EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001D0470-20110101

Consolidated text: Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/2011-01-01

2001D0470 — CS — 01.01.2011 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. května 2001

o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci

(2001/470/ES)

(Úř. věst. L 174, 27.6.2001, p.25)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009,

  L 168

35

30.6.2009
▼B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. května 2001

o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci

(2001/470/ES)RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) a d), článek 66 a čl. 67 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie si dala za cíl zachovávat se a rozvíjet jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zaručen volný pohyb osob.

(2)

Postupné vytvoření tohoto prostoru a řádné fungování vnitřního trhu vyžadují zdokonalení, zjednodušení a urychlení účinné soudní spolupráce členských států v občanských a obchodních věcech.

(3)

Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amsterodamské smlouvy týkajících se vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva ( 4 ), který byl přijat Radou dne 3. prosince 1998 a schválen na zasedání Evropské rady ve Vídni ve dnech 11. a 12. prosince 1998, uznává, že posílení soudní spolupráce v občanských věcech je zásadním krokem k vytvoření evropského soudního prostoru, který přinese hmatatelné výhody všem občanům Evropské unie.

(4)

Jedním z opatření bodu 40 akčního plánu je přezkoumat možnost rozšíření zásad systému Evropské soudní sítě pro trestní věci na občanské soudní řízení.

(5)

V závěrech zvláštního zasedání konaného v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 Evropská rada doporučila vytvoření snadno přístupného informačního systému, jehož správu a aktualizaci bude zajišťovat síť příslušných vnitrostátních orgánů.

(6)

Za účelem zdokonalení, zjednodušení a urychlení účinné soudní spolupráce mezi členskými státy v občanských a obchodních věcech je nezbytné vytvořit na úrovni Společenství strukturu spolupráce ve formě sítě, jmenovitě Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci.

(7)

Tato oblast patří mezi opatření podle článků 65 a 66 Smlouvy, která musí být přijata v souladu s článkem 67.

(8)

Aby bylo zajištěno dosažení cílů Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, musí být její vytvoření upraveno závazným právním předpisem Společenství.

(9)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, totiž zlepšení soudní spolupráce mezi členskými státy, jakož i účinného přístupu k soudům pro osoby, které vedou přeshraniční soudní spory, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodů jejich rozsahu a účinků, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou uvedeným článkem Smlouvy toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(10)

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci vytvořená tímto rozhodnutím má usnadnit soudní spolupráci mezi členskými státy v občanských a obchodních věcech, a to jak v oblastech upravených platnými právními akty, tak v oblastech, kde právní úprava dosud chybí.

(11)

V některých zvláštních oblastech již právní akty Společenství a mezinárodní dokumenty o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech stanovují mechanismy spolupráce. Cílem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci není jejich nahrazení a proto je musí při své činnosti plně respektovat. Tímto rozhodnutím tedy nejsou dotčeny právní akty Společenství a mezinárodní dokumenty o soudní spolupráci v občanských nebo obchodních věcech.

(12)

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci by měla být vytvářena postupně a na základě co nejužší spolupráce mezi Komisí a členskými státy. Měla by rovněž využít moderních komunikačních a informačních technologií.

(13)

K dosažení svých cílů Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci potřebuje podporu kontaktních míst určených členskými státy, a dále musí být zajištěna účast orgánů členských států majících zvláštní pravomoci v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech. Jejich vzájemné kontakty a pravidelné schůze jsou pro fungování sítě nezbytné.

(14)

Je důležité, aby úsilí o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva přineslo hmatatelné výhody osobám vedoucím přeshraniční soudní spory. Je tedy nezbytné, aby Evropská soudní síť pro občanské a obchodních věci rovněž usnadňovala přístup k soudům. Za tímto účelem, díky informacím poskytovaným a aktualizovaným kontaktními místy, síť postupně vytvoří informační systém určený jak široké veřejnosti, tak odborníkům.

(15)

Toto rozhodnutí nevylučuje poskytování, v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci nebo pro veřejnost, jiných informací než těch, které uvádí. Výčet v hlavě III tedy nemůže být považován za vyčerpávající.

