krmiva, dále jen „pracovní skupina“, zřízená podle čl. 6 odst. 7 dohody se zabývá všemi záležitostmi týkajícími se této přílohy a jejího provádění. Je rovněž zodpovědná za úkoly stanovené touto přílohou.

2.  Pracovní skupina pravidelně hodnotí stav vnitrostátních právních předpisů stran v oblastech, na které se vztahuje tato příloha. Zejména předkládá výboru návrhy na aktualizaci dodatků této přílohy.

Článek 12

Důvěrnost

1.  Všechny informace sdělené v jakékoliv formě na základě této přílohy jsou důvěrné. Vztahuje se na ně úřední tajemství a požívají ochrany poskytované informacím stejného druhu podle odpovídajících právních předpisů strany, která je obdržela.

2.  Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se nevztahuje na informace podle článku 3.

3.  Strana, jejíž vnitrostátní právní předpisy nebo správní praxe stanoví přísnější meze na ochranu průmyslového a obchodního tajemství než jsou meze stanovené v této příloze, není povinna poskytnout informace, pokud druhá strana neučiní kroky ke splnění těchto přísnějších mezí.

4.  Obdrženou informaci může strana použít k jiným účelům než podle této přílohy pouze s předchozím písemným souhlasem správního orgánu, který ji poskytl, a v souladu s omezením stanoveným tímto orgánem.

Odstavec 1 nevylučuje použití informací v rámci soudního nebo správního řízení následně zahájeného v případě porušení obecného trestního práva, pokud byly získány na základě mezinárodní soudní spolupráce.

5.  Strany mohou ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích a v soudním řízení a stíhání použít jako důkazy informace získané a dokumenty konzultované v souladu s tímto článkem.

▼M10

Dodatek 1

Právní předpisy Společenství

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1)

Právní předpisy Švýcarska

 Federální zákon o zemědělství ze dne 29. dubna 1998, naposledy pozměněný dne 24. března 2006 (RO 2006 3861)

 Vyhláška o výživě zvířat ze dne 26. května 1999, naposledy pozměněná dne 23. listopadu 2005 (RO 2005 5555)

 Vyhláška Federálního ministerstva hospodářství (Département Fédéral de l'Économie Publique) ze dne 10. června 1999 o bílé knize o výživě zvířat, naposledy pozměněná dne 2. listopadu 2006 (RO 2006 5213)

 Vyhláška o prvovýrobě ze dne 23. listopadu 2005 (RO 2005 5545)

 Vyhláška Federálního ministerstva hospodářství (Département Fédéral de l'Économie Publique) ze dne 23. listopadu 2005 o hygieně v prvovýrobě (RO 2005 6651)

 Vyhláška Federálního ministerstva hospodářství ze dne 23. listopadu 2005 o hygieně ve výrobě mléka (RO 2005 6667)

▼M10

Dodatek 2

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 9

Právní předpisy Společenství

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 15)

 Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8), naposledy pozměněná směrnicí 2004/116/ES (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 81)

Právní předpisy Švýcarska

 Vyhláška o výživě zvířat ze dne 26. května 1999, naposledy pozměněná dne 23. listopadu 2005 (RO 2005 5555)

 Vyhláška Federálního ministerstva hospodářství ze dne 10. června 1999 o bílé knize o výživě zvířat, naposledy pozměněná dne 23. listopadu 2005 (RO 2005 6655)

▼B

PŘÍLOHA 6

O OSIVU

Článek 1

Účel

1.  Tato příloha se vztahuje na semena zemědělských rostlin, zeleniny, ovoce, okrasných rostlin a révy vinné.

2.  „Osivem“ se pro účely této přílohy rozumí veškerý rozmnožovací materiál a materiál určený k výsadbě.

Článek 2

Uznávání shody právních předpisů

1.  Strany uznávají, že požadavky právních předpisů uvedených v oddílu 1 dodatku 1 této přílohy mají stejný účinek.

2.  S osivem druhů stanovených právními předpisy uvedenými v odstavci 1 mohou strany vzájemně obchodovat a mohou je volně uvádět na trh na území obou stran, aniž jsou dotčeny články 5 a 6. Jediným dokladem, který se požaduje jako osvědčení o shodě s příslušnými právními předpisy obou stran, je štítek nebo jiný doklad vyžadovaný pro uvádění na trh podle uvedených právních předpisů.

3.  Orgány zodpovědné za kontrolu shody jsou uvedeny v dodatku 2.

Článek 3

Vzájemné uznávání osvědčení

1.  Strany uznávají u osiva druhů, na které se vztahují předpisy uvedené v oddílu 2 dodatku 1, osvědčení definovaná v odstavci 2, která byla vydána orgány uvedenými v dodatku 2 v souladu s předpisy druhé strany.

2.  Pro účely odstavce 1 se „osvědčeními“ rozumí doklady požadované příslušnými právními předpisy stran pro dovoz osiva uvedeného v oddílu 2 dodatku 1.

Článek 4

Sbližování právních předpisů

1.  Strany usilují o sbližování svých právních předpisů o uvádění osiva druhů, na které se vztahují právní předpisy uvedené v oddílu 2 dodatku 1 a druhů, na které se nevztahují právní předpisy uvedené v oddílech 1 a 2 dodatku 1, na trh.

2.  Přijme-li některá ze stran nový právní předpis, obě strany vyhodnotí možnost rozšíření oblasti působnosti této přílohy na novou oblast v souladu s postupem podle článků 11 a 12 dohody.

3.  Změní-li některá strana právní předpis v oblasti, na kterou se vztahuje tato příloha, obě strany vyhodnotí důsledky této změny v souladu s postupem podle článků 11 a 12 dohody.

▼M14

Článek 5

Odrůdy

1.  Aniž je dotčen odstavec 3, Švýcarsko povolí na svém území uvádění osiva odrůd povolených Společenstvím v případě druhů uvedených v právních předpisech v oddíle 1 dodatku 1 na trh.

2.  Aniž je dotčen odstavec 3, Společenství povolí na svém území uvádění osiva odrůd povolených Švýcarskem v případě druhů uvedených v právních předpisech v oddíle 1 dodatku 1, na trh.

3.  Strany společně sestaví katalog odrůd pro druhy uvedené v právních předpisech v oddíle 1 dodatku 1 v případech, kdy Společenství stanoví společný katalog. Strany povolí, aby se na jejich území uvádělo na trh osivo odrůd uvedených v tomto společném katalogu.

4.  Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na geneticky modifikované odrůdy.

5.  Strany se navzájem informují o podaných a stažených žádostech o povolení a registraci nových odrůd ve vnitrostátním katalogu a o jeho veškerých změnách. Na žádost si vzájemně poskytnou stručný popis hlavních charakteristických znaků, které se vztahují k používání jednotlivých nových odrůd, a znaků, jimiž se odrůda odlišuje od ostatních známých odrůd. Strany si navzájem poskytnou podklady s popisem jednotlivých povolených odrůd a přehledné shrnutí všech důvodů tohoto povolení. U geneticky modifikovaných odrůd se strany vzájemně informují o výsledcích posouzení rizika uvádění těchto odrůd do životního prostředí.

6.  Strany mohou provádět technické konzultace s cílem vyhodnotit údaje, na nichž je založeno povolení dané odrůdy některou stranou. Pracovní skupina pro osiva je případně informována o výsledcích těchto konzultací.

7.  Za účelem zjednodušení výměny informací podle odstavce 5 strany využívají stávající nebo budované počítačové systémy pro vyměňování informací.

Článek 6

Odchylky

1.  Odchylky schválené Společenstvím a Švýcarskem uvedené v dodatku 3 povolí Švýcarsko a Společenství pro obchod s osivem druhů, na které se vztahují právní předpisy uvedené v oddíle 1 dodatku 1.

2.  Strany se vzájemně informují o všech odchylkách uvádění osiva na trh, které hodlají zavést na svém území nebo na jeho části. U krátkodobých odchylek nebo odchylek, které musí bezprostředně vstoupit v platnost, postačuje následné oznámení.

3.  Odchylně od čl. 5 odst. 1 a 3 může Švýcarsko na svém území zakázat uvádění osiva povolených odrůd společného katalogu Společenství na trh.

4.  Odchylně od čl. 5 odst. 1 a 3 může Společenství na svém území zakázat uvádění osiva povolených odrůd švýcarského vnitrostátního katalogu na trh.

5.  Odstavce 3 a 4 se použijí v případech stanovených právními předpisy stran uvedenými v oddíle 1 dodatku 1.

6.  Strany mohou uplatnit odstavec 3 a odstavec 4:

 po dobu tří let od vstupu této přílohy v platnost u odrůd, které byly již před vstupem této přílohy v platnost povoleny Společenstvím nebo Švýcarskem;

 po dobu tří let od přijetí informace podle čl. 5 odst. 5 u odrůd, které byly povoleny Společenstvím nebo Švýcarskem po vstupu této přílohy v platnost.

7.  Odstavec 6 se použije obdobně na odrůdy druhů, na které se vztahují předpisy doplněné v souladu s článkem 4 po vstupu této přílohy v platnost do oddílu 1 dodatku 1.

8.  Strany mohou provádět technické konzultace s cílem vyhodnotit důsledky odchylek uvedených v odstavcích 1 až 4 pro tuto přílohu.

9.  Odstavec 8 se nepoužije, jsou-li členské státy Společenství podle právních předpisů uvedených v oddílu 1 dodatku 1 příslušné pro rozhodování o odchylkách. Odstavec 8 se nepoužije na odchylky přijaté Švýcarskem v obdobných případech.

▼B

Článek 7

Třetí země

1.  Aniž je dotčen článek 10, platí tato příloha rovněž pro osivo uváděné na trh v obou stranách, které pochází z jiné země než z členského státu Společenství nebo Švýcarska a je uznáno oběma stranami.

2.  Seznam třetích zemí podle odstavce 1, příslušné druhy a rozsah platnosti tohoto uznání jsou uvedeny v dodatku 4.

Článek 8

Srovnávací zkoušky

1.  Pro následnou kontrolu vzorků osiva odebraných z partií uvedených na trh ve stranách se provádějí srovnávací zkoušky. Švýcarsko se účastní srovnávacích zkoušek Společenství.

2.  Provádění srovnávacích testů v obou stranách vyhodnocuje pracovní skupina pro osiva.

Článek 9

Pracovní skupina pro osiva

1.  Pracovní skupina pro osiva, dále jen „pracovní skupina“, zřízená podle čl. 6 odst. 7 dohody se zabývá všemi záležitostmi souvisejícími s touto přílohou a jejím prováděním.

2.  Pracovní skupina pravidelně hodnotí stav právních a správních předpisů obou stran v oblasti působnosti této přílohy. Zejména předkládá výboru návrhy na úpravu a aktualizaci dodatků k příloze.

Článek 10

Dohody s jinými zeměmi

Strany souhlasí, že dohody o vzájemném uznávání uzavřené některou stranou se třetími zeměmi nemohou druhou stranu nijak zavazovat k uznávání zpráv, osvědčení, schválení nebo označení vydávaných orgány těchto třetích zemí pro posuzování shody, pokud se na tom strany formálně nedohodly.

Dodatek 1

Právní předpisy

Oddíl 1 (uznávání shody právních předpisů)

A.   PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ

1.   Základní předpisy

 Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS) (Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2309/66), naposledy pozměněná směrnicí 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10);

 Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh (66/403/EHS) (Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2320/66), naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 98/111/ES (Úř. věst. L 28, 4.2.1998, s. 42);

 Směrnice Rady ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (70/457/EHS) (Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 1), naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994 ( 6 ).

