Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — CS — 08.03.2015 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2533/98

ze dne 23. listopadu 1998

o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

(Úř. věst. L 318, 27.11.1998, p.8)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 951/2009 ze dne 9. října 2009,

  L 269

1

14.10.2009

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/373 ze dne 5. března 2015,

  L 64

6

7.3.2015
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2533/98

ze dne 23. listopadu 1998

o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankouRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol (č. 3) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut“), a zejména na článek 5.4 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Komise ( 3 ),

v souladu s postupem stanoveným v čl. 106 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství a v článku 42 statutu,

(1)

vzhledem k tomu, že článek 5.1 statutu stanoví, že ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďuje buď od příslušných vnitrostátních orgánů, nebo přímo od hospodářských subjektů statistické informace nezbytné pro zajištění úkolů, kterými je pověřen Evropský systém centrálních bank (dále jen „ESCB“); že k usnadnění plnění těchto úkolů stanovených v článku 105 Smlouvy, a zejména provádění měnové politiky, se tyto statistické informace používají především k tvorbě agregovaných statistických informací, pro něž není identita jednotlivých hospodářských subjektů podstatná, nicméně je lze využít i na úrovni jednotlivých hospodářských subjektů; že článek 5.2 statutu stanoví, že úkoly popsané v článku 5.1 statutu provádějí v rámci svých možností národní centrální banky; že článek 5.4 statutu stanoví, že Rada určí fyzické a právnické osoby podléhající zpravodajské povinnosti, vymezí režim utajení a stanoví příslušná prováděcí opatření; že národní centrální banky mohou za účelem splnění cílů stanovených v článku 5.1 statutu spolupracovat s ostatními příslušnými orgány, včetně národních statistických úřadů a regulátorů trhu;

(2)

vzhledem k tomu, že mají-li se statistické informace stát účinným nástrojem provádění úkolů ESCB, je nutné strukturovat definice a postupy pro jejich shromažďování tak, aby byla ECB schopna pružně a včas využívat vysoce kvalitní statistiky, které odrážejí měnící se hospodářské a finanční podmínky, a přitom brát ohled na zátěž kladenou na zpravodajské jednotky; že je přitom nutné obrátit pozornost nejen na provádění úkolů ESCB a jeho nezávislost, ale i na omezení zátěže kladené na zpravodajské jednotky na co nejnižší míru;

(3)

vzhledem k tomu, že by proto měl být vymezen referenční soubor zpravodajských jednotek z hlediska kategorií zahrnutých hospodářských jednotek a statistických aplikací, na který jsou pravomoci ECB omezeny a ze kterého ECB stanovuje skutečný soubor zpravodajských jednotek prostřednictvím své normotvorné pravomoci;

(4)

vzhledem k tomu, že pro vytváření konsolidované rozvahy sektoru měnových finančních institucí zúčastněných členských států, jejímž základním účelem je poskytnout ECB ucelený statistických obraz o měnovém vývoji v jednotlivých zúčastněných členských státech, na které se hledí jako na jediný hospodářský prostor, je zapotřebí stejnorodého souboru zpravodajských jednotek; že ECB vytvořila a vede seznam měnových finančních institucí pro statistické účely, který vychází ze společné definice těchto institucí;

(5)

vzhledem k tomu, že zmíněná společná definice pro statistické účely stanoví, že měnové finanční instituce zahrnují úvěrové instituce, jak je vymezují právní předpisy Společenství, a všechny ostatní rezidentské finanční instituce, jejichž předmětem činnosti je přijímat vklady nebo prostředky velmi podobné vkladům od jiných subjektů než měnových finančních institucí a na vlastní účet (přinejmenším v ekonomickém smyslu) poskytovat úvěry a/nebo investovat do cenných papírů;

(6)

vzhledem k tomu, že žirové instituce poštovních úřadů nemusí splňovat společnou definici měnových finančních institucí pro statistické účely, a přesto mohou podléhat statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB v oblasti měnové a bankovní statistiky a statistiky platebních systémů, protože mohou ve významném rozsahu přijímat vklady nebo prostředky podobné vkladům a provádět platební operace;