(16)

Zpracovávání informací a údajů probíhá v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 5 ) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/66/ES ze dne 15. prosince 1997 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví telekomunikací ( 6 ).

(17)

Aby Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci zůstala účinným nástrojem, využívala nejlepší postupy při soudní spolupráci a vnitřní organizaci a splňovala očekávání veřejnosti, je třeba stanovit pravidelná hodnocení za účelem navrhování případných nezbytných změn.

(18)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(19)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:HLAVA I

ZÁSADY EVROPSKÉ SOUDNÍ SÍTĚ PRO OBČANSKÉ A OBCHODNÍ VĚCI

Článek 1

Vytvoření

1.  Mezi členskými státy se vytváří Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci (dále jen „síť“).

2.  V tomto rozhodnutí se „členskými státy“ rozumějí členské státy s výjimkou Dánska.

Článek 2

Složení

1.  Síť tvoří:

a) kontaktní místa určená členskými státy v souladu s odstavcem 2;

b) ústřední subjekty a ústřední orgány stanovené v právních aktech Společenství, v mezinárodních dokumentech, jejichž stranami jsou členské státy, nebo ve vnitrostátních právních předpisech v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech;

▼M1

c) styční soudci a státní zástupci uvedení ve společné akci 96/277/SVV ze dne 22. dubna 1996 o rámci pro výměnu styčných soudců nebo státních zástupců ke zdokonalení soudní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie ( 7 ), kteří jsou příslušní pro soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech;

▼B

d) případně jakýkoliv další soudní nebo správní orgán příslušný pro soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech, jehož členství v síti považuje za účelnou členský stát, ke kterému patří;

▼M1

e) profesní komory zastupující na vnitrostátní úrovni v členských státech příslušníky právnických profesí, kteří se přímo podílejí na uplatňování nástrojů Společenství a mezinárodních nástrojů týkajících se soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

▼B

2.  Každý členský stát určí jedno kontaktní místo. Členský stát může určit omezený počet dalších kontaktních míst, považuje-li to za nezbytné z důvodu existence rozdílných právních systémů, vnitřní dělby pravomocí, úkolů svěřených kontaktním místům nebo za účelem přímého napojení soudních orgánů řešících často přeshraniční soudní spory na činnosti kontaktních míst.

Pokud členský stát určí více kontaktních míst, zajistí mezi nimi vhodný způsob koordinace.

▼M1

Pokud kontaktním místem určeným podle tohoto odstavce není soudce, zajistí dotyčný členský stát účinné napojení na vnitrostátní soudnictví. Pro usnadnění tohoto úkolu může členský stát určit soudce na podporu této funkce. Tento soudce je členem sítě.

2a.  Členské státy zajistí kontaktním místům dostatečné a vhodné prostředky, pokud jde o zaměstnance, zdroje a moderní komunikační prostředky, které jim umožní odpovídajícím způsobem plnit své úkoly kontaktních míst.

▼B

3.  Členské státy označí orgány uvedené v odst. 1 písm. b) a c).

4.  Členské státy určí orgány uvedené v odst. 1 písm. d).

▼M1

4a.  Členské státy určí profesní komory uvedené v odst. 1 písm. e). Za tímto účelem získají souhlas dotčených profesních komor s jejich účastí v síti.

Pokud v členském státě existuje více profesních komor zastupujících jednu právnickou profesi, je na tomto členském státě, aby zajistil odpovídající zastoupení této profese v rámci sítě.

▼M1

5.  Členské státy oznámí Komisi v souladu s článkem 20 názvy a úplné adresy orgánů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku a uvedou:

▼B

a) komunikační prostředky, jež mají k dispozici;

b) jejich jazykové znalosti a

▼M1

c) případně jejich zvláštní úkoly v rámci sítě, včetně konkrétního vymezení jejich působnosti, pokud existuje více než jedno kontaktní místo.