2.   Prováděcí předpisy (6) 

 Směrnice Komise ze dne 14. dubna 1972, kterou se stanoví charakteristické znaky a minimální podmínky pro kontrolu odrůd zemědělských rostlin (72/180/EHS) (Úř. věst. L 108, 8.5.1972, s. 8);

 Směrnice Komise ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin (74/268/EHS) (Úř. věst. L 141, 24.5.1974, s. 19), naposledy pozměněná směrnicí 78/511/EHS (Úř. věst. L 157, 15.6.1978, s. 34);

 Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 1980 o schválení nesmazatelného tisku předepsaných údajů na obaly osiva obilovin (80/755/EHS) (Úř. věst. L 207, 9.8.1980, s. 37), naposledy pozměněné rozhodnutím 81/109/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.1981, s. 13);

 Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1981, kterým se některé uzavírací systémy určují jako „uzavírací systémy na jedno použití“ ve smyslu směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS (81/675/EHS) (Úř. věst. L 246, 29.8.1981, s. 26), naposledy pozměněné rozhodnutím 86/563/EHS (Úř. věst. L 327, 22.11.1986, s. 50);

 Rozhodnutí Komise 86/110/EHS ze dne 27. února 1986 o podmínkách výjimek ze zákazu používání štítků EHS pro účely nového uzavírání nebo nového označování balení osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 93, 8.4.1986, s. 23);

 Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd (Úř. věst. L 106, 30.4.1993, s. 7);

 Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 1994 o provedení časově omezeného testu týkajícího se uvádění volně loženého osiva na trh pro konečného spotřebitele (94/650/ES) (94/650/ES) (Úř. věst. L 252, 28.9.1994, s. 15), naposledy pozměněné rozhodnutím 98/174/ES (Úř. věst. L 63, 4.3.1998, s. 31);

 Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 1998 o provedení časově omezeného testu týkajícího se odběru vzorků a zkoušek osiva podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (98/320/ES) (Úř. věst. L 140, 12.5.1998, s. 14).

B.   PŘEDPISY ŠVÝCARSKA ( 7 )

 Spolkový zákon ze dne 29. dubna 1998 o zemědělství (RO 1998 3033);

 Nařízení ze dne 7. prosince 1998 o produkci a uvádění rostlinného rozmnožovacího materiálu do volného oběhu (RO 1999 420);

 Nařízení DFE ze dne 7. prosince 1998 o osivu a sadbě druhů plodin na orné půdě a pícnin (RO 1999 781);

 Nařízení OFAG o katalogu odrůd obilovin, brambor, pícnin a konopí (RO 1999 429) ( 8 ).

Oddíl 2 (vzájemné uznávání osvědčení)

A.   PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ

1.   Základní předpisy

 Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh (66/400/EHS) (Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2290/66), naposledy pozměněná směrnicí 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10);

 Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (66/401/EHS) (Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2298/66), naposledy pozměněná směrnicí 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10);

 Směrnice Rady ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (69/208/EHS) (Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3), naposledy pozměněná směrnicí 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10);

2.    Prováděcí předpisy ( 9 )

 Směrnice Komise ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně uznáno jako základní osivo nebo certifikované osivo (75/502/EHS) (Úř. věst. L 228, 29.8.1975, s. 26);

 Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1981, kterým se některé uzavírací systémy určují jako „uzavírací systémy na jedno použití“ ve smyslu směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS (81/675/EHS) (Úř. věst. L 246, 29.8.1981, s. 26), naposledy pozměněné rozhodnutím 86/563/EHS (Úř. věst. L 327, 22.11.1986, s. 50);

 Směrnice Komise ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“ (86/109/EHS) (Úř. věst. L 93, 8.4.1986, s. 21), naposledy pozměněná směrnicí 91/376/EHS (Úř. věst. L 203, 26.7.1991, s. 108);

 Rozhodnutí Komise 86/110/EHS ze dne 27. února 1986 o podmínkách výjimek ze zákazu používání štítků EHS pro účely nového uzavírání nebo nového označování balení osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 93, 8.4.1986, s. 23);

 Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 1987, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva některých druhů pícnin (87/309/EHS) (Úř. věst. L 155, 16.6.1987, s. 26), naposledy pozměněné rozhodnutím 979/125/ES (Úř. věst. L 48, 19.2.1997, s. 35);

 Rozhodnutí Komise 92/195/EHS ze dne 17. března 1992 o provedení časově omezeného testu podle směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh s ohledem na zvýšení maximální hmotnosti dávky (Úř. věst. L 88, 3.4.1992, s. 59), naposledy pozměněné rozhodnutím 96/203/ES (Úř. věst. L 65, 15.3.1996, s. 41);

 Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 1994 o provedení časově omezeného testu týkajícího se volně loženého osiva na trh pro konečného spotřebitele (94/650/EHS) (Úř. věst. L 252, 28.9.1994, s. 15), naposledy pozměněné rozhodnutím 98/174/ES (Úř. věst. L 63, 4.3.1998, s. 3);

 Rozhodnutí Komise 95/232/ES ze dne 27. června 1995 o provedení časově omezeného testu podle směrnice Rady 69/208/EHS za účelem stanovení požadavků na osivo hybridů a kříženců vodnice a tuřínu (Úř. věst. L 154, 5.7.1995, s. 22), naposledy pozměněné rozhodnutím 98/173/ES (Úř. věst. L 63, 4.3.1998, s. 30);

 Rozhodnutí Komise 96/202/ES ze dne 4. března 1996 o provedení časově omezeného testu s ohledem na maximální obsah neškodných nečistot v osivu sóji (Úř. věst. L 65, 15.3.1996, s. 39);

 Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 1997, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva olejnin a přadných rostlin a kterým se mění rozhodnutí 87/309/EHS, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva některých druhů pícnin (97/125/ES) (Úř. věst. L 48, 19.2.1997, s. 35);

 Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 1998 o provedení časově omezeného testu týkajícího se odběru vzorků a zkoušek osiva podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (98/320/ES) (Úř. věst. L 140, 12.5.1998, s. 14).

B.   PŘEDPISY ŠVÝCARSKA

 Spolkový zákon ze dne 29. dubna 1998 o zemědělství (RO 1998 3033);

 Nařízení ze dne 7. prosince 1998 o produkci a uvádění rostlinného rozmnožovacího materiálu do volného oběhu (RO 1999 420);

 Nařízení DFE ze dne 7. prosince 1998 o osivu a sadbě druhů plodin na orné půdě a pícnin (RO 1999 781);

 Katalog osiva ze dne 6. června 1974, naposledy pozměněný dne 7. prosince 1998 (RO 1999 408).

C.   OSVĚDČENÍ POŽADOVANÁ PRO DOVOZ

a) Evropským společenstvím:

doklady podle rozhodnutí Rady 95/514/ES (Úř. věst. L 296, 9.12.1995, s. 34), naposledy pozměněného rozhodnutím 98/162/ES (Úř. věst. L 53, 24.2.1998, s. 21).

b) Švýcarskem:

pro každou partii osiva úřední štítky ES nebo OECD na balení vydávané orgány podle dodatku 2 této přílohy a oranžová nebo zelená osvědčení ISTA nebo podobná osvědčení o analýze osiva.

Dodatek 2

Orgány pro kontrolu a certifikaci osivaA. Evropské společenství

Belgie

Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de ReproductionBrussels

 

Dánsko

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)Lyngby

 

Německo

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft— Abteilung IV E 3 —Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelleBonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg— Abt. III, Referat 34 —Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —Freising

FS

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32Hannover

H

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf- und AnerkennungsstelleHalle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33Bremen

HB

WirtschaftsbehördeAmt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und ErnährungswirtschaftHamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg - VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat- und PflanzgutRostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe— Referat 34 —Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz— Amtliche Saatanerkennung —Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITLKiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennungNossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 LandbauMünster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferat P4Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle PotsdamPotsdam

P

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 aStuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken

SB

Regierungspräsidium TübingenReferat 34Tübingen

Regierung von Unterfranken— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —Würzburg

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft— Sachgebiet Weinbau —Würzburg

Řecko

Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop ProductionAthens

 

Španělsko

Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdirección General de Semillas y Plantas de ViveroMadrid

Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y PescaBarcelona

Comunidad Autónoma de País VascoDepartamento de Industria, Agricultura y PescaVitoria

Junta de GaliciaConsejería de Agricultura, Ganadería y MontesSantiago de Compostela

Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y PescaSantander

Principado de AsturiasConsejería de AgriculturaOviedo

Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y PescaSevilla

Comunidad Autónoma de la Región de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y PescaMurcia

Diputación General de AragónConsejería de Agricultura y Medio AmbienteZaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteToledo

Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteValencia

Comunidad Autónoma de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo RuralLogroño

Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y ComercioMérida

Comunidad Autónoma de CanariasConsejería de Agricultura, Pesca y AlimentaciónSanta Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y LeónConsejería de Agricultura y GanaderíaValladolid

Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e IndustriaPalma de Mallorca

Comunidad de MadridConsejería de Economía y EmpleoMadrid

Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónPamplona

 

Francie

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)Paris

 

Irsko

The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseDublin

 

Itálie

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milan

 

Lucembursko

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production VégétaleLuxembourg

 

Rakousko

Rakousko Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftVienna

Bundesamt für AgrarbiologieLinz

 

Nizozemsko

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede

 

Portugalsko

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecção Geral de Protecção das CulturaLisbon

 

Finsko

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontroll-centralen för växtproduktionSiementarkastusosasto/FrökontrollavdelingenLoimaa

 

Švédsko

a)  Osivo s výjimkou sadby brambor:

— Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

— Frökontrollen Mellansverige ABLinköping

— Frökontrollen Mellansverige ABÖrebro

b)  Sadba brambor:

Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

 

Spojené království

Anglie a Wales:

a)  Osivo s výjimkou sadby brambor:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds BranchCambridge

b)  Sadba brambor:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health DivisionYork

Skotsko:

Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment DepartmentEdinburgh

Severní Irsko:

Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds BranchBelfast

 

B. Švýcarsko

Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon

Dienst für Saat- unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich

 

Dodatek 3

Odchylky Společenství uznané Švýcarskem ( 10 )

a) zprošťující některé členské státy závazku používat pro některé druhy směrnici Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh:

 Rozhodnutí Komise 69/270/EHS (Úř. věst. L 220, 1.9.1969, s. 8)

 Rozhodnutí Komise 69/271/EHS (Úř. věst. L 220, 1.9.1969, s. 9)

 Rozhodnutí Komise 69/272/EHS (Úř. věst. L 220, 1.9.1969, s. 10)

 Rozhodnutí Komise 70/47/EHS (Úř. věst. L 13, 19.1.1970, s. 26), naposledy pozměněné rozhodnutím 80/301/EHS (Úř. věst. L 68, 14.3.1980, s. 30)

 Rozhodnutí Komise 74/5/EHS (Úř. věst. L 12, 15.1.1974, s. 13)

 Rozhodnutí Komise 74/361/EHS (Úř. věst. L 196, 19.7.1974, s. 19)

 Rozhodnutí Komise 74/532/EHS (Úř. věst. L 299, 7.11.1974, s. 14)

 Rozhodnutí Komise 80/301/EHS (Úř. věst. L 68, 14.3.1980, s. 30)

 Rozhodnutí Komise 86/153/EHS (Úř. věst. L 115, 3.5.1986, s. 26)

 Rozhodnutí Komise 89/101/EHS (Úř. věst. L 38, 10.2.1989, s. 37).

b) opravňující některé členské státy omezit uvádění osiva některých odrůd obilovin a sadby brambor některých odrůd na trh (viz Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin, 20. úplné vydání, sloupec 4 (Úř. věst. L 264 A, 30. 8. 1997, s. 1).

c) opravňující některé členské státy přijmout přísnější předpisy ohledně výskytu Avena fatua v osivu obilovin:

 Rozhodnutí Komise 74/269/EHS (Úř. věst. L 141, 24.5.1974, s. 20), ve znění rozhodnutí 78/512/EHS (Úř. věst. L 157, 15.6.1978, s. 35) ( 11 )

 Rozhodnutí Komise 74/531/EHS (Úř. věst. L 299, 7.11.1974, s. 13)

 Rozhodnutí Komise 95/75/ES (Úř. věst. L 60, 18.3.1995, s. 30)

 Rozhodnutí Komise 96/334/ES (Úř. věst. L 127, 25.5.1996, s. 39).

d) opravňující používat pro uvádění sadby brambor na trh na celém nebo části území některých členských států přísnější opatření proti některým nemocem, než jsou opatření podle příloh I a II směrnice Rady 66/403/EHS:

 Rozhodnutí Komise 93/231/EHS (Úř. věst. L 106, 30.4.1993, s. 11), ve znění rozhodnutí:

 

 95/21/ES (Úř. věst. L 28, 7.2.1995, s. 13)

 95/76/ES (Úř. věst. L 60, 18.3.1995, s. 31)

 96/332/ES (Úř. věst. L 127, 25.5.1996, s. 31).