(7)

vzhledem k tomu, že v Evropském systému národních a regionálních účtů 1995 ( 4 ) (dále jen „ESA 95“) se měnové finanční instituce dělí do subsektorů „centrální banka“ a „ostatní měnové finanční instituce“ a jejich okruh lze rozšířit pouze začleněním kategorií institucí pocházejících z subsektoru „ostatní finanční zprostředkovatelé, s výjimkou pojišťoven a penzijních fondů“;

(8)

vzhledem k tomu, že k nezávislému plnění úkolů ESCB je třeba statistiky platební bilance, investiční pozice vůči zahraničí, cenných papírů, elektronických peněz a platebních systémů;

(9)

vzhledem k tomu, že výraz „fyzické a právnické osoby“ v článku 5.4 statutu je nutno vykládat způsobem, který odpovídá praxi členských států v oblasti měnové a bankovní statistiky a statistiky platební bilance, a proto rovněž zahrnuje subjekty, které nejsou podle jejich příslušných právních předpisů fyzickými ani právnickými osobami, ale přesto spadají do odpovídajícího subsektoru ESA 95; že zpravodajskou povinnost lze proto uložit i takovým subjektům, jako jsou veřejné obchodní společnosti, pobočky, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a fondy, které podle příslušných právních předpisů nemají status právnické osoby; že v těchto případech mají zpravodajskou povinnost osoby, které podle vnitrostátních právních předpisů právně zastupují dotyčné subjekty;

(10)

vzhledem k tomu, že statistické výkazy představující rozvahy institucí uvedených v článku 19.1 statutu lze použít i k výpočtu výše minimálních rezerv, které jsou tyto instituce povinny držet;

(11)

vzhledem k tomu, že je úkolem Rady guvernérů ECB blíže určit rozdělení úkolů týkajících se shromažďování a ověřování statistických informací a jejich vymáhání mezi ECB a národní centrální banky podle zásad stanovených v článku 5.2 statutu a rovněž určit úkoly, které převezmou vnitrostátní orgány v rámci svých pravomocí, za účelem získávání statistických údajů trvale vysoké kvality;

(12)

vzhledem k tomu, že v prvních letech existence prostoru s jednotnou měnou si zásada efektivnosti nákladů může vyžádat, aby statistická zpravodajská povinnost vůči ECB byla s ohledem na stávající omezení v systémech sběru dat plněna za použití přechodných postupů; že z toho zejména vyplývá, že pro účely finančního účtu platební bilance lze údaje o přeshraničních pozicích nebo transakcích zúčastněných členských států, na které se hledí jako na jediný hospodářský prostor, v prvních letech existence prostoru s jednotnou měnou sestavovat pomocí všech pozic nebo transakcí mezi rezidenty zúčastněného členského státu a rezidenty ostatních zemí;

(13)

vzhledem k tomu, že meze a podmínky, za nichž je ECB oprávněna ukládat podnikům sankce za neplnění povinností stanovených v nařízeních a rozhodnutích ECB, byly vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce ( 5 ) v souladu s článkem 43.3 statutu; že v případě rozporu mezi ustanoveními zmíněného nařízení a ustanoveními tohoto nařízení, která umožňují ECB ukládat sankce, se použijí ustanovení tohoto nařízení; že sankcemi za neplnění povinností stanovenými v tomto nařízení není dotčena možnost ESCB přijímat vůči protistranám odpovídající donucovací opatření, včetně částečného nebo úplného vyloučení zpravodajské jednotky z operací měnové politiky v případě vážného porušení statistické zpravodajské povinnosti;

(14)

vzhledem k tomu, že nařízení přijatá ECB podle článku 34.1 statutu nezakládají práva ani neukládají povinnosti nezúčastněným členským státům;

(15)

vzhledem k tomu, že Dánsko s ohledem na bod 1 Protokolu (č. 12) o některých ustanoveních týkajících se Dánska oznámilo v rámci edinburského rozhodnutí ze dne 12. prosince 1992, že se nezúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie; že se tedy na Dánsko v souladu s bodem 2 zmíněného protokolu vztahují veškeré články a ustanovení Smlouvy a statutu odkazující na výjimku;

(16)

vzhledem k tomu, že podle bodu 8 Protokolu (č. 11) o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na Velkou Británii nevztahuje článek 34 statutu, pokud se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie;