▼B

Článek 3

Úkoly a činnosti sítě

1.  Úkolem sítě je:

a) usnadňovat soudní spolupráci mezi členskými státy v občanských a obchodních věcech, a zejména vypracovat, postupně vytvořit a aktualizovat informační systém určený členům sítě;

▼M1

b) usnadňovat účinný přístup ke spravedlnosti prostřednictvím informování o fungování nástrojů Společenství a mezinárodních nástrojů týkajících se soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

▼B

2.  Aniž jsou dotčeny jiné právní akty Společenství nebo mezinárodní dokumenty o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech, vyvíjí síť činnost zejména k těmto účelům:

a) hladký průběh řízení s přeshraničním účinkem a usnadnění žádostí o soudní spolupráci mezi členskými státy, zejména pokud není použitelný žádný právní akt Společenství nebo mezinárodní dokument;

▼M1

b) účinné a praktické uplatňování nástrojů Společenství nebo platných úmluv mezi dvěma nebo více členskými státy.

Zejména v případech, kdy je použitelné právo jiného členského státu, se mohou soudy či orgány příslušné ve věci obrátit na síť za účelem získání informací o obsahu tohoto práva;

c) vytvoření, údržba a propagace informačního systému určeného veřejnosti o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie, o souvisejících nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích a o vnitrostátním právu členských států, zejména s ohledem na přístup ke spravedlnosti.

Hlavním zdrojem informací jsou internetové stránky sítě obsahující aktuální informace ve všech úředních jazycích orgánů Unie.

▼B

Článek 4

Způsoby fungování sítě

Síť plní úkoly zejména těmito způsoby:

1. usnadňuje vhodná propojení mezi orgány členských států uvedenými v čl. 2 odst. 1 k plnění úkolů uvedených v článku 3;

2. organizuje pravidelné schůze kontaktních míst a členů sítě v souladu s pravidly stanovenými v hlavě II;

3. vypracovává a aktualizuje informace o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech a o právních systémech členských států uvedené v hlavě III v souladu s pravidly stanovenými v uvedené hlavě.

Článek 5

Kontaktní místa

1.  Kontaktní místa jsou k dispozici orgánům uvedeným v čl. 2 odst. 1 písm. b) až d) k plnění úkolů uvedených v článku 3.

Za stejným účelem jsou kontaktní místa rovněž k dispozici místním soudním orgánům svého členského státu podle pravidel, které si členský stát stanoví.

▼M1

2.  Kontaktní místa plní zejména tyto úkoly:

a) zajišťují, aby místní soudní orgány získávaly všeobecné informace o nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích týkajících se soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech. Zejména zajistí, aby síť, včetně internetových stránek sítě, byla lépe známa místním soudním orgánům;

b) poskytují jiným kontaktním místům, orgánům uvedeným v čl. 2 odst. 1 písm. b) až d) a místním soudním orgánům svého členského státu veškeré informace, které jsou v souladu s článkem 3 nezbytné pro řádnou soudní spolupráci mezi členskými státy, aby jim byla nápomocna při přípravě účinných žádostí o soudní spolupráci a navazování co nejvhodnějších přímých kontaktů;

c) poskytují veškeré informace s cílem usnadnit uplatňování práva jiného členského státu, které je podle nástroje Společenství nebo mezinárodního nástroje použitelné. Za tímto účelem se může kontaktní místo, kterému je taková žádost podána, obrátit na jakékoliv další orgány svého členského státu uvedené v článku 2, aby bylo žádosti o poskytnutí informací vyhověno. Informace obsažené v odpovědi nejsou pro kontaktní místo, ani pro tyto orgány, ani pro orgán, který podal žádost, závazné;

d) usilují o řešení obtíží vznikajících v souvislosti se žádostmi o soudní spolupráci, aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku a článek 6;

e) usnadňují koordinaci při zpracovávání žádostí o soudní spolupráci v dotyčném členském státě, zvláště pokud má být více žádostí soudních orgánů tohoto členského státu vyřízeno v jiném členském státě;

f) prostřednictvím internetových stránek sítě přispívají k všeobecnému informování veřejnosti o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie, o souvisejících nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích a o vnitrostátním právu členských států, zejména s ohledem na přístup ke spravedlnosti;

g) spolupracují na pořádání schůzek uvedených v článku 9 a účastní se jich;

h) podílejí se na přípravě a aktualizaci informací uvedených v hlavě III, a zejména informačního systému určeného veřejnosti, v souladu s pravidly stanovenými v uvedené hlavě;

i) zajišťují koordinaci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni;

j) připravují každé dva roky zprávu o svých činnostech, včetně případných osvědčených postupů v síti, předkládají ji během schůze členů sítě a zvláště upozorňují na možná zlepšení sítě.