Dodatek 4

Seznam třetích zemí ( 12 )

Argentina

Austrálie

Bulharsko

Kanada

Chile

Chorvatsko

Česká republika

Maďarsko

Izrael

Maroko

Nový Zéland

Norsko

Polsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Jihoafrická republika

Turecko

Spojené státy americké

Uruguay

▼M19

PŘÍLOHA 7

O OBCHODU S VINAŘSKÝMI PRODUKTY

Článek 1

Cíle

Strany souhlasí s tím, že budou na základě zásad nediskriminace a vzájemnosti a za podmínek stanovených v této příloze zjednodušovat a podporovat obchodní toky s vinařskými produkty pocházejícími z jejich území.

Článek 2

Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na vinařské produkty vymezené v právních předpisech uvedených v dodatku 1.

Článek 3

Definice

Pro účely této přílohy, a není-li v ní výslovně stanoveno jinak, se rozumí:

a) „vinařským produktem pocházejícím z“ následovaným názvem jedné ze stran produkt ve smyslu článku 2 vyrobený na území příslušné strany z hroznů sklizených výhradně na jejím území nebo na území vymezeném v dodatku 2 v souladu s touto přílohou;

b) „zeměpisným označením“ označení, včetně označení původu, ve smyslu článku 22 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je přílohou Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „Dohoda TRIPS“), které je uznáno právními a správními předpisy jedné strany pro účely označování a obchodní úpravy vinařského produktu podle článku 2, který pochází z jejího území nebo z území vymezeného v dodatku 2;

c) „tradičním výrazem“ tradičně používaný název, který se vztahuje především k produkční metodě nebo jakosti, barvě nebo druhu vinařského produktu podle článku 2 a je uznávaný právními a správními předpisy strany za účelem označování a obchodní úpravy produktu pocházejícího z území této strany;

d) „chráněným názvem“ zeměpisné označení podle písmene b) nebo tradiční název podle písmene c), které jsou chráněny podle této přílohy;

e) „označováním“ názvy používané při označování etiketami, v průvodních dokladech vinařského produktu podle článku 2 při přepravě, v obchodních dokladech, zejména na fakturách a dodacích listech, jakož i při reklamě;

f) „etiketou“ veškerá označení a ostatní výrazy, značky, vyobrazení nebo známky, které označují vinařský produkt podle článku 2 a jsou uvedeny na téže nádobě včetně uzávěru, visačky připevněné k nádobě a krycího obalu hrdla lahví;

g) „obchodní úpravou“ názvy používané na nádobách včetně uzávěru, na etiketách a balení;

h) „balením“ ochranné obaly, jako papír, opletení všeho druhu, krabice a bedny používané při přepravě jedné nebo více nádob a/nebo při obchodní úpravě za účelem prodeje konečnému spotřebiteli;

i) „právními předpisy týkajícími se obchodu s vinařskými produkty“ všechna ustanovení této přílohy;

j) „příslušným orgánem“ každý orgán nebo útvar určený stranou, jehož úkolem je dohlížet na provádění právních předpisů o výrobě vinařských produktů a obchodu s nimi;

k) „kontaktním orgánem“ příslušný orgán nebo útvar určený stranou, jehož úkolem je udržovat patřičné spojení s kontaktním orgánem druhé strany;

l) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán, který byl pro tento účel určen stranou a který podává žádost o spolupráci v oblastech, na které se vztahuje tato hlava;

m) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán nebo útvar, který byl pro tento účel určen stranou a který obdrží žádost o spolupráci v oblastech, na které se vztahuje tato hlava;

n) „protiprávním jednáním“ porušení právních předpisů o výrobě vinařských produktů a obchodu s nimi i jakýkoli pokus o porušení těchto předpisů.HLAVA I

USTANOVENÍ PRO DOVOZ A PRODEJ

Článek 4

Označování etiketou, obchodní úprava a průvodní doklady

1)  Obchod mezi stranami s vinařskými produkty podle článku 2 pocházejícími z jejich území se uskutečňuje v souladu s technickými předpisy podle této přílohy. Technickými předpisy se rozumějí předpisy uvedené v dodatku 3, které se vztahují k definici vinařských produktů, enologickým postupům, složení příslušných produktů, jejich průvodním dokladům, pravidlům přepravy a uvádění na trh.

2)  Výbor může rozhodnout o změně definice technických předpisů podle odstavce 1.

3)  Ustanovení předpisů uvedených v dodatku 3, která se vztahují k jejich vstupu v platnost nebo jejich provádění, pro účely této přílohy neplatí.

4)  Touto přílohou není dotčeno používání vnitrostátních daňových předpisů a daňových předpisů Evropské unie ani příslušných kontrolních opatření.HLAVA II

VZÁJEMNÁ OCHRANA NÁZVŮ VINAŘSKÝCH PRODUKTŮ PODLE ČLÁNKU 2

Článek 5

Chráněné názvy

Jsou chráněny tyto názvy vinařských produktů pocházejících z Evropské unie a Švýcarska uvedených v dodatku 4:

a) název nebo odkazy na název členského státu Evropské unie nebo Švýcarska, z něhož víno pochází;

b) zvláštní výrazy;

c) označení původu a zeměpisná označení;

d) tradiční výrazy.

Článek 6

Názvy nebo odkazy používané k označení členských států Evropské unie a Švýcarska

1)  Ve Švýcarsku pro účely identifikace původu vína platí, že názvy členských států Unie nebo na odkazy na ně používané k označování těchto produktů:

a) jsou vyhrazeny pro vína pocházející z příslušného členského státu;

b) smějí být používány pouze pro vinařské produkty pocházející z Evropské unie a za podmínek stanovených právními a správními předpisy Evropské unie.

2)  V Evropské unii pro účely identifikace původu vína platí, že název nebo odkazy na Švýcarsko používané k označování těchto produktů:

a) jsou vyhrazeny pro vína pocházející ze Švýcarska;

b) smějí být používány pouze pro vinařské produkty pocházející ze Švýcarska a za podmínek stanovených švýcarskými právními a správními předpisy.

Článek 7

Jiné podmínky

1)  Výrazy „chráněné označení původu“, „chráněné zeměpisné označení“, včetně zkratek „CHOP“ a „CHZO“, výrazy „Sekt“ a „crémant“ uvedené v nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ( 13 ) jsou vyhrazeny pro vína pocházející z příslušného členského státu a smějí být používány pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Evropské unie.

2)  Aniž je dotčen článek 10, výrazy „kontrolované označení původu“, včetně zkratky „AOC“, a „zemské víno“ uvedené v článku 63 federálního zákona o zemědělství jsou vyhrazeny pro vína pocházející ze Švýcarska a smějí být používány pouze za podmínek stanovených švýcarskými právními a správními předpisy.

Výraz „stolní víno“ uvedený v článku 63 federálního zákona o zemědělství je vyhrazen pro vína pocházející ze Švýcarska a smí být používán pouze za podmínek stanovených švýcarskými právními předpisy.

Článek 8

Ochrana označení původu a zeměpisných označení

1)  Ve Švýcarsku označení původu a zeměpisná označení Evropské unie uvedená v dodatku 4 části A:

I. jsou chráněna a vyhrazena pro vína pocházející z Evropské unie;

II. smějí být používána pouze pro vinařské produkty z Evropské unie a za podmínek stanovených právními a správními předpisy Evropské unie.

V Evropské unii označení původu a zeměpisná označení Švýcarska uvedená v dodatku 4 části B:

I. jsou chráněna a vyhrazena pro vína pocházející ze Švýcarska;

II. smějí být používána pouze pro vinařské produkty ze Švýcarska a za podmínek stanovených švýcarskými právními a správními předpisy.

2)  Smluvní strany přijmou v souladu s touto přílohou opatření, jež jsou nezbytná pro vzájemnou ochranu označení původu a zeměpisných označení uvedených v dodatku 4, která se používají pro označení a obchodní úpravu vín pocházejících z území smluvních stran. Za tímto účelem strany použijí vhodné právní prostředky k zajištění účinné ochrany a k zamezení toho, aby označení původu nebo zeměpisné označení uvedené na seznamu v dodatku 4 bylo používáno pro označování vína, jež nepochází z místa, na které se označení původu nebo zeměpisné označení vztahuje.

3)  Ochrana stanovená v odstavci 1 platí i v případě, že:

a) je uveden skutečný původ vína;

b) označení původu nebo zeměpisné označení je přeloženo, přepsáno nebo transliterováno nebo že

c) jsou označení použita společně s výrazy jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

4)  V případě homonymních označení původu nebo zeměpisných označení uvedených v dodatku 4 se ochrana poskytuje každému označení, pokud se používá v dobré víře za praktických podmínek používání stanovených smluvními stranami ve výboru, je-li zajištěno spravedlivé zacházení s příslušnými producenty a spotřebitel není uváděn v omyl.

5)  Pokud je zeměpisné označení uvedené v dodatku 4 homonymní se zeměpisným označením třetí země, použije se čl. 23 odst. 3 dohody TRIPS.

6)  Ustanoveními této přílohy nejsou nijak dotčena práva jakékoli osoby na obchodní použití vlastního jména nebo jména jejího předchůdce v obchodu, není-li toto jméno použito způsobem, který by mohl spotřebitele uvést v omyl.

7)  Ustanovení této přílohy nezavazují žádnou stranu chránit označení původu nebo zeměpisné označení druhé strany, které je uvedeno v dodatku 4, ale není nebo přestane být chráněno ve svém státu původu nebo se v tomto státu již nepoužívá.

8)  Strany prohlašují, že práva a povinnosti podle této přílohy vznikají výlučně ve vztahu k označením původu nebo zeměpisným označením uvedeným na seznamu v příloze 4.

9)  Aniž je dotčena dohoda TRIPS, tato příloha doplňuje a upřesňuje práva a povinnosti, která se vztahují na ochranu zeměpisných označení v každé ze stran.

Strany se však zříkají svého práva odvolávat se na ustanovení čl. 24 odst. 4, 6 a 7 dohody TRIPS pro odmítnutí poskytnutí ochrany názvu druhé strany s výjimkou případů uvedených v dodatku 5 této přílohy.

10)  Výhradní ochrana podle tohoto článku se vztahuje na název „Champagne“ uvedený na seznamu Evropské unie v dodatku 4 této přílohy.

Článek 9

Vztahy mezi označeními původu, zeměpisnými označeními a ochrannými známkami

1)  Smluvní strany nejsou povinny chránit označení původu nebo zeměpisné označení, pokud by vzhledem k pověsti nebo proslulosti předchozí známky mohla ochrana uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečné identity daného vína.

2)  Zápis ochranné známky vinařského produktu podle článku 2, který obsahuje označení původu nebo zeměpisné označení uvedené v dodatku 4 nebo který je tvořen takovým označením původu nebo zeměpisným označením, se v souladu s právem každé strany z úřední povinnosti nebo na žádost zúčastněné strany zamítne nebo částečně zamítne, pokud dotyčný produkt nepochází z místa uvedeného v označení původu nebo zeměpisném označení.

3)  Zapsaná známka vinařského produktu podle článku 2, která obsahuje označení původu nebo zeměpisné označení uvedené v dodatku 4 nebo která je tvořena takovým označením původu nebo zeměpisným označením, se v souladu s právem každé strany z úřední povinnosti nebo na žádost zúčastněné strany prohlásí zcela nebo částečně za neplatnou, pokud se vztahuje k produktu, jenž nesplňuje podmínky vyžadované pro označení původu nebo zeměpisné označení.