(17)

vzhledem k tomu, že je všeobecně uznáváno, že statistické informace potřebné ke splnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB nejsou stejné pro zúčastněné a nezúčastněné členské státy, nicméně článek 5 statutu platí pro zúčastněné i nezúčastněné členské státy; že z této skutečnosti a z článku 5 Smlouvy vyplývá povinnost přijmout a provést na vnitrostátní úrovni veškerá opatření, která členské státy považují za vhodná pro shromažďování statistických informací nezbytných ke splnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB a pro včasnou přípravu v oblasti statistiky na to, aby se mohly stát zúčastněnými členskými státy;

(18)

vzhledem k tomu, že důvěrné statistické informace, které musí ECB a národní centrální banky obdržet pro plnění úkolů ESCB, musí být chráněny, aby si ECB a národní centrální banky získaly a udržely důvěru zpravodajských jednotek; že jakmile bude přijato toto nařízení, nebude již důvod uplatňovat předpisy o důvěrnosti, které by bránily výměně důvěrných statistických informací vztahujících se k úkolům ESCB, s výhradou směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 6 );

(19)

vzhledem k tomu, že článek 38.1 statutu stanoví, že členové řídících orgánů a zaměstnanci ECB a národních centrálních bank jsou povinni i po skončení svého pracovního poměru v daných orgánech zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou předmětem služebního tajemství, a článek 38.2 statutu stanoví, že osoby mající přístup k údajům, na něž se vztahují právní předpisy Společenství ukládající povinnost mlčenlivosti, podléhají těmto předpisům;

(20)

vzhledem k tomu, že jakékoliv porušení pravidel zavazujících zaměstnance ECB, ať již způsobené úmyslně či z nedbalosti, podléhá disciplinárním sankcím a případně právnímu postihu za porušení služebního tajemství, s výhradou článků 12 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ve spojení s článkem 18 téhož protokolu;

(21)

vzhledem k tomu, že možné použití statistických informací pro plnění úkolů, jež má být podle článku 105 Smlouvy uskutečňovat ESCB, za současného snižování zpravodajské zátěže znamená, že režim utajování informací stanovený v tomto nařízení se musí do určité míry lišit od obecných mezinárodních zásad a zásad Společenství pro utajování statistických údajů, a zejména od ustanovení o důvěrnosti statistických údajů v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 7 ); že však ECB vezme v úvahu zásady, kterými se řídí statistika Společenství, obsažené v článku 10 nařízení (ES) č. 322/97;

(22)

vzhledem k tomu, že režim utajování vymezený v tomto nařízení se vztahuje pouze na důvěrné statistické informace předávané ECB pro výkon úkolů ESCB a nedotýká se zvláštních vnitrostátních předpisů nebo předpisů Společenství týkající se předávání ostatních druhů informací ECB; že je nutno dodržovat pravidla důvěrnosti statistických informací uplatňovaná národními statistickými úřady a Komisí pro statistické informace, které shromažďují ve vlastním zájmu;

(23)

vzhledem k tomu, že pro účely článku 5.1 statutu má ECB spolupracovat v oblasti statistiky s orgány nebo institucemi Společenství, s příslušnými orgány členských států nebo třetích zemí a s mezinárodními organizacemi; že ECB a Komise stanoví vhodné formy spolupráce v oblasti statistiky, aby plnily své úkoly co nejúčelněji a zatížení zpravodajských jednotek bylo co nejmenší;

(24)

vzhledem k tomu, že ESCB a ECB byly pověřeny úkolem připravit statistickou zpravodajskou povinnost pro eurozónu, aby byla ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (dále jen „třetí etapa“) plně uplatnitelná; že včasná příprava v oblasti statistiky je zásadní podmínkou pro to, aby ESCB ve třetí etapě splnil své úkoly; že zásadním prvkem při přípravě je přijetí statistických nařízení ECB do začátku třetí etapy; že v průběhu roku 1998 by měli být účastníci trhu informováni o podrobnostech opatření, jejichž přijetí považuje ECB pro zavedení statistické zpravodajské povinnosti za nezbytné; že je tedy nezbytné poskytnout ECB odpovídající normotvornou pravomoc ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

(25)

vzhledem k tomu, že toto nařízení lze účinně používat pouze tehdy, jestliže zúčastněné členské státy přijmou v celém rozsahu nezbytná opatření k zajištění toho, že jejich orgány budou schopny napomáhat ECB a účinně s ní spolupracovat při ověřování a nuceném shromažďování statistických informací v souladu s článkem 5 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M1