▼B

3.  Pokud kontaktní místo obdrží od jiného člena sítě žádost o informace, které není schopno vyhovět, postoupí tuto žádost kontaktnímu místu nebo členovi sítě, kteří k tomu jsou nejlépe způsobilí. Kontaktní místo zůstává k dispozici pro případné další kontakty.

4.  V oblastech, kde právní akty Společenství nebo mezinárodní dokumenty upravující soudní spolupráci již určují orgány, které mají usnadňovat soudní spolupráci, odkazují kontaktní místa žadatele na tyto orgány.

▼M1

Článek 5a

Profesní komory

1.  S cílem přispět k plnění úkolů stanovených v článku 3 udržují kontaktní místa vhodné kontakty s profesními komorami uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. e) v souladu s pravidly, jež stanoví jednotlivé členské státy.

2.  Kontakty uvedené v odstavci 1 mohou zejména zahrnovat tyto činnosti:

a) výměnu zkušeností a informací, pokud jde o účinné a praktické uplatňování nástrojů Společenství a mezinárodních nástrojů;

b) spolupráci při přípravě a aktualizaci informačních listů uvedených v článku 15;

c) účast profesních komor na příslušných schůzích.

3.  Profesní komory nepožadují od kontaktních míst informace týkající se jednotlivých případů.

▼B

Článek 6

Příslušné orgány pro účely právních aktů Společenství nebo mezinárodních dokumentů o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech

1.  Začleněním příslušných orgánů stanovených právními akty Společenství nebo mezinárodními dokumenty o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech do sítě nejsou dotčeny pravomoci, které jim byly svěřeny aktem nebo dokumentem o jejich jmenování.

Kontakty v rámci sítě nejsou dotčeny pravidelné nebo příležitostné kontakty mezi těmito orgány.

2.  V každém členském státě udržují orgány stanovené právními akty Společenství nebo mezinárodními dokumenty o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech a kontaktní místa sítě pravidelnou výměnu názorů a pravidelné kontakty, aby zajistily co nejširší šíření svých zkušeností.

▼M1

Za tímto účelem zajistí každý členský stát v souladu s jím stanovenými postupy, aby kontaktní místo (kontaktní místa) a příslušné orgány měly k dispozici dostatečné prostředky pro pravidelné schůze.

▼B

3.  Kontaktní místa sítě jsou k dispozici orgánům stanoveným právními akty Společenství a mezinárodními dokumenty o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech a poskytují jim veškerou užitečnou podporu.

Článek 7

Jazykové znalosti kontaktních míst

▼M1

K usnadnění praktického fungování sítě zajistí každý členský stát, aby měla kontaktní místa dostatečnou znalost jednoho úředního jazyka orgánů Unie jiného než svého vlastního, s přihlédnutím ke skutečnosti, že musí být schopna komunikovat s kontaktními místy jiných členských států.

▼B

Členské státy usnadňují a podněcují specializované jazykové vzdělávání pro zaměstnance kontaktních míst a podporují výměnu zaměstnanců mezi kontaktními místy v členských státech.

▼M1

Článek 8

Vyřizování žádostí týkajících se soudní spolupráce

1.  Kontaktní místa vyřizují všechny jim podané žádosti neprodleně a nejpozději do patnácti dnů od jejich obdržení. Pokud kontaktní místo nemůže odpovědět na žádost v uvedené lhůtě, informuje o této skutečnosti stručně žadatele, přičemž uvede dobu, kterou bude k odpovědi potřebovat, avšak tato doba zpravidla nepřekročí třicet dní.