4)  Známka, jejíž užívání odpovídá situaci podle předchozího odstavce a která byla přihlášena a zapsána v dobré víře nebo zavedena užíváním v dobré víře na území jedné strany (včetně členských států Evropské unie) před datem ochrany označení původu nebo zeměpisného označení druhé strany podle této přílohy, se může i nadále bez ohledu na ochranu poskytnutou označení původu nebo zeměpisnému označení používat, pokud je tato možnost stanovena v příslušných právních předpisech a jestliže v právních předpisech dotčené strany neexistují důvody pro zrušení této známky.

Článek 10

Ochrana tradičních výrazů

1)  Ve Švýcarsku se tradiční výrazy Evropské unie uvedené v dodatku 4 části A:

a) nepoužijí k označení nebo obchodní úpravě vín pocházejících ze Švýcarska;

b) smějí používat pro označení nebo obchodní úpravu vín pocházejících z Evropské unie pouze v souvislosti s víny původu a kategorie, které jsou uvedeny v dodatku, a v jazyce, který je v něm uveden, a za podmínek stanovených právními a správními předpisy Evropské unie.

V Evropské unii se tradiční výrazy Švýcarska uvedené v dodatku 4 části B:

a) nepoužijí k označení nebo obchodní úpravě vín pocházejících z Evropské unie;

b) smějí používat pro označení nebo obchodní úpravu vín pocházejících ze Švýcarska pouze v souvislosti s víny původu a kategorie, které jsou uvedeny v dodatku, a v jazyce, který je v něm uveden, a za podmínek stanovených švýcarskými právními a správními předpisy.

2)  Strany přijmou v souladu s touto dohodou opatření, jež jsou pro ochranu podle tohoto článku nezbytná u tradičních výrazů uvedených v dodatku 4, které se používají pro označení a obchodní úpravu vín pocházejících z území příslušné strany. Za tímto účelem zajistí strany účinnou právní ochranu k zamezení používání tradičních výrazů pro označení vína, které jimi nesmí být označeno, a to i v případě, že je k použitým tradičním výrazům připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

3)  Ochrana tradičního výrazu se vztahuje výhradně na:

a) jazyk nebo jazyky, v němž (nichž) je uveden na seznamu v dodatku 4;

b) kategorii vína, pro niž je chráněn pro Evropskou unii nebo třídu vína, pro niž je chráněn pro Švýcarsko, jak jsou uvedeny v dodatku 4.

4)  V případě homonymních tradičních výrazů uvedených v dodatku 4 se ochrana poskytuje každému tradičnímu výrazu, pokud se používá v dobré víře za praktických podmínek používání stanovených smluvními stranami ve výboru, je-li zajištěno spravedlivé zacházení s příslušnými producenty a spotřebitel není uváděn v omyl.

5)  V případě že je tradiční výraz uvedený v dodatku 4 homonymní s názvem používaným pro vinařský produkt, který nepochází z území stran, může být takový výraz použit k označení a obchodní úpravě vinařského produktu za předpokladu, že se tento výraz tradičně a běžně používá, že je toto používání v zemi původu právně upraveno a že spotřebitel není uváděn v omyl ohledně skutečného původu dotyčného vína.

6)  Touto přílohou nejsou nijak dotčena práva jakékoli osoby na obchodní použití vlastního jména nebo jména jejího předchůdce v obchodu, není-li toto jméno použito způsobem, který by mohl spotřebitele uvést v omyl.

7)  Zápis známky vinařského produktu podle článku 2, která obsahuje tradiční výraz uvedený v dodatku 4 nebo která je tvořena takovým tradičním výrazem, se v souladu s právem každé strany z úřední povinnosti nebo na žádost zúčastněné strany zamítne nebo částečně zamítne, pokud se tato známka netýká vinařských produktů pocházejících ze zeměpisných proveniencí, které jsou k danému výrazu připojeny.

Zapsaná známka vinařského produktu podle článku 2, která obsahuje tradiční výraz uvedený v dodatku 4 nebo která je tvořena takovým tradičním výrazem, se v souladu s právem každé strany z úřední povinnosti nebo na žádost zúčastněné strany prohlásí zcela nebo částečně za neplatnou, pokud se tato známka netýká vinařských produktů pocházejících ze zeměpisné provenience, která je k danému výrazu připojena.

Známka, jejíž užívání odpovídá situaci podle předchozího odstavce a která byla přihlášena a zapsána v dobré víře nebo zavedena užíváním v dobré víře na území jedné strany (včetně členských států Unie) před datem ochrany tradičního výrazu druhé strany podle této přílohy, se může i nadále používat, pokud je tato možnost stanovena v příslušných právních předpisech dotčené strany.

8)  Ustanovení této přílohy nezavazují strany chránit tradiční výraz, který je uveden v dodatku 4, ale není nebo přestane být chráněn ve své zemi původu nebo se v této zemi již nepoužívá.

Článek 11

Provádění ochrany

1)  Strany přijmou všechna nezbytná opatření, aby v případě, že se vinařské produkty pocházející z území stran vyvážejí a uvádějí na trh mimo jejich území, nebyly názvy jedné strany chráněné podle této přílohy používány při označování a obchodní úpravě těchto produktů pocházejících z území druhé strany.

2)  V rozsahu, v jakém to příslušné právní předpisy stran umožňují, se ochrana na základě této přílohy vztahuje rovněž na fyzické nebo právnické osoby, na organizace, sdružení a seskupení producentů, obchodníků nebo spotřebitelů, jejichž sídlo je na území druhé strany.

3)  Zasahuje-li označování nebo obchodní úprava vinařského produktu, zejména na etiketě, v úředních nebo obchodních dokladech nebo v reklamě, do práv vyplývajících z této přílohy, použijí strany potřebná správní opatření nebo soudní postupy, aby zejména zamezily nekalé hospodářské soutěži nebo zakázaly jakékoli neoprávněné použití chráněného názvu.

4)  Opatření a postupy uvedené v odstavci 3 se přijímají zejména v těchto případech:

a) překlad označení stanovených právními předpisy Evropské unie nebo Švýcarska do jednoho z jazyků druhé strany obsahuje slovo, které může být zavádějící s ohledem na původ vinařského produktu takto označeného nebo v takové obchodní úpravě;

b) na nádobách nebo balení, v reklamě nebo v úředních či obchodních dokladech k produktu, jehož název je chráněn podle této přílohy, jsou uvedeny označení, ochranné známky, názvy, nápisy nebo vyobrazení, které přímo nebo nepřímo poskytují chybné nebo zavádějící údaje o provenienci, původu, druhu nebo o podstatných vlastnostech produktu;

c) jsou použity nádoby nebo balení, které jsou zavádějící s ohledem na původ vinařského produktu.

5)  Tato příloha nevylučuje, aby strany v rámci svých vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod zajišťovaly jakoukoliv širší ochranu názvům chráněným podle této přílohy.HLAVA III

KONTROLA A VZÁJEMNÁ POMOC KONTROLNÍCH ORGÁNŮ

Článek 12

Předmět a omezení

1)  Strany si vzájemně pomáhají způsobem a za podmínek, které jsou stanoveny v této hlavě. Zajišťují řádné uplatňování pravidel obchodu s vinařskými produkty, zejména vzájemně spolupracují a zjišťují a vyšetřují porušení právních předpisů.

2)  Pomocí podle této hlavy nejsou dotčeny předpisy o trestním řízení ani justiční pomoc mezi stranami v trestních věcech.

3)  Touto hlavou nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy týkající se utajení soudního šetření.PODTITUL I

Orgány a adresáti kontroly a vzájemné pomoci

Článek 13

Kontaktní orgány

1)  Pověří-li strana více příslušných orgánů, zajistí koordinaci mezi jejich činnostmi.

2)  Každá strana určí jeden kontaktní orgán. Tento orgán:

 zasílá kontaktnímu orgánu druhé strany žádosti o spolupráci pro účely této hlavy,

 přijímá žádosti tohoto druhu od uvedeného orgánu a zasílá je příslušnému orgánu nebo orgánům strany, která jej zřizuje,

 zastupuje tuto stranu při jednáních s druhou stranou v rámci spolupráce podle této hlavy,

 informuje druhou stranu o opatřeních přijatých podle článku 11.

Článek 14

Orgány a laboratoře

Strany:

a) si vzájemně předají seznamy, které pravidelně aktualizují, konkrétně:

 seznam orgánů příslušných k vystavování dokladů VI 1 a jiných průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů podle čl. 4 odst. 1 této přílohy a příslušných předpisů Evropské unie podle dodatku 3 části A,

 seznam příslušných orgánů a kontaktních orgánů podle čl. 3 písm. j) a k),

 seznam laboratoří oprávněných k provádění analýz v souladu s čl. 17 odst. 2,

 seznam příslušných švýcarských orgánů podle kolonky 4 v průvodních dokladech pro přepravu vinařských produktů ze Švýcarska v souladu s dodatkem 3 částí B,

b) se vzájemně konzultují a informují o opatřeních přijatých každou stranou při používání této přílohy. Zejména si předají své platné předpisy a přehledy správních a soudních rozhodnutí, které jsou zvláště důležité pro její řádné používání.

Článek 15

Osoby podléhající kontrole

Fyzické nebo právnické osoby a seskupení těchto osob, na jejichž profesní činnost se mohou vztahovat kontroly stanovené touto hlavou, nesmí těmto kontrolám nijak bránit a jsou povinny je v každé etapě usnadňovat.PODTITUL II

Kontrolní opatření

Článek 16

Kontrolní opatření

1)  Strany přijmou opatření nezbytná k zajištění spolupráce podle článku 12 prostřednictvím vhodných kontrolních opatření.

2)  Kontroly se provádějí systematicky nebo náhodným odběrem vzorků. Při náhodném odběru vzorků zajistí strany počtem, druhy a četností kontrol, aby byly reprezentativní.

3)  Strany přijmou vhodná opatření k usnadnění splnění úkolů pracovníků příslušných orgánů, zejména zajistí, aby:

 měli oprávnění k přístupu na vinice, do zařízení pro produkci, přípravu, skladování a zpracování vinařských produktů a k dopravním prostředkům pro tyto produkty,

 měli oprávnění k přístupu do prodejních a skladovacích zařízení a k dopravním prostředkům kohokoli, kdo za účelem prodeje drží, uvádí na trh nebo přepravuje vinařské produkty nebo produkty, které mohou být použity k jejich produkci,

 mohli sestavovat seznamy zásob vinařských produktů a látek nebo produktů, které mohou být použity k jejich produkci,

 mohli odebírat vzorky vinařských produktů držených za účelem prodeje, uváděných na trh nebo přepravovaných,

 mohli se seznámit s účetními údaji nebo jinými podklady potřebnými pro kontrolu a zhotovovat jejich opisy nebo výtahy z nich,

 mohli učinit vhodná dočasná ochranná opatření pro produkci, přípravu, skladování, přepravu, označování, obchodní úpravu, vývoz do druhé strany a uvádění na trh vinařského produktu nebo produktu používaného k produkci vinařských produktů, je-li odůvodněné podezření ze závažného porušení této přílohy, a zejména v případě podvodné manipulace s produktem nebo ohrožení veřejného zdraví.

Článek 17

Vzorky

1)  Příslušný orgán jedné strany může požádat příslušný orgán druhé strany o odběr vzorků v souladu s příslušnými předpisy platnými v této straně.

2)  Dožádaný orgán uchová vzorky odebrané podle odstavce 1 a určí laboratoř, ve které mají být podrobeny zkoušce. Dožadující orgán může určit jinou laboratoř k provedení souběžné analýzy vzorků. Za tímto účelem dožádaný orgán poskytne dožadujícímu orgánu dostatečné množství vzorků.

3)  V případě neshody dožadujícího a dožádaného orgánu ohledně výsledků zkoušek podle odstavce 2 provede společně určená laboratoř rozhodčí analýzu.PODTITUL III

Postupy

Článek 18

Rozhodná skutečnost

Jestliže má některý příslušný orgán strany odůvodněné podezření nebo zjistí,

 že vinařský produkt neodpovídá pravidlům obchodu s vinařskými produkty nebo že je předmětem podvodného jednání, při kterém je produkován nebo uváděn na trh, a

 že tento nesoulad je ve zvláštním zájmu jedné strany a může vést ke správním opatřením nebo trestnímu stíhání, neprodleně s tím prostřednictvím svého kontaktního orgánu seznámí kontaktní orgán dotyčné strany.