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „statistickou zpravodajskou povinností vůči ECB“ statistické informace, které jsou zpravodajské jednotky povinny poskytovat a které jsou nezbytné k plnění úkolů ESCB;

1a. „evropskou statistikou“ statistika, která je: i) nutná k plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě; ii) stanovená ve statistickém programu ESCB; a iii) vyvíjena, vypracovávána a šířena v souladu se statistickými zásadami uvedenými v článku 3a;

2. „zpravodajskými jednotkami“ právnické a fyzické osoby a subjekty a pobočky zmíněné v čl. 2 odst. 3, na které se vztahuje statistická zpravodajská povinnost vůči ECB;

3. „zúčastněným členským státem“ členský stát, který přijal jednotnou měnu v souladu se Smlouvou;

4. „rezidentem“ subjekt, který má střed svých hospodářských zájmů na hospodářském území dané země, jak je vymezeno v kapitole 1 (bodě 1.30) přílohy A nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství ( 8 ); „přeshraniční pozicí“ a „přeshraniční transakcí“ se v této souvislosti rozumějí pozice nebo transakce s aktivy nebo pasivy rezidentů zúčastněných členských států, na které se hledí jako na jediný hospodářský prostor, vůči rezidentům nezúčastněných členských států nebo rezidentům třetích zemí;

5. „investiční pozicí vůči zahraničí“ stavová rozvaha přeshraničních finančních aktiv a pasiv;

6. „elektronickými penězi“ peněžní hodnoty elektronicky uložené na technickém nosiči, včetně předplacených karet, které lze v širokém měřítku používat pro provádění plateb subjektům jiným než vydavateli, aniž by bylo nutno zapojit do této operace bankovní účty, avšak které fungují jako předplacený nástroj držitele;

7. „použitím pro statistické účely“ výhradní použití pro vývoj a vypracovávání statistických výsledků a statistických analýz;

8. „vývojem“ činnosti prováděné s cílem stanovit, posílit a zlepšit statistické metody, standardy a postupy používané pro vypracovávání a šíření statistik, a dále pro navrhování nových statistik a ukazatelů;

9. „vypracováváním“ veškeré činnosti související se sběrem, uchováváním, zpracováváním a analýzou, které jsou nezbytné pro sestavování statistik;

10. „šířením“ zpřístupňování statistik, statistických analýz a jiných než důvěrných informací uživatelům;

11. „statistickými informacemi“ agregované a individuální údaje, ukazatele a související metadata;

12. „důvěrnými statistickými informacemi“ statistické informace, které umožňují zjistit totožnost zpravodajských jednotek nebo jakékoli jiné právnické nebo fyzické osoby, subjektu nebo pobočky, buď přímo z jejich jména, adresy nebo z oficiálně přiděleného identifikačního kódu, anebo nepřímo dedukcí, a tím zpřístupnit individuální informace. Pro stanovení, zda lze určit totožnost zpravodajské jednotky nebo jakékoli jiné právnické nebo fyzické osoby, subjektu nebo pobočky, je nutno vzít v úvahu veškeré prostředky, které by mohla rozumně použít třetí osoba ke zjištění totožnosti zmíněné zpravodajské jednotky nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, subjektu nebo pobočky.

▼B

Článek 2

Referenční soubor zpravodajských jednotek

▼M1

1.  Pro splnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB má ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami v souladu s článkem 5.2 statutu právo shromažďovat statistické informace v rámci referenčního souboru zpravodajských jednotek a v mezích toho, co je nutné k provádění úkolů ESCB. Informace mohou být shromažďovány zejména v oblasti měnové a finanční statistiky, statistiky bankovek, statistiky platebního styku a platebních systémů, statistiky finanční stability, statistiky platební bilance a statistiky investiční pozice vůči zahraničí. Pokud to bude nutné pro plnění úkolů ESCB, mohou být v řádně odůvodněných případech shromažďovány další informace i v jiných oblastech. Informace shromažďované pro plnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB dále blíže určí statistický program ESCB.