2.  Aby mohla kontaktní místa vyřizovat žádosti uvedené v odstavci 1 co nejúčinněji a nejrychleji, využívají nejvhodnější technologické prostředky, které jsou jim dány k dispozici členskými státy.

3.  Komise spravuje zabezpečený elektronický rejstřík s omezeným přístupem obsahující žádosti a odpovědi týkající se soudní spolupráce, podle čl. 5 odst. 2 písm. b), c), d) a e). Kontaktní místa zajistí, aby Komisi byly pravidelně poskytovány informace nezbytné k vytvoření a fungování tohoto rejstříku.

4.  Nejméně jednou za šest měsíců poskytne Komise kontaktním místům informace o statistikách žádostí a odpovědí týkajících se soudní spolupráce uvedených v odstavci 3.

▼BHLAVA II

SCHŮZE V RÁMCI SÍTĚ

▼M1

Článek 9

Schůze kontaktních míst

1.  Schůze kontaktních míst se konají alespoň jednou za šest měsíců v souladu s článkem 12.

2.  Každý členský stát je na těchto schůzích zastoupen jedním nebo více kontaktními místy, která mohou doprovázet další členové sítě, avšak za každý členský stát může být přítomno nejvýše šest zástupců.

▼B

Článek 10

Účel pravidelných schůzí kontaktních míst

1.  Pravidelné schůze kontaktních míst mají za cíl:

a) umožnit vzájemné poznání a výměnu zkušeností, zejména ohledně fungování sítě;

b) poskytnout příležitost k projednání praktických a právních obtíží, s nimiž se setkávají členské státy při soudní spolupráci, zejména při uplatňování opatření přijatých Evropským společenstvím;

c) určit nejlepší postupy v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech a zajistit šíření souvisejících informací uvnitř sítě;

d) umožnit výměnu údajů a názorů, zejména na strukturu, organizaci a obsah informací uvedených v hlavě III a na přístup k nim;

e) stanovit obecné zásady pro postupné vypracování praktických informačních listů uvedených v článku 15, zejména co se týče zpracovávaných témat a formy těchto listů;

f) zjistit jiné specifické iniciativy, než jsou iniciativy uvedené v hlavě III, které mají podobné cíle.

2.  Členské státy zajistí, aby na schůzích kontaktních míst docházelo ke vzájemnému předávání zkušeností s fungováním zvláštních metod spolupráce stanovených právními akty Společenství nebo mezinárodními dokumenty.

Článek 11

Schůze členů sítě

1.  Schůze přístupné všem členům sítě se budou konat, aby umožnily vzájemné poznání se a výměnu názorů, projednání praktických a právních obtíží, s nimiž se členové setkávají, a dalších specifických otázek.

Mohou se též konat schůze ke zvláštním otázkám.

2.  Schůze jsou svolávány podle potřeby v souladu s článkem 12.

3.  Komise v úzké spolupráci s předsednictvím Rady a členskými státy stanoví pro každou schůzi maximální počet účastníků.

▼M1

Článek 11a

Účast pozorovatelů na schůzích sítě

1.  Aniž je dotčen čl. 1 odst. 2, může být Dánsko zastoupeno na schůzích uvedených v článcích 9 a 11.

2.  Přistupující a kandidátské země mohou být přizvány k účasti na těchto schůzích jako pozorovatelé. Třetí země, které jsou stranami mezinárodních dohod o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech uzavřených Společenstvím, mohou být rovněž přizvány k účasti na některých schůzích sítě jako pozorovatelé.

3.  Každý stát v postavení pozorovatele může být zastoupen na těchto schůzích jednou či více osobami, avšak v žádném případě nesmí být překročen počet tří zástupců za stát.

▼B

Článek 12

Organizace a průběh schůzí v rámci sítě

1.  Komise v úzké spolupráci s předsednictvím Rady a členskými státy svolává a organizuje schůze uvedené v článcích 9 a 11. Komise schůzím předsedá a zajišťuje sekretariát.

2.  Před každou schůzí připraví Komise návrh pořadu jednání po dohodě s předsednictvím Rady a po konzultaci s členskými státy prostřednictvím jejich kontaktních míst.