Článek 19

Žádost o vzájemnou pomoc

1)  Žádost podle této hlavy se podává písemně. Přikládají se k ní doklady potřebné k jejímu zpracování. V naléhavých případech je přípustná ústní žádost, která však musí být neprodleně písemně potvrzena.

2)  Žádost podaná podle odstavce 1 obsahuje tyto údaje:

 název dožadujícího orgánu,

 požadované opatření,

 účel nebo důvod žádosti,

 dotčené právní a správní předpisy a jiné právní nástroje,

 co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou cílem šetření,

 přehled významných skutečností.

3)  Žádost se podává v některém úředním jazyce stran.

4)  Pokud žádost nesplňuje formální náležitosti, lze žádat o její opravu nebo doplnění; kdykoliv však lze nařídit ochranná opatření.

Článek 20

Postup

1)  Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán sdělí veškeré užitečné informace, které mu umožní ověřit, zda se pravidla obchodu s vinařskými produkty řádně používají, a zejména informace o probíhajících nebo zamýšlených akcích, které porušují nebo mohou porušovat tato pravidla.

2)  Na odůvodněnou žádost dožadujícího orgánu vykonává dožádaný orgán zvláštní dohled nebo kontroly, pomocí kterých se mohou docílit žádoucí výsledky, nebo dává podnět k jejich provádění.

3)  Dožádaný orgán podle odstavců 1 a 2 postupuje stejným způsobem, jako by jednal ve vlastní věci nebo na žádost orgánu vlastní země.

4)  Dožadující orgán může na základě dohody s dožádaným orgánem pověřit vlastní pracovníky nebo pracovníky jiného příslušného orgánu strany, kterou zastupuje, aby:

 shromažďovali v zařízeních příslušných orgánů strany, ve které je dožádaný orgán zřízen, informace o řádném používání pravidel obchodu s vinařskými produkty nebo o kontrolách a pořizovali opisy přepravních a jiných dokladů a záznamů v evidenčních knihách,

 se účastnili opatření požadovaných na základě odstavce 2.

Opisy uvedené v první odrážce mohou být zhotoveny jen se souhlasem dožádaného orgánu.

5)  Dožadující orgán, který si přeje vyslat do druhé strany pracovníka pověřeného v souladu s odst. 4 prvním pododstavcem, aby se zúčastnil kontrol podle druhé odrážky uvedeného pododstavce, informuje dožádaný orgán v dostatečném předstihu před zahájením těchto kontrol. Prováděním kontrol jsou vždy pověřeni pracovníci dožádaného orgánu.

Pracovníci dožadujícího orgánu:

 předloží písemnou plnou moc, v níž je uvedena jejich totožnost a postavení,

 disponují, aniž jsou dotčena omezení, která ukládají právní předpisy použitelné pro dožádaný orgán vlastním pracovníkům při provádění příslušných kontrol:

 

 právem přístupu podle čl. 16 odst. 3,

 právem na informace o výsledcích kontrol, které jsou prováděny pracovníky dožádaného orgánu podle čl. 16 odst. 3,

 postupují při kontrolách podle pravidel a profesních zvyklostí pracovníků strany, na jejímž území se kontroly provádějí.

6)  Odůvodněné žádosti ve smyslu tohoto článku jsou předávány dožádanému orgánu příslušné strany přes její kontaktní orgán. Tentýž postup se vztahuje na:

 odpovědi na tyto žádosti,

 sdělení o používání odstavců 2, 4 a 5.

Odchylně od odstavce 1 mohou strany v zájmu účinnější a rychlejší spolupráce tam, kde je to vhodné, povolit, aby příslušné orgány:

 zasílaly odůvodněné žádosti nebo sdělení přímo příslušnému orgánu druhé strany,

 přímo odpověděly na odůvodněné žádosti nebo sdělení příslušného orgánu druhé strany.

V takových případech tyto orgány ihned informují kontaktní orgán dotyčné strany.

7)  Informace v analytické databance každé ze stran obsahující údaje získané analýzou jejích vinařských produktů jsou na základě žádosti dostupné laboratořím, které k tomuto účelu strany určí. Sdělení informací se týká pouze příslušných analytických údajů nutných k vyhodnocení analýzy vzorku podobných vlastností a obdobného původu.

Článek 21

Rozhodnutí o vzájemné pomoci

1)  Strana, k níž dožádaný orgán patří, může odmítnout poskytnutí pomoci podle této hlavy, pokud by její poskytnutí mohlo ohrozit svrchovanost, veřejný pořádek, bezpečnost nebo jiné zásadní zájmy této strany.

2)  Žádá-li dožadující orgán o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, byl-li by o ni požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. O způsobu, jak naložit s takovou žádostí, rozhodne dožádaný orgán.

3)  Rozhodnutí o odmítnutí pomoci a jeho odůvodnění se bezodkladně oznámí dožadujícímu orgánu.

Článek 22

Informace a dokumentace

1)  Dožádaný orgán sdělí výsledky šetření dožadujícímu orgánu formou dokumentů, ověřených opisů dokumentů, zpráv a podobných textů.

2)  Dokumenty uvedené v odstavci 1 lze nahradit informacemi zpracovanými v jakékoli formě a pro stejný účel pomocí výpočetní techniky.

3)  K informacím podle článků 18 a 20 se přikládají příslušné doklady nebo jiné užitečné důkazy a údaje o správních nebo soudních opatřeních, které se vztahují zejména k:

 složení a organoleptickým vlastnostem dotyčného vinařského produktu,

 jeho označování a obchodní úpravě,

 souladu s předpisy o produkci, přípravě a uvádění na trh.

4)  Kontaktní orgány, které se zabývají záležitostmi, ohledně nichž bylo požádáno o vzájemnou pomoc podle článků 18 a 20, se bezodkladně vzájemně informují o:

 průběhu vyšetřování, zejména prostřednictvím zpráv a jiných dokumentů nebo zdrojů informací,

 správních nebo soudních řízeních následujících po dotyčných zásazích.

Článek 23

Poplatky

Cestovní náklady vzniklé uplatňováním této hlavy jdou na vrub strany, která pověřila pracovníka pro opatření uvedená v čl. 20 odst. 2 a 4.

Článek 24

Důvěrnost informací

1)  Všechny informace sdělené v jakékoliv formě podle této hlavy jsou důvěrné. Vztahuje se na ně úřední tajemství a požívají ochrany poskytované informacím stejného druhu podle odpovídajících právních předpisů strany, která je obdržela, popřípadě podle odpovídajících předpisů použitelných pro orgány Unie.

2)  Strana, jejíž vnitrostátní právní předpisy nebo správní praxe stanoví přísnější meze na ochranu průmyslového a obchodního tajemství, než jsou meze stanovené v této hlavě, není povinna poskytnout informace, pokud druhá strana neučiní kroky ke splnění těchto přísnějších mezí.

3)  Získané informace lze použít pouze pro účely této hlavy; mohou být použity na území každé ze stran pro jiné účely pouze s předchozím písemným souhlasem správního orgánu, který je poskytl, a s omezeními, která tento orgán stanoví.

4)  Odstavec 1 nebrání využití informací v soudním nebo správním řízení, které je následně zahájeno pro porušení obecného trestního práva, pokud byly obdrženy na základě mezinárodní soudní spolupráce.

5)  Strany mohou ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích a v soudním řízení a stíhání použít jako důkazy informace získané a dokumenty konzultované v souladu s touto hlavou.HLAVA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Vyloučení

1)  Hlavy I a II se nevztahují na vinařské produkty podle článku 2, které:

a) jsou přepravovány přes území některé ze stran, nebo

b) pocházejí z území některé ze stran a které se mezi stranami dodávají v malých množstvích za podmínek a postupů stanovených v dodatku 5 této přílohy.

2)  Používání výměny dopisů mezi Společenstvím a Švýcarskem o spolupráci při úředních kontrolách vína podepsané v Bruselu dne 15. října 1984 se pozastavuje po dobu, kdy je tato příloha v platnosti.

Článek 26

Konzultace

1)  Domnívá-li se jedna ze stran, že druhá strana nedodržela závazek podle této přílohy, zahájí strany konzultace.

2)  Strana, která požádá o konzultace, poskytne druhé straně veškeré informace nezbytné pro podrobné prošetření dotyčného případu.

3)  V případech, kdy by jakékoliv zpoždění mohlo ohrozit lidské zdraví nebo oslabit účinnost opatření pro potírání podvodů, mohou být přijata dočasná ochranná opatření bez předchozí konzultace za předpokladu, že budou konzultace zahájeny co nejdříve po přijetí těchto opatření.

4)  Jestliže po konzultacích podle odstavců 1 a 3 nedosáhly strany dohody, může strana, která požádala o konzultace nebo která přijala opatření podle odstavce 3, přijmout vhodná ochranná opatření umožňující řádné používání této přílohy.

Článek 27

Pracovní skupina

1)  Pracovní skupina pro vinařské produkty, dále jen „pracovní skupina“, zřízená podle čl. 6 odst. 7 dohody posuzuje všechny záležitosti v souvislosti s touto přílohou a jejím prováděním.

2)  Pracovní skupina pravidelně hodnotí stav vnitrostátních právních a správních předpisů obou stran v oblastech, na něž se vztahuje tato příloha. Zejména předkládá výboru návrhy na úpravu této přílohy a jejích dodatků.

Článek 28

Přechodná ustanovení

1)  Bez ohledu na čl. 8 odst. 10 se mohou vinařské produkty, které byly v době vstupu této přílohy v platnost v souladu s vnitrostátními právními předpisy jedné či druhé strany vyprodukovány, připraveny, označeny a obchodně upraveny způsobem, který tato příloha zakazuje, uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

2)  Pokud výbor nestanoví jinak, vinařské produkty, které byly vyprodukovány, připraveny, označeny a obchodně upraveny podle této přílohy, ale jejichž produkce, příprava, označení a obchodní úprava již nevyhovují v důsledku změny této přílohy, se mohou uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

Dodatek 1

Vinařské produkty podle článku 2

Pro Evropskou unii:

nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1234/2010 ze dne 15. prosince 2010 (Úř. věst. L 346, 30.12.2010, s. 11). Produkty kódů KN 2009 61 , 2009 69 a 2204 (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

Pro Švýcarsko:

Kapitola 2 nařízení spolkového odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 23. listopadu 2005 o alkoholických nápojích naposledy pozměněné dne 15. prosince 2010 (RO 2010 6391). Produkty čísel švýcarského celního sazebníku 2009.60 a 2204 .

Dodatek 2

Zvláštní ustanovení uvedená v čl. 3 písm. a) a b)

Kontrolované označení původu Genève (AOC Genève)

1.   Zeměpisná oblast

Zeměpisná oblast AOC Genève zahrnuje:

 celé území kantonu Genève,

 celá území francouzských obcí:

 

 Challex,

 Ferney-Voltaire;

 části území francouzských obcí:

 

 Ornex,

 Chens-sur-Léman,

 Veigy-Foncenex,

 Saint-Julien-en-Genevois,

 Viry,

popsané v ustanoveních AOC Genève.

2.   Produkční oblast hroznů

Produkční oblast hroznů zahrnuje:

a) na území kantonu Genève: plochy, jež jsou součástí vinařského katastru ve smyslu článku 61 zákona švýcarské konfederace o zemědělství (RS 910.1) a jejichž produkce je určena k vinifikaci;

b) na francouzském území: plochy obcí nebo částí obcí uvedených v bodě 1, které jsou osázené révou nebo které mají právo na opětovnou výsadbu, o rozloze maximálně 140 hektarů.

3.   Oblast vinifikace

Oblast vinifikace je omezená pouze na švýcarské území.

4.   Sestupnění

Používání AOC Genève není překážkou pro používání označení „vin de pays“ (zemské víno) a „vin de table suisse“ (švýcarské stolní víno) k označení vín produkovaných z hroznů, které pocházejí z produkční oblasti vymezené v bodě 2 písm. b) a které byly sestupněny.