2.  V tomto ohledu tvoří referenční soubor zpravodajských jednotek tyto zpravodajské jednotky:

a) právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty některého členského státu a které náležejí do sektoru „finančních institucí“ podle ESA 95;

b) poštovní žirové instituce, které jsou rezidenty některého členského státu;

c) právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty některého členského státu, pokud drží přeshraniční pozice nebo provádějí přeshraniční transakce;

d) právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty některého členského státu, pokud vydávají cenné papíry nebo elektronické peníze;

e) právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty některého zúčastněného členského státu, pokud drží finanční pozice vůči rezidentům jiných zúčastněných členských států nebo s rezidenty jiných zúčastněných členských států provádějí finanční transakce.

▼B

3.  Subjekt, na který by se jinak vztahovala definice v odstavci 2, který však podle právních předpisů země, jíž je rezidentem, není právnickou osobou ani sdružením fyzických osob, avšak může mít práva a povinnosti, je zpravodajskou jednotkou. Zpravodajskou povinnost takového subjektu plní osoby, které jej právně zastupují.

Má-li právnická osoba, sdružení fyzických osob nebo subjekt zmíněný v předchozím pododstavci pobočku, která je rezidentem jiné země, je tato pobočka samostatnou zpravodajskou jednotkou bez ohledu na to, kde se nachází její ústředí, pokud splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 s výjimkou požadavku vlastní právní subjektivity. Libovolný počet poboček zřízených ve stejném členském státě se považuje za jedinou pobočku, jestliže patří k témuž subsektoru hospodářství. Zpravodajskou povinnost pobočky plní osoby, které je právně zastupují.

▼M1

4.  V řádně odůvodněných případech, jako například pro statistiku finanční stability, má ECB právo shromažďovat od právnických a fyzických osob uvedených v odst. 2 písm. a) a od subjektů a poboček uvedených v odstavci 3 statistické informace na konsolidovaném základě, včetně informací o subjektech kontrolovaných takovými právnickými a fyzickými osobami a subjekty. ECB stanoví rozsah této konsolidace.

Článek 2a

Spolupráce s ESS

Pro minimalizaci zátěže výkaznictví a zaručení soudržnosti nezbytné pro vypracovávání evropské statistiky ESS a ESCB úzce spolupracují, přičemž dodržují statistické zásady stanovené v článku 3a.

▼M1

Článek 3

Způsoby vymezení statistické zpravodajské povinnosti

Při vymezování a ukládání statistické zpravodajské povinnosti ECB blíže určí skutečný soubor zpravodajských jednotek v rámci referenčního souboru zpravodajských jednotek ve smyslu článku 2. Aniž je dotčeno plnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ní, ECB

a) co nejvíce využívá stávajících statistik;

b) bere v úvahu příslušné evropské a mezinárodní statistické standardy;

c) může zčásti nebo zcela zprostit určité kategorie zpravodajských jednotek statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB.

Před přijetím nařízení podle článku 5 týkajícího se nových statistik ECB posoudí přínosy a náklady shromažďování dotyčných nových statistických informací. Zejména zohlední konkrétní charakteristiku dotyčného shromažďování, velikost souboru zpravodajských jednotek a periodicitu, jakož i statistické informace, které již mají statistické nebo správní orgány k dispozici.

▼M1

Článek 3a

Statistické zásady, na kterých je založena evropská statistika vypracovávaná ESCB

Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky ze strany ESCB se řídí zásadami nestrannosti, objektivity, profesionální nezávislosti, efektivity nákladů, statistické důvěrnosti, minimalizace zátěže výkaznictví a vysoké kvality výstupů, včetně spolehlivosti, přičemž definice těchto zásad přijme, vypracuje a zveřejní ECB. Tyto zásady jsou obdobné statistickým zásadám nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice ( 9 ).

▼B

Článek 4

Povinnosti členských států

Členské státy si samy řídí organizaci v oblasti statistiky a plně spolupracují s ESCB, aby zajistily plnění povinností vyplývajících z článku 5 statutu.

Článek 5

Normotvorná pravomoc ECB

1.  ECB může přijímat nařízení k vymezení a ukládání statistické zpravodajské povinnosti skutečnému souboru zpravodajských jednotek zúčastněných členských států.

2.  Aby byla zajištěna koherence nezbytná k sestavení statistik splňujících příslušné informační požadavky, konzultuje ECB s Komisí návrhy nařízení, kdykoli existuje spojitost těchto požadavků s požadavky Komise. Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance se v rámci své pravomoci účastní postupu spolupráce mezi Komisí a ECB.