3.  Pořad jednání je před schůzí sdělen kontaktním místům. Kontaktní místa mohou požadovat změny nebo doplnění dalších bodů do pořadu jednání.

4.  Na závěr každé schůze vypracuje Komise zápis, který sdělí kontaktním místům.

5.  Schůze kontaktních míst a členů sítě se mohou konat v kterémkoli členském státě.

▼M1

Článek 12a

Vztahy s ostatními sítěmi a mezinárodními organizacemi

1.  Síť udržuje vztahy a sdílí zkušenosti a osvědčené postupy s jinými evropskými sítěmi, které sdílejí stejné cíle, jako je Evropská soudní síť pro trestní věci. Síť rovněž udržuje vztahy s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání, aby případně, aniž je dotčena vnitrostátní praxe, podporovala školení o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech ve prospěch místních soudních orgánů členských států.

2.  Síť udržuje vztahy se Sítí evropských spotřebitelských center (ECC-Net). Zejména s cílem poskytnout veškeré všeobecné informace o fungování nástrojů Společenství a mezinárodních nástrojů k usnadnění přístupu spotřebitelů ke spravedlnosti jsou kontaktní místa sítě k dispozici členům sítě ECC-Net.

3.  Za účelem plnění úkolů uvedených v článku 3, které se týkají mezinárodních nástrojů v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech, udržuje síť kontakty a vyměňuje si zkušenosti s ostatními sítěmi soudní spolupráce zřízenými mezi třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi, které podporují mezinárodní soudní spolupráci.

4.  Za provádění tohoto článku odpovídá Komise v úzké spolupráci s předsednictvím Rady a členskými státy.▼M1

HLAVA III

INFORMACE DOSTUPNÉ V RÁMCI SÍTĚ A INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

▼B

Článek 13

Informace rozšiřované v rámci sítě

1.  Informace rozšiřované v rámci sítě zahrnují:

a) informace uvedené v čl. 2 odst. 5;

b) veškeré další informace, které kontaktní místa pokládají za užitečné pro náležité fungování sítě;

▼M1

c) informace uvedené v článku 8.

▼B

2.  Pro účely odstavce 1 Komise po dohodě s kontaktními místy postupně vytvoří zabezpečený elektronický systém výměny informací s omezeným přístupem.

▼M1

Článek 13a

Poskytování všeobecných informací veřejnosti

Síť přispívá k poskytování všeobecných informací veřejnosti a prostřednictvím nejvhodnějších technologických prostředků ji informuje o obsahu a fungování nástrojů Společenství a mezinárodních nástrojů v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Za tímto účelem a aniž je dotčen článek 18, propagují kontaktní místa mezi veřejností informační systém uvedený v článku 14.

▼B

Článek 14

Informační systém určený veřejnosti

1.  V souladu s články 17 a 18 se postupně vytvoří informační systém založený na Internetu, určený veřejnosti a zahrnující vlastní internetové stránky sítě.

2.  Informační systém zahrnuje tyto prvky:

a) platné nebo připravované právní akty Společenství o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech;

b) vnitrostátní opatření k provedení právních aktů uvedených v písmenu a);

c) platné mezinárodní dokumenty o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech, jejichž stranami jsou členské státy, jakož i prohlášení a výhrady k nim učiněné;

d) podstatné části judikatury Společenství v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech;

e) informační listy uvedené v článku 15.

3.  Za účelem přístupu k informacím zmíněným v odst. 2 písm. a) až d) by měla síť v případě potřeby na svých internetových stránkách umístit odkazy na stránky, kde se nacházejí původní informace.

4.  Internetové stránky sítě obdobně usnadňují přístup k podobným iniciativám v oblasti informování veřejnosti v úzce spjatých oblastech a ke stránkám obsahujícím informace o právních systémech členských států.

Článek 15

Informační listy

1.  Informační listy jsou věnovány přednostně otázkám týkajícím se přístupu k soudům v členských státech a obsahují zejména informace o postupech pro zahájení soudního řízení a pro právní pomoc, aniž jsou dotčeny jiné iniciativy Společenství, na které musí brát síť plný ohled.