5.   Kontrola ustanovení AOC Genève

Kontrola ve Švýcarsku spadá pod pravomoc švýcarských orgánů, zejména ženevských.

Pokud jde o fyzické kontroly prováděné na francouzském území, pověří příslušný švýcarský orgán francouzský kontrolní orgán, který schválily francouzské úřady.

6.   Přechodná ustanovení

Producenti, kteří vlastní plochy osázené révou, jež nejsou uvedené v produkční oblasti hroznů vymezené v bodu 2 písm. b), ale kteří již dříve v souladu se zákonem používali AOC Genève, jej mohou používat až do roku 2013 a dané produkty se mohou uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

Dodatek 3

Seznam právních aktů a technických předpisů uvedených v článku 4, které se týkají vinařských produktů

A.    Právní akty platné pro dovoz a uvádění vinařských produktů pocházejících z Evropské unie na trh ve Švýcarsku

Referenční právní předpisy a zvláštní předpisy:

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 17).

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25).

3. Směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21), naposledy pozměněná směrnicí Rady 92/11/EHS ze dne 11. března 1992 (Úř. věst L 65, 11.3.1992, s. 32).

4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13), ve znění oprav v Úř. věst. L 259, 7.10.1994, s. 33 a Úř. věst. L 252, 4.10.1996, s. 23 a Úř. věst. L 124, 25.5.2000, s. 66.

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1), ve znění oprav v Úř. věst. L 248, 14.10.1995, s. 60 a naposledy pozměněná směrnicí Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010 (Úř. věst. L 279, 23.10.2010, s. 22).

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29) naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14).

7. Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).

8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4) naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14).

9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1) naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 813/2011 ze dne 11. srpna 2011 (Úř. věst. L 208, 13.8.2011, s. 23).

10. Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14).

11. Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1234/2010 ze dne 15. prosince 2010 (Úř. věst. L 346, 30.12.2010, s. 11).

12. Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010 (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 1).

13. Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 173/2011 ze dne 23. února 2011 (Úř. věst. L 49, 24.2.2011, s. 16).

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 436/2009, na veškerý dovoz vinařských produktů pocházejících z Evropské unie do Švýcarska se vztahuje povinnost předložit průvodní doklad podle čl. 24 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.

14. Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 53/2011 ze dne 21. ledna 2011 (Úř. věst. L 19, 22.1.2011, s. 1).

15. Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011 (Úř. věst. L 183, 13.7.2011, s. 6).

B.    Právní akty platné pro dovoz a uvádění vinařských produktů pocházejících ze Švýcarska na trh v Evropské unii

Odkazy na právní akty:

1. Spolkový zákon o zemědělství ze dne 29. dubna 1998, naposledy pozměněný dne 18. června 2010 (Úřední sbírka, (dále jen „RO“) 2010 5851).

2. Nařízení o vinohradnictví a dovozu vína ze dne 14. listopadu 2007 (nařízení o víně), naposledy pozměněné dne 4. listopadu 2009 (RO 2010 733).

3. Nařízení spolkového úřadu zemědělství (OFAG) ze dne 17. ledna 2007 o seznamu odrůd přijatých k certifikaci a k produkci standardního materiálu a o sortimentu odrůd naposledy pozměněné dne 6. května 2011 (RO 2011 2169).

4. Spolkový zákon ze dne 9. října 1992 o potravinách a předmětech denní potřeby (zákon o potravinách, LDA1), naposledy pozměněný dne 5. října 2008 (RO 2008 785).

5. Nařízení ze dne 23. listopadu 2005 o potravinách a předmětech denní potřeby (ODAlOUs), naposledy pozměněné dne 13. října 2010 (RO 2010 4611).

6. Nařízení spolkového odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 23. listopadu 2005 o alkoholických nápojích, naposledy pozměněné dne 15. prosince 2010 (RO 2010 6391).

Odchylně od článku 10 nařízení se pro označení a obchodní úpravu uplatní pravidla pro produkty dovezené ze třetích zemí uvedená v těchto nařízeních:

1) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1234/2010 ze dne 15. prosince 2010 (Úř. věst. L 346, 30.12.2010, s. 11).

Pro účely této přílohy se nařízení upravuje takto:

a) odchylně od čl. 118y odst. 1 písm. a) se označení druhu nahrazují zvláštními názvy podle článku 9 nařízení DFI o alkoholických nápojích;

b) odchylně od čl. 118y odst. 1 písm. b) bodu i) se výraz „chráněné označení původu“ nahrazuje výrazem „kontrolované označení původu“ a výraz „chráněné zeměpisné označení“ výrazem „zemské víno“;

c) odchylně od čl. 118y odst. 1 písm. f) lze údaj o dovozci nahradit údajem o švýcarském producentovi, vinném sklepu, obchodníkovi nebo stáčírně.

2) Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011 (Úř. věst. L 183, 13.7.2011, s. 6).

Pro účely této přílohy se nařízení upravuje takto:

a) odchylně od čl. 54 odst. 1 nařízení se může obsah alkoholu uvádět v desetinách objemových procent;

b) odchylně od článku 64 a přílohy XIV části B lze výrazy „demi-sec“ a „moelleux“ nahradit výrazy „légèrement doux“ a „demi-doux“ v uvedeném pořadí;

c) odchylně od článku 62 nařízení lze používat název jedné nebo několika odrůd révy, pokud bylo švýcarské víno nejméně z 85 % vyrobeno z uvedené odrůdy nebo odrůd.

7. Nařízení odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 23. listopadu 2005 o označování potravin a související reklamě (OEDAI) naposledy pozměněné dne 13. října 2010 (RO 2010 4649).

8. Nařízení odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 22. června 2007 o povolených potravinářských přídatných látkách (nařízení o přídatných látkách, [OAdd]) naposledy pozměněné dne 11. května 2009 (RO 2009 2047).

9. Nařízení odboru vnitřních věcí (DFI) ze dne 26. června 1995 o cizorodých látkách v potravinách a cizorodých složkách potravin (nařízení o cizorodých látkách a cizorodých složkách, OSEC) naposledy pozměněné dne 16. května 2011 (RO 2011 1985).

10. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 17).

11. Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010 (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 1).

Pro účely této přílohy se nařízení upravuje takto:

a) při dovozu vinařských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropské unie se předkládá níže uvedený průvodní doklad vystavený v souladu s rozhodnutím Komise 2005/9/ES ze dne 29. prosince 2004 (Úř. věst. L 4, 6.1.2005, s. 12);

b) tento průvodní doklad nahrazuje dokument VI1 uvedený v nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), naposledy pozměněném nařízením Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010 (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 1);

c) odkazy na „členský stát“ nebo „členské státy“ či „vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství“ (nebo „vnitrostátní pravidla nebo pravidla Společenství“) v nařízení se vztahují také na Švýcarsko nebo švýcarské právní předpisy;

d) vína pocházející ze Švýcarska srovnatelná s víny se zeměpisnými označeními, jejichž celkový obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina vinná, je nižší než 3,5 gramu na litr, ale vyšší než 3 gramy na litr, lze dovážet, pokud jsou opatřena zeměpisným označením a jsou nejméně z 85 % vyrobena z hroznů jedné nebo více těchto odrůd révy: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir nebo Merlot.

Průvodní doklad ( 14 )pro přepravu vinařských produktů ze Švýcarska ( 15 )

image

Dodatek 4

Chráněné názvy uvedené v článku 5

ČÁST A

Chráněné názvy vinařských produktů pocházejících z Evropské unieBELGIE

Vína s chráněným označením původu

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vína s chráněným zeměpisným označením

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

appellation d’origine contrôlée

CHOP

Francouzština

gecontroleerde oorsprongsbenaming

CHOP

Nizozemština

Vin de pays

CHZO

Francouzština

Landwijn

CHZO

NizozemštinaBULHARSKO

Vína s chráněným označením původu

Асеновград též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Asenovgrad

Болярово též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Bolyarovo

Брестник též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Brestnik

Варна též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Varna

Велики Преслав též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Veliki Preslav

Видин též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Vidin

Враца též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Vratsa

Върбица též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Varbitsa

Долината на Струма též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Struma valley

Драгоево též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Dragoevo

Евксиноград též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Evksinograd

Ивайловград též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Ivaylovgrad

Карлово též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Karlovo

Карнобат též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Karnobat

Ловеч též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lovech

Лозицa též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lozitsa

Лом též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lom

Любимец též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lyubimets

Лясковец též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Lyaskovets

Мелник též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Melnik

Монтана též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Montana

Нова Загора též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Nova Zagora

Нови Пазар též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Novi Pazar

Ново село též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Novo Selo

Оряховица též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Oryahovitsa

Павликени též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Pavlikeni

Пазарджик též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Pazardjik

Перущица též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Perushtitsa

Плевен též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Pleven

Пловдив též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Plovdiv

Поморие též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Pomorie

Русе též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Ruse

Сакар též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Sakar

Сандански též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Sandanski

Свищов též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Svishtov

Септември též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Septemvri

Славянци též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Slavyantsi

Сливен též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Sliven

Стамболово též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Stambolovo

Стара Загора též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Stara Zagora

Сунгурларе též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Sungurlare

Сухиндол též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Suhindol

Търговище též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Targovishte

Хан Крум též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Han Krum

Хасково též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Haskovo

Хисаря též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Hisarya

Хърсово též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Harsovo

Черноморски район též doplněno názvem Южно Черноморие

Ekvivalentní termín: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Northen Black Sea Region

Шивачево též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Shivachevo

Шумен též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Shumen

Ямбол též doplněno názvem podoblasti a/nebo menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Yambol

Vína s chráněným zeměpisným označením

Дунавска равнина

Ekvivalentní termín: Danube Plain

Тракийска низина

Ekvivalentní termín: Thracian Lowlands

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

CHOP

Bulharština

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

CHOP

Bulharština

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

CHOP

Bulharština

Pегионално вино

(Regional wine)

CHZO

Bulharština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Колекционно

(collection)

CHOP

Bulharština

Ново

(young)

CHOP/CHZO

Bulharština

Премиум

(premium)

CHZO

Bulharština

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

CHOP

Bulharština

Премиум резерва

(premium reserve)

CHZO

Bulharština

Резерва

(reserve)

CHOP/CHZO

Bulharština

Розенталер

(Rosenthaler)

CHOP

Bulharština

Специална селекция

(special selection)

CHOP

Bulharština

Специална резерва

(special reserve)

CHOP

BulharštinaČESKÁ REPUBLIKA

Vína s chráněným označením původu

Čechy též doplněno Litoměřická

Čechy též doplněno Mělnická

Morava též doplněno Mikulovská

Morava též doplněno Slovácká

Morava též doplněno Velkopavlovická

Morava též doplněno Znojemská

Vína s chráněným zeměpisným označením

České

Moravské

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

CHOP

Čeština

aromatický sekt s.o.

CHOP

Čeština

jakostní likérové víno

CHOP

Čeština

jakostní perlivé víno

CHOP

Čeština

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

CHOP

Čeština

jakostní víno

CHOP

Čeština

jakostní víno odrůdové

CHOP

Čeština

jakostní víno s přívlastkem

CHOP

Čeština

jakostní víno známkové

CHOP

Čeština

V.O.C

CHOP

Čeština

víno originální certifikace

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem kabinetní víno

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem ledové víno

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem pozdní sběr

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem slámové víno

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem výběr z bobulí

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem výběr z cibéb

CHOP

Čeština

víno s přívlastkem výběr z hroznů

CHOP

Čeština

Víno originální certifikace (VOC or V.O.C.)