Článek 6

Právo na ověřování a nucené shromažďování statistických informací

1.  Je-li zpravodajská jednotka, která je rezidentem některého zúčastněného členského státu, podle čl. 7 odst. 2 podezřelá z porušení statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB, mají ECB a, v souladu s článkem 5.2 statutu, národní centrální banka dotčeného zúčastněného členského státu právo ověřovat správnost a kvalitu statistických informací a provádět jejich nucené shromažďování. Jsou-li však dotyčné statistické informace nezbytné k prokázání splnění povinnosti minimálních rezerv, mělo by být ověření provedeno podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou ( 10 ). Právo ověřovat statistické informace nebo provádět jejich nucené shromažďování sestává z práva

a) vyžadovat předložení dokumentů;

b) kontrolovat účetní knihy a záznamy zpravodajských jednotek;

c) pořizovat si opisy nebo výpisy z účetních knih a záznamů;

d) požadovat písemná nebo ústní vysvětlení.

2.  ECB nebo příslušná národní centrální banka písemně oznámí zpravodajské jednotce své rozhodnutí ověřit statistické informace nebo je nuceně shromáždit a upřesní lhůtu pro vyhovění tomuto požadavku, sankce pro případ nedodržení a právo na přezkum. ECB a dotčená národní centrální banka se navzájem informují o žádostech o ověření.

3.  Při ověřování a nuceném shromažďování statistických informací se uplatňují postupy obvyklé v daném státě. Náklady na tyto postupy nese dotčená zpravodajská jednotka, jestliže se zjistí, že tato jednotka porušila statistickou zpravodajskou povinnost.

4.  ECB může přijmout nařízení upravující podmínky, za kterých lze uplatnit právo ověřit statistické informace nebo provést jejich nucené shromažďování.

5.  Vnitrostátní orgány zúčastněných členských států poskytnou ECB a národním centrálním bankám při výkonu pravomocí podle tohoto článku nezbytnou součinnost v rámci svých pravomocí.

6.  Jestliže zpravodajská jednotka odmítá ověřování nebo nucené shromažďování požadovaných statistických informací nebo se jim brání, poskytne zúčastněný členský stát, v němž se nacházejí obchodní prostory zpravodajské jednotky, nezbytnou pomoc včetně zajištění přístupu ECB nebo národní centrální banky do prostor zpravodajské jednotky, aby mohla být uplatněna práva uvedená v odstavci 1.

Článek 7

Uvalování sankcí

1.  ECB má pravomoc uvalit na zpravodajské jednotky, na které se vztahuje zpravodajská povinnost, které jsou rezidenty některého zúčastněného členského státu a které poruší povinnosti vyplývající z tohoto nařízení nebo nařízení nebo rozhodnutí ECB stanovujících a ukládajících statistickou zpravodajskou povinnost vůči ECB, sankce stanovené v tomto článku.

2.  Má se za to, že povinnost předat určité statistické informace ECB nebo národním centrálním bankám byla porušena, jestliže

a) ECB nebo národní centrální banka neobdrží ve stanovené lhůtě žádné statistické informace nebo

b) jsou statistické informace nesprávné, neúplné nebo ve formě, která neodpovídá požadavkům.

3.  Má se za to, že povinnost umožnit ECB a národním centrálním bankám ověřit správnost a kvalitu statistických informací předkládaných zpravodajskými jednotkami ECB nebo národním centrálním bankám byla porušena, jestliže zpravodajská jednotka této činnosti brání. Bránění zahrnuje například odstranění dokumentů a zabraňování fyzickému přístupu ECB nebo národní centrální bance, který je nutný k tomu, aby mohly provést ověření nebo nucené shromažďování.

4.  ECB může uložit zpravodajské jednotce tyto sankce:

a) v případě porušení povinnosti ve smyslu odst. 2 písm. a) za každý den pokutu nepřesahující 10 000 EUR, avšak celkem nejvýše 100 000 EUR;

b) v případě porušení povinnosti ve smyslu odst. 2 písm. b) pokutu nepřesahující 200 000 EUR;

c) v případě porušení povinnosti ve smyslu odstavce 3 pokutu nepřesahující 200 000 EUR.