2.  Informační listy jsou stručné a výstižné. Jsou psány snadno srozumitelným jazykem a obsahují praktické informace pro veřejnost. Postupně se vytvoří alespoň o těchto předmětech:

a) zásady právních systémů a organizace soudnictví v členských státech;

b) způsob zahájení soudního řízení, zejména s ohledem na méně závažné spory, další průběh soudního řízení, včetně opravných prostředků a řízení o nich;

c) podmínky a postupy pro získání právní pomoci, včetně popisu úkolů nevládních organizací, které působí v této oblasti, s přihlédnutí k práci již vykonané v rámci dialogu s občany;

d) vnitrostátní právní úprava doručování písemností;

e) předpisy a postupy pro výkon soudních rozhodnutí jiného členského státu;

f) možnosti a postupy pro nařízení předběžných opatření, se zvláštním zřetelem k zajištění majetku za účelem výkonu rozhodnutí;

g) možnosti řešení sporu alternativními prostředky s uvedením vnitrostátních informačních a poradenských středisek Evropské sítě pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů;

h) organizace a působení právnických profesí.

3.  Informační listy obsahují v případě potřeby části odpovídající judikatury členských států.

4.  Informační listy mohou obsahovat podrobnější informace určené odborníkům.

Článek 16

Aktualizace informací

Všechny informace rozšiřované v rámci sítě a veřejnosti na základě článků 13 až 15 jsou pravidelně aktualizovány.

Článek 17

Úloha Komise v informačním systému určeném veřejnosti

Komise:

1. odpovídá za správu informačního systému určeného veřejnosti;

2. vytvoří po dohodě s kontaktními místy na své internetové stránce zvláštní internetovou stránku sítě;

3. poskytuje informace o významných hlediscích právních předpisů a postupů Společenství, včetně judikatury Společenství, v souladu s článkem 14;

4. 

a) zajistí, aby informační listy měly jednotnou formu a obsahovaly všechny pro síť důležité informace;

▼M1

b) zajistí překlady informací o významných hlediscích právních předpisů a postupů Společenství, včetně judikatury Společenství, jakož i obecných stránek informačního systému a informačních listů uvedených v článku 15 do úředních jazyků orgánů Unie a zpřístupní je na internetových stránkách sítě.

▼B

Článek 18

Úloha kontaktních míst v informačním systému určeném veřejnosti

Kontaktní místa zajistí, aby:

1. Komisi byly dodány informace nutné k vytvoření a fungování informačního systému;

2. informace vložené do systému byly přesné;

3. Komisi byly neprodleně sděleny aktuální údaje, jestliže nějaká informace vyžaduje změnu;

4. byly ►M1  ————— ◄ vytvořeny informační listy o jejich členském státě v souladu s obecnými zásadami uvedenými v čl. 10 odst. 1 písm. e);

5. informační listy umístěné na vlastní internetové stránce sítě byly v jejich členském státě co nejvíce rozšířeny.HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

▼M1

Článek 19

Podávání zpráv

Do 1. ledna 2014 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o činnostech sítě. Tato zpráva je případně doplněna návrhy změn tohoto rozhodnutí a zahrnuje informace o činnostech sítě, jejichž cílem je dosažení pokroku v oblasti koncepce, rozvoje a uplatňování evropského systému e-justice, a to zejména s ohledem na usnadnění přístupu ke spravedlnosti.

Článek 20

Oznámení

Členské státy oznámí Komisi do 1. července 2010 informace uvedené v čl. 2 odst. 5.

▼B

Článek 21

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. prosince 2002, s výjimkou článků 2 a 20, které se použijí ode dne oznámení rozhodnutí členským státům, jimž je určeno.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.( 1 ) Úř. věst. C 29 E, 30.1.2001, s. 281.

( 2 ) Stanovisko ze dne 5. dubna 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 3 ) Úř. věst. C 139, 11.5.2001, s. 6.

( 4 ) Úř. věst. C 19, 23.1.1999, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 6 ) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 105, 27.4.1996, s. 1.

Top