CHZO

Čeština

zemské víno

CHZO

Čeština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Archivní víno

CHOP

Čeština

Burčák

CHOP

Čeština

Klaret

CHOP

Čeština

Košer, Košer víno

CHOP

Čeština

Labín

CHOP

Čeština

Mladé víno

CHOP

Čeština

Mešní víno

CHOP

Čeština

Panenské víno, Panenská sklizeň

CHOP

Čeština

Pěstitelský sekt (*)

CHOP

Čeština

Pozdní sběr

CHOP

Čeština

Premium

CHOP

Čeština

Rezerva

CHOP

Čeština

Růžák, Ryšák

CHOP

Čeština

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

CHOP

ČeštinaNĚMECKO

Vína s chráněným označením původu

Ahr též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Baden též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Franken též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Hessische Bergstraße též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Mittelrhein též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Mosel též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Nahe též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Pfalz též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Rheingau též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Rheinhessen též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Saale-Unstrut též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Sachsen též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Württemberg též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Vína s chráněným zeměpisným označením

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), doplněno:

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

CHOP

Němčina

Qualitätswein, též doplněno b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

Němčina

Qualitätslikörwein, též doplněno b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

Němčina

Qualitätsperlwein, též doplněno b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

Němčina

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

CHOP

Němčina

Landwein

CHZO

Němčina

Winzersekt

CHOP

Němčina

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Affentaler

CHOP

Němčina

Badisch Rotgold

CHOP

Němčina

Ehrentrudis

CHOP

Němčina

Hock

CHOP

Němčina

Klassik/Classic

CHOP

Němčina

Liebfrau(en)milch

CHOP

Němčina

Riesling-Hochgewächs

CHOP

Němčina

Schillerwein

CHOP

Němčina

Weißherbst

CHOP

NěmčinaŘECKO

Vína s chráněným označením původu

Αγχίαλος

Ekvivalentní termín: Anchialos

Αμύνταιο

Ekvivalentní termín: Amynteo

Αρχάνες

Ekvivalentní termín: Archanes

Γουμένισσα

Ekvivalentní termín: Goumenissa

Δαφνές

Ekvivalentní termín: Dafnes

Ζίτσα

Ekvivalentní termín: Zitsa

Λήμνος

Ekvivalentní termín: Lemnos

Μαντινεία

Ekvivalentní termín: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Ekvivalentní termín: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Ekvivalentní termín: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Ekvivalentní termín: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Ekvivalentní termín: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Ekvivalentní termín: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Ekvivalentní termín: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Ekvivalentní termín: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Ekvivalentní termín: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Ekvivalentní termín: Naoussa

Νεμέα

Ekvivalentní termín: Nemea

Πάρος

Ekvivalentní termín: Paros

Πάτρα

Ekvivalentní termín: Patras

Πεζά

Ekvivalentní termín: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Ekvivalentní termín: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Ekvivalentní termín: Rapsani

Ρόδος

Ekvivalentní termín: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Ekvivalentní termín: Robola of Cephalonia

Σάμος

Ekvivalentní termín: Samos

Σαντορίνη

Ekvivalentní termín: Santorini

Σητεία

Ekvivalentní termín: Sitia

Vína s chráněným zeměpisným označením

Tοπικός Οίνος Κω

Ekvivalentní termín: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Ekvivalentní termín: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος ‚or‘ Τοπικός Οίνος Θράκης

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thrace-Thrakikos ‚or‘ Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής může být doprovázeno názvem menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας může být doprovázeno názvem menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων též doprovázeno Evvia

Ekvivalentní termín: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας může být doprovázeno názvem menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών též doprovázeno Viotia

Ekvivalentní termín: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου též doprovázeno Evvia

Ekvivalentní termín: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας ‚or‘ Ρετσίνα Κορωπίου též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Kropia ‚or‘ Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ‚or‘ Ρετσίνα Λιοπεσίου též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Peania ‚or‘ Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων též doprovázeno Attika

Ekvivalentní termín: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας též doprovázeno Evvia

Ekvivalentní termín: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Ekvivalentní termín: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Ekvivalentní termín: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Ekvivalentní termín: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Ekvivalentní termín: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Ekvivalentní termín: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Ekvivalentní termín: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Ekvivalentní termín: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Ekvivalentní termín: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Ekvivalentní termín: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Ekvivalentní termín: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Ekvivalentní termín: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Ekvivalentní termín: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Ekvivalentní termín: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Ekvivalentní termín: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Ekvivalentní termín: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Ekvivalentní termín: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Ekvivalentní termín: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Ekvivalentní termín: Regional wine of Halkidiki

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(označení původu vynikající jakosti)

CHOP

Řečtina

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(kontrolované označení původu)

CHOP

Řečtina

Οίνος γλυκός φυσικός

(přírodní sladké víno)

CHOP

Řečtina

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(přirozeně sladké víno)

CHOP

Řečtina

ονομασία κατά παράδοση (tradiční označení)

CHZO

Řečtina

τοπικός οίνος

(zemské víno)

CHZO

Řečtina

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

CHOP/CHZO

Řečtina

Αμπέλι

(Ampeli)

CHOP/CHZO

Řečtina

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

CHOP/CHZO

Řečtina

Αρχοντικό

(Archontiko)

CHOP/CHZO

Řečtina

Κάβα

(Cava)

CHZO

Řečtina

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

CHOP

Řečtina

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

CHOP

Řečtina

Κάστρο

(Kastro)

CHOP/CHZO

Řečtina

Κτήμα

(Ktima)

CHOP/CHZO

Řečtina

Λιαστός

(Liastos)

CHOP/CHZO

Řečtina

Μετόχι

(Metochi)

CHOP/CHZO

Řečtina

Μοναστήρι

(Monastiri)

CHOP/CHZO

Řečtina

Νάμα

(Nama)

CHOP/CHZO

Řečtina

Νυχτέρι

(Nychteri)

CHOP

Řečtina

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

CHOP/CHZO

Řečtina

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

CHOP/CHZO

Řečtina

Πύργος

(Pyrgos)

CHOP/CHZO

Řečtina

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Rezerva)

CHOP

Řečtina

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Stará rezerva)

CHOP

Řečtina

Βερντέα

(Verntea)

CHZO

Řečtina

Vinsanto

CHOP

LatinaŠPANĚLSKO

Vína s chráněným označením původu

Abona

Alella

Alicante též doplněno Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Ekvivalentní termín: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Ekvivalentní termín: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Ekvivalentní termín: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Ekvivalentní termín: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre též doplněno Artesa

Costers del Segre též doplněno Les Garrigues

Costers del Segre též doplněno Raimat

Costers del Segre též doplněno Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Ekvivalentní termín: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma též doplněno Fuencaliente

La Palma též doplněno Hoyo de Mazo

La Palma též doplněno Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Ekvivalentní termín: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei též doplněno Ladera de Monterrei

Monterrei též doplněno Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra též doplněno Baja Montaña

Navarra též doplněno Ribera Alta

Navarra též doplněno Ribera Baja

Navarra též doplněno Tierra Estella

Navarra též doplněno Valdizarbe

Pago de Arínzano

Ekvivalentní termín: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas též doplněno Condado do Tea

Rías Baixas též doplněno O Rosal

Rías Baixas též doplněno Ribeira do Ulla

Rías Baixas též doplněno Soutomaior

Rías Baixas též doplněno Val do Salnés

Ribeira Sacra též doplněno Amandi

Ribeira Sacra též doplněno Chantada

Ribeira Sacra též doplněno Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra též doplněno Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra též doplněno Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana též doplněno Cañamero

Ribera del Guadiana též doplněno Matanegra

Ribera del Guadiana též doplněno Montánchez

Ribera del Guadiana též doplněno Ribera Alta

Ribera del Guadiana též doplněno Ribera Baja

Ribera del Guadiana též doplněno Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja též doplněno Rioja Alavesa

Rioja též doplněno Rioja Alta

Rioja též doplněno Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga též doplněno Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Ekvivalentní termín: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia též doplněno Alto Turia

Valencia též doplněno Clariano

Valencia též doplněno Moscatel de Valencia

Valencia též doplněno Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid též doplněno Arganda

Vinos de Madrid též doplněno Navalcarnero

Vinos de Madrid též doplněno San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vína s chráněným zeměpisným označením

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

D.O

CHOP

Španělština

D.O.Ca

CHOP

Španělština

Denominacion de origen

CHOP

Španělština

Denominacion de origen calificada

CHOP

Španělština

vino de calidad con indicación geográfica

CHOP

Španělština

vino de pago

CHOP

Španělština

vino de pago calificado

CHOP

Španělština

Vino dulce natural

CHOP

Španělština

Vino generoso

CHOP

Španělština

Vino generoso de licor

CHOP

Španělština

Vino de la Tierra

CHZO

Španělština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Amontillado

CHOP

Španělština

Añejo

CHOP/CHZO

Španělština

Chacolí-Txakolina

CHOP

Španělština

Clásico

CHOP

Španělština

Cream

CHOP

Španělština

Criadera

CHOP

Španělština

Criaderas y Soleras

CHOP

Španělština

Crianza

CHOP

Španělština

Dorado

CHOP

Španělština

Fino

CHOP

Španělština

Fondillón

CHOP

Španělština

Gran reserva

CHOP

Španělština

Lágrima

CHOP

Španělština

Noble

CHOP/CHZO

Španělština

Oloroso

CHOP

Španělština

Pajarete

CHOP

Španělština

Pálido

CHOP

Španělština

Palo Cortado

CHOP

Španělština

Primero de Cosecha

CHOP

Španělština

Rancio

CHOP

Španělština

Raya

CHOP

Španělština

Reserva

CHOP

Španělština

Sobremadre

CHOP

Španělština

Solera

CHOP

Španělština

Superior

CHOP

Španělština

Trasañejo

CHOP

Španělština

Vino Maestro

CHOP

Španělština

Vendimia Inicial

CHOP

Španělština

Viejo

CHOP/CHZO

Španělština

Vino de Tea

CHOP

ŠpanělštinaFRANCIE

Vína s chráněným označením původu

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace též doplněno názvem odrůdy révy a/nebo názvem menší zeměpisné jednotky

Ekvivalentní termín: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru uvedeno za Rosacker

Alsace Grand Cru doplněno Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru doplněno Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru doplněno Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru doplněno Brand

Alsace Grand Cru doplněno Bruderthal

Alsace Grand Cru doplněno Eichberg

Alsace Grand Cru doplněno Engelberg

Alsace Grand Cru doplněno Florimont

Alsace Grand Cru doplněno Frankstein

Alsace Grand Cru doplněno Froehn

Alsace Grand Cru doplněno Furstentum

Alsace Grand Cru doplněno Geisberg

Alsace Grand Cru doplněno Gloeckelberg

Alsace Grand Cru doplněno Goldert

Alsace Grand Cru doplněno Hatschbourg

Alsace Grand Cru doplněno Hengst

Alsace Grand Cru doplněno Kanzlerberg

Alsace Grand Cru doplněno Kastelberg

Alsace Grand Cru doplněno Kessler

Alsace Grand Cru doplněno Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru doplněno Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru doplněno Kitterlé

Alsace Grand Cru doplněno Mambourg

Alsace Grand Cru doplněno Mandelberg

Alsace Grand Cru doplněno Marckrain

Alsace Grand Cru doplněno Moenchberg

Alsace Grand Cru doplněno Muenchberg

Alsace Grand Cru doplněno Ollwiller

Alsace Grand Cru doplněno Osterberg

Alsace Grand Cru doplněno Pfersigberg

Alsace Grand Cru doplněno Pfingstberg

Alsace Grand Cru doplněno Praelatenberg

Alsace Grand Cru doplněno Rangen

Alsace Grand Cru doplněno Saering

Alsace Grand Cru doplněno Schlossberg

Alsace Grand Cru doplněno Schoenenbourg

Alsace Grand Cru doplněno Sommerberg

Alsace Grand Cru doplněno Sonnenglanz

Alsace Grand Cru doplněno Spiegel

Alsace Grand Cru doplněno Sporen

Alsace Grand Cru doplněno Steinen

Alsace Grand Cru doplněno Steingrubler

Alsace Grand Cru doplněno Steinklotz

Alsace Grand Cru doplněno Vorbourg

Alsace Grand Cru doplněno Wiebelsberg

Alsace Grand Cru doplněno Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru doplněno Winzenberg

Alsace Grand Cru doplněno Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru doplněno Zotzenberg

Anjou též doplněno Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire též doplněno Val de Loire