5.  Sankce stanovené v odstavci 4 přistupují k povinnosti zpravodajské jednotky uhradit náklady na postupy spojené s ověřením a nuceným shromažďováním informací, jak stanoví čl. 6 odst. 3.

6.  Při výkonu pravomocí stanovených v tomto článku postupuje ECB v souladu se zásadami a postupy uvedenými v nařízení (ES) č. 2532/98.

▼M1

Článek 8

Ochrana a využití důvěrných statistických informací shromažďovaných ESCB

Níže uvedená pravidla se použijí s cílem zabránit nedovolenému použití a zpřístupnění důvěrných statistických informací poskytovaných zpravodajskou jednotkou nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, subjektem nebo pobočkou členu ESCB nebo předávaných v rámci ESCB.

1) ESCB používá důvěrné statistické informace výhradně k plnění úkolů ESCB, s výjimkou případů, kdy

a) zpravodajská jednotka nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, subjekt nebo pobočka, jejichž totožnost lze určit, dají výslovný souhlas s použitím uvedených statistických informací pro jiné účely;

b) důvěrné statistické informace jsou předávány členům ESS v souladu s čl. 8a odst. 1;

c) je vědeckovýzkumným institucím poskytován přístup k důvěrným statistickým informacím, které neumožňují přímé určení totožnosti, a to s předchozím výslovným souhlasem orgánu, který informace poskytl;

▼M2

d) pokud jde o ECB a národní centrální banky, příslušné informace jsou použity v oblasti obezřetnostního dohledu;

▼M2

e) pokud jde o národní centrální banky, příslušné informace jsou v souladu s článkem 14.4 statutu použity pro výkon jiných funkcí než těch, jež jsou uvedeny ve statutu.

▼M1

2) Zpravodajské jednotky jsou informovány o statistických a ostatních, zejména správních účelech, ke kterým mohou být poskytnuté statistické informace použity. Zpravodajské jednotky mají právo získat informace o právním základu předání a o přijatých ochranných opatřeních.

3) Členové ESCB přijmou veškerá nezbytná právní, správní, technická a organizační opatření k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných statistických informací. ECB vymezí společná pravidla a zavede minimální standardy s cílem zabránit nedovolenému zpřístupnění a neoprávněnému použití důvěrných statistických informací.

4) Předávání důvěrných statistických informací v rámci ESCB, které byly shromážděny podle článku 5 statutu, se uskutečňuje

▼M2

a) v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě nebo úkolů v oblasti obezřetnostního dohledu, které byly svěřeny členům ESCB, nebo

▼M1

b) pokud je takové předávání nezbytný pro účinný vývoj, vypracovávání nebo šíření statistik podle článku 5 statutu nebo pro zvýšení jejich kvality.

▼M2

4a) ESCB může důvěrné statistické informace předávat orgánům nebo subjektům členských států a Unie, které jsou odpovědné za dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturami nebo za stabilitu finančního systému v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy, jakož i Evropskému mechanismu stability pouze v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění jejich příslušných úkolů. Orgány nebo subjekty, které důvěrné statistické informace obdrží, přijmou veškerá nezbytná normativní, správní, technická a organizační opatření k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných statistických informací. Jakékoli další předání musí být nezbytné pro výkon uvedených úkolů a musí být výslovně schváleno členem ESCB, který důvěrné statistické informace shromáždil. Toto schválení se nevyžaduje pro další předávání ze strany členů Evropského mechanismu stability (ESM) vnitrostátním parlamentům v rozsahu požadovaném podle vnitrostátních právních předpisů, pokud daný člen ESM konzultoval před předáním příslušného člena ESCB a členský stát v každém případě přijal veškerá nezbytná normativní, správní, technická a organizační opatření k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných statistických informací v souladu s tímto nařízením. Při předávání důvěrných statistických informací v souladu s tímto odstavcem přijme ESCB veškerá nezbytná normativní, správní, technická a organizační opatření k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných statistických informací podle odstavce 3 tohoto článku.

▼M1

5) ECB může rozhodnout o shromažďování a předávání důvěrných informací v rámci ESCB, které byly původně shromážděny pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v článku 5 statutu, a to v takovém rozsahu a na takové úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné, je-li to potřebné pro účinný vývoj nebo vypracovávání statistik nebo pro zvýšení jejich kvality a jsou-li tyto statistiky nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě.

6) V souladu s bodem 1 písm. c) a bodem 2 mohou být důvěrné statistické informace v rámci ESCB vyměňovány s cílem poskytnout vědeckovýzkumným institucím přístup k těmto informacím.

7) Důvěrné nejsou statistické informace převzaté ze zdrojů, které jsou v souladu s vnitrostátním právem veřejně přístupné.

8) Členské státy a ECB přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily ochranu důvěrných statistických informací, včetně uložení vhodných donucovacích opatření v případě porušení předpisů.

Tento článek se použije, aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy členských států nebo Společenství týkající se předávání jiných druhů informací Evropské centrální bance, a nevztahuje se na důvěrné statistické informace původně předané mezi orgánem ESS a členem ESCB, na něž se použije článek 8a.

Tento článek nebrání tomu, aby důvěrné statistické informace shromážděné pro účely jiné než plnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB nebo vedle této povinnosti byly použity k těmto jiným účelům.

▼M1

Článek 8a

Výměna důvěrných statistických informací mezi ESCB a ESS

1.  Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o výměně důvěrných statistických informací jiných než informací, na které se vztahuje toto nařízení, může se předání důvěrných statistických informací mezi členem ESCB, který informace shromáždil, a orgánem ESS uskutečnit, pokud je nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání nebo šíření evropské statistiky nebo pro zvýšení její kvality v rámci příslušných oblastí působnosti ESS a ESCB a pokud je tato nezbytnost odůvodněna.

2.  Jakékoli další předání nad rámec prvního předání musí být výslovně povoleno orgánem, který dotyčné informace shromáždil.

3.  Důvěrné statistické informace předané mezi orgánem ESS a členem ESCB nesmějí být použity pro jiné než výhradně statistické účely, jako jsou správní, daňové nebo soudní účely, ani pro účely uvedené v článcích 6 a 7.

4.  Statistické informace, jež členové ESCB obdrží od orgánů ESS a jež byly získány ze zdrojů, které jsou legálně dostupné veřejnosti a které podle vnitrostátních právních předpisů zůstávají veřejnosti dostupné, se nepovažují za důvěrné pro účely šíření statistik získaných z těchto statistických informací.

5.  V rámci svých příslušných pravomocí přijmou členové ESCB veškerá nezbytná právní, správní, technická a organizační opatření, aby zajistili fyzickou a logickou ochranu důvěrných statistických informací (řízení rizika prozrazení statistických údajů) poskytnutých orgány ESS.

6.  Důvěrné statistické informace poskytnuté orgány ESS musí být dostupné pouze zaměstnancům, kteří vykonávají statistické činnosti v rámci svého příslušného pracovního oboru. Tyto osoby použijí tyto údaje výhradně pro statistické účely. Tomuto omezení podléhají i po skončení svých funkcí.

7.  Členské státy a ECB přijmou vhodná opatření k zabránění jakémukoliv porušení statistické důvěrnosti a k postihům za porušení ochrany důvěrných statistických informací poskytnutých orgány ESS.

Článek 8b

Zpráva o ochraně důvěrnosti

ECB uveřejňuje výroční zprávy o ochraně důvěrnosti o opatřeních přijatých k zajištění ochrany důvěrnosti statistických informací podle článků 8 a 8a.

Článek 8c

Ochrana důvěrných informací o fyzických osobách

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 11 ) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ( 12 ).

Článek 8d

Přístup k administrativním záznamům

Aby se snížilo zatížení respondentů, mají národní centrální banky a ECB přístup k důležitým zdrojům administrativních údajů, a to každá v rámci svého příslušného systému veřejné správy, v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

Jednotlivé členské státy a ECB stanoví v případě nutnosti v rámci svých příslušných pravomocí praktická opatření a podmínky pro dosažení účinného přístupu.

Členové ESCB tyto údaje používají výhradně pro statistické účely.

▼B

Článek 9

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5, čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 9 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Ostatní články se použijí ode dne 1. ledna 1999.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1 —————( 1 ) Úř. věst. C 246, 6.8.1998, s. 12.

( 2 ) Úř. věst. C 328, 26.10.1998.

( 3 ) Stanovisko ze dne 8. října 1998 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 4 ) Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 4.

( 6 ) Úř. věst. L 281, 23.11.1995. s. 31.

( 7 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 9 ) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

( 10 ) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1.

( 11 ) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Top