Anjou-Villages Brissac též doplněno Val de Loire

Arbois též doplněno Pupillin též doplněno ‚mousseux‘

Auxey-Duresses též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Bandol

Ekvivalentní termín: Vin de Bandol

Banyuls též doplněno ‚Grand Cru‘ a/nebo ‚Rancio‘

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn též doplněno Bellocq

Beaujolais též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno ‚Villages‘, též doplněno ‚Supérieur‘

Beaune

Bellet

Ekvivalentní termín: Vin de Bellet

Bergerac též doplněno ‚sec‘

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny též doplněno Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux též doplněno Val de Loire

Bordeaux též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘, ‚Mousseux‘ nebo ‚supérieur‘

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Ekvivalentní termín: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Chitry

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Côte Chalonnaise

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Côte Saint-Jacques

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Côtes d’Auxerre

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Côtes du Couchois

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Épineuil

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Le Chapitre

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘ nebo názvem menší zeměpisné jednotky Vézelay

Bourgogne též doplněno ‚Clairet‘, ‚Rosé‘, ‚ordinaire‘ nebo ‚grand ordinaire‘

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též uvedeno za ‚Vins du‘, ‚Mousseux du‘, ‚Pétillant‘ nebo ‚Roussette du‘, nebo též doplněno ‚Mousseux‘ nebo ‚Pétillant‘, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou též doplněno Val de Loire

Cabernet de Saumur též doplněno Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis též doplněno Beauroy též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Berdiot též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Beugnons

Chablis též doplněno Butteaux též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Chapelot též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Chatains též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Chaume de Talvat též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Bréchain též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Cuissy

Chablis též doplněno Côte de Fontenay též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Jouan též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Léchet též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Savant též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte de Vaubarousse též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Côte des Prés Girots též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Forêts též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Fourchaume též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno L’Homme mort též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Les Beauregards též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Les Épinottes též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Les Fourneaux též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Les Lys též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Mélinots též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Mont de Milieu též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Montée de Tonnerre

Chablis též doplněno Montmains též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Morein též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Pied d’Aloup též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Roncières též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Sécher též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Troesmes též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaillons též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vau de Vey též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vau Ligneau též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaucoupin též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaugiraut též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaulorent též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaupulent též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vaux-Ragons též doplněnopremier cru

Chablis též doplněno Vosgros též doplněnopremier cru

Chablis

Chablis grand cru též doplněno Blanchot

Chablis grand cru též doplněno Bougros

Chablis grand cru též doplněno Grenouilles

Chablis grand cru též doplněno Les Clos

Chablis grand cru též doplněno Preuses

Chablis grand cru též doplněno Valmur

Chablis grand cru též doplněno Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet též doplněno Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune též doplněno Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Calvi též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Coteaux du Cap Corse též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Figari též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Porto-Vecchio též uvedeno za ‚Vin de‘

Corse též doplněno Sartène též uvedeno za ‚Vin de‘

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune uvedeno za názvem menší zeměpisné jednotky

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis doplněno názvem odrůdy révy

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance též doplněno Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur též doplněno Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc též doplněno Cabrières

Coteaux du Languedoc též doplněno Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc též doplněno Coteaux de Saint-Christol’/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc též doplněno Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc též doplněno Montpeyroux

Coteaux du Languedoc též doplněno Quatourze

Coteaux du Languedoc též doplněno Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc též doplněno Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc též doplněno Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc též doplněno Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon též doplněno Val de Loire též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Coteaux du Layon Chaume též doplněno Val de Loire

Coteaux du Loir též doplněno Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois též doplněno Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Ekvivalentní termín: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne též doplněno Boudes

Côtes d’Auvergne též doplněno Chanturgue

Côtes d’Auvergne též doplněno Châteaugay

Côtes d’Auvergne též doplněno Corent

Côtes d’Auvergne též doplněno Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais též doplněno Fronton

Côtes du Frontonnais též doplněno Villaudric

Côtes du Jura též doplněno ‚mousseux‘

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon též doplněno Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny též doplněno Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Ekvivalentní termín: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens též doplněno Brem

Fiefs Vendéens též doplněno Mareuil

Fiefs Vendéens též doplněno Pissotte

Fiefs Vendéens též doplněno Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan též uvedeno za ‚Muscat de‘

Fronton

Gaillac též doplněno ‚mousseux‘

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon též doplněno ‚Rancio‘

Grand-Échezeaux

Graves též doplněno ‚supérieures‘

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Ekvivalentní termín: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières též doplněno Val de Loire

Juliénas

Jurançon též doplněno ‚sec‘

L’Étoile též doplněno ‚mousseux‘

La Grande Rue

Ladoix též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Lalande de Pomerol

Languedoc též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno ‚Supérieur‘ nebo ‚Villages‘

Ekvivalentní termín: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges též doplněno Clos de la Boutière

Maranges též doplněno La Croix Moines

Maranges též doplněno La Fussière

Maranges též doplněno Le Clos des Loyères

Maranges též doplněno Le Clos des Rois

Maranges též doplněno Les Clos Roussots

Maranges též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Marcillac

Margaux

Marsannay též doplněno ‚rosé‘

Maury též doplněno ‚Rancio‘

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno Val de Loire

Mercurey

Meursault též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Montlouis-sur-Loire též doplněno Val de Loire též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Ekvivalentní termín: Moulis-en-Médoc

Muscadet též doplněno Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire též doplněno Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu též doplněno Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine též doplněno Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Ekvivalentní termín: Nuits-Saint-Georges

Orléans též doplněno Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh též doplněno ‚sec‘

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Pessac-Léognan

Petit Chablis též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Pineau des Charentes

Ekvivalentní termín: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire též doplněno Val de Loire

Ekvivalentní termín: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Quarts de Chaume též doplněno Val de Loire

Quincy též doplněno Val de Loire

Rasteau též doplněno ‚Rancio‘

Régnié

Reuilly též doplněno Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes též doplněno ‚Rancio‘ též uvedeno za ‚Muscat de‘

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire též doplněno Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil též doplněno Val de Loire

Saint-Péray též doplněno ‚mousseux‘

Saint-Pourçain

Saint-Romain též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Saumur též doplněno Val de Loire též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Saumur-Champigny též doplněno Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières též doplněno Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant též doplněno Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines též doplněno Val de Loire

Savigny-les-Beaune též doplněno ‚Côte de Beaune‘ nebo ‚Côte de Beaune-Villages‘

Ekvivalentní termín: Savigny

Seyssel též doplněno ‚mousseux‘

Tâche (La)

Tavel

Touraine též doplněno Val de Loire též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Touraine Amboise též doplněno Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau též doplněno Val de Loire

Touraine Mestand též doplněno Val de Loire

Touraine Noble Joué též doplněno Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky, též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray též doplněno Val de Loire též doplněno ‚mousseux‘ nebo ‚pétillant‘

Vína s chráněným zeměpisným označením

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes též doplněno Mont Bouquet

Charentais též doplněno Ile d’Oléron

Charentais též doplněno Ile de Ré

Charentais též doplněno Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté též doplněno Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive též doplněno Coteaux du Termenès

Hauterive též doplněno Côtes de Lézignan

Hauterive též doplněno Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France též doplněno Marches de Bretagne

Jardin de la France též doplněno Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord též doplněno Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais též doplněno Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais též doplněno Côtes de L’Adour

Terroirs Landais též doplněno Sables de l’Océan

Terroirs Landais též doplněno Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Appellation contrôlée

CHOP

Francouzština

Appellation d’origine contrôlée

CHOP

Francouzština

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

CHOP

Francouzština

Vin doux naturel

CHOP

Francouzština

Vin de pays

CHZO

Francouzština

Tradiční výrazy (čl. 118u odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007)

Ambré

CHOP

Francouzština

Clairet

CHOP

Francouzština

Claret

CHOP

Francouzština

Tuilé

CHOP

Francouzština

Vin jaune

CHOP

Francouzština

Château

CHOP

Francouzština

Clos

CHOP

Francouzština

Cru artisan

CHOP

Francouzština

Cru bourgeois

CHOP

Francouzština

Cru classé, též doplněno Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

CHOP

Francouzština

Edelzwicker

CHOP

Francouzština

Grand cru

CHOP

Francouzština

Hors d’âge

CHOP

Francouzština

Passe-tout-grains

CHOP

Francouzština

Premier Cru

CHOP

Francouzština

Primeur

CHOP/CHZO

Francouzština

Rancio

CHOP

Francouzština

Sélection de grains nobles

CHOP

Francouzština

Sur lie

CHOP/CHZO

Francouzština

Vendanges tardives

CHOP

Francouzština

Villages

CHOP

Francouzština

Vin de paille

CHOP

 ITÁLIE

Vína s chráněným označením původu

Aglianico del Taburno

Ekvivalentní termín: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige doplněno Colli di Bolzano

Ekvivalentní termín: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige doplněno Meranese di collina

Ekvivalentní termín: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige doplněno Santa Maddalena

Ekvivalentní termín: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige doplněno Terlano

Ekvivalentní termín: Südtirol Terlaner

Alto Adige doplněno Valle Isarco

Ekvivalentní termín: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige doplněno Valle Venosta

Ekvivalentní termín: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Ekvivalentní termín: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige ‚or‘ dell’Alto Adige též doplněno Bressanone

Ekvivalentní termín: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige též doplněno Burgraviato

Ekvivalentní termín: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti též doplněno ‚spumante‘ nebo též uvedeno za ‚Moscato di‘

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Ekvivalentní termín: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti též doplněno Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti též doplněno Nizza

Barbera d’Asti též doplněno Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Ekvivalentní termín: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Ekvivalentní termín: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri též doplněno Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Ekvivalentní termín: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e‘ mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Ekvivalentní termín: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna též doplněno Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna též doplněno Jerzu

Cannonau di Sardegna též doplněno Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Ekvivalentní termín: Piglio

Cesanese di Affile

Ekvivalentní termín: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Ekvivalentní termín: Olevano Romano

Chianti též doplněno Colli Aretini

Chianti též doplněno Colli Fiorentini

Chianti též doplněno Colli Senesi

Chianti též doplněno Colline Pisane

Chianti též doplněno Montalbano

Chianti též doplněno Montespertoli

Chianti též doplněno Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre též doplněno Costa da Posa

Ekvivalentní termín: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre též doplněno Costa de Campu

Ekvivalentní termín: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre též doplněno Costa de Sera

Ekvivalentní termín: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Ekvivalentní termín: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi též doplněno Colline di Oliveto

Colli Bolognesi též doplněno Colline di Riosto

Colli Bolognesi též doplněno Colline Marconiane

Colli Bolognesi též doplněno Monte San Pietro

Colli Bolognesi též doplněno Serravalle

Colli Bolognesi též doplněno Terre di Montebudello

Colli Bolognesi též doplněno Zola Predosa

Colli Bolognesi též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Ekvivalentní termín: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano též doplněno Fregona

Colli di Conegliano též doplněno Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli též doplněno Cialla

Colli Orientali del Friuli též doplněno Rosazzo

Colli Orientali del Friuli též doplněno Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit též doplněno Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi též doplněno Focara

Colli Pesaresi též doplněno Roncaglia

Colli Piacentini též doplněno Gutturnio

Colli Piacentini též doplněno Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini též doplněno Val Trebbia

Colli Piacentini též doplněno Valnure

Colli Piacentini též doplněno Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Ekvivalentní termín: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi též doplněno Furore

Costa d’Amalfi též doplněno Ravello

Costa d’Amalfi též doplněno Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Ekvivalentní termín: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Ekvivalentní termín: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Ekvivalentní termín: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro též doplněno Pachino

Erbaluce di Caluso

Ekvivalentní termín: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Ekvivalentní termín: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Ekvivalentní termín: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Ekvivalentní termín: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Ekvivalentní termín: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia též doplněno Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Ekvivalentní termín: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Ekvivalentní termín: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano též doplněno Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano též doplněno Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Ekvivalentní termín: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Ekvivalentní termín: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Ekvivalentní termín: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi též doplněno Bonera

Menfi též doplněno Feudo dei Fiori

Merlara